B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)"

Transkript

1 Stránka 1 z 9 1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: FLEGBOLTFIX II 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené použití: lepidlo. Určeno pouze pro profesionální uživatele. Použití, která se nedoporučují: nejsou určena. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Obchodní jméno: Unifleg CZ spol. s r.o. Místo podnikání a sídlo: Na Křečku 365, Praha 10 Telefon: IČO: Kontakt na osobu odpovědnou za zpracování bezpečnostního listu: Ing. Jitka Kryštůfková, tel.: , Telefonní číslo pro nouzové situace Informace v případě ohrožení lidského zdraví podává v ČR: Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, CZ. Nouzové telefonní číslo: , (nepřetržitá služba) 2. oddíl: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace směsi podle zákona 350/2011 Sb. (transpoziční předpis směrnice 1999/45/ES): Xi (dráždivý); R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. 2.2 Prvky označení Označení směsi podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 1999/45/ES): Symbol(y): dráždivý Obsažená nebezpečná složka uvedená na štítku: není Specifická rizikovost - R věty: R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. Pokyny pro bezpečné zacházení - S věty: S24/25 Zamezte styku s kůží a očima Další označení (podle vyhlášky 402/2011 Sb., přílohy č.4): nejsou Poznámka: Určeno pro profesionální uživatele. Další povinné údaje na etiketě výrobku, podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.: Celkový obsah těkavých organických látek (VOC) ve výrobku: 1 kg.kg -1 Hustota: 1,08 g.cm -3, při 25 o C 2.3. Další nebezpečnost Kritéria pro posouzení látek jako PBT a vpvb v příloze XIII nařízení ES 1907/2006 (REACH): obsažené látky nesplňují kriteria pro zařazení mezi PBT a vpvb látky.

2 Stránka 2 z 9 3. oddíl: Složení /informace o složkách 3.1 Látka výrobek není samostatnou látkou 3.2 Směs Obsah nebezpečných složek směsi: Chemický název Obsah Identifikační čísla (hmot. %) (2-Fenylpropan-2-yl)-hydroperoxid (kumenhydroperoxid) <2 CAS: ES: Indexové číslo: Klasifikace podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 67/548/EHS) [1] : O; R7, T; R23, Xn; R21/22-R48/20/22, C; R34, N; R51/53 Specifický koncentrační limit: C; R34: C 10 %, Xi; R37/38-41: 3 % C < 10 %, Xi; R36/37: 1 % C < 3 % [4] Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) [1] : Org. Perox. E; H242, Acute Tox. 4; H302, Acute Tox. 4; H312, Acute Tox. 3; H331, Skin Corr. 1B; H314, STOT SE 3; H335, STOT RE 2; H373, Aquatic Chronic 2; H411 Specifický koncentrační limit: Skin Corr. 1B; H314: C 10 %, Skin Irrit. 2; H315: 3 % C < 10 %, Eye Dam. 1; H318: 3 % C < 10 %, Eye Irrit. 2; H319: 1 % C < 3 %, STOT SE 3; H335: C < 10 % [4] N,N- Dimethyl- p- toluidin <0,3 CAS: ES: Indexové číslo: Klasifikace podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 67/548/EHS) [1] : T; R23/24/25, R33, R52/53 Specifický koncentrační limit: T; R23/24/25: C 5 %, Xn; R20/21/22: 1 % C < 5 % [4] Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) [1] : Acute Tox. 3 (*); H331, Acute Tox. 3 (*); H311, Acute Tox. 3 (*); H301, STOT RE 2; H373 (**), Aquatic Chronic 3; H412 [4] Vysvětlivky k tabulce: Obsah v hmot. % = obsah v hmotnostních procentech EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Evropský seznam chemických látek, které jsou na trhu). CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS). (*) nejnižší možná klasifikace dle seznamu harmonizovaných klasifikací uvedených v nařízení ES 1272/2007 (CLP) (**) uvádí se konkrétní postižené orgány, pokud je tato informace k dispozici C u specifických koncentračních limitů = koncentrace [1] významy zkratek klasifikace, plné znění R-vět, podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 67/548/EHS) a významy zkratek klasifikace podle nařízení ES 1272/2008 (CLP), včetně standardních vět o nebezpečnosti (H vět) jsou uvedeny v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu [2] pro látku jsou určeny expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvedené v oddíle 8 tohoto bezpečnostního listu [3] pro látku jsou určeny expoziční limity podle prvního seznamu směrnice 2000/39/ES nebo podle druhého seznamu směrnice 2006/15/ES nebo třetího seznamu směrnice 2009/161/EU uvedené v oddíle 8 tohoto bezpečnostního listu [4] zdroj informace: nařízení ES 1272/2008 (CLP), příloha VI, Harmonizovaná klasifikace 4. oddíl: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny: při zdravotních obtížích nebo v případě pochybností vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. Hrozí-li bezvědomí, uložit do stabilizované polohy a zajistit transport k lékaři. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávat

3 Stránka 3 z 9 žádné tekutiny. Kontaminované oblečení a obuv okamžitě svléknout a před opakovaným použitím důkladně vyčistit. Při nadýchání: postiženou osobu přepravit z místa nebezpečí. Umožnit přísun čerstvého vzduchu. V případě přetrvávajících obtíží konzultovat s lékařem. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu ihned zavést umělé dýchání. Ihned přivolat lékaře. Při styku s kůží: odstranit potřísněný oděv, pokožku omýt ihned a důkladně vodou. Vyhledat lékařské ošetření. Při zasažení očí: víčka držte otevřená (vyjměte kontaktní čočky) a minimálně 15 minut vydatně promývejte velkým množstvím čisté tekoucí vody. Nepoužívejte neutralizační prostředek. Zajistě urychleně transport k očnímu lékaři, ve výplachu pokračujte i během transportu. Při požití: vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékaře. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Způsobuje poleptání. Může vyvolat alergické reakce při styku s kůží. 4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Nejsou určeny. Léčba symptomaticky. 5. oddíl: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva: prášek, oxid uhličitý, vodní mlha. Nevhodná hasiva: ostrý vodní proud. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Během se požáru se uvolňují oxidy uhlíku, oxidy dusíku, oxidy síry a další zplodiny toxické při vdechování, vzniklé hořením tohoto organického materiálu. Uvolněné páry a zplodiny vázat na vodní mlhu. Ohrožené nádoby chladit vodní mlhou. 5.3 Pokyny pro hasiče IPD (individuální dýchací přístroj) nezavislý na okolním vzduchu, ochranný oblek. Zamezit proniknutí hasící vody do kanalizace! 6. oddíl: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Preventivní opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Oddělit od možných zápalných zdrojů, prostory dobře větrat. Nevdechovat výpary. Použít osobní ochranné prostředky zamezit styku s kůží, očima a oděvem (ochranný oblek, ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít). 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zamezit úniku do půdy, podzemních a povrchových vod a do kanalizace. V případě kontaminace uvědomit příslušné orgány státní správy a správce toku nebo kanalizace. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Únik ohraničit a zasypat nehořlavým savým materiálem ( např. vapex, písek, zemina, piliny), mechanicky sebrat do určených sběrných nádob a odstranit (viz odd.13). K dočištění ploch přednostně použít detergenty. 6.4 Odkaz na jiné oddíly ochranné pomůcky viz oddíl 8, odstranění viz oddíl 13.

4 Stránka 4 z 9 7. oddíl: Pokyny pro zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Výrobek je možné používat pouze v prostorách bez otevřených zdrojů světla, tepla, jisker, plamene a ostatních zdrojů vznícení. Obal uchovávejte těsně uzavřený. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte vdechování částic při aplikaci tohoto výrobku odvětraný prostor, případně prostor vybavený odsáváním vzduchu. Při manipulaci s výrobkem je zakázáno jíst, pít a kouřit! 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí vč. neslučitelných látek a směsí skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: peroxidů a jiných oxidačních činidel, redukčních činidel. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Nevylévejte do kanalizace. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Lepidlo. Určeno pouze pro profesionální uživatele. 8. oddíl: Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro jednotlivé složky v ovzduší na pracovišti (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přílohy č. 2): nejsou stanoveny Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přílohy č. 2, Tabulkač.4 Prachy s převážně dráždivým účinkem): Látka PEL c (mg.m -3 ) prach polyakrylátových pryskyřic 5,0 PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje PEL c. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Limitní hodnoty expozice na pracovišti (podle směrnice Rady 98/24/ES, ve znění pozdějších předpisů, směrnice 2000/39/ES I. seznam limitních expozičních hodnot, směrnice 2006/15/ES II. seznam limitních expozičních hodnot, směrnice 2009/161/EU III. seznam limitních expozičních hodnot): nejsou stanoveny Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů (podle vyhlášky 432/2003, příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů): žádná u uvedených složek směsi nepodléhá této vyhlášce. 8.2 Omezování expozice Vhodné technické kontroly: zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Při překročení mezních hodnot na pracovišti je nutné používat vhodný přístroj na ochranu dýchacích orgánů, nejsou-li k dispozici mezní hodnoty na pracovišti, je nutné při vzniku aerosolu, mlhy a při práci za vyšších teplot (kdy je předpoklad vzniku vyšších koncentrací

5 Stránka 5 z 9 par). Také při broušení (vznik prachu) již zaschlého lepidla zajistit dostatečná opatření k ochraně dýchacích orgánů. Uchovávat odděleně od potravin a nápojů. Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení pro výplach očí. Zjišťování, měření a kontrola hodnot koncentrací látek v ovzduší na pracovišti a následné zařazení pracoviště podle kategorii prací je povinností každé fyzické i právnické podnikající osoby. Specifikaci ochranných pomůcek a monitorovací postup pro stanovení obsahu látek v ovzduší na pracovišti stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: zajistit, aby se směsí pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem, nepoužívat k odstranění směsi z kůže organická rozpouštědla. Používejte ochranný krém proti vysoušení kůže. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. a) Ochrana dýchacích orgánů: při běžném způsobu použití a účinném větrání prostoru není nutné použít pomůcky na ochranu dýchacích orgánů. V případě špatně větraného prostoru použít ochranné pomůcky (masku, respirátor) vybavené filtry účinnými k záchytu organických par nebo při broušení již zaschlého lepidla (vzniku prachu) použít ochranné pomůcky (masku, respirátor) s filtry pro záchyt prachových částic. b) Ochrana rukou: používejte vhodné odolné ochranné rukavice (EN374), doporučený materiál: nitrilkaučuk, Viton. Zcela nehodné materiály: bavlna a jiné savé materiály. U ochranných rukavic je třeba vždy ověřit jejich použitelnost na konkrétním pracovišti (např. mechanickou stabilitu, antistatické vlastnosti). Od výrobce rukavic je třeba si vyžádat informace o času penetrace chemických látek uvedených v oddíle 3 tohoto listu. Při práci s předměty, které mají ostré hrany, se rukavice mohou poškodit a ztratit tak své ochranné vlastnosti. Dodržujte pokyny a informace výrobce rukavic týkající se jejich použití, uskladnění, údržby a výměny. Pokud dojde k poškození ochranných rukavic nebo k prvnímu projevu jejich opotřebení, je třeba je okamžitě vyměnit. c) Ochrana očí: těsně přiléhající ochranné brýle nebo obličejový štít, zejména při předpokladu rozstřiku., vyhovující normě EN 166. d) Ochrana kůže (celého těla): pracovní obuv, pracovní ochranný oděv, zamezující kontaktu se směsí Omezování expozice životního prostředí Zabraňte do kanalizace. Zabraňte úniku do povrchových a podzemních vod a půdy. 9. oddíl: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled: skupenství a barva: kapalina, různé barvy Zápach (vůně): specifická pro produkt ph: cca 6,2 7,0 Bod tání/ bod tuhnutí: Bod varu/ rozmezí bodu varu: Bod vzplanutí: >100 C

6 Stránka 6 z 9 Rychlost odpařování: Tlak páry: 1,5 hpa, při 25 C, metoda DIN Hustota páry: Relativní hustota: 1,08 g.cm -3, při 25 o C, metoda DIN Rozpustnost: Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný ve vodě. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota samovznícení: >200 C Teplota rozkladu: Viskozita, dynamická: mpa.s, při 23 C (tixotropní) Výbušné vlastnosti: Oxidační vlastnosti: 9.2 Další informace Obsah organických těkavých látek: 1 kg.kg oddíl: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita: při dodržení podmínek pro skladování, manipulaci a při běžné teplotě směs nereaguje Chemická stabilita: při dodržení podmínek pro skladování, manipulaci a při běžné teplotě je směs stabilní Možnost nebezpečných reakcí: s oxidačními činidly, zejména peroxidy, redukčními činidly Podmínky, kterým je třeba zabránit: působení tepla Neslučitelné materiály: redukční a oxidační činidla (zejména peroxidy) Nebezpečné produkty rozkladu: k termickému rozkladu dochází až při teplotách nad 200 C, produkty rozkladu jsou: oxidy uhlíku, dusíku a síry. 11. oddíl: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích: Akutní toxicita: směs není klasifikována jako akutně toxická. Žíravost/dráždivost pro kůži: směs není klasifikována jako dráždivá pro kůži. Vážné poškození/podráždění očí: dráždí oči. Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: směs není klasifikována jako senzibilizující. Toxicita jednorázové dávky: dráždí dýchací orgány. Toxicita opakované dávky: nevyhodnocena Toxicita při vdechnutí: nevyhodnocena Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci: nevyhodnocena. Zkušenosti z praxe: může způsobit podráždění kůže. 12. oddíl: Ekologické informace Klasifikace směsi byla vyhodnocena konvenční výpočtovou metodou. Zamezte úniku do půdy, podzemních a povrchových vod a do kanalizace.

7 Stránka 7 z Toxicita: výsledky testů jednotlivých složek směsi ani výsledky testů pro směs jako celek nejsou k dispozici Persistence a rozložitelnost: směs není rozložitelná Biokumulační potenciál: Mobilita v půdě: směs je nerozpustná ve vodě Výsledky posouzení PBT a vpvb: neobsahuje takto identifikované látky. 13. oddíl: Pokyny o odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady: Zbytky směsi odstraňujte pouze jako nebezpečný odpad, možné katalogové číslo: N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Postup odstraňování kontaminovaného obalu, možné katalogové číslo: N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Možná metoda odstraňování: spalování. Zde uvedené kódy odpadů jsou doporučením, konečné zařazení odpadů je povinností původce odpadu. Vyčištěný prázdný obal je možné recyklovat. Právní předpisy vztahující se k odstraňování směsi a obalu: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. ČSN Obaly obalové odpady pokyny a informace o nakládání s použitým obalem, recyklovatelný obal. 14. oddíl: Informace pro přepravu Není považováno za nebezpečnou věc z hlediska přepravních předpisů. Právní předpisy (OSN): Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přičemž všechny tyto tři předpisy jsou prováděny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí. Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) (námořní doprava) a Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO) (letecká doprava). 15. oddíl: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Klasifikace látek obsažených ve směsi: - podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) - podle zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích ( transpoziční předpis směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES).

8 Stránka 8 z 9 Klasifikace směsi: - podle zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích ( transpoziční předpis směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES). Bezpečnostní list: zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/ 2006, ve znění pozdějších změn (nařízení EU Komise 453/2010, I. přílohy) Posouzení chemické bezpečnosti: zatím nebylo zpracováno 15.3 Další právní předpisy: jsou uvedeny vždy jmenovitě v jednotlivých oddílech, ke kterým se vztahují 16. oddíl: Další informace vztahující se k látce/ směsi 16.1 Plné znění klasifikačních zkratek uvedených v odd. 3: O (oxidující); R7 Může způsobit požár T (toxický); R23 Toxický při vdechování. R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Xi (dráždivý); R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R33 Nebezpečí kumulativních účinků. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Xn (zdraví škodlivý); R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. R48/20/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a při styku s kůží. C (žíravý); R34 Způsobuje poleptání. N (nebezpečný pro životní prostředí); R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Organické peroxidy typu E (Org. Perox. E); H242: Zahřívání může způsobit požár Akutní toxicita kategorie 3 (Acute Tox. 3); H301: Toxický při požití. H311: Toxický při styku s kůží. H331: Toxický při vdechování. Akutní toxicita kategorie 4 (Acute Tox. 4); H302: Zdraví škodlivý při požití. H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží. Žíravost pro kůži kategorie 1B (Skin Corr. 1B); H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici, kategorie 3 (STOT SE 3); H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici, kategorie 2 (STOT RE 2); H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici Vážné poškození očí, kategorie 1(Eye Dam. 1); H318: Způsobuje vážné poškození očí Podráždění očí, kategorie 2 (Eye Irrit. 2); H319: Způsobuje vážné podráždění očí Dráždivost pro kůži, kategorie 2 (Skin Irrit. 2); H315: Dráždí kůži Nebezpečí pro vodní prostředí chronické, kategorie 2 (Aquatic Chronic 2); H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečí pro vodní prostředí chronické, kategorie 3 (Aquatic Chronic 3); H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

9 Stránka 9 z Pokyny pro školení: podle zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je školení pracovníků nakládajících na pracovišti s chemickými přípravky povinné provádět: jako vstupní školení Zdroje informací: Veškeré informace vedoucí k sestavení bezpečnostního listu byly získány od výrobce a z odborné literatury. Originální bezpečnostní list slouží jako hlavní podklad a je archivován. Údaje v bezpečnostním listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Bezpečnostní list popisuje směs z hlediska požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají s produktem mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání produktu v souladu s platnými předpisy Informace o revizích bezpečnostního listu 1. revize bezpečnostního listu ze dne : Formální změny: upravena forma bezpečnostního listu dle aktuální legislativy, doplněny údaje vyžadované aktuální legislativou (dle nařízení EU 453/2010). Klasifikace a značení nezměněno. Další změny: oddíl 8, nově uvedeny expoziční limity; dříve uvedeno: oddíl 2 a 9: Obsah organických těkavých látek (VOC): 0,5-1 kg/kg Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,3 0,6 kg/kg Nyní uvedeno: obsah VOC: 1 kg.kg -1 (zdůvodnění: definice VOC, Zákon o ochraně ovzduší, č. 201/2012 Sb., 2, m): těkavou organickou látkou (VOC) je jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20 C má tlak par 0,01 kpa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití. K srovnání je k dispozici pouze údaj: Tenze par (tlak páry): 1,5 hpa, při 25 C, metoda DIN Údaj o obsahu TOC odstraněn, bez náhrady.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku: Mikrokomplex Cu-Mn-Zn Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.1 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 18.10.2004 Strana: 1 ze 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: BIONAFTA B100 Chemický název: Methylestery mastných kyselin C16-C18 a C18 - nenasycených Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.2 2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č. Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více