BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: UROKOL P202G in UROKOL P410 Další název látky: Neuvádí se. 1.2 Použití látky nebo přípravku: UROKOL P 202G je z hlediska jednoduchého použití všestranný výrobek, zejména je vhodny pro: - lepení nebo dýhování v klasických ohřívaných lisech - vysokofrekvenční lepení UROKOL P 410 je z hlediska jednoduchého použití všestranný výrobek, zejména je vhodny pro: - lepení nebo dýhování v klasických ohřívaných lisech - výrobu výrobků emisní třídy E1 (při použití dřevěných materiálů třídy E1 a lepidla pro lepení za tepla UROKOL P 410 budou také lepení předměty třídy E1 - norma EN 120). 1.3 Identifikace výrobce: Jméno nebo obchodní jméno: MITOL, tovarna lepil, d.d. Místo podnikání nebo sídlo: Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, Slovenija Identifikační číslo: - Telefon: +386 (0) Fax: +386 (0) , Identifikace distributora: Jméno nebo obchodní jméno: MITOL CZ s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Nupaky čp. 164, Říčany u Prahy Identifikační číslo: Telefon: Fax: Telefonní číslo pro mimořádné situace: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, tel nepřetržitá služba, , , Informace o složení látky nebo přípravku: 2.1 Obecný popis látky nebo přípravku: Neuvádí se. 2.2 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné složky: Chemický název: formaldehyd chlorid amonný Obsah v (%): < 0,2 max. 5 Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Indexové číslo: Výstražný symbol nebezpečnosti: T X n R-věty: 23/24/ S-věty: (1/2-)26-36/37/ (2-)22

2 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 2/8 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku: 3.1 Celková klasifikace látky/přípravku: X i dráždivý 3.2 Nebezpečné účinky na zdraví člověka a na životní prostředí: R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Podle známých informací by přípravek neměl být považován za nebezpečný. Mělo by se brát v úvahu riziko vycházející z obsahu formaldehydu,ale jeho množství je velmi nízké. Formaldehyd je silně dráždivý pro oči, kůži a dýchací orgány. Dlouhodobá expozice může vyvolat chronické dýchací onemocnění. 3.3 Další možná rizika: Neuvádí se. 3.4 Informace uvedené na obale viz. bod Pokyny pro první pomoc 4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. 4.2 Při nadýchání: Opustit kontaminované pracoviště, osoby vyvést/vynést na čerstvý vzduch a postupovat podle příznaků.zajistěte lékařské ošetření. 4.3 Při styku s kůží: Sundejte kontaminovaný oděv a odstranit nebezpečí. Omyjte zasažená místa voudou a mýdlem, následně opláchněte čistou vodou. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc. 4.4 Při zasažení očí: Vyplachněte oči velkým množstvím vody. Zajistěte okamžitou lékařskou pomoc, jestliže se objeví obtíže. 4.5 Při požití: Vypláchněte ústa vodou, vypijte větší množství vody nebo mléka a vyvolejte zvracení. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. 4.6 Další údaje: Neuvádí se. 5. Opatření pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: Voda, hasící prášek nebo CO Nevhodná hasiva: Neuvádí se. 5.3 Zvláštní nebezpečí: Při vysokých teplotách může uvolňovat toxické výpary: oxidy dusíku. 5.4 Zvláštní ochranné pomůcky pro hasiče: Používat veškeré ochranné prostředky. 5.5 Další údaje: Produkt je fakticky nehořlavý. 6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku 6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: Dodržovat pravidla bezpečnosti práce. 6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Předcházet vylití, dalšímu vytékání a pronikání do kanalizace a vodních toků. 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodňování: Důkladná ventilace zasažených prostor. Větší množství pečlivě sebrat (vyvarovat se prášení). 6.4 Další údaje: Neuvádí se.

3 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 3/8 7. Pokyny pro zacházení s látkou/přípravkem a skladování látky/přípravku 7.1 Zacházení Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem: Nakládání, vykládání a manipulace musí být prováděna kvalifikovaným personálem. Nevdechujte páry. Pečlivě vyčištěte a vyprázdněte obal (pytle), zabraňte prášení. Chraňte dýchací orgány, oči a kůži vhodnou ochrannou výbavou. Pracujte pouze v dobře odvětraných prostorách. Disperze pryskyřice ve vodě, je obsažena malá koncentrace (menší než 0,5%) formaldehydu. Roztok může mít dráždivé vlastnosti. Vyvarujte se styku s kůží a očima Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Předcházet vylití, dalšímu vytékání a pronikání do kanalizace a vodních toků Specifické požadavky: Neuvádí se. 7.2 Skladování Podmínky pro bezpečné skladování: Nádoby držte dobře uzavřené a uchovávejte v suchu při teplotách 5-25 C na dobře větraných místech. Chraňte před vlhkostí. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv Množstevní limity pro skladování: Nejsou požadovány. 8. Kontrola expozice a ochrana osob 8.1 Expoziční limity: Kontrolní parametry složek dle NV č. 178/2001 Sb. v platném znění: chlorid amonný (dýmy), přípustný expoziční limit PEL 5 mg/m 3 a nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P 10 mg/m 3 ; formaldehyd, přípustný expoziční limit PEL 0,5 mg/m 3 a nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P 1 mg/m 3 (poznámky D, S) v ovzduší pracoviště. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. nejsou stanoveny. 8.2 Omezování expozice: Omezování expozice pracovníků: Přípravek obsahuje malé množství formaldehydu, který se uvolňuje vyšších teplotách. Ihned sundat kontaminovaný oděv. Nosit pracovní oděv. Vyvarovat se kontaktu s očima nebo kůží. Dbát obvyklých opatření na ochranu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky Ochrana dýchacích orgánů: V případě nedostatečného odvětrání, když je možné zvýšení koncentrace formaldehydu v ovzduší, používejte vhodnou ochranu dýchacích orgánů (filtr pro organické páry typ A1 hnědý) Ochrana rukou: Používejte gumové rukavice Ochrana očí: Používejte ochranné brýle Ochrana kůže: Používejte ochranný oděv Omezování životního prostředí: Viz. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platných zněních.

4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 4/8 9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky/přípravku 9.1 Všeobecné vlastnosti Skupenství: prášek Barva: bílý Zápach (vůně): nepatrně štiplavý (formaldehyd) 9.2 Důležité informace Hodnota ph (při 0 C): 5,6-6,5 (roztok 1:1) Teplota (rozmezí teplot) tání ( 0 C): Neuvádí se. Teplota (rozmezí teplot) varu ( 0 C): Neuvádí se. Bod vzplanutí ( 0 C): Neuvádí se. Hořlavost: Nehořlavý. Samozápalnost: Není. Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): Neuvádí se. dolní mez (% obj.): Neuvádí se. Oxidační vlastnosti: Neuvádí se. Tenze par (při 0 C): Neuvádí se. Hustota (při 0 C): cca 0,65 kg/m 3 (DIN 51757) Rozpustnost (při 0 C): - ve vodě: mísitelný - v tucích: Neuvádí se. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda. Neuvádí se. Viskozita: Neuvádí se. Hustota par: Neuvádí se. Rychlost odpařování: 9.3 Další údaje : samozápalná teplota 430 C (formaldehydové plyny) nebezpečná reakce se silnými alkáliemi, oxidačními přípravky a kyselinami 10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky/přípravku Přípraveky jsou termosetové pryskyřice v kyselých médiích (reagují v pevnou fázi vytvrzují se) Podmínky, kterých je třeba zamezit: Chraňte před zdroji vysokých teplot. Při teplotách nad 250 C, dochází k rozkladu a začnou se uvolňovat toxické plyny oxidů dusíku Materiály, které nelze použít: Zabraňte styku se silnými alkáliemi kyselinami a amoniovými solemi Nebezpečné rozkladné produkty: NO x

5 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 5/8 11. Toxikologické informace: Zkušenosti u člověka: Podle známých informací by přípravek neměl být považován za nebezpečný. Mělo by se brát v úvahu riziko vycházející z obsahu formaldehydu,ale jeho množství je velmi nízké. Formaldehyd je silně dráždivý pro oči, kůži a dýchací orgány. Dlouhodobá expozice může vyvolat chronické dýchací onemocnění Popis příznaků expozice Vdechováním: Neuvádí se Stykem s očima: Mírně dráždivý Stykem s kůží: Nedráždí. Opakované a/nebo dlouhodobé působení na kůži může vyvolat senzibilizaci Požitím: Neuvádí se Nebezpečné účinky pro zdraví Akutní toxicita: LDL o, orálně, člověk ---- mg/kg; TCL o, inhalačně, člověk (formaldehydový plyn) 13,8 ppm - LD 50, orálně, potkan (mg/kg): > LD 50, dermálně, králík (mg/kg): Neuvádí se. - LC 50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg/m 3 ): Neuvádí se. - LC 50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/m 3 ): Neuvádí se. Subchronická chronická toxicita: Neuvádí se. Senzibilizace: Při dlouhodobém kontaktu může mít senzibilizující účinky. Karcinogenita (formaldehydový plyn): IARC vede nedostatečnou evidenci karcinogenních účinků na člověka a dostatečnou evidenci u laboratorních testovacích zvířat. Při hodnocení se bere ohled na formaldehyd. Mutagenita: Neprokázána. Toxicita pro reprodukci: Negativní pro myši. U člověka nejsou k dispozici data. Další údaje: Neuvádí se. 12. Ekologické údaje: 12.1 Akutní toxicita (ekotoxicita) pro vodní organismy a ostatní prostředí: - LC 50, 96 hod., ryby (mg/l): Neuvádí se. - EC 50, 48 hod., dafnie (mg/l): Neuvádí se. - IC 50, 72 hod., řasy (mg/m 3 ): Neuvádí se. - LC 50, bakterie (mg/lneuvádí se Mobilita: Neuvádí se Persistence a rozložitelnost: Formaldehyd je rozkládán mikroby v půdě. Močovinoformaldehydová pryskyřice se postupně rozkládá, jestliže se rozsype v půdě. Vznikající formaldehydové páry mohou být mičivé pro mikrofloru Bioakumulační potenciál: Neuvádí se Další nepříznivé účinky: Akutní toxicita pro ryby močovinoformaldehydový polymer má mírně toxický účinek na vodní flóru a faunu. Během rozkladu pryskyřice se uvolňuje formaldehyd, který je potenciálně škodlivý pro ryby a řasy Další údaje: Požívejte správné pracovní praktiky, zabraňte uvolnění disperze do životního prostředí. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků.

6 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 6/8 13. Informace o zneškodňování 13.1 Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku: Odpad ani malé množství by nikdy nemělo být vylíváno kanalizace nebo vodních toků Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu Způsoby zneškodňování přípravku: S odpady nakládejte v souladu s platnými zákony, ukládejte na k tomu určených místech nebo spalujte, konzultujte s k tomu oprávněnou osobou. Zředěný roztok může být vypuštěn do biologické čistírny s povolením oprávněné osoby Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Kontaminované obaly zbavené větších zbytků přípravku a vymyté se mohou znovu použít Právní předpisy o obalech: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění. 14. Informace pro přepravu 14.1 Předpisy a opatření pro přepravu uvnitř a vně závodu: Výrobek není ve smyslu 22, odst. 1, zák.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (ve znění z.č. 186/2004 Sb.) nebezpečnou věcí a nepodléhá ustanovením Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a ani ustanovením Řádu pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID) Klasifikace jednotlivých druhů dopravy: Pozemní přeprava ADR/RID: Třída: Číslice/písmeno: Výstražná tabule: Číslo UN: Vnitrozemská vodní přeprava ADR/ADNR: Třída: Číslice/písmeno: Kategorie: Námořní přeprava IMDG: Třída: Číslo UN: Typ obalu: Látka znečišťující moře: Technický název: Letecká přeprava ICAO/IATA: Třída: Číslo UN: Typ obalu: Technický název: Poznámky: Neuvádí se.

7 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 7/8 15. Informace o právních předpisech vztahující se k látce/přípravku Informace uvedené na obalu (ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č.232/2004 Sb.): Výrobek je nebezpečný dle zákona č. 356/2003 Sb. Název: UROKOL P202G in UROKOL P410 Výstražný symbol: X i dráždivý Grafický symbol Nebezpečné látky: formaldehyd, chlorid amonný R-věta: S-věta: R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Výrobce: MITOL, tovarna lepil, d.d., Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, Slovenija Distributor: MITOL CZ s.r.o., Nupaky čp. 164, Říčany u Prahy 15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR: Zákon č. 356/2003Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů,včetně prováděcích vyhlášek zákona, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, vše v platných zněních Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU: Neuvádí se.

8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 8/8 16. Další informace: Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu: R22 Zdraví škodlivý při požití. R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R34 Způsobuje poleptání. R36 Dráždí oči. R40 Podezření na karcinogenní účinky. R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Pokyny pro školení: viz 132 a další Zákoníku práce 16.3 Doporučená omezení použití: Výrobek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen. Protože specifické podmínky použití výrobku se nacházejí mimo kontrolu výrobce (distributora), je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nenahrazují jakostní specifikace výrobku Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci Kontaktní místo pro poskytování dalších technických informací: viz. bod Zdroje nejdůležitějších údajů: Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Bezpečnostní list byl zpracován na základě bezpečnostního listu výrobce, který je v anglickém jazyce Změny při revizi bezpečnostního listu: První vydání. Předchozí vydání: - Zkratky: LD 50 - střední letální dávka LC 50 - střední letální koncentrace EC 50 - střední účinná koncentrace IC 50 - střední inhibiční koncentrace D - při expozici se výrazně uplatňuje pronikání kůží S - látka má senzibilizační účinek NO x - oxidy dusíku CO 2 - oxid uhličitý S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S22 Nevdechujte prach. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

MKH 18 BEZPEČNOSTNÍ LIST. NeraAgro spol. s r.o. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

MKH 18 BEZPEČNOSTNÍ LIST. NeraAgro spol. s r.o. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 1. Identifikace látky nebo přípravku, dovozce a výrobce 1.1.Obchodní název: 1.2.Doporučený účel použití: Foliární hnojivo MKH-18 je vhodné pro většinu zelenin a ovoce, brambory, víceleté pícniny, travní

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR Datum vydání : 01.01.2007 Strana : 1 1. Identifikace látky a distributora 1.1. Chemický název látky: Hydroxid sodný Další názvy: Louh sodný, Caustic soda Obchodní název: 1.2. Použití látky Desinfekční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku: Mikrokomplex Cu-Mn-Zn Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004 Strana: 1/9 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: glyphosate-ipa / Clinic Číslo CAS: 38641-94-0 Číslo ES (EINECS): 254-056-8 Další názvy

Více