Mariánská 260, Příbram

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mariánská 260, 261 01 Příbram"

Transkript

1 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Koncentrovaný průmyslový odmašťovač 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Výrobce / dovozce: AMCO s.r.o. Sídlo: Mariánská 260, Příbram Identifikační číslo: Telefon: Fax: Osoba odpovědná za bezpečnostní list: Ing. Milan Haluška, jednatel, Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2: (24 hod./den) , , ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Výrobek je klasifikován podle zákona č. 350/2011 Sb. v platném znění jako nebezpečný. 2.2 Prvky označení Popis: Dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí Symbol: Xi, R-věty: R36/38 S-věty: S23,26,28,46 Úplné znění R-vět a S-vět je uvedeno v oddílu 16 tohoto bezpečnostního listu. 2.3 Další nebezpečnost Nejdůležitější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky nebo přípravku Dráždí oči a kůži Nejdůležitější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky nebo přípravku Možné nesprávné použití látky Používat pouze pro daný účel

2 ODDÍL SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Látky Směsi Název chemické látky (CHL): KOH Obsah CHL ve výrobku (%): max. 1,9 Číslo ES: CAS: Symboly nebezpečnosti: C R-věty*: 35 * úplné znění R-vět a viz položka 16 Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 GHS05 korozivní a žíravé látky Met. Corr.1 H290 Může být korozivní pro kovy. Skin Corr. 1A H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. GHS07 dráždivé látky Acute Tox. 4 H302 Zdraví škodlivý při požití. Název chemické látky (CHL): Metylal Obsah CHL ve výrobku (%): max. 1 % Číslo ES: CAS: Symboly nebezpečnosti: F, Xi, N R-věty*: /20/21/22 * úplné znění R-vět a viz položka 16 Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 GHS02 hořlavé látky Flam. Liq. 2; H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry GHS08 látky nebezpečné pro zdraví Acute Tox. 4; H302 Toxický při požití Acute Tox. 4; H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží Acute Tox. 4; H332 Zdraví škodlivý při vdechování GHS07 - dráždivé látky STOT SE 2; H371 Může způsobit poškození orgánů - 2 -

3 ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci Při práci s přípravkem nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny. V případě zdravotních potíži vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte lékaři informace uvedené v tomto bezpečnostním listě. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního opatření Vdechnutí Kontakt s kůží Omýt velkým množstvím vody. V případě podráždění nebo přetrvávajícího zarudnutí kůže vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal, etiketu nebo tento list. Kontakt s okem Důkladně vypláchnout vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal, etiketu nebo tento list. Požití Vypít větší množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal, etiketu nebo tento list. ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva Hasicí pěna (neobsahující alkohol), hasicí prášek,co2, tříštěný vodní proud. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Není 5.3 Pokyny pro hasiče Izolovaný dýchací přístroj, nehořlavý zásahový oděv ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Vykázat z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Ostatní musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky dle bodu Preventivní opatření na ochranu životního prostředí Zabránit dalšímu úniku. Ohraničit prostor. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Větší množství odčerpat do nádob. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Žádné ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Zacházení a manipulace dle ČSN Zajistit dobré odvětrávání par a dostatečné odvětrání pracovního prostoru, používat osobní ochranné pracovní prostředky dle bodu 8. Zabraňte styku s kůží a očima. Manipulaci provádět tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí Skladovat na chladném, dobře větraném místě. Chránit před povětrnostními vlivy. Skladovat v uzavřených obalech. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Teplota skladování +5 až +25 o C. 7.3 Specifické konečné/ specifická konečná použití Nejsou známa. ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Kontrolní parametry 8.2 Omezování expozice Dodržování obecných bezpečnostních a hygienických opatření. Omezování expozice pracovníků - 3 -

4 Ochrana dýchacích cest: Ochrana rukou: Ochranné gumové pracovní rukavice Ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít Ochrana kůže: Vhodný pracovní oděv Další údaje: Technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou v České republice stanoveny nařízením vlády č. 21/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Omezování expozice životního prostředí ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství: Kapalné Barva: Bez barvy Zápach (vůně): Po surovinách 9.2 Další informace Hodnota ph v 1% roztoku při 20 o C: Bod varu / rozmezí bodu varu ( o C): Bod vzplanutí ( o C): 95 Hořlavost : Výbušné vlastnosti: Oxidační vlastnosti: Tenze par při 20 o C: Hustota při 20 o C: 1,02 g/cm 3 Rozpustnost (při 20 o C) ve vodě: Neomezená Rozpustnost v tucích: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Viskozita: Hustota par: Rychlost odpařování: ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita 10.2 Chemická stabilita Normální tlak a teplota Možnost nebezpečných reakcí Při řádném skladování a manipulaci nehrozí žádné nebezpečí 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 10.5 Neslučitelné materiály 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu ODDÍL TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Informace o toxikologických účincích Styk s kůží: Styk s okem: Vdechování: Požití: Subchronická-chronická toxicita: Není známa Senzibilizace: Není známa - 4 -

5 Karcinogenita: Výrobek není klasifikován jako karcinogenní Mutagenita: Není známa Toxicita pro reprodukci: Není známa LD50, orálně, potkan (mg/kg -1 ): LD50, dermálně potkan nebo králík (mg/kg -1 ): LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg/kg -1 ): LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/kg -1 ): EKOLOGICKÉ INFORMACE ODDÍL Toxicita: 12.2 Perzistence a rozložitelnost: Přes 95% 12.3 Bioakumulační potenciál: Není znám 12.4 Mobilita v půdě: 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb: Nestanoveny 12.6 Jiné nepříznivé účinky: Nejsou známy ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody nakládání s odpady ODDÍL Zneškodňování látky / přípravku: Zneškodňování obalů: Právní předpisy: INFORMACE PRO PŘEPRAVU Číslo OSN (UN): Náležitý název OSN (UN) pro zásilku: Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Obalová skupina: Nebezpečnost pro životní prostředí: Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Rozředit vodou. Prázdný obal lze po dokonalém vyprázdnění (v případě plastu vypláchnutí) využít jako druhotnou surovinu. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a související předpisy Kategorizace a katalog odpadů: Surovina: Kód odpadu: detergenty, odmašťovací přípravky Kategorie: N Obal: Kód odpadu : plastový obal Kategorie: O ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Tento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s Nařízením ES č. 453/2010 a zákonem č. 350/2011 Sb. v platném znění 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Pro látku / přípravek nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti Právní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 389/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a přípravcích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů; Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů; Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 81/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů; - 5 -

6 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Směrnice 1999/45/S Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o označování látek a směsí = Nařízení CLP ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE Seznam R-vět a S-vět čl. 2.1, 3.1 a 15.3 R11, R19, R35, R36/37/38, S23, S26, S28, S46 S23,26,28,46 Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) R11 R19 R35 R68/20/21/22 Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (Světy) S23 S26 S28 S46 Vysoce hořlavý Může vytvářet výbušné peroxidy Způsobuje těžké poleptání Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití Nevdechujte dýmy. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Osoby, které přicházejí do styku s výrobkem, musí být v potřebném rozsahu seznámeny s jeho účinky, se způsoby zacházení, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci a postupy při likvidaci havarijních situací. Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeny s pokyny pro případ mimořádných a havarijních situací a stavů v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. Doporučená omezení použití Nejsou Další informace Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Za zacházení podle existujících zákonů odpovídá uživatel. Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu Bezpečnostní list byl zpracován podle dodaných Bezpečnostních listů základních surovin a v souladu s právními předpisy České republiky a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010, 1907/2006 (REACH), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o označování látek a směsí = Nařízení CLP ve znění pozdějších předpisů a 1999/45/ES, seznam závazně klasifikovaných látek dle vyhlášky č. 232/2004 Sb. v platném znění. Informace o změnách Všechny změny v tomto bezpečnostním listě byly vyvolány Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 453/

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku: Mikrokomplex Cu-Mn-Zn Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: BIONAFTA B100 Chemický název: Methylestery mastných kyselin C16-C18 a C18 - nenasycených Registrační číslo:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.2 2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 16 Sensitive 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka/směs Číslo Další názvy směsi směs CA2239 Emblem Pro 385 SC 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Nahrazuje verzi: - / CH GH 30 PRELAWE. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH GH 30 PRELAWE. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 30 PRELAWE 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více