Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74"

Transkript

1 Datum vydání: Strana 1 z 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Střešní izolace Nedoporučované způsoby použití Nástřik 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Firma: ENKE-Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG Název ulice: Hamburger Str. 16 Místo: D Düsseldorf Německo Telefon: +49(0)211/ Fax:+49(0)211/ Internet: Informační oblast: pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ Telefonní číslo pro naléhavé situace: toxikologického střediska sever (24 hodin): +49 (0) 551 / ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS lépe 1999/45/ES Označení nebezpečnosti: Xn - Zdraví škodlivý, Xi - Dráždivý, N - Nebezpečný pro životní prostředí R-věty: Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí oči. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Kategorie nebezpečí: Vážné poškození očí /podráždění očí: Eye Irrit. 2 Senzibilizace dýchacích cest /senzibilizace kůže: Resp. Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest /senzibilizace kůže: Skin Sens. 1 Nebezpečný pro vodní prostředí: Aquatic Chronic 3 Údaje o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 2.2 Prvky označení Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku Aromatického polyizokyanátu prepolymer Hexan-1,6-diyl-bis(N-{2-[2-(1-ethylpentyl)oxazolidin-3-yl]ethyl}karbamát) 2-ethylhexyl (6-isokyanátohexyl) karbamát 1,3-diisokyanato-4-methylbenzen Signální slovo: Nebezpečí

2 Datum vydání: Strana 2 z 13 Piktogramy: GHS08-GHS09 Standardní věty o nebezpečnosti H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Zvláštní značení u speciálních směsí EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. EUH208 Obsahuje Terbutryn und 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. 2.3 Další nebezpečnost Žádné informace nejsou k dispozici. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2 Směsi Chemická charakteristika Směs polyizokyanátů prepolymerních, přísad a pigmentů.

3 Datum vydání: Strana 3 z 13 Nebezpečné složky Číslo ES Číslo CAS Indexové č. Číslo REACH Název Klasifikace podle 67/548/EHS Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Aromatického polyizokyanátu prepolymer Xi - Dráždivý R36-43 Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317 Obsah % Difenyl (2-ethylhexyl) fosfát 5-10 % N - Nebezpečný pro životní prostředí R50-53 Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 2; H400 H Hexan-1,6-diyl-bis(N-{2-[2-(1-ethylpentyl)oxazolidin-3-yl]ethyl}karbamát) 3-6 % R43 Skin Sens. 1; H xylen < 5 % Xn - Zdraví škodlivý, Xi - Dráždivý R10-20/21-38 Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické, aromatické (2-25%) < 3 % Xn - Zdraví škodlivý, N - Nebezpečný pro životní prostředí R Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411 EUH ethylhexyl (6-isokyanátohexyl) karbamát < 2 % T - Toxický, Xi - Dráždivý, N - Nebezpečný pro životní prostředí R23-37/38-42/ Acute Tox. 3, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1B, STOT SE 3; H331 H334 H317 H terbutryn Xn - Zdraví škodlivý, N - Nebezpečný pro životní prostředí R Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 100), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 10); H302 H317 H400 H410 < 1 % ,3-diisokyanato-4-methylbenzen < 0,2 % Karc. kat. 3, T+ - Vysoce toxický, Xi - Dráždivý R /37/38-42/ Carc. 2, Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H ,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-onu T - Toxický, C - Žíravý, Xn - Zdraví škodlivý, N - Nebezpečný pro životní prostředí R Met. Corr. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 100), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H290 H330 H302 H314 H317 H400 H410 < 0,1 % Doslovné znění R-, H- a EUH -věty: viz. odstavec 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci

4 Datum vydání: Strana 4 z 13 Při vdechnutí Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při potížích s dýcháním a zástavě dýchání zahájit umělé dýchání. Lékařské ošetření nutné. Při styku s kůží Při styku s kůží okamžitě omyjte polyethylenglykolem a následně velkým množstvím vody. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Při zasažení očí Při očním kontaktu oči s otevřenými víčky dostatečně dlouho vymývat vodou, pak konzultovat okamžitě s očním lékařem. Při požití Okamžitě vypláchnout ústa a poté se pořádně napít vody. Lékařské ošetření nutné. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Žádné informace nejsou k dispozici. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Léčba symptomů. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva práškový nebo CO2 - hasicí přístroj, u větších požárů, pěnový nebo vodní hasící přístroj 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi V případě požáru se mohou tvořit oxid uhelnatý, oxidy dusíku, isokyanáty a stopy kyanovodíku. 5.3 Pokyny pro hasiče Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv. Ochranný oděv. Další pokyny K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte vodní paprsek. Plyny/páry/dým srazit vodním postřikovacím paprskem. Kontaminovanou vodu sbírejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních toků. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pletí, očima nebo oděvem. Použít osobní ochrannou výstroj. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Produkt se nesmí volně dostat do životního prostředí. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Odstranit mechanicky. Zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, vazač kyseliny, univerzální vazač). Po dobu cca.1 hodiny nevyhazujte do odpadních nádob, neuzavírat (tvoří se CO2!) Udržujte vlhkém prostředí v bezpečném větraném prostoru po dobu několika dní. Materiál zpracovat podle daných předpisů. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Bezpečná manipulace: viz část 7 Osobní ochranné prostředky: viz část 8 Likvidace: viz část 13 ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

5 Datum vydání: Strana 5 z 13 Opatření pro bezpečné zacházení Při otevřené manipulaci použijte zařízení s lokálním odsáváním. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Požadavky na skladovací prostory a nádoby Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte uzamčené. Ukládejte na místě, na které mají přístup pouze oprávněné osoby. Dbát dostatečného odvětrávání a bodového odsávání v kritických místech. Nádoby uchovávat na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Střešní izolace ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Mezní hodnoty Číslo CAS Látka ppm mg/m³ vlá/cm³ Kategorie Druh ,4-Toluylendiisokyanát 0, ,05 0,0141 0,1 - hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3) - 10,0 - - PEL NPK-P PEL NPK-P 8.2 Omezování expozice Vhodné technické kontroly Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při otevřené manipulaci použijte zařízení s lokálním odsáváním. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Hygienická opatření Znečištěné, kontaminované oblečení hned vysvléci. Vytvořit a dbát plánu na ochranu pokožky! Před přestávkami a po skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej, případně se vysprchujte. Nejezte a nepijte při používání. Ochrana očí a obličeje Vhodná ochrana očí: košíčkové brýle. Ochrana rukou Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu. Chemicky ochranné rukavice volte ve vašem zájmu v závislosti od koncetrace a množství nebezpečných látek na vašem pracovišti. Je doporučeno konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochraných rukavic pro speciální použití. Chemické odolné ochranné rukavice (EN 374). Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt nebo potřísnění (minimální index ochrany 2, odpovídá> 30 minut doby permeace podle EN 374): neopren, PVC, butyl nebo nitrilové pryže. Vhodné materiály pro delší, přímý kontakt (alespoň index ochrany 6, odpovídající> 480 minut permeace podle EN 374): neopren, Viton, PVC, butyl nebo nitrilové pryže. Ochrana kůže Používejte vhodný ochranný oděv. Ochrana dýchacích orgánů V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. V případě potřeby použijte ochrannou maskou nebo krátkodobě s kombinovaným filtrem A2-P2.

6 Datum vydání: Strana 6 z 13 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství: Barva: Zápach: ph: Informace o změnách fyzikálního stavu Bod tání: Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Bod vzplanutí: Dále hořlavý: Hořlavost tuhé látky: plyny: kapalný různé barvy slabý, typický > 100 C 48 C Žádné samoudržení hoření nepoužitelný nepoužitelný Metoda Meze výbušnosti - dolní: Meze výbušnosti - horní: Bod samozápalu tuhé látky: plyny: Teplota rozkladu: Oxidační vlastnosti Není oxidující. Tlak par: Hustota (při 20 C): Rozpustnost ve vodě: Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovací koeficient: Dynamická viskozita: (při 20 C) Relativní hustota par: Relativní rychlost odpařování: 9.2 Další informace Obsah pevné látky: nepoužitelný nepoužitelný ~ 1,4 g/cm³ nerozpustný ~ 7000 mpa s DIN ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Při manipulaci a skladování v souladu s určením nedochází k žádným nebezpečným reakcím Možnost nebezpečných reakcí Exotermní reakce s: Aminy, Alkoholy; S vodou, vytváří CO2, v uzavřených nádobách muže způsobit jejich prasknutí

7 Datum vydání: Strana 7 z Podmínky, kterým je třeba zabránit žádný/nikdo 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Žádné při správném zacházení a skladování. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Číslo CAS Název Cesty expozice Metoda Aromatického polyizokyanátu prepolymer LD50 Dávka > 5000 mg/kg inhalativní (4 h) aerosol LC50 >3,820 mg/l Difenyl (2-ethylhexyl) fosfát kožní xylen kožní LD50 > mg/kg LD50 ATE > 7940 mg/kg 1100 mg/kg inhalativní pára ATE 11 mg/l inhalativní aerosol ATE 1,5 mg/l Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické, aromatické (2-25%) kožní Druh Krysa Krysa Králík Pramen LD50 >15000 mg/kg Krysa OECD 401 LD50 ~ 3400 mg/kg Králík OECD 402 inhalativní (4 h) pára LC50 13,1 mg/l Krysa OECD ethylhexyl (6-isokyanátohexyl) karbamát terbutryn inhalativní pára ATE 3 mg/l LD50 > 2500 mg/kg Krysa OECD 423 inhalativní (4 h) aerosol LC50 0,521 mg/l Krysa OECD ,3-diisokyanato-4-methylbenzen kožní ATE 500 mg/kg LD mg/kg Potkan RTECS LD50 >19000 mg/kg Králík RTECS inhalativní (4 h) pára LC50 0,1 mg/l Potkan RTECS inhalativní aerosol ATE 0,05 mg/l ,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-onu ATE 500 mg/kg inhalativní pára ATE 0,5 mg/l inhalativní aerosol ATE 0,05 mg/l Dráždění a leptání Způsobuje vážné podráždění očí.

8 Datum vydání: Strana 8 z 13 Senzibilizační účinek Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Jiné údaje ke zkouškám Sloučenina je klasifikována jako nebezpečná ve změně nařízení (EG) č.1272/2008 [CLP]. Jiné údaje U osob, které jsou již citkivé na diisokyanát, může styk s tímto produktem vyvolat alergickou reakci. Osoby s astmatem, alergií, chronickými a opakovaně se vracejícími onemocněními dýchacích cest nemají být přibráni pro práce s tímto výrobkem. ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

9 Datum vydání: Strana 9 z 13 Číslo CAS Název Toxicita pro vodní organismy Metoda Dávka [h] [d] Druh Pramen Difenyl (2-ethylhexyl) fosfát Akutní toxicita pro ryby LC50 > 0,38 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD 203 (Pstruh duhový) Akutní toxicita pro řasy ErC50 0,2 mg/l 72 h Pseudokirchneriella OECD 201 subcapitata Akutní toxicita crustacea EC50 0,15 mg/l 48 h Daphnia magna (velká OECD 202 Toxicita pro řasy NOEC 0,03 mg/l 72 d Pseudokirchneriella subcapitata Toxicita crustacea NOEC 0,018 mg/l 21 d Daphnia magna (velká OECD 201 Akutní toxicita bakterií (>10000 mg/l) 3 h Aktivovaný kal OECD 209 Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické, aromatické (2-25%) Akutní toxicita pro ryby LC50 10 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD 203 (Pstruh duhový) Akutní toxicita pro řasy ErC50 4,6 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata Akutní toxicita crustacea EC50 10 mg/l 48 h Daphnia magna (velká OECD 202 Toxicita crustacea NOEC 0,097 mg/l 21 d Daphnia magna (velká 2-ethylhexyl (6-isokyanátohexyl) karbamát Akutní toxicita pro ryby LC50 > 100 mg/l 96 h Zebřička pruhovaná OECD 203 (Brachydanio rerio) Akutní toxicita pro řasy ErC50 > 1 mg/l 72 h Desmodesmus OECD 201 subspicatus. Akutní toxicita crustacea EC50 > 100 mg/l 48 h Daphnia magna (velká OECD 202 Akutní toxicita bakterií (64 mg/l) 3 h Aktivovaný kal OECD 209 terbutryn Akutní toxicita pro ryby LC50 1,9 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD 203 (Pstruh duhový) Akutní toxicita pro řasy ErC50 0,0067 mg/l 96 h Scenedesmus subspicatus OECD 201 Akutní toxicita crustacea EC50 6,4 mg/l 48 h Daphnia magna (velká OECD 202 Akutní toxicita bakterií (> 100 mg/l) 3 h Aktivovaný kal OECD 209 1,3-diisokyanato-4-methylbenzen Akutní toxicita pro ryby Akutní toxicita crustacea 4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-onu LC mg/l 96 h Pimephales promelas EC50 12,5 mg/l 48 h Daphnia magna Akutní toxicita pro ryby LC50 0,0078 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD 203 (Pstruh duhový) Akutní toxicita pro řasy ErC50 0,025 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus OECD 201 Akutní toxicita crustacea EC50 0,0097 mg/l 48 h Daphnia magna (velká OECD 202 Akutní toxicita bakterií (2942 mg/l) 3 h Aktivovaný kal OECD Perzistence a rozložitelnost

10 Datum vydání: Strana 10 z 13 Číslo CAS Produkt nebyl vyzkoušen. Název Metoda Hodnocení Difenyl (2-ethylhexyl) fosfát 12.3 Bioakumulační potenciál Hodnota 302A Inherent Biodegradability:Modified SCAS Test 95 % 28 OECD 301B Ready 82 % 28 OECD 301C Ready 67 % 28 Produkt nebyl vyzkoušen. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Číslo CAS Název d Pramen Difenyl (2-ethylhexyl) fosfát 5,73 Log Pow BCF Číslo CAS Název BCF Difenyl (2-ethylhexyl) fosfát Druh Pramen 12.4 Mobilita v půdě Produkt nebyl vyzkoušen Výsledky posouzení PBT a vpvb Produkt nebyl vyzkoušen Jiné nepříznivé účinky Žádné informace nejsou k dispozici. Jiné údaje Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Nesmí proniknout pod zem/do půdy. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Nesmí proniknout pod zem/do půdy. Může být spálen ve vhodném zařízení v souladu s místními předpisy. Vytvrzený zbytkový materiál může být likvidován s domovním odpadem. Likvidace obalu: Po celkovém spotřebování produktu, při likvidaci musí být nádoby vyprázdněny ve schodě s příslušnými předpisy nebo likvidovat na místech k tomu určených. Prodejní místa, firma Enke použít jako ochrannou známku odběrateli. Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad ODPAD Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP) NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpad z VZDP a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Nebezpečný odpad. Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

11 Datum vydání: Strana 11 z ODPAD Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP) NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpad z VZDP a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Nebezpečný odpad. Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samou. ODDÍL 14: Informace pro přepravu Pozemní přeprava (ADR/RID) 14.1 Číslo OSN: UN Náležitý název OSN pro zásilku: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 14.4 Obalová skupina: Štítky: 9 Klasifikační kód: M6 Zvláštní opatření: Omezené množství (LQ): 5 L Přepravní kategorie: 3 Identifikační číslo nebezpečnosti: Kód omezení vjezdu do tunelu: 90 E Další příslušné údaje (Pozemní přeprava) E1 Vnitrozemská lodní přeprava (ADN) 14.1 Číslo OSN: UN Náležitý název OSN pro zásilku: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 9 přepravu: 14.4 Obalová skupina: III Štítky: 9 Klasifikační kód: M6 Zvláštní opatření: Omezené množství (LQ): 5 L Uvolněné množství: E1 Přeprava po moři (IMDG) 14.1 Číslo OSN: UN Náležitý název OSN pro zásilku: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 14.4 Obalová skupina: Štítky: Zvláštní opatření: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. 9 III LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 9 III 9 274, 335

12 Datum vydání: Strana 12 z 13 Omezené množství (LQ): Uvolněné množství: EmS: 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 5 L E1 F-A, S-F ano 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Žádné informace nejsou k dispozici Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC nepoužitelný ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Informace o předpisech EU Další pokyny Dodržujte: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí Pracovní omezení: Třída ohrožení vody (D): Resorpci pokozkou/senzibilizace: 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16: Další informace Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/ES, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání. Všimněte si poznámky ve směrnici 92/85/EHS, týkající se bezpečnosti a zdraví těhotných pracovnic. 2 - látka ohrožující vody Vyvolává přecitlivělé reakce alergického druhu. Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno. Zkratky a akronymy ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service LC50: Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50% Doslovné znění R-vět (Číslo a plný text) 10 Hořlavý. 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. 22 Zdraví škodlivý při požití. 23 Toxický při vdechování. 26 Vysoce toxický při vdechování. 34 Způsobuje poleptání. 36 Dráždí oči. 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. 38 Dráždí kůži. 40 Podezření na karcinogenní účinky.

13 Datum vydání: Strana 13 z 13 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 50 Vysoce toxický pro vodní organismy. 51 Toxický pro vodní organismy. 52 Škodlivý pro vodní organismy. 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text) H226 Hořlavá kapalina a páry. H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H331 Toxický při vdechování. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. EUH208 Obsahuje Terbutryn und 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Jiné údaje Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,údaje tohoto bezpeenostního listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materiály. Pro nejnovější verzi tohoto bezpečnostního listu, navštivte naše webové stránky (Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Čistič disků SL (Felgenreiniger SL)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Čistič disků SL (Felgenreiniger SL) Strana 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Čistič disků SL (Felgenreiniger SL) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Epoxidový povlak

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 10064-A30 Číslo CAS: 7722-84-1 Číslo ES: 231-765-0 Indexové číslo: 008-003-00-9 Registrační

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Přísada do

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

Nahrazuje verzi: - / CH GH 30 PRELAWE. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH GH 30 PRELAWE. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 30 PRELAWE 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Bezpečnostní list Strana: 1/17 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku BUTISAN STAR 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. T400 Spaltmittel. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. T400 Spaltmittel. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel. Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku T400 Spaltmittel 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více