Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357"

Transkript

1 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKYSMĚSI A SPOLEČNOSTIPODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Číslo výrobku: 12354, CAS : ES : Další názvy: --- není směs není směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: produkt pro přestříkání automobilů. Pouze pro průmyslové použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce Jméno nebo obchodní jméno: Chamäleon GmbH Adresa: Rudolf-Diesel-Str., 8a, Heidelberg, SRN Tel.: 0049-(0) Informace: Produkt Safety Department Adresa www stránek: Distributor (v ČR) Jméno nebo obchodní jméno: MOTIP DUPLI s.r.o. Adresa: IČ: Adresa elektronické pošty: Adresa www stránek: Popůvky , Troubsko, CZ tel.: , fax: Telefonní číslo pro naléhavé situace Nouzové telefonní číslo výrobce: 0049-(0) Toxikologické informační středisko (Praha): Na Bojišti 1, Praha 2 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace směsi Tel.: nebo Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle klasifikačních pravidel směrnice 67548EEC a EC. Klasifikace: R 10 Hořlavý Xn; Zdraví škodlivý R 20 Zdraví škodlivý při vdechování Xi; Dráždivý R 37 Dráždí dýchací orgány Xi; Senzibilizující R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

2 R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látkysměsi: Výrobek podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění. Při delším nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít ke vzniku dermatitidy (zánětu pokožky) způsobenému odmašťujícím účinkem rozpouštědla. Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí dýchací orgány. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže Systém klasifikace: Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, aktuálním bezpečnostním listům složek, je doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji Prvky označení Produkt je zařazen a označen podle směrnic ESnařízení o nebezpečných látkách. Symbol a označení nebezpečnosti výrobku: Xn, Zdraví škodlivý Látky určující nebezpečnost uváděné na etiketě: 1,6-hexamethylen diisokyanát homopolymer R-věty: 10 Hořlavý 20 Zdraví škodlivý při vdechování 37 Dráždí dýchací orgány 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže S-věty: 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 2425 Zamezte styku s kůží a očima 37 Používejte vhodné ochranné rukavice 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení Zvláštní označení určitých směsí: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. Určeno pro průmyslové použití Další nebezpečnost Výsledky posouzení PBT a vpvb: Směs nesplňuje kriteria pro PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vpvb (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní). Ostatní rizika neuvedena.

3 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Chemické složení: směs Popis: směs bitumenu, rozpouštědel, plnidel a aditiv Klasifikace 1 Nařízení (ES) č. Název složky Identifikátory % o klasifikaci a 67548EEC označování látek a směsí (nařízení CLP) butyl- acetát CAS: EINECS: R Flam.Liq.3, H226 STOT SE 3, H336 1,6-hexamethylen diisokyanát homopolymer CAS: NLP: xylen CAS: EINECS: methoxy- 1- CAS: methylethyl- acetát EINECS: butoxyethylacetát CAS: EINECS: Xn R20 Xi R37 Xi R Xn R2021 Xi R38 R10 Acute Tox.4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Flam Liq.3, H226 Acute Tox.4, H312 Acute Tox.4, H332 Skin Irrit.2, H315 2,5-10 R 10 Flam.Liq.3, H226 <5,0 Xn R2021 Acute Tox.4, H312 Acute Tox.4, H332 solventní nafta (ropná), lehká aromatická; benzínová frakce nespecifikovaná látka obsahuje méně jako 0,1 % hmotnostních benzenu (č. EINECS ) CAS: EINECS: <2,5 Xn R65 Xi R37 N R5153 R Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz oddíl POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci Popis podle cest expozice Flam.Liq.3, H226 Asp. Tox.1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 STOT SE 3, H335+H336 Všeobecně: symptomy otravy se mohou objevit po několika hodinách; je třeba je třeba zajistit lékařský dohled po dobu 48 hodin po nehodě. V případě nepravidelního dýchání nebo zástavy dýchání poskytnout umělé dýchání. Styk s očima: vyjměte kontaktní čočky. Oči okamžitě proplachujte tekoucí vodou po dobu několika minut (min. 15), víčka udržujte otevřená. Vdechování: postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a zajistěte lékařskou pomoc. V případě bezvědomí uložte do stabilizované polohy pro transport Při styku s kůží: okamžitě omyjte kůži mýdlem a důkladně opláchněte vodou. Při požití: jestliže symptomy přetrvávají konzultujte s lékařem. 1 Plné znění R vět a H vět je uvedeno v oddílu 16 tohoto bezpečnostního listu.

4 Ochrana pracovníků první pomoci: nesmí být postupováno tak, aby mohlo dojít k ohrožení osob. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Neexistují žádné údaje pro samotnou směs. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Poznámky pro lékaře: postupujte adekvátně příznakům nebo míře postižení. Specifická opatření: nejsou relevantní informace. 5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva Vhodná hasiva: CO 2, písek, hasící prášek. Nepoužívejte vodu. Nevhodná hasiva: voda silný proud 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: v případě zahřátí nebo požáru je možný vznik toxických plynů. V případě požáru se jedná o oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), kyanovodík (HCN). 5.3 Pokyny pro hasiče: ochranný prostředek - respirátor 5.4 Další údaje: zbytky po požáru a kontaminovanou požární vodu odstranit podle příslušných předpisů. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zajistěte dostatečnou ventilaci. Používejte ochranné prostředky. Zabraňte vstupu osob, které nejsou vybaveny osobními ochrannými prostředky 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Shromažďujte kontaminovanou vodu z čištění po úniku a odstraňte ji vhodným způsobem. Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do povrchovýchpodzemních vod. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Odstranit materiálem, který na sebe váže tekutiny (např. písek, křemelina, lapač kyselin, universální lapač, piliny, atd.). Kontaminovaný materiál odstranit v souladu s předpisy pro nakládání s odpady (viz oddíl 13). Zajistěte odpovídající ventilaci. Nesplachujte vodou nebo čistícími prostředky na bázi vody. Uniklý materiál spolu s nehořlavým absorpčním prostředkem (písek, zemina, atd.) uložte ve vhodném kontejneru. Okamžitě dekontaminujte vhodnou směsí (hořlavé, dráždivé, štiplavé): voda 45 obj. %, ethanol nebo isopropanol 50 obj. %, čpavková voda (hustota = 0,88) 5 obj. %. Alternativní (nehořlavá) varianta: uhličitan sodný 5 %, voda 95 %. Dekontaminační prostředek spolu se zbytky výrobku uložte do otevřeného kontejneru po dobu několika dní, pokud probíhá reakce. Poté uzavřete kontejner a odstraňte v souladu s platnými předpisy. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz oddíl 7, 8 pro informace o zacházenískladování a vhodných osobních ochranných prostředcích. Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem

5 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zajistěte dobrou ventilaciodsávání na pracovišti. Předejděte tvorbě aerosolů. Osoby s astmatem, alergiemi nebo chronickýmiopakující se respiračními onemocněními by měli pracovat s tímto výrobkem pouze pod vhodným lékařským dohledem. Informace o ochraně proti požáru a výbuchu: výrobek používejte pouze v prostoru, kde se nevyskytují žádné zdroje vznícení. Nekuřte. Zabraňte elektrostatickému náboji. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte pouze v originálních obalech. Poznámky o společném skladování: neskladujte společně s redukčními činidly, sloučeninami těžkých kovů, kyselinami a zásadami. Skladujte mimo potraviny Dodatečné informace o podmínkách skladování: udržujte kontejnery pevně uzavřené. Skladujte mimo oxidační činidla, silné kyseliny a zásady, aminy, alkoholy a vodu. Skladovací třída: Specifické konečné specifická konečná použití: další relevantní informace nejsou uvedeny 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Informace o technickém zajištění omezování expozice: nejsou uvedena viz oddíl Kontrolní parametry PELNPK-P 2 (Nařízení vlády č Sb., v aktuálním znění, které stanoví podmínky pro zdraví zaměstnanců při práci, včetně limitů PEL a NPK) Název CAS PELNPK- Pozná Hodnoty poskytnuté výrobcem P (mgm3) mka butyl- acetát CAS: WEL 1,6-hexamethylen diisokyanát homopolymer 2- methoxy- 1- methylethyl- acetát CAS: EBW CAS: D 3 WEL Short-term value: 966 mgm3, 200 ppm Long-term value: 724 mgm3, 150 ppm Short-term value: 0,5 mgm3 Exposition evaluation value TRGS 430 (EBW) Short-term value: 548 mgm3, 100 ppm Long-term value: 274 mgm3, 50 ppm Sk; xylen CAS: D Short-term value: 441 mgm3, 100 ppm Long-term value: 220 mgm3, 50 ppm Sk; BMGV 2 Přípustný expoziční limit pro 8 hod. prac. dobu (PEL), nejvyšší přípustná koncentrace 10 min. (NPK-P). 3 D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži

6 8.2 Omezování expozice Omezování expozice pracovníků Všechny ochranné pracovní prostředky včetně ochrany dýchacích cest (používané na ochranu proti expozici nebezpečných látek) musí být vybrány tak, aby vyhovovaly požadavkům směrnice Kontrola látek rizikových pro zdraví (COSHH). Obecná ochrana a hygienická opatření Před zahájením práce s výrobkem aplikujte na pokožku krém odolný proti rozpouštědlům. Nejezte, nepijte a nekuřte nebo přímo nevdechujte páry výrobku během práce s ním. Udržujte mimo potraviny, nápoje a krmiva. Okamžitě odstraňte všechen znečištěný a kontaminovaný oděv.umyjte si ruce před přestávkou a koncem pracovní doby. Nevdechujte plyny, páry a aerosoly. Ochrana dýchacích cest v případě krátké nebo nízké expozice použijte respirátor s filtrem; v případě intenzivní nebo dlouhé expozice účinnější ochranu např. obličejovou masku s filtrem, autonomní dýchací přístroj, atd. Ochrana rukou Použijte ochranné rukavice. Materiál musí být nepropustný a odolný vůči směsi. Výběr materiálu rukavic provést s ohledem na dobu přestupu látky rukavicemi, rychlost difúze a degradaci rukavic. Materiál rukavic: PVA rukavice. Volba vhodných rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale i na dalších kvalitativních znacích a na výrobci. Vzhledem k tomu, že produkt je směsí několika látek, není možné předem odhadnout odolnost materiálu rukavic, rukavice musí být před použitím přezkoušené. Čas penetrace rukavic: Vzhledem ke složení směsi, čas penetrace musí být nejméně 480 minut (podle EN 374, část 3: stupeň 6). U výrobce rukavic je třeba zjistit přesný čas lámavosti materiálu a dodržovat jej. Materiál rukavic pro permanentní kontakt: butylkaučuk BR, polyvinyl alkohol - PVA Materiál rukavic pro kontakt po dobu max.15 minut: nitrilový kaučuk - NBR Ochrana očí Použijte ochranné brýle, dostatečně těsné. Ochrana pokožky: použijte ochranný oděv Omezování expozice životního prostředí Zabraňte průniku výrobku do kanalizace, podzemních a povrchových vod. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech a) vzhled: skupenství: barva: kapalina viz specifikace produktu b) zápach: charakteristický c) prahová hodnota zápachu: nestanoveno d) ph: nestanoveno

7 e) bod tání: neurčený f) bod varu: 124ºC g) bod vzplanutí: 28ºC (DIN 53213) h) rychlost odpařování: neuvedeno i) hořlavost: nepoužitelné j) hornídoplní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: horní mez výbušnosti: 7,5 obj. % dolní mez výbušnosti: 1,2 obj. % k) tlak páry (20ºC): 10,7 hpa l) hustota páry: nestanoveno m) relativní hustota: nestanoveno hustota (20ºC): 0,975 gcm 3 (DIN 53217) n) rozpustnostmísitelnost ve vodě: nemísitelný nebo obtížně mísitelný o) rozdělovací koeficient: n-oktanolvoda: nestanoveno p) teplota vznícení: 315ºC (DIN 51794) samovznícení: q) teplota rozkladu: nestanoveno r) viskozita: produkt není samozápalný dynamická nestanoveno kinematická (20ºC): 13 s (DIN ) s) výbušné vlastnosti: produkt není explozivní. Je možná tvorba explozivní směsi par produktu se vzduchem. t) oxidační vlastnosti: neuvedeno 9.2 Další informace: Obsah rozpouštědel: organická rozpouštědla: 63,8 % 622,7 gl Obsah pevných částic (hmotnostní %): 36,2 % Další informace nejsou k dispozici. 10. STABILITA A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita: Pro tento výrobek nejsou uvedeny žádné specifické údaje týkající se reaktivity Chemická a termická stabilita: Výrobek je stabilní při doporučených podmínkách skladování a manipulace (viz oddíl 7) Možnost nebezpečných reakcí: Nebezpečné reakce nejsou známy Podmínky kterým je třeba zabránit: Informace nejsou dostupné Neslučitelné materiály: Informace nejsou dostupné.

8 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhelnatý a oxid uhličitý. V nepatrném množství: oxidy dusíku (NOx), chlorovodík (HCl), kyanovodík (HCN). 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Akutní toxicita Název složky Druh Dávka LD50, orálně, krysa (mgkg) >2000 solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce LD50, dermálně, krysa (mgkg) >2000 nespecifikovaná LC50, 4 h, inhalačně, krysa (mgl) >10, Další nepříznivé účinky Dráždivost: směs nemá dráždivý účinek na kůži nebo na oči Senzibilizace: je možná prostřednictvím kontaktu s pokožkou Mutagenita: informace nejsou uvedeny Karcinogenita: informace nejsou uvedeny Toxicita pro reprodukci: informace nejsou uvedeny Teratogenita: informace nejsou uvedeny 11.3 Další toxikologické informace Tento výrobek je klasifikován podle klasifikačních pravidel jako výrobek s následujícími nebezpečnými vlastnostmi: zdraví škodlivý, dráždivý. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita Nejsou k dispozici žádné relevantní údaje Persistence a rozložitelnost: informace nejsou k dispozici 12.3 Bioakumulační potenciál: informace nejsou k dispozici Mobilita v půdě: informace nejsou k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb: směs nesplňuje kriteria pro PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vpvb (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní) Jiné nepříznivé účinky: třída nebezpečnosti pro vodu (Water Hazard Class - German Gerulation): 1 slabě znečišťující vodu. Zabraňte průniku nezředěného výrobku nebo většího množství výrobku do kanalizace a povrchovýchpodzemních vod. 13. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Odpady odstraňujte v souladu s ustanovením zákona č Sb., o odpadech v platném znění. Dle Katalogu odpadů se jedná o nebezpečný odpad. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č Sb. v platném znění. Označený odpad včetně identifikačního listu odpadu předejte specializované firmě s oprávněním k nakládání s odpady.

9 Spalovat ve spalovně nebezpečných odpadů, popř. uložit na skládku nebezpečných odpadů v souladu s platnými předpisy Způsoby nakládání s odpady výrobku Odpad, znehodnocený výrobek nebo jeho nevyužité zbytky předat osobě s oprávněním k nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona č Sb., o odpadech v aktuálním znění, za účelem využití nebo odstranění. Doporučené kódy odpadů (jedná se o nebezpečné odpady): Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 13.2 Způsoby nakládání s obalem výrobku Řádně vyprázdněný obal předat osobě s oprávněním k nakládání s nebezpečnými odpady. Doporučený kód odpadu (jedná se o nebezpečný odpad): Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Doporučený přípravek pro čištění: přípravky na bázi louhu sodného 13.3 Právní předpisy o odpadech Zákon č Sb., o odpadech, v aktuálním znění a související prováděcí vyhlášky a nařízení. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14.1 Silničníželezniční přeprava ADRRID ADRRID třída: Kemlerův kód: 30 Číslo UN: 1263 Obalová skupina: III ADRRID značka 33 Název: Kód tunelu 14.2 Námořní přeprava IMDG 3 (F1) hořlavé kapaliny 1263 BARVA, speciální ustanovení 640E 3DE IMDG třída 3 Číslo UN: 1263 IMDG značka 3 Obalová skupina: EMS Látky znečišťující moře Název III F-E, S-E ne 14.3 Letecká doprava ICAO-TI a IATA-DGR ICAOIATA třída 3 Číslo UNID: 1263 ICAOIATA značka 3 Obalová skupina: Název PAINT RELATED MATERIAL III PAINT RELATED MATERIAL Speciální opatření pro uživatele: Varování: hořlavá kapalina

10 Transport ve velkých nákladech podle Přílohy II MARPOL 7378 a IBC kódu: nepoužitelné 15. INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředínejdůležitější specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: Nařízení ES REACH a směrnice 67548EHS a ES; Nařízení ES (CLP); Zákon Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a související předpisy; Nařízení vlády č Sb., v platném znění znění, které stanoví podmínky pro zdraví zaměstnanců při práci, včetně limitů PEL a NPK; Vyhláška Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, atd. (v platném znění); Zákon č Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v platném znění; prováděcí předpisy k tomuto zákonu; Zákon č Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění; předpisy ADR v platném znění; Zákon č Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 15.2 Upozornění na omezení práce: butoxyethyl- acetát 4 třída Podíl (%) NK Posouzení chemické bezpečnosti: nebylo doposud provedeno 16. DALŠÍ INFORMACE Plně znění H a R-vět : H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R10 Hořlavý R20 Zdraví škodlivý při vdechování R 2021 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží R37 Dráždí dýchací orgány R38 Dráždí kůži R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R5153 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě Poznámka pro uživatele: Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze současného stavu našich znalostí a ze současných zákonů (EU i ČR). Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu slouží jako popis účinků výrobku na bezpečnost, na zdraví a na životní prostředí a požadavků na práci s produktem. Nelze je považovat za záruku vlastností produktu.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 15.01.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 34688/90/95, 1 35012(-80 C); R 34689/92/93/94, 1 35013(-60

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 10064-A30 Číslo CAS: 7722-84-1 Číslo ES: 231-765-0 Indexové číslo: 008-003-00-9 Registrační

Více

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 18.10.2004 Strana: 1 ze 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka/směs Číslo Další názvy směsi směs CA2239 Emblem Pro 385 SC 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES) Datum revize 27. července 2015 Datum tisku 27. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více