Datum vydání: Datum revize: Strana: 1/7. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum vydání: 28..4.2009 Datum revize: 28..4.2009 Strana: 1/7. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku"

Transkript

1 Datum vydání: Datum revize: Strana: 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: Použití přípravku: tvrdidlo 1.3 Identifikace: výrobce: distributora: Obchodní firma: Remmers Baustofftechnik GmbH Remmers CZ, spol. s r. o. Místo podnikání nebo sídlo: Postfach 1255, D Löningen Kolovratská 1445, Říčany u Prahy Identifikační číslo: Telefon: / Fax: / Osoba odpovědná za sestavení BL 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Tel.: 2. Identifikace nebezpečnosti / Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, Praha nepřetržitá služba , , (SRN: +49 (0) ) Klasifikace přípravku podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný (v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb.) Xi Dráždivý; R Obsahuje isokyanáty. Dodržujte pokyny výrobce. Klasifikace vyplývá z platných předpisů EUdoplněných informacemi z odborné literatury a firemními údaji. Nejzávažnější nebezpečí a negativní účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Přípravek je hořlavý. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nejzávažnější nebezpečí a negativní účinky na životní prostředí při používání přípravku: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. 3. Složení nebo informace o složkách 3.1 Chemická charakteristika: Směs dále uvedených látek a neškodných příměsí 3.2 Obsah nebezpečných látek Chemický název látky Číslo CAS Číslo ES Obsah v %: Klasifikace * ) Butyl-acetát R Alifatické polyisokyanáty Xi, R 43 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát ,5-5 Xi, R Hexamethylen-1,6-diisokyanát ,5 T, Xi, R 23-36/37/38-42/43 *) úplné znění R-vět viz článek Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomit lékaře a poskytnou mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí nepodávat nic ústy.

2 Datum vydání: Datum revize: Strana: 2/7 Při nadýchání: Při styku s kůží: Při zasažení očí: Při požití: Pokyny pro lékaře: Při potížích s dýcháním zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu poskytnout umělé dýchání, postiženého udržovat v teple. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy a v této poloze ho přepravovat. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékaře. Znečištěné oděvy ihned odstranit. Zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout, nepoužívat rozpouštědla a ředidla. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékaře. Oči vyplachovat při otevřených víčkách (vyjmout kontaktní čočky) několik minut čistou tekoucí vodou, při přetrvávajících potížích vyhledat lékaře Nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékaře. Postiženému zajistit klid. Léčba symptomatická. Obnovit tukovou vrstvu pokožky - namazat krémem a tím zabránit vzniku dermatitidy (zánětu kůže). 5. Opatření pro zdolávání požáru Vhodná hasící média: Nevhodná hasící média: Zvláštní nebezpečí: CO2, hasící prášky nebo tříštěný proud vody Větší požár likvidovat tříštěným proudem vody nebo pěnou odolnou alkoholu. Proud vody. Při požáru vzniká hustý černý kouř. Vdechování škodlivých zplodin hoření může způsobit poškození zdraví. Zvláštní ochranná výzbroj: Dýchací přístroj s nezávislým přívodem vzduchu.. Další údaje: Ohrožené nádoby chladit vodou. Kontaminovanou hasební vodu shromažďovat odděleně. Zabránit úniku do kanalizace. Zbytky po požáru a kontaminovanou hasební vodu likvidovat podle platných předpisů. 6. Opatření v případě náhodného úniku Opatření pro ochranu osob: Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Doporučené metody čistění a zneškodnění: Odstranit zápalné zdroje. Zajistit dostatečné větrání. Poskytnout ochrannou výzbroj. Nechráněné osoby odvést. Dodržovat základní hygienické a bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. (viz článek 7 a 8. ) Zabránit úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. V případě jejich znečištění uvědomit příslušné místní úřady. Zabránit vniknutí do podloží/ půdy Větší množství odčerpat, zbytky pak sebrat pomocí vhodného sorpčního materiálu, menší množství opláchnout. Odpad uložit do určených nádob a likvidovat dle platných předpisů.. Pokyny k likvidaci kontaminovaného materiálu viz článek 13. Zajistit dostatečné větrání. 7. Zacházení a skladování Opatření pro bezpečné zacházení: Používat pouze v dobře větraných prostorách Zajistit dobré odvětrávání i při zemi (páry jsou těžší než vzduch). Zajistit dobré větrání/odsávání na pracovišti. Zabránit vzniku aerosolí. Osobní ochranné prostředky viz článek 8.

3 Datum vydání: Datum revize: Strana: 3/ Opatření na ochranu proti požáru a explozi: Uhasit všechny otevřené ohně. Odstranit zdroje vznícení. Nekouřit. Zajistit opatření proti elektrostatickému náboji. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování Skladovat v dobře uzavřených obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě, Materiál vhodný na obaly a potrubí: lehké kovy a jejich slitiny. Třída skladování: hořlavá kapalina. 8. Omezení expozice / osobní ochranné prostředky 8.1 Limitní hodnoty expozice: Hygienické limity Dále jsou uvedeny složky přípravku a jejich hygienické limity v ovzduší pracovišť, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 361/2001 Sb., směrnicemi 2000/39/ES, 2006/15/ES nebo uvedeny výrobcem a musí být na pracovišti kontrolovány. Chemický název Číslo CAS PEL [mg.m -3 ] NPK-P [mg.m -3 ] MAK (mg/m³) Butyl-acetát Methoxy-1-methylethyl-acetát Hexamethylen-1,6-diisokyanát ,035 0,07 0, Omezování expozice: Omezování expozice pracovníků: Všeobecné ochranné a hygienické pokyny: Ochrana dýchacích cest: Ochrana rukou: Ochrana očí: Ochrana kůže: Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky vyhovující směrnici Rady 89/686/EHS a nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Znečištěný, politý oděv ihned svléknout. Při právi nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Chránit před stykem s potravinami, nápoji a krmivy. Před začátkem práce s rozpouštědly použít přípravek na ochranu pokožky. Při přecitlivělosti dýchacích cest a kůže (astma, chronická bronchitida, chronické onemocnění kůže) od zacházení s přípravkem odrazujeme. Před každou přestávkou a po práci si umýt ruce. Zabránit kontaktu s kůží a očima. Nevdechovat plyn/páry/aerosol. Při krátkodobé nebo nízké expozici použít obličejovou masku s filtrem. Při nebezpečí nadýchání použít polomasku s kombinovaným filtrem pro organické výpary a částice, krátkodobě filtr AX/P2. Při intenzivní nebo dlouhodobé expozici použít dýchací přístroj s nezávislým přívodem vzduchu. Ochranné rukavice z butylkaučuku nebo z nitrilkaučuku, např. Butoject firmy KCL ochranné rukavice z čistého butylkaučuku nebo Tricotril firmy KCL, bavlněné rukavice potažené nitrilem. Přesnou dobu pronikání materiálem rukavic je možno zjistit u výrobce nebo u dodavatele. Propustnost je závislá na podmínkách použití, dle údajů výrobců je doba pronikání max. 480 min (DIN 374). Ochranné těsně přiléhající brýle. Ochranný pracovní oděv. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Obecné informace Skupenství (při 20 C): Barva: Zápach (vůně): Kapalina Podle označení na výrobku Charakteristický

4 Datum vydání: Datum revize: Strana: 4/ Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Parametr Hodnota parametru Zkušební norma Bod varu ( C) 120 C Bod tání ( C) Bod vzplanutí ( C) 23 C nestanoven Teplota vznícení ( C) 315 C Samovznícení výrobek není samovznětlivý Nebezpečí exploze: výrobek sám není explozivní, avšak jeho páry tvoří se vzduchem výbušnou směs Meze výbušnosti: dolní/ horní mez 2,8 % obj. / 10,8 % obj. Tlak par (při 20 C): 5,51 hpa Hustota (při 20 C): 0,99 g/cm 3 DIN 53211/4 Výtoková doba při 20 o C 16 s DIN 53211/pohárek 4mm Rozdělpvací koeficient < 3% Rozpustnost ve vodě (při C) nerozpustný Obsah organickžch rozpouštědel 55 % 10. Stálost a reaktivita 10.1 Podmínky, kterých je třeba se Při správném použití a při dodržení doporučených předpisů ke skladování vyvarovat: a manipulaci je látka stabilní Nebezpečné reakce: Reakce se silnými kyselinami, alkáliemi a oxidačnícmi činidly 10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Žádný rozklad nenastává při použití k určenému účelu a při dodržení skladovacích podmínek. 11. Toxikologické informace Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku: Okamžité a chronické účinky: Akutní toxicita složek Údaje pro přípravek nejsou k dispozici, jsou uvedeny hodnoty pro jednotlivé složky: Název látky CAS LD50 oral., potkan LC50/4h inhal., potkan LD50 derm., králík Butyl-acetát mg/kg > 21,0 mg/l - Primární dráždění - při styku s kůží - žádné dráždění. - při styku s očima - dráždivý - při styku s kůží je senzibilizace možná Zkušenosti u člověka: Dlouhodobý nebo opakovaný styk s pokožkou způsobuje poškození přirozené tukové vrstvy, vysušení pokožky a vede ke vzniku kožních potíží a zánětu kůže (dermatitidě).

5 Datum vydání: Datum revize: Strana: 5/7 Další toxikologické informace: Vdechování vyšších koncentrací rozpouštědel než je přípustný expoziční limit může vést k poškození zdraví: podráždění sliznic a dýchacích cest, poškození ledvin a jater nebo centrální nervové soustavy. Vstříknutí rozpouštědla může být příčinou podráždění a reverzibilního poškození očí. Na základě hodnocení výpočtovou metodou podle obecné klasifikační směrnice EU má přípravek tyto nebezpečné vlastnosti: dráždivý. Zvláštní vlastnosti/účinky isokyanátů: Při nadměrné expozici, především při aplikaci stříkáním laků obsahujících isokyanáty bez ochranných opatření, existuje, v závislosti na koncentraci, nebezpečí podráždění očí, nosu, hrdla a dýchacích cest. Opožděný projev potíží a vyvinutí přecitlivělosti (dýchací potíže, kašel, astma) je možné. U přecitlivělých osob může dojít k reakci již při velmi nízké koncentraci isokyanátů, i nižší než jsou hygienické limity v ovzduší pracovišť. Při delším kontaktu s kůží může dojít k podráždění a ztvrdnutí kůže. Při styku s kůží je senzibilizace možná. 12. Ekologické informace Všeobecné pokyny: Třída ohrožení vod: WGK 2 ohrožuje vodstvo (dle dodatku 4 VwVwS). Produkt nevylévat neředěný popř. ve větším množství do kanalizace, povrchových a spodních vod. 13. Pokyny k likvidaci Likvidace přípravku a obalu: Nelikvidovat společně s domovním (komunálním) odpadem. Zabránit vniknnutí do kanalizace. Kapalné zbytky materiálu odevzdat ve sběrně odpadů z barev a laků. Uvedené kódy odpadů jsou doporučeny jen při použití výrobku k účelu určenému výrobcem. V případě, že uživatel použije výrobek k jinému účelu a za jiných podmínek, musí odpady zařadit znovu v souladu s platnými předpisy. Zařazení odpadů: podle Evropského katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. kód odpadu název odpadu Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 14. Informace pro přepravu Pozemní přeprava: ADR/RID -GGSE Třída : 3 Číslo UN: 1263 Obalová skupina: III Limitní množství: LQ7 Kemlerovo číslo: 33 Bezpečnostní štítek: 3 Klasifikace: F1 Hořlavá kapalina Kód omezení pro tunely: D/E Označení : UMB-Nr.33 Přepravní kategorie: 3 Technický název BARVA Námořní přeprava: IMDG/GGVSee: Třída: 3 Číslo UN: 1263 Obalová skupina: III Látka znečišťující moře: -- EMS: F-E, S-E Bezpečnostní štítek: 3 Technický název. PAINT RELATED MATERIAL Letecká přeprava: ICAO/IATA Třída : 3 Číslo UN: 1263 Obalová skupina: III Technický název. PAINT RELATED MATERIAL Bezpečnostní štítek: 3

6 Datum vydání: Datum revize: Strana: 6/7 15. Informace o předpisech 15.1 Informace vztahující se k ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí, které musí být uvedeny na štítku: Nebezpečné složky: Alifatický polyisokyanát, CAS: Výstražný symbol: - Xi Dráždivý Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty): R 10 Hořlavý R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty) S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly S 24 Zamezte styku s kůží S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem Právní předpisy vztahující se k přípravku: a) předpisy EU Směrnice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Směrnice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti. Směrnice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti. Směrnice Komise 2009/161/EU, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádějící seznam odpadů. b) národní předpisy Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a navazující prováděcí předpisy. Vyhláška č. 232/2004 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech; Vyhláška č.383/2001 Sb., katalog odpadů. Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity (směrnice 1999/13/ES). Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu: Evropský výbor svazů výrobců laků, tiskařských barev a uměleckých barev CEPE poskytuje o nátěrových hmotách obsahujících isokyanáty následující informace: Nátěrové hmoty připravené ke zpracování, které obsahují isokyanáty, mohou způsobit podráždění sliznic, především dýchacích orgánů a vyvolat alergickou reakci. Při nadýchání se par nebo rozstřikové mlhy existuje nebezpečí senzibilizace. Při zacházení s nátěrovými hmotami obsahujícími isokyanáty dodržujte pečlivě všechna opatření pro nátěrové hmoty obsahující rozpouštědla. Především zabraňte nadýchání rozstřikové mlhy a par. Alergici, astmatici a osoby, které mají sklony k onemocnění dýchacích cest, nesmí s nátěrovými hmotami obsahujícícmi isokyanáty pracovat.

7 Datum vydání: Datum revize: Strana: 7/7 16. Další informace Informace pro čistotu ovzduší: Třída a podíl organických rozpuštědel dle národního předpisu výrobce: Třída Podíl v % I < 0,5 NK Ochrana vodních toků: Třída ohrožení vod: WGK 2 ohrožuje vodstvo (dle dodatku 4 VwVwS). Plné znění všech R-vět uvedených v článku 3: R 10 Hořlavý R 23 Toxický při vdechování R 36 Dráždí oči R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě BG-Merkblatt: M 017 "Lösemittel", M 044 Polyurethan-Herstellung/Isocyanate Revize Revize tohoto bezpečnostního listu byla provedena z důvodu změny právních předpisů na základě bezpečnostního listu výrobce. Při revizi byly provedeny úpravy podle přílohy II Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů k Nařízení (ES) 1907/2006. Povinnosti zaměstnavatele Pokud mohou být zaměstnanci vystaveni působení přípravku, musí zaměstnavatel umožnit všem zamestnancům nebo jejich zástupcům přístup k informacím obsaženým v tomto bezpečnostním listu. Následný uživatel Pokud následný uživatel při používání přípravku zjistí nové významné poznatky týkající se bezpečného používání přípravku, které nejsou zohledněny v bezpečnostním listu, musí je sdělit dodavateli. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností, ale nejsou zárukou vlastností výrobku a nezdůvodňují smluvní právní poměr a jsou v souladu s platnými právními národními předpisy a předpisy EU. Uživatel je odpovědný za dodržování všech nutných opatření k bezpečnému nakládání s výrobkem a za používání výrobku k účelu deklarovanému v bodě 1. Specifikace dodávky naleznete v odpovídajících technických listech. Bezpečnostní list vydalo: oddělení pro bezpečnost výrobku (Abteilung Produktsicherheit) Vydáním tohoto bezpečnostního listu pozbývají všechny předchozí bezpečnostní listy platnost.

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Obchodní název produktu: Registrační číslo: neuděleno Další názvy látky: není Doporučený účel použití látky: Výrobce: Zpráva o chemické bezpečnosti:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.2 2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

podle nařízení 1907/2006/ES

podle nařízení 1907/2006/ES Datum vydání: 20.4.2010 Datum revize: 13.4.2015 Číslo revize: 3 Strana 1/ 24 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI: 1.1. Identifikátor výrobku : TELHARD PUR TUŽIDLO DO POLYURETANOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT TELPUR

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

podle nařízení 1907/2006/ES Datum vydání: 7.9.1999 Datum revize: 22.1.2015 Číslo revize: 4 Strana 1/ 16 Název výrobku: LAK ASFALTOVÝ A 1010

podle nařízení 1907/2006/ES Datum vydání: 7.9.1999 Datum revize: 22.1.2015 Číslo revize: 4 Strana 1/ 16 Název výrobku: LAK ASFALTOVÝ A 1010 Datum vydání: 7.9.1999 Datum revize: 22.1.2015 Číslo revize: 4 Strana 1/ 16 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI: 1.1. Identifikátor výrobku : LAK ASFALTOVÝ A 1010 1.2. Příslušná určená použití výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 15.01.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 34688/90/95, 1 35012(-80 C); R 34689/92/93/94, 1 35013(-60

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : LDS20051 Použití látky nebo přípravku : Dvousložkový emailový vrchní nátěr Firma : Lechler SpA Via Cecilio

Více