Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II"

Transkript

1 1 I DENT IF I KACE LÁT KY / P ŘÍ P RA V KU A S PO LEČ NOST I / PODNI K U 11 Identifikace látky nebo přípravku: Název látky nebo přípravku: Registrační číslo látky: EP TVRDIDLO Neuvádí se (přípravek) Jiné identifikační prostředky: Obchodní označení ET Použití látky nebo přípravku: Nejdůležitější určená použití: Jiná určená použití: 13 Identifikace společnosti nebo podniku: Identifikace výrobce, dovozce nebo distributora: Adresa a telefonní číslo: Adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: 14 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Složka nátěrového systému povrchových úprav pro průmyslové, profesionální a spotřebitelské účely Nejsou známá COLOR WEST, sro Konzumní 207/14, Plzeň - Lhota provozovna: Čelakovského 1051/II, Rokycany tel Úřední poradenský objekt: Telefonní číslo (úřední hodiny): Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, ; (24 hod) 2 I DENT IF I KACE NE BE ZP E ČNOST I Klasifikace látky nebo přípravku: Přípravek je klasifikován jako hořlavý, žíravý, zdraví škodlivý, senzibilizující a nebezpečný pro životní prostředí: C; N; R /53 Nejdůležitější nepříznivé účinky, vztahující se k použití a možnému nevhodnému použití: Fyzikálně-chemické účinky: Účinky na lidské zdraví: Hořlavý přípravek s bodem vzplanutí < 55 C Páry přípravku mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem Žíravý způsobuje poleptání Nebezpečí vážného poškození očí Zdraví škodlivý při požití Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Nebezpečí pronikání složek přípravků kůží Účinky na životní prostředí: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí toxický pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Jiná rizika přispívající k celkové nebezpečnosti: Nejsou známá Informace uváděné na štítku: viz kapitola 15 3 S LO ŽE NÍ/INFO R MACE O S LO Ž KÁC H 31 Obecný popis složek přípravku: Triethylentetramin v organických rozpouštědlech Složky přípravku jsou charakterizovány číslem CAS 32 Přípravek klasifikovaný jako nebezpečný: a) Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí: CAS # EINECS # Název nebezpečné složky Koncentrace (% hm) Poznámky butanol 5 c < ,4-bis(aminocyklohexyl)methan 3 c < methoxy-2-propanol 55 c < triethylentetramin 1 c < polymer Formaldehyd, polymer s benzenaminem, hydrog 15 c < 20 Datum tisku: /9

2 3 S LOŽENÍ/IN FORMAC E O SLOŽKÁC H (p o kračov ání ) b) Ostatní látky, pro něž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí: CAS # EINECS # Název nebezpečné složky PEL (mg/m 3 ) NPK-P (mg/m 3 ) c) Látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní CAS # EINECS # Název nebezpečné složky Koncentrace (% hm) Koncentrační limity Přípravek neklasifikovaný jako nebezpečný: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný viz část 2 34 Klasifikace nebezpečnosti složek přípravku: CAS # EINECS # Název nebezpečné složky Symbol Klasifikace nebezpečnosti Koncentrační limity (%) butanol Xn; R / ,4-bis(aminocyklohexyl)methan C; N; R / methoxy-2-propanol R triethylentetramin C; R / polymer Formaldehyd, polymer s benzenaminem, hydrog C; R Poznámka: Význam rizikových vět (R-vět) je uveden v kapitole 16 4 PO K YNY P RO P R VN Í PO MOC Nutná okamžitá lékařská pomoc: Pokyny pro první pomoc: Vdechnutí: Styk s kůží: Styk s okem: Požití: Podle rozsahu expozice, především v případech nehody nebo při přetrvávajících potížích, konzultujte stav postiženého s lékařem Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch a ponechte v klidu a teple V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení z obalu Oplachujte tekoucí vodou min 10 minut Znečištěné části oděvu vyměňte ihned za čisté V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení z obalu Otevřete víčko oka a vyplachujte tekoucí vodou 15 minut Vyhledejte očního lékaře i v případě malé expozice a ukažte označení z obalu Nevyvolávejte zvracení Podejte sklenici chladné vody po malých dávkách Ihned zajistěte lékařskou pomoc a ukažte označení z obalu 5 O PAT ŘEN Í P RO HA ŠEN Í PO ŽÁ RU Vhodná hasiva: Hasiva, která nelze použít z bezpečnostních důvodů: Zvláštní nebezpečí způsobené látkou/přípravkem: Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Jiné informace: Hasicí pěna (odolná alkoholu), hasicí prášek, oxid uhličitý Přímý proud tlakové vody V případě požáru možný rozklad viz část 10 Páry přípravku mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem Izolační dýchací přístroj Nehořlavý zásahový oděv Obaly chlaďte vodní mlhou a je-li to možné, přemístěte mimo dosah požáru Zbytky po požáru likvidujte podle regionálních podmínek Datum tisku: /9

3 6 O PAT ŘEN Í V P ŘÍ PA DĚ NÁHO DNÉ H O Ú NIKU Opatření na ochranu osob: Zamezte přístupu nepovolaným osobám Zamezte dalšímu úniku přípravku Zabezpečte dostatečné větrání Odstraňte všechny zdroje zapálení Zamezte kontaktu s kůží a očima a vdechování par přípravku 6 O PAT ŘEN Í V P ŘÍ PA DĚ NÁHO DNÉ H O Ú NIKU (p o krač ování ) Opatření na ochranu životního prostředí: Čisticí metody: Zamezte úniku do kanalizace, spodních a povrchových vod V případě úniku informujte příslušné instituce Proveďte odsátí, nebo pohlcení do vhodného inertního sorbentu, uložte do samostatného obalu a likvidujte jako nebezpečný odpad podle regionálních podmínek viz kap 13 7 ZAC H ÁZE NÍ A SKL ADO V ÁNÍ 71 Zacházení: Opatření pro bezpečné zacházení: Opatření proti výbuchu a požáru: Zvláštní požadavky týkající se látky nebo přípravku: 72 Skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Pokyny pro množstevní limity: Zvláštní požadavky na materiál obalů: 73 Specifické (specifická) použití: Doporučení vztahující se k určeným použitím: Odkaz na specifické pracovní postupy: Zabezpečte dostatečné větrání nebo odsávání pracovního prostoru Zabraňte kontaktu s kůží a očima a vdechování par Používejte ochranné pracovní pomůcky Nepoužívejte kontaktní čočky Odstraňte zdroje zapálení zákaz kouření Proveďte preventivní opatření proti vzniku výboje statické elektřiny Zamezte vzniku výbušné směsi par se vzduchem Při velkém rozsahu zacházení s přípravkem zabezpečte technická opatření k záchytu emisí Zacházení s přípravkem mají povoleno pouze pracovníci, kteří byli seznámeni s Pravidly bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech na suchém a chladném místě při teplotě od + 5 C do + 25 C Zabezpečte dostatečné větrání skladovacího prostoru Pro II třídu nebezpečnosti 500 m 3 v přepravních obalech, maximálně 100 m 3 hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti dle ČSN Nejsou stanoveny Dodržujte pokyny uvedené v technické dokumentaci výrobce Dodržujte Pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí platná pro přípravek Dodržujte specifické postupy užití přípravku u následného uživatele Datum tisku: /9

4 8 O ME ZO VÁN Í E XPOZICE /O SOBN Í OC H RANN É PR OS T ŘEDKY 81 Limitní hodnoty expozice: Kontrolní parametry: Expoziční limity pro pracovní ovzduší: Biologické mezní hodnoty: Ukazatelé biologických expozičních testů v moči: Ukazatelé biologických expozičních testů v krvi: Hodnoty DNEL a PNEC pro danou látku/přípravek: 82 Omezování expozice: 821 Omezování expozice pracovníků: Vhodné technologické postupy a technické kontroly: PEL přípustný expoziční limit nebezpečné látky v pracovním ovzduší (mg/m 3 ) NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace nebezpečné látky v pracovním ovzduší (mg/m 3 ) Pro přípravek nejsou stanoveny Pro složky přípravku: 1-butanol PEL - 300; NKP-P (D) 1-methoxy-2-propanol PEL - 270; NKP-P (D) Neobsahuje složky podléhající biologickému testování Neobsahuje složky podléhající biologickému testování Tyto informace nejsou pro přípravek k dispozici Kombinace kolektivních a osobních ochranných prostředků Kontrola expozičních limitů organických rozpouštědel v ovzduší pracoviště 8 O ME ZO VÁN Í E XPOZICE /O SOBN Í OC H RANN É PR OS T ŘEDKY (p ok račov ání ) Kolektivní ochranná opatření: Individuální ochranná opatření: Ochrana dýchacích cest: Ochrana rukou: Ochrana očí: Ochrana kůže: Dostatečné větrání, podle potřeby lokální odsávání Na pracovišti zabezpečte sprchu a zdroj vody pro případný výplach očí Na pracovišti musí být k dispozici Pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a bezpečnostní list přípravku a pracovníci musí být s těmito pravidly seznámeni Dostatečné větrání nebo lokální odsávání V případě nedostatečného větrání a generování par vhodný respirátor s filtrem proti parám organických látek Ochranné rukavice odolné přípravku Výběr proveďte na základě údajů výrobce o propustnosti pro složky přípravku a vlastního testování Ochranné brýle s boční ochranou nebo obličejový štít Vhodný ochranný oděv Kontaminované části oděvu ihned vyměňte za čisté 822 Omezování expozice životního prostředí: Zamezte úniku přípravku do kanalizace, spodních a povrchových vod a půdy Zamezte úniku organických rozpouštědel obsažených v přípravku do ovzduší Datum tisku: /9

5 9 FYZIKÁ LNÍ A C HEM IC KÉ V LAST NOST I 91 Obecné informace: Vzhled: Barva: Zápach nebo vůně: Kapalina Transparentní až mírně nažloutlý přípravek Charakteristický (organická rozpouštědla) 92 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: ph látky/přípravku: Neuvádí se Bod varu/rozmezí bodu varu: 120 C Hořlavost (pevné látky, plyny): Oxidační vlastnosti Tlak par: Hustota par (vzduch = 1): Neuvádí se Nestanoveno Pro přípravek nestanoveno ~ 2,9 (1-butanol) Relativní hustota: ~ 1,000 g/cm 3 Viskozita: Rozpustnost ve vodě: Rozpustnost v oleji/organických rozpouštědlech: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Bod tání/rozmezí bodu tání: 93 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti: Výbušné vlastnosti: Neuvádí se U nátěrových hmot je specifickou vlastností výtoková doba viz kap 93 Nerozpustný Rozpustný ve vybraných organických rozpouštědlech, např v butanolu nebo směsi butanol +1-methoxy-2-propanolu Nestanoveno Nestanoveno Teplota vznícení: ~ 270 C Výtoková doba (výtokový pohárek Ø trysky 4 mm): Přípravek není výbušný Možný vznik výbušné směsi par se vzduchem Dolní limit: 1,7 % obj; Horní limit: 11,5 % obj (butanol) ~ 20 s Bod vzplanutí: 32 C 94 Jiné údaje: Nejsou známé 1 0 STÁLO ST A R EA KT I V I T A 101 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Stálost látky nebo přípravku: Přípravek stabilní za standardních podmínek zacházení a skladování viz kap 8 Nevystavovat slunečnímu záření a teplotám nad 50 C Případné nebezpečné reakce: 102 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Přehled materiálů: Typ nebezpečné reakce: 103 Nebezpečné produkty rozkladu: Nebezpečné materiály vzniklé během rozkladu: Nebezpečné produkty rozkladu při styku s vodou: Možnost rozkladu na nestabilní produkty: Zvýšení tlaku v obalech - nebezpečí při otevírání Vznik výbušné směsi par se vzduchem Silné kyseliny a zásady, oxidanty Možný rozklad složek přípravku Hustý dým, oxidy uhlíku a dusíku a jiné zplodiny Nepředpokládá se Za standardních podmínek se rozklad nepředpokládá Datum tisku: /9

6 11 T OXIKOLOGIC KÉ I NFO RMA CE Nepříznivé účinky na zdraví: Zkušenosti z používání látky nebo přípravku: Údaje ze zkoušek: LD 50, orálně, potkan: LD 50, dermálně, králík: LC 50, inhalačně, páry, 4 hod: Akutní a chronické účinky: Styk s kůží: Styk s okem: Vdechování: Požití: Senzibilizace: Účinky CMR: Karcinogenita: Mutagenita: Toxicita pro reprodukci: Nejsou známé informace o nepříznivých účincích Pro přípravek nestanoveno 1-methoxy-2-propanol 5200 mg/kg Pro přípravek nestanoveno 1-methoxy-2-propanol mg/kg Pro přípravek nestanoveno Způsobuje poleptání Zdraví škodlivý Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Možné pronikání složky přípravku kůží Způsobuje poleptání Zdraví škodlivý Možné zdraví škodlivé účinky Obsahuje triethyltetramin, může vyvolat alergickou reakci při styku s kůží Přípravek není klasifikován jako karcinogenní Přípravek není klasifikován jako mutagenní Přípravek není klasifikován jako toxický pro reprodukci 12 E K OLOGIC KÉ I NFO RM A CE Ekotoxicita: Chování látky nebo přípravku v ovzduší: Chování látky nebo přípravku ve vodě: Chování látky nebo přípravku v půdě: Výsledky provedených zkoušek: LD 50, ryba, 96 hod: EC 50, dafnie, 24 hod: EC 50, řasy, 168 hod: Možné nepříznivé účinky emisí organických rozpouštědel Nebezpečí nepříznivých účinků ve vodním prostředí Stupeň ohrožení vody WHC 2 nesmí docházet k úniku do kanalizace, spodních a povrchových vod Údaj není k dispozici Pro přípravek nestanoveno 1-methoxy-2-propanol 4600 mg/l Údaj není k dispozici Pro přípravek nestanoveno 1-methoxy-2-propanol 1000 mg/l 12 E K OLOGIC KÉ I NFO RM A CE (p ok račování ) Mobilita: Distribuce látky nebo složek přípravku do složek ŽP: Perzistence a rozložitelnost: Rozklad látky nebo složek přípravku: Rozklad látky nebo složek přípravku v ČOV: Bioakumulační potenciál: Akumulace látky nebo složek přípravku v biotě: Biokoncentrační faktor BCF: Výsledky posouzení PBT: Jiné nepříznivé účinky: Přípravek nerozpustný ve vodě Organická rozpouštědla se snadno odpařují Údaj není k dispozici Přípravek nesmí být vypouštěn do kanalizace Údaj není k dispozici Údaj není k dispozici Tyto informace nejsou k dispozici Údaj není k dispozici Datum tisku: /9

7 13 PO K YNY P RO O DST RAŇ OVÁ NÍ Popis přebytku nebo odpadu: Informace o bezpečném zacházení: Vhodné metody likvidace látky nebo přípravku: Vhodné metody likvidace znečištěného obalu: Vhodné metody likvidace znečištěného sorbentu: Odkazy na předpisy o odpadech: Nemísitelný ve vodě Žíravý hořlavý přípravek Požadují se opatření pro práci s žíravinami Proveďte odsátí nebo pohlcení do inertního sorbentu, uložte do samostatného obalu a likvidujte jako odpad např spalováním Kód odpadu N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla Obal dostatečně vyprázdněte a likvidujte jako odpad podle regionálních podmínek Kód odpadu N Obaly obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné Inertní sorbent, znečištěné textilie a znečištěné části pracovního oděvu likvidujte jako nebezpečný odpad Kód odpadu N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Zákon o odpadech Katalog odpadů Interní předpisy odpadového hospodářství 1 4 I NFO RMA CE PRO PŘE PR AVU Zvláštní bezpečnostní opatření: Požaduje se zacházení platné pro žíravé a hořlavé materiály Informace, týkající se přepravní klasifikace: Pozemní přeprava (ADR/RID): Podléhá mezinárodním dohodám UN číslo: 2734 Identifikační číslo nebezpečnosti: 83 Třída nebezpečnosti: 8 Označení: 2734 AMINY A POLYAMINY, kapalné, žíravé, hořlavé Obalová skupina: II Klasifikační kód: CF 1 Bezpečnostní značka: Přeprava po moři (IMDG): Podléhá mezinárodním dohodám UN číslo: 2734 Identifikační číslo nebezpečnosti: 83 Třída nebezpečnosti: 8 Označení: AMINES AND POLYAMINES, liquid, corrosive, flammable Datum tisku: /9

8 1 4 I NFO RMA CE PRO PŘE PR AVU (p o k račov ání ) Obalová skupina: II EmS: 805 MFAG: 307 Látka znečišťující moře: ano Letecká přeprava (ICAO/IATA): Podléhá mezinárodním dohodám UN číslo: 2734 Identifikační číslo nebezpečnosti: 83 Třída nebezpečnosti: 8 Označení: AMINES AND POLYAMINES, liquid, corrosive, flammable Obalová skupina: II PAX: 305 CAO: I NFO RMA CE O PŘ EDPISEC H Provedení posouzení chemické bezpečnosti: Informace uvedené na štítku: Název látky nebo přípravku: PUR TVRDIDLO ET 03 Výrobce látky nebo přípravku ze zemí ES: Nebezpečnost látky nebo přípravku: Nebezpečné složky přípravku: Symbol nebezpečnosti: Zpráva o chemické bezpečnosti nevypracována Klasifikace nebezpečnosti provedena pomocí konvenční výpočtové metody s použitím údajů výrobců surovin Color West sro Konzumní 207/14, CZ Plzeň 10 provozovna Čelákovského 1051/II, CZ Rokycany tel Přípravek je klasifikován jako hořlavý, žíravý, zdraví škodlivý, senzibilizující a nebezpečný pro životní prostředí 1-methoxy-2-propanol; triethyltetramin; Formaldehyd, polymer s benzenaminem,hydrogenovaný Žíravý nebezpečný pro životní prostředí R-věty: R 10 Hořlavý R 34 Způsobuje poleptání R 22 Zdraví škodlivý při požití R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S-věty: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S 23 Nevdechujte páry/aerosoly S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 29 Nevylévejte do kanalizace S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení) S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách Specifická omezení : Specifická ustanovení na úrovni ES: Práce s přípravkem je povolena pouze pracovníkům, kteří byli prokazatelně seznámeni s Pravidly bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí Práce s přípravkem je zakázána těhotným ženám a ženám, které kojí Mladistvým je práce s přípravkem povolena při přípravě na povolání pod odborným dohledem Obal pro spotřebitele musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé Datum tisku: /9

9 15 INFORMACE O PŘEDPISECH (pokračování) Vnitrostátní právní předpisy: Právní předpisy provádějící ustanovení ES: Nařízení EP a Rady (ES) č 1907/2006 Další vnitrostátní předpisy (v platném znění): Zákon č 356/2003 Sb, o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění 1 6 DA LŠ Í INF ORMAC E Seznam R-vět uvedených v položkách 2,3: R 10 Hořlavý R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží R 22 Zdraví škodlivý při požití R 34 Způsobuje poleptání R 35 Způsobuje těžké poleptání R 37 Dráždí dýchací orgány R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě Pokyny pro školení: Doporučená omezení použití: Písemné odkazy nebo kontaktní informační místo: Zdroje údajů při sestavování bezpečnostního listu: Informace přidané, vypuštěné, nebo přepracované: Seznámení s Pravidly bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí Seznámení s bezpečnostním listem přípravku Nejsou známá Color West, sro Konzumní 207/14, CZ Plzeň 10 tel , Bezpečnostní list výrobce ze dne (II) ESIS European Chemical Substances Information System Provedeno kompletní přepracování podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 Prohlášení: Výše uvedené údaje v bezpečnostním listu se opírají o současný stav znalostí výrobce, který si vyhrazuje právo na změny v bezpečnostním listu podle stavu vývoje a výroby Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu se vztahují pouze na výrobek EP TVRDIDLO (obchodního označení ET 03) a nemusí být platné pro případy kombinace přípravku s jinými materiály nebo za jiných technologických podmínek užití než je uvedeno v tomto dokumentu Výrobce a distributor nenesou proto žádnou odpovědnost za nesprávné použití přípravku Uživatelé výrobku EP TVRDIDLO (obchodního označení ET 03) tím nejsou zbaveni povinnosti dodržovat obecně platné zákony a nařízení platné v Evropském společenství a v České republice, vztahující se k používání a skladování výše uvedeného chemického přípravku Datum tisku: /9

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání/revize 4. června 2015 Datum tisku 6. ledna 2015 Verze 1.2 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.1 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES) Datum revize 27. července 2015 Datum tisku 27. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU Strana: 1/6 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU (Anti Tobacco, Flower, Fresh) registrační

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více