Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II"

Transkript

1 1 I DENT IF I KACE LÁT KY / P ŘÍ P RA V KU A S PO LEČ NOST I / PODNI K U 11 Identifikace látky nebo přípravku: Název látky nebo přípravku: Registrační číslo látky: EP TVRDIDLO Neuvádí se (přípravek) Jiné identifikační prostředky: Obchodní označení ET Použití látky nebo přípravku: Nejdůležitější určená použití: Jiná určená použití: 13 Identifikace společnosti nebo podniku: Identifikace výrobce, dovozce nebo distributora: Adresa a telefonní číslo: Adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: 14 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Složka nátěrového systému povrchových úprav pro průmyslové, profesionální a spotřebitelské účely Nejsou známá COLOR WEST, sro Konzumní 207/14, Plzeň - Lhota provozovna: Čelakovského 1051/II, Rokycany tel Úřední poradenský objekt: Telefonní číslo (úřední hodiny): Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, ; (24 hod) 2 I DENT IF I KACE NE BE ZP E ČNOST I Klasifikace látky nebo přípravku: Přípravek je klasifikován jako hořlavý, žíravý, zdraví škodlivý, senzibilizující a nebezpečný pro životní prostředí: C; N; R /53 Nejdůležitější nepříznivé účinky, vztahující se k použití a možnému nevhodnému použití: Fyzikálně-chemické účinky: Účinky na lidské zdraví: Hořlavý přípravek s bodem vzplanutí < 55 C Páry přípravku mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem Žíravý způsobuje poleptání Nebezpečí vážného poškození očí Zdraví škodlivý při požití Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Nebezpečí pronikání složek přípravků kůží Účinky na životní prostředí: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí toxický pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Jiná rizika přispívající k celkové nebezpečnosti: Nejsou známá Informace uváděné na štítku: viz kapitola 15 3 S LO ŽE NÍ/INFO R MACE O S LO Ž KÁC H 31 Obecný popis složek přípravku: Triethylentetramin v organických rozpouštědlech Složky přípravku jsou charakterizovány číslem CAS 32 Přípravek klasifikovaný jako nebezpečný: a) Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí: CAS # EINECS # Název nebezpečné složky Koncentrace (% hm) Poznámky butanol 5 c < ,4-bis(aminocyklohexyl)methan 3 c < methoxy-2-propanol 55 c < triethylentetramin 1 c < polymer Formaldehyd, polymer s benzenaminem, hydrog 15 c < 20 Datum tisku: /9

2 3 S LOŽENÍ/IN FORMAC E O SLOŽKÁC H (p o kračov ání ) b) Ostatní látky, pro něž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí: CAS # EINECS # Název nebezpečné složky PEL (mg/m 3 ) NPK-P (mg/m 3 ) c) Látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní CAS # EINECS # Název nebezpečné složky Koncentrace (% hm) Koncentrační limity Přípravek neklasifikovaný jako nebezpečný: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný viz část 2 34 Klasifikace nebezpečnosti složek přípravku: CAS # EINECS # Název nebezpečné složky Symbol Klasifikace nebezpečnosti Koncentrační limity (%) butanol Xn; R / ,4-bis(aminocyklohexyl)methan C; N; R / methoxy-2-propanol R triethylentetramin C; R / polymer Formaldehyd, polymer s benzenaminem, hydrog C; R Poznámka: Význam rizikových vět (R-vět) je uveden v kapitole 16 4 PO K YNY P RO P R VN Í PO MOC Nutná okamžitá lékařská pomoc: Pokyny pro první pomoc: Vdechnutí: Styk s kůží: Styk s okem: Požití: Podle rozsahu expozice, především v případech nehody nebo při přetrvávajících potížích, konzultujte stav postiženého s lékařem Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch a ponechte v klidu a teple V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení z obalu Oplachujte tekoucí vodou min 10 minut Znečištěné části oděvu vyměňte ihned za čisté V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení z obalu Otevřete víčko oka a vyplachujte tekoucí vodou 15 minut Vyhledejte očního lékaře i v případě malé expozice a ukažte označení z obalu Nevyvolávejte zvracení Podejte sklenici chladné vody po malých dávkách Ihned zajistěte lékařskou pomoc a ukažte označení z obalu 5 O PAT ŘEN Í P RO HA ŠEN Í PO ŽÁ RU Vhodná hasiva: Hasiva, která nelze použít z bezpečnostních důvodů: Zvláštní nebezpečí způsobené látkou/přípravkem: Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Jiné informace: Hasicí pěna (odolná alkoholu), hasicí prášek, oxid uhličitý Přímý proud tlakové vody V případě požáru možný rozklad viz část 10 Páry přípravku mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem Izolační dýchací přístroj Nehořlavý zásahový oděv Obaly chlaďte vodní mlhou a je-li to možné, přemístěte mimo dosah požáru Zbytky po požáru likvidujte podle regionálních podmínek Datum tisku: /9

3 6 O PAT ŘEN Í V P ŘÍ PA DĚ NÁHO DNÉ H O Ú NIKU Opatření na ochranu osob: Zamezte přístupu nepovolaným osobám Zamezte dalšímu úniku přípravku Zabezpečte dostatečné větrání Odstraňte všechny zdroje zapálení Zamezte kontaktu s kůží a očima a vdechování par přípravku 6 O PAT ŘEN Í V P ŘÍ PA DĚ NÁHO DNÉ H O Ú NIKU (p o krač ování ) Opatření na ochranu životního prostředí: Čisticí metody: Zamezte úniku do kanalizace, spodních a povrchových vod V případě úniku informujte příslušné instituce Proveďte odsátí, nebo pohlcení do vhodného inertního sorbentu, uložte do samostatného obalu a likvidujte jako nebezpečný odpad podle regionálních podmínek viz kap 13 7 ZAC H ÁZE NÍ A SKL ADO V ÁNÍ 71 Zacházení: Opatření pro bezpečné zacházení: Opatření proti výbuchu a požáru: Zvláštní požadavky týkající se látky nebo přípravku: 72 Skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Pokyny pro množstevní limity: Zvláštní požadavky na materiál obalů: 73 Specifické (specifická) použití: Doporučení vztahující se k určeným použitím: Odkaz na specifické pracovní postupy: Zabezpečte dostatečné větrání nebo odsávání pracovního prostoru Zabraňte kontaktu s kůží a očima a vdechování par Používejte ochranné pracovní pomůcky Nepoužívejte kontaktní čočky Odstraňte zdroje zapálení zákaz kouření Proveďte preventivní opatření proti vzniku výboje statické elektřiny Zamezte vzniku výbušné směsi par se vzduchem Při velkém rozsahu zacházení s přípravkem zabezpečte technická opatření k záchytu emisí Zacházení s přípravkem mají povoleno pouze pracovníci, kteří byli seznámeni s Pravidly bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech na suchém a chladném místě při teplotě od + 5 C do + 25 C Zabezpečte dostatečné větrání skladovacího prostoru Pro II třídu nebezpečnosti 500 m 3 v přepravních obalech, maximálně 100 m 3 hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti dle ČSN Nejsou stanoveny Dodržujte pokyny uvedené v technické dokumentaci výrobce Dodržujte Pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí platná pro přípravek Dodržujte specifické postupy užití přípravku u následného uživatele Datum tisku: /9

4 8 O ME ZO VÁN Í E XPOZICE /O SOBN Í OC H RANN É PR OS T ŘEDKY 81 Limitní hodnoty expozice: Kontrolní parametry: Expoziční limity pro pracovní ovzduší: Biologické mezní hodnoty: Ukazatelé biologických expozičních testů v moči: Ukazatelé biologických expozičních testů v krvi: Hodnoty DNEL a PNEC pro danou látku/přípravek: 82 Omezování expozice: 821 Omezování expozice pracovníků: Vhodné technologické postupy a technické kontroly: PEL přípustný expoziční limit nebezpečné látky v pracovním ovzduší (mg/m 3 ) NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace nebezpečné látky v pracovním ovzduší (mg/m 3 ) Pro přípravek nejsou stanoveny Pro složky přípravku: 1-butanol PEL - 300; NKP-P (D) 1-methoxy-2-propanol PEL - 270; NKP-P (D) Neobsahuje složky podléhající biologickému testování Neobsahuje složky podléhající biologickému testování Tyto informace nejsou pro přípravek k dispozici Kombinace kolektivních a osobních ochranných prostředků Kontrola expozičních limitů organických rozpouštědel v ovzduší pracoviště 8 O ME ZO VÁN Í E XPOZICE /O SOBN Í OC H RANN É PR OS T ŘEDKY (p ok račov ání ) Kolektivní ochranná opatření: Individuální ochranná opatření: Ochrana dýchacích cest: Ochrana rukou: Ochrana očí: Ochrana kůže: Dostatečné větrání, podle potřeby lokální odsávání Na pracovišti zabezpečte sprchu a zdroj vody pro případný výplach očí Na pracovišti musí být k dispozici Pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a bezpečnostní list přípravku a pracovníci musí být s těmito pravidly seznámeni Dostatečné větrání nebo lokální odsávání V případě nedostatečného větrání a generování par vhodný respirátor s filtrem proti parám organických látek Ochranné rukavice odolné přípravku Výběr proveďte na základě údajů výrobce o propustnosti pro složky přípravku a vlastního testování Ochranné brýle s boční ochranou nebo obličejový štít Vhodný ochranný oděv Kontaminované části oděvu ihned vyměňte za čisté 822 Omezování expozice životního prostředí: Zamezte úniku přípravku do kanalizace, spodních a povrchových vod a půdy Zamezte úniku organických rozpouštědel obsažených v přípravku do ovzduší Datum tisku: /9

5 9 FYZIKÁ LNÍ A C HEM IC KÉ V LAST NOST I 91 Obecné informace: Vzhled: Barva: Zápach nebo vůně: Kapalina Transparentní až mírně nažloutlý přípravek Charakteristický (organická rozpouštědla) 92 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: ph látky/přípravku: Neuvádí se Bod varu/rozmezí bodu varu: 120 C Hořlavost (pevné látky, plyny): Oxidační vlastnosti Tlak par: Hustota par (vzduch = 1): Neuvádí se Nestanoveno Pro přípravek nestanoveno ~ 2,9 (1-butanol) Relativní hustota: ~ 1,000 g/cm 3 Viskozita: Rozpustnost ve vodě: Rozpustnost v oleji/organických rozpouštědlech: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Bod tání/rozmezí bodu tání: 93 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti: Výbušné vlastnosti: Neuvádí se U nátěrových hmot je specifickou vlastností výtoková doba viz kap 93 Nerozpustný Rozpustný ve vybraných organických rozpouštědlech, např v butanolu nebo směsi butanol +1-methoxy-2-propanolu Nestanoveno Nestanoveno Teplota vznícení: ~ 270 C Výtoková doba (výtokový pohárek Ø trysky 4 mm): Přípravek není výbušný Možný vznik výbušné směsi par se vzduchem Dolní limit: 1,7 % obj; Horní limit: 11,5 % obj (butanol) ~ 20 s Bod vzplanutí: 32 C 94 Jiné údaje: Nejsou známé 1 0 STÁLO ST A R EA KT I V I T A 101 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Stálost látky nebo přípravku: Přípravek stabilní za standardních podmínek zacházení a skladování viz kap 8 Nevystavovat slunečnímu záření a teplotám nad 50 C Případné nebezpečné reakce: 102 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Přehled materiálů: Typ nebezpečné reakce: 103 Nebezpečné produkty rozkladu: Nebezpečné materiály vzniklé během rozkladu: Nebezpečné produkty rozkladu při styku s vodou: Možnost rozkladu na nestabilní produkty: Zvýšení tlaku v obalech - nebezpečí při otevírání Vznik výbušné směsi par se vzduchem Silné kyseliny a zásady, oxidanty Možný rozklad složek přípravku Hustý dým, oxidy uhlíku a dusíku a jiné zplodiny Nepředpokládá se Za standardních podmínek se rozklad nepředpokládá Datum tisku: /9

6 11 T OXIKOLOGIC KÉ I NFO RMA CE Nepříznivé účinky na zdraví: Zkušenosti z používání látky nebo přípravku: Údaje ze zkoušek: LD 50, orálně, potkan: LD 50, dermálně, králík: LC 50, inhalačně, páry, 4 hod: Akutní a chronické účinky: Styk s kůží: Styk s okem: Vdechování: Požití: Senzibilizace: Účinky CMR: Karcinogenita: Mutagenita: Toxicita pro reprodukci: Nejsou známé informace o nepříznivých účincích Pro přípravek nestanoveno 1-methoxy-2-propanol 5200 mg/kg Pro přípravek nestanoveno 1-methoxy-2-propanol mg/kg Pro přípravek nestanoveno Způsobuje poleptání Zdraví škodlivý Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Možné pronikání složky přípravku kůží Způsobuje poleptání Zdraví škodlivý Možné zdraví škodlivé účinky Obsahuje triethyltetramin, může vyvolat alergickou reakci při styku s kůží Přípravek není klasifikován jako karcinogenní Přípravek není klasifikován jako mutagenní Přípravek není klasifikován jako toxický pro reprodukci 12 E K OLOGIC KÉ I NFO RM A CE Ekotoxicita: Chování látky nebo přípravku v ovzduší: Chování látky nebo přípravku ve vodě: Chování látky nebo přípravku v půdě: Výsledky provedených zkoušek: LD 50, ryba, 96 hod: EC 50, dafnie, 24 hod: EC 50, řasy, 168 hod: Možné nepříznivé účinky emisí organických rozpouštědel Nebezpečí nepříznivých účinků ve vodním prostředí Stupeň ohrožení vody WHC 2 nesmí docházet k úniku do kanalizace, spodních a povrchových vod Údaj není k dispozici Pro přípravek nestanoveno 1-methoxy-2-propanol 4600 mg/l Údaj není k dispozici Pro přípravek nestanoveno 1-methoxy-2-propanol 1000 mg/l 12 E K OLOGIC KÉ I NFO RM A CE (p ok račování ) Mobilita: Distribuce látky nebo složek přípravku do složek ŽP: Perzistence a rozložitelnost: Rozklad látky nebo složek přípravku: Rozklad látky nebo složek přípravku v ČOV: Bioakumulační potenciál: Akumulace látky nebo složek přípravku v biotě: Biokoncentrační faktor BCF: Výsledky posouzení PBT: Jiné nepříznivé účinky: Přípravek nerozpustný ve vodě Organická rozpouštědla se snadno odpařují Údaj není k dispozici Přípravek nesmí být vypouštěn do kanalizace Údaj není k dispozici Údaj není k dispozici Tyto informace nejsou k dispozici Údaj není k dispozici Datum tisku: /9

7 13 PO K YNY P RO O DST RAŇ OVÁ NÍ Popis přebytku nebo odpadu: Informace o bezpečném zacházení: Vhodné metody likvidace látky nebo přípravku: Vhodné metody likvidace znečištěného obalu: Vhodné metody likvidace znečištěného sorbentu: Odkazy na předpisy o odpadech: Nemísitelný ve vodě Žíravý hořlavý přípravek Požadují se opatření pro práci s žíravinami Proveďte odsátí nebo pohlcení do inertního sorbentu, uložte do samostatného obalu a likvidujte jako odpad např spalováním Kód odpadu N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla Obal dostatečně vyprázdněte a likvidujte jako odpad podle regionálních podmínek Kód odpadu N Obaly obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné Inertní sorbent, znečištěné textilie a znečištěné části pracovního oděvu likvidujte jako nebezpečný odpad Kód odpadu N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Zákon o odpadech Katalog odpadů Interní předpisy odpadového hospodářství 1 4 I NFO RMA CE PRO PŘE PR AVU Zvláštní bezpečnostní opatření: Požaduje se zacházení platné pro žíravé a hořlavé materiály Informace, týkající se přepravní klasifikace: Pozemní přeprava (ADR/RID): Podléhá mezinárodním dohodám UN číslo: 2734 Identifikační číslo nebezpečnosti: 83 Třída nebezpečnosti: 8 Označení: 2734 AMINY A POLYAMINY, kapalné, žíravé, hořlavé Obalová skupina: II Klasifikační kód: CF 1 Bezpečnostní značka: Přeprava po moři (IMDG): Podléhá mezinárodním dohodám UN číslo: 2734 Identifikační číslo nebezpečnosti: 83 Třída nebezpečnosti: 8 Označení: AMINES AND POLYAMINES, liquid, corrosive, flammable Datum tisku: /9

8 1 4 I NFO RMA CE PRO PŘE PR AVU (p o k račov ání ) Obalová skupina: II EmS: 805 MFAG: 307 Látka znečišťující moře: ano Letecká přeprava (ICAO/IATA): Podléhá mezinárodním dohodám UN číslo: 2734 Identifikační číslo nebezpečnosti: 83 Třída nebezpečnosti: 8 Označení: AMINES AND POLYAMINES, liquid, corrosive, flammable Obalová skupina: II PAX: 305 CAO: I NFO RMA CE O PŘ EDPISEC H Provedení posouzení chemické bezpečnosti: Informace uvedené na štítku: Název látky nebo přípravku: PUR TVRDIDLO ET 03 Výrobce látky nebo přípravku ze zemí ES: Nebezpečnost látky nebo přípravku: Nebezpečné složky přípravku: Symbol nebezpečnosti: Zpráva o chemické bezpečnosti nevypracována Klasifikace nebezpečnosti provedena pomocí konvenční výpočtové metody s použitím údajů výrobců surovin Color West sro Konzumní 207/14, CZ Plzeň 10 provozovna Čelákovského 1051/II, CZ Rokycany tel Přípravek je klasifikován jako hořlavý, žíravý, zdraví škodlivý, senzibilizující a nebezpečný pro životní prostředí 1-methoxy-2-propanol; triethyltetramin; Formaldehyd, polymer s benzenaminem,hydrogenovaný Žíravý nebezpečný pro životní prostředí R-věty: R 10 Hořlavý R 34 Způsobuje poleptání R 22 Zdraví škodlivý při požití R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S-věty: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S 23 Nevdechujte páry/aerosoly S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 29 Nevylévejte do kanalizace S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení) S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách Specifická omezení : Specifická ustanovení na úrovni ES: Práce s přípravkem je povolena pouze pracovníkům, kteří byli prokazatelně seznámeni s Pravidly bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí Práce s přípravkem je zakázána těhotným ženám a ženám, které kojí Mladistvým je práce s přípravkem povolena při přípravě na povolání pod odborným dohledem Obal pro spotřebitele musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé Datum tisku: /9

9 15 INFORMACE O PŘEDPISECH (pokračování) Vnitrostátní právní předpisy: Právní předpisy provádějící ustanovení ES: Nařízení EP a Rady (ES) č 1907/2006 Další vnitrostátní předpisy (v platném znění): Zákon č 356/2003 Sb, o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění 1 6 DA LŠ Í INF ORMAC E Seznam R-vět uvedených v položkách 2,3: R 10 Hořlavý R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží R 22 Zdraví škodlivý při požití R 34 Způsobuje poleptání R 35 Způsobuje těžké poleptání R 37 Dráždí dýchací orgány R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě Pokyny pro školení: Doporučená omezení použití: Písemné odkazy nebo kontaktní informační místo: Zdroje údajů při sestavování bezpečnostního listu: Informace přidané, vypuštěné, nebo přepracované: Seznámení s Pravidly bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí Seznámení s bezpečnostním listem přípravku Nejsou známá Color West, sro Konzumní 207/14, CZ Plzeň 10 tel , Bezpečnostní list výrobce ze dne (II) ESIS European Chemical Substances Information System Provedeno kompletní přepracování podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 Prohlášení: Výše uvedené údaje v bezpečnostním listu se opírají o současný stav znalostí výrobce, který si vyhrazuje právo na změny v bezpečnostním listu podle stavu vývoje a výroby Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu se vztahují pouze na výrobek EP TVRDIDLO (obchodního označení ET 03) a nemusí být platné pro případy kombinace přípravku s jinými materiály nebo za jiných technologických podmínek užití než je uvedeno v tomto dokumentu Výrobce a distributor nenesou proto žádnou odpovědnost za nesprávné použití přípravku Uživatelé výrobku EP TVRDIDLO (obchodního označení ET 03) tím nejsou zbaveni povinnosti dodržovat obecně platné zákony a nařízení platné v Evropském společenství a v České republice, vztahující se k používání a skladování výše uvedeného chemického přípravku Datum tisku: /9

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název látky nebo přípravku: 2K - Barva jednovrstvá polyuretanová Registrační číslo látky: Neuvádí se (přípravek).

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název látky nebo přípravku: 2K - Barva vrchní epoxidová Registrační číslo látky: Neuvádí se (přípravek). Jiné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Datum vydání: 4.1.2006 Registrační číslo: Strana: 1/ 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 FIXINELA WC EXTRA SILNÁ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 FIXINELA WC EXTRA SILNÁ strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II 1 I DENT IF I KACE LÁT KY / P ŘÍ P RA V KU A S PO LEČ NOST I / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název látky nebo přípravku: Registrační číslo látky: 2K - Barva vrchní epoxidová Neuvádí se

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) KAMMAL 30

zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) KAMMAL 30 zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: 1.2 Použití přípravku: kamnářská malta

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘ ÍPRAVKU A SPOLEČ NOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název látky nebo přípravku: Registrační číslo látky: Jiné identifikační prostředky: 1.2 Použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Pěnový čistič interiéru Strana 1 z 5 Č. SDB : 173436 Datum revize v zahraničí: 12.11.2008 Datum revize v ČR: 28.11.2008 Datum vyhotovení v ČR: 19.11.2002 Obchodní

Více

Strana: 1/9 EP TVRDIDLO ET 03 Revize: 0 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku EP TVRDIDLO Jiné identifikační prostředky Obchodní označení ET 03 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Datum revize: 26.7.2004, 6.3.2006, 5.9.2007, 24.10.2008, 16.11.2011

Datum revize: 26.7.2004, 6.3.2006, 5.9.2007, 24.10.2008, 16.11.2011 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku (směsi) a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 07.05.1999 Datum revize: 27.08.2008 Revize č.: 3

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 07.05.1999 Datum revize: 27.08.2008 Revize č.: 3 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se.

Více

EPOJET /složka B 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

EPOJET /složka B 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Epojet /B 1.2 Použití

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo K detekci cytochromoxidasy. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti. 3. Složení / informace o složkách

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti. 3. Složení / informace o složkách Strana: 1/5 Datum revize: 8.1.2010 Datum vydání: 1.8.2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky: odpadá Obchodní název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: ŽÁROTMEL FERRAL 1.2 Použití přípravku: žárovzdorný tmel pro těsnění, spojování a ochranu kovových částí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Kyselina mravenčí 85% Další název látky: 1.2 Použití látky / přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU Přeprava Označení Nebezpečnost Kódy Obal Pozemní (ARD/RID) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Vnitrozemská vodní (ADN/ADNR) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení vodouředitelných nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: SOMO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: SOMO Datum vydání: 21.9.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Listopad 2004 Datum revize: srpen 2010 Revize: 04 Název výrobku: CHRYSO Plast 460 přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Latexový test pro presumptivní identifikaci

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pro detekci koagulázy ve stafylokocích

Více

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 3.2.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

MERAK NEROL. ošetření nerezu a lesklých povrchů v potravinářském průmyslu

MERAK NEROL. ošetření nerezu a lesklých povrchů v potravinářském průmyslu Strana: 1/8 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky/přípravku: Použití přípravku: 1.2 Identifikace

Více

SATUR ČISTIČ OKEN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

SATUR ČISTIČ OKEN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 3.2.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Strana: 1/8 EP TVRDIDLO ET 02 Revize: 0 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku EP TVRDIDLO ET 02 Jiné identifikační prostředky Obchodní označení ET 02 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘ ÍPRAVKU A SPOLEČ NOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název látky nebo přípravku: CHALLENGE RANGE, ANTIFLOR Registrační číslo látky: Neuvedeno (přípravek). Jiné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 6 Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP Acer ( 15,22,32,46,68,100,150,220

Více

Datum vydání: 28. 1. 2010 Strana: 2 / 7 Datum revize: Název výrobku: CEMENT CAMP+PLAST

Datum vydání: 28. 1. 2010 Strana: 2 / 7 Datum revize: Název výrobku: CEMENT CAMP+PLAST Datum vydání: 28. 1. 2010 Strana: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace směsi Název: Další názvy: TIP TOP CAMPLAST CEMENT Číslo výrobku: 552 2208 ; 552 2209 ; 552

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Dehydrované kultivační médium 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Strana: 1/5 Datum revize: 11.9.2006 Datum vydání: 1.12.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

Tento produkt je klasifikován jako ŽÍRAVÝ podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výstražný symbol nebezpečnosti: C ŽÍRAVÝ

Tento produkt je klasifikován jako ŽÍRAVÝ podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výstražný symbol nebezpečnosti: C ŽÍRAVÝ Datum vydání: 2.7.2004 Strana: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Grotan OD Chemický

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum revize: 16.2.2007 Strana 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: Další

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

FOX WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

FOX WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 1.4.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BALCHEM, s.r.o. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; telefon 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BALCHEM, s.r.o. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; telefon 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: KOTYFIX Číslo CAS: Neuvádí se Číslo ES (EINECS): Neuvádí

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum revize: Strana 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: BC 2153 Další názvy látky nebo přípravku: 1.2 Použití

Více

NEODETERSOL VETRO ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

NEODETERSOL VETRO ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 15. 10. 2012 / 2.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

SATUR LETNÍ SMĚS 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

SATUR LETNÍ SMĚS 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 3.2.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: září 2010 Datum revize Revize: Název výrobku: CHRYSO Xel 384 přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1. Identifikace látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. AUTOVIDOL -20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. AUTOVIDOL -20 C strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: AUTOVIDOL -20 C 1 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5 Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP OSO D (serie)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 5 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 20.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 739.00 1.2 Pouţití

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 5.1.2005 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Pouţití látky / přípravku Určené

Více

Syntetické ředidlo V 40

Syntetické ředidlo V 40 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Další názvy KUNSTHARZ-VERDUENNUNG V 40 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU * 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Dehydrované kultivační médium. 1.3

Více

List číslo:1 / Listů:7 BEZPEČNOSTNÍ LIST. č. 02/09

List číslo:1 / Listů:7 BEZPEČNOSTNÍ LIST. č. 02/09 List číslo:1 / Listů:7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: EPOXYBAN - složka B Číslo CAS: - Číslo ES: - Další názvy látky: - 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: 10.6.2008 Název výrobku: MONOFRAX 50/100

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: 10.6.2008 Název výrobku: MONOFRAX 50/100 Stránka 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: MONOFRAX 50/100 1.2 Použití přípravku: slévárenské ostřivo pro přesné lití 1.3 Identifikace výrobce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTICÍ PÍSEK

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTICÍ PÍSEK 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: ARO ČISTICÍ PÍSEK 1.2 Použití látky nebo přípravku: Abrazivní čisticí přípravek 1.3. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Kvalitativní přímý imunofluorescenční test pro stanovení

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5 Datum vydání: 13.11.1998 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP HLX Chemický

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 6

Bezpečnostní list List: 1 z 6 Bezpečnostní list List: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Namo 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Strana 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: MIKASEPT A 1.2 Použití látky nebo přípravku: Alkoholový dezinfekční přípravek. 1.3 Identifikace

Více

BROS Tekutý přípravek na krtky

BROS Tekutý přípravek na krtky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana 1 / 7 Datum revize: 1.9.2008 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další název látky: 1.2 Použití látky / přípravku

Více

BENASOL 30 C mrazuvzdorná kapalina do ostřikovačů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

BENASOL 30 C mrazuvzdorná kapalina do ostřikovačů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 4. 3. 2009 Strana: 1 / 6 Název výrobku: BENASOL 30 C mrazuvzdorná kapalina do ostřikovačů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další

Více

Název výrobku: 3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

Název výrobku: 3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: VUKOTEX 50 1.2. Použití přípravku: Disperzní lepidlo na bázi akrylátového kopolymeru, PVAC a přísad pro lepení v polygrafickém

Více

Pitralon F voda po holení

Pitralon F voda po holení Datum vydání: 20.02.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs alkoholů Registrační číslo látky: mix Pitralon

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST B 2213. Název výrobku: PLASTSERVIS, a.s. Zlín KL BÍLÉ 24 %

BEZPEČNOSTNÍ LIST B 2213. Název výrobku: PLASTSERVIS, a.s. Zlín KL BÍLÉ 24 % Strana: 1/8 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: KL bílé 24 % 1.2. Použití přípravku: Jednosložkové rozpouštědlové kaučukové lepidlo pro gumárenské účely, určené především

Více

Telefonní číslo: +420 327 311 500 Fax: +420 327 311 501 E-mail: primogroup@primogroup.cz

Telefonní číslo: +420 327 311 500 Fax: +420 327 311 501 E-mail: primogroup@primogroup.cz Datum poslední revize: 4. 6. 2014 Strana 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku: Dr. House na rez a vodní kámen Číslo výrobku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Revize: Strana: 01.11.2005 01.06.2008 1 / 4 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Nitromethan

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Datum vyhotovení: 6. 3. 2008 Datum revize: Výrobek: Woolite Mix Dark tekutý prací prostředek na jemné prádlo 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1.

Více

BEZBARVÝ LAK AUTO SÉRIE

BEZBARVÝ LAK AUTO SÉRIE Datum vydání: 03. 01. 2007 Strana: 1 / 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU * 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: BEZBARVÝ LAK AUTO SÉRIE Další názvy látky: -

Více

hořlavý 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

hořlavý 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Datum vydání : 18.11.2008 Strana : 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku : VULKAN U.V. vulkanický protiskluzový nátěr Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: K detekci kvasinek a anaerobních mikroorganismů,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: CRC GALVA BRITE (Aerosol) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.2 Číslo CAS: neexistuje 1.3 Charakteristika použití látky

Více

3. Složení nebo informace o složkách Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: obsah CHL ve výrobku Číslo. Výstražný symbol nebezpečnosti

3. Složení nebo informace o složkách Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: obsah CHL ve výrobku Číslo. Výstražný symbol nebezpečnosti Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: CHRYSO Aquabeton přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1. Identifikace

Více