ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

2 OBSAH 1. Identifikační údaje str Název vzdělávacího programu str Předkladatel str Zřizovatel str Platnost dokumentu str Charakteristika školy str Úplnost a velikost školy str Vybavení školy str Pedagogický sbor str Charakteristika ţáků str Dlouhodobé projekty str Spolupráce s rodiči a jinými subjekty str Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) str Zaměření školy str Výchovné a vzdělávací strategie str Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami str Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných str Začlenění průřezových témat str Učební plán str Tabulace učebního plánu I. stupeň str Poznámky k učebnímu plánu I. stupeň str Tabulace učebního plánu II. stupeň str Poznámky k učebnímu plánu II. stupeň str Učební osnovy str Učební osnovy vyučovacích předmětů I. stupně str Český jazyk - I.stupeň str Anglický jazyk - I.stupeň str Matematika - I.stupeň str Informační technologie - I.stupeň str Prvouka str Přírodověda str Vlastivěda str Hudební výchova -.stupeň str Výtvarná výchova - I.stupeň str Tělesná výchova - I.stupeň str Pracovní činnosti - I.stupeň str Učební osnovy vyučovacích předmětů II. stupně str Český jazyk - II. stupeň str Anglický jazyk - II. stupeň str Matematika - II. stupeň str Informační technologie - II. stupeň str

3 - Dějepis str Výchova k občanství str Fyzika str Chemie str Přírodopis str Zeměpis str Přírodovědná praktika str Hudební výchova - II. stupeň str Výtvarná výchova - II. stupeň str Výchova ke zdraví str Tělesná výchova - II. stupeň str Pracovní činnosti - II. stupeň str Učební osnovy volitelných předmětů II. stupně str Literární seminář str Německý jazyk str Konverzace v anglickém jazyce str Cvičení z matematiky str Dramatická výchova str Uţité výtvarné činnosti str Sportovní hry str Domácnost str Hodnocení ţáků a autoevaluace školy str Pravidla pro hodnocení ţáků str Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání str Metodika vlastního hodnocení str

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV); vytvořený podle RVP ZV 1.2 Předkladatel - název školy: Základní škola Praha - Petrovice - adresa ředitelství: Dopplerova 351, Praha Petrovice - ředitel: Mgr. Petr Zeman - telefon: fax: web: - IČO: právní forma: Příspěvková organizace - resortní identifikátor (RED IZO): součásti školy (IZO): Základní škola Školní druţina Školní jídelna Zřizovatel - název: Městská část Praha Petrovice - adresa: Morseova 251, Praha 10 Petrovice - telefon: Platnost dokumentu - datum: od podpis ředitele:.. - razítko školy: 3

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Praha-Petrovice vznikla sloučením ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova dne Škola vyuţívá dvě budovy, které se nachází v klidném a bezpečném prostředí na okraji zástavby rodinných domků a velkého sídliště. Okolí školy (lesopark, meandry Botiče, přehradní nádrţ) skýtá velmi dobré moţnosti pro vyţití v přírodě. Základní škola zajišťuje výchovu a vzdělávání hlavně ţákům místního regionu. Prioritou školy je co nejlépe připravit ţáky pro další ţivot a motivovat je k celoţivotnímu učení, přičemţ klademe důraz na všestranný rozvoj kaţdého dítěte podle jeho schopností a moţností. Preferujeme společný komplexní základ všeobecného vzdělávání, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. 2.1 Úplnost a velikost školy Škola je úplnou základní školou s ročníkem. I. stupeň vyuţívá levý pavilon moderní budovy ( Dopplerova 351 velká škola ) i zrekonstruovanou budovu staré vesnické školy ( Edisonova 40 malá škola ). II. stupeň je umístěn pouze v pavilonu moderní budovy. Celá škola má kapacitu 350 ţáků. Ve školním roce 2007/2008 malou školu navštěvovalo 107 ţáků ročníku, velkou školu 190 ţáků ročníku. 2.2 Vybavení školy Moderní prostornou budovu velké školy tvoří dvě křídla, z nichţ škola vyuţívá levý pavilon. Pravý pavilon je pronajatý soukromému gymnáziu Altis a ZUŠ Hostivař. Obě křídla jsou propojena administrativní částí, ve které se nachází ředitelna, kanceláře, sborovna, knihovna. V přízemí je školní jídelna, kde se stravují nejen ţáci školy, ale také ţáci Střední školy polygrafické, senioři městské části a zaměstnanci výrobního druţstva Směr. V suterénu se nachází dvě tělocvičny. Škola má 9 kmenových učeben, hernu školní druţiny, 4 odborné pracovny, chemickou laboratoř, ţákovskou kuchyňku, dílnu v zahradním domku a dvě učebny informačních technologií. Pro sportovní vyţití slouţí rozsáhlý areál školních hřišť a zahrady; je zde U-rampa pro skateboarding a tenisový kurt s umělým povrchem. Areál vyuţívají nejen ţáci při výuce, ale v odpoledních hodinách i školní druţina a veřejnost. Občerstvení, moţnost svačin, pitný reţim a nabídku základního papírenského zboţí zajišťuje školní bufet. Malá škola byla postavena v roce 1888 a tomu odpovídá i dispozice jednotlivých místností. Má 6 učeben, z nichţ jsou 2 méně prostorné. V jedné z těchto místností je jazyková učebna. Ve druhém patře se nachází sborovna a kancelář. U školy je nové hřiště s umělým povrchem. Druţina zde nemá vlastní prostory a vyuţívá kmenové třídy. Třídy i pracovny obou budov jsou standardně vybavené. Budovy školy jsou dobře udrţované. Většinu nákladů na opravy hradí Městská část Praha- Petrovice. 4

6 2.3 Pedagogický sbor Ve školním roce 2007/2008 pracuje na škole 19 učitelů (z toho 2 muţi) a 5 vychovatelek. K výuce anglického jazyka škola vyuţívá 2 externí pracovníky. Odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, splňuje 15 učitelů a všechny vychovatelky; 3 učitelé se k doplnění odborné kvalifikace vzdělávají na vysoké škole, 1 učitel toto studium plánuje v příštím školním roce. Odbornost speciálního pedagoga mají 3 učitelky, výchovného poradenství 1 učitelka. Všichni pracovníci školy vyuţívají nabídek různých vzdělávacích akcí a individuálně studují odbornou literaturu. Průměrný věk pedagogických pracovníků je. 2.4 Charakteristika ţáků Převáţná většina ţáků jsou děti z blízkého okolí. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Na škole pracuje Rada ţáků. Pro ţáky se specifickými poruchami učení je zajištěna odborná péče (pedagogicko-psychologická poradna, účast na projektu Speciální pedagog do škol ). Pro ţáky 5. a 9. ročníků hlásící se na víceletá gymnázia a střední školy je zajištěna pomoc při přípravě na přijímací zkoušky (zájmové útvary: Přípravný kurz z Čj a Ma). 2.5 Dlouhodobé projekty Škola má dlouholetou tradici Klubu mladých diváků a Klubu mladých čtenářů. Ţáci sponzorují pandu červenou v praţské ZOO. Kaţdoročně se účastníme celostátního testování SCIO ţáků 9. tříd. Ţákům 5. a 8. tříd zajišťujeme odborné profi-testy. Ţáci tříd se účastní mezinárodní matematické soutěţe Klokan. Na škole kaţdoročně probíhá turnaj v České dámě. Během školního roku pedagogové vzájemně spolupracují na projektech, jejichţ vyvrcholením bývá celoškolní den projektů. Ţáci v malé škole jsou zapojeni do ekologického projektu Třídíme odpad. Třídní kolektivy vyjíţdějí na tematické exkurze a školy v přírodě; k doplnění a obohacení výuky pořádáme podle aktuální nabídky exkurze, přednášky, návštěvy divadelních a filmových představení, muzeí, koncertů, pracovní dílny apod. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada ZŠ Praha Petrovice má 12 členů, zajišťuje spolupráci školy, rodičů a zřizovatele. Usilujeme o otevřenou školu, rodiče mohou účastnit výuky kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími. O prospěchu a chování ţáků jsou rodiče informování prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách a individuálních konzultacích (ţáci mohou být při jednání rodičů a učitele přítomni). O činnosti školy jsou rodiče informování i prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek školy. Přispíváme i do obecního časopisu, kde informujeme o některých zajímavých akcích. Výsledky své práce prezentujeme pro rodiče i veřejnost prostřednictvím různých aktivit. (výtvarné vernisáţe, Škola nanečisto, Pálení čarodějnic, Den dětí, masopustní průvod masek, společná adventní posezení, ). Škola dobře spolupracuje s Městskou částí Praha-Petrovice, městskou knihovnou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 10, ZUŠ Trhanovské náměstí a dalšími 5

7 subjekty.( mateřské školy, Český červený kříţ). Pracuje zde i občanské sdruţení Klub přátel dětí a mládeţe Petrovice. V rámci programu prevence vyuţíváme besed a přednášek příslušníků policie ČR a MP. Úzce spolupracujeme s psycholoţkou z PPP Prahy 10, která dochází do školy pravidelně 1x za čtrnáct dní (individuální konzultace s pedagogy, interpretace výsledků vyšetření v PPP, příprava ţáků na volbu povolání). Během školního roku pořádáme několik víkendových akcí (turistika, divadlo, výstavy). 6

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP) Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro osvojování klíčových kompetencí formulovaných v Rámcovém vzdělávacím plánu pro základní vzdělávání. Hlavním cílem naší školy je optimálně rozvíjet osobnost ţáků a vést je tak, aby dokázali své znalosti, dovednosti, postoje a návyky vhodně pouţívat a rozvíjet. Chceme v nich probudit touhu poznávat a objevovat, vedeme je k odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy, učíme je umět naslouchat a pomáhat druhým. Snaţíme se formovat jejich postoje tak, abychom poskytovali dobrý základ pro další vzdělávání a studium i pro orientaci v praktickém ţivotě. 3.1 Zaměření školy Prioritou naší školy je budování co nejširšího všeobecného rozhledu, neboť preferujeme společný základ všeobecného vzdělávání pro všechny děti bez profilace. Individuální předpoklady kaţdého ţáka rozvíjíme nabídkou předmětů v rámci disponibilních hodin. Jsme si vědomi, jak důleţitá je v dnešní době znalost cizích jazyků. Proto začínáme jiţ od těch nejmenších. Anglickému jazyku se naši ţáci budou učit jiţ od prvního ročníku, a pokud budou mít zájem, mohou v 6. třídě začít s německým jazykem. V dnešní rychle se rozvíjející a měnící se společnosti je také potřeba, aby pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem byl ţák vybaven kompetencemi k vyuţívání různých informačních prostředků a technologií. S prací na počítačích mohou ţáci začít jiţ od prvního ročníku v počítačovém krouţku. Od pátého ročníku všichni ţáci získávají základní úroveň informační gramotnosti v předmětu Informační technologie. Povinnými a volitelnými předměty, nabídkou volnočasových aktivit (i ve spolupráci s jinými subjekty), různými tematickými exkurzemi a novými metodami práce (např. zaváděním ţákovských projektů), chceme našim ţákům umoţnit naplnit všechny cíle základního vzdělávání. Individuálním poţadavkům ţáků vycházíme vstříc v dalších aktivitách; např. účast v soutěţích, pro pátý a devátý ročník přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na SŠ a víceletá gymnázia, profitesty v osmém ročníku. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Jsou vymezovány na úrovni školy a budou v rámci vzdělávacího procesu uplatňovány všemi pedagogy. Jsou východiskem pro výchovné a vzdělávací strategie, které jsou vymezovány na úrovni vyučovacích předmětů. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke kaţdé klíčové kompetenci Kompetence k učení Cíl: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení a) Klademe důraz na práci s textem, čtení s porozuměním, vyhledávání informací, uţívání příruček a internetu. b) Vytváříme motivující prostředí a vhodný pracovní reţim. c) Individuálním přístupem dáváme kaţdému ţákovi šanci proţít úspěch. 7

9 d) Vycházíme z dřívějších znalostí a dovedností ţáků, opakujeme je a zdokonalujeme. e) Ve vhodných případech umoţňujeme ţákům realizovat vlastní nápady. f) Ve výuce reagujeme na aktuální dění ve světě. Kompetence k řešení problémů Cíl: podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů a) Výuku vedeme tak, aby ţáci hledali různá řešení problému a dokázali si je obhájit. b) Učíme ţáky vyhledávat, shromaţďovat, zpřehledňovat a zpracovávat informace z různých informačních zdrojů. c) Ve vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční a problémové úlohy. d) Ţáky aktivně zapojujeme do problémů školy a třídy prostřednictvím Rady ţáků a třídní samosprávy. e) Dáváme ţákům dostatečný prostor k vyjádření svých názorů a postojů. Kompetence komunikativní Cíl: vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací a) Vedeme ţáky k vhodnému způsobu komunikace se spoluţáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni. b) Snaţíme se o otevřenou komunikaci. c) Učíme ţáky argumentovat a vhodnou formou obhajovat svůj názor a zároveň naslouchat názorům druhých. d) Pěstujeme přátelské vztahy ve třídách, vedeme ţáky k toleranci. e) K osvojení komunikačních technik a způsobů jednání vyuţíváme různých situačních her a modelových situací. f) Do výuky začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme ţáky ke vzájemné spolupráci. Kompetence sociální a personální Cíl: rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě a) Během vzdělávání pouţíváme skupinovou práci, jejímţ prostřednictvím vedeme ţáky ke vzájemné pomoci při učení. b) Otevřenou komunikací se snaţíme vést ţáky k utváření přátelských kontaktů mezi třídami a k odmítání negativních vztahů mezi ţáky různého věku a etnik. c) Ţáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. d) Budujeme příjemnou atmosféru ve třídě, vytváříme pozitivní klima ve škole (vstřícnost, pomoc, přátelské jednání, přirozený respekt, ochota, empatie). e) Prostřednictvím preventivního programu se snaţíme bojujeme proti sociálně patologickým jevům. f) Usilujeme o to, aby ţáci prokázali schopnost uplatnit sama sebe ve skupině v různých rolích. Kompetence občanské Cíl: připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví a být za ně zodpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem 8

10 a) Ţáci se učí znát svá práva, dodrţovat stanovená pravidla chování a plnit své povinnosti. b) Vedeme ţáky k respektování národnostních, kulturních a dalších rozdílů mezi lidmi. c) V modelových situacích učíme ţáky domýšlet následky svého chování a být odpovědný za své jednání. d) Vytváříme pozitivní vztah k přírodě a vychováváme k ochraně ţivotního prostředí. e) Umoţňujeme ţákům spolupodílet se na akcích školy i obce a tím poznávat realitu nejbliţšího okolí. f) Učíme ţáky jednat v krizových situacích (úrazy, ţivelné pohromy, únik nebezpečných látek ). Kompetence pracovní Cíl: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci a) Ţáky motivujeme k aktivnímu zapojení do světa práce formou exkurzí do podniků, firem, institucí, besedami se zástupci různých povolání, seznámením se s náplní práce různých profesí. b) Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení svých reálných moţností nejen při volbě povolání. c) Nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme ţákům při profesní orientaci. d) Rozvíjíme u ţáků zručnost a praktické dovednosti. e) Učíme ţáky pracovat s počítačem a v různých oblastech vyuţívat informační technologie. 3.3 Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou tito ţáci: - se zdravotním postiţením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení a chování) - se zdravotním znevýhodněním (ţáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě nemocní nebo s lehčí zdravotní poruchou vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při vzdělávání) - se sociálním znevýhodněním ( sociální znevýhodnění je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uloţená ochranná výchova, postavení azylanta, osoby poţívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR). Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na: - vzdělání, které odpovídá jejich potřebám a moţnostem (přiměřený obsah, vhodné formy a metody práce) - vytváření podmínek pro takové vzdělávání - poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení - bezplatné uţívání speciálních učebnic a didaktických a kompenzačních pomůcek - asistenta pedagoga (ve specifických případech). Usilujeme o minimalizaci znevýhodnění ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváříme pro ně co moţná nejméně omezující prostředí. Spolupracujeme s dalšími odborníky a umoţňujeme ţákům dle jejich individuální potřeby specializovanou péči. 9

11 V případě, ţe ţák se speciálními vzdělávacími potřebami potřebuje péči odborníků v rozsahu, který mu naše škola nemůţe poskytnout /například při potřebě bezbariérového přístupu, při větším tělesném, mentálním nebo smyslovém postiţení a podobně/, pomůţeme zajistit péči o tohoto ţáka v odpovídajícím zařízení. Pro všechny pedagogy naší školy cílená a dlouhodobá strategie výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami znamená: u zdravotně postiţených a zdravotně znevýhodněných ţáků - chápat specifické vzdělávání jako právo a nikoliv jako moţnost - v případě potřeby vypracovávat a naplňovat individuální vzdělávací plán - integrovat ţáka do běţné třídy - jasně definovat konkrétní cíle vzdělávání tohoto ţáka a umoţňovat ţákovi-ţákům participovat na formulování cílů vzdělávání jako předpoklad pro sebehodnocení ţáka - vyuţívat alternativní pomůcky a učebnice - zdůrazňovat oceněním a pochvalou pokrok - neupoutávat příliš zvláštní pozornost na ţáka nebo jeho případné problémy - nečinit nepodloţené nebo ukvapené závěry - upřednostňovat kognitivní učení - upřednostňovat učení se navzájem - netolerovat nevhodné chování, které si nemohou dovolit ostatní (přesto být trpělivý) - nesrovnávat při hodnocení ţáky mezi sebou - umoţňovat ţákům participaci na tvorbě kritérií hodnocení, vést ţáky k sebehodnocení u sociálně znevýhodněných ţáků - kontaktovat se častěji s rodiči - seznamovat ţáky i rodiče s cíli vzdělávání - zjistit včas případná komunikační tabu - citlivě začleňovat ţáky do kolektivu - citlivě přistupovat ke kooperativním činnostem - poskytovat podporující komunikaci, dostatek pozornosti i podnětů - být empatický k pocitům ţáků - často ţáky oceňovat, chválit - poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu - zařazovat témata ze sociokulturní oblasti ţáka - posilovat sebeúctu ţáka - povzbuzovat ţáka, aby si sám stanovoval náročnější cíle - vytvářet čas, prostor a atmosféru pro odstraňování předsudků 3.4 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Nadání je tvořeno souborem nadprůměrných schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžné populace. (Definice dle RVP ZV). Nadání se můţe týkat intelektu, umění, tvořivosti, kreativity, pohybových a sociálních dovedností i oblastí méně prozkoumaných (extrasenzorické vnímání a podobně). Nadání je propojením schopností, zkušeností a dovedností (získávat informace, integrovat zkušenosti ), míry angaţovanosti v úkolu (koncentrace pozornosti) a tvořivosti (flexibilita, originalita myšlení ). Příznakem nadání není jen vysoké IQ, ale především emoční inteligence. 10

12 Nadané ţáky můţeme identifikovat jako: - úspěšné (bez problémů se učí, dovedou komunikovat s vrstevníky i s dospělými) - tvořivé (stále něco vymýšlejí, experimentují, obtíţněji se přizpůsobují) - maskující své schopnosti (odlišnost ohroţuje jejich sociální zařazení a vyţaduje značnou míru odvahy) - ztroskotané (věčně v opozici proti všem a všemu, se sníţeným sebevědomím, buď rezignují nebo vyrušují, mívají nevyrovnané výkony) - nadané s vývojovou poruchou (výsledky často neodpovídají nadání nedokončují úkoly, obtíţně pracují pod tlakem, obávají se selhání) - autonomní (nezávislí, schopní riskovat, vyuţívat náměty vzdělávání pro svůj uţitek) Pro ţáky mimořádně nadané volíme takové učební strategie, které umoţňují individuální rozvoj a přístup pomocí těchto postupů: - individuální vzdělávací plán - rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu např. v souladu s individuálním plánem - zadávání specifických úkolů - účast v projektech, soutěţích a olympiádách - diferenciace ţáků v rámci třídy ve vybraných tématech - moţnost účasti ve výuce ve vyšších ročnících u vybraných předmětů nebo témat - individuální zadávání sloţitějších úkolů, práce s naučnou literaturou - učení navzájem, rozvoj schopností při skupinovém vyučování, vhodně zvolené role - respektování odlišného způsobu komunikace - přeskočení aţ dvou ročníků na základě zkoušky 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Jsou důleţitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příleţitosti pro individuální uplatnění ţáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost ţáka především v oblasti postojů a hodnot. Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího předmětu. V 9. ročníku je průřezové téma Výchova demokratického občana realizována formou projektu Já, občan. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: - Osobnostní a sociální výchova (OSV) - Výchova demokratického občana (VDO) - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) - Multikulturní výchova (MKV) - Environmentální výchova (EV) - Mediální výchova (MV) Zařazení tematických okruhů jednotlivých průřezových témat do ročníků a vyučovacích předmětů je zpracováno v následujících tabulkách 11

13 Tematické okruhy Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2. ročník I. stupeň II.stupeň 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník ČJ VkZ PČ PČ TV TV TV TV TV VV Psychohygiena TV TV TV Kreativita HV,VV PČ HV,VV PČ HV,VV PČ TV, PŘ HV,VV PČ TV, PŘ HV,VV PČ,ČJ Poznávání lidí PRV PRV PRV PŘ,VL PŘ,VL Mezilidské vztahy PRV PRV PRV VL VL Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika PRV,PČ PRV,PČ PRV,PČ ČJ,PČ PČ TV VkZ HV,VV PČ,ČJ VkO VkZ VkO VkZ VkZ TV,HV MA MA MA MA MA TV, M VkO VkZ Tv TV TV VkZ, HV,VV PČ,ČJ TV VkO VkZ VkZ TV,HV VkZ,M TV, PP VkO HV,VV ČJ,PČ TV VkZ VkZ TV,HV TV,M PP, VkO VkZ,PP 9. ročník HV,VV ČJ,TV ČJ TV,HV TV, M Tematický okruh Rozvoj schopností a poznávání realizujeme v kaţdém předmětu průběţně během školního roku zařazováním cvičení vnímání, pozornosti a soustředění; rozvíjením dovedností zapamatování a řešení problémů i dovednosti pro učení a studium. Tematický okruh Kooperace a kompetice si ţáci osvojují a upevňují v předmětech při skupinovém vyučování a týmové práci. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. ročník 2. ročník I. stupeň II.stupeň 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PRV PRV PRV VL VL VkO VkZ VV VkO VL VL VkO VkO VL VkO VkO VL VkO 12

14 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1. ročník HV 2. ročník HV I. stupeň II.stupeň 3. ročník AJ, MA HV 4. ročník HV 5. ročník VL, HV 6. ročník ČJ, AJ D 7. ročník D,VkO Z, PP 8. ročník D AJ, VL AJ, Z AJ Jsme Evropané VL D D, VkO D, Z VkZ 9. ročník D AJ, Z VkO D, Z VkO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA I. stupeň II.stupeň Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference PRV VkO VkZ HV Lidské vztahy PRV VL VL VkZ VkO Etnický původ VL D D PŘ VkZ Z Multikulturalita ČJ, VL AJ AJ AJ Principy sociálního smíru a solidarity PRV VkO VkO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA I. stupeň II.stupeň Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy VV PRV VV PRV VV PŘ VV PŘ VV PŘ,Z VV PŘ VV,PP Základní podmínky života PRV PŘ PŘ PŘ,Z PŘ VkZ CH, F PŘ Lidské aktivity a problémy životního prostředí PŘ PŘ PŘ,PČ PŘ VkO CH,Z PŘ CH, Z PŘ,PČ F Vztah člověka k prostředí PRV VL PŘ, VL PŘ, VkO PŘ VkZ PŘ, Z PP CH, Z PŘ 13

15 Tematické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. ročník 2. ročník MEDIÁLNÍ VÝCHOVA I. stupeň II.stupeň 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník ČJ ČJ IT VkZ ČJ IT ČJ ČJ PP PČ IT ČJ ČJ IT, VV, VkZ IT, PP 9. ročník ČJ ČJ ČJ,VV VkO,IT IT,VkO 14

16 4. UČEBNÍ PLÁN Obsah vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, který vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), je v ŠVP realizován prostřednictvím jednotlivých vyučovacích předmětů. Tyto předměty rozdělujeme na povinné předměty (jsou povinné pro všechny ţáky) a volitelné předměty (jsou povinné, ale ţáci mají obvykle moţnost si vybrat z určité nabídky). Následující tabulka uvádí úplné názvy povinných a volitelných předmětů, jejich zkratky a vzdělávací oblasti a obory, které naplňují. Vzdělávací oblasti v RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory v RVP ZV Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Český jazyk (ČJ) Názvy předmětů v ŠVP I. stupeň II. stupeň Český jazyk (ČJ) Literární seminář (LS) * Anglický jazyk (AJ) Anglický jazyk (AJ) Německý jazyk (NJ) * Konverzace v anglickém jazyce (KAj) * Matematika (MA) Matematika (M) Cvičení z matematiky (CvM)* Informační a komunikační technologie Informační technologie (IT) Informační technologie (IT) Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce * volitelný předmět Prvouka (PRV) Přírodověda (PŘ) Vlastivěda (VL) Dějepis Dějepis (D) Výchova k občanství Výchova k občanství (VkO) Fyzika Fyzika (F) Chemie Chemie (CH) Přírodopis Přírodopis (PŘ) Zeměpis Zeměpis (Z) Přírodovědná praktika (PP) Hudební výchova Hudební výchova (HV) Hudební výchova (HV) Výtvarná výchova Výtvarná výchova (VV) Výtvarná výchova (VV) Užité výtvarné činnosti (Uvč)* Dramatická výchova (DV) * Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví (VkZ) Tělesná výchova(tv) Tělesná výchova (TV) Tělesná výchova Sportovní hry (SH) * Pracovní činnosti (PČ) Pracovní činnosti (PČ) Domácnost (Dom)* 15

17 4.1 Tabulace učebního plánu I. stupeň Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Týdenní hodinová dotace 4. ročník 5. ročník Celkem Minimální dotace Disponibilní dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační technologie Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem Poznámky k učebnímu plánu I. stupeň Výuka Anglického jazyka probíhá pro všechny ţáky od 1. ročníku. Je-li ve třídě více neţ 20 ţáků, vyučuje se Anglický jazyk ve skupinách. Toto dělení je moţné uskutečnit i v některých hodinách Českého jazyka. 16

18 4.3 Tabulace učebního plánu II. stupeň Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník Týdenní hodinová dotace 9. ročník Celkem Minimální dotace Disponibilní dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Přírodovědná praktika Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelný předmět Celkem Poznámky k učebnímu plánu II. stupeň V učebním plánu ŠVP je na II. stupni 16 hodin disponibilní časové dotace vyuţito v povinných předmětech a 8 hodin ve volitelných předmětech. Výuka volitelného předmětu probíhá v kaţdém ročníku II. stupně v rozsahu 2 hodin týdně. Zařazení volitelného předmětu sleduje individuální rozvoj ţáka a prohlubuje jeho vzdělání ve zvolené oblasti. Ţáci mají moţnost vybrat si předmět dle svých zájmů z následující nabídky: 17

19 Volitelný předmět Nabídka pro jednotlivé ročníky 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Literární seminář Dramatická výchova Německý jazyk Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z matematiky Užité výtvarné činnosti Sportovní hry Domácnost V jednotlivých ročnících bude skutečná nabídka aktuálně upravena v závislosti na preferencích většiny ţáků a provozních moţnostech školy. Výuka volitelných předmětů probíhá se skupinou ţáků. Pokud to vzdělávací obsah předmětu dovoluje, mohou tuto skupinu tvořit ţáci z různých ročníků. Nabídka volitelných předmětů bude postupně rozšiřována a upravována. 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více