1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU"

Transkript

1 Datum vydání: / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku: Určené nebo doporučené použití přípravku: ALSIFLEX (rohože) ALSIFLEX volné vlákno ALSIFLEX papír PROMAFORM (desky) PROMAFELT (plsť) Nejsou uvedeny Není aplikováno pro přípravek Výrobek k použití jako tepelná izolace, tepelný štít, těsnění a dilatační spáry při teplotě do C v průmyslových pecích, topeništích, sušárnách, kotlích a dalších provozních zařízeních v leteckém, automobilovém a dalším strojírenském průmyslu, a jako systém pasivní protipožární ochrany a zábran. Vysokoteplotní izolační materiály pro odborné/průmyslové použití. 1.3 Identifikace společnosti / podniku Jméno nebo obchodní jméno: Promat GmbH Místo podnikání nebo sídlo: Scheifenkamp 16, Ratingen, Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Jméno nebo obchodní jméno: Promat s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Čkalova 22/784, Praha 6, Identifikační číslo : Telefon : Fax : Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé EKOLINE, s.r.o. Brno osoby odpovědné za vypracování bezpečnostního listu: Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, Brno Telefon/fax : , Telefonní číslo pro naléhavé situace ; (nepřetržitá služba) Klinika nemocí z povolání Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, CZ 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Celková klasifikace přípravku Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění 2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na životní prostředí Expozice prachu může vyvolat mírné mechanické podráždění kůže, očí a horních cest dýchacích a může zhoršit stávající kožní a respirační potíže, včetně dermatitidy, astmatu a chronického onemocnění plic. 2.3 Další možná rizika Polykrystalická hlinito-křemičitá vlákna jsou vedena jako karcinogeny skupiny 2B ( možná karcinogenní pro člověka ) z roku 1998 v seznamu IARC. 2.4 Informace uvedené na etiketě viz. bod 15

2 Datum vydání: / 7 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Obecný popis Výrobky ze syntetických polykrystalických hlinito-křemičitých (mullitových) vláken. Chemické složení vláken: SiO 2 28 % Al 2 O 3 72 % 3.2 Obsah nebezpečných složek Název látky Obsah (% hm.) Číslo CAS Číslo ES Klasifikace; R-věty Mullit Neuvedeno Látka není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu z. č. 356/2003 Sb. v pl. zn. Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Všeobecné pokyny Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 4.2 Při nadýchání Při nadýchání prachu zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Uvolněte nos od prachu. Dráždění zmírněte napitím se vody. 4.3 Při styku s kůží Při dráždění kůže opláchněte zasažené místo studenou vodou a potom opatrně omyjte vodou a mýdlem. 4.4 Při zasažení očí V případě dráždění vypláchněte velkým množstvím vody, může být použit i oční roztok. 4.5 Při požití Napijte se vody a vyhledejte lékaře. 4.6 Další údaje. 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Vhodná hasiva Přípravek není hořlavý. Obal může být hořlavý, proto použijte hasící prostředky podle požáru v okolí. 5.2 Nevhodná hasiva 5.3 Zvláštní nebezpečí Žádná zvláštní opatření nejsou požadována. 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Izolovaný dýchací přístroj (EN 137). 5.5 Další údaje Žádná zvláštní opatření nejsou požadována. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob Nevdechujte prach, zamezte styku s očima a kůží, používejte osobní ochranné pomůcky. 6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí Zásadně zabraňte odvátí přípravku větrem. Přípravek nesplachujte do kanalizace, pitné ani povrchové vody. Dbejte pokynů místních předpisů.

3 Datum vydání: / Doporučené metody čištění a odstranění Větší kousky rozsypaného přípravku sesbírejte vysavačem s prachovým filtrem. Případně zasaženou oblast vymeťte, předtím ale místo dobře zvlhčete. Nikdy nepoužívejte k čištění vzduch pod tlakem. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Zacházení Zamezte tvorbě a usazování prachu. Pracovní postup by měl redukovat na minimum manipulaci s přípravkem. Kde je to možné, provádějte manipulaci pod technickou kontrolou s řízenými podmínkami (např. použití odprašovacích usazovačů). Speciální ošetření, předzpracování a balení výrobku může zabránit uvolňování prachových vláken (vymezení a ohraničení pracovního místa, čistota pracoviště atd). Zabraňte odvátí přípravku větrem. 7.2 Skladování Používejte stále uzavřené a zřetelně viditelně označené obaly. Zamezte poškození obalů. Během vybalování redukujte uvolňování prachu. Vyprázdněné obaly mohou obsahovat na povrchu tenkou prachovou vrstvu, kterou opatrně odstraňte. Pro obaly jsou používány recyklovaná lepenka nebo umělohmotná folie. 7.3 Specifické použití finálních výrobků Není požadováno. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Limitní hodnoty expozice Kontrolní parametry složek přípravku jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Látka PEL C (mg/m 3 ) Amorfní SiO 2 4,0 Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES nejsou uvedeny Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb. 8.2 Omezování expozice Zajistit dostatečné větrání, celkové mechanické větrání není dostačující, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zaměstnanci by měli být informováni o: - všech aplikacích, při kterých se zachází s výrobky obsahující vlákna, - omezeních ohledně jídla, kouření a pití na pracovišti, - nároku na ochranné vybavení a oděv. Zaměstnanec by měl být proškolen v takovém zacházení s výrobkem při kterém se uvolňuje nejméně prachu. Technická opatření Je-li to možné, místo zdroje prachu zakrýt a použít průmyslový odsavač prachu na místě jeho vzniku. Pracoviště s keramickými vlákny ohraničit a přístup omezit pouze na vyškolený personál. Používat takové techniky zpracování, které omezují vznik prachu a expozici pracovníků. Pracoviště udržovat v čistotě. Používat vysavače s HEPA filtrem. Zásadně nepoužívat smetáky a stlačený vzduch. Ohledně požadavků na optimální uspořádání pracoviště se případně poraďte s odborníkem na bezpečnost práce. Použitím na míru nařezaného výrobku zlepšíte kontrolu uvolňování prachu. Část výrobků může být bez problémů dodávána již v konečném opracovaném stavu. Zamezte vzniku prachu z vláken. Další podrobnosti si vyžádejte u vašeho dodavatele Omezování expozice pracovníků Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením. Ochrana dýchacích Obličejová polomaska pro filtraci plynu (EN 405) filtr P2, při krátké cest: expozici stačí filtr P1.

4 Datum vydání: / 7 Ochrana očí: Ochranné brýle (EN 166). Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice dle normy EN 374: Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Ochrana kůže: Volný pracovní oděv a ochrana hlavy při práci u stropu, nebo overal a pracovní boty. V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorizace prací Omezování expozice životního prostředí Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Obecné informace Skupenství (při C): Pevné výrobky z vláken Barva: Bílá Zápach (vůně): Bez zápachu 9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Hodnota ph (při C): Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): Bod vzplanutí ( C): Hořlavost: Výbušné vlastnosti: Oxidační vlastnosti: Tenze par (při C): Relativní hustota (při C): Rozpustnost (při C): Rozpustnost ve vodě (při C): Rozdělovací koeficient n- oktanol/voda: Viskozita: Hustota par: Rychlost odpařování: 9.3 Další informace Střední geometrická hodnota > 2 µm průměru: Teplota (rozmezí teplot) tání ( C): > Specifická hmotnost: 2,5 2, STÁLOST A REAKTIVITA Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní Podmínky, kterým je třeba zabránit 10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat 10.3 Nebezpečné produkty rozkladu 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Popis příznaků expozice Všechna umělá minerální vlákna, rovněž jako přírodní vlákna, mohou vést k lehkému dráždění, svědění kůže nebo zřídka podle typu kůže ke zčervenání. Ve srovnání s jinými dráždivými reakcemi se nejedná o alergické nebo chemické poškození kůže, nýbrž výhradně o mechanické poškození.

5 Datum vydání: / Nebezpečné účinky pro zdraví Akutní toxicita - LD 50, orálně, potkan (mg.kg -1 ): - LD 50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg -1 ): - LC 50, inhalačně, potkan (mg.l -1 ): Subchronická - chronická toxicita. Senzibilizace. Karcinogenita. Mutagenita. Toxicita pro reprodukci. Další údaje Epidemiologie Univerzita v Cincinnati provádí dlouhodobý epidemiologický výzkum. Důkazy získané od zaměstnanců závodů v USA vyrábějících žáruvzdorná keramická vlákna (RCF) jsou následující: 1) Vyhodnocení RTG snímků plic nepřineslo žádné důkazy jakéhokoli fibrotického onemocnění plic (intersticiální fibrózy). 2) Není k dispozici žádný důkaz zvýšeného výskytu plicních onemocnění mezi zaměstnanci závodů vyrábějících RCF. 3) V dřívějších studiích byl pozorován zjevný statistický trend v exponované populaci mezi dobou expozice RCF a některými měřeními plicních funkcí. Pozorování byla klinicky bezvýznamná. Pokud by tato pozorování byla provedena na jednotlivém zaměstnanci, výsledky by byly interpretovány jako v normálním (předpokládaném) respiračním rozmezí. Novější podélná studie zaměstnanců s pěti nebo více plicními funkčními testy zjistila, že nedochází k žádnému účinku na funkci plic v souvislosti s výrobou RCF. Původní údaje (cca z roku 1987) zdánlivě ukazovaly na vzájemně působící účinek mezi kouřením a expozicí vůči RCF; novější údaje však žádný vzájemně působící účinek nezjistily. Zaměstnanci závodů vyrábějících RCF jsou nicméně v rámci podpory zdraví podněcováni k tomu, aby nekouřili. 4) U malého počtu zaměstnanců výrobních závodů RCF byly pozorovány pleurální plaky (zesílené při stěnách hrudníku). Některé studie zjevně ukazují na vztah mezi výskytem pleurálních plaků na radiogramech hrudníku a následujících proměnných: (a) počtu let od zahájení práce s RCF; (b) délky zaměstnání ve výrobě RCF; (c) kumulativní expozice vůči RCF. Nejlepší dosavadní důkazy svědčí o tom, že pleurální plaky jsou pouze příznakem expozice. Pleurální plaky nejsou spojovány s plicními poruchami. Patogeneze pleurálních plaků je i nadále objasněná pouze částečně, jejich mechanismem je však dle všeho zánětlivá reakce vyvolaná vdechnutými vlákny. Toxikologie Byla provedena již celá řada studií zaměřených na stanovení jakýchkoli potenciálních účinků na zdraví z expozice vůči RCF. V rámci jedné studie (prováděné švýcarskou firmou Research and Consulting Company, Ženeva) byli potkani a křečci vystaveni množství 30 mg/m 3 (cca 200 vláken na cm 3 ) speciálně připravených RCF po dobu 6 hodin denně po 5 dnů týdně, po dobu až 24 měsíců. U potkanů byl pozorován statisticky významný nárůst plicních nádorů, dále byly zjištěny dva případy mesotheliomy (rakovina pleurální výstelky mezi stěnou hrudníku a plící). U křečků nedošlo k vývinu plicních nádorů, byla u nich však zjištěna intersticiální fibróza a mesothelioma). Někteří vědci se domnívají, že došlo k překročení maximální tolerované dávky a že nastalo zmatení v důsledku výrazné kontaminace částic, tudíž výsledky této studie nemohou představovat přesné vyhodnocení potenciálu RCF vyvolávat nepříznivé účinky na zdraví.

6 Datum vydání: / 7 V související vícedávkové studii s podobným protokolem byli jiní potkani vystaveni dávkám 16, 9 a 3 mg/m 3, což odpovídá cca 115, 75 a 25 vláknům na cm 3. Tato studie nezjistila žádný statisticky významný nárůst rakoviny plic. U skupiny s dávkou 16 mg/m 3 bylo pozorováno několik případů pleurální a parenchymatózní fibrózy. U skupiny s dávkou 9 mg/m 3 bylo pozorováno několik případů mírné fibrózy a jeden případ mesotheliomy. U potkanů ze skupiny s dávkou 3 mg/m 3 nebyly pozorovány žádné akutní respirační účinky, což může znamenat, že možná existuje dávkový/reakční práh, pod nímž se nevyskytují nevratné respirační vlivy. Dále byly provedeny toxikologické studie využívající nefyziologických postupů expozice, jako např. intrapleurálních, intraperitoneálních a intratracheálních implantací či injekcí. Některé z těchto studií zjistily, že RCF je potenciální karcinogen. Někteří odborní však namítají, že tyto zkoušky mají omezený význam, jelikož obcházejí mnohé biologické mechanismy, které zamezují ukládání vláken či usnadňují jejich odstranění. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Ekotoxicita Přípravek není pro vodní prostředí nebezpečný. - LC 50, 96 hod., ryby (mg.l -1 ): - EC 50, 48 hod., dafnie (mg.l -1 ): - IC 50, 72 hod., řasy (mg.l -1 ): 12.2 Mobilita Perzistence a rozložitelnost Inertní materiál, dlouhodobě stabilní Bioakumulační potenciál Výsledky posouzení PBT Jiné nepříznivé účinky. 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Možná nebezpečí při odstraňování přípravku Výrobek může být nebezpečný odpad. V případě, že je tento výrobek je znečištěn látkou klasifikováno jako nebezpečná, poraďte se s odborníkem. Vyjma zvlhčeného stavu je tento odpad z vláken zdrojem prachu a měl by být po přechodnou dobu uložen v utěsněné a jasně označené nádobě. Na některých skládkách se s prašnými odpady může zacházet jiným způsobem. Je nutné zajistit jejich neprodlené zpracování, aby bylo zabráněno jejich roznesení větrem. Kódy odpadů by měl přidělovat uživatel na základě použité aplikace výrobku. Kód odpadu: Odpady jinak blíže neurčené Vhodné metody pro odstraňování přípravku a znečištěného obalu Doporučený způsob odstranění přípravku pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání: Nepoužitý přípravek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti Právní předpisy o odpadech Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).

7 Datum vydání: / 7 Chraňte před vlhkostí, vyvarujte se tvorbě prachu. 15. INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Informace uvedené na etiketě (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění) Na označení přípravku se nevztahují ustanovení ze zákona č. 356/2003 Sb., v pl. znění 15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR Nejsou požadovány Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU Nejsou požadovány. 16. DALŠÍ INFORMACE 16.1 Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu Žádné Pokyny pro školení Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění 16.3 Doporučená omezení použití Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku Další informace Další informace poskytne: viz kap. 1.3 Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány Zdroje nejdůležitějších údajů Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem Změny při revizi bezpečnostního listu První vydání dle REACH: Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: / rev Datum vydání bezpečnostního listu dle z.č. 356/2003 Sb. : / rev

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Rašelina a. s. GHS 05 (Kód symbolu nemusí být na označení uveden.)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Rašelina a. s. GHS 05 (Kód symbolu nemusí být na označení uveden.) Verze č.: 2.0 Vydaná: 1. 6. 2015 Nahrazuje verzi č.: 1.0 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.1 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Evropa Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více