ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Základní škola Větřní 1

2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 osnova MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Větřní, Větřní 232 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Bohumír Šimek Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Václav Vysušil metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného poradce pro I. stupeň Jitka Smolková Telefon Jméno a příjmení výchovného poradce pro II. stupeň Renata Achatzyová Telefon Školní linka důvěry Telefon Školská rada Telefon Počet tříd Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ I stupeň 10 20,9 ZŠ II.stupeň 6 21,7 Celkem 16 21,2 2

3 ÚVOD Minimální preventivní program řeší problémy z oblasti závadového chování žáků, které se mohou vyskytnout na naší škole. A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Větřní má přibližně tři a půl tisíce obyvatel. Rozkládá se v kopci nad řekou Vltavou podél silnice z Českého Krumlova na Frymburk. Dolní část obce má průmyslový charakter. Dominantou je zde areál bývalého papírenského závodu. Podél silnice na Rožmberk je činžovní zástavba. Směrem do svahu podél silnice na Frymburk se rozkládá sportovní zázemí obce po pravé straně je to fotbalové hřiště a plavecký bazén, po levé golfové hřiště a kynologické cvičiště. Horní část obce je střediskem služeb. Sídlí zde obecní úřad a je zde i škola. Tuto část obce tvoří dvě panelová sídliště a na ně navazující zástavba rodinných domů. Zástavba podél silnice na Frymburk na severním okraji obce má venkovský charakter, zatímco ostatní zástavba je spíše charakteru městské vilové čtvrti. Z hlediska problémového chování mládeže můžeme jako rizikové lokality vytipovat zejména dolní část obce. Některá dříve problémová místa na sídlištích díky rekonstrukci a revitalizaci sídlišť již tolik nepřitahují problémové osoby. V obci platí vyhláška zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti, která jmenovitě řeší problémová místa. 2. Informace od pedagogů Pedagogové školy si vzájemně vyměňují informace na pedagogických radách, případně jiných tematicky zaměřených schůzkách. Daleko nejčastěji se však pedagogové vzájemně informují zcela neformálně v rámci běžného pracovního styku, podle aktuální potřeby. 3. Informace od rodičů Hlavním zdrojem informací od rodičů jsou třídní učitelé, kteří mají s rodiči nejbližší kontakt a nejlépe znají jednotlivé žáky. Ale i ostatní učitelé, ke kterým mají rodiče důvěru, jsou kdykoli připraveni je vyslechnout. 4. Informace od žáků Prvním partnerem žáků jsou rodiče a pak třídní učitel. Rovněž se žáci mohou obrátit na školního metodika prevence, školskou radu a ředitelství školy, buď osobně, pomocí schránky důvěry nebo prostřednictvím elektronické pošty. Stejně tak mohou oslovit kteréhokoli pracovníka školy, ke kterému mají důvěru. Žáci jsou o těchto možnostech poučeni třídními učiteli, metodikem prevence, na stránkách školního časopisu Školáček a prostřednictvím informačních tabulí na chodbách školy. 3

4 5. Hodnocení MPP minulého školního roku Dílčí zhodnocení MPP bylo zahrnuto do výroční zprávy za minulý školní rok, se kterou byli pedagogové seznámeni na pravidelné pedagogické radě na konci školního roku. Podrobné zhodnocení MPP je zpracováno jako ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 1. Obecné cíle Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči závadovému chování. To znamená především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. I v letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, zdravých sociálních vztahů a rozvoj dovedností a prohlubování postojů, které vedou u dětí a mládeže k odmítání projevů agresivity a porušování právních norem. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek a využívání volného času. Dalším cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. 2. Specifické cíle V průběhu školního roku se ve škole chceme věnovat prevenci v následujících oblastech: Vandalismus Projevuje se jako neúcta ke školnímu majetku, nejčastěji nešetrným zacházením se školním majetkem jako jsou učební pomůcky nebo vybavení učeben, dále např. rozhazováním odpadků a zbytků jídla, škrábáním a čmáráním po zdech, poškozováním nástěnek, vývěsek a květinové výzdoby. V ojedinělých případech se vyskytuje i záměrné poškozování, jako je kopání do zdí, dveří, čmárání po lavicích a po židlích, rytí nápisů do omítky na chodbách a v učebnách, ničení květinové výzdoby, úmyslné ničení a poškozování didaktického vybavení učeben, čmárání po zdech a po dveřích. Součástí širšího problému je i obecná neschopnost žáků udržovat v prostorách školy základní pořádek a čistotu. Cíl aby žáci udržovali ve třídách základní pořádek, odpadky v celém areálu školy odhazovali výhradně do odpadkových košů, nepoškozovali úmyslně vybavení školy Vulgární vyjadřování žáků Škola by v rámci naplňování svých širších výchovně-vzdělávacích cílů měla pěstovat i určitou elementární kulturu prostředí, tedy i jazykovou kulturu v komunikaci mezi jednotlivými žáky a mezi žáky a učiteli. Určitá slovní spojení a jazykové výrazy proto na půdu školy nepatří. Cíl aby žáci ve škole nepoužívali veřejně (tzn. slyší to učitelé a další pracovníci školy, rodiče, cizí strávníci, jiné dospělé osoby ve škole, větší počet ostatních žáků) vulgární výrazy Záškoláctví Objevuje se ojediněle. Problém je sledován třídními učiteli. Vzrůstá počet žáků s nadprůměrně vysokým počtem zameškaných omluvených hodin. 4

5 Cíl opakovaně vysvětlovat některým rodičům, že přítomnost ve škole je nezbytná pro zvládnutí učiva Šikana Problematiku pozorně sledují především třídní učitelé. Občas se objeví podnět na výskyt šikany. Většinou se jedná o oboustrannou neschopnost nebo neochotu žáků chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem. Cíl důsledně již v počátečním stadiu potírat mezi žáky zlomyslné chování k ostatním, zneužívání síly, bezohlednost v chování, apod., pěstovat zdravé sociální klima ve třídách Rasismus a xenofobie Rasistické postoje se ojediněle objevují ve vyšších ročnících. Útoky mají pouze verbální formu. Nejsou zaměřené na jedno etnikum, ale mohou cílit na jakékoliv žáky, stejně tak původci bývají různí. Často se mezi sebou častují rasistickými nadávkami žáci stejného etnika. Cíl podporovat v dětech vědomí, že ostatní posuzujeme podle jejich individuálních vlastností, dobrou ani špatnou zkušenost s jedním člověkem není možné generalizovat Kouření Pro školní mládež jsou cigarety dostupné. Dětem cigarety nabízejí starší kamarádi nebo i dospělí na místech, kde se schází problémová mládež. Některé děti mají k cigaretám přístup doma. Z toho důvodu se mohou objevit i ojedinělé případy kouření ve škole, zejména na školních akcích mimo budovu školy. Cíl znemožnit dětem kouření ve škole, znemožnit dětem kouření na školních akcích (zejm. školní výlety, exkurze, lyžařský výcvik, apod.), informovat je o zdravotních rizicích, informovat rodiče Krádeže U žáků přetrvává nízké vědomí odpovědnosti za vlastní i školní majetek. Nechávají ležet cenné věci bez dozoru, v šatnách nebo odemčených třídách. V posledních letech je počet krádeží minimální. Často však žáci nějakou věc někde ztratí nebo zapomenou a jako nejjednodušší řešení je napadne nahlásit krádež. Cíl zvýšit u dětí povědomí o vlastní odpovědnosti za ochranu majetku Požívání alkoholických nápojů Požívání alkoholických nápojů ve škole se mezi žáky nevyskytuje. Někteří žáci však konzumují alkohol ve svém volném čase. Přístup k němu jim obstarávají starší kamarádi nebo dospělí. Cíl znemožnit dětem požívání alkoholických nápojů na školních akcích (zejm. školní výlety, exkurze, lyžařský výcvik, apod.), informovat je o zdravotních rizicích Drogy Ve Větřní je rozšířené kouření marihuany. V loňském školním roce se vyskytla i mezi našimi žáky. Pokud žáci chtějí, mají si drogu kde obstarat. Cíl znemožnit dětem kontakt s drogou ve škole, informovat je o zdravotních rizicích, informovat rodiče Kyberšikana a nebezpečí na internetu Nová forma ohrožení dětí, která se objevila v souvislosti s rozvojem a stále širší dostupností informačních technologií. Žáci neuváženě používají např. záznamová zařízení na svých telefonech. Velké množství žáků má své profily na Facebooku a jiných sociálních sítích bez základního povědomí o ochraně identity a osobních údajů. Cíl seznámit děti se zásadami ochrany soukromí, s tím, že co se jednou na internetu zveřejní, už tam zůstane a ztrácejí nad tím kontrolu Rozvoj sexuality a prevence pohlavně přenosných chorob Problém v nejvyšších ročnících u určité skupiny žáků (někteří žáci vzhledem k opakování předchozích ročníků dosahují věku patnácti let již v sedmé třídě, ze které pak vycházejí ze školy), kde panuje nízké vědomí odpovědnosti za zahájení a způsob vedení sexuálního života. Cíl seznámit děti s možnostmi ochrany před neplánovaným početím, seznámit se zdravotními riziky nechráněného sexu Finanční gramotnost Neznalost hodnoty peněz, nepochopení základních ekonomických vztahů, neschopnost hospodařit s penězi. Cíl seznámit děti se základními principy finančně vyrovnaného hospodaření, informovat, na jakém principu funguje půjčování peněz, hodnota peněz, životní styl a výše příjmů 5

6 Chování k neznámým lidem Mladší žáci jsou ohroženi díky své důvěřivosti nebo snaze pomoci (např. cizí člověk jim může nabídnout svezení autem nebo se pokusit vetřít k nim domů, pokud jsou doma bez rodičů), starší žáci nebo žákyně rádi podléhají vlivu starších osob (mají pocit, že jsou dospělí, protože se stýkají s dospělými), přestože tyto osoby znají jen velmi povrchně hrozí jim podávání alkoholu a drog, zneužití k páchání trestné činnosti nebo sexuální zneužívání. Cíl vypěstování ostražitosti a respektu dětí vůči neznámým lidem; nikdy neodcházím s nikým, koho neznám, ani když se odvolává na mé rodiče, sourozence, apod. 6

7 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí závadového chování žáků spočívá v samostudiu všech učitelů školy. Další vzdělávání je odvislé od aktuální nabídky, příp. od probíhajícího odborného vzdělávání. Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů I.stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy z oblasti primární prevence. Zaměření na mladší školní věk navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci - hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka soustředěnost na včasné diagnostikování soc.-patologických problémů ve třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči široká nabídka volnočasových aktivit ( - zájmové kroužky) ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod., účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních. 1.třída osobní bezpečí základní zásady mezilidské komunikace vztahy v dětském kolektivu každý člověk je jiný základní hygienické návyky využití volného času rodina jako bezpečné místo 2.třída lidské tělo zdraví a jeho ochrana zacházení s léky režim dne vztahy mezi lidmi chování v krizových situacích 7

8 3.třída pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti zdraví a jeho ochrana lidé kolem nás, multikulturní výchova využívání volného času ochrana proti obtěžování cizí osobou 4.třída lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími životospráva a důsledky nevhodných návyků využívání volného času pojmy drogová závislost, a sexuální výchova vztahy v dětském kolektivu 5.třída domov, rodina, důvěra, vztahy léčivé a návykové látky vztahy v dětském kolektivu komunikace poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu puberta nebezpečí při komunikaci s cizími osobami Cíl Po pěti letech by děti měly umět definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat 8

9 II. stupeň S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. Zaměření na starší školní věk A. Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků úloha učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu ve třídě, ve vyučovacím předmětu, v hodině, včasná diagnostika problémů nebo rizika jejich vzniku, včasná intervence při objevení závadového chování a kooperace s ostatními učiteli při jejich řešení. Spolupráce s výchovnými poradkyněmi a třídními učiteli. věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky soustředit se zejména na problematiku šikany a ničení školního majetku. v rámci prevence užívání návykových látek zajištění dostatečné informovanosti žáků sledovat často se opakující krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči žáků se sklonem vyhýbat se školní docházce. V problematických případech vyžadovat od rodičů lékařské potvrzení. sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor nově příchozím vyučujícím nabídnout všestrannou kolegiální pomoc B. Aktivity pro žáky výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na projekty prevence závislostí, vandalismu, rasismu, násilí, sexuálního zneužívání apod. věnovat pozornost prevenci kouření dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie akce zaměřené na práci s menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, plaveckého kurzu, lyžařského výcvikového kurzu atd. organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zpříjemnění školního prostředí (sportovní akce, akce tříd) široká nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, hudebních, sportovních a jiných soutěžích a předmětových olympiádách ekologická výchova (třídění odpadu) 6.třída vhodná náplň volného času, zdravý životní styl ochrana zdraví rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích rizika zneužívání návykových látek způsoby odmítání centra odborné pomoci 9

10 7.třída komunikace mezi lidmi mezilidské vztahy péče o zdraví, život s handicapem sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí drogy a jejich dělení, účinky, prevence 8.třída fyziologie působení drog na oběhový, nervový a dýchací systém tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka rozvoj sebepoznání řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty agresivita, šikana, různé formy násilí sexuální výchova, odlišnosti, deviace drogová závislost, kontaktní centra 9.třída sebevědomí, rozvoj osobnosti zdravé sexuální chování volba životního partnera sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem komunikace právní odpovědnost, trestní normy Cíl Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku posilovat své sebevědomí správně se rozhodovat, umět odmítnout nepřijatelné chování, normy, apod. zaujímat zdravé životní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc zvládat základní sociální dovednosti 10

11 Plánované celoškolní akce vztahující se k prevenci SPJ Název aktivity, akce, kroužku Cílová skupina Zaměření na kompetence a dovednosti UNPLUGGED 6. ROČNÍK učební osnovy pro primární prevenci Datum nebo frekvence konání z programu bude realizováno 8 vyučovacích hodin Vedoucí programu ŠMP Program práce s žáky ohroženými z hlediska prevence sociálně nežádoucího chování žáci s problémovým chováním nebo žáci jinak ohrožení z hlediska prevence sociálně nežádoucího chování, např. oběti agrese ve škole, žáci s nižší mírou začlenění do kolektivu, apod. Členové školního preventivního týmu nebo třídní učitelé s těmito žáky, případně i s jejich rodiči nebo zákonnými zástupci, individuálně pracují. podle aktuální potřeby Školní preventivní tým Projekt Protiva (Proti Vandalismu) všichni žáci Výtvarná soutěž pro jednotlivce říjen - květen učitelé Vv Fotografická soutěž pro jednotlivce říjen - květen učitelé Pc, Vv Úklid kolem školy celý rok třídní učitelé Vlastní iniciativa žáků celý rok třídní učitelé Projekt PRÓZOU PROTI ZÁVISLOSTI ročník Tvůrčí psaní. říjen duben-červen učitelé Čj Recyklohraní žáci II. stupně Projekt zaměřený na ekologicku výchovu. celý rok Ilkóová 11

12 Vydávání časopisu ŠKOLÁČEK redakční rada občasník Vysušil Práce s třídním kolektivem 7.B 3.A sociální klima ve třídě průběžně Kušnirenková školní psycholožka PPP Český Krumlov 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Během celého školního roku využijeme nabídky přednášek a akcí v oblasti prevence SPJ. Název a odborné zaměření vzdělávání Dle aktuální nabídky NIDV, PPP, jiné Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Porada školních metodiků prevence Počet hodin Datum konání neupřesněno Realizátor organizace, odborník PPP Český Krumlov 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Informace se mezi kolegy učiteli předávají v případě nutnosti hned. Pokud je nutné, konzultuje se problém se všemi učiteli v co nejkratším čase. Vzájemná spolupráce učitelů ve škole je dobrá. V závažných nebo jinak výjimečných případech se problém konzultuje s vedením školy a hledá se společně řešení. Název aktivity Cílová skupina Zaměření na kompetence a dovednosti Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu Školní preventivní tým podle potřeby ŠMP 12

13 Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci Vedení školy: 2 2 Učitelé: II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka propagačních materiálů o problematice závadového chování na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí návykových látek zejména u starších žáků informace na informovanost občanů obce prostřednictvím obecního časopisu Větrník o programu školy v oblasti prevence závadového chování a zdravého životního stylu 2. Aktivity pro rodiče Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející Rodičovské schůzky celé třídy 15. září 2014 třídní učitelé 1.AB,3.B od h. 17. září A,B od h. (další třídy podle zvážení třídního učitele Individuální konzultace s rodiči , 14. dubna, 2. června ,00 16,30 hod. třídní učitelé Individuální konzultace žáků, rodičů, žáků i s rodiči s výchovným poradcem Kdykoliv po domluvě se žáky nebo se zákonnými zástupci. Smolková Achatzyová 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Vystoupení dětí při příležitosti Dne otevřených dveří Temiaková Vystoupení dětí pro občany obce Větřní prosinec Vysušil Temiaková Sitta 13

14 Vystoupení žáků ke Dni matek květen Vysušil Temiaková Sitta Realizace projektu Těšíme se do školy květen Kopačková Smolková budoucí učitelé v I. ročnících Účast rodičů na školních výletech a exkurzích Účast rodičů na akcích třídy Vánoční besídky, třídní akce, výlety III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP O činnosti ŠMP jsou zástupci žáků každý rok informováni na školní žákovské radě a následně ve třídách ostatní spolužáci. O činnosti ŠMP informují i nástěnky, které se nacházejí na chodbě 1. a 2. patra školy. Problémy děti mohou sdělovat osobně třídnímu učiteli nebo jinému pedagogovi, ke kterému mají důvěru, nebo mohou ŠMP kontaktovat em nebo přes schránku důvěry. Odpověď je vyvěšena na určené nástěnce, na je odpovídáno přímo. Osobní schůzku lze sjednat kdykoli v kabinetě ŠMP. 2. Preventivní aktivity pro žáky Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov 1. Antikoncepce a plánované rodičovství, zahájení sexuálního života, prevence pohlavně přenosných chorob. 2. Bezpečné chování na internetu, ochrana důvěrných dat 3. Rozvíjení finanční gramotnosti Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě Jednorázové aktivity pro žáky Nabídka přednášek, preventivních programů a akcí: Název aktivity, akce Datum Realizátor Den prevence říjen Smolková Beseda pro II. stupeň (doporučeno 9. ročník) o problematice pohlavně přenosných nemocí II. čtvrtletí ŠMP CPDM Č.Krumlov 14

15 Beseda pro II. stupeň (doporučeno 8-9. ročník) o problematice tzv. lehkých drog Beseda pro I. stupeň s příslušníky Policie ČR o obecné kriminalitě a vandalismu Zaměřeno na kriminalitu dětí a mládeže: jak pracuje policie zodpovědnost nezletilých pachatelů za své činy prevence, abych se nestal/a obětí trestného činu jak se zachovat, pokud mi někdo ubližuje pokud se stanu svědkem trestného činu III. čtvrtletí III. čtvrtletí osnova MPP ŠMP CPDM Č.Krumlov ŠMP Policie ČR Přehlídky, soutěže a akce organizované školou : Základní kola předmětových olympiád a soutěží podle propozic: -zodp.přísl.vyučující Recyklohraní v průběhu škol. roku - zodp. pí uč. Ilkóová Vystoupení dětí na Den otevřených dveří zodp. pí asist.temiaková Vystoupení dětí na začátek Adventu, vystoupení vánoční a na Den matek - zodp. pí asist.temiaková, p.uč.vysušil, p.uč.sitta, Školní Mikulášská minilaťka pondělí zodp. pí uč.smolková Mikulášská laťka pondělí zodp. p. uč. Holba Dopravní soutěž cyklistů- školní kolo: duben zodp. p. uč. Mikuška Školní atletická olympiáda : I.stupeň květen zodp. pí uč.smolková Atletický čtyřboj II.stupeň květen zodp. p. uč. Holba Školní plavecká olympiáda červen zodp. pí uč. Smolková Bezpečnostní projektový den červen zodp. pí uč. Smolková, p.řed. Cvičení v přírodě I. i II. stupeň květen zodp. pí uč. Smolková Další sportovní turnaje a akce podle zájmu učitelů a žáků zodp. p.uč.holba,bicek - v průběhu školního roku. Účast na - McDonaldsCupu, Coca cola Cupu fotbal, - závodech, které pořádá DDM ČK, Kaplice, AŠSK zodp. p. uč. Holba, pí uč. Smolková Školní kola týmových sportů - zodp. p. uč. Holba, Bicek Sportovní soustředění - volejbalistky červen 2015 zodp. p. uč. Bicek Další akce Přehlídka žáků 1. až 5.tříd ve čtení: červen zodp. pí uč.batíková Exkurze Temelín květen zodp. p. uč. Mikuška Regionální muzeum ČK X. XI. 2014, II zodp. p. uč. Bicek Jihočeské písemnictví Zlatá Koruna V zodp. p. uč. Bicek Fakultativní exkurze s využitím nabídek Cassiopei ČB, Šípku ČK - zodp. pí uč Ilkóová Slavnostní rozloučení se žáky 9.třídy na závěr školního roku v zasedací místnosti OÚ ve Větřní 15

16 2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky (Školní kroužky, školní kluby, školní víkendové a prázdninové akce, ) Název aktivity, akce, kroužku Od Dráčci třída St Gelnarová Dráčkové třída Út Gelnarová Atletika třída Po Šesták Dramatický třída Pá Temiaková Stolní tenis třída St Lepeška Plavecký třída St Smolková Rybářský pro pokročilé Po ,30 Soukup Rybářský pro začátečníky St Hladík Volejbal třída Út Bicek Volejbal třída St Bicek Florbal třída Čt Kovalčíková Atletika třída Po Dvořák Výtvarný třída Po Vojtíšková Po Flétna třída Po Vysušil Redakční rada třída Út Vysušil Školáčku 16

17 IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ Název aktivity, akce, kroužku Činnost školního preventivního týmu Plnění Minimálního preventivního programu Realizace Školní strategie prevence šikany Cílová skupina Zaměření Datum nebo frekvence konání všichni žáci strategie primární koordinační schůzka 1x prevence za pololetí podle aktuální potřeby MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Vedoucí programu Vysušil Smolková Achatzyová podle MPP všichni učitelé Pravidelná činnost školní žákovské rady Spolupráce starších a mladších žáků, spolupráce II. a I. stupně Do školní žákovské rady vysílají své zástupce žáci čtvrtých až devátých ročníků. Školní žákovská rada se schází pravidelně nejméně jednou za měsíc. Masopustová Achatzyová Kontakty na krizovou intervenci všichni žáci všichni žáci všichni žáci všichni žáci Školní schránka důvěry Školní pomoci Seznam kontaktů na tablu metodika prevence Seznam kontaktů ve třídách 17

18 V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY SPIRÁLA Středisko výchovné péče Špičák Český Krumlov tel: mobil: internet: Otevřeno: Po-Čt 8,00-17,30 Pá 8,00-15,

19 Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice Pracoviště Český Krumlov Kaplická Český Krumlov Web a kontakty: tel.: mob Mgr. Jakub Průcha speciální pedagog, metodik prevence tel.: konzultační hodiny: dle individuální potřeby Mgr. Michaela Radimská psycholog tel.: Obvodní oddělení POLICIE ČR Větřní Adresa: Šumavská 129, Větřní Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Bc. Vladimír Dvořák Telefon: Fax: Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě 19

20 Preventivně informační skupina POLICIE ČR Český Krumlov Skupina tisku a prevence: por. Bc. Lenka Kozoňová adresa: Tovární 165, Český krumlov Telefon: , mobil fax: Městský úřad Český Krumlov (Odbor školství, sportu a mládeže) Kaplická Český Krumlov Jméno: FONODI Ivan, Bc. Funkce: referent Organizační struktura: oddělení sociálně právní ochrany dětí Budova: Kaplická 439 Místnost:V107 Telefon: Fax: *) Přidejte řádky podle potřeby 20

21 VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA (vedení vlastních záznamů o: výskytu SPJ ve škole v daném školním roce, vzdělávacích akcí pro pedagogy, preventivních aktivitách pro žáky Jakým způsobem se budou tyto aktivity vyhodnocovat např. dotazník, diskuse + zpracování závěrečné zprávy o plnění MPP) Škola má stanovena vnitřní pravidla pro evidenci sociálně nežádoucích jevů. Hlavním dokumentem primární prevence je projekt MOJE ŠKOLA, z kterého vycházejí Minimální preventivní program, Školní strategie prevence šikany a další preventivně-výchovné a preventivněvzdělávací programy a aktivity. Každá školní akce je uvedena v týdenním plánu, některé aktivity mají vedenu vlastní dokumentaci. Z hlediska primární prevence má mimo jiné důležitost evidence nálezů návykových látek (v případě nálezu se vyplňuje záznam) a dokumentace preventivně-motivačního programu NA CESTĚ. Při výskytu šikany, krádeží či jiných kázeňských prohřešků se vede běžná pedagogická dokumentace. VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Přístupno na školní IT síti od Podpis ředitele/ředitelky školy Poznámky: Se základními body minimálního preventivního programu budou pedagogičtí pracovníci seznámeni na pracovní poradě dne Preventivní program bude vyvěšen v elektronické podobě na školní intranetové síti, aby měli všichni pracovníci školy možnost se s ním v klidu seznámit a připojit k němu své náměty a připomínky. Zpracoval: Mgr. Václav Vysušil, školní metodik prevence, ZŠ a MŠ Větřní 21

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Poslání a cíle projektu str. 3 2) Celoročně probíhající akce str. 3 3)

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Loučovice, Loučovice 231 382 76 Loučovice školní rok 2014/2015 Název školy : Sídlo školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele : Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Projednáno na pedagogické radě 25.8.2014 Zaměření: Vytváření atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole.

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany Dlouhodobý plán 2014-2019 Minimální preventivní program (dále jen MPP) vychází z Metodického doporučení 21291/2010 28 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 Náměty k primární prevenci sociálně patologických jevů, týkající se zdravého životního stylu a sociální výchovy Cílová skupina: žáci ZŠ a děti

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Nová Včelnice kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Hrbek Telefon na ředitele 384

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více