Marketingová strategie propagace akcí s tematikou koní v České republice na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová strategie propagace akcí s tematikou koní v České republice na období 2014 2020"

Transkript

1 Marketingová strategie propagace akcí s tematikou koní v České republice na období Ing. Daniel Toušek květen _verze1 Stránka 1

2 OBSAH 1. Úvod Situační analýza Sladění marketingové strategie s koncepcí cestovního ruchu do roku Smysl a cíle marketingové strategie akcí s tematikou koní pro období Cíle, priority a opatření marketingové strategie a. Produkty cestovního ruchu s tematikou koní i. Produkty cestovního ruchu s tematikou chovu koní ii. Produkty cestovního ruchu se sportem koní iii. Produkty cestovního ruchu s tematikou koní v kultuře iv. Produkty cestovního ruchu s incetivní turistikou a společenské akce Realizace marketingové strategie _verze1 Stránka 2

3 1. ÚVOD Materiál je zpracován na základě Memoranda o porozumění a spolupráci při podpoře pořádání sportovních, kulturních a chovatelských akcí s tematikou koní v České republice podepsaného dne 3. června 2008 ministry pro místní rozvoj, zemědělství a školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci Memoranda vyjádřili ministři společnou vůli zúčastněných stran podporovat vzájemnou spolupráci, která bude zaměřena především na organizování a rozvoj kulturních, sportovních a chovatelských akcí s tematikou koní. Akce budou pořádány nejen v zájmu zachování kulturního dědictví a rozvoje tradic chovu koní na území České republiky, ale také v zájmu dalšího zvyšování prestiže a úrovně v této oblasti. 1 Příští programové období má být podle Komise zacíleno na aktivity přispívající k růstu a investice do růstu a zaměstnanosti. Fondy Společného strategického rámce (SSR) mají přispět k udržitelnému růstu a zaměstnanosti. Aby mohlo dojít k realizaci Memoranda, je nezbytné nově se zaměřit na důsledné definování priorit a výsledků. Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů SSR, jež vzala vláda svým usnesením č. 867 na vědomí a vymezila programy na léta pro všechny fondy SSR, které jsou součástí Dohody o partnerství, vycházejí z požadavku, aby došlo k vypracování a provedení střednědobých strategií, jež by byly schopny čelit budoucím výzvám, zejména globalizaci. Proto se sektor koní, který je nedílnou součástí strategie zemědělství, nutně musí zabývat i dalšími sektory, jež působí a v celé řadě faktorů podmiňují konkurenceschopnost, zaměstnanost a výkonnost. Jde rovněž o význam odvětví cestovního ruchu, které má, nebo může mít značný podíl na příjmech. Ten má značný růstopý potenciál růstu z pohledu významnosti podílu v ekonomice jednotlivých regionů i České republiky jako celku. Souvisí však s nutností vnímat cestovní ruch především jako hospodářský sektor, ne jen téma či předmět propagace. Proto je nezbytné zabývat se v rámci Marketingové strategie lepším využitím potenciálu sektoru koní pro rozvoj cestovního ruchu, včetně rozvoje kulturního dědictví. Klíčové aktivity této strategie se odvíjejí od Koncepce cestovního ruchu, kterou vláda schválila na období svým usnesením č. 220 z roku Jde o naplnění požadavku sladit navrhovaná opatření s prioritou Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného OP. Ta se má zaměřit na aktivity v cestovním ruchu, jež vyžadují řízení a koordinaci z národní úrovně, a dále na operace orientované na objekty národního a nadregionálního významu. Z tohoto důvodu je možné využít postavení uznaných chovatelských svazů jako základ pro strategii, která obsahuje jak výběr témat, tak i možnost propojení privátního a veřejného sektoru, navázání vztahů a vazeb zejména mezi subjekty působícími v sektoru cestovního ruchu a chovu koní. Hlavním problémem cestovního ruchu obecně je nejednotný a velmi slabě koordinovaný systém propagace a rozvoje cestovního ruchu. Spolupráce a partnerství mezi veřejnoprávními a podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu nejsou adekvátně rozvinuty. Tato Marketingová strategie je tedy nástrojem, jak nedostatek řešit, ne jej stále jen uvádět v různých hodnotících zprávách a auditech. 1 vztah na Strategickou vizi chovu a užití koní do roku 2014, 2013_verze1 Stránka 3

4 V letech došlo k významným investicím do obnovy a vybudování infrastruktury cestovního ruchu, ale také do nemovitých kulturních památek, mimo jiné do Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Tyto investice je nutné využít v rámci cílení marketingu a propagace destinace České republiky. Marketingová strategie proto umožní stanovit cíle do roku 2020 v oblasti cestovního ruchu s tematikou koní, jež odrážejí a vycházejí z jeho potenciálu. Jde zejména o propagaci produktů cestovního ruchu s tematikou koní, která je dnes nejednotná a nedostatečně koordinovaná. Problematické jsou rovněž spolupráce a partnerství mezi veřejnoprávními a podnikatelskými subjekty, neboť tyto nejsou doposud adekvátně rozvinuty. Marketingová strategie na tyto skutečnosti v rámci návrhu zaměření a realizace reaguje. Tuto strategii předkládá SSCHK, o. s. 2, jako iniciátor memoranda ministrů. 2. SITUAČNÍ ANALÝZA Dne 27. března 2013 usnesením č. 220 vláda schválila novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období (dále jen Koncepce). Koncepce představuje základní střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni Koncepce cestovního ruchu, kterou přilala vlády, vychází z nutnosti a požadavku na možnost financování projektů v cestovním ruchu v programovacím obodbí , který je podmíněn existencí střednědobé strategie. Je proto v zájmu rozvoje sektoru koní, zejména kvůli využití všech synergií pro konkurenceschopnost nabídky produktů v cestovním ruchu na regionální a národní úrovni, vyjít z této Koncece Zaměřit se zejména na využití potenciálu chovatelských akcí, tak i nabídky sportovních, kulturních a společenských akcí, které jsou, nebo mohou být nabízeny jako produkty cestovního ruchu. Z tohoto pohledu je proto Marketingová strategie sektoru koní (dále jen Marketingová strategie) s výhledem do roku 2020 nezbytnou podmínkou. Rámcem při formulování Marketingové strategie je na jedné straně Koncepce, která formuluje priority a opatření v rámci veřejné správy, včetně formy a zaměření podpor, a na straně druhé nabídka produktů s tematikou koní. Sladění těchto dvou faktorů by mělo umožnit jednak koordinaci s ostatními produkty cestovního ruchu, jednak možnost využití různých forem finanční a nefinanční podpory cestovního ruchu, jež předkládá a definuje Koncepce. Výsledkem tohoto přístupu je vytvořit podmínky pro efektivní využití nástrojů a prostředků v oblasti cestovního ruchu i podmínky pro využití jak postavení MMR a agentury CzechTourism, tak dalších subjektů v oblasti cestovního ruchu na tuzemském a zahraničním trhu. Jde hlavně o zajištění potřebných vztahů privátního sektoru koní s aktivitami cestovního ruchu na národní a regionální úrovni. Jedná se především o zahrnutí aktivit pořádaných v rámci sektoru koní, zejména uznaných chovatelských svazů a jejich členů, ale i NH Kladruby nad Labem, ZH Tlumačov a ZH Písek, Českou jezdeckou federací, případně dalších subjektů. Úkolem Marketingové strategie je proto vytvoření podmínek ke spolupráci veřejného, privátníhp a neziskového sektoru v sektoru koní se subjekty veřejného, privátního a _verze1 Stránka 4

5 neziskového sektoru působícími v cestovním ruchu v rámci tzv. destinačního managementu. Nabídka produktů v sektoru koní pak může být marketingovým základem jak pro prezentaci České republiky v zahraničí, tak i v rámci českých destinací cestovního ruchu. Je nesporné, že koně a produkty cestovního ruchu s nimi související do nabídky cestovního ruchu patří. Jde o akce, jež navazují a udržují tradici chovu na našem území, ale také o pořádání sportovních klání na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Koně byli z politických a ideologických důvodů po roce 1948 systémově potlačováni, což představuje potenciál, který lze nyní využít. Dění po roce 1989 totiž ukázalo, že komunistům se nepodařilo koně úplně vytěsnit z našeho povědomí a života vůbec. Naopak existuje potenciál pro zvýšení zájmu jak o koně pro chov a jejich užití, tak i sportovní a kulturní akce. Nárůst počtu koní a privátních i veřejných investic do infrastruktury spojené s koňmi, zejména do národní kulturní památky NH Kladruby nad Labem, ZH v Písku a Tlumačově, dále zájem o konání kulturních akcí na národní úrovni a o účast na sportovních akcích jezdectví a dostihů ukazují na příležitost využít tohoto potenciálu. Marketingová strategie by proto měla být základem pro profilování České republiky jako destinace koní pod jednotnou značkou (brandem). Stratgeie by měla pomoci zaměřit se na rozdílné skupiny potenciálních tuzemských i zahraničních návštěvníků, jež mají různé potřeby, požadavky a zvyklosti (zejména z pohledu zahraničních návštěvníků). Současné produkty tvoří pouze dílčí segmenty nabídky kulturních, sportovních, chovatelských a společenských akcí s tematikou koní. Nezbytnost segmentace je užitečná z pohledu dostatečné rozlišitelnosti nabídky, co se týče tematického zaměření produktů i lokalizace nabídky. Strategie brandu koní vychází ze dvou směrů: a) Cíleně se zaměřit na zahraniční a tuzemskou klientelu tvořenou lidmi se zájmem o koně: především majitelé koní, jezdci, profesionálové, pravidelní návštěvnici a milovníci koní apod. Jde o strategii, jež vychází z nutnosti profilovat nabídku s ohledem na konkurenceschopnost tak, aby cílila na specifickou skupinu, která umožní silné vazby této skupiny na značku. b) Oslovit nabídkou akcí koní další cílové skupiny potenciálních návštěvníků z řad široké veřejnosti. Důraz je kladen na internet a další formy od něj odvozené komunikace. Formulování cílů Marketingové strategie sektoru koní bylo vedeno snahou o důsledné sladění s Koncepcí, a to jak v oblasti cílů, tak rovněž vazeb na priority a opatření. Jde především o provázání na globální cíl Koncepce, kterým je růst konkurenceschopnosti cestovního ruchu České republiky v evropském prostoru s vazbou na využívání kulturního a přírodního dědictví. Koncepce formuluje strategii ke zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu plněním následujících strategických cílů: - posilování kvality nabídky cestovního ruchu včetně kultivace podnikatelského prostředí; - vybudování struktury a kultivace institucí, jež efektivně implementují politiku cestovního ruchu;zvýšení kvality lidských zdrojů jako klíčového faktoru inovačních procesů; 2013_verze1 Stránka 5

6 - zlepšení přístupu poskytovatelů služeb na trhy cestovního ruchu; - v souladu se zásadami udržitelného rozvoje intenzivnější využívání efektivních nástrojů a inovací v oblasti řízení a marketingu destinací cestovního ruchu; - posílení role cestovního ruchu v hospodářské a sektorových politikách státu. Marketingová strategie sektoru koní je proto vztahována na kontextové indikátory Koncepce: - spotřeba domácího cestovního ruchu v České republice; - devizové příjmy z cestovního ruchu v České republice; - počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu v České republice (přepočet na plny úvazek). Pro naplnění uvedených indikátorů je nezbytné vytvořit kvalitní nabídku produktů koní v kontextu rozvoje cestovního ruchu. Celková filozofie a přístup Marketingové strategie vycházejí z opatření spojených s představením koní jako objektů primární pozornosti a zájmu, podpořených kvalitou služeb v prostředí, v němž se produkty koní nabízejí. Nabídka produktů bude provedena za oblast sportovní, kulturní, chovu, společenskou, a to na úrovni místní, regionální, národní i mezinárodní. 3. SLADĚNÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE S KONCEPCÍ CESTOVNÍHO RUCHU DO ROKU 2020 Priority a opatření Koncepce sladěné s Marketingovou strategií Koncepce cestovního ruchu do roku priorita Opatřeni 1. Zkvalitněni 1.1 Zkvalitnění nabídky podnikatelského prostředí cestovního ruchu Motto: Nabídka kvalita spokojenost 2. Management cestovního ruchu 1.2 Výstavba a modernizace základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 1.3 Zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu 1.4 Zkvalitnění nabídky primárního potenciálu cestovního ruchu (zkvalitnění využívaní přírodních a kulturně-historických atraktivit pro cestovní ruch) 2.1 Podpora činnosti destinačních společností Marketingová strategie sektoru koní Hlavni cíle a záměry: - Zkvalitňovat nabídku základní a doprovodné infrastruktury v rámci nabízených produktů - Zkvalitňovat doprovodné služby - Podpora a rozvoj dopravních naváděcích a informačních systémů v turistických destinacích Podpora akcí: - NH Kladruby nad Labem - Velká pardubická - ZH Tlumačov a ZH Písek - Tradiční folklorní akce na Moravě - Posílení organizace (pořádání) akcí na národní a regionální úrovni - Spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu v území - Spolupráce mezi aktéry uznaných chovatelských svazů a aktérů v cestovním ruchu na národní úrovni 3 Usnesení vlády č. 220, Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období _verze1 Stránka 6

7 Motto: Spolupráce znalosti udržitelnost 2.2 Posílení a inovace řízení destinace 2.3 Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu 3. Destinační marketing Motto: Inovace kooperace atraktivnost 3.1 Marketingová podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu CzechTourism 3.2 Tvorba a marketing národních a regionálních produktů cestovního ruchu CzechTourism - Zavést image České republiky jako destinace cestovního ruchu v oblasti koní vytvořením značky (brand) - Zaměřit se na vybrané segmenty poptávky doma a v zahraničí s cílem jejich návštěvy a objevování výkonově orientované komunikační kampaně Prohloubit kooperaci aktérů při tvorbě a nabídce produktů včetně jejich marketingu: o podpora tvorby produktů z národní úrovně o tvorba národních produktů cestovního ruchu o tvorba regionálních produktů cestovního ruchu Zaměřit se na konkurenceschopné produkty nadnárodního významu: o realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní o posílení kvality marketingových aktivit destinací cestovního ruchu Budovat dlouhodobé vztahy s návštěvníky destinace (CRM) 4. Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj Motto: Rozvoj spolupráce konkurenceschopnost 4.1 Politika cestovního ruchu jako součást hospodářské a regionální politiky - Koordinace chovatelských aktivit s vazbou na regionální zemědělskou politiku a na cestovní ruch - Založení a činnost Fóra pro cestovní ruch v sektoru koní u SSCHK, o. s., jako komunikační platformy cestovního ruchu v sektoru koní - Spolupráce a dělba aktivit mezi SSCHK, o. s., MMR a CzechTourism - Spolupráce a společné projekty v sektoru koní na mezinárodní úrovni ASCHK a JCČR 4.2 Statistika a výzkum v cestovním ruchu, mezinárodní spolupráce 4.3 Krizové řízení a bezpečnost Možnosti státu přímo ovlivňovat podnikatelskou činnost v oblasti koní i v cestovním ruchu jsou omezené. Proto se Marketingová strategie soustřeďuje na vytvoření a nastavení základních struktur, jež se odvíjejí od postavení uznaných chovatelských svazů, a sladění 2013_verze1 Stránka 7

8 PO 2 - Integrovaný rozvoj CR a kulturního dědictví jejich činnosti se strukturami v odvětví cestovního ruchu. Pro cestovní ruch je typický vysoký počet malých a středních podnikatelů. V jejich vlastním zájmu je sledovat a starat se o svou konkurenceschopnost a vytvářet podmínky na místní i regionální úrovni z pohledu kvality služeb. Nabídka produktů cestovního ruchu v sektoru koní vychází a opírá se o podnikatelské prostředí. Pozornost musí být věnována kvalitě veřejné infrastruktury cestovního ruchu, která je dnes ve srovnání s nejbližšími konkurenty i přes dosavadní investice na nízké úrovni. Celkově však Koncepce přistupuje ke změně orientace od těžkých infrastrukturních projektů k projektům měkkým, zaměřeným na organizaci cestovního ruchu, lidské zdroje a marketing. Velkou výzvou je kvalita služeb cestovního ruchu, která je čím dál důležitějším atributem nabídky, navíc musí byt doplněna o atraktivní interpretaci kulturních a přírodních hodnot prostředí, v němž je služba nabízena. Kvalita již sama o sobě nestačí, současný zákazník žádá nadstavbu v podobě zážitku. Vazba na tematické cíle a investiční priority ESIF v letech Z pohledu Marketingové strategie je významné její sladění s tematickými cíli EU. Jde o intervence, které jsou složeny ve smyslu č. 87 odst. 1 písmeno c) návrhu nařízení o společných ustanoveních pro fondy z investičních priorit z různých tematických cílů. Vazba Marketingové strategie na cíle IROP Prioritní osa Tematický cíl Odůvodnění volby tematického cíle a investiční priority Priority Koncepce CR Specifické cíle Marketingové strategie koní 3 Zvyšování konkurencesc hopnosti MSP Zvýšení konkurenceschopnosti MSP v oblasti cestovního ruchu, rozvoj nabídky CR (služeb a produktů) prostřednictvím aktivit destinačního managementu v souladu se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v ČR (opatření 1.1, 1.3, 2.1, 2.2) c) Podpora budování a rozšiřování kapacit pro rozvoj produktů a služeb Podpora MSP zajištění přístupu ke kapitálu Podpora tvorby produktů cestovního ruchu s tematikou koní Zvyšovaní kvality služeb CR Podpora pro společný postup tvorby produktů na národní, regionální (krajské) a oblastní úrovni v rámci Akčních ročních plánů s tematikou koní 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů V souladu se Státní kulturní politikou ČR, Koncepcí státní politiky cestovního ruchu ČR (opatření 1.4, 3.1 a 3.2) a Marketingovou koncepcí zajistit ochranu, ucelenou propagaci a rozvoj kulturního a přírodního dědictví c) Ochrana, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví Zatraktivňování a využití historického potenciálu zejména NH Kladruby, ZH Písek, ZH Tlumačov, Velká pardubická Ucelená propagace a tvorba produktů cestovního ruchu Realizace aktivit společného marketingu koní na národní, regionální (krajské) a oblastní úrovni 2013_verze1 Stránka 8

9 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových sítových infrastrukturác h Podpora nemotorové dopravy (nízkouhlíkové dopravní systémy), zejména dobudování páteřní sítě cyklotras a cyklostezek včetně navazujících regionálních sítí v souladu s Národní strategií cyklistické dopravy ČR a Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v ČR (opatření 1.2). Dobudování vodních cest pro rekreační plavbu v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v ČR (opatření 1.2) c) Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí Budování sítě hipostezek s vazbou na jejich napojení na chovatelská centra a jízdárny 8 Podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil Podpora opaření a iniciativ místního obyvatelstva c) Iniciativy místního rozvoje a podpory subjektů poskytujících místní služby zaměřené na vznik nových pracovních míst Rozvoj kompetenčních center pro vzdělávání profesionálů (NSK pro sektor koní), výcvik jízdy na koních s ohledem na zvýšení zaměstnanosti v regionech Úspěšnost destinace České republiky na trhu cestovního ruchu předpokládá neustálé zkoumání požadavků a rozdílných cílových skupin návštěvníků, jejich potřeb a zvyklostí. Je tedy nezbytné, aby nabídka produktů vycházela z nastavení pozice na trhu (positioning) vůči konkurenční nabídce návštěvníkům. 4 Primární nabídkou značky koní je potenciál spojený s pořádáním tradičních sportovních, chovatelských akcí. Rostoucí návštěvnost akcí je trendem, který umožňuje klást důraz zejména na kvalitu nabídky produktů, zlepšení poměru cena/kvalita ve srovnání s nabídkou konkurenčních produktů. Marketingová strategie může významnou měrou napomoci k účelnému vynaložení privátních investic do zlepšování vybavenosti měst a dalších míst, jež podpoří základní a doprovodnou infrastrukturou, která může být využitelná pro místní rezidenty i zahraniční klientelu. Nabídka z pohledu územního rozložení je determinována především počtem tradičních míst, kde se konají sportovní, chovatelské a kulturní akce. Ty jsou v oblasti koní svázány s existující technickou infrastrukturou. Jedná se o organizované akce pořádané v rámci kalendáře tematických akcí spojených s chovem a užitím koní. Pro každou z nich je charakteristická účast převážně tuzemské klientely. Nabídka není v současné době cílena na zahraniční klientelu, většina akcí navíc nesplňuje, až na výjimky, standardní očekávání. Nabídku produktů pro zahraniční návštěvníky je nutné upravit a přizpůsobit jejich potřebám a zvyklostem. 4 Vystoupil, J., Šauer, M., Holešinská, A., Metelková, P.: Marketing cestovního ruchu. Distanční studijní opora. MU ESF, Brno _verze1 Stránka 9

10 Cíle Marketingové strategie směřují k využití potenciálu koní prostřednictvím cestovního ruchu. Jde tedy o cílenou propagaci a marketing, jež vycházejí zejména ze vzájemné spolupráce uznaných chovatelských svazů a jejich členů na národní úrovni. Cílem je zvýšit návštěvnost, atraktivitu a konkurenceschopnost akcí organizovaných s tematikou koní. Zvláštní důraz je kladen na udržení kulturního dědictví, které je spjato s koňmi a mělo by být zachováno také pro budoucí generace. Záměrem je vytvořit marketingové kampaně na zahraničním a domácím trhu, jež budou realizovány prostřednictvím systémové propagace národních a regionálních produktů s vazbou na tradici a kulturní dědictví. Součástí kampaní bude ucelená nabídka produktů cestovního ruchu s koňskou tematikou. Ty budou vybrány na základě jednání uznaných chovatelských sdružení pod koordinací Svazu soukromých chovatelů koní, o. s. (dále jen SSCHK), a jejich prezentace, propagace a osvěta budou probíhat v návaznosti na aktivity MMR a národní agentury CzechTourism. a) Poptávkově trendy Návrh Marketingové strategie vychází a reflektuje scénáře dalšího vývoje v tuzemském cestovním ruchu na základě identifikace faktorů, které na něj působí. Ze stavu hodnocení vývoje tuzemského cestovního ruchu, hlavních trendů a aktuálních otázek týkajících se budoucnosti jsou pro segment cestovního ruchu s tematikou koní definovány faktory, jež mohou mít dopad na jeho budoucnost. Tyto faktory se následně promítly do stanovení cílů a priorit Marketingové strategie. b) Hospodářské a společenské změny, včetně dopadů ekonomické krize Jde o reflexi životní úrovně, sociálních vztahů a vztah k cestovnímu ruchu. V českém cestovním ruchu jde zejména o ekonomickou sílu pro výdaje na cestovní ruch. Nelze v dohledné době očekávat, že by obecně v tuzemském cestovním ruchu mohlo dojít u našich občanů k situaci, že by disponovali vyššími příjmy, než tomu bylo v minulosti. Tomu musí odpovídat nabídka produktů. c) Očekávání společnosti vůči službám v cestovním ruchu Aniž je plně zohledněn vztah mezi cenou a nabídkou produktů cestovního ruchu, roste poptávka po levnějších produktech, poskytované služby cestovního ruchu musí odpovídat standardům kvality, pohodlí a bezpečnosti. Zvyšuje se průměrná úroveň vzdělanosti a výsledkem je důraz na plánování, významnější roli hraje umění, kultura a historie, včetně významu výchovných a duchovních hodnot. Sílí poptávka po speciálních produktech, stále častěji jsou po zkušenostech ze zahraničí vyžadovány balíčky služeb cestovních kanceláří, jež zahrnují prvky umění, kultury a historie (totéž se týká též individuálního cestování), Je rovněž třeba poskytovat informace lépe a tvořivěji. d) Nabízené služby v návaznosti na požadavky cílových skupin Bude kladen větší důraz na kvalitu a na poměr kvality a ceny. Věrnost destinacím bude nadále existovat, bude však docházet ke stimulování turistů k návštěvám obdobných akcí a 2013_verze1 Stránka 10

11 destinací. Poroste poptávka po lepším destinačním managementu. Dojde k posunu ve vnímání života a životního stylu, bude se zvyšovat poptávka po dodavatelích služeb, kteří budou schopni vytvořit zcela nové produkty s ohledem na specifické koníčky a zájmy turistů. Významným faktorem je internet a jeho využívání nejen k získávání informací. Posílí se role e-marketingu, kde základním předpokladem je webová prezentace, dostupnost informací jak o koních, tak i destinaci a přístupnost on-line propojení. Rozšíří se možnost nákupu přes internet, což bude mít za následek ještě pozdější rezervace. To povede k potřebě spolehlivých on-line rezervací především ze strany zkušenějších a sebejistých turistů. e) Existence konkurenční nabídky doma i v zahraničí Nabídka produktů s tematikou koní, které jsou k dispozici v zahraničních destinacích, povede ke zvýšení nároků na služby u nás. Čím dál více bude hrát roli kvalita služeb a pestrost nabídky. Je proto nutné konfrontovat stávající české produkty s vývojem obdobné nabídky v zahraničí a připravit jejich inovace. f) Cílové skupiny Základ potenciálních návštěvníků, domácích i zahraničních, na akcích s tematikou koní je relativně homogenní skupinou zákazníků, kteří jsou fanoušci, příznivci koní, včetně osob, jež mají zájem o sázky na dostizích. Jde o specifickou skupinu lidí, kterým je nutné věnovat pozornost a připravit pro ně vhodné produkty, včetně různých modifikací například pro odborníky, movitější klientelu, nenáročné klienty, rodiny s malými dětmi. Jako kritérium segmentace je třeba zvolit zejména odbornost (podle požadavků a potřeb), demografické složení (podle věku, pohlaví apod.) a sociodemografické hledisko (podle příjmů, vzdělání, povolání atd.). g) Konkurence na trhu produktů cestovního ruchu Cestovní ruch s tematikou koní v České republice má konkurenci jak v zahraniční nabídce, tak v možnostech jiných zážitkových produktů v tuzemsku. Marketingová strategie proto vychází z požadavku, že každý ze subjektů, který nabízí produkt a usiluje o získání návštěvnosti, musí znát a identifikovat aktivity svého konkurenta, přiměřeně na ně reagovat a svou nabídku vhodně přizpůsobovat. Je tedy nezbytné soustředit se nejen na existující, ale též na potenciální konkurenci a srovnání (benchmarking) konkurenčních produktů. Cílem by mělo být nabídnout takový produkt cestovního ruchu, který vychází z jasně definované přidané hodnoty, na niž lze přilákat návštěvníky. Výše uvedené trendy jsou uvedeny v následující tabulce. Trendy ovlivňující tvorbu produktů v sektoru koní Ekonomicko-společenské faktory image destinace - Konkurenceschopnost destinace v sektoru koní (image destinace) ve srovnání s vyspělými zeměmi s koňskou tradicí (SRN, Francie, Velká Britanie, Irsko, Nizozemsko, Itálie atd.) i sousedními státy (Polsko, Rakousko, Slovensko) Demograf. a socioekonomické změny - Rostoucí poptávka po kvalitě a pohodlí - Požadavek individuálního přístupu a zároveň požadavek na variabilitu a srozumitelnost nabídky - Touha zkoušet něco nového a nepoznaného - Zvyšující se poptávka po jednoduchých 2013_verze1 Stránka 11

12 - Úroveň marketingu cestovního ruchu na národní úrovni ve srovnání se zahraničím, zejména se sousednímizeměmi a státy s potenciálem pro návštěvníky ze sektoru koní (koňská veřejnost) - Konkurenceschopné produkty na národní úrovni vytváření turistických produktů s ohledem na nové zdrojové trhy - Dobrá pověst destinace a kvalitní služby představují základ, o který je možné se opřít i v dobách krize a útlumu cestovního ruchu Volný čas způsobech dopravy (v případě seniorů přetrvává výrazná preference organizovaných způsobů cestování, mladí naopak rádi improvizují) - Rostoucí poptávka po produktech zaměřených na jednotlivce (u mladé generace zejména zážitky, za něž jsou ochotni častěji utrácet než např. za vyšší standard ubytování) - Menší důraz na věk a větší důraz na pohodlí - Zvyšující se poptávka po kratších pobytech (prodloužené víkendy cestuje se na kratší dobu a několikrát za rok) - Veškeré informace a objednávky služeb dostupné prostřednictvím nejnovějších kommunikačních kanálů - Význam zahraničních cest za přáteli a příbuznými Zkušenosti a cestování - Rostoucí poptávka po nabídce jak levnějších, tak zároveň i luxusních produktech - Zvyšující se poptávka po pobytech s širší nabídkou akcí na místě - Nahrazování hlavní delší dovolené větším počtem krátkodobých dovolených Informační technologie - Dostupnost turistických informací o destinacích i o produktech prostřednictvím ICT - Možnost přímé rezervace přes internet; balíčky služeb budou stále více nakupovány přes internet - Dostupnost hlubších informací jak o produktech, tak o destinacích a přístupná propojení a prolinky - Stimulovat návštěvníky k návštěvám již navštívených destinací a akcí - Preference míst a akcí, které nabízejí širokou, rozmanitou nabídku s úrovní kvality služeb - Poptávka po kombinaci nabídek více destinací nebo společném produktu více destinací Jistota a bezpečí - Návštěvníci budou odmítavě reagovat v případě, že nabízený produkt nesplní očekávané standardy - Poroste význam přímého srovnání produktu a služeb se zahraničními standardy. Produkty s tematikou koní, zejména chovatelské a sportovní akce, vyžadují vhodnou komunikaci a prezentaci na internetových stránkách. Jde o podporu primárně určenou pro potenciální zákazníky. To platí zejména pro sportovní akce, jako jsou dostihy, parkurové a drezurní ježdění. S tím souvisí možnost trvalého oslovování a budování zákaznické klientely. Ve srovnání s konkurencí lze v rámci komunikace se zákazníky neustále aktualizovat informace, vkládat pozvánky na akce, upozorňovat na novinky atd. Návštěvníci webových stránek musí mít pocit, že se v destinaci pořád něco děje. Slovem pořád je míněna téměř denní periodicita. Analýza zahraniční konkurence může pomoci jednak cíleně oslovit současné návštěvníky srovnatelných akcí v zahraničí, jednak inspiraci a příklady dobré praxe. Především je možné spojit podobnou nabídku v tuzemsku se zahraniční konkurencí určenou pro zákazníky, kteří nevnímají hranice států nebo kteří navštěvují destinaci střední Evropa a o srovnatelné nabídce v České republice dosud nevědí. 2013_verze1 Stránka 12

13 4. SMYSL A CÍLE MARKETINGOVÉ STRATEGIE AKCÍ S TEMATIKOU KONÍ PRO OBDOBÍ Záměrem Marketingové strategie je vytvořit základ pro cílený rozvoj cestovního ruchu v oblasti koní, který povede k vytvoření konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu v destinaci Česká republika, a to v souladu s Koncepcí cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že možnosti využití fondů SSR v letech vyžadují přijetí rozvojové strategie cestovního ruchu, jež by odůvodňovala prokazatelný a měřitelný ekonomický přínos, směřuje návrh do požadavku její realizace, a to s vazbou na role zejména uznaných chovatelských svazů a jejich členů. Cílem je proto integrovaným přístupem maximalizovat synergické efekty a investice do cestovního ruchu, návaznost na ostatní segmenty, především kulturní památky a dědictví, s úmyslem zajistit, aby mohlo dojít ke zvýšení příjmů a zaměstnanosti v sektoru cestovního ruchu, do něhož spadají i akce zahrnuté do Marketingové strategie. Návrh cílů, priorit a struktury opatření Marketingové strategie vychází z předpokladu, že sektor koní představuje pro rozvoj potenciálu cestovního ruchu a kulturního dědictví v České republice významný segment. Jeho potenciál spočívá zejména ve vytvoření ucelené komplexní integrované strategie. Jejím smyslem je nabídka produktů cestovního ruchu, které jsou realizované formou individuálních akcí s možností vytvoření podmínek pro jejich sladění a koordinaci s cílem budování brandu koňské destinace. Brand by měl umožnit propagovat a profilovat Českou republiku jako destinaci, v níž je segment produktů s tematikou koní nedílnou součástí cestovního ruchu. Realizace Marketingové strategie vychází ze zákonem definované role tzv. uznaných chovatelských svazů, národních autorit v rámci mezinárodních struktur, ať již chovatelských či sportovních. To umožňuje přijetí strategie, která reflektuje potřebu realizovat jednotlivé aktivity s ohledem na jejich územní a tematickou koncentraci a s důrazem na garanci kvality. Produkty cestovního ruchu se odvíjejí především z významnosti pořádaných akcí, tedy jejich úrovně z pohledu národní, regionální (krajské) a oblastní. Tento přístup umožní dosáhnout významných multiplikačních a synergických efektů, zajistí podporu z veřejných a privátních zdrojů a potřebnou provázanost a sladění aktivit v sektoru koní s uplatněním destinačního managementu a marketingu cestovního ruchu České republiky i jednotlivých destinací. Navrhované cíle Marketingové strategie jsou odvozeny od cílů a priorit chovu jednotlivých plemen koní, druhů sportovních disciplín (jezdectví, vozatajství, dostihového sportu), kulturních a společenských akcí s tematikou koní. Smyslem a cílem je integrace jednotlivých produktů na tematické a regionální úrovni k oslovení cílových skupin pod jednotným brandem cestovního ruchu, opírajícím se jak o kulturní dědictví, tak i konkrétní nabídku akcí. Marketingová strategie by měla v souladu s Koncepcí cestovního ruchu obsahovat priority zaměřené jak na propagaci, tak na zvýšení kvality nabízených služeb. Jde o snahu podpořit přístup malých a středních podniků působících v sektoru koní ke kapitálu pro investice, zejména návratné finanční výpomoci, zvýšení znalostí a dovedností, posílení koordinace a řízení produktů cestovního ruchu s tematikou koní a jejich promítnutí do realizací integrovaných marketingových kampaní. Cílená podpora infrastruktury v sektoru koní, zejména dobudování zázemí na sportovištích s ohledem na požadavky cestovního ruchu, 2013_verze1 Stránka 13

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více