Marketingová strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová strategie"

Transkript

1 Marketingová strategie

2 2 Marketingová strategie Obsah 1 Shrnutí 4 2 Marketingová situační analýza Minulý vývoj Současný stav Vnitřní situace v podniku Vnější okolí (analýza trhu a konkurence) SWOT analýza Prognóza budoucího stavu 7 3 Marketingové cíle 7 4 Obecná koncepce marketingové strategie Základní charakteristika Způsob nasazení produktu na trh 8 5 Popis produktu a souvisejících služeb Produkt Interaktivní komunikační systém pro SŠ Služby Implementace Podpora 9 6 Cenová strategie Pilotní provoz Způsob stanovení ceny Množstevní slevy při distribuci prostřednictvím MŠMT 10 7 Způsoby prezentace firmy a produktu Webová prezentace Propagační leták Prezentace funkčnosti a výhod pro ředitele škol Design a grafika produktu 11

3 3 Marketingová strategie 7.5 PR 12 8 Distribuce Cílové úkoly pro pilotní provozy Individuální distribuce Distribuce skrze MŠMT 13 9 Společenská odpovědnost firmy 13

4 4 Marketingová strategie 1. Shrnutí Tento dokument se zabývá marketingovou strategií firmy HSS, s.r.o. v souvislosti s projektem návrhu komunikačního systému pro střední školy. Z marketingové situační analýzy vyplývá (vzhledem k dotazování), že zde existují velké možnosti nasazení systému. V ČR neexistuje jednotný informační systém pro střední školy, který by se vyskytoval v hojném počtu a který by poskytoval rozsah funkcí vyvíjených společností HSS. Z dotazníkového šetření dále vyplývá, že současné inf. systémy jsou nedostatečné nebo neexistují ve školách vůbec. Marketingová strategie vychází v základě z dokumentu úvodní studie. Tento dokument je členěn na dvě základní části, kde první se zabývá marketingovou situační analýzou a marketingovými cíly. Druhá část dokumentu se zaměřuje na čtyři kameny marketingového mixu v podobě ceny, distribuce, prezentace a produktu samotného. V první části jsou analyzovány informace z vnitřního a vnějšího okolí firmy na nichž je budována situační analýza, která se z minulých a současných dat snaží odhadnout budoucí vývoj a chování trhu. Tato predikce slouží k vytvoření základního rámce pro detailnější marketingové uvažování v podobě části druhé. Marketingové cíle, které následují po situační a SWOT analýze, jsou načrtnuty srozumitelnou formou a vycházejí ze základních ekonomických poznatků a charakterů poptávky na trzích s IS/ICT. V druhé části jsou detailněji analyzovány výše zmíněné části marketingového mixu. První je popis produktu a souvisejících služeb, následuje kapitola o cenové strategii. Dále je navržena strategie prezentace firmy a samotného produktu a celý marketingový mix je završen analýzou a návrhem vhodných variant distribuce. 2. Marketingová situační analýza 2.1. Minulý vývoj Vzhledem k naší pozici mladé začínající firmy je minulý vývoj této firmy veskrze skromný. Firma má dílčí zkušenosti s implementací produktů třetích stran. Vlastní projekt byl v minulosti inspirován řadou praktických zkušeností ať již z oblasti projektů IS/ICT v oblasti vzdělávání, tak rovněž zkušeností na straně uživatelů takových systémů ve vzdělávacích institucích. Dále jsme vyvíjeli některé moduly, jako například tvorbu rozvrhů, pro současné omezené IS a z toho vyplývá naše znalost trhu.

5 5 Marketingová strategie 2.2. Současný stav Vnitřní situace v podniku Podnik se nachází na počátku řešení rozsáhlejšího projektu. Pracuje zde několik stálých zaměstnanců, kteří řeší obecnou koncepci, funkčnost, metodiky, marketingová šetření a podporu. Při zhodnocení projektu jako životaschopného bude nutné rozšířit tým o výkonnou část, převážně programátory, testery, databázové specialisty a další. To jednak formou interních zaměstnanců tak také formou externistů pro snížení dodatečných nákladů. Současná fáze je spíše v období návrhu a před-přípravy celého projektu. Současný realizační tým je odhodlaný pracovat na projektu a udělat maximum pro zdárné zakončení první etapy, která by měla ukázat, jaké jsou klady a jaké zápory projektu a navrhnout první konceptuální návrh budoucího výstupu. S tímto návrhem by pak bylo možné zahájit další etapu šetření na konkrétnější bázi (ať už se jedná ohledně dotazů pro vylepšení interface a podobně) a začít jednat s potenciálními pilotními uživateli. Pro naši společnost pracují jednak mladí zaměstnanci, které si ještě pamatují situaci ve střední škole, ale na druhé straně i pracovníci se zkušenostmi z ministerstva školství a škol Vnější okolí (analýza trhu a konkurence) Trh s informačními a komunikačními systémy není v ČR ještě dostatečně rozvinutý. Řada středních škol používá nekonzistentní, málo integrovaná a nevyhovující řešení. Jak vyplynulo z našich šetření. Některé školy dokonce nevyužívají žádný informační systém. Na druhou stranu lze sledovat značný nárůst aktivit v oblasti IS/ICT pro tuto sféru. Příkladem konkurence v této oblasti mohou být úspěšná nasazení produktů firmy Microsoft. Například Microsoft Office SharePoint Portal Server či Microsoft Class Server. Tyto technologie byly již úspěšně nasazeny na některých českých středních školách, i když zatím ve velmi omezené míře a nevycházejí příliš z českého prostředí středních škol podle analýzy situace na webu. Podporují jednak vzájemnou spolupráci učitel-rodič-žák, ale rovněž také oblast e-learningu a souvisejících služeb. Úspěchy konkurence na analyzovaném trhu lze ukázat na citátu koordinátora projektu IS Střední průmyslové školy Na Třebešíně založeném na produktech firmy Microsoft. Tomáš Zachat soudí, že: Systém svým snadným přístupen a uživatelským komfortem zvýšil zájem pedagogů o práci s elektronickými materiály, ale hlavně zájem studentů o studium nejen ve školních lavicích.

6 6 Marketingová strategie Úspěchy konkurence na trhu s IS/ICT pro střední školy mohou být na jedné straně indikátorem obtížné proniknutelnosti na takové trhy, ale rovněž při uvažování obrovského potenciálu trhu výzvou, před kterou naše společnost stojí. Trh IS je jednou z nejdynamičtějších oblastí ekonomiky. Nalezení klíčových potřeb středních škol a jejich vyjádření v kompaktním a levném IS vytváří obrovský potenciál pro vstup do odvětví. Lze se domnívat, že dynamika trhu s IS přijde dříve či později i do v dnešní době opomíjeného a dřímajícího trhu s IS pro střední školy. Ve vzdálenější budoucnosti můžeme jen tušit, jak ovlivní úspěšné IS na středních školách poptávku po podobných systémech na školách základních. Školský systém v ČR se stále vyvíjí a vyrovnává se pomalu západní Evropě, kde se již systémy běžně využívají. Toť je ale otázka spíše pro další fáze našeho projektu SWOT analýza Silné stránky P íležitosti Moderní p ístupy Noví zákazníci Nezatíženost minulostí Potenciál trhu Kvalitní management Zvyšování d razu na ICT/IS na SŠ Silná a zajímavá vize Zkušenosti s eským prost edím školství Rozvoj ekonomiky Reforma školství Povinnost státních maturit Znalost prost edí st edních škol Slabé stránky Hrozby Neprozkoumaný trh Stádium rozvoje a s ním spojená zranitelnost Nedostatek zájemc o pilotní provozy Nestálost eských podmínek pro podnikatele áste ná nezkušenost v oblasti Vysoké da ové zatížení Nízké rozpo ty cílových zákazník Nezískání podpory od ministerstva Vstup konkurence Z výše uvedených skute ností lze konstruovat prognózu budoucího stavu. Na po átku je POWER však OF COMMUNICATION... t eba si uv domit, že jakékoli p edpovídání je velice závislé na dynamických faktorech trhu a je proto zna n nep esné. Na druhé stran je nemožné pracovat na

7 7 Marketingová strategie 2.4. Prognóza budoucího stavu Z výše uvedených skutečností lze konstruovat prognózu budoucího stavu. Na počátku je však třeba si uvědomit, že jakékoli předpovídání je velice závislé na dynamických faktorech trhu a je proto značně nepřesné. Na druhé straně je nemožné pracovat na projektu bez předchozí analýzy budoucího vývoje. Z tohoto pohledu předkládaný projekt staví na předpokladu zvýšeného zájmu o IS/ICT technologie v oblasti vzdělávání a školství, který bude navíc s velkou pravděpodobností podpořen programy informatizace ze strany státu. Z marketingového výzkumu a analýzy musí vyplynout, zda je podnikatelská vize a cíl do budoucna zisková a tomu přizpůsobit navazující strategické rozhodování. 3. Marketingové cíle Stanovení marketingových cílů patří mezi klíčové součásti při formulování prodejní koncepce výrobku. Výrobek naší společnosti, kterým je informační a komunikační systém pro střední školy není výjimkou. Formulace cílů musí reflektovat specifika tohoto produktu, stejně tak jako specifika cílových zákazníků. Základním obchodním cílem je nabízet kvalitní a dostupný produkt pro střední školy, který umožní ředitelům efektivně prezentovat svoje instituce, učitelům komunikovat s žákem, rodičem a podporovat výuku, studentům poskytne možnost zlepšení a zpříjemnění výuky a umožní komunikaci se školou i z domova a v neposlední řadě dá rodičům do rukou vhodný nástroj pro sledování aktivit vlastního dítěte. Sekundárním cílem je poskytnout tento produkt více institucím a moci tak využít potenciál síťovosti odvětví informačních systému pomocí integrace jednotlivých IS středních škol do jediného portálu umožňujícího informování veřejnosti o nabídkách, úspěších a práci jednotlivých škol a stejně tak zpříjemnění a zlepšení komunikace mezi školami samotnými. Dále je možnost sytém například napojit na poskytování výsledků státních maturit a podobně. 4. Obecná koncepce marketingové strategie 4.1. Základní charakteristika Při formulování základní koncepce marketingové strategie je důležité vyjít z marketingové teorie a tu posléze přizpůsobit konkrétnímu příkladu.

8 8 Marketingová strategie Marketingová strategie se musí skládat ze čtyř základních částí, kterými jsou: Produkt a služby, Cena, Prezentace a Distribuce. Důraz na komplexní naplnění všech částí marketingového mixu a jejich pečlivé vyvážení je nutnou podmínkou úspěšné marketingové strategie. Z tohoto předpokladu vychází i tento dokument, který se snaží uvažovat projekt ve všech podstatných souvislostech a navrhnout tak přístupy a strategie, které mohou být úspěšné při propagaci a prodeji informačně-komunikačního systému pro střední školy. Koncepce naší firmy je rovněž dalším základním kamenem pro sestavení marketingové strategie. Cílem naší firmy je zaplnit mezeru na trhu se systémy pro střední školy. Z tohoto cíle musí rovněž vycházet naše marketingová strategie. V jádru úspěšné marketingové strategie je hodnota výstupu v porovnání s konkurencí. Naším cílem je soustředit se na středoškolské systémy a poskytnout v této oblasti komplexní podporu a efektivní řešení. Naším cílem naopak není konkurovat ekonomickým softwarům typu ERP, CRM, účetnictví a dalším. Je však jisté, že náš systém musí díky své komplexnosti počítat i s případnou integrací s takovými typy IS Způsob nasazení produktu na trh Nejvhodnějším způsobem propagační strategie našeho produktu a s ním spojených služeb se jeví pilotní provoz zaměřený na několik vytipovaných středních škol. K výběru těchto škol přispěje dotazníkové šetření a z něj vzešlý výstup, který poskytne další informace pro precizaci strategie naší firmy. Samozřejmě nasazeni systému závisí na odhodlanosti ředitelů řešit věci novými způsoby a poskytnout mnoho služeb rodičům, kteří mají zájem o své děti, studentům pro kvalitnější studium a samozřejmě učitelům, pro zjednodušení vyučování. Další důraz je kladen na změnu systému vyučování. Systém naší společnosti je vhodný hlavně pro školy, kde výuka probíhá stylem přednesu učitele, zápisků do sešitu, naučení a odzkoušení. Tento systém je samozřejmě nejvhodnější pro způsob vyučování, kdy jsou studenti nabádání k samostatnosti, k hledání řešení a podobně. 5. Popis produktu a souvisejících služeb 5.1. Produkt Interaktivní komunikační systém pro SŠ Produktem, kterého se týká tato marketingová strategie je Interaktivní komunikační systém pro SŠ. Cílem je poskytnout středním školám vhodnou platformu, která by byla schopná zajistit základní služby spojené s informačními a komunikačními toky mezi

9 9 Marketingová strategie studenty, učiteli, vedením školy a rodiči, a navíc poskytla přidanou hodnotu v podobě využití moderních prostředků pro zefektivnění výuky a spolupráce s okolím školy. Bližší popis produktu a jeho základní funkcionality lze najít v podnikatelském záměru a na začátku tohoto dokumentu, kde jsou rovněž rozpracovány související ekonomické analýzy. Převážně se jedná o důraz na uvažování nad ekonomickým efektem uzamčení a síťovým efektem. Funkcionalita produktu je uvažována z pohledu všech potenciálních uživatelů Služby Naše firma se zaměřuje spolu s vývojem a prodejem systému poskytnout rovněž také veškeré služby související s tímto systémem a tím nabídnout potenciálním zákazníkům komplexní služby v oblasti ICT podpory školních procesů. Dále nabízíme úpravu systému podle potřeb školy, ať už se bude jednat o úpravě prostředí, úpravě grafické podoby, která bude reflektovat vzhled současného webu a podobně Implementace Základní službou spojenou s prodejem IS výše uvedeného typu je implementace. Z marketingového hlediska je důležité navrhnout metodiku implementace takovým způsobem, který umožní vhodnou prezentaci firmy. Důležité je zvýraznění ceny implementace spolu s její kvalitou a rychlostí Podpora Nezbytnou součástí nabídky je rovněž systémová podpora, která má zajistit nejenom aktualizaci a řešení případných chyb, ale rovněž zajistit aby systém reflektoval moderní trendy v oblasti. 6. Cenová strategie 6.1. Pilotní provoz Základem naší cenové strategie je nejdříve produkt nabídnout vybraným středním školám jako pilotní vysoce cenově výhodný provoz a ze zjištěných informací z tohoto provozu dále pokračovat při rozvoji cenové strategie. Tím bychom mohli získat pozitivní reference produktu. Tato strategie bude následně záviset na základním faktu, jestli se podaří nabídnout tento produkt MŠMT jako standardizované řešení pro SŠ nebo zda se naše firma vydá spíše cestou individuálního prodeje jednotlivým SŠ. V tomto případě dojde k úpravám

10 10 Marketingová strategie marketingové strategie. Primárně počítáme s individuálním řešení na které je prioritně zaměřená tato studie Způsob stanovení ceny Cenová strategie a z ní vycházející stanovaní ceny musí vycházet z detailnější analýzy poptávky po produktu, která je závislá od úspěchu prvotní fáze a její reference. Vzhledem ke specifiku nákladů IS, kde jsou téměř nulové marginální náklady a klesající průměrné náklady, je nutné specificky přistupovat i ke stanovení ceny. Odhadovaná cena produktu je kolem jednoho milionu korun, ale jedná se opravdu jen o velmi odhadovanou cenu. Cena bude dále záležet nejenom na poptávce, ale i na množství poptávaných funkcí a dalších hledisek Množstevní slevy při distribuci prostřednictvím MŠMT Zcela odlišný typ cenové strategie by bylo nutné zaujmout při prodeji produktu hromadným způsobem skrze programy informatizace v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tato strategie je zde jen navrhnuta v případě úspěchu projektu u MŠMT. Tato odlišná strategie by pramenila jednak z množstevních slev, ale hlavně z odlišné koncepce implementace a integrace produktu. Masivnější zavádění produktu by vyžadovalo odlišný přístup. Někde by vedlo ke snížení nákladů, ale jinde naopak k jejich zvýšení. Ohledně distribuce přes MŠMT závisí samozřejmě na naší aktivitě a ochotě ministerstva měnit věci k lepšímu a pokračovat v reformování současného přežitého středního školství. Možné úpravy produktu by mohla být také implementace funkce pro oznamování výsledků a poskytování informací vzhledem ke státním maturitám, elektronické zkoušky studentů, které se průběžně provádí na středních školách v klasické podobě a podobně. Mimo pokusu vytvořit náš produkt jako standardní řešení se samozřejmě budeme snažit získat i dotaci na vývoj systému. 7. Způsoby prezentace firmy a produktu Prezentace a vizuální komunikace firmy je nedílnou součástí úspěšného působení na trhu. Začíná vytvořením působivého loga firmy nebo konkrétního projektu. Na zabezpečení vizuální komunikace pracuje naše grafické oddělení, jehož základním cílem je vytvořit konzistentní vizuální prezentaci firmy a všech firemních výstupů počínaje podnikatelským plánem, úvodní studií a webovou prezentací, přes zpracování manuálů a interfaců a konče marketingovými letáky.

11 11 Marketingová strategie Ke konzistentnímu přístupu slouží jednak tato část marketingové strategie a jednak také grafický manuál firmy. Ústředním motivem firmy je kostička puzzle, která symbolizuje na jedné straně komplexní přístup a na straně druhé učení se a zdokonalování a samozřejmě i hraní si, jelikož práce s naším systémem by mělo být hračkou. Z tohoto motivu a filozofie vychází celá prezentace firmy a produktu Webová prezentace Webová prezentace, kterou má na starosti grafické oddělení, vychází ze společné firemní grafiky. Obsahuje jednak část prezentující firmu a projekt jako takový, včetně jednotlivých členů týmu, ale je do budoucna rovněž určena pro prezentaci obchodní a nabídku produktu spolu s doplňkovými službami Propagační leták Nedílnou součástí marketingové komunikace, prezentace a reklamy je nezbytně papírová forma prezentující základní funkcionalitu a výhody produktu. Takový informační leták musí obsahovat screenshoty klíčových obrazovek systému. Musí být zpracován poutavou formou podle zásad typografie, kompozice a práce s barvou. Důležitá je rovněž konzistence s grafickým manuálem společnosti a důraz na klíčové grafické prvky, které mají působit na zákazníka Prezentace funkčnosti a výhod pro ředitele škol Přes veškeré moderní trendy v oblasti marketingové komunikace zůstává osobní setkání a přímá prezentace důležitou součástí každé marketingové kampaně. O to důležitější jsou tyto přístupy, pokud se jedná o vizionářský projekt, kde je kladen důraz na pilotní provoz a je proto nutné přesvědčit klíčové vytipované zákazníky o prospěšnosti se takového projektu zúčastnit. Z tohoto důvodu se budeme snažit účastnit konferencí pořádaných MŠMT, veletrhů studijních příležitostí, kde se samozřejmě v hojné míře vyskytují i učitelé a ředitelé škol. Dále se budeme snažit zaměřit naší strategii přímým obesíláním škol, zdůrazňováním výhod našeho systému atd Design a grafika produktu Naše společnost dává důraz nejen na svoji vlastní prezentaci, ale rovněž na posilování vazeb mezi školou jako naším zákazníkem a jejím okolím. Školní systém tak přizpůsobíme graficky a designem k vnitřním kulturním zvláštnostem školy. Výsledný produkt pak bude reflektovat školní barvy, loga a podobně, což umožní jeho uživatelům příjemnější práci a pocit sounáležitosti s danou institucí. Prezentační produkt, však bude založen na našem základním designu, který je však určen jen pro

12 12 Marketingová strategie první prezentace před pilotními implementacemi. V další fázi již budeme odkazovat na úspěšné referenční implementace spolu se specifickými designy. Specifický design rovněž umožní, aby byly sladěny vnitřní s vnějším informačním systémem, jako jsou například webové stránky školy PR Ke komunikaci a prezentaci samozřejmě dnes patří neodmyslitelně PR. Samozřejmostí pro novou firmu je snaha využít tisku s představením naší společnosti, představením novinek, zahájení pilotního provozu. Snaha zdůraznit nové způsoby využití informačních systému pro střední školy a podobně. Z tohoto důvodu naše společnost má i odpovědného pracovníka na vztah s médii. 8. Distribuce 8.1. Cílové školy pro pilotní provozy Z pohledu distribuční strategie je klíčové na počátku zhodnotit potenciální poptávku po našem produktu po pilotním provozu. Na základě pilotních provozů a z nich plynoucí zpětné vazby opětovně zhodnotit prodejní strategii a přizpůsobit ji novým poznatkům. Pilotní provozy musejí být z hlediska marketingové strategie vhodným způsobem zvýhodněny, aby motivovaly potenciální zákazníky k pořízení systému, což je důležité k úspěchu strategie firmy. Jedná se o jednu z nejklíčovějších částí našeho projektu a od této části se odvíjí další úspěch, či neúspěch projektu Individuální distribuce Po provedení pilotního provozu počítáme převážně s možností individuální distribuce. Zde se nabízejí dvě možnosti. První je založená na běžném krabicovém prodeji spolu se základními službami, kde se bude jednat o omezený systém složený jen z několika modulů. Druhá varianta je nákladnější a bude tvořit jádro naší společnosti. Umožňuje lépe customizovat řešení. Touto variantou jsou individuální zakázky a na míru šité implementace. Výhodou tohoto řešení je jednak v obsahu funkcí, testováním, customizaci produktu podle přání zákazníka a samozřejmě bezproblémová implementaci aplikace.

13 13 Marketingová strategie Způsob a detaily distribuce bude ještě předmětem marketingového šetření po provedení pilotních projektů a po výsledcích vyjednávání s MŠMT Distribuce skrze MŠMT Pokud by byl produkt natolik úspěšný, že by bylo možné vyjednat spolupráci a plošné implementace a spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy bylo by nezbytné vytvořit odlišnou prodejní, ale rovněž implementační strategii a metodiku. Taková strategie by však musela být tvořena ve spolupráci se samotným ministerstvem, aby reflektovala jeho požadavky. Jelikož nejsou známy výsledky vyjednávání, úspěchy pilotního provozu a podobně, tak tato možnost distribuce je pouze ve fázi eventuálního návrhu, který zatím není dále zpracován. 9. Společenská odpovědnost firmy Naše firma se bude snažit jít s novými trendy, které jsou typické v zahraničí. Proto se budeme zabývat také strategií tzv. společenské odpovědnosti. Pravdou je, že společenská odpovědnost nesouvisí s marketingem, ale i tak bychom ji chtěli v tomto dokumentu částečně nastínit. Společenská, resp. sociální odpovědnost firem je v současné době hojně užívaný pojem. Celosvětově se k němu hlásí významné firmy (v ČR zatím především se zahraničním kapitálem), odborové svazy (sdružení zaměstnanců) i nevládní a neziskové organizace (dále NNO). Každé této skupiny se společenská odpovědnost firem (dále SOF) týká, ale každá z těchto skupin k ní přistupuje z pohledu vlastních zájmů. Společenské odpovědnosti by se dalo využít ke zvýšení prestiže a povědomí o naší firmě. Samozřejmostí, že toto není hlavní cíl, ale možný následek. Vzhledem ke společenské odpovědnosti bychom se chtěli zaměřit na dodržení interních faktorů společenské odpovědnosti, které se týkají hlavně řízením lidských zdrojů, bezpečnost a ochranu při práci a podobně. Vzhledem k externím faktorům bychom se chtěli převážně zaměřit například na mentoring. Mentoring je proces předávaní zkušeností, směrem od mentora k mentorovanému (mentee). Nemělo by však jít o jednosměrnou cestu, ale o příležitost k vzájemnému obohacování a k rozvoji komunikačních a interpersonálních dovedností. Velké západní firmy využívají mentoring nejen jako způsob podpory neziskovým organizacím, ale za prestižní je považováno mentorovat například malé a střední podniky nebo učitele, kteří pak předávají zkušenosti žákům.

14 14 Marketingová strategie Hodiny, které zaměstnanec stráví mentorováním, jsou součástí jeho placené pracovní doby. Proto bychom chtěli nabídnout naším zaměstnancům možnost mentorovat učitele a žáky s oblastmi jejich práce, učit je využívat internet efektivně, seznamovat s novými trendy a podobně. Pro zaměstnance to bude mít výhodu hlavně v zapojení do jakési komunity, poznání vlastních zákazníků, zjišťování jejich potřeb, zkušeností a podobně.

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o.

Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o. Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o. Pracovní skupina: Jan Rylich a Tomáš Tománek Úvod Marketing IS hlavní téma BOBCATSSS 2007 Myšlenka: Teorie je dobrá,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík Znalostní ekonomika klíč k posílen lení konkurenceschopnosti, využit ití inovačního potenciálu Josef Budík Znalostní ekonomika a inovace Základní úvaha o znalostní ekonomice: Jedinou evropskou šancí,,

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti 5. 2.1 Historie 5. 2.2 Vize 5. 2.3 Cíle 6. 2.4 Strategie 6. 2.5 Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6

1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti 5. 2.1 Historie 5. 2.2 Vize 5. 2.3 Cíle 6. 2.4 Strategie 6. 2.5 Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6 Podnikatelský záměr 2 Podnikatelský záměr Obsah 1 Shrnutí 5 2 Popis společnosti 5 2.1 Historie 5 2.2 Vize 5 2.3 Cíle 6 2.4 Strategie 6 2.5 Vlastnické poměry 6 3 Organizace společnosti 6 3.1 Klíčové osobnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

M u l t i m é d i a v e š k o l e

M u l t i m é d i a v e š k o l e P r e z e n t a c e p r o j e k t u M u l t i m é d i a v e š k o l e Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/22.0027 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009 P r o g r a m Uvítání účastníků Představení nositele projektu

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více