Marketingová strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová strategie"

Transkript

1 Marketingová strategie

2 2 Marketingová strategie Obsah 1 Shrnutí 4 2 Marketingová situační analýza Minulý vývoj Současný stav Vnitřní situace v podniku Vnější okolí (analýza trhu a konkurence) SWOT analýza Prognóza budoucího stavu 7 3 Marketingové cíle 7 4 Obecná koncepce marketingové strategie Základní charakteristika Způsob nasazení produktu na trh 8 5 Popis produktu a souvisejících služeb Produkt Interaktivní komunikační systém pro SŠ Služby Implementace Podpora 9 6 Cenová strategie Pilotní provoz Způsob stanovení ceny Množstevní slevy při distribuci prostřednictvím MŠMT 10 7 Způsoby prezentace firmy a produktu Webová prezentace Propagační leták Prezentace funkčnosti a výhod pro ředitele škol Design a grafika produktu 11

3 3 Marketingová strategie 7.5 PR 12 8 Distribuce Cílové úkoly pro pilotní provozy Individuální distribuce Distribuce skrze MŠMT 13 9 Společenská odpovědnost firmy 13

4 4 Marketingová strategie 1. Shrnutí Tento dokument se zabývá marketingovou strategií firmy HSS, s.r.o. v souvislosti s projektem návrhu komunikačního systému pro střední školy. Z marketingové situační analýzy vyplývá (vzhledem k dotazování), že zde existují velké možnosti nasazení systému. V ČR neexistuje jednotný informační systém pro střední školy, který by se vyskytoval v hojném počtu a který by poskytoval rozsah funkcí vyvíjených společností HSS. Z dotazníkového šetření dále vyplývá, že současné inf. systémy jsou nedostatečné nebo neexistují ve školách vůbec. Marketingová strategie vychází v základě z dokumentu úvodní studie. Tento dokument je členěn na dvě základní části, kde první se zabývá marketingovou situační analýzou a marketingovými cíly. Druhá část dokumentu se zaměřuje na čtyři kameny marketingového mixu v podobě ceny, distribuce, prezentace a produktu samotného. V první části jsou analyzovány informace z vnitřního a vnějšího okolí firmy na nichž je budována situační analýza, která se z minulých a současných dat snaží odhadnout budoucí vývoj a chování trhu. Tato predikce slouží k vytvoření základního rámce pro detailnější marketingové uvažování v podobě části druhé. Marketingové cíle, které následují po situační a SWOT analýze, jsou načrtnuty srozumitelnou formou a vycházejí ze základních ekonomických poznatků a charakterů poptávky na trzích s IS/ICT. V druhé části jsou detailněji analyzovány výše zmíněné části marketingového mixu. První je popis produktu a souvisejících služeb, následuje kapitola o cenové strategii. Dále je navržena strategie prezentace firmy a samotného produktu a celý marketingový mix je završen analýzou a návrhem vhodných variant distribuce. 2. Marketingová situační analýza 2.1. Minulý vývoj Vzhledem k naší pozici mladé začínající firmy je minulý vývoj této firmy veskrze skromný. Firma má dílčí zkušenosti s implementací produktů třetích stran. Vlastní projekt byl v minulosti inspirován řadou praktických zkušeností ať již z oblasti projektů IS/ICT v oblasti vzdělávání, tak rovněž zkušeností na straně uživatelů takových systémů ve vzdělávacích institucích. Dále jsme vyvíjeli některé moduly, jako například tvorbu rozvrhů, pro současné omezené IS a z toho vyplývá naše znalost trhu.

5 5 Marketingová strategie 2.2. Současný stav Vnitřní situace v podniku Podnik se nachází na počátku řešení rozsáhlejšího projektu. Pracuje zde několik stálých zaměstnanců, kteří řeší obecnou koncepci, funkčnost, metodiky, marketingová šetření a podporu. Při zhodnocení projektu jako životaschopného bude nutné rozšířit tým o výkonnou část, převážně programátory, testery, databázové specialisty a další. To jednak formou interních zaměstnanců tak také formou externistů pro snížení dodatečných nákladů. Současná fáze je spíše v období návrhu a před-přípravy celého projektu. Současný realizační tým je odhodlaný pracovat na projektu a udělat maximum pro zdárné zakončení první etapy, která by měla ukázat, jaké jsou klady a jaké zápory projektu a navrhnout první konceptuální návrh budoucího výstupu. S tímto návrhem by pak bylo možné zahájit další etapu šetření na konkrétnější bázi (ať už se jedná ohledně dotazů pro vylepšení interface a podobně) a začít jednat s potenciálními pilotními uživateli. Pro naši společnost pracují jednak mladí zaměstnanci, které si ještě pamatují situaci ve střední škole, ale na druhé straně i pracovníci se zkušenostmi z ministerstva školství a škol Vnější okolí (analýza trhu a konkurence) Trh s informačními a komunikačními systémy není v ČR ještě dostatečně rozvinutý. Řada středních škol používá nekonzistentní, málo integrovaná a nevyhovující řešení. Jak vyplynulo z našich šetření. Některé školy dokonce nevyužívají žádný informační systém. Na druhou stranu lze sledovat značný nárůst aktivit v oblasti IS/ICT pro tuto sféru. Příkladem konkurence v této oblasti mohou být úspěšná nasazení produktů firmy Microsoft. Například Microsoft Office SharePoint Portal Server či Microsoft Class Server. Tyto technologie byly již úspěšně nasazeny na některých českých středních školách, i když zatím ve velmi omezené míře a nevycházejí příliš z českého prostředí středních škol podle analýzy situace na webu. Podporují jednak vzájemnou spolupráci učitel-rodič-žák, ale rovněž také oblast e-learningu a souvisejících služeb. Úspěchy konkurence na analyzovaném trhu lze ukázat na citátu koordinátora projektu IS Střední průmyslové školy Na Třebešíně založeném na produktech firmy Microsoft. Tomáš Zachat soudí, že: Systém svým snadným přístupen a uživatelským komfortem zvýšil zájem pedagogů o práci s elektronickými materiály, ale hlavně zájem studentů o studium nejen ve školních lavicích.

6 6 Marketingová strategie Úspěchy konkurence na trhu s IS/ICT pro střední školy mohou být na jedné straně indikátorem obtížné proniknutelnosti na takové trhy, ale rovněž při uvažování obrovského potenciálu trhu výzvou, před kterou naše společnost stojí. Trh IS je jednou z nejdynamičtějších oblastí ekonomiky. Nalezení klíčových potřeb středních škol a jejich vyjádření v kompaktním a levném IS vytváří obrovský potenciál pro vstup do odvětví. Lze se domnívat, že dynamika trhu s IS přijde dříve či později i do v dnešní době opomíjeného a dřímajícího trhu s IS pro střední školy. Ve vzdálenější budoucnosti můžeme jen tušit, jak ovlivní úspěšné IS na středních školách poptávku po podobných systémech na školách základních. Školský systém v ČR se stále vyvíjí a vyrovnává se pomalu západní Evropě, kde se již systémy běžně využívají. Toť je ale otázka spíše pro další fáze našeho projektu SWOT analýza Silné stránky P íležitosti Moderní p ístupy Noví zákazníci Nezatíženost minulostí Potenciál trhu Kvalitní management Zvyšování d razu na ICT/IS na SŠ Silná a zajímavá vize Zkušenosti s eským prost edím školství Rozvoj ekonomiky Reforma školství Povinnost státních maturit Znalost prost edí st edních škol Slabé stránky Hrozby Neprozkoumaný trh Stádium rozvoje a s ním spojená zranitelnost Nedostatek zájemc o pilotní provozy Nestálost eských podmínek pro podnikatele áste ná nezkušenost v oblasti Vysoké da ové zatížení Nízké rozpo ty cílových zákazník Nezískání podpory od ministerstva Vstup konkurence Z výše uvedených skute ností lze konstruovat prognózu budoucího stavu. Na po átku je POWER však OF COMMUNICATION... t eba si uv domit, že jakékoli p edpovídání je velice závislé na dynamických faktorech trhu a je proto zna n nep esné. Na druhé stran je nemožné pracovat na

7 7 Marketingová strategie 2.4. Prognóza budoucího stavu Z výše uvedených skutečností lze konstruovat prognózu budoucího stavu. Na počátku je však třeba si uvědomit, že jakékoli předpovídání je velice závislé na dynamických faktorech trhu a je proto značně nepřesné. Na druhé straně je nemožné pracovat na projektu bez předchozí analýzy budoucího vývoje. Z tohoto pohledu předkládaný projekt staví na předpokladu zvýšeného zájmu o IS/ICT technologie v oblasti vzdělávání a školství, který bude navíc s velkou pravděpodobností podpořen programy informatizace ze strany státu. Z marketingového výzkumu a analýzy musí vyplynout, zda je podnikatelská vize a cíl do budoucna zisková a tomu přizpůsobit navazující strategické rozhodování. 3. Marketingové cíle Stanovení marketingových cílů patří mezi klíčové součásti při formulování prodejní koncepce výrobku. Výrobek naší společnosti, kterým je informační a komunikační systém pro střední školy není výjimkou. Formulace cílů musí reflektovat specifika tohoto produktu, stejně tak jako specifika cílových zákazníků. Základním obchodním cílem je nabízet kvalitní a dostupný produkt pro střední školy, který umožní ředitelům efektivně prezentovat svoje instituce, učitelům komunikovat s žákem, rodičem a podporovat výuku, studentům poskytne možnost zlepšení a zpříjemnění výuky a umožní komunikaci se školou i z domova a v neposlední řadě dá rodičům do rukou vhodný nástroj pro sledování aktivit vlastního dítěte. Sekundárním cílem je poskytnout tento produkt více institucím a moci tak využít potenciál síťovosti odvětví informačních systému pomocí integrace jednotlivých IS středních škol do jediného portálu umožňujícího informování veřejnosti o nabídkách, úspěších a práci jednotlivých škol a stejně tak zpříjemnění a zlepšení komunikace mezi školami samotnými. Dále je možnost sytém například napojit na poskytování výsledků státních maturit a podobně. 4. Obecná koncepce marketingové strategie 4.1. Základní charakteristika Při formulování základní koncepce marketingové strategie je důležité vyjít z marketingové teorie a tu posléze přizpůsobit konkrétnímu příkladu.

8 8 Marketingová strategie Marketingová strategie se musí skládat ze čtyř základních částí, kterými jsou: Produkt a služby, Cena, Prezentace a Distribuce. Důraz na komplexní naplnění všech částí marketingového mixu a jejich pečlivé vyvážení je nutnou podmínkou úspěšné marketingové strategie. Z tohoto předpokladu vychází i tento dokument, který se snaží uvažovat projekt ve všech podstatných souvislostech a navrhnout tak přístupy a strategie, které mohou být úspěšné při propagaci a prodeji informačně-komunikačního systému pro střední školy. Koncepce naší firmy je rovněž dalším základním kamenem pro sestavení marketingové strategie. Cílem naší firmy je zaplnit mezeru na trhu se systémy pro střední školy. Z tohoto cíle musí rovněž vycházet naše marketingová strategie. V jádru úspěšné marketingové strategie je hodnota výstupu v porovnání s konkurencí. Naším cílem je soustředit se na středoškolské systémy a poskytnout v této oblasti komplexní podporu a efektivní řešení. Naším cílem naopak není konkurovat ekonomickým softwarům typu ERP, CRM, účetnictví a dalším. Je však jisté, že náš systém musí díky své komplexnosti počítat i s případnou integrací s takovými typy IS Způsob nasazení produktu na trh Nejvhodnějším způsobem propagační strategie našeho produktu a s ním spojených služeb se jeví pilotní provoz zaměřený na několik vytipovaných středních škol. K výběru těchto škol přispěje dotazníkové šetření a z něj vzešlý výstup, který poskytne další informace pro precizaci strategie naší firmy. Samozřejmě nasazeni systému závisí na odhodlanosti ředitelů řešit věci novými způsoby a poskytnout mnoho služeb rodičům, kteří mají zájem o své děti, studentům pro kvalitnější studium a samozřejmě učitelům, pro zjednodušení vyučování. Další důraz je kladen na změnu systému vyučování. Systém naší společnosti je vhodný hlavně pro školy, kde výuka probíhá stylem přednesu učitele, zápisků do sešitu, naučení a odzkoušení. Tento systém je samozřejmě nejvhodnější pro způsob vyučování, kdy jsou studenti nabádání k samostatnosti, k hledání řešení a podobně. 5. Popis produktu a souvisejících služeb 5.1. Produkt Interaktivní komunikační systém pro SŠ Produktem, kterého se týká tato marketingová strategie je Interaktivní komunikační systém pro SŠ. Cílem je poskytnout středním školám vhodnou platformu, která by byla schopná zajistit základní služby spojené s informačními a komunikačními toky mezi

9 9 Marketingová strategie studenty, učiteli, vedením školy a rodiči, a navíc poskytla přidanou hodnotu v podobě využití moderních prostředků pro zefektivnění výuky a spolupráce s okolím školy. Bližší popis produktu a jeho základní funkcionality lze najít v podnikatelském záměru a na začátku tohoto dokumentu, kde jsou rovněž rozpracovány související ekonomické analýzy. Převážně se jedná o důraz na uvažování nad ekonomickým efektem uzamčení a síťovým efektem. Funkcionalita produktu je uvažována z pohledu všech potenciálních uživatelů Služby Naše firma se zaměřuje spolu s vývojem a prodejem systému poskytnout rovněž také veškeré služby související s tímto systémem a tím nabídnout potenciálním zákazníkům komplexní služby v oblasti ICT podpory školních procesů. Dále nabízíme úpravu systému podle potřeb školy, ať už se bude jednat o úpravě prostředí, úpravě grafické podoby, která bude reflektovat vzhled současného webu a podobně Implementace Základní službou spojenou s prodejem IS výše uvedeného typu je implementace. Z marketingového hlediska je důležité navrhnout metodiku implementace takovým způsobem, který umožní vhodnou prezentaci firmy. Důležité je zvýraznění ceny implementace spolu s její kvalitou a rychlostí Podpora Nezbytnou součástí nabídky je rovněž systémová podpora, která má zajistit nejenom aktualizaci a řešení případných chyb, ale rovněž zajistit aby systém reflektoval moderní trendy v oblasti. 6. Cenová strategie 6.1. Pilotní provoz Základem naší cenové strategie je nejdříve produkt nabídnout vybraným středním školám jako pilotní vysoce cenově výhodný provoz a ze zjištěných informací z tohoto provozu dále pokračovat při rozvoji cenové strategie. Tím bychom mohli získat pozitivní reference produktu. Tato strategie bude následně záviset na základním faktu, jestli se podaří nabídnout tento produkt MŠMT jako standardizované řešení pro SŠ nebo zda se naše firma vydá spíše cestou individuálního prodeje jednotlivým SŠ. V tomto případě dojde k úpravám

10 10 Marketingová strategie marketingové strategie. Primárně počítáme s individuálním řešení na které je prioritně zaměřená tato studie Způsob stanovení ceny Cenová strategie a z ní vycházející stanovaní ceny musí vycházet z detailnější analýzy poptávky po produktu, která je závislá od úspěchu prvotní fáze a její reference. Vzhledem ke specifiku nákladů IS, kde jsou téměř nulové marginální náklady a klesající průměrné náklady, je nutné specificky přistupovat i ke stanovení ceny. Odhadovaná cena produktu je kolem jednoho milionu korun, ale jedná se opravdu jen o velmi odhadovanou cenu. Cena bude dále záležet nejenom na poptávce, ale i na množství poptávaných funkcí a dalších hledisek Množstevní slevy při distribuci prostřednictvím MŠMT Zcela odlišný typ cenové strategie by bylo nutné zaujmout při prodeji produktu hromadným způsobem skrze programy informatizace v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tato strategie je zde jen navrhnuta v případě úspěchu projektu u MŠMT. Tato odlišná strategie by pramenila jednak z množstevních slev, ale hlavně z odlišné koncepce implementace a integrace produktu. Masivnější zavádění produktu by vyžadovalo odlišný přístup. Někde by vedlo ke snížení nákladů, ale jinde naopak k jejich zvýšení. Ohledně distribuce přes MŠMT závisí samozřejmě na naší aktivitě a ochotě ministerstva měnit věci k lepšímu a pokračovat v reformování současného přežitého středního školství. Možné úpravy produktu by mohla být také implementace funkce pro oznamování výsledků a poskytování informací vzhledem ke státním maturitám, elektronické zkoušky studentů, které se průběžně provádí na středních školách v klasické podobě a podobně. Mimo pokusu vytvořit náš produkt jako standardní řešení se samozřejmě budeme snažit získat i dotaci na vývoj systému. 7. Způsoby prezentace firmy a produktu Prezentace a vizuální komunikace firmy je nedílnou součástí úspěšného působení na trhu. Začíná vytvořením působivého loga firmy nebo konkrétního projektu. Na zabezpečení vizuální komunikace pracuje naše grafické oddělení, jehož základním cílem je vytvořit konzistentní vizuální prezentaci firmy a všech firemních výstupů počínaje podnikatelským plánem, úvodní studií a webovou prezentací, přes zpracování manuálů a interfaců a konče marketingovými letáky.

11 11 Marketingová strategie Ke konzistentnímu přístupu slouží jednak tato část marketingové strategie a jednak také grafický manuál firmy. Ústředním motivem firmy je kostička puzzle, která symbolizuje na jedné straně komplexní přístup a na straně druhé učení se a zdokonalování a samozřejmě i hraní si, jelikož práce s naším systémem by mělo být hračkou. Z tohoto motivu a filozofie vychází celá prezentace firmy a produktu Webová prezentace Webová prezentace, kterou má na starosti grafické oddělení, vychází ze společné firemní grafiky. Obsahuje jednak část prezentující firmu a projekt jako takový, včetně jednotlivých členů týmu, ale je do budoucna rovněž určena pro prezentaci obchodní a nabídku produktu spolu s doplňkovými službami Propagační leták Nedílnou součástí marketingové komunikace, prezentace a reklamy je nezbytně papírová forma prezentující základní funkcionalitu a výhody produktu. Takový informační leták musí obsahovat screenshoty klíčových obrazovek systému. Musí být zpracován poutavou formou podle zásad typografie, kompozice a práce s barvou. Důležitá je rovněž konzistence s grafickým manuálem společnosti a důraz na klíčové grafické prvky, které mají působit na zákazníka Prezentace funkčnosti a výhod pro ředitele škol Přes veškeré moderní trendy v oblasti marketingové komunikace zůstává osobní setkání a přímá prezentace důležitou součástí každé marketingové kampaně. O to důležitější jsou tyto přístupy, pokud se jedná o vizionářský projekt, kde je kladen důraz na pilotní provoz a je proto nutné přesvědčit klíčové vytipované zákazníky o prospěšnosti se takového projektu zúčastnit. Z tohoto důvodu se budeme snažit účastnit konferencí pořádaných MŠMT, veletrhů studijních příležitostí, kde se samozřejmě v hojné míře vyskytují i učitelé a ředitelé škol. Dále se budeme snažit zaměřit naší strategii přímým obesíláním škol, zdůrazňováním výhod našeho systému atd Design a grafika produktu Naše společnost dává důraz nejen na svoji vlastní prezentaci, ale rovněž na posilování vazeb mezi školou jako naším zákazníkem a jejím okolím. Školní systém tak přizpůsobíme graficky a designem k vnitřním kulturním zvláštnostem školy. Výsledný produkt pak bude reflektovat školní barvy, loga a podobně, což umožní jeho uživatelům příjemnější práci a pocit sounáležitosti s danou institucí. Prezentační produkt, však bude založen na našem základním designu, který je však určen jen pro

12 12 Marketingová strategie první prezentace před pilotními implementacemi. V další fázi již budeme odkazovat na úspěšné referenční implementace spolu se specifickými designy. Specifický design rovněž umožní, aby byly sladěny vnitřní s vnějším informačním systémem, jako jsou například webové stránky školy PR Ke komunikaci a prezentaci samozřejmě dnes patří neodmyslitelně PR. Samozřejmostí pro novou firmu je snaha využít tisku s představením naší společnosti, představením novinek, zahájení pilotního provozu. Snaha zdůraznit nové způsoby využití informačních systému pro střední školy a podobně. Z tohoto důvodu naše společnost má i odpovědného pracovníka na vztah s médii. 8. Distribuce 8.1. Cílové školy pro pilotní provozy Z pohledu distribuční strategie je klíčové na počátku zhodnotit potenciální poptávku po našem produktu po pilotním provozu. Na základě pilotních provozů a z nich plynoucí zpětné vazby opětovně zhodnotit prodejní strategii a přizpůsobit ji novým poznatkům. Pilotní provozy musejí být z hlediska marketingové strategie vhodným způsobem zvýhodněny, aby motivovaly potenciální zákazníky k pořízení systému, což je důležité k úspěchu strategie firmy. Jedná se o jednu z nejklíčovějších částí našeho projektu a od této části se odvíjí další úspěch, či neúspěch projektu Individuální distribuce Po provedení pilotního provozu počítáme převážně s možností individuální distribuce. Zde se nabízejí dvě možnosti. První je založená na běžném krabicovém prodeji spolu se základními službami, kde se bude jednat o omezený systém složený jen z několika modulů. Druhá varianta je nákladnější a bude tvořit jádro naší společnosti. Umožňuje lépe customizovat řešení. Touto variantou jsou individuální zakázky a na míru šité implementace. Výhodou tohoto řešení je jednak v obsahu funkcí, testováním, customizaci produktu podle přání zákazníka a samozřejmě bezproblémová implementaci aplikace.

13 13 Marketingová strategie Způsob a detaily distribuce bude ještě předmětem marketingového šetření po provedení pilotních projektů a po výsledcích vyjednávání s MŠMT Distribuce skrze MŠMT Pokud by byl produkt natolik úspěšný, že by bylo možné vyjednat spolupráci a plošné implementace a spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy bylo by nezbytné vytvořit odlišnou prodejní, ale rovněž implementační strategii a metodiku. Taková strategie by však musela být tvořena ve spolupráci se samotným ministerstvem, aby reflektovala jeho požadavky. Jelikož nejsou známy výsledky vyjednávání, úspěchy pilotního provozu a podobně, tak tato možnost distribuce je pouze ve fázi eventuálního návrhu, který zatím není dále zpracován. 9. Společenská odpovědnost firmy Naše firma se bude snažit jít s novými trendy, které jsou typické v zahraničí. Proto se budeme zabývat také strategií tzv. společenské odpovědnosti. Pravdou je, že společenská odpovědnost nesouvisí s marketingem, ale i tak bychom ji chtěli v tomto dokumentu částečně nastínit. Společenská, resp. sociální odpovědnost firem je v současné době hojně užívaný pojem. Celosvětově se k němu hlásí významné firmy (v ČR zatím především se zahraničním kapitálem), odborové svazy (sdružení zaměstnanců) i nevládní a neziskové organizace (dále NNO). Každé této skupiny se společenská odpovědnost firem (dále SOF) týká, ale každá z těchto skupin k ní přistupuje z pohledu vlastních zájmů. Společenské odpovědnosti by se dalo využít ke zvýšení prestiže a povědomí o naší firmě. Samozřejmostí, že toto není hlavní cíl, ale možný následek. Vzhledem ke společenské odpovědnosti bychom se chtěli zaměřit na dodržení interních faktorů společenské odpovědnosti, které se týkají hlavně řízením lidských zdrojů, bezpečnost a ochranu při práci a podobně. Vzhledem k externím faktorům bychom se chtěli převážně zaměřit například na mentoring. Mentoring je proces předávaní zkušeností, směrem od mentora k mentorovanému (mentee). Nemělo by však jít o jednosměrnou cestu, ale o příležitost k vzájemnému obohacování a k rozvoji komunikačních a interpersonálních dovedností. Velké západní firmy využívají mentoring nejen jako způsob podpory neziskovým organizacím, ale za prestižní je považováno mentorovat například malé a střední podniky nebo učitele, kteří pak předávají zkušenosti žákům.

14 14 Marketingová strategie Hodiny, které zaměstnanec stráví mentorováním, jsou součástí jeho placené pracovní doby. Proto bychom chtěli nabídnout naším zaměstnancům možnost mentorovat učitele a žáky s oblastmi jejich práce, učit je využívat internet efektivně, seznamovat s novými trendy a podobně. Pro zaměstnance to bude mít výhodu hlavně v zapojení do jakési komunity, poznání vlastních zákazníků, zjišťování jejich potřeb, zkušeností a podobně.

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti 5. 2.1 Historie 5. 2.2 Vize 5. 2.3 Cíle 6. 2.4 Strategie 6. 2.5 Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6

1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti 5. 2.1 Historie 5. 2.2 Vize 5. 2.3 Cíle 6. 2.4 Strategie 6. 2.5 Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6 Podnikatelský záměr 2 Podnikatelský záměr Obsah 1 Shrnutí 5 2 Popis společnosti 5 2.1 Historie 5 2.2 Vize 5 2.3 Cíle 6 2.4 Strategie 6 2.5 Vlastnické poměry 6 3 Organizace společnosti 6 3.1 Klíčové osobnosti

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o.

Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o. Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o. Pracovní skupina: Jan Rylich a Tomáš Tománek Úvod Marketing IS hlavní téma BOBCATSSS 2007 Myšlenka: Teorie je dobrá,

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1290P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Oddělení IT ČMFS. Aktiv KFS,OFS Nymburk 2011. Jiří Helcl ředitel oddělení IT ČMFS Prezentace IT ČMFS (Informační systém)

Oddělení IT ČMFS. Aktiv KFS,OFS Nymburk 2011. Jiří Helcl ředitel oddělení IT ČMFS Prezentace IT ČMFS (Informační systém) Oddělení IT ČMFS Aktiv KFS,OFS Nymburk 2011 Jiří Helcl ředitel oddělení IT ČMFS Prezentace IT ČMFS (Informační systém) Aktiv KFS,OFS Nymburk 2011 Oddělení IT ČMFS Struktura oddělení Projekty IT 2010/2011

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více