7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D."

Transkript

1 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006

2 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran: 63 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Strategický marketingový proces Marketingová strategická analýza Marketingová strategie Marketingové programy Marketingový strategický plán Implementace marketingové strategie Marketingová kontrola Marketingové řízení na mezinárodních trzích Řešení úloh Literatura... 61

4 2

5 Úvod 3 ÚVOD Předmět marketing a marketingové dovednosti má seznámit studenty s podstatou marketing managementu a marketingovou koncepcí, která má zajistit konkurenční výhodu podniku na trhu. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a základními marketingovými dovednostmi potřebnými pro jednání a rozhodování v konkrétních situacích. Předmět je určen studentům, kteří si již osvojili potřebné dovednosti a znalosti z podnikové ekonomiky a ekonomické teorie. Tento předmět vychází a navazuje na znalosti studentů v oblasti managementu, podnikání, podniku, psychologie, sociologie a dalších oborů. Tato studijní opora je určena pro druhý semestr výuky předmětu Marketing a marketingové dovednosti a navazuje na první semestr výuky tohoto předmětu. Po prostudování textu budete znát: proces strategického marketingového řízení; proces a zásady tvorby marketingové strategie; způsoby a typy marketingových plánů pro marketingové řízení; specifika strategického marketingového řízení na mezinárodních trzích. Po prostudování textu budete schopni: provést marketingovou strategickou analýzu externího a interního prostředí podniku; navrhnout marketingovou strategii a sestavit marketingový plán; implementovat navrženou marketingovou strategii. Prostudováním textu získáte: znalosti analytických metod pro analýzu prostředí podniku; dovednosti potřebné k navržení marketingové strategie; dovednosti potřebné k sestavení marketingového plánu; znalosti o specifikách marketingového řízení na mezinárodních trzích. Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

6 4

7 1. Strategický marketingový proces 5 1. STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PROCES V této kapitole se dozvíte: o marketingovém řízení a strategickém marketingu; o strategickém marketingovém procesu; o strategickém, taktickém a operativním řízení podniku; o budování konkurenční výhody. Budete schopni: pochopit význam strategickém marketingového procesu; rozpoznat jednotlivé úrovně řízení podniku; rozčlenit strategický proces na jednotlivé fáze. Klíčová slova této kapitoly: Strategický marketingový proces, strategický marketing, marketingová strategie, konkurenční výhoda. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Strategické podnikové řízení představuje proces tvorby a realizace rozvojových záměrů dlouhodobější povahy mající zásadní význam ve vývoji řízeného subjektu a jejichž uskutečněním získává řídící subjekt komparativní výhodu. Strategické řízení se realizuje na úrovni vrcholového managementu, má výrazně komplexní působnost zahrnující veškerou činnost podniku a je východiskem všech podnikových plánů a projektů. Strategické řízení je proces formulace a zavádění strategie směřující k dosažení stanovených cílů v souladu s vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředím k zajištění prosperity a úspěšnosti podniku. Strategické řízení se uskutečňuje prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií. Taktické řízení má za úkol stanovit a řídit postupy a prostředky vedoucí k nejefektivnější realizaci strategie podniku. Taktické řízení probíhá na střední úrovni managementu, kde dochází ke konkretizaci strategických cílů a prostředků a zahrnuje užší okruh činností. Základní součástí taktického řízení je plánování a výsledkem je podnikatelských plán.

8 6 Marketing a marketingové dovednosti II Operativní řízení představuje poslední, nejnižší článek v hierarchii podnikového řízení. Jedná se o velmi konkrétní a detailní řízení v krátkém časovém horizontu, ve čtvrtletích, měsících, dekádách, dnech a hodinách. Nástrojem jsou operativní vnitropodnikové plány a nástroje vnitropodnikového řízení. Úkol k textu. Uveďte příklady činností z Vaší firmy na jednotlivých úrovních řízení podniku. 1.1 Strategické marketingové řízení Ze strategického podnikového řízení vychází strategické marketingové řízení, které řídí a koordinuje jednotlivé marketingové činnosti s cílem naplnění marketingových cílů při respektování vnitřních podmínek (zdrojů) a vnějších vlivů (příležitosti a ohrožení) podniku. Strategické marketingové řízení je náplní strategického marketingu, který se zabývá analýzou trhu, vývojem strategie a implementací marketingových aktivit na cílovém trhu. Základními cíli marketingového řízení jsou: 1. Budování vztahu podnik - cílový trh tržní orientací procesu marketingového řízení zohledňujícího změny v prostředí podniku s cílem vyšší míry uspokojeni potřeb cílového trhu. 2. Výběr a formulace adekvátní marketingové strategie pro určitý cílový trh. 3. Přenesení marketingové filosofie (koncepce) do všech činností podniku se zapojením zaměstnanců do procesu uspokojování potřeb zákazníka s cílem naplnění stanovených marketingových cílů. 1.2 Strategický marketingový proces 1. Plánovací etapa hodnotí prostředí podniku, stanovuje cíle a určuje strategické směry a plány. Kroky plánovací etapy jsou: marketingová situační analýza, externí a interní (kde jsme se nacházeli, kde se nacházíme, kam se můžeme dostat) stanovení marketingových cílů (kam se chceme skutečně dostat)

9 1. Strategický marketingový proces 7 formulace marketingových strategií (jakým způsobem dosáhneme stanovených cílů, jakým způsobem budeme konkurovat s výrobky na trzích) sestavení marketingového plánu (jak postupovat při sestavování písemného dokumentu marketingového plánu) 2. Realizační etapa (implementace) představuje proces, ve kterém se marketingové plány přeměňují v činnosti a rozhodnutí zajišťující realizaci plánu v souladu se stanovenými cíly. Realizační etapa zahrnuje: určení způsobu organizace marketingových činností v podniku (volba typu organizační struktury pro realizaci) vlastní realizace plánu (přeměnění úkolů plánu ve skutečné produkty) 3. Kontrolní etapa hodnotí, zda používaná strategie skutečně představuje nejlepší možnosti pro dosažení stanovených cílů. Kompletně sleduje a posuzuje marketingové úsilí podniku. Činnosti v rámci kontrolní etapy: měření dosažených výsledků a porovnání s plánem hodnocení, upravování plánu a využití odchylek Příklad. Přestože je kontrola poslední fází strategického marketingového procesu, je vlastně startovacím bodem a zdrojem informací pro další strategické marketingové plánování. 1.3 Konkurenční výhoda Konkurenční výhoda, která je výsledkem procesu strategického řízení je jádrem výkonnosti podniku na trzích za existence konkurence. Konkurenční výhoda je dlouhodobě udržitelná výhoda nad konkurencí a je klíčem k dlouhodobé finanční výkonnosti firmy. Úkol k zamyšlení. Jakou konkurenční výhodu má Vaše firma vůči podobným konkurenčním firmám. Zdrojem konkurenční výhody organizace jsou jak vnější operace (vztahy) tak vnitřní operace. Mezi konkurenční výhody postavené na vnějších operacích patří

10 8 Marketing a marketingové dovednosti II zákaznické vztahy (loajalita zákazníků), právní možnosti, spolupráce s distribučními články apod. Ke konkurenčním výhodám postavených na vnitřních operacích patří řízení produktového mixu, operace firmy, kontrolní systém firmy apod. Příklad. Konkurenční výhoda se také někdy přirovnává k hradbě (opevnění), kterou firma chrání svoji vybudovanou pozici na trhu. Tato opevnění jsou, však vlivem tlaku a síly konkurence narušována. Proto je potřeba vybudovanou konkurenční výhodu posilovat a neustále podporovat. Shrnutí kapitoly. Strategické marketingové řízení, které vychází ze zásad a klíčových rozhodnutí top managementu podniku, řídí a koordinuje jednotlivé marketingové činnosti s cílem naplnění marketingových cílů při respektování zdrojů a příležitostí a ohrožení podniku. Proces marketingového řízení se člení do tří etap: plánovací etapa, realizační etapa, kontrolní etapa. Výsledkem procesu strategického marketingového řízení by mělo být nalezení a vybudování konkurenční výhody. Korespondenční úkol. Proveďte analýzu systému řízení ve Vaši firmě a identifikujte způsoby jakými je budována a posilována konkurenční výhoda Vaší firmy. Otázky: 1. Strategické marketingové řízení vychází ze zásad a klíčových rozhodnutích stanovených: a) top managementem b) středním managementem c) operačním managementem

11 1. Strategický marketingový proces 9 2. Marketingové řízení je proces vedoucí ke stanovení a dosažení marketingových cílů při respektování: a) vnitřních podmínek b) vnějších vlivů c) vnitřních podmínek a vnějších vlivů d) bez ohledu na vnitřní a vnější podmínky 3. Strategie je hlavním nástrojem a) strategického řízení b) taktického řízení c) operativního řízení 4. Proces marketingového řízení zahrnuje etapu plánovací a realizační. Tvrzení je: a) správné b) nesprávné 5. Návrh marketingové strategie je prováděn v rámci: a) strategického plánování b) realizační fáze Úloha č. 1. Jakou konkurenční výhodu buduje Vysoká škola podnikání, a. s.?

12 10 Marketing a marketingové dovednosti II

13 2. Marketingová strategická analýza MARKETINGOVÁ STRATEGICKÁ ANALÝZA V této kapitole se dozvíte: o podstatě a významu marketingové strategické analýzy; o krocích marketingové strategické analýzy; o zdrojích a metodách marketingové strategické analýzy; o marketingových cílech a pravidlech pro jejich definování. Budete schopni: provést externí strategickou analýzu podniku; provést interní strategickou analýzu podniku; využít informační zdroje a metody pro provedení marketingové strategické analýzy; definovat marketingové cíle. Klíčová slova této kapitoly: Marketingová strategická analýza, interní strategická analýza, externí strategická analýza, marketingový cíl. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Marketingová situační analýza představuje systematické, pravidelné, důkladné, kritické a nestranné zkoumání a posouzení vnitřní situace podniku (interní analýza) a vnějšího prostředí (externí analýza). Analýza se provádí v určitých časových intervalech a zkoumá minulý, současný a budoucí vývoj. Analýza posuzuje celkovou podnikovou situaci, určuje jeho místo v prostředí a vymezuje vývoj jeho budoucích aktivit. 2.1 Kroky marketingové situační analýzy 1. Externí analýza Analýza makroprostředí sleduje a hodnotí předpokládaný vliv hlavních faktorů makroprostředí na uskutečnění konkrétní marketingové strategie podniku.

14 12 Marketing a marketingové dovednosti II Informační zdroje: sekundární zdroje o makroprostředí a dílčích trzích, studie, rešerše, statistické soubory, statě odborných časopisů apod. Metody analýzy: statistické metody (analýza časových řad, regresní a korelační analýzy), metody demografické statistiky, prognostické metody, politologie, makroekonomická teorie, metody scénáře, PEST analýza aj. Úkol k textu. Vymezte makroprostředí podniku a určete základní složky tohoto prostředí. Analýza mezoprostředí, trhu zahrnuje analýzu a hodnocení základních parametrů trhu a subjektů na trhu. Informační zdroje: sekundární informace vztahující se k cílovému trhu, primární informace získané výzkumem, informace z marketingového informačního systému Metody analýzy: marketingový výzkum trhu, segmentace trhu, statistické analýzy, metody kauzální analýzy, metoda 4C a další. Úkol k textu. Vymezte mezoprostředí podniku a určete subjekty tohoto prostředí. 2. Interní analýza představuje analýzu realizace dosavadní mise podniku a strategických cílů, nástrojů marketingového mixu, schopností firmy jako subjektu trhu a zdrojů firmy. Informační zdroje: MIS podniku, rozbory a hodnocení podnikových aktivit, šetření aj. Metody analýzy: metody ekonomické analýzy (analýza časových řad, komparace, kauzální analýzy), metody strukturní analýzy, expertizní metody, SWOT analýza, metody portfolio analýzy, metody analýzy struktury sortimentu, ABC analýza, analýza marketingové efektivnosti, analýza ziskovosti Úkol k textu. Charakterizujte SWOT analýzu, metody portfolio analýzy a metody analýzy struktury sortimentu.

15 2. Marketingová strategická analýza Konfrontační analýza zahrnuje konfrontaci silných a slabých stránek podniku ve vztahu k příležitostem a ohrožením z prostředí. Informační zdroje: informace získané z interní a externí analýzy doplněné dalšími relevantními primárními a sekundárními informacemi. Metody analýzy: strukturní analýza, konfrontační SWOT analýza, ABC analýza, expertizní hodnocení, komparační analýza, statistické a ekonomickomatematické metody aj. Příklad. Mezi významné metody konfrontační analýzy patří: - Konfrontační SWOT analýza, která vytváří na základě kombinace vnitřních a vnějších faktorů základní strategické situace. - Model rentability a konkurenční schopnosti podniku, který dává do souvislosti matici BCG a Druckerovu klasifikaci. 4. Prohlubující analýza hlouběji a detailněji zkoumá pozici podniku na trhu, strukturu produktového sortimentu a další vztahy. Informační zdroje: informace zjištěné v předcházejících krocích situační analýzy doplněných dalšími informačními zdroji. Metody analýzy: metody hodnotové analýzy, expertní metody, ABC analýzu, prohloubenou SWOT analýzu, portfolio analýzy, analýzu zkušenostního efektu, analýzu cyklu tržní životnosti produktu a další. Příklad. Mezi metody prohlubující analýzy patří: - Analýza zkušenostního efektu (zkušenostní křivky) vychází z poznatku, že s každým přírůstkem výroby či prodeje, za předpokladu konstantní ceny, se mohou náklady snížit o 20 30%. - Prohloubená SWOT analýza kombinuje konfrontační SWOT analýzu s analýzou životního cyklu produktu. 5. Syntéza podává souhrnný pohled na hlavní problémové oblasti podniku (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení), které byly identifikovány v přecházejících krocích situační analýzy různými metodami. Výsledkem by

16 14 Marketing a marketingové dovednosti II mělo být navržení základních strategických variant, které vycházejí z výsledků jednotlivých fází situační analýzy. 2.2 Marketingové cíle Cíle popisují, kam se má podnik dostat, tak, aby byl zajištěn požadovaný budoucí stav, který má podniku zabezpečit zdravý růst a prosperitu. Cíle představují úkoly, které musí firma splnit ve vymezeném čase, aby dosáhla požadovaného stavu. Marketingové cíle jsou cíle odvozené od primárních celopodnikových cílů a vyjadřují konkrétní marketingové úkoly pro určené časové období. Cíle neobsahují pokyny ani instrukce, jak dosáhnout jejich naplnění, ale pouze požadovaný cílový stav. Cíle by měly odpovídat na otázky: Co (konkrétní užitek), Kolik (množství), Pro koho (cílové trhy a tržní segmenty), Kdy (časový horizont) Pravidla pro definování cílů: - Specifické - přesné vymezení, co je cílem a cíle hierarchicky uspořádat. - Měřitelné kvantifikace požadovaného cílového stavu pro potřeby hodnocení míry jeho naplnění. - Akceptované soulad marketingových cílů s firemními a přijatelnost cílů pro okolí podniku. - Reálné splnitelnost a dostatečná náročnost cílů. - Termínované časově vymezený horizont pro splnění cíle. Příklad. Příklady vhodně zvolených cílů: - Uvést na trh novou produktovou řadu Model 12 a prodat do konce roku 2005 minimálně ks. - Zvýšit v roce 2005 náš podíl na tuzemském trhu z 15% na 20%, a to zejména oslovením nových zákazníků na Moravě.

17 2. Marketingová strategická analýza 15 Skupiny oblasti cílů: - Cíle týkající se postavení podniku na trhu (tržní podíl, objem prodeje, velikost obratu aj.) - Cíle týkající se rentability (zisk, rentabilita z obratu, z vlastního a celkového kapitálu) - Finanční cíle (likvidita, struktura kapitálu, úvěrová důvěra, schopnost samofinancování) - Sociální cíle (ekonomické a sociální zabezpečení zaměstnanců, výkony a postoje zaměstnanců a managementu, rozvoj osobnosti, pracovní uspokojení) - Cíle týkající se tržní prestiže a společenského postavení (image a prestiž, společenský a regionální vliv, politický vliv, vztah k veřejnosti aj.) Hierarchizace cílů znamená, že pro formulaci cílů je vhodné použít diferencovaný přístup rozlišující různé úrovně cílů. Cíle potom můžeme dělit na: nadřazené vrcholové cíle (mise podniku, formulace identity podniku, podniková politika), prováděcí cíle (cíle funkčních oblastí), dílčí cíle a elementární cíle (operace s nástroji marketingového mixu). Úkol k zamyšlení. Proveďte analýzu cílů firmy, ve které pracujete a pokuste se tyto cíle rozčlenit a hierarchizovat. Shrnutí kapitoly. Marketingová strategická analýza umožňuje posoudit celkovou podnikovou situaci, určit jeho místo v prostředí a určit vývoj jeho budoucích aktivit. Na základě informací a výsledků z marketingové analýzy jsou stanovovány marketingové cíle. Marketingové cíle popisují budoucí požadovaný budoucí stav, který má zajistit zdravý růst a prosperitu firmy.

18 16 Marketing a marketingové dovednosti II Korespondenční úkol. Proveďte marketingovou strategickou analýzu firmy, ve které pracujete. Na základě provedené analýzy stanovte cíle pro další činnost firmy. Otázky: 1. Marketingová situační analýza je systematické, důkladné, kritické a nestranné zkoumání a posouzení a) vnitřní situace podniku b) vnější situace podniku c) vnitřní i vnější situace podniku 2. Ta část situační analýzy, která identifikuje, analyzuje, zhodnocuje a konfrontuje vnitřní a vnější faktory podniku se nazývá a) prohloubená analýza b) konfrontační analýza c) syntéza 3. Mezi interní metody situační analýzy nepatří: a) SWOT analýza b) marketingový audit c) analýza ziskovosti d) výzkum trhu 4. Marketingové cíle jsou a) primární b) druhotné odvozené od celopodnikových cíl 5. Mezi požadavky na stanovení marketingových cílů nepatří a) dosažitelnost cílů b) časové vymezení cíle c) pokyny a instrukce k dosažení cílů d) konzistentnost s firemními cíly Úloha č. 1: Vytvořte konfrontační SWOT analýzu firmy, ve které pracujete.

19 2. Marketingová strategická analýza 17 Úloha č. 2. Vytvořte model rentability a konkurenční schopnosti podniku, ve kterém pracujete. Úloha č. 3. Definujte cíle Vaši firmy tak, aby byly SMART. Neformální vstup autora do textu. Provedení kvalitní marketingové strategické analýzy předpokládá znalost jednotlivých metod a zdrojů informací. Tyto metody jsou využívány v různých oblastech ekonomie a ekonomiky podniku. Jejich znalost je pro budoucí manažery nezbytná.

20 18 Marketing a marketingové dovednosti II

21 3. Marketingová strategie MARKETINGOVÁ STRATEGIE V této kapitole se dozvíte: o podstatě marketingového strategického plánování; o marketingové strategii a zásadách tvorby marketingové strategie; o požadavcích na marketingovou strategii; o základních rozhodnutích v procesu tvorby marketingové strategie. Budete schopni: navrhnout marketingovou strategii; provést rozhodnutí o volbě a pokrytí trhu; provést rozhodnutí o způsobu zpracování trhu; provést rozhodnutí o vymezení chování vůči subjektům trhu. Klíčová slova této kapitoly: Marketingová strategie, marketingové strategické plánování, trh, konkurence, zákazníci, distribuční články, strategie. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Marketingové strategické plánování konkretizuje optimální způsob realizace stanovených cílů, které vytvářejí rámec a základní orientaci pro dílčí aktivity strategického plánu (projektu). Pod pojem marketingové strategické plánování, jehož obsahová a formální úroveň značně kolísá, se zahrnují úvodní fáze procesu tvorby strategie. Strategické plánování by mělo dát odpovědi na základní otázky jako jsou: 1. Na jaké trhy a s jakými konkrétními cíly by se měla firma zaměřit? 2. Jaké cíle chce firma dosáhnout? 3. Jaké nástroje marketingového mixu a jaké operace musí firma realizovat, aby dosáhla stanovených cílů?

22 20 Marketing a marketingové dovednosti II 3.1 Marketingová strategie Na základě stanovených cílů dochází k projektování, navržení plánu strategických marketingových operací, které vymezují a volí konkrétní optimální způsob dosažení cílů. Základním úkolem procesu tvorby marketingové strategie je určení takové realizace a podnikatelského působení podniku na trhu, aby byl zajištěn dlouhodobý růst zisku a hodnoty podniku. Marketingová strategie vychází z podnikové strategie, která udává koncept celkového chování organizace, stanoví cesty k dosažení poslání a cílů, určuje nezbytné činnosti a alokuje zdroje potřebné pro dosažení zamýšlených záměrů. Požadavky na marketingovou strategii: konzistentnost strategie s podnikovou strategii proveditelnost a dosažitelnost strategie z hlediska zdrojů a technologie podniku přijatelnost a uskutečnitelnost strategie podnikem a okolím předpoklady úspěchu z hlediska požadovaného podílu na trhu a ziskovosti stupeň řešení daného problému musí být explicitní (jednoznačná, jasná) Marketingová strategická orientace může být dvojího typu: Ofenzivní strategie je růstově orientována a zaměřena na posílení tržního podílu a budoucích zisků. Mezi růstové strategie zařazujeme strategie v Ansoffově růstové matici, které řeší vztah produkt trh. Existující trh Nové trhy Stávající produkty Tržní penetrace Rozvoj trhu Nové produkty Rozvoj produktu Diverzifikace Defenzivní strategie je krátkodobé povahy a zaměřena na udržení tržního podílu. Defenzivní strategie se uskutečňuje tržní obranou a výstupem z trhu.

23 3. Marketingová strategie 21 Úkol k zamyšlení. Jakou marketingovou strategickou orientaci má podnik, ve kterém pracujete? 3.2 Základní rozhodnutí v procesu tvorby marketingové strategie Mezi základní rozhodnutí v procesu tvorby marketingové strategie patří: volba a pokrytí trhu vymezení chování vůči subjektům trhu určení adekvátních nástrojů marketingového mixu marketingové programy Volba a pokrytí trhu Rozhodnutí o volbě trhu a jeho pokrytí je zásadním rozhodnutím, které vymezuje prostor realizovaných marketingových aktivit. Volba trhu závisí na takových faktorech jako je charakteristika odvětví, konkurenční výhoda podniku, míra rozdílnosti preferencí (zákaznických potřeb) a fáze životního cyklu produktu. Rozhodování o volbě trhu zahrnuje: rozhodnutí o zhodnocení trhu (zda na trh vstoupit a investovat) rozhodnutí o způsobu jeho zpracování (jaké produkty nabízet, míra investic) - JAK VSTOUPIT - KDY VSTOUPIT - KDE VSTOUPIT Určení vhodného trhu a definování adekvátní specifické strategie je náplní cíleného marketingu zahrnujícího segmentaci trhu, tržní cílení a positioning. Úkol k textu. Charakterizujte proces cíleného marketingu a vyjmenujte strategie tržního cílení. Volba trhu je významně ovlivněna tržním prostředím (prostředím odvětví). Michael E. Porter rozdělil tržní prostředí (na základě životního cyklu odvětví.,

24 22 Marketing a marketingové dovednosti II míry koncentrace firem v odvětví, fází cyklu produktu a míře vystavení trhu mezinárodní konkurenci) na pět typu, na: 1. Trhy nově vznikající (mladé trhy, rozvojové, růstové trhy) jsou nově formované nebo zreformované trhy, které v podstatě odpovídají fázi zavádění produktu na trh. Z hlediska okamžiku vstupu na mladý trh rozlišujeme strategie, tzv. timing strategie: Strategii pionýrskou, kterou používá první podnikatel (pionýr) vstupující na vznikající trh. Strategii včasného následovníka realizuje firma vstupující na trh po pionýrovi na základě svého rozhodnutí v určitém časovém období. Strategii pozdního následovníka volí firma vstupující na trh za včasným následovníkem po určitém časovém období. Včasný následovník nebo pozdní následovník mohou volit některou z konfrontačních strategií: Přímá konfrontace Nepřímá konfrontace Silnější než konkurent Frontální útok Boční útok Slabší než konkurent Vplížení se Blesková válka 2. Rostoucí trh je charakteristický menší nejistotou než mladý trh. Na rostoucím trhu již můžeme identifikovat a charakterizovat různé skupiny zákaznických potřeb a požadavků. Základní strategie na rostoucích trzích Strategie širokého (extenzivního) pokrytí Strategie selektivního (výběrového) pokrytí Strategie tržních nik (výklenků) 3. Dospělé a upadající trhy jsou charakteristické nasyceností dané klesajícím počtem zákazníků, uživatelskou intenzitou, intenzitou konkurence, globálními změnami aj. Mezi základními strategiemi na těchto trzích je: Stabilizace je uskutečňována snižováním nákladů, selektivním cílením nebo produktovou diferenciací. Zvyšování tržního podílu podniku zvyšováním jeho finanční výkonnosti. Sklízení je rozhodnutím o nesoupeření.

25 3. Marketingová strategie Globální trhy představují trhy, na kterých firmy soutěží na globálním základě, to je na celkové ploše světového trhu s mezinárodní konkurencí. Na globálních trzích je možné použít několik strategických směrů: Strategie z hlediska integrace podnikových funkcí - ofenzivní globalizace (jednotná integrace všech podnikových funkcí) - defenzivní globalizace (částečná integrace podnikových funkcí) Strategie z hlediska dlouhodobých programů - mezinárodní marketingové strategie - multinárodní marketingová strategie - globální marketingové strategie - duální marketing Strategie z hlediska standardizace nástrojů marketingového mixu - globální dosah a standardizace - lokální adaptace - glokalizace Strategie z hlediska preference - rozhodnutí o pokrytí trhu - orientace na náklady - orientace na kvalitu - inovační orientace Vymezení chování vůči subjektům trhu Oblast strategie týkající se chování k subjektům trhu stanovuje vztahy k subjektům trhu, a tím pomáhá budovat konkurenční výhodu. Budování vztahů s okolím podniku je ovlivněno existencí mnoha faktorů, které můžeme rozdělit do dvou základních skupin: turbulence a různorodost prostředí, dovednosti manažerů a zdroje podniku. Strategie orientované na zákazníka Strategie cena množství Strategie preference Strategie konkurenčně zaměřené Generické konkurenční strategie E. M. Porter Vůdčí postavení v nízkých nákladech nebo cenách Strategie diferenciace (uspokojování diferencovaných požadavků)

26 24 Marketing a marketingové dovednosti II Strategie úzkého zaměření (koncentrace na tržní výklenek) Strategie z hlediska úsilí o tržní pozici P. Kotler Strategie tržního vůdce Strategie tržního vyzyvatele Strategie tržního následovatele Strategie tržního výklenkáře Strategie z hlediska konkurenční pozice A. D. Littley Dominantní Silná Příznivá Udržitelná Slabá Neschopná života Strategie zaměřené na distribuční články Přizpůsobení (pasivní postoj podniku) Kooperativní (podnik aktivně spolupracuje se subjekty trhu) Konfliktní (konfrontace s účastníky trhu) Úhybná (snaha o zamezení možnosti vzniku konfliktních situací) Strategie zaměřené na zájmové skupiny (Krűger) Inovace (aktivní postoj podniku inovacemi v souladu s požadavky skupin) Přizpůsobení (podnik vyčkává a reaguje na vzniklé požadavky) Odvolávání (zájmem je zachování stávajících poměrů) Úhybná (podnik se vyhýbá požadavkům skupin i konfliktům se skupinami formou přenesení problému nebo ústupu z oblasti) Úkol k zamyšlení. Pokuste se určit strategii (nebo několik strategií), kterou se v současné době řídí podnik, ve kterém pracujete. Korespondenční úkol. Na základě provedené analýzy a definovaných cílů navrhněte adekvátní marketingovou strategii, zahrnující volbu trhu a chování vůči subjektům trhu.

27 3. Marketingová strategie 25 Shrnutí kapitoly. Cílem marketingového strategického plánování je analýza současné a očekávané budoucí situace podniku, určení směru rozvoje podniku a navržení prostředků pro dosažení poslání a cílů. Marketingová strategie představuje cestu k dosažení stanovených cílů a k tvorbě konkurenční výhody. Proces navrhování marketingové strategie vybírá cílový trh, určuje jednotlivé programy a vytváří konkurenční výhodu. Otázky. 1. Návrh marketingové strategie je prováděn v rámci a) strategického plánování b) realizační fáze 2. Ansoffova matice vymezující růstové strategie nezahrnuje: a) tržní penetraci b) rozvoj trhu c) diferenciaci d) rozvoj výrobku 3. Ofenzivní strategie je zaměřena na (označte nesprávnou odpověď): a) zvýšení tržního podílu b) vstup na nové segmenty c) tržní obranu d) tvorbu nového tržního potenciálu 4. Mezi Porterovy generické konkurenční strategie patří a) strategie úzkého zaměření b) diverzifikace c) tržní penetrace 5. Mezi konkurenční strategie nepatří strategie a) dominantní firmy b) vedoucí firmy c) tržního dobyvatele d) výklenkáře

28 26 Marketing a marketingové dovednosti II Úloha č. 1: Pokuste se navrhnout marketingovou strategii chování vůči subjektům trhu pro Vysokou školu podnikání, a. s.

29 4. Marketingové programy MARKETINGOVÉ PROGRAMY V této kapitole se dozvíte: o podstatě a významu marketingových programů; o produktových programech; o cenových programech; o distribučních programech; o propagačních programech. Budete schopni: rozhodnout o produktových programech; rozhodnout o cenových programech; rozhodnout o distribučních programech; rozhodnout o propagačních programech. Klíčová slova této kapitoly: Marketingový program, produktový program, cenový program, distribuční program, propagační program. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Marketingové programy (strategie zaměřené na prvky marketingového mixu program strategických operací s nástroji marketingového mixu) představují strategické operace s nástroji marketingového mixu ve vztahu k volbě a zpracování trhu. Marketingové programy se také nazývají poziční strategie, které ukazují strategické umístění produktu v očích a mysli zákazníků a rozdílnost tohoto produktu oproti konkurentům. Mezi základní rozhodnutí při tvorbě marketingových programů patří: Určení velikosti marketingových výdajů (marketingového rozpočtu) pro dosažení stanovených cílů. Konkretizace nástrojů marketingového mixu. Marketingová alokace zdrojů rozdělení celkových výdajů mezi jednotlivé konkrétní nástroje marketingového mixu.

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Plánování MANAGEMENT I TVORBA A STRUKTURA PLÁNU. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Plánování MANAGEMENT I TVORBA A STRUKTURA PLÁNU. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost MANAGEMENT I TVORBA A STRUKTURA PLÁNU Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování kvalita kvantita prostředky čas kompetence a odpovědnost 2 Podnikové strategické plánování poslání podniku obory podnikání alokace prostředků politika zaměstnanosti 3 ové

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Management a marketing, Učební praxe Společná

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 9 Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 1 Modely tvorby podnikové strategie Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 2 Modely tvorby podnikové

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Přednáška č. 6. Analýza odvětví

Přednáška č. 6. Analýza odvětví Přednáška č. 6 Analýza odvětví základní charakteristika odvětví struktura odvětví hybné změnotvorné síly odvětví klíčové faktory úspěchu základní charakteristika odvětví Za odvětví v tomto případě považujeme

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace Plánování Plánování zahrnuje ty činnost, které jsou zaměřeny na určování cílů pro budoucnost a prostředků, jak těchto cílů dosáhnout. Plánování je výchozí bod předchází výkonu všech ostatních funkcí, je

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Kontrola Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Kontrola - definice Je to důležitá součást řídící práce v rámci druhotného procesu

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více