Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Gabriela Kukalová Praha Duben, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. (datum)... (podpis studenta)

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat své vedoucí Ing. Gabriele Kukalové za cenné rady a konzultace při vypracovávání mé bakalářské práce.

4 Anotace Pro pivní trh, na kterém společnost Pivovary Staropramen a.s. působí, je typické silné konkurenční prostředí a citlivost na hospodářskou situaci celé ekonomiky České republiky. Přestože podnik disponuje silnou konkurenční pozicí na relevantním trhu, nesmí podcenit sílu ostatní konkurence, zvláště pak minipivovarů. Společnost by se měla zaměřit na inovování svých produktů a pokusit se je odlišit od konkurence, vhodná by byla agresivní forma reklamy, kde se srovnává s konkurencí. V posledních letech také klesá odbyt výčepních piv a zvyšuje se prodej dražších ležáků, podnik by tento fakt měl brát v úvahu a rozšířit svou nabídku produktů. Jak vyplynulo ze SWOT analýzy, podnik by se měl zaměřit hlavně na export pivních nápojů do zahraničí a rozšíření svých provozoven Potrefená husa taktéž do zahraničí, kde jsou trhy větší a tudíž je tam více potencionálních zákazníků. Klíčová slova: pivní trh, marketing, konkurenční prostředí, marketingová analýza Annotation Beer market is very specific with very insensitive competition enviroment. Also the customers are very price sensitive. Even though the company Pivovary Staropramen a.s. has very strong position among relevant markets, it should not underestimate the strength of other competitors, especially microbreweries. The company should innovate its own product portfolio and also try to differentiate from the competition for example with some kind of aggressive advertising. Recent trend in sales is the decrease of classic beer consumption. Consumers are focusing on more expensive lagers, the company should take this into account and try to expand product portfolio this way. SWOT analysis shows that the company should focus on export and also expand their Potrefená husa concept outside of the Czech Republic where it can find more customers. Key words: beer market, marketing, competition enviroment, marketing analysis

5 OBSAH ÚVOD... 7 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A MARKETINGOVÉ POJMY Definice marketingu Marketingové pojmy Vývoj marketingu Marketingová filosofie Základní podnikatelské koncepce Marketingové plánování MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA Marketingové prostředí Analýza makroprostředí Analýza mikroprostředí Analýza trhu Analýza SWOT Analýza ABC Bostonská matice Určení marketingových cílů Stanovení marketingových strategií MARKETINGOVÝ MIX Produkt (Product) Cyklus životnosti produktu Klasifikace produktů Cena (Price) Distribuce (Place) Propagace (Promotion) Další koncepce marketingového mixu ANALÝZA FIRMY PIVOVARY STAROPRAMEN A.S Charakteristika společnosti Základní údaje společnosti Orgány společnosti a struktura managementu Historie a současná situace společnosti... 39

6 5. MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA PODNIKU Analýza makroprostředí Analýza mikroprostředí Analýza konkurence Marketingová strategie podniku Produktová politika Cenová a distribuční politika Propagační politika Analýza SWOT ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 SWOT analýza... 54

7 ÚVOD Marketing neodmyslitelně patří k podnikání a v dlouhodobém horizontu rozhoduje o úspěchu každého podniku, který se nachází v konkurenčním prostředí. Marketing představuje v rukou schopných lidí mocný nástroj ve vedení firmy. Pivo je nejoblíbenější alkoholický nápoj a v České republice je stále hodně vyhledávaný (hlavně u mužů). V posledních pěti letech však jeho spotřeba klesá, tím se marketing pivních společností stává více důležitý, než tomu bylo v předchozích letech. Bakalářská práce pojednává o marketingu jako takovém, použití marketingových nástrojů, dále pak historií využívání marketingu ve firmách, využívání různých marketingových analýz a výzkumů včetně makroprostředí a mikroprostředí. Část práce se pak zaměřuje na aplikaci teoretických znalostí na firmu Pivovary Staropramen a.s. (produkty značky Staropramen) a návrhy na změnu plánování prodeje za účelem zvýšení tržeb a tržního podílu. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a zpracování marketingového plánování prodeje a návrh na změnu plánování prodeje za účelem zvýšení tržeb a tržního podílu na pivním trhu jak tuzemském, tak zahraničním. 7

8 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ Použité metody analýzy vycházejí ze stanovené marketingové strategie společnosti Pivovary Staropramen a.s. Pro vyhodnocení marketingové situace podniku bude provedena SWOT analýza, vyhodnoceny silné a slabé stránky a odhaleny potencionální příležitosti a ohrožení. Dále bude podrobně analyzováno makroprostředí a mikroprostředí dané firmy. Analýza makroprostředí bude použita jako predikční nástroj pro vývoj v daném odvětví v budoucnosti. Analýza mikroprostředí bude zkoumat trh, na kterém podnik působí, ale i jeho zákazníky nebo třeba konkurenci. V neposlední řadě se práce zabývá analýzou používaného marketingového mixu společnosti. V závěru bude vyhodnocena marketingová strategie, která odhalí slabá a silná místa podniku. Dále budou stanovena možná opatření pro celkovou prosperitu podniku v podobě návrhů na úpravu marketingových aktivit. 8

9 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A MARKETINGOVÉ POJMY 1.1 Definice marketingu Marketing neodmyslitelně patří k podnikání a v dlouhodobém horizontu rozhoduje o úspěchu každého podniku, který se nachází v konkurenčním prostředí. Existuje velké množství definic marketingu. Marketing jako takový je komplexní pojem a lze ho definovat z mnoha různých pohledů, existuje nepřeberné množství definic. Jedna z nich zní takto: Marketing představuje ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného produktu, ve správnou dobu, na správné trhy a za správnou cenu. Americká marketingová asociace zase nabízí následující formální definici: Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a její akcionáři. 1 Definice podle marketingového guru Philipa Kotlera: Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů s ostatními. 2 Další definice, tentokrát podle J. Světlíka, zní následovně: Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. 3 Marketing se tedy vlastně zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb (zejména zákazníků) za účelem tvorby hodnoty daného podniku. 1 Americká marketingová asociace 2 Kotler, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, str Světlík, J. Marketing školy, str. 16 9

10 1.2 Marketingové pojmy Pro lepší pochopení a vytvoření si vlastní představy o marketingu je zapotřebí vysvětlit si pojmy jako je potřeba, přání, poptávka a trh. Potřeba jako taková je v ekonomii a psychologii chápána jako subjektivní nedostatek něčeho nezbytného. 4 Všechny lidské bytosti ji pociťují a lze ji rozdělit dle několika hledisek, nejčastější jsou: fyziologické potřeby jedná se o základní lidské potřeby nutné k životu a další seberealizaci, patří sem např. pocit bezpečí, teplo, jídlo, domov. Jako další jsou sociální potřeby. Sociální potřeba člověka spočívá v začlenění k nějaké skupině se společnými zájmy, záliby. Člověk musí mít pocit, že někam patří a může projevit své city a emoce. Na základě naplnění nejnutnějších lidských potřeb se člověk může dál rozvíjet v oblasti znalostí a seberealizace. V ekonomii se nedostatek naplnění potřeb řeší uspokojením pomocí statků jak hmotných, tak nehmotných a právě tyto potřeby se moderní firma v rámci marketingového řízení musí umět naučit rozpoznat nebo je dokonce uměle vyvolat působením např. reklamy či jiných nástrojů. Jako další pojem je přání. Přání vyjadřuje určitou a individuální formu uspokojení potřeby, protože na stejnou potřebu mohou různí lidé reagovat odlišně. Poptávka vyjadřuje realizaci uspokojení potřeb prostřednictvím směny na trhu. Vytváří určitý filtr, kterým se na trhu realizují pouze ta přání, za které chceme a můžeme zaplatit požadovanou cenu na trhu. Kotler nazývá tento fakt schopností a ochotou si dané přání koupit. Trh jako takový je složitý pojem a lze ho dělit dle nepřeberného množství hledisek. Trh je místem, na kterém se prodávající setkává s kupujícím a dochází ke konfrontaci mezi nabídkou a poptávkou. Realizují se zde přání a uspokojuje se poptávka. 4 KOTÍKOVÁ, H.; ZLÁMAL, J. Základy marketingu, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN

11 1.3 Vývoj marketingu Z výrobních a distribučních společností se marketing vyvíjel v průběhu čtyř rozdílných časových období: období výroby, období prodeje, období marketingu a období společenskému marketingu. Změny v uvažování o marketingu na řídících úrovních se projevily během těchto období v důsledku technického pokroku, zvyšování produktivity, zvyšujícího se tlaku konkurence, rozšiřování tržní poptávky, změny společenských hodnot a dalších faktorů. V průběhu času se z trhu prodávajícího stává trh kupujícího. Období výrobní orientace Období výrobní orientace bylo prvním vývojovým stupněm marketingu. Začalo průmyslovou revolucí a trvalo až do 20. století. Poptávka převyšovala nabídku, tudíž každý výrobek, který byl vyroben, mohl být také prodán. Snahou vedení firmy bylo vyrobit co nejvíce zboží. Firmy s výrobní orientací se řídily podle toho, že úspěch podniku závisí na zvyšování produktivity práce a tedy potřeby a přání zákazníků měly druhořadý význam. Charakteristickým shrnutím tohoto období nám mohou být slova H. Forda: Oni (zákazníci) mohou mít jakoukoli barvu auta, kterou si přejí, pokud je to černá. 5 Typickým podnikem s výrobní orientací v Československu byla bezpochyby společnost Baťa. Období prodejní orientace Technologický pokrok výroby spolu se zvyšující se konkurencí postupně měnily pohled marketingu. Od počátku 30. let dvacátého století existovala dostatečná výrobní kapacita pro uspokojení poptávky, ale v důsledku zvyšující se konkurence se důraz přesunul z výroby na prodej. Nicméně potřeby a přání zákazníků měly stále druhořadý význam. Prostředkem pro boj s konkurencí se stalo zvyšování vlastního prodeje. Toto období trvalo přibližně do 40. let dvacátého století. 6 5 Ford. H, KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

12 Období marketingové orientace Důsledkem ještě intenzivnější konkurence a dalšího technického pokroku bylo, že nabídka převyšovala poptávku. Byl to však také důsledek zvyšování úrovně řízení a rozvoje marketingu jako vědní disciplíny. Vychází z filosofie, že marketing je o něco více, než pouze prodej. Předpokládá se zpětná vazba mezi trhem a výrobcem. Během tohoto období se v organizacích začíná aplikovat marketingový přístup (založený na prioritě poznávání a následného uspokojování potřeb zákazníků). Marketing začal být považován za dlouhodobý zájem. Pro budoucnost podniku je důležité si udržet spokojené zákazníky. Jak uvádí Herbert: Marketing v této fázi bývá označován jako operativní technika ovlivňování zákazníka. 7 Období společenské marketingové orientace Společenská orientace na marketing je nejnovější marketingovou koncepcí. Začátkem 70. let dvacátého století si organizace začaly uvědomovat, že kromě cílů vlastního zisku a spokojenosti zákazníka, také vlastní společenskou zodpovědnost. Je to výsledkem silné kritiky spotřebního, individualistického charakteru marketingové koncepce, především ze strany ochránců životního prostředí. Podnik musí do svých rozhodnutí zahrnout i faktor celospolečenských zájmů a tak vylepšit svojí image mezi zákazníky i potencionálními kupci produktů. V rozvinutých ekonomikách by porušení této zásady mělo za důsledek vážné problémy s další existencí organizace Marketingová filosofie Marketingová filosofie představuje názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá ve schopnosti být efektivní v určování potřeb a přání cílových trhů a v jejich uspokojování lépe, než konkurence. Jádrem marketingové filosofie je tedy trh, a to především jeho cílový účastníci kupující, zákazníci, spotřebitelé. Je to tržně orientovaný pružný podnikatelský způsob myšlení a jednání, jehož cílem je dosáhnout co nejpříznivějších ekonomických efektů uspokojením trhu. 7 HERBERT, H. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 1996, str KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

13 Prvořadým cílem vlastníků je především zisk, nicméně strategie výdělku za každou cenu není dlouhodobě udržitelná. Podnikateli by mělo jít o soustavnou prosperitu ve středním a delším časovém horizontu. Jde o snahu rozvíjet určité zdroje (finanční, investiční apod.) vzhledem ke svým ekonomickým cílům. Budoucí prosperita ale není závislá pouze na finančních či hmotných zdrojích, odvíjí se i od spokojenosti a růstu schopností zaměstnanců, tedy i na splnění sociálních cílů podniku. Orientace na kupujícího neznamená, že se má podnik pouze přizpůsobit poznaným a vypozorovaným potřebám zákazníka. Mimo soustavného zkoumání a analyzování trhu a jeho uspokojování je také třeba trh současně i podněcovat a ovlivňovat. Některé své potřeby člověk totiž nedokáže transformovat do konkrétní představy o výrobku či službě. Marketingově orientovaný podnik proto vychází z poznání potřeb a přitom aktivně působí na vytváření tržních preferencí v daném oboru v souladu se svými cíly a možnostmi. Marketing je koncepcí podnikatelské politiky, která zasahuje nejen funkce blízké trhu, jako např. prodej a reklamu, ale také všechny funkční oblasti podniku. Všechny oblasti podniku jsou trhem ovlivňovány, je tedy jasné, že o osudu podniku rozhoduje trh. Marketing není tedy pouze funkčním útvarem podniku, není jen činností, není jednoduše konečným článkem v procesu podnikových výkonů, ale znamená celou koncepci vedení podniku, je vedoucí filosofií managementu a je tedy na počátku podnikatelského rozhodovacího procesu. 1.5 Základní podnikatelské koncepce Jedná se o základní orientaci firmy a její přístup k podnikání. Je známo pět druhů podnikatelských koncepcí, a sice: výrobní, výrobková, prodejní, marketingová a sociální. Koncepce kopírují historický vývoj, ale i dnes fungují a uplatňují se. Výrobní podnikatelská koncepce Marketing zde nehraje téměř žádnou roli, převládá trh nabízejícího. Předpokládá se, že zákazník požaduje výrobky levné a snadno dosažitelné. Nové techniky a technologie zapříčiňují nižší náklady na jednotku výroby a tím pádem konečnou cenu výrobku. 13

14 Výrobková podnikatelská koncepce Stále převládá trh nabízejícího, ovšem zákazníci jsou náročnější. Firma se snaží zaměřit na výrobek a učinit ho pro potencionálního zákazníka odlišný především kvalitou nebo výjimečností. Výrobce přehlíží skutečné potřeby zákazníků, vlivy působící na jejich rozhodování, nevnímá co se na trhu děje a jaké jsou přání a chování zákazníků. 9 Prodejní podnikatelská koncepce Konkurence roste a s ní i kupní síla zákazníků, ovšem přání zákazníka zůstává pro firmu druhotné. Firma se snaží ovlivnit zákazníkovo rozhodnutí aktivním prodejem. Cílem výrobce je prodat, co vyrobil, nikoliv vyrábět to, co by mohl prodat. Objevují se zde nové podpory prodeje, zejména pokrok v distribuci a komunikaci, firma chce dostat produkt co nejblíže k zákazníkovi. Marketingová podnikatelská koncepce Je založena na oboustranné komunikaci mezi trhem a výrobcem - existence zpětné vazby v podobě různých výzkumů, vnitřních podnikových analýz apod. Vychází z pochopení trhu, tj. potřeb a přání zákazníků a následovném přizpůsobení výrobku. Koncepce se řídí heslem, že výrobce musí prodávat výrobek, který zákazník chce. Marketingově orientovaný podnik se nezaměřuje na celý trh, ale pouze na jeho část, tzv. cílový segment. Segmentem můžeme pojmenovat určitou skupinu zákazníků vybranou dle předem stanovených hledisek (např. podle věku, pohlaví, regionu, apod.). Výběr se poté promítne do zavedení druhu reklamních prostředků, ceny výrobku, jeho balení, apod., to vše k plné spokojenosti zákazníků. Sociální marketingová koncepce Vychází z marketingové koncepce, firmy si začínají uvědomovat, že kromě cílů vlastního zisku a spokojenosti zákazníka také vlastní společenskou zodpovědnost. Jejím cílem je dát do souladu potřeby a zájmy zákazníků a podniku s potřebami a zájmy společnosti. Podnik 9 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

15 zohledňuje při svých aktivitách celospolečenské zájmy, např. ekologické chování, etické chování a sociální chování. 1.6 Marketingové plánování Pečlivě a systematicky naplánovaný marketingový plán je základním nástrojem řízení a koordinování marketingových aktivit podniku, pomocí něho je realizována zvolená strategie. Marketingový plán pro lepší pochopení definuje Foret M. ve své knize Marketing pro začátečníky následovně: Marketingový plán si můžeme představit jako cestovní mapu našeho dalšího podnikání. 10 Prognózování Prognózu lze definovat jako odhad budoucího vývoje jevu nebo procesu. V tomto pojetí je zárukou, že je uplatněn způsob myšlení, který zajišťuje schopnost rozhodnout s přiměřeným rizikem o budoucnosti. Obvykle se vypracovávají tři typy prognóz, a to prognóza prodeje, prognóza vývoje techniky a technologie a také prognóza lidských zdrojů. Jedná se o prognózy dlouhodobějšího charakteru. Ty bývají ovlivňovány zejména makroekonomickými, politickými, konkurenčními a mnoha dalšími trendy. Základní typy plánování Podle časového hlediska lze marketingové plánování rozdělit do těchto skupin: Krátkodobé či short-term planning (na 1 2 roky, obvykle ale na rok); Střednědobé nebo-li medium-term planning (3-5 let) a Dlouhodobé nebo také long-term planning (na 5-10 let). Dle typu manažerského rozhodnutí, které je základem marketingového plánu rozlišujeme Strategické nebo Operativní plánování. Strategické plánování spočívá v tom, že manažer vybere nejvhodnější strategii z několika možných. Operativní plánování je potom plánování konkrétních kroků a aktivit nutných pro naplnění zvolené strategie. Způsoby, které jsou použity při sestavování marketingové plánu se dělí do tří skupin, a sice Shora dolů nebo-li top-down planning; Zdola nahoru, tzv. bottom-up planning a kombinaci 10 Foret, M. Marketing pro začátečníky. Bizbooks, 2008, str

16 předchozích dvou metod (goals-down plans-up planning). U první jmenované platí, že vrcholové vedení naplánuje cíle i konkrétní realizační kroky. U plánování Zdola nahoru organizační jednotky formulují své cíle a plány a předkládají je vrcholovému vedení ke schválení. Kombinací se rozumí to, že vrcholové vedení stanoví cíle a organizační jednotky tvoří prováděcí plány, jak cílů dosáhnout. Marketingové plánování v podniku probíhá na různých úrovních a v různých organizačních jednotkách. Rozlišujeme marketingové plánování produktu nebo značky, plánování v rámci podniku, korporace, divize nebo koncernu. Všechny tyto plány musí být propojeny a synchronizovány tak, aby nedošlo ke konfliktu cílů. Nástroje marketingového plánování Mezi nástroje marketingového plánování patří marketingová situační analýza, SWOT analýza, analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy, ale také např. analýza cílového segmentu trhu, dodavatelů, zákazníků, pracovní síly, konkurence apod. Dále pak sledování vývoje v oblasti technologického, legislativního, politického či kulturního dění nebo jiného vývoje který ovlivňuje trh a zákazníky, na které firma působí. Podnik může analyzovat své portfolio nabízených produktů. Tento výzkum se provádí metodou, která se nazývá BCG tzv. Bostonská matice. Další specifickou analýzou je analýza zásob pomocí metody ABC, nazývaná též P-Q analýza nebo Paretova analýza. Tato metoda podniku pomáhá rozdělit zásoby a zjistit, které jsou pro firmu nejdůležitější. Po zavedení jakýchkoliv změn musí být firma schopna mít zpětnou vazbu v podobě výzkumů účinnosti jednotlivých kroků, vyhodnocování statistických údajů a reagovat tak na případné úspěchy a neúspěchy zavedením příslušných opatření. 16

17 2 MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA Marketingová situační analýza zkoumá prostředí firmy, segmenty trhu, konkurenci, odhad budoucí poptávky a prodejů. Výsledky této analýzy směřují k volbě cílových trhů a k nalezení reálných a současně náročných marketingových cílů a strategií podniku pro jednotlivé trhy včetně strategií jednotlivých prvků marketingového mixu. Je prvním krokem přípravy strategického marketingového plánu Marketingové prostředí Marketingové prostředí firem vnímáme na dvou úrovních: jako makroprostředí (vnější prostředí) a mikroprostředí (vnitřní prostředí). Obr. 1 Marketingové prostředí Horáková, H.: Strategický marketing. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2003, str Čerpáno z online zdroje: html 17

18 2.1.1 Analýza makroprostředí Makroprostředí tvoří širší okolí podniku a obsahuje faktory, které jsou ve své podstatě mimo dosah podnikové kontroly a lze je více či méně předvídat např. podle historického vývoje nebo vývoje na poli mezinárodní politiky apod. Podnik tyto faktory nemůže nijak ovlivnit, ale musí je dokonale monitorovat, aby na případné změny mohl včas zareagovat a získat tak konkurenční výhodu nebo třeba dál pokračovat ve své činnosti. 12 Mnoho těchto faktorů se neustále mění a proces změn sám vytváří nový prostor pro příležitosti (ale i hrozby) firmy. Politicko-legislativní prostředí Do tohoto prostředí zahrnujeme např. zákony upravující podnikání (antimonopolní a kartelové zákony), ale také legislativu, která upravuje podmínky pro všechny podnikatelské činnosti. Dále daňový systém, vládní úlevy a pobídky, legislativu ochraňující investora, legislativu ochraňující spotřebitele apod. Patří sem ale i mezinárodní dohody v rámci různých společenství jako je Evropská unie a s ní spojené pravidla pro všechny podnikatelské subjekty podnikající v dané zóně. V případě expanze podniku do zahraničí je nutná znalost tamních zákonů a předpisů týkajících se dané podnikající činnosti, které bývají často odlišné. Ekonomické prostředí Do ekonomického prostředí řadíme vývojové směry v příjmech, výdajích a spotřebě, které ovlivňují nákupní strategie a hospodaření domácností. Dále sem patří vývoj nezaměstnanosti, rozdíly v regionálním rozložení a ostatní ekonomické trendy, které, ať už přímo či nepřímo, mohou ovlivnit konečný zisk společnosti, jako jsou úroková míra, dostupnost úvěrů, devizový kurz apod. Kupní síla je ovlivňována také inflací, daňovou soustavou, nárůstem nutných výdajů jako jsou náklady na energie, zdravotnictví, školství nebo bydlení. 12 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

19 Sociální a kulturní prostředí Sociální faktory jsou vnímány jako hodnotové stupnice a postoje lidí, jejich životní styl a životní úroveň. Na jedné straně mohou výrazně ovlivnit poptávku po zboží a službách, na straně druhé ovlivňují i stranu nabídky podnikavost a pracovní motivaci. Kulturní prostředí je důležité zejména pro firmu, která se chystá vstoupit na nový trh. Jsou to určité zvyklosti a postoje obyvatel. Základní kulturní hodnoty jako je nutnost práce, manželství, víry či sportu se dědí z generace na generaci a jsou většinou neměnné, ale v každé zemi se mohou výrazně lišit. Druhotné kulturní hodnoty jsou proměnlivější a mohou být ovlivňovány marketingovými metodami např. styl oblečení, účesu, hudby apod. Demografické prostředí Demografie zkoumá lidskou populaci z hlediska pohlaví, věku, rasy, zaměstnaní, vzdělání, hustoty rozmístění obyvatel a dalších statistických údajů jako je velikost a složení obyvatelstva apod. Podnik, který pravidelně a pečlivě monitoruje demografický vývoj v oblastech pro něj důležitých, může získat konkurenční výhodu v podobě predikce některých událostí. Technologické prostředí Se stále se vyvíjejícími technologiemi se tempo a cyklus inovací zrychluje a zkracuje. To může mít za následek zlepšení výroby v podobě snížení nákladů nebo zkrácení strojového času. Díky automatizované výrobě je možno snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit efektivitu daného podniku. Úroveň komunikačních technologií se neustále vyvíjí a pro podnik obsluhující větší množství zákazníků je nepostradatelný marketingový nástroj propracovaný informační systém. Vhodně navržený informační systém zefektivní činnost podniku ať už formou komunikace se zákazníky a zjišťování jejich potřeb, tak i na straně dodavatelů, případně odběratelů a urychlí tak celkovou komunikaci mezi subjekty. 19

20 Přírodní prostředí Díky lidskému faktoru se životní prostředí kolem nás v současné době neustále zhoršuje. Celosvětovým problémem se stává nedostatek některých surovin potřebných pro výrobu dalších strojů nebo nástrojů jako je ropa, zemní plyn, železná ruda apod. Dalším problémem je rostoucí znečištění vzduchu, půdy, přírodních zdrojů pitné vody, nadměrný hluk, apod. Lidé si však tuto skutečnost uvědomují a oproti minulosti projevují snahu zmíněné problémy řešit. Vznikají tak skupiny a různá hnutí na ochranu životního prostředí a vlády všech ekonomicky aktivních států začínají zavádět přísnější ekologická pravidla, podniky začínají uplatňovat společenský marketing a tím více dbát na prostředí, v kterém žijeme a které k životu potřebujeme Analýza mikroprostředí Mikroprostředí obsahuje vlivy, které bezprostředně ovlivňují možnost podniku realizovat svou hlavní funkci. Proto do mikroprostředí patří jako základní prvek sám podnik, tak i jeho zákazníci, dodavatelé, distributoři, konkurence apod. Podnik Vnitřní prostředí podniku tvoří jeho zdroje (materiálové, finanční a lidské), management a jeho zaměstnanci, organizační struktura a materiální prostředí podniku. Pro úspěšné působení podniku na trhu musí být v rámci celého podniku (tzn. mezi všemi útvary) vzájemná spolupráce a komunikace. Zásadní je také zřízení samostatného marketingového útvaru v organizaci, který musí mít komunikativní, informační, koordinační a analytickou funkci a tím udávat směr, kam se podnik bude ubírat. Zákazníci Zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů marketingového mikroprostředí. Pokud by totiž podnik neměl zákazníky, netvořil by zisk a není důvod pro jeho existenci (pokud se nejedná o neziskovou organizaci). Podnik při vykonávání své činnosti sleduje trhy svých zákazníků a svou podnikatelskou činnost může zaměřit na trhy spotřebitelů (jednotlivci, 20

21 domácnosti), trhy výrobní sféry (výrobní stroje pro výrobu konečných produktů), trhy zprostředkovatelů, vládní trhy (státní zakázky), mezinárodní trhy (zahraniční dodavatelé a odběratelé). 13 Každý druh zákazníka samozřejmě vyžaduje jiný přístup a podnik se na základě pravidelného sledování zákaznických potřeb může rozhodnout, který typ zákazníků chce oslovovat a preferovat. Musí ovšem vycházet ze svého poslání a z dlouhodobého podnikatelského záměru. Konkurence K tomu, aby byl podnik úspěšný, musí své konkurenty určit, poznat a neustále monitorovat, neboť jedině tak dokáže efektivně a pružně reagovat na požadavky trhu a uspokojit tak potřeby zákazníků lépe, než jiný podnik. Konkurenční prostředí vytváří tlak na snižování cen, výrobních nákladů, na inovace, zdokonalování výrobků a jejich využití. Každý podnik má své konkurenty, proti kterým se musí na trhu umět prosadit. Aby to bylo možné, je třeba tyto konkurenty nejen určit, ale také poznat jejich silné a slabé stránky. Určit všechny konkurenty znamená znát skutečné konkurenty a potencionální konkurenty. Skuteční konkurenti jsou takové podniky, které nabízejí stejný nebo podobný produkt (substitut) a to na stejných segmentech trhu. Potencionální konkurenti jsou podniky, které prozatím nejsou konkurenty, ale představují hrozbu do budoucna, kdy jimi být mohou. Správně by měli být určení všichni konkurenti. Malé a střední podniky si ale často takto rozsáhlý a finančně náročný průzkum nemohou dovolit, proto není za každé situace účelné poznat všechny konkurenty, ale je třeba blíže zkoumat jen ty, kteří vůči podniku stojí v reálném konkurenčním vztahu. V rámci analýzy konkurence je dalším krokem zkoumání slabých a silných stránek ostatních podniků. Je nutné brát v úvahu následující kritéria: objem prodeje, relativní podíl na trhu, odbytové cesty, portfolio produktů, image a kvalita produktů, zákazníci, technologie, výzkum a vývoj a finanční situace daného podniku. Je také důležité zkoumat, čeho chtějí konkurenti dosáhnout, vývojové tendence v diferenciaci konkurentů a možnost navázání vztahu s konkurenty. 13 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

22 Dodavatelé Dodavatelé jsou firmy nebo jednotlivci, kteří zásobují podnik potřebnými zdroji pro výrobky a služby. Zdroje by měli být dodány v požadované kvalitě, čase i množství. Marketingový tým podniku a jeho pracovníci musí pečlivě sledovat situaci a možnosti dodavatelů a v případě nečekaných komplikací pružně zareagovat tak, aby uspokojili konečné spotřebitele (zákazníky). Dodavatele je potřeba sledovat i v dlouhodobém horizontu, aby bylo možné včas reagovat na nedostatky, které by mohly podnik postihnout. Zprostředkovatelé Všechny aktivity podniku, které lze zahrnout do oblasti marketingu a prodeje, nemůže většinou podnik zajistit pouze vlastními silami, a proto spolupracuje s externími podniky. Jde především o činnosti v oblasti distribuce, často průzkumu nebo ve výrobě reklamy. Jejich realizaci mohou zajistit profesionální firmy, fyzické distribuce, marketingové a reklamní agentury, finanční organizace apod. Veřejnost Nejedná se o veřejnost jako takovou, důležitá je pro podnik pouze ta část lidí, která firmě věnuje větší pozornost. Právě tato skupina zainteresovaných lidí má vliv na dosahování cílů podniku, proto je v zájmu celého podniku rozvíjet a udržovat pozitivní vztahy s veřejností. Řadí se sem finanční veřejnost, sdělovací prostředky, vládní veřejnost, občanská sdružení, veřejnost cílového trhu a také vlastní spolupracovníci podniku Analýza trhu Analýza trhu se opírá o marketingový výzkum, který spočívá v získávání, analýze a hodnocení potřebných dat o trhu nebo segmentu a jeho okolí. Výsledky průzkumu trhu by měly poskytnout účelné informace pro podnik, je to zejména velikost a struktura trhu, stav trhu (zda jde o nový nebo nasycený trh) a podíl, který podnik na daném trhu dosahuje. Důležití jsou pro podnik nejen stávající, ale i potencionální zákazníci. Podnik by měl rozumět 22

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 9 Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 1 Modely tvorby podnikové strategie Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 2 Modely tvorby podnikové

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem,

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem, Úvod do marketingu Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Marketing je souhrn činností,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Management a marketing, Učební praxe Společná

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT )

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) Obsah 1 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM MARKETINGU... 4 1.1 MARKETING... 4 1.1.1 Definice marketingu... 4 1.1.2 Marketingová koncepce... 5 2

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Pump - nauka o trhu - je podnikatelskou koncepcí - je proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku Marketingové prostředí Úloha marketingu v podniku Vlivy Vnitřní- síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům Vnější- širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST 20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST Zboží, které je výsledkem hospodářské činnosti jednotlivých výrobců, musí být přepraveno ke spotřebiteli, případně k zákazníkovi, z hospodářské sféry. Pohyb

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Marketing. Základní pojmy

Marketing. Základní pojmy Marketing Základní pojmy Trh Místo, kde se setkává nabídka a poptávka Zákazníci mají potřebu nakupovat a zároveň jsou ochotni a schopni účastnit se směny (mají peníze) Firmy nabízí své zboží ÚČASTNÍCI

Více