AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

2 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení... 3 Pracovníci právnické osoby... 6 Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání... 9 Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok Další informace

3 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. esný název právnické osoby dle z izovací listiny ve zn ní platném k : Akademické gymnázium, škola hlavního m sta Prahy, Praha 1, Št pánská 22 IZO O IZO Tel.: Fax: editel a statutární zástupce editele: editel: PaedDr. Milan Št rba, tel.: Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Raja, Ph.D., tel.: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita: ební dokumenty pro gymnázia /99-22 s platností od Obor: Gymnázium všeobecné ty leté K/401, K/41. Kapacita školy: 450 žák. 5. Obory vzd lání: Gymnázium všeobecné ty leté K/401, K/41. škola cílová kapacita oboru / (uve te, pokud obor nebyl poznámka název oboru / vzd lávacího programu kód programu vyu ován, je dobíhající atd.) K/401 Gymnázium všeobecné ty leté Dobíhající pro 3. a 4. ro K/41 Gymnázium všeobecné ty leté V 1.a 2.ro. 6. Zm ny ve skladb obor vzd lání / vzd lávacích program oproti školnímu roku 2008/2009: V tomto školním roce pokra ujeme v zavád ní nového školského programu Akademického gymnázia oboru K/ Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb: Praha 1, Št pánská 22/614 (ve vlastnictví hl. m. Prahy). 8. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení Akademického gymnázia: Pro žáky naší školy vytvá íme podmínky ke všeobecnému vzd lání. Nabízíme t i varianty studia: posílení výuky matematiky a p írodov dných p edm ; posílení výuky francouzštiny, sou ástí výuky je i latina; posílení spole enskov dních p edm, sou ástí výuky je i latina; Jednotlivé t ídy otevíráme dle zájmu p ijatých uchaze. 3

4 Od t etího ro níku se naši žáci navíc mohou profilovat formou volitelných p edm. Nepovinné p edm ty nabízejí možnost kulturního a sportovního vyžití. Snažíme se neustále vytvá et lepší podmínky pro studium a práci. Odbornou kapacitou pedagog, jejich iniciativou a zlepšujícími se materiálními podmínkami poskytujeme kvalitní školské služby. Zvyšující se náklady na provoz, údržbu, služby a energie zna od erpávají stagnující rozpo et školy. Škola je tím siln limitovaná v oblasti zajišt ní moderními u ebními pom ckami. Neda í se realizovat naše p edstavy v oblasti využívání nových výukových program, využití internetu, moderních u ebnic, pom cek, sd lovacích prost edk a nových technologií. Snažíme se vybavit u ebny základní didaktickou technikou dle požadavk vyu ujících (interaktivní tabule, dataprojektory, po íta e, ehráva e apod.). Údržbu a provoz této techniky musí v budoucnu zajiš ovat pracovní pozice technika, protože není rozumné neustále využívat k tomuto ú elu iniciativu u itel. Ta je po- ebná hlavn p i výchov a vzd lávání žák. Snahou Magistrátu hlavního m sta Prahy a Odboru školství, mládeže a t lovýchovy je udržovat stávající prostory a provoz. Díky dobré spolupráci se nám poda ila vým na oken ve 4. pat e budovy školy. Sponzo i pomáhají dovybavit školu didaktickou technikou. Pronájmem t íd a t locvi en vylepšujeme rozpo et školy. Granty využíváme ke zlepšení školních i mimoškolních aktivit žák. K ú elnému využívání se snažíme dovybavit knihovnu a studovnu, laborato e, odborné a jazykové u ebny. Vylepšujeme internetové stránky a vlastními projekty propagujeme aktivity školy (šoty, záznamy, fotodokumentace apod.). Výzdobu interiéru zajiš ujeme žákovskou produkcí výtvarných prací. Vytvá íme dobré zázemí lektor m cizích jazyk. Na škole p sobí školní psycholog a probíhají zde p ípravné kurzy zájemc o studium na gymnáziích. Kvalitn zajiš ujeme pedagogické praxe student vysokých škol (Fakultní škola P íf UK). Vyhovujeme zájmu žák i ve ejnosti využívat vybavení školy na další možné aktivity. Mimo zavedených vým nných zájezd do zahrani í navazujeme i další mezinárodní kontakty (ú ast žák na konferencích Mezinárodního parlamentu mládeže, spolupráce nejstarších gymnázií Vyšegrádské ty ky, exkurze pedagog a žák ze zahrani ních škol apod.). Rodi e a p íznivci školy sdruženi ve Spole nosti Akademického gymnázia zajiš ují maturitní ples, pomoc sociáln slabším student m, r zné mimoškolní a zahrani ní aktivity, propagaci školy apod. Na škole pracuje odborová organizace a studentský parlament. Vyžití žák v oblasti kulturní a spole enské je zde už tradi ní. Koncerty sboru a orchestru, výstavy výtvarných prací žák, vystoupení divadelního kroužku, ve ery poezie, maturitní ples v Lucern, festival AG, slavnostní p edávání maturitních vysv ení na Starom stské radnici a další akce mají vysokou úrove a z stávají v pov domí ú astník. Neda í se plnit plán vybudovat pro spole enská setkávání atrium z d vodu nedostatku investic. V moderním sportovním areálu (dv t locvi ny, posilovna, venkovní h išt ) probíhají tradi ní sportovní aktivity (fotbal, florbal, basketbal, volejbal, házená, aerobic, posilování apod.) Vytvá íme 4

5 podmínky i pro další sporty: cyklistiku, lyžování, lední hokej, bruslení, plavání, šachy a další podle zájm žák. R zné turnaje, utkání a sout že jsou mezi studenty velice populární. P etrvává nejistota v oblasti rozpo tování a organizování koncep ního ízení kvalitního školství. Nová státní maturita je organiza, asov, finan, právn i ekonomicky náro ná a pracná bez slibovaného efektu. Omezuje výuku ostatních ro ník, nereaguje na p ipomínky odborné ve ejnosti, tšinu náklad si hradily školy ze svých rozpo, nebyla dostate ocen na práce škol apod. Zbyte p eplácíme hodiny nad stanovený úvazek dvojnásobkem pr rného hodinového výd lku. O další vzd lávání pedagogických pracovník je zna ný zájem, ale neustále je finan i asonáro jší. Administrativní zát ž omezuje pat nou pé i v oblasti kontroly a hodnocení práce. Tyto p etrvávající problémy nep ispívají k pot ebnému soust ed ní na práci a neustále vytvá í zbyte né nap tí ve škole i spole nosti. 9. Školská rada: Z ízena dne Složení školské rady: Zástupci z izovatele - Mgr. Albert Kubišta - len rady - len Zastupitelstva Hlavního m sta Prahy - Ing. Mgr. Lucie Svobodová - lenka rady (zapisovatelka) - zástupkyn starosty m stské ásti Praha 14 Zástupci pedagog - PhDr. Petr Churan - p edseda rady, vyu ující D-ZSV na AG, p edseda PK spol. v dy na AG Mgr. Vladimír Skolil, len školské rady, vyu ující Z-TV na AG Zástupci zletilých student a zákonných zástupc nezletilých student - Anna Marková - místop edsedkyn rady - absolventka AG 2007, studentka PF UK Ond ej Novák - len školské rady, absolvent AG 2006, student PF UK 5

6 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogi tí pracovníci: a. Po ty osob škola editel a zástupce editele fyzické osoby celkem editel a zástupce editele epo tení na pln zam stnané AG 3 3 interní u itelé fyzické osoby celkem 48 (v. 3 na MD interní u itelé epo tení na pln zam stnané externí u itelé fyzické osoby celkem externí u itelé epo tení na pln zam stnané pedagogi tí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogi tí pracovníci epo tení na pln zam stnané celkem 37, ,66 b. Kvalifikovanost pedagogických pracovník škola AG po et pedagogických pracovník celkem % z celkového po tu pedagogických pracovník kvalifikovaných 47 97,92 nekvalifikovaných 1 2,08 c. Další vzd lávání pedagogických pracovník Vzd lávání bylo zam eno na získávání poznatk o nových formách, metodách a prost edcích studia, vzd lávání a výchovy. K tomu je nutné ú eln využívat moderní techniku a postupy p i výuce a práci. Další informace jsme získávali v oblasti reforem a novinek ve školství (nové maturity, zpracování školských vzd lávacích program, zm ny v legislativ apod.). Využívaly se nabídky fakult vysokých škol, národních institut, kulturních center, MHMP, pedagogického centra, zahrani ních institucí apod. Zájem pedagog o další vzd lávání byl zna ný, avšak finan ní prost edky p id lené škole tyto aktivity nepokrývají. po et zam ení po et ast ník vzd lávací instituce Seminá e 1 Konverzace AJ 1 JŠ Sk ivánek 1 Seminá AJ 2 Oxford University Press 1 Seminá e cizích jazyk 8 ACJ 1 Prezentace nových u ebnic CJ 4 ACJ 1 Didaktický seminá FJ 1 Ped F UK 1 Nové metody ve výuce NJ 2 ACJ 1 Seminá ke zkouškám DELF 1 Fr. institut 1 Vzd lávací seminá Wiesneck 1 MŠMT 1 Seminá k výuce latiny 1 ANV ím 1 Ornitologický víkend 2 JU. Bud jovice 6

7 1 Laboratorní víkend P da a voda 1 JU. Bud jovice 1 Jak u it chemii 1 VŠCHT Praha 1 Seminá M-F 1 J MF 1 Didakticko historický seminá 1 MFF UK Kurzy Pr b. Zadavatel MZ 12 CERMAT Pr b. Hodnotitel písemných prací 11 CERMAT Pr b. Hodnotitel ústní zkoušky 3 CERMAT Pr b. Školení maturitního komisa e 3 CERMAT 1 Didaktika AJ 1 The College of New Jersey Pr b. CURR The College of New Jersey Pr b. EDFN The College of New Jersey Pr b. ESLM 1 The College of New Jersey 5 Doškolování instruktor lyžování 2 FTUS-UK 1 Mikroskopovací praktikum pro kolegy 7 AG 1 Diverzita anaerobních prvok 1 P F UK 1 Projekt 3V 1 Sdružení Tereza Dopl kové pedagogické studium Pr b. Výchovné poradenství 1 PedF UK Pr b. Doktoranské studium 1 Universita Pardubice Školský management 1 Školení BOZP bezp. technik 1 Fakta s.r.o. 1 Školení vyhlášky 50 3 VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. K ižíka Rozši ování aprobace Pr b. Ped. minimum - DS 1 PedF Olomouc Pr b. Obor AJ - DS 1 MU Brno Pr b. ekladatelství AJ 1 SJŠ Pr b. Studium NJ 1 SJŠ Pr b. Magistrát hl. m. Prahy Studium AJ 1 Jiné: konference 1 Divadlo jazyk 1 DJ Praha 1 Sympozium FJ 1 ACJ 1 Historie matematiky 1 MFF UK 1 Jak p ipravit u itele matematiky 1 MFF UK 7

8 d. Jazykové vzd lávání a jeho podpora z toho po et u itel cizích jazyk s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 20 rodilý mluv í Nepedagogi tí pracovníci školy a. Po ty osob: fyzické osoby celkem epo tení na pln zam stnané 13 15,30 b. Další vzd lávání nepedagogických pracovník 1 UCR 1 GORDIC 8

9 1. Po ty t íd/studijních skupin a po ty žák III. Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání a. Denní vzd lávání po et íd / skupin po et žák AG Zm ny v po tech žák v pr hu školního roku - p erušili vzd lávání: 11 - nastoupili po p erušení vzd lávání: 6 - sami ukon ili vzd lávání: 0 - vylou eni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ro níku: 3 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - p estoupili z jiné školy: 10 - p estoupili na jinou školu: 2 2. Pr rný po et žák na t ídu/studijní skupinu a u itele a. Denní vzd lávání pr rný po et žák na t ídu / skupinu pr rný po et žák na u itele AG 29,50 8,60 3. Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji AG kraj Jiho eský Jihomoravský Karlovarský Vyso ina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plze ský St edo eský Ústecký Zlínský CELKEM po et žák celkem z toho nov p ijatí

10 4. Údaje o výsledcích vzd lávání žák a. Denní vzd lávání z celkového po tu žák : AG prosp lo s vyznamenáním 36 neprosp lo 5 opakovalo ro ník 4 po et žák s uzav enou klasifikací do tj. z celkového po tu žák 93,46% pr rný po et zameškaných hodin na žáka 60,84 z toho neomluvených 0,26 5. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky AG denní vzd lávání vzd lávání i zam stnání po et žák, kte í konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovan 12 - po et žák záv re ných ro ník, kte í nebyli p ipušt ni ke zkoušce v ádném termínu 1 - prosp l s vyznamenáním 28 - po et žák, kte í byli hodnoceni : Prosp l 94 - neprosp l 1-6. P ijímací ízení do 1. ro níku školního roku 2010/2011 délka vzd lávání 4 roky 6 let ijímací ízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzd lávání) 8 let po et p ihlášek celkem po et kol p ijímacího ízení celkem po et p ijatých celkem

11 z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání po et nep ijatých celkem po et volných míst po p ijímacím ízení (obor, po et míst) obor: K/ po et p ijatých ke studiu p i zam stnání do 1. ro ník pro šk. rok 2009/ Vzd lávání cizinc a p íslušník národnostních menšin 0 AG Stát Arménie lorusko Bulharsko Ma arsko Pákistán Rusko Srbsko Slovensko Sýrie Vietnam Ukrajina CELKEM po et cizinc

12 Na škole studuje celkem 24 cizinc. Za le ování probíhá bez problém ; p estože jsou na cizí státní p íslušníky kladeny stejné požadavky jako na eské žáky, jejich studijní výsledky jsou srovnatelné. P ítomnost cizinc a p íslušník národnostních menšin na škole hodnotíme jako pozitivní prvek p i vytvá ení atmosféry školy, protože svým p sobením a snahou o dobré studijní výsledky irozen napomáhají vytvá et zdravé vztahy mezi vrstevníky. 8. Speciální výchova a vzd lávání, integrace žák Škola se nezam uje na speciální výchovu a vzd lávání, ale podle pot eby nabízí žák m speciální pé i formou individuálního vzd lávacího plánu, konzultací, p ípadn individuálních zkoušek. 9. Vzd lávání nadaných žák a student V rámci všeobecného zam ení nabízí škola žák m t i varianty studia podle jejich nadání a zájm. K profilaci žák p ispívá široká nabídka volitelných seminá. Žáci mohou rozvíjet sv j talent i v ad nepovinných p edm a kroužk. Vzd lávání nadaných žák v jednotlivých p edm tech je založeno na individuálním p ístupu vyu ujících, do jazykových skupin jsou žáci rozd lováni podle úrovn. Mimo ádn nadaní žáci mohou být vzd láváni podle individuálních vzd lávacích plán. Studenti jsou zapojování do sout ží (olympiády, SO, konverza ní, sportovní sout že ) a p ipravováni k p ijímacím zkouškám na VŠ a na mezinárodn uznávané jazykové zkoušky (FCE, CAE). 10. Ov ování výsledk vzd lávání V tomto sm ru se zam ujeme p edevším na výsledky v r zných sout žích a pravidelnou kontrolu napl ování výstup deklarovaných ve školním vzd lávacím programu. D ležitou sou ástí ov ování výsledk vzd lávání žák pro nás p edstavují výsledky maturitních zkoušek a p ijímacího ízení na vysoké školy. 12

13 11. Školní vzd lávací programy Náš školní vzd lávací program, podle kterého vyu ujeme od , nabízí student m komplexní akademické vzd lávání. V rámci všeobecného zam ení škola nabízí t i varianty studia posílení hodinové dotace matematiky a p írodov dných p edm, posílení hodinové dotace francouzského jazyka a posílení hodinové dotace spole enskov dních p edm. Profilace žáka se dále uskute uje prost ednictvím volitelných p edm ve 3. a 4. ro níku. Ve 3. až 4. ro níku dobíhá obor vzd lávání K/ Jazykové vzd lávání a jeho podpora Škola nabízí studium anglického, francouzského, n meckého, špan lského a ruského jazyka. Sou ástí výuky jsou hodiny konverzace s rodilým mluv ím. Žáci mohou studovat i latinu jako povinný (typ studia F, S) nebo volitelný p edm t. Žáci se ú astní olympiád, konverza ních sout ží, jsou p ipravováni na mezinárodn uznávané jazykové zkoušky (FCE, CAE). K dlouhodobým projekt m organizovaným školou pat í i spolupráce s partnerskými zahrani ními školami. edm tové komise zatím nevyužívají Metropolitní program rozvoje vzd lávání cizích jazyk. 13

14 IV. Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na výchovnou poradkyni se studenti i rodi e obraceli s r znými okruhy problém : - neprosp ch ve škole, problémy se zvládáním u iva; - zdravotní omezení (p ípadn zohledn ní v r zných oblastech vzd lávání dyslexie); - problémy ve vztazích (se spolužáky, se leny rodiny, s partnerem); - problémy se sebou samým (úzkost, deprese); - otázky volby vysoké školy, povolání, kariérní r st apod. Výchovná poradkyn spolupracovala s pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 2 (s PhDr. ížkovou), organizovala seznamovací kurzy 1. ro ník, pr žn informovala o r zných vzd lávacích kurzech, o vysokých školách a zajiš ovala agendu p ihlášek na VŠ. Pro studenty 3. a 4. ro ník organizovala besedy o možnostech studia na VŠ nebo v zahrani í. Studenti se aktivn zapojili do organizování nada ních akcí Srdí kový den, Den pro sv tlušku, Šance Možné problémy se eší individuálními pohovory, spoluprací s t ídními u iteli, p ípadn je zprost edkována konzultace s odborníky. Výchovná poradkyn také aktivn spolupracuje se školní psycholožkou Mgr. Janou Lidickou. 2. innost školního psychologa Školní psycholožka, Mgr. Jana Lidická, byla ve školním roce 2010/11 k dispozici student m, rodi m i u itel m v pr hu celého školního roku ve vypsaných konzulta ních hodinách v rozsahu cca 10 hodin týdn, a to v rámci dvou dn v týdnu. V pr hu školního roku navštívilo školní psychologickou poradnu celkem 29 klient a uskute no bylo 94 konzultací. Ve 4 p ípadech se jednalo o konzultaci s rodi i, ve zbylých se studenty. ty i studenti byli na konzultaci pozváni na základ podn tu od rodi i u itel, v ostatních p ípadech se jednalo o vlastní zájem a iniciativu student. V p ípad podn tu ze strany rodi i u itel se jednalo primárn o problémy studijní, v p ípad vlastní iniciativy student se jednalo p evážn o problémy osobní. V pr hu školního roku prob hlo také 28 konzultací s vyu ujícími. V pr hu listopadu až února prob hla série testování pro ú ely kariérního poradenství se studenty t etích a tvrtých ro ník, po kterém následovala p lhodinová individuální konzultace s každým ze student. Celkem bylo uskute no 60 kariérních konzultací. V pr hu kv tna a ervna se uskute nila 2 opakovaná setkání psycholožky se studenty všech prvních ro ník, v rámci kterých prob hlo sociometrické šet ení, diagnostika atmosféry v kolektivu a ízená diskuse nad problematickými jevy, které studenti sami ve t íd reflektují. Z výsledk diagnostiky hodnotící pocity žák ve vztahu ke t íd : 1.A 1.B 1.C 1.D Po et žák Po et zú astn ných v % Kladné pocity , nejlepší 5 Kvalita kolektivu , nejlepší 5 14

15 Pocit bezpe í , nejlepší 1 Pocit p átelství , nejlepší 1 Atmosféra spolupráce , nejlepší 1 Pocit d ry , nejlepší 1 Pocit tolerance , nejlepší 1 Ve t íd je neš astný žák % ANO Ve t íd je ubližovaný žák % ANO Do t ídy se t ším % ANO kdo mi pom že s problémy % ANO Problémy ešíme v klidu % ANO 3. Prevence sociáln patologických jev Prevence rizikového chování vychází z t chto dokument : Metodický pokyn MŠMT.j.: 2006/ k prevenci sociáln patologických jev u d tí a mládeže. Strategie prevence sociáln patologických jev u d tí a mládeže v p sobnosti resortu MŠMT na období j.: 10844/ Metodický pokyn ministra školství, mládeže a lovýchovy k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských za ízení.j.: 24246/ Metodické doporu ení k primární prevenci rizikového chování u d tí a mládeže. Dokument MŠMT.j.: 21291/ sobení na studenty ve vyu ování v rámci prevence rizikového chování: - oblast zdravého životního stylu - biologie, chemie a t lesná výchova; - oblast sociálních dovedností - základy spole enské výchovy; - školní ád jako nástroj prevence; - zapracování konkrétních témat prevence rizikového chování do školního vzd lávacího programu. Nadstavbové aktivity: - pomoc p i organizování volno asových aktivit student ; - spolupráce s výchovným poradcem a školním psychologem; - spolupráce s t ídními profesory; - mimoškolní aktivity (olympiády, sout že, SO ); - zapojení student do charitativních akcí. Jednorázové akce: - seznamovací kurz na za átku zá í pro první ro níky, kde jsou studenti seznámeni se školním ádem, který je d ležitým pomocníkem v prevenci rizikového chování; - pro studenty 1. ro ník beseda na téma Drogová situace v Praze v Muzeu policie R. ednášel a besedu vedl p íslušník protidrogové centrály pan Vaní ek; 15

16 - besedy se studenty 3. a 4. ro ník na téma protidrogové prevence s využitím DVD Život na droze, které máme ve školní videotéce; - ast na dotazníkové akci ESPAD první ro níky. Školní knihovna: - dopl ování publikací, videopo ad na téma prevence rizikového chování; - informace na nást nce o novinkách v této tématice. Spolupráce s rodi i: - rozdání informa ních materiál rodi m student 1. ro níku v rámci první t ídní sch zky; - nabídka konzultací pro rodi e se školním psychologem. Spolupráce s krajským a okresním metodikem prevence: - sledování webových stránek Magistrátu hl. m. Prahy a Obvodního ú adu Prahy; - konzultace v p ípad pot eby. 4. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova jsou samoz ejmou sou ástí výuky biologie, chemie, zem pisu a zejména volitelných seminá biologických, chemických a zem pisných. Krom hodin novaných problematice a ochran životního prost edí každoro prob hne ada exkurzí, ednášek a dalších akcí dotýkajících se ekologické tematiky a prost edí kolem nás. Ve školním roce prob hly tyto akce: geologická exkurze do pražských botanických zahrad, pravidelné exkurze do ZOO, návšt vy pracoviš AV R v rámci dne otev ených dve í, spojené s p ednáškami a prohlídkami pracoviš, p ednášky na VŠCHT, seminá na téma Globální zm ny klimatu, návšt va p ednášky na téma Letem sv tem aerosol, exkurze do isti ky odpadních vod, návšt va transfúzní stanice. Kabinet zem pisu každoro organizuje spolu se studenty sponzorství vybraného živo icha v pražské ZOO. Zájemci navšt vující nepovinný p edm t laboratorní technika m li možnost se podrobn v novat sladkovodní ekologii; resp. sladkovodní mikrofló e a mikrofaun. K environmentální výchov p irozen napomáhá i kulturní prost edí ve škole, v etn kv tinové výzdoby a systému t íd ní odpad. Akce se studenty: Biologie 1. biologická olympiáda p íprava, oprava a hodnocení studentských prací; 2. exkurze do Ústavu živo išné fyziologie a genetiky AV R v Lib chov ; 3. exkurze do antropologické expozice Národního muzea; 16

17 4. exkurze do botanické zahrady; 5. exkurze na pitevním praktiku 2. LF UK; 6. praktické cvi ení z molekulární genetiky na Gymnáziu Nad Alejí; 7. výstava masožravých rostlin v botanické zahrad P. F. UK; 8. návšt va trensfúzní stanice; 9. geologická exkurze; 10. exkurze do mineralogických sbírek Národního muzea; 11. návšt vy p ednášek v rámci Týdne mozku a Nebojte se v dy ; 12. p ednáška o Galapágách; 13. návšt va seminá e na témata Globální zm ny klimatu. Chemie 1. návšt va výstavy Poznej se ; 2. ednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže téma Raketoplány, Semtex a oxida ní íslo 3. ednáška na AV R na téma Bun ný cyklus a jeho regulace ; 4. ednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže ne téma Polymery ve farmacii ; 5. ednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže na téma Kovové biomateriály v medicín ; 6. ednáška na AV R v rámci cyklu Nebojte se v dy na téma Letem sv tem aerosol ; 7. návšt va Makrobiologického ústavu AV R v rámci Jarních otev ených dn AV R; 8. exkurze do isti ky odpadních vod. 5. Multikulturní výchova Na škole studuje celkem 24 student cizinc i žák jiného státního ob anství než eského. Za le ování probíhá bez problém, nenásiln tak probíhá proces vzájemného poznávání a pochopení. Podobný vliv má i p ítomnost ínské školy v budov gymnázia v odpoledních hodinách. Multikulturní výchova prolíná mnohými p edm ty našeho školního vzd lávacího programu (zvlášt ZSV, d jepis, geografie a cizí jazyky). Velký vliv na naše studenty mají zájezdy do ciziny a vým nné pobyty organizované školou. 6.Výchova k udržitelnému rozvoji Viz bod Vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Sportovní kurz 3.C - kola Borovice Bárta Exkurze do AV R Lib chov Brada Jazykový zájezd do íma ím Prkop Poznávací jazykový zájezd Berlín Berlín Mina íková Poznávací jazykový zájezd Dráž any Dráž any Švandová LVK 1.A Kolínská bouda Bárta LVK 1.D Kolínská bouda Bárta LVK 1.C Smetánka Skolil LVK 1.B Smetánka Berková Sportovní výb rový kurz - lyže Weisssee Bárta Vým nný jazykový zájezd - Montigny Montigny Fousková Vým nný jazykový zájezd - Hamburg Hamburg Švandová Studijní jazykový zájezd - Barnstaple Barnstaple Kapounová Sportovní kurz 3.B Rumburk Skolil 17

18 8. Pravidelné každoro ní akce školy Seznamovací kurz 1. ro ník Slavnostní p edávání maturitních vysv ení (Starom stská radnice) Maturitní ples Festival AG Ú ast na výstav Schola Pragensis Anglické, francouzské a n mecké dny na A Váno ní koncert orchestru a sboru (Klementinum) Jarní koncert orchestru a sboru (Hlahol) Výstava obraz student AG v galerii NORA Ve er poezie Promítání film v rámci školního filmového klubu Sportovní den Lyžování v Alpách - výb rový zájezd Lední hokej a bruslení na ZŠ ernošice 9. Mimoškolní aktivity (zájmové, sportovní, kulturní) V rámci mimoškolních aktivit m li žáci možnost navšt vovat celou adu nepovinných p ed-. V naší nabídce jsou již tradi tyto kroužky: Název Po et p ihlášených student Um lecký p ednes 26 vecký sbor 14 Fotbal + Florbal 16 Volejbal 25 Aerobik 11 Posilování 19 Výtvarná výchova 13 Praktická cvi ení z matematiky pro 1. ro ník 29 Laboratorní technika 13 Medicínská latina 10 Procvi ování v chemii 11 Experimenty v chemii Sout že Obor 17. Stát a právo 1. místo celostátní kolo SO 1. místo krajské kolo SO - Barbora Studihradová, 4. D Obor 16. Moderní historie 3. místo celostátní kolo SO 3. místo krajské kolo SO Cena ASUD za práci v oboru historie - Alena K ivánková, 4. B 18

19 Obor ekonomie 2. místo krajské kolo SO - Filip Stan k, 4. A 11. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních program ast delegace student AG na zasedání Evropského parlamentu mládeže Spolupráce prvních gymnázií Vyšegrádské ty ky Prezentace o možnostech studia v Kanad (85 žák ) Prezentace AG a diskuze se studenty USA (10 žák ) Finové na AG Vým nný zájezd Pa íž Montigny (23 žák ) Vým nný zájezd Hamburg (13 žák ) Zájezd Berlín, Postupim (45 žák ) Vým nný zájezd Dráž any (80 žák ) Vým nný zájezd Antický ím (10 žák ) 12. Spolupráce s partnery Úzká je spolupráce se Spole ností Akademického gymnázia v oblasti získávání lenských ísp vk a sponzor na pomoc škole p i zajišt ní výuky didaktickou technikou, propaga ními matriály, pomoci sociáln slabším, p ispíváním na mezinárodní spolupráci a další aktivity školy. Simulovaná zasedání vlády R Ú ad vlády R (19 student ). Zvyšování právního v domí student SŠ M stský soud Praha (35 student ). 13. Další realizované vzd lávání 19

20 Vzd lávání ur ené pro ve ejnost nemáme. 14. Další aktivity, prezentace Rozší ení webových stránek AG a ešení vybudování kulturn spole enského centra v prostorách školy, zprovozn ní elektronické t ídní knihy, zvýšení ochrany majetku školy i žák. 15. Využití školských za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává, v dob školních prázdnin Z d vodu malé poptávky a bezpe nosti se školské za ízení o prázdninách nevyužívá. 20

21 V. Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol V roce neprob hla na škole žádná z uvád ných kontrol. VI. Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2010 Kapitálové výdaje Usnesení RHMP. 935 ze dne Investi ní akce rekonstrukce výtahu ,-K Skute nost ,- K, nevy erpáno 786,-K Usnesení RHMP ze dne Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního h išt ,-K Skute nost ,20 K, nevy erpáno 835,80K Usnesení RHMP. 307 ze dne Rekonstrukce a oprava vnit ního povrchu t locvi en ,-K Skute nost ,80K, nevy erpáno 3 413,20K Vlastní zdroje: celkem erpáno ,-K Usnesení RHMP ze dne Po ízení erpadla ke kotli ,-K Skute nost ,-K Usnesení RHMP ze dne Oprava osv tlení v t locvi ,-K Skute nost ,-K Neinvesti ní prost edky Prost edky byly erpány v souladu s rozpo tem a ú elnost erpání byla pravideln kontrolována ve smyslu organiza ního ádu školy. íjem organizace inil 27, ,- K. Z rozpo tu MŠMT 15, ,- K (10, ,- + 4, , ,- K ) Z rozpo tu MHMT 12, ,- K. Vlastní zdroje úroky 5.886,08 K. Vlastní zdroje - rezervní fond ,- K (usnesení RHMP. 671 ze dne ) Fond odm n ,- K (usnesení RHMP. 671 ze dne ) Platy zam stnanc 21

22 Finan ní prost edky na mzdy z rozpo tu MHMP ve výši 4, ,- K, z rozpo tu MŠMT ve výši 10, ,- K a uvoln ných prost edk FO ,- K byly erpány ve výši 15, ,- K, tj. ve 100 % výši. Z vyplacených mezd p ipadalo na nárokové složky 79,25 %, na osobní p íplatky 9,45 %, na odm ny 7,55 % a na trvalé nadúvazkové hodiny 2,61%, suplované hodiny 0,84%, na p íplatky za zhoršené prost edí 0,30% mzdových prost edk. Zavedením školního vzd lávacího programu AG od vzrostl týdn po et vyu ovacích jednotek o 41 (celkem 761 pro rok oproti minulému školnímu roku, kdy inil 720 hodin), což iní zhruba 49 tisíc m sí. Na pokrytí tohoto programu nemá škola finan ní zdroje. V p íštích ty ech letech bude zapot ebí navyšovat rozpo et až o 500 tisíc K ro k realizaci ŠVP AG v závislosti na skute nosti, bude-li hodina v normálním úvazku nebo nadúvazková a bude-li ji vyu ovat starší i mladší pedagog. i navýšení mzdových tarif pedagog bude každá hodina dražší, a to jak vyu ovací, tak suplovaná i nadúvazková. Dopl ková innost Dopl ková innost je tvo ena pronájmem u eben pro výuku, t locvi en pro sportovní vyžití, pronájmem nápojových automat a nájemným z bytu školníka. Rozpo et Skute nost ,- K ,- K Dopl ková innost v roce 2010 zaznamenala zlepšení vzhledem ke zvýšenému po tu pronajatých u eben pro výuku a v tšímu zájmu o pronájem t locvi en. Náklady na dopl kovou innost byly ,- K. Celkový výsledek hospoda ení p ed zdan ním iní ,- K. Da z p íjm iní ,- K. Výsledek hospoda ení po zdan ní iní ,- K. Návrh na p íd l do fondu odm n 80 % této ástky, tj ,- K a 20 % do rezervního tj ,- K. 22

23 erpání ú elových prost edk za rok 2010 Finan ní prost edky z rozpo tu MHMP usnesení RHMP. 307 ze dne Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního h išt uz , ,- K Usnesení 40/116 ze dne úprava sníženo o ,- K Rekonstrukce a oprava vnit ního povrchu t locvi en uz ,- K Finan ní prost edky z rozpo tu MHMP usnesení RHMP. 935 ze dne Rekonstrukce výtahu uz ,- K Finan ní prost edky z rozpo tu MHMP usnesení. 38/32 ze dne , na základ RHMP. 977 ze dne Odm ny pedagog, uz 91 1, ,- K / ,- K odm ny, ,- K odvody/ Usnesení RHMP. 947 ze dne uz 91 Skupinové studijní pobyty v zahrani í. projektu 3/4/ Vým nný zájezd ,- K Usnesení RHMP 1831 ze dne uz 91 Oprava havárie st echy ,- K Usnesení RHMP ze dne fin. prost edky z rozpo tu MŠMT se snižují o ,- K Usnesení RHMP ze dne fin. prost edky z rozpo tu MŠMT se zvyšují o ,- K Usnesení RHMP ze dne uz 91 Provoz školy ,-K Usnesení RHMP ze dne schválení odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2010 ve výši ,- K. erpání ú elových prost edk z vlastních fond Usnesení RHMP. 671 ze dne erpání fin. prost edk z RF Vybavení laborato e fyziky nábytkem ,- K Vybavení laborato e fyziky didaktickou technikou ,- K 23

24 Uvoln no i erpáno ,- K Usnesení RHMP. 671 ze dne erpání fin. prost edk z Fo Uvoln no i erpáno ,- K Usnesení ze dne erpání fin. prost edk z IF Kotlové erpadlo uvoln no ,- K, erpáno ,- K Oprava osv tlení v t locvi uvoln no ,- K, erpáno ,- K 24

25 VII. Další informace íloha: u ební plán AG edm t školní rok Ro ník I II III IV švp švp K/ K/ K/ K/401 A B C A B C A B C D P F S S P F S A C B C A B C C eský jazyk Aj Fj Šj Nj 3 3 Latina Matematika Fyzika Chemie Biologie Geografie ZSV jepis Estetická výchova lesná výchova IVT VP VP VP VP CELKEM

26 Výsledky spole né ásti maturitní zkoušky 2011 EDM T SKUPINA OBOR VZD LÁVÁNÍ (3) PO ET CELKEM IHLÁŠEK V TOM V ÚROVNI OBTÍŽNOSTI ŽÁCI, KTE Í ZKOUŠKU NEKONALI PO ET CELKEM V TOM V ÚROVNI OBTÍŽNOSTI ŽÁCI, KTE Í ZKOUŠKU NEKONALI ÚSP ŠN PO ET CELKEM V TOM V ÚROVNI OBTÍŽNOSTI ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ESKÝ JAZYK A LITERATURA GYM MATEMATIKA GYM CIZÍ JAZYK GYM EDM T SKUPINA OBOR VZD LÁVÁNÍ (3) ŽÁCI, KTE Í ZKOUŠKU VYKONALI ÚSP ŠN PO ET CELKEM V TOM V ÚROVNI OBTÍŽNOSTI INDEX ÚSP ŠNOSTI DLE ÚROVN OBTÍŽNOSTI ZKOUŠKY (1) ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ESKÝ JAZYK A LITERATURA GYM ,9 95,5 MATEMATIKA GYM ,0 100,0 CIZÍ JAZYK GYM ,0 100,0

27 EDM T SKUPINA OBOR VZD LÁVÁNÍ (3) K-SKÓR (2) KRAJE A SKUPINY OBOR PO ADÍ ŠKOLY A SKUPINY OBOR DLE K-SKÓRU V RÁMCI R A SKUPINY OBOR R CELKEM POZICE Z CELKEM POZICE Z CELKEM POZICE Z CELKEM ESKÝ JAZYK A LITERATURA GYM 103, MATEMATIKA GYM 87, CIZÍ JAZYK GYM 92, Maturitní zkouška 2011 nesplnila o ekávání a pot ebný efekt. Je pracná, asov i finan náro ná, omezuje výuku v ostatních ro nících. My klademe vysoké nároky na výsledky a hodnocení studia našich žák. Jsme všeobecné gymnázium, které p ipravuje maturanty k úsp šnému p ijetí na všechny typy vysokých škol. Naše vyšší nároky a p ísnost v hodnocení výsledk vzd lávání nep sobí pozitivn na celkové umíst ní školy. 27

28

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Obsah: Základní

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení... 3 Pracovníci právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY............................ 2 1.1 Základní charakteristika školy.........................................

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA Výro ní zpráva 2004/2005 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název školy dle z izovací listiny ve zn ní platném k 31.8.2005. Smíchovská st ední pr

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více