AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

2 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení... 3 Pracovníci právnické osoby... 6 Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání... 9 Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok Další informace

3 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. esný název právnické osoby dle z izovací listiny ve zn ní platném k : Akademické gymnázium, škola hlavního m sta Prahy, Praha 1, Št pánská 22 IZO O IZO Tel.: Fax: editel a statutární zástupce editele: editel: PaedDr. Milan Št rba, tel.: Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Raja, Ph.D., tel.: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita: ební dokumenty pro gymnázia /99-22 s platností od Obor: Gymnázium všeobecné ty leté K/401, K/41. Kapacita školy: 450 žák. 5. Obory vzd lání: Gymnázium všeobecné ty leté K/401, K/41. škola cílová kapacita oboru / (uve te, pokud obor nebyl poznámka název oboru / vzd lávacího programu kód programu vyu ován, je dobíhající atd.) K/401 Gymnázium všeobecné ty leté Dobíhající pro 3. a 4. ro K/41 Gymnázium všeobecné ty leté V 1.a 2.ro. 6. Zm ny ve skladb obor vzd lání / vzd lávacích program oproti školnímu roku 2008/2009: V tomto školním roce pokra ujeme v zavád ní nového školského programu Akademického gymnázia oboru K/ Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb: Praha 1, Št pánská 22/614 (ve vlastnictví hl. m. Prahy). 8. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení Akademického gymnázia: Pro žáky naší školy vytvá íme podmínky ke všeobecnému vzd lání. Nabízíme t i varianty studia: posílení výuky matematiky a p írodov dných p edm ; posílení výuky francouzštiny, sou ástí výuky je i latina; posílení spole enskov dních p edm, sou ástí výuky je i latina; Jednotlivé t ídy otevíráme dle zájmu p ijatých uchaze. 3

4 Od t etího ro níku se naši žáci navíc mohou profilovat formou volitelných p edm. Nepovinné p edm ty nabízejí možnost kulturního a sportovního vyžití. Snažíme se neustále vytvá et lepší podmínky pro studium a práci. Odbornou kapacitou pedagog, jejich iniciativou a zlepšujícími se materiálními podmínkami poskytujeme kvalitní školské služby. Zvyšující se náklady na provoz, údržbu, služby a energie zna od erpávají stagnující rozpo et školy. Škola je tím siln limitovaná v oblasti zajišt ní moderními u ebními pom ckami. Neda í se realizovat naše p edstavy v oblasti využívání nových výukových program, využití internetu, moderních u ebnic, pom cek, sd lovacích prost edk a nových technologií. Snažíme se vybavit u ebny základní didaktickou technikou dle požadavk vyu ujících (interaktivní tabule, dataprojektory, po íta e, ehráva e apod.). Údržbu a provoz této techniky musí v budoucnu zajiš ovat pracovní pozice technika, protože není rozumné neustále využívat k tomuto ú elu iniciativu u itel. Ta je po- ebná hlavn p i výchov a vzd lávání žák. Snahou Magistrátu hlavního m sta Prahy a Odboru školství, mládeže a t lovýchovy je udržovat stávající prostory a provoz. Díky dobré spolupráci se nám poda ila vým na oken ve 4. pat e budovy školy. Sponzo i pomáhají dovybavit školu didaktickou technikou. Pronájmem t íd a t locvi en vylepšujeme rozpo et školy. Granty využíváme ke zlepšení školních i mimoškolních aktivit žák. K ú elnému využívání se snažíme dovybavit knihovnu a studovnu, laborato e, odborné a jazykové u ebny. Vylepšujeme internetové stránky a vlastními projekty propagujeme aktivity školy (šoty, záznamy, fotodokumentace apod.). Výzdobu interiéru zajiš ujeme žákovskou produkcí výtvarných prací. Vytvá íme dobré zázemí lektor m cizích jazyk. Na škole p sobí školní psycholog a probíhají zde p ípravné kurzy zájemc o studium na gymnáziích. Kvalitn zajiš ujeme pedagogické praxe student vysokých škol (Fakultní škola P íf UK). Vyhovujeme zájmu žák i ve ejnosti využívat vybavení školy na další možné aktivity. Mimo zavedených vým nných zájezd do zahrani í navazujeme i další mezinárodní kontakty (ú ast žák na konferencích Mezinárodního parlamentu mládeže, spolupráce nejstarších gymnázií Vyšegrádské ty ky, exkurze pedagog a žák ze zahrani ních škol apod.). Rodi e a p íznivci školy sdruženi ve Spole nosti Akademického gymnázia zajiš ují maturitní ples, pomoc sociáln slabším student m, r zné mimoškolní a zahrani ní aktivity, propagaci školy apod. Na škole pracuje odborová organizace a studentský parlament. Vyžití žák v oblasti kulturní a spole enské je zde už tradi ní. Koncerty sboru a orchestru, výstavy výtvarných prací žák, vystoupení divadelního kroužku, ve ery poezie, maturitní ples v Lucern, festival AG, slavnostní p edávání maturitních vysv ení na Starom stské radnici a další akce mají vysokou úrove a z stávají v pov domí ú astník. Neda í se plnit plán vybudovat pro spole enská setkávání atrium z d vodu nedostatku investic. V moderním sportovním areálu (dv t locvi ny, posilovna, venkovní h išt ) probíhají tradi ní sportovní aktivity (fotbal, florbal, basketbal, volejbal, házená, aerobic, posilování apod.) Vytvá íme 4

5 podmínky i pro další sporty: cyklistiku, lyžování, lední hokej, bruslení, plavání, šachy a další podle zájm žák. R zné turnaje, utkání a sout že jsou mezi studenty velice populární. P etrvává nejistota v oblasti rozpo tování a organizování koncep ního ízení kvalitního školství. Nová státní maturita je organiza, asov, finan, právn i ekonomicky náro ná a pracná bez slibovaného efektu. Omezuje výuku ostatních ro ník, nereaguje na p ipomínky odborné ve ejnosti, tšinu náklad si hradily školy ze svých rozpo, nebyla dostate ocen na práce škol apod. Zbyte p eplácíme hodiny nad stanovený úvazek dvojnásobkem pr rného hodinového výd lku. O další vzd lávání pedagogických pracovník je zna ný zájem, ale neustále je finan i asonáro jší. Administrativní zát ž omezuje pat nou pé i v oblasti kontroly a hodnocení práce. Tyto p etrvávající problémy nep ispívají k pot ebnému soust ed ní na práci a neustále vytvá í zbyte né nap tí ve škole i spole nosti. 9. Školská rada: Z ízena dne Složení školské rady: Zástupci z izovatele - Mgr. Albert Kubišta - len rady - len Zastupitelstva Hlavního m sta Prahy - Ing. Mgr. Lucie Svobodová - lenka rady (zapisovatelka) - zástupkyn starosty m stské ásti Praha 14 Zástupci pedagog - PhDr. Petr Churan - p edseda rady, vyu ující D-ZSV na AG, p edseda PK spol. v dy na AG Mgr. Vladimír Skolil, len školské rady, vyu ující Z-TV na AG Zástupci zletilých student a zákonných zástupc nezletilých student - Anna Marková - místop edsedkyn rady - absolventka AG 2007, studentka PF UK Ond ej Novák - len školské rady, absolvent AG 2006, student PF UK 5

6 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogi tí pracovníci: a. Po ty osob škola editel a zástupce editele fyzické osoby celkem editel a zástupce editele epo tení na pln zam stnané AG 3 3 interní u itelé fyzické osoby celkem 48 (v. 3 na MD interní u itelé epo tení na pln zam stnané externí u itelé fyzické osoby celkem externí u itelé epo tení na pln zam stnané pedagogi tí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogi tí pracovníci epo tení na pln zam stnané celkem 37, ,66 b. Kvalifikovanost pedagogických pracovník škola AG po et pedagogických pracovník celkem % z celkového po tu pedagogických pracovník kvalifikovaných 47 97,92 nekvalifikovaných 1 2,08 c. Další vzd lávání pedagogických pracovník Vzd lávání bylo zam eno na získávání poznatk o nových formách, metodách a prost edcích studia, vzd lávání a výchovy. K tomu je nutné ú eln využívat moderní techniku a postupy p i výuce a práci. Další informace jsme získávali v oblasti reforem a novinek ve školství (nové maturity, zpracování školských vzd lávacích program, zm ny v legislativ apod.). Využívaly se nabídky fakult vysokých škol, národních institut, kulturních center, MHMP, pedagogického centra, zahrani ních institucí apod. Zájem pedagog o další vzd lávání byl zna ný, avšak finan ní prost edky p id lené škole tyto aktivity nepokrývají. po et zam ení po et ast ník vzd lávací instituce Seminá e 1 Konverzace AJ 1 JŠ Sk ivánek 1 Seminá AJ 2 Oxford University Press 1 Seminá e cizích jazyk 8 ACJ 1 Prezentace nových u ebnic CJ 4 ACJ 1 Didaktický seminá FJ 1 Ped F UK 1 Nové metody ve výuce NJ 2 ACJ 1 Seminá ke zkouškám DELF 1 Fr. institut 1 Vzd lávací seminá Wiesneck 1 MŠMT 1 Seminá k výuce latiny 1 ANV ím 1 Ornitologický víkend 2 JU. Bud jovice 6

7 1 Laboratorní víkend P da a voda 1 JU. Bud jovice 1 Jak u it chemii 1 VŠCHT Praha 1 Seminá M-F 1 J MF 1 Didakticko historický seminá 1 MFF UK Kurzy Pr b. Zadavatel MZ 12 CERMAT Pr b. Hodnotitel písemných prací 11 CERMAT Pr b. Hodnotitel ústní zkoušky 3 CERMAT Pr b. Školení maturitního komisa e 3 CERMAT 1 Didaktika AJ 1 The College of New Jersey Pr b. CURR The College of New Jersey Pr b. EDFN The College of New Jersey Pr b. ESLM 1 The College of New Jersey 5 Doškolování instruktor lyžování 2 FTUS-UK 1 Mikroskopovací praktikum pro kolegy 7 AG 1 Diverzita anaerobních prvok 1 P F UK 1 Projekt 3V 1 Sdružení Tereza Dopl kové pedagogické studium Pr b. Výchovné poradenství 1 PedF UK Pr b. Doktoranské studium 1 Universita Pardubice Školský management 1 Školení BOZP bezp. technik 1 Fakta s.r.o. 1 Školení vyhlášky 50 3 VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. K ižíka Rozši ování aprobace Pr b. Ped. minimum - DS 1 PedF Olomouc Pr b. Obor AJ - DS 1 MU Brno Pr b. ekladatelství AJ 1 SJŠ Pr b. Studium NJ 1 SJŠ Pr b. Magistrát hl. m. Prahy Studium AJ 1 Jiné: konference 1 Divadlo jazyk 1 DJ Praha 1 Sympozium FJ 1 ACJ 1 Historie matematiky 1 MFF UK 1 Jak p ipravit u itele matematiky 1 MFF UK 7

8 d. Jazykové vzd lávání a jeho podpora z toho po et u itel cizích jazyk s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 20 rodilý mluv í Nepedagogi tí pracovníci školy a. Po ty osob: fyzické osoby celkem epo tení na pln zam stnané 13 15,30 b. Další vzd lávání nepedagogických pracovník 1 UCR 1 GORDIC 8

9 1. Po ty t íd/studijních skupin a po ty žák III. Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání a. Denní vzd lávání po et íd / skupin po et žák AG Zm ny v po tech žák v pr hu školního roku - p erušili vzd lávání: 11 - nastoupili po p erušení vzd lávání: 6 - sami ukon ili vzd lávání: 0 - vylou eni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ro níku: 3 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - p estoupili z jiné školy: 10 - p estoupili na jinou školu: 2 2. Pr rný po et žák na t ídu/studijní skupinu a u itele a. Denní vzd lávání pr rný po et žák na t ídu / skupinu pr rný po et žák na u itele AG 29,50 8,60 3. Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji AG kraj Jiho eský Jihomoravský Karlovarský Vyso ina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plze ský St edo eský Ústecký Zlínský CELKEM po et žák celkem z toho nov p ijatí

10 4. Údaje o výsledcích vzd lávání žák a. Denní vzd lávání z celkového po tu žák : AG prosp lo s vyznamenáním 36 neprosp lo 5 opakovalo ro ník 4 po et žák s uzav enou klasifikací do tj. z celkového po tu žák 93,46% pr rný po et zameškaných hodin na žáka 60,84 z toho neomluvených 0,26 5. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky AG denní vzd lávání vzd lávání i zam stnání po et žák, kte í konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovan 12 - po et žák záv re ných ro ník, kte í nebyli p ipušt ni ke zkoušce v ádném termínu 1 - prosp l s vyznamenáním 28 - po et žák, kte í byli hodnoceni : Prosp l 94 - neprosp l 1-6. P ijímací ízení do 1. ro níku školního roku 2010/2011 délka vzd lávání 4 roky 6 let ijímací ízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzd lávání) 8 let po et p ihlášek celkem po et kol p ijímacího ízení celkem po et p ijatých celkem

11 z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání po et nep ijatých celkem po et volných míst po p ijímacím ízení (obor, po et míst) obor: K/ po et p ijatých ke studiu p i zam stnání do 1. ro ník pro šk. rok 2009/ Vzd lávání cizinc a p íslušník národnostních menšin 0 AG Stát Arménie lorusko Bulharsko Ma arsko Pákistán Rusko Srbsko Slovensko Sýrie Vietnam Ukrajina CELKEM po et cizinc

12 Na škole studuje celkem 24 cizinc. Za le ování probíhá bez problém ; p estože jsou na cizí státní p íslušníky kladeny stejné požadavky jako na eské žáky, jejich studijní výsledky jsou srovnatelné. P ítomnost cizinc a p íslušník národnostních menšin na škole hodnotíme jako pozitivní prvek p i vytvá ení atmosféry školy, protože svým p sobením a snahou o dobré studijní výsledky irozen napomáhají vytvá et zdravé vztahy mezi vrstevníky. 8. Speciální výchova a vzd lávání, integrace žák Škola se nezam uje na speciální výchovu a vzd lávání, ale podle pot eby nabízí žák m speciální pé i formou individuálního vzd lávacího plánu, konzultací, p ípadn individuálních zkoušek. 9. Vzd lávání nadaných žák a student V rámci všeobecného zam ení nabízí škola žák m t i varianty studia podle jejich nadání a zájm. K profilaci žák p ispívá široká nabídka volitelných seminá. Žáci mohou rozvíjet sv j talent i v ad nepovinných p edm a kroužk. Vzd lávání nadaných žák v jednotlivých p edm tech je založeno na individuálním p ístupu vyu ujících, do jazykových skupin jsou žáci rozd lováni podle úrovn. Mimo ádn nadaní žáci mohou být vzd láváni podle individuálních vzd lávacích plán. Studenti jsou zapojování do sout ží (olympiády, SO, konverza ní, sportovní sout že ) a p ipravováni k p ijímacím zkouškám na VŠ a na mezinárodn uznávané jazykové zkoušky (FCE, CAE). 10. Ov ování výsledk vzd lávání V tomto sm ru se zam ujeme p edevším na výsledky v r zných sout žích a pravidelnou kontrolu napl ování výstup deklarovaných ve školním vzd lávacím programu. D ležitou sou ástí ov ování výsledk vzd lávání žák pro nás p edstavují výsledky maturitních zkoušek a p ijímacího ízení na vysoké školy. 12

13 11. Školní vzd lávací programy Náš školní vzd lávací program, podle kterého vyu ujeme od , nabízí student m komplexní akademické vzd lávání. V rámci všeobecného zam ení škola nabízí t i varianty studia posílení hodinové dotace matematiky a p írodov dných p edm, posílení hodinové dotace francouzského jazyka a posílení hodinové dotace spole enskov dních p edm. Profilace žáka se dále uskute uje prost ednictvím volitelných p edm ve 3. a 4. ro níku. Ve 3. až 4. ro níku dobíhá obor vzd lávání K/ Jazykové vzd lávání a jeho podpora Škola nabízí studium anglického, francouzského, n meckého, špan lského a ruského jazyka. Sou ástí výuky jsou hodiny konverzace s rodilým mluv ím. Žáci mohou studovat i latinu jako povinný (typ studia F, S) nebo volitelný p edm t. Žáci se ú astní olympiád, konverza ních sout ží, jsou p ipravováni na mezinárodn uznávané jazykové zkoušky (FCE, CAE). K dlouhodobým projekt m organizovaným školou pat í i spolupráce s partnerskými zahrani ními školami. edm tové komise zatím nevyužívají Metropolitní program rozvoje vzd lávání cizích jazyk. 13

14 IV. Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na výchovnou poradkyni se studenti i rodi e obraceli s r znými okruhy problém : - neprosp ch ve škole, problémy se zvládáním u iva; - zdravotní omezení (p ípadn zohledn ní v r zných oblastech vzd lávání dyslexie); - problémy ve vztazích (se spolužáky, se leny rodiny, s partnerem); - problémy se sebou samým (úzkost, deprese); - otázky volby vysoké školy, povolání, kariérní r st apod. Výchovná poradkyn spolupracovala s pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 2 (s PhDr. ížkovou), organizovala seznamovací kurzy 1. ro ník, pr žn informovala o r zných vzd lávacích kurzech, o vysokých školách a zajiš ovala agendu p ihlášek na VŠ. Pro studenty 3. a 4. ro ník organizovala besedy o možnostech studia na VŠ nebo v zahrani í. Studenti se aktivn zapojili do organizování nada ních akcí Srdí kový den, Den pro sv tlušku, Šance Možné problémy se eší individuálními pohovory, spoluprací s t ídními u iteli, p ípadn je zprost edkována konzultace s odborníky. Výchovná poradkyn také aktivn spolupracuje se školní psycholožkou Mgr. Janou Lidickou. 2. innost školního psychologa Školní psycholožka, Mgr. Jana Lidická, byla ve školním roce 2010/11 k dispozici student m, rodi m i u itel m v pr hu celého školního roku ve vypsaných konzulta ních hodinách v rozsahu cca 10 hodin týdn, a to v rámci dvou dn v týdnu. V pr hu školního roku navštívilo školní psychologickou poradnu celkem 29 klient a uskute no bylo 94 konzultací. Ve 4 p ípadech se jednalo o konzultaci s rodi i, ve zbylých se studenty. ty i studenti byli na konzultaci pozváni na základ podn tu od rodi i u itel, v ostatních p ípadech se jednalo o vlastní zájem a iniciativu student. V p ípad podn tu ze strany rodi i u itel se jednalo primárn o problémy studijní, v p ípad vlastní iniciativy student se jednalo p evážn o problémy osobní. V pr hu školního roku prob hlo také 28 konzultací s vyu ujícími. V pr hu listopadu až února prob hla série testování pro ú ely kariérního poradenství se studenty t etích a tvrtých ro ník, po kterém následovala p lhodinová individuální konzultace s každým ze student. Celkem bylo uskute no 60 kariérních konzultací. V pr hu kv tna a ervna se uskute nila 2 opakovaná setkání psycholožky se studenty všech prvních ro ník, v rámci kterých prob hlo sociometrické šet ení, diagnostika atmosféry v kolektivu a ízená diskuse nad problematickými jevy, které studenti sami ve t íd reflektují. Z výsledk diagnostiky hodnotící pocity žák ve vztahu ke t íd : 1.A 1.B 1.C 1.D Po et žák Po et zú astn ných v % Kladné pocity , nejlepší 5 Kvalita kolektivu , nejlepší 5 14

15 Pocit bezpe í , nejlepší 1 Pocit p átelství , nejlepší 1 Atmosféra spolupráce , nejlepší 1 Pocit d ry , nejlepší 1 Pocit tolerance , nejlepší 1 Ve t íd je neš astný žák % ANO Ve t íd je ubližovaný žák % ANO Do t ídy se t ším % ANO kdo mi pom že s problémy % ANO Problémy ešíme v klidu % ANO 3. Prevence sociáln patologických jev Prevence rizikového chování vychází z t chto dokument : Metodický pokyn MŠMT.j.: 2006/ k prevenci sociáln patologických jev u d tí a mládeže. Strategie prevence sociáln patologických jev u d tí a mládeže v p sobnosti resortu MŠMT na období j.: 10844/ Metodický pokyn ministra školství, mládeže a lovýchovy k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských za ízení.j.: 24246/ Metodické doporu ení k primární prevenci rizikového chování u d tí a mládeže. Dokument MŠMT.j.: 21291/ sobení na studenty ve vyu ování v rámci prevence rizikového chování: - oblast zdravého životního stylu - biologie, chemie a t lesná výchova; - oblast sociálních dovedností - základy spole enské výchovy; - školní ád jako nástroj prevence; - zapracování konkrétních témat prevence rizikového chování do školního vzd lávacího programu. Nadstavbové aktivity: - pomoc p i organizování volno asových aktivit student ; - spolupráce s výchovným poradcem a školním psychologem; - spolupráce s t ídními profesory; - mimoškolní aktivity (olympiády, sout že, SO ); - zapojení student do charitativních akcí. Jednorázové akce: - seznamovací kurz na za átku zá í pro první ro níky, kde jsou studenti seznámeni se školním ádem, který je d ležitým pomocníkem v prevenci rizikového chování; - pro studenty 1. ro ník beseda na téma Drogová situace v Praze v Muzeu policie R. ednášel a besedu vedl p íslušník protidrogové centrály pan Vaní ek; 15

16 - besedy se studenty 3. a 4. ro ník na téma protidrogové prevence s využitím DVD Život na droze, které máme ve školní videotéce; - ast na dotazníkové akci ESPAD první ro níky. Školní knihovna: - dopl ování publikací, videopo ad na téma prevence rizikového chování; - informace na nást nce o novinkách v této tématice. Spolupráce s rodi i: - rozdání informa ních materiál rodi m student 1. ro níku v rámci první t ídní sch zky; - nabídka konzultací pro rodi e se školním psychologem. Spolupráce s krajským a okresním metodikem prevence: - sledování webových stránek Magistrátu hl. m. Prahy a Obvodního ú adu Prahy; - konzultace v p ípad pot eby. 4. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova jsou samoz ejmou sou ástí výuky biologie, chemie, zem pisu a zejména volitelných seminá biologických, chemických a zem pisných. Krom hodin novaných problematice a ochran životního prost edí každoro prob hne ada exkurzí, ednášek a dalších akcí dotýkajících se ekologické tematiky a prost edí kolem nás. Ve školním roce prob hly tyto akce: geologická exkurze do pražských botanických zahrad, pravidelné exkurze do ZOO, návšt vy pracoviš AV R v rámci dne otev ených dve í, spojené s p ednáškami a prohlídkami pracoviš, p ednášky na VŠCHT, seminá na téma Globální zm ny klimatu, návšt va p ednášky na téma Letem sv tem aerosol, exkurze do isti ky odpadních vod, návšt va transfúzní stanice. Kabinet zem pisu každoro organizuje spolu se studenty sponzorství vybraného živo icha v pražské ZOO. Zájemci navšt vující nepovinný p edm t laboratorní technika m li možnost se podrobn v novat sladkovodní ekologii; resp. sladkovodní mikrofló e a mikrofaun. K environmentální výchov p irozen napomáhá i kulturní prost edí ve škole, v etn kv tinové výzdoby a systému t íd ní odpad. Akce se studenty: Biologie 1. biologická olympiáda p íprava, oprava a hodnocení studentských prací; 2. exkurze do Ústavu živo išné fyziologie a genetiky AV R v Lib chov ; 3. exkurze do antropologické expozice Národního muzea; 16

17 4. exkurze do botanické zahrady; 5. exkurze na pitevním praktiku 2. LF UK; 6. praktické cvi ení z molekulární genetiky na Gymnáziu Nad Alejí; 7. výstava masožravých rostlin v botanické zahrad P. F. UK; 8. návšt va trensfúzní stanice; 9. geologická exkurze; 10. exkurze do mineralogických sbírek Národního muzea; 11. návšt vy p ednášek v rámci Týdne mozku a Nebojte se v dy ; 12. p ednáška o Galapágách; 13. návšt va seminá e na témata Globální zm ny klimatu. Chemie 1. návšt va výstavy Poznej se ; 2. ednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže téma Raketoplány, Semtex a oxida ní íslo 3. ednáška na AV R na téma Bun ný cyklus a jeho regulace ; 4. ednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže ne téma Polymery ve farmacii ; 5. ednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže na téma Kovové biomateriály v medicín ; 6. ednáška na AV R v rámci cyklu Nebojte se v dy na téma Letem sv tem aerosol ; 7. návšt va Makrobiologického ústavu AV R v rámci Jarních otev ených dn AV R; 8. exkurze do isti ky odpadních vod. 5. Multikulturní výchova Na škole studuje celkem 24 student cizinc i žák jiného státního ob anství než eského. Za le ování probíhá bez problém, nenásiln tak probíhá proces vzájemného poznávání a pochopení. Podobný vliv má i p ítomnost ínské školy v budov gymnázia v odpoledních hodinách. Multikulturní výchova prolíná mnohými p edm ty našeho školního vzd lávacího programu (zvlášt ZSV, d jepis, geografie a cizí jazyky). Velký vliv na naše studenty mají zájezdy do ciziny a vým nné pobyty organizované školou. 6.Výchova k udržitelnému rozvoji Viz bod Vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Sportovní kurz 3.C - kola Borovice Bárta Exkurze do AV R Lib chov Brada Jazykový zájezd do íma ím Prkop Poznávací jazykový zájezd Berlín Berlín Mina íková Poznávací jazykový zájezd Dráž any Dráž any Švandová LVK 1.A Kolínská bouda Bárta LVK 1.D Kolínská bouda Bárta LVK 1.C Smetánka Skolil LVK 1.B Smetánka Berková Sportovní výb rový kurz - lyže Weisssee Bárta Vým nný jazykový zájezd - Montigny Montigny Fousková Vým nný jazykový zájezd - Hamburg Hamburg Švandová Studijní jazykový zájezd - Barnstaple Barnstaple Kapounová Sportovní kurz 3.B Rumburk Skolil 17

18 8. Pravidelné každoro ní akce školy Seznamovací kurz 1. ro ník Slavnostní p edávání maturitních vysv ení (Starom stská radnice) Maturitní ples Festival AG Ú ast na výstav Schola Pragensis Anglické, francouzské a n mecké dny na A Váno ní koncert orchestru a sboru (Klementinum) Jarní koncert orchestru a sboru (Hlahol) Výstava obraz student AG v galerii NORA Ve er poezie Promítání film v rámci školního filmového klubu Sportovní den Lyžování v Alpách - výb rový zájezd Lední hokej a bruslení na ZŠ ernošice 9. Mimoškolní aktivity (zájmové, sportovní, kulturní) V rámci mimoškolních aktivit m li žáci možnost navšt vovat celou adu nepovinných p ed-. V naší nabídce jsou již tradi tyto kroužky: Název Po et p ihlášených student Um lecký p ednes 26 vecký sbor 14 Fotbal + Florbal 16 Volejbal 25 Aerobik 11 Posilování 19 Výtvarná výchova 13 Praktická cvi ení z matematiky pro 1. ro ník 29 Laboratorní technika 13 Medicínská latina 10 Procvi ování v chemii 11 Experimenty v chemii Sout že Obor 17. Stát a právo 1. místo celostátní kolo SO 1. místo krajské kolo SO - Barbora Studihradová, 4. D Obor 16. Moderní historie 3. místo celostátní kolo SO 3. místo krajské kolo SO Cena ASUD za práci v oboru historie - Alena K ivánková, 4. B 18

19 Obor ekonomie 2. místo krajské kolo SO - Filip Stan k, 4. A 11. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních program ast delegace student AG na zasedání Evropského parlamentu mládeže Spolupráce prvních gymnázií Vyšegrádské ty ky Prezentace o možnostech studia v Kanad (85 žák ) Prezentace AG a diskuze se studenty USA (10 žák ) Finové na AG Vým nný zájezd Pa íž Montigny (23 žák ) Vým nný zájezd Hamburg (13 žák ) Zájezd Berlín, Postupim (45 žák ) Vým nný zájezd Dráž any (80 žák ) Vým nný zájezd Antický ím (10 žák ) 12. Spolupráce s partnery Úzká je spolupráce se Spole ností Akademického gymnázia v oblasti získávání lenských ísp vk a sponzor na pomoc škole p i zajišt ní výuky didaktickou technikou, propaga ními matriály, pomoci sociáln slabším, p ispíváním na mezinárodní spolupráci a další aktivity školy. Simulovaná zasedání vlády R Ú ad vlády R (19 student ). Zvyšování právního v domí student SŠ M stský soud Praha (35 student ). 13. Další realizované vzd lávání 19

20 Vzd lávání ur ené pro ve ejnost nemáme. 14. Další aktivity, prezentace Rozší ení webových stránek AG a ešení vybudování kulturn spole enského centra v prostorách školy, zprovozn ní elektronické t ídní knihy, zvýšení ochrany majetku školy i žák. 15. Využití školských za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává, v dob školních prázdnin Z d vodu malé poptávky a bezpe nosti se školské za ízení o prázdninách nevyužívá. 20

21 V. Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol V roce neprob hla na škole žádná z uvád ných kontrol. VI. Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2010 Kapitálové výdaje Usnesení RHMP. 935 ze dne Investi ní akce rekonstrukce výtahu ,-K Skute nost ,- K, nevy erpáno 786,-K Usnesení RHMP ze dne Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního h išt ,-K Skute nost ,20 K, nevy erpáno 835,80K Usnesení RHMP. 307 ze dne Rekonstrukce a oprava vnit ního povrchu t locvi en ,-K Skute nost ,80K, nevy erpáno 3 413,20K Vlastní zdroje: celkem erpáno ,-K Usnesení RHMP ze dne Po ízení erpadla ke kotli ,-K Skute nost ,-K Usnesení RHMP ze dne Oprava osv tlení v t locvi ,-K Skute nost ,-K Neinvesti ní prost edky Prost edky byly erpány v souladu s rozpo tem a ú elnost erpání byla pravideln kontrolována ve smyslu organiza ního ádu školy. íjem organizace inil 27, ,- K. Z rozpo tu MŠMT 15, ,- K (10, ,- + 4, , ,- K ) Z rozpo tu MHMT 12, ,- K. Vlastní zdroje úroky 5.886,08 K. Vlastní zdroje - rezervní fond ,- K (usnesení RHMP. 671 ze dne ) Fond odm n ,- K (usnesení RHMP. 671 ze dne ) Platy zam stnanc 21

22 Finan ní prost edky na mzdy z rozpo tu MHMP ve výši 4, ,- K, z rozpo tu MŠMT ve výši 10, ,- K a uvoln ných prost edk FO ,- K byly erpány ve výši 15, ,- K, tj. ve 100 % výši. Z vyplacených mezd p ipadalo na nárokové složky 79,25 %, na osobní p íplatky 9,45 %, na odm ny 7,55 % a na trvalé nadúvazkové hodiny 2,61%, suplované hodiny 0,84%, na p íplatky za zhoršené prost edí 0,30% mzdových prost edk. Zavedením školního vzd lávacího programu AG od vzrostl týdn po et vyu ovacích jednotek o 41 (celkem 761 pro rok oproti minulému školnímu roku, kdy inil 720 hodin), což iní zhruba 49 tisíc m sí. Na pokrytí tohoto programu nemá škola finan ní zdroje. V p íštích ty ech letech bude zapot ebí navyšovat rozpo et až o 500 tisíc K ro k realizaci ŠVP AG v závislosti na skute nosti, bude-li hodina v normálním úvazku nebo nadúvazková a bude-li ji vyu ovat starší i mladší pedagog. i navýšení mzdových tarif pedagog bude každá hodina dražší, a to jak vyu ovací, tak suplovaná i nadúvazková. Dopl ková innost Dopl ková innost je tvo ena pronájmem u eben pro výuku, t locvi en pro sportovní vyžití, pronájmem nápojových automat a nájemným z bytu školníka. Rozpo et Skute nost ,- K ,- K Dopl ková innost v roce 2010 zaznamenala zlepšení vzhledem ke zvýšenému po tu pronajatých u eben pro výuku a v tšímu zájmu o pronájem t locvi en. Náklady na dopl kovou innost byly ,- K. Celkový výsledek hospoda ení p ed zdan ním iní ,- K. Da z p íjm iní ,- K. Výsledek hospoda ení po zdan ní iní ,- K. Návrh na p íd l do fondu odm n 80 % této ástky, tj ,- K a 20 % do rezervního tj ,- K. 22

23 erpání ú elových prost edk za rok 2010 Finan ní prost edky z rozpo tu MHMP usnesení RHMP. 307 ze dne Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního h išt uz , ,- K Usnesení 40/116 ze dne úprava sníženo o ,- K Rekonstrukce a oprava vnit ního povrchu t locvi en uz ,- K Finan ní prost edky z rozpo tu MHMP usnesení RHMP. 935 ze dne Rekonstrukce výtahu uz ,- K Finan ní prost edky z rozpo tu MHMP usnesení. 38/32 ze dne , na základ RHMP. 977 ze dne Odm ny pedagog, uz 91 1, ,- K / ,- K odm ny, ,- K odvody/ Usnesení RHMP. 947 ze dne uz 91 Skupinové studijní pobyty v zahrani í. projektu 3/4/ Vým nný zájezd ,- K Usnesení RHMP 1831 ze dne uz 91 Oprava havárie st echy ,- K Usnesení RHMP ze dne fin. prost edky z rozpo tu MŠMT se snižují o ,- K Usnesení RHMP ze dne fin. prost edky z rozpo tu MŠMT se zvyšují o ,- K Usnesení RHMP ze dne uz 91 Provoz školy ,-K Usnesení RHMP ze dne schválení odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2010 ve výši ,- K. erpání ú elových prost edk z vlastních fond Usnesení RHMP. 671 ze dne erpání fin. prost edk z RF Vybavení laborato e fyziky nábytkem ,- K Vybavení laborato e fyziky didaktickou technikou ,- K 23

24 Uvoln no i erpáno ,- K Usnesení RHMP. 671 ze dne erpání fin. prost edk z Fo Uvoln no i erpáno ,- K Usnesení ze dne erpání fin. prost edk z IF Kotlové erpadlo uvoln no ,- K, erpáno ,- K Oprava osv tlení v t locvi uvoln no ,- K, erpáno ,- K 24

25 VII. Další informace íloha: u ební plán AG edm t školní rok Ro ník I II III IV švp švp K/ K/ K/ K/401 A B C A B C A B C D P F S S P F S A C B C A B C C eský jazyk Aj Fj Šj Nj 3 3 Latina Matematika Fyzika Chemie Biologie Geografie ZSV jepis Estetická výchova lesná výchova IVT VP VP VP VP CELKEM

26 Výsledky spole né ásti maturitní zkoušky 2011 EDM T SKUPINA OBOR VZD LÁVÁNÍ (3) PO ET CELKEM IHLÁŠEK V TOM V ÚROVNI OBTÍŽNOSTI ŽÁCI, KTE Í ZKOUŠKU NEKONALI PO ET CELKEM V TOM V ÚROVNI OBTÍŽNOSTI ŽÁCI, KTE Í ZKOUŠKU NEKONALI ÚSP ŠN PO ET CELKEM V TOM V ÚROVNI OBTÍŽNOSTI ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ESKÝ JAZYK A LITERATURA GYM MATEMATIKA GYM CIZÍ JAZYK GYM EDM T SKUPINA OBOR VZD LÁVÁNÍ (3) ŽÁCI, KTE Í ZKOUŠKU VYKONALI ÚSP ŠN PO ET CELKEM V TOM V ÚROVNI OBTÍŽNOSTI INDEX ÚSP ŠNOSTI DLE ÚROVN OBTÍŽNOSTI ZKOUŠKY (1) ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ESKÝ JAZYK A LITERATURA GYM ,9 95,5 MATEMATIKA GYM ,0 100,0 CIZÍ JAZYK GYM ,0 100,0

27 EDM T SKUPINA OBOR VZD LÁVÁNÍ (3) K-SKÓR (2) KRAJE A SKUPINY OBOR PO ADÍ ŠKOLY A SKUPINY OBOR DLE K-SKÓRU V RÁMCI R A SKUPINY OBOR R CELKEM POZICE Z CELKEM POZICE Z CELKEM POZICE Z CELKEM ESKÝ JAZYK A LITERATURA GYM 103, MATEMATIKA GYM 87, CIZÍ JAZYK GYM 92, Maturitní zkouška 2011 nesplnila o ekávání a pot ebný efekt. Je pracná, asov i finan náro ná, omezuje výuku v ostatních ro nících. My klademe vysoké nároky na výsledky a hodnocení studia našich žák. Jsme všeobecné gymnázium, které p ipravuje maturanty k úsp šnému p ijetí na všechny typy vysokých škol. Naše vyšší nároky a p ísnost v hodnocení výsledk vzd lávání nep sobí pozitivn na celkové umíst ní školy. 27

28

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Obsah: Základní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení...3 Pracovníci právnické osoby...6 Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 2 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení... 4 Pracovníci, právnické osoby... 7 Údaje o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení... 3 Pracovníci právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1 VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 3, 0 00 Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Vyšší odborné školy Vyšší obchodní podnikatelské školy, s.r.o. za školní rok 2008/2009

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1381/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola a gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Schváleno školskou radou dne 10. října 2005 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední umělecká škola, Ostrava, Poděbradova 33. Poděbradova 33, 702 00 Ostrava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední umělecká škola, Ostrava, Poděbradova 33. Poděbradova 33, 702 00 Ostrava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední umělecká škola, Ostrava, Poděbradova 33 Poděbradova 33, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 017 630 Termín konání inspekce:

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-651/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Střední škola managementu a služeb s.r.o. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 E-mail školy sousos@sousos.cz IČO 25140493

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Základní škola LETOVICE, okres Blansko

Základní škola LETOVICE, okres Blansko Základní škola LETOVICE, okres Blansko Výro nízprávaozšletovice za školní rok 2002/2003 V Letovicích 26.8.2003 Vypracoval: Miloš Randula, editel školy ást I. Základní charakteristika školy a. Název školy,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Sídlo: Na Vítězné pláni 1160, 140

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Správní obvod (název a sídlo) Městská část Praha 12 se sídlem Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Charakteristika mateřské školy

Správní obvod (název a sídlo) Městská část Praha 12 se sídlem Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Charakteristika mateřské školy Výroční zpráva za škoní rok 2014/2015 Mateřská škola - Točná, K Výboru 8 Se sídlem Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 Praha 4 - Modřany Správní obvod (název

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 190 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 V Praze dne 22. 9. 2014 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 9. 10. 2014. I. Základní údaje o škole, školském

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1 Původní cíle projektu Cílem projektu bylo připravit podmínky pro akreditaci dvou bakalářských studijních oborů uskutečňovaných

Více

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 25. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 25. 8. v 9.00 zahajovací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 023 221/99-3412 Signatura: bb5ks101 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště Příbram INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Sedlčany,

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/08-13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/08-13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/08-13 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Adresa: Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Velké Pavlovice, 20. ledna 2012 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Zpráva

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Zpráva Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Zpráva z inspekčního šetření pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR Praha, červen 2012 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Souhrnné poznatky z inspekční činnosti...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Přítomni: zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.F, 4.E, 4.F, 5.B, jmenovitě viz. prezenční

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola a mateřská škola Adresa Praha 10 - Štěrboholy, U Školy 285 Identifikátor školy: 600 041 352 Zřizovatel: Místní část Praha-Štěrboholy,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-25/11-M. PhDr., PaedDr., Bc. Oldřichem Baďurou

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-25/11-M. PhDr., PaedDr., Bc. Oldřichem Baďurou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-25/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Šířava 7, 750

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

Autoevaluace školy. asové rozvržení autoevalua ní innosti. Oblasti, cíle a kritéria autoevaluace

Autoevaluace školy. asové rozvržení autoevalua ní innosti. Oblasti, cíle a kritéria autoevaluace Autoevaluace školy asové rozvržení autoevalua ní innosti Zá í posouzení práce školy širším vedením podle stanovených kritérií viz dále oblasti, cíle a kritéria autoevaluace, vyhodnocení a zapracování nových

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5

Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby:

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více