BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů Marketing plan for Unicorn College using guerilla marketing Daniel Musil

2 Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů Marketing plan for Unicorn College using guerilla marketing Daniel Musil Ak adem ick ý rok: 2010/2011 Kontak t: E-m ail: Tel.:

3 1. ZADÁNÍ 3

4 2. ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. V první části práce jsou určeny cíle, kterých se má, díky využití návrhu marketingového plánu, dosáhnout. Jelikož hlavní položkou školy jsou studenti, stanovil jsem si za cíl zvýšení jejich počtu o 40 % oproti minulému roku a to na konkrétní počet 258 nových studentů. Rozpočet na marketingovou kampaň ponechám stejný, jako v loňském roce. Marketingové náklady rozpočítané na jednoho přijatého studenta se tudíž sníží minimálně o 30 %. Druhá část je teoretická, jsou zde popsány základní marketingové pojmy použité v této bakalářské práci a jsou zde také uvedeny konkrétní příklady guerilla marketingových kampaní. Třetí část je praktická a je rozdělena do několika tematických kapitol. V této části je popsána situační analýza Unicorn College (SWOT analýza, analýza konkurence, segmentace trhu a 4P). Dále je rozebrána současná marketingová strategie Unicorn College (sdělení, cílové skupiny, komunikace, výdaje, přínos a zhodnocení kampaně) a v poslední části je také již navrhovaná nová marketingová strategie. Je zde nástin několika marketingových aktivit, které by se měly zrealizovat a očekávaný přínos pro Unicorn College. V poslední části mé bakalářské práce je shrnutí a zhodnocení, zda jsem dosáhl cílů, které jsem si stanovil na počátku. Díky novým marketingovým aktivitám, které jsou velmi levné, popř. zdarma (kromě veletrhu Gaudeamus) a odebráním reklamy v metru z marketingové kampaně se mi podařilo celkové marketingové náklady snížit o 9 % oproti minulému roku. Počet nových studentů je 270, což je nárůst o 47 % a marketingové náklady rozpočítané na jednoho studenta se sníží o 38 %. Cíle mé bakalářské práce byly nejen splněny, byly překonány. Klíčová slova: marketing, guerilla marketing, Unicorn College, plán, strategie, náklady, přijatí studenti, kampaň, konkurence, očekávaný přínos 4

5 3. ABSTRACT This bachelor thesis mehods is divided into four parts. In the first part, there are goals, which should be achieved by using this proposal of the new marketing plan. While students are the main element of this school, I set up a goal to raise their numbers by 40 % compared to last year. The concrete number of new students will be 258 then. I will leave the budget for marketing campaign unchanged. Marketing expenses budgeted for one accepted student will therefore decrease by 30 %. The second part is theoretical, basic marketing terms, which are used in this bachelor thesis are described here. There are also mentioned concrete examples of guerilla marketing campaigns. Third part is practical and it's divided to several thematic chapters. In this part, there is described situational analysis of Unicorn College (SWOT analysis, competition analysis, market segmentation and 4P). Then current marketing strategy of Unicorn College is parsed (message, target groups, communication, expenses, gains and evaluation of campaign). And in the last part, there is new suggested marketing strategy. There is sketch of several marketing activities that should be realized and also the expected gains for Unicorn College are mentioned. In the last part of my bachelor thesis there is conclusion and evaluation, if I achieved goals that I had set at the beginning. Thanks to the new marketing activities that are really cheap or even free (except from fair Gaudeamus) and by taking away advertisement from subway, I managed to reduce total marketing expenses by 9 % compared to last year. Number of new students is 270, which means 47 % growth and marketing expenses budgeted for one accepted student are reduced by 38 %. Goals of my bachelor thesis were not just accomplished, they were overcomed. Keywords: marketing, guerilla marketing, Unicorn College, plan, strategy, expenses, accepted students, campaign, competition, expected gains 5

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.. Daniel Musil 6

7 5. PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucí bakalářské práce Zuzaně Neradové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 7

8 6. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování Obsah Úvod Teoretická část - marketing Historie marketingu Etapa výrobně orientovaného marketingu Etapa marketingu orientovaného na prodej Etapa absolutního marketingu Základní marketingové pojmy Marketingový proces Segmentace trhu Targeting Positioning Základní marketingové aktivity Marketingový mix Guerilla marketing Praktická část situační analýza UCL SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Výstupy SWOT analýzy Segmentace trhu Analýza konkurence Soukromé VŠ Veřejné VŠ P Product Place Price Promotion Vývoj počtu přihlášek a studentů Současná marketingová strategie Sdělení/slogan Cílové skupiny Komunikace PR články Inzerce Seminář Letáčky Přiveď kamaráda I Love UCL Výdaje Přínos/výsledky Zhodnocení kampaně Nová marketingová strategie

9 11.1 Sdělení/slogan Cílové skupiny Marketingové aktivity Veletrh vysokých škol Gaudeamus Roh na tramvaj Freezing Studentské vizitky Slevomat a jiné slevové internetové stránky Open meetingy Soutěž o pracovní pozici Pořádání soutěží pro veřejnost Veřejné konzultace Ples/večírek SŠ se studenty Unicorn College Studenti Unicorn College Spolupráce s partnery školy Ostatní Očekávaný přínos/výsledky Kontrola Závěr Conclusion Seznam použité literatury seznam použitých internetových zdrojů Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh...53 Příloha 1 Konkurence soukromé VŠ

10 7. ÚVOD K tématu marketingových přístupů mě přivedlo několik podnětů. V prvé řadě na této škole studuji, jsem s ní velmi spokojen, a proto bych chtěl Unicorn College pomoci získat nové studenty, kteří by byli stejně spokojeni jako já. Jelikož získávání nových studentů je jedním z cílů marketingu školy, rozhodl jsem se vytvořit marketingový plán na příští rok, který by počet nově přijatých studentů zvýšil alespoň o 40 %. V druhé řadě se o marketing zajímám a velmi mě zaujal vcelku nový marketingový směr určený především pro malé a střední firmy využívající originální a relativně málo finančně nákladné nápady. Tento směr se nazývá guerilla marketing. Poznatky z této problematiky bych pak chtěl využít právě při vytváření zmíněného marketingového plánu. Nynější marketingový plán na Unicorn College je úspěšný. Každoročně klesají marketingové náklady na jednoho přijatého studenta, v roce 2010 byl zaznamenán vůbec největší počet přijatých studentů. Přesto je cílem mé práce tento plán upravit, zefektivnit, vymyslet nové přístupy a komunikační kanály v souladu s guerilla marketingem. Tímto způsobem bych chtěl v příštím roce docílit ještě většího zvýšení počtu přijatých studentů a zároveň snížení marketingových nákladů na jednoho přijatého studenta. Cílem této práce je vytvoření marketingového plánu pro Unicorn College, který poukáže na nové možné marketingové aktivity, které při zachování stávající výše nákladů přinesou škole v příštím roce minimálně 258 nových studentů (nárust 40 %) a tím pádem sníží poměr celkových marketingových nákladů na jednoho přijatého studenta o 30 % oproti předešlému roku. 10

11 8. TEORETICKÁ ČÁST - MARKETING Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot Historie marketingu Etapa výrobně orientovaného marketingu Marketing se poprvé objevil v USA na konci 19. století, nicméně v té době nebyla téměř žádná konkurence a poptávka převyšovala nabídku. Lidé kupovali pouze nutné věci, chodili do obchodů, ve kterých měli to, co zrovna potřebovali, proto také byla distribuce i propagace velmi jednoduchá. V prvním desetiletí 20. století začaly na některých trzích vznikat přebytky zboží a výrobci se snažili tuto situaci řešit. Průkopníkem této doby se stal Henry Ford, který díky nové koncepci automobilu a metod propagace svých výrobků docílil obrovského úspěchu. Dříve totiž byly automobily pouze pro nejmovitější obyvatele, ale Henry Ford měl myšlenku, že automobil by si měl dovolit každý, proto také pracoval na jeho cenové dostupnosti, masové výrobě a celkovému rozšíření pro veřejnost Etapa marketingu orientovaného na prodej Po velké hospodářské krizi v roce 1929 došlo k velkým změnám nejen v celosvětové ekonomice, ale také v marketingu. Rozšířil se tzv. marketing orientovaný na prodej, který již měl některé znaky, které známe i dnes. Konkurence postupně sílila, a proto výrobci začali stále více peněz vynakládat na reklamu a prodej a začali se orientovat na potřeby zákazníků. 3 1 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s PAVLEČKA, V. Marketingjournal.cz [online] [cit ]. Historie marketingu. URL: <http://www.m-journal.cz/cs/marketing/uvod-do-marketingu/historiemarketingu s299x381.html>. 3 Tamtéž. 11

12 8.1.3 Etapa absolutního marketingu Absolutní marketing začal vznikat koncem druhé světové války. Podle něj je struktura celého trhu určena potřebami zákazníka a proto je cílem všech zaměstnanců podniku orientovat se právě na tyto potřeby. V této době již převažovala nabídka nad poptávkou. Díky rychlému příchodu asijských, konkurenceschopných výrobků začala diferenciace zboží (výrobky musely mít jasnou image). Podle společných potřeb určitého typu zákazníků (mladí, staří, apod.) byl trh poprvé rozdělen na menší segmenty Základní marketingové pojmy Definice marketingu uvedená na začátku kapitoly říká, že firma něco potřebuje. Primárním cílem většiny firem je generovat zisk. Svého cíle dosahují prodáváním svých výrobků nebo služeb. Aby měla firma komu své produkty prodávat, musí se její nabídka setkat s poptávkou, musí tedy znát požadavky svého cílového zákazníka. Firma dále musí určit cenu, za kterou bude daný výrobek nebo službu poskytovat. Tato cena musí být ale úměrná velikosti potřeby zákazníka, jinak hrozí, že si jej/ji nekoupí, protože se mu bude zdát příliš drahý/á. Mezi další parametry ceny patří to, že musí generovat zisk (což je primárním cílem firmy) a musí odpovídat požadavkům na vnímání daného produktu (např. Lexus je normální Toyota, ale především díky ceně je tato značka vnímána jako prestižnější). Marketing by měl komplexně řešit všechna tato specifika, od samotného vzniku produktu, až po jeho prodej. Marketing tedy jinými slovy zajišťuje či napomáhá fungování trhu Marketingový proces Marketingový proces zahrnuje analyzování marketingových příležitostí, vývoj marketingových strategií, plánování marketingových programů a řízení marketingového úsilí. 5 Součástmi marketingového procesu jsou analýzy marketingových příležitostí, výběr cílových trhů, koncipování marketingového mixu a realizace marketingové strategie. Firma díky těmto aktivitám sleduje své prostředí a okolí a přizpůsobuje se subjektům, které v něm působí. 4 PAVLEČKA, V. - Marketingjournal.cz [online] [cit ]. Historie marketingu. URL: <http://www.m-journal.cz/cs/marketing/uvod-do-marketingu/historiemarketingu s299x381.html>. 5 KOTLER, P.; KELLER, K. Marketing management 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, s

13 Firma má své know-how a aby ho mohla prodat, musí najít cílového zákazníka. Aby našla cílového zákazníka, musí rozdělit trh na malé skupinky, tzv. segmenty a z nich si vybere jen tu, která nejvíce odpovídá jejímu ideálnímu klientovi (který poptává jejich produkt). Ideálního klienta a jeho potřeby zjistí firma analýzou spotřebitelů a jejich chování. Poté společnost připraví marketingovou strategii přímo připravenou pro tento segment, čímž maximalizuje úspěšnost svých marketingových nástrojů, protože dobře zacílila a ví, že tito lidé si její produkt s největší pravděpodobností koupí. Tento proces zahrnuje tři fáze: segmentaci trhu, targeting a positioning Segmentace trhu Segmentace trhu je rozčlenění trhu do homogenních skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a chováním; na tyto skupiny je možné působit modifikovaným marketingovým mixem. 7 Každý trh se dá rozdělit na segmenty, ale není to vždy účelné. Někdy nám např. rozdělení na muže a ženy nepomůže, protože náš výrobek budou obě pohlaví vnímat stejně. Proto se používá spíše pojem tržní segment. Ten představuje skupinu spotřebitelů, kteří reagují na marketingové aktivity firmy stejným způsobem Targeting Targeting je proces vyhodnocování atraktivity jednotlivých segmentů a výběr jednoho či více cílových segmentů. 8 Nejlepší pro firmu samozřejmě je, když si vybere takový segment, jemuž může soustavně poskytovat největší hodnotu. Obecně platí, že když má firma méně zdrojů, měla by se zaměřit na jeden segment, popř. jeho část. Jakmile jí stoupnou zdroje, může přejít k dalšímu segmentu. Opravdu velké společnosti mohou mít ambice ovládnout celý trh (např. General Motors v automobilovém průmyslu) Positioning Positioning vymezuje produkt vůči konkurenci a v myslích cílové skupiny spotřebitelů jde o zaujetí žádoucí pozice na trhu; musí být jasný a odlišovat produkt od ostatních produktů nabízených na trhu. 9 Většinou se pozice výrobku buduje na 6 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s

14 konkurenčních výhodách a vlastnostech, které chce firma vyzdvihnout. Může mít formu např. sloganu či určitého sdělení zákazníkům, samozřejmě ho musí firma dodržovat (musí být pravdivý). Celý marketingový program firmy by pak měl vycházet z určené positioningové strategie. 8.3 Základní marketingové aktivity Řízení marketingových aktivit se skládá ze čtyř činností: marketingová analýza, marketingové plánování, marketingová implementace a marketingová kontrola. 1) Marketingová analýza zkoumá celkovou situaci a prostředí, ve kterém se firma nalézá. Její účel je hlavně v objevení tržních a obchodních příležitostí, kterých by mohla firma využít a určení silných a slabých stránek firmy, popř. výrobku. Tato analýza pak poskytuje vstupy k dalším činnostem marketingového řízení. 10 2) Marketingové plánování obsahuje rozhodnutí o marketingové strategii firmy, které by mělo vést k naplnění firemních strategických cílů. Každý výrobek potřebuje svůj podrobný marketingový plán. Nejdůležitější částí marketingového plánu je podrobný popis současné situace firmy, popř. výrobku na trhu, kde je popsán cílový trh a pozice, kterou firma na tomto trhu zaujímá. Dále je zde uvedena analýza úspěšnosti produktů, konkurence a distribuce. 11 Dále do marketingového plánu patří analýza rizik a příležitostí, která popisuje hlavní rizika a příležitosti pro určitý výrobek a umožňuje předvídat vývoj na trhu. Určení cílů a hlavních úkolů je další součást marketingového plánu. Cíle by měly být definovány konkrétně a samozřejmě by měly být měřitelné a měl by být uveden termín jejich splnění. Aby byly cíle dosaženy, je nutné definovat úkoly, které by měly být v souladu s cíly. Marketingová strategie následující řádky budou popisovat základní marketingovou filozofii, ze které by měly jednotlivé produkty vycházet při plnění marketingových cílů, stanovování cílových trhů, positioningu i při plánování marketingových výdajů. Je důležité, aby firma měla jednu marketingovou strategii obecnou a tím pádem výrobky a produkty firmy byly vnímány zákazníky jednotně. Samozřejmě u každého výrobku se bude strategie konkretizovat, ale hlavní koncept by měl zůstat nezměněný. Dále bývají 10 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s

15 aplikovány dílčí strategie pro jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvedeny souvislosti s riziky, příležitostmi a hlavními úkoly. V prováděcím plánu je uveden způsob, jakým budou marketingové strategie realizovány. Jsou zde uvedeny odpovědné osoby, termíny, náklady a konkrétní akce. Rozpočty rozvádějí a zdůvodňují celkový marketingový rozpočet. Uvádějí také výši očekávaných tržeb a tím pádem také očekávané zisky. Kontrola zde jsou uvedeny kontrolní akce, které slouží k sledování plnění úkolů, cílů a celé marketingové strategie. V rámci kontrol je nutné také definovat scénáře pro situace, kdy nebude dosahováno požadovaných cílů. 12 3) Implementace je proces uvádění marketingového plánu do praxe. Cílem marketingových aktivit je dosahování marketingových cílů. V implementaci již bývá konkrétně definováno kdo, kde, kdy a jakým způsobem plánované aktivity provede. 13 4) Marketingová kontrola je proces vyhodnocování dosažených výsledků při realizaci marketingového plánu a jejich porovnávání se stanovenými cíli. Umožňuje případné úpravy marketingové strategie, aby bylo stanovených cílů dosaženo. 14 Jakmile má firma určenou a schválenou celkovou marketingovou strategii, začne plánovat jednotlivé složky marketingového mixu. 8.4 Marketingový mix Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu. 15 Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s KOTLER, P.; KELLER, K. Marketing management 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, s KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, s

16 Těchto nástrojů je velká řada, proto se člení do čtyř hlavních skupin, známých jako 4P 17 : Product (Produkt) např. vlastnosti, design, značka, balení, služby Price (Cena) např. ceník, slevy, platební podmínky Place (Distribuce) např. distribuční cesty, pokrytí trhu, zásoby Promotion (Propagace) např. reklama, public relations, přímý marketing prodeje. V praktické části své práce se zaměřím především na propagaci neboli podporu 8.5 Guerilla marketing Co je to vlastně guerilla marketing? Většina lidí se domnívá (pokud tento pojem vůbec slyšeli), že jde o velké, šokující a často nelegální akce k upoutání pozornosti lidí. To může být do jisté míry pravda, ale zdaleka ne všechny guerilla marketingové kampaně jsou nelegální. Guerilla marketing je obecně způsob, jakým si malé a středně velké firmy mohou získat místo na trhu, růst a profitovat se a to za podstatně nižších nákladů, než by zastánci tradičního marketingu očekávali. Podstatou guerilla marketingu je zaměřit se na zákazníka, shromáždit veškeré dostupné informace o cílovém trhu, jejich následná analýza a nalezení patřičných závěrů. Jedná se o kombinaci psychologie, znalosti nákupního chování zákazníků, hledání nových cest a především kreativity. Každá guerilla marketingová kampaň by měla být originální. Je důležité si všímat okolností a věcí, které máme k dispozici a snažit se je využít naším kreativním a originálním způsobem. Nicméně stále musíme mít na paměti, že nechceme potenciální zákazníky jen šokovat, ale přimět je k nákupu. Cílem tvůrčího sdělení není marketing, o kterém pak lidé říkají: To bylo neuvěřitelně kreativní!, ale marketing, na který budou reagovat slovy: Ten produkt musím mít!. 18 Tradiční marketing bere za měřítko úspěšnosti mimo jiné i výše prodeje nebo např. zvýšení návštěvnosti webových stránek, ale guerilla marketing bere za měřítko úspěšnosti 17 U marketingu služeb se uvádí 7P, k těmto čtyřem výše uvedeným přibývá People (Lidé), Process (Proces) a Physical evidence (Fyzický důkaz). Z pohledu zákazníka můžeme také hovořit o 4C: Customer value (Zákaznická hodnota), Cost to the customer (Zákazníkovy náklady), Convenience (Pohodlí) a Communication (Komunikace se zákazníkem). 18 LEVINSON, J. Guerilla marketing. Brno: Computer Press, 2009, s

17 pouze jediný údaj zisk. K dosažení zisku jsou obecně potřeba dobré dlouhodobé vztahy se zákazníky. Je nutná péče o ně i po uskutečnění prodeje, i když jim firma aktuálně nenabízí nový produkt. Ale guerilla marketing má tu výhodu, že dokáže vyvolat rozruch, ukázat něco, co zde ještě nebylo, co si lidé zapamatují a stanou se vašimi zákazníky. Samozřejmě je důležitá kvalita výrobků, stejně tak, jako výše zmiňovaná péče o zákazníky. Malé a střední firmy mají obrovské výhody, kterých by měly využívat. Jsou daleko flexibilnější a rychlejší, mají osobitější přístup k zákazníkům a většinou menší marketingový rozpočet by je měl přimět vymanit se z klasických marketingových strategií a vymýšlet nová, jednoduchá, levná, originální a nápaditá řešení, jak přilákat nové zákazníky. 19 Pro ilustraci uvádím pár příkladů využití guerilla marketingu v praxi. Majitel malého knihkupectví začal mít velké finanční problémy, když vedle jeho malého obchůdku vyrostly dva obchodní domy, z každé strany jeden. Tragédie však nastala, když jednoho dne uviděl na obou obchodních domech obrovské transparenty s nápisy Sleva 50% na veškeré knihy. Pak ale přišel s originální myšlenkou, která mu i přes nepříznivou situaci zvedla prodeje. Jednoduše si před své knihkupectví dal ceduli s nápisem: HLAVNÍ VCHOD. 20 Jistý výrobce automobilů v roce 2003 umístil svoje off-roady do obrovských krabic z plexiskla a ty pak nechal vystavit v několika kanadských městech. Na těchto bednách byla připevněna také obrovská maketa kladiva a nad ní stálo: Break glass in case of adventure (tedy zhruba: V případě potřeby dobrodružství rozbijte sklo). Tato kampaň nejenže získala spoustu zákazníků, navíc také obdržela mediální cenu za originalitu. 21 A poslední příklad je ukázka tzv. buzzmarketingu, což je nová část guerilla marketingu, která má za úkol vyvolávat mezi lidmi rozruch a reklamu šířit geometrickou řadou ústním podáním. Začínající internetová společnost Half.com před vstupem na trh získala obrovskou publicitu a popularitu tím, že se jí podařilo přesvědčit obyvatele malého městečka (350 obyvatel) Halfway v Oregonu, aby na rok přejmenovali své město na Half.com. Díky tomu byla firma doslova na mapě USA LEVINSON, J. Guerilla marketing. Brno: Computer Press, 2009, s LEVINSON, J. Guerilla marketing. Brno: Computer Press, 2009, s PATALS, T. Guerillový marketing. Praha: Grada Publishing, 2009, s HUGHES, M. Buzzmarketing. Praha: Management Press, 2006, s

18 Právě tyto guerilla marketingové přístupy se pokusím ve své práci aplikovat v praxi a začlenit je do marketingového plánu Unicorn College. 18

19 9. PRAKTICKÁ ČÁST SITUAČNÍ ANALÝZA UCL Unicorn College je moderní soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské bakalářské studium v oblastech informační a komunikační technologie, ekonomie a managementu. Škola sídlí V Kapslovně 2767/2, Praha 3 a byla založena v roce SWOT analýza SWOT analýza slouží k určení silných a slabých stránek podniku (interní prostředí) a také hrozeb a příležitostí (externí prostředí). Na základě těchto poznatků se určuje marketingová strategie Silné stránky Teorie propojena s praxí Zázemí společnosti Unicorn Individuální přístup ke studentům Online studijní materiály, podcasty, selftesty, školní systém Unicorn Universe Kombinovaná forma studia Rodinné prostředí Moderní styl výuky (větší interakce přednášejících a studentů, diskuse, řeší se aktuální problémy) Partneři školy (známé a vlivné společnosti, např. Siemens, Microsoft, Oracle, KB) Workshopy Erasmus Odborníci z praxe Práce pro školu/partnery Stipendia Budovy školy Konzultace 19

20 Pohovory s kmotry Možnost part-time zaměstnání při škole Slabé stránky Soukromá škola (v podvědomí lidí, že titul je koupený) Absence magisterského studia Nová škola (mnoho věcí se dolaďuje za běhu, není v povědomí veřejnosti) Malá volitelnost předmětů, malé změny v rozvrhu Velká závislost na společnosti Unicorn (musí se dodržovat celofiremní nařízení) Web školy (malá variabilita, musí se dělat přes Unicorn Universe) Příležitosti Získat nové studenty Využití absolventů (reference, rozhovory) Ukázat, že absolventi jsou plně připraveni do praxe Získat akreditaci na magisterské studium Nové předměty (mobilní aplikace) Rozdělení marketingové kampaně na více cílových skupin Zvýšit povědomí veřejnosti o škole, brát soukromou školu jako investici za lepší a kvalitnější vzdělání Možné zavedení školného i na veřejných školách Hrozby Negativní ohlasy současných/bývalých studentů Neakreditování magisterského programu Zavření školy Nezájem potenciálních studentů Nízké povědomí o škole 20

21 9.1.5 Výstupy SWOT analýzy Ze SWOT analýzy jsme zjistili, že škola Unicorn College by se měla snažit odstranit své slabé stránky (zajistit magisterské studium; poučit veřejnost, že peníze jsou investované do lepšího a kvalitnějšího vzdělání a ne do koupě titulu) a využít svých silných stránek a příležitostí (teorie spojená s praxí, odborníci z praxe, školní systém a materiály, využití absolventů, apod.) 9.2 Segmentace trhu Tabulka 1: Počet VŠ v ČR VŠ veřejné VŠ soukromé VŠ státní Celkem Zdroj: Z tabulky je patrné, že od roku 2000 se počet soukromých VŠ více jak zpětinásobil na 44 škol. Tento rostoucí trend značí, že mladí lidé mají o vysokoškolské studium zájem a jsou za něj ochotni (nebo jejich rodiče) také zaplatit, jinak by se soukromé školy spíše zavíraly, než otevíraly nové. Tabulka 2: Počet studentů VŠ v ČR VŠ veřejné VŠ soukromé Celkem Zdroj: Z tabulky je patrné, že rostoucí trend počtu studentů platí jak na veřejné školy, tak na soukromé, nicméně podíl studentů na soukromých vysokých školách byl v roce 2000 pouhé 1 %, ale v roce 2010 se tento počet zvedl na 14 %. Od roku 2000 do roku 2010 se 21

22 počet studentů na veřejných VŠ zvedl o 80 %, za stejné časové období se však počet studentů soukromých VŠ zvýšil téměř 28krát. Oborová struktura soukromých VŠ v roce 2010: 53 % ekonomické obory 5 % technické obory 9.3 Analýza konkurence Konkurenci Unicorn College můžeme rozdělit do několika kategorií: Veřejné vysoké školy Soukromé vysoké školy Další dělení by bylo podle města, ve kterém se daná škola nachází. Pro nás bude nejpodstatnější Praha. A v neposlední řadě také podle oboru a zaměření studia, tzn. školy s ekonomickým a/nebo IT zaměřením. Veškerý výpis konkurence, společně s počty přihlášených a zapsaných studentů naleznete v příloze. Momentálně si ukážeme pouze největší konkurenty Unicorn College, jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Kritéria hodnocení jsou místo školy (Praha) a studijní obory (IT/ICT/Ekonomika a Management). Unicorn College je uvedena pro srovnání. Tabulka 3: Unicorn College Unicorn College Obory Forma studia Tituly Počet zapsaných studentů (2010) Školné Stipendia Web Ekonomické, informatické Prezenční a kombinovaná Bc Kč/semestr (individuální studium a studium v angličtině dražší) 100%, možnost finančního bonusu Kč Zdroj: autorova úprava 22

23 9.3.1 Soukromé VŠ Tabulka 4: Konkurence VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu Obory Forma studia Tituly Počet zapsaných studentů (2010) Školné Ekonomické Prezenční a kombinovaná Bc., Ing., MBA Kč/rok + servisní a slevové balíčky Stipendia 25%-100% Web Zdroj: autorova úprava Tabulka 5: Konkurence VŠFS Vysoká škola finanční a správní Obory Forma studia Tituly Počet zapsaných studentů (2010) Školné Ekonomické Prezenční a kombinovaná Bc., Ing., Mgr., Ph.D., MBA Kč/semestr Stipendia Maximálně 50% Web Zdroj: autorova úprava Tabulka 6: Konkurence VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obory Forma studia Tituly Počet zapsaných studentů (2010) Školné Stipendia Web Ekonomické, informatické Prezenční a kombinovaná Bc Kč/semestr + slevy Ne Zdroj: autorova úprava 23

24 Tabulka 7: Konkurence BIVŠ Bankovní institut vysoká škola Obory Forma studia Tituly Počet zapsaných studentů (2010) Školné Ekonomické, informatické Prezenční a kombinovaná Bc., Ing., Mgr., MBA Kč/semestr + slevy Stipendia 5%-20% Web Zdroj: autorova úprava Veřejné VŠ Tabulka 8: Konkurence VŠE Vysoká škola ekonomická Obory Forma studia Tituly Počet zapsaných studentů (2010) Web Ekonomické, informatické Prezenční a kombinovaná Bc., Ing., Mgr., Ph.D., MBA Zdroj: autorova úprava Tabulka 9: Konkurence ČVUT České vysoké učení technické Obory Forma studia Tituly Počet zapsaných studentů (2010) Web Informatické Prezenční a kombinovaná Bc., Ing., Mgr., Ph.D Zdroj: autorova úprava 24

25 Tabulka 10: Konkurence ČZU Česká zemědělská univerzita Obory Forma studia Tituly Počet zapsaných studentů (2010) Web Ekonomické Prezenční a kombinovaná Bc., Ing., Mgr., Ph.D Zdroj: autorova úprava 9.4 4P Nástroje marketingového mixu se obecně dělí do čtyř základních skupin, známých jako 4P (Product, Place, Price, Promotion). Více informací, viz teoretická část, kapitola 8.4 Marketingový mix Product Unicorn College je soukromá vysoká škola, která poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání spojené s praxí. Zájemci o studium si mohou vybrat mezi třemi obory: Informační technologie (IT) absolventi tohoto oboru mohou nalézt pracovní uplatnění jako testeři, vývojáři, analytici, aj. Management ICT projektů (ICT) absolventi tohoto oboru mohou nalézt pracovní uplatnění jako business a software architekti, ředitelé projektů, aj. Ekonomika a management - tohoto oboru mohou nalézt pracovní uplatnění na kapitálových trzích, v personalistice, účetnictví, marketingu, aj. Studenti mají na výběr tři formy studia: Prezenční (denní) Kombinované (dálkové) Individuální Jednotlivé formy studia se liší v počtu hodin strávených ve škole, samostudiem doma a samozřejmě v ceně. Nicméně co se týká nároků na ukončení předmětu, jsou u všech forem stejné požadavky. Studenti také mohou studovat v anglickém jazyce. 25

26 9.4.2 Place Unicorn College má k dispozici tři prostory, ve kterých probíhá výuka: Parukářka (V Kapslovně 2767/2, Praha 3) hlavní budova školy, nachází se zde vedení školy, studijní oddělení, relaxační zóny, studovna a učebny, kde se vyučují především ekonomické předměty. Skleník (Pod Parukářkou 2767/2, Praha 3) DK Kinosál je velkou posluchárnou, nachází se hned za hlavní budovou školy. Classic 7 (Jankovcova 49/1037, Praha 7) kancelářský objekt, kde sídlí firma Unicorn, jsou zde počítačové laboratoře a vyučují se zde převážně IT předměty Doprava mezi jednotlivými budovami školy (Žižkov-Holešovice) trvá pomocí MHD okolo dvaceti minut Price Výše školného je pro všechny obory stejná, liší se podle formy studia (prezenční, kombinované a individuální) a také podle jazyka studia (čeština, angličtina). Tabulka 11: Cena školného za semestr Forma studia Prezenční Kombinované Individuální Studium v českém jazyce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Studium v anglickém jazyce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj: Slevy na školném: včasná platba za jeden semestr sleva 1.500,- Kč včasná platba za celý akademický rok sleva 3.000,- Kč na semestr Při uplatnění slev vzniknou tyto nové ceny pro studenty: Tabulka 12: Cena školného za semestr po slevě Forma studia Prezenční Kombinované Individuální Studium v českém jazyce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Studium v anglickém jazyce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj: autorova úprava 26

27 Unicorn College motivuje své studenty k dobrým studijním výsledkům pomocí prospěchových stipendií. Stipendium Silver pro 30 nejlepších studentů, podmínkou je vážený průměr známek za semestr 1,5 a nižší. Škola těmto studentům hradí celý semestr. Studenti mohou stipendium Silver získat už v prvním semestru na základě stipendijního testu, který si napíší ještě před nástupem do školy. Stipendium Gold až pro 3 nejlepší studenty na škole. Ti mají semestr zdarma a navíc získají jednorázový finanční bonus ve výši ,- Kč Prospěchová stipendia mohou získat pouze studenti v prezenční formě studia Promotion Unicorn College využívá základních komunikačních kanálů. Zde je pouhý výčet, více se jim věnuji v kapitole Současná marketingová strategie. Inzerce Billboardy + Metro Internet (web, bannery, facebook, twitter, rss,..) Mailing Letáčky Vstupy do hodin na SŠ PR články Akce Přiveď kamaráda 9.5 Vývoj počtu přihlášek a studentů Tabulka 13: Vývoj počtu přihlášek a studentů Rok Přihlášky Přijatí studenti Úspěšnost % % % Zdroj: artefakt: UCL.MKT/CM/EVAL, autorova úprava 27

28 Z tabulky je patrné, že počet zapsaných studentů kolísá. V roce 2008 bylo zapsáno 169 studentů, v roce 2009 se v důsledku ekonomické krize snížil tento počet na 130 (snížil se také počet přihlášek), ale v roce 2010 byl opět patrný nárůst studentů, konkrétně se jich ke studiu zapsalo 184. V letech 2008 a 2009 se úspěšnost, tj. kolik procent studentů se zapsalo z celkového počtu přihlášek, držela na 50%. V roce 2010 se podařilo tuto úspěšnost zvýšit na 60%, tzn., že se Unicorn College podařilo udržet více studentů, aby nastoupili ke studiu v poměru z poslaných přihlášek. To také vysvětluje, proč v roce 2010 nastoupilo do školy více studentů, než v roce 2008, i když bylo méně přihlášek. Nyní je součástí přihlášky, která je dostupná na webových stránkách školy, formulář, který mimo jiné obsahuje otázky, odkud se potenciální studenti dozvěděli o Unicorn College a proč se rozhodli podat přihlášku zrovna na tuto školu. Dle mého názoru jsou to cenné informace, které se dají využít k dalším marketingovým aktivitám, nicméně bych změnil dvě věci: Vyplnění tohoto formuláře by mělo být povinné Vždy vyplnit jen jednu nejvíce odpovídající možnost (nebude docházet ke zkreslení údajů, momentálně někdo vyplní pět odpovědí a někdo žádnou a získané informace nejsou stoprocentně relevantní) Celkové vyhodnocení přihlášek z akademického roku 2010/2011 naleznete v příloze, nyní jsou uvedeny pouze nejdůležitější důvody studia na Unicorn College a odkud se uchazeči o UCL dozvěděli. Tabulka 14: Zdroj informací o UCL 23 Zdroj informací o UCL Počet přihlášek Počet zapsaných Poměr Reklama na internetu % Seznam univerzit na internetu % Reklama v tisku % Doporučení od kamaráda, známého, kolegy % Doporučení od studenta UCL % Reklama v metru % Zdroj: artefakt: UCL.SAL/1011/STAT, autorova úprava 23 Čísla nemusí odpovídat počtu přihlášek, protože bylo možno uvést více odpovědí. 28

29 Tabulka 15: Důvod výběru UCL 24 Zdroj informací o UCL Počet přihlášek Počet zapsaných Poměr Image UCL, reference % Zázemí UCL (Unicorn) % Kvalita výuky, studijní materiály, sylaby předmětů podle potřeb trhu Osobní přístup, velká přidaná hodnota kvality, propojení s praxí % % Atraktivní studijní obory % Den otevřených dveří % Zdroj: artefakt: UCL.SAL/1011/STAT, autorova úprava 24 Čísla nemusí odpovídat počtu přihlášek, protože bylo možno uvést více odpovědí. 29

30 10. SOUČASNÁ MARKETINGOVÁ STRATEGIE V této části naleznete nejpodstatnější části marketingové strategie Unicorn College, marketingová kampaň probíhala v akademickém roce 2009/2010 a přinesla výsledky (nové studenty) v akademickém roce 2010/ Sdělení/slogan V dřívější kampani využívala škola Unicorn College slogan: Elitní jednotky IT, nicméně se rozhodla komunikovat i ekonomický obor. Takže nynější slogan, který je používaný jak na webových stránkách, tak v propagačních materiálech, zní: Vysoká škola zaměřená na IT a EKONOMII Dále škola komunikovala výhodnost používaného informačního systému Unicorn Universe a to následujícími sděleními: Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe Škola, která je všude s vámi 10.2 Cílové skupiny Unicorn College měla v této kampani 2 cílové skupiny: Prezenční studium: Středoškolští studenti a čerství maturanti (gymnázium, SŠ s ekonomickým nebo informatickým zaměřením, věk let) Kombinované studium: Pracující muži a ženy s minimálně středoškolským vzděláním (věk let) S jednotlivými cílovými skupinami byla velmi podobná komunikace. Slogan a sdělení zůstávalo stejné, jediný rozdíl byl v letácích, kdy pro prezenční studium byl obrázek mladých lidí sedících u notebooků venku a pro kombinované studium byl obrázek zlatého prstenu na modrém pozadí. Dříve se používal pouze leták s prstenem, ale zjistilo se, že mladší lidé vidí na letácích radši mladé lidi, než předměty, z toho důvodu se také připravil další typ letáku. 30

31 10.3 Komunikace zdroj: artefakt: UCL.MKT/CAM PR články PR články vycházely v průběhu celého roku v nejrůznějších tiskovinách, témata byla jak obecná ( informatika cesta jak přežít krizi ), tak cílená na studenty, rodiče a pracující ( informatika je dobré povolání, studuj, co tě baví informatika je zajímavá a vyděláš, zvyš si kvalifikaci ). Příklady kde vyšly PR články: vysokeskoly.cz, superstudent.cz, zive.cz Inzerce Pod pojmem inzerce jsou myšleny jak reklamy v tisku, na internetu (bannery, proklikové reklamy), tak billboardy v metru. Tento komunikační kanál se také využíval v průběhu celého roku, ale největší vlny byly v měsících květnu až září. V těchto měsících byly použity masivně billboardy v metru (rámečky u eskalátorů). Tiskoviny i internetové stránky byly vybrány podle cílových skupin, tzn. obecné, hodně čtené/navštěvované pro 31

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace Internet startup business plan and its implementation Roman Sterly Plzeň 2013

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Diplomová práce Bc. Markéta Humlíčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více