Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )"

Transkript

1 Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: Fax: Název soutěže o návrh: Plánování a nákup prostoru v médiích k dotačním programům SFŽP ČR OPŽP a Zelená úsporám (ZÚ) Identifikační údaje zadavatele: Název: Státní fond ţivotního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Kaplanova 1931, Praha 11 - Chodov, PSČ: Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Petr Štěpánek, ředitel 1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE O NÁVRH 1.1 Účelem soutěţe o návrh je nalézt nejvhodnější koncepci provádění informační kampaně v kalendářním roce 2010 a 2011 v tištěných a vybraných elektronických médiích a nákup prostoru v těchto médiích (dále jen mediální servis ), jejímţ cílem bude: Poskytovat veřejnosti a potenciálním ţadatelům informace o plánovaných výzvách k podávání ţádostí v jednotlivých prioritách OPŢP a upoutat pozornost potenciálních ţadatelů ke konkrétním moţnostem financování Zvyšovat povědomí o konkrétních přínosech fondů EU v oblasti ţivotního prostředí a pozitivní vnímání role Společenství pro udrţitelný hospodářský a sociální rozvoj České republiky Poskytovat veřejnosti a potenciálním ţadatelům informace o podmínkách programu Zelená úsporám a moţnostech realizace jednotlivých podporovaných opatření Zvyšovat povědomí o konkrétních přínosech programu ZÚ v oblasti ţivotního prostředí Informovat o pravidlech a transparentnosti administrace projektů Podporovat koordinovanou komunikaci o SFŢP a MŢP související s prezentací OPŢP a ZÚ a dalšími činnostmi. 1.2 Mediální servis obsahuje tyto konkrétní činnosti: Strategické činnosti: Strategické poradenství v otázkách marketingové komunikace zaměřené na výše uvedené cíle (zejména návrhy na optimalizaci mediálních výdajů a negociace s médii) Nákup reklamního prostoru a času v tištěných a elektronických médiích.

2 1.2.2 Taktické a operativní činnosti: Sběr a analýza údajů z veřejně dostupných podkladů od médií, z nezávislých výzkumů a na tom zaloţené poradenství při volbě médií Doporučení media mixu s cílem naplnit stanovené komunikační cíle Vypracování plánu propagace ZÚ a OPŢP v médiích (včetně údajů o čase, prostoru a intenzitě) a následné zpracovaní detailních plánů včetně odpovídajících cenových kalkulací. 1.3 Soutěţ o návrh řešení je soutěţí otevřenou. 1.4 Na soutěţ o návrh bude navazovat veřejná zakázka na sluţby zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 6 Zákona. Veřejná zakázka bude zadána vybranému účastníkovi soutěţe o návrh. 1.5 Zadavatel si vyhrazuje právo soutěţ o návrh kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu zrušit. Zadavatel je v takovém případě povinen vrátit účastníkům soutěţe o návrh jejich návrhy. Oznámení o zrušení soutěţe o návrh uveřejnění zadavatel v informačním systému a na své internetové adrese uvedené v oznámení soutěţe o návrh. 1.6 Předpokládaná hodnota soutěţe o návrh dle 103 odst. 4 písm. a) Zákona je ,- Kč (třicet milionů korun českých). 1.7 Předmět soutěţe o návrh je financován částečně z TA OPŢP a TA ZÚ. 2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 2.1 Zadavatel poţaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j) Zákona způsobem dle 53 odst. 2 písm. a) aţ d) Zákona, popř. dle 125 a násl. Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle 133 a násl. Zákona certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených. Dle 53 odst. 2 Zákona dodavatel prokazuje: splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona předloţením výpisu z evidence Rejstříku trestů, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. f) Zákona předloţením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. h) Zákona předloţením potvrzení příslušného orgánu či instituce, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. c) aţ e) a g), i) a j) Zákona formou čestného prohlášení. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatelé předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. 2.2 Zadavatel poţaduje prokázání následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 54 Zákona: splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) Zákona předloţením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či předloţením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní dodavatel zapsán), splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. b) Zákona předloţením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci pokrývající celý předmět soutěţe o návrh.

3 Dodavatelé mohou profesní kvalifikační předpoklady splnit dle 127 odst. 1 písm. b) Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle 133 a násl. Zákona certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelé předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. 2.3 Zadavatel poţaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 55 odst. 1 písm. c) Zákona. Za tímto účelem dodavatel doloţí údaj o svém obratu za poslední tři účetní období, a to v oblasti mediálního nákupu a internetového online nákupu; jestliţe dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloţí-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Rozsah poţadovaných informací: Dodavatel doloţí údaj o svém obratu dosaţeném v oblasti mediálního nákupu a internetového online nákupu za poslední 3 účetní období. Dodavatel doloţí údaj o svém obratu formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Poţadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: dodavatel doloţí údaj o svém obratu dosaţeném v oblasti mediálního nákupu ve výši min ,- Kč za kaţdé účetní období a v oblasti online internetového nákupu ve výši min ,- Kč za kaţdé účetní období. 2.4 Zadavatel poţaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 2 Zákona. Dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloţí: podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) Zákona seznam srovnatelných významných sluţeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému zadavateli, b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli, nebo c) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Rozsah poţadovaných informací: Dodavatel doloţí seznam poskytovaných sluţeb a osvědčení objednatelů (osvědčení objednatele musí být vţdy podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele), popř. čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto sluţeb. Dodavatel doloţí seznam poskytnutých sluţeb formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a osvědčení objednatelů (reference) v originále nebo úředně ověřených kopií, popř. čestné prohlášení dodavatele v originále podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Poţadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloţí min. 2 reference o poskytnutých významných sluţbách v posledních třech letech - min. 1 referenci v oblasti mediálního nákupu v hodnotě min ,- Kč bez DPH, - min. 1 referenci v oblasti online nákupu v hodnotě min ,- Kč bez DPH.

4 V předloţeném seznamu poskytovaných sluţeb musí být rovněţ uveden kontakt na odpovědnou osobu objednatele, která můţe potvrdit údaj o tom, zda byly sluţby provedeny řádně, odborně a v poţadovaném rozsahu podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) Zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných sluţeb. Dodavatel předloţí čestné prohlášení, z něhoţ bude vyplývat, ţe dodavatel nebo vedoucí zaměstnanci dodavatele nebo osoby v obdobném postavení a osoby odpovědné za poskytování příslušných sluţeb dosáhli vysokoškolského vzdělání. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou prokazující dosaţené vysokoškolské vzdělání a předloţeno v originále či úředně ověřené kopii. Poţadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloţí čestná prohlášení o dosaţeném vysokoškolském vzdělání min. 10 svých zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných sluţeb podle ustanovení 56 odst. 2 písm. g) Zákona informaci o průměrném ročním počtu zaměstnanců dodavatele podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu předloţením čestného prohlášení dodavatele v originále podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele či úředně ověřené kopii. Poţadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáţe splnění kvalifikačního předpokladu, pokud za poslední 3 roky v průměru zaměstnává min. 15 zaměstnanců podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a min. 3 vedoucí zaměstnance sloţení a kvalifikační předpoklady pracovního týmu, který se bude podílet na plnění zakázky. Součástí realizačního týmu musí být: a) min. 1 člen, který má dostatečnou pracovní zkušenost v oblasti mediálního nákupu (min. 6 let praxe) b) min. 1 člen, který má dostatečnou pracovní zkušenost v oblasti online nákupu (min. 5 let praxe) c) min. 1 člen, který má dostatečnou pracovní zkušenost v oblasti strategického plánování médií (min. 6 let praxe) d) min. 1 člen, který má dostatečnou pracovní zkušenost v oblasti detailního plánování médií (min. 6 let praxe) 2.5 V případě, ţe návrh podá více osob společně, musí být součástí návrhu řádně uzavřená smlouva mezi těmito osobami podávajícími společný návrh, ve které je obsaţen závazek, ţe všechny tyto osoby budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s návrhem zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění předmětu soutěţe o návrh i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze soutěţe o návrh. 3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NÁVRHŮ 3.1 Soutěţní návrhy budou hodnoceny dle 81 odst. 1 písm. a) Zákona, tj. dle ekonomické výhodnosti nabídky, a to v souladu s následujícími dílčími kritérii hodnocení: Předpokládaná cena navrhovaného řešení za období 12 měsíců vč. DPH 60 % Předpokládaná cena navrhovaného řešení je dílčím hodnotícím kritériem č. 1. Kaţdý ze zájemců uvede ve svém návrhu celkovou výši předpokládané ceny budoucího plnění za 12 měsíců v členění bez DPH, DPH a včetně DPH.

5 3.1.3 Kvalita mediálního servisu 40 % Kvalita mediálního servisu je dílčím hodnotícím kritériem č. 2. Zájemce ve své nabídce slovně popíše, jakým způsobem dosáhne naplnění cílů mediální kampaně definovaných v odstavci 1.2 těchto soutěţních podmínek. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena: - kvalita návrhu mediálního plánu, - kreativita návrhu mediálního plánu, Největší důraz bude kladen na plán propagace OPŢP a ZÚ v médiích a doporučení media mixu z hlediska výhodnosti pro zadavatele, spočívající v efektivní schopnosti oslovit příslušnou cílovou skupinu. Cíle mediální kampaně jsou definovány v odstavci 1.2 těchto soutěţních podmínek. 3.2 Hodnocení nabídek bude hodnotící porotou provedeno následujícím způsobem: Hodnocení nabídek bude provedeno podle 79 odst. 1 Zákona V rámci hodnotícího kritéria č. 1 bude hodnocena celková nabídnutá cena návrhu. Jednotlivý hodnocený soutěţní návrh získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k nabídce hodnocené V rámci hodnotícího kritéria č. 2 budou členové hodnotící poroty jednotlivým soutěţním návrhům přiřazovat body od 1 do 100 dle míry úspěšnosti splnění tohoto dílčího kritéria, přičemţ vyšší kvalita mediálního servisu bude ohodnocena vyšším počtem bodů. Celkový počet bodů přiřazený všemi členy hodnotící poroty kaţdému soutěţnímu návrhu bude následně vydělen počtem členů hodnotící poroty (zprůměrňován). Jednotlivá bodová ohodnocení soutěţních návrhů dle dílčích kritérií hodnotící porota vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Nejvýhodnějším soutěţním návrhem bude návrh dle nejvyššího dosaţeného počtu bodů, a to vynásobením váhy jednotlivých kritérií s dosaţeným počtem bodů v rámci těchto jednotlivých kritérií. Při shodném počtu bodů u dvou či více zájemců je nejvhodnější návrh ten s nejlepší úrovní mediálního servisu dle dosaţeného počtu bodů v rámci 2. hodnotícího kritéria. 4. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ CENY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 4.1 Zájemce uvede předpokládanou cenu navrhovaného řešení jako nejvýše přípustnou. Cena zájemce se bude skládat ze tří částí, a to: Cena za strategické poradenství v otázkách marketingové komunikace zaměřené na výše uvedené cíle (zejména návrhy na optimalizaci mediálních výdajů a negociace s médii), Cena za nákup reklamního prostoru a času v tištěných a elektronických médiích a Cena za taktické a operativní činnosti dle bodu těchto soutěţních podmínek. 4.2 Celková cena zakázky bude stanovena jako součet výše uvedených dílčích cen a bude uvedena za období 12 měsíců v členění celková cena v Kč bez DPH, sazba DPH a celková cena včetně DPH. 4.3 Cena bude uvedena v následující struktuře: předpokládaná cena navrhovaného řešení - nabídková cena bez DPH ,- Kč - DPH ,- Kč - nabídková cena včetně DPH ,- Kč 5. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

6 5.1 Zájemci jsou povinni strukturovat svůj návrh podle členění a specifikace uvedené v části 1.3 těchto soutěţních podmínek: Strategické činnosti: Strategické poradenství v otázkách marketingové komunikace zaměřené na výše uvedené cíle (zejména návrhy na optimalizaci mediálních výdajů a negociace s médii) Nákup reklamního prostoru a času v tištěných a elektronických médiích Taktické a operativní činnosti: Sběr a analýza údajů z veřejně dostupných podkladů od médií, z nezávislých výzkumů a na tom zaloţené poradenství při volbě médií Doporučení media mixu s cílem naplnit stanovené komunikační cíle Vypracování plánu propagace OPŢP a ZÚ v médiích (včetně údajů o čase, prostoru a intenzitě) a následné zpracovaní detailních plánů včetně odpovídajících cenových kalkulací. 6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA OZNAČENÍ NÁVRHU 6.1 Návrhy budou prezentovány anonymně. Ţádná část soutěţního návrhu (s výjimkami uvedenými v odstavci 6.4 těchto soutěţních podmínek) nesmí obsahovat podpis, razítko či jakýkoliv identifikační znak účastníka soutěţe o návrh. Své identifikační údaje, včetně podpisu osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka soutěţe, uvede zájemce na krycím listu návrhu, který zůstane oddělen od návrhu samotného. 6.2 Soutěţní návrh bude předloţen v českém jazyce. Návrh bude rozdělen do dvou oddělených, nadepsaných, zalepených obálek, které budou na místě přelepu opatřeny anonymní parafou. Na těchto obálkách nesmí být z důvodu anonymity při hodnocení návrhu uvedeny ţádné identifikační údaje účastníka soutěţe. 6.3 Obálka nadepsaná Anonymní návrh bude obsahovat nepodepsaný soutěţní návrh, přičemţ ţádný list nesmí obsahovat identifikační údaje soutěţícího. Anonymní návrh podá účastník soutěţe o návrh v jednom originále a v jedné prosté kopii. Všechny listy anonymního návrhu musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na místě svázání přelepeny). Soutěţní návrh bude zpracován samostatně následujícím způsobem: A) Titulní list návrhu s označením názvu soutěţe o návrh B) Druhý list návrhu obsah návrhu s uvedením názvů kapitol, stran a počet příloh C) Vlastní návrh zájemce D) Nabídková cena návrhu Pokud soutěţní návrh bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny aţ na konci za vlastním návrhem zájemce v části E, a jednotlivé stránky příloh budou očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastního návrhu. Taktéţ přílohy soutěţního návrhu musí splňovat poţadavky zadavatele na zajištění anonymity návrhu, nesmí proto obsahovat podpis, razítko či jakýkoliv identifikační znak účastníka soutěţe o návrh. 6.4 Obálka nadepsaná Kvalifikace bude obsahovat: A) Krycí list návrhu s označením názvu soutěţe o návrh a identifikačními údaji zájemce včetně podpisu osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka soutěţe B) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 2.1 Soutěţních podmínek C) Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 2 těchto Soutěţních podmínek D) Originál či úředně ověřená kopie smlouvy mezi osobami dle čl. 2.5 těchto Soutěţních podmínek Jednotlivé obálky vloţí účastník do centrální obálky. Tato bude v levém horním rohu obsahovat zpáteční adresu zájemce a bude označena heslem SOUTĚŢNÍ NÁVRH Plánování a nákup prostoru v médiích k dotačním programům SFŢP ČR OPŢP a Zelená úsporám (ZÚ) NEOTEVÍRAT. 6.5 Nebude-li zadavatel schopen z důvodů na straně účastníka soutěţe o návrh (např. tisk návrhu na hlavičkový papír apod.) zajistit anonymitu návrhů účastníků soutěţe, návrh účastníka bude ze soutěţe

7 vyloučen. Takový návrh nebude hodnotící porotě předkládán. O vyloučení návrhu ze soutěţe bude zájemce zadavatelem informován. 6.6 Zadavatel nepřipouští variantní návrhy. 6.7 Soutěţní návrhy lze podat osobně nebo prostřednictvím kurýrní sluţby do podatelny zadavatele, která je v kanceláři č ve čtvrtém patře budovy na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: nebo zaslat doporučeně poštou, popř. kurýrní sluţbou na tutéţ adresu. V případě doručení soutěţního návrhu poštou je za okamţik předání povaţováno převzetí návrhu zadavatelem. 6.8 Účastníkům soutěţe o návrh nebudou poskytovány ţádné ceny ani platby. 7. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ANONYMITY NÁVRHŮ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE 7.1 Po uplynutí lhůty k podání soutěţních návrhů bude kaţdý originál soutěţního návrhu spolu s jeho prostou kopií náhodně očíslován pověřeným zaměstnancem zadavatele, který nebude členem hodnotící poroty. Pořadové číslo bude téţ vyznačeno na krycím listu návrhu. Po vyhodnocení splnění kvalifikačních předpokladů zájemců pověřeným zaměstnancem zadavatele budou pořadovým číslem označené originály soutěţních návrhů bez identifikace účastníka soutěţe předloţeny hodnotící porotě. Krycí list návrhu a dokumenty obsaţené v obálce nadepsané Kvalifikace budou uschovány do rozhodnutí hodnotící poroty o výběru nejvhodnějšího účastníka soutěţe o návrh u pověřeného zaměstnance. 7.2 Doba určená pro seznámení se členů poroty s obsahem návrhů trvá 1-2 kalendářní dny, návrhy budou porotě předloţeny 1 den po uplynutí lhůty k podání návrhů. 8. ČASOVÉ LIMITY 8.1 Lhůta pro podání návrhů končí dne ve 12:00 hodin. 9. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM 9.1 Zadavatel poskytne dodatečné informace k soutěţním podmínkám pouze na základě písemné ţádosti podané nejpozději 10 kalendářních dnů před uplynutím lhůty k podání návrhů.

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více