VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU Diplomová práce Diplomant: Mgr. David Vít Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Rok odevzdání: 2009

2 Anotace Cílem diplomové práce je kvalifikované posouzení možností aplikace klasických metod shlukové analýzy v marketingu, a to zejména v návrhu exaktních postupů provádění segmentace trhu. Obsahuje rozbor specifických požadavků na marketingově využitelné segmenty, vlastností kritérií marketingových dotazníků jakož i teoretické zhodnocení vlastností existujících algoritmů shlukové analýzy. Součástí práce je v jazyce JAVA implementovaný analytický nástroj, který umožňuje vytvoření shlukových rozkladů na základě vybraných metod shlukové analýzy. Teoretické závěry byly empiricky vytestovány na malém marketingovém dotazování. Annotation This diploma thesis is targeted to qualified assessment of possible traditional cluster analysis methods application in marketing, namely in exact approaches for marketing segmentation. It includes the analysis of special requirements for segments that are usable in marketing and characteristics of marketing survey criteria as well as theoretical evaluation of existing cluster analysis algorithm features. There exists analytics tool implemented in JAVA language as part of this thesis, which allows creating cluster decompositions based on selected cluster analysis methods. Theoretical conclusions were empirically tested on small marketing questioning.

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat panu Prof. Ing. Gustavu Tomkovi, DrSc. za vedení práce a mnoho podnětných připomík při jejím zpracování, paní doc. Ing. Věře Vávrové, CSc. za pomoc s návrhem marketingového dotazování využitého v rámci této práce a za následné zprostředkování zpětné vazby od účastníků ankety. Dále bych chtěl poděkovat své partrce za projevenou trpělivost, pozorné přečtení celé práce a obětavou pomoc s grafickou korekturou práce. Poděkování náleží také těm studentům předmětu Marketingový výzkum, kteří vyplnili anketní dotazníky a poskytli tak vedle potřebných marketingových dat také velmi cenné komentáře k formulaci dotazníkových otázek a technickému provedení vlastního marketingového dotazování.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškerou použitou literaturu. Při vypracování práce byly využity příslušné softwarové produkty v souladu s licenčními podmínkami výrobce. Nemám důvod proti dalšímu využití tohoto díla v akademickém prostředí ve smyslu 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Kladně d

5 Obsah Obsah OBSAH ÚVOD A ZÁMĚR PRÁCE Význam rozpoznání zákaznických potřeb pro úspěch na trhu Aktuální výzvy trhu a optimalizace cílové skupiny zákazníků Podklady pro volbu cílové skupiny a problém interpretace SEGMENTACE TRHU A JEJÍ VÝZNAM V MARKETINGU Východiska pro zpřesňování cílového trhu Segment a sektor v marketingovém pojetí Problematika volby segmentační úrovně Kritéria marketingově využitelného segmentu Kategorie segmentace trhu Východiska pro proces segmentace trhu Kategorizace segmentačních kritérií Východiska volby cílového trhu Problémy faktorizace a vztahů mezi kritérii KLASIFIKACE METOD A PROSTŘEDKŮ SHLUKOVÉ ANALÝZY Typy kritérií ve výstupech marketingového výzkumu Základní východiska metod shlukové analýzy Problematika rozsahu marketingových dat Dvoukroková shluková analýza Problém homogenní a difúzní preference Základní klasifikace metod shlukové analýzy Hierarchické metody Rozkladové metody MÍRY NEPODOBNOSTI A MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI OBJEKTŮ Míry podobnosti pro kvantitativní proměnné Míry podobnosti pro nominální proměnné Míry podobnosti pro binární proměnné Míry podobnosti pro ordinální proměnné Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 1

6 Obsah 4.5 Míry podobnosti pro smíšená data Možnosti binární transformace proměnných MÍRY NEPODOBNOSTI SHLUKŮ PRO HIERARCHICKÉ SHLUKOVÁNÍ Lance Williamsova míra podobnosti mezi shluky Sathova míra jednoduché vazby mezi shluky Sorensenova míra úplné vazby mezi shluky Sokalova Micherova míra průměrné vazby mezi shluky Míry podobnosti shluků pro divizní hierarchické shlukování Posouzení kvality měr podobností shluků URČOVÁNÍ OPTIMÁLNÍHO POČTU SHLUKŮ Možnosti hierarchického rozkladu Optimální počet segmentů pro rozkladové metody SHLUKOVACÍ METODY APLIKOVATELNÉ V MARKETINGU Dvoukroková shluková analýza a její aplikace v marketingu Metody shlukové analýzy implementované v rámci práce Implementace algoritmu minimální kostry Implementace aglomerativní metody hierarchického shlukování APLIKACE NA DATECH MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU Záměr marketingového dotazování Motivace použití otázek v dotazníku Vysvětlení a vyhodnocení otázek použitých v dotazníku Možnosti využití počítače či notebooku Požadavky na počítač či notebook Počet vlastněných počítačů Druh počítače Typ procesoru Velikost obrazovky Velikost operační paměti Kapacita pevného disku Hmotnost počítače Výdrž baterie v hodinách Pořizovací hodnota počítače Další parametry počítače Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 2

7 Obsah Pohlaví Velikost obce před odchodem na vysokou školu Čistý měsíční příjem Případné zaměstnání při studiu Plány na magisterské studium Nejvyšší dosažené vzdělání Zpětná vazba studentů k použitému marketingovému dotazování ANALYTICKÝ NÁSTROJ SHLUKOVÉ ANALÝZY Formát vstupního CSV souboru Formát výstupního CSV souboru Formát CSV souboru s maticí podobnosti VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A ZÁVĚRY Výsledky metody minimální kostry Výsledky aglomerativního hierarchického shlukování Test závislosti v kombinační tabulce Test závislosti metody průměrné vazby u různých kritérií Test závislosti metody úplné vazby u různých kritérií Test závislosti metody průměrné a úplné vazby Vymezení identifikovaných segmentů Závěrečné zhodnocení POUŽITÁ LITERATURA Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 3

8 Obsah SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA 1 ANKETNÍ DOTAZNÍK PŘÍLOHA 2 PŘEHLED ODPOVĚDÍ ÚČASTNÍKŮ DOTAZOVÁNÍ PŘÍLOHA 3 SHLUKOVÝ ROZKLAD PRO BEHAVIORÁLNÍ SOUBOR PŘÍLOHA 4 SHLUKOVÝ ROZKLAD PRO TECHNICKÝ SOUBOR (ASYMETRICKY) PŘÍLOHA 5 SHLUKOVÝ ROZKLAD PRO TECHNICKÝ SOUBOR (SYMETRICKY) PŘÍLOHA 6 SHLUKOVÝ ROZKLAD PRO DEMOGRAFICKÝ SOUBOR PŘÍLOHA 7 SEGMENTY DLE METODY PRŮMĚRNÉ VAZBY PŘÍLOHA 8 SEGMENTY DLE METODY ÚPLNÉ VAZBY PŘÍLOHA 9 DENDROGRAM METODY PRŮMĚRNÉ VAZBY PŘÍLOHA 10 DENDROGRAM METODY ÚPLNÉ VAZBY PŘÍLOHA 11 OBSAH SOUBORŮ NA PŘILOŽENÉM CD Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 4

9 Úvod a záměr práce 1. Úvod a záměr práce Marketing od konce devadesátých let prochází výraznými změnami, jvýznamnější je orientace na upevňování vztahů se zákazníkem a vytváření podmík pro vznik a upevňování zákaznické loajality. Pouze loajální zákazník je ochoten tolerovat dílčí dostatky v nabízeném produktu a zachovat firmě věrnost. Loajální zákazníci tak představují jvětší aktivum, které může mít marketingově řízená firma k dispozici. Proces budování loajálního zákazníka patří k jdůležitějšímu úkolu, který musí být při návrhu a implementaci marketingové strategie prováděn. Na začátku dlouhé cesty k získání loajálního zákazníka musí být poznání a uvědomění si toho, kdo vlastně naši zákazníci jsou, jaké mají potřeby, přání a požadavky, a identifikace struktury zákaznické báze existující, potenciální bo hledané. 1.1 Význam rozpoznání zákaznických potřeb pro úspěch na trhu Při zkoumání struktury zákazníků prakticky libovolné firmy ať z oblasti výroby či poskytování služeb je tedy naprosto zbytné analyzovat strukturu požadavků, potřeb a přání napříč touto skupinou zákazníků, a tak odhalit zásadní podobnosti a různé další závislosti. Přestože různí zákazníci v minulosti koupili či projevili zájem o konkrétní produkt a motivy, proč tak učinili, se mohly velmi výrazně lišit. Totéž platí pro zákaznický trh, jehož potřeby, požadavky či přání má firma v úmyslu uspokojit svými produkty již v rámci inovačního procesu, diferenciace, variace pro stávající produkty, či přímo při uvádění nového produktu na trh. Velmi podstatný vliv na vytváření požadavků, potřeb a přání zákazníků má čím dál snadnější dostupnost informací a stále ostřejší konkurence, jak v rámci odvětví, tak i substitučních produktů. Dobře informovaný zákazník si uvědomuje svou hodnotu pro daného dodavatele výrobku či služby a bojí se požadovat takové vlastnosti produktu, které plně korespondují s jeho požadavky a potřebami. Na stejném trhu působí vzájemně si konkurující firmy, které se budou v rámci své marketingové strategie řízení maximálně snažit splnit tyto požadavky a zajistit tyto potřeby. Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 5

10 Úvod a záměr práce Přímým důsledkem výše uvedených faktorů je fakt, že v rámci uvažované skupiny zákazníků, respektive trhu, jejichž požadavky a přání firma obsluhuje či plánuje uspokojit svými produkty, existují heterogenní preference a často si požadavky či přání těchto zákazníků vzájemně odporují. Nerozpoznání protikladných požadavků může zásadně ovlivnit vytvářenou marketingovou strategii a přímo ohrozit při implementaci chybně stvené marketingové strategie její úspěch a tak celkově i splnění stvených odvozených podnikových strategických cílů. Pokud firma v rámci konkurenčního prostředí provede takovou inovaci svého produktu, která lépe vyhoví určitému souboru potřeb a přání, který identifikovala na cílovém trhu, a zároveň odhalila některé protikladné potřeby a přání v rámci tohoto cílového trhu, v kočném důsledku může takto chybně implementovaná inovace způsobit odliv podstatné části zákazníků ke konkurenci, která v rámci funkčních atributů svého produktu lépe plní potřeby a požadavky, jejichž plnění provedená inovace zhoršila bo dokonce zamezila. Z toho vyplývá absolutní zbytnost orientovat se na individuální plnění požadavků a přání zákazníka. Obdobnou chybou může být extrapolace souboru požadavků a potřeb na příbuzné skupiny zákazníků při strategii rozvoje trhu u jinak úspěšného produktu z firmou obsluhovaného na blízké cílové trhy, pokud jsou odhaleny kritické odlišnosti v souboru požadavků a potřeb mezi obsluhovaným trhem a trhem, který se firma snaží rozvinout. 1.2 Aktuální výzvy trhu a optimalizace cílové skupiny zákazníků Nástup krize hypotéčního trhu v USA a jí následně vyvolané krize světového finančního systému, které primárně zapříčinily současnou stagnaci většiny trhů, způsobily mnohem větší nutnost zefektivnit veškeré firemní aktivity a nákladově optimalizovat plnění podnikových strategií včetně odvozených strategií marketingových, a tak umožnit firmám jen přežít, ale i mít možnost dosáhnout růstu v době globální stagnace. Odpovědí na tuto výzvu je opět důsledná individualizace plnění požadavků a přání zákazníka, přičemž maximální efektivity dopadu působení marketingových nástrojů lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se podaří najít takové části Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 6

11 Úvod a záměr práce trhu, které mají dostatečně homogenní soubor požadavků, potřeb a přání, umožňující firmě je efektivně uspokojit a splnit, přičemž bude tato část trhu natolik velká, aby firmě poskytnula dostatečný zisk. V optimálním případě z hlediska plnění požadavků a potřeb zákazníka je samozřejmě ideální aplikovat zákaznicky individuální marketing (O to O), nicméně pro většinu produktů to přináší akceptovatelné náklady na aplikaci marketingových nástrojů a v kočném důsledku je stejně efektivní jako nasazení jednotného marketingového mixu pro celý cílový trh bez ohledu na analýzu struktury požadavků a potřeb. Z hlediska efektivity nasazení konkrétního marketingového mixu na cílovém trhu je nutno řešit otázku optimalizace cílové skupiny zákazníků, na kterou se při formulaci marketingové strategie marketér zaměřuje. Jak již bylo výše uvedeno, cestou k nalezení optimální cílové skupiny či skupin zákazníků, jejíž potřeby a požadavky chce firma svými produkty uspokojit, je analýza souboru potřeb, požadavků a přání u jednotlivých subjektů cílového trhu. 1.3 Podklady pro volbu cílové skupiny a problém interpretace Volba optimální cílové skupiny zákazníků při znalosti struktury souboru požadavků, potřeb a přání cílového trhu je potom komplexní optimalizační úlohou, do které vstupuje velké množství faktorů, přičemž vlastní rozhodovací kritéria pro volbu optimální cílové skupiny zákazníků nutně vycházejí z odvozených podnikových strategických cílů. Právě toto rozhodnutí by mělo tvořit jádro analytické činnosti marketéra při formulaci konkrétní marketingové strategie. Jedním z podkladů, o něž se lze při tvorbě marketingové strategie opřít, jsou data z primárních či sekundárních marketingových výzkumů týkajících se konkrétního cílového trhu. Vhodně navržený marketingový výzkum může poskytnout velmi cenná data týkající se potřeb, požadavků a přání jednotlivých subjektů, různé preferenční vztahy spolu s demografickými a sociálně ekonomickými údaji, na jejichž základě je možno identifikovat strukturu daného cílového trhu. Velkým úskalím marketingových výzkumů, respektive analýzy jejich výstupů je správná interpretace dat, kdy z hlediska aplikace jejich výsledků je nutno sledovat požadavky, potřeby a přání a snažit se Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 7

12 Úvod a záměr práce identifikovat homogenní skupiny subjektů, jejichž soubor požadavků, přání a potřeb je obdobný. Z hlediska efektivity následně stvené marketingové strategie je samozřejmě jvhodnější, aby tyto skupiny byly co jrozsáhlejší. Při znalosti struktury cílového trhu si může marketér odpovědět, které skupiny zákazníků daného trhu, je firma schopna adresovat a následně uspokojit jejich soubory přání a potřeb. Správná interpretace dat marketingového výzkumu ní jednoduchým úkolem, přitom principiálně se jedná o rutinní úlohu, která by s dostatečným know how měla jít řešit automatizovaně a šetřit tak drahocenný čas marketéra na náročnější činnosti spočívající například v provedení interní a externí analýzy a dalších analytických činností v závislosti na znalosti struktury cílového trhu z hlediska přání a potřeb. Při znalosti specifického charakteru dat marketingového výstupu a zejména očekávané formy výstupů je možno pro analýzu struktury cílového trhu použít exaktní matematické metody z oblasti explorativní vícerozměrné statistiky, konkrétně vybraných metod shlukové analýzy. Cílem práce je aplikovat na data ukázkového marketingového výzkumu provedeného mezi studenty předmětu Marketingový výzkum (Y16MVY) vhodně vybrané metody shlukové analýzy jako prostředek efektivního stvení segmentů při tržní segmentaci a posoudit validitu získané struktury uvedeného cílového trhu podle souboru požadavků, potřeb a přání. Součástí práce bude i odůvodnění volby příslušných metod shlukové analýzy s teoretickým shrnutím jejich předností či dostatků a následná interpretace praktických výsledků a posouzení, zda byla úvodní teoretická očekávání splněna či. Vedle toho budou naznačeny oblasti a úskalí, které jsou z hlediska automatizované implementace metod efektivního stvení struktury trhu problematické, a na které je možno obecně při analýze dat marketingového výzkumu narazit, pokud marketér má k dispozici žádné výchozí znalosti o pravděpodobné podobě struktury trhu. Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 8

13 Segmentace trhu a její význam v marketingu 2. Segmentace trhu a její význam v marketingu Návrh marketingové strategie je komplexní úkol, při němž je zbytné provést celou řadu analytických kroků vedoucích k nalezení souladu odvozovaných marketingových cílů s nadřazenými podnikovými cíli. Analytické kroky spočívají v analýze mikroprostředí zahrnující subjekty a faktory, které lze marketingovou strategií ovlivnit, a analýze makroprostředí, které sice zásadně ovlivňuje veškeré jen marketingově orientované aktivity firmy, ale na jejichž podstatné ovlivnění má firma k dispozici potřebné nástroje. Firma má žádný, případně má pouze zadbatelný vliv na ekonomické, ekologické a přírodní, demografické a sociálně kulturní podmínky ani na politické a právní uspořádání prostředí v dané zemi. Konkrétní podobu makroprostředí musí tedy firma respektovat v rámci své marketingové strategie. Jádro analytické činnosti tedy spočívá v důsledné analýze mikroprostředí, kdy je zbytné důkladně analyzovat trh, zákazníka, konkurenční síly dle Porterovy teorie pěti konkurenčních sil, distribuční kanály a interní faktory v rámci firmy. Výstup marketingové analýzy lze komplexně prezentovat ve formě SWOT analýzy, z níž lze potom vycházet při formulaci vlastní marketingové strategie. Na základě přijaté podnikové strategie pracuje tedy marketér na návrhu marketingové strategie tak, že se v rámci své sféry vlivu snaží operacionalizovat přijaté podnikové cíle, přičemž se předpokládá, že bude hledat optimální řešení, které bude úkoly zadané nadřazeným vrcholovým managementem, co jlépe naplňovat. Obecným východiskem marketingové koncepce managementu je nalezení vhodného trhu, jehož požadavky je firma schopna splnit vzhledem ke své kompetenci, která je v obecných rysech definovaná v rámci stvených podnikových cílů. V této chvíli přichází na řadu marketér, který musí na základě vrcholovým managementem stvené kostry vhodně definovat cíle marketingové a pro jejich splnění formulovat odpovídající marketingovou strategii. Při jejím návrhu je především zbytné optimalizovat cílový trh, na který má firma úmysl se zaměřit, boť co jpřesnější orientace na konkrétní potřeby a přání, respektive jejich naplňování konkrétními produkty nabízenými zákazníkům, je nutným předpokladem výsledného úspěchu této strategie. Při vlastní realizaci zvolené marketingové strategie právě co jpřesnější Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 9

14 Segmentace trhu a její význam v marketingu specifikace potřeb a přání dané skupiny zákazníků zajistí efektivní působení použitých marketingových nástrojů a tím výsledné splnění stvených marketingových cílů. 2.1 Východiska pro zpřesňování cílového trhu V rámci přesnějšího stvení cílového trhu pro vypracovávu marketingovou strategii je třeba analyzovat potřeby a přání, které mají jednotlivé tržní subjekty na poptávkové straně zvoleného trhu. Typickým zdrojem informací o potřebách, přáních a požadavcích subjektů v rámci trhu je marketingový výzkum. Při jejich znalosti je marketér schopen identifikovat shodu mezi potřebami a kompetencemi firmy a tak rozhodnout, které potřeby a jak je firma schopna splnit. Toto rozhodnutí je tedy odrazovým můstkem pro formulaci vlastní marketingové strategie. Jistě typicky nasta taková situace, že by všechny subjekty tvořící cílový trh měly identické požadavky a potřeby, spíše se v reálné situaci vyskyt takový soubor vzájemně se doplňujících, vylučujících či závislých požadavků a potřeb, že je prakticky vyloučeno celý cílový trh uspokojit omezeným množstvím produktů. Podobně jak říká známé přísloví ní člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, ní ani firma schopna zpravidla splnit často protichůdná přání a požadavky všech zákazníků daného trhu. Z dané situace existují v rámci marketingové koncepce řízení tři možná východiska. První spočívá v tom, že firma může navrhnout maximálně individualizované produkty, které vyhoví všem individuálním zákazníkům. To je sice z pohledu plnění požadavků zákazníka řešení ideální, nicméně každý produkt je pro individualizaci nabídky vhodný a spolu s individualizací současně vzrůstají náklady jak na produkt jako celek, tak náklady na nasazení marketingových nástrojů. Podstatou druhého východiska je, že produkt nabízený firmou se zaměří pouze na splnění těch požadavků a potřeb, které jsou společné všem zákazníkům daného trhu, a zcela pomi plnění vzájemně se vylučujícího souboru zbývajících požadavků a potřeb. Zásadní výhodou tohoto přístupu je, že sice bude mít takové vlastnosti, které by odporovaly tomu, co jakýkoliv zákazník požaduje, na druhou stranu však tento produkt splní požadavky a potřeby žádného subjektu na trhu. Tím se přímo otvírá Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 10

15 Segmentace trhu a její význam v marketingu cesta konkurenčním firmám, aby se zaměřily na naplněné požadavky a potřeby, které firmou nabízené produkty záměrně opomenuly. Třetím východiskem je důsledná analýza souboru požadavků, potřeb a přání a rozlišení významných homogenních skupin subjektů podle zjištěných informací z různých výzkumů mezi zákzníky. V rámci marketingové strategie se potom firma může zaměřit na uspokojování požadavků pouze těch skupin, které jsou významné a je u nich předpoklad dostatečného souladu s naplňovanými marketingovými cíli a jim nadřazenými podnikovými cíli. Rozdělení cílového trhu na homogenní skupiny podle souboru požadavků, potřeb a přání se nazývá segmentace trhu. Segmentace trhu je tedy procesem poznání struktury zvoleného trhu, jehož potřeby a přání chceme uspokojit. Ze znalosti struktury trhu je marketér následně schopen posoudit jeho tržní potenciál a objem, jakož i další kritéria analyzovat a vyhodnotit ekonomické ukazatele zbytné pro stvení marketingové strategie. V závislosti na konkrétní podobě rozpoznané struktury trhu lze potom zvolit buď celý trh bo relevantní část či části trhu tak, aby byl zajištěn předpoklad naplnění podnikových strategických cílů. Bez dobré znalosti struktury trhu je formulace dobré marketingové strategie téměř vyloučena, případně je ovlivněna příliš vysokou mírou jistoty a zajištění splnění stvených cílů je přijmenším problematické. Dobře provedená segmentace trhu je tedy jedním z nutných předpokladů formulace dobré a úspěšné marketingové strategie. 2.2 Segment a sektor v marketingovém pojetí Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zefektivnění účinku uplatnění marketingových nástrojů lze docílit jejich přesným zacílením na skupinu zákazníků, kde je jvyšší předpoklad jejich úspěšného působení. Kotler hovoří o přístupu kulovnice namísto tříštění marketingového úsilí přístupem brokovnice. Podobně jako lovec při lovu vysoké zvěře dosáh marketér větší pravděpodobnosti slušného úlovku, pokud přesně zamíří a přesnými ranami zasáh vybrané exempláře namísto přesné palby drobných broků doprostřed stáda, kdy sice může zasáhnout a poranit velké množství kusů zvěře a možná i některé kusy skolit, nicméně vzhledem k množství vystřílených Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 11

16 Segmentace trhu a její význam v marketingu ran musí být pravděpodobnost dobrého úlovku tak velká. Marketér se musí snažit objevit ty jvhodnější kusy zvěře ve stádě, které může omezený počet lovců s omezeným počtem nábojů skolit. Přitom musí poznat, jak je stádo v lese roztroušeno, tedy ve kterých částech lesa bude jlépe rozmístit lovce tak, aby předpokládaný úlovek splnil očekávání, která byla před lovem stvena. Přestože se jedná o jednoduchou myšlenku, jak podcenění správně provedené a zejména správně vyhodnocené segmentace trhu má velký dopad na úspěšnost výsledné marketingové strategie. Před vlastní segmentací trhu je nutno si jprve ujasnit, jak charakterizovat tržní segment. Podstata segmentace trhu je sice intuitivně zřejmá, nicméně je nutno upozornit na její možná úskalí. Za segment lze označit obecně skupinu zákazníků, která sdílí podobný soubor potřeb a přání, respektive je dostatečně diferencovaná od ostatních skupin zákazníků na základě přijatých kritérií odlišností potřeb a přání. Protože hlavní filozofií marketingu je identifikace potřeb a přání zákazníků a hledání řešení k jejich uspokojení, je význam homogenity skupiny zákazníků představující segment klíčový vzhledem k jednoznačnému vymezení takovéto skupiny tak, aby byla podstatně odlišná od jiných zákazníků či jejich skupin. Segment je z hlediska volby marketingové strategie zásadně nutno odlišit od sektoru, který sice také tvoří dostatečně homogenní skupinu zákazníků diferencovu od ostatních, ale narozdíl od segmentu ní definován obdobnými potřebami a přáními. Například za sektor můžeme označit skupinu mužů středního věku kupující předplatné časopisu. Jde tedy primárně sice o demograficky či sociálně ekonomicky jednoznačně vymezitelnou skupinu zákazníků, nicméně jejich potřeby a přání se mohou zásadně lišit. Někteří muži budou dávat přednost automobilovým časopisům, jiní sportovním, zeměpisným či počítačovým. Například pro vydavatele společenského magazínu pro muže půjde v tomto případě o vhodně vymezený tržní segment, protože jistě všichni muži daného věku budou mít zájem si takovýto časopis kupovat, naopak může existovat významná skupina mladších a starších mužů, které bude obdobný časopis zajímat. Naopak za tržní segment bychom mohli označit skupinu čtenářů populárně naučných časopisů o počítačích, kdy mohou být její potřeby a požadavky charakterizovány například zájmem o recenze a testy nových modelů počítačů, návody Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 12

17 Segmentace trhu a její význam v marketingu na práci s počítačovými programy, informace o technologických novinkách a možnost získání ukázkových programů. Tedy je zcela zřejmé, že pro vymezení segmentu trhu je zbytné vycházet právě ze souboru potřeb a přání, nikoliv z demografických a sociálně ekonomických charakteristik. Vhodně provedená segmentace trhu je následně východiskem pro přesnější stvení cílového trhu. 2.3 Problematika volby segmentační úrovně Pro správné nasazení cíleného marketingu je nutno detailně rozpoznat strukturu trhu a následně posoudit vhodnou segmentační úroveň, která bude odpovídat charakteru produktu, marketingovým možnostem a strategickým cílům odvozeným z podnikové strategie. Na výše uvedeném tedy záleží, do jaké úrovně budou produkty firmy přizpůsobovány konkrétním potřebám zákazníka. Z hlediska úrovně segmentace lze podle Kotlera uvažovat o: hromadném marketingu ( mass marketing ), kdy se využívá výhod hromadné výroby, distribuce a propagace jednoho výrobku všem zákazníkům a obsluhuje se jvyšší potenciální trh, jehož dosažení je ale většinou značně nákladné a obtížné vzhledem k jeho celkové roztříštěnosti a k velkému počtu komunikačních kanálů, které je v rámci přípravy marketingového mixu pro takto velký a roztříštěný trh, marketingu segmentu, kdy existuje možnost výrazně lepšího návrhu a přesnějšího dotváření produktu podle potřeb tohoto menšího homogenního cílového trhu a tím i lepší podmínky pro doladění použitých nástrojů marketingového mixu za účelem maximalizace efektivity jejich působení. Jde tedy o výrazný krok k individualizaci produktu a lepšímu pokrytí mnohdy vzájemně protichůdných požadavků a potřeb, které se vyskytly na původním segmentovaném cílovém trhu, marketingu mikrosegmentu (tržního výklenku), kdy se zaměřujeme na ještě užším způsobem definovu část segmentu, reprezentující výrazně menší skupinu zákazníků poptávající konkrétní specifickou kombinaci výhod, mající Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 13

18 Segmentace trhu a její význam v marketingu zvláštní soubor potřeb za jehož uspokojení jsou ochotni zaplatit vyšší cenu. Výhodou je malá atraktivita pro vstup případné konkurence na takto malý cílový trh, takže při obsazení vhodného mikrosegmentu získává firma faktickou exkluzivitu na trhu, lokálním marketingu, kdy je produkt upraven na míru přáním a potřebám místních skupin zákazníků (například až na úroveň čtvrtí či jednotlivých obchodů) a s ním spojené marketingové aktivity se zaměřují co jblíže individuálnímu zákazníkovi a uzpůsobení požadavkům a potřebám na základě lokálních nákupních zvyklostí, potřeb a požadavků, a customerizaci, kdy pracujeme s diskrétním segmentem představovaným jednotlivým zákazníkem ( o to o marketing ), který si sám navrhuje produkt z dostupných možností. Toto je samozřejmě ideální případ z hlediska uspokojení požadavků a potřeb konkrétního zákazníka, nicméně jak již bylo naznačeno v úvodu kapitoly, jedná se o nákladově optimální způsob u většiny produktů. 2.4 Kritéria marketingově využitelného segmentu Posouzení a volba vhodného segmentu závisí na schopnostech, zkušenostech daného marketéra a zejména na intuici a schopnosti predikce dopadů připravované marketingové strategie. Vlastní provedení se v zásadě liší na zkušenostech marketéra. V situaci, kdy jsou známé požadavky a potřeby zákazníků daného trhu, musí věcně správně provedená analýza struktury trhu poskytnout obdobnou tržní segmentaci. Korektní segmentace trhu, respektive znalost struktury trhu, umožňuje tedy následné přizpůsobení marketingové strategie firmy pouze těm segmentům, které mají předpoklady pro to, aby zaměření firmy na naplnění jejich potřeb a požadavků zajistilo dostatečný efekt splňující předem stvené marketingové cíle. Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 14

19 Segmentace trhu a její význam v marketingu Pokud se analyticky podaří identifikovat v rámci globálního trhu existující segmenty, pro další efektivní využití v rámci marketingové strategie musí jít o takové segmenty, které jsou: dostatečně definovatelné, tvořící homogenní shluk poptávajících, který lze přesně a jednoznačně specifikovat tak, aby bylo možno se na ně zaměřit. Aby bylo možno segment využít, musí být zřejmá charakteristika zákazníků, kteří jej tvoří, dostatečně velké, aby byly schopny gerovat dostatečný zisk vzhledem k vynaloženým nákladům na marketingové nástroje a plnění jejich požadavků a potřeb tak přislo firmě dostatečný efekt. Vhodná velikost segmentu úzce souvisí s volbou segmentační úrovně, rozlišitelné, které lze dostatečně diferencovat od ostatních poptávajících, respektive ostatních segmentů na daném trhu, takže je možno stvit odpovídající marketingový mix, zejména s ohledem na marketingovou komunikační politiku, hranice mezi sousedními segmenty by měly být v ideálním případě ostře vymezeny, v opačném případě mohou velmi blízké segmenty splývat a lze na ně případně pohlížet jako na jediný velký segment, přístupné, které lze účinně dosáhnout a obsluhovat, kde například existují příliš velké vstupní bariéry či problematická dostupnost, mělo by tedy jít o segment, kde bude mít firma problém začít s poskytováním řešení jeho potřeb a budou zde příliš vysoké náklady na jeho dosažení. Zjevně lze navrhnout efektivní marketingový mix pro obsloužení těžce dostupného či případně zcela dostupného segmentu, měřitelné, lze pro ně určit velikost, kupní sílu, objem trhu, potenciál trhu a další charakteristiky včetně předpokládaných zisků při uplatnění marketingové strategie. Pro vyhodnocení vhodnosti segmentů z hlediska přípravy marketingové strategie je zbytné mít možnost porovnat různé existující segmenty mezi sebou a vypracovat prognózy účinnosti marketingové strategie pro účely porovnání očekávaných výsledků se stvenými marketingovými cíli. Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 15

20 Segmentace trhu a její význam v marketingu 2.5 Kategorie segmentace trhu Pro volbu vhodné marketingové strategie je v první řadě zbytné identifikovat homogenní skupiny zákazníků, tak aby bylo možno zvolit efektivní cílené nástroje a optimalizovat tím jejich působení na zákazníka s cílem dosáhnout ekonomického využití investovaných marketingových zdrojů. Trh je možno segmentovat podle mnoha kritérií, která se dají na spotřebních trzích členit například na geografická, demografická, sociálně ekonomická, psychologická, motivy koupě, kupní chování, citlivost na marketingové nástroje a další, na průmyslových trzích například na demografická, provozní, nákupní přístupy, situační, personální a další. Principiálně se jedná o základní kategorie segmentace trhu, nicméně jejich vhodnost pro stvení marketingově přiměřených segmentů úzce souvisí se specifiky konkrétního produktu. Jelikož má tržní segment představovat homogenní skupinu zákazníků, která je charakterizována obdobnými přáními a potřebami, je zbytné, aby zvolený soubor kritérií využitých pro identifikaci a popis segmentu dostatečně koreloval se souborem požadavků a přání charakterizujících segment. Při provádění segmentace cílového trhu je nutné mít na paměti účel prováděné analýzy, jímž je především zjištění struktury trhu a identifikaci takových segmentů, které umožní implementaci efektivní marketingové strategie a vytvoření vhodného marketingového mixu. V rámci výběru skupiny kritérií využitých pro segmentaci konkrétního cílového trhu proto narážíme na problém volby takových kritérií, která jsou relevantní jednak pro identifikaci a jednak pro vymezení segmentu. Při vhodné volbě souboru segmentačních kritérií musí výsledný shluk představovat segment, ale může jít pouze o již výše zmíněný sektor. V případě, kdy je vlastní segmentace provedena chybně a namísto segmentů jsou identifikovány sektory, má marketér k dispozici sice znalost jisté struktury trhu, nicméně pro sektor je obecně velmi obtížné stvit odpovídající marketingovou strategii a použitý marketingový mix proto může z podstaty věci přinášet očekávané výsledky, respektive zvolená marketingová strategie bude pravděpodobně optimální. V obecném případě může být sektor menší podmnožinou cílového trhu, která může mít úplně stejnou strukturu z hlediska segmentace jako původní cílový trh, ovšem s tím rozdílem, že zaměřením na konkrétní Využití shlukové analýzy v marketingu Stránka 16

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

Přednáška č. 6. Analýza odvětví

Přednáška č. 6. Analýza odvětví Přednáška č. 6 Analýza odvětví základní charakteristika odvětví struktura odvětví hybné změnotvorné síly odvětví klíčové faktory úspěchu základní charakteristika odvětví Za odvětví v tomto případě považujeme

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Ing. Milena Smeliková Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Specializace: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: kombinované Školní rok: 2002/2003 Teze diplomové práce: Stav a vývoj prodeje

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking

10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking 10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking Marketingové řízení destinace Marketing je proces řízení, jehož výsledkem

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ 18.11.2012 Radim Tvardek, Petr Bulava, Daniel Mašek U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I Czech Republic PŘEDPOKLADY PRO ANALÝZU NÁKUPNÍHO KOŠÍKU 18.11.2012 Daniel

Více

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE 1.Téma : Koncentrace doručovací služby z obvodů automatizovaných balíkových dodejen ( dále jen ABD ) pošty Čeladná a Ostravice k ABD pošty Frýdlant nad Ostravicí 1. Popis současného

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Přednáška č. 6 Analýza odvětví

Přednáška č. 6 Analýza odvětví Přednáška č. 6 Analýza odvětví základní charakteristika odvětví struktura odvětví hybné změnotvorné síly odvětví klíčové faktory úspěchu základní charakteristika odvětví Za odvětví v tomto případě považujeme

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1264_Cílený marketing.segmentace trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1264_Cílený marketing.segmentace trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1264_Cílený marketing.segmentace trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) .

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) . Statistika Základní pojmy a cíle statistiky Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 12. února 2012 Statistika by Birom Statistika Pojmy a cíle

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE

OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE Habilitant: Téma habilitační práce: Oponent: Ing. Andrej Trnka, PhD. Inovatívne marketingové metódy analýzy onlinového nákupného správania Prof. Ing. Jaroslav Světlík,

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha,

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha, Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje Praha, 29. 7. 2015 Ing. Jan Voborník, externí konzultant v projektu MEDUIN 1) VYHODNOCENÍ STRATEGIÍ 2) PARTICIPACE 3) ANALYTICKÁ

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Marketing Marketingový výzkum

Marketing Marketingový výzkum Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více