Doporučení pro podporu exportu služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení pro podporu exportu služeb"

Transkript

1 Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006

2 Obsah Úvod Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů Země EU Třetí země Návrh základních opatření projektu "Podpora exportu služeb" Perspektivní oblasti služeb Teritoria prioritního zájmu Překážky exportu služeb...21 Závěr

3 Úvod Materiál Doporučení pro podporu exportu služeb byl zpracován v rámci naplňování cílů Exportní strategie ČR Ambicí materiálu je přispět k dalšímu růstu českého vývozu, a tím k dosažení vyššího tempa růstu hrubého domácího produktu a makroekonomické rovnováhy. Exportní strategie ČR je strukturována jako systém obecných podpůrných nástrojů, které budou účinné, konformní pro podnikatele a efektivní z pohledu využití zdrojů státu. Projekt Zvýšení exportu služeb se jako jeden z projektů Exportní strategie ČR zaměřuje na hledání nových, konkrétních, dosud nevyužitých příležitostí exportu služeb. Jestliže se Exportní strategie ČR v rámci svého globálního cíle soustředí na podporu exportu jako celku, spočívá přidaná hodnota projektu Podpora exportu služeb jednak v jeho užším zaměření na sektor služeb, a jednak v přístupu k hodnocení exportu služeb. Z pohledu projektu Podpora exportu služeb je důležitý nejen celkový objem exportovaných služeb a dynamika jejich exportu, ale zejména teritoriální a odvětvová struktura exportu služeb. Ta totiž ukazuje, zda je dosahovaný objem a tempo růstu exportu služeb tažen zdravými faktory. Mezi takové faktory se zejména řadí míra přidané hodnoty exportovaných služeb a teritoriální a odvětvová diverzifikace portfolia exportovaných služeb. Předkládaný materiál je výstupem počáteční fáze prací na projektu. Shrnuje výsledky zpracovaných analýz a provedených průzkumů v oblasti exportu služeb, zejména Analýzy struktury exportu služeb, Dotazníkového šetření provedeného na ZÚ a Průzkumu potřeb exportérů služeb (dále v textu souhrnně nazývané jako "3Analýzy") a na základě jejich závěrů navrhuje soubor dalších kroků, které by měly vést ke zvýšení exportu služeb z ČR. 1. Záměr materiálu Cílem materiálu Analýza struktury exportu služeb bylo poskytnout vypovídající souhrnné informace o současném stavu a dosavadních výsledcích zahraničního obchodu ČR se službami a napomoci k vytvoření základní představy o jeho trendech a charakteristikách. V podstatě analýza přinesla odpovědi na tři otázky: Jakou roli hraje sektor služeb v zahraničním obchodě? Jaká je jeho teritoriální diverzifikace? a Jaká je jeho odvětvová struktura? Druhý materiál Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného na ZÚ je soustředěn na zmapování situace na trhu se službami v jednotlivých zemích, identifikování překážek bránících volnému obchodování a definování příležitostí českých exportérů na zahraničních trzích. Ze závěrů šetření dále vyplynula i další zjištění týkající se běžné praxe ZÚ a jejich spolupráce s českými firmami. Záměrem třetího materiálu Průzkum potřeb exportérů služeb bylo zjistit, jak by si čeští podnikatelé představovali podporu státu v oblasti sektoru služeb a v souvislosti s tím definovat bariéry, na které podnikatelé při exportu služeb nejvíce narážejí. Zjednodušeně řečeno, první materiál předkládá reálná fakta o tom jaké služby a kam jsou z ČR exportovány, druhý říká jaké bariéry dle ZÚ v daných teritoriích brání zvýšení exportu 3

4 služeb a třetí potom, na jaké bariéry čeští podnikatelé reálně narážejí. Záměrem materiálu Doporučení pro podporu exportu služeb je propojit závěry všech tří výše zmíněných dokumentů a na tomto základě definovat soubor dalších kroků, které povedou ke zkvalitnění, příp. vytvoření nových nástrojů podpory státu při exportu služeb. Materiál mimo jiné nabízí srovnání překážek exportu služeb mezi tím, jak je vidí představitelé ZÚ ČR a jak je vnímají české firmy. Dále navrhuje možnosti eliminace identifikovaných bariér, specifikuje oblasti služeb, které jsou pro český export perspektivní, vymezuje země prioritního zájmu pro oblast služeb a nastiňuje jednotlivé možnosti podpory konkurenceschopnosti českých exportérů služeb. 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů Tato kapitola se zabývá srovnáním výsledků dvou analýz, které se týkaly problematiky bariér exportu služeb - Průzkumu potřeb exportérů služeb (GfK) a Dotazníkového šetření provedeného na ZÚ. Definování překážek, které brání českým poskytovatelům služeb v expanzi na zahraniční trhy bylo jedním z dílčích úkolů tohoto projektu. Za účelem vytvoření ucelené představy o bariérách exportu služeb byly provedeny průzkumy jak u samotných podnikatelů, tak i u představitelů zastupitelských úřadů. Cílem bylo zjistit, nakolik se střetávají představy obou cílových skupin. Vzhledem k tomu, že vzorek firem vyvážejících služby mimo Evropskou unii nebyl dostatečný, bylo možné teritoria, kam export směřuje, rozdělit jen do dvou kategorií členské země EU a ostatní země. V budoucnu bude patrně nutné přistoupit k detailnějšímu zkoumání těchto bariér. V tomto případě bude možné kontaktovat ty firmy, které se průzkumu zúčastnily a zároveň daly svolení k dalšímu využití poskytnutých údajů. 2.1 Země EU překážky počet ZÚ procento překážky počet firem procento administrativní 14 58,3% žádné 46 41,1% obchodní 9 37,5% administrativní 13 19,7% při průniku na trh 14 58,3% legislativní 10 15,2% při opouštění trhu 1 4,2% při průniku na trh 19 28,8% nedostatečná podnikatelská výkonnost 5 20,8% nedostatečná podnikatelská výkonnost 4 6,1% kvalita lidských zdrojů 16 66,7% kvalita lidských zdrojů 5 7,6% jiné 5 20,8% jiné 13 19,7% Tabulka č. 1a) Bariéry exportu služeb dle ZÚ Tabulka č. 1b) Bariéry exportu služeb dle firem Pozn.: Vzhledem k tomu, že záměrem otázky týkající se bariér v dotazníku rozeslaného ZÚ bylo zjistit možné překážky vývozu služeb do dané země, nebyla zde možnost zvolit odpověď žádné. Tuto možnost však měli 4

5 exportéři služeb. V tabulce je podíl těchto odpovědí uveden, avšak v procentním vyjádření je dále počítáno jen s odpověďmi kladnými, tzn. těmi, které některou z překážek zmiňují. Nejmarkantnější rozdíl je na první pohled patrný u překážek souvisejících s kvalitou lidských zdrojů. Zatímco exportéři služeb si problémy v této oblasti téměř nepřipouštějí, představitelé ZÚ upozorňují velmi často na nedostatečnou jazykovou vybavenost a na manažerské schopnosti exportérů služeb. Ti z exportérů služeb, kteří vnímají určitá omezení způsobená lidským faktorem, uvádějí také horší manažerskou aktivitu u menších podniků, jazykové bariéry či nedostatečnou znalost zahraničních trhů. Zajímavé je zjištění, že v hodnocení bariér vývozu služeb byli ve všech bodech kritičtější právě představitelé ZÚ než samotní exportéři. Zatímco představitelé ZÚ považují překážky průniku na zahraniční trhy a administrativní překážky za velmi zatěžující (obě kategorie byly uvedeny v 58,3% případů), exportéři služeb těmto překážkám až takový význam nepřisuzují. Administrativní překážky zmiňuje necelých 20% a překážky průniku na trh 28,8% dotázaných exportérů služeb. Na nedostatečnou podnikatelskou výkonnost, spojenou s nízkou konkurenceschopností, nedostatečnou finanční silou či kvalitou poskytovaných služeb, poukazují opět spíše představitelé ZÚ (20,8%). Exportéři se potýkají s touto překážkou jen v 6,1% případů. Odůvodněním by mohl být fakt, že exportéři služeb hodnotí tento problém z mikroekonomického hlediska, a vzhledem k tomu, že se jedná o firmy, kterým se podařilo na zahraniční trh vstoupit, prokázaly tím již dostatečnou podnikatelskou výkonnost. Naproti tomu představitelé ZÚ se dívají na faktory bránící firmám v exportu spíše z makroekonomického hlediska a nedostatečnou podnikatelskou výkonnost považují za možnou příčinu nízké hodnoty exportu služeb z ČR do jejich teritoria. 5

6 překážky ZÚ exportéři Administrativní/ legislativní obchodní při průniku na trh přechodné období pro volný pohyb osob, nutnost opatření si pracovního povolení, byrokracie zdlouhavé administrativní procesy, nutnost registrace, kapitálové omezení, kvóty na počet fyzických osob, které mohou v dané oblasti služeb podnikat, nutnost překladu dokumentů do místního úředního jazyka, získávání certifikace, regulované profese, regulovaný trh práce apod. vysoká cenová hladina, tvrdá konkurence, přesycenost trhu, nedostupnost informací o obchodních partnerech (neexistence obchodního rejstříku), příliš malý trh, vysoké daňové zatížení, vysoké mzdové náklady či ochranářský Zákoník práce neznalost místního prostředí, příliš vysoké vstupní náklady, nedostatečné kapacity pro marketingové činnosti, protekcionistický přístup vlády k místnímu trhu; potřeba mít na trhu stálého zástupce; monopolizace některé oblasti služeb, aj. schvalování nového produktu při rozšiřování sortimentu (musí se 2x - v ČR i v zahraničí), certifikace, zápočty DPH, odlišná sazba DPH, registrace firem, kvóty počtu fyzických osob, které mohou být v daném sektoru zaměstnány; kvóty na zastoupení zahraničního kapitálu; časové povolení na pracovních vízech vysoká konkurence na zahraničním trhu, regulace dodacích podmínek; kurz koruny při přepočtu na Euro/pohyb měny, kurzovní výkyvy; nesplácení faktur - vymahatelnost pohledávek nedostatečná znalost trhu cizích zemí, nedostatečná podnikatelská výkonnost nedostatečná finanční síla, nedostatečné kapitálové a personální vybavení podniku, nedostatečné exportní zkušenosti, netrpělivost; nekonkurenceschopnost dané služby nedostatečné finanční prostředky pro realizaci a zlepšování podmínek, nedostatek financí na vývoj nových technologií kvalita lidských zdrojů jazyková vybavenost, manažerské schopnosti, neochota pracovat s informacemi, a to i těmi snadno dostupnými; slabá vlastní iniciativa zástupců firem; nedostatečná praxe či vzdělání; podcenění marketingových aktivit horší manažerská aktivita u menších podniků, jazyková bariéra, nedostatečná kapacita kvalifikovaných pracovníků; náboženské důvody jiné zatěžující daňový a sociální systém, vysoké nároky na zaměstnavatele; konzervativní spotřebitelé, punc východní nedokonalosti aj. upřednostňování tuzemských poskytovatelů služeb; špatné vztahy: nedůvěra vůči zemím bývalého východního bloku Tabulka č.2 Srovnání nejčastěji uváděných překážek exportu služeb - EU 6

7 2.2 Třetí země Ačkoli ve vyhodnocení dotazníkového šetření u ZÚ jsou teritoria nespadající do EU rozdělena do čtyř skupin (evropské nečlenské země, Asie a Blízký východ, Afrika, Amerika a Karibik), pro srovnání s výsledky Průzkumu potřeb exportérů služeb muselo být od takového rozdělení upuštěno a země, které nepatří do EU, byly vyhodnoceny souhrnně. překážky počet ZÚ procento překážky počet firem procento administrativní 26 53,1% žádné 35 24,0% obchodní 25 51,0% administrativní 35 31,5% při průniku na trh 22 44,9% legislativní 21 18,9% při opouštění trhu 6 12,2% při průniku na trh 30 27,0% nedostatečná podnikatelská výkonnost 13 26,5% nedostatečná podnikatelská výkonnost 11 9,9% kvalita lidských zdrojů 18 36,7% kvalita lidských zdrojů 8 7,2% jiné 16 32,7% jiné 26 23,4% Tabulka č. 3a) Bariéry exportu služeb dle ZÚ Tabulka č. 3b) Bariéry exportu služeb dle firem Oproti zemím EU, ve kterých exportéři ve 41% případů nenarážejí při poskytování služby na žádné překážky, ve třetích zemích světa je toto procento výrazně nižší 24%. Takový výsledek dokládá fakt, že proces liberalizace obchodu se službami došel v rámci vnitřního trhu EU podstatně dál, i když řadu bariér stále ještě zbývá eliminovat. Při exportu do zemí mimo EU shledávají jak exportéři služeb, tak představitelé ZÚ nejčastěji se vyskytujícími bariérami bariéry administrativního rázu (tento typ překážek označila více než polovina představitelů ZÚ a 31,5% firem). Poměrně vysoké procento představitelů ZÚ (45%), ale také exportérů služeb (27%), se setkává s překážkami při vstupu na zahraniční trhy těchto zemí. Stejně jako v předchozím hodnocení, lze i zde vnímat rozkol v hodnocení kvality lidských zdrojů a podnikatelské výkonnosti. V prvním případě si lze rozdíl v hodnocení vysvětlit neochotou podnikatelů hledat chybu na své straně, v případě druhém je možné vysvětlení hledat v rozdílném úhlu pohledu (mikroekonomické versus makroekonomické hledisko), jak je popsáno výše. 7

8 překážky ZÚ exportéři Administrativní/ legislativní obchodní kvóty počtu fyzických osob, které mohou být v daném sektoru zaměstnány; kvóty na zastoupení zahraničního kapitálu; korupce (k tomu se vztahuje omezený přístup ke státním zakázkám) a byrokracie. Pokud je služba součástí dodávky zboží, nebo na ni navazuje, může být překážkou i clo spojené s dodávkou tohoto zboží. Certifikace; neprůhlednost místní legislativy; vízový režim, pracovní povolení, uznávání profesních kvalifikací; zdlouhavé vstupní procedury; nutnost překladu všech dokumentů, komplikovaná administrativa; najmutí místního advokáta, překážky ústavního rámce; nepřehlednost daňové soustavy; existence právních předpisů určujících podíl černošských zaměstnanců ve firmě, dvojí zdanění zisků; nízká koupěschopnost obyvatel, konkurence asijských firem; složitost obchodní legislativy; právní nejistota v případě ochrany investic; špatný přístup k obchodním informacím (v některých zemích např. neexistuje obchodní rejstřík); neuznání úvěrové historie, levná pracovní síla na místním trhu, vysoká cenová hladina, nejednotnost systému daňových úlev, cenová regulace na trhu, ochranářský trh, nedokončená privatizace některých odvětví aj. zápočty DPH, odlišná sazba DPH, registrace firem, ochranné známky, certifikace, potvrzení od hospodářské komory, problémy s převozem starších strojů do zemí, platební podmínky pohyb pracovních sil; problémy s daněmi, cly a technickými normami; ochrana pracovních míst, neplatící země/vymahatelnost pohledávek/nesplácení faktur, kurzovní výkyvy, platební morálka, nespokojenost s průběhem reklamací při průniku na trh nedostatečná podnikatelská výkonnost kvalita lidských zdrojů existence monopolů a neoficiálních kartelů; neznalost daného tržního prostředí; nedostatečné kapacity pro marketingové činnosti; problémy s nalezením vhodného místního partnera; nutná osobní účast; geografická vzdálenost a velikost teritoria; vysoké vstupní investice; omezení místních bank, jazyková a kulturní odlišnost, vysoká cena nemovitostí i nájmu; neznalost trhu, orientace na cenu; nedostatečné kapacity pro marketingové činnosti neochota proniknout na vzdálené trhy, nedostatečná finanční síla; proniknutí na trh vyžaduje vysoké investice, nezbytná osobní účast také finančně náročné; nepřipravenost českých firem vytvářet národní konsorcia; nedostatek trpělivosti a financí; na trhu jsou preferovány silné firmy; nízká konkurenceschopnost českých služeb, nedostatečná jazyková vybavenost; špatně zvolená obchodní strategie, nepřipravenost firem na export; podcenění propagace; neznalost podnikatelského prostředí a kultury v dané zemi, neznalost nástrojů zahraničního obchodu, komunikační dovednosti, neochota vyhledat si potřebné informace, nedostatečná kvalifikace nedostatečná znalost trhu cizích zemí nedostatečný fin. prostředky pro realizaci a zlepšování podmínek/nedostatek financí na vývoj nových technologií částečná jazyková neznalost; horší manažerská aktivita u menších podniků; jiné přístup ke kancelářské technice (v některých zemích není rozšířeno užívání faxu či ové korespondence); náročné podmínky ve výběrových řízeních; nedostatečná připravenost českých investorů, amatérismus; obava z bezpečnostní situace; politické vztahy s ČR, podceňování specifik teritoria, nejasná pravomoc centrálních a regionálních vlád, politická nestabilita, terorismus, předpoklad špatné platební kázně, nedůvěra vůči cizincům na zahraničním trhu mají přednost země s větší podporou exportu; problém zjistit plátce DPH v cizí zemi, politické problémy, nejasnost co lze vyvážet a s jakými podklady Tabulka č.4 Srovnání nejčastěji uváděných překážek exportu služeb 3.země 8

9 3. Návrh základních opatření projektu "Podpora exportu služeb" Hlavním cílem této kapitoly je na základě zpracovaných analýz a dalších relevantních informací o sektoru služeb a perspektivách zahraničního obchodu ČR specifikovat jednotlivé kroky, které by měly vést k podpoře exportu služeb ČR. Při návrhu byla využita rovněž "Analýza služeb pro průmysl" zpracovaná firmou KPMG v listopadu 2005 a "Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb ČR 2005". Kapitola tak: specifikuje oblasti služeb perspektivní pro český export vymezuje teritoria, která jsou prioritní pro oblast služeb identifikuje bariéry a překážky v exportu služeb a navrhuje způsoby jejich eliminace 3.1 Perspektivní oblasti služeb Kapitola 3.1 přehledně shrnuje, které oblasti služeb lze dle závěrů 3Analýz a určených kritérií výběru, označit za perspektivní. Závěry, které byly v závislosti na výstupech všech tří analýz naformulovány, byly dále potvrzeny dalšími analytickými a statistickými materiály, totiž Analýzou služeb pro průmysl a dále publikací Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb ČR (dále jen Panorama ). Přestože oba tyto materiály mapují zejména sektor služeb na domácím trhu, výstupy těchto materiálů implikují rovněž zajímavé vazby na problematiku exportu služeb Vymezení základních hodnotících kritérií Mezi základní hodnotící kritéria, která rozhodla o výběru perspektivních odvětví služeb, byla na základě dostupných údajů z 3Analýz zařazena: statistická makroekonomická data praktická zkušenost s exportem služeb dle ZÚ dotazovaný vzorek firem dle struktury exportu v Průzkumu potřeb exportérů služeb a v návaznosti na Analýzu služeb pro průmysl a Panoramu doplněna o: podnikatelskou výkonnost produkční charakteristiky odvětví a v neposlední řadě byly brány v úvahu otázky technického charakteru jako jsou gesce a věcná působnost pro jednotlivé sektory služeb, dosavadní a plánované aktivity a nástroje na podporu exportu pro danou oblast služeb Výběr perspektivních odvětví služeb Pro výběr perspektivních odvětví byl zvolen následující postup: a) určení perspektivních odvětví dle průniku výsledků 3Analýz b) určení perspektivních odvětví dle výsledků Analýzy služeb pro průmysl a publikace Panorama c) zúžení perspektivních odvětví v závislosti na shodě výsledků a) a b) d) provedení konečného výběru na základě dalších technických a institucionálních kritérií 9

10 a) určení perspektivních odvětví dle průniku výsledků 3Analýz Název analýzy Analýza exportu služeb Dotazníkové šetření u ZÚ Průzkum potřeb exportérů služeb Perspektivní odvětví Méně perspektivní odvětví OKEČ název OKEČ název ostatní služby obchodní povahy ostatní kulturní a 69% rekreační služby 5% J finanční zprostředkování I resp. spoje 5% resp.finanční služby 9% F stavebnictví 6% K resp. sektor IT 4% I síťové služby (cestovní ruch, G distribuční služby doprava a spoje) (velkoobchod, maloobchod a opravárenství) K podnikatelské služby (obchod H ubytování a stravování s nemovitostmi; pronájem budov, automobilů a strojů; podnikatelské aktivity v oblasti IT, výzkumu a vývoje, ostatní podnikatelské aktivity) F stavebnictví E síťové služby (rozvod elektřiny, plynu a vody) O ostatní veřejné sociální a osobní služby (např. odstraňování odpadu, kulturní a sportovní činnosti) K podnikatelské služby (obchod I síťové služby (cestovní s nemovitostmi; pronájem budov, automobilů a strojů; podnikatelské ruch, doprava a spoje) aktivity v oblasti IT, výzkumu a vývoje, ostatní podnikatelské aktivity) G distribuční služby (velkoobchod, O ostatní veřejné sociální a maloobchod a opravárenství) osobní služby (např. odstraňování odpadu, kulturní a sportovní činnosti) F stavebnictví E rozvod elektřiny, plynu a vody Tabulka č.5 perspektivní odvětví služeb dle 3Analýz Pozn.v závislosti na rozsahu a struktuře statistického sledování exportu služeb dle ČNB se oblasti služeb používané v Analýze exportu služeb 2005 se zcela neshodují se sektory dle členění OKEČ, které je využito v dalších materiálech Z tabulky č.5 je patrné, že na základě určených kritérií výběru v kontextu 3Analýz se mezi perspektivními oblastmi vyskytují ve všech třech případech sektory podnikatelských služeb a stavebnictví. Předěl mezi perspektivními a méně perspektivními oblastmi je pak tvořen sektory síťových služeb a distribučních služeb, které jsou zastoupeny, jak v perspektivních, tak méně perspektivních oblastech. Mezi méně perspektivní oblasti jsou dle výše uvedené tabulky řazeny ostatní veřejné, sociální a osobní služby, rozvod elektřiny, plynu a vody a ubytování a stravování. 10

11 b) určení perspektivních odvětví dle výsledků Analýzy služeb pro průmysl a publikace Panorama Shodu se zjištěnými závěry potvrdily také Analýza služeb pro průmysl 2005 a publikace Panorama. V této souvislosti je ovšem nutné podotknout, že oba tyto materiály zahrnují ve svém hodnocení pouze vybrané sektory služeb a poskytují tedy pouze dílčí informace o sektoru služeb. Jejich výsledky ale přesto mají značnou vypovídající hodnotu. Základním předpokladem pro podnik, který zamýšlí expandovat na zahraniční trhy prostřednictvím exportu služeb je jednak silná pozice na domácím trhu, a také vysoká podnikatelská výkonnost podniku. Ta je charakterizována zejména potenciálem dalšího růstu a finanční výkonností. Na základě makroekonomické a finanční analýzy byla v rámci Analýzy služeb pro průmysl 2005 označena za vhodná pro export některá odvětví ze sektorů podnikatelských a distribučních služeb a stavebnictví. Konkrétně se v jednalo o sektory uvedené níže v tabulce č.6, které se ve většině případů řadí mezi sektory s vyšší přidanou hodnotou. Tyto výsledky pak potvrdila publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb za rok 2005, jejíž hodnocení bylo postaveno na makroekonomickém pohledu a produkčních charakteristikách odvětví. Výsledky jsou opět uvedeny v tabulce č.6. Název analýzy Analýza služeb pro průmysl Perspektivní odvětví OKEČ název 45 stavebnictví 50 obchod opravy a údržba motorových vozidel 51 velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu 72 publikování, dodávky poradenství v oblasti hardwaru 74 ostatní podnikatelské činnosti a trojmístná OKEČ název 45.3 stavební montážní práce 45.4 dokončovací a stavební práce 50.2 opravy a údržba motorových vozidel 51.1 zprostředkování velkoobchodu 51.5 velkoobchod s meziprodukty, odpadem a šrotem 72.2 publikování, dodávky a poradenství v oblasti softwaru 74.1 právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění; poradenství v oblasti podnikání a řízení 74.2 architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 11

12 74.8 různé podnikatelské činnosti OKEČ název Publikace Panorama 51 velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu 60 pozemní a potrubní doprava 64 spoje 72 publikování, dodávky a poradenství v oblasti hardwaru 74 ostatní podnikatelské činnosti Tabulka č. 6 perspektivní odvětví služeb Jediným, na první pohled zřejmým rozdílem mezi výsledky obou analýz je skutečnost, že v rámci publikace Panorama byly mezi perspektivní odvětví zařazeny také OKEČ 60 a 64, které Analýza služeb pro průmysl za perspektivní neoznačila. Vysvětlením pro tento rozdílný výsledek je skutečnost, že sektor síťových služeb nebyl s výjimkou OKEČ 63.4 ostatní činnosti související s dopravou, předmětem hodnocení Analýzy služeb pro průmysl. V úvodu již bylo také zmíněno, že na základě Analýzy služeb pro průmysl 2005 a publikace Panorama byly mezi další hodnotící kritéria brány v úvahu podnikatelská výkonnost a produkční charakteristiky odvětví. c) zúžení perspektivních odvětví v závislosti na shodě výsledků a) a b) Ke zúžení perspektivních oblastí v závislosti na shodě výsledků a) a b) je třeba říci, že různorodost a šíře vstupních dat značně přispěla k určení hodnotících kritérií a dále k výběru sektorů služeb vhodných pro export. Výsledky a závěry všech shora uvedených analýz se shodovaly zejména pro sektory služeb, které jsou uvedeny níže v tabulkách č.7a a 7b, a které jsou rozděleny do dvou skupin, na perspektivní a méně perspektivní odvětví. Perspektivní odvětví OKEČ název dílčí OKEČ název K podnikatelské služby (obchod s nemovitostmi; pronájem budov, automobilů a strojů; podnikatelské aktivity v oblasti IT, výzkumu a vývoje; ostatní podnikatelské aktivity) 72.2; 74 (zejména 74.1, 74.2, 74.8) publikování, dodávky a poradenství v oblasti softwaru; ostatní podnikatelské činnosti (zejména různé podnikatelské činnosti; právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění; poradenství v oblasti podnikání a řízení; architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství) F stavebnictví 45.3 a 45.4 stavební montážní práce; dokončovací stavební práce I síťové služby (cestovní ruch, doprava a spoje) 60; 64 a 63.3 pozemní a potrubní doprava; spoje; cestovní ruch Tabulka č. 7 a) finální výběr perspektivních odvětví služeb 12

13 Méně perspektivní odvětví OKEČ název dílčí OKEČ název G distribuční služby (maloobchod, velkoobchod a opravárenství) 51 velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu O odstraňování odpadu; činnosti odborných, profesních a podobných organizací; kulturní a sportovní činnosti 92 (zejména 92.3 a 92.6) ostatní kulturní a rekreační činnosti E rozvod elektřiny, plynu a vody 40 Tabulka č. 7b) finální výběr méně perspektivních odvětví služeb d) provedení konečného výběru na základě dalších technických a institucionálních kritérií Do konečného výběru perspektivních oblastí výrazným způsobem promluvila současná odvětvová struktura exportu služeb v ČR. Ta se výrazně odlišuje od celosvětového trendu, kdy dochází ke stagnaci podílu exportu služeb na celkovém exportu a k poklesu podílu ostatních služeb. Zřejmým cílem v kontextu odvětvové struktury je zvýšení podílu ostatních služeb na celkovém exportu služeb, a to především z toho důvodu, že skupina ostatních služeb v sobě zahrnuje činnosti, jež vykazují trvalý růst produkčních charakteristik jako přidané hodnoty a produktivity práce. Ty jsou jedinými správnými motory pro zdravý intenzivní rozvoj exportu a zvýšení konkurenceschopnosti exportovaných služeb. Navíc rozvoj ostatních služeb se dá vzhledem ke struktuře globální ekonomiky i nadále očekávat. Zúžený výčet vybraných perspektivních odvětví už poměrně transparentně ukazuje, na které oblasti by měla být zaměřena podpora exportu služeb. Nicméně s ohledem na další požadavky, zejména technické a institucionální povahy byl tento výčet ještě zredukován na sekce podnikatelských a distribučních služeb a stavebnictví. Proč bylo k redukci přistoupeno, dostatečně vysvětlují komentáře k vybraným sektorům služeb. Sekce K podnikatelských služeb je pro export vhodná zejména z toho důvodu, že vykazuje dobrou podnikatelskou výkonnost, dostatečně vysoký potenciál exportu a vzhledem k zaměření své činnosti také schopnost efektivně využít navrhovanou podporu. Samozřejmě, že sekce podnikatelských služeb představuje v rámci celého sektoru služeb nejméně homogenní skupinu, o to je ovšem důležitější, že většina odvětví v rámci sekce podnikatelských služeb je pro export vhodná, a to buď samostatně nebo jako doprovodná služba u exportu zboží. Kromě v tabulce č.7 uvedených perspektivních oblastí to platí např. pro činnosti v oblasti databází, technické zkoušky a analýzy, zpracování dat, reklamní činnosti apod. Doporučena k podpoře exportu služeb. Sekce F stavebnictví je nedílnou součástí stávajících exportních aktivit. Odpovědi ZÚ naznačily, že v mnoha teritoriích se vyskytuje poptávka po stavebních činnostech, což je v souvislosti s dobrými výsledky produkčních charakteristik velmi dobrý argument pro 13

14 rozšíření exportních aktivit. Např. OKEČ 45.4 dosahoval v minulém roce v rámci trojmístných OKEČ nejvyšší podnikatelské i finanční výkonnosti. Doporučena k podpoře exportu služeb. Sekce I síťových služeb byla ZÚ často zmiňována jako exportní příležitost. V kontextu podpory MSP, na které budou exportní opatření zejména zacíleny je ovšem značně problematické navrhovat taková opatření pro MSP, které nemají dostatečnou kapitálovou sílu a ekonomickou výkonnost. To platí především pro oblast dopravy a spojů. Odvětví cestovního ruchu je specifické z toho důvodu, že export je vlastně generován v rámci incomingových programů, jež neodpovídají tradiční představě exportu, neboť export je vlastně realizován na území ČR. Obě shora uvedené problematiky jsou řešeny samostatně v rámci příslušných ministerstev a agenturou CzechTourism. Nedoporučena k podpoře exportu. Sekce G distribučních služeb není v podmínkách ČR pro export služeb nejvhodnějším reprezentantem. Nicméně i v této kategorii služeb jsou takové ekonomické činnosti, které mají exportní potenciál. Jedná se o činnosti jako opravy a údržba motorových vozidel, zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod s meziprodukty. Jinak jsou tyto služby obecně vhodnější pro domácí druhy podpory. Základním nedostatkem pro rozvoj exportu je malý tržní domácí podíl a s ním související kapitálová síla a také nižší potenciál růstu trhu v okolních státech, na které by mohl být export nejspíše zaměřen. Doporučena k podpoře exportu. Sekce O a E - situace v sekcích ostatních veřejných a sociálních služeb (O) a rozvodu elektřiny, plynu a vody (E) je velmi podobná situaci v sekci distribučních služeb. Povaha a předmět činností jako rozvod elektřiny, plynu a vody vyžaduje poměrně silné kapitálové a exportní zajištění realizované investice. Tato pomoc je již poskytována institucemi jako ČEB a EGAP. Při podpoře těchto aktivit by úloha MPO měla ležet spíše v informační rovině. Rozvoj exportu těchto služeb je nicméně žádoucí, neboť na jejich export mohou být navázány další exportní aktivity např. v oblasti služeb podnikatelských. Doporučena v omezené míře k podpoře exportu. Na základě všech výše uvedených skutečností, jsou vybrané oblasti považovány za ty skutečně nejvhodnější a v závislosti na závěrech hodnocení se doporučuje zaměřit podporu exportu služeb v rámci MPO na sekce podnikatelských a distribučních služeb a stavebnictví a v omezené míře i na ostatní veřejné a sociální služby a služby v oblasti rozvodu elektřiny, plynu a vody. 14

15 3.2 Teritoria prioritního zájmu Cílem kapitoly 3.2 je stanovit, na která teritoria by se podpora exportu služeb měla primárně zaměřovat. U vytipovaných zemí by dále měla definovat i hlavní oblasti služeb, která jsou v daném teritoriu perspektivní Vymezení teritorií prioritního zájmu Při vytipování výchozích prioritních teritorií projektu Podpora exportu služeb se vycházelo zejména ze závěrů Analýzy struktury exportu služeb a seznamu prioritních zemí definovaných v Exportní strategií ČR ( ). Seznam zemí vymezených jako prioritní v rámci projektu Podpora exportu služeb bude pravidelně aktualizován s přihlédnutím k situaci v daném teritoriu a aktuálnímu stavu a potenciálu českých poskytovatelů služeb. Jako zdroj informací pro definování teritoriálních priorit pro oblast služeb se do budoucna předpokládá i využití závěrů projektu "Působení na klíčových trzích". Na základě dostupných údajů byla stanovena základní kriteria pro úvodní výběr prioritních zemí. Vzhledem k tomu, že se jedná o jejich prvotní definici, přičemž okruh dostupných informací není dostatečně rozsáhlý, bylo by do budoucna jistě žádoucí zaměřit se v pokročilejší fázi projektu na tato kriteria podrobněji, přehodnotit jejich význam a podrobněji je rozpracovat. S ohledem na závěry Analýzy struktury exportu služeb, Exportní strategie ČR a jednotlivých teritoriálních strategií prosazování obchodně politických zájmů ČR byla výchozí kriteria výběru prioritních zemí pro oblast stanovena takto: objem exportovaných služeb ČR do dané země zda je země členskou zemí EU nebo třetí zemí hodnota exportu ostatních služeb zda byla země zařazena Exportní strategií ČR mezi prioritní Na základě těchto kriterií a v souladu s doporučeními teritoriálních odborů, byly vytipovány následující země: EU Dánsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie Ostatní evropské země - Švýcarsko, Rusko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko Amerika USA, Brazílie, Mexiko Asie Čína, Vietnam, Izrael, Spojené Arabské Emiráty V první fázi realizace projektu předpokládáme, že z výše definovaného okruhu prioritních zemí budou zvoleny tři země, na nichž bude realizován tzv. "pilotní projekt" a ve vztahu k nimž budou primárně aplikovány jednotlivá doporučení a nástroje podpory. Pokud se podaří naplnit záměry projektu u dané skupiny zemí, bude v další fázi realizace projektu okruh zemí rozšířen. Země EU (Německo, Slovensko, Velká Británie, Rakousko, Nizozemí, Polsko, Dánsko) tyto země Evropské unie jsou perspektivní z řady důvodů jedná se o země geograficky blízké České republice, tudíž s ohledem na nehmotný charakter služeb pro jejich export nejvíce perspektivní. Do těchto zemí je v současné době soustředěn nejvýznamnější podíl exportu služeb, a to zejména ostatních služeb, které by měly být, na základě Analýzy exportu služeb, podporovány především. Velká perspektiva nárůstu exportu služeb je zde i do budoucna, a to zejména s ohledem na připravovanou Směrnici o službách, která podmínky poskytování služeb na vnitřním trhu EU významně zjednoduší. 15

16 Ostatní evropské země S cílem diversifikovat teritoriální strukturu exportu služeb je žádoucí podpořit export služeb i do třetích zemí, jejichž význam je v současné době poměrně malý. Z ostatních evropských zemí můžeme na základě dosavadních údajů označit za perspektivní zejména Švýcarsko, a to s ohledem na poměrně významný podíl exportu ostatních služeb. Pro firmy z ČR se jedná o trh z geografického hlediska blízký a z hlediska možností outsorcingu služeb pro švýcarské firmy velice přitažlivý. Jako perspektivní pro export služeb se jeví i Rusko a Ukrajina, země relativně geograficky blízké, s příbuzným jazykem a podobnou kulturou. Čeští podnikatelé zde mají již řadu obchodních zkušeností i kontaktů z dřívějších let, znají místní podmínky a na tyto zkušenosti a vazby je možné navázat i v případě exportu služeb. Z důvodu rostoucích aktivit českých firem v těchto zemích lze očekávat zejména nárůst exportu ostatních služeb obchodní povahy a pojišťovacích a finančních služeb. Obě země byly označeny za prioritní teritoria i v rámci Exportní strategie ČR. Další dvojicí zemí zařazenou mezi teritoriální priority pro oblast exportu služeb jsou i země balkánského regionu, a to Bulharsko a Rumunsko. Perspektivy v těchto zemích jsou spojovány zejména s jejich předpokládaným vstupem do EU. Vzhledem k tomu, že Česká republika prošla podobným obdobím poměrně nedávno, otevírá se zde pro české subjekty prostor např. pro poradenské služby v oblasti čerpání finančních prostředků z EU a přístupu k EU, dále v souvislosti s předpokládaným nárůstem bulharského i rumunského zahraničního obchodu po vstupu do EU budou zřejmě perspektivní i služby zprostředkovatelské a další. Jedná se tedy zejména o služby s vyšší přidanou hodnotu, na které by měla být podpora primárně směřována. O perspektivách sektoru služeb v těchto zemích svědčí i již realizované investice ČR, které jsou v převážné míře směřovány právě do sektoru služeb (energetika, turistika). Obě země jsou označeny v Exportní strategii ČR jako teritoria prioritního zájmu. Amerika Z amerických zemí se jako nejperspektivnější pro oblast exportu služeb jeví USA, a to s ohledem na současné údaje o celkové hodnotě a zejména struktuře exportu služeb, kdy ostatní služby představují poměrně významný podíl. Dalším faktorem je samozřejmě i značná ekonomická síla USA. Důležitá je i skutečnost, že na trhu USA působí velké množství globálních firem, které jsou leadeři ve svém oboru, pro české firmy je výhodné s nimi spolupracovat i z důvodů získání know-how a dobrého jména. USA je prioritní zemí v rámci Exportní strategie ČR. Ze zemí Latinské Ameriky byla mezi teritoriální priority v oblasti služeb zařazena Brazílie a Mexiko. Služby v těchto zemích zaznamenaly v posledních letech výrazný rozvoj a ve stále větší míře se podílejí na tvorbě domácího HDP obou zemí. Rovněž oblast bankovnictví a pojišťovnictví vykazuje vysoké tempo růstu a nabízí nové obchodní příležitosti pro české exportéry. Dynamický růst zaznamenává dále sektor telekomunikací, informačních technologií a služeb v oblasti energetiky, stavebnictví a dopravní infrastruktury, kde díky nedostatečné nasycenosti lokálního trhu existují další možnosti uplatnění pro české subjekty. Brazílie je lídrem integračního uskupení MERCOSUR při jednání o asociační dohodě EU - Mercosur, která bude upravovat také oblast obchodu se službami. Mexiko je členem seskupení NAFTA. Obě země jsou označeny v Exportní strategii ČR jako teritoria prioritního zájmu. 16

17 Asie V rámci Asie je z hlediska exportu služeb za nejperspektivnější považována Čína a Vietnam. České firmy již do uvedených teritorií pronikly a pronikají, přičemž se jedná zejména o služby finanční. Perspektivní jsou i další obory služeb, jako překladatelské, turistické apod., které se v těchto teritoriích rozvíjejí. V obou uvedených zemích se jedná o nenasycené segmenty služeb, což dává českým podnikům reálnou šanci se zde se svou nabídkou uplatnit. Obě země byly označeny za prioritní teritoria i v rámci Exportní strategie ČR. V regionu blízkého východu byl jako prioritní označen Izrael. Izrael je již v současné době významným partnerem ČR v oblasti turistického ruchu. Terciální sektor Izraele zahrnující obchod, turistiku, finančnictví, pojišťovnictví a ostatní služby má a dokazuje tím příslušnost k vyspělým ekonomikám - největší podíl na tvorbě HDP a současně zaměstnává největší část aktivní populace. V těchto oblastech lze nalézat příležitosti k uplatnění i pro naše poskytovatele služeb. Z oblasti blízkého východu byla za prioritní označena ještě jedna země, a to Spojené arabské emiráty (SAE). Hospodářský vývoj v SAE je považován za unikátní v rámci zemí GCC (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) i celého regionu Blízkého východu. Pro Českou republiku představují SAE jednoznačně nejvýznamnějšího obchodního partnera v arabském světě. Služby a především turistický ruch zaznamenaly v SAE v posledních letech výrazný rozvoj, z tohoto důvodu se zde otevírají i nové příležitosti pro české subjekty. Perspektivní se jeví zejména oblast cestovní ruchu, např. lázeňské pobyty v ČR se zaměřením na odtučňovací kůry, dále v oblasti služeb personálních agentur (vyhledávání vhodných hotelových, bankovních, finančních a dalších manažerů). Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nesourodou skupinu zemí s různými obchodně politickými podmínkami a odlišnými možnostmi, které se zde českým exportérům nabízejí, bylo by vhodné se na tyto země zaměřit individuálně a definovat oblasti perspektivních služeb pro každou z prioritních zemí Stanovení perspektivních oblastí služeb pro země prioritního zájmu Jako východisko zde poslouží zejména předchozí kapitola 3.1, dále závěry Analýzy struktury exportu služeb a konkrétní návrhy představitelů ZÚ ČR v daných teritoriích získané v rámci dotazníkového šetření exportu služeb. Pro každou zemi tedy byly vytipovány perspektivní oblasti služeb jako průnik závěrů předchozí kapitoly a doporučení příslušných ZÚ. Německo K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti F - stavebnictví G - obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost - zejména opravárenství (automobily, domácí spotřebiče) I - doprava, cestovní ruch a komunikační služby O ostatní veřejné, sociální a osobní služby chemické čištění oděvů, prádelny 17

18 Slovensko F stavebnictví I doprava, cestovní ruch a komunikační služby K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti Velká Británie F stavebnictví K činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti zejména IT a design (průmyslový, projekční, umělecký/odívání apod.) I doprava, cestovní ruch a komunikační služby Rakousko F stavebnictví I - doprava, cestovní ruch a komunikační služby G - obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti IT a obchod s nemovitostmi Nizozemí F stavebnictví K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti aktivity v IT, zejména software; výzkum a vývoj I doprava, cestovní ruch a komunikační služby Polsko E výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody F stavebnictví G - obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti IT O ostatní veřejné, sociální a osobní služby utilizace odpadu Dánsko I doprava, cestovní ruch a komunikační služby K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti F stavebnictví Švýcarsko F stavebnictví stavby rodinných dřevěných domků I doprava, cestovní ruch a komunikační služby autobusová doprava K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti IT Rusko F stavebnictví I doprava, cestovní ruch a komunikační služby O ostatní veřejné, sociální a osobní služby G - obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost velkoobchod; specializovaný servis 18

19 K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti právní služby, obchod s nemovitostmi Ukrajina E výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody obnova rozvodů všech typů O ostatní veřejné, sociální a osobní služby odstraňování odpadu F stavebnictví K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti právní služby Bulharsko K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti - poradenství I doprava, cestovní ruch a komunikační služby E výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Rumunsko I doprava, cestovní ruch a komunikační služby F stavebnictví G - obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti O ostatní veřejné, sociální a osobní služby E výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody USA I doprava, cestovní ruch a komunikační služby G - obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti - IT, výzkum a vývoj Brazílie F stavebnictví G - obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost I doprava, cestovní ruch a komunikační služby K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti O ostatní veřejné, sociální a osobní služby odstraňování odpadu Mexiko O ostatní veřejné, sociální a osobní služby odstraňování odpadu K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti - IT I doprava, cestovní ruch a komunikační služby G - obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost- servisní služby Čína F stavebnictví K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti - IT, poradenské služby, právní služby, výzkum a vývoj, překladatelství I doprava, cestovní ruch a komunikační služby 19

20 Izrael K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti O ostatní veřejné, sociální a osobní služby Spojené arabské emiráty F stavebnictví K - činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti - IT E výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Vzhledem k tomu, že takto definované oblasti služeb obsahují relativně širokou a různorodou škálu jednotlivých typů služeb, bylo by v případě zemí prioritního zájmu velmi žádoucí, zaměřit se na jednotlivé vytipované skupiny služeb podrobněji a v jejich rámci určit konkrétní typy služeb, které by byly pro české exportéry perspektivní. Úkol: Na základě podnětů teritoriálních odborů, představitelů ZÚ a agentury CzechTrade podrobně rozpracovat specifikaci jednotlivých perspektivních oblastí služeb. 20

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Vystoupení mini nistr stra průmyslu a obchodu Milana Urbana Mezi hlavní cíle vlády ČR patří zabezpečení dlouhodobého růstu HDP. Při naplňování tohoto úkolu se MPO zaměří především na 3 oblasti: Podnikatelské

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více