Výroční zpráva 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013/2014"

Transkript

1 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Sídlo: Havlíčkova 42 Sdružuje: Střední odborné učiliště Střední odbornou školu Výdejnu stravy Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Statutární zástupce: Telefon: Telefon, fax: http: Školská rada: Jan Šibrava Lenka Dostálová Mgr. Martina Vojáčková Marcela Dostálová Mgr. Hana Holcmanová Ing. Věra Hovorková Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy zástupce žáků zástupce žáků zástupce pedagogických pracovníků zástupce pedagogických pracovníků zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele Poslední změna zařazení do rejstříku škol byla provedena s účinností od Stanovila nejvyšší nepřekročitelné počty žáků v oboru L/51 Podnikání. Strana: 1 z 47

3 2. Charakteristika školy škola působí od roku 1924 Odborná hospodářská škola v Kolíně od roku 1958 Učňovská škola od SOU Kolín od 1. září 1990 zahájilo SOU obchodní v Kolíně činnost střední školy v červnu 1996 byla zařazena do sítě škol s názvem Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42 od Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Škola se nachází na konci města, obklopena venkovním areálem s upravenými stromy, keři, trávníky a odpočinkovou plochou, kde mohou studenti během polední přestávky relaxovat. Zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik a praxi v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a nástavbového studia zaměřených svou náplní do sféry obchodu a podnikání. Při zajišťování odborného výcviku a praxe spolupracuje s řadou partnerů obchodních firem (viz. příloha č. 1). Teoretická výuka probíhá v areálu školy, kde je k dispozici 21 učeben, z toho 7 odborných, 2 aranžérské dílny, 1 učebna odborného výcviku a praxe, knihovna odborné literatury a beletrie, tělocvična, venkovní hřiště a atletická dráha. Odborný výcvik, praxi a odbornou praxi žáci vykonávají ve firmách, s nimiž má škola uzavřené smlouvy. Stravování je zabezpečováno ve výdejně stravy. Pro tento školní rok byla vybrána firma Abonent catering Plaňany. Z její nabídky pěti jídel vybírala stravovací komise pro každý den dvě. Žáci mají k dispozici dva nápojové automaty a jeden automat s občerstvením. Škola má vybavenou knihovnu odbornou literaturou i beletrií kterou si žáci i vyučující mohou půjčovat dle organizačního řádu dvakrát týdně. O poledních přestávkách a po vyučování mají přístup k získávání informací z internetu. Do výuky jsou zahrnovány exkurze, projektová výuka, kulturní akce, výchovně vzdělávací akce zaměřené odborně i k získání poznatků z různých oblastí života společnosti (zdravotní, pracovně právní, k ochraně před patologickými jevy apod.) Škola úzce spolupracuje s Úřadem práce a Pedagogicko - psychologickou poradnou v Kolíně a dalšími partnery, především s obchodními firmami Kolínska a Kutnohorska. Žáci jsou zapojováni do odborných soutěží i soutěží všeobecných znalostí, a to i v rámci zemí EU. V rámci mimoškolních aktivit se účastníme soutěží organizovaných na úrovni okresů, Středočeského kraje i soutěží celorepublikových a mezinárodních. Ve škole pracuje pět předmětových komisí, které koordinují přípravu tematických plánů, propojování teoretického vyučování s odborným výcvikem, výběr učebnic, přípravu závěrečných a maturitních zkoušek, výběr učebních pomůcek, zadávání úkolů žákům, jež uskutečňují praxi u jednotlivých firem, zapojování žáků do soutěží. Ve škole pracuje výchovná poradkyně (od ledna 2014 vzhledem k úmrtí kolegy vykonává i funkci metodika prevence sociálně patologických jevů). Řeší problémy Strana: 2 z 47

4 v oblasti prevence (kyberšikana, alkohol, kouření, drogy, gamblerství) a individuální problémy žáků (nezvládání učiva, nadměrná absence a s ní spojené záškoláctví, problémy ve vztazích k učitelům, rodičům, spolužákům i partnerům). Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, s PPP regionu. Častá je i spolupráce s rodiči, bohužel v některých případech rodiče nemají zájem problémy svých dětí řešit. Jsou organizovány přednáškové akce se zdravotní, protidrogovou a bezpečnostní tématikou. Škola má zpracován minimální preventivní program a program prevence proti šikaně. Jejich plnění je kontrolováno a konzultováno s vedením školy i s třídními učiteli. Škola zajišťuje vzdělávání dle ŠVP pro obory Pekař, Prodavač potravinářské zboží, Prodavač průmyslové zboží, Prodavač smíšené zboží, Aranžér, Ekonomika a podnikání, Podnikání nástavbové studium (denní, dálkové, večerní). Pedagogičtí pracovníci se účastní dalšího vzdělávání, ředitelka školy také porad zřizovatele. Základní cíle vzdělávání Cílem vzdělávání je rozvinout a zkvalitnit počáteční vzdělání, připravit odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání, vybavit je kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění i celoživotní učení, schopnostmi účelně pracovat s informacemi, využívat informační a komunikační technologie, vybavit je jazykovými znalostmi. Připravit je na úspěšný smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život. Veškerý odborný výcvik a praxe jsou realizovány přímo ve firmách. Žáci dostávají motivační finanční odměnu za produktivní práci. Její výše je závislá na studijních výsledcích, docházce i pracovním nasazení žáka. Obor Pekař je preferován Středočeským krajem a také zařazen do stipendijního systému Krajského úřadu Středočeského kraje. 3. Škola - členění Tabulka č. 1 Školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků Skutečný počet žáků Počet žáků v DFV Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední škola ,7 10,419 Tabulka č. 2 Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet žáků/stud. (ubyt./ stráv./klientů) Skutečný počet žáků/stud. (ubyt. /stráv./klientů) Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Výdejna stravy ,25 Škola nemá doplňkovou činnost. Strana: 3 z 47

5 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Tabulka č. 3 Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 6341M/01 Ekonomika a podnikání ,25 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 6651H/01 Prodavač H/01 Pekař H/01 Aranžér ,25 Celkem ,75 Pro malý zájem uchazečů nebyl otvírán obor L/51 Podnikání nástavbové studium, denní forma. Tabulka č. 4 Spojení oborů ve třídě PR Prodavač, ARŽ Aranžér, PEK - Pekař Třída PR PEK ARŽ 1.A x x 2.A x x 3.A x x 3.B x x Tabulka č. 5 Počet tříd a žáků SŠ v ostatních formách studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma studia Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 6441L/51 Podnikání nástavbové studium dálkové ,3 Celkem ,3 Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé nejsou ochotni uvolňovat své zaměstnance na plné dva dny výuky v týdnu, nebyla nabízena večerní forma studia oboru L/51 Podnikání nástavbové studium. Tabulka č. 6 Přírůstky a úbytky žáků během školního roku Kód a název oboru Počet žáků k Počet žáků k Přírůstky + / úbytky M/01 Ekonomika a podnikání / L/51 Podnikání - nástavbové dálkové / H/01 Prodavač / H/01 Aranžér H/01 Pekař Celkem Strana: 4 z 47

6 Díky důsledné práci třídních učitelů a jejich spolupráci s výchovnou poradkyní se podařilo snížit počet žáků opouštějících školu během školního roku (2012/ žáků, v roce 2011/ ). Nejvíce žáků odešlo z oboru Podnikání nástavbové studium dálkové. Nejčastěji uváděným důvodem byla neschopnost skloubit nároky studia se zaměstnáním. U oboru Prodavač záškoláctví, nezájem o studium, ekonomické problémy rodin. Žáci dojíždějící z jiných krajů: Denní studium: 1 žák z Královéhradeckého kraje, 1 žák z kraje Vysočina, 6 žáků z Pardubického kraje Dálkové studium: 1 žák z Pardubického kraje, 1 žák z Jihomoravského kraje Na škole studovali 2 žáci s cizí státní příslušností (Slovensko). Strana: 5 z 47

7 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Tabulka č. 7 Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Mentální postižení Druh postižení Sluchové postižení 1 Zrakové postižení Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami Vývojové poruchy učení a chování 21 Autismus 2 Počet žáků/studentů U 3 žáků byla diagnostikována 1 specifická porucha učení, u 6 žáků 2 specifické poruchy a u 2 žáků 3 specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a jejich kombinace). Podle zpráv z PPP byl každému žákovi v jednotlivých předmětech vypracován plán individuálního přístupu. V třetím ročníku oboru Prodavač pokračoval ve studiu žák s dětským autismem, kterému byl přidělen asistent pedagoga na hodiny daňové evidence, ICT a občanské nauky. Byl mu také vypracován plán individuálního přístupu při konání závěrečných zkoušek. V prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání úspěšně studuje žák s Aspergerovým syndromem (forma autismu), který pracuje s asistentem v hodinách matematiky a účetnictví. Asistent pedagoga byl v úzkém kontaktu se zařízením Vertikála Praha a PPP Kolín. Oba žáci výborně spolupracovali s vyučujícími a dobře se začlenili do třídních kolektivů. Oba chlapci mají vynikající rodinné zázemí. K maturitní zkoušce v jarním termínu se přihlásili 3 žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek na základě SVPU. Posudkem z PPP byli zařazeni do skupiny SPU O. Tři žákyně se vzdělávaly podle individuálních vzdělávacích plánů: 1. ročník obor Pekař - rodinné a finanční důvody, 1.ročník obor Prodavač rodinné a finanční důvody, 3. ročník obor Prodavač z důvodu péče o dítě. Tento plán výuky se vztahoval pouze na teoretické vyučování, odborný výcvik probíhal běžným způsobem. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků střední školy Škola se zúčastnila akcí Přehlídka škol, které pořádala informační centra ÚP a informační agentury v Kolíně, Kutné Hoře a Nymburce. Nabídku studijních a učebních oborů zajišťovalo vedení školy, učitelé, učitelé odborného výcviku i žáci. Informace byly přímo konzultovány se zájemci, byly instalovány informační tabule, zpracována počítačová projekce, rozdávány letáky. Do výše jmenovaných center SŠ VOŠ Strana: 6 z 47

8 a agentur byly předány tištěné informační materiály včetně odkazů na webové stránky školy. Vypracovali jsme mapu základních škol regionu, náborovou akci jsme zaměřili i na malé venkovské školy. Ve dnech a se uskutečnily Dny otevřených dveří. Zájemcům o studium všech oborů byly poskytnuty vyčerpávající informace. Zájemci a jejich zákonní zástupci si mohli školu a její vybavení prohlédnout, zhlédli práci žáků oborů Aranžér, Pekař a Prodavač. Informace byly poskytovány i při individuálních konzultacích. Škola zveřejnila v regionálním tisku články o nabízených oborech. Kritéria přijímacího řízení viz příloha č. 2. I přes nepříznivý demografický vývoj se nám podařilo získat nejvíce žáků ve Středočeském kraji pro obor Prodavač (dle tabulky Výsledky přijímacího řízení Středočeský kraj) a ve srovnání s předchozími lety také více žáků pro obory Pekař a Aranžér. Škola nabízela obor Ekonomika a podnikání nově podle ŠVP Drobné podnikání, tento obor však veřejnost neoslovil, první ročník tak nebyl otevřen. Podařilo se však naplnit 1. ročník denní formy nástavbového studia oboru Podnikání. Tabulka č. 8 Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 6341M/01 Ekonomika a podnikání L/51 Podnikání nást. studium denní Celkem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 6651H/01 Prodavač H/01 Pekař H/01 Aranžér H/01 Prodavač zkrácené studium Celkem Přijato = odevzdali a ponechali škole zápisový lístek 2 Strana: 7 z 47

9 Ke studiu nastoupilo do 1. ročníku: 2953H/01 Pekař 8 žáků 6651H/01 Prodavač 19 žáků 6651H/01 Prodavač zkrácené studium 7 žáků 6652H/01 Aranžér 9 žáků 6441L/51 Podnikání nástavbové studium denní 20 žáků Tabulka č. 9 Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (stav k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 6441L/51 Podnikání nástavbové. studium dálkové 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 ných vyříz Celkem Ke studiu nastoupilo do 1. ročníku: 24 žáků 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání Tabulka č. 10 Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 125 Prospěli s vyznamenáním 8 Prospěli 97 Neprospěli 20 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,53 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 49,01(3,42) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 88 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 64 Neprospěli 22 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,51 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 95,77(3,06) Slovně byli hodnoceni žáci s autistickými poruchami v předmětech, v nichž pracovali s asistentem pedagoga. Strana: 8 z 47

10 Tabulka č. 11 Zkoušky k doplnění klasifikace a opravné zkoušky Ekonomika a podnikání 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Vykonali Český jazyk a literatura 3 3 Účetnictví Anglický jazyk Matematika Cvičení z účetnictví Ekonomika 1 1 Dějepis 2 2 Praxe 2 1 Základy přírodních věd 1 1 Prodavač, Aranžér, Pekař Obchodní provoz Ekonomika Daňová evidence 3 1 Anglický jazyk Německý jazyk 1 0 Matematika Obchodní počty 7 6 Hospodářský zeměpis 1 1 Zbožíznalství Administrativa prodejny (Provozní administrativa) Psychologie prodeje 6 5 Odborný výcvik Český jazyk a literatura Základy přírodních věd 3 3 Občanská nauka ICT Propagace 1 1 Dějiny umění 1 1 Odborné kreslení 1 1 Písmo 1 1 Počítačová grafika 1 1 Propagace a služby 1 1 Podnikání nástavbové studium dálkové Matematika Anglický jazyk Český jazyk Dějepis 1 0 Ekonomika podniku 1 0 ICT 1 0 Marketing 1 0 Mezinárodní obchod 1 0 Německý jazyk 1 0 Strana: 9 z 47

11 Písemná a elektr. komunikace 1 0 Psychologie 1 0 Účetnictví Základy přírodních věd 1 0 Tabulka č. 12 Výsledky maturitních zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: 6341M/01 Ekonomika a podnikání L/51 Podnikání nástavb. studium dálkové Celkem M/01 - opravnou zkoušku konalo 7 žáků 3 úspěšně 2 žákyně neuspěly z ČJL didaktického testu, 1 žákyně z MAT, 1 žákyně v profilové části MZK z ÚČE 2 žákyně budou konat opravnou zkoušku z ČJL- didaktický test a zároveň z MAT poprvé v jarním termínu školního roku 2014/2015 Z celkového počtu 27 žáků jich MZK vykonalo L/51 - opravnou zkoušku konalo 7 žáků 5 úspěšně 1 žákyně neuspěla z didaktického testu z MAT, 1 žákyně v profilové části MZK z ÚČE Z celkového počtu 15 žáků jich MZK vykonalo 13. Žáci dálkové formy studia přistupovali ke vzdělávání velmi zodpovědně. Tabulka č. 13 Výsledky závěrečných zkoušek s výučním listem Závěrečná zkouška (s výučním listem): Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 6651H/01 Prodavač H/01 Aranžér H/01 Pekař Celkem Z celkového počtu 32 žáků 3. ročníku nebyli k závěrečným zkouškám připuštěni 2 žáci. Jeden z nich požádal o opakování třetího ročníku a jedna žákyně vzdělání nedokončila kvůli mateřství a nelehké sociální situaci. Při organizaci zkoušek škola opět využila model jednotného zadání NÚV (spolupracujeme od roku 2006). Závěrečné zkoušky proběhly podle zaběhnutého schématu nejprve část písemná, pak praktická a nakonec část ústní. Žáci svými znalostmi a praktickými dovednostmi v hlavních odborných předmětech dokázali, že je škola dobře připravila na vstup do praxe. Strana: 10 z 47

12 Novou závěrečnou zkoušku 2 v řádném termínu, červen 2014, konalo celkem 26 žáků. Z toho - 8 aranžérek, 4 pekaři a 14 prodavačů. Neprospěla pouze 1 žákyně oboru Aranžér (v ústní části zkoušky). V září 2014 konali závěrečnou zkoušku v náhradním termínu ještě 4 žáci (3 prodavači a 1 aranžérka) a v opravném termínu 1 žákyně (aranžérka). Všichni byli úspěšní. Náročné podmínky pro udělení Osvědčení Hospodářské komory ČR splnily dvě žákyně (1aranžérka a 1 pekařka). Obě prokázaly vysokou úroveň svých znalostí a závěrečnou zkoušku složily s vyznamenáním. Velkou radost jsme měli z našich prvních absolventů oboru Pekař. Všichni zvládli zkoušku bez zaváhání. Jedna z nejúspěšnějších se rozhodla pro navazující nástavbové studium. 8. Hodnocení chování žáků Tabulka č. 14 Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet žáků/studentů - hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola Důvodem ke snížení známek z chování byly především neomluvené hodiny a porušování školního řádu. V 1. i 2. pololetí školního roku byly uděleny pochvaly za vzornou reprezentaci školy v různých typech soutěží (včetně mezinárodní), za práci pro třídní kolektiv, výborné studijní výsledky, výsledky v odborném výcviku, za pomoc městu Kolínu při organizaci výstavy s ekologickým zaměření. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Tabulka č. 15 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou Druh/typ školy Střední škola Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Dle zpětných informací byli přijati všichni uchazeči o studium. Tabulka č. 16 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy Dle zpětných informací byli přijati všichni uchazeči o studium. 5 z nich však vzhledem k získanému zaměstnání ke studiu nenastoupilo. Strana: 11 z 47

13 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Tabulka č. 17 Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Maturitní zkouška: Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben M/01 Ekonomika a podnikání L/51 Podnikání nástavbové denní L/524 Podnikání nástavbové večerní 4 0 Závěrečná zkouška 6651H/01 Prodavač 21 3 Celkem 66 5 V kolonce nezaměstnaní jsou uvedeni žáci, kteří končili školu (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs). Kolínsko, Nymbursko, Kutnohorsko. 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Tabulka č. 18 Žáci v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Počty žáků ve skupině minimálně maximálně průměr anglický ,76 německý ,75 ruský Tabulka č. 19 Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících odborná částečná žádná Rodilí mluvčí anglický německý ruský Ve školním roce 2013/2014 se na škole vyučovaly tři cizí jazyky anglický, německý a ruský. Anglický a německý jazyk byly vyučovány jako hlavní cizí jazyky s tříhodinovou dotací v ročníku oborů s maturitní zkouškou, se čtyřhodinovou dotací ve 4. ročníku, protože žáci si tyto jazyky vybírali za svůj maturitní předmět. Ruský jazyk byl volen jako druhý cizí jazyk a v nástavbovém studiu. Žáci oborů s výučním listem volili mezi německým a anglickým jazykem. Ze základních škol však přichází stále méně žáků, kteří volí německý nebo ruský jazyk. Žáci měli po celý rok možnost konzultací. Pravidelně je navštěvovali především žáci s poruchami učení. Další podpůrnou činností byl kontakt prostřednictvím ů. Učebnice používané při výuce všech maturitních ročníků doporučené MŠMT jsou v anglickém jazyce Longman Maturity Activator, v německém jazyce Cvičebnice německého jazyka K nové maturitě bez obav, Direkt. Žáci oborů s výučním listem používají učebnici Maturita Solutions. Strana: 12 z 47

14 Mgr. Jan Musil zpracoval metodický projekt Nejčastější chyby v anglickém jazyce a jejich odstraňování. Je zaměřen na chronické chyby v angličtině, metodiku jejich prezentace a vysvětlení žákům. Je využitelný pro všechny ročníky a jazykové úrovně žáků. Mgr. Kateřina Novotná zpracovala se třídou 4.EA projekt Die BRD a se třídou 2.EA projekt Meine Klasse. Projekty rozšiřují možnosti prezentace, pochopení a zvládnutí složitosti studovaných jazyků. V tomto školním roce proběhlo pouze školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Jeho vítězka, Kristýna Potůčková ze tř. 2.EA, reprezentovala školu i v okresním kole a v konkurenci typově a obsahově srovnatelných škol se umístila velmi dobře. Celkově hodnotíme úroveň jazykového vzdělávání jako kvalitní. Z důvodu nedostatečného zájmu žáků nebyl zorganizován žádný zájezd do zahraničí. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 1. K výuce v letošním školním roce využívala škola dvě učebny. V první učebně (ICT2), kde technika byla pořízena v rámci projektu Internet do škol byla vypovězena smlouva s O2 Czech Republic, a.s. a s fy AutoCont CZ a.s., zakoupeny licence programového a aplikačního vybavení. Operační systém i aplikační programové vybavení, bylo realizováno na původní technice. Druhá učebna (ICT1) byla dovybavena 5 počítači, které vyřazoval KÚ Středočeského kraje. 2. Připojení k internetu Obě počítačové učebny (ICT1 a ICT2), rovněž i administrativa školy jsou připojeni k internetu, které je realizováno prostřednictvím bezdrátové sítě zajišťované fy PC Arena s.r.o. rychlostí 10Mbit/10Mbit. V rámci připojení průmyslové zóny touto firmou bude stávající přípojný bod školy přepojen rovněž do průmyslové zóny. 3. Využívání v hodinách výuky informační a komunikační technologie a výuky počítačové grafiky Obě učebny ICT1 a ICT2 byly v průběhu roku využívány dle učebních plánů, především ve výuce aplikací obsažených v programovém balíku MS Office a to je MS Word, MS Excel, MS ACCESS, MS PowerPoint a MS FrontPage. V oblasti výuky grafických programů pro učební obor Aranžér(ka) bylo využíváno programové vybavení fy Zoner Callisto univerzální vektorový editor. Pro výuku v maturitních ročnících pak MS ACCESS, MS PowerPoint a MS FrontPage. Programy na výuku grafiky jsou využívány pro učební obor Aranžér(ka). 4. Dostupnost počítačových učeben pro žáky mimo vyučování Žáci mají možnost po dohodě s učitelem zajistit si vstup do této učebny, za přítomnosti učitele. Zde mohou využívat i ostatní výukové programy, nebo si připravovat zadané práce. 5. Dostupnost počítačů pro pedagogy V době, kdy není učebna využívána pro výuku, mohou ostatní pedagogové využít počítače v učebně ICT1. Rovněž mohou využívat počítač, který je umístěn ve sborovně a využívá školní sít. Pedagogové používají celkem 16 notebooků typu ASUS CPU Duo T2250, včetně OS Windows Vista Business a MS Office Strana: 13 z 47

15 6. Školní intranet Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Škola má celkem 2 počítačové sítě. Jedna sít je pro učebnu ICT2 a ve druhé síti jsou napojeny ostatní počítače a to administrativa školy a učebna ICT1. Celkem v této síti je v současné době integrováno celkem 17 zařízení. Ve školní síti je integrován i centrální počítač interaktivní tabule, 5 notebooků, 1 datavideoprojektor. S interaktivní tabulí lze využívat i hlasovací zařízení pro 30 žáků, a digitální vizualizér. A. pro řízení sítě slouží následující technika: 1 server Triline 1 Server HP ML 150; 1 zálohovací zařízení. programové vybavení: B. základní operační systém počítačů: 1 Server Triline, OS Linux SUSE, verze Server HP ML 150, OS Windows Server 2003 for Small Business Server; C. Způsob práce a funkce domény Oba tyto servery pracují v jedné doméně isshavlickova.local. Doména slouží k připojení učebny, učitelských počítačů na jedné straně, tak i k připojení administrativy školy (ředitelka, zástupce, sekretářka, účetní, atd.) na straně druhé. Prostředí na serveru HP ML 150, je rozdělena na část, kterou využívá administrativa školy, část, kterou mohou využít studenti pro své aplikace (studenti ale využívají převážně oblasti v doméně na učebně ICT2) a část, kterou využívají pedagogové školy pro přípravu na výuku, nebo pro evidenci žáků v aplikaci BAKALÁŘ. 7. Pořízení nové techniky, modernizace stávajících učeben V rámci projektu EU peníze SŠO Kolín byla modernizována učebna č. 8. Učebna byla vybavena 21 počítači typu FUJITSU, 64-bitovým systémem, CPU Intel Pentium G2030, 3,00 GHz, 4,00 GB, HDD 500 GB, DVD RW mechanikou, LCD monitory G-60 24, jednou tiskárnou Brother HL-2250DN, serverem fy DELL, projektorem a plátnem. Ve všech počítačích je instalován operační systém Windows 7, aplikační programové vybavení MS Office 2013, program Psaní všema deseti, grafickým editorem Zoner Callisto, Corel Draw. Učebna je určena pro výuku odborných předmětů Účetnictví, Ekonomika, Aranžování, Písemná a elektronická komunikace. Pro výuku Účetnictví bude provozováno aplikační programové vybavení ekonomický systém Pohoda, eventuelně Abra Gold. V rámci projektu byla rovněž obnovena technika učebny ICT2 a to 11 počítačů, monitorů stejného typu jako v případě učebny č. 8 kromě DVD RW mechanik. V 10 žákovských stanicích a 1 učitelském počítači je instalován operační systém Windows 7 včetně programů MS Office 2013 a antivirových programů. Dále byl zakoupen počítač ve sborovně pro učitele včetně multifunkční tiskárny a jednoho počítače pro řízení a správu sítě s operačním systémem Windows 7 a MS Office Původním zařízením učebny ICT2 byla posílena učebna ICT1, kde byly nahrazeny počítače se systémem Windows 98 a Windows Strana: 14 z 47

16 13. Údaje o pracovnících školy Tabulka č. 20 Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/ přepočtený nepedagogických fyzický/ přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/ přepočtený pedagogických interních /externích pedagogických s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 26/22,95 7/6,25 19/16,7 19/ ,419 Tabulka č. 21 Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,42 z toho žen ,38 Tabulka č. 22 Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) vysokoškolské - magisterské a vyšší Počet pedagogických pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní Tabulka č. 23 Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Tabulka č. 24 Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk a literatura (ČJL) Anglický jazyk (ANJ) Německý jazyk (NEJ) Ruský jazyk (RUJ) 4 0 Občanská nauka (OBN) 7 7 Matematika (MAT) Základy přírodních věd (ZPV) 7 7 Tělesná výchova (TEV) Obchodní počty (OPO) 1 1 Obchodní provoz (OPR) Administrativa prodeje/ provozu(adp) Obchodní korespondence (OKO) Písemná a elektronická komunikace Dějepis (DĚJ) 3 3 Psychologie prodej (PSP), Psychologie (PSY) 3 3 Strana: 15 z 47

17 Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Zbožíznalství (ZBO), Nauka o zboží (NZB) 14 10,5 Propagace (PRO) 3 3 Odborné kreslení (OKR) 1,5 1,5 Písmo (PÍS) 2 2 ICT,CVI Hospodářský zeměpis 3 3 Zdravověda (ZDR) 1 1 Ekonomie (EKA), Podniková ekonomika (PEK) 9 9 Marketing (MAR) 3 3 Management (MAN) 2 2 Právo (PRN) 1 1 Mezinárodní obchod (MZO) 2 2 Účetnictví (ÚČE), Daňová evidence (DAE) Obchodní logistika (OBL) 2 2 Praxe (PRX), Odborný výcvik (OV) 270,5 270,5 Počítačová grafika 2 2 Dějiny umění 1 1 Chod podniku 0 0 Suroviny 3,5 3,5 Technologie 4,5 0 Stroje a zařízení 2,5 2,5 Celkem 492,5 480,5 V tabulce je uvedena výuka ve třídách denního studia. Všechny předměty vyučované v oboru L/51 Podnikání nástavbové studium dálkové formy (nezahrnuty do tabulky) byly vyučovány aprobovaně. Personální změny ve školním roce 2013/2014: K ukončili pracovní poměr 3 učitelé zaměstnaní na částečný úvazek (důvodem bylo navýšení úvazku od na druhé škole). Ke ukončila pracovní poměr 1 provozní pracovnice uklízečka (důchodkyně, ze zdravotních důvodů) Strana: 16 z 47

18 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků A) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium dokončila asistentka pedagoga. Učitel odborných předmětů dokončil studium pedagogiky. Termín zkoušky je stanoven na říjen B) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Tabulka č. 25 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Počet Vedení Cizí Aprobace účastníků školy jazyky Odbornost Seminář pro ředitele 1 ředitelka 1 škol zřizovaných SK školy Školení TEV 1 TEV-HZM 1 Ostatní Erasmus+ 1 ředitelka školy MZK management 1 zástupkyně školy ředitelky Právní normy ve 1 ředitelka 1 školství školy Program. testování 2 ředitelka, 2 ČŠI Niques zástupkyně Výchovné poradenství, 2 Výchovná 2 preventivní činnost na školách poradkyně, metodik prevence Kurz zdravot. pomoci 1 1 Zadavatel MZK 1. 1 Potravinářství a potravinářská chemie 1 Odborné předměty Ve školním roce 2013/2014 činily finanční náklady vynaložené na DVPP 3.019,- Kč. Vzdělávání probíhalo formou jednodenních seminářů, pedagogičtí pracovníci obdrželi certifikáty o jejich absolvování. Semináře byly voleny z nabídek pedagogických center a vzdělávacích agentur s akreditací v souladu s plánem vzdělávání a dle vlastního výběru. Pedagogičtí pracovníci získávají řadu informací samostudiem odborné literatury, publikací, e-lerningem, inspirují se zkušenostmi zveřejněnými na internetových metodických portálech Strana: 17 z 47

19 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti A. Nabídka oborů Jako každoročně se i letos škola zúčastnila akcí Přehlídka škol, které pořádala informační centra ÚP a informační agentury v Kolíně, Kutné Hoře a Nymburce. Nabídku studijních a učebních oborů zajišťovalo vedení školy, učitelé, učitelé odborného výcviku i žáci. Informace byly přímo konzultovány se zájemci, byly instalovány informační tabule, zpracována počítačová projekce, rozdávány letáky. Do výše jmenovaných center a agentur byly předány tištěné informační materiály včetně odkazů na webové stránky školy. Škola připravila širokou náborovou akci, zaměřenou především na zvýšení zájmu absolventů ZŠ o obory s výučním listem, do níž zapojila i své partnery obchodní firmy Kolínska, Kutnohorska, Nymburska. Žáci při nich předváděli získané dovednosti přímo na pracovištích odborného výcviku. Vlastní prezentace byla realizována i na menších základních školách uvedených regionů (dle zpracované mapy základních škol regionu). Strana: 18 z 47

20 Ve dnech a se uskutečnily Dny otevřených dveří. Zájemcům o studium všech oborů byly poskytnuty vyčerpávající informace. Zájemci a jejich zákonní zástupci si mohli školu a její vybavení prohlédnout, zhlédnout i konkrétní práci žáků oborů Prodavač, Pekař, Aranžér vyzkoušet si úspěšnost v testech z cizích jazyků. Škola zveřejnila opakovaně v regionálním tisku články o nabízených oborech. Při prezentaci jsme spolupracovali také s Městem Kolín zhotovené informační tabule o nabízených oborech jsme umístili ve výlohách městského úřadu. Strana: 19 z 47

21 Již podruhé byla naší největší a nejrozsáhlejší akcí spolupráce s městem Kolínem při organizování a zajišťování výstavy o životním prostředí, která se konala Tuto výstavu pořádal odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín k oslavě Dne Země. Její hlavní program tvořily poznávací soutěže z oblastí dendrologie, geologie, entomologie, mytologie, lesnictví, myslivosti, nakládání s odpady, ochrany přírody, ochrany ovzduší, péče o handicapované živočichy, posuzování provozní bezpečnosti dřevin, rybářství, včelařství, zahrádkářství a bylinek, zemědělství a zoologie. Pro úspěšné soutěžící byly připraveny hodnotné dárky. Zároveň proběhly přednášky o roubování a ošetřování ovocných stromků, loveckých plemenech psů, nových odrůdách zeleniny, bylinkách v kuchyni, včelách a člověku. Osmačtyřicet žáků naší školy se pod vedením učitelek odborného výcviku Naděždy Novotné a Jany Paroulkové podílelo na organizaci výstavy a na aranžování a výzdobě prostor městského společenského domu. Pořadateli výstavy jsme byli zároveň požádáni o ukázky balení dárků. Oslovení nás velmi potěšilo. Mohli jsme tak širokou veřejnost seznámit s praktickými dovednostmi našich žáků. Žákyně Karolína Zatloukalová (2.B) a Anna Beranová (1. A) si s učitelkami odborného výcviku Marií Procházkovu a Marcelou Dostálovou připravily prezentaci na téma Dárky pro děti (inspirací byl blížící se Mezinárodní den dětí) a zároveň po celý týden předváděly ukázky balení návštěvníkům, spoluvystavovatelům a vystavovatelům. Naše působení přispělo k dalšímu zviditelňování školy, jejích oborů, zručností a dovedností žáků. Bylo velmi pozitivně hodnoceno veřejností i MÚ: chtěli bychom Vám poděkovat za pomoc při přípravě a organizaci 7. ročníku výstavy o životním prostředí. Obrovské díky patří všem zúčastněným za provedení krásné výzdoby sálu Strana: 20 z 47

22 Městského společenského domu v Kolíně, za výpomoc organizační a hlavně i odbornou na jednotlivých soutěžních stanovištích. (z dopisu ředitelce školy, ). B. Odborný výcvik, praxe a odborné praxe Odborný výcvik konají žáci oborů Prodavač a Pekař od prvního ročníku přímo na pracovištích praktického vyučování ve firmách (viz příloha č. 1), oboru Aranžér v aranžérských učebnách ve škole. Žáci oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou absolvují praxe a odborné praxe po celou dobu studia: Ekonomika a podnikání Praxe 1. ročník - 3 hodiny týdně na odborné učebně ve škole 2. ročník - 3 hodiny na odborné učebně ve škole (v jednom týdnu) - 3 hodiny v hypermarketu TESCO a supermarketu BILLA pod vedením učitelek praxe (ve druhém týdnu), - v dalších ročnících již v jakékoli firmě, která se zabývá obchodní činností: 3. ročník - 6 hodin (jedenkrát za čtrnáct dní) 4. ročník - 8 hodin (jedenkrát za čtrnáct dní) Strana: 21 z 47

23 dnů. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Odbornou praxi žáci absolvují od 2. ročníku vždy v rozsahu deseti pracovních Podnikání nástavbové studium denní Praxe 2. ročník 4 hodiny (jedenkrát za čtrnáct dní) V tomto školním roce žáci oboru Prodavač absolvovali odborný výcvik v hypermarketu TESCO a supermarketu BILLA pod vedením učitelek odborného výcviku. V prodejnách DATART, INTERSPORT, drogerie MARTINA, JUNIOR textil, Potraviny ANDĚL Kolín, Potraviny Kostelec nad Černými lesy, Potraviny Kouřim, Potraviny KAPO Kolín, Potraviny Uhlířské Janovice pod vedením instruktorů. Žáci oboru Pekař konali odborný výcvik v hypermarketu TESCO, Pekárně Žalud Kolín a Pekárně 3B TIP Kolín. Odborný výcvik žáků oboru Aranžér byl konán v učebně odborného výcviku školy, pod vedením učitelky odborného výcviku. Žáci tohoto oboru tříd 2.A a 3.A v rámci odborného výcviku realizovali výzdobu interiéru prodejny K+B elektro Kolín, a to na téma Vánoce (2013) a Jaro (2014). Spolupráce se všemi provozovnami byla velmi dobrá. V tomto školním roce byly praxe a odborné praxe oboru Ekonomika a podnikání realizovány v institucích: Česká spořitelna Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Zruč nad Sázavou, Městský úřad Kolín, Městský úřad Kutná Hora, Městský úřad Přelouč, Obecní úřad Tři Dvory, ČSOB Kutná Hora, VZP Kolín, Alianz Kolín, VZP. v obchodních společnostech: KBH Poděbrady s.r.o, Auto Design Vaňkát Kolín s.r.o., ZD Křečhoř a.s., Montex Kolín, AVE Kolín, Kovo spol. s.r.o. Čáslav, INPRO s.r.o. Čáslav, AGRO Radovesnice II, spol. s.r.o., Tiskárny DECIBEL PRODUCTION s.r.o. Praha, Tiskárna Cicero s.r.o. Kutná Hora, Kaufland ČR v.o.s., Autosalon Louda Poděbrady. Spolupráce se všemi institucemi a firmami byla oboustranně prospěšná. Žáci se rozvíjeli především v účetnictví, marketingu a managementu. Naši absolventi mají díky propracovanému systému odborného výcviku, praxí a odborných praxí více praktických zkušeností a dovedností a jejich uplatnitelnost na trhu práce je tedy vyšší (viz. tab. č. 17). Strana: 22 z 47

24 C. Sport Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Ve dnech září 2013 se uskutečnil ve sportovním areálu v Krucemburku Štířím Dole adaptační kurz pro žáky prvních ročníků. Pedagogický dozor zajišťovali třídní učitelé třídy 1.A a 1.EA a učitel TEV (metodik prevence). Odjezd z Kolína byl podle plánu v dopoledních hodinách autobusem. Po příjezdu a ubytování v rekreačním areálu byli žáci seznámeni s řádem kurzu. Odpoledne probíhaly poznávací a seznamovací hry, psychohry a sportovní aktivity (stolní tenis, košíková, odbíjená, badminton). Druhý den dopoledne se uskutečnil pěší výlet do nedalekého Krucemburku. Pracovnice informačního centra přiblížila zdejší historii, žáci si prohlédli výstavní síň malíře Jana Zrzavého, výstavu kočárků a šicích strojů. Odpoledne navštívili zdejší oboru s daňky a divočáky, pokračovali podél rybníka Řeka zpět do areálu. Po večeři následovaly seznamovací aktivity k upevňování třídních kolektivů. Areál rekreačního střediska se nachází ve velmi pěkném prostředí, vhodném pro sportovní i volnočasové aktivity. Všichni byli spokojeni s ubytováním, stravou i službami personálu. Adaptační kurz splnil své poslání. Strana: 23 z 47

25 Středoškolský atletický pohár 2013 CORNY. Uskutečnil se koncem září. Družstvu dívek se dařilo hlavně v běžeckých disciplínách, zatímco chlapcům ve skoku dalekém a vrhu koulí. Kopaná Pohár J. Masopusta Na fotbalovém stadionu v Borkách na umělé trávě pořádala naše škola fotbalový turnaj, jehož se zúčastnily čtyři střední školy. Hrál se systémem každý s každým. Zajímavostí byla účast několika dívek, které hrály se stejným zápalem jako chlapci. Strana: 24 z 47

26 Náš vynikající tělocvikář, organizátor veškerého sportovního života školy, vzácný člověk, Mgr. Karel Vavák, náhle a nečekaně zesnul 12. prosince Tradiční Vánoční turnaj v odbíjené byl proto na jeho počest a památku nazván Memoriál Mgr. Karla Vaváka. Uskutečnil se 19. prosince. Účastnila se ho čtyři družstva: 1.EA + 2.A, 2.EA, 3.EA, 4.EA. Každý z hráčů vkládal do boje všechny své síly a dovednosti, aby získal vytoužené vítězství pro svůj tým. Umístění: 1. 4.EA, 2. 2.EA, 3. 3.EA, 4. 1.EA+2.A. Všichni hráči obdrželi malou odměnu, která byla poděkováním za účast v turnaji. Tečkou za turnajem byl zápas třídy 4.EA+ Ing. Miřatského proti družstvu 3.B+2.A+Mgr. Novotné a Mgr. Musila. Úspěšnější byl druhý tým. Vánoční turnaj ve stolním tenisu 19. prosince 2013 se konal také turnaj ve stolním tenisu. Výsledkovou listinu ovládl Miloš Fišera ze 2.A, nejlepší z dívek byla Kateřina Hálová ze 4.EA. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvních ročníků, který se měl konat v únoru, nebyl z ekonomických důvodů rodin většiny žáků uskutečněn. Strana: 25 z 47

27 Turnaj středních škol ve volejbalu Okresní kolo volejbalového turnaje se uskutečnilo v Hale Stap v Borkách. Nabídlo konfrontaci s nejlepšími školami okresu. Ve velmi tvrdé konkurenci obsadila družstva chlapců a dívek naší školy shodně 4. místo. Sportovní kurz Vzhledem k nízkému počtu žáků třídy 3.EA a jejich finančním možnostem byl letošní sportovní kurz přesunut ze slovenských Tater do České republiky. Uskutečnil se 23. a 24. června 2014 na místním přírodním koupališti Sandberk. Ubytování bylo zajištěno ve stanech. Program kurzu zahrnoval praktickou výuku vodních sportů se zaměřením na pramice a kanoe. Žáci trénovali jízdu vybaveni povinnou záchrannou vestou pod vedením zkušených instruktorů, vyzkoušeli si závodní slalom i řízení lodi. Dále absolvovali turnaj v odbíjené (plážový volejbal) a turnaj ve stolním tenise a utkání v nohejbalu. Nedílnou součástí kurzu byla i teoretická výuka první pomoci, zaměřená především na záchranu tonoucího a poskytnutí první pomoci při zástavě dechu, bezvědomí apod. Žáci si také prakticky vyzkoušeli, jak ošetřit zraněnou končetinu. D. Ostatní soutěže Škola se pro svou prezentaci na veřejnosti zapojovala do soutěží. Žáci oboru Aranžér třídy 3.A se na podzim 2013 zúčastnili výtvarné soutěže Živá příroda Kolína, organizované Městskou knihovnou Kolín pod záštitou místostarosty města Kolína Mgr. Ing. Jana Pospíšila. Obsadili krásné 3. místo v kategorii kolektivních prací. Strana: 26 z 47

28 Další byla účast žáků tohoto oboru v soutěži Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlásil územní odbor Kolín Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Andrea Berková ze třídy 2.A se v kategorii žáků let umístila na 3. místě. Aranžérky třídy 2.A zpracovaly grafické návrhy novoročenek, jimiž se zapojily do soutěže Novoroční přání 2015, kterou vyhlásil hejtman Středočeského kraje. Dne proběhlo školní kolo Olympiády odborných znalostí a dovedností oboru Prodavač. Soutěžilo se v teoretických znalostech obchodního provozu, zbožíznalství, obchodních počtů, obchodní konverzaci v anglickém a německém jazyce a všeobecných znalostech o EU. Praktická část zahrnovala poznávání vzorků zboží a jeho balení. Soutěže se účastnilo deset vybraných žáků. První místo obsadil Daniel Škota, 2. místo Kristýna Košinová a 3. místo Klára Svobodová (všichni ze třídy 1.A). V únoru 2014 jsme se zúčastnili soutěže Tornalské zručnosti (viz kap. mezinárodní spolupráce). Dne se v Ústní nad Labem uskutečnil 9. ročník celostátní odborné soutěže Prodavač Naši školu reprezentovali tři žáci. Jejich náročná a svědomitá příprava se zúročila v dosažených výsledcích: Daniel Škota (1.A) 2. místo, Kristýna Košinová 4. místo a Kristina Kornucová (2.A) 3. místo. Také tento rok soutěž proběhla za účasti České televize, která veřejnosti přiblížila učební obor Prodavač. Strana: 27 z 47

29 se konala soutěž Dovednosti bez hranic (viz kap. mezinárodní spolupráce). Žáci tříd oboru Ekonomika a podnikání se zapojili do soutěže vyhlášené Kolínským deníkem. Na jeho webových stránkách byly zveřejňovány jejich příspěvky týkající se práce europoslanců a života v Evropské unii. Olympiáda v českém jazyce Školní kolo Olympiády v ČJL se konalo Zúčastnilo se ho 8 žáků z 1.EA a 2.EA. 30. Nejlépe se umístila Veronika Šejnová (1.EA), která získala 28 bodů z max. počtu Druhá skočila Kristýna Potůčková (2.EA) se 24 body. Obě postoupily do okresního kola, v němž obsadily velmi pěkné místo. Olympiáda v cizích jazycích V tomto školním roce proběhlo pouze školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Jeho vítězka Kristýna Potůčková (2.EA) reprezentovala školu i v okresním kole a v konkurenci typově a obsahově srovnatelných škol obsadila nejlepší pozici. Strana: 28 z 47

30 E. Kultura, vzdělávací akce Ke kulturním a vzdělávacím akcím letošního školního roku patřily: zeměpisný pořad Madagaskar (v rámci projektu Planeta Země 3 000) vzdělávací zdravotní program pro žáky 1. ročníků Holky z Venuše a Kluci z Marsu prohlídka chrámu sv. Bartoloměje spojená s odborným výkladem absolvovaly žákyně oboru Aranžér v rámci projektu Poznej kulturní památky Kolínska cyklus přednášek Návykové látky realizovaný zástupci Policie ČR pro žáky 1. ročníků předvánoční zhlédnutí filmového představení Babovřesky přednáška o finanční gramotnosti, kterou absolvovali žáci končících ročníků Den otevřených dveří Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně v rámci Dne prevence Informační a náborová akce Policie ČR ve 4. ročníku Představení Jistě, pane ministře v Divadle Na Vinohradech Exkurze v kolínských pekárnách Exkurze supermarkety Kolín Exkurze Muzeum čokolády CHOCO STORY PRAHA Exkurze tematicky zaměřená na poznání přírodního biotopu Stvořidla na řece Sázavě a historicky zajímavé lokality Melechov se zbytky nacistických staveb z druhé světové války Školní knihovna ve školní knihovně je soustředěno více než 3000 svazků beletrie a odborné literatury studentům jsou knihy půjčovány dvakrát týdně během polední přestávky zájem byl pouze o tituly zahrnuté do Školního seznamu literárních děl (k ústní zkoušce společné části MZK z českého jazyka a literatury) krásnou literaturu si letos žáci půjčovali jen minimálně, a to hlavně pro zpracování referátů knihovna nebyla doplňována novými tituly. Strana: 29 z 47

31 Plesy Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Maturitní ples třídy 4.EA se uskutečnil 31. ledna 2014 ve Starých lázních v Kolíně. Celý program moderoval herec Petr Vágner. Program byl zahájen předtančením, následoval velmi pěkný taneční nástup maturantů, který pilně trénovali řadu měsíců. Půlnočním překvapením byla barmanská show, zakončená místy i nebezpečnou ohnivou show. Účastníci plesu si mohli zakoupit lístky do tomboly a vyhrát spoustu hodnotných a zajímavých cen. Ples se všem zúčastněným líbil, atmosféra byla uvolněná a příjemná. Žáci, učitelé, rodiče, příbuzní i přátelé se dobře bavili a odcházeli spokojeni. Žáci věnovali přípravám na ples mnoho času i energie, což se projevilo v jeho atmosféře i na následných hodnoceních. Strana: 30 z 47

32 F. Projektová práce EU peníze SŠO Kolín projekt v celkové hodnotě ,- Kč započatý v červenci 2012 byl ukončen v červnu Bylo zpracováno 21 sad DUMů (napříč spektrem vyučovacích předmětů), učitelky německého a anglického jazyka se zúčastnily školení k novým formám výuky, byla vybudována nová multimediální učebna odborných předmětů (síťové a datové rozvody a nábytek byl pořízen z provozních prostředků školy) s jedenadvaceti počítači (vybavenými operačním systémem Windows, antivirovým programem, grafickými programy), diaprojektorem a projekční tabulí. Bylo pořízeno 13 nových počítačů do učeben ICT, nový server a víceúčelové kopírovací zařízení. Společně v EU byl zpracován a předložen DZS projekt k získání prostředků z programu Erasmus+ Mobility žáků v odborném vzdělávání. Projekt byl hodnocen jako velmi dobře zpracovaný, škola získala grant ve výši 7440 EUR. Stáž se uskuteční ve školním roce 2014/2015, zúčastní se jí 8 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci. Gotika kolem nás - tento projekt zpracovávaly žákyně 3.A oboru Aranžér od prosince 2013 do dubna V rámci Dějin umění se nejprve seznámily s uměleckým slohem gotika a s jeho charakteristickými prvky. Poté si gotiku prohlédly při exkurzi v kolínského chrámu sv. Bartoloměje. Další úkoly (teoretické a praktické) vypracovaly v rámci předmětů Písmo a Odborné kreslení zabývaly se individuálně nebo ve skupinkách tématy Gotické písmo, Vitráž, Gotická móda a Gotické stavby v Kolíně. Na závěr výsledky své práce sestavily na panel, který je možné vidět na chodbě v prvním patře školy. Práce na projektu pomohla dívkám prohloubit znalosti o gotickém slohu a uvědomit si, že i když se jedná o sloh, který vznikl před téměř 900 lety, lze v něm stále nalézat inspiraci i pro dnešní moderní dobu. Strana: 31 z 47

33 Významné české osobnosti - Žákyně 3.A oboru Aranžér vypracovaly v rámci odborného výcviku projekt na téma Významné české osobnosti. Jejich úkolem bylo naaranžovat panel s využitím prvků písma, grafiky a různých dekorací, které si zhotovily. Jako podklady pro práci použily informace z internetu, knih a časopisů. Finanční gramotnost zadlužení rodin V hodinách Cvičení z ekonomiky se žáci třídy 3. EA věnovali problematice zadlužování rodin. Jedná se aktuální problém, který musí řešit řada občanů České republiky. O tom, jak se lidé dostávají do dluhové pasti, čteme téměř každý den v tisku, na internetu, vidíme smutné příběhy v televizi. Také většina žáků 3. EA měla již osobní zkušenosti s tímto jevem. Proto se aktivně zapojili do tvorby výše uvedeného projektu. Cílem bylo nejen zlepšení jejich finanční gramotnosti, ale i to, aby si uvědomili, že každý Strana: 32 z 47

34 člověk má být dobrým hospodářem a zodpovědně přistupovat k plnění svých finančních závazků. Z dějin etiky - V rámci výuky OBN žáci 2.EA vypracovali projekt, v kterém se zaměřili na dějiny etiky. Tématiku zpracovali pomocí učebnice, internetu, svých znalostí a dovedností. Někteří žáci dokonce zvládli detailně překreslit podobiznu filozofa etika, např. T. Neklan J.J. Rousseaua. Projekt jim pomohl k lepšímu osvojení si hlavních myšlenek výrazných představitelů etiky. Strana: 33 z 47

35 Česká poezie 1. poloviny 20. století - Žáci třídy 3.EA zpracovávali formou projektů libovolné téma týkající se literárního učiva 1. pololetí. Nejúspěšnější byl projekt Česká poezie 1. poloviny 20.století, vytvořený skupinou: M. Hykšová, V. Flonerová, M. Janušková, H. Štíchová a D. Novotná. Plakát je umístěn na učebně č. 7. Pomohl žákům zorientovat se v atmosféře doby, literárních proudech a směrech jednotlivých období a zaměřit se na nejvýraznější díla autorů Strana: 34 z 47

36 Die Bundesrepublik Deutschland - Projekt zrealizovala skupina NEJ třídy 4.EA. Děvčata několik týdnů shromažďovala a připravovala nejrůznější materiály týkající se Německa a poté zpracovala projekt formou pěkné koláže. Z plakátu je možné se dozvědět základní a důležité informace o této zemi, a tím motivovat ostatní žáky ke studiu tohoto jazyka. Památné stromy Kolína s tímto projektem se žákyně 3.A oboru Aranžér přihlásily do soutěže Živá příroda Kolína vyhlášené pod záštitou místostarosty města Kolína Ing. Mgr. Jana Pospíšila Městskou knihovnou Kolín. V kategorii kolektivních prací obsadily 3. místo. Poznej sám sebe - Hodiny psychologie ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání jsou zaměřeny nejen na podnikatelskou praxi, ale i na poznání základních psychologických pojmů. Cílem projektu bylo poznání sebe sama z pohledu psychologie - typ osobnosti, schopnosti, nadání, talent, charakter, zájmy a temperament. Každý z žáků 4.EA zpracoval na čtvrtku formátu A4 své osobnostní znaky (popřípadě doplnil fotografií), práce byly kriticky zhodnoceny v třídním kolektivu, a ty nejzdařilejší vystaveny v učebně číslo 10. Strana: 35 z 47

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Návrh klasifikace zkoušky : Ing. J. Procházková

Návrh klasifikace zkoušky : Ing. J. Procházková Příkaz ředitele č. 9/2012 Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Plán zajištění závěrečných zkoušek v učebních oborech v 1. opravném a v 1. náhradním termínu: Prodavač Aranžér 66-51-H/01 66-52-H/01

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV

Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Obsah Základní údaje o škole... 3 1. Charakteristika školy... 4 2. Škola - členění...

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

V ý r o č n í z p r á v a /

V ý r o č n í z p r á v a / V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 5 / 2 0 1 6 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Obsah Základní údaje o škole... 3 1. Charakteristika školy... 4 2. Škola - členění... 7 3. Obory vzdělání a

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova /2012

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova /2012 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červen září 2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více