hlava a PátEŘ ŘÍZENÍ OBCHODU A ZNAČKY V B2B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlava a PátEŘ ŘÍZENÍ OBCHODU A ZNAČKY V B2B"

Transkript

1 myšlenk a ZacíLEní na trh hlava a PátEŘ ŘÍZENÍ OBCHODU A ZNAČKY V B2B VZtahy SE ZáK azníkem OBchODní t Ým SPráVnÉ DrŽEní těl a produkt PROPAGACE

2

3 V katalogu naleznete nabídku služeb divize Market Focus společnosti CREDOS & PARTNERS z oblasti řízení obchodu a značky v sektoru B2B. Na řízení obchodu a značky v oblasti B2B se CREDOS & PARTNERS specializuje již od roku Od té doby jsme se zajímavými výsledky realizovali projekty společností Saint-Gobain, Wavin Osma, Wavin Ekoplastic, AFE plasturgie-demoautoplast a další. Motiv anatomie člověka v názvu nabídky Hlava a páteř přinesla naše zkušenost z dosud realizovaných projektů. Ačkoliv byl každý projekt jedinečný, bylo možno rozpoznat opakující se strukturu: Segmentace a stanovení cílové skupiny (krční páteř, která umožňuje zacílit naši pozornost na zvolený subjekt) Stanovení strategie na cílovém trhu (hlava coby sídlo mozku generujícího myšlenky) Postupy a systémy (páteř, která umožňuje realizovat a podporovat potřebné aktivity = držení těla ) Tato struktura se našim klientům jevila srozumitelná, a proto jsme na jejím základě postavili celou nabídku a tento katalog. Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zájem, který jste projevili otevřením našeho katalogu služeb Hlava a páteř řízení obchodu a značky v B2B. Jedná se o brandovanou nabídku marketingově a obchodně zaměřené divize Market Focus společnosti CREDOS & PARTNERS. Věříme, že nabídka a případové studie našich realizovaných projektů Vás zaujmou a možná v nich naleznete i inspiraci. Těšíme se, že se u řešení podobných situací brzy setkáme. Za CREDOS tým Mgr. Josef Toman, MBT managing partner úvod 3

4 Dohodli jsme se, že provedeme: Návrh, vymezení kvantifikace segmentu. Jmenovitou identifikaci přímé konkurence na daném segmentu a její monitoring. Identifikaci silných a slabých stránek společnosti, stejně tak i hrozeb a příležitostí pro společnost. Vizualizaci konkurenčního profilu vlastního produktu a konkurenčních produktů na českém trhu. Identifikaci konkurenčních výhod, na jejichž základě byl postaven nový positioning produktu, který byl základem pro:» návrh alternativního obchodního modelu přes třetí strany,» identifikaci hlavních směrů strategického rozvoje,» komunikaci s klienty. Sestavení plánu marketingových a obchodních aktivit na jednotlivé měsíce roku. Nezbytené zaškolení produktového manažera. VÝSLEDEK: Firma dosáhla 205% nárůstu obratu u tohoto výrobku oproti původně očekávanému 5% poklesu, a to díky realizaci marketingových a obchodních aktivit naplánovaných naší společností. Při setkání s generálním ředitelem společnosti jsme se dozvěděli, že i v nadcházejícím roce se díky připravenému plánu a postupům očekává růst obratu produktu o dalších cca 100 %. Případová studie WAVIN EKOPLASTIC s.r.o. Jedná se o výrobní firmu, vyrábějící celoplastové systémy pro stavebnictví. Firma byla v době našeho působení vlastněna polskou společností a celkový obrat společnosti se pohyboval mírně nad 2 mld. Kč. Firma je na trhu více jak 10 let a patří mezi lídry trhu. Na základě auditu obchodních a marketingových aktivit u klienta otevřel generální ředitel společnosti téma: zda a případně jak by bylo možné do tradiční výrobní firmy zavést principy obchodního myšlení, a to i s tím vědomím, že v současné době se ve firmě chybí smysluplná segmentace trhu, produktový management se omezuje na technické aspekty produktu a neřeší plánování a realizaci plánů aktivit na podporu prodeje produktů informace o zákazníkovi, řízení vztahů se zákazníkem a akvizice nových zákazníků je v plenkách a koordinace aktivit obchodního týmu má významné rezervy v efektivitě.

5 myšlenka Marketingová strategie ŘÍKÁ, JAK A JAKÝMI aktivitami při daných omezeních dosáhnout stanovených obchodních cílů, tj. obvykle růstu prodejů. Jedná-li se o dobrou strategii, pak lze definici rozšířit následujícím způsobem: Strategie ŘÍKÁ, JAK A JAKÝMI aktivitami při daných omezeních dosáhnout stanovených cílů navzdory aktivitám konkurence. Market Focus pro vás: Provede audit obchodních a marketingových aktivit firmy operující v B2B prostředí. Identifikuje možnosti, jak překročit stín vlastních zdrojů. Připraví design podmínek pro spolutvorbu v B2B. Identifikuje oblasti, kde lze dosáhnout nejvyššího účinku strategie (tzv. Resonating focus). Vytvoří marketingovou strategii v B2B. Konkretizuje marketingové strategie do úrovně obchodního modelu. Myšlenka = Marketingová Strategie 5

6 Konkrétní kroky, postupy, nástroje použité na vybudování silné loajality farmaceutických laborantek k produktu: (kombinovaný vzdělávací a zážitkový program doplněný motivačními prvky) Exkluzivita programu a regionální pokrytí každý obchodní zástupce mohl pozvat omezený počet farmaceutických laborantek na akce, které se konaly ve vybraných regionech napříč celou republikou. V rámci aktivit se účastníci zábavnou formou seznámili také s klíčovými vlastnostmi produktů = vytvoření silného emočního zážitku. VÝSLEDEK: Jednoznačný nárůst prodejů u většiny produktů hlavní produkt se stal nejprodávanějším produktem na velmi konkurenčním českém trhu navýšil obraty společnosti o více než 100 milionů korun. Zlepšení vztahů farmaceutických laborantek s obchodními zástupci. Zlepšení vztahů na pracovišti bonus pro majitele lékárny. Naším klientem byla společnost zabývající se výrobou a prodejem potravinových doplňků a léků. V době naší spolupráce měla firma jeden vlajkový produkt a několik dalších produktových řad. Celkový obrat firmy v době našeho působení byl přes 200 mil. Kč. Firma je dodnes na trhu mezi lídry v daném segmentu. Konkurenční situace na tomto trhu byla extrémní. S klientem jsme hledali řešení na úrovni obchodního modelu. Speciálně jsme se zaměřovali na ty, kdo v té době rozhodovali (decision makers) nebo ovlivňovali rozhodnutí o tom, co se ve farmacii a doplňcích stravy bude prodávat na lékaře a majitele lékáren. Tyto produkty se prodávaly na základě masivní (a drahé) TV reklamy, která přiváděla pacienty do lékáren s požadavkem, který jim pomohla farmaceutická laborantka vyřešit ku prospěchu výrobce. Zacílení na novu cílovou skupinu decesion makerů farmaceutické laborantky, která v té době nebyla obvyklá, přineslo neuvěřitelné výsledky za velmi přijatelné náklady. Od tohoto okamžiku zjištění byly veškeré aktivity firmy přesměrovány od lékařů a majitelů lékáren na farmaceutické laborantky, pozměnily se postupy, projekty, podpůrné a rozvojové aktivity, bonusová a provizní schémata a komunikace, tj. změnil se celý obchodní model. Extrémní pozornost vedle televizní propagace byla věnována právě koncovému článku, tj. farmaceutickým laborantkám, u kterých šlo o to, vytvořit silný vztah k produktům výrobce tak, aby byla vytvořena silná emoční stopa, která napomáhala při rozhodování o produktu, který nakonec farmaceutická laborantka podá pacientovi. Případová studie

7 Zacílení na trh Zacílení neboli targeting je strategická disciplína úspěšné firmy, která vybírá oněch 20 % trhu, které generují 80 % příjmů firmy. Podařilo se firmě dobře zacílit? Pak má velkou šanci stát se na vybraném trhu lídrem a dosahovat nadstandardních příjmů s minimálním úsilím. Špatná zpráva pro optimisty: Opravdu nelze prodávat efektivně všem. Dobrá zpráva pro pesimisty: Zacílení na B2B je obvykle jednodušší. Market Focus pro vás: Připraví a zadá segmentaci zákazníků/trhu. Pomůže s kreativním výběrem cílové skupiny, která rozhoduje, případně ovlivňuje nákup. Připraví zadání specifického průzkumu a zajistí jeho supervizi. Navrhne potřebné změny v obchodním modelu firmy a pomůže je realizovat tak, abyste mohli maximalizovat výnosy při zachování optimální ceny. Zacílení = Targeting 7

8 Provedli jsme: Průzkum zastoupení zboží na regálech u distributora. Rozbor stávajících společenských aktivit. Přípravu společensko-pracovní aktivity v nové podobě. Identifikaci zajímavých témat pro rozvoj. Základní rozpracování témat. Implementaci vybraných témat (produktů). VÝSLEDEK: Z přednesených návrhů jsme klientovi pomohli vytipovat 7 nejatraktivnějších a nejméně rizikových projektů k realizaci. Jednalo se např. o společnou prezentaci na mezinárodních veletrzích nebo roadshow po regionu distributora, na kterou navazovala další podpora prodeje. V jednom případě byla posílena pozice výrobce ročním působením brand managera v regionu distributora. Všech 7 realizovaných projektů znamenalo nárůst v obratu, přičemž nejvýznamnější navýšení u jednoho z distributorů bylo o 300 %. Z analýzy obchodních a marketingových aktivit, kterou jsme provedli u společnosti se zahraniční účastí a obratem cca 0,6 mld. Kč, mimo jiné vyplynulo, že produkty společnosti jsou považovány za kvalitní, nicméně v obratu distributorů představují málokdy větší hodnotu než 1,5 % celkového obratu distributora. Výrobce s distributory pravidelně pořádal společenské akce, které byly většinou zaměřeny na formální prezentaci na společenských večírcích. V tento okamžik jsme byli přizváni ke spolupráci na řešení problému, jak kvalitní, nicméně osobní přátelské vztahy pozvednout na úroveň profesionálního obchodního vztahu, ze kterého profitují oba zúčastnění. Připravili jsme program společného setkání s více jak 20 distributory z různých zemí, na němž jsme vytvořili prostor i pro aktivní spolupráci zúčastněných distributorů (majitelé, případně vrcholový management daných společností). Všichni dostali prostor pro prezentaci společných rozvojových aktivit v jejich regionu včetně vznesení návrhu na modifikace výrobků pro tyto příležitosti. Případová studie

9 Vztahy se zákazníkem Zvláště v sektoru B2B je třeba vnímat business klienta či distributora jako partnera, který nám pomůže realizovat náš výrobek na trhu. V případě, že se jedná o přímý prodej, tj. bez distributora, je tento vztah navazován přímo s tímto klientem. V obou případech je potřeba vztah nejprve založit a následně rozvíjet. Market Focus pro vás: Připraví detailní přehled o potřebách partnera. Pomůže vyjasnit si s partnerem jeho priority a zájmy. Pomůže oboustranně formulovat důvody, proč má společný business smysl. Připraví plán společných aktivit. Identifikuje možná rizika budoucího vztahu a navrhne jejich řešení. Navrhne zásady vzájemné komunikace. Pro vytvořený vztah vám Market Focus: Vytvoří podmínky vzájemné důvěry. Nastaví společné vyhodnocování dosažených výsledků. Zavede efektivní a pro obě strany transparentní rozhodování. Zavede efektivní řízení rizik plynoucích z vytvořeného vztahu. Pomůže nastavit podmínky budování vztahu na všech úrovních řízení firmy. Vztahy se zákazníkem 9

10 Z následné marketingové analýzy nám vyšlo, že společnost by měla být schopná realizovat obrat mil. Kč. Připravili jsme workshop se všemi zaměstnanci společnosti na stanovení vize, která byla následně dekomponována do finančních a nefinančních cílů. Obchodní zástupci jednotlivých regionů vyjádřili jasné přesvědčení o tom, že společnost je schopná dosáhnout obratu přes 300 mil. Kč, bude-li efektivně marketingově podporován a řízen obchod. Manažerské řízení převzal zástupce HR4BUSINESS, který provedl profesně- -personální audit obchodního týmu, zavedl řídicí postupy a ve spolupráci s námi změnil obchodní model. Obchodní tým hr4business Česká distribuční společnost, která na trhu působila již více než 10 let, řešila problém managementu a systému řízení obchodního týmu. Obrat cca 100 mil. Kč ročně, počet zaměstnanců cca 50. Na straně obchodního týmu byla rozpoznána apatie a neefektivní systém řízení prodejů v kamenných pobočkách. Po úvodních analýzách a diskuzích s majitelem jsme zjistili, že majitel by považoval za úspěch, když by se obrat v nejbližších 3 letech přiblížil ke 200 mil. Kč. KOMPETENČNÍ MODELY KOMPETENČNÍ MODELY PRO OBCHODNÍ TÝMY VÝSLEDEK: První výsledky se dostavily v průběhu 2 měsíců, kdy manažer zodpovědný za střední Čechy realizoval jednorázový obchod přesahující částku 5 mil. Kč, což v té době byl 125násobek průměrné zakázky. Případová studie CÍL: Umožňují nastavit přímou vazbu mezi požadavky businessu, schopnostmi (a postoji) zaměstnance a systémem odměňování zaměstnance Umožňují nastavit přímou vazbu mezi požadavky businessu, schopnostmi (a postoji) zaměstnance a systémem odměňování zaměstnance CÍL: Kompetenční modely nachází uplatnění zejména v následujících oblastech, které vzájemně provazují: 1. SYSTÉM NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Kompetenční modely nachází uplatnění zejména v následujících oblastech, které Na základě vzájemně nastaveného provazují: kompetečního profilu pracovního místa zvyšují efektivitu náborových aktivit (znatelně vyšší přesnost zadání a zefektivnění komunikace mezi manažerem a HR specialistou) Umožňují významné zkrácení adaptační doby Na základě nastaveného kompetečního profilu pracovního místa zvyšují efektivitu náborových aktivit (znatelně vyšší přesnost zadání a zefektivnění komunikace mezi manažerem a HR specialistou) Umožňují významné zkrácení adaptační doby Umožňují vytvořit strukturu zadávání úkolů, monitoringu jejich plnění a hodnotících pohovorů tak, aby odrážela, co daný zaměstnanec pro business společnosti přináší a co by za to měl dostat 1. SYSTÉM NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ 2. ŘÍZENÍ VÝKONU A ODMĚŇOVÁNÍ 2. ŘÍZENÍ VÝKONU A ODMĚŇOVÁNÍ 3. ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Umožňují vytvořit strukturu zadávání úkolů, monitoringu jejich plnění a hodnotících pohovorů tak, aby odrážela, co daný zaměstnanec pro business společnosti přináší a co by za to měl dostat Umožní efektivně identifikovat rozvojové potřeby a přesně zacílit rozvojový program při současném minimalizování potřebného času a nákladů na rozvoj zaměstnance s přímou kvantifikovatelnou vazbou na požadovaný výkon. 3. ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Dále Umožní umožňují efektivně řešit identifikovat i strategické úlohy, rozvojové jako potřeby např. a přesně zacílit rozvojový program při současném minimalizování potřebného času a nákladů na rozvoj zaměstnance s přímou kvantifikovatelnou vazbou na požadovaný výkon. FORMOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY Dále Kompetenční umožňují řešit modely i strategické umožňují úlohy, popsat jako přímou např. vazbu mezi odpovědnostmi manažera a firemní kulturou. FORMOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY OBVYKLÉ KROKY PŘI REALIZACI: Č l e n C R E D O S G r o u p Kompetenční modely umožňují popsat přímou vazbu mezi odpovědnostmi manažera a firemní kulturou. 1. Mapování firmy a porozumění profesně personální situaci, jejímž výstupem je struktura kompetenčních map pro vybrané profese. 2. Strategické propojení požadavků businessu s jednotlivými pozicemi, tj. stanovení nároků odpovědností, 1. Mapování firmy a porozumění profesně personální situaci, jejímž výstupem je struktura kompetenčních map pro vybrané profese. 2. Strategické propojení požadavků businessu s jednotlivými pozicemi, tj. stanovení nároků odpovědností, 3. Vytvoření individuálních kompetenčních profilů pro konkrétní zaměstnance na vybraných OBVYKLÉ KROKY PŘI REALIZACI: manažerských úloh a kompetencí ze strany firmy na jednotlivé pozice. Výstupem je vytvoření sady potřebných ne/manažerských úloh a jím přiřazených kompetencí pro jednotlivé pozice. manažerských úloh a kompetencí ze strany firmy na jednotlivé pozice. Výstupem je vytvoření sady potřebných pozicích zachycujících rozdíl mezi požadovanou a skutečnou úrovní kompetence. ne/manažerských úloh a jím přiřazených kompetencí pro jednotlivé pozice. 4. Zpracování katalogu kompetencí a manuálů na práci 3. Vytvoření individuálních kompetenčních profilů pro konkrétní s kompetenčními modely. zaměstnance na vybraných pozicích zachycujících rozdíl mezi požadovanou a skutečnou úrovní kompetence. tencí a

11 OBchODní tým Obchodní tým = nejčastěji využívaná akční složka obchodních, ale i marketingových kapacit firmy. Obraz, který si klient vytvoří na základě návštěvy obchodníka a představených marketingových aktivit, ovlivní vnímání firemní značky, což zásadním způsobem ovlivňuje budoucí ekonomické výsledky. Obchodní tým je běžně vnímán jako prodejní nástroj, méně často však jako součást marketingových aktivit firmy. Začlenění obchodního týmu do marketingových aktivit firmy klade vyšší nároky na správný výběr, řízení, komunikaci i motivaci. ALE je takto možné dosáhnout výrazně lepších obchodních výsledků, a to i v případě personálních změn v obchodním týmu. Market Focus pro vás: Přenese vizi a marketingovou strategii vaší firmy až na konkrétního obchodníka v nezkreslené a motivující podobě. Nastaví postupy:» řízení akvizice nových klientů (pipeline management),» řízení obchodních teritorií,» řízení obchodních týmů,» sběru informací obchodníkem přímo od klienta,» řízení obchodních jednání. Pomůže vyhodnotit informace získané obchodníkem od klienta. Pomůže s přípravou obchodního plánu a identifikací obchodních priorit. Provede profesně-personální audit obchodního týmu. Pomůže s nastavením strategie odměňování obchodníků včetně bonusových schémat. Obchodní tým 11

12 Na základě provedeného technického šetření bylo možné: Připravit finální specifikaci technických parametrů produktu. Vybrat cílové trhy. Připravit aspirativní pozici produktu na vybraných trzích. Formulovat hodnotovou nabídku pro klienty (firma tento druh produktu zatím nenabízela). Připravit produktový plán obsahoval vedle plánu nezbytných aktivit k dosažení prodejních cílů a vyhodnocení ziskovosti produktu specifickou kapitolu zaměřenou na fázi uvedení produktu na vybrané trhy, kde byl kladen důraz na efektivní komunikaci s trhem a technickou podporu zakázek. VÝSLEDEK: Vedení společnosti mělo k dispozici veškeré informace, na jejichž základě mohlo zahájit vývoj produktu. Zapojením distributorů do vývoje a úpravou produktu pro jednotlivé trhy byl produkt zařazen do nabídky a následně úspěšně propagován a prodáván i distributory, kteří tento typ produktu dosud neprodávali nebo nabízeli podobný konkurenční produkt. Klientem byla česká výrobní firma dodávající do stavebnictví. Obrat firmy přesahuje 300 mil. Kč za rok při cca 80 zaměstnancích. Prodej je realizován přes národní distributory (velkoobchody, obchodní firmy spolupracující s projektanty) na cca 30 evropských a asijských trhů. Na zahraničním oborovém veletrhu byla vedením společnosti identifikována nová obchodní příležitost, pro kterou bylo nutné ověřit, zda a za jakých podmínek by se vývoj nového produktu zaplatil a stal se tak zajímavou business příležitostí. V tento okamžik byla naše společnost přizvána ke spolupráci. Zaměstnanci společnosti bylo provedeno podrobné technické šetření, které jsme rozšířili analýzou potřeb koncového klienta a preferencí distributorů. Vše bylo vztaženo ke třem hlavním konkurentům. Na každém trhu jsme sestavili stávající a potenciální konkurenční profil. Následovalo podrobné dotazníkové šetření u regionálních distributorů. Na základě získaných informací byl zahájen vývoj a vyrobeny první prototypy. Následovala organizace setkání distributorů, kteří se podíleli na přípravě produktu svými názory a informacemi z trhu. Byl připraven interaktivní program, při kterém byly prototypy představeny. Toto setkání se také využilo pro výběr 5 zákazníků (distributorů), pro které byl produkt upraven zapracováním regionálních specifik a kteří daný produkt spustili jako pilotní projekt, na němž bylo možné po 3 měsících provozu doladit technické detaily. Případová studie

13 SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA MARKETINGOVÝCH AKTIVIT GARANTUJEME VÁM UDRŽENÍ MYŠLENKY MARKETINGOVÉ STRATEGIE VE VŠECH PLÁNOVACÍCH A REALIZAČNÍCH AKTI- VITÁCH. POMŮŽEME VAŠI MYŠLENKU PŘETVOŘIT NA PENÍZE. Správné držení těla ve smyslu marketingových aktivit je o zvládnutí interních postupů, procesů a metodik, které umožní realizovat marketingovou strategii. Jde zpravidla o následující základní prvky: 1. Produkt a jeho řízení s produktovým plánem a jeho realizací jsou dnes spojeny rostoucí nároky na prosazení a udržení původních myšlenek a záměrů (často i v aktivitách a výstupech externích dodavatelů). 2. Propagace značky produkt je vyráběn, značka je to, co klient kupuje. U značky jde o to, jaký soubor hodnot pro klienta představuje a co je ochoten za značku zaplatit. Degraduje-li značka vlivem nedostatku pozornosti na komoditu, pak rozhodnutí zákazníka, zda koupí nebo nekoupí, se odehraje jen na základě ceny nebo dostupnosti, nikoliv na základě síly značky. Market Focus pro vás připraví realizační plán vaší strategie (brand/marketingový plán): Rozpracujeme marketingových strategií do produktových plánů. Provedeme audit značky nebo připravíme zadání pro audit značky externí agenturou. Pomůžeme prosadit produktové plány v rámci ostatních oddělení (vývoj, výroba, controlling, logistika). Zpracujeme strategii rozvoje značky. Připravíme harmonogram marketingových aktivit a zajistíme jejich řízení. Pomůžeme při zadávání kampaní externistům, a hlavně zajistíme supervizi převzetí výstupů od externistů. Zajistíme přípravu nebo supervizi marketingových aktivit (výstavy, veletrhy, zákaznické dny, klientské akce). Správné držení těla MARKETINGOVÝCH AKTIVIT 13

14 NAŠE REFERENCE Přidejte se do společnosti firem, které nám důvěřují.

15 KONTAKTUJTE NÁS Chcete vědět víc? Obraťte se na nás, je to jednoduché. WEB: V uvedeném QR najdete odkaz na webové stránky s kontaktním formulářem. Můžete nás kontaktovat přímo na některé z těchto ových adres: TELEFON: Dáváte-li přednost telefonnímu rozhovoru, jsme vám k dispozici na těchto číslech: Josef Toman (managing partner) M: Adéla Hladíková (konzultant) M: reference + Kontakty 15

16 W W W. m a r K E t F O c U S. c Z C R E D O S & PA R T N E R S s. r. o., O L Š A N S K Á 5 5 / 5, P R A H A 3 E - m a i l : C R E D O C R E D O S. C Z

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více