hlava a PátEŘ ŘÍZENÍ OBCHODU A ZNAČKY V B2B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlava a PátEŘ ŘÍZENÍ OBCHODU A ZNAČKY V B2B"

Transkript

1 myšlenk a ZacíLEní na trh hlava a PátEŘ ŘÍZENÍ OBCHODU A ZNAČKY V B2B VZtahy SE ZáK azníkem OBchODní t Ým SPráVnÉ DrŽEní těl a produkt PROPAGACE

2

3 V katalogu naleznete nabídku služeb divize Market Focus společnosti CREDOS & PARTNERS z oblasti řízení obchodu a značky v sektoru B2B. Na řízení obchodu a značky v oblasti B2B se CREDOS & PARTNERS specializuje již od roku Od té doby jsme se zajímavými výsledky realizovali projekty společností Saint-Gobain, Wavin Osma, Wavin Ekoplastic, AFE plasturgie-demoautoplast a další. Motiv anatomie člověka v názvu nabídky Hlava a páteř přinesla naše zkušenost z dosud realizovaných projektů. Ačkoliv byl každý projekt jedinečný, bylo možno rozpoznat opakující se strukturu: Segmentace a stanovení cílové skupiny (krční páteř, která umožňuje zacílit naši pozornost na zvolený subjekt) Stanovení strategie na cílovém trhu (hlava coby sídlo mozku generujícího myšlenky) Postupy a systémy (páteř, která umožňuje realizovat a podporovat potřebné aktivity = držení těla ) Tato struktura se našim klientům jevila srozumitelná, a proto jsme na jejím základě postavili celou nabídku a tento katalog. Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zájem, který jste projevili otevřením našeho katalogu služeb Hlava a páteř řízení obchodu a značky v B2B. Jedná se o brandovanou nabídku marketingově a obchodně zaměřené divize Market Focus společnosti CREDOS & PARTNERS. Věříme, že nabídka a případové studie našich realizovaných projektů Vás zaujmou a možná v nich naleznete i inspiraci. Těšíme se, že se u řešení podobných situací brzy setkáme. Za CREDOS tým Mgr. Josef Toman, MBT managing partner úvod 3

4 Dohodli jsme se, že provedeme: Návrh, vymezení kvantifikace segmentu. Jmenovitou identifikaci přímé konkurence na daném segmentu a její monitoring. Identifikaci silných a slabých stránek společnosti, stejně tak i hrozeb a příležitostí pro společnost. Vizualizaci konkurenčního profilu vlastního produktu a konkurenčních produktů na českém trhu. Identifikaci konkurenčních výhod, na jejichž základě byl postaven nový positioning produktu, který byl základem pro:» návrh alternativního obchodního modelu přes třetí strany,» identifikaci hlavních směrů strategického rozvoje,» komunikaci s klienty. Sestavení plánu marketingových a obchodních aktivit na jednotlivé měsíce roku. Nezbytené zaškolení produktového manažera. VÝSLEDEK: Firma dosáhla 205% nárůstu obratu u tohoto výrobku oproti původně očekávanému 5% poklesu, a to díky realizaci marketingových a obchodních aktivit naplánovaných naší společností. Při setkání s generálním ředitelem společnosti jsme se dozvěděli, že i v nadcházejícím roce se díky připravenému plánu a postupům očekává růst obratu produktu o dalších cca 100 %. Případová studie WAVIN EKOPLASTIC s.r.o. Jedná se o výrobní firmu, vyrábějící celoplastové systémy pro stavebnictví. Firma byla v době našeho působení vlastněna polskou společností a celkový obrat společnosti se pohyboval mírně nad 2 mld. Kč. Firma je na trhu více jak 10 let a patří mezi lídry trhu. Na základě auditu obchodních a marketingových aktivit u klienta otevřel generální ředitel společnosti téma: zda a případně jak by bylo možné do tradiční výrobní firmy zavést principy obchodního myšlení, a to i s tím vědomím, že v současné době se ve firmě chybí smysluplná segmentace trhu, produktový management se omezuje na technické aspekty produktu a neřeší plánování a realizaci plánů aktivit na podporu prodeje produktů informace o zákazníkovi, řízení vztahů se zákazníkem a akvizice nových zákazníků je v plenkách a koordinace aktivit obchodního týmu má významné rezervy v efektivitě.

5 myšlenka Marketingová strategie ŘÍKÁ, JAK A JAKÝMI aktivitami při daných omezeních dosáhnout stanovených obchodních cílů, tj. obvykle růstu prodejů. Jedná-li se o dobrou strategii, pak lze definici rozšířit následujícím způsobem: Strategie ŘÍKÁ, JAK A JAKÝMI aktivitami při daných omezeních dosáhnout stanovených cílů navzdory aktivitám konkurence. Market Focus pro vás: Provede audit obchodních a marketingových aktivit firmy operující v B2B prostředí. Identifikuje možnosti, jak překročit stín vlastních zdrojů. Připraví design podmínek pro spolutvorbu v B2B. Identifikuje oblasti, kde lze dosáhnout nejvyššího účinku strategie (tzv. Resonating focus). Vytvoří marketingovou strategii v B2B. Konkretizuje marketingové strategie do úrovně obchodního modelu. Myšlenka = Marketingová Strategie 5

6 Konkrétní kroky, postupy, nástroje použité na vybudování silné loajality farmaceutických laborantek k produktu: (kombinovaný vzdělávací a zážitkový program doplněný motivačními prvky) Exkluzivita programu a regionální pokrytí každý obchodní zástupce mohl pozvat omezený počet farmaceutických laborantek na akce, které se konaly ve vybraných regionech napříč celou republikou. V rámci aktivit se účastníci zábavnou formou seznámili také s klíčovými vlastnostmi produktů = vytvoření silného emočního zážitku. VÝSLEDEK: Jednoznačný nárůst prodejů u většiny produktů hlavní produkt se stal nejprodávanějším produktem na velmi konkurenčním českém trhu navýšil obraty společnosti o více než 100 milionů korun. Zlepšení vztahů farmaceutických laborantek s obchodními zástupci. Zlepšení vztahů na pracovišti bonus pro majitele lékárny. Naším klientem byla společnost zabývající se výrobou a prodejem potravinových doplňků a léků. V době naší spolupráce měla firma jeden vlajkový produkt a několik dalších produktových řad. Celkový obrat firmy v době našeho působení byl přes 200 mil. Kč. Firma je dodnes na trhu mezi lídry v daném segmentu. Konkurenční situace na tomto trhu byla extrémní. S klientem jsme hledali řešení na úrovni obchodního modelu. Speciálně jsme se zaměřovali na ty, kdo v té době rozhodovali (decision makers) nebo ovlivňovali rozhodnutí o tom, co se ve farmacii a doplňcích stravy bude prodávat na lékaře a majitele lékáren. Tyto produkty se prodávaly na základě masivní (a drahé) TV reklamy, která přiváděla pacienty do lékáren s požadavkem, který jim pomohla farmaceutická laborantka vyřešit ku prospěchu výrobce. Zacílení na novu cílovou skupinu decesion makerů farmaceutické laborantky, která v té době nebyla obvyklá, přineslo neuvěřitelné výsledky za velmi přijatelné náklady. Od tohoto okamžiku zjištění byly veškeré aktivity firmy přesměrovány od lékařů a majitelů lékáren na farmaceutické laborantky, pozměnily se postupy, projekty, podpůrné a rozvojové aktivity, bonusová a provizní schémata a komunikace, tj. změnil se celý obchodní model. Extrémní pozornost vedle televizní propagace byla věnována právě koncovému článku, tj. farmaceutickým laborantkám, u kterých šlo o to, vytvořit silný vztah k produktům výrobce tak, aby byla vytvořena silná emoční stopa, která napomáhala při rozhodování o produktu, který nakonec farmaceutická laborantka podá pacientovi. Případová studie

7 Zacílení na trh Zacílení neboli targeting je strategická disciplína úspěšné firmy, která vybírá oněch 20 % trhu, které generují 80 % příjmů firmy. Podařilo se firmě dobře zacílit? Pak má velkou šanci stát se na vybraném trhu lídrem a dosahovat nadstandardních příjmů s minimálním úsilím. Špatná zpráva pro optimisty: Opravdu nelze prodávat efektivně všem. Dobrá zpráva pro pesimisty: Zacílení na B2B je obvykle jednodušší. Market Focus pro vás: Připraví a zadá segmentaci zákazníků/trhu. Pomůže s kreativním výběrem cílové skupiny, která rozhoduje, případně ovlivňuje nákup. Připraví zadání specifického průzkumu a zajistí jeho supervizi. Navrhne potřebné změny v obchodním modelu firmy a pomůže je realizovat tak, abyste mohli maximalizovat výnosy při zachování optimální ceny. Zacílení = Targeting 7

8 Provedli jsme: Průzkum zastoupení zboží na regálech u distributora. Rozbor stávajících společenských aktivit. Přípravu společensko-pracovní aktivity v nové podobě. Identifikaci zajímavých témat pro rozvoj. Základní rozpracování témat. Implementaci vybraných témat (produktů). VÝSLEDEK: Z přednesených návrhů jsme klientovi pomohli vytipovat 7 nejatraktivnějších a nejméně rizikových projektů k realizaci. Jednalo se např. o společnou prezentaci na mezinárodních veletrzích nebo roadshow po regionu distributora, na kterou navazovala další podpora prodeje. V jednom případě byla posílena pozice výrobce ročním působením brand managera v regionu distributora. Všech 7 realizovaných projektů znamenalo nárůst v obratu, přičemž nejvýznamnější navýšení u jednoho z distributorů bylo o 300 %. Z analýzy obchodních a marketingových aktivit, kterou jsme provedli u společnosti se zahraniční účastí a obratem cca 0,6 mld. Kč, mimo jiné vyplynulo, že produkty společnosti jsou považovány za kvalitní, nicméně v obratu distributorů představují málokdy větší hodnotu než 1,5 % celkového obratu distributora. Výrobce s distributory pravidelně pořádal společenské akce, které byly většinou zaměřeny na formální prezentaci na společenských večírcích. V tento okamžik jsme byli přizváni ke spolupráci na řešení problému, jak kvalitní, nicméně osobní přátelské vztahy pozvednout na úroveň profesionálního obchodního vztahu, ze kterého profitují oba zúčastnění. Připravili jsme program společného setkání s více jak 20 distributory z různých zemí, na němž jsme vytvořili prostor i pro aktivní spolupráci zúčastněných distributorů (majitelé, případně vrcholový management daných společností). Všichni dostali prostor pro prezentaci společných rozvojových aktivit v jejich regionu včetně vznesení návrhu na modifikace výrobků pro tyto příležitosti. Případová studie

9 Vztahy se zákazníkem Zvláště v sektoru B2B je třeba vnímat business klienta či distributora jako partnera, který nám pomůže realizovat náš výrobek na trhu. V případě, že se jedná o přímý prodej, tj. bez distributora, je tento vztah navazován přímo s tímto klientem. V obou případech je potřeba vztah nejprve založit a následně rozvíjet. Market Focus pro vás: Připraví detailní přehled o potřebách partnera. Pomůže vyjasnit si s partnerem jeho priority a zájmy. Pomůže oboustranně formulovat důvody, proč má společný business smysl. Připraví plán společných aktivit. Identifikuje možná rizika budoucího vztahu a navrhne jejich řešení. Navrhne zásady vzájemné komunikace. Pro vytvořený vztah vám Market Focus: Vytvoří podmínky vzájemné důvěry. Nastaví společné vyhodnocování dosažených výsledků. Zavede efektivní a pro obě strany transparentní rozhodování. Zavede efektivní řízení rizik plynoucích z vytvořeného vztahu. Pomůže nastavit podmínky budování vztahu na všech úrovních řízení firmy. Vztahy se zákazníkem 9

10 Z následné marketingové analýzy nám vyšlo, že společnost by měla být schopná realizovat obrat mil. Kč. Připravili jsme workshop se všemi zaměstnanci společnosti na stanovení vize, která byla následně dekomponována do finančních a nefinančních cílů. Obchodní zástupci jednotlivých regionů vyjádřili jasné přesvědčení o tom, že společnost je schopná dosáhnout obratu přes 300 mil. Kč, bude-li efektivně marketingově podporován a řízen obchod. Manažerské řízení převzal zástupce HR4BUSINESS, který provedl profesně- -personální audit obchodního týmu, zavedl řídicí postupy a ve spolupráci s námi změnil obchodní model. Obchodní tým hr4business Česká distribuční společnost, která na trhu působila již více než 10 let, řešila problém managementu a systému řízení obchodního týmu. Obrat cca 100 mil. Kč ročně, počet zaměstnanců cca 50. Na straně obchodního týmu byla rozpoznána apatie a neefektivní systém řízení prodejů v kamenných pobočkách. Po úvodních analýzách a diskuzích s majitelem jsme zjistili, že majitel by považoval za úspěch, když by se obrat v nejbližších 3 letech přiblížil ke 200 mil. Kč. KOMPETENČNÍ MODELY KOMPETENČNÍ MODELY PRO OBCHODNÍ TÝMY VÝSLEDEK: První výsledky se dostavily v průběhu 2 měsíců, kdy manažer zodpovědný za střední Čechy realizoval jednorázový obchod přesahující částku 5 mil. Kč, což v té době byl 125násobek průměrné zakázky. Případová studie CÍL: Umožňují nastavit přímou vazbu mezi požadavky businessu, schopnostmi (a postoji) zaměstnance a systémem odměňování zaměstnance Umožňují nastavit přímou vazbu mezi požadavky businessu, schopnostmi (a postoji) zaměstnance a systémem odměňování zaměstnance CÍL: Kompetenční modely nachází uplatnění zejména v následujících oblastech, které vzájemně provazují: 1. SYSTÉM NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Kompetenční modely nachází uplatnění zejména v následujících oblastech, které Na základě vzájemně nastaveného provazují: kompetečního profilu pracovního místa zvyšují efektivitu náborových aktivit (znatelně vyšší přesnost zadání a zefektivnění komunikace mezi manažerem a HR specialistou) Umožňují významné zkrácení adaptační doby Na základě nastaveného kompetečního profilu pracovního místa zvyšují efektivitu náborových aktivit (znatelně vyšší přesnost zadání a zefektivnění komunikace mezi manažerem a HR specialistou) Umožňují významné zkrácení adaptační doby Umožňují vytvořit strukturu zadávání úkolů, monitoringu jejich plnění a hodnotících pohovorů tak, aby odrážela, co daný zaměstnanec pro business společnosti přináší a co by za to měl dostat 1. SYSTÉM NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ 2. ŘÍZENÍ VÝKONU A ODMĚŇOVÁNÍ 2. ŘÍZENÍ VÝKONU A ODMĚŇOVÁNÍ 3. ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Umožňují vytvořit strukturu zadávání úkolů, monitoringu jejich plnění a hodnotících pohovorů tak, aby odrážela, co daný zaměstnanec pro business společnosti přináší a co by za to měl dostat Umožní efektivně identifikovat rozvojové potřeby a přesně zacílit rozvojový program při současném minimalizování potřebného času a nákladů na rozvoj zaměstnance s přímou kvantifikovatelnou vazbou na požadovaný výkon. 3. ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Dále Umožní umožňují efektivně řešit identifikovat i strategické úlohy, rozvojové jako potřeby např. a přesně zacílit rozvojový program při současném minimalizování potřebného času a nákladů na rozvoj zaměstnance s přímou kvantifikovatelnou vazbou na požadovaný výkon. FORMOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY Dále Kompetenční umožňují řešit modely i strategické umožňují úlohy, popsat jako přímou např. vazbu mezi odpovědnostmi manažera a firemní kulturou. FORMOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY OBVYKLÉ KROKY PŘI REALIZACI: Č l e n C R E D O S G r o u p Kompetenční modely umožňují popsat přímou vazbu mezi odpovědnostmi manažera a firemní kulturou. 1. Mapování firmy a porozumění profesně personální situaci, jejímž výstupem je struktura kompetenčních map pro vybrané profese. 2. Strategické propojení požadavků businessu s jednotlivými pozicemi, tj. stanovení nároků odpovědností, 1. Mapování firmy a porozumění profesně personální situaci, jejímž výstupem je struktura kompetenčních map pro vybrané profese. 2. Strategické propojení požadavků businessu s jednotlivými pozicemi, tj. stanovení nároků odpovědností, 3. Vytvoření individuálních kompetenčních profilů pro konkrétní zaměstnance na vybraných OBVYKLÉ KROKY PŘI REALIZACI: manažerských úloh a kompetencí ze strany firmy na jednotlivé pozice. Výstupem je vytvoření sady potřebných ne/manažerských úloh a jím přiřazených kompetencí pro jednotlivé pozice. manažerských úloh a kompetencí ze strany firmy na jednotlivé pozice. Výstupem je vytvoření sady potřebných pozicích zachycujících rozdíl mezi požadovanou a skutečnou úrovní kompetence. ne/manažerských úloh a jím přiřazených kompetencí pro jednotlivé pozice. 4. Zpracování katalogu kompetencí a manuálů na práci 3. Vytvoření individuálních kompetenčních profilů pro konkrétní s kompetenčními modely. zaměstnance na vybraných pozicích zachycujících rozdíl mezi požadovanou a skutečnou úrovní kompetence. tencí a

11 OBchODní tým Obchodní tým = nejčastěji využívaná akční složka obchodních, ale i marketingových kapacit firmy. Obraz, který si klient vytvoří na základě návštěvy obchodníka a představených marketingových aktivit, ovlivní vnímání firemní značky, což zásadním způsobem ovlivňuje budoucí ekonomické výsledky. Obchodní tým je běžně vnímán jako prodejní nástroj, méně často však jako součást marketingových aktivit firmy. Začlenění obchodního týmu do marketingových aktivit firmy klade vyšší nároky na správný výběr, řízení, komunikaci i motivaci. ALE je takto možné dosáhnout výrazně lepších obchodních výsledků, a to i v případě personálních změn v obchodním týmu. Market Focus pro vás: Přenese vizi a marketingovou strategii vaší firmy až na konkrétního obchodníka v nezkreslené a motivující podobě. Nastaví postupy:» řízení akvizice nových klientů (pipeline management),» řízení obchodních teritorií,» řízení obchodních týmů,» sběru informací obchodníkem přímo od klienta,» řízení obchodních jednání. Pomůže vyhodnotit informace získané obchodníkem od klienta. Pomůže s přípravou obchodního plánu a identifikací obchodních priorit. Provede profesně-personální audit obchodního týmu. Pomůže s nastavením strategie odměňování obchodníků včetně bonusových schémat. Obchodní tým 11

12 Na základě provedeného technického šetření bylo možné: Připravit finální specifikaci technických parametrů produktu. Vybrat cílové trhy. Připravit aspirativní pozici produktu na vybraných trzích. Formulovat hodnotovou nabídku pro klienty (firma tento druh produktu zatím nenabízela). Připravit produktový plán obsahoval vedle plánu nezbytných aktivit k dosažení prodejních cílů a vyhodnocení ziskovosti produktu specifickou kapitolu zaměřenou na fázi uvedení produktu na vybrané trhy, kde byl kladen důraz na efektivní komunikaci s trhem a technickou podporu zakázek. VÝSLEDEK: Vedení společnosti mělo k dispozici veškeré informace, na jejichž základě mohlo zahájit vývoj produktu. Zapojením distributorů do vývoje a úpravou produktu pro jednotlivé trhy byl produkt zařazen do nabídky a následně úspěšně propagován a prodáván i distributory, kteří tento typ produktu dosud neprodávali nebo nabízeli podobný konkurenční produkt. Klientem byla česká výrobní firma dodávající do stavebnictví. Obrat firmy přesahuje 300 mil. Kč za rok při cca 80 zaměstnancích. Prodej je realizován přes národní distributory (velkoobchody, obchodní firmy spolupracující s projektanty) na cca 30 evropských a asijských trhů. Na zahraničním oborovém veletrhu byla vedením společnosti identifikována nová obchodní příležitost, pro kterou bylo nutné ověřit, zda a za jakých podmínek by se vývoj nového produktu zaplatil a stal se tak zajímavou business příležitostí. V tento okamžik byla naše společnost přizvána ke spolupráci. Zaměstnanci společnosti bylo provedeno podrobné technické šetření, které jsme rozšířili analýzou potřeb koncového klienta a preferencí distributorů. Vše bylo vztaženo ke třem hlavním konkurentům. Na každém trhu jsme sestavili stávající a potenciální konkurenční profil. Následovalo podrobné dotazníkové šetření u regionálních distributorů. Na základě získaných informací byl zahájen vývoj a vyrobeny první prototypy. Následovala organizace setkání distributorů, kteří se podíleli na přípravě produktu svými názory a informacemi z trhu. Byl připraven interaktivní program, při kterém byly prototypy představeny. Toto setkání se také využilo pro výběr 5 zákazníků (distributorů), pro které byl produkt upraven zapracováním regionálních specifik a kteří daný produkt spustili jako pilotní projekt, na němž bylo možné po 3 měsících provozu doladit technické detaily. Případová studie

13 SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA MARKETINGOVÝCH AKTIVIT GARANTUJEME VÁM UDRŽENÍ MYŠLENKY MARKETINGOVÉ STRATEGIE VE VŠECH PLÁNOVACÍCH A REALIZAČNÍCH AKTI- VITÁCH. POMŮŽEME VAŠI MYŠLENKU PŘETVOŘIT NA PENÍZE. Správné držení těla ve smyslu marketingových aktivit je o zvládnutí interních postupů, procesů a metodik, které umožní realizovat marketingovou strategii. Jde zpravidla o následující základní prvky: 1. Produkt a jeho řízení s produktovým plánem a jeho realizací jsou dnes spojeny rostoucí nároky na prosazení a udržení původních myšlenek a záměrů (často i v aktivitách a výstupech externích dodavatelů). 2. Propagace značky produkt je vyráběn, značka je to, co klient kupuje. U značky jde o to, jaký soubor hodnot pro klienta představuje a co je ochoten za značku zaplatit. Degraduje-li značka vlivem nedostatku pozornosti na komoditu, pak rozhodnutí zákazníka, zda koupí nebo nekoupí, se odehraje jen na základě ceny nebo dostupnosti, nikoliv na základě síly značky. Market Focus pro vás připraví realizační plán vaší strategie (brand/marketingový plán): Rozpracujeme marketingových strategií do produktových plánů. Provedeme audit značky nebo připravíme zadání pro audit značky externí agenturou. Pomůžeme prosadit produktové plány v rámci ostatních oddělení (vývoj, výroba, controlling, logistika). Zpracujeme strategii rozvoje značky. Připravíme harmonogram marketingových aktivit a zajistíme jejich řízení. Pomůžeme při zadávání kampaní externistům, a hlavně zajistíme supervizi převzetí výstupů od externistů. Zajistíme přípravu nebo supervizi marketingových aktivit (výstavy, veletrhy, zákaznické dny, klientské akce). Správné držení těla MARKETINGOVÝCH AKTIVIT 13

14 NAŠE REFERENCE Přidejte se do společnosti firem, které nám důvěřují.

15 KONTAKTUJTE NÁS Chcete vědět víc? Obraťte se na nás, je to jednoduché. WEB: V uvedeném QR najdete odkaz na webové stránky s kontaktním formulářem. Můžete nás kontaktovat přímo na některé z těchto ových adres: TELEFON: Dáváte-li přednost telefonnímu rozhovoru, jsme vám k dispozici na těchto číslech: Josef Toman (managing partner) M: Adéla Hladíková (konzultant) M: reference + Kontakty 15

16 W W W. m a r K E t F O c U S. c Z C R E D O S & PA R T N E R S s. r. o., O L Š A N S K Á 5 5 / 5, P R A H A 3 E - m a i l : C R E D O C R E D O S. C Z

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Obchodní strategie společnosti a strategické plánování pracovní síly

Obchodní strategie společnosti a strategické plánování pracovní síly Obchodní strategie společnosti a strategické plánování pracovní síly Jakub Hejsek Manager MOD EU květen 2012 Představení Philip Morris International PMI je přední mezinárodní tabákovou společností Vyrábíme

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline Trade Marketing Management Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline 2 Obsah vystoupení Základní pojmy Kompetence pozice Trade Marketing Manager a činnost celého oddělení Zařazení

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

Případová studie ZyXEL Bestseller

Případová studie ZyXEL Bestseller ZyXEL Náš klient ZyXEL, světový výrobce širokopásmových síťových technologií, nás seznámil se svým záměrem co nejvíce obsadit tržní segment low endových produktů, kde již působila konkurence. Jednalo se

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více

Poskytované služby: Benefit pro člena aliance:

Poskytované služby: Benefit pro člena aliance: ALLIANCE PHARMIA Klíčovým cílem projektu ALLIANCE PHARMIA je zkvalitnit úroveň lékárenských služeb a profesního života lékárníků a zároveň zvýšit kvalitu života a zdraví jejich klientů prostřednictvím

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PODPORA PRODEJE Přednášející: PhDr. K. Eliáš, CSc. Petr Vojtíšek UČO: 15261 1. ZADÁNÍ 3 2. VÝBĚR SUBJEKTU 4 3. POPIS SPOLEČNOSTI 4 3.1 Základní data

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Jan Penkala ACOMWARE S.R.O

Jan Penkala ACOMWARE S.R.O Práce se zákazn kazníkem kem anebo možnosti růstu Jan Penkala ACOMWARE S.R.O. 9.11. 2011 ACOMWARE s.r.o., Business Park Průmyslová, Průmyslová 1472/11, 102 19, Praha 10, Tel.: 296 584 760, Fax: 296 584

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana LEGALWAY s.r.o. U Prašné brány 1079/3, 110 00 Praha 1 Tel.: (+420) 606 853 095 E-mail: info@legalway.cz BRAND (značka) a BRANDING Je lepší mít jednu silnou značku

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Neuralmarketing Inteligentní newsletter

Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb 2 Obsah 1 Příprava rozesílky... 3 2 Rozesílka... 4 3 Zpracování

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům Pro přijetí do Online Databanky ConDataPool vyplňte prosím údaje ve vašem profilu přímo do políček formuláře v oblasti sběru dat. Poté dokument uložte a vytiskněte. Formulář můžete také vytisknout prázdný

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu Kompletní dodávka modelu procesního řízení a nákladové optimalizace Procesní audit města Valašské Meziříčí 3.9.2010 Lenka Odehnalová Jaroslav Mikolášek Agenda Představení společnosti

Více

E.M.E. FACTORY. Představení společnosti a portfolio

E.M.E. FACTORY. Představení společnosti a portfolio E.M.E. FACTORY Představení společnosti a portfolio Agenda Kdo jsme Proč s námi spolupracovat Základní charakteristika Naše služby Realizované projekty Reference Kontakty Kdo jsme E.M.E. Factory je agentura

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o.

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o. Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK MD, Haládik Consulting, s.r.o. Jak získat informace o rodící se podnikové kriminalitě? Fakta 27% firem je obětí hospodářské kriminality

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Aktivity a služby CzechTrade pro exportéry

Aktivity a služby CzechTrade pro exportéry Aktivity a služby CzechTrade pro exportéry Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel radomil.dolezal@czechtrade.cz MZV, 22. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Pozice CzechTrade systém státní podpory exportu

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více