Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8"

Transkript

1 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011

2 Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavŧ VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2010 Vydavatel: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Šujanovo nám. 356/1, Brno Tisk: GNT s.r.o. Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN

3 Obsah PŘEDMLUVA... 5 PŘEHLED akademických pracovníkŧ jednotlivých ústavŧ VŠKE... 6 PŘEHLED NOSITELŦ AKADEMICKÉHO TITULU DOKTOR... 9 ÚSTAV EKONOMIE ÚSTAV MANAGEMENTU A SOCIÁLNÍCH VĚD ÚSTAV PRÁVA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY ÚSTAV BEZPEČNOSTI SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ STUDENTŦ 2009/

4 ROČENKA 2010 obsahuje seznam publikací a zpráv pedagogŧ, vědeckých pracovníkŧ a studentŧ Vysoké školy Karla Engliše, a.s., které byly v roce 2010 zveřejněny. Tyto publikace a zprávy seznamují širokou odbornou veřejnost s výsledky vědecké práce na VŠKE, a.s., které byly dosaţeny v minulém období. Dále ročenka obsahuje seznam akademických pracovníkŧ školy se zařazením k jednotlivým ústavŧm VŠKE, dále udělení akademického titulu doktor v roce Ročenka má následující řazení jednotlivých přehledů: Předmluva rektora Vysoké školy Karla Engliše, a.s., doc. PhDr. Ladislava Zapletala, CSc. Přehled akademických pracovníkŧ jednotlivých ústavŧ VŠKE, a.s. v roce 2010 Přehled udělení akademického titulu doktor v roce 2010 Seznam výzkumných zpráv vědeckých projektŧ Přehled knih, monografií, učebnic a skript Přehled studijních textŧ a pomŧcek Seznam recenzovaných publikací Seznam odborných publikací Přehled příspěvkŧ ve sbornících konferencí Seznam kvalifikačních prací studentŧ 2009/2010 Podrobnější informace o publikační činnosti citované v této ročence lze získat také na příslušných ústavech vysoké školy, případně lze autory publikací kontaktovat na jejich ové adrese uvedené na stránkách Kontaktovat lze také VŠKE, a.s. telefonicky na čísle , nebo

5 PŘEDMLUVA Vysoká škola Karla Engliše, a.s. předkládá odborné, ale i širší veřejnosti aktuální přehled publikačních aktivit svého pedagogického sboru. Děje se tak nejen pro shrnutí příspěvkŧ našich pedagogŧ v oblasti managementu, ekonomie, práva a sociálních věd, ale rovněţ proto, abychom činnost naší školy transparentně prezentovali. Přehled publikačních aktivit VŠKE, a.s. reprezentuje základní teoretickou bázi, v níţ je veřejnosti ukázána snaha zaměstnancŧ školy přispět do širokého proudu teoretického bádání a současně zkvalitňovat pedagogický proces vŧči studentŧm. Aktuálně vycházející souhrn ukazuje nejen spektrum publikačního úsilí pedagogického sboru, ale současně uvádí výsledky práce studentŧ jejich bakalářské práce. Doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. rektor VŠKE, a.s. 5

6 PŘEHLED akademických pracovníků jednotlivých ústavů VŠKE ÚSTAV EKONOMIE Ing. Blanka BARÁKOVÁ, Ph.D. Doc. Ing. Štefan BUGRI, MPH, PhD. (ředitel ústavu od ) Ing. Bohuslava FRÜHAUFOVÁ Ing. Soňa HAVELKOVÁ Ing. Roman HORÁK, CSc. Prof. Ing. Marie JUROVÁ, CSc. (ředitelka ústavu do ) Ing. Michaela JUROVÁ Prof. Ing. Jozef KRÁĽOVIČ, CSc. Doc. Ing. Peter MARKOVIČ, PhD. Ing. Kvetoslava MARYŠKOVÁ Ing. Milan PALÁT, Ph.D. Ing. Martin PERNICA, Ph.D. Ing. Jaroslav ROMPOTL Ing. Ivana ŠAFARČÍKOVÁ, Ph.D. Ing. Michal ŠINSKÝ, PhD. (do ) Ing. Svatava TESAŘOVÁ, CSc. Doc. JUDr. Ing. Oldřich TVRDOŇ, CSc. 6

7 ÚSTAV MANAGEMENTU A SOCIÁLNÍCH VĚD Mgr. Zuzana BUBENÍČKOVÁ Mgr. Jaroslav BURIÁNEK PhDr. Ing. Jaroslava DĚDKOVÁ, Ph.D. PaedDr. Ivona FUTSCHIKOVÁ Ing. Jiří KOLEŇÁK, Ph.D. Prof. Ing. Jaroslav KOMÁREK, CSc. (ředitel ústavu do ) Ing. Zdeněk KRABS Ing. Olga KUBOVÁ Ing. Josef MELČ PhDr. David MICHALÍK, Ph.D. (ředitel ústavu od ) Bc. Ing. Karina MUŢÁKOVÁ Prof. Ing. Jáchym NOVÁK, CSc.( ) Mgr. Barbora NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Ph.D. Ing. Radmila PRESOVÁ, Ph.D. Doc. Ing. Vítězslav STODŦLKA, CSc. Doc. Mgr. Peter STOLIČNÝ, ArtD. Mgr. Ivana TÁLSKÁ (KADLČKOVÁ) Mgr. Alena TESARČÍKOVÁ Ing. Jan TESAŘ Doc. PhDr. Ladislav ZAPLETAL, CSc. ÚSTAV PRÁVA JUDr. Marcela FRYŠTENSKÁ, Ph.D. JUDr. Hana GUTOVÁ, Ph.D. (ředitelka ústavu od ) Mgr. Jitka HORÁČKOVÁ Doc. JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D. JUDr. Eva KARHANOVÁ HORYNOVÁ JUDr. Miroslava KEJDOVÁ (od ) JUDr. Radim KOSTÍK JUDr. Josef PAULDURA JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. (ředitel ústavu do ) JUDr. Romana STAŇKOVÁ 7

8 ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Mgr. Jan BERKI Ing. Ladislav DOBROVOLSKÝ Doc. Ing. Jiří GAJDOŠÍK, CSc. Prof. Ing. Milan GOLIAN, CSc. Mgr. Zdeněk HRDINA Bc. Dobroslav JANKO Doc. RNDr. Pavel KOVAŘÍK, CSc. Ing. Ivo LUKÁŠ, Ph.D. Doc. Luděk LUKÁŠ, CSc. (ředitel ústavu) Prof. RNDr. Jana PŘÍVRATSKÁ, CSc., Ph.D. Ing. Mojmír VOLF (od ) Doc. Ing. Vladimír VRÁB, CSc. (od ) ÚSTAV VĚD O ZEMI A ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D. 8

9 UDĚLENÍ AKADEMICKÉHO TITULU DOKTOR ÚSTAV PRÁVA Na základě úspěšného sloţení státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorské disertační práce ve studijním programu Teorie práva udělil děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně akademický titul doktor (Ph.D.) JUDr. Marcele FRYŠTENSKÉ, Ph.D. akademické pracovnici Ústavu práva 9

10 ÚSTAV EKONOMIE Ředitel ústavu: doc. Ing. Štefan BUGRI, MPH, PhD. SEZNAM VÝZKUMNÝCH ZPRÁV VĚDECKÝCH PROJEKTŮ PERNICA, M. Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení vývoje podniku v souladu s vývojem podnikatelského prostředí. Brno: Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, Součást výzkumné zprávy o řešení projektu FP-S-1-17, 2010, 17 s. (spoluřešitel) MARKOVIČ, P. KRÁĽOVIČ, J. Dosahy uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku a moţnosti odstránenia uvedených anomálií. Výzkumná zpráva projektu IGA VŠKE 03_2010. Brno: VŠKE, 2010, 10 s. SEZNAM KNIH, MONOGRAFIÍ, UČEBNIC, SKRIPT HORÁK, R. Manaţerské účetnictví. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 57 s. ISBN JUROVÁ, M. Základy účetnictví. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 31 s. JUROVÁ, M. Finanční účetnictví. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 31 s. JUROVÁ, M. Podniková ekonomika. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 83 s. ISBN JUROVÁ, M. Logistika. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 48 s. ISBN MARKOVIČ, P. ŠINSKÝ, M. Peněţnictví a bankovnictví. Metodická príručka pre kombinovanú formu štúdia. Brno: VŠKE, 2010, 28 s. KRÁĽOVIČ, J. Finančné plánovanie podniku. Monografia. Bratislava: Sprint dva, 2010, 212 s. ISBN KRÁĽOVIČ, J. MARKOVIČ, P. Podnikové financie. Metodická príručka pre kombinovanú formu štúdia. Brno: VŠKE, 2010, 42 s. KRÁĽOVIČ, J. MARKOVIČ, P. Finanční analýza. Metodická príručka pre kombinovanú formu štúdia. Brno: VŠKE, 2010, 35 s. PALÁT, M. Evaluating relations between real GDP fluctuations and unemployment development in the Czech Republic. In: LACINA, L. ROZMAHEL, P. RUSEK, A. Financial crisis: Institutions and policies. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříţ Publishing, s ISBN PERNICA, M. Makroekonomie. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 42 s. PERNICA, M. Mikroekonomie. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Brno: VŠKE, 2010, 26 s. ŠINSKÝ, M. MARKOVIČ, P. Peněţnictví a bankovnictví. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 28 s. 10

11 TVRDOŇ, O. Likvidace podniku. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 25 s. PŘEHLED STUDIJNÍCH TEXTŮ A POMŮCEK BUGRI, Š. Veřejná ekonomika. Prezentace pro předmět. Brno:VŠKE, 2010 BUGRI, Š. Veřejná ekonomika. Sylabus. Brno:VŠKE, 2010 HORÁK, R. Manaţerské účetnictví. Prezentace pro předmět. Brno:VŠKE, 2010 PERNICA, M. Makroekonomie. Prezentace pro předmět. Brno:VŠKE, 2010 PERNICA, M. Základy účetnictví. Prezentace pro předmět. Brno:VŠKE, 2010 TESAŘOVÁ, S. Sbírka příkladů z ekonomiky. 2. aktualizované vydání, Liberec: Obchodní akademie, 2010, 89 s. TVRDOŇ, O. Likvidace podniku. Sylabus. Brno:VŠKE, 2010 TVRDOŇ, O. Ekonomika EU. Sylabus. Brno:VŠKE, 2010 SEZNAM RECENZOVANÝCH PUBLIKACÍ KRÁĽOVIČ, J. KRÁLIKOVÁ, S. Hodnotenie efektívnosti investícií na Slovensku prieskum. Ekonomika a manaţment. Bratislava: FPM EU, 2010, č. 2, s ISSN KRÁĽOVIČ, J. Vývoj a súčasný stav platobného systému na Slovensku. Periodica Academica, 2010, č. 1, roč. V, s ISSN MARKOVIČ, P. Prednosti a riziká uplatňovania reálnej hodnoty pri oceňovaní finančních nástrojov. Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN MAURITZOVÁ, I. BUGRI, Š. Ekonomická migrace a mobilita pracovní síly jsou dva naprosto odlišné pojmy. Systémový přístup je nutností. Zdravotníctvo a sociálna práca, Bratislava: Samosato, 2010, č. 3-4, s , ISSN MAURITZOVÁ, I. BUGRI, Š. Kvalita ţivota ve stáří a podpora aktivity ve vyšším věku. Ekonomická situace a mezigenerační vztahy. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Samosato, 2010, č. 3-4, s , ISSN MAZALÁNOVÁ, A. NĚMCOVÁ, J. KALÁTOVÁ, D. BUGRI, Š. Etika ve společnosti a podnikání. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Samosato, 2010, č. 3-4, s , ISSN PALÁT, M. Evaluation of relation between investments and savings in Central European countries. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, sv. LVIII, č. 3, s ISSN PALÁT, M. Specifika vývoje trhu práce v České republice. Logos Polytechnikos sv. 1, č. 3, s ISSN PALÁT, M. Geopoliticko-ekonomické perspektivy Evropské unie. Periodica Academica, Brno: VŠKE, sv. V, č. 1, s ISSN PALÁT, M. Dopady krize pro investice v Pobaltí: Případ Estonska. Periodica Academica, Brno: VŠKE, sv. V, č. 2, s ISSN PERNICA, M. - HANUŠOVÁ, H. Oceňování dlouhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou. Trendy ekonomiky a managementu, 2010, roč. IV, č. 7, s ISSN:

12 ŠINSKÝ M. Ekonomické hodnotenie investíčnych projektov teória versus prax. Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN TESAŘOVÁ, S. Počátky měnové integrace v Evropské unii. Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN PRESOVÁ, R. TVRDOŇ, O. ŢIVĚLOVÁ, A. Leasingové obchodní operace. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, 2010, č. 3, vol. LVIII, s , ISSN PRESOVÁ, R. TVRDOŇ, O. Marketing v pekárenství. Ročenka pekaře a cukráře. 2010, č. 1, sv. 18, s ISSN PRESOVÁ, R. ŢIVĚLOVÁ, A. TVRDOŇ, O. Obchod České republiky s produkty beta vulgaris. Obchod a finance. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 2010, s ISBN TVRDOŇ, O. Ţivotní cykly pekařských výrobkŧ. Potravinářská revue. Agral s.r.o., 2010, č. 6, s ISSN SEZNAM ODBORNÝCH PUBLIKACÍ HORÁK, R. Financial standardization in NATO. Hadtudományi Szemle, 2010, vol. 8, No. 3, p ISSN MARKOVIČ, P. Amortizovaná obstarávacia cena ocenenie obligácie drţanej do splatnosti. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 3, s ISSN MARKOVIČ, P. Durácia špecifický ukazovateľ rizikovosti obligácie. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 4, s ISSN MARKOVIČ, P. Cash flow ako indikátor finančnej a výnosovej sily podniku. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 6, s ISSN MARKOVIČ, P. Úver alebo lízing? Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 7-8, s ISSN MARKOVIČ, P. Opcia a opčné právo. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, č. 9 (2010), s ISSN MARKOVIČ, P. Čo ovplyvňuje cenu. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 10, s ISSN MARKOVIČ, P. Opcia a investičný projekt. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, č. 11 (2010), s ISSN MARKOVIČ, P. Vplyv uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, č. 11 (2010), s ISSN

13 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ VE SBORNÍCÍCH KONFERENCÍ BARÁKOVÁ, B. Vývoj podnikatelského prostředí v kontextu významných změn v dějinách ČR. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN BUGRI, Š. Východiská zo zadlţenosti Slovenska a krajín EÚ. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN HORÁK, R. Úloha finančního řízení v rezortu obrany při řešení problémŧ a dopadŧ současné krize. In Sborník XV. Mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: FFÚ VŠE, 2010, s ISBN HORÁK, R. Systém sociálního zabezpečení vojákŧ z povolání a zdaňování jejich nárokŧ. In Sborník XIII. ročník mezinárodní konference Daně teorie a praxe Brno: SVBŠ STING, v.o.s., 2010, s ISBN HORÁK, R. Improving of the financial support in an organization of public sector and its effective management. In Sborník abstraktů konference Eurasia Business and Economics Society, Atheny , Řecko, 2010, 1 s. ISBN JUROVÁ, M. SUTORMINA, E. Universal evaluation of existing suppliers and suppliers selected by customer for small and medium-sized companies. In Ekonomika a management organizací. Výzkum Výuka Praxe. Brno: MU, , s. 12, ISBN JUROVÁ, M. Tvorba strategie opatřování materiálových zdrojŧ. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN KRÁĽOVIČ, J. KRÁLIKOVÁ S. Hodnotenie efektívnosti investicií na Slovenskuvýsledky prieskumu. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN MARKOVIČ, P. Uplatnenie komplexných rovnováţnych (opčných) modelov pri prijímaní finančných rozhodnutí. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. [CD ROM] 6. ročník konference, Zlín 15. dubna Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 6 s. ISBN MARKOVIČ, P. Vplyv uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku. In Zborník prednášok a príspevkov medzinárodnej konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika [CD ROM] V. medzinárodná vedecká konferencia, Ţilina Editor Tatiana Čorejová. Ţilina: EDIS vydavateľstvo Ţilinskej univerzity, 2010, s ISBN MARKOVIČ, P. Aplikácia opčného modelu v procese finančného rozhodovania. In Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie Jak dál po krizi. Medzinárodná vedecká konferencia. Praha Praha: Fakulta podnikohospodářská, VŠE, 2010, 5 s. MARKOVIČ, P. ŠINSKÝ, M. Informationsasymmetrie und ihre praktische Aufdeckung bei Analyse eines börsennotierten Unternehmens. In Zborník príspevkov IV. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov Ekonomika, financie a manaţment podniku IV. [CD ROM] Bratislava Bratislava: FPM EU, 2010, 4 s. ISBN MARKOVIČ, P. Přednosti a nedostatky uplatňování reálné hodnoty při oceňování finančních nástrojŧ-část 2. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISSN ISBN

14 PALÁT, M. Intertemporal approach to the analysis of investments and savings in countries of the Visegrad group. In ŢUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, s ISBN PALÁT, M. Observing relationships between the rate of savings and the rate of investments in new member countries of European Union. [CD-ROM]. In EACES 11-th Bi-Annual Conference of European Association for Comparative Economic Studies: Comparing Responses to Global Instability. Tartu: European Association for Comparative Economic Studies, s ISBN PALÁT, M. Význam geopolitických faktorŧ pro další směřování světového hospodářství. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ISBN PALÁT, M. Investments and savings in established member countries of the European Union. [CD-ROM]. In Proceedings of the VI. International Conference on Applied Business Research ICABR, Ras Al Khaimah: Kasetsart University, s ISBN PALÁT, M. The development of the rate of investments in connection with the rate of savings in EEA-countries. [CD-ROM]. In ROZMAHEL, P. FIDRMUC, J., KORHONEN, I. LACINA, L. RUSEK, A. Proceedings of Abstracts of the International Conference Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future, Brno: Mendel University in Brno, s ISBN PALÁT, M. Dopady krize pro investice v Pobaltí:Případ Estonska. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN PERNICA, M. HANUŠOVÁ, H. Problematika opravných poloţek dle Českých účetních standardŧ z pohledu moţnosti zachycení reálné hodnoty majetku. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN ŠAFARČÍKOVÁ, I. Analýza metod konsolidované účetní závěrky. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN ŠINSKÝ, M. Vnímanie utopených nákladov vo finančnom rozhodovaní podniku. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN ŠINSKÝ, M. MARKOVIČ, P. Sklon k informačnej dostupnosti v kontexte investičného rozhodovania. In Ekonomika, financie a manaţment podniku IV. [CD-ROM] IV. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Zborník príspevkov, Bratislava Bratislava: FPM EU v Bratislave, 2010, 6 s. ISBN ŢÁK, S. BUGRI, Š. Vízia premeny sociálneho modelu pre 21. storočí. In Zborník príspevkov Medzinárodnej konferencie VŠZaSP Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenia z aspektu pomáhajúcich profesií. Prešov: Ústav zdravotníctva a sociálnej práce, Samosato, 2010, 5 s. ISBN

15 ÚSTAV MANAGEMENTU A SOCIÁLNÍCH VĚD Ředitel ústavu: PhDr. David MICHALÍK, Ph.D. SEZNAM VÝZKUMNÝCH ZPRÁV VĚDECKÝCH PROJEKTŮ NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. KUBEKOVÁ, L. Sebeprezentace jako nástroj úspěšného osobnostního a profesního vývoje. Výzkumná zpráva projektu IGA VŠKE 02_2010. Brno: VŠKE, 2010, 34 s. In Sborník vědeckých prací Interní grantové agentury VŠKE Brno: VŠKE, ISBN SEZNAM KNIH, MONOGRAFIÍ, UČEBNIC, SKRIPT KOMÁREK, J. Základy managementu I. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 50 s. ISBN KOMÁREK, J. Základy managementu II. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 57 s. ISBN MICHALÍK, D. Psychologie řízení. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 39 s. ISBN MICHALÍK, D. Podniková kultura. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 38 s. ISBN MICHALÍK, D. Personální management. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 20 s. MICHALÍK, D. Management jakosti a bezpečnosti. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 19 s. MUŢÁKOVÁ, K. Demografie. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 91 s. ISBN: NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Úvod do filosofie. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 23 s. NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Základy psychologie. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 24 s. NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Profesní etika. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 24 s. ZAPLETAL, L. Rétorika. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 41 s. ZAPLETAL, L. Moderní dějiny. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 33 s. ZAPLETAL, L. Sociální komunikace. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 20 s. ZAPLETAL, L. Frekvenční slovník společenskovědních předmětŧ vyučovaných na VŠKE. Brno: VŠKE, 2010, 140 s. ZAPLETAL, L. Sociologie pro ekonomy I. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, s. ISBN ZAPLETAL, L. Sociologie pro ekonomy II. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 47 s. ISBN ZAPLETAL, L. - PINDEŠ, M. Souvislosti etiky podnikání. Edice Monografie. Brno: VŠKE, 2010, 116 s. ISBN

16 PŘEHLED STUDIJNÍCH TEXTŮ A POMŮCEK KOMÁREK, J. Základy managementu. Sylabus. Brno: VŠKE, KOMÁREK, J. Základy managementu. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, KOMÁREK, J. Strategický management. Sylabus. Brno: VŠKE, KOMÁREK, J. Strategický management. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, KOMÁREK, J. Kvantitativní metody. Sylabus. Brno: VŠKE, MICHALÍK, D. Personální management. Sylabus. Brno: VŠKE, MICHALÍK, D. Personální management. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, MICHALÍK, D. Management jakosti a bezpečnosti. Sylabus. Brno: VŠKE, MICHALÍK, D. Podniková kultura. Sylabus. Brno: VŠKE, NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Profesní etika. Sylabus. Brno:VŠKE, STOLIČNÝ, P. Rétorika. Studijní text. Brno: VŠKE, 2010, 31 s. STOLIČNÝ, P. Rétorika. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, STOLIČNÝ, P. Marketing. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, STOLIČNÝ, P. Marketing. Sylabus. Brno: VŠKE, SEZNAM RECENZOVANÝCH PUBLIKACÍ KOMÁREK, J. Ekonomické aspekty vývoje silniční nákladní dopravy. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN KOMÁREK, J. Kvalita a otevřenost - aktuální výzva vysokoškolského vzdělávání. Periodica Academica. 1. vyd. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISSN MICHALÍK, D. Interní komunikace:teorie a praxe prostředí firem. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5., s ISSN MUŢÁKOVÁ, K. PŘÍVRATSKÁ J. Strategická společenská odpovědnost firem (CSR) a CSR filtr. Periodica Academica. 1. vyd. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISSN NOVÁK, J. Šipkový model entropie. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5., s ISSN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Sebepresentace - nástroj sociální kompetence. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Jestliţe dŧvěra, potom spolupráce. Periodica Academica. 1. vyd., Brno: VŠKE, 2010, č.. 2, roč. 5, s ISSN PAULOVÁ, I. VAŇOVÁ, J. KVOCERA, D. Společensky zodpovedné podnikaniezáruka prosperity a udrţatěľného rozvoja organizácie. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN

17 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ VE SBORNÍCÍCH KONFERENCÍ KOMÁREK, J. Kvalita a otevřenost aktuální výzva vývoje vysokoškolského vzdělávání. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN KOMÁREK, J. Multicriteria decision and its pitfalls. In International Scientific Conference Firm and Competitive Environment. Brno: Mendel University, 2010, s ISBN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Práce jako seberealizace. In Sborník vědecké konference Mendlovy univerzity Firma a konkurenční prostředí Brno: Mendlova univerzita, 2010, s ISBN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Etika profesí. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. Praha: Vysoká škola hotelová, 2010, s ISBN MICHALÍK, D. Změny na úrovni jedinec skupina - organizace. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN MUŢÁKOVÁ, K. PŘÍVRATSKÁ, J. Strategická společenská odpovědnost firem (CSR) a CSR filtr. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Jestliţe dŧvěra, potom spolupráce. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno:VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN

18 ÚSTAV PRÁVA Ředitel ústavu: JUDr. Hana GUTOVÁ, Ph.D. SEZNAM VÝZKUMNÝCH ZPRÁV VĚDECKÝCH PROJEKTŮ JURČÍK, R. PPP projekty v České republice - analýza konkrétních koncesních smluv a kvazikoncesí se zaměřením na jejich věcné vyuţití. Výzkumná zpráva. In: Partnerství veřejného a soukromého sektoru, Právní a ekonomické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., s ISBN JURČÍK, R. Public Procurement and Public Private Partnership. Grantový projekt Jean- Monnet. No /001 (doba řešení 2007 aţ 2010), (spoluřešitel). JURČÍK, R. Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu. Výzkumný záměr. Brno: Mendelova univerzita, MSM /04/02, (spoluřešitel). PINDEŠ, M. Posouzení kontrolními činnosti NKÚ ve věci podpora rybářství v ČR podle operačních programů v letech Právní analýza relevance postoupení věci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2010, 5 s. PINDEŠ, M. Dohody o generálním narovnání uzavřené mezi PREMIO Invest spol. s.r.o. a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci. Právní rozbor. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2010, 17 s. SEZNAM KNIH, MONOGRAFIÍ, UČEBNIC, SKRIPT FRYŠTENSKÁ, M. Základy ústavního práva a státovědy. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 65 s. FRYŠTENSKÁ, M. Občanské právo hmotné a procesní. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 38 s. FRYŠTENSKÁ, M. Správní právo. Studijní opora. Brno: VŠKE, 2010, 89 s. ISBN FRYŠTENSKÁ, M. Zákaz diskriminace a problematika multikulturalismu. Edice Monografie. Brno: VŠKE, 2010, 147 s. ISBN GUTOVÁ, H. Pracovní právo I. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 32s. GUTOVÁ, H. Sociální zabezpečení. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 26 s. GUTOVÁ, H. Pracovní právo II. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 22 s. GUTOVÁ, H. Obchodní právo II. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 18 s. JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. JURČÍK, R. Správní řád a řízení o veřejných zakázkách. In: POMAHAČ, R. - PRŦCHA, P. - MATES, P. Správní řád v praxi. 19. vyd. 2. Praha: Verlag Dashofer, s ISSN JURČÍK, R. Finanční právo. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 44 s. 18

19 JURČÍK, R. Draţební operace. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 12 s. KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. Ţivnostenské podnikání. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 39 s. KEJDOVÁ, M. Ochrana hospodářské soutěţe. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 38 s. KOSTÍK, R. Stavební řízení. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 44 s. KOSTÍK, R. Právní vztahy k nemovitostem. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 23 s. PINDEŠ, M. Obchodní právo I. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 28 s. PINDEŠ, M. SKALKA, P. Obchodní smlouvy v praxi. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 57 s. PINDEŠ, M. Úvod do studia a teorie práva. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 12 s. PINDEŠ, M. GUTOVÁ, H. Obchodní právo. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 33 s. PINDEŠ, M. Rozhodčí řízení. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 22 s. PINDEŠ, M. Tvorba práva a její pravidla. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 34 s. PINDEŠ, M. Základy práva EU. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 35 s. PINDEŠ, M. ZAPLETAL, L. Souvislosti etiky podnikání. Edice Monografie. Brno: VŠKE, 2010, 116 s. ISBN PŘEHLED STUDIJNÍCH TEXTŮ A POMŮCEK FRYŠTENSKÁ, M. Správní právo. Sylabus. Brno: VŠKE, GUTOVÁ, H. Rodinné právo. Sylabus. Brno: VŠKE, GUTOVÁ, H. Právo a politika zaměstnanosti. Sylabus. Brno: VŠKE, JURČÍK, R. Správa daní a poplatků. Sylabus. Brno: VŠKE, KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. Ţivnostenské právo. Sylabus. Liberec: VŠKE, KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. Insolvence. Sylabus. Liberec: VŠKE, PINDEŠ, M. Tvorba práva a její pravidla. Sylabus. Brno: VŠKE, PINDEŠ, M. Evropská ekonomická integrace. Sylabus. Brno: VŠKE, SEZNAM RECENZOVANÝCH PUBLIKACÍ FRYŠTENSKÁ, M. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech. Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN GUTOVÁ, H. Řízení ve věcech nemocenského pojištění. Periodica Academica, Brno:VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN JURČÍK, R. Veřejné zakázky před volbami do Poslanecké sněmovny v legislativním procesu. Právní rozhledy sv. 18, č. 3, s. 2. ISSN

20 JURČÍK, R. Změny právní úpravy veřejných zakázek v ČR a nové trendy v této oblasti -- zákon č. 417/2009 Sb., nové finanční limity od do a principy zeleného zadávání. Právní fórum sv. 7, č. 2, s ISSN SEZNAM ODBORNÝCH PUBLIKACÍ JURČÍK, R. Veřejné zakázky a PPP projekty - legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích se zaměřením na úspory veřejných prostředkŧ, centrální akvizice, elektronické zadávání, protikorupční postupy a sociální aspekty. Ekonomický časopis sv. 7, č. 58, s ISSN PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ VE SBORNÍCÍCH KONFERENCÍ FRYŠTENSKÁ, M. Multikultura v pracovně právních vztazích. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN GUTOVÁ, H. Skončení pracovního poměru. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN JURČÍK, R. - OSTŘÍŢEK, J. - POMAZALOVÁ, N. Veřejné zakázky a PPP projekty -- legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích" se zaměřením na úspory veřejných prostředkŧ, centrální akvizice, elektronické zadávání, protikorupční postupy a sociální aspekty. In Sborník 4. ročníku mezinárodní konference o veřejné zakázkách a PPP projektech , Brno: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2010, 1 s. JURČÍK, R. Praktické problémy bránící vyuţívání koncesních smluv při realizaci veřejných investic. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN JURČÍK, R. PPP projekty v České republice - analýza stavu k [CD-ROM]. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE FFÚ, 2010, s ISBN JURČÍK, R. Green procurement of public contracts with a view to the field of the agriculture products. [CD-ROM]. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, s ISBN PINDEŠ, M. Law as a Pedagogical Discipline New Teaching Trends at Others than Faculties of Law. In Zborník medzinárodnej konferencie Právo ako zjednocovateľ európy veda a prax Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2010, s ISBN

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2013 Ročenka 2013 Seznam publikací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více