Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8"

Transkript

1 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011

2 Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavŧ VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2010 Vydavatel: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Šujanovo nám. 356/1, Brno Tisk: GNT s.r.o. Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN

3 Obsah PŘEDMLUVA... 5 PŘEHLED akademických pracovníkŧ jednotlivých ústavŧ VŠKE... 6 PŘEHLED NOSITELŦ AKADEMICKÉHO TITULU DOKTOR... 9 ÚSTAV EKONOMIE ÚSTAV MANAGEMENTU A SOCIÁLNÍCH VĚD ÚSTAV PRÁVA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY ÚSTAV BEZPEČNOSTI SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ STUDENTŦ 2009/

4 ROČENKA 2010 obsahuje seznam publikací a zpráv pedagogŧ, vědeckých pracovníkŧ a studentŧ Vysoké školy Karla Engliše, a.s., které byly v roce 2010 zveřejněny. Tyto publikace a zprávy seznamují širokou odbornou veřejnost s výsledky vědecké práce na VŠKE, a.s., které byly dosaţeny v minulém období. Dále ročenka obsahuje seznam akademických pracovníkŧ školy se zařazením k jednotlivým ústavŧm VŠKE, dále udělení akademického titulu doktor v roce Ročenka má následující řazení jednotlivých přehledů: Předmluva rektora Vysoké školy Karla Engliše, a.s., doc. PhDr. Ladislava Zapletala, CSc. Přehled akademických pracovníkŧ jednotlivých ústavŧ VŠKE, a.s. v roce 2010 Přehled udělení akademického titulu doktor v roce 2010 Seznam výzkumných zpráv vědeckých projektŧ Přehled knih, monografií, učebnic a skript Přehled studijních textŧ a pomŧcek Seznam recenzovaných publikací Seznam odborných publikací Přehled příspěvkŧ ve sbornících konferencí Seznam kvalifikačních prací studentŧ 2009/2010 Podrobnější informace o publikační činnosti citované v této ročence lze získat také na příslušných ústavech vysoké školy, případně lze autory publikací kontaktovat na jejich ové adrese uvedené na stránkách Kontaktovat lze také VŠKE, a.s. telefonicky na čísle , nebo

5 PŘEDMLUVA Vysoká škola Karla Engliše, a.s. předkládá odborné, ale i širší veřejnosti aktuální přehled publikačních aktivit svého pedagogického sboru. Děje se tak nejen pro shrnutí příspěvkŧ našich pedagogŧ v oblasti managementu, ekonomie, práva a sociálních věd, ale rovněţ proto, abychom činnost naší školy transparentně prezentovali. Přehled publikačních aktivit VŠKE, a.s. reprezentuje základní teoretickou bázi, v níţ je veřejnosti ukázána snaha zaměstnancŧ školy přispět do širokého proudu teoretického bádání a současně zkvalitňovat pedagogický proces vŧči studentŧm. Aktuálně vycházející souhrn ukazuje nejen spektrum publikačního úsilí pedagogického sboru, ale současně uvádí výsledky práce studentŧ jejich bakalářské práce. Doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. rektor VŠKE, a.s. 5

6 PŘEHLED akademických pracovníků jednotlivých ústavů VŠKE ÚSTAV EKONOMIE Ing. Blanka BARÁKOVÁ, Ph.D. Doc. Ing. Štefan BUGRI, MPH, PhD. (ředitel ústavu od ) Ing. Bohuslava FRÜHAUFOVÁ Ing. Soňa HAVELKOVÁ Ing. Roman HORÁK, CSc. Prof. Ing. Marie JUROVÁ, CSc. (ředitelka ústavu do ) Ing. Michaela JUROVÁ Prof. Ing. Jozef KRÁĽOVIČ, CSc. Doc. Ing. Peter MARKOVIČ, PhD. Ing. Kvetoslava MARYŠKOVÁ Ing. Milan PALÁT, Ph.D. Ing. Martin PERNICA, Ph.D. Ing. Jaroslav ROMPOTL Ing. Ivana ŠAFARČÍKOVÁ, Ph.D. Ing. Michal ŠINSKÝ, PhD. (do ) Ing. Svatava TESAŘOVÁ, CSc. Doc. JUDr. Ing. Oldřich TVRDOŇ, CSc. 6

7 ÚSTAV MANAGEMENTU A SOCIÁLNÍCH VĚD Mgr. Zuzana BUBENÍČKOVÁ Mgr. Jaroslav BURIÁNEK PhDr. Ing. Jaroslava DĚDKOVÁ, Ph.D. PaedDr. Ivona FUTSCHIKOVÁ Ing. Jiří KOLEŇÁK, Ph.D. Prof. Ing. Jaroslav KOMÁREK, CSc. (ředitel ústavu do ) Ing. Zdeněk KRABS Ing. Olga KUBOVÁ Ing. Josef MELČ PhDr. David MICHALÍK, Ph.D. (ředitel ústavu od ) Bc. Ing. Karina MUŢÁKOVÁ Prof. Ing. Jáchym NOVÁK, CSc.( ) Mgr. Barbora NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Ph.D. Ing. Radmila PRESOVÁ, Ph.D. Doc. Ing. Vítězslav STODŦLKA, CSc. Doc. Mgr. Peter STOLIČNÝ, ArtD. Mgr. Ivana TÁLSKÁ (KADLČKOVÁ) Mgr. Alena TESARČÍKOVÁ Ing. Jan TESAŘ Doc. PhDr. Ladislav ZAPLETAL, CSc. ÚSTAV PRÁVA JUDr. Marcela FRYŠTENSKÁ, Ph.D. JUDr. Hana GUTOVÁ, Ph.D. (ředitelka ústavu od ) Mgr. Jitka HORÁČKOVÁ Doc. JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D. JUDr. Eva KARHANOVÁ HORYNOVÁ JUDr. Miroslava KEJDOVÁ (od ) JUDr. Radim KOSTÍK JUDr. Josef PAULDURA JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. (ředitel ústavu do ) JUDr. Romana STAŇKOVÁ 7

8 ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Mgr. Jan BERKI Ing. Ladislav DOBROVOLSKÝ Doc. Ing. Jiří GAJDOŠÍK, CSc. Prof. Ing. Milan GOLIAN, CSc. Mgr. Zdeněk HRDINA Bc. Dobroslav JANKO Doc. RNDr. Pavel KOVAŘÍK, CSc. Ing. Ivo LUKÁŠ, Ph.D. Doc. Luděk LUKÁŠ, CSc. (ředitel ústavu) Prof. RNDr. Jana PŘÍVRATSKÁ, CSc., Ph.D. Ing. Mojmír VOLF (od ) Doc. Ing. Vladimír VRÁB, CSc. (od ) ÚSTAV VĚD O ZEMI A ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D. 8

9 UDĚLENÍ AKADEMICKÉHO TITULU DOKTOR ÚSTAV PRÁVA Na základě úspěšného sloţení státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorské disertační práce ve studijním programu Teorie práva udělil děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně akademický titul doktor (Ph.D.) JUDr. Marcele FRYŠTENSKÉ, Ph.D. akademické pracovnici Ústavu práva 9

10 ÚSTAV EKONOMIE Ředitel ústavu: doc. Ing. Štefan BUGRI, MPH, PhD. SEZNAM VÝZKUMNÝCH ZPRÁV VĚDECKÝCH PROJEKTŮ PERNICA, M. Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení vývoje podniku v souladu s vývojem podnikatelského prostředí. Brno: Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, Součást výzkumné zprávy o řešení projektu FP-S-1-17, 2010, 17 s. (spoluřešitel) MARKOVIČ, P. KRÁĽOVIČ, J. Dosahy uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku a moţnosti odstránenia uvedených anomálií. Výzkumná zpráva projektu IGA VŠKE 03_2010. Brno: VŠKE, 2010, 10 s. SEZNAM KNIH, MONOGRAFIÍ, UČEBNIC, SKRIPT HORÁK, R. Manaţerské účetnictví. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 57 s. ISBN JUROVÁ, M. Základy účetnictví. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 31 s. JUROVÁ, M. Finanční účetnictví. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 31 s. JUROVÁ, M. Podniková ekonomika. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 83 s. ISBN JUROVÁ, M. Logistika. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 48 s. ISBN MARKOVIČ, P. ŠINSKÝ, M. Peněţnictví a bankovnictví. Metodická príručka pre kombinovanú formu štúdia. Brno: VŠKE, 2010, 28 s. KRÁĽOVIČ, J. Finančné plánovanie podniku. Monografia. Bratislava: Sprint dva, 2010, 212 s. ISBN KRÁĽOVIČ, J. MARKOVIČ, P. Podnikové financie. Metodická príručka pre kombinovanú formu štúdia. Brno: VŠKE, 2010, 42 s. KRÁĽOVIČ, J. MARKOVIČ, P. Finanční analýza. Metodická príručka pre kombinovanú formu štúdia. Brno: VŠKE, 2010, 35 s. PALÁT, M. Evaluating relations between real GDP fluctuations and unemployment development in the Czech Republic. In: LACINA, L. ROZMAHEL, P. RUSEK, A. Financial crisis: Institutions and policies. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříţ Publishing, s ISBN PERNICA, M. Makroekonomie. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 42 s. PERNICA, M. Mikroekonomie. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Brno: VŠKE, 2010, 26 s. ŠINSKÝ, M. MARKOVIČ, P. Peněţnictví a bankovnictví. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 28 s. 10

11 TVRDOŇ, O. Likvidace podniku. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, 2010, 25 s. PŘEHLED STUDIJNÍCH TEXTŮ A POMŮCEK BUGRI, Š. Veřejná ekonomika. Prezentace pro předmět. Brno:VŠKE, 2010 BUGRI, Š. Veřejná ekonomika. Sylabus. Brno:VŠKE, 2010 HORÁK, R. Manaţerské účetnictví. Prezentace pro předmět. Brno:VŠKE, 2010 PERNICA, M. Makroekonomie. Prezentace pro předmět. Brno:VŠKE, 2010 PERNICA, M. Základy účetnictví. Prezentace pro předmět. Brno:VŠKE, 2010 TESAŘOVÁ, S. Sbírka příkladů z ekonomiky. 2. aktualizované vydání, Liberec: Obchodní akademie, 2010, 89 s. TVRDOŇ, O. Likvidace podniku. Sylabus. Brno:VŠKE, 2010 TVRDOŇ, O. Ekonomika EU. Sylabus. Brno:VŠKE, 2010 SEZNAM RECENZOVANÝCH PUBLIKACÍ KRÁĽOVIČ, J. KRÁLIKOVÁ, S. Hodnotenie efektívnosti investícií na Slovensku prieskum. Ekonomika a manaţment. Bratislava: FPM EU, 2010, č. 2, s ISSN KRÁĽOVIČ, J. Vývoj a súčasný stav platobného systému na Slovensku. Periodica Academica, 2010, č. 1, roč. V, s ISSN MARKOVIČ, P. Prednosti a riziká uplatňovania reálnej hodnoty pri oceňovaní finančních nástrojov. Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN MAURITZOVÁ, I. BUGRI, Š. Ekonomická migrace a mobilita pracovní síly jsou dva naprosto odlišné pojmy. Systémový přístup je nutností. Zdravotníctvo a sociálna práca, Bratislava: Samosato, 2010, č. 3-4, s , ISSN MAURITZOVÁ, I. BUGRI, Š. Kvalita ţivota ve stáří a podpora aktivity ve vyšším věku. Ekonomická situace a mezigenerační vztahy. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Samosato, 2010, č. 3-4, s , ISSN MAZALÁNOVÁ, A. NĚMCOVÁ, J. KALÁTOVÁ, D. BUGRI, Š. Etika ve společnosti a podnikání. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Samosato, 2010, č. 3-4, s , ISSN PALÁT, M. Evaluation of relation between investments and savings in Central European countries. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, sv. LVIII, č. 3, s ISSN PALÁT, M. Specifika vývoje trhu práce v České republice. Logos Polytechnikos sv. 1, č. 3, s ISSN PALÁT, M. Geopoliticko-ekonomické perspektivy Evropské unie. Periodica Academica, Brno: VŠKE, sv. V, č. 1, s ISSN PALÁT, M. Dopady krize pro investice v Pobaltí: Případ Estonska. Periodica Academica, Brno: VŠKE, sv. V, č. 2, s ISSN PERNICA, M. - HANUŠOVÁ, H. Oceňování dlouhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou. Trendy ekonomiky a managementu, 2010, roč. IV, č. 7, s ISSN:

12 ŠINSKÝ M. Ekonomické hodnotenie investíčnych projektov teória versus prax. Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN TESAŘOVÁ, S. Počátky měnové integrace v Evropské unii. Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN PRESOVÁ, R. TVRDOŇ, O. ŢIVĚLOVÁ, A. Leasingové obchodní operace. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, 2010, č. 3, vol. LVIII, s , ISSN PRESOVÁ, R. TVRDOŇ, O. Marketing v pekárenství. Ročenka pekaře a cukráře. 2010, č. 1, sv. 18, s ISSN PRESOVÁ, R. ŢIVĚLOVÁ, A. TVRDOŇ, O. Obchod České republiky s produkty beta vulgaris. Obchod a finance. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 2010, s ISBN TVRDOŇ, O. Ţivotní cykly pekařských výrobkŧ. Potravinářská revue. Agral s.r.o., 2010, č. 6, s ISSN SEZNAM ODBORNÝCH PUBLIKACÍ HORÁK, R. Financial standardization in NATO. Hadtudományi Szemle, 2010, vol. 8, No. 3, p ISSN MARKOVIČ, P. Amortizovaná obstarávacia cena ocenenie obligácie drţanej do splatnosti. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 3, s ISSN MARKOVIČ, P. Durácia špecifický ukazovateľ rizikovosti obligácie. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 4, s ISSN MARKOVIČ, P. Cash flow ako indikátor finančnej a výnosovej sily podniku. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 6, s ISSN MARKOVIČ, P. Úver alebo lízing? Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 7-8, s ISSN MARKOVIČ, P. Opcia a opčné právo. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, č. 9 (2010), s ISSN MARKOVIČ, P. Čo ovplyvňuje cenu. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2010, č. 10, s ISSN MARKOVIČ, P. Opcia a investičný projekt. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, č. 11 (2010), s ISSN MARKOVIČ, P. Vplyv uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku. Finančný manaţment a controlling v praxi. Bratislava: Iura Edition, č. 11 (2010), s ISSN

13 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ VE SBORNÍCÍCH KONFERENCÍ BARÁKOVÁ, B. Vývoj podnikatelského prostředí v kontextu významných změn v dějinách ČR. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN BUGRI, Š. Východiská zo zadlţenosti Slovenska a krajín EÚ. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN HORÁK, R. Úloha finančního řízení v rezortu obrany při řešení problémŧ a dopadŧ současné krize. In Sborník XV. Mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: FFÚ VŠE, 2010, s ISBN HORÁK, R. Systém sociálního zabezpečení vojákŧ z povolání a zdaňování jejich nárokŧ. In Sborník XIII. ročník mezinárodní konference Daně teorie a praxe Brno: SVBŠ STING, v.o.s., 2010, s ISBN HORÁK, R. Improving of the financial support in an organization of public sector and its effective management. In Sborník abstraktů konference Eurasia Business and Economics Society, Atheny , Řecko, 2010, 1 s. ISBN JUROVÁ, M. SUTORMINA, E. Universal evaluation of existing suppliers and suppliers selected by customer for small and medium-sized companies. In Ekonomika a management organizací. Výzkum Výuka Praxe. Brno: MU, , s. 12, ISBN JUROVÁ, M. Tvorba strategie opatřování materiálových zdrojŧ. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN KRÁĽOVIČ, J. KRÁLIKOVÁ S. Hodnotenie efektívnosti investicií na Slovenskuvýsledky prieskumu. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN MARKOVIČ, P. Uplatnenie komplexných rovnováţnych (opčných) modelov pri prijímaní finančných rozhodnutí. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. [CD ROM] 6. ročník konference, Zlín 15. dubna Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 6 s. ISBN MARKOVIČ, P. Vplyv uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku. In Zborník prednášok a príspevkov medzinárodnej konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika [CD ROM] V. medzinárodná vedecká konferencia, Ţilina Editor Tatiana Čorejová. Ţilina: EDIS vydavateľstvo Ţilinskej univerzity, 2010, s ISBN MARKOVIČ, P. Aplikácia opčného modelu v procese finančného rozhodovania. In Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie Jak dál po krizi. Medzinárodná vedecká konferencia. Praha Praha: Fakulta podnikohospodářská, VŠE, 2010, 5 s. MARKOVIČ, P. ŠINSKÝ, M. Informationsasymmetrie und ihre praktische Aufdeckung bei Analyse eines börsennotierten Unternehmens. In Zborník príspevkov IV. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov Ekonomika, financie a manaţment podniku IV. [CD ROM] Bratislava Bratislava: FPM EU, 2010, 4 s. ISBN MARKOVIČ, P. Přednosti a nedostatky uplatňování reálné hodnoty při oceňování finančních nástrojŧ-část 2. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISSN ISBN

14 PALÁT, M. Intertemporal approach to the analysis of investments and savings in countries of the Visegrad group. In ŢUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, s ISBN PALÁT, M. Observing relationships between the rate of savings and the rate of investments in new member countries of European Union. [CD-ROM]. In EACES 11-th Bi-Annual Conference of European Association for Comparative Economic Studies: Comparing Responses to Global Instability. Tartu: European Association for Comparative Economic Studies, s ISBN PALÁT, M. Význam geopolitických faktorŧ pro další směřování světového hospodářství. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ISBN PALÁT, M. Investments and savings in established member countries of the European Union. [CD-ROM]. In Proceedings of the VI. International Conference on Applied Business Research ICABR, Ras Al Khaimah: Kasetsart University, s ISBN PALÁT, M. The development of the rate of investments in connection with the rate of savings in EEA-countries. [CD-ROM]. In ROZMAHEL, P. FIDRMUC, J., KORHONEN, I. LACINA, L. RUSEK, A. Proceedings of Abstracts of the International Conference Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future, Brno: Mendel University in Brno, s ISBN PALÁT, M. Dopady krize pro investice v Pobaltí:Případ Estonska. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN PERNICA, M. HANUŠOVÁ, H. Problematika opravných poloţek dle Českých účetních standardŧ z pohledu moţnosti zachycení reálné hodnoty majetku. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN ŠAFARČÍKOVÁ, I. Analýza metod konsolidované účetní závěrky. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN ŠINSKÝ, M. Vnímanie utopených nákladov vo finančnom rozhodovaní podniku. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN ŠINSKÝ, M. MARKOVIČ, P. Sklon k informačnej dostupnosti v kontexte investičného rozhodovania. In Ekonomika, financie a manaţment podniku IV. [CD-ROM] IV. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Zborník príspevkov, Bratislava Bratislava: FPM EU v Bratislave, 2010, 6 s. ISBN ŢÁK, S. BUGRI, Š. Vízia premeny sociálneho modelu pre 21. storočí. In Zborník príspevkov Medzinárodnej konferencie VŠZaSP Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenia z aspektu pomáhajúcich profesií. Prešov: Ústav zdravotníctva a sociálnej práce, Samosato, 2010, 5 s. ISBN

15 ÚSTAV MANAGEMENTU A SOCIÁLNÍCH VĚD Ředitel ústavu: PhDr. David MICHALÍK, Ph.D. SEZNAM VÝZKUMNÝCH ZPRÁV VĚDECKÝCH PROJEKTŮ NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. KUBEKOVÁ, L. Sebeprezentace jako nástroj úspěšného osobnostního a profesního vývoje. Výzkumná zpráva projektu IGA VŠKE 02_2010. Brno: VŠKE, 2010, 34 s. In Sborník vědeckých prací Interní grantové agentury VŠKE Brno: VŠKE, ISBN SEZNAM KNIH, MONOGRAFIÍ, UČEBNIC, SKRIPT KOMÁREK, J. Základy managementu I. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 50 s. ISBN KOMÁREK, J. Základy managementu II. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 57 s. ISBN MICHALÍK, D. Psychologie řízení. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 39 s. ISBN MICHALÍK, D. Podniková kultura. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 38 s. ISBN MICHALÍK, D. Personální management. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 20 s. MICHALÍK, D. Management jakosti a bezpečnosti. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 19 s. MUŢÁKOVÁ, K. Demografie. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 91 s. ISBN: NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Úvod do filosofie. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 23 s. NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Základy psychologie. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 24 s. NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Profesní etika. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 24 s. ZAPLETAL, L. Rétorika. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 41 s. ZAPLETAL, L. Moderní dějiny. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 33 s. ZAPLETAL, L. Sociální komunikace. Metodická příručka pro studium předmětu v kombinované formě. Brno: VŠKE, 2010, 20 s. ZAPLETAL, L. Frekvenční slovník společenskovědních předmětŧ vyučovaných na VŠKE. Brno: VŠKE, 2010, 140 s. ZAPLETAL, L. Sociologie pro ekonomy I. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, s. ISBN ZAPLETAL, L. Sociologie pro ekonomy II. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 47 s. ISBN ZAPLETAL, L. - PINDEŠ, M. Souvislosti etiky podnikání. Edice Monografie. Brno: VŠKE, 2010, 116 s. ISBN

16 PŘEHLED STUDIJNÍCH TEXTŮ A POMŮCEK KOMÁREK, J. Základy managementu. Sylabus. Brno: VŠKE, KOMÁREK, J. Základy managementu. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, KOMÁREK, J. Strategický management. Sylabus. Brno: VŠKE, KOMÁREK, J. Strategický management. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, KOMÁREK, J. Kvantitativní metody. Sylabus. Brno: VŠKE, MICHALÍK, D. Personální management. Sylabus. Brno: VŠKE, MICHALÍK, D. Personální management. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, MICHALÍK, D. Management jakosti a bezpečnosti. Sylabus. Brno: VŠKE, MICHALÍK, D. Podniková kultura. Sylabus. Brno: VŠKE, NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Profesní etika. Sylabus. Brno:VŠKE, STOLIČNÝ, P. Rétorika. Studijní text. Brno: VŠKE, 2010, 31 s. STOLIČNÝ, P. Rétorika. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, STOLIČNÝ, P. Marketing. Prezentace pro předmět. Brno: VŠKE, STOLIČNÝ, P. Marketing. Sylabus. Brno: VŠKE, SEZNAM RECENZOVANÝCH PUBLIKACÍ KOMÁREK, J. Ekonomické aspekty vývoje silniční nákladní dopravy. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN KOMÁREK, J. Kvalita a otevřenost - aktuální výzva vysokoškolského vzdělávání. Periodica Academica. 1. vyd. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISSN MICHALÍK, D. Interní komunikace:teorie a praxe prostředí firem. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5., s ISSN MUŢÁKOVÁ, K. PŘÍVRATSKÁ J. Strategická společenská odpovědnost firem (CSR) a CSR filtr. Periodica Academica. 1. vyd. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISSN NOVÁK, J. Šipkový model entropie. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5., s ISSN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Sebepresentace - nástroj sociální kompetence. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Jestliţe dŧvěra, potom spolupráce. Periodica Academica. 1. vyd., Brno: VŠKE, 2010, č.. 2, roč. 5, s ISSN PAULOVÁ, I. VAŇOVÁ, J. KVOCERA, D. Společensky zodpovedné podnikaniezáruka prosperity a udrţatěľného rozvoja organizácie. Periodica Academica, Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN

17 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ VE SBORNÍCÍCH KONFERENCÍ KOMÁREK, J. Kvalita a otevřenost aktuální výzva vývoje vysokoškolského vzdělávání. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN KOMÁREK, J. Multicriteria decision and its pitfalls. In International Scientific Conference Firm and Competitive Environment. Brno: Mendel University, 2010, s ISBN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Práce jako seberealizace. In Sborník vědecké konference Mendlovy univerzity Firma a konkurenční prostředí Brno: Mendlova univerzita, 2010, s ISBN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Etika profesí. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. Praha: Vysoká škola hotelová, 2010, s ISBN MICHALÍK, D. Změny na úrovni jedinec skupina - organizace. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN MUŢÁKOVÁ, K. PŘÍVRATSKÁ, J. Strategická společenská odpovědnost firem (CSR) a CSR filtr. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B. Jestliţe dŧvěra, potom spolupráce. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno:VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN

18 ÚSTAV PRÁVA Ředitel ústavu: JUDr. Hana GUTOVÁ, Ph.D. SEZNAM VÝZKUMNÝCH ZPRÁV VĚDECKÝCH PROJEKTŮ JURČÍK, R. PPP projekty v České republice - analýza konkrétních koncesních smluv a kvazikoncesí se zaměřením na jejich věcné vyuţití. Výzkumná zpráva. In: Partnerství veřejného a soukromého sektoru, Právní a ekonomické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., s ISBN JURČÍK, R. Public Procurement and Public Private Partnership. Grantový projekt Jean- Monnet. No /001 (doba řešení 2007 aţ 2010), (spoluřešitel). JURČÍK, R. Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu. Výzkumný záměr. Brno: Mendelova univerzita, MSM /04/02, (spoluřešitel). PINDEŠ, M. Posouzení kontrolními činnosti NKÚ ve věci podpora rybářství v ČR podle operačních programů v letech Právní analýza relevance postoupení věci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2010, 5 s. PINDEŠ, M. Dohody o generálním narovnání uzavřené mezi PREMIO Invest spol. s.r.o. a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci. Právní rozbor. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2010, 17 s. SEZNAM KNIH, MONOGRAFIÍ, UČEBNIC, SKRIPT FRYŠTENSKÁ, M. Základy ústavního práva a státovědy. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 65 s. FRYŠTENSKÁ, M. Občanské právo hmotné a procesní. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 38 s. FRYŠTENSKÁ, M. Správní právo. Studijní opora. Brno: VŠKE, 2010, 89 s. ISBN FRYŠTENSKÁ, M. Zákaz diskriminace a problematika multikulturalismu. Edice Monografie. Brno: VŠKE, 2010, 147 s. ISBN GUTOVÁ, H. Pracovní právo I. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 32s. GUTOVÁ, H. Sociální zabezpečení. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 26 s. GUTOVÁ, H. Pracovní právo II. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 22 s. GUTOVÁ, H. Obchodní právo II. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 18 s. JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. JURČÍK, R. Správní řád a řízení o veřejných zakázkách. In: POMAHAČ, R. - PRŦCHA, P. - MATES, P. Správní řád v praxi. 19. vyd. 2. Praha: Verlag Dashofer, s ISSN JURČÍK, R. Finanční právo. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 44 s. 18

19 JURČÍK, R. Draţební operace. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 12 s. KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. Ţivnostenské podnikání. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 39 s. KEJDOVÁ, M. Ochrana hospodářské soutěţe. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 38 s. KOSTÍK, R. Stavební řízení. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 44 s. KOSTÍK, R. Právní vztahy k nemovitostem. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 23 s. PINDEŠ, M. Obchodní právo I. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 28 s. PINDEŠ, M. SKALKA, P. Obchodní smlouvy v praxi. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 57 s. PINDEŠ, M. Úvod do studia a teorie práva. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 12 s. PINDEŠ, M. GUTOVÁ, H. Obchodní právo. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 33 s. PINDEŠ, M. Rozhodčí řízení. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 22 s. PINDEŠ, M. Tvorba práva a její pravidla. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 34 s. PINDEŠ, M. Základy práva EU. Metodická příručka pro kombinovanou formu studia. Brno: VŠKE, 2010, 35 s. PINDEŠ, M. ZAPLETAL, L. Souvislosti etiky podnikání. Edice Monografie. Brno: VŠKE, 2010, 116 s. ISBN PŘEHLED STUDIJNÍCH TEXTŮ A POMŮCEK FRYŠTENSKÁ, M. Správní právo. Sylabus. Brno: VŠKE, GUTOVÁ, H. Rodinné právo. Sylabus. Brno: VŠKE, GUTOVÁ, H. Právo a politika zaměstnanosti. Sylabus. Brno: VŠKE, JURČÍK, R. Správa daní a poplatků. Sylabus. Brno: VŠKE, KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. Ţivnostenské právo. Sylabus. Liberec: VŠKE, KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. Insolvence. Sylabus. Liberec: VŠKE, PINDEŠ, M. Tvorba práva a její pravidla. Sylabus. Brno: VŠKE, PINDEŠ, M. Evropská ekonomická integrace. Sylabus. Brno: VŠKE, SEZNAM RECENZOVANÝCH PUBLIKACÍ FRYŠTENSKÁ, M. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech. Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN GUTOVÁ, H. Řízení ve věcech nemocenského pojištění. Periodica Academica, Brno:VŠKE, 2010, č. 1, roč. 5, s ISSN JURČÍK, R. Veřejné zakázky před volbami do Poslanecké sněmovny v legislativním procesu. Právní rozhledy sv. 18, č. 3, s. 2. ISSN

20 JURČÍK, R. Změny právní úpravy veřejných zakázek v ČR a nové trendy v této oblasti -- zákon č. 417/2009 Sb., nové finanční limity od do a principy zeleného zadávání. Právní fórum sv. 7, č. 2, s ISSN SEZNAM ODBORNÝCH PUBLIKACÍ JURČÍK, R. Veřejné zakázky a PPP projekty - legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích se zaměřením na úspory veřejných prostředkŧ, centrální akvizice, elektronické zadávání, protikorupční postupy a sociální aspekty. Ekonomický časopis sv. 7, č. 58, s ISSN PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ VE SBORNÍCÍCH KONFERENCÍ FRYŠTENSKÁ, M. Multikultura v pracovně právních vztazích. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN GUTOVÁ, H. Skončení pracovního poměru. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN JURČÍK, R. - OSTŘÍŢEK, J. - POMAZALOVÁ, N. Veřejné zakázky a PPP projekty -- legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích" se zaměřením na úspory veřejných prostředkŧ, centrální akvizice, elektronické zadávání, protikorupční postupy a sociální aspekty. In Sborník 4. ročníku mezinárodní konference o veřejné zakázkách a PPP projektech , Brno: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2010, 1 s. JURČÍK, R. Praktické problémy bránící vyuţívání koncesních smluv při realizaci veřejných investic. [CD-ROM]. In Sborník konference Ekonomika a právo; synergie nebo antagonismus? Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2010, č. 2, roč. 5, s ISBN JURČÍK, R. PPP projekty v České republice - analýza stavu k [CD-ROM]. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE FFÚ, 2010, s ISBN JURČÍK, R. Green procurement of public contracts with a view to the field of the agriculture products. [CD-ROM]. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, s ISBN PINDEŠ, M. Law as a Pedagogical Discipline New Teaching Trends at Others than Faculties of Law. In Zborník medzinárodnej konferencie Právo ako zjednocovateľ európy veda a prax Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2010, s ISBN

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Katedra ekonomiky (182)

Katedra ekonomiky (182) Katedra ekonomiky (182) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra ekonomiky zajišťovala výuku předmětů, které poskytují především teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Ing. Igor Černý, Ph.D. 1. Strukturální pomoc EU ve vybraných oblastech a společnostech 2. Analýza vybraných politik EU/ES 3. Ekonomická

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9.. 0 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Rajská budova VŠE, místnost RB 09 (první patro) 8:0-9: Registrace

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Seminární témata vypisovaná na ak. rok 2013/2014 vztahující se k předmětu CV06 Inženýrský seminář I

Seminární témata vypisovaná na ak. rok 2013/2014 vztahující se k předmětu CV06 Inženýrský seminář I Seminární témata vypisovaná na ak. rok 2013/2014 vztahující se k předmětu CV06 Inženýrský seminář I témata pro kombinovanou formu studia vedoucí diplomové práce název seminární práce student 1 Ing. Aigel

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Studenti jsou povinni se dostavit na termín 1. konzultace stanovený vedoucím bakaláské práce, v pípad individuální konzultace vedoucího

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Katedra řízení (190)

Katedra řízení (190) Katedra řízení (190) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Profilovým zaměřením Katedry řízení v oblasti výzkumu, výuky a poradenství je zkoumání činnosti podniků (především podniků zemědělské

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing.

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing. Ministr Ťok Dan, Ing. 400 náměstka člena vlády Feranec Milan, Mgr. 800 náměstka člena vlády 200 infrastruktury civilního letectví a kosmických aktivit Rudolecký Kamil, Mgr. 070 vnějších vztahů Voplatková

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více