POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:"

Transkript

1 POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/ M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000

2 2 INDEX 2 KATALOG ÚDRŽBY M.01.- NORMY OBECNĚ M.02.- OBAL A HMOTNOSTI M.03.- MANIPULACE M.04.- PRAVIDLA PRO UPEVNĚNÍ M.05.- POKYNY PRO INSTALACI M.06.- ÚDRŽBA M.07.- HLUČNOST M.08.- ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA M.09.- SKLADOVÁNÍ M.10.- ODESLÁNÍ K LIKVIDACI M.11.- VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

3 Tato Příručka pro použití a údržbu je nedílnou součástí dodávky zařízení a musí být snadno dostupná personálu, který má za úkol provoz a údržbu stroje. Uživatel, obsluhující pracovník i technik údržby musí znát obsah této příručky. Popisy a ilustrace v této příručce nechápejte jako závazné. Pokud to nepovede ke změnám hlavních charakteristik popsaných strojů, výrobce si vyhrazuje právo provádět jakékoli úpravy mechanizmů, komponent a příslušenství, které jsou považovány za nutné pro úpravu produktu, nebo z konstrukčních, nebo komerčních důvodů a to kdykoli, bez povinnosti okamžitě upravovat obsah této příručky. 3

4 A) ADRESA MÍSTNÍHO DEALERA NEBO SERVISNÍHO PRACOVIŠTĚ 4 B) IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ K identifikaci zařízení slouží kód objednávky uvedený v potvrzení objednávky, na faktuře a na obalu. 1) Kód stroje 2) Registrační kód stroje C) KDY SE STROJ NESMÍ POUŽÍVAT - Zařízení FIBC Unloader NEJSOU KONSTRUOVÁNA pro provoz v nebezpečném prostředí, ani k používání při manipulaci s nebezpečnými materiály. Proto musíte informovat výrobce, pokud zařízení budete chtít takovým způsobem použít. Nebezpečné jsou tyto materiály: - materiály které jsou nebezpečné na dotek a/nebo při vdechnutí; - hořlavé materiály; - explosivní materiály; - materiály které jsou škodlivé z bakteriologického nebo virologického hlediska. Přísně se zakazuje spouštět tento stroj do provozu v podniku, který nebyl deklarován jako vyhovující požadavkům Směrnice 14/06/1982 (89/392/ECC) V souvislosti s tím je ten, kdo systém instaloval,. zodpovědný za provedení nezbytných opatření nebo za zajištění bezpečnostních zařízení, aby nedocházelo ke zranění osob a poškození majetku v případě poruchy.

5 5 UPOZORNĚNÍ - Instalace a používání tohoto zařízení, ať zčásti nebo vcelku, je povoleno pouze oprávněným osobám. - Kovový rám zařízení je nutno uzemnit. - Je zakázáno používat toto zařízení jinými než specifikovanými způsoby. - Pečlivě si přečtěte varování a upozornění na nebezpečí, která jsou na zařízení. - Varování a upozornění na nebezpečí, která jsou na zařízení, je zakázáno odstraňovat. - Je zakázáno provádět opravy, údržbu, úpravy a přijímat jakákoli opatření, která nejsou naprosto nutná pro pracovní cyklus, když je zařízení v provozu. Především odpojte všechny zdroje elektrického napájení od zařízení. - Je zakázáno odstraňovat ze zařízení zábrany a bezpečnostní zařízení. - Je zakázáno začínat s prací, když jsou zábrany otevřené, nebo otevírat je za provozu. - Vždy když se zařízením pracujete, noste bezpečnostní rukavice. - Na konci pracovní směny vždy zařízení odpojte od elektrického napájení. - Všechny údržbářské činnosti, ať se jedná o elektrické nebo neelektrické systémy, musí odpovídat normám CEI

6 OBAL NÁSYPKY SBB1/SBB3 SKLÁDAJÍCÍ SE Z PALETY + POLYETYLEN 6 Kód obalu Typ A B H Hmotnost zařízení Hmotnost obalu IME.SBB.125.T SBB.x.125T IME.SBB.150.T SBB.x.150T OBAL SBB OBSAHUJÍCÍ PALETU + POLYETYLEN Kód obalu Typ A B H Hmotnost zařízení Hmotnost obalu ME.SBB.125.B SBB.x.125.B IME.SBB.150.B SBB.x.150.B ME.SBB.125.P SBB.x.125.P

7 7 Použijte zvedací zařízení, vhodné pro váhu, rozměry a pro požadované přemístění. Zařízení zavěste pomocí háku a pružných pásů na zvedací zařízení. Používejte háky s bezpečnostními sponami. Nepoužívejte svorky, kroužky, nebo otevřené háky, které nezaručují stejnou míru bezpečnosti jako závěsná oka nebo háky s bezpečnostními sponami. Jestliže se pásy dostanou do těsného kontaktu se zařízením, doporučujeme vložit mezi třecí plochy ochranné elementy. UPOZORNĚNÍ! 1. Používejte zvedací zařízení které pracuje shora. 2. Zařízení držte v co nejmenší výšce nad zemí. 3. Nestůjte poblíž ani nevstupujte pod zavěšené zařízení.

8 Když budete hledat vhodné místo pro instalaci zařízení přihlížejte k tomu, že budete potřebovat určitý prostor a přístup při provádění údržby a při nakládaní FIBC, zvláště pokud se jedná o výšku, protože ta je proměnná. Tento volný prostor závisí na zvedacím a manipulačním zařízení, jaké je na místě k disposici. Místo kam je zařízení umístěno musí mít nezbytná připojení (elektřina, vzduch, aj.), potřebná k provozu zařízení. Zákazník musí vybavit montážní prostor v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky: ventilace, uzemnění atd. 8 Pokyny týkající se montáže: - Zvedněte a umístěte zařízení poblíž přívodních vedení (podle postupu, uvedeného na předcházející stránce ) - Na zemi si označte místa pro čtyři kotevní šrouby, odpovídající otvorům v nosné desce rámu. - Rám posuňte stranou, udělejte otvory tak, jak je uvedeno v tabulce a vraťte zařízení na místo. - Podélně i příčně si ověřte, že zařízení je v dokonalé rovině. - Zastrčte vložky do otvorů a utáhněte je. Průměr otvoru v desce Kód Průměr otvoru v desce (mm) Počet otvorů Max. tah pro upevnění SBB.x.125.A / SBB.x.125.B / SBB.x.150.B 22 8 / SBB.x.125.P dan Zemnící vodič

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 1.1 Všechna připojení k přívodům musí být provedena podle stávajících bezpečnostních předpisů. 1.2 Před spuštěním do provozu zkontrolujte účinnost uzemnění. 1.3 Zkontrolujte napájecí napětí a frekvenci, zda odpovídá údajům na štítku motoru. 1.4 Zajistěte ochranu proti přetížení. Ujistěte se, že kalibrované hodnoty tepelného nebo magnetotermálního proudu nepřevyšují ty hodnoty, které jsou na typovém štítku. 1.5 Elektrické připojení musí být provedeno v následujícím pořadí: - vypněte síťové napájení - prostrčte napájecí kabel kabelovou průchodkou do připojovací skříňky - pomocí příslušenství které je součástí dodávky proveďte připojení - upevněte víko připojovací skříňky a dávejte pozor, abyste nepoškodili těsnění 9 Přívodní elektrické napájení musí být třífázové, 400V, 50Hz. POZOR! Průřez silového kabelu a bezpečnostního kabelu musí definovat kupující. Uživatel musí zajistit diferenciální automatický jistič, připojený před hlavním vypínačem (blíže k síti).

10 10 PŘEDBĚŽNÝ PROVOZ PŘED STARTEM Před spuštěním zařízení do provozu je zásadně nutné provést řadu kontrol, abychom se vyhnuli problémům nebo rizikům. Ujistěte se, že všechny komponenty zařízení jsou správně umístěny a upevněny. Pečlivě ověřte všechny spoje, pryžové hadice a upevňovací přípravky. Jestliže jsou použity pneumatické ovládače, je nutno věnovat zvláštní pozornost spojům na vedení stlačeného vzduchu. UPOZORNĚNÍ 1. Aby vykladač FIBC správně fungoval, musí být zařízení připojené za ním schopno odebrat veškerý produkt, vyjmutý z FIBC. 2. Propojení mezi výtokovým otvorem vykladače FIBC a jakýmkoli jiným zařízením umístěným za vykladačem musí být provedeno pomocí pružné spojky, aby se vibrace násypky nepřenášely na zařízení. 3. Doporučuje se, aby na výstupu z násypky byla škrtící klapka nebo šoupátko, aby se zabránilo výtoku produktu v situaci, kdy motovibrátor přestane pracovat.

11 11 PŘED SPUŠTĚNÍM PRODUKČNÍHO CYKLU Postupujte podle postupů pro nastavení a spuštění, uvedených v předcházející kapitole. 1. Upevněte odstranitelný rám na hák, jak ukazuje obrázek, a zvedněte ho tak vysoko, jak to vyžadují rozměry FIBC. 2. Vraťte na místo pojistné čepy a znovu zahákněte bezpečnostní závlačky. 3. Zasuňte vidlice vysokozdvižného vozíku na rám, zvedněte nad FIBC a upevněte popruhy tak, jak je ukázáno.

12 4. Pomocí vysokozdvižného vozíku zvedněte rám ke kterému je FIBC zaháknut a vsuňte ho do nosné konstrukce Při vkládání rámu do nosné struktury se postarejte o to, aby výčnělky na rámu byly přesně na místě. 6. V pracovní poloze musí FIBC pouze spočívat na těsnění a nesmí na něj působit svojí vahou. Pokud tomu tak není, upravte polohu odstranitelného rámu tak, abyste získali správné usazení FIBC. U verse se zvedákem stačí upravit délku řetězu

13 13 7. Otevřete poklop. 8. Vytáhněte výtokový otvor násypky FIBC a odvažte provaz, aby produkt mohl vytékat. 9.Zavřete poklop a spusťte motovibrátor, aby se FIBC začal vyprazdňovat. Provoz motovibrátoru bude cyklický nebo plynulý podle toho jaký tok požadujeme. Když končí vyprazdňování doporučujeme nechat motovobrátor ještě minutu nebo dvě běžet, aby se vysypaly všechny zbytky zachyceného materiálu. Motovibrátor nespouštějte do provozu bez FIBC nebo bez produktu. Chcete-li z FIBC vyložit materiál, zcela vyprázdněte násypku a pak postupujte obráceným postupem operací.

14 14 Jestliže se za provozu objeví nějaký problém s tokem materiálu směrem dolů, je možno nastavit motovibrátor tak, že zvýšíme nebo snížíme intenzitu vibrací. POSTUPY NASTAVENÍ MOTOVIBRÁTORU Instalovaný motovibrátor je typ s proměnnými závažími a změnu intenzity vibrací je nutno provádět postupem popsaným v (přiložené) příručce POUŽITÍ A ÚDRŽBA, dodávané výrobcem. Míra možné regulace motovibrátoru, který je připojen k FIBC, silně závisí na podmínkách použití. Toto nastavení je nutno provést před spuštěním do provozu. V úvahu se berou tyto parametry: - Typ výrobku - Vlhkost - Teplota - Doba skladování FIBC - Průtoková rychlost - Rozměry FOBC. Nastavení definované výrobcem v průběhu přejímkového testu je 50%. Jestliže je nutno tuto hodnotu změnit, doporučuje se provést to postupně. Jestliže výsledky nejsou uspokojivé, před provedením dalšího nastavení produkt vyprázdněte z násypky, abyste se zbavili zbytků z předcházejícího testu.

15 ÚVOD Pokud nebudete dodržovat níže uvedené instrukce, mohou nastat problémy a rovněž může skončit platnost záruky na dodané zařízení. 15 POZOR Všechny činnosti spadající do rámce údržby nebo čištění se musí provádět na zařízení které je mimo provoz, odpojené od elektrického napájení i od přívodu stlačeného vzduchu. Údržbu smí provádět jen kvalifikovaní technici Ke zvedání těžkých částí a manipulaci s nimi používejte vhodné zvedací zařízení. Ujistěte se, že součásti nebo komponenty jsou upevněny pomocí vhodné výstroje nebo háků. Ujistěte se, že nikdo nestojí na místě, kde se zvedá zařízení. Nezapomeňte na to, že pečlivá údržba a správné používání zařízení je podstatným požadavkem zaručujícím náležité provozní chování zařízení. Aby bylo zajištěno, že zařízení bude soustavně normálně fungovat a že záruka zůstane v platnosti, doporučujeme vždy používat originální náhradní díly. Neodstraňujte bezpečnostní mřížku.

16 16 KONTROLY PROVÁDĚNÉ VE VÝROBĚ Zařízení bylo ve výrobním závodě podrobeno běžným provozním testům, aby bylo zaručeno správné spuštění do provozu. Výrobce provádí následující kontroly: - Kontrola provozního napětí zařízení, které musí odpovídat hodnotě, požadované při nákupu. - Kontrola výrobního čísla - Kontrola zda jsou přítomny všechny desky. - Kontrola správného dotažení všech šroubů - Kontrola rozměrů - Kontrola obalu Za provozu zařízení - Všeobecná kontrola prováděná se zařízení za provozu bez zatížení po dobu asi 30 min.

17 17 KONTROLA A TESTY U UŽIVATELE Aby bylo jisté, že zařízení se nepoškodilo v průběhu transportu nebo instalace, proveďte pečlivě následující testy: Zařízení mimo provoz - Ujistěte se, že nápisy upozorňující na riziko a varovné nápisy jsou na místě a nepoškozené. Viz str. 14. M Zařízení v provozu - Zkontrolujte všechna bezpečnostní a ochranná zařízení abyste se ujistili, že jsou bez závad, v dokonalém pracovním stavu. - Zkontrolujte normální provozní teplotu různých komponent. Nesmí se nadměrně zahřívat. - Nechejte zařízení běžet bez zátěže po dobu alespoň 10 min bez materiálu uvnitř, aby bylo jisté, že všechny komponenty správně fungují. Nezapomeňte na to, že zařízení je možno používat s řadou materiálů. Rychlost opotřebení spotřebních dílů závisí na tom, s jakým materiálem se pracuje. Proto jsou intervaly plánované údržby různé. Doporučuje se naprogramovat periodické údržbářské operace, aby nebylo nutno zařízení provozovat v nouzových podmínkách. Je to pohodlnější a ekonomičtější, protože budou eliminovány možné odstávky v době intenzivního provozu.

18 18 PERIODICKÉ KONTROLY Před každou pracovní směnou Zkontrolujte bezpečnostní zařízení, jsou-li přítomna a v dobrém stavu. Po každé směně Ujistěte se, že v místech kudy prochází materiál nejsou zbytky. V opačném případě zařízení vyčistěte. Vždy po 100 hodinách provozu (jednou za měsíc) 1. Zkontrolujte vnější vzhled konstrukce a dávejte přitom zvláště pozor na: - všeobecný stav svarů - upevňovací desku motovibrátoru - nosné desky násypky 2. Zkontrolujte ž jsou všechny šrouby správně utaženy, což zvláště platí pro upevňovací šrouby motovibrátoru.. 3. Zkontrolujte těsnění se zaměřením na praskliny nebo štěrbiny. 4. Zkontrolujte tlumiče nejsou-li poškozené (zátěžová deformace nesmí překročit 10% výšky) 5. Zkontrolujte, že motovibrátor je tak čistý, jak je možno. 6. Zkontrolujte těsnění spojů na přívodech stlačeného vzduchu

19 19 HLUK ZA PROVOZU Intenzity hlučnosti, vyjádřené v db(a), byly zjištěny za provozu v otevřeném prostoru, při maximálním výkonu, ve čtyřech hlavních bodech ve vzdálenosti 1,5 m od zařízení. Byly zjištěny tyto hodnoty: max 75 db(a) Uživatel může naměřit jiné hodnoty, v závislosti na prostředí, ve kterém je zařízení instalováno. Proto se doporučuje neumísťovat zařízení blízko rohů, stěn a skříňových kovových konstrukcí.

20 20 ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA Jediné riziko může být způsobeno nedodržením postupu pro upevňování zařízení k zemi nebo nesprávným upevněním FIBC. Nicméně všechny operace s FIBC mohou způsobit rozdrcení. SYMBOL SMYSL Upozornění na vysoké napětí a na jeho hodnotu Před započetím údržby nebo oprav odpojte od sítě Neodstraňujte bezpečnostní zařízení Za provozu žádné čištění ani údržba. Nestrkat ruce. Nebezpečí rozdrcení nebo useknutí.

21 21 Rizika Bezpečnostní opatření Citace normy Citace provozního předpisu Zbývající riziko 1. Mechanická rizika 1.1 Rozdrcení 1.2 Střih 1.3 Sekání 1.4 Zamotání 1.5 Zatažení dovnitř zachycení 1.6 Úder 1.7 Bodnutí, píchnutí 1.8 Tření, obroušení 1.9 Stříkání tekutiny pod vysokým tlakem 1.10 Vymrštěné součásti Vhodná násypka a/nebo bezpečnostní mříž a/nebo přišroubovaný kryt Nevztahuje se 1.11 Ztráta stability Upevněte zařízení k zemi nebo k pevné konstrukci 1.12 Uklouznutí, zakopnutí a pád Nevztahuje se EN EN 293 EN 349 EN T M T T T M M Žádné Žádné

22 22 Rizika Bezpečnostní opatření Citace normy Citace provozního předpisu Zbývající riziko 2. Elektrické riziko 2.1 Elektrický kontakt Maximální ochrana připojovací skříňky je I55 a musí být instalována vhodná tepelná pojistka. Na elektrických připojeních smí pracovat jen kvalifikovaný personál EN M M Žádné 2.2 Elektrostatické jevy 2.3 Tepelné vyzařování 2.4 Vnější vliv na zařízení Nevztahuje se 3 Tepelná rizika 3.1 Popálení a opaření 3.2 Poškození zdraví horkým / studeným prostředím Nevztahuje se 4 Riziko vyvolané hlukem 4.1 Ztráta sluchu Hlučnost odpovídá normě EN T M Rušení řeči Nevztahuje se Žádné 5 Riziko vyvolané vibracemi Upevněte zařízení k zemi nebo k pevné konstrukci EN T T T Žádné

23 23 14.M Rizika vyvolaná zářením Nevztahuje se Rizika Bezpečnostní opatření Citace normy Citace provozního předpisu Zbývající riziko 7 Riziko vyvolané zpracovávanými materiály 7.1 Kontakt nebo vdechnutí 7.2 Požár a exploze 7.3 Biologické (bakterie, viry) EN T Ne 8 Riziko dané nedodržením ergonomických zásad 9 Kombinace rizik 10 Rizika od přerušení přívodu energie Nevztahuje se Nevztahuje se 10.1 Výpadek energie 10.2 Nečekané vymrštění součástí 10.3 Závada řídícího systému 10.4 Chyby v připojení Nevztahuje se 11 Rizika způsobená nevykonáním opatření souvisejících s bezpečností Nevztahuje se

24 24 DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení pokud možno neskladujte ve vlhkém prostředí, které obsahuje sůl. Pokud to jinak nejde, pokryjte zařízení ochranným, tepelně izolujícím filmem. V průběhu dlouhodobého uskladnění mimo provoz pečlivě čistěte všechny části. Zařízení postavte na dřevěné podesty v místě, které je chráněno proti nepříznivým vlivům počasí. Před novou instalací zařízení do místa kde bude provozováno zkontrolujte systémy přívodu elektřiny a stlačeného vzduchu.

25 25 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ Když budete zařízení likvidovat, demontujte plastové součásti (těsnění a komponenty) a odešlete je do speciálních sběrných středisek. Ostatní součásti je nutno dopravit do sběrny k recyklování. Když se zařízení likviduje, dodržujte postup pro zvedání (viz příslušná stránka katalogu).

26 26 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Mnohé problémy je možno vyřešit bez pomoci technika. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nejobvyklejší poruchy a jejich vhodné řešení. Č. Problém Příčina Odstranění 1 Vibrátor nefunguje - Nebylo provedeno připojení - Nesprávné napětí - Vibrátor - Zkontrolujte pojistky - Správné napětí - Vyměnit vadné díly 2 Produkt neproudí směrem dolů - Nedostatečná vibrace - Výtok je ucpaný - Ventil uzavřený - Spálený vibrátor - Nastavte intenzitu vibrací - Zkontrolujte systém odběru materiálu pod výtokem - Otevřete - Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte vibrátor 3 Produkt pod násypkou - Poškození těsnění víka 4 Násypka vibruje nepravidelně - Nalezněte příčinu a v případě nutnosti vyměňte. - Popraskané svary - Okamžitě opravte svary - Poškozený tlumič (tlumiče) - Nalezněte příčinu a v případě nutnosti vyměňte. Pozn.: Právo na změny technických specifikací vyhrazeno

27 27

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více