POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:"

Transkript

1 POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/ M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000

2 2 INDEX 2 KATALOG ÚDRŽBY M.01.- NORMY OBECNĚ M.02.- OBAL A HMOTNOSTI M.03.- MANIPULACE M.04.- PRAVIDLA PRO UPEVNĚNÍ M.05.- POKYNY PRO INSTALACI M.06.- ÚDRŽBA M.07.- HLUČNOST M.08.- ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA M.09.- SKLADOVÁNÍ M.10.- ODESLÁNÍ K LIKVIDACI M.11.- VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

3 Tato Příručka pro použití a údržbu je nedílnou součástí dodávky zařízení a musí být snadno dostupná personálu, který má za úkol provoz a údržbu stroje. Uživatel, obsluhující pracovník i technik údržby musí znát obsah této příručky. Popisy a ilustrace v této příručce nechápejte jako závazné. Pokud to nepovede ke změnám hlavních charakteristik popsaných strojů, výrobce si vyhrazuje právo provádět jakékoli úpravy mechanizmů, komponent a příslušenství, které jsou považovány za nutné pro úpravu produktu, nebo z konstrukčních, nebo komerčních důvodů a to kdykoli, bez povinnosti okamžitě upravovat obsah této příručky. 3

4 A) ADRESA MÍSTNÍHO DEALERA NEBO SERVISNÍHO PRACOVIŠTĚ 4 B) IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ K identifikaci zařízení slouží kód objednávky uvedený v potvrzení objednávky, na faktuře a na obalu. 1) Kód stroje 2) Registrační kód stroje C) KDY SE STROJ NESMÍ POUŽÍVAT - Zařízení FIBC Unloader NEJSOU KONSTRUOVÁNA pro provoz v nebezpečném prostředí, ani k používání při manipulaci s nebezpečnými materiály. Proto musíte informovat výrobce, pokud zařízení budete chtít takovým způsobem použít. Nebezpečné jsou tyto materiály: - materiály které jsou nebezpečné na dotek a/nebo při vdechnutí; - hořlavé materiály; - explosivní materiály; - materiály které jsou škodlivé z bakteriologického nebo virologického hlediska. Přísně se zakazuje spouštět tento stroj do provozu v podniku, který nebyl deklarován jako vyhovující požadavkům Směrnice 14/06/1982 (89/392/ECC) V souvislosti s tím je ten, kdo systém instaloval,. zodpovědný za provedení nezbytných opatření nebo za zajištění bezpečnostních zařízení, aby nedocházelo ke zranění osob a poškození majetku v případě poruchy.

5 5 UPOZORNĚNÍ - Instalace a používání tohoto zařízení, ať zčásti nebo vcelku, je povoleno pouze oprávněným osobám. - Kovový rám zařízení je nutno uzemnit. - Je zakázáno používat toto zařízení jinými než specifikovanými způsoby. - Pečlivě si přečtěte varování a upozornění na nebezpečí, která jsou na zařízení. - Varování a upozornění na nebezpečí, která jsou na zařízení, je zakázáno odstraňovat. - Je zakázáno provádět opravy, údržbu, úpravy a přijímat jakákoli opatření, která nejsou naprosto nutná pro pracovní cyklus, když je zařízení v provozu. Především odpojte všechny zdroje elektrického napájení od zařízení. - Je zakázáno odstraňovat ze zařízení zábrany a bezpečnostní zařízení. - Je zakázáno začínat s prací, když jsou zábrany otevřené, nebo otevírat je za provozu. - Vždy když se zařízením pracujete, noste bezpečnostní rukavice. - Na konci pracovní směny vždy zařízení odpojte od elektrického napájení. - Všechny údržbářské činnosti, ať se jedná o elektrické nebo neelektrické systémy, musí odpovídat normám CEI

6 OBAL NÁSYPKY SBB1/SBB3 SKLÁDAJÍCÍ SE Z PALETY + POLYETYLEN 6 Kód obalu Typ A B H Hmotnost zařízení Hmotnost obalu IME.SBB.125.T SBB.x.125T IME.SBB.150.T SBB.x.150T OBAL SBB OBSAHUJÍCÍ PALETU + POLYETYLEN Kód obalu Typ A B H Hmotnost zařízení Hmotnost obalu ME.SBB.125.B SBB.x.125.B IME.SBB.150.B SBB.x.150.B ME.SBB.125.P SBB.x.125.P

7 7 Použijte zvedací zařízení, vhodné pro váhu, rozměry a pro požadované přemístění. Zařízení zavěste pomocí háku a pružných pásů na zvedací zařízení. Používejte háky s bezpečnostními sponami. Nepoužívejte svorky, kroužky, nebo otevřené háky, které nezaručují stejnou míru bezpečnosti jako závěsná oka nebo háky s bezpečnostními sponami. Jestliže se pásy dostanou do těsného kontaktu se zařízením, doporučujeme vložit mezi třecí plochy ochranné elementy. UPOZORNĚNÍ! 1. Používejte zvedací zařízení které pracuje shora. 2. Zařízení držte v co nejmenší výšce nad zemí. 3. Nestůjte poblíž ani nevstupujte pod zavěšené zařízení.

8 Když budete hledat vhodné místo pro instalaci zařízení přihlížejte k tomu, že budete potřebovat určitý prostor a přístup při provádění údržby a při nakládaní FIBC, zvláště pokud se jedná o výšku, protože ta je proměnná. Tento volný prostor závisí na zvedacím a manipulačním zařízení, jaké je na místě k disposici. Místo kam je zařízení umístěno musí mít nezbytná připojení (elektřina, vzduch, aj.), potřebná k provozu zařízení. Zákazník musí vybavit montážní prostor v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky: ventilace, uzemnění atd. 8 Pokyny týkající se montáže: - Zvedněte a umístěte zařízení poblíž přívodních vedení (podle postupu, uvedeného na předcházející stránce ) - Na zemi si označte místa pro čtyři kotevní šrouby, odpovídající otvorům v nosné desce rámu. - Rám posuňte stranou, udělejte otvory tak, jak je uvedeno v tabulce a vraťte zařízení na místo. - Podélně i příčně si ověřte, že zařízení je v dokonalé rovině. - Zastrčte vložky do otvorů a utáhněte je. Průměr otvoru v desce Kód Průměr otvoru v desce (mm) Počet otvorů Max. tah pro upevnění SBB.x.125.A / SBB.x.125.B / SBB.x.150.B 22 8 / SBB.x.125.P dan Zemnící vodič

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 1.1 Všechna připojení k přívodům musí být provedena podle stávajících bezpečnostních předpisů. 1.2 Před spuštěním do provozu zkontrolujte účinnost uzemnění. 1.3 Zkontrolujte napájecí napětí a frekvenci, zda odpovídá údajům na štítku motoru. 1.4 Zajistěte ochranu proti přetížení. Ujistěte se, že kalibrované hodnoty tepelného nebo magnetotermálního proudu nepřevyšují ty hodnoty, které jsou na typovém štítku. 1.5 Elektrické připojení musí být provedeno v následujícím pořadí: - vypněte síťové napájení - prostrčte napájecí kabel kabelovou průchodkou do připojovací skříňky - pomocí příslušenství které je součástí dodávky proveďte připojení - upevněte víko připojovací skříňky a dávejte pozor, abyste nepoškodili těsnění 9 Přívodní elektrické napájení musí být třífázové, 400V, 50Hz. POZOR! Průřez silového kabelu a bezpečnostního kabelu musí definovat kupující. Uživatel musí zajistit diferenciální automatický jistič, připojený před hlavním vypínačem (blíže k síti).

10 10 PŘEDBĚŽNÝ PROVOZ PŘED STARTEM Před spuštěním zařízení do provozu je zásadně nutné provést řadu kontrol, abychom se vyhnuli problémům nebo rizikům. Ujistěte se, že všechny komponenty zařízení jsou správně umístěny a upevněny. Pečlivě ověřte všechny spoje, pryžové hadice a upevňovací přípravky. Jestliže jsou použity pneumatické ovládače, je nutno věnovat zvláštní pozornost spojům na vedení stlačeného vzduchu. UPOZORNĚNÍ 1. Aby vykladač FIBC správně fungoval, musí být zařízení připojené za ním schopno odebrat veškerý produkt, vyjmutý z FIBC. 2. Propojení mezi výtokovým otvorem vykladače FIBC a jakýmkoli jiným zařízením umístěným za vykladačem musí být provedeno pomocí pružné spojky, aby se vibrace násypky nepřenášely na zařízení. 3. Doporučuje se, aby na výstupu z násypky byla škrtící klapka nebo šoupátko, aby se zabránilo výtoku produktu v situaci, kdy motovibrátor přestane pracovat.

11 11 PŘED SPUŠTĚNÍM PRODUKČNÍHO CYKLU Postupujte podle postupů pro nastavení a spuštění, uvedených v předcházející kapitole. 1. Upevněte odstranitelný rám na hák, jak ukazuje obrázek, a zvedněte ho tak vysoko, jak to vyžadují rozměry FIBC. 2. Vraťte na místo pojistné čepy a znovu zahákněte bezpečnostní závlačky. 3. Zasuňte vidlice vysokozdvižného vozíku na rám, zvedněte nad FIBC a upevněte popruhy tak, jak je ukázáno.

12 4. Pomocí vysokozdvižného vozíku zvedněte rám ke kterému je FIBC zaháknut a vsuňte ho do nosné konstrukce Při vkládání rámu do nosné struktury se postarejte o to, aby výčnělky na rámu byly přesně na místě. 6. V pracovní poloze musí FIBC pouze spočívat na těsnění a nesmí na něj působit svojí vahou. Pokud tomu tak není, upravte polohu odstranitelného rámu tak, abyste získali správné usazení FIBC. U verse se zvedákem stačí upravit délku řetězu

13 13 7. Otevřete poklop. 8. Vytáhněte výtokový otvor násypky FIBC a odvažte provaz, aby produkt mohl vytékat. 9.Zavřete poklop a spusťte motovibrátor, aby se FIBC začal vyprazdňovat. Provoz motovibrátoru bude cyklický nebo plynulý podle toho jaký tok požadujeme. Když končí vyprazdňování doporučujeme nechat motovobrátor ještě minutu nebo dvě běžet, aby se vysypaly všechny zbytky zachyceného materiálu. Motovibrátor nespouštějte do provozu bez FIBC nebo bez produktu. Chcete-li z FIBC vyložit materiál, zcela vyprázdněte násypku a pak postupujte obráceným postupem operací.

14 14 Jestliže se za provozu objeví nějaký problém s tokem materiálu směrem dolů, je možno nastavit motovibrátor tak, že zvýšíme nebo snížíme intenzitu vibrací. POSTUPY NASTAVENÍ MOTOVIBRÁTORU Instalovaný motovibrátor je typ s proměnnými závažími a změnu intenzity vibrací je nutno provádět postupem popsaným v (přiložené) příručce POUŽITÍ A ÚDRŽBA, dodávané výrobcem. Míra možné regulace motovibrátoru, který je připojen k FIBC, silně závisí na podmínkách použití. Toto nastavení je nutno provést před spuštěním do provozu. V úvahu se berou tyto parametry: - Typ výrobku - Vlhkost - Teplota - Doba skladování FIBC - Průtoková rychlost - Rozměry FOBC. Nastavení definované výrobcem v průběhu přejímkového testu je 50%. Jestliže je nutno tuto hodnotu změnit, doporučuje se provést to postupně. Jestliže výsledky nejsou uspokojivé, před provedením dalšího nastavení produkt vyprázdněte z násypky, abyste se zbavili zbytků z předcházejícího testu.

15 ÚVOD Pokud nebudete dodržovat níže uvedené instrukce, mohou nastat problémy a rovněž může skončit platnost záruky na dodané zařízení. 15 POZOR Všechny činnosti spadající do rámce údržby nebo čištění se musí provádět na zařízení které je mimo provoz, odpojené od elektrického napájení i od přívodu stlačeného vzduchu. Údržbu smí provádět jen kvalifikovaní technici Ke zvedání těžkých částí a manipulaci s nimi používejte vhodné zvedací zařízení. Ujistěte se, že součásti nebo komponenty jsou upevněny pomocí vhodné výstroje nebo háků. Ujistěte se, že nikdo nestojí na místě, kde se zvedá zařízení. Nezapomeňte na to, že pečlivá údržba a správné používání zařízení je podstatným požadavkem zaručujícím náležité provozní chování zařízení. Aby bylo zajištěno, že zařízení bude soustavně normálně fungovat a že záruka zůstane v platnosti, doporučujeme vždy používat originální náhradní díly. Neodstraňujte bezpečnostní mřížku.

16 16 KONTROLY PROVÁDĚNÉ VE VÝROBĚ Zařízení bylo ve výrobním závodě podrobeno běžným provozním testům, aby bylo zaručeno správné spuštění do provozu. Výrobce provádí následující kontroly: - Kontrola provozního napětí zařízení, které musí odpovídat hodnotě, požadované při nákupu. - Kontrola výrobního čísla - Kontrola zda jsou přítomny všechny desky. - Kontrola správného dotažení všech šroubů - Kontrola rozměrů - Kontrola obalu Za provozu zařízení - Všeobecná kontrola prováděná se zařízení za provozu bez zatížení po dobu asi 30 min.

17 17 KONTROLA A TESTY U UŽIVATELE Aby bylo jisté, že zařízení se nepoškodilo v průběhu transportu nebo instalace, proveďte pečlivě následující testy: Zařízení mimo provoz - Ujistěte se, že nápisy upozorňující na riziko a varovné nápisy jsou na místě a nepoškozené. Viz str. 14. M Zařízení v provozu - Zkontrolujte všechna bezpečnostní a ochranná zařízení abyste se ujistili, že jsou bez závad, v dokonalém pracovním stavu. - Zkontrolujte normální provozní teplotu různých komponent. Nesmí se nadměrně zahřívat. - Nechejte zařízení běžet bez zátěže po dobu alespoň 10 min bez materiálu uvnitř, aby bylo jisté, že všechny komponenty správně fungují. Nezapomeňte na to, že zařízení je možno používat s řadou materiálů. Rychlost opotřebení spotřebních dílů závisí na tom, s jakým materiálem se pracuje. Proto jsou intervaly plánované údržby různé. Doporučuje se naprogramovat periodické údržbářské operace, aby nebylo nutno zařízení provozovat v nouzových podmínkách. Je to pohodlnější a ekonomičtější, protože budou eliminovány možné odstávky v době intenzivního provozu.

18 18 PERIODICKÉ KONTROLY Před každou pracovní směnou Zkontrolujte bezpečnostní zařízení, jsou-li přítomna a v dobrém stavu. Po každé směně Ujistěte se, že v místech kudy prochází materiál nejsou zbytky. V opačném případě zařízení vyčistěte. Vždy po 100 hodinách provozu (jednou za měsíc) 1. Zkontrolujte vnější vzhled konstrukce a dávejte přitom zvláště pozor na: - všeobecný stav svarů - upevňovací desku motovibrátoru - nosné desky násypky 2. Zkontrolujte ž jsou všechny šrouby správně utaženy, což zvláště platí pro upevňovací šrouby motovibrátoru.. 3. Zkontrolujte těsnění se zaměřením na praskliny nebo štěrbiny. 4. Zkontrolujte tlumiče nejsou-li poškozené (zátěžová deformace nesmí překročit 10% výšky) 5. Zkontrolujte, že motovibrátor je tak čistý, jak je možno. 6. Zkontrolujte těsnění spojů na přívodech stlačeného vzduchu

19 19 HLUK ZA PROVOZU Intenzity hlučnosti, vyjádřené v db(a), byly zjištěny za provozu v otevřeném prostoru, při maximálním výkonu, ve čtyřech hlavních bodech ve vzdálenosti 1,5 m od zařízení. Byly zjištěny tyto hodnoty: max 75 db(a) Uživatel může naměřit jiné hodnoty, v závislosti na prostředí, ve kterém je zařízení instalováno. Proto se doporučuje neumísťovat zařízení blízko rohů, stěn a skříňových kovových konstrukcí.

20 20 ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA Jediné riziko může být způsobeno nedodržením postupu pro upevňování zařízení k zemi nebo nesprávným upevněním FIBC. Nicméně všechny operace s FIBC mohou způsobit rozdrcení. SYMBOL SMYSL Upozornění na vysoké napětí a na jeho hodnotu Před započetím údržby nebo oprav odpojte od sítě Neodstraňujte bezpečnostní zařízení Za provozu žádné čištění ani údržba. Nestrkat ruce. Nebezpečí rozdrcení nebo useknutí.

21 21 Rizika Bezpečnostní opatření Citace normy Citace provozního předpisu Zbývající riziko 1. Mechanická rizika 1.1 Rozdrcení 1.2 Střih 1.3 Sekání 1.4 Zamotání 1.5 Zatažení dovnitř zachycení 1.6 Úder 1.7 Bodnutí, píchnutí 1.8 Tření, obroušení 1.9 Stříkání tekutiny pod vysokým tlakem 1.10 Vymrštěné součásti Vhodná násypka a/nebo bezpečnostní mříž a/nebo přišroubovaný kryt Nevztahuje se 1.11 Ztráta stability Upevněte zařízení k zemi nebo k pevné konstrukci 1.12 Uklouznutí, zakopnutí a pád Nevztahuje se EN EN 293 EN 349 EN T M T T T M M Žádné Žádné

22 22 Rizika Bezpečnostní opatření Citace normy Citace provozního předpisu Zbývající riziko 2. Elektrické riziko 2.1 Elektrický kontakt Maximální ochrana připojovací skříňky je I55 a musí být instalována vhodná tepelná pojistka. Na elektrických připojeních smí pracovat jen kvalifikovaný personál EN M M Žádné 2.2 Elektrostatické jevy 2.3 Tepelné vyzařování 2.4 Vnější vliv na zařízení Nevztahuje se 3 Tepelná rizika 3.1 Popálení a opaření 3.2 Poškození zdraví horkým / studeným prostředím Nevztahuje se 4 Riziko vyvolané hlukem 4.1 Ztráta sluchu Hlučnost odpovídá normě EN T M Rušení řeči Nevztahuje se Žádné 5 Riziko vyvolané vibracemi Upevněte zařízení k zemi nebo k pevné konstrukci EN T T T Žádné

23 23 14.M Rizika vyvolaná zářením Nevztahuje se Rizika Bezpečnostní opatření Citace normy Citace provozního předpisu Zbývající riziko 7 Riziko vyvolané zpracovávanými materiály 7.1 Kontakt nebo vdechnutí 7.2 Požár a exploze 7.3 Biologické (bakterie, viry) EN T Ne 8 Riziko dané nedodržením ergonomických zásad 9 Kombinace rizik 10 Rizika od přerušení přívodu energie Nevztahuje se Nevztahuje se 10.1 Výpadek energie 10.2 Nečekané vymrštění součástí 10.3 Závada řídícího systému 10.4 Chyby v připojení Nevztahuje se 11 Rizika způsobená nevykonáním opatření souvisejících s bezpečností Nevztahuje se

24 24 DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení pokud možno neskladujte ve vlhkém prostředí, které obsahuje sůl. Pokud to jinak nejde, pokryjte zařízení ochranným, tepelně izolujícím filmem. V průběhu dlouhodobého uskladnění mimo provoz pečlivě čistěte všechny části. Zařízení postavte na dřevěné podesty v místě, které je chráněno proti nepříznivým vlivům počasí. Před novou instalací zařízení do místa kde bude provozováno zkontrolujte systémy přívodu elektřiny a stlačeného vzduchu.

25 25 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ Když budete zařízení likvidovat, demontujte plastové součásti (těsnění a komponenty) a odešlete je do speciálních sběrných středisek. Ostatní součásti je nutno dopravit do sběrny k recyklování. Když se zařízení likviduje, dodržujte postup pro zvedání (viz příslušná stránka katalogu).

26 26 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Mnohé problémy je možno vyřešit bez pomoci technika. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nejobvyklejší poruchy a jejich vhodné řešení. Č. Problém Příčina Odstranění 1 Vibrátor nefunguje - Nebylo provedeno připojení - Nesprávné napětí - Vibrátor - Zkontrolujte pojistky - Správné napětí - Vyměnit vadné díly 2 Produkt neproudí směrem dolů - Nedostatečná vibrace - Výtok je ucpaný - Ventil uzavřený - Spálený vibrátor - Nastavte intenzitu vibrací - Zkontrolujte systém odběru materiálu pod výtokem - Otevřete - Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte vibrátor 3 Produkt pod násypkou - Poškození těsnění víka 4 Násypka vibruje nepravidelně - Nalezněte příčinu a v případě nutnosti vyměňte. - Popraskané svary - Okamžitě opravte svary - Poškozený tlumič (tlumiče) - Nalezněte příčinu a v případě nutnosti vyměňte. Pozn.: Právo na změny technických specifikací vyhrazeno

27 27

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více