POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:"

Transkript

1 POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/ M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000

2 2 INDEX 2 KATALOG ÚDRŽBY M.01.- NORMY OBECNĚ M.02.- OBAL A HMOTNOSTI M.03.- MANIPULACE M.04.- PRAVIDLA PRO UPEVNĚNÍ M.05.- POKYNY PRO INSTALACI M.06.- ÚDRŽBA M.07.- HLUČNOST M.08.- ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA M.09.- SKLADOVÁNÍ M.10.- ODESLÁNÍ K LIKVIDACI M.11.- VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

3 Tato Příručka pro použití a údržbu je nedílnou součástí dodávky zařízení a musí být snadno dostupná personálu, který má za úkol provoz a údržbu stroje. Uživatel, obsluhující pracovník i technik údržby musí znát obsah této příručky. Popisy a ilustrace v této příručce nechápejte jako závazné. Pokud to nepovede ke změnám hlavních charakteristik popsaných strojů, výrobce si vyhrazuje právo provádět jakékoli úpravy mechanizmů, komponent a příslušenství, které jsou považovány za nutné pro úpravu produktu, nebo z konstrukčních, nebo komerčních důvodů a to kdykoli, bez povinnosti okamžitě upravovat obsah této příručky. 3

4 A) ADRESA MÍSTNÍHO DEALERA NEBO SERVISNÍHO PRACOVIŠTĚ 4 B) IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ K identifikaci zařízení slouží kód objednávky uvedený v potvrzení objednávky, na faktuře a na obalu. 1) Kód stroje 2) Registrační kód stroje C) KDY SE STROJ NESMÍ POUŽÍVAT - Zařízení FIBC Unloader NEJSOU KONSTRUOVÁNA pro provoz v nebezpečném prostředí, ani k používání při manipulaci s nebezpečnými materiály. Proto musíte informovat výrobce, pokud zařízení budete chtít takovým způsobem použít. Nebezpečné jsou tyto materiály: - materiály které jsou nebezpečné na dotek a/nebo při vdechnutí; - hořlavé materiály; - explosivní materiály; - materiály které jsou škodlivé z bakteriologického nebo virologického hlediska. Přísně se zakazuje spouštět tento stroj do provozu v podniku, který nebyl deklarován jako vyhovující požadavkům Směrnice 14/06/1982 (89/392/ECC) V souvislosti s tím je ten, kdo systém instaloval,. zodpovědný za provedení nezbytných opatření nebo za zajištění bezpečnostních zařízení, aby nedocházelo ke zranění osob a poškození majetku v případě poruchy.

5 5 UPOZORNĚNÍ - Instalace a používání tohoto zařízení, ať zčásti nebo vcelku, je povoleno pouze oprávněným osobám. - Kovový rám zařízení je nutno uzemnit. - Je zakázáno používat toto zařízení jinými než specifikovanými způsoby. - Pečlivě si přečtěte varování a upozornění na nebezpečí, která jsou na zařízení. - Varování a upozornění na nebezpečí, která jsou na zařízení, je zakázáno odstraňovat. - Je zakázáno provádět opravy, údržbu, úpravy a přijímat jakákoli opatření, která nejsou naprosto nutná pro pracovní cyklus, když je zařízení v provozu. Především odpojte všechny zdroje elektrického napájení od zařízení. - Je zakázáno odstraňovat ze zařízení zábrany a bezpečnostní zařízení. - Je zakázáno začínat s prací, když jsou zábrany otevřené, nebo otevírat je za provozu. - Vždy když se zařízením pracujete, noste bezpečnostní rukavice. - Na konci pracovní směny vždy zařízení odpojte od elektrického napájení. - Všechny údržbářské činnosti, ať se jedná o elektrické nebo neelektrické systémy, musí odpovídat normám CEI

6 OBAL NÁSYPKY SBB1/SBB3 SKLÁDAJÍCÍ SE Z PALETY + POLYETYLEN 6 Kód obalu Typ A B H Hmotnost zařízení Hmotnost obalu IME.SBB.125.T SBB.x.125T IME.SBB.150.T SBB.x.150T OBAL SBB OBSAHUJÍCÍ PALETU + POLYETYLEN Kód obalu Typ A B H Hmotnost zařízení Hmotnost obalu ME.SBB.125.B SBB.x.125.B IME.SBB.150.B SBB.x.150.B ME.SBB.125.P SBB.x.125.P

7 7 Použijte zvedací zařízení, vhodné pro váhu, rozměry a pro požadované přemístění. Zařízení zavěste pomocí háku a pružných pásů na zvedací zařízení. Používejte háky s bezpečnostními sponami. Nepoužívejte svorky, kroužky, nebo otevřené háky, které nezaručují stejnou míru bezpečnosti jako závěsná oka nebo háky s bezpečnostními sponami. Jestliže se pásy dostanou do těsného kontaktu se zařízením, doporučujeme vložit mezi třecí plochy ochranné elementy. UPOZORNĚNÍ! 1. Používejte zvedací zařízení které pracuje shora. 2. Zařízení držte v co nejmenší výšce nad zemí. 3. Nestůjte poblíž ani nevstupujte pod zavěšené zařízení.

8 Když budete hledat vhodné místo pro instalaci zařízení přihlížejte k tomu, že budete potřebovat určitý prostor a přístup při provádění údržby a při nakládaní FIBC, zvláště pokud se jedná o výšku, protože ta je proměnná. Tento volný prostor závisí na zvedacím a manipulačním zařízení, jaké je na místě k disposici. Místo kam je zařízení umístěno musí mít nezbytná připojení (elektřina, vzduch, aj.), potřebná k provozu zařízení. Zákazník musí vybavit montážní prostor v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky: ventilace, uzemnění atd. 8 Pokyny týkající se montáže: - Zvedněte a umístěte zařízení poblíž přívodních vedení (podle postupu, uvedeného na předcházející stránce ) - Na zemi si označte místa pro čtyři kotevní šrouby, odpovídající otvorům v nosné desce rámu. - Rám posuňte stranou, udělejte otvory tak, jak je uvedeno v tabulce a vraťte zařízení na místo. - Podélně i příčně si ověřte, že zařízení je v dokonalé rovině. - Zastrčte vložky do otvorů a utáhněte je. Průměr otvoru v desce Kód Průměr otvoru v desce (mm) Počet otvorů Max. tah pro upevnění SBB.x.125.A / SBB.x.125.B / SBB.x.150.B 22 8 / SBB.x.125.P dan Zemnící vodič

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 1.1 Všechna připojení k přívodům musí být provedena podle stávajících bezpečnostních předpisů. 1.2 Před spuštěním do provozu zkontrolujte účinnost uzemnění. 1.3 Zkontrolujte napájecí napětí a frekvenci, zda odpovídá údajům na štítku motoru. 1.4 Zajistěte ochranu proti přetížení. Ujistěte se, že kalibrované hodnoty tepelného nebo magnetotermálního proudu nepřevyšují ty hodnoty, které jsou na typovém štítku. 1.5 Elektrické připojení musí být provedeno v následujícím pořadí: - vypněte síťové napájení - prostrčte napájecí kabel kabelovou průchodkou do připojovací skříňky - pomocí příslušenství které je součástí dodávky proveďte připojení - upevněte víko připojovací skříňky a dávejte pozor, abyste nepoškodili těsnění 9 Přívodní elektrické napájení musí být třífázové, 400V, 50Hz. POZOR! Průřez silového kabelu a bezpečnostního kabelu musí definovat kupující. Uživatel musí zajistit diferenciální automatický jistič, připojený před hlavním vypínačem (blíže k síti).

10 10 PŘEDBĚŽNÝ PROVOZ PŘED STARTEM Před spuštěním zařízení do provozu je zásadně nutné provést řadu kontrol, abychom se vyhnuli problémům nebo rizikům. Ujistěte se, že všechny komponenty zařízení jsou správně umístěny a upevněny. Pečlivě ověřte všechny spoje, pryžové hadice a upevňovací přípravky. Jestliže jsou použity pneumatické ovládače, je nutno věnovat zvláštní pozornost spojům na vedení stlačeného vzduchu. UPOZORNĚNÍ 1. Aby vykladač FIBC správně fungoval, musí být zařízení připojené za ním schopno odebrat veškerý produkt, vyjmutý z FIBC. 2. Propojení mezi výtokovým otvorem vykladače FIBC a jakýmkoli jiným zařízením umístěným za vykladačem musí být provedeno pomocí pružné spojky, aby se vibrace násypky nepřenášely na zařízení. 3. Doporučuje se, aby na výstupu z násypky byla škrtící klapka nebo šoupátko, aby se zabránilo výtoku produktu v situaci, kdy motovibrátor přestane pracovat.

11 11 PŘED SPUŠTĚNÍM PRODUKČNÍHO CYKLU Postupujte podle postupů pro nastavení a spuštění, uvedených v předcházející kapitole. 1. Upevněte odstranitelný rám na hák, jak ukazuje obrázek, a zvedněte ho tak vysoko, jak to vyžadují rozměry FIBC. 2. Vraťte na místo pojistné čepy a znovu zahákněte bezpečnostní závlačky. 3. Zasuňte vidlice vysokozdvižného vozíku na rám, zvedněte nad FIBC a upevněte popruhy tak, jak je ukázáno.

12 4. Pomocí vysokozdvižného vozíku zvedněte rám ke kterému je FIBC zaháknut a vsuňte ho do nosné konstrukce Při vkládání rámu do nosné struktury se postarejte o to, aby výčnělky na rámu byly přesně na místě. 6. V pracovní poloze musí FIBC pouze spočívat na těsnění a nesmí na něj působit svojí vahou. Pokud tomu tak není, upravte polohu odstranitelného rámu tak, abyste získali správné usazení FIBC. U verse se zvedákem stačí upravit délku řetězu

13 13 7. Otevřete poklop. 8. Vytáhněte výtokový otvor násypky FIBC a odvažte provaz, aby produkt mohl vytékat. 9.Zavřete poklop a spusťte motovibrátor, aby se FIBC začal vyprazdňovat. Provoz motovibrátoru bude cyklický nebo plynulý podle toho jaký tok požadujeme. Když končí vyprazdňování doporučujeme nechat motovobrátor ještě minutu nebo dvě běžet, aby se vysypaly všechny zbytky zachyceného materiálu. Motovibrátor nespouštějte do provozu bez FIBC nebo bez produktu. Chcete-li z FIBC vyložit materiál, zcela vyprázdněte násypku a pak postupujte obráceným postupem operací.

14 14 Jestliže se za provozu objeví nějaký problém s tokem materiálu směrem dolů, je možno nastavit motovibrátor tak, že zvýšíme nebo snížíme intenzitu vibrací. POSTUPY NASTAVENÍ MOTOVIBRÁTORU Instalovaný motovibrátor je typ s proměnnými závažími a změnu intenzity vibrací je nutno provádět postupem popsaným v (přiložené) příručce POUŽITÍ A ÚDRŽBA, dodávané výrobcem. Míra možné regulace motovibrátoru, který je připojen k FIBC, silně závisí na podmínkách použití. Toto nastavení je nutno provést před spuštěním do provozu. V úvahu se berou tyto parametry: - Typ výrobku - Vlhkost - Teplota - Doba skladování FIBC - Průtoková rychlost - Rozměry FOBC. Nastavení definované výrobcem v průběhu přejímkového testu je 50%. Jestliže je nutno tuto hodnotu změnit, doporučuje se provést to postupně. Jestliže výsledky nejsou uspokojivé, před provedením dalšího nastavení produkt vyprázdněte z násypky, abyste se zbavili zbytků z předcházejícího testu.

15 ÚVOD Pokud nebudete dodržovat níže uvedené instrukce, mohou nastat problémy a rovněž může skončit platnost záruky na dodané zařízení. 15 POZOR Všechny činnosti spadající do rámce údržby nebo čištění se musí provádět na zařízení které je mimo provoz, odpojené od elektrického napájení i od přívodu stlačeného vzduchu. Údržbu smí provádět jen kvalifikovaní technici Ke zvedání těžkých částí a manipulaci s nimi používejte vhodné zvedací zařízení. Ujistěte se, že součásti nebo komponenty jsou upevněny pomocí vhodné výstroje nebo háků. Ujistěte se, že nikdo nestojí na místě, kde se zvedá zařízení. Nezapomeňte na to, že pečlivá údržba a správné používání zařízení je podstatným požadavkem zaručujícím náležité provozní chování zařízení. Aby bylo zajištěno, že zařízení bude soustavně normálně fungovat a že záruka zůstane v platnosti, doporučujeme vždy používat originální náhradní díly. Neodstraňujte bezpečnostní mřížku.

16 16 KONTROLY PROVÁDĚNÉ VE VÝROBĚ Zařízení bylo ve výrobním závodě podrobeno běžným provozním testům, aby bylo zaručeno správné spuštění do provozu. Výrobce provádí následující kontroly: - Kontrola provozního napětí zařízení, které musí odpovídat hodnotě, požadované při nákupu. - Kontrola výrobního čísla - Kontrola zda jsou přítomny všechny desky. - Kontrola správného dotažení všech šroubů - Kontrola rozměrů - Kontrola obalu Za provozu zařízení - Všeobecná kontrola prováděná se zařízení za provozu bez zatížení po dobu asi 30 min.

17 17 KONTROLA A TESTY U UŽIVATELE Aby bylo jisté, že zařízení se nepoškodilo v průběhu transportu nebo instalace, proveďte pečlivě následující testy: Zařízení mimo provoz - Ujistěte se, že nápisy upozorňující na riziko a varovné nápisy jsou na místě a nepoškozené. Viz str. 14. M Zařízení v provozu - Zkontrolujte všechna bezpečnostní a ochranná zařízení abyste se ujistili, že jsou bez závad, v dokonalém pracovním stavu. - Zkontrolujte normální provozní teplotu různých komponent. Nesmí se nadměrně zahřívat. - Nechejte zařízení běžet bez zátěže po dobu alespoň 10 min bez materiálu uvnitř, aby bylo jisté, že všechny komponenty správně fungují. Nezapomeňte na to, že zařízení je možno používat s řadou materiálů. Rychlost opotřebení spotřebních dílů závisí na tom, s jakým materiálem se pracuje. Proto jsou intervaly plánované údržby různé. Doporučuje se naprogramovat periodické údržbářské operace, aby nebylo nutno zařízení provozovat v nouzových podmínkách. Je to pohodlnější a ekonomičtější, protože budou eliminovány možné odstávky v době intenzivního provozu.

18 18 PERIODICKÉ KONTROLY Před každou pracovní směnou Zkontrolujte bezpečnostní zařízení, jsou-li přítomna a v dobrém stavu. Po každé směně Ujistěte se, že v místech kudy prochází materiál nejsou zbytky. V opačném případě zařízení vyčistěte. Vždy po 100 hodinách provozu (jednou za měsíc) 1. Zkontrolujte vnější vzhled konstrukce a dávejte přitom zvláště pozor na: - všeobecný stav svarů - upevňovací desku motovibrátoru - nosné desky násypky 2. Zkontrolujte ž jsou všechny šrouby správně utaženy, což zvláště platí pro upevňovací šrouby motovibrátoru.. 3. Zkontrolujte těsnění se zaměřením na praskliny nebo štěrbiny. 4. Zkontrolujte tlumiče nejsou-li poškozené (zátěžová deformace nesmí překročit 10% výšky) 5. Zkontrolujte, že motovibrátor je tak čistý, jak je možno. 6. Zkontrolujte těsnění spojů na přívodech stlačeného vzduchu

19 19 HLUK ZA PROVOZU Intenzity hlučnosti, vyjádřené v db(a), byly zjištěny za provozu v otevřeném prostoru, při maximálním výkonu, ve čtyřech hlavních bodech ve vzdálenosti 1,5 m od zařízení. Byly zjištěny tyto hodnoty: max 75 db(a) Uživatel může naměřit jiné hodnoty, v závislosti na prostředí, ve kterém je zařízení instalováno. Proto se doporučuje neumísťovat zařízení blízko rohů, stěn a skříňových kovových konstrukcí.

20 20 ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA Jediné riziko může být způsobeno nedodržením postupu pro upevňování zařízení k zemi nebo nesprávným upevněním FIBC. Nicméně všechny operace s FIBC mohou způsobit rozdrcení. SYMBOL SMYSL Upozornění na vysoké napětí a na jeho hodnotu Před započetím údržby nebo oprav odpojte od sítě Neodstraňujte bezpečnostní zařízení Za provozu žádné čištění ani údržba. Nestrkat ruce. Nebezpečí rozdrcení nebo useknutí.

21 21 Rizika Bezpečnostní opatření Citace normy Citace provozního předpisu Zbývající riziko 1. Mechanická rizika 1.1 Rozdrcení 1.2 Střih 1.3 Sekání 1.4 Zamotání 1.5 Zatažení dovnitř zachycení 1.6 Úder 1.7 Bodnutí, píchnutí 1.8 Tření, obroušení 1.9 Stříkání tekutiny pod vysokým tlakem 1.10 Vymrštěné součásti Vhodná násypka a/nebo bezpečnostní mříž a/nebo přišroubovaný kryt Nevztahuje se 1.11 Ztráta stability Upevněte zařízení k zemi nebo k pevné konstrukci 1.12 Uklouznutí, zakopnutí a pád Nevztahuje se EN EN 293 EN 349 EN T M T T T M M Žádné Žádné

22 22 Rizika Bezpečnostní opatření Citace normy Citace provozního předpisu Zbývající riziko 2. Elektrické riziko 2.1 Elektrický kontakt Maximální ochrana připojovací skříňky je I55 a musí být instalována vhodná tepelná pojistka. Na elektrických připojeních smí pracovat jen kvalifikovaný personál EN M M Žádné 2.2 Elektrostatické jevy 2.3 Tepelné vyzařování 2.4 Vnější vliv na zařízení Nevztahuje se 3 Tepelná rizika 3.1 Popálení a opaření 3.2 Poškození zdraví horkým / studeným prostředím Nevztahuje se 4 Riziko vyvolané hlukem 4.1 Ztráta sluchu Hlučnost odpovídá normě EN T M Rušení řeči Nevztahuje se Žádné 5 Riziko vyvolané vibracemi Upevněte zařízení k zemi nebo k pevné konstrukci EN T T T Žádné

23 23 14.M Rizika vyvolaná zářením Nevztahuje se Rizika Bezpečnostní opatření Citace normy Citace provozního předpisu Zbývající riziko 7 Riziko vyvolané zpracovávanými materiály 7.1 Kontakt nebo vdechnutí 7.2 Požár a exploze 7.3 Biologické (bakterie, viry) EN T Ne 8 Riziko dané nedodržením ergonomických zásad 9 Kombinace rizik 10 Rizika od přerušení přívodu energie Nevztahuje se Nevztahuje se 10.1 Výpadek energie 10.2 Nečekané vymrštění součástí 10.3 Závada řídícího systému 10.4 Chyby v připojení Nevztahuje se 11 Rizika způsobená nevykonáním opatření souvisejících s bezpečností Nevztahuje se

24 24 DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení pokud možno neskladujte ve vlhkém prostředí, které obsahuje sůl. Pokud to jinak nejde, pokryjte zařízení ochranným, tepelně izolujícím filmem. V průběhu dlouhodobého uskladnění mimo provoz pečlivě čistěte všechny části. Zařízení postavte na dřevěné podesty v místě, které je chráněno proti nepříznivým vlivům počasí. Před novou instalací zařízení do místa kde bude provozováno zkontrolujte systémy přívodu elektřiny a stlačeného vzduchu.

25 25 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ Když budete zařízení likvidovat, demontujte plastové součásti (těsnění a komponenty) a odešlete je do speciálních sběrných středisek. Ostatní součásti je nutno dopravit do sběrny k recyklování. Když se zařízení likviduje, dodržujte postup pro zvedání (viz příslušná stránka katalogu).

26 26 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Mnohé problémy je možno vyřešit bez pomoci technika. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nejobvyklejší poruchy a jejich vhodné řešení. Č. Problém Příčina Odstranění 1 Vibrátor nefunguje - Nebylo provedeno připojení - Nesprávné napětí - Vibrátor - Zkontrolujte pojistky - Správné napětí - Vyměnit vadné díly 2 Produkt neproudí směrem dolů - Nedostatečná vibrace - Výtok je ucpaný - Ventil uzavřený - Spálený vibrátor - Nastavte intenzitu vibrací - Zkontrolujte systém odběru materiálu pod výtokem - Otevřete - Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte vibrátor 3 Produkt pod násypkou - Poškození těsnění víka 4 Násypka vibruje nepravidelně - Nalezněte příčinu a v případě nutnosti vyměňte. - Popraskané svary - Okamžitě opravte svary - Poškozený tlumič (tlumiče) - Nalezněte příčinu a v případě nutnosti vyměňte. Pozn.: Právo na změny technických specifikací vyhrazeno

27 27

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU

ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU ÚVODEM Před uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na našeho distributora, který Vám podá

Více

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Výrobce doporučuje řádné užívání svítidel! Proto se vždy řiďte tímto návodem, abyste zajistili správný

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

VODNÍ OHŘÍVAČ Kalorifer. Uživatelská příručka. 1 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby

VODNÍ OHŘÍVAČ Kalorifer. Uživatelská příručka. 1 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby Uživatelská příručka 1 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby 2 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby Prohlášení o shodě 4heat Tímto

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: 4) Všeobecné informace: 5) Provoz: 1/5

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: 4) Všeobecné informace: 5) Provoz: 1/5 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu se všemi národními normami

Více

Uživatelský manuál. Tyto instrukce před použitím zařízení pečlivě pročtěte a mějte je vždy po ruce. QUARTZOVÉ TOPIDLO NSQ-03

Uživatelský manuál. Tyto instrukce před použitím zařízení pečlivě pročtěte a mějte je vždy po ruce. QUARTZOVÉ TOPIDLO NSQ-03 Uživatelský manuál Tyto instrukce před použitím zařízení pečlivě pročtěte a mějte je vždy po ruce. QUARTZOVÉ TOPIDLO NSQ-03 Bezpečnostní pokyny Za účelem snížení rizika požáru, elektrického šoku a nebo

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET Návod na instalaci Zvyšuje dopravní výšku mezi kolektory a zásobníkem až na 6 m CZ v e r z e OBSAH ÚVOD Návod...2. Základní dokumentace...2.2 Vysvětlivky symbolů...2

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/ Praha Tel.: Kompresorová lednička

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/ Praha Tel.: Kompresorová lednička Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/208 193 00 Praha Tel.: 220 183 700 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorová lednička NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím ledničky si pečlivě přečtěte tento

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Nožové šoupátko LUCAVAL

Nožové šoupátko LUCAVAL Nožové šoupátko LUCAVAL MONTÁŽ ÚDRŽBA NÁVOD NA OPRAVU typ: M08 Obsah Strana 0. Popis.. 2 1. Manipulace 2 2. Instalace. 2 3. Pohony... 4 4. Údržba... 5 4.1 Výměna ucpávky... 5 4.2 Výměna těsnění. 6 4.3

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813545 Děkujeme, že jste si vybrali VDL800SMT2. Je to speciální mlhovač s časovačem, pomocí kterého můžete vyrobit mlhu a speciální mlhové efekty. Prosím přečtěte si návod před

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Proffé SWH-2 je určen k transferovým přenosům na

Více

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu.

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Automatický výsuvný sloup Návod k instalaci, použití a údržbu - 2 - ÚVOD Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Pečlivě si ji prosím přečtěte

Více

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů 2. vydání Nové verze naleznete na stránkách www.wabco-auto.com

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

El. ohřev RTI-EZ titanový

El. ohřev RTI-EZ titanový El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Návod k použití GRIL R-256

Návod k použití GRIL R-256 Návod k použití GRIL R-256 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu Návod k použití pro stříkací zařízení 2 L Combi II skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu (Stav / vydání září 2001)

Více

Ohřívač s ventilátorem SAHARA Návod k obsluze

Ohřívač s ventilátorem SAHARA Návod k obsluze Ohřívač s ventilátorem SAHARA 461-462 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Specifikace Napětí 230 Vac Zdvih 250/380 mm Síla v tlaku: - zdvih 250 mm 180 N - zdvih 380 mm 90 N Síla v tahu 300 N Rychlost 30 mm/s Výkon 150 W Třída

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci Odsavač par CMBI 970 LX Návod k obsluze a instalaci 1 Obsah Úvod...3 Bezpečnostní upozornění...3 Standardní seznam instalačního příslušenství...4 Instalace na strop...5 Popis ovládacích prvků...7 Obsluha...7

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX 1 OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ... 3 3. MONTÁŽ... 3 4. PŘED POUŽITÍM... 3 4.1 Bezpečnost...

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení...

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e E l e k t r i c k á,, l i t i n o v á,, v a r n á p l o t n a ( d e s k a ) k v a ř e n í P D E 3 2 X I n s t a l a c e - p o u ž i t í - ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

AG Návod k instalaci. Olejový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 1600 kg

AG Návod k instalaci. Olejový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 1600 kg Olejový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 1600 kg AG2000 800-1000-1600 Návod k instalaci Clemsa Central Europe s.r.o., Podolí 30, 250 81 Nehvizdy, Czech republic Tel: +420 326 993 632-3 Fax: +420

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Stropní ventilátor. Technická podpora:

Stropní ventilátor. Technická podpora: CS Stropní ventilátor VAROVÁNÍ: Tento ventilátor nepoužívejte v jedné místnosti současně s plynem nebo ohněm, pokud nebyl kouřovod za těchto podmínek testován odborně způsobilou osobou. Technická podpora:

Více