Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ"

Transkript

1 Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Místo konání: Třinec Dne:

2 VALNÁ HROMADA 2010 Program jednání a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Předseda Představenstva Ing. Igor Petrov uvítal všechny přítomné a konstatoval, že jednání Valné hromady je usnášeníschopné. Dle prezenční listiny bylo přítomno 19 zástupců členů oprávněných k hlasování (v průběhu jednání 20). Dále představil návrh programu jednání: 1. Zahájení schválení programu jednání 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu 3. Informace o členské základně v roce Zpráva o činnosti RRT za rok Zpráva o hospodaření a Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok Návrh regionálních aktivit Rady v roce Návrh rozpočtu Rady pro rok Stanovení členských příspěvků Rady na rok Volba člena Představenstva RRT 10. Diskuze 11. Usnesení 12. Závěr Program jednání Valné hromady byl schválen Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0 Následně proběhla volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - Zapisovatelem byl zvolen Petr Kolčárek, výkonný tajemník Regionální rady Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0 - Ověřovateli zápisu byli zvoleni JUDr. Jan Starzyk, KAZUIST s.r.o. a František Ligocki, ZO OS KOVO TŽ Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0 2

3 VALNÁ HROMADA 2010 Informace o členské základně v roce 2009 Obsah: 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Návrh usnesení Představenstvo Regionální rady informuje, že členy Regionální rady rozvoje a spolupráce bylo k subjektů Vystoupili: Obec Písečná Usnesení: Valná hromada 1) Bere na vědomí informaci o stavu členské základny Regionální rady v roce 2009 Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0 3

4 VALNÁ HROMADA 2010 Zpráva o činnosti Rady za rok Důvodová zpráva (viz. příloha Výroční zpráva 2009) 2. Usnesení Výkonný tajemník Petr Kolčárek přednesl zprávu o činnosti Regionální rady v roce 2009 dle Výroční zprávy Usnesení: Valná hromada 2) Schvaluje Zprávu o činnosti Regionální rady v roce 2009 dle Výroční zprávy 2009 Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0 4

5 VALNÁ HROMADA 2010 Zpráva o hospodaření a zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok Důvodová zpráva (viz. příloha Výroční zpráva 2009) 2. Kopie zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2009 (viz. příloha) 3. Usnesení Výkonný tajemník Petr Kolčárek seznámil Valnou hromadu s výsledky hospodaření Regionální rady za rok 2009, s výsledkem jednání Revizní komise bez závad a s výsledkem Zprávy auditora. Hospodaření skončilo kladným výsledkem, který nepodléhá zdanění. Tento přebytek, a rovněž tak kumulované přebytky z předchozích let budou použity pro krytí výdajových částí budoucích rozpočtů, které nebudou pokryty standardními příjmy (příspěvky, dotace) a dále pak na profinancování běžících či připravovaných projektů. V diskuzi vystoupil p.prachowski (člen Revizní komise) a potvrdil že Revizní komise neshledala v hospodaření Regionální rady Třinec nedostatky. Usnesení: Valná hromada 3) Schvaluje výsledky hospodaření v roce 2009 dle Výroční zprávy Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0 5

6 VALNÁ HROMADA 2010 Návrh realizace rozvojových aktivit Rady v roce Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Usnesení Předseda představenstva Ing. Igor Petrov a výkonný tajemník Petr Kolčárek přednesli návrh realizace regionálních rozvojových aktivit Rady na rok 2010 ZÁKLADNÍ TEZE Regionální rada je tvůrcem a nositelem rozvojové strategie regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska Regionální rada je realizátorem strategických aktivit, opatření a projektů Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je aktivním účastníkem (podílníkem) významných rozvojových institucí v regionu (HRAT s.r.o., RSTS- Euroregion Těšínské Slezsko) Navrhované aktivity: - jsou v souladu se stanovami Regionální rady - naplňují schválené regionální priority KPS - jsou v souladu s Koncepcí činnosti Regionální rady na léta využívají relevantních zdrojů externího spolufinancování, jsou li k dispozici I. ROZVOJ ÚZEMÍ A TRVALE UDRŽITELNÝCH PRACOVNÍCH MÍST V REGIONU Aktualizace strategického dokumentu KPS Dokument KPS bude pojat rovněž jako strategický dokument fungování a rozvoje samotné Regionální rady Třinec - Příprava a zpracování podkladových materiálů a analýz. analýza představ členů o dalším rozvoji a fungování RRT. analýza realizace priorit a aktivit KPS. analýza dostupných údajů o regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska T.: 2 pol zahájení strategického procesu. definice priorit, opatření a aktivit. definice rozvoje a fungování RRT na příští období včetně období po roce 2013 T.: XII/10 (ukončení ca. IV/2011) 6

7 Podpora systému destinačního managementu CR (Vznik jednotky destinačního managementu cestovního ruchu) Tato aktivita je v současné době schválená jako základní priorita Regionální rady V loňském roce byly nastartovány aktivity vedoucí ke vzniku systému destinačního managementu bez externích systémových dotačních zdrojů. Byl rozpracován Manuál rozvoje cestovního ruchu v Těšínských Beskydech. V rámci projektu INFOTUR 2 proběhla zásadní konference o rozvoji cestovního ruchu v Těšínských Beskydech. V současné době je již spuštěn dotační program ROP 2.2.4, kde ve spolupráci se statutárním městem Karviná předložíme první etapu projektu. - Jednání pracovní skupiny pro podporu rozvoje cestovního ruchu Pracovní skupina jako řídící skupina pro přípravu aktivit níže uvedeného projektu pro část Těšínské Beskydy - Projekt SDM (pracovní název) Rámcová struktura projektu:. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu (podmínka ROP 2.2.4), T.: ca do XI/10. Zřízení společnosti destinačního managementu (systému DM) SDM T.: ca do konce roku 2010 (formální kroky, vybavení apod.). Aktivity stanovené marketingovou strategií (internetový portál, marketingové aktivity, marketingové průzkumy, další rozvoj SDM) T.: 2011 Celkový objem projektu pro Reg.radu do roku mil. Kč, vlastní financování 7,5% tj.75 tis. Kč. Další aktivity dle Marketingové strategie a akčního plánu T.: (14) Předpokládaný objem dotačních prostředků 4,5mil. Kč - Manuál rozvoje cestovního ruchu v Těšínských Beskydech dopracování na základě výsledků Marketingové strategie - Účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu a obdobných prezentačních akcích Realizace této aktivity bude probíhat ve spolupráci s Euroregionem Těšínské Slezsko a Moravskoslezským krajem - Marketingové aktivity. Část marketingových aktivit bude financována v rámci projektu SDM, INFOTUR 2 (mapa produktů CR v Těšínských Beskydech), INFOTUR 3 (bude-li přijat interaktivní portál na bázi GPS, série produktových prospektů, systém informací pomocí nových technologií apod.). Beskydy Tourist Info Pokračování v účasti na společném projektu v rámci osy Beskyd. PR+marketingová podpora Tiskové zprávy, resp. placená inzerce o aktivitách v Těšínských Beskydech v relevantních médiích - Rozvoj návaznost na aktivity připravované ve výše uvedených projektech 7

8 - KLACR o.s. Aktivní účast v Moravskoslezském klastru cestovního ruchu jako platformy pro prosazování zájmů a realizaci aktivit na území Moravskoslezského kraje - Podpora zpracování projektů Podpora zpracování dalších projektů Předpokládané rámcové náklady na kapitolu Podpora systému destinačního managementu v Těšínských Beskydech, bez nákladů aktivit realizovaných v rámci dotovaných projektů, jsou obsaženy v následující tabulce. Projektové aktivity - Infotur 2 Pokračování projektu z předchozího roku, spolufinancováno v rámci OPPS FMP ETS Integrace nabídky cestovního ruchu v turistických produktech, OPPS ČR-PL. Smyslem projektu je rozšířit nabídku CR v česko-polském příhraničí prostřednictvím definování nejvýznamnějších produktů CR a zpřístupnění těchto informací turistům. Sekundárním projektovým záměrem je připravit kompletní formální dokumentaci pro kontinuální pokračování projektu. Plánované výstupy: Koncepce umístění informačních tabulí o regionu (stavební řízení, majetkové vztahy apod.), koncepce umístění dopravního značení IS23, Koncepce produktů cestovního ruchu v Těšínských Beskydech, Mapa turistických produktů v Těšínských Beskydech, atd.. Koncepce umístění informačních tabulí o regionu (stavební řízení majetkové vztahy apod.). Koncepce produktů cestovního ruchu v Těšínských Beskydech (definice, popis, texty). Tištěná turistická mapa s produkty cestovního ruchu. Pořízení mapového podkladu v datech. další provozní aktivity Celkový finanční objem: ca 620 tis. Kč (dle kurzu Kč/EUR) Dotace: ca 525 tis. Kč Náklady RRT: 95 tis. Kč Ve spolupráci se Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' byla v rámci FMP ETS OPPS ČR-PL předložena žádost o spolufinancování výše uvedeného projektu - Aktivity projektu:. Zpracování 10-ti produktů cestovního ruchu a jejich propagace. Příprava pro zřízení informačních míst (umístění informačních tabulí s definovanými produkty na místech soustředěného pobytu turistů). Příprava pro umístění dopravního značení IS23. Tištěná produktová mapa Stav projektu: Projekt je v realizaci 8

9 - Infotur 3 'INFOTUR - 3' je pokračováním projektů 'INFOTUR - 2', realizovaného partnery projektu z prostředků FM OPPS ČR-Polsko - Aktivity projektu:. Realizace informačních tabulí v regionu. Zpracování a vydání produktových prospektů v jazykových mutacích. Nástavba interaktivní server na bázi GPS. Způsob informování turistů na bázi blutooth. označení míst jednotlivých turistických produktů Celkový finanční objem: 4, 5 mil. Kč (dle kurzu Kč/EUR) Celkový objem RRT: 1,9 mil. Kč Dotace RRT: 1,7 mil. Kč Financování RRT: 0,2 mil. Kč Stav projektu: podána žádost - SDM (pracovní název) Projekt vedoucí ke vzniku systému destinačního managementu v Těšínských Beskydech v rámci turistické oblasti Těšínské Slezsko Ve spolupráci se statutárním městem Karviná (podmínka ROP 2.2.4) Dotační zdroj: ROP Spolupráce a kooperace v cestovním ruchu - Aktivity projektu:. Zpracování marketingové strategie rozvoje CR (podmínka ROP 2.2.4). Konference a WS aktérů CR. Vybavení kanceláře společnosti destinačního managementu. Marketingové aktivity Celkový finanční objem: 2,1 mil. Kč ( ) Celkový objem RRT: 1,007 mil. Kč Dotace RRT: 0,94 mil. Kč Financování RRT: 76 tis. Kč. Kč Stav projektu: zpracovávána žádost Dotační finanční zdroje na uvedené aktivity jsou prakticky jisté a přislíbené Další možnosti čerpání v rámci ROP 2.2.4: na období konec roku (14) je přislíbeno dalších 4,5 mil. Kč dotací na aktivity definované Marketingovou strategií resp. akčními plány 9

10 II. ROZVOJ KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL Jednání pracovní skupiny pro podporu rozvoje kvality života obyvatel Pracovní skupina jako řídící skupina při realizaci projektu Regrada a příhraničí Projektové aktivity - Regrada a příhraničí Aktivity:. Vytvořit základy pro přeshraniční trh práce. Prostřednictvím rozpracování KPS v oblastech Cestovní ruch a Lidé. Akční plán přeshraničního trhu práce ve výše uvedených oblastech Trvání projektu: XII/08 I/10 Financování: Celkový rozpočet 2,6 mil Kč, 100% financováno z OP LZZ Partneři: Institut EUROSCHOLA o.s., EuroInstitut Kehl- Německo, Regionálna agentúra Žilinského samosprávneho kraja, stowarzysenie OLZA, Moravskoslezský kraj, Stav projektu: Žádost o finanční podporu byl podána do OP LZZ III. MEZINÁRODNÍ REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 1. Aktivní účast v Regionálním sdružení pro česko-polskou spolupráci TěšínskéhoSlezska (smluvního partnera Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński) 2. Partnerská účast v projektech polských a slovenských partnerů V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p.palkovská, p.banot, p.tomiczek, p.petrov Návrhy diskutujících byly, po projednání, zapracovány do Návrhu realizace regionálních rozvojových aktivit na rok 2010 Usnesení: Valná hromada 4) Po projednání schvaluje návrh realizace rozvojových aktivit Rady pro rok 2009 a pověřuje jejich vykonáváním Představenstvo Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0 10

11 VALNÁ HROMADA 2010 Návrh rozpočtu Regionální rady pro rok Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Usnesení Návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 Výkonný tajemník Petr Kolčárek představil návrh rozpočtu Regionální rady na rok Rozpočet má ve svých položkách přímou vazbu na schválené regionální rozvojové aktivity. Návrh rozpočtu 2010 Rok 2010 plán Rok 2009 skutečnost Výnosy: tis. Kč tis. Kč 1. Členské příspěvky Plánované granty, dotace Hospodářská činnost Zdroje z minulých let Celkem v tis. Kč Náklady: Rok 2010 plán Rok 2009 skutečnost 1. Zajištění provozu RRT (servisní činnost) Náklady na vedení (personální) a. Odměny za vedení (výk.tajemník + dest.manažer) b. Náklady spojené s pracovními cestami c. DPP Vedení účetnictví Audit Webhosting + domény

12 6. Vklady do jiných sdružení Regionální projekty a. Regionální projekty - vlastní financování b. Regionální projekty - náklady spojené s dotacemi Ostatní a. Bankovní poplatky 7 4 8b. Ostatní provozní náklady c. Náklady na reprezentaci d. Finanční náklady-kurzové ztráty 0 8e. Poštovní služby, telekomunikace f. Odpisy dlouhodobého majetku g. Spotřeba kancelářských potřeb 5 2 Celkem v tis. Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady Rámcové rozdělení řádku 7 Regionální projekty a aktivity Projekt/aktivita Financování 7a Financování 7b Infotur Infotur Podpora systému destinačního managementu 365 Příprava KPS 120 Úprava 30 CELKEM Usnesení: Valná hromada 5) Schvaluje návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 a pověřuje odpovědným čerpáním Představenstvo Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0 12

13 VALNÁ HROMADA 2010 Stanovení členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 Obsah: 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Návrh usnesení Návrh výše a struktury členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 Výše a struktura členských příspěvků se nemění a zůstává stejná jako v roce 2010 Obce/sdružení obcí: 9 Kč/občan/rok - strukturovaný členský příspěvek, v tom: - 6,40 Kč oblast regionální aktivity a projekty - 2,60 Kč oblast česko-polská euroregionální spolupráce Podnikatelské subjekty 75 Kč/pracovník/rok Neziskové organizace 3 Kč/člen nebo pracovník/rok Usnesení: Valná hromada 6) Schvaluje výši a strukturu členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 dle důvodové zprávy 7) Ukládá těm členským organizacím, které tak doposavad neučinily, uhradit členské příspěvky za rok 2009 v termínu do Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-1 13

14 VALNÁ HROMADA 2010 Volba nového člena Představenstva Regionální rady Obsah: 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Návrh usnesení Důvodová zpráva V souvislosti s odstoupením člena Představenstva Regionální rady za TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. Ing. Boguslawa Heczka navrhuje společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. jako člena Představenstva Regionální rady Ing. Ivo Žižku. V diskuzi s přítomným zástupcům členů Regionální rady Třinec Ing. Ivo Žižka představil. Usnesení: Valná hromada 8) Zvolila za člena představenstva Regionální rady pana Ing. Ivo Žižku na dobu funkčního období Představenstva Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-1 14

15 VALNÁ HROMADA 2010 Diskuze V diskuzi p.petrov podal informaci o realizaci aktivity obcí Bystřice, Vendryně, Města Třinec a RSTS, jejímž cílem je, v souvislosti s reálným termínem přeložení I/11, optimalizace bezpečnosti (především na definovaných křižovatkách) provozu na silnici I/11 v úseku Oldřichovice Bystřice Na závěr diskuze předseda představenstva Ing. Igor Petrov poděkoval všem přítomným za účast na jednání Valné hromady a vyzval k další spolupráci v rámci Regionální rady jako jedinečného seskupení municipalit, podnikajících firem a neziskových subjektů, které reprezentuje rozvoj regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska. Zapsal: Petr Kolčárek Zápis ověřili: JUDr. Jan Starzyk KAZUIST s.r.o. František Ligocki ZO OS KOVO TŽ 15

16 VALNÁ HROMADA 2010 Souhrn usnesení Souhrn usnesení Valné hromady Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci konané dne v Třinci Valná hromada: 1) Bere na vědomí informaci o stavu členské základny Regionální rady v roce ) Schvaluje Zprávu o činnosti Regionální rady v roce 2009 dle Výroční zprávy ) Schvaluje výsledky hospodaření v roce 2009 dle Výroční zprávy 4) Po projednání schvaluje návrh realizace rozvojových aktivit Rady pro rok 2010 a pověřuje jejich vykonáváním Představenstvo 5) Schvaluje návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 a pověřuje odpovědným čerpáním Představenstvo 6) Schvaluje výši a strukturu členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 dle důvodové zprávy 7) Ukládá těm členským organizacím, které tak doposavad neučinily, uhradit členské příspěvky za rok 2010 v termínu do ) Zvolila za člena představenstva Regionální rady Ing. Ivo Žižku na dobu funkčního období Představenstva Ing. Igor Petrov předseda Představenstva Petr Kolčárek výkonný tajemník 16

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více