VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 S t r á n k a 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Preambule Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu 3. kategorie na dodávku a služby, jejichž předpokládaná cena bez DPH přesáhne Kč a nepřesáhne částku ,- Kč bez DPH. Výběrové řízení se řídí podle Přílohy 3 ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Příručky pro žadatele a příjemce verze Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 2. Zadavatel Název: Tišnovsko, dobrovolný svazek obcí Sídlo: Radniční 14, Tišnov IČ: DIČ: neplátce DPH Zastoupený: Janem Schneiderem, předsedou svazku Tel.: Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka a služby za účelem realizace projektu zadavatele s názvem Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Obsahem je vytvoření informačního a propagačního obsahu projektu a marketingová komunikace (marketingová strategie, navigační systém, informační systém, vycházkové okruhy, zvukový a obrazový obsah audioprůvodců, sestavení produktů pro vybrané cílové skupiny, SEO, televizního spotu, prezentace na veletrhu, mediální kampaň) a dále výroba a instalace informačního a navigačního systému s informačním obsahem v terénu (informační tabule, návěští, označníky atd.) a výroba propagačních materiálů (tištěné brožury, letáky, samolepky atd.) dle popisu projektu (příloha 1 výzvy) a obchodních podmínek (příloha 2 výzvy). 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH. 5. Termín vyhlášení výběrového řízení Termín vyhlášení výběrového řízení je 20. října Termín ukončení přijímání nabídek Termín ukončení přijímání nabídek je 31. října Doba a místo plnění zakázky Doba plnění zakázky je stanovena v obchodních podmínkách, jež jsou přílohou č. 2 této výzvy. Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele, přičemž ve specifických případech se dodavatel bude řídit podrobnými pokyny zadavatele. Jde především o umisťování jednotlivých prvků informačního a navigačního systému v terénu. 8. Zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace (výzva, popis projektu, obchodní podmínky, krycí list, čestné prohlášení) bude zaslána nejméně třem vybraným zájemcům v souladu s pravidly ROP Jihovýchod a umístěna na portálu Dalším zájemcům bude na vyžádání zaslána zástupcem zadavatele.

2 9. Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky S t r á n k a 2 a) Zájemce je povinen nejpozději do dne uplynutí lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svou právní existenci a oprávnění k výkonu činností, jež jsou předmětem veřejné zakázky. b) Zájemce předloží ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. c) Zájemce podnikatelský subjekt dále prokáže doložení profesních předpokladů předložením ověřené kopie živnostenského oprávnění, pokrývajícího celý předmět veřejné zakázky, zájemce nepodnikatelský subjekt (obecně prospěšná společnost, občanské sdružení) předložením ověřené kopie stanov, případně živnostenského oprávnění. d) Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podpisem čestného prohlášení (ad příloha 4 této výzvy) a přiloží je jako povinnou součást své nabídky. e) Zájemce prokáže, že v uplynulých pěti letech realizoval nebo v současnosti realizuje nejméně jednu zakázku s obdobným obsahovým zaměřením a rozsahem (tj. tvorba produktů cestovního ruchu s využitím vlastních marketingových analýz a dokumentů, tvorba a implementace informačních systémů v cestovním ruchu, marketingové a mediální kampaně) a ve výši nejméně Kč bez DPH z hodnoty předmětné výzvy. Tuto skutečnost zájemce prokáže seznamem referenčních realizací s jejich názvem, popisem jejich obsahu a rozsahu, hodnotou v Kč bez DPH a s DPH a kontaktem na odpovědnou osobu objednatele pro ověření informací o realizaci. 10. Způsob zpracování nabídkové ceny Zájemci zpracují nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem a uvedou ji v krycím listu a podrobně ji rozpracují v obchodních podmínkách, jež jsou přílohou 2 této výzvy. 11. Požadavky na obsahové členění nabídky Zájemci podají nabídku v členění dle následující závazné osnovy. Povinná osnova: 1. Krycí list nabídky (závazný vzor je přílohou č. 3 této výzvy) 2. Návrh smlouvy o dílo (závazné znění je přílohou č. 2 této výzvy, zájemci doplní šedě označené položky) 3. Doklady prokazující právní existenci a oprávnění k výkonu činností (ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, čestné prohlášení dle přílohy 4 této výzvy, ověřená kopie živnostenského oprávnění nebo stanov) 4. Seznam referenčních realizací. 12. Způsob podání nabídky Zájemci podají nabídku v tištěné podobě dle závazné osnovy, v českém jazyce, 1 originální výtisk, poštou, kurýrní službou nebo osobně na adrese zadavatele. V případě doručení poštou nebo kurýrní službou je rozhodující datum doručení, nikoliv datum poštovního razítka. Nabídky budou podány v uzavřené obálce a budou viditelně označeny jako výběrové řízení Tišnovsko nový turistický cíl - neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce. Uzavření obálky zájemce opatří razítkem nebo podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li osobou právnickou. Návrh smlouvy (jeho závazný text je součástí obchodních podmínek), musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou; zadavatel doporučuje, aby zájemce doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informace o tom, která osoba je oprávněna k jednání jejím jménem nebo za zájemce; zadavatel doporučuje, aby v případě, kdy nabídku podává více osob společně, oprávněnost osoby k podpisu smlouvy doložil příslušným dokladem (například plnou mocí). 13. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky a jejich hodnocení Nabídky uchazeče budou hodnoceny dle následujících kritérií: a) dílčí kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, součet všech položek (cena za dílo celkem) dle čl. III, odst. 1 Přílohy 2 této výzvy, váha 100% Dílčí kritérium nabídková cena bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídka obdrží 100 bodů, další nabídky budou hodnoceny podle následujícího vzorce:

3 S t r á n k a 3 nejvhodnější nabídka Počet bodů = x 100 hodnocená nabídka Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší počet bodů. 14. Komunikace mezi zájemcem a zadavatelem Veškeré úkony zadavatele vůči zájemcům nebo úkony zájemců vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu. 15. Další ustanovení a) Zadavatel je oprávněn posoudit přiměřenost nabízené ceny a vyžádat si podrobné vysvětlení v případě, že je nabízená cena nápadně nízká, případně takovou nabídku přímo vyloučit. b) Zájemce může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími zájemci, zadavatel všechny nabídky podané tímto zájemcem samostatně nebo společně s dalšími zájemci vyřadí. c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. d) V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsažené v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách. e) Náklady zájemců spojené s účastí v tomto zadávacím řízení zadavatel zájemcům nehradí. f) Nabídky podané po uplynutí lhůty dle bodu čl. 6 nebudou otevřeny. Zadavatel o tom zájemce neprodleně písemně vyrozumí. g) Nabídka, jež nebude úplná, bude vyřazena a zájemce podávající takovou nabídku bude ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel o tom zájemce neprodleně písemně vyrozumí včetně důvodů vedoucích k vyloučení. h) Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci v průběhu zadávacího řízení a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před termínem ukončení přijímání nabídek. i) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení i bez udání důvodů, kdykoliv do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. V Tišnově dne 20. října statutární zástupce Přílohy výzvy: Příloha 1 - Popis projektu a specifikace obsahu a rozsahu služeb a dodávky Příloha 2 Obchodní podmínky Příloha 3 Krycí list Příloha 4 Čestné prohlášení

4 S t r á n k a 4 PŘÍLOHA 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Popis projektu a specifikace obsahu a rozsahu služeb a dodávky Stručný popis projektu Projekt navazuje na předchozí realizaci s názvem Tišnovsko nebeskou branou, v jejímž rámci byl definován potenciál produktu Tišnovska. Ten byl zakomponován do vizuálního stylu, jenž odkazuje na Tišnovsko jako bránu Vysočiny a současně na klášter Porta coeli (brána nebes), významnou kulturní památku Jihomoravského kraje. Se sloganem je dále možné pracovat ve smyslu nebeské výhledy (v regionu je řada vyhlídkových míst a rozhleden, jež jsou potenciálně vysoce návštěvnicky atraktivní), nebeský klid (uvolněnost, vhodnost pro odpočinek, rekreaci, relaxaci, nabytí nových sil), nebeská krása (půvab kopcovité krajiny, jež má blízko k nebesům, malebnost starých třešňových sadů, podhorských polí a luk v blízkosti průmyslového Brna, dvě oblasti NATURA 2000), nebeské podklady (hora Květnice skrývá jeskynní systém otevíraný pro veřejnost v době konání pravidelné tišnovské mezinárodní burzy minerálů), strážci pokladů, tedy neobvykle vysoký počet pozůstatků dávných hradů, jimž dominuje zachovalý hrad Pernštejn, druhá nejnavštěvovanější památka Jihomoravského kraje atd. Partnery projektu jsou mikroregiony působící v zájmovém území, jež však svými aktivitami a projekty nepokrývají zdaleka celé území dopadu. Na Tišnovsku tak vznikají z pohledu cestovního ruchu bílá místa. Předkládaný projekt proto využije výsledků projektů realizovaných partnery a doplní je tak, aby byl celý region pro turisty dobře čitelný, informačně spojitý a současně aby nevznikaly duplicity. Pro všechny aktivity projekt využije existující značku (brand) Tišnovska a jednotné mapové dílo s autorskými právy příslušejícími žadateli. Projekt vytvoří komplexní informační a navigační infrastrukturu regionu Tišnovsko pro turisty v několika vrstvách: - návštěvníky a turisty, kteří do regionu právě přijíždějí, budou informovat návěští tabule umístěné na hranicích regionu ve smyslu přijíždíte na Tišnovsko ; - individuálním návštěvníkům a turistům, kteří již v regionu jsou, bude sloužit ucelený systém informačních tabulí (stojan s mapou a dalšími informacemi); do systému budou zapojeny existující infotabule, jež budou vizuálně sjednoceny pomocí prvků nonverbální komunikace (viz dále); - stávající web bude podroben SEO a rozšířen o funkce umožňující jeho zapojení do sociálních sítí; - filmový spot by měl být originálním a dynamickým portrétem regionu Tišnovska, má sloužit jako propagační nástroj při prezentaci svazku a jednotlivých obcí Tišnovska v televizním vysílání, na internetu nebo při jiných akcích zadavatele; námětem spotu by měly být význačné nebo charakteristické lokality, produkty a také běžné turistické aktivity, rekreační sporty, zábava, kultura; cílem přitom není vytvořit popisný spot se zahrnutím maxima lokalit, produktů apod., ale vytvořit spot s propracovanou vizuální složkou s možností doplnění fotografiemi; - na trase Lomnice Borač budou v terénu vyznačeny vycházkové trasy pro pěší, případně pro cyklisty; - v Tišnově, Lomnici, Doubravníku a Předklášteří budou vyznačeny místní prohlídkové okruhy, jež budou vybaveny mobilními audioprůvodci; - celý komplex budou doplňovat podpůrné prostředky nonverbální komunikace (samolepky s logem na doznačení existujících infotabulí, videospot s využitím pro web včetně sociálních sítí a televizní vysílání). Dále projekt vytvoří nové turistické produkty a zrealizuje propagační a informační kampaň: - dosavadní informace z regionu budou updatovány prostřednictvím marketingové strategie, výsledky budou využity při tvorbě produktů a realizaci distribuční cest a mediálního mixu - budou vytvořeny nové produkty, předběžně se zaměřením příroda, technické a kulturní památky, prioritně pro individuální turisty, vše s informacemi pro osoby se sníženou mobilitou a rodiny s dětmi a s šetrnou dopravou (pěší, cyklo) a prohlídkové okruhy ve vybraných místech;

5 S t r á n k a 5 - produkty budou převedeny do tištěné (informační skládačky) a elektronické (webové stránky) podoby v základních jazykových mutacích (CZ, EN, DE) - produkty budou distribuovány do TIC, bude zadána placená inzerce ve vybraných médiích v hlavních zdrojových územích s cílem zviditelnit destinaci Tišnovsko pro turisty včetně elektronických médií a s důrazem na sociální sítě tak, aby k aktivnímu cestování přiměla i mladší generaci; - bude realizovány samostatná prezentace regionu Tišnovsko na veletrhu Regiontour Brno. Specifikace obsahu a rozsahu dodávky a služby Zadavatel požaduje při realizaci povinné využití jednotného vizuálního stylu Tišnovska a mapového díla, je-li mapa součástí příslušného výstupu a dále soulad s pravidly pro publicitu ROP Jihovýchod. Obsah zakázky je členěn do ucelených souborů s následujícím obsahem: a) soubor produktů regionu Tišnovsko dodavatel vytvoří strategický marketingový dokument, jehož smyslem je návrh a zdůvodnění jednotlivých kroků a činností, jež povedou k účinné propagaci Tišnovska; zadavatel požaduje aktualizaci lokalizačních a realizačních faktorů regionu, návrh na využití všech vhodných přímých i nepřímých (prostřednictvím partnerů) cest k propagaci; dodavatel je při zpracování strategie povinen respektovat metodický pokyn č 7/2010 EX (dostupný na stránkách materiál bude dodán ve 4 tištěných vyhotoveních a na CD; dodavatel navrhne a vytvoří 4 nové tematické produkty cestovního ruchu ( výlety do regionu ) předběžně pro cílové skupiny/segmenty pěší a cyklo, příroda vč. NATURA 2000, kulturní a technické památky, všechny produkty s ohledem na rodiny s dětmi a osoby se sníženou mobilitou; zadavatel očekává upřesnění produktové skladby a obsahu na základě vstupní odborné analýzy lokalizačních a realizačních faktorů regionu, již dodavatel provede jako součást marketingové strategie; všechny materiály budou v češtině, angličtině a němčině; formát skládaček výlety do regionu je stanoven jako 1/3 A4, 4 druhy, oboustranný čtyřbarevný tisk, papír 115 g křída, 4 5 skladů, ks každý druh, z toho 1500 ks angličtina a 1500 ks němčina; každý produkt bude obsahovat nejméně popis výletů, mapku, popis vybraných atraktivit, fotografie, spojení do regionu, další informační zdroje (web); dodavatel v maximální míře využije koncept materiálů vyvinutých v úvodním projektu Tišnovsko nebeskou branou ; texty a fotografie vytvořené pro tištěné materiály dodá dodavatel na CD v podobě pro uložení na web; samotné uložení na web není předmětem výzvy; prohlídkové okruhy - obsah pro audioprůvodce dodavatel vytvoří koncept prohlídkových okruhů v Tišnově, Lomnici, Doubravníku a Předklášteří; jejich obsahem budou zastávky u pozoruhodností v uvedených místech; ke každé vybrané pozoruhodnosti vytvoří text v CZ, DE, EN a text dodá v podobě zvukových nahrávek v MP3 a fotografií relevantních ke každé zastávce pro nasazení do audioprůvodců; samotná dodávka audioprůvodců (HW,SW) a uložení dat na ně není předmětem výzvy; b) soubor navigační a informační infrastruktury Tišnovska; návěští - dodavatel připraví návrh vizuální podoby návěští, jež budou umístěna u komunikace na hranicích regionu (cílem je sdělit přijíždějícím návštěvníkům vítejte, jste v cíli ) a instaluje je v terénu; návěští budou v trvanlivém provedení (tabulka FeZn nebo Al s informačním sdělením, reflexní); čistá plocha návěští (bez nosných a upevňovacích prvků) bude nejméně 2500 cm2; návěští bude umístěno na kovové sloupky (Fe-Zn), montovány budou pomoci kovových šroubovacích patek na betonový základ; celkový počet je 21 ks; přesné umístění sdělí zadavatel; vyjednání souhlasu s umístěním není předmětem výzvy; Umístění jednotlivých produktů bude závislé na konkretních podmínkách a bude se řešit při samotné realizaci; informační tabule dodavatel dodá celkem 59 ks navigačních a informačních tabulí s turistickou mapou Regionu Tišnovska ; tabule budou v provedení navazujícím vizuálně i materiálově na již existující tabule (nezbytná je konzultace s objednatelem); mapa bude provedena jako odolná povětrnostním podmínkám a UV záření; textový a obrazový doprovod bude konzistentní s produkty; nejméně legenda bude kromě češtiny také v angličtině a němčině; rozměr tabulí bude 180 cm x 150 cm, v obcích Borovník, Černvír a Vratislávka budou infotabule umístěné na stávajících objektech (čekárny a zídky) se šroubováním na zeď, ostatní infotabule budou montovány na sloupky s kovovými patkami Fe-Zn do betonového základu, které budou opatřené dřevěnou stříškou; přesné umístění sdělí zadavatel; vyjednání souhlasu s umístěním není předmětem výzvy;

6 S t r á n k a 6 označení prohlídkových okruhů - dodavatel po schválení zadavatelem vyznačí navržené prohlídkové okruhy (viz bod b) v terénu; značení bude provedeno jako tabulka min. 60 x 90 cm velikost s číslem a názvem zastavení, materiál sendvič Al-plast; přesné umístění (umístění na zeď, na sloupek apod.) sdělí zadavatel, tabule budou montovány na zeď šroubováním nebo na sloupky s patkami Fe-Zn do betonového základu, které budou ukotveny kovovými patkami; vyřízení souhlasu s umístěním označení není předmětem výzvy, náklad 60 ks; jako součást dodávky zadavatel požaduje doprovodný tištěný materiálu ve formátu A4, oboustranný čtyřbarevný tisk, v češtině a nejméně 2 jazykových mutacích (angličtina, němčina); papír nejméně 80 g, ofset, náklad nejméně ks; obsahem podpůrných materiálů bude plánek prohlídkového okruhu (například v podobě mapy města), popis jednotlivých atraktivit příslušných okruhů a upoutávka na další atraktivity regionu Tišnovsko v návaznosti na dodávku produkty ; označení vycházkové trasy dodavatel po schválení zadavatelem vyznačí v terénu vycházkovou trasu pro pěší Lomnice Borač; značení bude provedeno jako tabulka s logem regionu, názvem trasy a cílovým místem; materiál sendvič Al-plast; vyřízení souhlasu úřadů a majitelů pozemků s umístěním označení není předmětem výzvy, požadovaný počet 20 ks; web dodavatel provede analýzu SEO webu a klíčových slov a upraví SW tak, aby umožňoval napojení na sociální sítě; základním požadavkem je přenos aktualit a novinek z webu na sociální sítě; součástí je i nezbytná grafická úprava stránek; spot dodavatel vytvoří dvě varianty o minimální délce 10 a 15 minut, součástí kterých musí být logo regionu, odkaz na a loga povinné publicity projektů financovaných z EU; záznam TV spotů musí být dodán na DVD; soubor podpůrných prostředků nonverbální komunikace - dodavatel dodá 500 ks samolepek v provedení pro exteriér s motivem Tišnovska pro doznačení stávajících infotabulí, čistá plocha jedné samolepky je 50 cm2; součástí dodávky je doznačení stávajících infotabulí v terénu těmito samolepkami; c) mediální a informační kampaň Dodavatel zrealizuje mediální kampaň sestávající z: prezentace na veletrhu Regiontour Brno 2012 obsahuje návrh řešení, nákup plochy, montáž a demontáž stánku, služeb (osvětlení, úklid); neobsahuje dodávku propagačních materiálů a obsluhu stánku; inzerce v tištěných médiích s dopadem na město Brno výběr příslušného média (dle ecba například LN, MF Dnes, Právo, regionální deníky), konkrétní datum uveřejnění a její podoba bude vycházet z doporučení marketingové strategie; dodávka sestává z výroby (grafika) podle technických požadavků médií; požadovaná velikost inzerátu nebo PR článku nejméně 1/10 strany, požadovaný počet 3 ks; kontextové webové reklamy (např. Google, S-klik, Facebook) sestává ze sestavení a zadání inzerátu podle SEO analýzy klíčových slov; jednotkou je PPC (pay-per-click, cena za jeden proklik na inzerát); požadovaný počet jednotek je 2 000; bannerové webové reklamy na portálech se zaměřením rodinné výlety a cyklistika sestává z výroby podle technických požadavků médií a jeho zadání; formát banneru bude odpovídat reklamním standardům SPIR (sdružení pro internetovou reklamu), velikost min bodů (např. square buton), jednotkou je CPT (cost-per-thousand, cena z tisíc zobrazení); požadovaný počet jednotek je 50.

7 S t r á n k a 7 PŘÍLOHA 2 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Obchodní podmínky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo a jsou závaznou součástí nabídky. Zájemce do těchto obchodních podmínek doplní šedě označená pole včetně tabulky odstavci III. a předloží jako povinnou součást své nabídky. SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991., obchodní zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Název: Tišnovsko, dobrovolný svazek obcí Sídlo: Radniční 14, Tišnov IČ: DIČ: neplátce DPH Zastoupený: Janem Schneiderem, předsedou svazku Tel.: bankovní spojení: /0100 (dále jen objednatel ) Sídlo:..., IČ:..., DIČ:..., Zastoupený:..., (dále jen zhotovitel) II. Předmět a rozsah smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je dodávka a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Obsahem je vytvoření informačního a propagačního obsahu projektu, tj. marketingová strategie, sestavení a výroba tištěných produktů, texty a foto pro web, zvukový a obrazový obsah audioprůvodců, výroba a instalace návěští, výroba a instalace informačních tabulí, sestavení a vyznačení prohlídkových okruhů, SEO stávajícího webu a jeho zapojení do sociálních sítí, výroba prostředků nonverbální komunikace, prezentace na veletrhu Regiontour a mediální kampaň v tištěných a elektronických médiích dle popisu projektu (příloha 1 výzvy). III. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě Přílohy 1 výzvy Popis projektu a specifikace obsahu a rozsahu služeb a dodávky a činí celkem: ucelený soubor položka produkty regionu marketingová strategie ks 1 tištěné produkty sada texty a foto pro web sada 1 obsah audioprůvodce sada 1 navigační a informační infrastruktura návěští ks 21 informační tabule ks 59 označení prohl. okruhů ks 60 jedno tka jednotek Kč/jednotka Kč celkem Kč DPH CELKEM

8 S t r á n k a 8 doprovodný tištěný materiál ks 6000 značení vycházk. trasy ks 20 SEO sada 1 spot ks 2 samolepky ks 500 mediální a informační kampaň Regiontour sada 1 inzerce ks 3 kontextová reklama CPC)* 2000 bannerová reklama CPT)* * 50 DÍLO CELKEM )* cost-per -click, cena za jedno prokliknutí )** cost-per-thousand, cena za tisíc zobrazení 2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po celou dobu realizace. 3. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících. 4. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné změnit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy. IV. Platební podmínky 1. Po předání a převzetí jednotlivých položek, jak jsou stanoveny v čl. III., vzniká zhotoviteli právo na vystavení faktury. Dokladem o předání a převzetí jednotlivých součástí díla je předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. 2. Cena za dílo bude uhrazena po jednotlivých položkách na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem. Objednatel neposkytuje zálohu na realizaci dodávky. 3. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktur bude dále identifikace projektu a faktura bude členěna podle jednotlivých položek, přičemž bude uvedeno množství a cena za jednotlivé fakturované položky v souladu s tabulkou dle čl. III. Fakturována bude cena vč. DPH platné v době fakturace díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 4. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. V. Doba a místo plnění 1. Doba plnění začne běžet dnem podpisu smlouvy o dílo oběma stranami. 2. Dodávka jednotlivých položek je stanovena takto: ucelený soubor položka datum dokončení produkty regionu marketingová strategie tištěné produkty texty a foto pro web obsah pro audioprůvodce navigační a informační infrastruktura návěští informační tabule označení prohl. okruhů doprovodný tištěný materiál značení vycházk. trasy

9 S t r á n k a 9 SEO spot samolepky mediální a informační kampaň Regiontour 2012 dle termínu veletrhu inzerce kontextová reklama bannerová reklama DÍLO CELKEM Datum dokončení a předání kompletního díla se stanovuje na Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na jednotlivých položkách a dodat je i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 5. Termín dokončení a dodání jednotlivých součástí díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele (zejména konzultace s vydáním stanoviska závazného pro zhotovitele k obrazovým a textovým podkladům, stavební dokumentace pro instalaci návěští, infotabulí atd.). Pro vydání stanoviska závazného pro zhotovitele si objednatel vyhrazuje vždy 5 pracovních dnů pro každou jednotlivou položku dodávky tak, jak je stanovena v tabulce, odst. III., od doby výzvy k vyjádření se k dílu ze strany zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. 6. Místem předání díla je sídlo zadavatele, přičemž ve specifických případech se zhotovitel bude řídit podrobnými pokyny objednatele (především v případě o umisťování jednotlivých prvků informačního a navigačního systému v terénu). VI. Smluvní pokuty 1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení jednotlivých položek díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak třicet dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0, 5% z dlužné částky za každý den prodlení. 3. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody. VII. Podmínky provedení díla 1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla. 2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. VIII. Předání a převzetí díla 1. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

10 S t r á n k a Dokladem o předání a převzetí každé položky je předávací protokol s přesnou specifikací a kvantifikací předávaných položek potvrzený oběma stranami. IX. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 1. Vlastníkem zhotovovaného díla včetně autorských práv je od počátku objednatel. 2. Nebezpečí škody ve smyslu 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 3. Na pevné součásti díla (navigační a informační infrastruktura) poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Záruka se netýká poškození vandaly a vyšší mocí. X. Ochrana nehmotných statků 1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže dílem nebo jeho součástí bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen nehmotný statek ). 2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku. 3. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Za tímto účelem je objednatel právně udělit podlicenci k užití nehmotného statku. 4. Územní rozsah licence je neomezený. 5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny díla. 6. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku. 7. Objednatel není povinen licenci využít. XI. Odstoupení od smlouvy 1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 3. Důvodem k odstoupení je zásadní neodstranitelné pochybení nebo nedostatek součinnosti některé ze smluvních stran, jež neumožňují řádnou realizaci díla a jež by vedly nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, kvality nebo rozsahu díla. Smluvní strana, jež chce od smlouvy odstoupit, je povinna věrohodně prokázat, že podnikla veškeré dostupné kroky k nápravě a odstranění důvodů k odstoupení. 4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení písemného vyhotovení odstoupení od smlouvy. XII. Závěrečná ujednání 1. Dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 2. V průběhu plnění díla za objednatele jedná ve věcech technických ing. Lenka Kamarýtová, tel , a ve věcech smluvních statutární zástupce objednatele, za zhotovitele jedná Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 4. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a jedno obdrží objednatel. 6. Osoby zastupující objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněny jednat ve věci smlouvy. 7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu. 8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 9. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením z jednání Správního výboru dobrovolného svazku obcí Tišnovsko č. SV 2011/IV ze dne 22. března V dne

11 S t r á n k a 11 Za zhotovitele : Za objednatele:..., PŘÍLOHA 3 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/

12 S t r á n k a 12 KRYCÍ LIST NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ ZADAVATEL Tišnovsko, dobrovolný svazek obcí Sídlo Radniční 14, Tišnov (celá adresa včetně PSČ) Identifikační číslo Daňové identifikační číslo neplátce DPH Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Kontaktní osoba Tel ZÁJEMCE (firma) Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Osoba oprávněná jednat jménem zájemce Kontaktní osoba Tel. Jan Schneider, předseda Ing. Lenka Kamarýtová NABÍDKOVÁ CENA Kč bez DPH DPH Kč celkem Cena zakázky V dne Podpis oprávněné osoby zájemce: PŘÍLOHA 4 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/

13 S t r á n k a 13 Čestné prohlášení Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že zájemce název sídlo nebo místo podnikání IČ splňuje základní kvalifikační požadavky podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to v rozsahu dle 53 zákona, tj. a) nikdo ze statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; b) nikdo ze statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; c) nikdo ze statutárních zástupců nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) dodavatel není v likvidaci; f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla; g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; i) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; V dne.. Jméno, příjmení, bydliště osoby zájemce oprávněné jednat jeho jménem.. Podpis osoby zájemce oprávněné jednat jeho jménem..

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec Městys Křinec IČ: 00239364, Náměstí 25, 289 33 Křinec zastoupený starostou městyse Milanem Mocem (dále jen zadávající) vypisuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Vy zva k poda nı nabı dek

Vy zva k poda nı nabı dek Vy zva k poda nı nabı dek Na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Název zakázky: Zateplení Obecního úřadu v obci Sadov 1. Zadavatel identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29. tel:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29. tel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz V Praze 21.6.2013 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE. Strategický rozvojový plán obce Dolní Životice (SRPO) Štáblovská 35, Dolní Životice,

OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE. Strategický rozvojový plán obce Dolní Životice (SRPO) Štáblovská 35, Dolní Životice, OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, e-mail: obec@dolnizivotice.cz VÝZVA k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Strategický rozvojový plán obce Dolní Životice (SRPO) 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr autorského dozoru pro stavbu

Výzva k podávání nabídek na akci výběr autorského dozoru pro stavbu OBEC VÍTĚZNÁ Vítězná 123, PSČ 544 62 Vítězná dále též obec a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr autorského dozoru pro stavbu ČOV a kanalizace Kocléřov a ČOV a kanalizace Komárov, Huntířov

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky Název akce : Zajištění zimní údržby místních komunikací v zimním období 2012-2013 1.Podmínky zadání zakázky 1.1. Vymezení předmětu

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Kostelec nad Vltavou

Kostelec nad Vltavou Obec Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou čp.104 tel.,fax: 382593327 e-mail:kostelecnadvltavou@volný.cz www.kostelecnadvltavou.cz OBEC KOSTELEC NAD VLTAVOU Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava chodníku a parkoviště při ulici Žižkova k.ú. Aš Zadavatel: Ašské služby, s.r.o., Krajkářská 11, 352 01 Aš IČ: 25222571

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 257 249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na akci Výměna oken a doplnění izolace domu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Věc: Výzva k podání nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Zahrada mateřské školy

Věc: Výzva k podání nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Zahrada mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Praha, 25.5.2015 Věc: Výzva k podání nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zahrada mateřské školy Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Město Šluknov Nám. Míru č.p.1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Město Šluknov Nám. Míru č.p.1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Město Šluknov Nám. Míru č.p.1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UCHAZEČ (dle požadavku města) Naše zn. Vyřizuje: tel/fax: Šluknov:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

3. Doba a místo plnění

3. Doba a místo plnění Naše značka: VZ/SZNR/01/2009 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Jako zadavatel zmocněný k výkonu zadavatelských činností Vás v souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzvu k podání nabídky

Výzvu k podání nabídky Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Český Krumlov / 6. září 2010 věc: Výzva zájemcům Zadavatel název: sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov IČ: 260 95 149 zápis v OR: zapsáno

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel:

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel: Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: MONITORING MÉDIÍ PRO POTŘEBY MŠMT Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více