VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 S t r á n k a 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Preambule Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu 3. kategorie na dodávku a služby, jejichž předpokládaná cena bez DPH přesáhne Kč a nepřesáhne částku ,- Kč bez DPH. Výběrové řízení se řídí podle Přílohy 3 ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Příručky pro žadatele a příjemce verze Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 2. Zadavatel Název: Tišnovsko, dobrovolný svazek obcí Sídlo: Radniční 14, Tišnov IČ: DIČ: neplátce DPH Zastoupený: Janem Schneiderem, předsedou svazku Tel.: Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka a služby za účelem realizace projektu zadavatele s názvem Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Obsahem je vytvoření informačního a propagačního obsahu projektu a marketingová komunikace (marketingová strategie, navigační systém, informační systém, vycházkové okruhy, zvukový a obrazový obsah audioprůvodců, sestavení produktů pro vybrané cílové skupiny, SEO, televizního spotu, prezentace na veletrhu, mediální kampaň) a dále výroba a instalace informačního a navigačního systému s informačním obsahem v terénu (informační tabule, návěští, označníky atd.) a výroba propagačních materiálů (tištěné brožury, letáky, samolepky atd.) dle popisu projektu (příloha 1 výzvy) a obchodních podmínek (příloha 2 výzvy). 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH. 5. Termín vyhlášení výběrového řízení Termín vyhlášení výběrového řízení je 20. října Termín ukončení přijímání nabídek Termín ukončení přijímání nabídek je 31. října Doba a místo plnění zakázky Doba plnění zakázky je stanovena v obchodních podmínkách, jež jsou přílohou č. 2 této výzvy. Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele, přičemž ve specifických případech se dodavatel bude řídit podrobnými pokyny zadavatele. Jde především o umisťování jednotlivých prvků informačního a navigačního systému v terénu. 8. Zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace (výzva, popis projektu, obchodní podmínky, krycí list, čestné prohlášení) bude zaslána nejméně třem vybraným zájemcům v souladu s pravidly ROP Jihovýchod a umístěna na portálu Dalším zájemcům bude na vyžádání zaslána zástupcem zadavatele.

2 9. Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky S t r á n k a 2 a) Zájemce je povinen nejpozději do dne uplynutí lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svou právní existenci a oprávnění k výkonu činností, jež jsou předmětem veřejné zakázky. b) Zájemce předloží ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. c) Zájemce podnikatelský subjekt dále prokáže doložení profesních předpokladů předložením ověřené kopie živnostenského oprávnění, pokrývajícího celý předmět veřejné zakázky, zájemce nepodnikatelský subjekt (obecně prospěšná společnost, občanské sdružení) předložením ověřené kopie stanov, případně živnostenského oprávnění. d) Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podpisem čestného prohlášení (ad příloha 4 této výzvy) a přiloží je jako povinnou součást své nabídky. e) Zájemce prokáže, že v uplynulých pěti letech realizoval nebo v současnosti realizuje nejméně jednu zakázku s obdobným obsahovým zaměřením a rozsahem (tj. tvorba produktů cestovního ruchu s využitím vlastních marketingových analýz a dokumentů, tvorba a implementace informačních systémů v cestovním ruchu, marketingové a mediální kampaně) a ve výši nejméně Kč bez DPH z hodnoty předmětné výzvy. Tuto skutečnost zájemce prokáže seznamem referenčních realizací s jejich názvem, popisem jejich obsahu a rozsahu, hodnotou v Kč bez DPH a s DPH a kontaktem na odpovědnou osobu objednatele pro ověření informací o realizaci. 10. Způsob zpracování nabídkové ceny Zájemci zpracují nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem a uvedou ji v krycím listu a podrobně ji rozpracují v obchodních podmínkách, jež jsou přílohou 2 této výzvy. 11. Požadavky na obsahové členění nabídky Zájemci podají nabídku v členění dle následující závazné osnovy. Povinná osnova: 1. Krycí list nabídky (závazný vzor je přílohou č. 3 této výzvy) 2. Návrh smlouvy o dílo (závazné znění je přílohou č. 2 této výzvy, zájemci doplní šedě označené položky) 3. Doklady prokazující právní existenci a oprávnění k výkonu činností (ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, čestné prohlášení dle přílohy 4 této výzvy, ověřená kopie živnostenského oprávnění nebo stanov) 4. Seznam referenčních realizací. 12. Způsob podání nabídky Zájemci podají nabídku v tištěné podobě dle závazné osnovy, v českém jazyce, 1 originální výtisk, poštou, kurýrní službou nebo osobně na adrese zadavatele. V případě doručení poštou nebo kurýrní službou je rozhodující datum doručení, nikoliv datum poštovního razítka. Nabídky budou podány v uzavřené obálce a budou viditelně označeny jako výběrové řízení Tišnovsko nový turistický cíl - neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce. Uzavření obálky zájemce opatří razítkem nebo podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li osobou právnickou. Návrh smlouvy (jeho závazný text je součástí obchodních podmínek), musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou; zadavatel doporučuje, aby zájemce doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informace o tom, která osoba je oprávněna k jednání jejím jménem nebo za zájemce; zadavatel doporučuje, aby v případě, kdy nabídku podává více osob společně, oprávněnost osoby k podpisu smlouvy doložil příslušným dokladem (například plnou mocí). 13. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky a jejich hodnocení Nabídky uchazeče budou hodnoceny dle následujících kritérií: a) dílčí kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, součet všech položek (cena za dílo celkem) dle čl. III, odst. 1 Přílohy 2 této výzvy, váha 100% Dílčí kritérium nabídková cena bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídka obdrží 100 bodů, další nabídky budou hodnoceny podle následujícího vzorce:

3 S t r á n k a 3 nejvhodnější nabídka Počet bodů = x 100 hodnocená nabídka Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší počet bodů. 14. Komunikace mezi zájemcem a zadavatelem Veškeré úkony zadavatele vůči zájemcům nebo úkony zájemců vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu. 15. Další ustanovení a) Zadavatel je oprávněn posoudit přiměřenost nabízené ceny a vyžádat si podrobné vysvětlení v případě, že je nabízená cena nápadně nízká, případně takovou nabídku přímo vyloučit. b) Zájemce může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími zájemci, zadavatel všechny nabídky podané tímto zájemcem samostatně nebo společně s dalšími zájemci vyřadí. c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. d) V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsažené v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách. e) Náklady zájemců spojené s účastí v tomto zadávacím řízení zadavatel zájemcům nehradí. f) Nabídky podané po uplynutí lhůty dle bodu čl. 6 nebudou otevřeny. Zadavatel o tom zájemce neprodleně písemně vyrozumí. g) Nabídka, jež nebude úplná, bude vyřazena a zájemce podávající takovou nabídku bude ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel o tom zájemce neprodleně písemně vyrozumí včetně důvodů vedoucích k vyloučení. h) Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci v průběhu zadávacího řízení a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před termínem ukončení přijímání nabídek. i) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení i bez udání důvodů, kdykoliv do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. V Tišnově dne 20. října statutární zástupce Přílohy výzvy: Příloha 1 - Popis projektu a specifikace obsahu a rozsahu služeb a dodávky Příloha 2 Obchodní podmínky Příloha 3 Krycí list Příloha 4 Čestné prohlášení

4 S t r á n k a 4 PŘÍLOHA 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Popis projektu a specifikace obsahu a rozsahu služeb a dodávky Stručný popis projektu Projekt navazuje na předchozí realizaci s názvem Tišnovsko nebeskou branou, v jejímž rámci byl definován potenciál produktu Tišnovska. Ten byl zakomponován do vizuálního stylu, jenž odkazuje na Tišnovsko jako bránu Vysočiny a současně na klášter Porta coeli (brána nebes), významnou kulturní památku Jihomoravského kraje. Se sloganem je dále možné pracovat ve smyslu nebeské výhledy (v regionu je řada vyhlídkových míst a rozhleden, jež jsou potenciálně vysoce návštěvnicky atraktivní), nebeský klid (uvolněnost, vhodnost pro odpočinek, rekreaci, relaxaci, nabytí nových sil), nebeská krása (půvab kopcovité krajiny, jež má blízko k nebesům, malebnost starých třešňových sadů, podhorských polí a luk v blízkosti průmyslového Brna, dvě oblasti NATURA 2000), nebeské podklady (hora Květnice skrývá jeskynní systém otevíraný pro veřejnost v době konání pravidelné tišnovské mezinárodní burzy minerálů), strážci pokladů, tedy neobvykle vysoký počet pozůstatků dávných hradů, jimž dominuje zachovalý hrad Pernštejn, druhá nejnavštěvovanější památka Jihomoravského kraje atd. Partnery projektu jsou mikroregiony působící v zájmovém území, jež však svými aktivitami a projekty nepokrývají zdaleka celé území dopadu. Na Tišnovsku tak vznikají z pohledu cestovního ruchu bílá místa. Předkládaný projekt proto využije výsledků projektů realizovaných partnery a doplní je tak, aby byl celý region pro turisty dobře čitelný, informačně spojitý a současně aby nevznikaly duplicity. Pro všechny aktivity projekt využije existující značku (brand) Tišnovska a jednotné mapové dílo s autorskými právy příslušejícími žadateli. Projekt vytvoří komplexní informační a navigační infrastrukturu regionu Tišnovsko pro turisty v několika vrstvách: - návštěvníky a turisty, kteří do regionu právě přijíždějí, budou informovat návěští tabule umístěné na hranicích regionu ve smyslu přijíždíte na Tišnovsko ; - individuálním návštěvníkům a turistům, kteří již v regionu jsou, bude sloužit ucelený systém informačních tabulí (stojan s mapou a dalšími informacemi); do systému budou zapojeny existující infotabule, jež budou vizuálně sjednoceny pomocí prvků nonverbální komunikace (viz dále); - stávající web bude podroben SEO a rozšířen o funkce umožňující jeho zapojení do sociálních sítí; - filmový spot by měl být originálním a dynamickým portrétem regionu Tišnovska, má sloužit jako propagační nástroj při prezentaci svazku a jednotlivých obcí Tišnovska v televizním vysílání, na internetu nebo při jiných akcích zadavatele; námětem spotu by měly být význačné nebo charakteristické lokality, produkty a také běžné turistické aktivity, rekreační sporty, zábava, kultura; cílem přitom není vytvořit popisný spot se zahrnutím maxima lokalit, produktů apod., ale vytvořit spot s propracovanou vizuální složkou s možností doplnění fotografiemi; - na trase Lomnice Borač budou v terénu vyznačeny vycházkové trasy pro pěší, případně pro cyklisty; - v Tišnově, Lomnici, Doubravníku a Předklášteří budou vyznačeny místní prohlídkové okruhy, jež budou vybaveny mobilními audioprůvodci; - celý komplex budou doplňovat podpůrné prostředky nonverbální komunikace (samolepky s logem na doznačení existujících infotabulí, videospot s využitím pro web včetně sociálních sítí a televizní vysílání). Dále projekt vytvoří nové turistické produkty a zrealizuje propagační a informační kampaň: - dosavadní informace z regionu budou updatovány prostřednictvím marketingové strategie, výsledky budou využity při tvorbě produktů a realizaci distribuční cest a mediálního mixu - budou vytvořeny nové produkty, předběžně se zaměřením příroda, technické a kulturní památky, prioritně pro individuální turisty, vše s informacemi pro osoby se sníženou mobilitou a rodiny s dětmi a s šetrnou dopravou (pěší, cyklo) a prohlídkové okruhy ve vybraných místech;

5 S t r á n k a 5 - produkty budou převedeny do tištěné (informační skládačky) a elektronické (webové stránky) podoby v základních jazykových mutacích (CZ, EN, DE) - produkty budou distribuovány do TIC, bude zadána placená inzerce ve vybraných médiích v hlavních zdrojových územích s cílem zviditelnit destinaci Tišnovsko pro turisty včetně elektronických médií a s důrazem na sociální sítě tak, aby k aktivnímu cestování přiměla i mladší generaci; - bude realizovány samostatná prezentace regionu Tišnovsko na veletrhu Regiontour Brno. Specifikace obsahu a rozsahu dodávky a služby Zadavatel požaduje při realizaci povinné využití jednotného vizuálního stylu Tišnovska a mapového díla, je-li mapa součástí příslušného výstupu a dále soulad s pravidly pro publicitu ROP Jihovýchod. Obsah zakázky je členěn do ucelených souborů s následujícím obsahem: a) soubor produktů regionu Tišnovsko dodavatel vytvoří strategický marketingový dokument, jehož smyslem je návrh a zdůvodnění jednotlivých kroků a činností, jež povedou k účinné propagaci Tišnovska; zadavatel požaduje aktualizaci lokalizačních a realizačních faktorů regionu, návrh na využití všech vhodných přímých i nepřímých (prostřednictvím partnerů) cest k propagaci; dodavatel je při zpracování strategie povinen respektovat metodický pokyn č 7/2010 EX (dostupný na stránkách materiál bude dodán ve 4 tištěných vyhotoveních a na CD; dodavatel navrhne a vytvoří 4 nové tematické produkty cestovního ruchu ( výlety do regionu ) předběžně pro cílové skupiny/segmenty pěší a cyklo, příroda vč. NATURA 2000, kulturní a technické památky, všechny produkty s ohledem na rodiny s dětmi a osoby se sníženou mobilitou; zadavatel očekává upřesnění produktové skladby a obsahu na základě vstupní odborné analýzy lokalizačních a realizačních faktorů regionu, již dodavatel provede jako součást marketingové strategie; všechny materiály budou v češtině, angličtině a němčině; formát skládaček výlety do regionu je stanoven jako 1/3 A4, 4 druhy, oboustranný čtyřbarevný tisk, papír 115 g křída, 4 5 skladů, ks každý druh, z toho 1500 ks angličtina a 1500 ks němčina; každý produkt bude obsahovat nejméně popis výletů, mapku, popis vybraných atraktivit, fotografie, spojení do regionu, další informační zdroje (web); dodavatel v maximální míře využije koncept materiálů vyvinutých v úvodním projektu Tišnovsko nebeskou branou ; texty a fotografie vytvořené pro tištěné materiály dodá dodavatel na CD v podobě pro uložení na web; samotné uložení na web není předmětem výzvy; prohlídkové okruhy - obsah pro audioprůvodce dodavatel vytvoří koncept prohlídkových okruhů v Tišnově, Lomnici, Doubravníku a Předklášteří; jejich obsahem budou zastávky u pozoruhodností v uvedených místech; ke každé vybrané pozoruhodnosti vytvoří text v CZ, DE, EN a text dodá v podobě zvukových nahrávek v MP3 a fotografií relevantních ke každé zastávce pro nasazení do audioprůvodců; samotná dodávka audioprůvodců (HW,SW) a uložení dat na ně není předmětem výzvy; b) soubor navigační a informační infrastruktury Tišnovska; návěští - dodavatel připraví návrh vizuální podoby návěští, jež budou umístěna u komunikace na hranicích regionu (cílem je sdělit přijíždějícím návštěvníkům vítejte, jste v cíli ) a instaluje je v terénu; návěští budou v trvanlivém provedení (tabulka FeZn nebo Al s informačním sdělením, reflexní); čistá plocha návěští (bez nosných a upevňovacích prvků) bude nejméně 2500 cm2; návěští bude umístěno na kovové sloupky (Fe-Zn), montovány budou pomoci kovových šroubovacích patek na betonový základ; celkový počet je 21 ks; přesné umístění sdělí zadavatel; vyjednání souhlasu s umístěním není předmětem výzvy; Umístění jednotlivých produktů bude závislé na konkretních podmínkách a bude se řešit při samotné realizaci; informační tabule dodavatel dodá celkem 59 ks navigačních a informačních tabulí s turistickou mapou Regionu Tišnovska ; tabule budou v provedení navazujícím vizuálně i materiálově na již existující tabule (nezbytná je konzultace s objednatelem); mapa bude provedena jako odolná povětrnostním podmínkám a UV záření; textový a obrazový doprovod bude konzistentní s produkty; nejméně legenda bude kromě češtiny také v angličtině a němčině; rozměr tabulí bude 180 cm x 150 cm, v obcích Borovník, Černvír a Vratislávka budou infotabule umístěné na stávajících objektech (čekárny a zídky) se šroubováním na zeď, ostatní infotabule budou montovány na sloupky s kovovými patkami Fe-Zn do betonového základu, které budou opatřené dřevěnou stříškou; přesné umístění sdělí zadavatel; vyjednání souhlasu s umístěním není předmětem výzvy;

6 S t r á n k a 6 označení prohlídkových okruhů - dodavatel po schválení zadavatelem vyznačí navržené prohlídkové okruhy (viz bod b) v terénu; značení bude provedeno jako tabulka min. 60 x 90 cm velikost s číslem a názvem zastavení, materiál sendvič Al-plast; přesné umístění (umístění na zeď, na sloupek apod.) sdělí zadavatel, tabule budou montovány na zeď šroubováním nebo na sloupky s patkami Fe-Zn do betonového základu, které budou ukotveny kovovými patkami; vyřízení souhlasu s umístěním označení není předmětem výzvy, náklad 60 ks; jako součást dodávky zadavatel požaduje doprovodný tištěný materiálu ve formátu A4, oboustranný čtyřbarevný tisk, v češtině a nejméně 2 jazykových mutacích (angličtina, němčina); papír nejméně 80 g, ofset, náklad nejméně ks; obsahem podpůrných materiálů bude plánek prohlídkového okruhu (například v podobě mapy města), popis jednotlivých atraktivit příslušných okruhů a upoutávka na další atraktivity regionu Tišnovsko v návaznosti na dodávku produkty ; označení vycházkové trasy dodavatel po schválení zadavatelem vyznačí v terénu vycházkovou trasu pro pěší Lomnice Borač; značení bude provedeno jako tabulka s logem regionu, názvem trasy a cílovým místem; materiál sendvič Al-plast; vyřízení souhlasu úřadů a majitelů pozemků s umístěním označení není předmětem výzvy, požadovaný počet 20 ks; web dodavatel provede analýzu SEO webu a klíčových slov a upraví SW tak, aby umožňoval napojení na sociální sítě; základním požadavkem je přenos aktualit a novinek z webu na sociální sítě; součástí je i nezbytná grafická úprava stránek; spot dodavatel vytvoří dvě varianty o minimální délce 10 a 15 minut, součástí kterých musí být logo regionu, odkaz na a loga povinné publicity projektů financovaných z EU; záznam TV spotů musí být dodán na DVD; soubor podpůrných prostředků nonverbální komunikace - dodavatel dodá 500 ks samolepek v provedení pro exteriér s motivem Tišnovska pro doznačení stávajících infotabulí, čistá plocha jedné samolepky je 50 cm2; součástí dodávky je doznačení stávajících infotabulí v terénu těmito samolepkami; c) mediální a informační kampaň Dodavatel zrealizuje mediální kampaň sestávající z: prezentace na veletrhu Regiontour Brno 2012 obsahuje návrh řešení, nákup plochy, montáž a demontáž stánku, služeb (osvětlení, úklid); neobsahuje dodávku propagačních materiálů a obsluhu stánku; inzerce v tištěných médiích s dopadem na město Brno výběr příslušného média (dle ecba například LN, MF Dnes, Právo, regionální deníky), konkrétní datum uveřejnění a její podoba bude vycházet z doporučení marketingové strategie; dodávka sestává z výroby (grafika) podle technických požadavků médií; požadovaná velikost inzerátu nebo PR článku nejméně 1/10 strany, požadovaný počet 3 ks; kontextové webové reklamy (např. Google, S-klik, Facebook) sestává ze sestavení a zadání inzerátu podle SEO analýzy klíčových slov; jednotkou je PPC (pay-per-click, cena za jeden proklik na inzerát); požadovaný počet jednotek je 2 000; bannerové webové reklamy na portálech se zaměřením rodinné výlety a cyklistika sestává z výroby podle technických požadavků médií a jeho zadání; formát banneru bude odpovídat reklamním standardům SPIR (sdružení pro internetovou reklamu), velikost min bodů (např. square buton), jednotkou je CPT (cost-per-thousand, cena z tisíc zobrazení); požadovaný počet jednotek je 50.

7 S t r á n k a 7 PŘÍLOHA 2 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Obchodní podmínky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo a jsou závaznou součástí nabídky. Zájemce do těchto obchodních podmínek doplní šedě označená pole včetně tabulky odstavci III. a předloží jako povinnou součást své nabídky. SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991., obchodní zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Název: Tišnovsko, dobrovolný svazek obcí Sídlo: Radniční 14, Tišnov IČ: DIČ: neplátce DPH Zastoupený: Janem Schneiderem, předsedou svazku Tel.: bankovní spojení: /0100 (dále jen objednatel ) Sídlo:..., IČ:..., DIČ:..., Zastoupený:..., (dále jen zhotovitel) II. Předmět a rozsah smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je dodávka a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ Obsahem je vytvoření informačního a propagačního obsahu projektu, tj. marketingová strategie, sestavení a výroba tištěných produktů, texty a foto pro web, zvukový a obrazový obsah audioprůvodců, výroba a instalace návěští, výroba a instalace informačních tabulí, sestavení a vyznačení prohlídkových okruhů, SEO stávajícího webu a jeho zapojení do sociálních sítí, výroba prostředků nonverbální komunikace, prezentace na veletrhu Regiontour a mediální kampaň v tištěných a elektronických médiích dle popisu projektu (příloha 1 výzvy). III. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě Přílohy 1 výzvy Popis projektu a specifikace obsahu a rozsahu služeb a dodávky a činí celkem: ucelený soubor položka produkty regionu marketingová strategie ks 1 tištěné produkty sada texty a foto pro web sada 1 obsah audioprůvodce sada 1 navigační a informační infrastruktura návěští ks 21 informační tabule ks 59 označení prohl. okruhů ks 60 jedno tka jednotek Kč/jednotka Kč celkem Kč DPH CELKEM

8 S t r á n k a 8 doprovodný tištěný materiál ks 6000 značení vycházk. trasy ks 20 SEO sada 1 spot ks 2 samolepky ks 500 mediální a informační kampaň Regiontour sada 1 inzerce ks 3 kontextová reklama CPC)* 2000 bannerová reklama CPT)* * 50 DÍLO CELKEM )* cost-per -click, cena za jedno prokliknutí )** cost-per-thousand, cena za tisíc zobrazení 2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po celou dobu realizace. 3. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících. 4. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné změnit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy. IV. Platební podmínky 1. Po předání a převzetí jednotlivých položek, jak jsou stanoveny v čl. III., vzniká zhotoviteli právo na vystavení faktury. Dokladem o předání a převzetí jednotlivých součástí díla je předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. 2. Cena za dílo bude uhrazena po jednotlivých položkách na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem. Objednatel neposkytuje zálohu na realizaci dodávky. 3. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktur bude dále identifikace projektu a faktura bude členěna podle jednotlivých položek, přičemž bude uvedeno množství a cena za jednotlivé fakturované položky v souladu s tabulkou dle čl. III. Fakturována bude cena vč. DPH platné v době fakturace díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 4. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. V. Doba a místo plnění 1. Doba plnění začne běžet dnem podpisu smlouvy o dílo oběma stranami. 2. Dodávka jednotlivých položek je stanovena takto: ucelený soubor položka datum dokončení produkty regionu marketingová strategie tištěné produkty texty a foto pro web obsah pro audioprůvodce navigační a informační infrastruktura návěští informační tabule označení prohl. okruhů doprovodný tištěný materiál značení vycházk. trasy

9 S t r á n k a 9 SEO spot samolepky mediální a informační kampaň Regiontour 2012 dle termínu veletrhu inzerce kontextová reklama bannerová reklama DÍLO CELKEM Datum dokončení a předání kompletního díla se stanovuje na Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na jednotlivých položkách a dodat je i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 5. Termín dokončení a dodání jednotlivých součástí díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele (zejména konzultace s vydáním stanoviska závazného pro zhotovitele k obrazovým a textovým podkladům, stavební dokumentace pro instalaci návěští, infotabulí atd.). Pro vydání stanoviska závazného pro zhotovitele si objednatel vyhrazuje vždy 5 pracovních dnů pro každou jednotlivou položku dodávky tak, jak je stanovena v tabulce, odst. III., od doby výzvy k vyjádření se k dílu ze strany zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. 6. Místem předání díla je sídlo zadavatele, přičemž ve specifických případech se zhotovitel bude řídit podrobnými pokyny objednatele (především v případě o umisťování jednotlivých prvků informačního a navigačního systému v terénu). VI. Smluvní pokuty 1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení jednotlivých položek díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak třicet dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0, 5% z dlužné částky za každý den prodlení. 3. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody. VII. Podmínky provedení díla 1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla. 2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. VIII. Předání a převzetí díla 1. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

10 S t r á n k a Dokladem o předání a převzetí každé položky je předávací protokol s přesnou specifikací a kvantifikací předávaných položek potvrzený oběma stranami. IX. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 1. Vlastníkem zhotovovaného díla včetně autorských práv je od počátku objednatel. 2. Nebezpečí škody ve smyslu 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 3. Na pevné součásti díla (navigační a informační infrastruktura) poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Záruka se netýká poškození vandaly a vyšší mocí. X. Ochrana nehmotných statků 1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže dílem nebo jeho součástí bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen nehmotný statek ). 2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku. 3. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Za tímto účelem je objednatel právně udělit podlicenci k užití nehmotného statku. 4. Územní rozsah licence je neomezený. 5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny díla. 6. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku. 7. Objednatel není povinen licenci využít. XI. Odstoupení od smlouvy 1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 3. Důvodem k odstoupení je zásadní neodstranitelné pochybení nebo nedostatek součinnosti některé ze smluvních stran, jež neumožňují řádnou realizaci díla a jež by vedly nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, kvality nebo rozsahu díla. Smluvní strana, jež chce od smlouvy odstoupit, je povinna věrohodně prokázat, že podnikla veškeré dostupné kroky k nápravě a odstranění důvodů k odstoupení. 4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení písemného vyhotovení odstoupení od smlouvy. XII. Závěrečná ujednání 1. Dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 2. V průběhu plnění díla za objednatele jedná ve věcech technických ing. Lenka Kamarýtová, tel , a ve věcech smluvních statutární zástupce objednatele, za zhotovitele jedná Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 4. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a jedno obdrží objednatel. 6. Osoby zastupující objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněny jednat ve věci smlouvy. 7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu. 8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 9. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením z jednání Správního výboru dobrovolného svazku obcí Tišnovsko č. SV 2011/IV ze dne 22. března V dne

11 S t r á n k a 11 Za zhotovitele : Za objednatele:..., PŘÍLOHA 3 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/

12 S t r á n k a 12 KRYCÍ LIST NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ ZADAVATEL Tišnovsko, dobrovolný svazek obcí Sídlo Radniční 14, Tišnov (celá adresa včetně PSČ) Identifikační číslo Daňové identifikační číslo neplátce DPH Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Kontaktní osoba Tel ZÁJEMCE (firma) Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Osoba oprávněná jednat jménem zájemce Kontaktní osoba Tel. Jan Schneider, předseda Ing. Lenka Kamarýtová NABÍDKOVÁ CENA Kč bez DPH DPH Kč celkem Cena zakázky V dne Podpis oprávněné osoby zájemce: PŘÍLOHA 4 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/

13 S t r á n k a 13 Čestné prohlášení Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že zájemce název sídlo nebo místo podnikání IČ splňuje základní kvalifikační požadavky podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to v rozsahu dle 53 zákona, tj. a) nikdo ze statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; b) nikdo ze statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; c) nikdo ze statutárních zástupců nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) dodavatel není v likvidaci; f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla; g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; i) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; V dne.. Jméno, příjmení, bydliště osoby zájemce oprávněné jednat jeho jménem.. Podpis osoby zájemce oprávněné jednat jeho jménem..

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro české

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Zpracování mediální kampaně a její realizace

Zpracování mediální kampaně a její realizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY I. VYHLAŠOVATEL O PRODEJI ZVĚŘINY 1) Vojenské lesy a statky ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, IČ 00000205, zapsané v obchodním

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka V ý z v a k podání nabídky dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013 z programu ROP

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Realizace úspor v obci Bělotín kulturní dům

Realizace úspor v obci Bělotín kulturní dům Výzva k podání nabídky oznámení o výběrovém řízení Zadavatele, Obec Bělotín, oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávku: Realizace úspor v obci Bělotín - kulturní dům Výběrové řízení proběhne mimo

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

Výzvu k podání nabídky

Výzvu k podání nabídky Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Český Krumlov / 28. června 2010 Věc: : Výzva zájemcům Zadavatel název: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce zadávané v souladu s pravidly programu EQUAL při hodnotě zakázky od 2 mil. Kč bez DPH (dle Příručky pro příjemce pro Akce 2 a 3 verze 1.4 a Pokynu pro výběr dodavatelů při

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Identifikace zadavatele: Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

PŘÍLOHA Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY PŘÍLOHA Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Prezentace a propagace SKI areálu Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více