PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU"

Transkript

1 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

2 Rok vytvoření vzdělávacího programu 2012 Kolektiv autorů Ing. Marie Rešlová Ing. Věra Šťastná Mgr. Bronislava Závodná

3 Úvod Tato studijní opora byla vypracována školním týmem metodiků odborného vzdělávání organizace Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace v rámci projektu Moravskoslezského kraje TIME, (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání). Škola je jednou ze čtyř partnerských škol kraje, které se zapojily do realizace plánovaných aktivit projektu zaměřených na podporu odborného vzdělávání prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Z řad pedagogických pracovníků školy byl vytvořen realizační tým, který spolupracuje s významnými odborníky z praxe a zástupci zaměstnavatelů s cílem zajistit ve vzdělávacích programech co nejtěsnější vazby na potřeby praxe i vývojových tendencí v oboru gastronomie. Tento tým zajišťuje celý proces přípravy i realizace vzdělávacích programů, kterému předcházel průzkum ke zjištění zájmu a potřeb pedagogů v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Vzdělávací program se skládá z více modulů a pro potřeby projektu byl nejdříve pilotně ověřen v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků školy a následně inovován na základě zpětné vazby a získaných poznatků. Takto ověřený vzdělávací program určený učitelům odborných předmětů, učitelům odborného výcviku a učitelům praktického vyučování pro obory vzdělání skupiny č. 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus je určen k akreditaci pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). V zájmu šíření příkladů dobré praxe a využití výstupů projektu bude program nadále školou, která se stane regionálním oborovým centrem, nabízen i po ukončení projektu. Tato studijní opora je zaměřena na získání znalostí a dovedností při přípravě marketingové strategie, jak v oblasti prvků marketingového mixu, tak v oblasti ceny a konkurenční politiky. Absolvent si osvojí základní principy marketingu hotelového provozu a jeho služeb, získá zručnost při analýze trhu a SWOT analýze, bude schopný analyzovat chování a motivaci hostů, analyzovat vhodné segmenty trhu pro svoje zařízení a vytvořit produkt, který bude uspokojovat potřeby a požadavky hostů. Připraví marketingovou strategii a sestaví marketingový mix tak, aby podpořil dosažení cílů a tím i strategie. Bude schopen aplikovat principy efektivní podpory prodeje. 1

4 OBSAH Symboly použité v textu Marketing Historie Prostředí marketingu Výzkum trhu Sběr a rozbor informací Stanovení cílů Segmentace trhu Marketingový mix Výrobek, služba (Produkt) Cena (Price) Propagace (Promotion) Distribuce (Place) Lidé (People) Spolupráce (Partnership) Balíčky služeb (Packaging) Programy (Programming) Literatura Poznámky

5 POUŽITÉ SYMBOLY Studijní cíle Na úvod kapitoly jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po absolvování daného semináře. Klíčová slova Klíčová slova Vám usnadní vyhledávání v informačních zdrojích. Σ Shrnutí Na závěr kapitoly jsou zopakovány základní pojmy, které si má účastník vzdělávacího programu osvojit. Kontrolní otázky a úkoly k procvičování Pro ověření, že jste učivo zvládli, máte k dispozici několik otázek k opakování. Literatura Zdroje, ze kterých jsme čerpali při tvorbě a doporučené zdroje k dalšímu studiu. 3

6 1 MARKETING Studijní cíle: Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: vysvětlit důležitost marketingu v hotelu analyzovat trh využívat strategie v oblasti prvků marketingového mixu sestavit marketingový informační systém rozlišovat cenové strategie zvolit nástroje marketingové komunikace Klíčová slova: Mikroprostředí, makroprostředí, SWOT analýza, segmentace, marketingový mix, produkt, životní cyklus výrobků, matice BCG, marketingový komunikační mix, distribuční cesty, balíčky služeb Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. Marketing je směnný proces, který zahrnuje řadu činností od provádění výzkumu trhu, analýzu prostředí, průzkum potřeb a přání zákazníků, přes koncepční činnosti, plánování, tvorbu produktu, volbu distribučních cest, cenovou politiku, propagaci, marketingový management a další činnosti s jediným cílem, kterým je uspokojení individuálních a hromadných potřeb zákazníků a jeho prostřednictvím dojde organizace ke splnění svých cílů. Marketing se stal životní nutností každého podniku v boji o přežití na konkurenčních trzích. 1.1 Historie marketingu Idea marketingu je spojena s relativní nadvýrobou, kdy dochází ke změně trhu výrobce na trh kupujícího. Po druhé světové válce, kdy byl nedostatek zboží, a poptávka převyšovala nabídku, bylo hlavním cílem vyrobit co nejvíce zboží a dodat ho na trh. Jednalo se o trh prodávajícího. Zákazníci kupovali vše, co průmysl vyrobil. Postupem času (přibližně v polovině padesátých let) byla poptávka nasycena a zákazník si již začal vybírat, který výrobek či službu koupí. Na trhu začíná vznikat přebytek a tak se objevuje potřeba o zákazníka usilovat. Trh prodávajícího se mění na trh kupujícího a tím začíná věk marketingu. Podniky se nejdříve snažily snižovat 4

7 náklady a tak nižší cenou konkurovat na nasycených trzích, ale postupně zjistily, že rozhodující je zákazník uspokojení jeho potřeb a udržení jeho věrnosti. Existují rozdíly mezi způsoby, jakými se marketing vyvíjel v odvětvích průmyslových a odvětvích služeb, které zahrnují také obory pohostinství a cestovního ruchu. Ve skutečnosti v tomto odvětví používání marketingu ve srovnání s výrobními a distribučními odvětvími průmyslu zaostávalo zhruba o 10 až 20 let. Prvním důvodem je, že mnoho manažerů vyšlo z mužstva. Původní profesí vedoucí kuchyní řídí restaurace, prezidenti hotelové společnosti byli recepčními apod. S přibývajícím počtem těchto manažerů jsou v důsledku jejich individuálního obchodního prostředí praktického výcviku a vzdělání zdůrazňovány spíše technické detaily obchodování nežli zákazníci a jejich potřeby. Druhým důvodem pro zaostání tohoto oboru je, že zásadní technologické změny přišly později než v rámci výrobních a distribučních odvětví. V důsledku tohoto technologického zpoždění měli manažeři v oboru pohostinství a cestovního ruchu o 30 let menší časový prostor na zdokonalení svých marketingových schopnosti. 1.2 Prostředí marketingu Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím, ve kterém působí. Tvorba strategie hotelu vyžaduje důsledné rozpoznání všech faktorů, které mohou jeho úspěšnost. Jedná se především o silné a slabé stránky, specifické přednosti, příležitosti a ohrožení na trhu cestovního ruchu, vnější prostředí, konkurenční hotely, potřeby a požadavky hostů. Tyto informace o vnitřním a vnějším prostředí je možné získat prostřednictvím marketingového výzkumu. Změna politické situace může mít i kladný vliv na rozvoj cestovního ruchu cílového místa a ekonomiku hotelu. Typickým příkladem je změna politické situace v bývalém Československu a ostatních státech tehdejšího sovětského bloku v roce Byly zrušeny mnohé vízové povinnosti a tím i příliv zahraničních hostů nejen do České republiky. Politická situace může mít i negativní vliv. Terorismus, únosy dopravních prostředků, bombové atentáty, krize a politická nestabilita nepříznivě ovlivňují ekonomiku hotelů. Hosté bývají častým terčem teroristů. Ekonomické prostředí silně ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu v destinaci. Z hlediska poptávky je to kupní síla hostů, jejich příjmy a výdaje. Chování hosta ovlivňuje i kurz měny, možnosti úvěrů, daně, míra inflace apod. Změny v kulturně-sociálním prostředí mohou hotelu přinést nové příležitosti. Hierarchie hodnot, které jednotlivci uznávají, se neustále mění. K nejdůležitějším změnám v kulturně-sociálním prostředí patří změny ve skladbě rodiny. Úspěšnost hotelu na trhu je značně ovlivněna vztahem hostů i domácího obyvatelstva 5

8 k životnímu prostředí. Technický rozvoj má výrazný vliv na úspěšnost nabídky hotelu. Projevuje se především v možnosti vzájemného propojení různých technologií. Jde především administrativní, telekomunikační a informační technologie, nové technologie pro přípravu jídel a jejich zpracování, přípravu polotovarů, ale i nové technologie v oblasti stavebnictví, vytápění, využití tepelní energie z kuchyní hotelů, čistící technologie apod. 1.3 Výzkum trhu Jedná se o vyjádření poznávací stránky. Jde o trvalé východisko pro uplatňování marketingové koncepce a strategie zkoumáním: chování poptávajících chování nabízejících stávající i potenciální konkurence okolí všech společenských, ekonomických, technických, kulturních a jiných faktorů, které tvoří prostředí vlastní situace podniku Výsledkem je vytvoření marketingové strategie s těmito hlavními prvky: co vyrábět, případně jaké služby zajistit kolik určitých produktů na které trhy se zaměřit s jakou cenovou strategií s jakou marketingovou strategií Sběr a rozbor informací Úspěch není produktem náhody, ale lze jej do určité míry plánovat. Plánování však vyžaduje znalost současné situace. Nezbytnou podmínkou je získání a rozbor informací o vlastní firmě, spotřebitelské poptávce a konkurenci. Pro potřeby sběru a rozboru informací se využívají např. dotazníky. Zjišťujeme tyto informace: a) Informace o hotelu Důkladný průzkum vlastního zařízení a důkladné a systematické zpracování získaných informací je velmi důležité. Zpracované informace o hotelu poskytují základ pro vytvoření vlastního marketingového konceptu. Jedná se např. o tyto informace: umístění hotelu stav budovy a vybavení hotelu hodnocení hotelu z hlediska kvality služeb personální situace v hotelu dosud dosažené ekonomické výsledky podíl stálých hostů na celkovém počtu hostů odpovídají poskytované služby potřebám hostů hodnocení nabídky pokrmů 6

9 b) Informace o spotřebitelské poptávce Informace mohou sloužit jako obraz současné situace. Na jejich základě lze předpovídat budoucí vývoj. Zdrojem informací mohou být dotazníky pro hotelové hosty. Pro získání větší návratnosti těchto dotazníků, je vhodné motivovat hosty např. soutěž o večeři v hotelové restauraci, víkend pro dvě osoby apod. Dotazníky musí být pravidelně vyhodnocovány. Při průzkumu se zabýváme informacemi o trendech a vývoji cestovního ruchu a hotelovém průmyslu, ale i informace o hostech. Průzkum je třeba zaměřit na tyto informace: vliv hospodářské a politické situace na poptávku trhy, ze kterých přicházejí naši hosté spotřebitelská poptávka jaký bude vývoj poptávky v následujícím období jaké jsou potřeby a očekávání hostů, které chceme oslovit jak můžeme získat a kde máme hledat dodatečné hosty pro hotelovou restauraci c) Zjištění konkurenční výhody Účelem sledování konkurence není pouhé přebírání nápadů a opakování jejich aktivit, ale také zjištění její pozice na trhu a budování a udržování konkurenční výhody. Užitečné jsou nejen informace o konkurenci v místě a regionu, ale je velmi vhodné sledovat i hotely v jiných oblastech např. informovanost o konkurenci v místě o kdo jsou naši konkurenti o jaké jsou jejich strategie o jaké jsou jejich cíle o kdo jsou jejich zákazníci o jaké jsou jejich silné a slabé stránky o jako obvykle reagují na své ohrožení silné a slabé stránky konkurence zahrnuty ve vaší obchodní politice obrat a výsledky v porovnání s konkurencí kvalita a ceny v porovnání s konkurencí jaké jsou inovace u konkurence Snažíme se, aby náš hotel získal u současných i budoucích hostů dobré jméno. Náš hotel musí mít v sobě něco zvláštního, naše služby musí byt na takové úrovni, že hosté preferují náš hotel před ostatními, a to i v případě, že naše ceny jsou vyšší než ceny konkurence (konkurenční výhoda). Pokud je host spokojen s nabízenými službami v porovnání s jejich cenou, donesou se přednosti našeho hotelu dalším potenciálním zákazníkům. 7

10 Konkurenční výhody: nejpřátelštější hotel v jediná restaurace ve městě s teplou kuchyní od 7:00 do 24:00 hodin jediný hotel v regionu se starožitným nábytkem jediný hotel s dětským koutkem restaurace s nejrychlejší obsluhou a denně novým jídelním lístkem nejdražší (a nejlepší) hotel ve městě nejlevnější hotel ve své kategorii Pro firmu je důležité zjištění, jak si stojí na trhu v rámci svého konkurenčního úsilí, tj. analyzovat konkurenci podle předem zvolených kritérií. Kritéria analýzy konkurence: finanční zdroje strategické cíle celkové disponibilní zdroje výše zisku tržní obrat marketingová koncepce tržní pozice tržní podíl růst firmy zákazníci podíl na povědomí zákazníků obory podnikání výrobní kapacity technologická úroveň inovační schopnost flexibility kvalita managementu kvalifikace pracovníků nesporná konkurenční výhoda aj. d) SWOT analýza Název SWOT je odvozen od počátečních písmen anglických slov: Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). SWOT analýza je prvním krokem k určení současné pozice hotelu na trhu. Určení silných a slabých stránek hotelu určuje, co ovlivňuje úspěšnost nabídky hotelu na trhu a v jakém směru. Silné stánky představují výhody hotelu oproti konkurenci na trhu, slabé stránky jsou nevýhodou. Silné a slabé stránky ukazují, kde najít konkurenční výhodu. Je důležité se soustředit na rozvíjení nejsilnějších stránek. Příležitosti a hrozby na trhu nám vypovídají o tom, co ovlivňuje úspěšnost nabídky hotelu na trhu a v jakém směru. 8

11 Strengths (silné stránky) Silné stránky jsou konkurenční výhodou, která existuje uvnitř firmy, může mít podobu personálních nebo manažerských schopností, unikátních zdrojů, mocná image značky (jméno hotelu), výhodných dodavatelských vztahů a tržní dominance Weaknesses (slabé stránky) Slabé stránky nejsou konkurenční nevýhodou, která je identifikována uvnitř firmy. Může to být nedostatek personálních a manažerských schopností, zdrojů, image, postavení na trhu nebo dodavatelskoodběratelských vztahů. Opportunities (příležitosti) Příležitost je příznivá situace ve firemním okolí. Příležitosti mohou být využity k zajištění větších prodejů a vyšší výnosnosti.jedná se např. o růst firemního potenciálu nebo naskytnutí nového tržního segmentu, o změny v právní regulaci podnikání (daňové zákony), technologickém pokroku. Threats (hrozby) Hrozba je nepříznivý aspekt ve firemním okolí. Hrozby mohou potenciálně působit na schopnost firmy. Mohou mít formu např. nebezpečí konkurence, klesajícího tržního potenciálu. Hotelům se doporučuje provést analýzu každého z jejich hlavních konkurentů, identifikovat jeho silné a slabé stránky, ty porovnat s vlastními silnými a slabými stránkami a tak určit své vlastní přednosti a slabiny ve vztahu k jednotlivým konkurentům. Příklady slabých a silných stránek: hotel jako celek o umístění hotelu o dopravní situace o infrastruktura o struktura poskytovaných služeb o vzhled poskytovaných prostor o styl řízení o kvalifikace personálu o tok informací v hotelu ubytování o vybavení pokojů o vybavení ostatních prostor o kvalita služeb (recepce, housekeeping, etážová služba apod.) o personál o respektování potřeb hostů 9

12 stravování o struktura stravovacích služeb o vybavení restaurací o vzhled restaurací o personál o respektování potřeb hostů doplňková služby o nabídka zábavy ve dne (za dobrého počasí, za špatného počasí, sportovní zařízení, zábavná zařízení) o nabídka zábavy večer (tanec, jiná zábava) o nákupní možnosti o nabídka ostatních služeb Příklady příležitostí a hrozeb spotřebitelská poptávka po ubytování o počet přenocování o průměrná délka pobytu o využití kapacity o sezónní výkyvy poptávky o vyžití hotelu podle měsíců o využití hotelů podle dnů v týdnu o storna o struktura hotelových hostů o image hotelu spotřebitelská poptávka po stravovacích službách o poptávka v restauraci o sezónní výkyvy v restauraci o sezónní výkyvy podle měsíců o využití restaurace podle dnů o struktura restauračních hostů o příjmy o image restaurace konkurence o konkurence v místě (hotely, restaurace) o regionální konkurence o struktura služeb konkurence o kvalita nabídky konkurence o poptávka po službách konkurence o tržní podíl konkurence o image konkurence 10

13 1.4 Stanovení marketingových cílů hotelu Úspěšná řídící činnost je nemyslitelná bez stanovení cílů. Cíle můžeme rozdělit do dvou kategorií: Kvantitativní cíle posílení pozice ve společnosti vytvoření výkonné a přizpůsobivé organizace a získání kvalifikovaných pracovníků snaha být vedoucím hotelem v dané hotelové kategorii v rámci regionu Chceme mít pověst nejpřátelštějšího hotelu ve městě. Snažíme se o co nejlepší spolupráci se všemi partnery v oboru, aniž by došlo k omezení našeho podnikatelského prostoru. Pro klíčové pozice angažujeme pouze pracovníky s vysoce kvalitním odborným vzděláním. Kvalitativní cíle tržní cíle požadovaný tržní podíl a růst obratu cíle z oblasti zisku požadovaná rentabilita kapitálu, dlouhodobé ekonomické výsledky finanční cíle finanční struktura, finanční rezervy, finanční zdroje Snažíme se stále zlepšovat ekonomické výsledky. V následujících třech letech chceme zdvojnásobit obrat. Maximálně tři čtvrtiny investic musí být financovány z vlastních zdrojů. Podíl cizinců by měl činit minimálně 50 %. Je nutné dbát na to, aby marketingové cíle byly měřitelné a kontrolovatelné. Příklady měřitelných cílů: Chceme zvýšit průměrný reálný (bez vlivu inflace) denní obrat o 10 %. Průměrná doba pobytu hosta se musí zvýšit minimálně o 0,5 dne. Chceme zvýšit průměrné využití kapacity v říjnu a listopadu ze současných 40 na 45 %. Postup při určování marketingových cílů: Tržní cíle: o Na které trhy je třeba se zaměřit? o Na která místa, regiony, státy, kontinenty je třeba se zaměřit, jak intenzivně a s jakou prioritou? Jak rozčlenit místa podle segmentů? Cíle z oblasti služeb: o Jaké služby a komu nabízet? 11

14 o Na jaký druh cestovního ruchu (dovolená, obchod, odpočine) zaměřit? Jaké služby v jaké rozsahu a kvalitě nabízet? Cíle z oblasti potřeb: o O jaké potřeby je třeba se zajímat? o Jaké potřeby hostů (klid, zábava, kontakt) by měly být prostřednictvím nabízených služeb uspokojeny? Cíle z oblasti efektu: o Jakého efektu chceme dosáhnout? o Jaký postoj a jaký vztah (důvěra zákazníků, ústní reklama) k naší nabídce chceme dosáhnout u našich hostů a obchodních partnerů? 1.5 Segmentace trhu Na trhu existuje jen málo hotelů, které vyhovují všem hostům. Úspěšnost hotelu na trhu předpokládá neustále zkoumat, co hosté potřebují a požadují, proč to potřebují a požadují, jak, kde, jak často a kdy to kupují. Z toho důvodu je nutná orientace na určitou cílovou skupinu hostů na určitý segment. Segmentace je rozdělení trhu na relativně homogenní skupiny hostů na cílové skupiny. Smyslem segmentace je vytvořit produkty a celý marketingový mix šitý na míru určitým skupinám hostů. Zásada segmentace trhu: Raději menší skupině hostů nabídnout vše, než všem hostům nabídnout trochu! Hosty můžeme rozdělit do kategorií (tržních segmentů) podle různých kritérií: geografické kritérium o lokalita o klima demografická kritérium o věk o rodinný stav o pohlaví o počet členů rodiny o životní cyklus rodiny sociálně-ekonomická kritéria o vzdělání o zaměstnání o příjem o příslušnost k sociální skupině segmentace podle chování zákazníků o frekvence využívání o věrnost značce o uživatelský status a stupeň používání o příležitost k využití (dovolená, léčení, práce, vzdělání atd.) 12

15 o podle nakupovaných výhod (sleva noc zdarma, all inclusive strava apod.) o segmentace podle distribuční cesty cestovní kritérium o druh a účel cesty (dovolená, obchod) o příčina cesty (konkurence, touha po poznání) o druh cesty (individuální, skupinová) o financování cesty (vlastní příjmy, půjčka) o čas cesty (sezóna, mimo sezónu) o způsob rezervace (přímo, zprostředkovatel) o použitý dopravní prostředek (automobil, vlak, letadlo, autobus) o druh ubytování (kategorie hotelu) a mnoho dalších 1.6 Marketingový mix Marketingový mix je jedním z klíčových pojmů v moderní teorii marketingu. Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu. Marketingový mix v hotelovém průmyslu rozdělujeme do 8 skupin product, price, promotion, place, people, partnership, packaging, progamming Výrobek, služba (Product) Za produkt se považuje to, co lze na trhu nabízet k pozornosti, k získání, k používání nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit přání nebo potřebu druhých lidí. Produktem může být výrobek, služba, myšlenka, osoba, organizace, kulturní výtvor, místo apod. Pohled zákazníka na produkt zákazník si nekupuje fén, ale usušení mokrých vlasů zákazník si nekupuje vrták, ale vyvrtaný otvor zákazník si nekupuje mýdlo, ale čistotu, svěžest, vůni zákazník si nekupuje knihu, ale vyplnění chvíle volna, rozšíření obzoru, atd. Tři úrovně produktu 1. jádro produktu - jádro užitku nebo služba 2. první slupka obal, styl, kvalita, značka, vyhotovení 3. druhá slupka instalace, záruka, podmínky dodávek, úvěry Jádro a slupka" produktu jádro představuje cca 80% nákladů a jen 20% vlivu na zákazníky slupka představuje 20% nákladů a 80% vlivu na zákazníky 13

16 Produktem v hotelu je nabídka různých druhů služeb. Hlavním úkolem a cílem hotelu je poskytování služeb. Služby hotelu: ubytovací služby recepce, pokoj stravovací služby restaurace, bar doplňkové služby bazén, fitness, tenis, sauna osobní služby etážový servis, donáška zavazadel, čištění obuvi, praní prádla apod. Na jaké služby se hotel zaměří, záleží hlavně na osobnosti, iniciativě a fantazii hotelového manažera, na umístění a druhu hotelu, druhu dosavadních hostů a na finančních a personálních možnostech. Pokud hotel nemůže profitovat ze svého umístění, je třeba najít jedinečnost v poskytovaných službách. Hotel se může zaměřit: semináře, školení, konference, kongresy péči o zdraví koupele, dietní programy, programy pro snížení nadváhy, antistresové programy sport tenis, golf, lyžování, jízda na koni, surfování hry šachy, kuželky vzdělání/kultura hudba, divadlo, tanec, asertivita kulinářské umění regionální kuchyně, kuchyně jednotlivých zemí, speciality společné zájezdy pracovní kolektivy, incetivní turistika klid a odpočinek nostalgickou a romantickou atmosféru romantické, zámecké hotely přátelský vztah k dětem hotely pro rodinnou rekreaci Životního cyklus produktu Každý produkt má svůj životní cyklus s různě dlouhými jednotlivými fázemi. Firma musí zkoumat oblasti služeb i jednotlivé služby s ohledem na to, ve které fázi životního cyklu se nacházejí: Životní cyklus výrobku Fáze vývoje produktu Zavádění - vysoké náklady, zákazník se seznamuje se službami hotelu, realizuje 14

17 se první prodej, malé zisky Růst - roste objem prodeje, rozšiřují se trhy, rostou zisky, probouzí se konkurence, tvoří se nové distribuční kanály, vysoké náklady na reklamu hotelu Zralost - roste objem prodeje, na trhu jsou konkurenti s nabídkou srovnatelných služeb, často za nižší ceny Pokles - výrazný pokles prodeje, prudký pokles zisku, případně i ztrátou, může vést až k úplnému odstranění služby z nabídky hotelu Úspěch mnoha hotelů a restaurací tkví v péči o detaily. Jsou to maličkosti a drobné pozornosti, které upoutávají pozornost hostů a ovlivňují jejich rozhodování. Hosté si to budou pamatovat, budou o tom vyprávět svým známým a budou se rádi vracet. Pozornosti hotelu: portýr nepřinese pouze zavazadla na pokoj, ale ukáže hostu, jak co funguje a kde co leží pracovníci recepce se ptají hostů, zda nepotřebují nějaké informace (restaurace, pamětihodnosti, zábavu apod.) pokojská pověsí šaty na ramínko do skříně nebo bez vyzvání přišije utržený knoflík telefonní buzení hostů je spojeno s přáním dobrého rána a dotazem na požadovanou snídani telefonistka vždy poděkuje za zavolání, pracovnice rezervačního oddělení za rezervaci číšník doporučí specialitu podniku, která není uvedena na jídelním lístku ředitel hotelu se osobně omluví za chybu a pozve hosta na skleničku Budoucnost hotelu je zajištěna v případě, že je nabízen dostatečný objem služeb, které se nacházejí ve stadiu růstu a je po nich silná poptávka. Jednotlivé oblasti služeb můžeme rozdělit podle atraktivity trhu a konkurenčních výhod do čtyř skupin Matice BCG. 15

18 Matice BCG Boston Consulting Group The Growth Share Matrix Hvězdy vysoká atraktivita na trhu se silnou konkurenční výhodou; rostoucí obrat a výnosy slibují dlouhodobý úspěch (nabídka konkurenčních služeb - noční klub s jazzovou kapelou) Dojné krávy se silnou konkurenční výhodou, ale se spíše nižší atraktivitou trhu; díky jejich přednostní pozici před konkurencí přinášejí krátkodobě až střednědobě vysoké obraty a zisky (ubytovací kapacity pro skupiny, rychlé občerstvení) Otazníky s vysokou atraktivitou trhu a prozatím žádnou konkurenční výhodou, obrat nebo zisk je prozatím malý, ale šance na rozvoj je relativně dobrá (nekuřácké pokoje) Psi s nízkou atraktivitou trhu a malou, nebo žádnou konkurenční výhodou; obrat je neuspokojivý, zisk nedostatečný a budoucnost nejistá (pokoje bez koupelny a WC) Příklady, které jsou pro jeden hotel hvězdami či dojnými krávami, mohou být psy pro jiný hotel Cena (Price) Za poskytnuté služby vzniká hotelu nárok na odměnu, která musí krýt náklady spojené s poskytováním služby a přinést odpovídající zisk. Cena je nástrojem marketingu, který je nejvíce ovlivňován interními a externími faktory. Reakce hostů na cenové změny jsou mnohem výraznější, než při změně poskytované služby. Cena je velmi flexibilní a lehce upravitelná. Jediný prvek marketingového mixu, který představuje příjmy (výnosy), ostatní pouze výdaje (náklady). Faktory, které ovlivňují tvorbu cen (cenovou politiku) interní faktory - marketingové cíle, marketingový mix, náklady, firemní politika externí faktory - povaha trhu a poptávky, náklady, ceny a nabídka konkurence, ostatní vnější faktory (ekonomické podmínky, obchodní 16

19 mezičlánky, politika vlády, celospolečenské otázky) Marketingové cíle uchování postavení firmy na trhu získání určitého tržního podílu získání vedoucího postavení v kvalitě odrazit konkurenci, zabránit konkurenci vstupu do odvětví Cena je určována následujícími faktory ceny a služby různých hotelů, které může host srovnávat důležitost ceny pro případné zákazníky pohyby spotřebitelské poptávky sezónní změny znalostí a zkušeností vedoucích pracovníků psychologická očekávání kvalita poskytovaných služeb struktura obratu hotelu umístění hotelů nabídka služeb a cenová strategie konkurence chování hostů (vnímaný vztah hodnota/cena) výše nákladů obchodní politika státu Metody stanovení cen K nečastějším používaným metodám patří: nákladově orientovaná tvorba cen cena orientovaná na poptávku cena stanovená v závislosti na konkurenci cena podle vnímání hodnoty zákazníkem a) Nákladově orientovaná tvorba cen Stanovení ceny v závislosti na struktuře nákladů je pouze jedním z mnoha faktorů, které rozhodují o výši ceny. Snahou firem je docílit takové ceny, která pokryje náklady a vývoj, výrobu, distribuci, prodej produktu, marketing a také odměny za úsilí a riziko. Náklady (fixní + variabilní) + přirážka k nákladům (marže) na jednotku výroby b) Cena orientovaná na poptávku Metoda využívá cenovou elasticitu poptávky vycházející z ekonomické teorie nabídky a poptávky. Cenová elasticita (pružnost) poptávky u některých druhů zboží poptávka rychle reaguje na pohyb ceny (vysoká elasticita, např. odívání) a u jiných výrobků poptávka 17

20 bezprostředně na pohyb ceny téměř nereaguje (nízká elasticita, např. základní potraviny). Tato metoda zjišťuje: strukturu poptávky cenové představy zákazníků cenovou pohotovost zákazníků cenové třídy zákazníků (horní, střední a dolní třída) jaký význam přikládají zákazníci image a kvalitě výrobků c) Cena stanovená v závislosti na konkurenci Ceny kopírují ceny obdobných konkurenčních produktů a věnují menší pozornost vlastním nákladům, případně poptávce. Cena produktu firmy v porovnání s konkurencí může být vyšší, stejná nebo nižší cena nižší než konkurence podbízíme se zákazníkovi a počítáme s tím, že tím hodně zákazníků přesvědčíme a přes malý zisk na jednom výrobku dosáhneme velkého celkového zisku; u této ceny musíme dávat pozor, protože nižší cena může u zákazníka vzbudit dojem nižší kvality cena stejná než konkurence spoléháme např. na lepší reklamu ceny vyšší než konkurence především u značkového zboží tzv. skimming d) Cena podle vnímání hodnoty zákazníkem Tato metoda odráží pohled zákazníka, pro kterého nejsou důležité výrobní náklady ale hodnota výroku. Základem použití této metody je dostatečně přesné zjištění názoru kupujícího na hodnotu/užitek) nabízeného produktu. Vnímaná hodnota se skládá z několika prvků z představy zákazníků o výkonu výrobku, z úrovně distribuce, kvality záruky, zákaznické podpory (pověst, důvěryhodnost a vážnost dodavatele). Typické je využití této ceny u značkového zboží, exkluzivního zboží, módního zboží, prestižního zboží. Slevy cen Jedná se o dočasné snížení cen, které je časově omezené. Lidé věří, že produkt má vyšší hodnotu za nižší cenu nebo že jeho koupí ušetří na nákup jiného zboží. časově omezené snížení ceny množstevní slevy za promptní platby sezónní slevy funkční slevy - obchodní slevy výrobce pro ty, kteří přebírají některé funkce (prodej, skladování, distribuce, reklama, servis apod.) slevy pro dlouhodobé smluvní odběratele srážka při platbě (skonto) používá se např. při placení v hotovosti 18

21 Cena - nástroj podpory prodeje dočasné snížení základních cen, někdy pod úroveň reálných nákladů; cílem je krátkodobé zvýšení prodeje supermarkety - používají loss leaders - stanovení ceny několika málo výrobků pod náklady prodloužené záruky Pozor: snižování cen může narušit vnímání hodnoty Cenová diferenciace Cenová diferenciace znamená nabídku stejných služeb za různou cenu. Odstupňování cen může být na základě těchto kritérií: podle období (sezóna, víkend, konání veletrhů a výstav) podle druhu hostů (děti, dospělí, důchodci, účastníci konferencí) podle obratu (skupinové ceny, 3 za cenu 2, víkendy, desátá noc zdarma) podle druhu nebo doby platby (sleva při hotovostním placení, při platbě předem) podle distribuční cesty (rabaty pro cestovní kanceláře, touroperátory) Ceníky ubytovacích služeb by měly obsahovat: trvání jednotlivých sezónních období (minisezóna, sezóna a hlavní sezóna) cenu za dvoulůžkový pokoj podle jednotlivých tříd a sezónních období a informaci, zda cena zahrnuje snídani, či nikoli cenu za jednolůžkový pokoj podle tříd a sezónních období a podle druhu sociálního zařízení (sprcha, koupelna) a informaci, zda cena zahrnuje snídani, či nikoli příplatky za polopenzi či plnou penzi cenu za přistýlku, za ubytování dětí, případně za další služby Propagace (Promotion) Propagace je formou marketingové komunikace mezi prodávajícím a kupujícím. Obsahuje všechny typy komunikace, kterými se firma snaží ovlivnit vědomosti postoje a chování zákazníka, týkající se produktů, které firmy na trhu nabízí. Cíle marketingové komunikace: zvýšení prodeje vlastních produktů, prostřednictvím efektivního, smysluplného, kvalitního, jednotného, přesvědčivého SDĚLENÍ..., které vzbudí pozornost u cílových skupin a které bude pochopeno seznámit cílovou skupinu s produktem firmy vzbudit její zájem přesvědčit ji k nákupu zvyšovat objem nákupu dlouhodobě komunikovat se zákazníky 19

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing. Kontraktační politika. Cenová politika Kondiční politika. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing. Kontraktační politika. Cenová politika Kondiční politika. Tomek - Vávrová Kontraktační politika Cenová politika Kondiční politika Hlavní úkoly kontraktační politiky cenová politika volba strategické jednotky cíle cenové politiky volba cenové strategie metody tvorby cen kondiční

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Pump - nauka o trhu - je podnikatelskou koncepcí - je proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU PONIKATEL dílčí část Marketing Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Podstata marketingu, marketingové prostředí 4 2 Marketingový

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku Marketingové prostředí Úloha marketingu v podniku Vlivy Vnitřní- síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům Vnější- širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí

Více