Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A"

Transkript

1 Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh je vlastnictvím Českého institutu pro marketing (CIMA),o.s,. Jakékoliv šíření tohoto dokumentu pro jiné účely než pro potřebu CIMA lze provádět pouze se souhlasem ředitele CIMA. V případě vyhotovení neřízené kopie si musí být uživatel vědom toho, že dokument byl aktuální pouze v době vyhotovení kopie. Zpracoval : Ing.Otakar Pivoda Schválil : Ing.Miroslav Albrecht ředitel CIMA prezident CIMA Datum : Datum : Podpis : Podpis : Vydání : 1 16) Strana 1 (celkem

2 Vydání č. /revize č. Změna č. Strana č. Popis změny/revize Datum změny Provedl Podpis QF 42-02/00 CIMA Strana 2 (celkem 16)

3 Hodnotící standardy odborná kvalifikace marketing CIMA A Typ certifikace-název funkce : marketingový manažer Forma ověřování : písemná zkouška, test a případová studie za určené časové úseky a dalších podmínek zkoušky 1. Test s možností výběru odpovědí ( zahrnuje i početní příklady) - čas: 1 hodina 2. Případová studie zkouškové požadavky hodnotící standardy (odpovídá jim obsah kurzu CIMA-A) náhodný výběr problematiky pro až 10 otevřených otázek ( s možností dalších podotázek)-čas: 2 hodiny 30 minut Hodnotící standardy Zkouška : Test : Testuje, hodnotí znalosti základních pojmů terminologie marketingu, správného výběru a posloupnosti marketingových činností v různých souvislostech Testuje,hodnotí znalosti, terminologii a obsah různých marketingových konceptů Testuje,hodnotí znalosti a dovednosti výběru informací a matematických výpočtů Testuje,hodnotí dovednosti marketingového rozhodování pod časovým tlakem Testuje,hodnotí pozornost a koncentraci na problém Testuje,hodnotí schopnost paměti Případová studie : Prokazuje schopnost analyzovat samostatně data a faktory z trhu a rozhodovat o jejich výběru a navrhovat možná řešení v časově omezené době Prokazuje schopnost samostatné tvorby řešení předvídatelného marketingového problému a formulovat komunikačně srozumitelně a odborně strukturovaným způsobem návrh řešení a implementace marketingových nástrojů Prokazuje schopnost určit základní příčiny a důsledky změn na trzích Prokazuje schopnost průběžně vyhodnocovat navržené postupy a případně je korigovat a to i z hlediska vnitřní síly a postavení firmy Prokazuje schopnost orientace na řešení problému z hlediska zákazníka a jeho charakteristik na různých trzích a přidané hodnoty pro zákazníka Prokazuje schopnost porozumění procesu plánování, analýzy trhu, analýzy subjektů na trhu,pozici a faktorů determinujících konkurenci a je si vědom postavení vlastní firmy na konkurenčním trhu. Prokazuje schopnost porozumění a aplikace všech nástrojů marketingového mixu a to i pro další oblasti jako jsou služby, b2b, prodej v rámci firmy i obecně, aplikace marketingových zásad v dalších(neziskových) organizacích CIMA Strana 3 (celkem 16)

4 Prokazuje schopnost porozumět a využívat základních podkladů z tržního průzkumu Prokazuje schopnost samostatného myšlení, rozhodování v situacích s omezeným počtem stálých i nestálých faktorů a kreativity Popis hodnotících standardů na podkladě kvalifikačních požadavků dílčích kvalifikací Kvalifikovaný pracovník v oblasti marketingu (prodeje), který ve své činnosti používá specifické marketingové znalosti nabyté zejména v učebním procesu a využívající další dovednosti získané v systému certifikovaného vzdělávání a (částečné) praxe. Rozumí, přehledně se orientuje a umí aplikovat základní marketingovou terminologii. Pro svou činnost musí používat celou řadu dovedností spočívající z aplikace získaných specializovaných marketingových znalostí pro možnost přípravy a praktické realizace procesu plánování a vytváření marketingových plánů, analýzy trhů, subjektů, segmentace a segmentů trhu, přípravy marketingové a odbytové strategie, implementace nástrojů marketingového mixu. Je schopen analyzovat pozici a faktory determinující konkurenci na trhu, rozumí principům cenové politiky a umí aplikovat do praxe zvolené dostupné nástroje marketingového mixu. Při své odborné činnosti je si vědom postavení firmy na trhu ve smyslu vnitřní síly firmy a organizace firmy pro aplikaci vztahů směrem k trhu a zákazníkům. Umí určit vnější faktory ovlivňující situaci v makro prostředí a situaci firmy na trhu. Orientuje se a chápe význam základních procesů v oblasti aplikace marketingu, prodeje, prodejní politiky, distribuce, výzkumu trhu. Umí komunikovat s vyššími odbornými pracovníky, odpovídat na požadavky vedení, je schopen dohlížet na rutinní odborné práce ostatních a níže zařazených pracovníků. Je schopen běžné a odborné komunikace se subjekty na trhu a má správnou orientaci k řešení problémů zákazníků a přístupu k zákazníkům vůbec ve smyslu zaměření na přidanou hodnotu pro zákazníka a orientaci na zákazníka. Umí komunikačně zareagovat i na případné neznámé situace. Své podklady si umí přehledně zpracovat a podat tak, aby jim bylo odborně rozumět, umí prezentovat a své názory a je schopen obhajoby svých názorů. CIMA Strana 4 (celkem 16)

5 Osobnostní a odborné kompetence: Svoji pracovní činnost zvládá obvykle rutinně v určitém typovém kontextu, tj. v rámci vytvořeného a funkčního systému, který je obvyklý a relativně stálý, případně dále pod odborným vedením. Je schopen rozpoznat změny na trhu či ve firmě, určit základní faktory těchto změn(příčiny, ne pouze důsledky) a navrhovat, jak by se změny daly případně řešit. Dokáže vědomě řídit osobní rozvoj a vnímat ho jako účinný nástroj pro ke změnám ve svém okolí, umí navrhnout vlastní určitá vlastní řešení včetně možných přístupů(aplikací) k takovému řešení, umí tato navrhovaná řešení zpětně a průběžně vyhodnocovat a dle potřeby korigovat. Je si vědom důsledků svého jednání a chování a tím přispět k požadovaným změnám ve svém jednání a chování. Umí uplatňovat odborné znalosti při týmové spolupráci zaměřené na dosahování cílů. Pro svou činnost si umí vygenerovat a vyhledat základní potřebná data a informační zdroje a na své pracovní (řídící ) úrovni umí řešit problémy výběru a analýzy informací z odborných zdrojů a to i pod časovým tlakem. Do kontextu odborného chování a řešení firemních problémů umí integrovat profesní a etické zásady. V případě zájmu je schopen se dále odborně vzdělávat a rozvíjet a specializovat na specifickou činnost v oblasti marketingu(prodeje). Může být zařazen i na kvalifikační pozice, kde je nutno vykonávat odbornou profesi částečně samostatně včetně požadavku na koordinaci činností s jinými odděleními či profesemi. Je schopen podílet se i na částečném, dílčím řešení rozsáhlejších marketingových problémů a umožnit svými informacemi integrovat komplexní řešení nebo zahrnout názory a řešení ostatních do svého návrhu řešení a pracovat tak v týmu. Charakteristika dle modelu EQF ( úroveň NSK 5) Kategorie vzdělání podle KKOV K,L,M) Orientovat se v dokumentaci, normách a standardech a právních předpisech běžně používaných v oboru. Volit z různých možností pracovní postupy, metody, prostředky, suroviny apod. podle podmínek a požadavků na výsledek. Posuzovat kvalitu svých produktů (služeb) a určovat příčiny případných nedostatků a důsledky pro další postup. Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro další postup. CIMA Strana 5 (celkem 16)

6 Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP Při vzniku problémů rozpoznávat souvislosti sociálních aspektů s příslušnými problémy. Určovat příčiny nestandardních fungování, chování a situací u objektů své práce. Posuzovat relevanci odborných informací. Posuzovat výsledky jiných prací z hlediska možností jejich použití v postupech a metodách. Aplikovat a modifikovat zvolené postupy v závislosti na různých podmínkách a požadavcích na výsledek vč. zohlednění sociálního hlediska. Integrovat do řešení problémů odborné informace z různých zdrojů. Navrhovat, jak zlepšit výsledky. Navrhovat méně složité typově analogické nové postupy a produkty. Rozpracovávat navržené postupy a produkty. Hodnotící standardy odborných kompetencí : Požadavky ke zkoušce marketing CIMA-A (samostatný soubor v příloze) Další dovednosti ( administrativní a interpersonální) Písemný projev Slovní projev, schopnost vyjadřování Manažerské dovednosti Prodejní (obchodní) komunikační dovednosti, prezentační dovednosti Osobnostní požadavky na typovou pozici Pozornost,, koncentrace, rozdělení pozornosti Paměť Představivost Samostatné, teoretické a tvůrčí myšlení Kultivovaná komunikace Schopnost přijmout odpovědnost Schopnost pracovat v týmu i samostatně Rozhodnost Odolnost proti duševní zátěži Práce pod tlakem Flexibilita Vydání : 1 16) Strana 6 (celkem

7 Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP Přizpůsobivost, asertivita Kreativita Empatie Příloha: Požadavky na odborné kompetence ke zkoušce marketing CIMA-A Zpracováno Radou pro Certifikaci CO CIMA. Schváleno představenstvem CIMA pro certifikaci v systému marketing CIMA A Dne : QP Za správnost : O.Pivoda ředitel CIMA Vydání : 1 16) Strana 7 (celkem

8 Hodnotící standardy odborné kompetence ZKUŠEBNÍ POŽADAVKY KE ZKOUŠCE marketing CIMA A (upgrading 2006 v rámci projektu JPD CZ / /2145. Tento projekt je spolufinancován ESF, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl.m.prahy) 1. Podstata marketingu a jeho vztah k managementu firmy - definice, marketing jako filozofie podnikání a systém funkcí, - charakteristika trhu, formy trhu z hlediska nabídky a poptávky, - marketingové cíle, - podstata marketingové strategie a taktiky, definice marketingového mixu, - vývoj jednotlivých koncepcí managementu od výrobní až po marketingovou. - odlišení trhu od konkrétních tržních segmentů - rozdíl trh nabízejícího a poptávajícího 2. Zásady marketingového plánování - podstata marketingového plánování, typy plánů z hlediska řídících hladin a časového horizontu, - fáze plánovacího procesu, - externí a interní analýza, - SWOT analýza, - hodnocení alternativ, - volba marketingových strategických cílů, - realizace strategie pomocí nástrojů marketingového mixu, - charakteristika politiky produktu, cenové politiky, distribuční a komunikační politiky - odlišení plánů trhu průmyslového a spotřebního 3. Analýza makroprostředí - definice makroprostředí, - charakteristika jednotlivých faktorů a jejich vztah k marketingové analýze: o politicko-právní vývoj, o demografický vývoj, o ekonomický vývoj, o socio-kulturní vývoj, o technologický vývoj, o přírodní podmínky a ekologický vývoj. CIMA Strana 8 (celkem 16)

9 4. Analýza trhu - různé charakteristiky trhu (trh kapitálový a peněžní, trh práce, trh abstraktní a konkrétní, trh z hlediska zeměpisného, z hlediska produktu, trh jako segment), - požadavky na definování trhu z hlediska marketingových analýz a výzkumu trhu: o definice produktu (kategorie, skupina, typ, varianta), o celkový (efektivní) a potenciální trh, o definice nabízejícího, o definice kupujícího, o definice tržních vztahů (konkurence), o definice geografická, o definice časového období nebo prostředí, - relativní tržní podíl, - různé způsoby určení velikosti trhu, - základní ukazatelé tržní síly firmy, - poptávka počáteční, výměnná, dodatečná, rozšířená, primární a selektivní - omezení ukazatelů pro jednotlivé obory podnikání 5. Analýza nákupního chování - model černé skříňky, endogenní a exogenní vlivy, - socio-kulturní vlivy, - sociální vlivy, - individuální vlivy, - psychologické vlivy (motivační teorie), - utváření postoje, - rozhodovací proces, - fáze kupního procesu, - kupní role, - typy kupního chování - propojení vnímání a komunikačního sdělení - rozhodovací jednotky 6. Průmyslové trhy - definice průmyslových trhů, - odlišnosti průmyslových trhů ve srovnání se spotřebními trhy, - nákupní politika na průmyslových trzích (koprodukce, just-in-time, druhé a vícenásobné zdroje, přímý/nepřímý nákup, rámcové smlouvy, kompenzace), - hodnocení dodavatelů, - dodavatelské (distribuční) řetězce, - průmyslové trhy dle funkce a doby životnosti, - nákupní situace na průmyslových trzích, CIMA Strana 9 (celkem 16)

10 - rozhodovací jednotka, - rozhodovací procesy při nákupu na průmyslových trzích. 7. Segmentace a umísťování - pojem tržní segmentace, - pojem umísťování (positioning), - vztah tržní pozice produktu a segmentace trhu, - diferenciace produktu, - požadavky na segment, - kritéria segmentace na spotřebitelských trzích, - segmentace podle životního stylu, - kritéria segmentace na průmyslových trzích, - nediferencovaný marketing, - diferencovaný marketing, - koncentrovaný marketing - aplikace na výzkumy Market Media Lifestyle 8. Analýza konkurence - konkurence na úrovni variant produktu, - konkurence značek, - konkurence na úrovni technologie, - konkurence na úrovni odvětví, - rozpočtová konkurence, - vertikální a horizontální integrace, - formy konkurence (monopol, oligopol, dokonalá konkurence), - teorie pěti konkurenčních sil dle Portera, - hodnocení atraktivity odvětví, - kritéria analýzy konkurenční pozice, - konkurenční strategie dle Portera, - konkurenční strategie dle Kotlera. 9. Vnitřní analýza - způsoby provedení porovnání (minulost, plán, strategie a vývoj trhu, implementace strategie), - rozhodující kritéria hodnocení výsledku marketingové činnosti, - analýza obratu, - analýza podílu na trhu, - analýza nákladů a zisku, - analýza marketingové politiky (podle jednotlivých kategorií opatření marketingového mixu), - analýza ostatních funkcí hodnototvorného řetězce: výzkum/vývoj, nákup, výroba, logistika, - analýza struktury firmy a managementu, CIMA Strana 10 (celkem 16)

11 - analýza lidských zdrojů a firemní kultury - vyhodnocení hrozeb a identifikace silných stránek - formulace růstových strategií 10. Náklady a kalkulace - náklady a výdaje, - druhové členění nákladů, - kalkulační členění nákladů (náklady přímé a nepřímé), - fixní a variabilní náklady, - kalkulační vzorec, - techniky a metody kalkulace, - krycí příspěvek (příspěvek na úhradu), - využití kalkulace nákladů v podnikové praxi, - analýza bodu zvratu - počítání bodu zvratu, vyhledávání údajů pro bod zvratu 11. Základy finanční analýzy - rozvaha (aktiva a pasiva), - výkaz zisku a ztráty, - analýza rozvahy a výsledovky (likvidita, solventnost, rentabilita), - indikátory likvidity firmy, - indikátory solventnosti firmy, - indikátory rentability firmy, - ukazatel rentability ROI, - cash flow. 12. Marketingové strategie - pojem strategie a taktika, - proces stanovení strategických cílů, - tvorba strategie, - rozpracování strategie do taktiky, - implementace strategie a její kontrola, - strategie tržního vůdce, vyzývatele, následovníka - strategie tržního výklenku, - Ansoffova matice - Použití strategie v souladu s vlastnostmi trhu a makroprostředí - Kontinuita strategií 13. Produktová a sortimentní politika CIMA Strana 11 (celkem 16)

12 - produkt podle teorie vrstev, - produkt jako jednota instrumentálních a expresivních prvků, - spotřební a průmyslové zboží, - klasifikace podle typu prodejního procesu, - klasifikace průmyslového zboží, - sortimentní politika, - šířka, hloubka, konzistence a výška sortimentu, - výrobkové řady, - politika značky, zásady tvorby značky, - jméno produktu, - individuální a souhrnná (zastřešující) značka, - politika jakosti produktu, - obalová politika (primární a sekundární obal), - funkce a vývoj obalu, - servisní politika (služby, garance atd.), - cyklus tržní životnosti produktu a jeho analýza - očekávání zákazníků a vnímání kvality produktů a služeb 14. Cenová politika - poptávková funkce a křivka, - cenová elasticita poptávky, křížová elasticita poptávky, - kalkulace cenové elasticity, - příjmová elasticita, - funkce a křivka nabídky, - cíle a strategie stanovení ceny, - cenové strategie: o cena/kvalita, o variabilita ceny, o strategie uvedení produktu na trh, o z hlediska konkurence, o z hlediska udržení ceny v distribučním kanálu, - cenová diferenciace a diskriminace, - metody stanovení ceny (orientace na náklady, na poptávku a na konkurenci), - psychologické faktory dotváření ceny, - rabaty. - Aplikace výpočtu bodu zvratu na základě všech typů nákladů - Cenové strategie, tvorba cen 15. Distribuční politika - distribuční kanál (distribuční cesta), - obchodní prostředníci a zprostředkovatelé prodeje, - distribuční struktura (singulární, duální a mnohonásobná distribuce), - distribuční funkce, CIMA Strana 12 (celkem 16)

13 - úloha velkoobchodu, - faktory ovlivňující volbu distribučního kanálu, - distribuční cíle, - intenzivní, selektivní a exkluzivní distribuce, - strategie tlaku a tahu (push a pull), - formy kooperačních vztahů a smluvního zajištění, - distribuční analýza (numerická distribuce, vážená distribuce tržní dosah, indikátor velikosti), - fyzická distribuce, - struktura nákladů na fyzickou distribuci, - členění zásob a základní druhy zásob (běžná, pojistná, sezónní, havarijní, objednací atp.), - metoda diferenciace materiálových položek metoda ABC, - parametry objednávek (dodací cyklus, velikost dodávky, spotřeba a potřeba, dodací lhůta, objednací lhůta) - typy distribučních struktur na trhu, vertikální a horizontální kooperace 16. Komunikační politika - podstata marketingové komunikace, - komunikační model základní pojmy, - hromadná a osobní komunikace, - modely vztahu komunikace k procesu nákupního rozhodování, - komunikační mix (nástroje komunikační politiky), - integrovaná komunikace, - osobní prodej, - podpora prodeje, - Public Relations, - sponzorství, - přímá komunikace, - reklama o cíle a typy reklamy, o proces utváření reklamy, o marketingový a reklamní cíl, o reklamní strategie, o reklamní rozpočet, o objekt, subjekt a poselství reklamy, o volba reklamního prostředku a nosiče reklamy (média) o kontrola účinku reklamy o spolupráce s reklamními agenturami. - Prezentace marketingových záměrů, formy, způsoby, příprava, cíle, provedení - Interpersonální komunikace, projevy, verbální a neverbální komunikace 17. Prodejní politika CIMA Strana 13 (celkem 16)

14 - osobní a neosobní prodej, včetně kritérií volby, - obchodní zástupci, - řízení prodejní politiky, - prodejní cíle a strategie, - průnik trhu, počet návštěv, délka návštěvy, interní služba, - struktura prodejní organizace, - velikost prodejní organizace, - odměňování obchodních zástupců, - výběr a příprava prodejců, - motivace a hodnocení prodejců, - cesty zvyšování efektivnosti prodeje. 18. Řízení vztahů se zákazníky - základní principy a podmínky uplatnění CRM, - cíle CRM, - CRM a struktura firmy, - základní kroky realizace CRM, - komunikační nástroje v rámci CRM, - CRM a věrnostní programy, - hodnota vztahu v CRM, - vztah se zákazníkem a jeho fáze. 19. Specifické oblasti využití marketingu - marketing maloobchodu, o stanovení tržní pozice maloobchodu, o marketingová politika maloobchodu, o typy maloobchodu, o aplikace marketingového mixu v maloobchodu, o řízení kategorií (Category Management), - marketing služeb, o charakteristika služeb, specifická rysy, o typy služeb, o specifika marketingového mixu (5P), o specifické otázky produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky, - marketing neziskových organizací, o právní formy, o cíle a působnost marketingu neziskových organizací, - teritoriální a municipální marketing, o městský marketing, o externí a interní podmínky vzniku koncepce městského marketingu, o specifika marketingového výzkumu, o podpora podnikání. CIMA Strana 14 (celkem 16)

15 20. Marketingový výzkum a jeho aplikace - volba způsobu získávání informací, - výběr agentury, o nárys výzkumu, o vyhodnocení a zadání úkolu, - etapy (fáze) výzkumu, - druhy a způsoby výběru respondentů, - předvýzkum, - kvalitativní a kvantitativní výzkum, - technicky kvalitativního výzkumu, - metody výzkumu (způsoby získávání informací), - panel, omnibus, - principy tvorby dotazníku, - hodnotící škály, - výzkum produktu a používané metody, o předkomerční fáze vývoj výrobku, o zaváděcí fáze, o fáze růstu, o fáze dospělosti, o fáze poklesu. CIMA Strana 15 (celkem 16)

16 21. E-komunikace - www prezentace - základní terminologie, - roviny www prezentace, - web a testování komunikační strategie, - způsoby získávání a udržení návštěvníků, - reklama na internetu terminologie a formy, - e- mailing (použití, výhody), - legislativní opatření 22. Reklama - reklamní komunikace, kampaně - srovnání s přímou marketingovou komunikací - hodnocení reklamy - reklamní cíle, média - tvorba a aplikace briefu Schváleno představenstvem CIMA pro certifikaci marketing CIMA-A dne Zpracováno : představenstvem a RpC Aktualizace : únor 2010 O.Pivoda ředitel CS CIMA CIMA Strana 16 (celkem 16)

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O.

ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O. Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více