VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Underline, a.s. Sídlo Štulcova 89/4, Praha 2 IČ / DIČ /CZ Právní forma a.s. 2. Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky Marek Řídký, předseda představenstva Markéta Kutilová, místopředseda představenstva Kontaktní osoba Marek Řídký Kontaktní telefon Kontaktní 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Kč Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1 / 13

2 5. Popis (specifikace) předmětu zakázky Předmětem plnění je kompletní realizace 11 vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu projektu 18 pracovníků zadavatele. Kurzy jsou níže specifikovány. Délka jedné vyučovací hodiny ve všech níže popsaných kurzech je 45 minut. Dodavatel může kurzy realizovat v jednotlivých blocích tak, jak jsou níže popsány, nebo je může spojit do souvisejících bloků. Zadavatel však požaduje, aby nabídnuté kurzy obsahovaly bez výjimek všechnu požadovanou problematiku. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky. Požadované vzdělávací kurzy: 1) Prodejní dovednosti, růstem proti trhu: Rozsah výuky 6 dní po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 4, 1 skupina (top management) 1. Intenzivní trénink obchodníků, prověření tržních příležitostí a jejich přidělení priorit 2. Monitoring efektivnosti získávání zakázek prostřednictvím tzv. konverzních poměrů 2) Řešení konfliktů: Rozsah výuky 3 dny po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 6, 1 skupina (kreativci) 1. Vznik konfliktních či krizových situací 2. Umění zvládnout své emoce 3) 3. Řešení konfliktních situací 4) 4. Umění dosáhnout dohody 3) Dynamický manager: Rozsah výuky 19,5 dne po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 6, 1 skupina (account + projektový management.) 1. Sebepoznání manažera a cíle osobního rozvoje, chování lidí v organizacích 2. Moderní management a jeho organizace 3. Řešení konfliktů a vyjednávání 4. Řízení dodavatelských řetězců 5. Marketingové řízení a tvorba marketingové strategie 6. Prezentační dovednosti 7. Time management 8. Účetnictví pro manažery 9. Ekonomie pro manažery 10.Finance pro manažery 11.Řízení lidských zdrojů, Chování lidí v organizacích II. Část 12.Řízení operací a projektů Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2 / 13

3 4) Marketing Excellence Rozsah výuky 8 dní po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 6, 1 skupina (account + projektový management) 1. Nové trendy v řízení marketingu 2. Značka a komunikace? jejich přínos pro obchodní úspěch firmy 3. Best Practices in customer relationship management (CRM) 4. Novodobé marketingové strategie 5) Efektivní komunikace: Rozsah výuky 6 dní po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 12, 2 skupiny (senior management 4 osoby, střední management 8 osob) 1. Modely komunikace, efektivní vyjadřování, nácviky vysílání, naslouchání 2. Emoce v komunikaci, důvěra, nácvik vyjednávání 6) Tvůrčí strategický management: Rozsah výuky 4 dny po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 4, 1 skupina (senior management) 1. Strategická rozhodování a dynamické strategické rozvahy 2. Globální a regionální trendy 3. Aplikace dynamické strategické rozvahy na konkrétní případy 4. Řízení strategické změny 7) Finanční účetnictví pro nefinanční manažery: Rozsah výuky 6 dní po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 4, 1 skupina (projektový management) 1. Finance a jejich zobrazení v základních finančních výkazech 2. Podstata finanční analýzy 3. Analýza dlouhodobé stability 4. Analýza dlouhodobé stability (náklady, výnosy, objem výnosů) 5. Rozbor likvidity a analýza cash flow 6. Pyramidální rozklady - Du Pontova analýza složitosti 7. Vybrané podrobnější oblasti finanční analýzy 8. Makroekonomické vlivy ve finanční analýze 9. Diskuse 10.Podstata filosofie controllingu jako nástroje efektivního řízení podnikatelských subjektů /firem 11.Finanční controlling 12.Bilance /rozvaha/ z pohledu controllingu (aktiva, pasiva, analýza bilančních pohybů) 13.Výsledovka (náklady a výnosy jako základní nástroje tvorby hospodářského výsledku) 14.Controlling v oblasti cash flow (likvidita, pracovní kapitál) 15.Marketing a fungování trhu v controllingu 16.Zkušenosti ze zavádění /fungování/ controllingových systémů Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3 / 13

4 8) Projektové řízení pro manažery: Rozsah výuky 4 dny po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 4, 1 skupina (střední management) 1. Zahájení a nastavení norem - miniprojekt 2. Definice řízení projektu 3. Strategická hra Zlato králů pouště 4. Aplikace poznatků ze hry a jejího rozboru 5. Ujasnění a definice potřeby projektu 6. Nastavení a odsouhlasení projektu 7. Plánování projektu 8. Kontrolní postupy a řízení realizace 9. Co změním ve své praxi 10.Příprava rozpočtu a plánu zdrojů 11.Příklady metod sledování a řízení rozpočtu 12.Nastavení základních procesů řízení projektu 13.Případová studie? Založení pobočky v zahraničí 9) Stress management : Rozsah výuky 4 dny po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 10, 1 skupina (senior management 4 osoby + střední management 6 osob) 1. Příčiny a projevy stresu 2. Eustres a distres 3. Stres v /řídící/ práci 4. jak předejít profesionálnímu selhání v důsledku stresu 5. Syndrom vyhoření 6. Mentální techniky protistresové obrany 7. Časově nenáročné techniky k okamžitému použití 8. Ve stavu nouze 9. Nácvik relaxačních technik 10.Masáže, plavání 11.Individuální konzultace 10) Leadership: Rozsah výuky 8 dní po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 4, 1skupina (senior management). 1. Vedení, komunikace, delegování 2. Dovednost budovat a motivovat tým 3. Dovednost delegovat a motivovat jednotlivce 4. Vlastní akční plány nebo projekty Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 4 / 13

5 11) Firemní kultura: Rozsah výuky 3 dny po 8 vyučovacích hodinách, počet účastníků 18 osob, 2 skupiny 1. Vize 2. Poslání 3. Strategie Každý výše popsaný samostatný kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou, která ověří individuální úroveň nabytých znalostí a dovedností zúčastněných osob. Na závěr kurzů předá uchazeč úspěšným absolventům certifikáty dosvědčující absolvování kurzů. Podmínky realizace kurzů: Projekt Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, a. s.. je grantovým projektem financovaným v operačním programu OPPA z fondu ESF. Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Underline, a. s. a zavedení systému vzdělávání zaměstnanců jako kontinuálního, systematického procesu zvyšujícího adaptabilitu těchto osob na trhu práce. 1. Výuka prvního kurzu bude zahájena bezprostředně po podpisu smlouvy v červnu, 2011, poslední kurz bude ukončen nejpozději v únoru Přesný termín zahájení bude s vítězným uchazečem dojednán při podpisu smlouvy. 2. Vzdělávání proběhne v prostorách, které zajistí dodavatel. Zadavatel uvítá lokalizaci učebních prostor v Praze 2. Dodavatel také zajistí učební materiály pro účastníky vzdělávání (bloky, psací potřeby apod.). 3. Součástí dodávky budou učební materiály, které k výuce uchazeč dodá. Ve své nabídce specifikuje, o jaké materiály půjde a co budou obsahovat. 4. Kurzy musí obsahovat minimálně obsah určený výše. Pokud uchazeč nabízí kurzy v jiné podobě a kurzy požadovaná témata obsahují, je uchazeč povinen ve své nabídce specifikovat rozdíly mezi nabízenými kurzy a tím, co zadavatel požaduje. 5. Uchazeč na závěr každého samostatného kurzu ověří dosaženou úroveň znalostí a schopností každého účastníka. V nabídce popíše způsob a rozsah tohoto ověření. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení realizace dalších kurzů na pozdější termín. 7. Zadavatel se zavazuje případné posunutí jednotlivého kurzu oznámit písemně uchazeči nejméně 14 dnů předem. 8. Uchazeč bude o průběhu výuky pro zadavatele zhotovovat Záznam o průběhu výuky, jenž bude součástí každé faktury uchazeče a bude obsahovat minimálně počet a jména frekventantů, stručný obsah provedené výuky a na konci kurzu stručné zhodnocení práce a profesního vývoje jednotlivých studentů a míry dosažení stanovených cílů. Záznam o průběhu výuky bude v souladu s manuálem vizuální identifikace ESF projektů, tedy s vyznačením příslušných log podporovatelů projektu. 6. Doba a místo plnění zakázky Doba plnění zakázky od podpisu smlouvy do Místo plnění zakázky Praha, prostory vítězného dodavatele 7. Povinné součásti nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky* Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5 / 13

6 Dodavatel je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Příloha č. 1 - Základní údaje k nabídce Tato příloha musí obsahovat: a) obsah nabídky každý list nabídky bude očíslován b) vyplněný krycí list nabídky, který bude obsahovat název a přesnou adresu dodavatele s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení tel. a fax. spojení a nabídkovou cenu v podobě vyplněné tabulky z bodu 8 této Výzvy. Krycí list bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele a opatřen razítkem dodavatele. Vzor Krycího listu je uveden na straně 13 této Výzvy; c) doklady o prokázání kvalifikačních kritérií; d) prohlášení dodavatele, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, že se soutěžními podmínkami souhlasí a respektuje je a že disponuje takovými personálními, technickými a ekonomickými kapacitami, které jsou k plnění předmětu veřejné zakázky nezbytné. Příloha č. 2 - Cenová nabídka Tato příloha musí obsahovat: celkovou rekapitulaci ceny a celkové náklady. Dále tato příloha bude obsahovat řádně podepsané prohlášení dodavatele, které bude obsahovat tento text: a) nabídkové ceny uvedené dodavatelem jsou cenami nejvýše přípustnými (po dobu, ke které se dodavatel zavázal), b) cenová nabídka obsahuje veškeré jednotlivé složky ceny nezbytné k realizaci zakázky tak, aby bylo možno z nich stanovit platnou a konečnou cenu kdykoliv v průběhu smluvního vztahu, c) nabídková cena obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen (valorizace plnění) nejméně do (Dodavatel v prohlášení uvede závazné datum, do kterého jeho nabídka platí.) Příloha č. 3 Podrobná nabídka dodavatele Do této přílohy dodavatel vloží specifikaci učebních materiálů, popisy všech kurzů, které zadavateli nabízí, cíl, obsah, prostředky a metody výuky, návrh a popis výstupů pro zadavatele z výuky dle této výzvy a návrh a popis závěrečného hodnocení kurzů. Uchazeč do přílohy č. 3 vloží také seznam lektorů, kteří budou plnit předmět zakázky. Seznam bude obsahovat tyto informace: - který lektor bude vyučovat který kurz - u každého lektora uchazeč stručně specifikuje jeho dosavadní zkušenosti v lektorské činnosti v oblasti, kterou má lektorovat pro zadavatele Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6 / 13

7 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude formulována jako cena celková a konečná za realizaci 11 vzdělávacích kurzů bez DPH a bude rozepsána do níže uvedené tabulky. Cena bude zahrnovat veškeré činnosti dodavatele nutné pro splnění předmětu zakázky (např.: výuka, pronájem učebních prostor, zapůjčení případných učebních pomůcek, vyhotovení učebních plánů, příprava, tisk materiálů a testů pro účastníky, vyhodnocení testů, zprávy pro zadavatele, závěrečné hodnocení účastníků apod.). Zadavatel předpokládá, že dodavatelem navržená celková cena nepřesáhne částku Kč bez DPH. Dodavatel nabídkovou cenu přehledně zpracuje do navržené tabulky: Název kurzu Prodejní dovednosti, růstem proti trhu Profesionalizace zaměstnance na účetního experta Řešení konfliktů Dynamický manager Cena bez DPH DPH Cena celkem Marketing Excellence Efektivní komunikace Tvůrčí strategický management Finanční účetnictví pro nefinanční manažery Projektové řízení pro manažery Stress management Leadership Firemní kultura Za všechny kurzy celkem Nabídková cena musí být platná nejméně do Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky v hodin Místo pro podání nabídky Štulcova 89/4, Praha 2 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 7 / 13

8 Způsob předložení nabídky Nabídku podá dodavatel písemně, v originále a jedné kopii v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitně vytištěna na bílém papíře, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídky budou doručeny na výše uvedenou adresu a jméno v řádně uzavřené obálce, označené nápisem NEOTEVÍRAT a opatřené na uzavření razítkem a podpisem dodavatele. Obálka bude dále opatřena celým názvem zakázky a zpáteční poštovní adresou dodavatele. Nabídky je též možné zaslat doporučeným dopisem označeným výše uvedeným způsobem do sídla zadavatele. Nabídka musí být doručena zadavateli do skončení soutěžní lhůty, za případné pozdní doručení zodpovídá uchazeč. Nabídky doručené po uplynutí soutěžní lhůty budou zaslány neotevřené zpět dodavatelům. Jazyk zpracování nabídky Čeština Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude tento dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10ti let od ukončení projektu. 10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele* Č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 1) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 8 / 13

9 tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 2) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 3) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 4) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 5) který není v likvidaci; 6) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 7) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 8) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; a 9) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 9 / 13

10 Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Č. 2 Vymezení požadavku Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 10) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; Ke splnění těchto kvalifikačních předpokladů postačuje předložení čestného prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení postačuje předložit v prosté kopii, ovšem nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 1) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 2) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů postačuje předložit prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; postačuje prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenského listu. 11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v souladu s níže uvedenými kritérii, seřazenými v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje: a. Metodika realizace zakázky 60 % b. Nabídková cena 40 % Ad a) - Metodika realizace zakázky (60%) Uchazeč pro zadavatele zpracuje metodiku realizace zakázky. V metodice uchazeč výstižně popíše cíl výuky (ve formě požadovaného souboru vědomostí a dovedností), obsah výuky Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 10 / 13

11 (stručné osnovy 11 kurzů definovaných v bodu 7 Povinné součásti nabídky příloha č. 3, navržený časový plán k dosažení cíle), prostředky výuky (uchazeč popíše používání učebních pomůcek (způsob použití, četnost použití), které zajistí. Dále uchazeč specifikuje metody výuky (uchazeč popíše svou výukovou strategii s přihlédnutím ke specifičnosti účastníků pracujících v oboru marketingu/reklamy). Odborníci v hodnotící komisi zadavatele posoudí úroveň zpracované metodiky spolupráce předložené uchazečem a hodnotit v něm budou navrhovaný cíl, obsah, prostředky a metody výuky deklarované uchazečem, které vypovídají o nabízené kvalitě výuky. Kriterium bude hodnoceno dle následujícího vzorce: pořadí nabídky - 1 ( x 100 ) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec. Ad b) Nabídková cena bez DPH (40%) Hodnotící komise bude posuzovat celkovou nabídkovou cenu za požadované kurzy bez DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s dodávkou předmětu zakázky a bude formulována jako cena konečná a nejvyšší možná. Kriterium bude hodnoceno dle následujícího vzorce: nejvýhodnější nabídka (tzn. nejnižší cena) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena (hodnota) hodnocené nabídky Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec. Nabídka s nejvyšším součtem bodů za obě hodnotící kritéria, která bude zároveň splňovat všechny ostatní požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídky, bude vyhlášena nabídkou vítěznou. 12. Další požadavky zadavatele* Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Platba za předmět zakázky bude hrazena na základě faktur, jejichž přílohou bude vypracovaný Záznam o průběhu výuky. Splatnost daňového dokladu - faktury je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 11 / 13

12 Podmínky při jejichž splnění je možno překročit výši nabídnuté ceny: Podmínky změny a ukončení smlouvy Formální požadavky na zpracování nabídky (např. podání nabídky na elektronickém médiu apod.) Podmínky plnění formou subdodávek Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. Zadavatel žádné takové podmínky pro překročení nabídkové ceny nepřipouští, kromě změny obecně závazných předpisů. Změna smlouvy pouze na základě oboustranné písemné dohody. Zadavatel má právo předčasně ukončit smlouvu v případě hrubého porušení plnění smlouvy dodavatelem (nedodání dohodnutého lektora, nedodávání podkladových materiálů apod.), a v případě neplnění termínů dodávky služeb. Nabídku podá uchazeč písemně, v originále a jedné kopii v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě k podání nabídky. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či rozdělovníkem. Jednotlivé strany nabídky včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku, která nebude respektovat některou z podmínek stanovených v této výzvě, zadavatel z hodnocení nabídek vyřadí. Zadavatel připouští plnění formou subdodávek s tím, že dodavatel plně zodpovídá za kvalitu subdodávek a termíny plnění. V případě, že dodavatel bude část zakázky plnit prostřednictvím subdodavatele, je povinen v nabídce uvést rozsah plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele a uvést identifikační údaje subdodavatele (minimálně v rozsahu název/jméno subdodavatele, kontakt. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek předložené jedním dodavatelem. Datum Místo Praha Podpis Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 12 / 13

13 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek do výběrového řízení Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje zapisované při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název): Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ): Právní forma: IČ: DIČ: Zástupce uchazeče: Kontakt na zástupce uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Název kurzu Prodejní dovednosti, růstem proti trhu Profesionalizace zaměstnance na účetního experta Řešení konfliktů Dynamický manager Cena bez DPH DPH Cena celkem Marketing Excellence Efektivní komunikace Tvůrčí strategický management Finanční účetnictví pro nefinanční manažery Projektové řízení pro manažery Stress management Leadership Firemní kultura Za všechny kurzy celkem Datum zpracování nabídky Razítko a podpis Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 13 / 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více