NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/ NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: LEKTOR: MGR. MICHAELA ŠÍMOVÁ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 1 Úvod Cílem obecné regionální politiky je především redukovat prostorové nevyváženosti, hlavně v důsledku nerovnoměrného vývoje ekonomických aktivit, prosperity a konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. V této souvislosti je podstatné hledat prostřednictvím regionální politiky skutečné předpoklady hospodářského rozvoje každého regionu, zejména aktivizováním jeho vlastních zdrojů a obyvatel, kteří tam žijí s cílem snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi nimi a podpořit ty aktivity, které nejvýrazněji zajistí budoucí rozvoj regionu. Rozdílné podmínky regionů vyplývají na jedné straně z přirozených rozdílů geografických, půdních, klimatických, ekologických, surovinových apod., na druhé straně z přijetí nesprávných opatření a necitlivých zásahů, kterých se řídící a rozhodující subjekty v minulosti dopustily. (Hrabánková, M. 2002) V současné době dochází na většině území České republiky k hromadnému zakládání mikroregionů. Tuto činnost podnítilo zejména ministerstvo pro místní rozvoj vyhlášením dotačních pravidel, která umožňují získat další finanční prostředky z programu obnovy venkova. Mnohé obce vstupují většinou prostřednictvím svých starostů do mikroregionů pouze za tímto účelem. Je jisté, že podle českého přísloví jde o peníze až v první řadě, ale zároveň je i jisté, že lze mikroregion využít i k dalším činnostem. Jedná se totiž o zájmové sdružení obcí, a proto je třeba se na jednotlivá sdružení dívat z širší perspektivy. Evropská unie klade velký důraz na spolupráci v regionech mezi místní státní správou místní samosprávou, podnikateli a občany. Je zcela logické, že sebelepší projekt nemá šanci na úspěšnou realizaci, pokud nemá podporu některé z výše vyjmenovaných stran. Mnohé mikroregiony proto již navázaly kontakty s místními podnikateli a společně připravují další postup. V některých regionech i vznikla zastřešující sdružení, která umožňují koordinovaný postup všech zainteresovaných. Příkladem může být sdružení vzniklé v jihozápadních Čechách, kde spontánně spojily síly některé mikroregiony okresů Tachov, Domažlice, Klatovy a Plzeň jih s místními podnikatelskými a zemědělskými sdruženími, občanskými iniciativami zabývajícími se ochranou životního prostředí, vlastivědným sdružením, syndikátem novinářů a dalšími. Prostřednictvím těchto členů zasahuje dnes zastřešující sdružení nazvané,,šance pro jihozápad i do okresů Prachatice, 2

3 Český Krumlov a Plzeň sever. Sdružení okamžitě navázalo kontakt s existujícími strukturami jako je Euroregion Šumava a s okolními velkými sdruženími obcí, takže dnes spolupracuje celá řada obyvatel na podávání projektů. Tento moment se jeví jako rozhodující pro další činnost mikroregionů. Obyvatelé musí být informování o činnosti, která se v regionu provádí a zejména jim musí být vysvětlováno proč se tomu tak děje. Není třeba dodávat, že tento úkol je velmi citlivý a jeho řešení je dlouhodobé, protože u většiny lidí převládá názor, že většina sdružení je tu proto, aby z toho měl výhodu někdo jiný. (Rektořík, J., Šelešovký, J. 1999) 2 Destinační management Bartl a Schmidt definují destinační management jako strategii a cestu pro silné regiony, které mají odvahu ke koncentraci sil pro společný rozvoj, organizaci a aktivní prodej svých klíčových konkurenčních výhod. Touto cestou vznikají destinace, nabízející klientovi perfektně zorganizovaný řetězec služeb odpovídající jeho volbě, který zahrnuje celý proces od informace a pohodlnou rezervaci přes bezchybný průběh pobytu až po návrat domů. Palatková, M. dodává, že koncepce managementu destinace je typická pro regionální průnik na trh turismu, protože vychází ze snadnějšího řízení procesů v destinaci v regionálním měřítku, než je tomu na úrovni národní. Koncepce destinačního managementu je na národní úrovni v plném rozsahu obtížněji proveditelná, snad s výjimkou destinací menšího geografického rozměru, kde turismus představuje převážnou část jejich ekonomické aktivity (Malta, Kypr). Management destinace může v určitém výkladu znamenat širší pojem zahrnující kromě marketingových aktivit i veškeré vnitřní aktivity destinace. Hájek, T. vidí přínos ve strategickém plánování uvědomění si hlavního smyslu rozvoje destinace a její funkce, určení jasného směru, kterým by se měla destinace vyvíjet, vytvoření objektivního základu pro rozhodování o prioritách a soustředění veškerého úsilí a zdrojů destinace k řešení klíčových otázek. Poskytnutí návodu, jak se připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež budoucnost přinese. Destinační management učí řídící pracovníky strategicky myslet, vnáší do spravování destinace disciplínu a dává mu organizační stabilitu uznáním společných cílů a priorit. 3

4 Hájek, T. formuluje také zpracování strategického plánu, jež by nemělo pocházet od poradců či poradenských firem, které se strategickým plánováním zabývají. Jejich role spočívá v tom, že zpracovávají projekt a řídí průběh strategického plánování, pomáhají shromažďovat a analyzovat data a zpracovávat materiály, napomáhají vytváření konsensu a upevňování týmového charakteru práce a konzultují propagaci plánu a participaci veřejnosti. Vlastní strategický plán vytvářejí lidé, kteří žijí a pracují v destinaci dostatečně dlouho. Adamčík, S. navíc udává rozdíly mezi podnikovým a regionálním managementem ve třech základních aspektech: Cíl: u podnikového managementu dosažení rentability vložených prostředků, konkurenceschopnost, vládnutí trhu, zisk; u regionálního managementu prospěch a rozvoj regionu, obce a města, uspokojování zájmů a potřeb obyvatelstva a jeho skupin, veřejný zájem. Aktéři: u podnikového managementu podnik, vnitropodnikové útvary, sdružení podniků národních i nadnárodních monopolů, apod.; u regionálního managementu starostové, rady, zastupitelé regionů obcí a měst. Metoda: u podnikového managementu všechny metody podnikového managementu; u regionálního managementu se podnikové postupy často ve spojení s marketingovými přístupy mění v sociální techniky pro zjišťování potřeb a zájmů obyvatelstva. Ježek, J. uvádí inovativní aspekty strategického regionálního plánování ve srovnání s tradičním regionálním plánováním: vyhledávání a využívání rozvojových potenciálů namísto,,ideálních urbanistických koncepcí, navržených urbanisty či plánovači, 4

5 změnu od jednou provždy naplánovaných cílů k pružně reagující strategii, obsahující dlouhodobou vizi a určení strategický cílů, které jsou operativně naplňovány rozvojovými aktivitami (od cílové k procesní orientaci regionálního plánování), koncepční integraci parciálních aktivit a zájmů, konkrétnější a výraznější orientaci na poptávkové skupiny (orientace na ty, jichž se opatření týkají), důraz na koordinaci a spoluúčast (participaci) významných regionálních aktérů (nejenom zástupců politiky a veřejné správy, ale také podnikatelů, zástupců zájmových sdružení, hnutí a spolků atd.), propojenost mezi plánovacím procesem a vlastní realizací rozvojových aktivit (opatření a projektů). Skokan, K. popisuje realizaci strategií firem a regionů, která probíhá podle určitých postupů, jež jsou nazývány modelem strategického managementu. V teorii strategického managementu lze nalézt celou řadu těchto modelů, kterou jsou obvykle charakterizovány několika po sobě jdoucími a případně se opakujícími fázemi, neboť proces strategického managementu je iterativním procesem vedoucím k dosažení cílů v dynamickém prostředí. Jak příklad modelu může být použito následující schéma: Formulace strategie: - definování vedoucí filosofie organizace / regionu, vize a poslání, - analýza okolí a vnitřního potenciálu a možností, - stanovení dlouhodobých cílů k dosažení poslání, - výběr strategie k dosažení dlouhodobých cílů. Implementace strategie: - příprava organizační struktury, výběr vedení a návrh systému motivace k dosažení strategie, - stanovení krátkodobých cílů, příprava rozpočtů a funkčních dílčích strategií (programů) k dosažení strategie. Vyhodnocení strategie a kontrola: - stanovení standardů výkonnosti celkové organizace a jejich dílčích částí, - monitorování postupu realizace strategie, - inicializace korektivních akcí pro zajištění realizace strategie v případech odchylek. 5

6 Obrázek 1 Příklad modelu strategického řízení Vytvoření strategické platformy pro regionální změny a rozvoj (Sdílená vize, lidé, instituce) Analýza a zhodnocení regionální ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti na základě srovnání (benchmarking) Monitorování a hodnocení regionální výkonnosti a konkurenceschopnosti. Kontrola strategie Příprava a implementace strategií na základě regionálních klíčových kompetencí pro tvorbu konkurenceschopného regionu Pramen: Skokan, K

7 3 Destinační marketing Marketing lze obecně definovat mnoha způsoby, jako příklad lze uvést následující:,,marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními. (Kotler, P. 1997) Dále autor doplňuje, že tato definice spočívá na následujících základních pojmech, které jsou zakresleny na obrázku 2. Obrázek 2 Základní pojmy marketingu Potřeby požadavky poptávka Výrobky Hodnota, cena a uspokojení Směna, transakce a vztahy Trhy Marketing, zástupci na trhu Pramen: Kotler, P Lze také zmínit tzv. Stěžejní principy marketingu, které popisuje Morrison, A. M.: Marketingový přístup Marketingová orientace neobli orientace na zákazníka Uspokojování potřeb a skrytých přání zákazníků Segmentace trhu hodnota a směnný proces Životní cyklus výrobku Marketingový mix Adamčík, S. popisuje přenesení metod podnikového managementu a odbytové politiky prostřednictvím výrobků, cen distribuce a komunikace z podniků na regiony tak, aby byla posilována a rozvíjena jejich identita. Přitom však může docházet ke zvýšené konkurenci nejen mezi regiony, ale i uvnitř regionů mezi obcemi a městy. Vzniká tak nový směr marketing regionů, obcí a měst, propracovaný ve Velké Británii, v Německu a zčásti i v USA. Tradiční marketing, představující určitý způsob podnikatelského myšlení v konkurenčním prostředí, se podle Adamčíka při aplikaci na regiony mění 7

8 v sociální techniku. Ta oslovuje především kvalifikované pracovníky a progresivní firmy se zřetelem k sídlu jejich aktivity, pojatému též z hledisek bydlení, volného času, politiky, vědy a kultury. Palatková, M. popisuje úzký vztah marketingu a managementu destinace, na základě vazeb jednotlivých prvků managementu a marketingu destinace, resp. marketingového managementu destinace (viz tabulka 1). Tabulka 1 vztah součástí managementu a marketingu destinace Management destinace Klíčové produkty (konkurenční výhody) Distribuční cesty Politika značky Management kvality Systém řízení znalostí Společnost destinačního managementu Marketing destinace Produkt jako první,,p marketingového mixu Distribuční cesty jako součást marketingového mixu Strategie značky (strategický marketing) Spojnice mezi produktem a cenou (poměr cena/kvalita) Marketingový výzkum a transformační marketing Institucionální prvek marketingového řízení destinace Pramen: Palatková, M

9 Adamčík, S. chápe regionální marketing také jako metodu řešení veřejných problémů zdravotnictví, školství atd., použitelnou v rámci komunální politiky. V tomto ohledu se již jedná o komunální marketing, regionální marketing především představuje: orientaci na diferencovaný hospodářský a politický vývoj v prostoru (přihlíží k postavení centrálních a okrajových regionů, ke zvyšování role komunální politiky a ke kooperaci velkých měst); orientaci na změny hodnot směrem k bydlení a volnému času (přitažlivost krajiny, její ekologická kvalita a identifikace v této krajině se stávají neméně důležitými než výše platu). Jakubíková, D. označuje marketing destinace za duši turismu a upozorňuje na vnímání destinace jako celku. Lidé vnímají krajinu, prostředí, nabízené služby a jejich kvalitu, kulturní, sportovní a rekreační možnosti, bezpečnost, čistotu, vstřícnost místních obyvatel a jazykovou vybavenost lidí, se kterými se během pobytu setkávají. Návštěvník i turista přijíždějí do destinace jen tehdy, když jim má tato destinace co nabídnout. Proto by si každá destinace cestovního ruchu měla položit otázku: Co je u nás jedinečného, proč by turisté měli přijet právě k nám? Vzhledem k tomu, že stále více destinací usiluje o získání lidí, kteří jsou ochotni cestovat, je nutné, aby destinace ve své činnosti uplatňovaly marketing, který Jakubíková, D. popisuje jako proces slaďování zdrojů destinace s potřebami trhu. Marketing destinace cestovního ruchu také obsahuje analýzu místa plánování, organizování, řízení a kontrolu strategií na vymezení lokalit a směřuje hlavně k silným stránkám konkurenční pozice současných míst v souboji o zájem ze strany zákazníků. V tomto kontextu rovněž jmenuje nositele marketingu destinace cestovního ruchu: místní samospráva, vyšší územní celek; státní správa (vláda, ministerstvo); firma orientovaná na rozvoj územní - soukromá, veřejná, veřejně - soukromá; odborníci (urbanisté, národohospodáři, geografové, marketéři); 9

10 mimovládní organizace, respektive jednotlivce (nadace, fondy, zájmové skupiny, politické strany). 3.1 Cíle a nástroje regionálního marketingu Adamčík, S. předpokládá pro formování regionální marketingové strategie specifickou analýzu slabých a silných stránek určitého sídelního útvaru. Hodnocení probíhá srovnáním s jinými konkurenčními regiony a to z následujících hledisek: kvalita polohy a dopravní spojení, hospodářská struktura (průmysl, řemesla, zemědělství, obchod a služby), trh práce, vzdělanost, umění a kultura, životní prostředí. Morrison, A. M. přirovnává organizace bez vymezených marketingových cílů k letadlu, letícímu bez černé skříňky a pilotova palubního deníku. V této souvislosti zmiňuje dvě důležité otázky marketingového systému pohostinství a cestovního ruchu:,,jak zajistíme, že se tam dostaneme? a,,jak zjistíme, že jsme se tam dostali? Bez vymezení cílů marketingu, proto nelze nalézt odpovědi na tyto základní otázky. Další výhody stanovení marketingových cílů jsou: a) Získání prostředků a metod, jakými mohou manažeři měřit pokrok k dosažení cílů a včasně přizpůsobovat své programy. b) Poskytnutí měřítka pro klasifikaci úspěchu marketingových programů. c) Reprezentování,,výškové značky pro rozhodnutí k možnému přechodu na alternativní marketingový mix. d) Vytvoření rámce doporučení pro všechny, kteří se na marketingu přímo podílejí. e) Udání hlavního směru a typu marketingových činností potřebných v daném období. Morrison, A. M. též dodává požadavky na marketingové cíle, podle kterých musí být vyloučena dvě existující nebezpečí. První je, že nelze 10

11 mechanicky stanovit cíle na základě výsledků předcházejících období. Jelikož jedinou existující skutečností, kterou lze jistě předpovědět, je skutečnost, že zítřek nebude nikdy přesně stejný jako dnešek. Za druhé, cíle nesmí být stanoveny na základě odhadů, domněnek a přirozené intuice. Musí vždy vycházet z podrobného výzkumu a analýzy. Navíc musí být cíle konzistentní zvolené marketingové strategii. Proto by měly všechny marketingové cíle být: I. Specifikovány podle cílového trhu Cíle by měly být stanoveny pro každý cílový trh, zvolený pro marketingovou činnost. To je rozhodující krok k zajištění oprávněnosti investic do jednotlivých cílových trhů. Pokud je cíl dále členěn na jednotlivé úkoly, je možné sledovat veškeré náklady vynaložené na cílový trh. Ty pak mohou být porovnávány s příjmy a vytvořeným ziskem a mohou tak stanovit zda se tato činnost vyplácí. II. Orientovány na výsledky Stanovené cíle musí odpovídat požadovaným výsledkům. V marketingu cíl obvykle znamená zdokonalení běžných situací (např. zvětšení objemu prodeje, příjmů nebo tržního podílu). Jedním z těchto měřítek je to, že požadované výsledky by měly mít vždy psanou formu. Stávají se tak podstatným nástrojem marketingových manažerů, protože umožňují kontrolu, měření a ocenění úspěšnosti marketingové plánu. III. Kvantitativní Cíle by měly být vyjádřeny numericky, tak aby bylo možné výsledky a pokrok měřit. Pokud jsou vyjádřeny v kvalitativních jednotkách, bývá většinou nemožné je měřit a ke slovu se dostává subjektivní odhad. Dosazením numerických kritérií získává marketingový manažer možnost pro každý cíl vymezit míru dosaženého pokroku nebo stanovit mezníky pro posouzení, kdy může být probíhající činnost poměřována s požadovanou. Přesné měření, pokud je nutné může být potom provedeno velice rychle. Na konci plánovacího období marketingu může manažer sondovat úspěch a množství variant požadované činnosti. 11

12 IV. Časově vymezeny Cíle musí být stanoveny pro specifický časový úsek. Obvykle to bývá jeden rok (nebo délka účinnosti marketingového plánu), ale mohou být také stanoveny na jednu sezonu, víkendy nebo pracovní dny, část dne nebo jinou kombinaci období týdnů a měsíců. Koncepce procesu marketingového v řízení podle Jakubíkové, D. se skládá z analýzy marketingových příležitostí, výzkumu a výběru cílových trhů, z navrhování marketingových strategií, plánování marketingových programů, organizování marketingových činností a provádění kontroly marketingového úsilí s cílem vytvářet směny, které uspokojí jednotlivce a firmy. Autorka také připomíná důležitou roli rozhodování, komunikace a motivace. Velké podniky a podniky, kterým není lhostejná jejich budoucnost, předvídají vývoj trhu a plánují na několik let dopředu. Jejich řízení se označuje jako strategické řízení. Marketingové řízení může být úspěšné za předpokladu splnění určitých podmínek, které lze podmínit existencí: vysoce rozvinutého trhu; převahy nabídky nad poptávkou z hlediska kvantity; relativní nasyceností základních potřeb spotřebitelů; konkurencí; snahou o udržení či zvýšení tržního podílu; řešením potřeb a přání zákazníků. Konkrétními nástroji regionálního marketingu se zabývá Adamčík, S.: Výrobková politika Je vnímána jako východisko každého marketingu. Specifika regionu jako produktu jsou dána především subjektivními úsudky zákazníků, jejichž potřeby a zájmy má region uspokojovat. Nároky zákazníků, podniků a pracovních sil musí podchycovat komunální politika v hrubých rysech, regionální marketing v detailech infrastruktury, měkkých vlastnostech apod. Cenová politika V regionálním marketingu se dotýká cen pozemků, energie, dopravy, likvidace odpadů, očistných opatření atd. Tyto ceny se mohou mezi obcemi výrazně odlišovat. Problémem se stává harmonizace cen a náklad v mezinárodním měřítku. 12

13 Prodejní politika Měla by se opírat o síť kompetentních zástupců občanů, případně o zřízené,,horké linky či jiné formy kontaktu s občany. V regionu se týká především výrobků, služeb, informací a konzultací. Naproti tomu Jakubíková, D. pro dosažení cílů regionálního marketingu využívá nástrojů marketingového mixu. Jelikož podle ní marketingový mix představuje operativní a praktickou konkretizaci procesu marketingového řízení. Jedná se o soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, které vhodně zvolenou kombinací umožňují firmě či organizaci (místu i jednotlivci) dosáhnout cílů prostřednictvím uspokojení potřeb a přání i řešení problémů cílového trhu. Marketingový mix, jak vyplývá již ze samotné definice pojmu, tvoří několik prvků, které jsou vzájemně propojeny. Klasická podoba marketingového mixu je tvořena čtyřmi prvky, tzv. 4P: Product produkt; Price Place cena, kontraktační podmínky; místo, distribuce; Promotion marketingová komunikace. V oblasti služeb cestovního ruchu jsou k základním čtyřem prvkům marketingového mixu přiřazovány prvky další, a to: People lidé; Packaging balíčky služeb; Programming tvorba programů; Partnership spolupráce, partnerství, koordinace; Processes procesy; Political power politická moc. 13

14 Marketingový mix s označením 4P je mixem, který je tvořen z pohledu producenta hodnot (z pohledu firmy, organizace, destinace aj.). Tento pohled dnes již nestačí. Stále více je nutné brát v úvahu pohled zákazníka. Zákazník je také tím, kdo spolurozhoduje o bytí či nebytí každé firmy (organizace, destinace aj.). V reakci na tento vývoj byl vytvořen Robertem Lauterbornem marketingový mix 4C. Pro dosažení úspěchu se doporučuje pracovat s oběma koncepty mixu, tj. 4P i 4C. Jejich vzájemný vztah je znázorněn v následující tabulce: Tabulka 2 Vztah mezi 4P a 4C 4P Produkt (Product) Cena (Price) Místo, distribuce (Place) Marketingová komunikace (Promotion) 4C Hodnota z hlediska zákazníka (Customer value) Náklady pro zákazníka (Cost to the customer) Pohodlí (Convenience) Komunikace (Communication) Pramen: Kotler, P Životní cyklus produktu destinace Touto problematikou se zabývá Palatková, M., která popisuje podobnost produktů destinace s fyzickými produkty, jež procházejí svým životním cyklem. Každý životní cyklus produktu začíná fází zavádění, pokračuje fází růstu a zralosti a uzavírá se fází poklesu prodeje produktů destinace. Modelem znázorňujícím tyto vývojové fáze je tzv. model životního cyklu produktu (product life cycle - PLC). Odvozeným konceptem ke křivce životního cyklu produktu je model analyzující životní cyklus destinace jako celku, tzv. křivka životního cyklu destinace (tourist area life cycle - TALC). První fází modelu 14

15 TALC je podle Formici průzkum, druhou zapojení, třetí rozvoj, dále upevnění, stagnace a konečně pokles nebo omlazení produktu destinace. Každá z těchto fází je spojena s určitým typem destinace, s typem klientů a s redakcemi domácího obyvatelstva, dále s kvalitou produktu (zdrojů) destinace a se stupněm konkurenčního boje destinace na trhu. Autorka také upozorňuje na nutnost posuzování životního cyklu destinace komplexně a ve vzájemných souvislostech. Koncept životního cyklu, ač v grafu vypadá jednoduše, skrývá řadu problémů: - Konstrukce samotné křivky z hlediska volby a dostupnosti dat a možnosti konstrukce křivky pro všechny destinace. - Celkový nárůst objemu prodeje (počtu turistů) může skrývat velké rozdíly v prodejích jednotlivých domácích i zahraničních operátorů, což přináší riziko nesprávného rozhodování o alokaci finančních zdrojů na jednotlivé trhy při plánování rozpočtu organizace destinačního marketingu. - Existence různých křivek pro stejnou destinaci, avšak pro různé segmenty trhu. - Udržení fáze růstu po co nejdelší období. Hledání nových trhů (segmentu), které sice existují, ale není snadné je odkrýt. - Nezahrnutí vlivu marketingových aktivit na přirozený průběh křivky. - Definování okamžiku vzniku a zániku destinace. Na destinaci je možno pohlížet jako na stále existující geografické území nebo jako na soubor přirozených předpokladů, služeb a produktů destinace. V prvním případě destinace existuje nezávisle na marketingovém řízení destinace. 15

16 Tabulka 3. Životní cyklus destinace a rozhodování o strategii destinace Pramen: Andriotis, K.: Strategies on resort areas and their lifecycle stages. The Tourist Review (AIEST) 2001, č , s. 43 Obrázek 3 Životní cyklus destinace 16

17 Pramen: Andriotis, K.: Strategies on resort areas and their lifecycle stages. The Tourist Review (AIEST) 2001, č , s Destinační marketing shrnutí Současný úspěšný marketing destinace (marketingový plán) je podle Palatkové, M. založen na pěti krocích: Audit destinace a monitorování vnitřních a vnějších vlivů (situační analýza, resp. SWOT analýza). Prověřování (audit) destinace a situační analýza znamenají kromě monitorování makroprostředí, úkolového prostředí a prostředí společnosti destinačního marketingu rovněž zjišťování, proč klienti do destinace (ne)přijíždějí, zahrnují formulaci konkurenčních výhod destinace (zdrojů destinace), formulaci toho, co se od destinace předpokládá (image destinace), a toho, co je prezentováno, že klient v destinace najde (neplánované informační kanály, destinace je zrovna tak produktem mýtu jako reality - např. hudba - Route 66, televize - James Herriott) Vytyčení strategický cílů (kvantifikovatelných a včetně časového horizontu jejich dosažení) 17

18 Kritickým momentem marketingu destinace je velmi omezená kontrola národní turistické organizace nad poskytováním služeb v destinaci a nad cenami a pouze částečná kontrola nad distribučními cestami, pokud není v žádné jmenované složce marketingového mixu přímo zapojena (např. prostřednictvím grantů, subvencí atd.) Identifikace klientů/segmentů (tržních příležitostí) a identifikace jejich přání a potřeb v současnosti a předpovědi do budoucna při zahrnutí vlivů vnějšího prostředí. Identifikace klientů (trhů) a tržních příležitostí je založena na znalosti celkového počtu klientů, počtu přenocování a průměrného výdaje klienta za den, popř. za pobyt. Problémem může být někdy získání dat, jejich srovnatelnost a časová prodleva mezi sběrem a využitím dat Stanovení nutných organizačních opatření pro implementaci marketingového plánu Jedná se o opatření na úrovni národní turistické organizace, v destinaci jako celku, včetně partnerů - subjektů veřejného i privátního sektoru Provádění opatření, kontrola a zhodnocení výsledků. Tento krok umožňuje vyhnout se chybám v budoucnu a přispívá k průhlednosti a ke zjišťování výsledků všech prováděných marketingových aktivit. 18

19 4 Region Jindřichohradecko Analýzou Jindřichohradecka se zabývala Eva Trejbalová ve své bakalářské práci, ze které lze použít některé následující výsledky. 4.1 STEP analýza Sociální prostředí V dnešní době se mění skladba rodiny. Přibývá jednočlenných domácností, mění se věková struktura obyvatelstva, resp. populace stárne. Roste i počet soběstačných návštěvníků při uspokojování základních potřeb. V regionu jsou tito účastníci vítáni. Obyvatelé mají více potřebu uniknout z každodenního stereotypu, např. do přírody, do neznečištěného životního prostředí. Tento požadavek může region jistě splnit. Součástí regionu je Přírodní park Česká Kanada, který jistě uspokojí potřebu krásné přírody, čistého vzduchu, relaxace v přírodě. Avšak nejen Česká Kanada tuto potřebu je schopna uspokojit. V regionu je mnoho přírodních památek, neporušená příroda. Region je též využíván k cyklistice přírodou. To může být důvodem pro častější dovolené, resp. cestování. Účastník se touží vzdělávat, poznávat nové kultury a při rostoucí možnosti a významu prostředků komunikace jsou schopni detailně se informovat o destinacích. Na oficiálních webových stránkách Jindřichova Hradce je možné nalézt spoustu informací. Roste též počet lidí, kteří dávají přednost jednoduchosti, vyhledávají méně známé destinace, které jsou rychle přístupné a hledají klidné a kvalitní životní prostředí. I tento požadavek region splňuje. Nejen, že se může jednat o méně známou destinaci, ale mnoho účastníků oceňuje klid v regionu na venkově. V sociálním prostředí je též kladen důraz na vztah návštěvníků a místních obyvatel k životnímu prostředí. Mnoho vzdálených, bezvýznamných a citlivých přírodních prostředí se stává destinacemi pro účastníky cestovního ruchu vyhledávající nové formy cestovního ruchu jako například alternativní cestovní ruch, ekoturismus, dobrodružný cestovní ruch apod. U ekoturismu je též důležitý vztah místního obyvatelstva k účastníkům cestovního ruchu. 19

20 Technologické prostředí Rozvoj technologií má výrazný vliv na úspěšnost nabídky destinace cestovního ruchu a projevuje se především v možnosti vzájemného propojení různých technologií. V důsledku globalizace roste i vliv automatizace, zkracuje se čas potřebný na přepravu osob i zboží, vznikají nové služby, zkvalitňují se logistické toky aj. V oblasti informačních technologií se jedná především o zdokonalování administrativní, telekomunikační a výpočetní techniky včetně masového rozvoje internetu a zkvalitňování rezervačních systémů. Od května roku 2005 působí na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích evropské informační středisko Europe Direct (ED), fungující na bázi společného projektu Jihočeského kraje a zastoupení Evropské komise v ČR. Europe Direct je součástí celoevropské informační sítě. Jeho hlavním cílem je umožnit občanům přístup k informacím z Evropské unie, podávat jim rady, odpovědi na otázky týkající se Evropské unie, jejich institucí, politik, programů a financování. Na webových stránkách je možné se pod odkazem odbor rozvoje-informace se napojit na Regionální informační servis, Integrovaný regionální informační systém a Mapový server. Tyto weby jsou podporované Centrem pro regionální rozvoj a mají sloužit jako zdroj informací v oblasti statistik, vyhledávání dotačních programů pro obce i jednotlivce. Dále weby např. obsahují informace o mikroregionech, jednotlivých obcích mikroregionů, kontaktech a to vše podložené grafickým zpracováním forma Tmapy. V případě IRISu jde o portál na celorepublikové úrovni, v případě RISu jde o portál, který přísluší jednotlivým krajům. Jak nedostatek lze regionu vyčíst absence místního rezervačního systému, který by mohl podávat informace o volných, resp. obsazených kapacitách hromadných ubytovacích zařízeních, zveřejňovaných na internetu. Zaměřit se na podporu tohoto systému by mohlo mít význam pro cestovní ruch v regionu. Zvyšuje se též počet lidí, kteří mají možnost vizuální komunikace, což má pro nabídku destinace, v souladu s jejím charakterem, velký význam 20

21 Ekonomické prostředí Jedná se o prostředí, které silně ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu v destinaci, resp. ve vybraném regionu, a to jak z hlediska nabídky, tak i z hlediska poptávky. Z hlediska poptávky jde o faktory, které ovlivňují kupní sílu účastníků cestovního ruchu a strukturu jejich výdajů. Chování ovlivňuje výše úroků, kurz měny, možnosti úvěru, velikost daně z přidané hodnoty, ekonomický růst a stabilita, výška inflace apod. Byly vybrány různé ekonomické ukazatele, kterým byla přiřazena váha a jednotlivé SO ORP byly rozděleny do 4 kategorií známek. Nejlepší známka byla 2,00 a nejhorší 4,38. Obec Jindřichův Hradec spadá do předposlední kategorie, resp. známky v rozmezí od 3,51 do 4,00. Politické prostředí Změny na politické scéně a v politické orientaci destinace, ale i v místě trvalého bydliště potenciálních účastníků cestovního ruchu, resp. jiné extrémní situace silně ovlivňují rozvoj cestovního ruchu. Uvedené změny není možné na úrovni destinace cestovního ruchu kontrolovat a obvykle mají za následek úpadek cestovního ruchu v postižených destinacích. Jako příklad lze uvést teroristické útoky ze dne 11. září Jako příklad dopadu změny politické situace na cestovního ruchu v České republice lze uvést situaci po roce 1989, kdy byly po pádu železné opony zrušeny některé vízové povinnosti a důsledkem bylo nejen zvýšení přílivu zahraničních návštěvníků, ale i počtu vycestování občanů České republiky. 4.2 Analýza poptávky po destinaci Analýza poptávky po destinaci a konkurenceschopnosti destinace je zaměřena z pohledu celého Jihočeského kraje. Analýza poptávky i konkurenceschopnosti vychází ze zveřejněného dokumentu Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu (dále jen dokument). Dokument byl vytvořen v květnu 2007 společností INCOMA Research, s. r. o. a vznikl v rámci projektu Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační management a marketing spolufinancovaného Evropskou unií z Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Podle dokumentu jsou hlavními oblastmi poptávky z hlediska věkové struktury senioři, kteří tráví svůj volný čas poznáním (památky, hrady a zámky) a relaxací (wellness, lázeňské pobyty), mladé rodiny s dětmi ( třicátníky ), které mají vyšší nároky na služby spojené 21

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU Autor diplomové práce: Radek Handa Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni

Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Hustota zalidnění ve venkovských obcích (2008) Procentuální index změny hustoty zalidnění ve venkovských obcích

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Cestovní kancelář, agentura, činnost

Cestovní kancelář, agentura, činnost Cestovní kancelář, agentura, činnost Goelden Richie: Podnik/osoba prodávající individuální služby/kombinaci služeb Tour operator/reiseveranstalter 159/1999Sb prodejce Cestovní agentura jednotlivé služby,

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Podniková strategie. Příbuzná a dodavatelská odvětví

Podniková strategie. Příbuzná a dodavatelská odvětví Řešením spolupráce v destinaci jsou klastry (! nebo?) 9.6.2009, Praha Mgr. Eva Torčíková Co je to klastr? Cluster = přeloženo do češtiny: shluk, chomáč,hrozen Clustering = klastrování => seskupování podniků

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 Tématické celky: 1. Vývoj marketingu měst a obcí; specifika marketingu služeb a neziskových organizací. 2. Typologie měst; životní cyklus místa; město/obec a

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Simona Fink Turistické centrum VHS Regen Důležitým aspektem při tvorbě balíčků je: 1. profil destinace Od roku 1989 neustále stoupá návštěvnost turistického regionu

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Destinační management - organizace cestovního ruchu

Destinační management - organizace cestovního ruchu Destinační management - organizace cestovního ruchu nutná podmínka pro řízení destinace cestovního ruchu 24.6.2011 Petr Kratochvíl Ekonomická výtěžnost TO Ostravsko Ekonomická výtěžnost TO Ostravsko Počet

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Marketing management, marketing destinace

Marketing management, marketing destinace Marketing management, marketing destinace 1 Marketing management 1. Výzkum a analýza 2. Plánování 3. Realizace 4. Kontrola 5. Hodnocení 2 Organizace marketingu Kritéria organizace marketingu: 1. Jednotlivé

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více