NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/ NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: LEKTOR: MGR. MICHAELA ŠÍMOVÁ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 1 Úvod Cílem obecné regionální politiky je především redukovat prostorové nevyváženosti, hlavně v důsledku nerovnoměrného vývoje ekonomických aktivit, prosperity a konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. V této souvislosti je podstatné hledat prostřednictvím regionální politiky skutečné předpoklady hospodářského rozvoje každého regionu, zejména aktivizováním jeho vlastních zdrojů a obyvatel, kteří tam žijí s cílem snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi nimi a podpořit ty aktivity, které nejvýrazněji zajistí budoucí rozvoj regionu. Rozdílné podmínky regionů vyplývají na jedné straně z přirozených rozdílů geografických, půdních, klimatických, ekologických, surovinových apod., na druhé straně z přijetí nesprávných opatření a necitlivých zásahů, kterých se řídící a rozhodující subjekty v minulosti dopustily. (Hrabánková, M. 2002) V současné době dochází na většině území České republiky k hromadnému zakládání mikroregionů. Tuto činnost podnítilo zejména ministerstvo pro místní rozvoj vyhlášením dotačních pravidel, která umožňují získat další finanční prostředky z programu obnovy venkova. Mnohé obce vstupují většinou prostřednictvím svých starostů do mikroregionů pouze za tímto účelem. Je jisté, že podle českého přísloví jde o peníze až v první řadě, ale zároveň je i jisté, že lze mikroregion využít i k dalším činnostem. Jedná se totiž o zájmové sdružení obcí, a proto je třeba se na jednotlivá sdružení dívat z širší perspektivy. Evropská unie klade velký důraz na spolupráci v regionech mezi místní státní správou místní samosprávou, podnikateli a občany. Je zcela logické, že sebelepší projekt nemá šanci na úspěšnou realizaci, pokud nemá podporu některé z výše vyjmenovaných stran. Mnohé mikroregiony proto již navázaly kontakty s místními podnikateli a společně připravují další postup. V některých regionech i vznikla zastřešující sdružení, která umožňují koordinovaný postup všech zainteresovaných. Příkladem může být sdružení vzniklé v jihozápadních Čechách, kde spontánně spojily síly některé mikroregiony okresů Tachov, Domažlice, Klatovy a Plzeň jih s místními podnikatelskými a zemědělskými sdruženími, občanskými iniciativami zabývajícími se ochranou životního prostředí, vlastivědným sdružením, syndikátem novinářů a dalšími. Prostřednictvím těchto členů zasahuje dnes zastřešující sdružení nazvané,,šance pro jihozápad i do okresů Prachatice, 2

3 Český Krumlov a Plzeň sever. Sdružení okamžitě navázalo kontakt s existujícími strukturami jako je Euroregion Šumava a s okolními velkými sdruženími obcí, takže dnes spolupracuje celá řada obyvatel na podávání projektů. Tento moment se jeví jako rozhodující pro další činnost mikroregionů. Obyvatelé musí být informování o činnosti, která se v regionu provádí a zejména jim musí být vysvětlováno proč se tomu tak děje. Není třeba dodávat, že tento úkol je velmi citlivý a jeho řešení je dlouhodobé, protože u většiny lidí převládá názor, že většina sdružení je tu proto, aby z toho měl výhodu někdo jiný. (Rektořík, J., Šelešovký, J. 1999) 2 Destinační management Bartl a Schmidt definují destinační management jako strategii a cestu pro silné regiony, které mají odvahu ke koncentraci sil pro společný rozvoj, organizaci a aktivní prodej svých klíčových konkurenčních výhod. Touto cestou vznikají destinace, nabízející klientovi perfektně zorganizovaný řetězec služeb odpovídající jeho volbě, který zahrnuje celý proces od informace a pohodlnou rezervaci přes bezchybný průběh pobytu až po návrat domů. Palatková, M. dodává, že koncepce managementu destinace je typická pro regionální průnik na trh turismu, protože vychází ze snadnějšího řízení procesů v destinaci v regionálním měřítku, než je tomu na úrovni národní. Koncepce destinačního managementu je na národní úrovni v plném rozsahu obtížněji proveditelná, snad s výjimkou destinací menšího geografického rozměru, kde turismus představuje převážnou část jejich ekonomické aktivity (Malta, Kypr). Management destinace může v určitém výkladu znamenat širší pojem zahrnující kromě marketingových aktivit i veškeré vnitřní aktivity destinace. Hájek, T. vidí přínos ve strategickém plánování uvědomění si hlavního smyslu rozvoje destinace a její funkce, určení jasného směru, kterým by se měla destinace vyvíjet, vytvoření objektivního základu pro rozhodování o prioritách a soustředění veškerého úsilí a zdrojů destinace k řešení klíčových otázek. Poskytnutí návodu, jak se připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež budoucnost přinese. Destinační management učí řídící pracovníky strategicky myslet, vnáší do spravování destinace disciplínu a dává mu organizační stabilitu uznáním společných cílů a priorit. 3

4 Hájek, T. formuluje také zpracování strategického plánu, jež by nemělo pocházet od poradců či poradenských firem, které se strategickým plánováním zabývají. Jejich role spočívá v tom, že zpracovávají projekt a řídí průběh strategického plánování, pomáhají shromažďovat a analyzovat data a zpracovávat materiály, napomáhají vytváření konsensu a upevňování týmového charakteru práce a konzultují propagaci plánu a participaci veřejnosti. Vlastní strategický plán vytvářejí lidé, kteří žijí a pracují v destinaci dostatečně dlouho. Adamčík, S. navíc udává rozdíly mezi podnikovým a regionálním managementem ve třech základních aspektech: Cíl: u podnikového managementu dosažení rentability vložených prostředků, konkurenceschopnost, vládnutí trhu, zisk; u regionálního managementu prospěch a rozvoj regionu, obce a města, uspokojování zájmů a potřeb obyvatelstva a jeho skupin, veřejný zájem. Aktéři: u podnikového managementu podnik, vnitropodnikové útvary, sdružení podniků národních i nadnárodních monopolů, apod.; u regionálního managementu starostové, rady, zastupitelé regionů obcí a měst. Metoda: u podnikového managementu všechny metody podnikového managementu; u regionálního managementu se podnikové postupy často ve spojení s marketingovými přístupy mění v sociální techniky pro zjišťování potřeb a zájmů obyvatelstva. Ježek, J. uvádí inovativní aspekty strategického regionálního plánování ve srovnání s tradičním regionálním plánováním: vyhledávání a využívání rozvojových potenciálů namísto,,ideálních urbanistických koncepcí, navržených urbanisty či plánovači, 4

5 změnu od jednou provždy naplánovaných cílů k pružně reagující strategii, obsahující dlouhodobou vizi a určení strategický cílů, které jsou operativně naplňovány rozvojovými aktivitami (od cílové k procesní orientaci regionálního plánování), koncepční integraci parciálních aktivit a zájmů, konkrétnější a výraznější orientaci na poptávkové skupiny (orientace na ty, jichž se opatření týkají), důraz na koordinaci a spoluúčast (participaci) významných regionálních aktérů (nejenom zástupců politiky a veřejné správy, ale také podnikatelů, zástupců zájmových sdružení, hnutí a spolků atd.), propojenost mezi plánovacím procesem a vlastní realizací rozvojových aktivit (opatření a projektů). Skokan, K. popisuje realizaci strategií firem a regionů, která probíhá podle určitých postupů, jež jsou nazývány modelem strategického managementu. V teorii strategického managementu lze nalézt celou řadu těchto modelů, kterou jsou obvykle charakterizovány několika po sobě jdoucími a případně se opakujícími fázemi, neboť proces strategického managementu je iterativním procesem vedoucím k dosažení cílů v dynamickém prostředí. Jak příklad modelu může být použito následující schéma: Formulace strategie: - definování vedoucí filosofie organizace / regionu, vize a poslání, - analýza okolí a vnitřního potenciálu a možností, - stanovení dlouhodobých cílů k dosažení poslání, - výběr strategie k dosažení dlouhodobých cílů. Implementace strategie: - příprava organizační struktury, výběr vedení a návrh systému motivace k dosažení strategie, - stanovení krátkodobých cílů, příprava rozpočtů a funkčních dílčích strategií (programů) k dosažení strategie. Vyhodnocení strategie a kontrola: - stanovení standardů výkonnosti celkové organizace a jejich dílčích částí, - monitorování postupu realizace strategie, - inicializace korektivních akcí pro zajištění realizace strategie v případech odchylek. 5

6 Obrázek 1 Příklad modelu strategického řízení Vytvoření strategické platformy pro regionální změny a rozvoj (Sdílená vize, lidé, instituce) Analýza a zhodnocení regionální ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti na základě srovnání (benchmarking) Monitorování a hodnocení regionální výkonnosti a konkurenceschopnosti. Kontrola strategie Příprava a implementace strategií na základě regionálních klíčových kompetencí pro tvorbu konkurenceschopného regionu Pramen: Skokan, K

7 3 Destinační marketing Marketing lze obecně definovat mnoha způsoby, jako příklad lze uvést následující:,,marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními. (Kotler, P. 1997) Dále autor doplňuje, že tato definice spočívá na následujících základních pojmech, které jsou zakresleny na obrázku 2. Obrázek 2 Základní pojmy marketingu Potřeby požadavky poptávka Výrobky Hodnota, cena a uspokojení Směna, transakce a vztahy Trhy Marketing, zástupci na trhu Pramen: Kotler, P Lze také zmínit tzv. Stěžejní principy marketingu, které popisuje Morrison, A. M.: Marketingový přístup Marketingová orientace neobli orientace na zákazníka Uspokojování potřeb a skrytých přání zákazníků Segmentace trhu hodnota a směnný proces Životní cyklus výrobku Marketingový mix Adamčík, S. popisuje přenesení metod podnikového managementu a odbytové politiky prostřednictvím výrobků, cen distribuce a komunikace z podniků na regiony tak, aby byla posilována a rozvíjena jejich identita. Přitom však může docházet ke zvýšené konkurenci nejen mezi regiony, ale i uvnitř regionů mezi obcemi a městy. Vzniká tak nový směr marketing regionů, obcí a měst, propracovaný ve Velké Británii, v Německu a zčásti i v USA. Tradiční marketing, představující určitý způsob podnikatelského myšlení v konkurenčním prostředí, se podle Adamčíka při aplikaci na regiony mění 7

8 v sociální techniku. Ta oslovuje především kvalifikované pracovníky a progresivní firmy se zřetelem k sídlu jejich aktivity, pojatému též z hledisek bydlení, volného času, politiky, vědy a kultury. Palatková, M. popisuje úzký vztah marketingu a managementu destinace, na základě vazeb jednotlivých prvků managementu a marketingu destinace, resp. marketingového managementu destinace (viz tabulka 1). Tabulka 1 vztah součástí managementu a marketingu destinace Management destinace Klíčové produkty (konkurenční výhody) Distribuční cesty Politika značky Management kvality Systém řízení znalostí Společnost destinačního managementu Marketing destinace Produkt jako první,,p marketingového mixu Distribuční cesty jako součást marketingového mixu Strategie značky (strategický marketing) Spojnice mezi produktem a cenou (poměr cena/kvalita) Marketingový výzkum a transformační marketing Institucionální prvek marketingového řízení destinace Pramen: Palatková, M

9 Adamčík, S. chápe regionální marketing také jako metodu řešení veřejných problémů zdravotnictví, školství atd., použitelnou v rámci komunální politiky. V tomto ohledu se již jedná o komunální marketing, regionální marketing především představuje: orientaci na diferencovaný hospodářský a politický vývoj v prostoru (přihlíží k postavení centrálních a okrajových regionů, ke zvyšování role komunální politiky a ke kooperaci velkých měst); orientaci na změny hodnot směrem k bydlení a volnému času (přitažlivost krajiny, její ekologická kvalita a identifikace v této krajině se stávají neméně důležitými než výše platu). Jakubíková, D. označuje marketing destinace za duši turismu a upozorňuje na vnímání destinace jako celku. Lidé vnímají krajinu, prostředí, nabízené služby a jejich kvalitu, kulturní, sportovní a rekreační možnosti, bezpečnost, čistotu, vstřícnost místních obyvatel a jazykovou vybavenost lidí, se kterými se během pobytu setkávají. Návštěvník i turista přijíždějí do destinace jen tehdy, když jim má tato destinace co nabídnout. Proto by si každá destinace cestovního ruchu měla položit otázku: Co je u nás jedinečného, proč by turisté měli přijet právě k nám? Vzhledem k tomu, že stále více destinací usiluje o získání lidí, kteří jsou ochotni cestovat, je nutné, aby destinace ve své činnosti uplatňovaly marketing, který Jakubíková, D. popisuje jako proces slaďování zdrojů destinace s potřebami trhu. Marketing destinace cestovního ruchu také obsahuje analýzu místa plánování, organizování, řízení a kontrolu strategií na vymezení lokalit a směřuje hlavně k silným stránkám konkurenční pozice současných míst v souboji o zájem ze strany zákazníků. V tomto kontextu rovněž jmenuje nositele marketingu destinace cestovního ruchu: místní samospráva, vyšší územní celek; státní správa (vláda, ministerstvo); firma orientovaná na rozvoj územní - soukromá, veřejná, veřejně - soukromá; odborníci (urbanisté, národohospodáři, geografové, marketéři); 9

10 mimovládní organizace, respektive jednotlivce (nadace, fondy, zájmové skupiny, politické strany). 3.1 Cíle a nástroje regionálního marketingu Adamčík, S. předpokládá pro formování regionální marketingové strategie specifickou analýzu slabých a silných stránek určitého sídelního útvaru. Hodnocení probíhá srovnáním s jinými konkurenčními regiony a to z následujících hledisek: kvalita polohy a dopravní spojení, hospodářská struktura (průmysl, řemesla, zemědělství, obchod a služby), trh práce, vzdělanost, umění a kultura, životní prostředí. Morrison, A. M. přirovnává organizace bez vymezených marketingových cílů k letadlu, letícímu bez černé skříňky a pilotova palubního deníku. V této souvislosti zmiňuje dvě důležité otázky marketingového systému pohostinství a cestovního ruchu:,,jak zajistíme, že se tam dostaneme? a,,jak zjistíme, že jsme se tam dostali? Bez vymezení cílů marketingu, proto nelze nalézt odpovědi na tyto základní otázky. Další výhody stanovení marketingových cílů jsou: a) Získání prostředků a metod, jakými mohou manažeři měřit pokrok k dosažení cílů a včasně přizpůsobovat své programy. b) Poskytnutí měřítka pro klasifikaci úspěchu marketingových programů. c) Reprezentování,,výškové značky pro rozhodnutí k možnému přechodu na alternativní marketingový mix. d) Vytvoření rámce doporučení pro všechny, kteří se na marketingu přímo podílejí. e) Udání hlavního směru a typu marketingových činností potřebných v daném období. Morrison, A. M. též dodává požadavky na marketingové cíle, podle kterých musí být vyloučena dvě existující nebezpečí. První je, že nelze 10

11 mechanicky stanovit cíle na základě výsledků předcházejících období. Jelikož jedinou existující skutečností, kterou lze jistě předpovědět, je skutečnost, že zítřek nebude nikdy přesně stejný jako dnešek. Za druhé, cíle nesmí být stanoveny na základě odhadů, domněnek a přirozené intuice. Musí vždy vycházet z podrobného výzkumu a analýzy. Navíc musí být cíle konzistentní zvolené marketingové strategii. Proto by měly všechny marketingové cíle být: I. Specifikovány podle cílového trhu Cíle by měly být stanoveny pro každý cílový trh, zvolený pro marketingovou činnost. To je rozhodující krok k zajištění oprávněnosti investic do jednotlivých cílových trhů. Pokud je cíl dále členěn na jednotlivé úkoly, je možné sledovat veškeré náklady vynaložené na cílový trh. Ty pak mohou být porovnávány s příjmy a vytvořeným ziskem a mohou tak stanovit zda se tato činnost vyplácí. II. Orientovány na výsledky Stanovené cíle musí odpovídat požadovaným výsledkům. V marketingu cíl obvykle znamená zdokonalení běžných situací (např. zvětšení objemu prodeje, příjmů nebo tržního podílu). Jedním z těchto měřítek je to, že požadované výsledky by měly mít vždy psanou formu. Stávají se tak podstatným nástrojem marketingových manažerů, protože umožňují kontrolu, měření a ocenění úspěšnosti marketingové plánu. III. Kvantitativní Cíle by měly být vyjádřeny numericky, tak aby bylo možné výsledky a pokrok měřit. Pokud jsou vyjádřeny v kvalitativních jednotkách, bývá většinou nemožné je měřit a ke slovu se dostává subjektivní odhad. Dosazením numerických kritérií získává marketingový manažer možnost pro každý cíl vymezit míru dosaženého pokroku nebo stanovit mezníky pro posouzení, kdy může být probíhající činnost poměřována s požadovanou. Přesné měření, pokud je nutné může být potom provedeno velice rychle. Na konci plánovacího období marketingu může manažer sondovat úspěch a množství variant požadované činnosti. 11

12 IV. Časově vymezeny Cíle musí být stanoveny pro specifický časový úsek. Obvykle to bývá jeden rok (nebo délka účinnosti marketingového plánu), ale mohou být také stanoveny na jednu sezonu, víkendy nebo pracovní dny, část dne nebo jinou kombinaci období týdnů a měsíců. Koncepce procesu marketingového v řízení podle Jakubíkové, D. se skládá z analýzy marketingových příležitostí, výzkumu a výběru cílových trhů, z navrhování marketingových strategií, plánování marketingových programů, organizování marketingových činností a provádění kontroly marketingového úsilí s cílem vytvářet směny, které uspokojí jednotlivce a firmy. Autorka také připomíná důležitou roli rozhodování, komunikace a motivace. Velké podniky a podniky, kterým není lhostejná jejich budoucnost, předvídají vývoj trhu a plánují na několik let dopředu. Jejich řízení se označuje jako strategické řízení. Marketingové řízení může být úspěšné za předpokladu splnění určitých podmínek, které lze podmínit existencí: vysoce rozvinutého trhu; převahy nabídky nad poptávkou z hlediska kvantity; relativní nasyceností základních potřeb spotřebitelů; konkurencí; snahou o udržení či zvýšení tržního podílu; řešením potřeb a přání zákazníků. Konkrétními nástroji regionálního marketingu se zabývá Adamčík, S.: Výrobková politika Je vnímána jako východisko každého marketingu. Specifika regionu jako produktu jsou dána především subjektivními úsudky zákazníků, jejichž potřeby a zájmy má region uspokojovat. Nároky zákazníků, podniků a pracovních sil musí podchycovat komunální politika v hrubých rysech, regionální marketing v detailech infrastruktury, měkkých vlastnostech apod. Cenová politika V regionálním marketingu se dotýká cen pozemků, energie, dopravy, likvidace odpadů, očistných opatření atd. Tyto ceny se mohou mezi obcemi výrazně odlišovat. Problémem se stává harmonizace cen a náklad v mezinárodním měřítku. 12

13 Prodejní politika Měla by se opírat o síť kompetentních zástupců občanů, případně o zřízené,,horké linky či jiné formy kontaktu s občany. V regionu se týká především výrobků, služeb, informací a konzultací. Naproti tomu Jakubíková, D. pro dosažení cílů regionálního marketingu využívá nástrojů marketingového mixu. Jelikož podle ní marketingový mix představuje operativní a praktickou konkretizaci procesu marketingového řízení. Jedná se o soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, které vhodně zvolenou kombinací umožňují firmě či organizaci (místu i jednotlivci) dosáhnout cílů prostřednictvím uspokojení potřeb a přání i řešení problémů cílového trhu. Marketingový mix, jak vyplývá již ze samotné definice pojmu, tvoří několik prvků, které jsou vzájemně propojeny. Klasická podoba marketingového mixu je tvořena čtyřmi prvky, tzv. 4P: Product produkt; Price Place cena, kontraktační podmínky; místo, distribuce; Promotion marketingová komunikace. V oblasti služeb cestovního ruchu jsou k základním čtyřem prvkům marketingového mixu přiřazovány prvky další, a to: People lidé; Packaging balíčky služeb; Programming tvorba programů; Partnership spolupráce, partnerství, koordinace; Processes procesy; Political power politická moc. 13

14 Marketingový mix s označením 4P je mixem, který je tvořen z pohledu producenta hodnot (z pohledu firmy, organizace, destinace aj.). Tento pohled dnes již nestačí. Stále více je nutné brát v úvahu pohled zákazníka. Zákazník je také tím, kdo spolurozhoduje o bytí či nebytí každé firmy (organizace, destinace aj.). V reakci na tento vývoj byl vytvořen Robertem Lauterbornem marketingový mix 4C. Pro dosažení úspěchu se doporučuje pracovat s oběma koncepty mixu, tj. 4P i 4C. Jejich vzájemný vztah je znázorněn v následující tabulce: Tabulka 2 Vztah mezi 4P a 4C 4P Produkt (Product) Cena (Price) Místo, distribuce (Place) Marketingová komunikace (Promotion) 4C Hodnota z hlediska zákazníka (Customer value) Náklady pro zákazníka (Cost to the customer) Pohodlí (Convenience) Komunikace (Communication) Pramen: Kotler, P Životní cyklus produktu destinace Touto problematikou se zabývá Palatková, M., která popisuje podobnost produktů destinace s fyzickými produkty, jež procházejí svým životním cyklem. Každý životní cyklus produktu začíná fází zavádění, pokračuje fází růstu a zralosti a uzavírá se fází poklesu prodeje produktů destinace. Modelem znázorňujícím tyto vývojové fáze je tzv. model životního cyklu produktu (product life cycle - PLC). Odvozeným konceptem ke křivce životního cyklu produktu je model analyzující životní cyklus destinace jako celku, tzv. křivka životního cyklu destinace (tourist area life cycle - TALC). První fází modelu 14

15 TALC je podle Formici průzkum, druhou zapojení, třetí rozvoj, dále upevnění, stagnace a konečně pokles nebo omlazení produktu destinace. Každá z těchto fází je spojena s určitým typem destinace, s typem klientů a s redakcemi domácího obyvatelstva, dále s kvalitou produktu (zdrojů) destinace a se stupněm konkurenčního boje destinace na trhu. Autorka také upozorňuje na nutnost posuzování životního cyklu destinace komplexně a ve vzájemných souvislostech. Koncept životního cyklu, ač v grafu vypadá jednoduše, skrývá řadu problémů: - Konstrukce samotné křivky z hlediska volby a dostupnosti dat a možnosti konstrukce křivky pro všechny destinace. - Celkový nárůst objemu prodeje (počtu turistů) může skrývat velké rozdíly v prodejích jednotlivých domácích i zahraničních operátorů, což přináší riziko nesprávného rozhodování o alokaci finančních zdrojů na jednotlivé trhy při plánování rozpočtu organizace destinačního marketingu. - Existence různých křivek pro stejnou destinaci, avšak pro různé segmenty trhu. - Udržení fáze růstu po co nejdelší období. Hledání nových trhů (segmentu), které sice existují, ale není snadné je odkrýt. - Nezahrnutí vlivu marketingových aktivit na přirozený průběh křivky. - Definování okamžiku vzniku a zániku destinace. Na destinaci je možno pohlížet jako na stále existující geografické území nebo jako na soubor přirozených předpokladů, služeb a produktů destinace. V prvním případě destinace existuje nezávisle na marketingovém řízení destinace. 15

16 Tabulka 3. Životní cyklus destinace a rozhodování o strategii destinace Pramen: Andriotis, K.: Strategies on resort areas and their lifecycle stages. The Tourist Review (AIEST) 2001, č , s. 43 Obrázek 3 Životní cyklus destinace 16

17 Pramen: Andriotis, K.: Strategies on resort areas and their lifecycle stages. The Tourist Review (AIEST) 2001, č , s Destinační marketing shrnutí Současný úspěšný marketing destinace (marketingový plán) je podle Palatkové, M. založen na pěti krocích: Audit destinace a monitorování vnitřních a vnějších vlivů (situační analýza, resp. SWOT analýza). Prověřování (audit) destinace a situační analýza znamenají kromě monitorování makroprostředí, úkolového prostředí a prostředí společnosti destinačního marketingu rovněž zjišťování, proč klienti do destinace (ne)přijíždějí, zahrnují formulaci konkurenčních výhod destinace (zdrojů destinace), formulaci toho, co se od destinace předpokládá (image destinace), a toho, co je prezentováno, že klient v destinace najde (neplánované informační kanály, destinace je zrovna tak produktem mýtu jako reality - např. hudba - Route 66, televize - James Herriott) Vytyčení strategický cílů (kvantifikovatelných a včetně časového horizontu jejich dosažení) 17

18 Kritickým momentem marketingu destinace je velmi omezená kontrola národní turistické organizace nad poskytováním služeb v destinaci a nad cenami a pouze částečná kontrola nad distribučními cestami, pokud není v žádné jmenované složce marketingového mixu přímo zapojena (např. prostřednictvím grantů, subvencí atd.) Identifikace klientů/segmentů (tržních příležitostí) a identifikace jejich přání a potřeb v současnosti a předpovědi do budoucna při zahrnutí vlivů vnějšího prostředí. Identifikace klientů (trhů) a tržních příležitostí je založena na znalosti celkového počtu klientů, počtu přenocování a průměrného výdaje klienta za den, popř. za pobyt. Problémem může být někdy získání dat, jejich srovnatelnost a časová prodleva mezi sběrem a využitím dat Stanovení nutných organizačních opatření pro implementaci marketingového plánu Jedná se o opatření na úrovni národní turistické organizace, v destinaci jako celku, včetně partnerů - subjektů veřejného i privátního sektoru Provádění opatření, kontrola a zhodnocení výsledků. Tento krok umožňuje vyhnout se chybám v budoucnu a přispívá k průhlednosti a ke zjišťování výsledků všech prováděných marketingových aktivit. 18

19 4 Region Jindřichohradecko Analýzou Jindřichohradecka se zabývala Eva Trejbalová ve své bakalářské práci, ze které lze použít některé následující výsledky. 4.1 STEP analýza Sociální prostředí V dnešní době se mění skladba rodiny. Přibývá jednočlenných domácností, mění se věková struktura obyvatelstva, resp. populace stárne. Roste i počet soběstačných návštěvníků při uspokojování základních potřeb. V regionu jsou tito účastníci vítáni. Obyvatelé mají více potřebu uniknout z každodenního stereotypu, např. do přírody, do neznečištěného životního prostředí. Tento požadavek může region jistě splnit. Součástí regionu je Přírodní park Česká Kanada, který jistě uspokojí potřebu krásné přírody, čistého vzduchu, relaxace v přírodě. Avšak nejen Česká Kanada tuto potřebu je schopna uspokojit. V regionu je mnoho přírodních památek, neporušená příroda. Region je též využíván k cyklistice přírodou. To může být důvodem pro častější dovolené, resp. cestování. Účastník se touží vzdělávat, poznávat nové kultury a při rostoucí možnosti a významu prostředků komunikace jsou schopni detailně se informovat o destinacích. Na oficiálních webových stránkách Jindřichova Hradce je možné nalézt spoustu informací. Roste též počet lidí, kteří dávají přednost jednoduchosti, vyhledávají méně známé destinace, které jsou rychle přístupné a hledají klidné a kvalitní životní prostředí. I tento požadavek region splňuje. Nejen, že se může jednat o méně známou destinaci, ale mnoho účastníků oceňuje klid v regionu na venkově. V sociálním prostředí je též kladen důraz na vztah návštěvníků a místních obyvatel k životnímu prostředí. Mnoho vzdálených, bezvýznamných a citlivých přírodních prostředí se stává destinacemi pro účastníky cestovního ruchu vyhledávající nové formy cestovního ruchu jako například alternativní cestovní ruch, ekoturismus, dobrodružný cestovní ruch apod. U ekoturismu je též důležitý vztah místního obyvatelstva k účastníkům cestovního ruchu. 19

20 Technologické prostředí Rozvoj technologií má výrazný vliv na úspěšnost nabídky destinace cestovního ruchu a projevuje se především v možnosti vzájemného propojení různých technologií. V důsledku globalizace roste i vliv automatizace, zkracuje se čas potřebný na přepravu osob i zboží, vznikají nové služby, zkvalitňují se logistické toky aj. V oblasti informačních technologií se jedná především o zdokonalování administrativní, telekomunikační a výpočetní techniky včetně masového rozvoje internetu a zkvalitňování rezervačních systémů. Od května roku 2005 působí na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích evropské informační středisko Europe Direct (ED), fungující na bázi společného projektu Jihočeského kraje a zastoupení Evropské komise v ČR. Europe Direct je součástí celoevropské informační sítě. Jeho hlavním cílem je umožnit občanům přístup k informacím z Evropské unie, podávat jim rady, odpovědi na otázky týkající se Evropské unie, jejich institucí, politik, programů a financování. Na webových stránkách je možné se pod odkazem odbor rozvoje-informace se napojit na Regionální informační servis, Integrovaný regionální informační systém a Mapový server. Tyto weby jsou podporované Centrem pro regionální rozvoj a mají sloužit jako zdroj informací v oblasti statistik, vyhledávání dotačních programů pro obce i jednotlivce. Dále weby např. obsahují informace o mikroregionech, jednotlivých obcích mikroregionů, kontaktech a to vše podložené grafickým zpracováním forma Tmapy. V případě IRISu jde o portál na celorepublikové úrovni, v případě RISu jde o portál, který přísluší jednotlivým krajům. Jak nedostatek lze regionu vyčíst absence místního rezervačního systému, který by mohl podávat informace o volných, resp. obsazených kapacitách hromadných ubytovacích zařízeních, zveřejňovaných na internetu. Zaměřit se na podporu tohoto systému by mohlo mít význam pro cestovní ruch v regionu. Zvyšuje se též počet lidí, kteří mají možnost vizuální komunikace, což má pro nabídku destinace, v souladu s jejím charakterem, velký význam 20

21 Ekonomické prostředí Jedná se o prostředí, které silně ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu v destinaci, resp. ve vybraném regionu, a to jak z hlediska nabídky, tak i z hlediska poptávky. Z hlediska poptávky jde o faktory, které ovlivňují kupní sílu účastníků cestovního ruchu a strukturu jejich výdajů. Chování ovlivňuje výše úroků, kurz měny, možnosti úvěru, velikost daně z přidané hodnoty, ekonomický růst a stabilita, výška inflace apod. Byly vybrány různé ekonomické ukazatele, kterým byla přiřazena váha a jednotlivé SO ORP byly rozděleny do 4 kategorií známek. Nejlepší známka byla 2,00 a nejhorší 4,38. Obec Jindřichův Hradec spadá do předposlední kategorie, resp. známky v rozmezí od 3,51 do 4,00. Politické prostředí Změny na politické scéně a v politické orientaci destinace, ale i v místě trvalého bydliště potenciálních účastníků cestovního ruchu, resp. jiné extrémní situace silně ovlivňují rozvoj cestovního ruchu. Uvedené změny není možné na úrovni destinace cestovního ruchu kontrolovat a obvykle mají za následek úpadek cestovního ruchu v postižených destinacích. Jako příklad lze uvést teroristické útoky ze dne 11. září Jako příklad dopadu změny politické situace na cestovního ruchu v České republice lze uvést situaci po roce 1989, kdy byly po pádu železné opony zrušeny některé vízové povinnosti a důsledkem bylo nejen zvýšení přílivu zahraničních návštěvníků, ale i počtu vycestování občanů České republiky. 4.2 Analýza poptávky po destinaci Analýza poptávky po destinaci a konkurenceschopnosti destinace je zaměřena z pohledu celého Jihočeského kraje. Analýza poptávky i konkurenceschopnosti vychází ze zveřejněného dokumentu Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu (dále jen dokument). Dokument byl vytvořen v květnu 2007 společností INCOMA Research, s. r. o. a vznikl v rámci projektu Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační management a marketing spolufinancovaného Evropskou unií z Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Podle dokumentu jsou hlavními oblastmi poptávky z hlediska věkové struktury senioři, kteří tráví svůj volný čas poznáním (památky, hrady a zámky) a relaxací (wellness, lázeňské pobyty), mladé rodiny s dětmi ( třicátníky ), které mají vyšší nároky na služby spojené 21

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Zuzana Benedyktová Marketing měst a obcí v praxi. Kdo se ve městech a obcích zabývá jejich marketingem a co obsahuje jeho/jejich práce? Diplomová práce

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

1. REGIONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1

1. REGIONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1 Jiří Ježek: Regionální management 1 1. REGIONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1 1.1. Úvod a vymezení pojmu regionální management Úkoly prostorového (územního) plánování získávají stále

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více