NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/ NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: LEKTOR: MGR. MICHAELA ŠÍMOVÁ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 1 Úvod Cílem obecné regionální politiky je především redukovat prostorové nevyváženosti, hlavně v důsledku nerovnoměrného vývoje ekonomických aktivit, prosperity a konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. V této souvislosti je podstatné hledat prostřednictvím regionální politiky skutečné předpoklady hospodářského rozvoje každého regionu, zejména aktivizováním jeho vlastních zdrojů a obyvatel, kteří tam žijí s cílem snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi nimi a podpořit ty aktivity, které nejvýrazněji zajistí budoucí rozvoj regionu. Rozdílné podmínky regionů vyplývají na jedné straně z přirozených rozdílů geografických, půdních, klimatických, ekologických, surovinových apod., na druhé straně z přijetí nesprávných opatření a necitlivých zásahů, kterých se řídící a rozhodující subjekty v minulosti dopustily. (Hrabánková, M. 2002) V současné době dochází na většině území České republiky k hromadnému zakládání mikroregionů. Tuto činnost podnítilo zejména ministerstvo pro místní rozvoj vyhlášením dotačních pravidel, která umožňují získat další finanční prostředky z programu obnovy venkova. Mnohé obce vstupují většinou prostřednictvím svých starostů do mikroregionů pouze za tímto účelem. Je jisté, že podle českého přísloví jde o peníze až v první řadě, ale zároveň je i jisté, že lze mikroregion využít i k dalším činnostem. Jedná se totiž o zájmové sdružení obcí, a proto je třeba se na jednotlivá sdružení dívat z širší perspektivy. Evropská unie klade velký důraz na spolupráci v regionech mezi místní státní správou místní samosprávou, podnikateli a občany. Je zcela logické, že sebelepší projekt nemá šanci na úspěšnou realizaci, pokud nemá podporu některé z výše vyjmenovaných stran. Mnohé mikroregiony proto již navázaly kontakty s místními podnikateli a společně připravují další postup. V některých regionech i vznikla zastřešující sdružení, která umožňují koordinovaný postup všech zainteresovaných. Příkladem může být sdružení vzniklé v jihozápadních Čechách, kde spontánně spojily síly některé mikroregiony okresů Tachov, Domažlice, Klatovy a Plzeň jih s místními podnikatelskými a zemědělskými sdruženími, občanskými iniciativami zabývajícími se ochranou životního prostředí, vlastivědným sdružením, syndikátem novinářů a dalšími. Prostřednictvím těchto členů zasahuje dnes zastřešující sdružení nazvané,,šance pro jihozápad i do okresů Prachatice, 2

3 Český Krumlov a Plzeň sever. Sdružení okamžitě navázalo kontakt s existujícími strukturami jako je Euroregion Šumava a s okolními velkými sdruženími obcí, takže dnes spolupracuje celá řada obyvatel na podávání projektů. Tento moment se jeví jako rozhodující pro další činnost mikroregionů. Obyvatelé musí být informování o činnosti, která se v regionu provádí a zejména jim musí být vysvětlováno proč se tomu tak děje. Není třeba dodávat, že tento úkol je velmi citlivý a jeho řešení je dlouhodobé, protože u většiny lidí převládá názor, že většina sdružení je tu proto, aby z toho měl výhodu někdo jiný. (Rektořík, J., Šelešovký, J. 1999) 2 Destinační management Bartl a Schmidt definují destinační management jako strategii a cestu pro silné regiony, které mají odvahu ke koncentraci sil pro společný rozvoj, organizaci a aktivní prodej svých klíčových konkurenčních výhod. Touto cestou vznikají destinace, nabízející klientovi perfektně zorganizovaný řetězec služeb odpovídající jeho volbě, který zahrnuje celý proces od informace a pohodlnou rezervaci přes bezchybný průběh pobytu až po návrat domů. Palatková, M. dodává, že koncepce managementu destinace je typická pro regionální průnik na trh turismu, protože vychází ze snadnějšího řízení procesů v destinaci v regionálním měřítku, než je tomu na úrovni národní. Koncepce destinačního managementu je na národní úrovni v plném rozsahu obtížněji proveditelná, snad s výjimkou destinací menšího geografického rozměru, kde turismus představuje převážnou část jejich ekonomické aktivity (Malta, Kypr). Management destinace může v určitém výkladu znamenat širší pojem zahrnující kromě marketingových aktivit i veškeré vnitřní aktivity destinace. Hájek, T. vidí přínos ve strategickém plánování uvědomění si hlavního smyslu rozvoje destinace a její funkce, určení jasného směru, kterým by se měla destinace vyvíjet, vytvoření objektivního základu pro rozhodování o prioritách a soustředění veškerého úsilí a zdrojů destinace k řešení klíčových otázek. Poskytnutí návodu, jak se připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež budoucnost přinese. Destinační management učí řídící pracovníky strategicky myslet, vnáší do spravování destinace disciplínu a dává mu organizační stabilitu uznáním společných cílů a priorit. 3

4 Hájek, T. formuluje také zpracování strategického plánu, jež by nemělo pocházet od poradců či poradenských firem, které se strategickým plánováním zabývají. Jejich role spočívá v tom, že zpracovávají projekt a řídí průběh strategického plánování, pomáhají shromažďovat a analyzovat data a zpracovávat materiály, napomáhají vytváření konsensu a upevňování týmového charakteru práce a konzultují propagaci plánu a participaci veřejnosti. Vlastní strategický plán vytvářejí lidé, kteří žijí a pracují v destinaci dostatečně dlouho. Adamčík, S. navíc udává rozdíly mezi podnikovým a regionálním managementem ve třech základních aspektech: Cíl: u podnikového managementu dosažení rentability vložených prostředků, konkurenceschopnost, vládnutí trhu, zisk; u regionálního managementu prospěch a rozvoj regionu, obce a města, uspokojování zájmů a potřeb obyvatelstva a jeho skupin, veřejný zájem. Aktéři: u podnikového managementu podnik, vnitropodnikové útvary, sdružení podniků národních i nadnárodních monopolů, apod.; u regionálního managementu starostové, rady, zastupitelé regionů obcí a měst. Metoda: u podnikového managementu všechny metody podnikového managementu; u regionálního managementu se podnikové postupy často ve spojení s marketingovými přístupy mění v sociální techniky pro zjišťování potřeb a zájmů obyvatelstva. Ježek, J. uvádí inovativní aspekty strategického regionálního plánování ve srovnání s tradičním regionálním plánováním: vyhledávání a využívání rozvojových potenciálů namísto,,ideálních urbanistických koncepcí, navržených urbanisty či plánovači, 4

5 změnu od jednou provždy naplánovaných cílů k pružně reagující strategii, obsahující dlouhodobou vizi a určení strategický cílů, které jsou operativně naplňovány rozvojovými aktivitami (od cílové k procesní orientaci regionálního plánování), koncepční integraci parciálních aktivit a zájmů, konkrétnější a výraznější orientaci na poptávkové skupiny (orientace na ty, jichž se opatření týkají), důraz na koordinaci a spoluúčast (participaci) významných regionálních aktérů (nejenom zástupců politiky a veřejné správy, ale také podnikatelů, zástupců zájmových sdružení, hnutí a spolků atd.), propojenost mezi plánovacím procesem a vlastní realizací rozvojových aktivit (opatření a projektů). Skokan, K. popisuje realizaci strategií firem a regionů, která probíhá podle určitých postupů, jež jsou nazývány modelem strategického managementu. V teorii strategického managementu lze nalézt celou řadu těchto modelů, kterou jsou obvykle charakterizovány několika po sobě jdoucími a případně se opakujícími fázemi, neboť proces strategického managementu je iterativním procesem vedoucím k dosažení cílů v dynamickém prostředí. Jak příklad modelu může být použito následující schéma: Formulace strategie: - definování vedoucí filosofie organizace / regionu, vize a poslání, - analýza okolí a vnitřního potenciálu a možností, - stanovení dlouhodobých cílů k dosažení poslání, - výběr strategie k dosažení dlouhodobých cílů. Implementace strategie: - příprava organizační struktury, výběr vedení a návrh systému motivace k dosažení strategie, - stanovení krátkodobých cílů, příprava rozpočtů a funkčních dílčích strategií (programů) k dosažení strategie. Vyhodnocení strategie a kontrola: - stanovení standardů výkonnosti celkové organizace a jejich dílčích částí, - monitorování postupu realizace strategie, - inicializace korektivních akcí pro zajištění realizace strategie v případech odchylek. 5

6 Obrázek 1 Příklad modelu strategického řízení Vytvoření strategické platformy pro regionální změny a rozvoj (Sdílená vize, lidé, instituce) Analýza a zhodnocení regionální ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti na základě srovnání (benchmarking) Monitorování a hodnocení regionální výkonnosti a konkurenceschopnosti. Kontrola strategie Příprava a implementace strategií na základě regionálních klíčových kompetencí pro tvorbu konkurenceschopného regionu Pramen: Skokan, K

7 3 Destinační marketing Marketing lze obecně definovat mnoha způsoby, jako příklad lze uvést následující:,,marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními. (Kotler, P. 1997) Dále autor doplňuje, že tato definice spočívá na následujících základních pojmech, které jsou zakresleny na obrázku 2. Obrázek 2 Základní pojmy marketingu Potřeby požadavky poptávka Výrobky Hodnota, cena a uspokojení Směna, transakce a vztahy Trhy Marketing, zástupci na trhu Pramen: Kotler, P Lze také zmínit tzv. Stěžejní principy marketingu, které popisuje Morrison, A. M.: Marketingový přístup Marketingová orientace neobli orientace na zákazníka Uspokojování potřeb a skrytých přání zákazníků Segmentace trhu hodnota a směnný proces Životní cyklus výrobku Marketingový mix Adamčík, S. popisuje přenesení metod podnikového managementu a odbytové politiky prostřednictvím výrobků, cen distribuce a komunikace z podniků na regiony tak, aby byla posilována a rozvíjena jejich identita. Přitom však může docházet ke zvýšené konkurenci nejen mezi regiony, ale i uvnitř regionů mezi obcemi a městy. Vzniká tak nový směr marketing regionů, obcí a měst, propracovaný ve Velké Británii, v Německu a zčásti i v USA. Tradiční marketing, představující určitý způsob podnikatelského myšlení v konkurenčním prostředí, se podle Adamčíka při aplikaci na regiony mění 7

8 v sociální techniku. Ta oslovuje především kvalifikované pracovníky a progresivní firmy se zřetelem k sídlu jejich aktivity, pojatému též z hledisek bydlení, volného času, politiky, vědy a kultury. Palatková, M. popisuje úzký vztah marketingu a managementu destinace, na základě vazeb jednotlivých prvků managementu a marketingu destinace, resp. marketingového managementu destinace (viz tabulka 1). Tabulka 1 vztah součástí managementu a marketingu destinace Management destinace Klíčové produkty (konkurenční výhody) Distribuční cesty Politika značky Management kvality Systém řízení znalostí Společnost destinačního managementu Marketing destinace Produkt jako první,,p marketingového mixu Distribuční cesty jako součást marketingového mixu Strategie značky (strategický marketing) Spojnice mezi produktem a cenou (poměr cena/kvalita) Marketingový výzkum a transformační marketing Institucionální prvek marketingového řízení destinace Pramen: Palatková, M

9 Adamčík, S. chápe regionální marketing také jako metodu řešení veřejných problémů zdravotnictví, školství atd., použitelnou v rámci komunální politiky. V tomto ohledu se již jedná o komunální marketing, regionální marketing především představuje: orientaci na diferencovaný hospodářský a politický vývoj v prostoru (přihlíží k postavení centrálních a okrajových regionů, ke zvyšování role komunální politiky a ke kooperaci velkých měst); orientaci na změny hodnot směrem k bydlení a volnému času (přitažlivost krajiny, její ekologická kvalita a identifikace v této krajině se stávají neméně důležitými než výše platu). Jakubíková, D. označuje marketing destinace za duši turismu a upozorňuje na vnímání destinace jako celku. Lidé vnímají krajinu, prostředí, nabízené služby a jejich kvalitu, kulturní, sportovní a rekreační možnosti, bezpečnost, čistotu, vstřícnost místních obyvatel a jazykovou vybavenost lidí, se kterými se během pobytu setkávají. Návštěvník i turista přijíždějí do destinace jen tehdy, když jim má tato destinace co nabídnout. Proto by si každá destinace cestovního ruchu měla položit otázku: Co je u nás jedinečného, proč by turisté měli přijet právě k nám? Vzhledem k tomu, že stále více destinací usiluje o získání lidí, kteří jsou ochotni cestovat, je nutné, aby destinace ve své činnosti uplatňovaly marketing, který Jakubíková, D. popisuje jako proces slaďování zdrojů destinace s potřebami trhu. Marketing destinace cestovního ruchu také obsahuje analýzu místa plánování, organizování, řízení a kontrolu strategií na vymezení lokalit a směřuje hlavně k silným stránkám konkurenční pozice současných míst v souboji o zájem ze strany zákazníků. V tomto kontextu rovněž jmenuje nositele marketingu destinace cestovního ruchu: místní samospráva, vyšší územní celek; státní správa (vláda, ministerstvo); firma orientovaná na rozvoj územní - soukromá, veřejná, veřejně - soukromá; odborníci (urbanisté, národohospodáři, geografové, marketéři); 9

10 mimovládní organizace, respektive jednotlivce (nadace, fondy, zájmové skupiny, politické strany). 3.1 Cíle a nástroje regionálního marketingu Adamčík, S. předpokládá pro formování regionální marketingové strategie specifickou analýzu slabých a silných stránek určitého sídelního útvaru. Hodnocení probíhá srovnáním s jinými konkurenčními regiony a to z následujících hledisek: kvalita polohy a dopravní spojení, hospodářská struktura (průmysl, řemesla, zemědělství, obchod a služby), trh práce, vzdělanost, umění a kultura, životní prostředí. Morrison, A. M. přirovnává organizace bez vymezených marketingových cílů k letadlu, letícímu bez černé skříňky a pilotova palubního deníku. V této souvislosti zmiňuje dvě důležité otázky marketingového systému pohostinství a cestovního ruchu:,,jak zajistíme, že se tam dostaneme? a,,jak zjistíme, že jsme se tam dostali? Bez vymezení cílů marketingu, proto nelze nalézt odpovědi na tyto základní otázky. Další výhody stanovení marketingových cílů jsou: a) Získání prostředků a metod, jakými mohou manažeři měřit pokrok k dosažení cílů a včasně přizpůsobovat své programy. b) Poskytnutí měřítka pro klasifikaci úspěchu marketingových programů. c) Reprezentování,,výškové značky pro rozhodnutí k možnému přechodu na alternativní marketingový mix. d) Vytvoření rámce doporučení pro všechny, kteří se na marketingu přímo podílejí. e) Udání hlavního směru a typu marketingových činností potřebných v daném období. Morrison, A. M. též dodává požadavky na marketingové cíle, podle kterých musí být vyloučena dvě existující nebezpečí. První je, že nelze 10

11 mechanicky stanovit cíle na základě výsledků předcházejících období. Jelikož jedinou existující skutečností, kterou lze jistě předpovědět, je skutečnost, že zítřek nebude nikdy přesně stejný jako dnešek. Za druhé, cíle nesmí být stanoveny na základě odhadů, domněnek a přirozené intuice. Musí vždy vycházet z podrobného výzkumu a analýzy. Navíc musí být cíle konzistentní zvolené marketingové strategii. Proto by měly všechny marketingové cíle být: I. Specifikovány podle cílového trhu Cíle by měly být stanoveny pro každý cílový trh, zvolený pro marketingovou činnost. To je rozhodující krok k zajištění oprávněnosti investic do jednotlivých cílových trhů. Pokud je cíl dále členěn na jednotlivé úkoly, je možné sledovat veškeré náklady vynaložené na cílový trh. Ty pak mohou být porovnávány s příjmy a vytvořeným ziskem a mohou tak stanovit zda se tato činnost vyplácí. II. Orientovány na výsledky Stanovené cíle musí odpovídat požadovaným výsledkům. V marketingu cíl obvykle znamená zdokonalení běžných situací (např. zvětšení objemu prodeje, příjmů nebo tržního podílu). Jedním z těchto měřítek je to, že požadované výsledky by měly mít vždy psanou formu. Stávají se tak podstatným nástrojem marketingových manažerů, protože umožňují kontrolu, měření a ocenění úspěšnosti marketingové plánu. III. Kvantitativní Cíle by měly být vyjádřeny numericky, tak aby bylo možné výsledky a pokrok měřit. Pokud jsou vyjádřeny v kvalitativních jednotkách, bývá většinou nemožné je měřit a ke slovu se dostává subjektivní odhad. Dosazením numerických kritérií získává marketingový manažer možnost pro každý cíl vymezit míru dosaženého pokroku nebo stanovit mezníky pro posouzení, kdy může být probíhající činnost poměřována s požadovanou. Přesné měření, pokud je nutné může být potom provedeno velice rychle. Na konci plánovacího období marketingu může manažer sondovat úspěch a množství variant požadované činnosti. 11

12 IV. Časově vymezeny Cíle musí být stanoveny pro specifický časový úsek. Obvykle to bývá jeden rok (nebo délka účinnosti marketingového plánu), ale mohou být také stanoveny na jednu sezonu, víkendy nebo pracovní dny, část dne nebo jinou kombinaci období týdnů a měsíců. Koncepce procesu marketingového v řízení podle Jakubíkové, D. se skládá z analýzy marketingových příležitostí, výzkumu a výběru cílových trhů, z navrhování marketingových strategií, plánování marketingových programů, organizování marketingových činností a provádění kontroly marketingového úsilí s cílem vytvářet směny, které uspokojí jednotlivce a firmy. Autorka také připomíná důležitou roli rozhodování, komunikace a motivace. Velké podniky a podniky, kterým není lhostejná jejich budoucnost, předvídají vývoj trhu a plánují na několik let dopředu. Jejich řízení se označuje jako strategické řízení. Marketingové řízení může být úspěšné za předpokladu splnění určitých podmínek, které lze podmínit existencí: vysoce rozvinutého trhu; převahy nabídky nad poptávkou z hlediska kvantity; relativní nasyceností základních potřeb spotřebitelů; konkurencí; snahou o udržení či zvýšení tržního podílu; řešením potřeb a přání zákazníků. Konkrétními nástroji regionálního marketingu se zabývá Adamčík, S.: Výrobková politika Je vnímána jako východisko každého marketingu. Specifika regionu jako produktu jsou dána především subjektivními úsudky zákazníků, jejichž potřeby a zájmy má region uspokojovat. Nároky zákazníků, podniků a pracovních sil musí podchycovat komunální politika v hrubých rysech, regionální marketing v detailech infrastruktury, měkkých vlastnostech apod. Cenová politika V regionálním marketingu se dotýká cen pozemků, energie, dopravy, likvidace odpadů, očistných opatření atd. Tyto ceny se mohou mezi obcemi výrazně odlišovat. Problémem se stává harmonizace cen a náklad v mezinárodním měřítku. 12

13 Prodejní politika Měla by se opírat o síť kompetentních zástupců občanů, případně o zřízené,,horké linky či jiné formy kontaktu s občany. V regionu se týká především výrobků, služeb, informací a konzultací. Naproti tomu Jakubíková, D. pro dosažení cílů regionálního marketingu využívá nástrojů marketingového mixu. Jelikož podle ní marketingový mix představuje operativní a praktickou konkretizaci procesu marketingového řízení. Jedná se o soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, které vhodně zvolenou kombinací umožňují firmě či organizaci (místu i jednotlivci) dosáhnout cílů prostřednictvím uspokojení potřeb a přání i řešení problémů cílového trhu. Marketingový mix, jak vyplývá již ze samotné definice pojmu, tvoří několik prvků, které jsou vzájemně propojeny. Klasická podoba marketingového mixu je tvořena čtyřmi prvky, tzv. 4P: Product produkt; Price Place cena, kontraktační podmínky; místo, distribuce; Promotion marketingová komunikace. V oblasti služeb cestovního ruchu jsou k základním čtyřem prvkům marketingového mixu přiřazovány prvky další, a to: People lidé; Packaging balíčky služeb; Programming tvorba programů; Partnership spolupráce, partnerství, koordinace; Processes procesy; Political power politická moc. 13

14 Marketingový mix s označením 4P je mixem, který je tvořen z pohledu producenta hodnot (z pohledu firmy, organizace, destinace aj.). Tento pohled dnes již nestačí. Stále více je nutné brát v úvahu pohled zákazníka. Zákazník je také tím, kdo spolurozhoduje o bytí či nebytí každé firmy (organizace, destinace aj.). V reakci na tento vývoj byl vytvořen Robertem Lauterbornem marketingový mix 4C. Pro dosažení úspěchu se doporučuje pracovat s oběma koncepty mixu, tj. 4P i 4C. Jejich vzájemný vztah je znázorněn v následující tabulce: Tabulka 2 Vztah mezi 4P a 4C 4P Produkt (Product) Cena (Price) Místo, distribuce (Place) Marketingová komunikace (Promotion) 4C Hodnota z hlediska zákazníka (Customer value) Náklady pro zákazníka (Cost to the customer) Pohodlí (Convenience) Komunikace (Communication) Pramen: Kotler, P Životní cyklus produktu destinace Touto problematikou se zabývá Palatková, M., která popisuje podobnost produktů destinace s fyzickými produkty, jež procházejí svým životním cyklem. Každý životní cyklus produktu začíná fází zavádění, pokračuje fází růstu a zralosti a uzavírá se fází poklesu prodeje produktů destinace. Modelem znázorňujícím tyto vývojové fáze je tzv. model životního cyklu produktu (product life cycle - PLC). Odvozeným konceptem ke křivce životního cyklu produktu je model analyzující životní cyklus destinace jako celku, tzv. křivka životního cyklu destinace (tourist area life cycle - TALC). První fází modelu 14

15 TALC je podle Formici průzkum, druhou zapojení, třetí rozvoj, dále upevnění, stagnace a konečně pokles nebo omlazení produktu destinace. Každá z těchto fází je spojena s určitým typem destinace, s typem klientů a s redakcemi domácího obyvatelstva, dále s kvalitou produktu (zdrojů) destinace a se stupněm konkurenčního boje destinace na trhu. Autorka také upozorňuje na nutnost posuzování životního cyklu destinace komplexně a ve vzájemných souvislostech. Koncept životního cyklu, ač v grafu vypadá jednoduše, skrývá řadu problémů: - Konstrukce samotné křivky z hlediska volby a dostupnosti dat a možnosti konstrukce křivky pro všechny destinace. - Celkový nárůst objemu prodeje (počtu turistů) může skrývat velké rozdíly v prodejích jednotlivých domácích i zahraničních operátorů, což přináší riziko nesprávného rozhodování o alokaci finančních zdrojů na jednotlivé trhy při plánování rozpočtu organizace destinačního marketingu. - Existence různých křivek pro stejnou destinaci, avšak pro různé segmenty trhu. - Udržení fáze růstu po co nejdelší období. Hledání nových trhů (segmentu), které sice existují, ale není snadné je odkrýt. - Nezahrnutí vlivu marketingových aktivit na přirozený průběh křivky. - Definování okamžiku vzniku a zániku destinace. Na destinaci je možno pohlížet jako na stále existující geografické území nebo jako na soubor přirozených předpokladů, služeb a produktů destinace. V prvním případě destinace existuje nezávisle na marketingovém řízení destinace. 15

16 Tabulka 3. Životní cyklus destinace a rozhodování o strategii destinace Pramen: Andriotis, K.: Strategies on resort areas and their lifecycle stages. The Tourist Review (AIEST) 2001, č , s. 43 Obrázek 3 Životní cyklus destinace 16

17 Pramen: Andriotis, K.: Strategies on resort areas and their lifecycle stages. The Tourist Review (AIEST) 2001, č , s Destinační marketing shrnutí Současný úspěšný marketing destinace (marketingový plán) je podle Palatkové, M. založen na pěti krocích: Audit destinace a monitorování vnitřních a vnějších vlivů (situační analýza, resp. SWOT analýza). Prověřování (audit) destinace a situační analýza znamenají kromě monitorování makroprostředí, úkolového prostředí a prostředí společnosti destinačního marketingu rovněž zjišťování, proč klienti do destinace (ne)přijíždějí, zahrnují formulaci konkurenčních výhod destinace (zdrojů destinace), formulaci toho, co se od destinace předpokládá (image destinace), a toho, co je prezentováno, že klient v destinace najde (neplánované informační kanály, destinace je zrovna tak produktem mýtu jako reality - např. hudba - Route 66, televize - James Herriott) Vytyčení strategický cílů (kvantifikovatelných a včetně časového horizontu jejich dosažení) 17

18 Kritickým momentem marketingu destinace je velmi omezená kontrola národní turistické organizace nad poskytováním služeb v destinaci a nad cenami a pouze částečná kontrola nad distribučními cestami, pokud není v žádné jmenované složce marketingového mixu přímo zapojena (např. prostřednictvím grantů, subvencí atd.) Identifikace klientů/segmentů (tržních příležitostí) a identifikace jejich přání a potřeb v současnosti a předpovědi do budoucna při zahrnutí vlivů vnějšího prostředí. Identifikace klientů (trhů) a tržních příležitostí je založena na znalosti celkového počtu klientů, počtu přenocování a průměrného výdaje klienta za den, popř. za pobyt. Problémem může být někdy získání dat, jejich srovnatelnost a časová prodleva mezi sběrem a využitím dat Stanovení nutných organizačních opatření pro implementaci marketingového plánu Jedná se o opatření na úrovni národní turistické organizace, v destinaci jako celku, včetně partnerů - subjektů veřejného i privátního sektoru Provádění opatření, kontrola a zhodnocení výsledků. Tento krok umožňuje vyhnout se chybám v budoucnu a přispívá k průhlednosti a ke zjišťování výsledků všech prováděných marketingových aktivit. 18

19 4 Region Jindřichohradecko Analýzou Jindřichohradecka se zabývala Eva Trejbalová ve své bakalářské práci, ze které lze použít některé následující výsledky. 4.1 STEP analýza Sociální prostředí V dnešní době se mění skladba rodiny. Přibývá jednočlenných domácností, mění se věková struktura obyvatelstva, resp. populace stárne. Roste i počet soběstačných návštěvníků při uspokojování základních potřeb. V regionu jsou tito účastníci vítáni. Obyvatelé mají více potřebu uniknout z každodenního stereotypu, např. do přírody, do neznečištěného životního prostředí. Tento požadavek může region jistě splnit. Součástí regionu je Přírodní park Česká Kanada, který jistě uspokojí potřebu krásné přírody, čistého vzduchu, relaxace v přírodě. Avšak nejen Česká Kanada tuto potřebu je schopna uspokojit. V regionu je mnoho přírodních památek, neporušená příroda. Region je též využíván k cyklistice přírodou. To může být důvodem pro častější dovolené, resp. cestování. Účastník se touží vzdělávat, poznávat nové kultury a při rostoucí možnosti a významu prostředků komunikace jsou schopni detailně se informovat o destinacích. Na oficiálních webových stránkách Jindřichova Hradce je možné nalézt spoustu informací. Roste též počet lidí, kteří dávají přednost jednoduchosti, vyhledávají méně známé destinace, které jsou rychle přístupné a hledají klidné a kvalitní životní prostředí. I tento požadavek region splňuje. Nejen, že se může jednat o méně známou destinaci, ale mnoho účastníků oceňuje klid v regionu na venkově. V sociálním prostředí je též kladen důraz na vztah návštěvníků a místních obyvatel k životnímu prostředí. Mnoho vzdálených, bezvýznamných a citlivých přírodních prostředí se stává destinacemi pro účastníky cestovního ruchu vyhledávající nové formy cestovního ruchu jako například alternativní cestovní ruch, ekoturismus, dobrodružný cestovní ruch apod. U ekoturismu je též důležitý vztah místního obyvatelstva k účastníkům cestovního ruchu. 19

20 Technologické prostředí Rozvoj technologií má výrazný vliv na úspěšnost nabídky destinace cestovního ruchu a projevuje se především v možnosti vzájemného propojení různých technologií. V důsledku globalizace roste i vliv automatizace, zkracuje se čas potřebný na přepravu osob i zboží, vznikají nové služby, zkvalitňují se logistické toky aj. V oblasti informačních technologií se jedná především o zdokonalování administrativní, telekomunikační a výpočetní techniky včetně masového rozvoje internetu a zkvalitňování rezervačních systémů. Od května roku 2005 působí na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích evropské informační středisko Europe Direct (ED), fungující na bázi společného projektu Jihočeského kraje a zastoupení Evropské komise v ČR. Europe Direct je součástí celoevropské informační sítě. Jeho hlavním cílem je umožnit občanům přístup k informacím z Evropské unie, podávat jim rady, odpovědi na otázky týkající se Evropské unie, jejich institucí, politik, programů a financování. Na webových stránkách je možné se pod odkazem odbor rozvoje-informace se napojit na Regionální informační servis, Integrovaný regionální informační systém a Mapový server. Tyto weby jsou podporované Centrem pro regionální rozvoj a mají sloužit jako zdroj informací v oblasti statistik, vyhledávání dotačních programů pro obce i jednotlivce. Dále weby např. obsahují informace o mikroregionech, jednotlivých obcích mikroregionů, kontaktech a to vše podložené grafickým zpracováním forma Tmapy. V případě IRISu jde o portál na celorepublikové úrovni, v případě RISu jde o portál, který přísluší jednotlivým krajům. Jak nedostatek lze regionu vyčíst absence místního rezervačního systému, který by mohl podávat informace o volných, resp. obsazených kapacitách hromadných ubytovacích zařízeních, zveřejňovaných na internetu. Zaměřit se na podporu tohoto systému by mohlo mít význam pro cestovní ruch v regionu. Zvyšuje se též počet lidí, kteří mají možnost vizuální komunikace, což má pro nabídku destinace, v souladu s jejím charakterem, velký význam 20

21 Ekonomické prostředí Jedná se o prostředí, které silně ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu v destinaci, resp. ve vybraném regionu, a to jak z hlediska nabídky, tak i z hlediska poptávky. Z hlediska poptávky jde o faktory, které ovlivňují kupní sílu účastníků cestovního ruchu a strukturu jejich výdajů. Chování ovlivňuje výše úroků, kurz měny, možnosti úvěru, velikost daně z přidané hodnoty, ekonomický růst a stabilita, výška inflace apod. Byly vybrány různé ekonomické ukazatele, kterým byla přiřazena váha a jednotlivé SO ORP byly rozděleny do 4 kategorií známek. Nejlepší známka byla 2,00 a nejhorší 4,38. Obec Jindřichův Hradec spadá do předposlední kategorie, resp. známky v rozmezí od 3,51 do 4,00. Politické prostředí Změny na politické scéně a v politické orientaci destinace, ale i v místě trvalého bydliště potenciálních účastníků cestovního ruchu, resp. jiné extrémní situace silně ovlivňují rozvoj cestovního ruchu. Uvedené změny není možné na úrovni destinace cestovního ruchu kontrolovat a obvykle mají za následek úpadek cestovního ruchu v postižených destinacích. Jako příklad lze uvést teroristické útoky ze dne 11. září Jako příklad dopadu změny politické situace na cestovního ruchu v České republice lze uvést situaci po roce 1989, kdy byly po pádu železné opony zrušeny některé vízové povinnosti a důsledkem bylo nejen zvýšení přílivu zahraničních návštěvníků, ale i počtu vycestování občanů České republiky. 4.2 Analýza poptávky po destinaci Analýza poptávky po destinaci a konkurenceschopnosti destinace je zaměřena z pohledu celého Jihočeského kraje. Analýza poptávky i konkurenceschopnosti vychází ze zveřejněného dokumentu Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu (dále jen dokument). Dokument byl vytvořen v květnu 2007 společností INCOMA Research, s. r. o. a vznikl v rámci projektu Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační management a marketing spolufinancovaného Evropskou unií z Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Podle dokumentu jsou hlavními oblastmi poptávky z hlediska věkové struktury senioři, kteří tráví svůj volný čas poznáním (památky, hrady a zámky) a relaxací (wellness, lázeňské pobyty), mladé rodiny s dětmi ( třicátníky ), které mají vyšší nároky na služby spojené 21

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje ISSS 2009, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální informační

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 1 Specifikace služeb Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik: jsou zpravidla v{z{ny na využití určitého prostoru (n{vštěva měst a kulturních pam{tek, sjíždění řek, l{zeňsk{

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více