Komunikační strategie vybrané destinace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační strategie vybrané destinace"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí práce: Ing. Martin Sauer Brno, duben 2006 digitálně podepsáno Digitally signed ď\ stredisko Sľ f vedeckých ^6 0 5 informaci

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Akademický rok: 2005/2006 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Veronika Klaudová Regionálni rozvoj a správa Název tématu: Komunikační strategie vybrané destinace Communication strategy of selected destination Zásady pro vypracování: Cíl práce: Cílem práce je vypracovat komunikační strategii a v jejím rámci navrhnout komunikační mix vybrané destinace. Problémová oblast: Cestovní ruch, destinační marketing, regionální rozvoj Postup práce a použité metody: Při tvorbě diplomové práce doporučuji věnovat pozornost následujícím problémovým oblastem: - Teoreticko-metodologická východiska komunikační strategie destinace - Analýza současné komunikační politiky destinace - Cíle komunikační strategie destinace - Návrh komunikační strategie a komunikačního mixu vybrané destinace. Při zpracování práce může autorka využít následující metody: deskriptívni pro popis současné situace, metody analyticko-syntetické pro analýzu dostupných informačních zdrojů a následnou syntézu získaných poznatků. Dále může autorka použít metody analogie, případně může také využít metod statistického zpracování dat.

3 Rozsah grafických prací: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah průvodní zprávy: cca stran Seznam odborné literatury: WTO: Marketing Tourism Destinations Online, 1999 Kiráľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu, Praha: Ekopress, 2003 Morisson, A. M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Praha: Victoři a Publishing, 1995 Morgan, N. - Pritchard, A. - Pride, R.: Destination branding, Oxford: Elsevier, 2004 Buhalis, D.: etourism, Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2003 Zelenka, J. a kol.: Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu www stránky Canadian Tourist Commission, VisitBritain, Welsh Tourist Board, Scotland Tourist Board Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Šauer Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: 18. března dubna 2006 doc. RNDr. Milan Figurka, CSc vedoucí katedry regionální ekonomie a správy ESF MU v Brně doc. JUDr. Ivan Malý, CSc děkan ESF MU v Brně V Brně dne: 19. března 2005

4 Jméno a příjmení autora: VeronikaKlaudová Název diplomové práce: Komunikační strategie vybrané destinace Název práce v angličtině: Communication strategy of selected destination Katedra: Regionální rozvoj a správa Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Sauer Rok obhajoby: 2006 Anotace Předmětem diplomové práce Komunikační strategie vybrané destinace" je návrh komunikačního mixu vybrané destinace. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá postavením marketingu v destinaci a komunikačním mixem, jeho cíly a nástroji. Praktická část je zaměřena na vymezení cílové destinace, analýzu současných marketingových aktivit a analýzu poptávky. Dále je navržen produkt, definovány cíle komunikační strategie a navržen optimální komunikační mix. Annotation The subjekt of the diploma thesis: Communication strategy of selected destination" is proposal of communication mix of selected destination. The diploma thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the role of marketing in destination and communication mix with its aims and tools. The practical part is concentrated on definition of final destination, the analysis of present marketing activities and the analysis of demand. In the next part the product is designed, is defined aims of the communication strategy and is designed the optimal communication mix. Klíčová slova Komunikační mix, reklama, podpora prodeje, public relations, cestovní ruch, destinace, produkt Keywords Communication mix, advertising, support of sales, public relations, tourist trade, destination, product

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Komunikační strategie vybrané destinace vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Sauera a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 11. dubna 2006 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Martinu Sauerovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými pnspěl k vypracování této diplomové práce.

7 OBSAH ÚVOD 8 1 VYUŽITÍ MARKETINGU V DESTINACI CESTOVNÍHO RUCHU CHARAKTERISTIKA DESTINACE MARKETINGOVÁ KONCEPCE DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 13 2 KOMUNIKAČNÍ MIX CÍLE KOMUNIKAČNÍHO MIXU NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍHO MIXU Reklama Direct mail Publicita Public relations Podpora prodeje VÝHODY A NEVÝHODY NÁSTROJŮ KOMUNIKACE INFORMAČNÍ NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍHO MIXU Internet a www stránky Ostatní informační nástroje 32 3 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ DESTINACE VYMEZENÍ TURISTICKÝCH OBLASTÍ PODLE RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČSR Z ROKU VYMEZENÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ A OBLASTÍ PODLE ČESKÉ CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU VYMEZENÍ DESTINACE PODLE MARKETINGOVÉ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU VYMEZENÍ DESTINACE PODLE AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA OPAVSKU 38 4 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE OBECNÉ PŘEDPOKLADY DESTINACE SOUČASNÉ MARKETINGOVÉ AKTIVITY ANALÝZA KONKURENCE 46 5 ANALÝZA POPTÁVKY ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI SEGMENTACE TRHU VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY 53 6 NÁVRH PRODUKTU TURISTICKÉ CÍLE A ATRAKTIVITY ZAHRNUTÉ DO PRODUKTU KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A JINÉ AKTIVITY ZAHRNUTÉ DO PRODUKTU SLUŽBY ZAHRNUTÉ DO PRODUKTU 58 7 TVORBA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE DESTINACE DEFINOVÁNÍ CÍLE KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE POUŽITÍ NÁSTROJŮ KOMUNIKAČNÍHO MIXU NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO MIXU Propagační plán Průběžná fáze komunikačního mixu 68 ZÁVĚR 71 SEZNAM GRAFŮ 72 SEZNAM TABULEK 73 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 74

8 ÚVOD Cestovní ruch je ve světě považován za odvětví budoucnosti. Představuje komplexní hospodářsko-ekonomické odvětví, které významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický rozvoj regionů, podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a v neposlední řadě podporuje i investiční aktivitu v regionech. Vzhledem k tomu, že mi na rozvoji regionu ve kterém žiji záleží, bylo důvodem výběru tohoto tématu i možnost spolupráce s orgány města a snaha uplatnit se v budoucnu v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Cílem práce je vypracovat komunikační strategii a v jejím rámci navrhnout komunikační mix vybrané destinace. Marketingový mix je složen z tzv. 4P - Price, Place, People a Promotion. A právě promotion, nebo-li komunikací se zabývá převážná část marketingového mixu. Také komunikační mix pracuje, podobně jako marketingový mix s řadou nástrojů, pomocí kterých se proces komunikace tvoří a udržuje, aby byly naplňovány jednotlivé cíle organizace. Teoretická část je zaměřena na deskripci teoretických východisek komunikačního mixu. V rámci první kapitoly je nejprve představen obecně marketing jako teoretická disciplína a jeho využití v cestovním ruchu. Dále je zde charakterizována destinace, v rámci které je marketing aplikován. V další části úvodní kapitoly je popsána marketingová koncepce destinace. Popisuje postup její tvorby a poukazuje na její podstatu. Druhá kapitola je věnována komunikačnímu mixu. Protože vypracování komunikačního mixu je cílem diplomové práce, je této problematice věnovaná podstatná část teoretické části. Nejdůležitější při tvorbě komunikačního mixu je definice cílů, kterých chce organizace aplikací mixu dosáhnout, proto se jimi zabývá hned první část druhé kapitoly. V další části následuje popis jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. Ty se mohou z pohledu jednotlivých autorů lišit. Optimální komunikační mix tvoří pět nástrojů: reklama, direct mail, publicita, public relations a podpora prodeje. Informační technologie jednoznačně ovládly každodenní život ve všech směrech a ani cestovní ruch nemůže zůstat pozadu, a proto je jim věnována samostatná část kapitoly. 8

9 Třetí kapitola, která začíná praktickou část práce, se týká vymezením zájmového území. Je potřeba definovat cílovou destinaci v rámci které pak bude navržen produkt. Aby byl komunikační mix správně navržen, je potřeba znát současnou situaci v destinaci. Důležité je nejen analyzovat obecné předpoklady destinace, ale především se musí zhodnotit současné marketingové a komunikační aktivity. K tomu nám slouží SWOT analýza, která je součástí čtvrté části. Pro popis současné situace je použita deskriptívni metoda. Následuje analýza poptávky. Výsledkem analýzy je definice cílové skupiny. Pro tuto analýzu byla použita mimo jiné i metoda statistického zpracování dat. Před vlastní tvorbou komunikační strategie je třeba navrhnout produkt, který má být propagován. Konkrétními turistickými cíly a atraktivitami, společenskými a kulturními událostmi a službami, jež jsou součástí navrhovaného produktu, se zabývá šestá část práce. Poslední kapitola je věnována návrhu komunikační strategie. Nejdříve je nutné definovat cíle a nástroje komunikačního mixu, pomocí kterých jsou cíle naplňovány. Další část kapitoly obsahuje navrhovaný komunikační mix, který je cílem této diplomové práce. Komunikační mix je rozdělen na dvě části. V první je propagační plán a druhou část tvoří průběžná fáze komunikačního mixu. Propagační plán je tvořen na jednotlivé měsíce během roku. Tabulka je sestavena z pěti sloupců. Jednotlivé sloupce obsahují prvek propagačního mixu, zvolený nástroj propagace, propagační aktivita a finanční náročnost dané propagační aktivity. Průběžná fáze mixu je zaměřena hlavně na tvorbu internetových stránek, které jsou dnes základem úspěchu. Při návrhu vzhledu webových stránek bylo využito metody analogie, v rámci které byly srovnávány stávající prezentační stránky s internetovými stránkami jiných, již úspěšně fungujících destinací. Dále jsou zde uvedeny náměty na propagační prostředky, které současně slouží pro prodej a doplňují tak celou nabídku a propagaci destinace. 9

10 1 VYUŽITI MARKETINGU V DESTINACI CESTOVNÍHO RUCHU Marketing jako teoretická disciplína se poprvé začal uplatňovat začátkem 20. století v USA, ale jeho skutečný rozvoj v celosvětovém měřítku nastal až po druhé světové válce. V současné době existuje více než padesát definicí marketingu, přičemž za nejkomplexnější lze považovat definici P. Koti era: Marketing je analýza, plánování, implementace a kontrola pozorně formulovaných programů vytvořených za účelem dobrovolné výměny hodnot s vybraným segmentem trhu a v zájmu dosažení cílů organizace." 1 Z uvedené definice vyplývá, že marketing není činnost vykonávaná jen oddělením marketingu, nebo dokonce jednotlivcem. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch má svá určitá specifika, je i marketing cestovního ruchu trochu odlišný. A. M. Morrison definuje marketing cestovního ruchu jako plynulý proces plánování, zkoumání, naplňování, kontroly a vyhodnocování činností potřebných k zajištění jak zákazníkových potřeb a požadavků, tak i cílů organizace. K dosažení největší účinnosti vyžaduje marketing úsilí každého jednotlivce a jeho účinnost se dále může zvýšit či snížit činností dalších komplementárních organizací. 2 Při aplikaci marketingu v cestovním ruchu je nutné vycházet především z následujících specifik cestovního ruchu: cestovní ruch je výrazně závislý na geografickém (rekreačním) prostředí danosti daného prostředí jsou předpokladem pro výběr vhodné cílové skupiny, která bude své potřeby v uvedeném prostředí uspokojovat - v cestovním ruchu vystupují jako subjekty trhu, kromě podniků cestovního ruchu, i destinace cestovního ruchu - světadíl, stát, region, středisko (obec); rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politicko-správním prostředím - podstatou cestovního ruchu je uspokojování specifických potřeb člověka 1 Kotier, P.: Marketing for Nonprofit Organizations. New Jersey, Englewood Cliffs Prentice Hall 1982, str.9, čerpáno z Kiraľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha, Ekopress, s.r.o Morrison, A. M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha, Victoria Publishing 1995, str

11 potřeby se v cestovním ruchu uspokojují zbožím a službami různých odvětví činnosti (např. hostinské služby, doprava, obchodní služby apod.), které na sebe navazují, často na sobě závisí a jsou tudíž vnímány jako komplex služeb - poznání uvedených služeb umožňuje co nejvíc přizpůsobit produkt potřebám a požadavkům vybrané cílové skupiny - produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad - v cestovním ruchu se projevuje, především v důsledku sezónnosti, ale i v souvislosti s módností, tradicemi a dalšími nepředvídatelnými faktory, zvýšená kolísavost mezi poptávkou a nabídkou - poptávka je v cestovním ruchu výrazně ovlivňována fondem volného času, disponibilními příjmy potenciálních účastníků cestovního ruchu, cenovou hladinou nabízených služeb, životním stylem, rozvojem techniky, apod. - nabídku v cestovním ruchu silně ovlivňuje rozvoj a využívání techniky a technologií těsný vztah mezi nabídkou a poptávkou se projevuje především při změně cen nabídky a při změně disponibilních příjmů potenciálních účastníků cestovního ruchu - pro cestovní ruch je charakteristický vysoký podíl živé práce Vzhledem k výše uvedenému, má cestovní ruch svá specifika. Proto je důležité aby se aplikací marketingových procesů zabývala organizace, která uváděné charakteristiky specifika dobře zná. V rámci cestovního ruchu tuto roli plní destinační management. Destinační management 3 je definován jako soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informačně - rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních spolků, sdružení a organizací. Jednotlivé produkty jsou navrhovány pro danou destinaci, proto je důležité, aby byla správně určena cílová destinace. Je třeba znát co je pro danou destinaci charakteristické a v čem se liší od konkurenčních oblastí. 3 Definice uváděná ve Výkladovém slovníku cestovního ruchu. Čerpáno z 11

12 1.1 Charakteristika destinace Destinace cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací. Podle WTO představuje destinace místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a službami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo skupina vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé přinášejí na trh. 4 Podle D.Buhalise je pro destinaci cestovního ruchu charakteristických šest komponentů, nazývaných též šest A", a to 5 Attractions - primární nabídka cestovního ruchu, která množstvím, kvalitou a atraktivitou vyvolává návštěvnost (přírodní, kulturně-historický potenciál, kulturněspolečenské akce) accessibility a ancillary services - všeobecná infrastruktura, která umožňuje přístup do destinace, pohyb za atraktivitami destinace (doprava, půjčovny aut), patří sem také služby využívané především místními obyvateli (telekomunikační, zdravotnické, bankovní apod.) amenities - suprastruktura a infrastruktura cestovního ruchu, které umožňují pobyt v destinaci a využití jejich atraktivit (ubytovací, hostinská, sportovně-rekreační, kulturně-společenská a jiná zařízení, cestovní kanceláře, informační kanceláře cestovního ruchu) available packages - připravené produktové balíčky activities - rozmanité atraktivity Různorodost podnikatelských subjektů působících v destinaci na jedné straně a existence konkurence a komplementární nabídkou na straně druhé vyvolává potřebu koordinovaného postupu na trhu cestovního ruchu. Takovýmto postupem je marketingová koncepce destinace cestovního ruchu. Zpracování, akceptace a aplikace reálné marketingové koncepce je základním předpokladem úspěšnosti destinace na trhu. 4 Viz: 5 Buhalis, D. Marketing the Competitive Destination of the Future. In:Tourism Management: Research Policie Praktice, 1/2000, str. 98, čerpáno z Kiraľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha, Ekopress, s.r.o. 12

13 1.2 Marketingová koncepce destinace cestovního ruchu Podstata marketingu destinace tkví v orientaci všech zainteresovaných subjektů na uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků destinace za účelem dosažení zisku. Úspěch destinace na trhu cestovního ruchu závisí na schopnosti identifikovat vlastní nabídku - produkt, potenciální návštěvníky (kteří disponují volným časem, penězi a chtějí navštívit destinaci), cílový trh, ohrožení a příležitosti na trhu a způsob, jak potenciální návštěvníky aktivovat k návštěvě destinace. Neoddělitelnou součástí tvorby marketingové koncepce je určení cílů. Nejdůležitější z cílů je definice mise (poslání) destinace - ucelená myšlenka, která zdůvodňuje nabídku destinace na trhu cestovního ruchu z hlediska návštěvníka. 6 Obsahuje zmínku o kvalitativní úrovni nabídky, chování destinace na trhu cestovního ruchu dnes i v budoucnu a o vybraném segmentu. Základem tvorby marketingové koncepce je určení marketingového cíle, který vychází z mise destinace a je určen pracovníkům podniku", tj. všem zainteresovaným na nabídce destinace. Dalším stupněm v hierarchii cílů jsou specifické marketingové cíle vztahující se k postavení destinace na trhu, k rentabilitě, finanční a sociální cíle, cíle ohledně tržní prestiže a společenského postavení destinace. Dosažení vytyčeného cíle předpokládá objektivní vyhodnocení východiskové pozice, tj. důkladnou analýzu primární a sekundární nabídky destinace. Analýza vnějšího prostředí destinace je analýzou makroekonomických faktorů, které mají vliv na úspěšnost destinace na trhu cestovního ruchu. V této souvislosti je nutné analyzovat ekonomické, politické, technologické, sociálně-kulturní a ekologické faktory. Důležitým vnějším faktorem, který má vliv na destinaci je i konkurenční nabídka. Vytvoření úspěšné marketingové koncepce předpokládá přizpůsobení nabídky potřebám a požadavkům návštěvníků destinace, a to na základě poznání jejich potřeb a požadavků, motivace, jakož i základních demografických, sociálně-ekonomických a psychografických charakteristik. 6 Viz: Heath, E., Wall, G.: Marketing Tourism Destinations. A Strategic Planning Approach. New York, Wiley 1992, str , čerpáno z Kiraľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha, Ekopress, s.r.o.,

14 Na základě analýzy potřeb a požadavků návštěvníků je možno uskutečnit segmentaci trhu, tj. rozdělit trh na určité homogenní skupiny lidí - segmenty, které mají relativně stejné potřeby a požadavky, úroveň spotřeby, očekávání vzhledem k destinaci a je možné je oslovit prostřednictvím společných komunikačních médií. Cílovým segmentem v cestovním ruchu označujeme takový, kterému je možno destinaci prodat" nejlépe. Každý vybraný segment je nutné otestovat 7 s ohledem na měřitelnost, přístupnost, početnost, jedinečnost, stabilitu, konkurenceschopnost a vhodnost. Na základě výsledků uskutečněného výzkumu sdružení cestovního ruchu vypracuje marketingovou strategii destinace. Podstatou marketingové strategie je najít atraktivní možnosti na trhu za účelem dosažení zisku. Marketingová strategie je obrazem toho, jaké aktivity bude sdružení na vybraném trhu cestovního ruchu vyvíjet a jaké nástroje k dosažení cílů využije. Marketingová strategie je plánem, který obsahuje varianty možného rozvoje a uvádí principy kjejich dosažení. Takto definovaná marketingová strategie vyhovuje podmínkám cestovního ruchu. Součástí marketingové strategie je marketingový mix - soubor kontrolovatelných proměnných, které sdružení cestovního ruchu aktivizuje v zájmu uspokojení potřeb a požadavků vybraného segmentu trhu. Marketingový mix tvoří produkt, cena, distribuční cesty a způsob komunikace s návštěvníky. 8 Důležitou roli při poskytování služeb v destinaci sehrávají lidé, a to nejen zaměstnanci podniků a firem, státní správy a místních samospráv, ale i místní obyvatelé. V souvislosti s uvedeným budeme lidský faktor považovat za další, pátou součást marketingového mixu. 9 7 Viz např.: Kerin, R.A., Petersen, R. A.:Perspectives on marketing Management. Boston, Allyn and Bacon 1983, str 15, čerpáno z Kiraľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha, Ekopress, s.r.o., Tzv. 4P- produkt, price, place, promotion 9 Názory na počet součástí marketingového mixu se v literatuře různí, i když všichni autoři za základ považují tzv. 4P. například A. M. Morrison vyčleňuje další 4P, a to lidi (people), vytváření balíčků (packaging), tvorbu programů (programming) a spolupráce (partnership). Viz blíže: Kortison, A. M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha, Victoria Publishing 1995, str

15 2 KOMUNIKAČNÍ MIX V marketingovém přístupu nejde pouze o to produkt vyrobit, ale také ho náležitě představit zákazníkům. Celý marketing je založen na komunikaci. Staví na neustálé komunikaci se zákazníkem. Proto je tak nutné vytvořit některé základní předpoklady marketingové komunikace: 10 podnik musí mít nejprve vypracovanou podnikovou identitu, kulturu a image, vycházející z celkové vize na základě všech poznatků j e třeba definovat zákazníka konkrétně stanovit strategii a z ní vyplývající cíle komunikace se zákazníkem vytvořit nabídku, která splňuje požadavky a představy zákazníků, přináší mu očekávaný užitek a výhody vymezit pozici a srovnat nabídku s konkurencí určit zákazníkem pochopenou a akceptovatelnou cenu provést distribuci umožňující zákazníkovi náležitě se s naší nabídkou seznámit a nakoupit Způsob komunikace s návštěvníky je v destinaci determinován především charakterem, počtem a koncentrací návštěvníků, informacemi, které vyžadují, charakterem a stádiem životního cyklu produktu, pozicí destinace na trhu, konkurencí, distribuční a cenovou strategií destinace, charakterem jednotlivých složek komunikačního mixu a finančními možnostmi destinace. Vzhledem k uvedenému je možno doporučit, aby při tvorbě komunikační strategie destinace sdružení cestovního ruchu dodrželo určitou postupnost kroků. Při výběru komunikační strategie je třeba brát v úvahu charakter přijímatelů komunikačního sdělení. Komunikační sdělení se liší podle toho, jestli je přijímatelem zprostředkovatel prodeje nebo návštěvník destinace. Přesná definice cíle, který chce sdružení aktivizací komunikačního mixu dosáhnout, je nevyhnutelné kvůli vyhodnocování a kontrole plnění přijaté strategie. Sdružení musí vědět, za jakým účelem vytváří komunikační mix, co od jeho aktivizace očekává, co musí udělat a jaké komponenty využít, aby bylo dosaženo cíle. 10 ForetM: Jak komunikovat se zákazníkem. Praha, Computer Press 2000, str

16 Vypracování rozpočtu na aktivizaci komunikačního mixu je z hlediska úspěšnosti strategie jeden ze základních kroků. Všeobecně platí, že komunikace s cílovým segmentem při zavádění nové destinace na trh cestovního ruchu je finančně náročnější, než komunikace už zavedené destinace s existující klientelou. Generálně platný recept na rozpočet komunikace v destinaci neexistuje. 11 Po definování cílů a určení rozpočtu na komunikaci s návštěvníky může sdružení vytvořit optimální komunikační mix. Efektivnost komunikační strategie destinace je možné vyhodnotit jen v případě, že by byly komunikační cíle jasně definovány, je možné porovnat očekávané výsledky s dosaženými a je možné využít výsledky výzkumu efektivnosti při budoucích strategických rozhodnutích. V zájmu dosažení efektivnosti a reálnosti komunikační strategie destinace je třeba komunikaci koordinovat. Jen koordinovaný a plánovaný postup při výběru složek komunikačního mixu přinese očekávaný užitek bez zbytečně vynaložených finančních prostředků. Sdružení musí vybírat vhodná témata pro komunikační sdělení tak, aby byla pravdivá, jasná a v souladu s charakterem a strategií destinace. Lež, kterou návštěvníci dříve či později odhalí, přinese destinaci více ztrát než zisku a poškodí její image na trhu cestovního ruchu. Jednou z nejefektivnějších forem komunikace je ústní doporučení destinace někým, kdo ji navštívil. Návštěvníci, kteří se budou v destinaci cítit dobře, doporučí její návštěvu svým přátelům a známým a sami ji znovu navštíví. Je třeba poznamenat, že komunikačnímu mixu není možné připisovat všemocnou sílu. Nástrojů marketingu je pět a jen jejich vzájemnou aktivizaci může destinace dosáhnout požadovaného výsledku a naplnění marketingové strategie. V rámci komunikace firmy, nebo organizace, najímají reklamní agentury, které jim vytvářejí účinné reklamy a specialisty na podporu prodeje, aby jim sestavili přitažlivé programy na povzbuzení prodeje. Dále využívají firem specializujících se na public relations, které jim 11 Zkušenosti z praxe říkají, že jednotlivá zařízení cestovního ruchu obvykle vyčleňují 3% z obratu na reklamu a další 3% na ostatní složky komunikačního mixu. 16

17 pomáhají vytvořit a rozvíjet image firmy. Pro většinu firem není už dnes otázkou jestli komunikovat, problémem je rozhodnout kolik věnovat na komunikační proces a jakým způsobem komunikovat. 2.1 Cíle komunikačního mixu Nejdůležitějším bodem při tvorbě komunikačního mixuje definování cíle, který chce sdružení aktivizací komunikačního mixu dosáhnout. Stanovení cílů je jedním z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí a musí proto vycházet ze strategických marketingových cílů a jasně směřovat k upevňování dobré pověsti firmy. Mezi tradičně uváděné cíle marketingové komunikace patří: 12 - poskytnout informace - vytvořit a stimulovat poptávku diferencovat produkt, firmu - ukázat hodnotu a užitek výrobku stabilizace obratu I samotná definice cílů marketingové komunikace, je z pohledu jednotlivých autorů různá. Podle M. Foreta je základním cílem propagace zvýšení odbytu na trhu, zvýšení zisku firmy. Podstata úspěšné propagace se potom hledá v umění přesvědčit druhé. Základním cílem komunikace je podle Kiráľové vytvořit poptávku po destinaci. Účelem komunikačního mixu destinace je: 13 - vyvolat návštěvníkovu pozornost - vyvolat v něm zájem o destinaci - vyvolat v něm touhu navštívit destinaci aktivizovat návštěvníka ke koupi Jednotlivé složky komunikačního mixu dokážou vyvolat v návštěvníkovi pozornost, zájem i touhu a aktivizovat ho ke koupi. Ale plánovité využití celého mixu se prostřednictvím komunikačního mixu snaží využít možnosti na trhu, ovlivnit a stimulovat vybrané segmenty k nákupu produktu. 12 Nagyova J.: Marketingová komunikace není pouze reklama, Nakladatelství VOX, Praha 1999, str Kiráľová A.: Marketing destinace cestovního ruchu, Ekopress, s.r.o., Praha, 2003 str. Ill 17

18 Ať už jsou z pohledu různých autorů důležité různé cíle komunikačního mixu, jedním z nejdůležitějších cílů je vytvoření image destinace. Destinační image (destination image) označuje to, jak veřejnost vnímá destinaci. Je to názor, dojem, představa, kterou si veřejnost udělá o destinaci na základě pohledu zvenku (tj. na základě určité věci, značky, osobnosti, události apod.) a určitých charakteristik, vlastního postoje, mínění jiných i osobní zkušenosti. Pod pojmem destinační image můžeme rozumět sumu dojmů a přesvědčení, které mají lidé o určitém místě. Image destinace vyplývá z její geografické polohy, historie, umění, hudby, známých osobností v daném místě. Také zábavný průmysl a média hrají důležitou roli v chápání lidí o určité destinaci. Pro správnou image destinace je potřeba definovat značku destinace (destination brand), kterou tvoří specifické jméno, pojem, označení, symbol, design nebo kombinaci těchto prvků pro produkty a služby, aby se odlišily od konkurence. V případě podobnosti konkurujících si destinací je osobitost značky hlavním nástrojem reklamy na odlišení konkurence. V případě, že není značka v komunikačním sdělení směrem k zákazníkovi dostatečně zdůrazněna, často se stává, že si návštěvníci sdělení spojí se značkou, která na trhu dominuje. Destinace tak poskytne dobrou službu své konkurenci, avšak na svůj účet. 2.2 Nástroje komunikačního mixu Význam komunikace v marketingu dokládá i skutečnost, že se stále častěji hovoří o marketingové komunikaci. Za tu bývá často pokládáno to, co v marketingovém mixu obvykle zahrnuje propagace, respektive komunikační mix. Jednotlivé názory na propagaci jsou různé z pohledu různých autorů. Základní nástroje propagace j sou však u všech stejné, někteří autoři pak o některé prvky marketingového mixu základní strukturu rozšiřují. Čtvrté P, tedy propagace, pokrývá veškeré komunikační nástroje, které mohou cílovému publiku předat nějaké sdělení. Philip Kotier začleňuje tyto nástroje propagace do pěti širších kategorií: Kotier P.: Marketing podle Kotlera, Management press, Praha 2000, str

19 reklama - inzeráty v tisku a reklamy v audiovizuálních médiích, reklamní nápisy, symboly a logá, plakáty a letáky atd. podpora prodeje - soutěže, sázky, hry, veletrhy a prodejní výstavy, prezentace, kupóny, slevy, odměny a dary public relations - projevy, semináře, publikace, sponzorské dary, společenské vztahy, podnikové časopisy, veřejné akce prodejní personál - prodejní prezentace, prodejní porady, pobídkové programy, vzorky, veletrhy a prodejní výstavy přímý marketing - katalogy, telemarketing, adresné zásilky, elektronické nákupy, televizní nákupy, elektronická pošta, hlasová pošta Jana Nagyová zdůrazňuje, že v teorii a praxi se vyskytují různá třídění a řazení nástrojů propagace. Většinou je toto třídění poplatné specializací autora (v teorii) nebo v praktické kvalifikaci autora (podle jeho pracovního zařazení, znalostí a preferencí). Sama autorka rozděluje komunikační mix na osobní prodej a neosobní prodej. 15 Osobní prodej - definuje jako presentaci výrobků nebo služby při osobní komunikaci s potenciálním kupujícím. Neosobní prodej - zahrnuje reklamu, podpory prodeje a public relations. Miroslav Foret se tradičně opírá o následující čtyři hlavní nástroje: 16 reklama - jako placená forma neosobní prezentace výrobků podpora prodeje - představující krátkodobé podměty pro zvýšení nákupu nebo prodeje produktu public relations - jako vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, zejména prostřednictvím aktivní publicity ve sdělovacích prostředcích osobní prodej - reprezentovaný přímou osobní komunikací s potenciálními zákazníky Komunikace s návštěvníky souvisí s požadavkem informovat je o správném produktu. Vytvoření atraktivního produktu, ocenění přiměřenou cenou a zpřístupnění na trhu cestovního ruchu nestačí. Návštěvník destinace musí být informován a motivován tak, aby se začal o destinaci zajímat. Komunikace se uskutečňuje pomocí různých komunikačních technik. Tyto 15 Nagyová I: Marketingová komunikace není pouze reklama, Nakladatelství VOX, Praha 1999, str Foret M: Marketingová komunikace. Vydala Masarykova universita, Brno 1997, str

20 techniky tvoří komunikační mix. Alžběta Kiráľová zahrnula do optimálního komunikačního mixu tyto prvky: 17 reklama direct mail publicita public relations podpora prodeje Aby byl komunikační mix účinný, není nejdůležitější jak jsou jeho jednotlivé nástroje definovány. Důležité je jejich správné použití. Výhody a nevýhody, formy a možnosti použití jednotlivých nastrojuje uvedeno v následujících kapitolách Reklama 18 Reklama jako nepřímá forma komunikace může být v destinaci velmi efektivní, protože obsáhne velký počet existujících i potenciálních návštěvníků při relativně nízkých nákladech, je možné ji několikrát opakovat a skýtá nepřeberné možnosti tvůrčího zpracování. K nevýhodám reklamy patří obtížnost měření efektivnosti vynaložených prostředků, problémy při získání zpětné vazby, vyvolání akce u přijímatele komunikačního sdělení, jakož i pasivitu přijímatelů vůči přemíře komunikačních sdělení. Úkolem reklamy je popsat destinaci způsobem, který bude přitahovat cílový segment, přičemž komunikační sdělení musí být napsáno nebo namluveno řečí návštěvníka. V této souvislosti je třeba znát psychografický profil návštěvníka, protože informace o životním stylu a osobních charakteristikách umožní zvolit správnou formu reklamy. Vzhledem k náročnosti vedení reklamní kampaně je možno doporučit, aby sdružení cestovního ruchu reklamní kampaň připravilo ve spolupráci s reklamní agenturou, dohlíželo na její realizaci, kontrolovalo její průběh a spolu s agenturou ji vyhodnotilo. Cílem reklamní kampaně je změna v postojích, názorech, trendech myšlení či informovanosti návštěvníka. Protože účinek a výsledky kampaně se vážou na delší časové období, sdružení 17 Kiráľová A.: Marketing destinace cestovního ruchu, Ekopress, s.r.o., Praha, 2003, str Kiráľová A.: Marketing destinace cestovního ruchu, Ekopress, s.r.o., Praha, 2003, str

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Diplomová práce Bc. Markéta Humlíčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Filip Jána Průzkum spokojenosti hostů konkrétního hotelu Diplomová práce 2013 Průzkum spokojenosti hostů konkrétního hotelu Diplomová práce Filip Jána Vysoká

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více