Komunikační strategie vybrané destinace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační strategie vybrané destinace"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí práce: Ing. Martin Sauer Brno, duben 2006 digitálně podepsáno Digitally signed ď\ stredisko Sľ f vedeckých ^6 0 5 informaci

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Akademický rok: 2005/2006 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Veronika Klaudová Regionálni rozvoj a správa Název tématu: Komunikační strategie vybrané destinace Communication strategy of selected destination Zásady pro vypracování: Cíl práce: Cílem práce je vypracovat komunikační strategii a v jejím rámci navrhnout komunikační mix vybrané destinace. Problémová oblast: Cestovní ruch, destinační marketing, regionální rozvoj Postup práce a použité metody: Při tvorbě diplomové práce doporučuji věnovat pozornost následujícím problémovým oblastem: - Teoreticko-metodologická východiska komunikační strategie destinace - Analýza současné komunikační politiky destinace - Cíle komunikační strategie destinace - Návrh komunikační strategie a komunikačního mixu vybrané destinace. Při zpracování práce může autorka využít následující metody: deskriptívni pro popis současné situace, metody analyticko-syntetické pro analýzu dostupných informačních zdrojů a následnou syntézu získaných poznatků. Dále může autorka použít metody analogie, případně může také využít metod statistického zpracování dat.

3 Rozsah grafických prací: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah průvodní zprávy: cca stran Seznam odborné literatury: WTO: Marketing Tourism Destinations Online, 1999 Kiráľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu, Praha: Ekopress, 2003 Morisson, A. M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Praha: Victoři a Publishing, 1995 Morgan, N. - Pritchard, A. - Pride, R.: Destination branding, Oxford: Elsevier, 2004 Buhalis, D.: etourism, Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2003 Zelenka, J. a kol.: Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu www stránky Canadian Tourist Commission, VisitBritain, Welsh Tourist Board, Scotland Tourist Board Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Šauer Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: 18. března dubna 2006 doc. RNDr. Milan Figurka, CSc vedoucí katedry regionální ekonomie a správy ESF MU v Brně doc. JUDr. Ivan Malý, CSc děkan ESF MU v Brně V Brně dne: 19. března 2005

4 Jméno a příjmení autora: VeronikaKlaudová Název diplomové práce: Komunikační strategie vybrané destinace Název práce v angličtině: Communication strategy of selected destination Katedra: Regionální rozvoj a správa Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Sauer Rok obhajoby: 2006 Anotace Předmětem diplomové práce Komunikační strategie vybrané destinace" je návrh komunikačního mixu vybrané destinace. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá postavením marketingu v destinaci a komunikačním mixem, jeho cíly a nástroji. Praktická část je zaměřena na vymezení cílové destinace, analýzu současných marketingových aktivit a analýzu poptávky. Dále je navržen produkt, definovány cíle komunikační strategie a navržen optimální komunikační mix. Annotation The subjekt of the diploma thesis: Communication strategy of selected destination" is proposal of communication mix of selected destination. The diploma thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the role of marketing in destination and communication mix with its aims and tools. The practical part is concentrated on definition of final destination, the analysis of present marketing activities and the analysis of demand. In the next part the product is designed, is defined aims of the communication strategy and is designed the optimal communication mix. Klíčová slova Komunikační mix, reklama, podpora prodeje, public relations, cestovní ruch, destinace, produkt Keywords Communication mix, advertising, support of sales, public relations, tourist trade, destination, product

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Komunikační strategie vybrané destinace vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Sauera a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 11. dubna 2006 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Martinu Sauerovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými pnspěl k vypracování této diplomové práce.

7 OBSAH ÚVOD 8 1 VYUŽITÍ MARKETINGU V DESTINACI CESTOVNÍHO RUCHU CHARAKTERISTIKA DESTINACE MARKETINGOVÁ KONCEPCE DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 13 2 KOMUNIKAČNÍ MIX CÍLE KOMUNIKAČNÍHO MIXU NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍHO MIXU Reklama Direct mail Publicita Public relations Podpora prodeje VÝHODY A NEVÝHODY NÁSTROJŮ KOMUNIKACE INFORMAČNÍ NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍHO MIXU Internet a www stránky Ostatní informační nástroje 32 3 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ DESTINACE VYMEZENÍ TURISTICKÝCH OBLASTÍ PODLE RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČSR Z ROKU VYMEZENÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ A OBLASTÍ PODLE ČESKÉ CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU VYMEZENÍ DESTINACE PODLE MARKETINGOVÉ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU VYMEZENÍ DESTINACE PODLE AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA OPAVSKU 38 4 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE OBECNÉ PŘEDPOKLADY DESTINACE SOUČASNÉ MARKETINGOVÉ AKTIVITY ANALÝZA KONKURENCE 46 5 ANALÝZA POPTÁVKY ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI SEGMENTACE TRHU VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY 53 6 NÁVRH PRODUKTU TURISTICKÉ CÍLE A ATRAKTIVITY ZAHRNUTÉ DO PRODUKTU KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A JINÉ AKTIVITY ZAHRNUTÉ DO PRODUKTU SLUŽBY ZAHRNUTÉ DO PRODUKTU 58 7 TVORBA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE DESTINACE DEFINOVÁNÍ CÍLE KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE POUŽITÍ NÁSTROJŮ KOMUNIKAČNÍHO MIXU NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO MIXU Propagační plán Průběžná fáze komunikačního mixu 68 ZÁVĚR 71 SEZNAM GRAFŮ 72 SEZNAM TABULEK 73 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 74

8 ÚVOD Cestovní ruch je ve světě považován za odvětví budoucnosti. Představuje komplexní hospodářsko-ekonomické odvětví, které významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický rozvoj regionů, podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a v neposlední řadě podporuje i investiční aktivitu v regionech. Vzhledem k tomu, že mi na rozvoji regionu ve kterém žiji záleží, bylo důvodem výběru tohoto tématu i možnost spolupráce s orgány města a snaha uplatnit se v budoucnu v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Cílem práce je vypracovat komunikační strategii a v jejím rámci navrhnout komunikační mix vybrané destinace. Marketingový mix je složen z tzv. 4P - Price, Place, People a Promotion. A právě promotion, nebo-li komunikací se zabývá převážná část marketingového mixu. Také komunikační mix pracuje, podobně jako marketingový mix s řadou nástrojů, pomocí kterých se proces komunikace tvoří a udržuje, aby byly naplňovány jednotlivé cíle organizace. Teoretická část je zaměřena na deskripci teoretických východisek komunikačního mixu. V rámci první kapitoly je nejprve představen obecně marketing jako teoretická disciplína a jeho využití v cestovním ruchu. Dále je zde charakterizována destinace, v rámci které je marketing aplikován. V další části úvodní kapitoly je popsána marketingová koncepce destinace. Popisuje postup její tvorby a poukazuje na její podstatu. Druhá kapitola je věnována komunikačnímu mixu. Protože vypracování komunikačního mixu je cílem diplomové práce, je této problematice věnovaná podstatná část teoretické části. Nejdůležitější při tvorbě komunikačního mixu je definice cílů, kterých chce organizace aplikací mixu dosáhnout, proto se jimi zabývá hned první část druhé kapitoly. V další části následuje popis jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. Ty se mohou z pohledu jednotlivých autorů lišit. Optimální komunikační mix tvoří pět nástrojů: reklama, direct mail, publicita, public relations a podpora prodeje. Informační technologie jednoznačně ovládly každodenní život ve všech směrech a ani cestovní ruch nemůže zůstat pozadu, a proto je jim věnována samostatná část kapitoly. 8

9 Třetí kapitola, která začíná praktickou část práce, se týká vymezením zájmového území. Je potřeba definovat cílovou destinaci v rámci které pak bude navržen produkt. Aby byl komunikační mix správně navržen, je potřeba znát současnou situaci v destinaci. Důležité je nejen analyzovat obecné předpoklady destinace, ale především se musí zhodnotit současné marketingové a komunikační aktivity. K tomu nám slouží SWOT analýza, která je součástí čtvrté části. Pro popis současné situace je použita deskriptívni metoda. Následuje analýza poptávky. Výsledkem analýzy je definice cílové skupiny. Pro tuto analýzu byla použita mimo jiné i metoda statistického zpracování dat. Před vlastní tvorbou komunikační strategie je třeba navrhnout produkt, který má být propagován. Konkrétními turistickými cíly a atraktivitami, společenskými a kulturními událostmi a službami, jež jsou součástí navrhovaného produktu, se zabývá šestá část práce. Poslední kapitola je věnována návrhu komunikační strategie. Nejdříve je nutné definovat cíle a nástroje komunikačního mixu, pomocí kterých jsou cíle naplňovány. Další část kapitoly obsahuje navrhovaný komunikační mix, který je cílem této diplomové práce. Komunikační mix je rozdělen na dvě části. V první je propagační plán a druhou část tvoří průběžná fáze komunikačního mixu. Propagační plán je tvořen na jednotlivé měsíce během roku. Tabulka je sestavena z pěti sloupců. Jednotlivé sloupce obsahují prvek propagačního mixu, zvolený nástroj propagace, propagační aktivita a finanční náročnost dané propagační aktivity. Průběžná fáze mixu je zaměřena hlavně na tvorbu internetových stránek, které jsou dnes základem úspěchu. Při návrhu vzhledu webových stránek bylo využito metody analogie, v rámci které byly srovnávány stávající prezentační stránky s internetovými stránkami jiných, již úspěšně fungujících destinací. Dále jsou zde uvedeny náměty na propagační prostředky, které současně slouží pro prodej a doplňují tak celou nabídku a propagaci destinace. 9

10 1 VYUŽITI MARKETINGU V DESTINACI CESTOVNÍHO RUCHU Marketing jako teoretická disciplína se poprvé začal uplatňovat začátkem 20. století v USA, ale jeho skutečný rozvoj v celosvětovém měřítku nastal až po druhé světové válce. V současné době existuje více než padesát definicí marketingu, přičemž za nejkomplexnější lze považovat definici P. Koti era: Marketing je analýza, plánování, implementace a kontrola pozorně formulovaných programů vytvořených za účelem dobrovolné výměny hodnot s vybraným segmentem trhu a v zájmu dosažení cílů organizace." 1 Z uvedené definice vyplývá, že marketing není činnost vykonávaná jen oddělením marketingu, nebo dokonce jednotlivcem. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch má svá určitá specifika, je i marketing cestovního ruchu trochu odlišný. A. M. Morrison definuje marketing cestovního ruchu jako plynulý proces plánování, zkoumání, naplňování, kontroly a vyhodnocování činností potřebných k zajištění jak zákazníkových potřeb a požadavků, tak i cílů organizace. K dosažení největší účinnosti vyžaduje marketing úsilí každého jednotlivce a jeho účinnost se dále může zvýšit či snížit činností dalších komplementárních organizací. 2 Při aplikaci marketingu v cestovním ruchu je nutné vycházet především z následujících specifik cestovního ruchu: cestovní ruch je výrazně závislý na geografickém (rekreačním) prostředí danosti daného prostředí jsou předpokladem pro výběr vhodné cílové skupiny, která bude své potřeby v uvedeném prostředí uspokojovat - v cestovním ruchu vystupují jako subjekty trhu, kromě podniků cestovního ruchu, i destinace cestovního ruchu - světadíl, stát, region, středisko (obec); rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politicko-správním prostředím - podstatou cestovního ruchu je uspokojování specifických potřeb člověka 1 Kotier, P.: Marketing for Nonprofit Organizations. New Jersey, Englewood Cliffs Prentice Hall 1982, str.9, čerpáno z Kiraľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha, Ekopress, s.r.o Morrison, A. M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha, Victoria Publishing 1995, str

11 potřeby se v cestovním ruchu uspokojují zbožím a službami různých odvětví činnosti (např. hostinské služby, doprava, obchodní služby apod.), které na sebe navazují, často na sobě závisí a jsou tudíž vnímány jako komplex služeb - poznání uvedených služeb umožňuje co nejvíc přizpůsobit produkt potřebám a požadavkům vybrané cílové skupiny - produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad - v cestovním ruchu se projevuje, především v důsledku sezónnosti, ale i v souvislosti s módností, tradicemi a dalšími nepředvídatelnými faktory, zvýšená kolísavost mezi poptávkou a nabídkou - poptávka je v cestovním ruchu výrazně ovlivňována fondem volného času, disponibilními příjmy potenciálních účastníků cestovního ruchu, cenovou hladinou nabízených služeb, životním stylem, rozvojem techniky, apod. - nabídku v cestovním ruchu silně ovlivňuje rozvoj a využívání techniky a technologií těsný vztah mezi nabídkou a poptávkou se projevuje především při změně cen nabídky a při změně disponibilních příjmů potenciálních účastníků cestovního ruchu - pro cestovní ruch je charakteristický vysoký podíl živé práce Vzhledem k výše uvedenému, má cestovní ruch svá specifika. Proto je důležité aby se aplikací marketingových procesů zabývala organizace, která uváděné charakteristiky specifika dobře zná. V rámci cestovního ruchu tuto roli plní destinační management. Destinační management 3 je definován jako soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informačně - rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních spolků, sdružení a organizací. Jednotlivé produkty jsou navrhovány pro danou destinaci, proto je důležité, aby byla správně určena cílová destinace. Je třeba znát co je pro danou destinaci charakteristické a v čem se liší od konkurenčních oblastí. 3 Definice uváděná ve Výkladovém slovníku cestovního ruchu. Čerpáno z 11

12 1.1 Charakteristika destinace Destinace cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací. Podle WTO představuje destinace místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a službami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo skupina vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé přinášejí na trh. 4 Podle D.Buhalise je pro destinaci cestovního ruchu charakteristických šest komponentů, nazývaných též šest A", a to 5 Attractions - primární nabídka cestovního ruchu, která množstvím, kvalitou a atraktivitou vyvolává návštěvnost (přírodní, kulturně-historický potenciál, kulturněspolečenské akce) accessibility a ancillary services - všeobecná infrastruktura, která umožňuje přístup do destinace, pohyb za atraktivitami destinace (doprava, půjčovny aut), patří sem také služby využívané především místními obyvateli (telekomunikační, zdravotnické, bankovní apod.) amenities - suprastruktura a infrastruktura cestovního ruchu, které umožňují pobyt v destinaci a využití jejich atraktivit (ubytovací, hostinská, sportovně-rekreační, kulturně-společenská a jiná zařízení, cestovní kanceláře, informační kanceláře cestovního ruchu) available packages - připravené produktové balíčky activities - rozmanité atraktivity Různorodost podnikatelských subjektů působících v destinaci na jedné straně a existence konkurence a komplementární nabídkou na straně druhé vyvolává potřebu koordinovaného postupu na trhu cestovního ruchu. Takovýmto postupem je marketingová koncepce destinace cestovního ruchu. Zpracování, akceptace a aplikace reálné marketingové koncepce je základním předpokladem úspěšnosti destinace na trhu. 4 Viz: 5 Buhalis, D. Marketing the Competitive Destination of the Future. In:Tourism Management: Research Policie Praktice, 1/2000, str. 98, čerpáno z Kiraľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha, Ekopress, s.r.o. 12

13 1.2 Marketingová koncepce destinace cestovního ruchu Podstata marketingu destinace tkví v orientaci všech zainteresovaných subjektů na uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků destinace za účelem dosažení zisku. Úspěch destinace na trhu cestovního ruchu závisí na schopnosti identifikovat vlastní nabídku - produkt, potenciální návštěvníky (kteří disponují volným časem, penězi a chtějí navštívit destinaci), cílový trh, ohrožení a příležitosti na trhu a způsob, jak potenciální návštěvníky aktivovat k návštěvě destinace. Neoddělitelnou součástí tvorby marketingové koncepce je určení cílů. Nejdůležitější z cílů je definice mise (poslání) destinace - ucelená myšlenka, která zdůvodňuje nabídku destinace na trhu cestovního ruchu z hlediska návštěvníka. 6 Obsahuje zmínku o kvalitativní úrovni nabídky, chování destinace na trhu cestovního ruchu dnes i v budoucnu a o vybraném segmentu. Základem tvorby marketingové koncepce je určení marketingového cíle, který vychází z mise destinace a je určen pracovníkům podniku", tj. všem zainteresovaným na nabídce destinace. Dalším stupněm v hierarchii cílů jsou specifické marketingové cíle vztahující se k postavení destinace na trhu, k rentabilitě, finanční a sociální cíle, cíle ohledně tržní prestiže a společenského postavení destinace. Dosažení vytyčeného cíle předpokládá objektivní vyhodnocení východiskové pozice, tj. důkladnou analýzu primární a sekundární nabídky destinace. Analýza vnějšího prostředí destinace je analýzou makroekonomických faktorů, které mají vliv na úspěšnost destinace na trhu cestovního ruchu. V této souvislosti je nutné analyzovat ekonomické, politické, technologické, sociálně-kulturní a ekologické faktory. Důležitým vnějším faktorem, který má vliv na destinaci je i konkurenční nabídka. Vytvoření úspěšné marketingové koncepce předpokládá přizpůsobení nabídky potřebám a požadavkům návštěvníků destinace, a to na základě poznání jejich potřeb a požadavků, motivace, jakož i základních demografických, sociálně-ekonomických a psychografických charakteristik. 6 Viz: Heath, E., Wall, G.: Marketing Tourism Destinations. A Strategic Planning Approach. New York, Wiley 1992, str , čerpáno z Kiraľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha, Ekopress, s.r.o.,

14 Na základě analýzy potřeb a požadavků návštěvníků je možno uskutečnit segmentaci trhu, tj. rozdělit trh na určité homogenní skupiny lidí - segmenty, které mají relativně stejné potřeby a požadavky, úroveň spotřeby, očekávání vzhledem k destinaci a je možné je oslovit prostřednictvím společných komunikačních médií. Cílovým segmentem v cestovním ruchu označujeme takový, kterému je možno destinaci prodat" nejlépe. Každý vybraný segment je nutné otestovat 7 s ohledem na měřitelnost, přístupnost, početnost, jedinečnost, stabilitu, konkurenceschopnost a vhodnost. Na základě výsledků uskutečněného výzkumu sdružení cestovního ruchu vypracuje marketingovou strategii destinace. Podstatou marketingové strategie je najít atraktivní možnosti na trhu za účelem dosažení zisku. Marketingová strategie je obrazem toho, jaké aktivity bude sdružení na vybraném trhu cestovního ruchu vyvíjet a jaké nástroje k dosažení cílů využije. Marketingová strategie je plánem, který obsahuje varianty možného rozvoje a uvádí principy kjejich dosažení. Takto definovaná marketingová strategie vyhovuje podmínkám cestovního ruchu. Součástí marketingové strategie je marketingový mix - soubor kontrolovatelných proměnných, které sdružení cestovního ruchu aktivizuje v zájmu uspokojení potřeb a požadavků vybraného segmentu trhu. Marketingový mix tvoří produkt, cena, distribuční cesty a způsob komunikace s návštěvníky. 8 Důležitou roli při poskytování služeb v destinaci sehrávají lidé, a to nejen zaměstnanci podniků a firem, státní správy a místních samospráv, ale i místní obyvatelé. V souvislosti s uvedeným budeme lidský faktor považovat za další, pátou součást marketingového mixu. 9 7 Viz např.: Kerin, R.A., Petersen, R. A.:Perspectives on marketing Management. Boston, Allyn and Bacon 1983, str 15, čerpáno z Kiraľová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha, Ekopress, s.r.o., Tzv. 4P- produkt, price, place, promotion 9 Názory na počet součástí marketingového mixu se v literatuře různí, i když všichni autoři za základ považují tzv. 4P. například A. M. Morrison vyčleňuje další 4P, a to lidi (people), vytváření balíčků (packaging), tvorbu programů (programming) a spolupráce (partnership). Viz blíže: Kortison, A. M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha, Victoria Publishing 1995, str

15 2 KOMUNIKAČNÍ MIX V marketingovém přístupu nejde pouze o to produkt vyrobit, ale také ho náležitě představit zákazníkům. Celý marketing je založen na komunikaci. Staví na neustálé komunikaci se zákazníkem. Proto je tak nutné vytvořit některé základní předpoklady marketingové komunikace: 10 podnik musí mít nejprve vypracovanou podnikovou identitu, kulturu a image, vycházející z celkové vize na základě všech poznatků j e třeba definovat zákazníka konkrétně stanovit strategii a z ní vyplývající cíle komunikace se zákazníkem vytvořit nabídku, která splňuje požadavky a představy zákazníků, přináší mu očekávaný užitek a výhody vymezit pozici a srovnat nabídku s konkurencí určit zákazníkem pochopenou a akceptovatelnou cenu provést distribuci umožňující zákazníkovi náležitě se s naší nabídkou seznámit a nakoupit Způsob komunikace s návštěvníky je v destinaci determinován především charakterem, počtem a koncentrací návštěvníků, informacemi, které vyžadují, charakterem a stádiem životního cyklu produktu, pozicí destinace na trhu, konkurencí, distribuční a cenovou strategií destinace, charakterem jednotlivých složek komunikačního mixu a finančními možnostmi destinace. Vzhledem k uvedenému je možno doporučit, aby při tvorbě komunikační strategie destinace sdružení cestovního ruchu dodrželo určitou postupnost kroků. Při výběru komunikační strategie je třeba brát v úvahu charakter přijímatelů komunikačního sdělení. Komunikační sdělení se liší podle toho, jestli je přijímatelem zprostředkovatel prodeje nebo návštěvník destinace. Přesná definice cíle, který chce sdružení aktivizací komunikačního mixu dosáhnout, je nevyhnutelné kvůli vyhodnocování a kontrole plnění přijaté strategie. Sdružení musí vědět, za jakým účelem vytváří komunikační mix, co od jeho aktivizace očekává, co musí udělat a jaké komponenty využít, aby bylo dosaženo cíle. 10 ForetM: Jak komunikovat se zákazníkem. Praha, Computer Press 2000, str

16 Vypracování rozpočtu na aktivizaci komunikačního mixu je z hlediska úspěšnosti strategie jeden ze základních kroků. Všeobecně platí, že komunikace s cílovým segmentem při zavádění nové destinace na trh cestovního ruchu je finančně náročnější, než komunikace už zavedené destinace s existující klientelou. Generálně platný recept na rozpočet komunikace v destinaci neexistuje. 11 Po definování cílů a určení rozpočtu na komunikaci s návštěvníky může sdružení vytvořit optimální komunikační mix. Efektivnost komunikační strategie destinace je možné vyhodnotit jen v případě, že by byly komunikační cíle jasně definovány, je možné porovnat očekávané výsledky s dosaženými a je možné využít výsledky výzkumu efektivnosti při budoucích strategických rozhodnutích. V zájmu dosažení efektivnosti a reálnosti komunikační strategie destinace je třeba komunikaci koordinovat. Jen koordinovaný a plánovaný postup při výběru složek komunikačního mixu přinese očekávaný užitek bez zbytečně vynaložených finančních prostředků. Sdružení musí vybírat vhodná témata pro komunikační sdělení tak, aby byla pravdivá, jasná a v souladu s charakterem a strategií destinace. Lež, kterou návštěvníci dříve či později odhalí, přinese destinaci více ztrát než zisku a poškodí její image na trhu cestovního ruchu. Jednou z nejefektivnějších forem komunikace je ústní doporučení destinace někým, kdo ji navštívil. Návštěvníci, kteří se budou v destinaci cítit dobře, doporučí její návštěvu svým přátelům a známým a sami ji znovu navštíví. Je třeba poznamenat, že komunikačnímu mixu není možné připisovat všemocnou sílu. Nástrojů marketingu je pět a jen jejich vzájemnou aktivizaci může destinace dosáhnout požadovaného výsledku a naplnění marketingové strategie. V rámci komunikace firmy, nebo organizace, najímají reklamní agentury, které jim vytvářejí účinné reklamy a specialisty na podporu prodeje, aby jim sestavili přitažlivé programy na povzbuzení prodeje. Dále využívají firem specializujících se na public relations, které jim 11 Zkušenosti z praxe říkají, že jednotlivá zařízení cestovního ruchu obvykle vyčleňují 3% z obratu na reklamu a další 3% na ostatní složky komunikačního mixu. 16

17 pomáhají vytvořit a rozvíjet image firmy. Pro většinu firem není už dnes otázkou jestli komunikovat, problémem je rozhodnout kolik věnovat na komunikační proces a jakým způsobem komunikovat. 2.1 Cíle komunikačního mixu Nejdůležitějším bodem při tvorbě komunikačního mixuje definování cíle, který chce sdružení aktivizací komunikačního mixu dosáhnout. Stanovení cílů je jedním z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí a musí proto vycházet ze strategických marketingových cílů a jasně směřovat k upevňování dobré pověsti firmy. Mezi tradičně uváděné cíle marketingové komunikace patří: 12 - poskytnout informace - vytvořit a stimulovat poptávku diferencovat produkt, firmu - ukázat hodnotu a užitek výrobku stabilizace obratu I samotná definice cílů marketingové komunikace, je z pohledu jednotlivých autorů různá. Podle M. Foreta je základním cílem propagace zvýšení odbytu na trhu, zvýšení zisku firmy. Podstata úspěšné propagace se potom hledá v umění přesvědčit druhé. Základním cílem komunikace je podle Kiráľové vytvořit poptávku po destinaci. Účelem komunikačního mixu destinace je: 13 - vyvolat návštěvníkovu pozornost - vyvolat v něm zájem o destinaci - vyvolat v něm touhu navštívit destinaci aktivizovat návštěvníka ke koupi Jednotlivé složky komunikačního mixu dokážou vyvolat v návštěvníkovi pozornost, zájem i touhu a aktivizovat ho ke koupi. Ale plánovité využití celého mixu se prostřednictvím komunikačního mixu snaží využít možnosti na trhu, ovlivnit a stimulovat vybrané segmenty k nákupu produktu. 12 Nagyova J.: Marketingová komunikace není pouze reklama, Nakladatelství VOX, Praha 1999, str Kiráľová A.: Marketing destinace cestovního ruchu, Ekopress, s.r.o., Praha, 2003 str. Ill 17

18 Ať už jsou z pohledu různých autorů důležité různé cíle komunikačního mixu, jedním z nejdůležitějších cílů je vytvoření image destinace. Destinační image (destination image) označuje to, jak veřejnost vnímá destinaci. Je to názor, dojem, představa, kterou si veřejnost udělá o destinaci na základě pohledu zvenku (tj. na základě určité věci, značky, osobnosti, události apod.) a určitých charakteristik, vlastního postoje, mínění jiných i osobní zkušenosti. Pod pojmem destinační image můžeme rozumět sumu dojmů a přesvědčení, které mají lidé o určitém místě. Image destinace vyplývá z její geografické polohy, historie, umění, hudby, známých osobností v daném místě. Také zábavný průmysl a média hrají důležitou roli v chápání lidí o určité destinaci. Pro správnou image destinace je potřeba definovat značku destinace (destination brand), kterou tvoří specifické jméno, pojem, označení, symbol, design nebo kombinaci těchto prvků pro produkty a služby, aby se odlišily od konkurence. V případě podobnosti konkurujících si destinací je osobitost značky hlavním nástrojem reklamy na odlišení konkurence. V případě, že není značka v komunikačním sdělení směrem k zákazníkovi dostatečně zdůrazněna, často se stává, že si návštěvníci sdělení spojí se značkou, která na trhu dominuje. Destinace tak poskytne dobrou službu své konkurenci, avšak na svůj účet. 2.2 Nástroje komunikačního mixu Význam komunikace v marketingu dokládá i skutečnost, že se stále častěji hovoří o marketingové komunikaci. Za tu bývá často pokládáno to, co v marketingovém mixu obvykle zahrnuje propagace, respektive komunikační mix. Jednotlivé názory na propagaci jsou různé z pohledu různých autorů. Základní nástroje propagace j sou však u všech stejné, někteří autoři pak o některé prvky marketingového mixu základní strukturu rozšiřují. Čtvrté P, tedy propagace, pokrývá veškeré komunikační nástroje, které mohou cílovému publiku předat nějaké sdělení. Philip Kotier začleňuje tyto nástroje propagace do pěti širších kategorií: Kotier P.: Marketing podle Kotlera, Management press, Praha 2000, str

19 reklama - inzeráty v tisku a reklamy v audiovizuálních médiích, reklamní nápisy, symboly a logá, plakáty a letáky atd. podpora prodeje - soutěže, sázky, hry, veletrhy a prodejní výstavy, prezentace, kupóny, slevy, odměny a dary public relations - projevy, semináře, publikace, sponzorské dary, společenské vztahy, podnikové časopisy, veřejné akce prodejní personál - prodejní prezentace, prodejní porady, pobídkové programy, vzorky, veletrhy a prodejní výstavy přímý marketing - katalogy, telemarketing, adresné zásilky, elektronické nákupy, televizní nákupy, elektronická pošta, hlasová pošta Jana Nagyová zdůrazňuje, že v teorii a praxi se vyskytují různá třídění a řazení nástrojů propagace. Většinou je toto třídění poplatné specializací autora (v teorii) nebo v praktické kvalifikaci autora (podle jeho pracovního zařazení, znalostí a preferencí). Sama autorka rozděluje komunikační mix na osobní prodej a neosobní prodej. 15 Osobní prodej - definuje jako presentaci výrobků nebo služby při osobní komunikaci s potenciálním kupujícím. Neosobní prodej - zahrnuje reklamu, podpory prodeje a public relations. Miroslav Foret se tradičně opírá o následující čtyři hlavní nástroje: 16 reklama - jako placená forma neosobní prezentace výrobků podpora prodeje - představující krátkodobé podměty pro zvýšení nákupu nebo prodeje produktu public relations - jako vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, zejména prostřednictvím aktivní publicity ve sdělovacích prostředcích osobní prodej - reprezentovaný přímou osobní komunikací s potenciálními zákazníky Komunikace s návštěvníky souvisí s požadavkem informovat je o správném produktu. Vytvoření atraktivního produktu, ocenění přiměřenou cenou a zpřístupnění na trhu cestovního ruchu nestačí. Návštěvník destinace musí být informován a motivován tak, aby se začal o destinaci zajímat. Komunikace se uskutečňuje pomocí různých komunikačních technik. Tyto 15 Nagyová I: Marketingová komunikace není pouze reklama, Nakladatelství VOX, Praha 1999, str Foret M: Marketingová komunikace. Vydala Masarykova universita, Brno 1997, str

20 techniky tvoří komunikační mix. Alžběta Kiráľová zahrnula do optimálního komunikačního mixu tyto prvky: 17 reklama direct mail publicita public relations podpora prodeje Aby byl komunikační mix účinný, není nejdůležitější jak jsou jeho jednotlivé nástroje definovány. Důležité je jejich správné použití. Výhody a nevýhody, formy a možnosti použití jednotlivých nastrojuje uvedeno v následujících kapitolách Reklama 18 Reklama jako nepřímá forma komunikace může být v destinaci velmi efektivní, protože obsáhne velký počet existujících i potenciálních návštěvníků při relativně nízkých nákladech, je možné ji několikrát opakovat a skýtá nepřeberné možnosti tvůrčího zpracování. K nevýhodám reklamy patří obtížnost měření efektivnosti vynaložených prostředků, problémy při získání zpětné vazby, vyvolání akce u přijímatele komunikačního sdělení, jakož i pasivitu přijímatelů vůči přemíře komunikačních sdělení. Úkolem reklamy je popsat destinaci způsobem, který bude přitahovat cílový segment, přičemž komunikační sdělení musí být napsáno nebo namluveno řečí návštěvníka. V této souvislosti je třeba znát psychografický profil návštěvníka, protože informace o životním stylu a osobních charakteristikách umožní zvolit správnou formu reklamy. Vzhledem k náročnosti vedení reklamní kampaně je možno doporučit, aby sdružení cestovního ruchu reklamní kampaň připravilo ve spolupráci s reklamní agenturou, dohlíželo na její realizaci, kontrolovalo její průběh a spolu s agenturou ji vyhodnotilo. Cílem reklamní kampaně je změna v postojích, názorech, trendech myšlení či informovanosti návštěvníka. Protože účinek a výsledky kampaně se vážou na delší časové období, sdružení 17 Kiráľová A.: Marketing destinace cestovního ruchu, Ekopress, s.r.o., Praha, 2003, str Kiráľová A.: Marketing destinace cestovního ruchu, Ekopress, s.r.o., Praha, 2003, str

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. Management informačních služeb v CR. Informace a zdroje informací. Turistická

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

5. Marketing ve stavebnictví

5. Marketing ve stavebnictví 5. Marketing ve stavebnictví Klíčová slova: Stavební trh, marketingový mix, produkt, public relations., Anotace textu: Modul se zabývá strukturou stavebního trhu z hlediska marketingu, charakterizuje marketingové

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Akční plán komunikace Městského

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 1 Specifikace služeb Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik: jsou zpravidla v{z{ny na využití určitého prostoru (n{vštěva měst a kulturních pam{tek, sjíždění řek, l{zeňsk{

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Udržitelný rozvoj venkova 2. Problémy rozvoje venkova 3. Marketing v cestovním ruchu 4. Marketingový mix venkovského cestovního ruchu

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti,

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti, Marketingový mix Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový mix, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více