zpráva o stavu geoparku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2001-2006 zpráva o stavu geoparku"

Transkript

1 zpráva o stavu geoparku informace o pøípravách vzniku geoparku na území Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska jako souèásti Èesko-Bavorského Geoparku

2 geopark geoloci _ kouzlo naší zemì Podoba našeho regionu byla po staletí utváøena pùsobením geologických procesù Zemì a generacemi obyvatel, kteøí v ní žili a žijí. Tyto aspekty dávají naší krajinì neopakovatelný charakter a kouzlo - genia loci. V rámci vznikajícího geoparku bychom se rádi, spoleènì s vámi, podíleli na uchování této jedineèné atmosféry regionu a pomohli objevit tohoto genia loci i návštìvníkùm našeho kraje, proto jsme pro naše aktivity zvolili název GeoLoci. Snahy o nalezení spoleèné cesty k zachování geologických a krajinných památek na území Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska a jejich využití nejen v cestovním ruchu, ale i pro vìdecké úèely, zapoèaly již v roce 2001, pouhý rok po definování pojmu "Evropský geopark" na mezinárodní konferenci o geologickém dìdictví, která se konala na ostrovì Lesbos v Øecku. Geopark je vpodstatì oblast s vybranou sítí geologicky zajímavých lokalit, není ale zamìøen pouze na geologii. Geopark je symbolem propojení místních subjektù, jejichž spoleèným zájmem je peèovat o zajímavé lokality v regionu, pøispívat ke zlepšování místního životního prostøedí, ekonomické sobìstaènosti regionu a udržitelnému rozvoji území obecnì. Souèástí èinnosti geoparkù jsou tedy nejen osvìtové aktivity, ale i organizování vycházek s prùvodcem, péèe o místní památky a s tím spojený rozvoj cestovního ruchu. Motivací k návštìvì takových regionù má být poznávání, nikoliv pouze rekreace. Program pro návštìvníky je veden zásadami ekoturistiky a poznávací turistiky. zpráva o stavu geoparku_obsah 02_úvod 03_èesko-bavorský geopark zapojené subjekty 04_realizované projekty 05_zpracované materiály 06_finanèní toky 07_lokality geoparku 12_subjekt geoparku 14_mezinárodní spolupráce a sítì 16_kontakty Tato zpráva pøedstavuje kroky, které byly uèinìny ve snaze pøipravit v našem regionu vznik geoparku podle standartù Sítì evropských geoparkù. Za pìt let pøípravných prací se podaøilo vybudovat pevné zázemí pro vznik geoparku, dát této myšlence konkrétní obrysy i jméno - GeoLoci.

3 èesko-bavorský geopark S pøíchodem nového tisíciletí se zrodila myšlenka vytvoøit v rámci pøeshranièní spolupráce Èesko-Bavorský Geopark. V roce 2001oslovili pracovníci Geo-Centra u Kontinentálního hlubinného vrtu v bavorském Windischeschenbachu, které projekt iniciovalo, nejdøíve partnery z Karlovarského kraje. O rok pozdìji se k pøípravám projektu pøipojil i Plzeòský kraj územím okresu Tachov, který sousedí jak s Bavorskem, tak s Karlovarským krajem. Dne 25. èervna 2003 bylo v Karlových Varech slavnostnì podepsáno Spoleèné prohlášení o podpoøe Èesko-Bavorského Geoparku hejtmany Karlovarského a Plzeòského kraje a zemskými rady ètyø bavorských okresù: Neustadt, Tirschenreuth, Wunsiedel a Bayreuth. Od té doby pracovní skupiny ve všech georegionech Èesko-Bavorského Geoparku pracují na pøípravì spoleèných projektù a žádosti o registraci do Sítì evropských geoparkù. zapojené subjekty Do pøíprav Geoparku na území Plzeòského kraje se dosud aktivnì zapojily pøedevším tyto subjekty: _Hornicko-historický spolek Planá _Hornicko-historický spolek Støíbro _MAS Èeský Západ - Místní partnerství _Mikroregion Konstantinolázeòsko _RECEPTT, obèanské sdružení _Sdružení Michalovy Hory _Sdružení za obnovu vesnice, Svojšín _Úterské obèanské sdružení BART a obce a mìsta: Bezdružice, Èernošín, Chodová Planá, Kladruby, Konstantinovy Láznì, Olbramov, Planá, Støíbro a Svojšín. Naše aktivity jsou podporovány také Krajským úøadem Plzeòského kraje a CHKO Èeský Les. Nìkolik dalších institucí a jednotlivcù se podílelo na pøípravách rùzných dílèích aktivit a poèítáme s jejich intenzivnìjším zapojení v následujícím období. Spolupráce bude vítána pøedevším v obcích, které byly vybrány jako tzv. pilíøe geoparku, a to nejen od obecních úøadù, ale i od místních iniciativ a spolkù a samozøejmé také podnikatelù. Spoleèné prohlášení hejtmanù a zemských radù o podpoøe Èesko-Bavorského Geoparku Všechny zúèastnìné strany se shodují na pøeshranièní spolupráci s cílem vyhlášení spoleèného mezinárodního Èesko-bavorského geoparku. Severozápadní èást Èeského masivu je z geologického hlediska jedna z nejzajímavìjších oblastí v celosvìtovém mìøítku. Geologické zvláštnosti pøíkladnì vypovídají o dìjinách Zemì a jejích vlivech na hospodáøské a kulturní aspekty trvající již staletí. To v sobì obsahuje geovìdní témata se svým aktuálním spoleèenským dopadem, jako krajinné formy pro infrastrukturu, krystalické, vulkanické a sedimentární horniny jako stavební materiál, pùdy pro lesní a zemìdìlské hospodaøení, pøírodní suroviny v hornictví, hydrogeologii a tektoniku pro vodní a lázeòské zdroje, až k výskytu zemìtøesení. Mezinárodní Èesko-bavorský geopark má sloužit jako fórum ke spoleèné nadregionální propagaci a identifikaci pro stávající i v budoucnu vzniklé zaøízení a aktivity. V Karlových Varech dne 25. èervna

4 realizované projekty V roce 2002 byl na objednávku Plzeòského kraje zpracován úvodní materiál "Geopark - sbìr informací z oblasti geologie". Poté následovaly, bohužel neúspìšné, snahy o získání finanèních prostøedkù na zpracování "Studie proveditelnosti geoparku na území Plzeòského kraje". Tu èásteènì nahradila až "Koncepce a marketingová strategie Geoparku GeoLoci", zpracovaná v rámci "Projektu vzniku Geoparku", realizovaného sdružením RECEPTT v letech významné milníky pøíprav geoparku 2000_definování pojmu Evropský geopark na konferenci v Lesbosu 2001_poèátek hledání možností spoleèné péèe o geologické dìdictví Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska 2002_pøizvání uvedeného georegionu ke spolupráci na pøeshranièním Èesko-Bavorském Geoparku 2003_podepsání Spoleèného prohlášení hejtmanù a zemských radù o podpoøe Èesko-Bavorského Geoparku 2004_zpracování katalogù geologických zajímavostí regionu 2005_realizace projektu "Pøíprava vzniku GeoParku" za podpory GS-SROP 2006_realizace projektu "Kapka Geo- Parku" za podpory Interreg IIIA 04 _studijní cesta do irských geoparkù Copper Coast a South Kerry V rámci pøíprav geoparku se uskuteènila øada dílèích jednání, a už v jednotlivých georegionech, nebo ve spolupráci s bavorskými partnery. Další jednání stále probíhají. Projekt vzniku Geoparku _ Spoleèný regionální operaèní program Díky podpoøe Evropské unie a Plzeòského kraje z grantového schématu SROP ve výši 504 tisíc Kè se podaøilo nejen zpracovat uvedenou Koncepci a marketingovou strategii, ale i navrhnout logo GeoLoci a zpracovat grafický manuál. Projekt zahrnoval také rozšíøení expozice Hornického muzea v Plané do novì vybudované pøístavby a instalaci exponátù ve vznikajícím Hornickém skanzenu ve Støíbøe. V obou mìstech byly také uspoøádány tøi hornické slavnosti s mezinárodní úèastí. Kapka Geoparku _ Interreg IIIA Èeská republika - Bavorsko V únoru 2006 se podaøilo získat dotaci na další realizaèní fázi projektu geoparku, která tentokrát zahrnuje vybudování dvou nauèných stezek [Skalní defilé u Svojšína a Léèivé prameny v Konstantinových Lázních] a pøípravu dalších lokalit na realizaci [projektová dokumentace svedení minerálního pramene v Michalových Horách pøed budovu BergAmtu; Koncepce využití Vlèí hory u Èernošína a jejího okolí; Studie možností propojení Støíbra a Plané údolím øeky Mže a Tiché]. Souèástí projektu jsou samozøejmì také setkávání s bavorskými partnery a pøíprava dalších projektù. Celková výše podpory Evropské unie a Státního rozpoètu ÈR èiní pøes 726 tisíc Kè, projekt bude dokonèen v roce V souèasné dobì se pracuje na pøípravì nìkolika dalších projektù, pøedevším v Michalových Horách, Bezdružicích a Úterý. Je zpracovávána také Analýza úprav a prostupnosti krajiny území geoparku.

5 zpracované materiály V rámci realizovaných projektù byla již zpracována øada materiálù, souvisejících s pøípravami vzniku geoparku. Tyto dokumenty položily základ, na kterém se daøí dále rozpracovávat myšlenku geoparku: Geopark - sbìr informací z oblasti geologie Miroslava Válová _ 2002 Katalog geologicky nejzajímavìjších míst na území Plánska, Bezdružicka a Konstantinolázeòska RNDr. Jiøí Hlávka _ 2005 Katalog geologicky nejzajímavìjších míst na území Støíbrska, Èernošínska a Kladrubska Hornicko-historický spolek Støíbro _ 2005 Stavebnì-historický prùzkum bývalého Horního úøadu a radnice - Michalovy Hory Ing. Jan Woletz _ 2005 Studie proveditelnosti Projektu vzniku Geoparku Receptt _ 2005 Studie rekonstrukce - Hornické muzeum Michalovy Hory Ing. Rostislav Žalák _ 2005 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Geoparku GeoLoci Floky Design Studio _ 2006 Koncepce fungování a marketingová strategie Geoparku GeoLoci Trendsonde a Receptt _ 2006 Marketingová strategie regionu geoparku je dokumentem urèeným pøedevším pro obce, spolky a podnikatelské subjekty pùsobící v tomto regionu. V prvních kapitolách naleznete informace o geologických zajímavostech regionu, jejich potenciálu na trhu turistických produktù a o navrhovaném postupu jejich rozvoje. V dalších kapitolách jsou pak popsána možná využití tohoto potenciálu v turismu a navržen postup tvorby a prodeje turistických produktù. Tato èást se také dotýká otázky vhodných cílových skupin a marketingu pøizpùsobeného jejich vlastnostem a potøebám. Souèástí strategie je také vyhodnocení studií náštìvníkù regionu a následující studie tìch skupin návštìvníkù, které se ukázaly být nejpoèetnìjší. Tyto studie byly podkladem pro tvorbu marketingových postupù navržených pro region geoparku. Koncepce fungování geoparku byla zpracována na podkladì rešerší právních pøedpisù a zákonù, pøedpisù pro certifikaci geoparku do Sítì evropských geoparkù a v neposlední øadì na základì zkušeností již certifikovaných geoparkù. Tento dokument se zabývá otázkami vhodné právní formy pro vznikající subjekt geoparku, systémem øízení a provozu geoparku a také možnostmi financování jeho provozu. Všechny zpracované dokumenty jsou pokud možno struèné a jasnì strukturované, protože ti, kterým jsou urèeny jsou zpravidla velmi zamìstnaní a trpí nedostatkem èasu. dokumenty, které se v souèasné dobì zpracovávají a probíhající aktivity _Analýza úprav a prostupnosti krajiny pro území geoparku vèetnì analýzy potøeb komplexních krajinných úprav na základì Evropské úmluvy o krajinì _Koncepce využití Vlèí hory u Èernošína a okolí v rámci geoparku _Studie možností propojení Støíbra a Plané údolím øeky Mže _vytváøení nauèné stezky v Úterý a Léèivé prameny v okolí Konstantinových Lázní _vznik infocentra geoparku v rámci sítì ENVIC v Plzeòském kraji _tvorba propagaèní materiálù _pøíprava žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy BergAmtu v Michalových Horách na hornické muzeum a stylovou krèmu s ubytováním 05

6 pøehled dosavadních finanèních tokù v rámci geoparku _náklady [v tis. Kè] Geopark - sbìr informací z oblasti geologie [objednavatel Plzeòský kraj] _zpracování materiálu 35.0 celkem 35.0 Pøíprava projektu [realizátor Mikroregion Konstantinolázeòsko] _zpracování Katalogu geologicky zajímavých míst - Plánsko _zpracování Katalogu geologicky zajímavých míst - Støíbrsko _Stavebnì-historický prùzkum BergAmtu v Michalových Horách _zpracování žádosti do SROP vè. Studie proveditelnosti _administrace a koordinace projektu, režijní náklady celkem Projekt vzniku geoparku [realizátor obèanské sdružení Receptt] _rozšíøení expozice Hornického muzea v Plané 60.0 _instalace exponátù Hornického skanzenu ve Støíbøe 30.0 _Èesko-nìmecká hornická slavnost v Plané, _Slavnostní otevøení Hornického skanzenu ve Støíbøe, _Slavnost k 30. výroèí ukonèení tìžby rud ve Støíbøe, _výroba propagaèních materiálù Hornického muzea v Plané 25.0 _vytvoøení loga a grafického manuálu GeoLoci 20.0 _zpracování prùzkumu návštìvníkù Konstantinolázeòska a okolí 14.0 _Koncepce geoparku GeoLoci 34.3 _Marketingové strategie geoparku GeoLoci 96.4 _Studie rekonstrukce BergAmtu v Michalových Horách 3.2 _další odborné práce 19.1 _organizace setkání a semináøù 34.0 _administrace a koordinace projektu 30.0 _režijní náklady 31.2 _cestovné 17.8 celkem Kapka Geoparku* [realizátor obèanské sdružení Receptt] _vybudování nauèné stezky Léèivé prameny v okolí Konstantinových Lázní _vybudování nauèné stezky Spilitové skály u Svojšína _zpracování propagaèních materiálù k nauèným stezkám _projektová dokumentace k pramenu v Michalových Horách 50.0 _Koncepce využití Vlèí hory u Èernošína a okolí v rámci geoparku 80.0 _Studie možností propojení Støíbra a Plané údolím øeky Mže _setkávání s bavorskými partnery 20.0 _administrace a koordinace projektu 30.0 _režijní náklady 10.0 _cestovné 20.0 celkem *] pøedpokládaný rozpoèet - projekt bude dokonèen v roce 2007 _získané dotace a podpora [v tis. Kè] Geopark - sbìr informací objednávka Plzeòského kraje 35.0 celkem 35.0 Zpracování žádosti do SROP dotace Plzeòský kraj obec Bezdružice 2.2 obec Èernošín 2.4 obec Chodová Planá 3.9 obec Kladruby 3.0 obec Konstantinovy Láznì 2.0 obec Olbramov 0.2 obec Svojšín 1.0 mìsto Planá 11.8 mìsto Støíbro 16.5 celkem Pøíprava vzniku Geoparku dotace SROP [EU] dotace Plzeòský kraj [GS] HHS Planá 25.8 HHS Støíbro 28.8 Receptt 42.0 celkem Kapka GeoParku dotace Interreg IIIA [EU] 681,2 dotace Èeská republika 45.1 obec Konstantinovy Láznì 95.6 obec Svojšín 41.5 obec Èernošín 20.0 Sdružení Michalovy Hory 12.5 Receptt 12.4 celkem ostatní výdaje sdružení Receptt _registrace ochranné známky GeoLoci u Úøadu prùmyslového vlastnictví 6.0 _registrace doménového jména geoloci.cz,.de,.eu,.net 1.6 celkem 7.6 Dìkujeme všem uvedeným subjektùm a institucím za podporu realizace projektù geoparku. Mimoto byly vynaloženy desítky hodin dobrovolnické práce pøedevším èlenù zapojených sdružení a spolkù. I jim patøí velký dík a uznání za jejich práci. 06

7 lokality geoparku V rámci rozpracování Marketingové strategie byla zachována pùvodnì navržená struktura èlenìní území a interpretace dílèích lokalit. Snahou bylo vìnovat se všem oblastem víceménì rovnomìrnì. Byla také stanovena rozvojová èást území [zbývající území okresu Tachov], která bude postupnì zapojována, dle zájmu místních aktérù. Plánsko Dlouhodobá práce Hornicko-historického spolku v Plané na expozici Hornického muzea v Plané se Štolou Ondøeje Šlika je jedním z pilíøù Èesko-Bavorského Geoparku. Nutno pøipomenout, že právì díky tomuto spolku projekt Èesko-Bavorského Geoparku na území Plzeòského kraje nezapadnul a èlenové rady spolku se aktivnì podílejí na jeho rozvoji. Spolek každoroènì realizuje jeden èi více investièních projektù, smìøujících k celkovému rozvoji Hornického muzea a èinnosti spolku. V uplynulém roce byla dokonèena pøístavba Hornického muzea sloužící k rozšíøení expozice, byla vydána emise zlatých Šlikovských desetidukátù, spolek získal faksimile Šlikovských privilegií z konce 16. století. V Plané jsou také každoroènì poøádány Hornické slavnosti, které vzhledem k rostoucí navštìvovanosti zaèínají být již tradicí. Úspìšná je také spolupráce s nìmeckými spolky. V následujících letech by spolek rád zlepšil technické vybavení muzea a vytvoøil nauèné stezky po montánních památkách v okolí. V rámci projektu Kapka GeoParku vzniká perspektiva propojení Støíbra a Plané trasou zamìøenou na geologické, montánní, morfologické a botanické zvláštnosti údolí øek Mže a Tiché. Chodovoplánsko Na tomto území funguje jedna z turisticky nejatraktivnìjších lokalit geoparku - pivovarské sklepy rodinného pivovaru Chodovar a ruènì vytesané prostory restaurace Ve Skále. K celkovému zatraktivnìní oblasti a ke zlepšení služeb v turistickém ruchu výraznì pøispívají investièní akce pivovaru - v poslední dobì napø. otevøení hotelu U Sládka a Pravých pivních lázní. 07

8 S vedením rodinného pivovaru Chodovar byla již navázána spolupráce a sjednáno zaèlenìní restaurace Ve Skále do katalogu lokalit geoparku. Další perspektivou je obnova lokality Il-Sano u Dolního Kramolína nebo spolupráce pøi rekonstrukci budovy BergAmtu v Michalových Horách. Na pùdì Obecního úøadu Chodová Planá byla také vedena jednání o možnostech využití Michalových Hor, které pro Chodovou Planou spadají a byla sjednána spolupráce na rekonstrukci budovy bývalé pošty [BergAmtu] v Michalových Horách pro využití v rámci geoparku. Perspektivní se jeví možnost navázání spolupráce se zástupci bavorského mìsteèka Haimhausen u Mnichova, která navazuje na historický odkaz významného šlechtického rodu Haimhausenù. Ve spolupráci se Státním okresním archívem v Tachovì se podaøilo èásteènì zpracovat velké množství archivního materiálu k rekonstrukci dolování na Chodovoplánsku a Broumovsku. Obdobným zpùsobem byly získány také historické údaje k tìžbì železných rud v oblasti Holubína. Michalovohorsko Nejen existence nevyužitého památkovì chránìného objektu BergAmtu v centru bývalého hornického mìsteèka, ale i potenciální atraktivita území vedla k zámìru vytvoøit v této obci centrum geoparku GeoLoci. Díky spolupráci Obce Chodová Planá a Sdružení Michalovy Hory se daøí nacházet konkrétní podobu využití této lokality v rámci geoparku. Dle zpracovaného projektového zámìru by v následujících letech mìla být zrekonstruována budova BergAmtu, kde vznikne historická expozice muzea, sídlo subjektu GeoLoci, stylová hornická krèma a ubytovací zaøízení. Zapoèata byla také s pøíprava Nauèné stezky v okolí Michalových Hor se zamìøením na krajinu a hornictví. Pracuje se na úpravì pramene minerální vody Kyselka a v dalších etapách se pak pøipravuje vybudování kulturnì-spoleèenského areálu v pøírodì a zpøístupnìní nìkteré ze štol. Ve spolupráci se Státním okresním archívem v Tachovì bylo vyhledáno množství historických údajù o zdejším dolování, spolupráce byla navázána také s CHKO Slavkovský les a Mìstským muzeem Mariánské Láznì. 08 Bezdružicko V této oblasti je za nosné téma považováno zlatokopectví, jehož èetné pozùstatky nacházíme nejen v okolí Bezdružic, ale i napø. Køivcù. Spolupráce byla zahájena s Obcí Bezdružice a postupnì budou oslovovány také další spolky a podnikatelé. Kontaktován byl také Klub Èeských zlatokopù.

9 Perspektivnì je uvažováno o vytvoøení Nauèné stezky v okolí Køivcù po stopách zlatých horeèek. Souèasnì je pøipravován projektový zámìr vybudování repliky støedovìkého rýžovištì v okolí Bezdružic - letní školy v rýžování zlata. Uèinìny byly již konkrétní kroky k pøípravì celorepublikové soutìže v rýžování, spojené s kulturním programem, která by se mìla konat v létì 2007 ve spolupráci s Klubem Èeských zlatokopù a partnery z nìmeckého Goldkronachu. V rámci historického výzkumu bylo shromáždìno množství cenných historických dat o dolování grafitu u Øešína, bude iniciován archeologický prùzkum lokality Klášterský les. Konstantinolázeòsko Spolupráce byla již zahájena s Obcí Konstantinovy Láznì, osloveni budou také místní podnikatelé, pøedevším Léèebné láznì Konstantinovy Láznì, a.s., s nabídkou spolupráce v oblasti rozšíøení nabídky wellness programù. V rámci projektu Kapka GeoParku bude vybudována Nauèná stezka Léèebné prameny v okolí Konstantinových Lázní. Perspektivnì je uvažováno o využití èedièového lomu na Hradiš - ském vrchu pro volnoèasové aktivity. Podaøilo se také detailnì zdokumentovat lokalitu V Remíze u Nové Vsi. Útersko Spolupráce byla navázána s Úterským obèanským sdružením Bart, které ve spolupráci s Obcí Úterý pøipravuje nauènou stezku o místní architektuøe a geologických zajímavostech v okolí. V blízkosti støedovìkého mìsteèka se nachází Reitenbergerùv pramen, který by mìl být rovnìž zpøístupnìn. Dohledány byly také seriózní informace o domnìlém mincování v Úterý a perspektivnì je uvažována emise zlatých Úterských dukátù Matyáše Korvína. nosná témata jednotlivých pilíøù _Bezdružice _dolování a rýžování zlata v okolí _Èernošín _vulkanismus a jeho vliv na živou i neživou pøírodu _Chodová Planá _sklepy historického pivovaru a minerální pramen Il Sano _historické hornické mìsteèko Michalovy Hory _pozùstatky dolování støíbrných a olovìných rud _Kladruby _geomorfologie a pozùstatky dùlní èinnosti _Konstantinovy Láznì _hydrologie a minerální prameny _Planá u Mariánských Lázní _Hornické muzeum a Šlikova štola _Støíbro _Hornický skanzen _pozùstatky støíbrnorudného dolování _Svojšín _meandry øeky Mže a skalní defilé v okolí obce > plán využití jednotlivých lokalit geoparku GeoLoci je popsán v Marketingové strategii 09

10 10 Èernošínsko Obec Èernošín ve spolupráci s Hornicko-historickým spolkem Støíbro vytvoøila v novém InfoTuristickéhoParku galerii hornin z okolí. Spolupráce funguje i se studenty Univerzity Karlovy z Prahy. Jedním z modulù projektu Kapka GeoParku je navrhnout využití geologicky zajímavého fenoménu Vlèí hory, èemuž by mìl pøedcházet detailní výzkum ve spolupráci s vìdeckými institucemi [Univerzita Karlova, Èeský geologický ústav, Technická univerzita Mnichov]. Perspektivnì je poèítáno s vybudováním zaniklé Goethovy vyhlídky na Vlèí hoøe. Svojšínsko Díky spolupráce Obce Svojšín a místního Sdružení za obnovu vesnice se podaøilo zahájit práce i na Svojšínsku. Spolupráce byla navázána také s Popovickým Montanistickým Superklubem, který má k dispozici dokumentaci zdejšího dolu Otto. V roce 2006 byla vybudována nauèná stezka Sklaní defilé u Svojšína, zakonèená altánkem s vyhlídkou. Zpracovány byly dostupné materiály o historii dolování železných rud a kyzových bøidlic na Svojšínsku. Perspektivnì se uvažuje o druhé etapì nauèné stezky a pøípadném pokraèování údolím øeky Mže k Milíkovu. Hlavní atraktivitou Svojšínska ale zùstává dnes uzavøený dùl Otto, o jehož zpøístupnìní bude geopark nadále usilovat. Souèástí probíhající rekonstrukce zámku je i zámìr vytvoøení informaèního centra geoparku s pøípadnou expozicí. Støíbrsko Mìsto Støíbro se svými kulturnì-architektonickými památkami a historií dolování patøí k hlavním pilíøùm geoparku. Spolupráce zde byla zahájena s Hornicko-historickým spolkem Støíbro a s mìstem. Díky tomu se podaøilo vybudovat Hornický skanzen s pøístupnou štolou Prokop, který již po roce svého provozu patøí k neopomenutelným atraktivitám mìsta. Mimoto existuje expozice zamìøená na historii dolování v místním Mìstském muzeu a již døíve vybudovaná hornická nauèná stezka. Ta by mìla být do budoucna prodloužena a je uvažováno i o vybudování turistické hornické vleèky. Souèasnì se pracuje na stavbì provozní budovy skanzenu a jsou poøádány rùzné kulturní akce [Den evropského dìdictví apod.]. Další možnost nabízí pøipravované propojení Støíbra a Plané turistickou trasou podél øeky Mže, které bude navrženo v rámci projektu Kapka GeoParku.

11 Kladrubsko Ve spolupráci s místními obèany se pøipravuje obnovení místní nauèné stezky a její pøípadné rozšíøení. Spolupráce byla navázána také s obcí, která má mj. zájem revitalizovat bývalý žulový lom v nedalekém Milevu. Perspektivnì se nabízí možnost využití atraktivních sklepních prostor v areálu kladrubského kláštera, zvažovány jsou také možnosti využití zmínìného lomu v Milevu. V souèasnosti se jedná o možnosti vytvoøení informaèního centra geoparku GeoLoci na Kladrubsku. jihozápadní èást Tachovska_rozvojová zóna V loòském roce, kdy byla zpracovávána Marketingová strategie geoparku GeoLoci, nebyla dostateènì známá strategie ochrany pøírody novì vznikající CHKO Èeský les, ani zájem místních subjektù. Proto byla otázka zaèlenìní nìkterých zajímavých lokalit v jihozápadní èásti okresu Tachov do struktury geoparku ponechána otevøená [rozvojová zóna]. S ohledem na vytvoøení návaznosti na území Bavorské èásti Èesko-Bavorského Geoparku a po navázání pozitivní spolupráce se Správou CHKO Èeský Les se uvažuje o zahrnutí této èásti Tachovska do území geoparku GeoLoci. Perspektivnì jsou zajímavé pøedevším lokality Svìtecký vrch, 11

12 založení subjektu geoparku Jak jsou hodnoceny jednotlivé koncepèní námìty? gastronomie zdraví a lázeòství historické památky turistické stezky a okruhy nauèné stezky kvìtena a zvíøectvo geomorfologické zajímavosti 12 procházky s prùvodcem projížïky na kole s prùvodcem jezdecké kurzy a vyjížïky aktivní dovolená geomantické vycházky kultura Aktivity návštìvníkù regionu pìší turistika _ 44% odpoèinek _ 35% cykloturistika _ 24% kultura _ 24% léèba v lázních _ 19% Pro efektivní a trvale udržitelné fungování geoparku je zapotøebí jasnì definovat nejen náplò jeho èinnosti, ale také ekonomickou udržitelnost a vhodnou právní formu budoucího subjektu, která bude umožòovat perspektivní rozvoj geoparku. Geopark by mìl svojí hlavní ideovou èinnost, u které se pøedpokládá neziskový charakter, vhodnì kombinovat s ekonomickými aktivitami, které budou zajiš ovat jeho financování. Jako vhodná právní forma neziskového subjektu geoparku GeoLoci se jeví tzv. obecnì prospìšná spoleènost [o.p.s.], nebo právì tato forma umožòuje vykonávat všechny aktivity, které by mìl nový subjekt mít ve své náplni - tedy zejména koordinovat a propagovat èinnost geoparku, dále zpøístupòovat a rozvíjet jednotlivé atraktivity, hledat vhodné finanèní zdroje pro taková opatøení a administrovat jejich realizace. Zakladateli o.p.s by mìly být subjekty, zainteresované na rozvoji geoparku, tedy pøedevším obce, neziskové organizace a podnikatelé, ale i jednotlivci, kteøí do ní také, dle svých možností, vloží prvotní finanèní vklad [formou tzv. kuxù] a jmenují Správní radu, složenou pøedevším z odborníkù na jednotlivé oblasti, kterými se bude geopark zabývat [viz návrh struktury Správní rady na protìjší stranì]. Tento prvotní vklad bude každoroènì doplòován pravidelnými pøíspìvky zakladatelù a pøispìvovatelù [tzv. cupusy], a bude sloužit pøedevším k financování pøípravy projektù a jejich kofinancování. Ziskovou èinnost by mìl v ideálním pøípadì zajiš ovat podnikatelský subjekt, nejlépe spoleènost s ruèením omezeným [s.r.o.]. Ten by se mìl zabývat pouze prodejem turistických produktù, koordinací prùvodcovských aktivit, zajiš ováním zájezdù apod. Nabízené turistické produkty by mìly vzniknout za spolupráce obou subjektù. Hlavní výhodou dvou oddìlených subjektù je, že podnikající subjekt není vázán na komplikované a ne právì pružné struktury neziskového subjektu

13 a vytváøení zisku není vázáno dalšími pøedpisy. Zatímco neziskový subjekt má dostateènì velkou základnu pro zvládaní komplexních úloh, které musí certifikovaný geopark splòovat, má také možnost žádat o pøíspìvky a dotace ze státního i evropského rozpoètu, jeho povaha a struktura se však pøímo nehodí pro samostatné jednání na volném trhu. Aby bylo fungování skuteènì efektivní, je zapotøebí, aby každý z obou subjektù mìl vlastního zamìstnance, zpoèátku tøeba i na èásteèný úvazek, který by zajiš oval potøebné aktivity a plnì se soustøedil pouze na vykonávanou èinnost a øídil se rozhodnutími Správní rady, resp. Øeditele. Možná se nabízí otázka proè vlastnì zakládat další subjekt, když máme již fungující mikroregiony, místní akèní skupinu a další sdružení. Tento návrh vychází pøedevším ze zkušeností s administrací projektù, ve kterých je zapojeno více partnerù a také potøeby jasnì oddìlit strukturu a fungování geoparku od zmínìných institucí, aby bylo úèelné a prùhledné a umožòovalo také pøímé zapojení všech typù subjektù. Døíve jmenovaná uskupení mají sice také možnost èerpat veøejné finanèní prostøedky, ale pøedpokládané projekty geoparku se nebudou vždy shodovat s územím pùsobnosti tìchto subjektù, nebo budou zahrnovat i další partnery a tak jejich ochota k zastøešení takového projektu mùže být pomìrnì malá, protože veškerou zodpovìdnost a tedy i celé riziko by nesli jako žadatel sami. Také náplò èinnosti tìchto subjektù je odlišná a jejich personální kapacity jsou plnì vytíženy. Z tìchto dùvodù považujeme za nutné vytvoøit samostatný subjekt geoparku GeoLoci, který bude mít jasnì definovanou úlohu, vycházející z náplnì èinnosti geoparku, bude schopen realizovat integrované projekty, které budou pøínosné pro více zapojených subjektù a bude také rovnocenným partnerem pro Karlovarský kraj a GEO-Centrum pøi KTB v rámci Èesko- Bavorského Geoparku. návrh složení Správní rady o.p.s. _výbor péèe o místní prostøedí a osvìtu _èlen rady pro oblast ochrany pøírody a péèe o pøírodní památky _èlen rady pro oblast kulturnì-historických a technických památek _èlen rady pro oblast osvìty a spolupráce se školami a veøejností _výbor vìdy a výzkumu _èlen rady pro oblast spolupráce s vysokými školami a vìdeckými institucemi _èlen rady pro oblast geologie, ekologie a botaniky _èlen rady pro oblast archeologie a historie _výbor marketingu a podpory turismu _èlen rady pro oblast hospodáøského rozvoje území, cestovní ruch a kvalitu služeb _èlen rady pro oblast rozvoje a koordinace atraktivit geoparku a spolupráci se samosprávou _èlen rady pro oblast public relations a spolupráci [v regionu i navenek] a organizaci akcí pro veøejnost 13

14 èlenové pracovní skupiny Èesko-Bavorský Geopark [ÈBG] _Karlovarský kraj _RNDr. Jiøí Babùrek, PhD. Èeský geologický ústav _Ing. Pavel Beran Krajské muzeum Sokolov _Mgr. Ivo Kováè Krajský úøad Karlovarského kraje _Jiøí Loskot manažer ÈBG za Karlovarský kraj _RNDr. Jaromír Tvrdý GP sdružení pro geologii _Plzeòský kraj _Jan Florian RECEPTT_obèanské sdružení _RNDr. Jiøí Hlávka Hornicko-historický spolek Planá _Lucie Mantelová RECEPTT_obèanské sdružení _Miroslava Válová Mikroregion Konstantinonlázeòsko _Bavorsko _Dipl. Geogr. Gerhard Hänsel GEO-Centrum pøi KTB _Dr. Andreas Peterek koordinátor ÈBG za bavorskou èást RNDr. Jiøí Hlávka _ odborný garant Narodil se 25. ledna 1958 v Nymburce. V letech 1973 až 1977 vystudoval Støední prùmyslovou školu v Pøíbrami, obor Geologie a dùlní mìøictví, v roce 1986 získal doktorát na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy v Praze v oboru Geologie všeobecná a ložisková. Od roku 1977 se vìnuje historii tìžby nerostných surovin v západních Èechách. Od roku 1995 je èlenem rady Hornickohistorického spolku v Plané a od poèátku pùsobí jako odborný garant projektu Èesko-Bavorský Geopark za území Plzeòského kraje. V souèasnosti pracuje na Správì CHKO Èeský les. mezinárodní spolupráce V rámci Èesko-Bavorského Geoparku úspìšnì funguje pøeshranièní spolupráce s bavorskými partnery, která byla v èervnu roku 2003 stvrzena Spoleèným prohlášením hejtmanù a zemských radù [viz. strana 3]. Od té doby probìhla øada pracovních schùzek a exkurzí. Pracovní skupina Èesko-Bavorského Geoparku se schází pøibližnì jednou za tøi mìsíce a na svých jednáních diskutuje možnosti spoleèného rozvoje území, pøi pravuje spoleèné projekty, vymìòuje si zkušenosti a hledá další možnosti spolupráce. Bìhem týdenní exkurze po Irsku v kvìtnu 2005 byla navázána také mezinárodní spolupráce se zástupci vznikajícího Geoparku South Kerry. Pøedpokládaný postup rozvoje geoparku i navržená opatøení jsou si v obou regionech vzájemnì velmi blízká, což vytváøí pøedpoklady pro efektivní spolupráci a výmìnu zkušeností. Spoleèná je také provázanost území obou geoparkù s územími tzv. místních akèních skupin a tedy možnost spolupráce i v rámci programu LEADER. Zástupci geoparku GeoLoci byli pøizváni na další návštìvu irského regionu a byla jim nabídnuta úèast na akcích, poøádaných v rámci Geoparku South Kerry. Otevøená je možnost spolupráce i s dalšími regiony v Evropì, napøíklad Nìmecko, Itálie, Norsko nebo Slovensko. 14

15 mezinárodní sítì geoparkù Jedním z cílù je zapojení Èesko- Bavorského Geoparku do Sítì evropských geoparkù [European Geoparks Network], která v souèasné dobì sdružuje 25 již fungujících geoparkù z celé Evropy. Geoparky této sítì jsou území s jasnì definovanými hranicemi, která zahrnují zvláštní geologické dìdictví ve smyslu nìkolika geologicky, archeologicky, ekologicky, historicky nebo kulturnì zajímavých lokalit. Tyto geopark musí mít také zpracovánu strategii trvale udržitelného rozvoje a být schopné hrát aktivní roli v ekonomickém rozvoji regionu, pøedevším díky rozvoji geoturismu. Èinnost tìchto geoparkù musí mít také pøímý dopad na území, jeho životní prostøedí a kvalitu života jeho obyvatel, aktivnì je zapojovat do péèe o místní dìdictví a dopomáhat jim uvìdomovat si jeho hodnotu. Tyto geoparky zároveò peèují o místní geologické a jiné dìdictví, zkoumají je a chrání. K dosažení tìchto cílù využívají spolupráce s rùznými místními institucemi a podnikateli. V roce 2004 byla v Paøíži založena také Svìtová sí geoparkù UNESCO [Global Geoparks Network of UNESCO], která nyní, kromì èlenù výše popsané Sítì evropských geoparkù, zahrnuje i dalších 12 èínských geoparkù. Tato sí si klade za cíl uchování zdravého životního prostøedí, vzdìlávání v oblasti geologie a dalších pøíbuzných vìd a podporu trvale udržitelného ekonomického rozvoje v regionech tìchto geoparkù pod ochranou UNESCO. Od roku 2005 je v Èeské republice Ministerstvem pro životní prostøedí vytváøena Národní sí geoparkù, která bude pravdìpodobnì sloužit jako pøedstupeò ke èlenství ve výše uvedených mezinárodních strukturách. V souèasnosti byla ustanovena Rada národních geoparkù, ve které jsou zastoupeny rùzné odborné instituce na národní úrovni. Pøed podáním pøihlášky do tìchto sítí je tøeba vytvoøit fungující strukturu geoparku v souladu s výše uvedenými standarty a zahájit jeho bìžný provoz. Všechny regiony Èesko-Bavorského Geoparku se v souèasné dobì soustavnì pøipravují na dosažení stavu, kdy bude možné pøedložit pøihlášku do Sítì evropských geoparkù. Sí evropských geoparkù _ Svìtová sí geoparkù UNESCO _ Sí národních geoparkù _ _ živ. prostøedí _ geoparky èlenové Sítì evropských geoparkù _Èeská republika _Geopark Èeský ráj _Francie _Reserve Geologique de Haute Provence _Astrobleme Rochechouart Chassenon _Park Naturel Régional du Luberon _Irsko _Copper Coast Geopark _Itálie _Madonie Nature Park _Parko Culturale Rocca di Cerere _Beigua Geopark _Nìmecko _Vulkaneifel European Geopark _Terra Vita Naturpark _Naturpark Bergstrasse Odenwald _Geopark Swabian Alps _Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen _Mecklenburg Ice Age Park _Rakousko _Kulturpark Kamptal _Eisenwurzen Naturepark _Rumunsko _Hateg Country Dinosaurs Geopark _Øecko _Petrified Forest of Lesvos _Psiloritis Natural Park _Španìlsko _Maestrazgo Cultural Park _Velká Británie a Severní Irsko _Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park [Sev. Irsko] _North Pennines AONB _Abberlay and Malvern Hills Geopark _North West Highlands _Forest Fawr Geopark 15

16 Geopark GeoLoci _ kontakty RECEPTT_obèanské sdružení Obèanské sdružení RECEPTT se zabývá rozvojem partnerství a spolupráce na Tachovsku a souèasnì také environmentální osvìtou. Proto bylo osloveno jako koordinátor pøíprav vzniku Èesko-Bavorského Geoparku na území Plzeòského kraje. V souèasnosti pracuje na založení samostatného právního subjektu Geopark GeoLoci, o.p.s., který by tuto koordinaèní roli pøevzal. I poté jsou ale èlenové sdružení pøipraveni podílet se na rozvoji geoparku a spolupracovat na pøipravovaných projektech. kanceláø_olbramov 5, pošta Støíbro telefon_ mobil_ GeoLoci RNDr. Jiøí Hlávka_odborný garant Èlen Rady Hornicko-historického spolku v Plané a v souèasnosti i zamìstnanec Správy CHKO Èeský Les, RNDr. Jiøí Hlávka, stál u zrodu myšlenky vzniku Èesko-Bavorského Geoparku a od poèátku pùsobí jako odborný garant pro Tachovsko. telefon_ zpráva o stavu geoparku texty_rndr. Jiøí Hlávka Lucie Mantelová Jan Florian Miroslava Válová foto_ Matìj Vanìk a další copyright_obèanské sdružení receptt_2006

jak to všechno zaèalo

jak to všechno zaèalo shrnutí dosud realizovaných aktivit Evropský geopark _má jasnì definované územní hranice, _jeho území zahrnuje zvláštní geologické dìdictví ve smyslu nìkolika geologicky, archeologicky, ekologicky, historicky

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 program _shrnutí dosud realizovaných aktivit a projektù _seznámení s vývojem projektu Èesko-Bavorský Geopark _pøedstavení jednotlivých partnerù projektu

Více

Èesko-Bavorský Geopark dotknìte se Zemì...

Èesko-Bavorský Geopark dotknìte se Zemì... Èesko-Bavorský Geopark dotknìte se Zemì... geopark v centru Evropy _pøeshranièní geopark na území dvou státù _na èeské stranì se rozkládá na území dvou krajù [Karlovarského, Plzeòského] _v Bavorsku na

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

dotkněte se země! Co je geopark?

dotkněte se země! Co je geopark? Co je geopark? Geopark je region, zahrnující řadu přírodně cenných a geologicky zajímavých míst, která prezentuje veřejnosti v rámci vzdělávacích a osvětových aktivit, pečuje o ně a zprostředkovává jejich

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Geoparky potenciál pro cestovní ruch, ochranu přírody a krajiny

Geoparky potenciál pro cestovní ruch, ochranu přírody a krajiny Geoparky potenciál pro cestovní ruch, ochranu přírody a krajiny Územní ochrana přírody a krajiny právně závazná územní OPK (NP, CHKO, PR, PP, Natura 2000 EVL, ptačí územíatd.) dobrovolná územní OPK s akcentem

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

obsah Èeský Západ - spoleèná cesta co jsme již dokázali 2 je nás vidìt 2 program Leader + 3 projektový cyklus 3 podpoøené projekty 4 místo setkání 7

obsah Èeský Západ - spoleèná cesta co jsme již dokázali 2 je nás vidìt 2 program Leader + 3 projektový cyklus 3 podpoøené projekty 4 místo setkání 7 ZPRAVODAJ listopad 2005 I neprodejné I www.leader-ceskyzapad.cz obsah co jsme již dokázali 2 je nás vidìt 2 program Leader + 3 projektový cyklus 3 podpoøené projekty 4 místo setkání 7 grantový kalendáø

Více

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas Geopark Souvislé území s geologickými fenomény Základní činnost Aktivity Spolupráce

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Geoparky. workshop Praha, 14. června 2011

Geoparky. workshop Praha, 14. června 2011 Geoparky workshop Praha, 14. června 2011 Co je geopark? Území s turisticky interpretovatelným a vědecky významným geologickým dědictvím (např. skalní města, krasová území, archeologická, paleontologická

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

NÌKTERÉ NÁSTROJE IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DO PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ

NÌKTERÉ NÁSTROJE IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DO PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ NÌKTERÉ NÁSTROJE IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DO PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ Marcela Kožená Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract: Some implementation instruments

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Společnost v přechodu: Obnova partnerství

Společnost v přechodu: Obnova partnerství Strukturální fondy Společnost v přechodu: Obnova partnerství 1. vydání Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 16 2003 Ministerstvo pro místní rozvoj Edice Strukturální fondy svazek 16/2003 Spoleènost v pøechodu:

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Národní geopark Kraj blanických rytířů. Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim

Národní geopark Kraj blanických rytířů. Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim Národní geopark Kraj blanických rytířů Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim Co je to národní geopark? Jak vznikl? Co dělá? Geopark a strategie MAS GEOPARK je území, které

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

obsah Spolupracovat a spolu pracovat

obsah Spolupracovat a spolu pracovat ZPRAVODAJ duben 2006 I neprodejné I www.leader-ceskyzapad.cz obsah co jsme si pøivezli z cest 2 námìty na spolupráci 3 obnova vesnice Svojšín 5 K. Petráò: život v obci 6 adrenalin v Polžicích 7 sdružení

Více