zpráva o stavu geoparku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2001-2006 zpráva o stavu geoparku"

Transkript

1 zpráva o stavu geoparku informace o pøípravách vzniku geoparku na území Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska jako souèásti Èesko-Bavorského Geoparku

2 geopark geoloci _ kouzlo naší zemì Podoba našeho regionu byla po staletí utváøena pùsobením geologických procesù Zemì a generacemi obyvatel, kteøí v ní žili a žijí. Tyto aspekty dávají naší krajinì neopakovatelný charakter a kouzlo - genia loci. V rámci vznikajícího geoparku bychom se rádi, spoleènì s vámi, podíleli na uchování této jedineèné atmosféry regionu a pomohli objevit tohoto genia loci i návštìvníkùm našeho kraje, proto jsme pro naše aktivity zvolili název GeoLoci. Snahy o nalezení spoleèné cesty k zachování geologických a krajinných památek na území Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska a jejich využití nejen v cestovním ruchu, ale i pro vìdecké úèely, zapoèaly již v roce 2001, pouhý rok po definování pojmu "Evropský geopark" na mezinárodní konferenci o geologickém dìdictví, která se konala na ostrovì Lesbos v Øecku. Geopark je vpodstatì oblast s vybranou sítí geologicky zajímavých lokalit, není ale zamìøen pouze na geologii. Geopark je symbolem propojení místních subjektù, jejichž spoleèným zájmem je peèovat o zajímavé lokality v regionu, pøispívat ke zlepšování místního životního prostøedí, ekonomické sobìstaènosti regionu a udržitelnému rozvoji území obecnì. Souèástí èinnosti geoparkù jsou tedy nejen osvìtové aktivity, ale i organizování vycházek s prùvodcem, péèe o místní památky a s tím spojený rozvoj cestovního ruchu. Motivací k návštìvì takových regionù má být poznávání, nikoliv pouze rekreace. Program pro návštìvníky je veden zásadami ekoturistiky a poznávací turistiky. zpráva o stavu geoparku_obsah 02_úvod 03_èesko-bavorský geopark zapojené subjekty 04_realizované projekty 05_zpracované materiály 06_finanèní toky 07_lokality geoparku 12_subjekt geoparku 14_mezinárodní spolupráce a sítì 16_kontakty Tato zpráva pøedstavuje kroky, které byly uèinìny ve snaze pøipravit v našem regionu vznik geoparku podle standartù Sítì evropských geoparkù. Za pìt let pøípravných prací se podaøilo vybudovat pevné zázemí pro vznik geoparku, dát této myšlence konkrétní obrysy i jméno - GeoLoci.

3 èesko-bavorský geopark S pøíchodem nového tisíciletí se zrodila myšlenka vytvoøit v rámci pøeshranièní spolupráce Èesko-Bavorský Geopark. V roce 2001oslovili pracovníci Geo-Centra u Kontinentálního hlubinného vrtu v bavorském Windischeschenbachu, které projekt iniciovalo, nejdøíve partnery z Karlovarského kraje. O rok pozdìji se k pøípravám projektu pøipojil i Plzeòský kraj územím okresu Tachov, který sousedí jak s Bavorskem, tak s Karlovarským krajem. Dne 25. èervna 2003 bylo v Karlových Varech slavnostnì podepsáno Spoleèné prohlášení o podpoøe Èesko-Bavorského Geoparku hejtmany Karlovarského a Plzeòského kraje a zemskými rady ètyø bavorských okresù: Neustadt, Tirschenreuth, Wunsiedel a Bayreuth. Od té doby pracovní skupiny ve všech georegionech Èesko-Bavorského Geoparku pracují na pøípravì spoleèných projektù a žádosti o registraci do Sítì evropských geoparkù. zapojené subjekty Do pøíprav Geoparku na území Plzeòského kraje se dosud aktivnì zapojily pøedevším tyto subjekty: _Hornicko-historický spolek Planá _Hornicko-historický spolek Støíbro _MAS Èeský Západ - Místní partnerství _Mikroregion Konstantinolázeòsko _RECEPTT, obèanské sdružení _Sdružení Michalovy Hory _Sdružení za obnovu vesnice, Svojšín _Úterské obèanské sdružení BART a obce a mìsta: Bezdružice, Èernošín, Chodová Planá, Kladruby, Konstantinovy Láznì, Olbramov, Planá, Støíbro a Svojšín. Naše aktivity jsou podporovány také Krajským úøadem Plzeòského kraje a CHKO Èeský Les. Nìkolik dalších institucí a jednotlivcù se podílelo na pøípravách rùzných dílèích aktivit a poèítáme s jejich intenzivnìjším zapojení v následujícím období. Spolupráce bude vítána pøedevším v obcích, které byly vybrány jako tzv. pilíøe geoparku, a to nejen od obecních úøadù, ale i od místních iniciativ a spolkù a samozøejmé také podnikatelù. Spoleèné prohlášení hejtmanù a zemských radù o podpoøe Èesko-Bavorského Geoparku Všechny zúèastnìné strany se shodují na pøeshranièní spolupráci s cílem vyhlášení spoleèného mezinárodního Èesko-bavorského geoparku. Severozápadní èást Èeského masivu je z geologického hlediska jedna z nejzajímavìjších oblastí v celosvìtovém mìøítku. Geologické zvláštnosti pøíkladnì vypovídají o dìjinách Zemì a jejích vlivech na hospodáøské a kulturní aspekty trvající již staletí. To v sobì obsahuje geovìdní témata se svým aktuálním spoleèenským dopadem, jako krajinné formy pro infrastrukturu, krystalické, vulkanické a sedimentární horniny jako stavební materiál, pùdy pro lesní a zemìdìlské hospodaøení, pøírodní suroviny v hornictví, hydrogeologii a tektoniku pro vodní a lázeòské zdroje, až k výskytu zemìtøesení. Mezinárodní Èesko-bavorský geopark má sloužit jako fórum ke spoleèné nadregionální propagaci a identifikaci pro stávající i v budoucnu vzniklé zaøízení a aktivity. V Karlových Varech dne 25. èervna

4 realizované projekty V roce 2002 byl na objednávku Plzeòského kraje zpracován úvodní materiál "Geopark - sbìr informací z oblasti geologie". Poté následovaly, bohužel neúspìšné, snahy o získání finanèních prostøedkù na zpracování "Studie proveditelnosti geoparku na území Plzeòského kraje". Tu èásteènì nahradila až "Koncepce a marketingová strategie Geoparku GeoLoci", zpracovaná v rámci "Projektu vzniku Geoparku", realizovaného sdružením RECEPTT v letech významné milníky pøíprav geoparku 2000_definování pojmu Evropský geopark na konferenci v Lesbosu 2001_poèátek hledání možností spoleèné péèe o geologické dìdictví Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska 2002_pøizvání uvedeného georegionu ke spolupráci na pøeshranièním Èesko-Bavorském Geoparku 2003_podepsání Spoleèného prohlášení hejtmanù a zemských radù o podpoøe Èesko-Bavorského Geoparku 2004_zpracování katalogù geologických zajímavostí regionu 2005_realizace projektu "Pøíprava vzniku GeoParku" za podpory GS-SROP 2006_realizace projektu "Kapka Geo- Parku" za podpory Interreg IIIA 04 _studijní cesta do irských geoparkù Copper Coast a South Kerry V rámci pøíprav geoparku se uskuteènila øada dílèích jednání, a už v jednotlivých georegionech, nebo ve spolupráci s bavorskými partnery. Další jednání stále probíhají. Projekt vzniku Geoparku _ Spoleèný regionální operaèní program Díky podpoøe Evropské unie a Plzeòského kraje z grantového schématu SROP ve výši 504 tisíc Kè se podaøilo nejen zpracovat uvedenou Koncepci a marketingovou strategii, ale i navrhnout logo GeoLoci a zpracovat grafický manuál. Projekt zahrnoval také rozšíøení expozice Hornického muzea v Plané do novì vybudované pøístavby a instalaci exponátù ve vznikajícím Hornickém skanzenu ve Støíbøe. V obou mìstech byly také uspoøádány tøi hornické slavnosti s mezinárodní úèastí. Kapka Geoparku _ Interreg IIIA Èeská republika - Bavorsko V únoru 2006 se podaøilo získat dotaci na další realizaèní fázi projektu geoparku, která tentokrát zahrnuje vybudování dvou nauèných stezek [Skalní defilé u Svojšína a Léèivé prameny v Konstantinových Lázních] a pøípravu dalších lokalit na realizaci [projektová dokumentace svedení minerálního pramene v Michalových Horách pøed budovu BergAmtu; Koncepce využití Vlèí hory u Èernošína a jejího okolí; Studie možností propojení Støíbra a Plané údolím øeky Mže a Tiché]. Souèástí projektu jsou samozøejmì také setkávání s bavorskými partnery a pøíprava dalších projektù. Celková výše podpory Evropské unie a Státního rozpoètu ÈR èiní pøes 726 tisíc Kè, projekt bude dokonèen v roce V souèasné dobì se pracuje na pøípravì nìkolika dalších projektù, pøedevším v Michalových Horách, Bezdružicích a Úterý. Je zpracovávána také Analýza úprav a prostupnosti krajiny území geoparku.

5 zpracované materiály V rámci realizovaných projektù byla již zpracována øada materiálù, souvisejících s pøípravami vzniku geoparku. Tyto dokumenty položily základ, na kterém se daøí dále rozpracovávat myšlenku geoparku: Geopark - sbìr informací z oblasti geologie Miroslava Válová _ 2002 Katalog geologicky nejzajímavìjších míst na území Plánska, Bezdružicka a Konstantinolázeòska RNDr. Jiøí Hlávka _ 2005 Katalog geologicky nejzajímavìjších míst na území Støíbrska, Èernošínska a Kladrubska Hornicko-historický spolek Støíbro _ 2005 Stavebnì-historický prùzkum bývalého Horního úøadu a radnice - Michalovy Hory Ing. Jan Woletz _ 2005 Studie proveditelnosti Projektu vzniku Geoparku Receptt _ 2005 Studie rekonstrukce - Hornické muzeum Michalovy Hory Ing. Rostislav Žalák _ 2005 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Geoparku GeoLoci Floky Design Studio _ 2006 Koncepce fungování a marketingová strategie Geoparku GeoLoci Trendsonde a Receptt _ 2006 Marketingová strategie regionu geoparku je dokumentem urèeným pøedevším pro obce, spolky a podnikatelské subjekty pùsobící v tomto regionu. V prvních kapitolách naleznete informace o geologických zajímavostech regionu, jejich potenciálu na trhu turistických produktù a o navrhovaném postupu jejich rozvoje. V dalších kapitolách jsou pak popsána možná využití tohoto potenciálu v turismu a navržen postup tvorby a prodeje turistických produktù. Tato èást se také dotýká otázky vhodných cílových skupin a marketingu pøizpùsobeného jejich vlastnostem a potøebám. Souèástí strategie je také vyhodnocení studií náštìvníkù regionu a následující studie tìch skupin návštìvníkù, které se ukázaly být nejpoèetnìjší. Tyto studie byly podkladem pro tvorbu marketingových postupù navržených pro region geoparku. Koncepce fungování geoparku byla zpracována na podkladì rešerší právních pøedpisù a zákonù, pøedpisù pro certifikaci geoparku do Sítì evropských geoparkù a v neposlední øadì na základì zkušeností již certifikovaných geoparkù. Tento dokument se zabývá otázkami vhodné právní formy pro vznikající subjekt geoparku, systémem øízení a provozu geoparku a také možnostmi financování jeho provozu. Všechny zpracované dokumenty jsou pokud možno struèné a jasnì strukturované, protože ti, kterým jsou urèeny jsou zpravidla velmi zamìstnaní a trpí nedostatkem èasu. dokumenty, které se v souèasné dobì zpracovávají a probíhající aktivity _Analýza úprav a prostupnosti krajiny pro území geoparku vèetnì analýzy potøeb komplexních krajinných úprav na základì Evropské úmluvy o krajinì _Koncepce využití Vlèí hory u Èernošína a okolí v rámci geoparku _Studie možností propojení Støíbra a Plané údolím øeky Mže _vytváøení nauèné stezky v Úterý a Léèivé prameny v okolí Konstantinových Lázní _vznik infocentra geoparku v rámci sítì ENVIC v Plzeòském kraji _tvorba propagaèní materiálù _pøíprava žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy BergAmtu v Michalových Horách na hornické muzeum a stylovou krèmu s ubytováním 05

6 pøehled dosavadních finanèních tokù v rámci geoparku _náklady [v tis. Kè] Geopark - sbìr informací z oblasti geologie [objednavatel Plzeòský kraj] _zpracování materiálu 35.0 celkem 35.0 Pøíprava projektu [realizátor Mikroregion Konstantinolázeòsko] _zpracování Katalogu geologicky zajímavých míst - Plánsko _zpracování Katalogu geologicky zajímavých míst - Støíbrsko _Stavebnì-historický prùzkum BergAmtu v Michalových Horách _zpracování žádosti do SROP vè. Studie proveditelnosti _administrace a koordinace projektu, režijní náklady celkem Projekt vzniku geoparku [realizátor obèanské sdružení Receptt] _rozšíøení expozice Hornického muzea v Plané 60.0 _instalace exponátù Hornického skanzenu ve Støíbøe 30.0 _Èesko-nìmecká hornická slavnost v Plané, _Slavnostní otevøení Hornického skanzenu ve Støíbøe, _Slavnost k 30. výroèí ukonèení tìžby rud ve Støíbøe, _výroba propagaèních materiálù Hornického muzea v Plané 25.0 _vytvoøení loga a grafického manuálu GeoLoci 20.0 _zpracování prùzkumu návštìvníkù Konstantinolázeòska a okolí 14.0 _Koncepce geoparku GeoLoci 34.3 _Marketingové strategie geoparku GeoLoci 96.4 _Studie rekonstrukce BergAmtu v Michalových Horách 3.2 _další odborné práce 19.1 _organizace setkání a semináøù 34.0 _administrace a koordinace projektu 30.0 _režijní náklady 31.2 _cestovné 17.8 celkem Kapka Geoparku* [realizátor obèanské sdružení Receptt] _vybudování nauèné stezky Léèivé prameny v okolí Konstantinových Lázní _vybudování nauèné stezky Spilitové skály u Svojšína _zpracování propagaèních materiálù k nauèným stezkám _projektová dokumentace k pramenu v Michalových Horách 50.0 _Koncepce využití Vlèí hory u Èernošína a okolí v rámci geoparku 80.0 _Studie možností propojení Støíbra a Plané údolím øeky Mže _setkávání s bavorskými partnery 20.0 _administrace a koordinace projektu 30.0 _režijní náklady 10.0 _cestovné 20.0 celkem *] pøedpokládaný rozpoèet - projekt bude dokonèen v roce 2007 _získané dotace a podpora [v tis. Kè] Geopark - sbìr informací objednávka Plzeòského kraje 35.0 celkem 35.0 Zpracování žádosti do SROP dotace Plzeòský kraj obec Bezdružice 2.2 obec Èernošín 2.4 obec Chodová Planá 3.9 obec Kladruby 3.0 obec Konstantinovy Láznì 2.0 obec Olbramov 0.2 obec Svojšín 1.0 mìsto Planá 11.8 mìsto Støíbro 16.5 celkem Pøíprava vzniku Geoparku dotace SROP [EU] dotace Plzeòský kraj [GS] HHS Planá 25.8 HHS Støíbro 28.8 Receptt 42.0 celkem Kapka GeoParku dotace Interreg IIIA [EU] 681,2 dotace Èeská republika 45.1 obec Konstantinovy Láznì 95.6 obec Svojšín 41.5 obec Èernošín 20.0 Sdružení Michalovy Hory 12.5 Receptt 12.4 celkem ostatní výdaje sdružení Receptt _registrace ochranné známky GeoLoci u Úøadu prùmyslového vlastnictví 6.0 _registrace doménového jména geoloci.cz,.de,.eu,.net 1.6 celkem 7.6 Dìkujeme všem uvedeným subjektùm a institucím za podporu realizace projektù geoparku. Mimoto byly vynaloženy desítky hodin dobrovolnické práce pøedevším èlenù zapojených sdružení a spolkù. I jim patøí velký dík a uznání za jejich práci. 06

7 lokality geoparku V rámci rozpracování Marketingové strategie byla zachována pùvodnì navržená struktura èlenìní území a interpretace dílèích lokalit. Snahou bylo vìnovat se všem oblastem víceménì rovnomìrnì. Byla také stanovena rozvojová èást území [zbývající území okresu Tachov], která bude postupnì zapojována, dle zájmu místních aktérù. Plánsko Dlouhodobá práce Hornicko-historického spolku v Plané na expozici Hornického muzea v Plané se Štolou Ondøeje Šlika je jedním z pilíøù Èesko-Bavorského Geoparku. Nutno pøipomenout, že právì díky tomuto spolku projekt Èesko-Bavorského Geoparku na území Plzeòského kraje nezapadnul a èlenové rady spolku se aktivnì podílejí na jeho rozvoji. Spolek každoroènì realizuje jeden èi více investièních projektù, smìøujících k celkovému rozvoji Hornického muzea a èinnosti spolku. V uplynulém roce byla dokonèena pøístavba Hornického muzea sloužící k rozšíøení expozice, byla vydána emise zlatých Šlikovských desetidukátù, spolek získal faksimile Šlikovských privilegií z konce 16. století. V Plané jsou také každoroènì poøádány Hornické slavnosti, které vzhledem k rostoucí navštìvovanosti zaèínají být již tradicí. Úspìšná je také spolupráce s nìmeckými spolky. V následujících letech by spolek rád zlepšil technické vybavení muzea a vytvoøil nauèné stezky po montánních památkách v okolí. V rámci projektu Kapka GeoParku vzniká perspektiva propojení Støíbra a Plané trasou zamìøenou na geologické, montánní, morfologické a botanické zvláštnosti údolí øek Mže a Tiché. Chodovoplánsko Na tomto území funguje jedna z turisticky nejatraktivnìjších lokalit geoparku - pivovarské sklepy rodinného pivovaru Chodovar a ruènì vytesané prostory restaurace Ve Skále. K celkovému zatraktivnìní oblasti a ke zlepšení služeb v turistickém ruchu výraznì pøispívají investièní akce pivovaru - v poslední dobì napø. otevøení hotelu U Sládka a Pravých pivních lázní. 07

8 S vedením rodinného pivovaru Chodovar byla již navázána spolupráce a sjednáno zaèlenìní restaurace Ve Skále do katalogu lokalit geoparku. Další perspektivou je obnova lokality Il-Sano u Dolního Kramolína nebo spolupráce pøi rekonstrukci budovy BergAmtu v Michalových Horách. Na pùdì Obecního úøadu Chodová Planá byla také vedena jednání o možnostech využití Michalových Hor, které pro Chodovou Planou spadají a byla sjednána spolupráce na rekonstrukci budovy bývalé pošty [BergAmtu] v Michalových Horách pro využití v rámci geoparku. Perspektivní se jeví možnost navázání spolupráce se zástupci bavorského mìsteèka Haimhausen u Mnichova, která navazuje na historický odkaz významného šlechtického rodu Haimhausenù. Ve spolupráci se Státním okresním archívem v Tachovì se podaøilo èásteènì zpracovat velké množství archivního materiálu k rekonstrukci dolování na Chodovoplánsku a Broumovsku. Obdobným zpùsobem byly získány také historické údaje k tìžbì železných rud v oblasti Holubína. Michalovohorsko Nejen existence nevyužitého památkovì chránìného objektu BergAmtu v centru bývalého hornického mìsteèka, ale i potenciální atraktivita území vedla k zámìru vytvoøit v této obci centrum geoparku GeoLoci. Díky spolupráci Obce Chodová Planá a Sdružení Michalovy Hory se daøí nacházet konkrétní podobu využití této lokality v rámci geoparku. Dle zpracovaného projektového zámìru by v následujících letech mìla být zrekonstruována budova BergAmtu, kde vznikne historická expozice muzea, sídlo subjektu GeoLoci, stylová hornická krèma a ubytovací zaøízení. Zapoèata byla také s pøíprava Nauèné stezky v okolí Michalových Hor se zamìøením na krajinu a hornictví. Pracuje se na úpravì pramene minerální vody Kyselka a v dalších etapách se pak pøipravuje vybudování kulturnì-spoleèenského areálu v pøírodì a zpøístupnìní nìkteré ze štol. Ve spolupráci se Státním okresním archívem v Tachovì bylo vyhledáno množství historických údajù o zdejším dolování, spolupráce byla navázána také s CHKO Slavkovský les a Mìstským muzeem Mariánské Láznì. 08 Bezdružicko V této oblasti je za nosné téma považováno zlatokopectví, jehož èetné pozùstatky nacházíme nejen v okolí Bezdružic, ale i napø. Køivcù. Spolupráce byla zahájena s Obcí Bezdružice a postupnì budou oslovovány také další spolky a podnikatelé. Kontaktován byl také Klub Èeských zlatokopù.

9 Perspektivnì je uvažováno o vytvoøení Nauèné stezky v okolí Køivcù po stopách zlatých horeèek. Souèasnì je pøipravován projektový zámìr vybudování repliky støedovìkého rýžovištì v okolí Bezdružic - letní školy v rýžování zlata. Uèinìny byly již konkrétní kroky k pøípravì celorepublikové soutìže v rýžování, spojené s kulturním programem, která by se mìla konat v létì 2007 ve spolupráci s Klubem Èeských zlatokopù a partnery z nìmeckého Goldkronachu. V rámci historického výzkumu bylo shromáždìno množství cenných historických dat o dolování grafitu u Øešína, bude iniciován archeologický prùzkum lokality Klášterský les. Konstantinolázeòsko Spolupráce byla již zahájena s Obcí Konstantinovy Láznì, osloveni budou také místní podnikatelé, pøedevším Léèebné láznì Konstantinovy Láznì, a.s., s nabídkou spolupráce v oblasti rozšíøení nabídky wellness programù. V rámci projektu Kapka GeoParku bude vybudována Nauèná stezka Léèebné prameny v okolí Konstantinových Lázní. Perspektivnì je uvažováno o využití èedièového lomu na Hradiš - ském vrchu pro volnoèasové aktivity. Podaøilo se také detailnì zdokumentovat lokalitu V Remíze u Nové Vsi. Útersko Spolupráce byla navázána s Úterským obèanským sdružením Bart, které ve spolupráci s Obcí Úterý pøipravuje nauènou stezku o místní architektuøe a geologických zajímavostech v okolí. V blízkosti støedovìkého mìsteèka se nachází Reitenbergerùv pramen, který by mìl být rovnìž zpøístupnìn. Dohledány byly také seriózní informace o domnìlém mincování v Úterý a perspektivnì je uvažována emise zlatých Úterských dukátù Matyáše Korvína. nosná témata jednotlivých pilíøù _Bezdružice _dolování a rýžování zlata v okolí _Èernošín _vulkanismus a jeho vliv na živou i neživou pøírodu _Chodová Planá _sklepy historického pivovaru a minerální pramen Il Sano _historické hornické mìsteèko Michalovy Hory _pozùstatky dolování støíbrných a olovìných rud _Kladruby _geomorfologie a pozùstatky dùlní èinnosti _Konstantinovy Láznì _hydrologie a minerální prameny _Planá u Mariánských Lázní _Hornické muzeum a Šlikova štola _Støíbro _Hornický skanzen _pozùstatky støíbrnorudného dolování _Svojšín _meandry øeky Mže a skalní defilé v okolí obce > plán využití jednotlivých lokalit geoparku GeoLoci je popsán v Marketingové strategii 09

10 10 Èernošínsko Obec Èernošín ve spolupráci s Hornicko-historickým spolkem Støíbro vytvoøila v novém InfoTuristickéhoParku galerii hornin z okolí. Spolupráce funguje i se studenty Univerzity Karlovy z Prahy. Jedním z modulù projektu Kapka GeoParku je navrhnout využití geologicky zajímavého fenoménu Vlèí hory, èemuž by mìl pøedcházet detailní výzkum ve spolupráci s vìdeckými institucemi [Univerzita Karlova, Èeský geologický ústav, Technická univerzita Mnichov]. Perspektivnì je poèítáno s vybudováním zaniklé Goethovy vyhlídky na Vlèí hoøe. Svojšínsko Díky spolupráce Obce Svojšín a místního Sdružení za obnovu vesnice se podaøilo zahájit práce i na Svojšínsku. Spolupráce byla navázána také s Popovickým Montanistickým Superklubem, který má k dispozici dokumentaci zdejšího dolu Otto. V roce 2006 byla vybudována nauèná stezka Sklaní defilé u Svojšína, zakonèená altánkem s vyhlídkou. Zpracovány byly dostupné materiály o historii dolování železných rud a kyzových bøidlic na Svojšínsku. Perspektivnì se uvažuje o druhé etapì nauèné stezky a pøípadném pokraèování údolím øeky Mže k Milíkovu. Hlavní atraktivitou Svojšínska ale zùstává dnes uzavøený dùl Otto, o jehož zpøístupnìní bude geopark nadále usilovat. Souèástí probíhající rekonstrukce zámku je i zámìr vytvoøení informaèního centra geoparku s pøípadnou expozicí. Støíbrsko Mìsto Støíbro se svými kulturnì-architektonickými památkami a historií dolování patøí k hlavním pilíøùm geoparku. Spolupráce zde byla zahájena s Hornicko-historickým spolkem Støíbro a s mìstem. Díky tomu se podaøilo vybudovat Hornický skanzen s pøístupnou štolou Prokop, který již po roce svého provozu patøí k neopomenutelným atraktivitám mìsta. Mimoto existuje expozice zamìøená na historii dolování v místním Mìstském muzeu a již døíve vybudovaná hornická nauèná stezka. Ta by mìla být do budoucna prodloužena a je uvažováno i o vybudování turistické hornické vleèky. Souèasnì se pracuje na stavbì provozní budovy skanzenu a jsou poøádány rùzné kulturní akce [Den evropského dìdictví apod.]. Další možnost nabízí pøipravované propojení Støíbra a Plané turistickou trasou podél øeky Mže, které bude navrženo v rámci projektu Kapka GeoParku.

11 Kladrubsko Ve spolupráci s místními obèany se pøipravuje obnovení místní nauèné stezky a její pøípadné rozšíøení. Spolupráce byla navázána také s obcí, která má mj. zájem revitalizovat bývalý žulový lom v nedalekém Milevu. Perspektivnì se nabízí možnost využití atraktivních sklepních prostor v areálu kladrubského kláštera, zvažovány jsou také možnosti využití zmínìného lomu v Milevu. V souèasnosti se jedná o možnosti vytvoøení informaèního centra geoparku GeoLoci na Kladrubsku. jihozápadní èást Tachovska_rozvojová zóna V loòském roce, kdy byla zpracovávána Marketingová strategie geoparku GeoLoci, nebyla dostateènì známá strategie ochrany pøírody novì vznikající CHKO Èeský les, ani zájem místních subjektù. Proto byla otázka zaèlenìní nìkterých zajímavých lokalit v jihozápadní èásti okresu Tachov do struktury geoparku ponechána otevøená [rozvojová zóna]. S ohledem na vytvoøení návaznosti na území Bavorské èásti Èesko-Bavorského Geoparku a po navázání pozitivní spolupráce se Správou CHKO Èeský Les se uvažuje o zahrnutí této èásti Tachovska do území geoparku GeoLoci. Perspektivnì jsou zajímavé pøedevším lokality Svìtecký vrch, 11

12 založení subjektu geoparku Jak jsou hodnoceny jednotlivé koncepèní námìty? gastronomie zdraví a lázeòství historické památky turistické stezky a okruhy nauèné stezky kvìtena a zvíøectvo geomorfologické zajímavosti 12 procházky s prùvodcem projížïky na kole s prùvodcem jezdecké kurzy a vyjížïky aktivní dovolená geomantické vycházky kultura Aktivity návštìvníkù regionu pìší turistika _ 44% odpoèinek _ 35% cykloturistika _ 24% kultura _ 24% léèba v lázních _ 19% Pro efektivní a trvale udržitelné fungování geoparku je zapotøebí jasnì definovat nejen náplò jeho èinnosti, ale také ekonomickou udržitelnost a vhodnou právní formu budoucího subjektu, která bude umožòovat perspektivní rozvoj geoparku. Geopark by mìl svojí hlavní ideovou èinnost, u které se pøedpokládá neziskový charakter, vhodnì kombinovat s ekonomickými aktivitami, které budou zajiš ovat jeho financování. Jako vhodná právní forma neziskového subjektu geoparku GeoLoci se jeví tzv. obecnì prospìšná spoleènost [o.p.s.], nebo právì tato forma umožòuje vykonávat všechny aktivity, které by mìl nový subjekt mít ve své náplni - tedy zejména koordinovat a propagovat èinnost geoparku, dále zpøístupòovat a rozvíjet jednotlivé atraktivity, hledat vhodné finanèní zdroje pro taková opatøení a administrovat jejich realizace. Zakladateli o.p.s by mìly být subjekty, zainteresované na rozvoji geoparku, tedy pøedevším obce, neziskové organizace a podnikatelé, ale i jednotlivci, kteøí do ní také, dle svých možností, vloží prvotní finanèní vklad [formou tzv. kuxù] a jmenují Správní radu, složenou pøedevším z odborníkù na jednotlivé oblasti, kterými se bude geopark zabývat [viz návrh struktury Správní rady na protìjší stranì]. Tento prvotní vklad bude každoroènì doplòován pravidelnými pøíspìvky zakladatelù a pøispìvovatelù [tzv. cupusy], a bude sloužit pøedevším k financování pøípravy projektù a jejich kofinancování. Ziskovou èinnost by mìl v ideálním pøípadì zajiš ovat podnikatelský subjekt, nejlépe spoleènost s ruèením omezeným [s.r.o.]. Ten by se mìl zabývat pouze prodejem turistických produktù, koordinací prùvodcovských aktivit, zajiš ováním zájezdù apod. Nabízené turistické produkty by mìly vzniknout za spolupráce obou subjektù. Hlavní výhodou dvou oddìlených subjektù je, že podnikající subjekt není vázán na komplikované a ne právì pružné struktury neziskového subjektu

13 a vytváøení zisku není vázáno dalšími pøedpisy. Zatímco neziskový subjekt má dostateènì velkou základnu pro zvládaní komplexních úloh, které musí certifikovaný geopark splòovat, má také možnost žádat o pøíspìvky a dotace ze státního i evropského rozpoètu, jeho povaha a struktura se však pøímo nehodí pro samostatné jednání na volném trhu. Aby bylo fungování skuteènì efektivní, je zapotøebí, aby každý z obou subjektù mìl vlastního zamìstnance, zpoèátku tøeba i na èásteèný úvazek, který by zajiš oval potøebné aktivity a plnì se soustøedil pouze na vykonávanou èinnost a øídil se rozhodnutími Správní rady, resp. Øeditele. Možná se nabízí otázka proè vlastnì zakládat další subjekt, když máme již fungující mikroregiony, místní akèní skupinu a další sdružení. Tento návrh vychází pøedevším ze zkušeností s administrací projektù, ve kterých je zapojeno více partnerù a také potøeby jasnì oddìlit strukturu a fungování geoparku od zmínìných institucí, aby bylo úèelné a prùhledné a umožòovalo také pøímé zapojení všech typù subjektù. Døíve jmenovaná uskupení mají sice také možnost èerpat veøejné finanèní prostøedky, ale pøedpokládané projekty geoparku se nebudou vždy shodovat s územím pùsobnosti tìchto subjektù, nebo budou zahrnovat i další partnery a tak jejich ochota k zastøešení takového projektu mùže být pomìrnì malá, protože veškerou zodpovìdnost a tedy i celé riziko by nesli jako žadatel sami. Také náplò èinnosti tìchto subjektù je odlišná a jejich personální kapacity jsou plnì vytíženy. Z tìchto dùvodù považujeme za nutné vytvoøit samostatný subjekt geoparku GeoLoci, který bude mít jasnì definovanou úlohu, vycházející z náplnì èinnosti geoparku, bude schopen realizovat integrované projekty, které budou pøínosné pro více zapojených subjektù a bude také rovnocenným partnerem pro Karlovarský kraj a GEO-Centrum pøi KTB v rámci Èesko- Bavorského Geoparku. návrh složení Správní rady o.p.s. _výbor péèe o místní prostøedí a osvìtu _èlen rady pro oblast ochrany pøírody a péèe o pøírodní památky _èlen rady pro oblast kulturnì-historických a technických památek _èlen rady pro oblast osvìty a spolupráce se školami a veøejností _výbor vìdy a výzkumu _èlen rady pro oblast spolupráce s vysokými školami a vìdeckými institucemi _èlen rady pro oblast geologie, ekologie a botaniky _èlen rady pro oblast archeologie a historie _výbor marketingu a podpory turismu _èlen rady pro oblast hospodáøského rozvoje území, cestovní ruch a kvalitu služeb _èlen rady pro oblast rozvoje a koordinace atraktivit geoparku a spolupráci se samosprávou _èlen rady pro oblast public relations a spolupráci [v regionu i navenek] a organizaci akcí pro veøejnost 13

14 èlenové pracovní skupiny Èesko-Bavorský Geopark [ÈBG] _Karlovarský kraj _RNDr. Jiøí Babùrek, PhD. Èeský geologický ústav _Ing. Pavel Beran Krajské muzeum Sokolov _Mgr. Ivo Kováè Krajský úøad Karlovarského kraje _Jiøí Loskot manažer ÈBG za Karlovarský kraj _RNDr. Jaromír Tvrdý GP sdružení pro geologii _Plzeòský kraj _Jan Florian RECEPTT_obèanské sdružení _RNDr. Jiøí Hlávka Hornicko-historický spolek Planá _Lucie Mantelová RECEPTT_obèanské sdružení _Miroslava Válová Mikroregion Konstantinonlázeòsko _Bavorsko _Dipl. Geogr. Gerhard Hänsel GEO-Centrum pøi KTB _Dr. Andreas Peterek koordinátor ÈBG za bavorskou èást RNDr. Jiøí Hlávka _ odborný garant Narodil se 25. ledna 1958 v Nymburce. V letech 1973 až 1977 vystudoval Støední prùmyslovou školu v Pøíbrami, obor Geologie a dùlní mìøictví, v roce 1986 získal doktorát na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy v Praze v oboru Geologie všeobecná a ložisková. Od roku 1977 se vìnuje historii tìžby nerostných surovin v západních Èechách. Od roku 1995 je èlenem rady Hornickohistorického spolku v Plané a od poèátku pùsobí jako odborný garant projektu Èesko-Bavorský Geopark za území Plzeòského kraje. V souèasnosti pracuje na Správì CHKO Èeský les. mezinárodní spolupráce V rámci Èesko-Bavorského Geoparku úspìšnì funguje pøeshranièní spolupráce s bavorskými partnery, která byla v èervnu roku 2003 stvrzena Spoleèným prohlášením hejtmanù a zemských radù [viz. strana 3]. Od té doby probìhla øada pracovních schùzek a exkurzí. Pracovní skupina Èesko-Bavorského Geoparku se schází pøibližnì jednou za tøi mìsíce a na svých jednáních diskutuje možnosti spoleèného rozvoje území, pøi pravuje spoleèné projekty, vymìòuje si zkušenosti a hledá další možnosti spolupráce. Bìhem týdenní exkurze po Irsku v kvìtnu 2005 byla navázána také mezinárodní spolupráce se zástupci vznikajícího Geoparku South Kerry. Pøedpokládaný postup rozvoje geoparku i navržená opatøení jsou si v obou regionech vzájemnì velmi blízká, což vytváøí pøedpoklady pro efektivní spolupráci a výmìnu zkušeností. Spoleèná je také provázanost území obou geoparkù s územími tzv. místních akèních skupin a tedy možnost spolupráce i v rámci programu LEADER. Zástupci geoparku GeoLoci byli pøizváni na další návštìvu irského regionu a byla jim nabídnuta úèast na akcích, poøádaných v rámci Geoparku South Kerry. Otevøená je možnost spolupráce i s dalšími regiony v Evropì, napøíklad Nìmecko, Itálie, Norsko nebo Slovensko. 14

15 mezinárodní sítì geoparkù Jedním z cílù je zapojení Èesko- Bavorského Geoparku do Sítì evropských geoparkù [European Geoparks Network], která v souèasné dobì sdružuje 25 již fungujících geoparkù z celé Evropy. Geoparky této sítì jsou území s jasnì definovanými hranicemi, která zahrnují zvláštní geologické dìdictví ve smyslu nìkolika geologicky, archeologicky, ekologicky, historicky nebo kulturnì zajímavých lokalit. Tyto geopark musí mít také zpracovánu strategii trvale udržitelného rozvoje a být schopné hrát aktivní roli v ekonomickém rozvoji regionu, pøedevším díky rozvoji geoturismu. Èinnost tìchto geoparkù musí mít také pøímý dopad na území, jeho životní prostøedí a kvalitu života jeho obyvatel, aktivnì je zapojovat do péèe o místní dìdictví a dopomáhat jim uvìdomovat si jeho hodnotu. Tyto geoparky zároveò peèují o místní geologické a jiné dìdictví, zkoumají je a chrání. K dosažení tìchto cílù využívají spolupráce s rùznými místními institucemi a podnikateli. V roce 2004 byla v Paøíži založena také Svìtová sí geoparkù UNESCO [Global Geoparks Network of UNESCO], která nyní, kromì èlenù výše popsané Sítì evropských geoparkù, zahrnuje i dalších 12 èínských geoparkù. Tato sí si klade za cíl uchování zdravého životního prostøedí, vzdìlávání v oblasti geologie a dalších pøíbuzných vìd a podporu trvale udržitelného ekonomického rozvoje v regionech tìchto geoparkù pod ochranou UNESCO. Od roku 2005 je v Èeské republice Ministerstvem pro životní prostøedí vytváøena Národní sí geoparkù, která bude pravdìpodobnì sloužit jako pøedstupeò ke èlenství ve výše uvedených mezinárodních strukturách. V souèasnosti byla ustanovena Rada národních geoparkù, ve které jsou zastoupeny rùzné odborné instituce na národní úrovni. Pøed podáním pøihlášky do tìchto sítí je tøeba vytvoøit fungující strukturu geoparku v souladu s výše uvedenými standarty a zahájit jeho bìžný provoz. Všechny regiony Èesko-Bavorského Geoparku se v souèasné dobì soustavnì pøipravují na dosažení stavu, kdy bude možné pøedložit pøihlášku do Sítì evropských geoparkù. Sí evropských geoparkù _ Svìtová sí geoparkù UNESCO _ Sí národních geoparkù _ _ živ. prostøedí _ geoparky èlenové Sítì evropských geoparkù _Èeská republika _Geopark Èeský ráj _Francie _Reserve Geologique de Haute Provence _Astrobleme Rochechouart Chassenon _Park Naturel Régional du Luberon _Irsko _Copper Coast Geopark _Itálie _Madonie Nature Park _Parko Culturale Rocca di Cerere _Beigua Geopark _Nìmecko _Vulkaneifel European Geopark _Terra Vita Naturpark _Naturpark Bergstrasse Odenwald _Geopark Swabian Alps _Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen _Mecklenburg Ice Age Park _Rakousko _Kulturpark Kamptal _Eisenwurzen Naturepark _Rumunsko _Hateg Country Dinosaurs Geopark _Øecko _Petrified Forest of Lesvos _Psiloritis Natural Park _Španìlsko _Maestrazgo Cultural Park _Velká Británie a Severní Irsko _Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park [Sev. Irsko] _North Pennines AONB _Abberlay and Malvern Hills Geopark _North West Highlands _Forest Fawr Geopark 15

16 Geopark GeoLoci _ kontakty RECEPTT_obèanské sdružení Obèanské sdružení RECEPTT se zabývá rozvojem partnerství a spolupráce na Tachovsku a souèasnì také environmentální osvìtou. Proto bylo osloveno jako koordinátor pøíprav vzniku Èesko-Bavorského Geoparku na území Plzeòského kraje. V souèasnosti pracuje na založení samostatného právního subjektu Geopark GeoLoci, o.p.s., který by tuto koordinaèní roli pøevzal. I poté jsou ale èlenové sdružení pøipraveni podílet se na rozvoji geoparku a spolupracovat na pøipravovaných projektech. kanceláø_olbramov 5, pošta Støíbro telefon_ mobil_ GeoLoci RNDr. Jiøí Hlávka_odborný garant Èlen Rady Hornicko-historického spolku v Plané a v souèasnosti i zamìstnanec Správy CHKO Èeský Les, RNDr. Jiøí Hlávka, stál u zrodu myšlenky vzniku Èesko-Bavorského Geoparku a od poèátku pùsobí jako odborný garant pro Tachovsko. telefon_ zpráva o stavu geoparku texty_rndr. Jiøí Hlávka Lucie Mantelová Jan Florian Miroslava Válová foto_ Matìj Vanìk a další copyright_obèanské sdružení receptt_2006

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 program _shrnutí dosud realizovaných aktivit a projektù _seznámení s vývojem projektu Èesko-Bavorský Geopark _pøedstavení jednotlivých partnerù projektu

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více