Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská Uherský Brod Právní forma: Školská právnická osoba s účinností od IČO: tel.: IZO školy: fax: URL: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Ředitel, a telefon: ředitel: Mgr. Robert Goldmann telefon: Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy 1. až 4. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola s úsměvem 5. ročník Obecná škola, č.j / až 9. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola s úsměvem Učitelé zohledňují ve vyučovacím procesu potřeby a možnosti žáků, vytvářejí příznivé sociální, emocionální a pracovní klima školního společenství. Vedou žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, duchovním hodnotám a učí je žít společně s ostatními lidmi. 3. Školní vzdělávací program - zaměření a zhodnocení přípravy Dokument Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV Škola s úsměvem) jako školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Katolické základní školy byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) na základě zákona č. 561/2004 Sb. ŠVP ZV vychází z dlouhodobých vzdělávacích a výchovných cílů školy a jejích možností. Dokument ŠVP ZV byl přijat Školskou radou jako platný ŠVP od školního roku 2006/2007 pro vzdělávání žáků 1. a 6. ročníku a následně žáků ostatních ročníků. Základem tvorby ŠVP byly osvědčené osnovy Základní škola. 3

2 4. Charakteristika školy Katolická základní škola je plně organizovaná škola. Ve výše zmíněném roce disponovala 9 třídami 1. až 9. ročníku, v každém ročníku po 1 třídě, celkem se vzdělávalo 157 žáků. Z kapacitních důvodů jsme byli nuceni využívat pronajatou budovu na sídlišti Máj pro zabezpečení výuky na II. stupni. Tato skutečnost klade vyšší nároky jak na žáky, tak i na pedagogy. Škola naplňuje cíle vzdělávání v duchu učit žáky poznávat, jednat, učit se žít a být. Je otevřená všem, kteří se spolupodílejí na výchovně vzdělávacím programu a přijímají její orientaci. Nabízí důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu. Nedílnou součástí školního života jsou mše, duchovní obnovy, příprava žáků ke svátostem, slavnosti liturgického roku, účast na dění ve farnosti a další. Od 3. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk anglický, od 8. ročníku přibývá německý jazyk. V tomto roce jsme již podruhé organizovali lyžařský výcvik, kterého se zúčastnilo 18 žáků 7. ročníku. Žáci především druhého stupně naši školu reprezentovali na olympiádách a soutěžích; v cizím jazyce a v dalších vědomostních a sportovních soutěžích. V měsíci prosinci a dubnu proběhl na škole Den otevřených dveří spojený s tvořivými dílnami. Pro žáky ročníku je v provozu školní družina. Svoji činnost nabízí školní klub, jehož hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti, rekreace a odpočinku, pro žáky prvního i druhého stupně. Stravování je zajištěno ve školní výdejně. 5. Údaje o pracovnících školy 5.1. Pedagogičtí pracovníci 4 pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazek kvalifikace, st. vzdělání, aprobace Počet roků ped. praxe 1 ředitel(ka) 1,0 VŠ, Čj/Kv 13 2 učitel(ka) 0,955 VŠ, I.st učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st. 5 5 učitel(ka) 0,727 VŠ, Bi/Ov 18 6 učitel(ka) 0,727 VŠ, Kv 10 7 učitel(ka) 1,0 VŠ, I. st. 7 8 učitel(ka) 0,955 VŠ, I. st. 1 9 učitel(ka) 0,727 VŠ, Čj/Hv 9 10 učitel(ka) 0,364 VŠ, Ma/Fy učitel(ka) 1,0 VŠ, M/Ze učitel(ka) 0,909 VŠ, Čj/D 3 13 učitel(ka) 0,818 SŠ,studující 5 14 učitel(ka) 0,455 VŠ, Nj vychovatelka+učitelka 0,88+0,136 SŠ,aprob. vych Vychovatelka+učitelka 0,7+0,091 VŠ,vych. 0

3 5.2. Nepedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2009/2010 pracovalo ve škole 7 správních zaměstnanců, jejich přepočtené úvazky činí 4,488. Externí pracovníky škola nezaměstnává. pracovníci pracovní zařazení úvazek stupeň vzdělání 1 školník 1,00 vyučen 2 uklizečka 0,625 vyučena 3 uklizečka 0,625 vyučena 4 pomocná kuchařka 0,8 vyučena 5 účetní 1,00 SŠ 6 uklizečka 1,0 vyučena 7 pomocná kuchařka 0,5 SŠ 5.3. Personální zabezpečení pracovníci k pedagogičtí (vč. ředitele) 16 nepedagogičtí 7 Celkem Kvalifikace pedagogických pracovníků Kvalifikace pedag. prac. k Školní družina 1. st. 2. st. Vysokoškolské vzdělání Počet kvalifikovaných Počet nekvalifikovaných Celkem pedagogů pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí (vč. ředitele) 16 13,444 nepedagogičtí* 7 5,550 Celkem 23 18, Věková struktura pracovníků školy k Věk do 30 let z toho 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let včetně důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pracovníků: 43,35 roků 5

4 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Potřeba dalšího vzdělávání je z pohledu každého pedagoga různá a každému vyhovuje jiná forma. V dnešní době internetové komunikace doporučuji sledování nejrůznějších pedagogických trendů přes toto médium. Za nejpotřebnější se jeví akce pracující s osobností jedince, případně umožnění sebereflexe. trvání zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce 08/2009 Speciálně pedagogická problematika 1 KPS Vsetín 09/2009 Reedukace SPU 1 ÚDVP Vyškov 10/2009 Angličtina pro děti efektivně I. 1 KPS Vsetín 10/2009 Autoevaluace v praxi 1 Jídelny Plzeň 10/2009 Rok ve školní družině 1 KPS Vsetín 10/2009 Finanční gramotnost v OV 1 MU Brno 10/2009 Praktické ukázky reedukačních hodin 1 SPC Zlín 11/2009 Angličtina pro děti efektivně II. 1 KPS Vsetín 11/2009 Motivační setkání pro vyučující Aj 1 NIPDV Zlín 02/2010 Šikana ve škole 1 Edu Agency Brno 03/2010 ŠVP- zájmové vzdělávání 1 NIPDV Praha 7. Problematika výchovného poradenství V tomto školním roce jsme měli první absolventy. Během podzimních měsíců se žáci deváté třídy zúčastnili burzy středních škol a učilišť, také za pomoci třídní učitelky a výchovné poradkyně se postupně orientovali v nabídce dalšího vzdělávání. Podstatnou součástí práce výchovné poradkyně je podchycení žáků s vývojovými poruchami učení, následná péče o integrované děti, případně řešení vážnějších kázeňských problémů. 8. Údaje o zařazování žáků Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň stupeň ŠD ,5 ŠJ xx 152 xx ŠK xx 92 xx 6

5 Výsledky výchovy a vzdělávání Výchovně vzdělávací výsledky školy pololetí šk. roku 2009/ stupeň Třída Počet žáků Neprospělo Prospělo Prospělo Průměr. s vyznamenáním prospěch Zameškáno hodin Průměr hodin na žáka , , , , , , , , , ,39 Celkem , ,82 2. stupeň , , , , , , , ,50 Celkem , , pololetí šk. roku 2009/ stupeň Třída Počet žáků Neprospělo Prospělo Prospělo Průměr. s vyznamenáním prospěch Zameškáno hodin Průměr hodiny na žáka , , , , , , , , , ,94 Celkem , ,78 7

6 2. stupeň , , , , , , , ,25 Celkem , , Hodnocení chování žáků Pochvaly a ocenění na konci školního roku počet žáků 2009/2010 I. stupeň 13 II. stupeň 13 Celkem pochvaly a ocenění 26 udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv, mimořádná aktivita Napomenutí Důtka počet žáků tř. učitele tř. učitele I. stupeň II. stupeň Celkem udělil/a: důvody: třídní učitel/ka nevhodné chování k fyzicky slabším spolužákům, nevhodné vyjadřování, neplnění domácích úkolů, zapomínání pomůcek 11. Vyhodnocení integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola měla 8 integrovaných žáků, z toho 1 se sluchovým postižením, 7 s vývojovými poruchami učení. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, v případě potřeby s individuálním přístupem podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno slovní hodnocení i klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni i slovně. Každý integrovaný žák má 1 2 hodiny týdně reedukaci. 8

7 13. Spolupráce s PPP Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Brodě je na dobré odborné úrovni. Také spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem DUHA ve Zlíně. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. 14. Aktivity v rámci školních činností ve školním roce 2009/ /2009 Mše svatá na zahájení školního roku Den církevních škol společná mše svatá s CSOŠ Bojkovice Za jeden provaz - DDM v Uh. Brodě zúčastnilo se 20 žáků 7. ročníku Sprinterský víceboj 16 žáků II. stupně žáci sice neobsadili medailové pozice, ale svým chováním a přístupem k závodům vzorně reprezentovali naši školu Taktik do celoroční mezinárodní matematické soutěže se přihlásilo celkem 49 žáků v 17ti týmech Návštěva knihovny 17 žáků 2. ročníku Den bez aut 17 žáků 1. ročníku 10/2009 Pohádková stezka akce Městské knihovny pro žáky 4. a 5. ročníku, při které si mohli ověřit své literární znalosti Drakiáda ve spolupráci s Centrem pro rodinu za krásného, leč zcela bezvětrného počasí, se zúčastnilo 30 dětí s rodiči 11/2009 Fotbalový halový turnaj okrskové kolo 9 žáků ze ročníku Orion florbal cup žáci 6. a 7. třídy se umístili na 2. místě a postoupili do okresního kola Kateřinský jarmark v Uh. Brodě žáci připravili v průběhu měsíce října a listopadu výrobky, které pak sami prodávali Vystoupení souboru Holúbek na Kateřinském jarmarku Dějepisná olympiáda školní kolo 4 řešitelé vysoce překročili limit pro okresní kolo Burza středních škol pro žáky 9. ročníku Taktik 1. kolo v průběžním pořadí je naše škola na 27. místě 12/2009 Perníčky 2009 předvánoční dílny lidových řemesel v MJAK Vystoupení souboru Holúbek na této akci Orion florbal cup okresní finále naši chlapci obsadili 3. místo Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu patrocinium farního kostela mše svatá Exkurze na zemědělském statku ve Veletinách žáci 6. třídy Projektový den na II. stupni - přednáška P. Pavla Šupola o vlivu reklamy na život; historické tance Adventní tvořivé dílny na I. stupni Filmové představení Vánoční koleda třída Taktik 2. kolo 15. místo průběžného pořadí Vánoční koledování společné zpívání koled žáků I. stupně 9

8 01/2010 Bruslení na zimním stadionu v Uh. Brodě I. a II. stupeň Dějepisná olympiáda okresní kolo 2. a 3. místo s postupem do krajského kola 02/2010 Lyžařský výcvik v Horní Bečvě 18 žáků 7. ročníku Výtvarná soutěž Já sportovec - 3x 1. místo, 2. místo a 3. místo Pythagoriáda školní kolo 2 žáci postupují do okresního kola Básničky a říkanky pro kluky a holčičky program knihovny F. Kožíka pro 1. a 2. třídu Recitační soutěž okrskové kolo 1. a 3. místo s postupem do okresního kola Jak válčili husité - vystoupení skupiny historického šermu Renegáti pro žáky ročníku 03/2010 Výtvarná soutěž vyhlašovaná ZŠ Sv. Rodiny v Bratislavě, které zúčastnili žáci 2. a 3. třídy. Témata: Betlémská rodina dětství Pána Ježíše a Kněz sluha Boží, obraz Krista můj přítel. Zvláštní cenu poroty získal Jan Kapsa ze 2. třídy Pythagoriáda školního kola se zúčastnilo 16 žáků Exkurze žáků 9. třídy spotřební průmysl, služby prodejna Hruška Okresní kolo Zeměpisné olympiády 3. žáci ze 6., 7. a 8. třídy Taktik 3. kolo průběžné 13. místo Klokánek a Cvrček matematická soutěž pro žáky ročníku Klokan matematická soutěž pro žáky II. stupně Krajská recitační soutěž Orla v Kunovicích 1. a 2. místo a postup do celostátního kola Velikonoce v Muzeu JAK ukázky lidových řemesel a vystoupení DFS Holúbek Okresní kolo recitační soutěže v Uh. Hradišti 2 účastníci Beseda s příslušníky Policie ČR pro žáky 9. třídy Školní kolo Matematické olympiády 3 žáci postoupili do okresního kola 04/2010 Krajské kolo Dějepisné olympiády 6. místo a postup do celostátního kola Okresní kolo Matematické olympiády 2 žáci 6. třídy Turnaj v SUDOKU pro I. stupeň 6 žáků ročníku 7. a 9. místo Literární a výtvarná soutěž Naše rodina z celkového počtu 23 prací jsme získali 16 ocenění Okresní kolo SUDOKU pro II. stupeň 4 žáci ze ročníku Krajské kolo Zeměpisné olympiády 3. místo Den Země návštěva filmového představení HOME ročník Okresní kolo Pythagoriády 6 žáků II. stupně 3. a 20. místo Hasík Výchova dětí v oblasti požární ochrany obyvatelstva 2. a 6. třída Exkurze Kovosteel ekologický výukový program pro 4. a 5. třídu 05/2010 Okresní kolo v minikopané starší žáci 1. místo a postup do krajského kola Soutěž hlídek Mladých zdravotníků v Uh. Hradišti 3. místo Krajské kolo v minikopané 4. místo 10

9 Dopravní soutěž mladých cyklistů oblastní kolo 8 žáků ročníku Taktik 4. kolo několik řešitelských skupin se umístilo na 1. místě Výstava ilustrátorů K. Chaby a A. Borna v galerii Panského domu 2. třída Animační program k výstavě Rod de Gertů očima malířů v MJAK 9. třída Přebor Uherského Brodu v plavání 16 žáků ročníku 3. místo 06/2010 Vystoupení zahraničních folklórních souborů v atriu MJAK žáci třídy Děkovná mše na ukončení školního roku 15. Školská rada, Sdružení rodičů Projednává aktuální témata týkající se školy, žáků, učitelů, rodičů, jejich žádosti finančního a organizačního charakteru, je nápomocná při vytváření spolupracujícího, přátelského a bezpečného prostředí školy. Letos na jaře došlo ke změně předsedy ŠR paní Alenu Mahdalovou vystřídal pan Ing. Tomáš Moravanský. 16. Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. vědomostní Dějepisná olympiáda - okresní kolo 01/2010 Doroty Hermanová 7. tř. 2. místo Miroslav Berka 9. tř. 3. místo krajské kolo 04/2010 Doroty Hermanová 8. tř. 6. místo celostátní kolo 06/2010 Doroty Hermanová účastník (hodnoceni pouze první tři, ostatní bez pořadí) Zeměpisná olympiáda okresní kolo 03/2010 Kateřina Pokorná 7. tř. 1. místo - krajské kolo 04/2010 Kateřina Pokorná 3. místo Pythagoriáda okresní kolo 04/2009 Vojtěch Jochim 6. tř. 3. místo sportovní Přebor Uherskobrodska v plavání - 05/2010 Štěpán Bachůrek 1. tř. 3. místo Turnaj v minikopané - okresní kolo 05/2010 starší žáci 1. místo 17. Přijímací zkoušky V tomto školním roce jsme měli první absolventy. Všech 16 žáků 9. ročníku úspěšně absolvovalo přijímací řízení - 5 žáků na učební obory SOU, 4 žáci na střední školy a 7 žáků na gymnázia. 11

10 18. Školní družina při Katolické ZŠ UH. Brod Název: My se nudy nebojíme! Moto: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh Počet oddělení: 2 (každé má svoji vlastní třídu) první oddělení děti z 1. a 2. třídy druhé oddělení děti z 3., 4. a 5. třídy Počet dětí pravidelně navštěvujících ŠD: Počet dětí nepravidelně navštěvujících ŠD: podle potřeb dětí) 30 v každém oddělení 10 (číslo bylo během roku mírně pohyblivé Provoz družiny: od pondělí do pátku: ranní družina... 6:30 7:45 hod odpolední družina.11:40 16:30 hod Vzdělávací cyklus na 5 let (naši ŠD navštěvují děti od 1. do 5. třídy). Časový plán pětiletý. Obsah vzdělávacího programu pro ŠD navazuje na obsah ŠVP I. stupně. Svým programem navazujeme na vědomosti i dovednosti žáků získávaných při výuce, dále je rozvíjíme a prohlubujeme (inspirace tematickými celky školy). Vzdělávání ve ŠD se však zásadně liší od výuky ve vyučování. Naší školní družiny se obsahově týká okruh Člověk a jeho svět. Konkrétní aktivity ŠD : Září Říjen Listopad 12 - chystáme se na Růžencovou pouť v našem městě (pečeme linecké cukroví, tvoříme obří nástěnku se čtyřmi základními druhy modlitby růžence formou obrázkových plakátů) - exkurze na II. stupni KZŠ na Máji, návštěva výuky u starších žáků - účast na výtvarném odpoledni Barevný podzim (dětské oddělení městské knihovny) - zdobení svíček netradičními metodami Svátek zesnulých - školní a okrskové kolo v recitaci dětí ze školních družin (naše ŠD

11 spolupořadatelem okrskového kola, kterého se zúčastnilo 103 recitátorů ze 16 okolních družin) - připravujeme se na advent (výroba advent. věnce), hovoříme o významu adv., v průběhu adventu pravidelně modlitba a četba z Dětské bible u rozžatých svící - účast na akci pořádné městem Uh. Brod Kateřinský jarmark (prodej výrobků zhotovených dětmi ze ŠD, dětmi ze školy či obětavými maminkami; výtěžek bude věnován na konto Papežského misijního díla) Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - vánoční besídka pro rodiče a přátele školy v prostorách sálu kláštera dominikánů = příběh pod názvem Ve vánoční dílně, jako host vystoupil folklorní soubor Holúbek - proběhla akce: Vánoční koledování, při které děti za doprovodu dětské kapely (housle, flétna, trubka) zpívaly koledy a předávaly vlastnoručně vyrobené dárky na městském úřadě, ve farním a klášterním kostele, v charitě, v denním stacionáři atd. - děti ze ŠD i ze školy se podílely na výrobě upomínkových předmětů a organizaci prodejní akce pro Papežské misijní dílo (prodávaly před kostely v Uh. Brodě a v Újezdci u Luhačovic po nedělních bohoslužbách a také na Kateřinském jarmarku na náměstí v Uh. Brodě viz listopad - vlastní výrobky, výtěžek byl odeslán na konto Papežského misijního díla) - exkurze na městské policii v Uh. Brodě - celodružinová soutěž ve stolní hře Ubongo - výroba dárků pro děti, které půjdou k zápisu - účast na okrskové výtvarné soutěži Paletka - účast na výtvarné soutěži vyhlášené knihovnou Fr. Kožíka v Uh. Brodě Já sportovec - zapojili jsme se do soutěže "Liga her", kterou pro školní družiny pořádá DDM v Uh. Brodě, probíhala až do konce školního roku - účast na okrskové pěvecké soutěži Brodský zpěváček - netradiční malování kraslic (na celofán) - soutěžní stezka s úkoly o Nejlepšího ochránce přírody ke Dni Země (celodružinová soutěž) - účast na výtvarné soutěži vyhlášené knihovnou Fr. Kožíka v Uh. Brodě k 65. výročí osvobození města - účast na okrskové dopravní soutěži - vystoupení v programu pro maminky ke Dni matek - celodružinová oslava Dne dětí - letos inspirovaná Rokem kněží (8 stanovišť s úkoly) - účast na jubilejní okrskové sportovní olympiádě na stadionu Lapač v Uh. Brodě 13

12 Úspěchy a ocenění dětí ze ŠD ve školním roce 2009/2010 Listopad okrsková recitační soutěž školních družin na DDM v Uherském Brodě, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích při celkovém počtu 103 dětí. 2. místo Wendy Hermanová ( 2. tř. ) 2. místo Terezie Goldmannová ( 3. tř. ) 1. místo Zita Klimčíková ( 4. tř. ) Únor výtvarná soutěž vyhlášená knihovnou Fr. Kožíka v Uh. Brodě "Já sportovec" 1. místo Veronika Ježková (1. tř.) 1. místo Monika Skopalová (1. tř.) 2. místo Klárka Bartošová (1. tř.) Březen 18. ročník pěvecké soutěže Brodský zpěváček (DDM Uh. Brod), soutěžilo 65 dětí ze 12 školních družin 2. místo Amálka Burešová (1. tř.) 1. místo Mirjam Lisoňková (2. tř.) 3. místo Robert Goldmann (2. tř.) 3. místo Anička Burešová (5. tř.) Duben výtvarná soutěž vyhlášená knihovnou Fr. Kožíka v Uh. Brodě k 65. výročí osvobození Uh. Brodu Zvláštní cena poroty Monice Skopalové (1. tř.) Červen sportovní olympiáda školních družin na stadionu Lapač v Uh. Brodě 1. kategorie Šimon Moravanský 3. místo v hodu kriketovým míčkem 2. kategorie Klára Mikulcová 2. místo v hodu kriketovým míčkem 3. místo v běhu na 50m 4. kategorie Marie Škrdlíková 2. místo v hodu kriketovým míčkem 14

13 19. Školní klub Letos mohli žáci navštěvovat tyto kroužky ŠK: Logopedická prevence Holúbek přípravka, I, II a muzika Angličtina hrou Zábavná informatika Zdravotnický Matematický Zdravotní TV Dramatický Fotbal Fyzikální praktika Mariánská družinka Pletení a vyšívání Kroužek deskových her Čeština jinak Kroužky ŠK navštěvovalo celkem 92 žáků. 15

14 Příloha Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 a) Příjmy v Kč ,23 - dotace a dary ,25 dotace MŠMT - provozní zvýšení nenárokových složek platů posílení odměňování neped. prac dotace MŠMT na pomůcky 1. tř dotace Město Uh. Brod - pro kroužek Holúbek - nákup krojů finanční dar Arcibiskupství olomoucké - spoluúčast na grantu finanční dar Město Uh. Brod - Den matek, drakiáda 5000 hmotné dary 800,6 ostatní finanční dary 75168,65 - ostatní příjmy ,98 školné školní družina a školní klub zúčtování sociálního fondu zúčtování fondu Holúbek zúčtování fondu investičního úroky běžný účet 1669,98 ostatní výnosy 5084 b) Výdaje v Kč ,53 - investiční výdaje 0 - neinvestiční výdaje ,53 náklady na mzdy - pracovní smlouvy náklady na dohody o provedení práce a pracovní činnosti zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění náhrada mzdy 5867 materiál: drobný majetek ,71 kancelářský materiál, tiskopisy 31029,2 náklady hrazené ze soc. fondu čistící prostředky 8938,4 osobní ochranné pomůcky 2151 náklady hrazené z dotace a darů Holúbek školní potřeby pro 1. třídu učební pomůcky pomůcky pro integrované

15 pomůcky drobné 41481,9 učitelská knihovna 34227,45 srovnávací testy 4530 provozní materiál 51399,2 učebnice 70043,5 předplatné, odborné publikace 9132 el. energie plyn ,34 vodné, stočné odpisy dlouhodobého majetku cestovné, dopravné služby: opravy a udržování, revize pronájem tělocvičny a budovy telefon, internet 18050,22 poštovní služby 2624 plavecký výcvik ostatní služby - kopírování, zhotovení klíčů ,61 zpracování mezd softwar. služby 3549 věcná režie za obědy žáků + pronájem termo-nádob odvoz odpadu školné, školení vypracování projektové dokumentace 4522 nákup softwaru ostatní provozní náklady: pojištění ČSOB zákonné pojištění Kooperativa bankovní poplatky 4413 Výsledek hospodaření v roce 2009 je zisk ve výši ,70 Kč. V Uherském Brodě Zpracovala: Hana Beníčková Schválil: Mgr. Robert Goldmann 17

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 01 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 01 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Základní vzdělávání. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 0 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická osoba

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více