Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská Uherský Brod Právní forma: Školská právnická osoba s účinností od IČO: tel.: IZO školy: fax: URL: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Ředitel, a telefon: ředitel: Mgr. Robert Goldmann telefon: Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy 1. až 4. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola s úsměvem 5. ročník Obecná škola, č.j / až 9. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola s úsměvem Učitelé zohledňují ve vyučovacím procesu potřeby a možnosti žáků, vytvářejí příznivé sociální, emocionální a pracovní klima školního společenství. Vedou žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, duchovním hodnotám a učí je žít společně s ostatními lidmi. 3. Školní vzdělávací program - zaměření a zhodnocení přípravy Dokument Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV Škola s úsměvem) jako školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Katolické základní školy byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) na základě zákona č. 561/2004 Sb. ŠVP ZV vychází z dlouhodobých vzdělávacích a výchovných cílů školy a jejích možností. Dokument ŠVP ZV byl přijat Školskou radou jako platný ŠVP od školního roku 2006/2007 pro vzdělávání žáků 1. a 6. ročníku a následně žáků ostatních ročníků. Základem tvorby ŠVP byly osvědčené osnovy Základní škola. 3

2 4. Charakteristika školy Katolická základní škola je plně organizovaná škola. Ve výše zmíněném roce disponovala 9 třídami 1. až 9. ročníku, v každém ročníku po 1 třídě, celkem se vzdělávalo 157 žáků. Z kapacitních důvodů jsme byli nuceni využívat pronajatou budovu na sídlišti Máj pro zabezpečení výuky na II. stupni. Tato skutečnost klade vyšší nároky jak na žáky, tak i na pedagogy. Škola naplňuje cíle vzdělávání v duchu učit žáky poznávat, jednat, učit se žít a být. Je otevřená všem, kteří se spolupodílejí na výchovně vzdělávacím programu a přijímají její orientaci. Nabízí důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu. Nedílnou součástí školního života jsou mše, duchovní obnovy, příprava žáků ke svátostem, slavnosti liturgického roku, účast na dění ve farnosti a další. Od 3. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk anglický, od 8. ročníku přibývá německý jazyk. V tomto roce jsme již podruhé organizovali lyžařský výcvik, kterého se zúčastnilo 18 žáků 7. ročníku. Žáci především druhého stupně naši školu reprezentovali na olympiádách a soutěžích; v cizím jazyce a v dalších vědomostních a sportovních soutěžích. V měsíci prosinci a dubnu proběhl na škole Den otevřených dveří spojený s tvořivými dílnami. Pro žáky ročníku je v provozu školní družina. Svoji činnost nabízí školní klub, jehož hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti, rekreace a odpočinku, pro žáky prvního i druhého stupně. Stravování je zajištěno ve školní výdejně. 5. Údaje o pracovnících školy 5.1. Pedagogičtí pracovníci 4 pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazek kvalifikace, st. vzdělání, aprobace Počet roků ped. praxe 1 ředitel(ka) 1,0 VŠ, Čj/Kv 13 2 učitel(ka) 0,955 VŠ, I.st učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st. 5 5 učitel(ka) 0,727 VŠ, Bi/Ov 18 6 učitel(ka) 0,727 VŠ, Kv 10 7 učitel(ka) 1,0 VŠ, I. st. 7 8 učitel(ka) 0,955 VŠ, I. st. 1 9 učitel(ka) 0,727 VŠ, Čj/Hv 9 10 učitel(ka) 0,364 VŠ, Ma/Fy učitel(ka) 1,0 VŠ, M/Ze učitel(ka) 0,909 VŠ, Čj/D 3 13 učitel(ka) 0,818 SŠ,studující 5 14 učitel(ka) 0,455 VŠ, Nj vychovatelka+učitelka 0,88+0,136 SŠ,aprob. vych Vychovatelka+učitelka 0,7+0,091 VŠ,vych. 0

3 5.2. Nepedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2009/2010 pracovalo ve škole 7 správních zaměstnanců, jejich přepočtené úvazky činí 4,488. Externí pracovníky škola nezaměstnává. pracovníci pracovní zařazení úvazek stupeň vzdělání 1 školník 1,00 vyučen 2 uklizečka 0,625 vyučena 3 uklizečka 0,625 vyučena 4 pomocná kuchařka 0,8 vyučena 5 účetní 1,00 SŠ 6 uklizečka 1,0 vyučena 7 pomocná kuchařka 0,5 SŠ 5.3. Personální zabezpečení pracovníci k pedagogičtí (vč. ředitele) 16 nepedagogičtí 7 Celkem Kvalifikace pedagogických pracovníků Kvalifikace pedag. prac. k Školní družina 1. st. 2. st. Vysokoškolské vzdělání Počet kvalifikovaných Počet nekvalifikovaných Celkem pedagogů pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí (vč. ředitele) 16 13,444 nepedagogičtí* 7 5,550 Celkem 23 18, Věková struktura pracovníků školy k Věk do 30 let z toho 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let včetně důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pracovníků: 43,35 roků 5

4 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Potřeba dalšího vzdělávání je z pohledu každého pedagoga různá a každému vyhovuje jiná forma. V dnešní době internetové komunikace doporučuji sledování nejrůznějších pedagogických trendů přes toto médium. Za nejpotřebnější se jeví akce pracující s osobností jedince, případně umožnění sebereflexe. trvání zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce 08/2009 Speciálně pedagogická problematika 1 KPS Vsetín 09/2009 Reedukace SPU 1 ÚDVP Vyškov 10/2009 Angličtina pro děti efektivně I. 1 KPS Vsetín 10/2009 Autoevaluace v praxi 1 Jídelny Plzeň 10/2009 Rok ve školní družině 1 KPS Vsetín 10/2009 Finanční gramotnost v OV 1 MU Brno 10/2009 Praktické ukázky reedukačních hodin 1 SPC Zlín 11/2009 Angličtina pro děti efektivně II. 1 KPS Vsetín 11/2009 Motivační setkání pro vyučující Aj 1 NIPDV Zlín 02/2010 Šikana ve škole 1 Edu Agency Brno 03/2010 ŠVP- zájmové vzdělávání 1 NIPDV Praha 7. Problematika výchovného poradenství V tomto školním roce jsme měli první absolventy. Během podzimních měsíců se žáci deváté třídy zúčastnili burzy středních škol a učilišť, také za pomoci třídní učitelky a výchovné poradkyně se postupně orientovali v nabídce dalšího vzdělávání. Podstatnou součástí práce výchovné poradkyně je podchycení žáků s vývojovými poruchami učení, následná péče o integrované děti, případně řešení vážnějších kázeňských problémů. 8. Údaje o zařazování žáků Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň stupeň ŠD ,5 ŠJ xx 152 xx ŠK xx 92 xx 6

5 Výsledky výchovy a vzdělávání Výchovně vzdělávací výsledky školy pololetí šk. roku 2009/ stupeň Třída Počet žáků Neprospělo Prospělo Prospělo Průměr. s vyznamenáním prospěch Zameškáno hodin Průměr hodin na žáka , , , , , , , , , ,39 Celkem , ,82 2. stupeň , , , , , , , ,50 Celkem , , pololetí šk. roku 2009/ stupeň Třída Počet žáků Neprospělo Prospělo Prospělo Průměr. s vyznamenáním prospěch Zameškáno hodin Průměr hodiny na žáka , , , , , , , , , ,94 Celkem , ,78 7

6 2. stupeň , , , , , , , ,25 Celkem , , Hodnocení chování žáků Pochvaly a ocenění na konci školního roku počet žáků 2009/2010 I. stupeň 13 II. stupeň 13 Celkem pochvaly a ocenění 26 udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv, mimořádná aktivita Napomenutí Důtka počet žáků tř. učitele tř. učitele I. stupeň II. stupeň Celkem udělil/a: důvody: třídní učitel/ka nevhodné chování k fyzicky slabším spolužákům, nevhodné vyjadřování, neplnění domácích úkolů, zapomínání pomůcek 11. Vyhodnocení integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola měla 8 integrovaných žáků, z toho 1 se sluchovým postižením, 7 s vývojovými poruchami učení. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, v případě potřeby s individuálním přístupem podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno slovní hodnocení i klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni i slovně. Každý integrovaný žák má 1 2 hodiny týdně reedukaci. 8

7 13. Spolupráce s PPP Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Brodě je na dobré odborné úrovni. Také spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem DUHA ve Zlíně. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. 14. Aktivity v rámci školních činností ve školním roce 2009/ /2009 Mše svatá na zahájení školního roku Den církevních škol společná mše svatá s CSOŠ Bojkovice Za jeden provaz - DDM v Uh. Brodě zúčastnilo se 20 žáků 7. ročníku Sprinterský víceboj 16 žáků II. stupně žáci sice neobsadili medailové pozice, ale svým chováním a přístupem k závodům vzorně reprezentovali naši školu Taktik do celoroční mezinárodní matematické soutěže se přihlásilo celkem 49 žáků v 17ti týmech Návštěva knihovny 17 žáků 2. ročníku Den bez aut 17 žáků 1. ročníku 10/2009 Pohádková stezka akce Městské knihovny pro žáky 4. a 5. ročníku, při které si mohli ověřit své literární znalosti Drakiáda ve spolupráci s Centrem pro rodinu za krásného, leč zcela bezvětrného počasí, se zúčastnilo 30 dětí s rodiči 11/2009 Fotbalový halový turnaj okrskové kolo 9 žáků ze ročníku Orion florbal cup žáci 6. a 7. třídy se umístili na 2. místě a postoupili do okresního kola Kateřinský jarmark v Uh. Brodě žáci připravili v průběhu měsíce října a listopadu výrobky, které pak sami prodávali Vystoupení souboru Holúbek na Kateřinském jarmarku Dějepisná olympiáda školní kolo 4 řešitelé vysoce překročili limit pro okresní kolo Burza středních škol pro žáky 9. ročníku Taktik 1. kolo v průběžním pořadí je naše škola na 27. místě 12/2009 Perníčky 2009 předvánoční dílny lidových řemesel v MJAK Vystoupení souboru Holúbek na této akci Orion florbal cup okresní finále naši chlapci obsadili 3. místo Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu patrocinium farního kostela mše svatá Exkurze na zemědělském statku ve Veletinách žáci 6. třídy Projektový den na II. stupni - přednáška P. Pavla Šupola o vlivu reklamy na život; historické tance Adventní tvořivé dílny na I. stupni Filmové představení Vánoční koleda třída Taktik 2. kolo 15. místo průběžného pořadí Vánoční koledování společné zpívání koled žáků I. stupně 9

8 01/2010 Bruslení na zimním stadionu v Uh. Brodě I. a II. stupeň Dějepisná olympiáda okresní kolo 2. a 3. místo s postupem do krajského kola 02/2010 Lyžařský výcvik v Horní Bečvě 18 žáků 7. ročníku Výtvarná soutěž Já sportovec - 3x 1. místo, 2. místo a 3. místo Pythagoriáda školní kolo 2 žáci postupují do okresního kola Básničky a říkanky pro kluky a holčičky program knihovny F. Kožíka pro 1. a 2. třídu Recitační soutěž okrskové kolo 1. a 3. místo s postupem do okresního kola Jak válčili husité - vystoupení skupiny historického šermu Renegáti pro žáky ročníku 03/2010 Výtvarná soutěž vyhlašovaná ZŠ Sv. Rodiny v Bratislavě, které zúčastnili žáci 2. a 3. třídy. Témata: Betlémská rodina dětství Pána Ježíše a Kněz sluha Boží, obraz Krista můj přítel. Zvláštní cenu poroty získal Jan Kapsa ze 2. třídy Pythagoriáda školního kola se zúčastnilo 16 žáků Exkurze žáků 9. třídy spotřební průmysl, služby prodejna Hruška Okresní kolo Zeměpisné olympiády 3. žáci ze 6., 7. a 8. třídy Taktik 3. kolo průběžné 13. místo Klokánek a Cvrček matematická soutěž pro žáky ročníku Klokan matematická soutěž pro žáky II. stupně Krajská recitační soutěž Orla v Kunovicích 1. a 2. místo a postup do celostátního kola Velikonoce v Muzeu JAK ukázky lidových řemesel a vystoupení DFS Holúbek Okresní kolo recitační soutěže v Uh. Hradišti 2 účastníci Beseda s příslušníky Policie ČR pro žáky 9. třídy Školní kolo Matematické olympiády 3 žáci postoupili do okresního kola 04/2010 Krajské kolo Dějepisné olympiády 6. místo a postup do celostátního kola Okresní kolo Matematické olympiády 2 žáci 6. třídy Turnaj v SUDOKU pro I. stupeň 6 žáků ročníku 7. a 9. místo Literární a výtvarná soutěž Naše rodina z celkového počtu 23 prací jsme získali 16 ocenění Okresní kolo SUDOKU pro II. stupeň 4 žáci ze ročníku Krajské kolo Zeměpisné olympiády 3. místo Den Země návštěva filmového představení HOME ročník Okresní kolo Pythagoriády 6 žáků II. stupně 3. a 20. místo Hasík Výchova dětí v oblasti požární ochrany obyvatelstva 2. a 6. třída Exkurze Kovosteel ekologický výukový program pro 4. a 5. třídu 05/2010 Okresní kolo v minikopané starší žáci 1. místo a postup do krajského kola Soutěž hlídek Mladých zdravotníků v Uh. Hradišti 3. místo Krajské kolo v minikopané 4. místo 10

9 Dopravní soutěž mladých cyklistů oblastní kolo 8 žáků ročníku Taktik 4. kolo několik řešitelských skupin se umístilo na 1. místě Výstava ilustrátorů K. Chaby a A. Borna v galerii Panského domu 2. třída Animační program k výstavě Rod de Gertů očima malířů v MJAK 9. třída Přebor Uherského Brodu v plavání 16 žáků ročníku 3. místo 06/2010 Vystoupení zahraničních folklórních souborů v atriu MJAK žáci třídy Děkovná mše na ukončení školního roku 15. Školská rada, Sdružení rodičů Projednává aktuální témata týkající se školy, žáků, učitelů, rodičů, jejich žádosti finančního a organizačního charakteru, je nápomocná při vytváření spolupracujícího, přátelského a bezpečného prostředí školy. Letos na jaře došlo ke změně předsedy ŠR paní Alenu Mahdalovou vystřídal pan Ing. Tomáš Moravanský. 16. Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. vědomostní Dějepisná olympiáda - okresní kolo 01/2010 Doroty Hermanová 7. tř. 2. místo Miroslav Berka 9. tř. 3. místo krajské kolo 04/2010 Doroty Hermanová 8. tř. 6. místo celostátní kolo 06/2010 Doroty Hermanová účastník (hodnoceni pouze první tři, ostatní bez pořadí) Zeměpisná olympiáda okresní kolo 03/2010 Kateřina Pokorná 7. tř. 1. místo - krajské kolo 04/2010 Kateřina Pokorná 3. místo Pythagoriáda okresní kolo 04/2009 Vojtěch Jochim 6. tř. 3. místo sportovní Přebor Uherskobrodska v plavání - 05/2010 Štěpán Bachůrek 1. tř. 3. místo Turnaj v minikopané - okresní kolo 05/2010 starší žáci 1. místo 17. Přijímací zkoušky V tomto školním roce jsme měli první absolventy. Všech 16 žáků 9. ročníku úspěšně absolvovalo přijímací řízení - 5 žáků na učební obory SOU, 4 žáci na střední školy a 7 žáků na gymnázia. 11

10 18. Školní družina při Katolické ZŠ UH. Brod Název: My se nudy nebojíme! Moto: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh Počet oddělení: 2 (každé má svoji vlastní třídu) první oddělení děti z 1. a 2. třídy druhé oddělení děti z 3., 4. a 5. třídy Počet dětí pravidelně navštěvujících ŠD: Počet dětí nepravidelně navštěvujících ŠD: podle potřeb dětí) 30 v každém oddělení 10 (číslo bylo během roku mírně pohyblivé Provoz družiny: od pondělí do pátku: ranní družina... 6:30 7:45 hod odpolední družina.11:40 16:30 hod Vzdělávací cyklus na 5 let (naši ŠD navštěvují děti od 1. do 5. třídy). Časový plán pětiletý. Obsah vzdělávacího programu pro ŠD navazuje na obsah ŠVP I. stupně. Svým programem navazujeme na vědomosti i dovednosti žáků získávaných při výuce, dále je rozvíjíme a prohlubujeme (inspirace tematickými celky školy). Vzdělávání ve ŠD se však zásadně liší od výuky ve vyučování. Naší školní družiny se obsahově týká okruh Člověk a jeho svět. Konkrétní aktivity ŠD : Září Říjen Listopad 12 - chystáme se na Růžencovou pouť v našem městě (pečeme linecké cukroví, tvoříme obří nástěnku se čtyřmi základními druhy modlitby růžence formou obrázkových plakátů) - exkurze na II. stupni KZŠ na Máji, návštěva výuky u starších žáků - účast na výtvarném odpoledni Barevný podzim (dětské oddělení městské knihovny) - zdobení svíček netradičními metodami Svátek zesnulých - školní a okrskové kolo v recitaci dětí ze školních družin (naše ŠD

11 spolupořadatelem okrskového kola, kterého se zúčastnilo 103 recitátorů ze 16 okolních družin) - připravujeme se na advent (výroba advent. věnce), hovoříme o významu adv., v průběhu adventu pravidelně modlitba a četba z Dětské bible u rozžatých svící - účast na akci pořádné městem Uh. Brod Kateřinský jarmark (prodej výrobků zhotovených dětmi ze ŠD, dětmi ze školy či obětavými maminkami; výtěžek bude věnován na konto Papežského misijního díla) Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - vánoční besídka pro rodiče a přátele školy v prostorách sálu kláštera dominikánů = příběh pod názvem Ve vánoční dílně, jako host vystoupil folklorní soubor Holúbek - proběhla akce: Vánoční koledování, při které děti za doprovodu dětské kapely (housle, flétna, trubka) zpívaly koledy a předávaly vlastnoručně vyrobené dárky na městském úřadě, ve farním a klášterním kostele, v charitě, v denním stacionáři atd. - děti ze ŠD i ze školy se podílely na výrobě upomínkových předmětů a organizaci prodejní akce pro Papežské misijní dílo (prodávaly před kostely v Uh. Brodě a v Újezdci u Luhačovic po nedělních bohoslužbách a také na Kateřinském jarmarku na náměstí v Uh. Brodě viz listopad - vlastní výrobky, výtěžek byl odeslán na konto Papežského misijního díla) - exkurze na městské policii v Uh. Brodě - celodružinová soutěž ve stolní hře Ubongo - výroba dárků pro děti, které půjdou k zápisu - účast na okrskové výtvarné soutěži Paletka - účast na výtvarné soutěži vyhlášené knihovnou Fr. Kožíka v Uh. Brodě Já sportovec - zapojili jsme se do soutěže "Liga her", kterou pro školní družiny pořádá DDM v Uh. Brodě, probíhala až do konce školního roku - účast na okrskové pěvecké soutěži Brodský zpěváček - netradiční malování kraslic (na celofán) - soutěžní stezka s úkoly o Nejlepšího ochránce přírody ke Dni Země (celodružinová soutěž) - účast na výtvarné soutěži vyhlášené knihovnou Fr. Kožíka v Uh. Brodě k 65. výročí osvobození města - účast na okrskové dopravní soutěži - vystoupení v programu pro maminky ke Dni matek - celodružinová oslava Dne dětí - letos inspirovaná Rokem kněží (8 stanovišť s úkoly) - účast na jubilejní okrskové sportovní olympiádě na stadionu Lapač v Uh. Brodě 13

12 Úspěchy a ocenění dětí ze ŠD ve školním roce 2009/2010 Listopad okrsková recitační soutěž školních družin na DDM v Uherském Brodě, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích při celkovém počtu 103 dětí. 2. místo Wendy Hermanová ( 2. tř. ) 2. místo Terezie Goldmannová ( 3. tř. ) 1. místo Zita Klimčíková ( 4. tř. ) Únor výtvarná soutěž vyhlášená knihovnou Fr. Kožíka v Uh. Brodě "Já sportovec" 1. místo Veronika Ježková (1. tř.) 1. místo Monika Skopalová (1. tř.) 2. místo Klárka Bartošová (1. tř.) Březen 18. ročník pěvecké soutěže Brodský zpěváček (DDM Uh. Brod), soutěžilo 65 dětí ze 12 školních družin 2. místo Amálka Burešová (1. tř.) 1. místo Mirjam Lisoňková (2. tř.) 3. místo Robert Goldmann (2. tř.) 3. místo Anička Burešová (5. tř.) Duben výtvarná soutěž vyhlášená knihovnou Fr. Kožíka v Uh. Brodě k 65. výročí osvobození Uh. Brodu Zvláštní cena poroty Monice Skopalové (1. tř.) Červen sportovní olympiáda školních družin na stadionu Lapač v Uh. Brodě 1. kategorie Šimon Moravanský 3. místo v hodu kriketovým míčkem 2. kategorie Klára Mikulcová 2. místo v hodu kriketovým míčkem 3. místo v běhu na 50m 4. kategorie Marie Škrdlíková 2. místo v hodu kriketovým míčkem 14

13 19. Školní klub Letos mohli žáci navštěvovat tyto kroužky ŠK: Logopedická prevence Holúbek přípravka, I, II a muzika Angličtina hrou Zábavná informatika Zdravotnický Matematický Zdravotní TV Dramatický Fotbal Fyzikální praktika Mariánská družinka Pletení a vyšívání Kroužek deskových her Čeština jinak Kroužky ŠK navštěvovalo celkem 92 žáků. 15

14 Příloha Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 a) Příjmy v Kč ,23 - dotace a dary ,25 dotace MŠMT - provozní zvýšení nenárokových složek platů posílení odměňování neped. prac dotace MŠMT na pomůcky 1. tř dotace Město Uh. Brod - pro kroužek Holúbek - nákup krojů finanční dar Arcibiskupství olomoucké - spoluúčast na grantu finanční dar Město Uh. Brod - Den matek, drakiáda 5000 hmotné dary 800,6 ostatní finanční dary 75168,65 - ostatní příjmy ,98 školné školní družina a školní klub zúčtování sociálního fondu zúčtování fondu Holúbek zúčtování fondu investičního úroky běžný účet 1669,98 ostatní výnosy 5084 b) Výdaje v Kč ,53 - investiční výdaje 0 - neinvestiční výdaje ,53 náklady na mzdy - pracovní smlouvy náklady na dohody o provedení práce a pracovní činnosti zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění náhrada mzdy 5867 materiál: drobný majetek ,71 kancelářský materiál, tiskopisy 31029,2 náklady hrazené ze soc. fondu čistící prostředky 8938,4 osobní ochranné pomůcky 2151 náklady hrazené z dotace a darů Holúbek školní potřeby pro 1. třídu učební pomůcky pomůcky pro integrované

15 pomůcky drobné 41481,9 učitelská knihovna 34227,45 srovnávací testy 4530 provozní materiál 51399,2 učebnice 70043,5 předplatné, odborné publikace 9132 el. energie plyn ,34 vodné, stočné odpisy dlouhodobého majetku cestovné, dopravné služby: opravy a udržování, revize pronájem tělocvičny a budovy telefon, internet 18050,22 poštovní služby 2624 plavecký výcvik ostatní služby - kopírování, zhotovení klíčů ,61 zpracování mezd softwar. služby 3549 věcná režie za obědy žáků + pronájem termo-nádob odvoz odpadu školné, školení vypracování projektové dokumentace 4522 nákup softwaru ostatní provozní náklady: pojištění ČSOB zákonné pojištění Kooperativa bankovní poplatky 4413 Výsledek hospodaření v roce 2009 je zisk ve výši ,70 Kč. V Uherském Brodě Zpracovala: Hana Beníčková Schválil: Mgr. Robert Goldmann 17

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje školy Úplný název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě IZO: 651015227 Sídlo: Jirchářská 823, 688 01 Uherský Brod E-mailová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více