Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ Výroční zpráva 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01. Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ Výroční zpráva 2012

2 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb 3 Naše poslání a cíle 4 Vybrané události roku 2012 z pohledu jednotlivých služeb 5 Azylový dům 5 Domy na půl cesty 6 Intervenční centra 7 Nízkoprahová denní centra 7 Pečovatelská služba 8 Odborné sociální poradenství 9 Zásadní momenty ovlivňující naši činnost v roce Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili 10 MPSV dotace ze státního rozpočtu ČR 10 Individuální projekt Karlovarského kraje pro služby soc.prevence 11 Karlovarský kraj fond pro nestátní neziskové organizace 11 Sokolov 12 seznam dalších dárců a přispěvatelů 12 Naše ekonomika v roce Výhled na rok Výrok auditora 15 Tabulky Tabulka 1_ Členění služeb Pomoci v nouzi, o. p. s., dle zákona o sociálních službách 3 Tabulka 2_Výtah z výkazu zisku a ztráty a meziroční porovnání vybraných údajů 14 Strana 2 (celkem 15)

3 Důvod vzniku výroční zprávy Výroční zpráva je zpracována v souladu se zněním 19 a následujících zákona 245/1998 Sb., o obecně prospěšných společnostech, dále též Zákon, a v souladu se zněním 21 zákona 563/19911 Sb., o účetnictví. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky ( 21, odst. 1 zákona o účetnictví). Výroční zprávu přezkoumala dozorčí rada a schválila správní rada (( 16, odst. 1. a) a 13, odst. 2. b) Zákona)). Zakladateli Pomoci v nouzi, o. p. s., dále též PvN, jsou Soňa Pisárová a Eva Pisárová. Společnost byla založena a do rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána Ve správní a dozorčí radě PvN jsou zkušení lidé, jejichž znalosti a zkušenosti pomáhají při řešení nestandardních záležitostí a jejichž morální kredit nejen symbolicky podporuje význam našeho působení. Správní radu tvoří předsedkyně Mgr. Dagmar Herianová, Jana Pavlovicová, Ing. Teodor Rajdl a dozorčí radu Lenka Klimešová, Vladimíra Weinlichová a Ing. Josef Štýbr. Nejdůležitější informace o administrativních záležitostech a ekonomice obsahují dokumenty uložené ve sbírce listin zveřejněné v rejstříku obecně prospěšných společností. Druhy obecně prospěšných služeb Jsme poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou vyjmenovány v příslušném rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí, a registrovány v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Členění námi poskytovaných služeb z hlediska znění zákona o sociálních službách ukazuje tabulka 1. Tabulka 1_Členění služeb Pomoci v nouzi, o. p. s., dle zákona o sociálních službách Druh sociálních Forma Zařízení_ 34 Umístění zařízení Poskytujeme služeb_ 32 poskytování_ 33 od roku Služby sociální Terénní Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří 2010 péče Služby sociální Pobytová Domy na půl cesty Nebanice 2009 prevence Kynšperk nad Ohří Sokolov Cheb Služby sociální Ambulantní Nízkoprahová denní centra Sokolov 2009 prevence Služby sociální Pobytová Azylové domy Sokolov 2008 prevence Kynšperk nad Ohří Sociální Ambulantní Intervenční centra Sokolov 2009 poradenství Mariánské Lázně Sociální poradenství Karlovy vary Ambulantní Odborné sociální poradenství Sokolov 2011 Strana 3 (celkem 15)

4 Naše poslání a cíle Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory, např. azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod. Naše úsilí směřuje k tomu, aby se u nás potkávali lidé, kteří pomoc a podporu potřebují a hledají, s lidmi, kteří ji nabízejí a umí poskytnout. My, lidé pracující pro Pomoc v nouzi, o.p.s., vnímáme jako nezbytné stále ověřovat, zda jsou naše nabídky pomoci a podpory pro klienty tím nejlepším řešením. Bráníme se zažitým stereotypům a hledáme nové cesty. Cílem a smyslem našeho snažení je, aby ti, co se na nás obracejí, nacházeli sebe a své místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci. Řada lidí nevnímá preventivní sociální služby jako nezbytné, má za to, že z naší strany jde o naši seberealizaci, případně o naplňování našich osobních potřeb. Já s tím nesouhlasím a jsem přesvědčen o tom, že prevence (včetně sociální) je nutná a levnější, než rezignace na ovlivňování budoucnosti. Náš názor na tezi o zbytnosti/nezbytnosti služeb sociální prevence bych představil na srovnání zbytnosti/nezbytnosti práce zubního lékaře: můžeme, ve spolupráci s jeho péčí, vzniku kazů předcházet, můžeme malé kazy léčit, plombovat, anebo můžeme nedělat nic, zkažené a bolavé zuby trhat a tím se dopracovat k hendikepovanému životu bez nich. V případě společnosti je to obdobné: buď budeme těm, kdo to potřebují podávat pomocnou ruku, část z nich získávat s jejich aktivním přispěním zpět, nebo rezignujeme, a budeme o část populace přicházet. Nejen ekonomicky, tj. tak, že tito lidé nebudou přispívat do společné pokladny a budou z ní jen čerpat, ale v řadě našich případů jde o odchod definitivní, neboť život spousty sociálně vyloučených lidí je kratší, než život těch, kdo měli větší štěstí. Je chybou naší a našeho PR, že neumíme opodstatnění našich služeb lépe a více vysvětlovat veřejnosti a politikům. Na profesionální PR, tedy její maximálně efektivní formu se nám nedostává peněz a tak nezbývá, než zlepšovat naše vlastní dovednosti. R.Pisár Strana 4 (celkem 15)

5 Vybrané události roku 2012 z pohledu jednotlivých služeb Azylové domy K základním činnostem daným zákonem patří: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí O vybraných aktivitách v zařízení stručně referuje vedoucí Jaromíra Fajtová, DiS.: Slečna Hana Suchá, studentka psychologie, pro nás zorganizovala benefiční rockový koncert, jehož výtěžek jsme použili na naši činnost. Uspořádali jsme šachový turnaj, ve kterém startovali naši klienti. Michaela Klimešová z Policie ČR přednášela klientkám o domácím násilí a stalkingu. Při jarních pracích na Kozí zahrádce nás zlobilo počasí. Přesto jsme postavili ubytování pro králíky a morčata, o které se starají výhradně děti. Naši pracovníci pouze dohlížejí, aby o zvířata bylo dobře postaráno. Díky ochotě žáků a pedagogů Základní umělecké školy Sokolov, pod vedením pana Romana Švancara jsme uspořádali pro matky s dětmi koncert v tělocvičně Střední živnostenské školy Sokolov. S našimi klientkami jsme vyráběli velikonoční vajíčka a zdobili jsme přání. Děti se učily plést pomlázky. Zahájili jsme pravidelná páteční setkání matek se socioterapeutkou z naší služby Intervenční centrum. Kolegové ze společnosti Člověk v tísni pravidelně doučují děti našich klientů a organizují pro ně volnočasové aktivity pro děti jako lampionový průvod, malování a další. Děti klientek azylového domu se aktivně účastní akcí občanského sdružení Pohlazení, které v Sokolově organizují členové CASD pod vedením PhDr. Jiřího Bauera. Děti našich klientů se zúčastnily soutěže Oloví má talent a vyhrály všechny ceny. V prosinci jsme s klienty pekli vánoční cukroví a měli jsme několik neformálních posezení s kolegy z organizace. Jeden náš klient se stal zaměstnancem dceřiné o.p.s. Srdce a čin, prvního sociálního podniku v Karlovarském kraji. Provozujeme šatník pro všechny klienty sociálních služeb atd. Domy na půl cesty K základním činnostem ze zákona patří: a) poskytnutí ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, Strana 5 (celkem 15)

6 c) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, a aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Vedoucí zařízení pan Ondřej Žák píše o vybraných aktivitách DNPC Výrazným úspěchem, na který jsme hrdí, jsou studijní úspěchy našich klientů. Ve studiu byli úspěšní uživatelé služby (2 z nich získali maturitu, 3 výuční listy, 1 klient byl přijat ke studiu na vysoké škole, 1 ke studiu na vyšší odborné škole, 1 přijat na maturitní nástavbové studium po získání výučního listu). Studiu se věnují ve svém volném čase i zaměstnanci služby, všichni jsou motivováni snahou svou práci dělat co nejlépe. Někteří uživatelé naší služby se díky finanční podpoře Nadace dětem Terezy Maxové vzdělávali v německém jazyce. Starali jsme se o zahrady u našich domů a začali jsme chovat slepice. Tuto činnost jsme zařadili do specifických sociálně-terapeutických činností. Náš přítel ze SRN pan Josef Hofbauer, který nám již léta nejen materiálně pomáhá, vyjednal pro Domy na půl cesty finanční podporu z Hermann Gutmann Stiftung, kterou jsme využili na rozvíjení sociálně terapeutických činností v Kocábce. Uspořádali jsme další ročník Dne otevřených dveří, na kterém nás návštěvou poctilo více než 300 hostů a podpořili nás příznivci z řad Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Městské policie v Sokolově, ZUŠ v Sokolov a její soubory: KOLBAND Jiřího Koláře, BUTTERFLY Olgy Bernátové, GOOD TIME, STO, Mariánsko lázeňská pětka a Blahobeat a dlouhá řada dalších, o nichž se lze dočíst na našich webových stránkách. V rámci dne otevřených dveří se uskutečnilo i setkání členů lokálního partnerství. Řada členů LP se účastnila i fotbalového turnaje. Do lítých bojů se zapojily i známé osobnosti na fotografii. Dva naši klienti dostali příležitost v našem sociálním podniku Srdce a čin, o.p.s., který úspěšně vede Ing. Petr Beránek. V průběhu celého roku jsme aktivně rozvíjeli Kocábku, která měla největší úspěchy s veřejně předváděnými ukázkami výroby skleněných perel a účastnila se řady prodejních akcí od Aše až po Prahu. Strana 6 (celkem 15)

7 Intervenční centra Základní činnosti IC jsou ze zákona: a) sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: c) poskytnutí ubytování a stravy jde-li o pobytovou formu služby, tu neposkytujeme Vedoucí IC Mgr. Eva Chalupníková Doležalová o aktivitách své služby nad rámec základních činností uvedla: V prostorách Klubíčku dříve narozených vedeného v rámci naší pečovatelské služby v Kynšperk nad Ohří jsme zajistili setkání s odborníky na domácí násilí a stalking. Pro zlepšení dostupnosti našich služeb jsme v létě přesunuli pracoviště z Mariánských Lázní do Chebu na adresu Palackého 8. V téže budově je také Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Pedagogicko-psychologická poradna. Na podzim jsme uspořádali informační kampaň o naší službě. Letáky a další informační materiály jsme umístili do autobusů městské hromadné dopravy v Sokolově, Chebu, Aši a v Mariánských Lázních, téměř do všech čekáren ordinací praktických lékařů a pediatrů, do městských a obecních knihoven, infocenter apod. V listopadu jsme se v naší chebské pobočce sešli s představiteli Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Hosté si prohlédli prostory kanceláře a konzultační místnost. Hovořili jsme o spolupráci, která přináší jedny z nejlepších výsledků služby intervenční centra v celé ČR a o některých nových úkolech v nadcházejícím roce. V rámci Dohody o vzájemné spolupráci a součinnosti v oblasti řešení problematiky domácího násilí, kterou v květnu letošního roku uzavřela Asociace pracovníků intervenčních center s Probační a mediační službou ČR, nás v listopadu navštívili zaměstnanci sokolovské pobočky probační a mediační služby. Naším společným zájmem je propojení informovanosti uživatelů našich služeb, zajištění informovanosti odborné veřejnosti, výměna zkušeností na úrovni případových studií domácího násilí, eliminace důsledků domácího násilí atd. Na sklonku roku jsme byli pozváni plk. Mgr. Jiřím Matoušem, vedoucím odboru služby pořádkové policie, na setkání s vedoucími pracovníky Policie ČR v rámci územních odborů Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Na vánoce jsme připravili několik akcí pro klienty a jejich děti v naší službě azylové domy. Věnovali jsme se společnému pečení, zpívání i tvoření. Zavoněl vánoční františek, šikovné ruce dětí a některých maminek vykrajovaly linecké cukroví, tvarovaly z lahodného těsta nepečené kuličky. Nechyběla malá řemeslná dílna. Povedly se svícny ze skořápek oříšků. Radost přinesly také vlastnoručně vyrobené ozdoby na vánoční stromeček. Nízkoprahová denní centra Základní činnosti ze zákona jsou: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Strana 7 (celkem 15)

8 Vedoucí služby Bc.Iveta Leischová o své službě uvedla: Povaha této služby a specifičnost klientů omezují inovativní aktivity bez nároku na finance na minimum. Přesto (anebo právě proto) se klientům věnujeme co nejvstřícněji, např. společně s Městskou policií Sokolov v podobě tzv. zimního stanu pro bezdomovce. S cílem zlepšit prostředí, ve kterém službu poskytujeme, jsme zajistili izolaci budovy proti zemní vlhkosti a celý interiér jsme nově vyštukovali a vymalovali. V zimně se nám podařilo, s pomocí Farní charity v Sokolově, Střípků, o.s. a jednotlivých soukromých dárců zajistit pro klienty teplou polévku, deky a teplé oblečení. Klienti se stejně jako každý rok zúčastnili úklidů v okolí areálu Bohemia, kde Nízkoprahové denní centrum sídlí. Ve spolupráci s městskou policií probíhá pravidelné mapování bezdomovectví v Sokolově a okolí, které nám pomáhá osobám bez přístřeší poskytnout informace o službě i v lokalitách mimo centrum města. Pečovatelská služba ze zákona zajišťuje tyto činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Vedoucí pečovatelské služby Dana Pavelková DiS., o své službě uvádí: V roce 2012 jsme přijali 15 nových klientů a velká část stávajících klientů rozšířila užívání našich služeb. V průměru jsme naše služby poskytovali 25 klientům denně. V naší službě nejde jen o zajištění stravy, pomoc při přijímání stravy a chodu domácnosti apod. Nenahraditelný je faktor pravidelného kontaktu zaměstnanců a klientů. Taková setkávání jsou silným článkem v psychické podpoře klientů a vedou především k tomu, že klienti co nejdéle zůstávají ve svém přirozeném prostředí. Osobní jednání hraje důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů, kterými jsou naši klienti ohroženi. Klientům poskytujeme zdravotní osvětu v oblastech prevence sociálního vyloučení a domácího násilí, předcházení chudobě apod. V rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím provozujeme bezplatný Klubíček dříve narozených. Zde mimo aktivity podporující soběstačnost a celkovou pohodu klientů, pořádáme mnoho besed. Volíme témata, která mají vést k větší bezpečnosti a ostražitosti nejen našich klientů, ale i občanů. Velmi kladný ohlas jsme zaznamenali na besedy s tématy Deprese a její prevence, Sebevraždy a sebevražedná jednání, Domácí násilí a nebezpečné pronásledování. Díky těmto aktivitám s radostí vidíme i první úspěchy v reálném životě účastníků těchto besed. Klienti se nebojí požádat o pomoc, svěří se i s problémy, jako je domácí násilí, a dokážou na základě vybudované důvěry hovořit o věcech, které byly ještě nedávno tabu. Strana 8 (celkem 15)

9 Odborné sociální poradenství Ze zákona: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,zpro středkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Naše odborné sociální poradenství se orientuje na pomoc s finančními problémy klientů. Největší podíl na činnosti dluhové poradny v roce 2012 nesl Ing. Petr Beránek a ten o službě napsal: Poptávka po této službě označované veřejností jako dluhová poradna je v souladu s naším očekáváním. V průběhu roku se na nás obrátily stovky lidí, z nichž někteří se stali našimi dlouhodobými klienty. Potřebnost této služby a její časová náročnost jsou značné a my bychom rádi posílili naši personální kapacitu. Na to ale nemáme dostatek peněz. Potvrzuje se, že na mnoha jednáních by byla přínosem účast psychologů a právníků. Největší potíž spatřujeme v tom, že lidé řeší potíže se svojí dluhovou službou pozdě, často ve fázích typu soudní řízení a exekuce. Trápí nás také, že šanci na řešení úpadku oddlužením, tzv. osobní bankrot, má asi jen desetina lidí, kteří by toto řešení potřebovali. Důvody jsou dva: 1. obrovské předlužení, k němuž by při žádoucí a možné regulaci trhu půjčkami (např. prostřednictvím jednotného registru, jak je tomu v případě nemovitostí, vozidel apod.) nemuselo docházet, a 2. nezaměstnanost, resp. žádné příjmy. Pro zaměstnance naší společnosti jsme uspořádali kurz finanční gramotnosti. S využitím znalostí odborníků v oblastech finančnictví a právo jsme zahájili terminologií v oblasti finančnictví a končili jsme semináři o soudním vymáhání závazků a problematikou insolvenčních řízení fyzických osob občanů se zaměřením na tzv. osobní bankrot. Zásadní momenty ovlivňující naši činnost v roce ) Ukončení financování z IP KK v květnu 2012 spolu s nedostatečným zafinancováním z dotací MPSV nás přivedlo do úsporného/nouzového režimu, ve kterém pracujeme doposud. Chybějící finanční prostředky nás vedou k redukci nákladů až na hranici udržitelnosti služeb. V roce 2012 jsme žádnou službu nezrušili, ale byli jsme nuceni rozloučit se s několika kolegy a jejich úkoly rozdělit mezi zbývající zaměstnance, což se současným snížením mezd nebylo právě motivační opatření. Služby jsme díky pochopení zaměstnanců a jejich profesionalitě udrželi a za to všem kolegům patří naše poděkování! 2) Pokud jsme nad rámec základních činností v roce 2012 realizovali drobné projekty pro klienty, pak jen díky obětavosti našich zaměstnanců a s pomocí dárců, jejichž přízně si vážíme stále více. Strana 9 (celkem 15)

10 3) Společnou slabinou sociálních služeb s malým počtem zaměstnanců je nízká personální zastupitelnost. Na tento problém jsme opět narazili v roce 2012, když onemocněla vedoucí naší pečovatelské služby. Při řešení tohoto problému nám velice pomohla kolegyně Miriam Žáková DiS.(foto napravo), které tímto děkuji. Nesla velký podíl na tom, že se podařilo službu udržet. 4) Nikdo z nás nečekal, že budeme nuceni řešit výměnu vedoucí služby v Intervenčním centru. Naše bývalá kolegyně se vůči nám dopustila nepřátelského jednání, které vážně narušilo naše vztahy s vedením Karlovarského krajského úřadu, mezilidské vztahy s našimi kolegy a mohlo způsobit i vážné ekonomické problémy celé organizaci. Naštěstí pro nás všechny, po zralém rozhodnutí členů správní rady Mgr. Dagmar Herianové, Jany Pavlovicové a Ing. Teodora Rajdla, její angažmá u nás skončilo ukončením pracovního poměru ( 55 ZP). Říká se, že vše zlé bývá pro něco dobré, asi to tak bude Od léta 2012 máme novou vedoucí intervenčního centra paní Mgr. Evu Chalupníkovou Doležalovou, služba pracuje na plné obrátky a naše vztahy s náměstkem hejtmana Bc.Miloslavem Čermákem už jsou opět na otevřené a přátelské úrovni. 3) Pokračovali jsme v naší práci v Interdisciplinárním týmu při Městském úřadu Sokolov. Tento tým se snaží přispět k řešení kvality života občanů města Sokolov. Nadále spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování a s dalšími organizacemi, které se na činnosti Agentury v Sokolově podílejí. Připravujeme a realizujeme společné projekty s partnery ve městě Sokolov a v jiných lokalitách, např. se Střední školou živnostenskou Sokolov, o.s. Hartenberg, obcí Nebanice, Místní akční skupinou Sokolovsko a s mnoha dalšími subjekty. 4) Zvláštní pozornost věnujeme dceřiné o.p.s. Srdce a čin, protože doufáme, že se jí bude dařit zaměstnávat naše klienty a další lidi, kteří jsou na okraji společnosti, ale chtějí pracovat. Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili Za naši společnost a za klienty velmi děkujeme všem, kteří nás podpořili jakoukoli peněžní částkou nebo jinou formou. Podpory si vážíme a informujeme o ní v souladu s příslušným ujednáním, vždy minimálně na našich internetových stránkách. Děkujeme i těm, kteří se našimi žádostmi o podporu zabývali, a sdělili nám negativní stanovisko. Věříme, že u nich uspějeme v budoucnosti s některou z dalších žádostí. MPSV Ze strany MPSV bohužel vnímáme největší propad ve financování našich služeb na rok Již počátkem roku 2011 bylo zřejmé, že ve výzvě, ze které byly financovány individuální projekty krajů, chybí peníze a pokud bude vyhlášena nová výzva, bude moci pokrýt jen malou část ze služeb financovaných v 1. kole individuálních projektů. Přesto se nad tímto zásadním ohrožením na MPSV nikdo nepozastavil, nepřipravil dofinancování služeb a peníze v rozpočtu MPSV na rok 2012 tak nestačily pro všechny potřebné služby. Strana 10 (celkem 15)

11 Od poloviny roku 2012 funguje naše organizace v nouzovém/úsporném režimu. Naše žádost o dofinancování z MPSV, podaná v termínu ministerského pokynu, byla zamítnuta pro vyčerpání rozpočtu, byť následně, po našem zamítnutí, ještě byla z MPSV dofinancována řada služeb. Rozdělování dotací z MPSV v roce 2012 nelze nazvat jinak než velký chaos. Navíc se ukázalo, že ministerstvo vedené duem Drábek/Šiška vystupovalo z pozice síly a tudíž šanci na dofinancování měli v roce 2012 spíše silní hráči, jako jsou Charita, Armáda spásy apod. Netransparentnost a nedodržování vlastních pravidel jsou bohužel i ke dni sepsání této zprávy nejviditelnější projevy této nejvlivnější instituce. tabulka s uvedením jednotlivých dotací z MPSV pro naše služby Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje Azylový dům pro jednotlivce a matky s dětmi v Sokolově Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově Pečovatelská služba se sídlem v Kynšperku nad Ohří Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb Dotace se státního rozpočtu prostřednictvím MPSV celkem Kč Individuální projekt Do konce května roku 2012 byla většina našich služeb zafinancována z Individuálního projektu Karlovarského kraje na podporu služeb socální prevence. Tento projekt byl financován z ESF OP LZZ, státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Karlovarského kraje. Dnes už můžeme hodnotit, že ukončením tohoto projektu skončilo období hojnosti a nastalo období hledání úspor a hledání dalších zdrojů pro spolufinancování našich služeb. Tento projekt připravila Agentura projekčního a dotačního managementu p.o. Karlovarského kraje ve spolupráci se sociálním odborem KÚ KK. tabulka ukazuje, kolik financí plynulo v roce 2012 z IP KK do jednotlivých služeb Azylový domy pro jednotlivce a matky s dětmi v pro okres Sokolov Intervenční centrum pro oběti domácího násilí pro Karlovarský kraj Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší pro okres Sokolov IP KK pro služby sociální prevence celkem Kč Karlovarský kraj Karlovarský kraj přispívá na naši činnost nezanedbatelnou částkou. Fond, který zastupitelstvo kraje na základě žádostí jednotlivých poskytovatelů a jejich posouzení odborem sociálních věcí pod vedením Ing. Stanislavy Správkové, rozděluje, každoročně roste. Naším přáním by samozřejmě bylo, aby fond byl co největší a Karlovarský kraj větší měrou kompenzoval snižování dotací ze státního rozpočtu ČR. Vnímáme, že je politická vůle ve všech stranách k jeho navýšení. To co se bohužel nejeví příliš optimisticky, jsou finanční možnosti našeho kraje, zejména v souvislosti s problémy, které má ROP Severozápad. tabulka ukazuje, kolik financí plynulo v roce 2012 z FNNO KK do jednotlivých služeb Azylový dům pro jednotlivce a matky s dětmi v Sokolově Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb Pečovatelská služba se sídlem v Kynšperku nad Ohří Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově Fond pro nestátní neziskové organizace Karlovarského kraje celkem Kč Strana 11 (celkem 15)

12 Město Sokolov Pokud bude někdy vyhlašován titul Odpovědná obec, myslíme si, že Město Sokolov patří mezi jasné favority. Každoročně rozděluje ze svého sociálního fondu na podporu poskytovatelů sociálních služeb z řad NNO přibližně 8 milionů korun. Vážíme si spolupráce se Sokolovem a bude-li to v našich silách, rádi se zapojíme a podpoříme další jeho aktivity. Spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví pod vedením Mgr. Soni Zaschkeové a s vedením města zastoupenými Ing. Zdeňkem Berkou, Ing. Karlem Jakobcem, PhDr. Pavlem Čáslavou a dnes místostarostou pro soc. věci Mgr. Ladislavem Sedláčkem je příkladná. Vítáme zejména systém Prostupného bydlení, připravovaný s Agenturou pro sociální začleňování. Tento projekt by mohl mít pozitivní dopad na život řady občanů Sokolova a do budoucna se podílet na tom, že bude klesat počet neplatičů a dlužníků, zvyšovat počet spokojených nájemníků obecních bytů a dopad by měl být z dlouhodobého hlediska i finanční, protože vyšší výběr nájemného by měl umožnit údržbu více bytů ve vlastnictví města. Lokálnímu koordinátorovi Agentury panu Milanovi Greinederovi přejeme vytrvalost, optimismus a pevné nervy. tabulka rozdělení podpory ze sociálního fondu města Sokolov Azylový dům pro jednotlivce a matky s dětmi v Sokolově Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb Odborné sociální poradenství - dluhová poradna Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově Sociální fond Města Sokolov přispěl celkem Kč Město Kynšperk nad Ohří Již několik let v řadě plní město svůj přílib podílet se na spolufinancování provozu naší pečovatelské služby Kč je nemalá částka a nebýt ji, řada uživatelů by pečovatelskou službu v Kynšperku nad Ohří a okolí již nemohla využívat. Nadační fond GSK Pokračování čerpání grantu Kč na projekt Kozí zahrádka. Zaměstnanci GSK Pokračování čerpání grantu Kč na rozvoj naší společnosti, které jsme využili na projekt Finanční gramotnost. Hermann Gutmann Stiftung, SRN, Norimberk 6800 EUR na výrobu a prodej dárkového zboží, prací klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. TechSoup Česká republika Prostřednictvím softwarového dárcovského programu TechSoup Česká republika jsme získali od společnosti Microsoft software v celkové tržní hodnotě USD. Nadace OKD Kč na rekonstrukce koupelen v domě na půl cesty v Nebanicích. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Kč na opravu druhé poloviny střechy domu na půl cesty v Nebanicích. Sdružení nájemníků Karlovy Vary Kč na podporu sociálních služeb Strana 12 (celkem 15)

13 Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o Kč získaných prodejem nápoje Cappy Hot a dárkových předmětů v rámci reklamní akce Vánoční kamion Nadace Terezy Maxové dětem Kč na pokračovací kurz německého jazyka pro 5 klientů domu na půl cesty. Nadace Vinci Kč na podporu sociálně terapeutických činností v domech na půl cesty. Bedřich Štolka Kč finanční dar na podporu sociálních služeb Potravinová banka Praha Potraviny v hodnotě Kč Jaroslav Jurík Věcný dar v hodnotě Kč dětské oblečení pro děti matek v domu na půl cesty. SLOT Game a.s Kč na zajištění činnosti a úhradu běžných nákladů. VOSS s.r.o Kč na krytí reklamních nákladů. Zoubek Ratmír Kč na sociální služby Obec Libavské Údolí Kč na provoz pečovatelské služby. Obec Kolová Kč na sociální služby. Lékárna Primula spol, s.r.o Kč dar na podporu činností domu na půl cesty Lékárna Primula spol, s.r.o Kč účelově vázaný dar pro klienty domu na půl cesty na řidičský průkaz Doris Rabus 8906 Kč výtěžek benefice Terese Fredenwall v Chebu Hana Studená 7700 Kč výtěžek z benefičního koncertu pro Azylový dům pro matky s dětmi Farní Charita Sokolov Kč na podporu sociálních služeb Ing. Zdeněk Berka senátor parlamentu ČR a starosta Sokolova Kč dar na podporu sociálních služeb Bengt Fiske, Švédsko Strana 13 (celkem 15)

14 Kč na podporu sociálních služeb Ing. Vladimír Šafařík 1500 dar na podporu sociálních služeb Za pomoc děkujeme také všem dobrovolníkům. Práce dobrovolníků je důkazem jejich životního postoje a ochoty naplnit ho konkrétními skutky. Naše ekonomika v roce 2012 Přiznání k dani z příjmů za rok 2012, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha poskytují kompletní číselné informace o našem hospodaření v roce Ve výroční zprávě zmiňujeme vybrané ukazatele. Oproti celkovým nákladům v r ve výši tis. Kč jsme v r museli vystačit se tis. Kč, což je pokles na 88 %. Největší pokles zaznamenaly osobní náklady, a sice z tis. Kč v r na tis. Kč, tedy na 85 %. Nakupované služby doznaly snížení z tis. Kč v r na tis. Kč, tj. na 87 %. Výnosy z poskytování ubytování pro uživatele našich služeb a z prodeje našich výrobků (Kocábka) jsme zvýšili z tis. Kč v r na tis. Kč, tedy o 10 %. Hospodářským výsledkem roku 2012 je ztráta 132 tis. Kč, kterou jsme pokryli z nerozděleného zisku minulých let. Připojená tabulka 2 obsahuje meziroční porovnání některých údajů z výkazů zisku a ztráty. Tabulka 2_Výtah z výkazu zisku a ztráty a meziroční porovnání vybraných údajů Položka Stav k [tis. Kč] Změna proti stavu k [tis. Kč] Náklady celkem z toho některé položky osobní náklady materiál nakupované služby Výnosy celkem z toho některé položky úhrady za pobyt provozní dotace přijaté příspěvky (dary) Zisk (ztráta) Výhled na rok 2013 Text VZ za rok 2012 vznikl v červnu 2013 a napjatá situace s financováním našich služeb stále trvá. Doposud nemáme sestavený rozpočet na rok 2013 a nedočkavě očekáváme výsledky II. kola dofinancování sociálních služeb vyhlášeného MPSV. Stejně jako v loňské zprávě na tomto místě potvrzujeme, že se budeme snažit překlenout finanční potíže a vytrvat v poskytování našich služeb lidem, kteří jsou sociálně vyloučení a kterým toto vyloučení hrozí. V Sokolově dne Robert Pisár Dagmar Herianová Lenka Klimešová ředitel předsedkyně správní rady předsedkyně dozorčí rady Strana 14 (celkem 15)

15 Strana 15 (celkem 15)

Výroční zpráva 2011. Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01

Výroční zpráva 2011. Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 Výroční zpráva 2011 Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více