Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech"

Transkript

1 Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zbyněk Vinš Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Preservation of Czech traditions in gastronomy in selected regions Pavlína Wiedermannová The institute of Hospitality Managemnet in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Zbyněk Vinš Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Pavlína Wiedermannová V Praze dne

4 Děkuji především vedoucímu mé práce Ing. Zbyňkovi Vinšovi za trpělivé vedení a veškerou pomoc, kterou mi věnoval během psaní této práce. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří mi věnovali svůj čas a poskytli mi informace do mého výzkumu, hlavně panu Robertovi Kourovi z restaurace U Pinkasů. Rovněž poděkování patří mým rodičům, kteří mě po dobu mých studií podporovali.

5 Abstrakt WIEDERMANNOVÁ, Pavlína. Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 72. V posledních několika letech prochází česká gastronomie proměnou, její stav se začal vlivem mnoha faktorů zlepšovat a tyto trendy stále pokračují. Konkurenční výhodou bývá reflexe českých a staročeských zvyků a využívání sezonních a místních surovin. Návrat, resp. inspirace, starou českou kuchyní evokuje poctivost, chutnost a opravdovost. Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu týkající se dodržování českých zvyků ve vybraných gastronomických zařízeních na území hl. města Prahy a v Kraji Vysočina. Dílčí oblastí, kterou se práce zabývá je schopnost gastronomických zařízení přizpůsobit svou nabídku surovinám typickým pro jednotlivá roční období. Byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu s cílem odhalit skutečnosti a trendy inovací s ohledem na český kalendář. Výzkumným prostředkem byly řízené rozhovory s šéfkuchaři, provozními nebo se zaměstnanci restaurací. Výsledkem jsou popsané trendy, které vybraná zařízení aplikují v praxi za účelem získání konkurenční výhody či krátkodobějšího zvýšení počtu klientů. Návrhová část obsahuje doporučení ke zlepšení poskytovaných služeb v jednotlivých gastronomických zařízeních, které se účastnily výzkumu. Klíčová slova: česká kuchyně, gastronomie, hlavní město Praha, Kraj Vysočina, sezonnost, tradiční pokrmy, zvyky.

6 Abstract WIEDERMANNOVÁ, Pavlína. Preservation of Czech traditions in gastronomy in selected regions. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: Total number of pages 72. In the last few years the Czech gastronomy has been changing, its condition began to improve due to many factors, and these trends still continue. Competitive advantage is a reflection of Czech and Old-Bohemian customs and use of seasonal and local ingredients. Return to, respectively inspiration with Old Czech cuisine evokes honesty, geniunity and palatability. The main aim of this thesis is to perform analysis observing Czech customs in selected restaurants in the City of Prague and in Vysocina Region. Partial area that the thesis deals with is the ability of restaurants to customize their menu to the ingredients typical for each season. A method of qualitative research has been chosen with the aim to uncover facts and trends of innovations with regard to the Czech calendar. As the research tool I have used conducted interviews with chefs, operational or restaurant employees. The results are described in trends which the selected eating places applied in practice in order to gain a competitive advantage or shorter-term increase in the number of clients. The Research Proposal includes recommendations to improve the services provided in each restaurant which participated in the research. Key words: customs, Czech cuisine, gastronomy, seasonality, the City of Prague, traditional food, Vysocina Region.

7 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Pojem gastronomie Vývoj české gastronomie Česká gastronomie ovlivňována zvyky Zvěřinové hody Martinské posvícení Vánoce Velikonoce Česká gastronomie ovlivňována sezonností ANALYTICKÁ ČÁST Seznámení s výzkumem Strategie výzkumu Výběr výzkumných jednotek a jejich oslovení Informace získané na území hlavního města Prahy Restaurace U Pinkasů Restaurace Potrefená husa Bohnice Restaurace Historie Restaurace Půda Restaurace Novoměstský pivovar Restaurace U Dobré myšlenky Lokál Nad Stromovkou Informace získané na území Kraje Vysočina Hotel-Restaurant Tři Věžičky Hotel FARMA*** Radniční restaurace a pivovar Jihlava... 47

8 2.5.4 Restaurace Dělnický dům Pivovarská restaurace Restaurace Na Hradbách Restaurace Atrium Sumarizace analytické části Vyhodnocení hypotéz NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 73

9 ÚVOD Jedním z trendů dnešní doby je stále narůstající zájem lidí o gastronomii přípravu jídel a jejich konzumaci. Každý rok vychází desítky knih s touto tématikou, na novinových stáncích je k dostání také několik časopisů zaměřených pouze na gastronomii a v neposlední řadě vzniká čím dál tím víc televizních pořadů o vaření. Na pultech knihkupectví se objevuje mnoho publikací s tematikou české gastronomie. Lidé se tak mohou dozvědět o pokrmech, které se na našem území vařily a již byly téměř zapomenuty nebo o zvyklostech spojených s českou gastronomií především ve sváteční dny. Některé publikace se věnují přímo sezonnosti nebo regionální kuchyni. Lidé mají o tyto knihy obrovský zájem, protože se po období útlumu české gastronomie začínají znovu vracet k receptům našich babiček a znovu objevují to, co již bylo zapomenuto. Laická veřejnost se současně začala hodně zajímat o kvalitu potravin, po všech článcích co vyšly v novinách o tom, že je naše země popelnicí Evropy. Neméně důležitý vliv na zájem veřejnosti o tuto problematiku mají i informace o vlivu kvality potravin na zdraví člověka. Proto lidé začali vyhledávat kvalitní české nejlépe sezonní suroviny, které byly dříve základem jídelníčku obyvatelstva. Téma bakalářské práce Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech jsem si zvolila nejen kvůli aktuálnosti daného tématu a skutečnosti, že dosud nebyla publikována ucelená práce, která by se dané problematice věnovala, ale také kvůli tomu, že se o českou gastronomii dlouhodobě zajímám. Největší zájem o vývoj české gastronomie ve mně vyvolal předmět Gastronomické služby, vyučovaný jako povinný předmět v prvním ročníku oboru Hotelnictví, který studuji. Od Ing. Pavle Burešové jsem se dozvěděla mnoho zajímavých informací a začala jsem se o problematiku české gastronomie zajímat hlouběji. Díky bohaté historii naší země vzniklo mnoho tradic a zvyků, které se odrážejí v české gastronomii dodnes. Některé zvyky se v průběhu let značně změnily a některé se dochovaly téměř ve stejné podobě, jakou měly před mnoha lety. Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu týkající se dodržování českých zvyků ve vybraných gastronomických zařízeních na území hl. města Prahy a v Kraji Vysočina. Další 9

10 oblastí, kterou se práce zabývá, je schopnost gastronomických zařízení přizpůsobit svou nabídku surovinám typickým pro jednotlivá roční období. Práce je členěna do tří hlavních částí: teoretické, analytické a návrhové. První, teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu gastronomie, stručné shrnutí vývoje gastronomie na území České republiky a hlavně na čtyři vybrané tradiční zvyky (zvěřinové hody, svátek sv. Martina, Vánoce a Velikonoce), které mají pomoci k lepšímu pochopení zkoumané problematiky. Na příkladu čtyř českých zvyků je zachycen jejich vývoj v průběhu let až po současnost. Na konci teoretické části je zmíněna sezonnost, která je typická pro české suroviny. Neodmyslitelně patří k tradiční české kuchyni a je svázaná s českými zvyky. V teoretické části práce byly informace čerpány z dvou desítek českých publikací. Zahraniční zdroje použity nebyly z důvodu příliš specifického tématu práce (nebyla nalezena odpovídající zahraniční literatura). V druhé, analytické části práce je zachycena přípravná část ke kvalitativnímu výzkumu, kde je zdůvodněna zvolená oblast a metoda výzkumu. Pomocí řízených rozhovorů s vedoucími, resp. provozními pracovníky restauračních zařízení byly zjišťovány informace k následnému hodnocení míry zachování českých tradičních a sezonních pokrmů v nabídkách restaurací. Následně jsou uvedeny získané informace z jednotlivých restaurací v Praze a na Vysočině, ve kterých výzkum probíhal. Závěr analytické části je věnován shrnutí získaných informací a vyhodnocení hypotéz. Vzhledem k cíli bakalářské práce byly stanoveny následující dvě hypotézy: H 1: Ve většině zkoumaných gastronomických zařízení je připravováno speciální menu spojené s českými zvyky alespoň čtyřikrát ročně H 2: Zkoumaná gastronomická zařízení nepřizpůsobují svoji nabídku surovinám typickým pro jednotlivá roční období Ve třetí, návrhové části jsou uvedena doporučení pro jednotlivá gastronomická zařízení, která se výzkumu účastnila. Doporučení vycházejí z poznatků uvedených především v analytické části práce. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Pojem gastronomie Gastronomie se vyvíjela současně stejně jako samotné lidstvo. Se změnami prostředí, ve kterém člověk žil, se měnily stravovací zvyklosti lidské společnosti. Od ryze rostlinné stravy se postupným vývojem člověka a prostředím kolem něj přecházelo ke stravě, jejíž součástí bylo převážně maso a samotný proces konzumace byl čím dál tím více kultivovanější. Díky schopnosti přizpůsobit se svému okolí lidská společnost nevyhynula a neustále se vyvíjela. Největší vliv na gastronomii mělo používání ohně a samotná tepelná úprava pokrmů. Člověk už pouze neuspokojoval pomocí potravy svou základní potřebu hlad, ale získával z ní požitek. 1 B. Zimáková ve svém díle Food & Beverage Management zmiňuje, že slovo gastronomie je řeckého původu. Tvoří ho dvě slova gaster neboli žaludek a nomos značící zvyk, mrav. 2 Definic termínu gastronomie existuje celá řada. Podle výkladového slovníku cestovního ruchu lze gastronomii označit jako vědu (a umění), která se zabývá jídlem a nápoji, jejich přípravou, stolováním, úpravou pokrmů a jejich podáváním, stravovacími zvyklostmi a způsobem konzumace pokrmů a nápojů, poznatky o hodnotě a způsobech využití potravy, o správné výživě. Gastronomii lze také chápat dle výkladového slovníku jako souhrn specifických znaků a způsobu přípravy jídel a nápojů na území státu, regionu (označuje se též jako kuchyně ). 3 Současné používání pojmu Gastronomie [sic!] je značně ambivalentní a často bývá nepřesně dáván do nejužšího vztahu k latinskému pojmu Culinaria [sic!] (kuchařství). Podle některých výkladů je možné oba pojmy chápat jako synonyma, podle jiných je však třeba mezi nimi obsahově rozlišovat. Obecně se pojem Gastronomie [sic!] vnímá jako nadřazený vlastnímu kuchařství a spíše směřuje k oblasti kultury spojované s uměním, 1 BUREŠOVÁ, P.; ZIMÁKOVÁ B. Gastronomické služby servis. Praha : VŠH, s ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage Management. Praha : VŠH, s PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s

12 vědou a mravy, zatímco Culinaria [sic!] (kuchařství-kuchyně) splývá s technologií a přírodními vědami. 4 P. Burešová a B. Zimáková uvádí, že cílem gastronomie je nejen připravit pokrm, který zasytí strávníka, ale zároveň uspokojí jeho ducha. Důležitá je nejen samotná chuť ale i vůně, vzhled a struktura pokrmu. Prostředí, v němž dochází ke konzumaci pokrmu, hraje také významnou roli. 5 Postupným osídlováním různých koutů světa se vyvíjely naprosto odlišné kuchyně, ale i přesto se neustále vzájemně ovlivňovaly a do dneška ovlivňují. V kuchyni každého národa lze spatřit jeho kulturu a tradice. 1.2 Vývoj české gastronomie Počátky české gastronomie se vztahují k období, kdy se začal formovat český národ. Lidé používali při přípravě pokrmů lokální suroviny, které získali sběrem, lovem nebo si je sami vypěstovali. První česká jídla byla prostá, vyvinula se z jídel všeslovanských. Jedly se převážně pokrmy z prosa, medu, vajec, luštěnin, mléka, masa, hub, ovoce nebo kořenové zeleniny. Z koření se u nás využívala sůl, česnek a chuť pokrmům dodávaly bylinky. Sladká jídla se obyčejně dochucovala mákem, medem, povidly a v zimě sušeným ovocem. Ovoce, ať už čerstvé nebo sušené, se používalo také na přípravu polévek či omáček. K ovocné polévce se jedly brambory nebo chléb. Dále hrály významnou roli kaše, které se připravovaly často z hrachu, pohanky, prosa, krupice, ovsa, později rýže a brambor. Polévky se jedly hrachové, houbové, tuřínové, mrkvové, jáhlové, kroupové, bramborové, také kyselo, čočka a česnečka. Velmi důležité byly pro český lid nejen kaše, ale i chléb. 6 Chléb začal pozvolna nahrazovat jahelnou kaši. Celkově pokrmy z prosa začaly mizet z tehdejšího jídelníčku. V 15. století si lidé mohli vybrat až z 12 druhů chleba. V knize Zikmunda Wintra se uvádí tyto druhy chleba žemlový, vlaský, žitný, sušcový, nakyslý, 4 HOLUB, K. Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví. Praha : VŠH, s BUREŠOVÁ, P.; ZIMÁKOVÁ B. Gastronomické služby servis. Praha : VŠH, s VAŠÁK, J. Regionální pokrmy z Čech, Moravy, a Slezska od A (Adamov) do Ž (Žďár). Praha: Libri, s

13 mazancový, ječný, preclíkový, prosný, žaludný, jáhlový, pohankový, z rejže, oplatkový, koláčový a perníkový. 7 Chléb jedli lidé denně a často se sýrem. Zapíjeli ho mlékem, kyškou nebo i podmáslím. Na chléb a koláče se zadělávalo pivovarskými kvasnicemi, protože droždí v té době ještě nebylo. Klasické kvasnice byly zavedeny od roku 1867 a používají se dodnes. 8 Směs mouky, kvasnic, vajec a soli se používala také na výrobu knedlíků. Knedlíky se v naší zemi konzumovaly již ve středověku, jedli je chudí i bohatí lidé. Zprvu se knedlíky jedly jako hlavní pokrm, zhruba až v polovině 19. století se z nich stala příloha. 9 Kromě knedlíků kynutých a nekynutých si svou oblibu získaly i bramborové knedlíky. Ty se u nás začaly připravovat až poté, co se do naší země dostaly brambory, na začátku 18. století. 10 Bramborové knedlíky, taktéž knedlíky z mouky se upravovaly na sladký i na slaný způsob. Za Rudolfa II. došlo k značnému rozvoji české gastronomie. V 16. století měli na naší zemi největší vliv v oblasti gastronomie Italové, Francouzi, Španělé a Angličané. Přicházeli k nám nejen kuchaři, ale také cukráři a paštikáři. Naši kuchaři hodně cestovali do okolních zemí, kde získávali inspiraci a zkušenosti z cizích kuchyní. Hojně se začalo užívat koření, které se k nám dostávalo z různých koutů světa, díky kupeckým cestám. 11 Zatímco prostý lid jedl po třicetileté válce převážně kaše, brambory a různé buchty, v jídelníčku zámožných obyvatel se často objevovalo maso. Bylo to hlavně maso vepřové, drůbeží, hovězí, jehněčí, zvěřina, ryby, oblíbené byly i křepelky, holubi, tetřevi, pávi, raci, želvy a hlemýždi. 11 Měšťané samozřejmě jedli také brambory, které začaly postupně nahrazovat konzumaci chleba. V letech , český lid sužoval hladomor. Lidé začali jíst psy a vyhledávali i koňské maso. Konzumace psího masa přetrvávala až do roku 1940, kdy byl vydán zákon, který zakazoval zabíjet, zpracovávat a prodávat maso psí a kočičí. Králičí maso se do jídelníčků našich předků dostalo až v 19. století, zato byla 7 WINTER, Z. Kuchyně a stůl našich předků: líčení dějepisné ze XVI. století. Praha : Dr. Frant. Bačkovský, s KAIZL, L. Lidová výživa: význam lidové stravy, její zvláštnosti, návrat k lidové stravě a dnešní doba. Praha : Eduard Grégr a syn, s BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, s KAIZL, L. Lidová výživa: význam lidové stravy, její zvláštnosti, návrat k lidové stravě a dnešní doba. Praha : Eduard Grégr a syn, s JENERÁLOVÁ, I. Historie české gastronomie. Praha : Czech, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: 13

14 česká gastronomie ochuzena o jiný druh masa. V roce 1870 byl vydán zákaz na chytání drobného ptactva. Zákaz se týkal spíše měšťanů, protože ptactvo bylo drahé. 12 Podle P. Burešové a B. Zimákové docházelo od 19. století do první poloviny 20. století k dalšímu velkému rozvoji gastronomie na našem území. Zejména prvorepubliková kuchyně velmi ovlivnila vývoj české gastronomie. Praha byla jedním z hlavních měst gastronomie, čeští kuchaři byli jedni z nejlepších v Evropě. Za první republiky se do naší země začaly dovážet dokonce mořské plody a jiné cizokrajné pochoutky. S příchodem války a komunismu se začala gastronomie měnit. Pestrost v přípravě pokrmů byla značně omezena. V každé restauraci se připravovaly stejné pokrmy za stejnou cenu, což se podepsalo i na kvalitě pokrmů. Po roce 1989 docházelo k odklonu od české gastronomie. Lidé toužili poznávat a ochutnávat vše co pro ně bylo nové. Začaly se otevírat restaurace specializované na nejrůznější evropské kuchyně, ale také na kuchyně vzdálenějších zemí, například na kuchyni americkou, japonskou, čínskou, thajskou, arabskou nebo mexickou. Další velkou změnou bylo zavádění rychlého občerstvení a čím dál tím víc se začaly využívat polotovary. 13 V posledních několika letech dochází k oživení tradiční české gastronomie. Velká pozornost se věnuje hlavně kvalitě používaných potravin. Nejlepší čeští kuchaři se nyní snaží vracet k receptům našich babiček a celkově tak propagovat českou kuchyni. Českou kuchyni lze charakterizovat spíše jako kuchyni středoevropskou se specifickými prvky s důrazem na používání lokálních surovin. Nemůžeme ji jednoznačně oddělit od okolních států z důvodu společné historie. Čím se naopak může lišit od kuchyní našich sousedů a být tak originální a výjimečnou je v dodržování typicky českých zvyků, které se s gastronomií pojí. 12 KAIZL, L. Lidová výživa: význam lidové stravy, její zvláštnosti, návrat k lidové stravě a dnešní doba. Praha : Eduard Grégr a syn, s BUREŠOVÁ, P.; ZIMÁKOVÁ B. Gastronomické služby servis. Praha : VŠH, s

15 1.3 Česká gastronomie ovlivňována zvyky České zvyky vycházejí z lidové tradice a místních obyčejů, předávají se z generace na generaci. Na našem území se zvyky začaly formovat již v době pohanské, později je ovlivnilo křesťanství. V průběhu kalendářního roku se slaví nespočet různých svátků. Oslavy jsou buď rodinného charakteru, nebo mají charakter společenský, národní. Mezi rodinné oslavy patří například narození dítěte, narozeniny, ukončení studia, svatba a pohřeb. K těm společenským nebo národním oslavám patří ty, které mají většinou pevně stanovené datum. Mohou se také vázat k určitému období, kdy se slaví. Od jara až do zimy se tak koná nespočet různých oslav. V minulosti se nejvíce zvyky a tradice udržovaly v zimním období, jelikož nebylo tolik práce jako v létě. Vše se odvíjelo od zemědělství, které bylo hlavním zdrojem obživy pro velkou část obyvatelstva. Proto je bakalářská práce zaměřena právě na zimní období. Další text se detailně věnuje zvěřinovým hodům, svátku sv. Martina, Vánocům a Velikonocům. Masopust potažmo vepřové hody nebudou v práci dále detailně rozebrány z důvodu všeobecné znalosti pokrmů, které se pojí s vepřovými hody Zvěřinové hody Zvěřina je neodmyslitelnou součástí jídelníčku českého národa. Na území České republiky se nachází řada lesů, polí a luk, což představuje skvělé podmínky pro výskyt zvěře. Typickým znakem pro zvěřinu je ulovení zvěře ve volné přírodě. Myslivost je s českou zemí spojována od pradávna. Myslivost byla jednou z oblíbených činností šlechty. 14 Naše hrady a zámky jsou plné trofejí lesní zvěře, které byly chloubou pro lovce. Z těchto faktů můžeme lehce odvodit, že zvěř tehdy tvořila značnou část jídelníčku šlechty. Na počátku 19. století klesl počet zvěře v našich lesích. Nejvíce se to týkalo zvěře vysoké (mezi zástupce zvěře vysoké patří jelen, daněk, srnec, muflon, divočák a los), která byla téměř vyhubena. Na základě tohoto poznání se začaly zakládat obory. 15 V současné době pořád nejsou obnoveny původní počty zvěře, ale udržují se alespoň na optimální úrovni. 14 Historie lovu a myslivosti. Praha : ČMMJ, 2009 [cit ]. Dostupné na internetu: 15 TETÍKOVÁ, J. Zvěřinové hody. Praha: Agentura V.P.K., s

16 Myslivci musí dodržovat vyhlášku č. 403/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.. 16 Zvěřinové hody se tedy konají nejčastěji v rozmezí září až prosince, kdy dochází k honům. V tomto období docházelo a stále dochází k pořádání nejen zvěřinových hodů a hostin, ale také mysliveckých plesů. Ze zvěřiny se připravují rozličné druhy pokrmů, které jsou obvykle dražší, než pokrmy připravené z běžně dostupného masa. Zvěřina je vhodná k pečení, dušení, vaření a grilování. Mezi nejoblíbenější zvěřinové recepty patří různé guláše, špízy, steaky, ragú, pečeně, paštiky, klobásy apod. Ke zvěřině se hodí brusinková nebo šípková omáčka, v některých oblastech se připravuje omáčka višňová, rybízová, borůvková, třešňová a švestková. Že se ovoce k dochucení zvěřiny skvěle hodí, věděli už naši předci. Zvěřina se ve středověku a začátkem novověku zpravidla vařila, často s vínem a pivem. Jelen se například připravoval s cibulí a jablky, někdy ještě s přídavkem mandlí a rozinek. K srně se naopak jablka a cibule nedávaly, zato se vařila se švestkami nebo s třešněmi Martinské posvícení K podzimu nepatří pouze zvěřina, ale také svatomartinská husa. Martinské posvícení je dodnes mezi lidmi velice oblíbené. Patří k nejoblíbenějším českým zvykům. Svátek svatého Martina připadá na 11. listopadu. Od minulosti patří k jednomu z nejoblíbenějších svátků v roce, kdy se značně pilo víno, jedlo a veselilo. K datu tohoto svátku vznikla řada zvyků a pranostik. Nejznámější pranostikou je tato svatý Martin přijíždí na bílém koni, což znamená, že přiveze první sníh. Svátek svatého Martina tedy symbolizuje konec sklizně a začátek zimy v hospodářském roce. Svatý Martin je považován za patrona koní, vojáků, vinařů, žebráků a domácích zvířat včetně hus. Pravděpodobně se narodil roku 316 našeho letopočtu. Už od patnácti let byl římským vojákem, jelikož ho k tomu donutil jeho otec. Podle legendy se mu zjevil Ježíš, 16 Vyhláška č. 403/2013 sb. Praha : eagri, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: neucinne/_prezentace_cz_mze_legislativa_pravni-predpisy-mze_predpisy-mze-neucinne_vyhlaska-c sb.html 17 BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, s

17 protože jedné chladné noci pomohl žebrákovi, který ho žádal o almužnu. Martin u sebe neměl nic, čím by ho obdaroval, tak mu daroval alespoň půlku svého vojenského pláště, aby žebráka ochránil před chladem a právě v této půlce pláště se Martinovi zjevil následující noc Ježíš. Díky zjevení Ježíše se Martin nechal pokřtít, stal se poustevníkem a zasvětit svůj život Bohu. Zamřel v 81 letech ve Francii. 18 Svátek svatého Martina byl dnem, kdy se uzavíraly nové smlouvy s obecními zaměstnanci, pasáky, chasníky a děvečkami, také se v tento den vyplácela mzda za uplynulý rok, což byl další důvod k oslavám. Den 11. listopadu se pojí s pravým posvícením. To znamená s přípravou svatomartinské husy s houskovým nebo bramborovým knedlíkem a zelím. K samotné huse se pojí dvě legendy. První legenda říká, že husy rušily svatého Martina při kázání, proto si odpykávají trest na pekáči. Druhá z legend je spojována s Martinovou skromností. Před jeho volbou biskupem se prý skrýval mezi husami v husníku, ale ty ho svým štěbetáním prozradily a ještě ten samý den byl jmenován biskupem. 19 V minulosti usedali ke slavnostně prostřenému stolu všichni včetně čeládky a každý dostal svůj díl husy. Porcování husy probíhalo podle pověry. Na svatomartinské tabuli se objevovala nejen typická česká pochoutka pečená husa ale i martinské rohlíky, které měly nejčastěji tvar podkovy. Martinské rohlíky pekly se z mouky pšeničné i ze žitného výražku, vrchem se mazaly vejcem nebo máslem a uvnitř se plnily nejčastěji mákem, někdy také povidly, perníkem nebo pracharandou. 20 Pracharanda se vyráběla ze sušeného rozdrceného ovoce, především hrušek. Svatomartinským pečivem obdarovávaly hospodyně odcházející čeleď, proto se v některých krajích pečivu říká vandrovnice. 21 V okolí Plzně, ale i v jiných oblastech se na svatého Martina pekly roháče. Roháče měly podobu podlouhlého koláče a byly namazané tvarohem, mákem, ořechy nebo povidly (švestkovými, jablečnými nebo hruškovými). Nakonec se koláče posypaly sladkou posýpkou z másla, cukru, žloutku a mouky. 18 MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha : Fortuna Libri, s MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha : Fortuna Libri, s ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s ŠKACHOVÁ, Š. Svatomartinské rohlíčky/podkovy s makovou nádivkou. Praha : Gurmánka, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: 17

18 V posledních letech neustále roste obliba tohoto svátku. S datem 11. listopadu se totiž pojí nejen pečená husa s knedlíkem a zelím, ale také mladé víno, které bylo vyrobeno ze sklizně téhož roku. Ve vinařských oblastech se konají oslavy mladého vína, někteří vinaři ochutnávají víno přesně 11. listopadu v 11 hodin 11 minut. V některých regionech se koná tzv. martinská jízda, kdy muž představující svatého Martina projíždí obcí na bílém koni s průvodem. Průvod končí tam, kde se koná veselice. Na svatého Martina se zároveň končí honitba a myslivci mezi sebe přijímají nové členy, celý proces je završen mysliveckou hostinou Vánoce Zhruba za tři týdny po svátku sv. Martina následuje další významné období plné zvyků advent a s ním spojené Vánoce. Vánoce v naší zemi byly odpradávna rodinné svátky klidu, míru, radosti a lásky, kdy se jí a pije do sytosti. Tyto svátky slaví většina obyvatel a jsou považovány za nejkrásnější svátky v roce. Připravuje se velké množství rozličných pokrmů, které jsou pro toto období typické a dodržují se různé staré tradice, které se mísí s novými zvyky. Za vrchol Vánoc u nás byl vždy označován Štědrý den 24. prosince. Hodně záleželo pochopitelně na tom, kde se Štědrý večer slavil, zda v rodině bohaté, nebo chudé, zda v rovinatém kraji s rybníky či řekami, anebo v drsném podhorském či horském kraji, jestli to bylo v místech s plodnými ovocnými sady, anebo s vinicemi, na vsi či ve městě. 23 Většinou se v každé rodině držel půst, některé rodiny nejedly vůbec a některé jedly poskromnu, ale večer všichni hojně hodovali a slavili. M. Úlehlová-Tilschová ve své knize zmiňuje, že se na snídani nejedlo nic, k obědu se podávala polévka zelná nebo ovocná. Hřeb celého dne byla slavnostní večeře. Večeři tvořilo několik pokrmů, které měly zpravidla svůj symbolický význam. 24 Ke štědrovečernímu stolu se usedalo s východem první hvězdy na obloze. Stůl byl v tento den slavnostně prostřen, což nebývalo běžně zvykem. Hospodyně dala na stůl bílý ubrus, na který připravila svíce, bibli, ošatku s chlebem, vánočku, ovoce, ořechy a jednotlivé 22 MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha : Fortuna Libri, s TOUFAR, P. Vánoce. Praha : ETC, s ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s

19 pokrmy. Vše se v tento den řídilo podle pověr. V některých oblastech se stůl omotával řetězem, což značilo soudržnost rodiny i v dalším roce, pod stůl se dávala sláma pro bohatou úrodu i v nadcházejícím roce a na ni se položila sekera, která představovala sílu a zdraví rodiny. Věřilo se, že počet sedících u stolu nesmí být lichý, proto buď zvali nějakého hosta, nebo nechali jedno prostřené místo u stolu neobsazené. 25 Jakmile všichni usedli ke stolu, pomodlili se. Jako první se jedl oplatek, případně chleba, s medem nebo také s česnekem a různými bylinkami. Štědrovečerní večeře měla několik chodů. Obvykle jich bylo devět, jelikož devítka byla považována za symbol prosperity. Po oplatku následovala polévka. Polévka byla nejčastěji připravovaná z luštěnin, jako je čočka a hrách. V některých oblastech se vařila polévka bramborová s houbami. Mezi typická hlavní štědrovečerní jídla patřily zapečené nákypy s houbami zvané ve středních Čechách kuba a v Podkrkonoší hubník nebo houbovec. 26 Ryby se na stůl našich prapředků dostávaly jen tam, kde byly rybníky a řeky. Jinde bývaly vzácností. A tak když nebyl kapr či jiná ryba, nosily hospodyně na stůl zajíce načerno s rozinkami, ořechy a švestkami. Mnohde nechyběla ani jahelná kaše, přelitá sirupem z cukrové řepy tmavě žluté barvy, anebo politá medem, také placky z černé mouky pečené na rozpálené plotně a mazané opět sirupem, vánoční pečivo, hlavně vánočka, ale také dnes už takřka zapomenutá calta. K ní se nabízely sušené křížaly, případně muzika uvařená ze sušených jablek, švestek a hrušek. 27 M. Úlehlová-Tilschová uvádí, že se na Českomoravské vysočině vařívala kaše jahelná. Z jáhel se připravoval také jahelník zapečený se švestkami a mlékem. Některé rodiny si připravovaly jahelník z bílého zelí. Vařila se i kaše krupičná slazená medem nebo perníkem. Další pokrm byl z hrachu, buď jako sladká nebo slaná varianta. 28 V některých krajích se pekly peciválky z kynutého těsta, které se těsně před podáváním spařily vařícím mlékem, osladily medem nebo cukrem a posypaly mletým mákem, případně perníkem. 29 Jinde se na Štědrý den připravovaly čerstvé moučníky. Na Českomoravské vysočině se vařily kynuté knedlíky se švestkovou omáčkou. V jiných částech naší vlasti to byly lívance 25 LANGHAMMEROVÁ, J. Čtvero ročních dob v lidové tradici. Praha : Petrklíč, s VAŠÁK, J. Regionální pokrmy z Čech, Moravy, a Slezska od A (Adamov) do Ž (Žďár). Praha: Libri, s TOUFAR, P. Vánoce. Praha : ETC, s ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s LANGHAMMEROVÁ, J. Čtvero ročních dob v lidové tradici. Praha : Petrklíč, s

20 nebo vdolky. 30 Ve velkých městech se více experimentovalo a zámožnější obyvatelstvo si mohlo dovolit použít k přípravě štědrovečerních pokrmů dovážené suroviny. Bohatí lidé z měst jedli nadívané hlemýždě, kaviár, uzeného lososa, úhoře, sardinky, pečenou vydru, pečené bažanty, vařený chřest, kančí žebírka, husí paštiku nebo čokoládový puding. 31 P. Herynek ve svém díle zmiňuje, že na závěr večeře, než šli lidé do kostela na půlnoční mši, se pilo pivo, pálenka, čaj nebo punč, ke kterému se přikusovala vánočka, jablečný závin, štola, ořechy, čerstvé a sušené ovoce nebo cukroví. 32 Pečení cukroví je jedna z nejrozšířenějších vánočních tradic, která se stále dodržuje. Vánoční cukroví se připravuje většinou z mouky, cukru, másla, vajec a do vzniklé směsi se přidává kakao, ořechy, kandované ovoce, kousky čokolády a koření jako skořice, anýz nebo vanilka. Nejoblíbenějším a nejčastěji připravovaným cukrovím byly například zázvorky, anýzky, vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, medvědí tlapky, perníčky, sádlové koláčky aj. Tyto druhy cukroví se objevují v českých domácnostech dodnes, stejně jako vánočka, která nesmí chybět v žádné rodině v období vánočních svátků. M. Beranová uvádí, že zásluhou měšťanů docházelo k formování starých tradic do dnešní podoby. Tehdy tradiční vánoční pokrmy se začaly nahrazovat městskou kuchyní. Ryby se zprvu jedly pouze vzácně, většinou v rybníkářských oblastech nebo v měšťanských rodinách. Nejčastěji se podával kapr na černo nebo na modro. Smažený kapr s bramborovým salátem se rozšířil jako vánoční pokrm až v 20. století především zásluhou měšťanů. 33 Došlo tak k útlumu regionální rozmanitosti štědrovečerních pokrmů. V některých rodinách se dnes kromě smaženého kapra připravuje také vinná klobása nebo vepřový řízek. Samozřejmě v žádné rodině nesmí chybět na vánočním stole cukroví, ořechy a ovoce. V dnešní době se na Štědrý den zdobí vánoční stromeček, který se do českých rodin začal dostávat také až koncem 19. století a začátkem 20. století. 34 Připravují se vánoční jídla a sledují pohádky. Ve většině rodin se jí v průběhu celého dne. Celodenní půst dodržuje 30 ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s TOUFAR, P. Vánoce. Praha : ETC, s HERYNEK, P. České Vánoce v kuchyni. Praha : Argo, s BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, s MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha: Fortuna Libri, s

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová Velikonoční pečení Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

Přílohy. ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi,

Přílohy.  ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi, Přílohy Emailová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, 27. 11. 2011. Dobrý den, pane inženýre Kobesi, obracím se na Vás s prosbou a dotazem ohledně statistiky spotřeby potravin v

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 101 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 102 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném salátu

Více

Jídelní lístek pro měsíc září

Jídelní lístek pro měsíc září Jídelní lístek pro měsíc září 1. týden 1. 9. 2016 Pátek 2. 9. 2016 -- oběd polévka Zeleninová hlavní chod 1 Boloňské špagety sypané sýrem nápoj čaj jablko s echinaceou, mléko, voda -- oběd polévka Krupicová

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2010 polévka zeleninová s kapáním čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 5.1.2010 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka,

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, čaj úterý chléb, celerová pomazánka, mléko, ovoce polévka

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Pomazánka krabí, bílý chléb, bílá káva(1,3,4,7) 02.11. Polévka bramborová krémová s vločkami (1) 1. Dušené vepřové maso v mrkvi, vařené brambory Ovocné pyré, piškoty, ovoce,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7) 2. - 6. 5. 2016 Pondělí Chléb s pomazánkou z nivy, mléko (1,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 1. 5. 9. 2014 Chléb s pomazánkou z nivy, mléko Polévka bramborová Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená řepa, jahodový nápoj Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá

Více

do Pátek

do Pátek Pátek 1.4.2016 rohlík grahamový, pomazánka cizrnová se zeleninou, zel.obloha, dětské cappucino obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10 polévka zabíjačková jemná, kynuté borůvkové knedlíky se strouhaným

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Ochucené mléko, makovec, ovoce Polévka gulášová, Rizoto s drůbežím masem a sýrem, Salát z rajčat a pórku Chléb, Bylinkové máslo Kakao,

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj OD 4.3. DO 8.3.2012 Svačina: Rohlík, máslo, šunka, čaj Polévka: Zelná s párkem Hlavní jídlo: Krupicová kaše, ovoce, čaj Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Svačina: Rohlík, celerová pomazánka,

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY:

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY: HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 V období měsíce únor 2013 proběhla mezi uživateli služeb v DS Lidická anketa týkající se stravování v DS. Uživatelé

Více

Kakao granko čaj ovocný 1-Pol. kapustová Čaj s citronem Chleby obložené se šunkou Perník s džemem Banán 1-Palačinky se špenátem Sušenka Rajčata

Kakao granko čaj ovocný 1-Pol. kapustová Čaj s citronem Chleby obložené se šunkou Perník s džemem Banán 1-Palačinky se špenátem Sušenka Rajčata 1 2 3 Út 4 Čaj s citronovou šťávou Čaj se sirupem 1-l. hovězí s rýží a hráškem Chléb s rostlinným Čaj s citronem Chléb s rostlinným margarinem Jablko 1-Omáčka rajčatová Salát mrkvový Paštika krájená Vejce

Více

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014 Pondělí 3.3.2014 bramboračka nudle s mákem, mléčný nápoj bramborový knedlík, zelí, smažená cibulka chléb, tuňáková pomazánka, čaj sýrový rohlík, mléko, čaj Úterý 4.3.2014 kuřecí vývar s těstovinou čočka

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 18.09.2017 do 22.09.2017 Pondělí 18.9.2017 Úterý 19.9.2017 Středa 20.9.2017 Čtvrtek 21.9.2017 Pátek 22.9.2017 tmavé pečivo, rama, džem, ovoce, kakao (A: 01) Polévka zeleninová se strouháním, Omáčka játrová,

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 Ochucené mléko, Zapečený rohlík, čerstvá zelenina,09,10 Polévka brokolicová, Lívance, Čaj Chléb s pomazánkovým máslem, Rajče

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07 Čtvrtek 1.12.2016 Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva Polévka polévka hrstková,09 Oběd 1 špagety se zeleninovou omáčkou, jablka - příloha,06,09

Více

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek od 21.11.2016 do 25.11.2016 Pondělí 21.11.2016 Úterý 22.11.2016 Středa 23.11.2016 Čtvrtek 24.11.2016 Pátek 25.11.2016 z ovesných vloček se zeleninou obsahuje alergeny: 01d,03,09,10,12 vepřová pečeně, dušená

Více

Občerstvení formou rautu:

Občerstvení formou rautu: Krakonošův raut: sortiment Občerstvení formou rautu: Okurkový řez se sýrovou pěnou s ořechy Plněné rajské jablíčko pěnou z modrého sýra Rostbífová rolka s pěnou ze žervé Kanapky s různými pěnami Sušená

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

Organic food in Fine Dinning

Organic food in Fine Dinning Organic food in Fine Dinning Místní, čerstvé, firemní, tradiční, originální Obsah 1. Organic food ve vrcholové gastronomii - móda, marketing, nebo dokonce podvod? 2. Co je pro nás Bio? 3. Jak nakupovat

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od.. do. 206 Pondělí chléb, zimní pomazánka, mléko, ovoce zapečený toust se sýrem,, ovoce chléb pomazánka TUTTI- FRUTTI, mléko, ovoce Čtvrtek chléb, salát z červené řepy, malcao, ovoce,3,

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj OD 4.2. DO 8.2.2013 Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo, šunkový salám, čaj Svačina:

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou Předkrmy 80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou 80g Zapečený kozí sýr s medovým pórkem a cherry rajčatkem 59 Kč 79 Kč 69Kč Polévky 0,33l Silný

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Obsahuje alergeny 01a, 07

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Obsahuje alergeny 01a, 07 Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s drožďovou pomazánkou, okurek, mléko,03,07,10 Čočková polévka, hovězí po znojemsku, dušená rýže, ovocný čaj, voda, mléko Loupáček,

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko s drožďovými knedlíčky,09 Vepřové po cikánsku, rýže, citrónový čaj Houska s máslem, banán, voda Celozrnné

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice Jídelníček od 10. 1. 2017 do 31. 1. 2017 Stránka č. 1 Úterý 10. 1. 2017 Oběd Polévka: Hrachová s majoránkou (obsahuje alergeny:01,03,07) Menu 1: Žemlovka se slunečnicovým semínkem, tvarohem, jablky a rozinkami

Více

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 pomazánka z míchaných vajec, chléb kmínový, zel. obloha, dětské cappucino (A: 01a,01b,03,06,07) kmínová s kapáním (A:

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Jídelní lístek pro měsíc březen 2017

Jídelní lístek pro měsíc březen 2017 Jídelní lístek pro měsíc březen 2017 1. týden 1. 3. 2017 2. 3. 2017 3. 3. 2017 Grahamová veka, sýrová pomazánka, ředkvička, čaj citrónový s withanií Mrkvová s hráškem Špagety s rajčatovou omáčkou (bezmasé)

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

J í d e l n í l í s t e k

J í d e l n í l í s t e k Týden: 45. od: 2.11. do: 6.11. Po Polévka: Kuřecí vývar s pohankovými vločkami Rohlík Hlavní jídlo: Kuřecí perkelt Špecle (bramborové těstoviny) Út Smetanový krém Bobík Polévka: Z míchaných luštěnin Hlavní

Více

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks Jídelní lístek Předkrmy: (doba přípravy 20 25 min.) 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks (A: 1,3,5,6,7,10) 1 ks Topinka s kuřecí směsí (A: 1,3,6,7,10) (kuřecí prsa, kečup, paprika, pór, sýr

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Chléb s rybí pomazánkou, mléko, paprika,04,07 Bramboračka, kuřecí nudličky na pórku, dušená rýže, zeleninová obloha, mírně slazený čaj, voda,09 Rohlík s máslem a plátkovým

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Červen týden 1.6. až 7.6.

Červen týden 1.6. až 7.6. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: smažené rybí filé, brambory, kompot, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina:

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Svatováclavská menu 2005

Svatováclavská menu 2005 Svatováclavská menu 2005 Hotýlek u Malého Vítka Polévka Slepičí vývar s domácími nudlemi 25,- Kč Hlavní jídla ¼ Pečené kachny s medovou hruškou, karlovarský knedlík, kyselé zelí 139,- Kč Uzená krkovice,

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 Čočková polévka se zeleninou (obsahuje al.: 01, 09) Zapečené těstoviny se špenátem a sýrem marinovaná řepa (obsahuje al.:

Více

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14.

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14. 2.11. 6.11. 2015 polévka rumburská I. vepřové po cikánsku, brambory II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek pribináček s čokoládovou polevou nápojový automat 4 příchutě + voda polévka dršťková

Více

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do Sociálná služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 57101 Moravská Třebová IČ: 00194263, DIČ: J Í D E L N Í Č E K strava.: RACIONÁLNÍ na období od 01.09.2016 do 30.09.2016 Datum Pořadí jídla Druh jídla

Více

Na týden od 3. října do 7. října 2016 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Na týden od 3. října do 7. října 2016 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 3. října do 7. října 2016 Pondělí Zeleninová s vločkami 7,9 3 Boloňské špagety se sýrem 1,3,6,7,9 Míchaný kompot, džus tykvík, voda Úterý Čočková 1,9 4 Sekaná pečeně, bramborová kaše 1,3,7

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02.11.25 do 30.11.25 Pondělí 2.11.25 Úterý 3.11.25 Středa 4.11.25 Čtvrtek 5.11.25 Pátek 6.11.25 Chléb s tvarohovou pomazánkou s vejci, kakao, okurek (obsahuje al. :,, ) Kmínová polévka se špaldovými noky,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11.

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11. týden 3.11. až 9.11. pondělí 3.11.2014 Přesnídávka: celozrnný rohlík, máslo, mléko polévka zeleninová s krupicovými noky čočka na kyselo, vejce, pečený vdolek, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, sirup úterý

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Jídelní lístek pro měsíc září

Jídelní lístek pro měsíc září Jídelní lístek pro měsíc září 1. týden přesnídávka oběd polévka hlavní chod nápoj 1. 9. 2015 2. 9. 2015 3. 9. 2015 4. 9. 2015 Přesnídávka xx oběd polévka Z červené čočky hlavní chod 1 Boloňské špagety

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

ZÁŘÍ JÍDELNÍČEK od do

ZÁŘÍ JÍDELNÍČEK od do ZÁŘÍ 2016 JÍDELNÍČEK od 1. 9. do 2. 9. 2016 ČTVRTEK 1. 9. 2016 rohlík, sýrová pomazánka, zelenina, čaj polévka: krupicová s vejcem (1a, 3, 9) špagety se sýrem, zelenina svačina: chléb, vaječná pomazánka,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Speciality na Tandooru

Speciality na Tandooru Speciality na Tandooru ( připravené na tvrdém dřevě v tradiční kavkazské peci ) alergen váha cena 1 1 LOVECKÁ VEČEŘE (4 OSOBY) Kuřecí steak 400g, vepřový šašlik 400g, lovecká klobáska500g, podávané s brambory,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více