Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech"

Transkript

1 Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zbyněk Vinš Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Preservation of Czech traditions in gastronomy in selected regions Pavlína Wiedermannová The institute of Hospitality Managemnet in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Zbyněk Vinš Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Pavlína Wiedermannová V Praze dne

4 Děkuji především vedoucímu mé práce Ing. Zbyňkovi Vinšovi za trpělivé vedení a veškerou pomoc, kterou mi věnoval během psaní této práce. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří mi věnovali svůj čas a poskytli mi informace do mého výzkumu, hlavně panu Robertovi Kourovi z restaurace U Pinkasů. Rovněž poděkování patří mým rodičům, kteří mě po dobu mých studií podporovali.

5 Abstrakt WIEDERMANNOVÁ, Pavlína. Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 72. V posledních několika letech prochází česká gastronomie proměnou, její stav se začal vlivem mnoha faktorů zlepšovat a tyto trendy stále pokračují. Konkurenční výhodou bývá reflexe českých a staročeských zvyků a využívání sezonních a místních surovin. Návrat, resp. inspirace, starou českou kuchyní evokuje poctivost, chutnost a opravdovost. Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu týkající se dodržování českých zvyků ve vybraných gastronomických zařízeních na území hl. města Prahy a v Kraji Vysočina. Dílčí oblastí, kterou se práce zabývá je schopnost gastronomických zařízení přizpůsobit svou nabídku surovinám typickým pro jednotlivá roční období. Byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu s cílem odhalit skutečnosti a trendy inovací s ohledem na český kalendář. Výzkumným prostředkem byly řízené rozhovory s šéfkuchaři, provozními nebo se zaměstnanci restaurací. Výsledkem jsou popsané trendy, které vybraná zařízení aplikují v praxi za účelem získání konkurenční výhody či krátkodobějšího zvýšení počtu klientů. Návrhová část obsahuje doporučení ke zlepšení poskytovaných služeb v jednotlivých gastronomických zařízeních, které se účastnily výzkumu. Klíčová slova: česká kuchyně, gastronomie, hlavní město Praha, Kraj Vysočina, sezonnost, tradiční pokrmy, zvyky.

6 Abstract WIEDERMANNOVÁ, Pavlína. Preservation of Czech traditions in gastronomy in selected regions. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: Total number of pages 72. In the last few years the Czech gastronomy has been changing, its condition began to improve due to many factors, and these trends still continue. Competitive advantage is a reflection of Czech and Old-Bohemian customs and use of seasonal and local ingredients. Return to, respectively inspiration with Old Czech cuisine evokes honesty, geniunity and palatability. The main aim of this thesis is to perform analysis observing Czech customs in selected restaurants in the City of Prague and in Vysocina Region. Partial area that the thesis deals with is the ability of restaurants to customize their menu to the ingredients typical for each season. A method of qualitative research has been chosen with the aim to uncover facts and trends of innovations with regard to the Czech calendar. As the research tool I have used conducted interviews with chefs, operational or restaurant employees. The results are described in trends which the selected eating places applied in practice in order to gain a competitive advantage or shorter-term increase in the number of clients. The Research Proposal includes recommendations to improve the services provided in each restaurant which participated in the research. Key words: customs, Czech cuisine, gastronomy, seasonality, the City of Prague, traditional food, Vysocina Region.

7 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Pojem gastronomie Vývoj české gastronomie Česká gastronomie ovlivňována zvyky Zvěřinové hody Martinské posvícení Vánoce Velikonoce Česká gastronomie ovlivňována sezonností ANALYTICKÁ ČÁST Seznámení s výzkumem Strategie výzkumu Výběr výzkumných jednotek a jejich oslovení Informace získané na území hlavního města Prahy Restaurace U Pinkasů Restaurace Potrefená husa Bohnice Restaurace Historie Restaurace Půda Restaurace Novoměstský pivovar Restaurace U Dobré myšlenky Lokál Nad Stromovkou Informace získané na území Kraje Vysočina Hotel-Restaurant Tři Věžičky Hotel FARMA*** Radniční restaurace a pivovar Jihlava... 47

8 2.5.4 Restaurace Dělnický dům Pivovarská restaurace Restaurace Na Hradbách Restaurace Atrium Sumarizace analytické části Vyhodnocení hypotéz NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 73

9 ÚVOD Jedním z trendů dnešní doby je stále narůstající zájem lidí o gastronomii přípravu jídel a jejich konzumaci. Každý rok vychází desítky knih s touto tématikou, na novinových stáncích je k dostání také několik časopisů zaměřených pouze na gastronomii a v neposlední řadě vzniká čím dál tím víc televizních pořadů o vaření. Na pultech knihkupectví se objevuje mnoho publikací s tematikou české gastronomie. Lidé se tak mohou dozvědět o pokrmech, které se na našem území vařily a již byly téměř zapomenuty nebo o zvyklostech spojených s českou gastronomií především ve sváteční dny. Některé publikace se věnují přímo sezonnosti nebo regionální kuchyni. Lidé mají o tyto knihy obrovský zájem, protože se po období útlumu české gastronomie začínají znovu vracet k receptům našich babiček a znovu objevují to, co již bylo zapomenuto. Laická veřejnost se současně začala hodně zajímat o kvalitu potravin, po všech článcích co vyšly v novinách o tom, že je naše země popelnicí Evropy. Neméně důležitý vliv na zájem veřejnosti o tuto problematiku mají i informace o vlivu kvality potravin na zdraví člověka. Proto lidé začali vyhledávat kvalitní české nejlépe sezonní suroviny, které byly dříve základem jídelníčku obyvatelstva. Téma bakalářské práce Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech jsem si zvolila nejen kvůli aktuálnosti daného tématu a skutečnosti, že dosud nebyla publikována ucelená práce, která by se dané problematice věnovala, ale také kvůli tomu, že se o českou gastronomii dlouhodobě zajímám. Největší zájem o vývoj české gastronomie ve mně vyvolal předmět Gastronomické služby, vyučovaný jako povinný předmět v prvním ročníku oboru Hotelnictví, který studuji. Od Ing. Pavle Burešové jsem se dozvěděla mnoho zajímavých informací a začala jsem se o problematiku české gastronomie zajímat hlouběji. Díky bohaté historii naší země vzniklo mnoho tradic a zvyků, které se odrážejí v české gastronomii dodnes. Některé zvyky se v průběhu let značně změnily a některé se dochovaly téměř ve stejné podobě, jakou měly před mnoha lety. Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu týkající se dodržování českých zvyků ve vybraných gastronomických zařízeních na území hl. města Prahy a v Kraji Vysočina. Další 9

10 oblastí, kterou se práce zabývá, je schopnost gastronomických zařízení přizpůsobit svou nabídku surovinám typickým pro jednotlivá roční období. Práce je členěna do tří hlavních částí: teoretické, analytické a návrhové. První, teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu gastronomie, stručné shrnutí vývoje gastronomie na území České republiky a hlavně na čtyři vybrané tradiční zvyky (zvěřinové hody, svátek sv. Martina, Vánoce a Velikonoce), které mají pomoci k lepšímu pochopení zkoumané problematiky. Na příkladu čtyř českých zvyků je zachycen jejich vývoj v průběhu let až po současnost. Na konci teoretické části je zmíněna sezonnost, která je typická pro české suroviny. Neodmyslitelně patří k tradiční české kuchyni a je svázaná s českými zvyky. V teoretické části práce byly informace čerpány z dvou desítek českých publikací. Zahraniční zdroje použity nebyly z důvodu příliš specifického tématu práce (nebyla nalezena odpovídající zahraniční literatura). V druhé, analytické části práce je zachycena přípravná část ke kvalitativnímu výzkumu, kde je zdůvodněna zvolená oblast a metoda výzkumu. Pomocí řízených rozhovorů s vedoucími, resp. provozními pracovníky restauračních zařízení byly zjišťovány informace k následnému hodnocení míry zachování českých tradičních a sezonních pokrmů v nabídkách restaurací. Následně jsou uvedeny získané informace z jednotlivých restaurací v Praze a na Vysočině, ve kterých výzkum probíhal. Závěr analytické části je věnován shrnutí získaných informací a vyhodnocení hypotéz. Vzhledem k cíli bakalářské práce byly stanoveny následující dvě hypotézy: H 1: Ve většině zkoumaných gastronomických zařízení je připravováno speciální menu spojené s českými zvyky alespoň čtyřikrát ročně H 2: Zkoumaná gastronomická zařízení nepřizpůsobují svoji nabídku surovinám typickým pro jednotlivá roční období Ve třetí, návrhové části jsou uvedena doporučení pro jednotlivá gastronomická zařízení, která se výzkumu účastnila. Doporučení vycházejí z poznatků uvedených především v analytické části práce. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Pojem gastronomie Gastronomie se vyvíjela současně stejně jako samotné lidstvo. Se změnami prostředí, ve kterém člověk žil, se měnily stravovací zvyklosti lidské společnosti. Od ryze rostlinné stravy se postupným vývojem člověka a prostředím kolem něj přecházelo ke stravě, jejíž součástí bylo převážně maso a samotný proces konzumace byl čím dál tím více kultivovanější. Díky schopnosti přizpůsobit se svému okolí lidská společnost nevyhynula a neustále se vyvíjela. Největší vliv na gastronomii mělo používání ohně a samotná tepelná úprava pokrmů. Člověk už pouze neuspokojoval pomocí potravy svou základní potřebu hlad, ale získával z ní požitek. 1 B. Zimáková ve svém díle Food & Beverage Management zmiňuje, že slovo gastronomie je řeckého původu. Tvoří ho dvě slova gaster neboli žaludek a nomos značící zvyk, mrav. 2 Definic termínu gastronomie existuje celá řada. Podle výkladového slovníku cestovního ruchu lze gastronomii označit jako vědu (a umění), která se zabývá jídlem a nápoji, jejich přípravou, stolováním, úpravou pokrmů a jejich podáváním, stravovacími zvyklostmi a způsobem konzumace pokrmů a nápojů, poznatky o hodnotě a způsobech využití potravy, o správné výživě. Gastronomii lze také chápat dle výkladového slovníku jako souhrn specifických znaků a způsobu přípravy jídel a nápojů na území státu, regionu (označuje se též jako kuchyně ). 3 Současné používání pojmu Gastronomie [sic!] je značně ambivalentní a často bývá nepřesně dáván do nejužšího vztahu k latinskému pojmu Culinaria [sic!] (kuchařství). Podle některých výkladů je možné oba pojmy chápat jako synonyma, podle jiných je však třeba mezi nimi obsahově rozlišovat. Obecně se pojem Gastronomie [sic!] vnímá jako nadřazený vlastnímu kuchařství a spíše směřuje k oblasti kultury spojované s uměním, 1 BUREŠOVÁ, P.; ZIMÁKOVÁ B. Gastronomické služby servis. Praha : VŠH, s ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage Management. Praha : VŠH, s PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s

12 vědou a mravy, zatímco Culinaria [sic!] (kuchařství-kuchyně) splývá s technologií a přírodními vědami. 4 P. Burešová a B. Zimáková uvádí, že cílem gastronomie je nejen připravit pokrm, který zasytí strávníka, ale zároveň uspokojí jeho ducha. Důležitá je nejen samotná chuť ale i vůně, vzhled a struktura pokrmu. Prostředí, v němž dochází ke konzumaci pokrmu, hraje také významnou roli. 5 Postupným osídlováním různých koutů světa se vyvíjely naprosto odlišné kuchyně, ale i přesto se neustále vzájemně ovlivňovaly a do dneška ovlivňují. V kuchyni každého národa lze spatřit jeho kulturu a tradice. 1.2 Vývoj české gastronomie Počátky české gastronomie se vztahují k období, kdy se začal formovat český národ. Lidé používali při přípravě pokrmů lokální suroviny, které získali sběrem, lovem nebo si je sami vypěstovali. První česká jídla byla prostá, vyvinula se z jídel všeslovanských. Jedly se převážně pokrmy z prosa, medu, vajec, luštěnin, mléka, masa, hub, ovoce nebo kořenové zeleniny. Z koření se u nás využívala sůl, česnek a chuť pokrmům dodávaly bylinky. Sladká jídla se obyčejně dochucovala mákem, medem, povidly a v zimě sušeným ovocem. Ovoce, ať už čerstvé nebo sušené, se používalo také na přípravu polévek či omáček. K ovocné polévce se jedly brambory nebo chléb. Dále hrály významnou roli kaše, které se připravovaly často z hrachu, pohanky, prosa, krupice, ovsa, později rýže a brambor. Polévky se jedly hrachové, houbové, tuřínové, mrkvové, jáhlové, kroupové, bramborové, také kyselo, čočka a česnečka. Velmi důležité byly pro český lid nejen kaše, ale i chléb. 6 Chléb začal pozvolna nahrazovat jahelnou kaši. Celkově pokrmy z prosa začaly mizet z tehdejšího jídelníčku. V 15. století si lidé mohli vybrat až z 12 druhů chleba. V knize Zikmunda Wintra se uvádí tyto druhy chleba žemlový, vlaský, žitný, sušcový, nakyslý, 4 HOLUB, K. Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví. Praha : VŠH, s BUREŠOVÁ, P.; ZIMÁKOVÁ B. Gastronomické služby servis. Praha : VŠH, s VAŠÁK, J. Regionální pokrmy z Čech, Moravy, a Slezska od A (Adamov) do Ž (Žďár). Praha: Libri, s

13 mazancový, ječný, preclíkový, prosný, žaludný, jáhlový, pohankový, z rejže, oplatkový, koláčový a perníkový. 7 Chléb jedli lidé denně a často se sýrem. Zapíjeli ho mlékem, kyškou nebo i podmáslím. Na chléb a koláče se zadělávalo pivovarskými kvasnicemi, protože droždí v té době ještě nebylo. Klasické kvasnice byly zavedeny od roku 1867 a používají se dodnes. 8 Směs mouky, kvasnic, vajec a soli se používala také na výrobu knedlíků. Knedlíky se v naší zemi konzumovaly již ve středověku, jedli je chudí i bohatí lidé. Zprvu se knedlíky jedly jako hlavní pokrm, zhruba až v polovině 19. století se z nich stala příloha. 9 Kromě knedlíků kynutých a nekynutých si svou oblibu získaly i bramborové knedlíky. Ty se u nás začaly připravovat až poté, co se do naší země dostaly brambory, na začátku 18. století. 10 Bramborové knedlíky, taktéž knedlíky z mouky se upravovaly na sladký i na slaný způsob. Za Rudolfa II. došlo k značnému rozvoji české gastronomie. V 16. století měli na naší zemi největší vliv v oblasti gastronomie Italové, Francouzi, Španělé a Angličané. Přicházeli k nám nejen kuchaři, ale také cukráři a paštikáři. Naši kuchaři hodně cestovali do okolních zemí, kde získávali inspiraci a zkušenosti z cizích kuchyní. Hojně se začalo užívat koření, které se k nám dostávalo z různých koutů světa, díky kupeckým cestám. 11 Zatímco prostý lid jedl po třicetileté válce převážně kaše, brambory a různé buchty, v jídelníčku zámožných obyvatel se často objevovalo maso. Bylo to hlavně maso vepřové, drůbeží, hovězí, jehněčí, zvěřina, ryby, oblíbené byly i křepelky, holubi, tetřevi, pávi, raci, želvy a hlemýždi. 11 Měšťané samozřejmě jedli také brambory, které začaly postupně nahrazovat konzumaci chleba. V letech , český lid sužoval hladomor. Lidé začali jíst psy a vyhledávali i koňské maso. Konzumace psího masa přetrvávala až do roku 1940, kdy byl vydán zákon, který zakazoval zabíjet, zpracovávat a prodávat maso psí a kočičí. Králičí maso se do jídelníčků našich předků dostalo až v 19. století, zato byla 7 WINTER, Z. Kuchyně a stůl našich předků: líčení dějepisné ze XVI. století. Praha : Dr. Frant. Bačkovský, s KAIZL, L. Lidová výživa: význam lidové stravy, její zvláštnosti, návrat k lidové stravě a dnešní doba. Praha : Eduard Grégr a syn, s BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, s KAIZL, L. Lidová výživa: význam lidové stravy, její zvláštnosti, návrat k lidové stravě a dnešní doba. Praha : Eduard Grégr a syn, s JENERÁLOVÁ, I. Historie české gastronomie. Praha : Czech, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: 13

14 česká gastronomie ochuzena o jiný druh masa. V roce 1870 byl vydán zákaz na chytání drobného ptactva. Zákaz se týkal spíše měšťanů, protože ptactvo bylo drahé. 12 Podle P. Burešové a B. Zimákové docházelo od 19. století do první poloviny 20. století k dalšímu velkému rozvoji gastronomie na našem území. Zejména prvorepubliková kuchyně velmi ovlivnila vývoj české gastronomie. Praha byla jedním z hlavních měst gastronomie, čeští kuchaři byli jedni z nejlepších v Evropě. Za první republiky se do naší země začaly dovážet dokonce mořské plody a jiné cizokrajné pochoutky. S příchodem války a komunismu se začala gastronomie měnit. Pestrost v přípravě pokrmů byla značně omezena. V každé restauraci se připravovaly stejné pokrmy za stejnou cenu, což se podepsalo i na kvalitě pokrmů. Po roce 1989 docházelo k odklonu od české gastronomie. Lidé toužili poznávat a ochutnávat vše co pro ně bylo nové. Začaly se otevírat restaurace specializované na nejrůznější evropské kuchyně, ale také na kuchyně vzdálenějších zemí, například na kuchyni americkou, japonskou, čínskou, thajskou, arabskou nebo mexickou. Další velkou změnou bylo zavádění rychlého občerstvení a čím dál tím víc se začaly využívat polotovary. 13 V posledních několika letech dochází k oživení tradiční české gastronomie. Velká pozornost se věnuje hlavně kvalitě používaných potravin. Nejlepší čeští kuchaři se nyní snaží vracet k receptům našich babiček a celkově tak propagovat českou kuchyni. Českou kuchyni lze charakterizovat spíše jako kuchyni středoevropskou se specifickými prvky s důrazem na používání lokálních surovin. Nemůžeme ji jednoznačně oddělit od okolních států z důvodu společné historie. Čím se naopak může lišit od kuchyní našich sousedů a být tak originální a výjimečnou je v dodržování typicky českých zvyků, které se s gastronomií pojí. 12 KAIZL, L. Lidová výživa: význam lidové stravy, její zvláštnosti, návrat k lidové stravě a dnešní doba. Praha : Eduard Grégr a syn, s BUREŠOVÁ, P.; ZIMÁKOVÁ B. Gastronomické služby servis. Praha : VŠH, s

15 1.3 Česká gastronomie ovlivňována zvyky České zvyky vycházejí z lidové tradice a místních obyčejů, předávají se z generace na generaci. Na našem území se zvyky začaly formovat již v době pohanské, později je ovlivnilo křesťanství. V průběhu kalendářního roku se slaví nespočet různých svátků. Oslavy jsou buď rodinného charakteru, nebo mají charakter společenský, národní. Mezi rodinné oslavy patří například narození dítěte, narozeniny, ukončení studia, svatba a pohřeb. K těm společenským nebo národním oslavám patří ty, které mají většinou pevně stanovené datum. Mohou se také vázat k určitému období, kdy se slaví. Od jara až do zimy se tak koná nespočet různých oslav. V minulosti se nejvíce zvyky a tradice udržovaly v zimním období, jelikož nebylo tolik práce jako v létě. Vše se odvíjelo od zemědělství, které bylo hlavním zdrojem obživy pro velkou část obyvatelstva. Proto je bakalářská práce zaměřena právě na zimní období. Další text se detailně věnuje zvěřinovým hodům, svátku sv. Martina, Vánocům a Velikonocům. Masopust potažmo vepřové hody nebudou v práci dále detailně rozebrány z důvodu všeobecné znalosti pokrmů, které se pojí s vepřovými hody Zvěřinové hody Zvěřina je neodmyslitelnou součástí jídelníčku českého národa. Na území České republiky se nachází řada lesů, polí a luk, což představuje skvělé podmínky pro výskyt zvěře. Typickým znakem pro zvěřinu je ulovení zvěře ve volné přírodě. Myslivost je s českou zemí spojována od pradávna. Myslivost byla jednou z oblíbených činností šlechty. 14 Naše hrady a zámky jsou plné trofejí lesní zvěře, které byly chloubou pro lovce. Z těchto faktů můžeme lehce odvodit, že zvěř tehdy tvořila značnou část jídelníčku šlechty. Na počátku 19. století klesl počet zvěře v našich lesích. Nejvíce se to týkalo zvěře vysoké (mezi zástupce zvěře vysoké patří jelen, daněk, srnec, muflon, divočák a los), která byla téměř vyhubena. Na základě tohoto poznání se začaly zakládat obory. 15 V současné době pořád nejsou obnoveny původní počty zvěře, ale udržují se alespoň na optimální úrovni. 14 Historie lovu a myslivosti. Praha : ČMMJ, 2009 [cit ]. Dostupné na internetu: 15 TETÍKOVÁ, J. Zvěřinové hody. Praha: Agentura V.P.K., s

16 Myslivci musí dodržovat vyhlášku č. 403/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.. 16 Zvěřinové hody se tedy konají nejčastěji v rozmezí září až prosince, kdy dochází k honům. V tomto období docházelo a stále dochází k pořádání nejen zvěřinových hodů a hostin, ale také mysliveckých plesů. Ze zvěřiny se připravují rozličné druhy pokrmů, které jsou obvykle dražší, než pokrmy připravené z běžně dostupného masa. Zvěřina je vhodná k pečení, dušení, vaření a grilování. Mezi nejoblíbenější zvěřinové recepty patří různé guláše, špízy, steaky, ragú, pečeně, paštiky, klobásy apod. Ke zvěřině se hodí brusinková nebo šípková omáčka, v některých oblastech se připravuje omáčka višňová, rybízová, borůvková, třešňová a švestková. Že se ovoce k dochucení zvěřiny skvěle hodí, věděli už naši předci. Zvěřina se ve středověku a začátkem novověku zpravidla vařila, často s vínem a pivem. Jelen se například připravoval s cibulí a jablky, někdy ještě s přídavkem mandlí a rozinek. K srně se naopak jablka a cibule nedávaly, zato se vařila se švestkami nebo s třešněmi Martinské posvícení K podzimu nepatří pouze zvěřina, ale také svatomartinská husa. Martinské posvícení je dodnes mezi lidmi velice oblíbené. Patří k nejoblíbenějším českým zvykům. Svátek svatého Martina připadá na 11. listopadu. Od minulosti patří k jednomu z nejoblíbenějších svátků v roce, kdy se značně pilo víno, jedlo a veselilo. K datu tohoto svátku vznikla řada zvyků a pranostik. Nejznámější pranostikou je tato svatý Martin přijíždí na bílém koni, což znamená, že přiveze první sníh. Svátek svatého Martina tedy symbolizuje konec sklizně a začátek zimy v hospodářském roce. Svatý Martin je považován za patrona koní, vojáků, vinařů, žebráků a domácích zvířat včetně hus. Pravděpodobně se narodil roku 316 našeho letopočtu. Už od patnácti let byl římským vojákem, jelikož ho k tomu donutil jeho otec. Podle legendy se mu zjevil Ježíš, 16 Vyhláška č. 403/2013 sb. Praha : eagri, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: neucinne/_prezentace_cz_mze_legislativa_pravni-predpisy-mze_predpisy-mze-neucinne_vyhlaska-c sb.html 17 BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, s

17 protože jedné chladné noci pomohl žebrákovi, který ho žádal o almužnu. Martin u sebe neměl nic, čím by ho obdaroval, tak mu daroval alespoň půlku svého vojenského pláště, aby žebráka ochránil před chladem a právě v této půlce pláště se Martinovi zjevil následující noc Ježíš. Díky zjevení Ježíše se Martin nechal pokřtít, stal se poustevníkem a zasvětit svůj život Bohu. Zamřel v 81 letech ve Francii. 18 Svátek svatého Martina byl dnem, kdy se uzavíraly nové smlouvy s obecními zaměstnanci, pasáky, chasníky a děvečkami, také se v tento den vyplácela mzda za uplynulý rok, což byl další důvod k oslavám. Den 11. listopadu se pojí s pravým posvícením. To znamená s přípravou svatomartinské husy s houskovým nebo bramborovým knedlíkem a zelím. K samotné huse se pojí dvě legendy. První legenda říká, že husy rušily svatého Martina při kázání, proto si odpykávají trest na pekáči. Druhá z legend je spojována s Martinovou skromností. Před jeho volbou biskupem se prý skrýval mezi husami v husníku, ale ty ho svým štěbetáním prozradily a ještě ten samý den byl jmenován biskupem. 19 V minulosti usedali ke slavnostně prostřenému stolu všichni včetně čeládky a každý dostal svůj díl husy. Porcování husy probíhalo podle pověry. Na svatomartinské tabuli se objevovala nejen typická česká pochoutka pečená husa ale i martinské rohlíky, které měly nejčastěji tvar podkovy. Martinské rohlíky pekly se z mouky pšeničné i ze žitného výražku, vrchem se mazaly vejcem nebo máslem a uvnitř se plnily nejčastěji mákem, někdy také povidly, perníkem nebo pracharandou. 20 Pracharanda se vyráběla ze sušeného rozdrceného ovoce, především hrušek. Svatomartinským pečivem obdarovávaly hospodyně odcházející čeleď, proto se v některých krajích pečivu říká vandrovnice. 21 V okolí Plzně, ale i v jiných oblastech se na svatého Martina pekly roháče. Roháče měly podobu podlouhlého koláče a byly namazané tvarohem, mákem, ořechy nebo povidly (švestkovými, jablečnými nebo hruškovými). Nakonec se koláče posypaly sladkou posýpkou z másla, cukru, žloutku a mouky. 18 MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha : Fortuna Libri, s MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha : Fortuna Libri, s ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s ŠKACHOVÁ, Š. Svatomartinské rohlíčky/podkovy s makovou nádivkou. Praha : Gurmánka, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: 17

18 V posledních letech neustále roste obliba tohoto svátku. S datem 11. listopadu se totiž pojí nejen pečená husa s knedlíkem a zelím, ale také mladé víno, které bylo vyrobeno ze sklizně téhož roku. Ve vinařských oblastech se konají oslavy mladého vína, někteří vinaři ochutnávají víno přesně 11. listopadu v 11 hodin 11 minut. V některých regionech se koná tzv. martinská jízda, kdy muž představující svatého Martina projíždí obcí na bílém koni s průvodem. Průvod končí tam, kde se koná veselice. Na svatého Martina se zároveň končí honitba a myslivci mezi sebe přijímají nové členy, celý proces je završen mysliveckou hostinou Vánoce Zhruba za tři týdny po svátku sv. Martina následuje další významné období plné zvyků advent a s ním spojené Vánoce. Vánoce v naší zemi byly odpradávna rodinné svátky klidu, míru, radosti a lásky, kdy se jí a pije do sytosti. Tyto svátky slaví většina obyvatel a jsou považovány za nejkrásnější svátky v roce. Připravuje se velké množství rozličných pokrmů, které jsou pro toto období typické a dodržují se různé staré tradice, které se mísí s novými zvyky. Za vrchol Vánoc u nás byl vždy označován Štědrý den 24. prosince. Hodně záleželo pochopitelně na tom, kde se Štědrý večer slavil, zda v rodině bohaté, nebo chudé, zda v rovinatém kraji s rybníky či řekami, anebo v drsném podhorském či horském kraji, jestli to bylo v místech s plodnými ovocnými sady, anebo s vinicemi, na vsi či ve městě. 23 Většinou se v každé rodině držel půst, některé rodiny nejedly vůbec a některé jedly poskromnu, ale večer všichni hojně hodovali a slavili. M. Úlehlová-Tilschová ve své knize zmiňuje, že se na snídani nejedlo nic, k obědu se podávala polévka zelná nebo ovocná. Hřeb celého dne byla slavnostní večeře. Večeři tvořilo několik pokrmů, které měly zpravidla svůj symbolický význam. 24 Ke štědrovečernímu stolu se usedalo s východem první hvězdy na obloze. Stůl byl v tento den slavnostně prostřen, což nebývalo běžně zvykem. Hospodyně dala na stůl bílý ubrus, na který připravila svíce, bibli, ošatku s chlebem, vánočku, ovoce, ořechy a jednotlivé 22 MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha : Fortuna Libri, s TOUFAR, P. Vánoce. Praha : ETC, s ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s

19 pokrmy. Vše se v tento den řídilo podle pověr. V některých oblastech se stůl omotával řetězem, což značilo soudržnost rodiny i v dalším roce, pod stůl se dávala sláma pro bohatou úrodu i v nadcházejícím roce a na ni se položila sekera, která představovala sílu a zdraví rodiny. Věřilo se, že počet sedících u stolu nesmí být lichý, proto buď zvali nějakého hosta, nebo nechali jedno prostřené místo u stolu neobsazené. 25 Jakmile všichni usedli ke stolu, pomodlili se. Jako první se jedl oplatek, případně chleba, s medem nebo také s česnekem a různými bylinkami. Štědrovečerní večeře měla několik chodů. Obvykle jich bylo devět, jelikož devítka byla považována za symbol prosperity. Po oplatku následovala polévka. Polévka byla nejčastěji připravovaná z luštěnin, jako je čočka a hrách. V některých oblastech se vařila polévka bramborová s houbami. Mezi typická hlavní štědrovečerní jídla patřily zapečené nákypy s houbami zvané ve středních Čechách kuba a v Podkrkonoší hubník nebo houbovec. 26 Ryby se na stůl našich prapředků dostávaly jen tam, kde byly rybníky a řeky. Jinde bývaly vzácností. A tak když nebyl kapr či jiná ryba, nosily hospodyně na stůl zajíce načerno s rozinkami, ořechy a švestkami. Mnohde nechyběla ani jahelná kaše, přelitá sirupem z cukrové řepy tmavě žluté barvy, anebo politá medem, také placky z černé mouky pečené na rozpálené plotně a mazané opět sirupem, vánoční pečivo, hlavně vánočka, ale také dnes už takřka zapomenutá calta. K ní se nabízely sušené křížaly, případně muzika uvařená ze sušených jablek, švestek a hrušek. 27 M. Úlehlová-Tilschová uvádí, že se na Českomoravské vysočině vařívala kaše jahelná. Z jáhel se připravoval také jahelník zapečený se švestkami a mlékem. Některé rodiny si připravovaly jahelník z bílého zelí. Vařila se i kaše krupičná slazená medem nebo perníkem. Další pokrm byl z hrachu, buď jako sladká nebo slaná varianta. 28 V některých krajích se pekly peciválky z kynutého těsta, které se těsně před podáváním spařily vařícím mlékem, osladily medem nebo cukrem a posypaly mletým mákem, případně perníkem. 29 Jinde se na Štědrý den připravovaly čerstvé moučníky. Na Českomoravské vysočině se vařily kynuté knedlíky se švestkovou omáčkou. V jiných částech naší vlasti to byly lívance 25 LANGHAMMEROVÁ, J. Čtvero ročních dob v lidové tradici. Praha : Petrklíč, s VAŠÁK, J. Regionální pokrmy z Čech, Moravy, a Slezska od A (Adamov) do Ž (Žďár). Praha: Libri, s TOUFAR, P. Vánoce. Praha : ETC, s ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s LANGHAMMEROVÁ, J. Čtvero ročních dob v lidové tradici. Praha : Petrklíč, s

20 nebo vdolky. 30 Ve velkých městech se více experimentovalo a zámožnější obyvatelstvo si mohlo dovolit použít k přípravě štědrovečerních pokrmů dovážené suroviny. Bohatí lidé z měst jedli nadívané hlemýždě, kaviár, uzeného lososa, úhoře, sardinky, pečenou vydru, pečené bažanty, vařený chřest, kančí žebírka, husí paštiku nebo čokoládový puding. 31 P. Herynek ve svém díle zmiňuje, že na závěr večeře, než šli lidé do kostela na půlnoční mši, se pilo pivo, pálenka, čaj nebo punč, ke kterému se přikusovala vánočka, jablečný závin, štola, ořechy, čerstvé a sušené ovoce nebo cukroví. 32 Pečení cukroví je jedna z nejrozšířenějších vánočních tradic, která se stále dodržuje. Vánoční cukroví se připravuje většinou z mouky, cukru, másla, vajec a do vzniklé směsi se přidává kakao, ořechy, kandované ovoce, kousky čokolády a koření jako skořice, anýz nebo vanilka. Nejoblíbenějším a nejčastěji připravovaným cukrovím byly například zázvorky, anýzky, vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, medvědí tlapky, perníčky, sádlové koláčky aj. Tyto druhy cukroví se objevují v českých domácnostech dodnes, stejně jako vánočka, která nesmí chybět v žádné rodině v období vánočních svátků. M. Beranová uvádí, že zásluhou měšťanů docházelo k formování starých tradic do dnešní podoby. Tehdy tradiční vánoční pokrmy se začaly nahrazovat městskou kuchyní. Ryby se zprvu jedly pouze vzácně, většinou v rybníkářských oblastech nebo v měšťanských rodinách. Nejčastěji se podával kapr na černo nebo na modro. Smažený kapr s bramborovým salátem se rozšířil jako vánoční pokrm až v 20. století především zásluhou měšťanů. 33 Došlo tak k útlumu regionální rozmanitosti štědrovečerních pokrmů. V některých rodinách se dnes kromě smaženého kapra připravuje také vinná klobása nebo vepřový řízek. Samozřejmě v žádné rodině nesmí chybět na vánočním stole cukroví, ořechy a ovoce. V dnešní době se na Štědrý den zdobí vánoční stromeček, který se do českých rodin začal dostávat také až koncem 19. století a začátkem 20. století. 34 Připravují se vánoční jídla a sledují pohádky. Ve většině rodin se jí v průběhu celého dne. Celodenní půst dodržuje 30 ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s TOUFAR, P. Vánoce. Praha : ETC, s HERYNEK, P. České Vánoce v kuchyni. Praha : Argo, s BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, s MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha: Fortuna Libri, s

Vaření české kuchyně

Vaření české kuchyně O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Vaření české kuchyně Jarmila Karásková Vaření české kuchyně Jarmila Karásková O krok napřed

Více

Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii

Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii Diplomová práce Bc. Lucie Chumová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková Analýza provozu degustační restaurace "La Degustation Bohême Bourgeoise" Diplomová práce 2015 Analýza provozu degustační restaurace "La

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE Jan Blahůšek Markéta Lukešová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE Strážnice 2011 2 Jan Blahůšek Markéta Lukešová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Více

Podzim. plný chutí. Klasické české omáčky. Kalkulace předkrmů. Časopis pro profesionály v gastronomii 3/2013 Cena 29 Kč

Podzim. plný chutí. Klasické české omáčky. Kalkulace předkrmů. Časopis pro profesionály v gastronomii 3/2013 Cena 29 Kč Gastro Časopis pro profesionály v gastronomii 3/2013 Cena 29 Kč Klasické české omáčky Kalkulace předkrmů Podzim plný chutí Volně k dispozici pro registrované zákazníky Makro ÚVODNÍK Milé zákaznice, vážení

Více

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka.

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka. NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU,, S PANEM MÍSTOS OSTAR AROS OSTOU OU A SE ZÁSTUPKYNÍ DO MĚSTSKÉHO SKÉHO ZASTUPITELS TUPITELSTVA Na konci rok oku každý člověk tak trochu bilancuje své úspěch

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Filip Zeman Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského kraje Bakalářská práce 2014 Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského

Více

Úvod. Svou práci jsem rozvrhla do tří hlavních částí:

Úvod. Svou práci jsem rozvrhla do tří hlavních částí: Úvod Tato diplomová práce na téma Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích se zabývá možnostmi vzniku konkurenceschopné gastronomické provozovny v Praze - Horních Počernicích. Tuto

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

02/2009 ročník II. ověřený náklad 11 000 ks (duben 009) OBJEVUJTE PŠENIČNÁ PIVA HOTEL & RESTAURANT QUALITY

02/2009 ročník II. ověřený náklad 11 000 ks (duben 009) OBJEVUJTE PŠENIČNÁ PIVA HOTEL & RESTAURANT QUALITY 02/2009 ročník II. Svatopluk Pazderka ZÁKLADEM DOBRÉ GASTRONOMIE JSOU NEJLEPŠÍ A ČERSTVÉ SUROVINY ověřený náklad 11 000 ks (duben 009) GASTRONOMIE NA HLADINĚ KŘUPAVÝ ŠTIČÍ ŠPÍZ OBJEVUJTE PŠENIČNÁ PIVA

Více

JIP východočeská, a.s.,

JIP východočeská, a.s., 1 2 3 V ážení zákazníci, teplých letních dnů pomalu ubývá a těch chladnějších přibývá. Ano, blíží se podzim, ve všech svých barvách, provoněný úžasnými vůněmi. Nástup chladných dnů jsme se pro vás rozhodli

Více

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem FÓRUM PROSINEC 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Airbnb na českém trhu Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem Pivovary

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Levný sekt má ke hvězdám daleko

Levný sekt má ke hvězdám daleko PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY společenské akce konference a semináře výstavní expozice podpora prodeje akce pro děti Veteran Rallye a Srpnové hodování a mnoho dalších... www.dedeman.cz

Více

Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu

Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu Diplomová práce Bc. Daniel Šlais Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

Zelenina čerstvá nebo mražená?

Zelenina čerstvá nebo mražená? PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY TESTOVALI JSME MAJONÉZY 09/12 ZÁŘÍ 2012 Zelenina čerstvá nebo mražená? strana 16 cena 29 Kč (str. 11) Děti a svačiny Ve znamení hub Klasa září 2012 Červi

Více

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních Country Life K pramenům zdraví Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních ANALÝZA Vytvořeno v rámci projektu Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení Zadavatel projektu: Ministerstvo

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Bc. Miroslav Kubec, šéfkuchař hotelu InterContinental Praha, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, WACS kontinentální ředitel pro Střední Evropu

Bc. Miroslav Kubec, šéfkuchař hotelu InterContinental Praha, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, WACS kontinentální ředitel pro Střední Evropu 3/2011 ročník IV. ověřený náklad Bc. Miroslav Kubec, šéfkuchař hotelu InterContinental Praha, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, WACS kontinentální ředitel pro Střední Evropu NÁŠ HOTEL JE MEZINÁRODNÍ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

Velikonoční. cukrátka strana. magazín pro rodiny s dětmi do 18 let. elektronické vydání. www.facebook.com/rodinnepasy.

Velikonoční. cukrátka strana. magazín pro rodiny s dětmi do 18 let. elektronické vydání. www.facebook.com/rodinnepasy. www.rodinnepasy.cz jaro 2015 NEPRODEJNÉ magazín pro rodiny s dětmi do 18 let NEPRODEJNÉ www.facebook.com/rodinnepasy @ elektronické vydání Ukliďme Česko 10 Sportujeme s technikou: Tipy na sportovní kamery

Více

1/2011 ročník IV. Petr Kadeřábek, Mistr kávy 2010 UNOX SEZONA LEDU ZAČÍNÁ HOTEL & RESTAURANT QUALITY

1/2011 ročník IV. Petr Kadeřábek, Mistr kávy 2010 UNOX SEZONA LEDU ZAČÍNÁ HOTEL & RESTAURANT QUALITY 1/2011 ročník IV. NEODVÁDÍM POZORNOST OD PODSTATY KÁVY KÁ VY Petr Kadeřábek, Mistr kávy 2010 ný ověře nákla d OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚCHEM ODBORNÝCH GASTRONOMICKÝCH PREZENTACÍ VAŘÍME V KONVEKTOMATU UNOX ATRAKTIVNÍ

Více