Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech"

Transkript

1 Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zbyněk Vinš Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Preservation of Czech traditions in gastronomy in selected regions Pavlína Wiedermannová The institute of Hospitality Managemnet in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Zbyněk Vinš Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Pavlína Wiedermannová V Praze dne

4 Děkuji především vedoucímu mé práce Ing. Zbyňkovi Vinšovi za trpělivé vedení a veškerou pomoc, kterou mi věnoval během psaní této práce. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří mi věnovali svůj čas a poskytli mi informace do mého výzkumu, hlavně panu Robertovi Kourovi z restaurace U Pinkasů. Rovněž poděkování patří mým rodičům, kteří mě po dobu mých studií podporovali.

5 Abstrakt WIEDERMANNOVÁ, Pavlína. Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 72. V posledních několika letech prochází česká gastronomie proměnou, její stav se začal vlivem mnoha faktorů zlepšovat a tyto trendy stále pokračují. Konkurenční výhodou bývá reflexe českých a staročeských zvyků a využívání sezonních a místních surovin. Návrat, resp. inspirace, starou českou kuchyní evokuje poctivost, chutnost a opravdovost. Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu týkající se dodržování českých zvyků ve vybraných gastronomických zařízeních na území hl. města Prahy a v Kraji Vysočina. Dílčí oblastí, kterou se práce zabývá je schopnost gastronomických zařízení přizpůsobit svou nabídku surovinám typickým pro jednotlivá roční období. Byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu s cílem odhalit skutečnosti a trendy inovací s ohledem na český kalendář. Výzkumným prostředkem byly řízené rozhovory s šéfkuchaři, provozními nebo se zaměstnanci restaurací. Výsledkem jsou popsané trendy, které vybraná zařízení aplikují v praxi za účelem získání konkurenční výhody či krátkodobějšího zvýšení počtu klientů. Návrhová část obsahuje doporučení ke zlepšení poskytovaných služeb v jednotlivých gastronomických zařízeních, které se účastnily výzkumu. Klíčová slova: česká kuchyně, gastronomie, hlavní město Praha, Kraj Vysočina, sezonnost, tradiční pokrmy, zvyky.

6 Abstract WIEDERMANNOVÁ, Pavlína. Preservation of Czech traditions in gastronomy in selected regions. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: Total number of pages 72. In the last few years the Czech gastronomy has been changing, its condition began to improve due to many factors, and these trends still continue. Competitive advantage is a reflection of Czech and Old-Bohemian customs and use of seasonal and local ingredients. Return to, respectively inspiration with Old Czech cuisine evokes honesty, geniunity and palatability. The main aim of this thesis is to perform analysis observing Czech customs in selected restaurants in the City of Prague and in Vysocina Region. Partial area that the thesis deals with is the ability of restaurants to customize their menu to the ingredients typical for each season. A method of qualitative research has been chosen with the aim to uncover facts and trends of innovations with regard to the Czech calendar. As the research tool I have used conducted interviews with chefs, operational or restaurant employees. The results are described in trends which the selected eating places applied in practice in order to gain a competitive advantage or shorter-term increase in the number of clients. The Research Proposal includes recommendations to improve the services provided in each restaurant which participated in the research. Key words: customs, Czech cuisine, gastronomy, seasonality, the City of Prague, traditional food, Vysocina Region.

7 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Pojem gastronomie Vývoj české gastronomie Česká gastronomie ovlivňována zvyky Zvěřinové hody Martinské posvícení Vánoce Velikonoce Česká gastronomie ovlivňována sezonností ANALYTICKÁ ČÁST Seznámení s výzkumem Strategie výzkumu Výběr výzkumných jednotek a jejich oslovení Informace získané na území hlavního města Prahy Restaurace U Pinkasů Restaurace Potrefená husa Bohnice Restaurace Historie Restaurace Půda Restaurace Novoměstský pivovar Restaurace U Dobré myšlenky Lokál Nad Stromovkou Informace získané na území Kraje Vysočina Hotel-Restaurant Tři Věžičky Hotel FARMA*** Radniční restaurace a pivovar Jihlava... 47

8 2.5.4 Restaurace Dělnický dům Pivovarská restaurace Restaurace Na Hradbách Restaurace Atrium Sumarizace analytické části Vyhodnocení hypotéz NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 73

9 ÚVOD Jedním z trendů dnešní doby je stále narůstající zájem lidí o gastronomii přípravu jídel a jejich konzumaci. Každý rok vychází desítky knih s touto tématikou, na novinových stáncích je k dostání také několik časopisů zaměřených pouze na gastronomii a v neposlední řadě vzniká čím dál tím víc televizních pořadů o vaření. Na pultech knihkupectví se objevuje mnoho publikací s tematikou české gastronomie. Lidé se tak mohou dozvědět o pokrmech, které se na našem území vařily a již byly téměř zapomenuty nebo o zvyklostech spojených s českou gastronomií především ve sváteční dny. Některé publikace se věnují přímo sezonnosti nebo regionální kuchyni. Lidé mají o tyto knihy obrovský zájem, protože se po období útlumu české gastronomie začínají znovu vracet k receptům našich babiček a znovu objevují to, co již bylo zapomenuto. Laická veřejnost se současně začala hodně zajímat o kvalitu potravin, po všech článcích co vyšly v novinách o tom, že je naše země popelnicí Evropy. Neméně důležitý vliv na zájem veřejnosti o tuto problematiku mají i informace o vlivu kvality potravin na zdraví člověka. Proto lidé začali vyhledávat kvalitní české nejlépe sezonní suroviny, které byly dříve základem jídelníčku obyvatelstva. Téma bakalářské práce Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech jsem si zvolila nejen kvůli aktuálnosti daného tématu a skutečnosti, že dosud nebyla publikována ucelená práce, která by se dané problematice věnovala, ale také kvůli tomu, že se o českou gastronomii dlouhodobě zajímám. Největší zájem o vývoj české gastronomie ve mně vyvolal předmět Gastronomické služby, vyučovaný jako povinný předmět v prvním ročníku oboru Hotelnictví, který studuji. Od Ing. Pavle Burešové jsem se dozvěděla mnoho zajímavých informací a začala jsem se o problematiku české gastronomie zajímat hlouběji. Díky bohaté historii naší země vzniklo mnoho tradic a zvyků, které se odrážejí v české gastronomii dodnes. Některé zvyky se v průběhu let značně změnily a některé se dochovaly téměř ve stejné podobě, jakou měly před mnoha lety. Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu týkající se dodržování českých zvyků ve vybraných gastronomických zařízeních na území hl. města Prahy a v Kraji Vysočina. Další 9

10 oblastí, kterou se práce zabývá, je schopnost gastronomických zařízení přizpůsobit svou nabídku surovinám typickým pro jednotlivá roční období. Práce je členěna do tří hlavních částí: teoretické, analytické a návrhové. První, teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu gastronomie, stručné shrnutí vývoje gastronomie na území České republiky a hlavně na čtyři vybrané tradiční zvyky (zvěřinové hody, svátek sv. Martina, Vánoce a Velikonoce), které mají pomoci k lepšímu pochopení zkoumané problematiky. Na příkladu čtyř českých zvyků je zachycen jejich vývoj v průběhu let až po současnost. Na konci teoretické části je zmíněna sezonnost, která je typická pro české suroviny. Neodmyslitelně patří k tradiční české kuchyni a je svázaná s českými zvyky. V teoretické části práce byly informace čerpány z dvou desítek českých publikací. Zahraniční zdroje použity nebyly z důvodu příliš specifického tématu práce (nebyla nalezena odpovídající zahraniční literatura). V druhé, analytické části práce je zachycena přípravná část ke kvalitativnímu výzkumu, kde je zdůvodněna zvolená oblast a metoda výzkumu. Pomocí řízených rozhovorů s vedoucími, resp. provozními pracovníky restauračních zařízení byly zjišťovány informace k následnému hodnocení míry zachování českých tradičních a sezonních pokrmů v nabídkách restaurací. Následně jsou uvedeny získané informace z jednotlivých restaurací v Praze a na Vysočině, ve kterých výzkum probíhal. Závěr analytické části je věnován shrnutí získaných informací a vyhodnocení hypotéz. Vzhledem k cíli bakalářské práce byly stanoveny následující dvě hypotézy: H 1: Ve většině zkoumaných gastronomických zařízení je připravováno speciální menu spojené s českými zvyky alespoň čtyřikrát ročně H 2: Zkoumaná gastronomická zařízení nepřizpůsobují svoji nabídku surovinám typickým pro jednotlivá roční období Ve třetí, návrhové části jsou uvedena doporučení pro jednotlivá gastronomická zařízení, která se výzkumu účastnila. Doporučení vycházejí z poznatků uvedených především v analytické části práce. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Pojem gastronomie Gastronomie se vyvíjela současně stejně jako samotné lidstvo. Se změnami prostředí, ve kterém člověk žil, se měnily stravovací zvyklosti lidské společnosti. Od ryze rostlinné stravy se postupným vývojem člověka a prostředím kolem něj přecházelo ke stravě, jejíž součástí bylo převážně maso a samotný proces konzumace byl čím dál tím více kultivovanější. Díky schopnosti přizpůsobit se svému okolí lidská společnost nevyhynula a neustále se vyvíjela. Největší vliv na gastronomii mělo používání ohně a samotná tepelná úprava pokrmů. Člověk už pouze neuspokojoval pomocí potravy svou základní potřebu hlad, ale získával z ní požitek. 1 B. Zimáková ve svém díle Food & Beverage Management zmiňuje, že slovo gastronomie je řeckého původu. Tvoří ho dvě slova gaster neboli žaludek a nomos značící zvyk, mrav. 2 Definic termínu gastronomie existuje celá řada. Podle výkladového slovníku cestovního ruchu lze gastronomii označit jako vědu (a umění), která se zabývá jídlem a nápoji, jejich přípravou, stolováním, úpravou pokrmů a jejich podáváním, stravovacími zvyklostmi a způsobem konzumace pokrmů a nápojů, poznatky o hodnotě a způsobech využití potravy, o správné výživě. Gastronomii lze také chápat dle výkladového slovníku jako souhrn specifických znaků a způsobu přípravy jídel a nápojů na území státu, regionu (označuje se též jako kuchyně ). 3 Současné používání pojmu Gastronomie [sic!] je značně ambivalentní a často bývá nepřesně dáván do nejužšího vztahu k latinskému pojmu Culinaria [sic!] (kuchařství). Podle některých výkladů je možné oba pojmy chápat jako synonyma, podle jiných je však třeba mezi nimi obsahově rozlišovat. Obecně se pojem Gastronomie [sic!] vnímá jako nadřazený vlastnímu kuchařství a spíše směřuje k oblasti kultury spojované s uměním, 1 BUREŠOVÁ, P.; ZIMÁKOVÁ B. Gastronomické služby servis. Praha : VŠH, s ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage Management. Praha : VŠH, s PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s

12 vědou a mravy, zatímco Culinaria [sic!] (kuchařství-kuchyně) splývá s technologií a přírodními vědami. 4 P. Burešová a B. Zimáková uvádí, že cílem gastronomie je nejen připravit pokrm, který zasytí strávníka, ale zároveň uspokojí jeho ducha. Důležitá je nejen samotná chuť ale i vůně, vzhled a struktura pokrmu. Prostředí, v němž dochází ke konzumaci pokrmu, hraje také významnou roli. 5 Postupným osídlováním různých koutů světa se vyvíjely naprosto odlišné kuchyně, ale i přesto se neustále vzájemně ovlivňovaly a do dneška ovlivňují. V kuchyni každého národa lze spatřit jeho kulturu a tradice. 1.2 Vývoj české gastronomie Počátky české gastronomie se vztahují k období, kdy se začal formovat český národ. Lidé používali při přípravě pokrmů lokální suroviny, které získali sběrem, lovem nebo si je sami vypěstovali. První česká jídla byla prostá, vyvinula se z jídel všeslovanských. Jedly se převážně pokrmy z prosa, medu, vajec, luštěnin, mléka, masa, hub, ovoce nebo kořenové zeleniny. Z koření se u nás využívala sůl, česnek a chuť pokrmům dodávaly bylinky. Sladká jídla se obyčejně dochucovala mákem, medem, povidly a v zimě sušeným ovocem. Ovoce, ať už čerstvé nebo sušené, se používalo také na přípravu polévek či omáček. K ovocné polévce se jedly brambory nebo chléb. Dále hrály významnou roli kaše, které se připravovaly často z hrachu, pohanky, prosa, krupice, ovsa, později rýže a brambor. Polévky se jedly hrachové, houbové, tuřínové, mrkvové, jáhlové, kroupové, bramborové, také kyselo, čočka a česnečka. Velmi důležité byly pro český lid nejen kaše, ale i chléb. 6 Chléb začal pozvolna nahrazovat jahelnou kaši. Celkově pokrmy z prosa začaly mizet z tehdejšího jídelníčku. V 15. století si lidé mohli vybrat až z 12 druhů chleba. V knize Zikmunda Wintra se uvádí tyto druhy chleba žemlový, vlaský, žitný, sušcový, nakyslý, 4 HOLUB, K. Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví. Praha : VŠH, s BUREŠOVÁ, P.; ZIMÁKOVÁ B. Gastronomické služby servis. Praha : VŠH, s VAŠÁK, J. Regionální pokrmy z Čech, Moravy, a Slezska od A (Adamov) do Ž (Žďár). Praha: Libri, s

13 mazancový, ječný, preclíkový, prosný, žaludný, jáhlový, pohankový, z rejže, oplatkový, koláčový a perníkový. 7 Chléb jedli lidé denně a často se sýrem. Zapíjeli ho mlékem, kyškou nebo i podmáslím. Na chléb a koláče se zadělávalo pivovarskými kvasnicemi, protože droždí v té době ještě nebylo. Klasické kvasnice byly zavedeny od roku 1867 a používají se dodnes. 8 Směs mouky, kvasnic, vajec a soli se používala také na výrobu knedlíků. Knedlíky se v naší zemi konzumovaly již ve středověku, jedli je chudí i bohatí lidé. Zprvu se knedlíky jedly jako hlavní pokrm, zhruba až v polovině 19. století se z nich stala příloha. 9 Kromě knedlíků kynutých a nekynutých si svou oblibu získaly i bramborové knedlíky. Ty se u nás začaly připravovat až poté, co se do naší země dostaly brambory, na začátku 18. století. 10 Bramborové knedlíky, taktéž knedlíky z mouky se upravovaly na sladký i na slaný způsob. Za Rudolfa II. došlo k značnému rozvoji české gastronomie. V 16. století měli na naší zemi největší vliv v oblasti gastronomie Italové, Francouzi, Španělé a Angličané. Přicházeli k nám nejen kuchaři, ale také cukráři a paštikáři. Naši kuchaři hodně cestovali do okolních zemí, kde získávali inspiraci a zkušenosti z cizích kuchyní. Hojně se začalo užívat koření, které se k nám dostávalo z různých koutů světa, díky kupeckým cestám. 11 Zatímco prostý lid jedl po třicetileté válce převážně kaše, brambory a různé buchty, v jídelníčku zámožných obyvatel se často objevovalo maso. Bylo to hlavně maso vepřové, drůbeží, hovězí, jehněčí, zvěřina, ryby, oblíbené byly i křepelky, holubi, tetřevi, pávi, raci, želvy a hlemýždi. 11 Měšťané samozřejmě jedli také brambory, které začaly postupně nahrazovat konzumaci chleba. V letech , český lid sužoval hladomor. Lidé začali jíst psy a vyhledávali i koňské maso. Konzumace psího masa přetrvávala až do roku 1940, kdy byl vydán zákon, který zakazoval zabíjet, zpracovávat a prodávat maso psí a kočičí. Králičí maso se do jídelníčků našich předků dostalo až v 19. století, zato byla 7 WINTER, Z. Kuchyně a stůl našich předků: líčení dějepisné ze XVI. století. Praha : Dr. Frant. Bačkovský, s KAIZL, L. Lidová výživa: význam lidové stravy, její zvláštnosti, návrat k lidové stravě a dnešní doba. Praha : Eduard Grégr a syn, s BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, s KAIZL, L. Lidová výživa: význam lidové stravy, její zvláštnosti, návrat k lidové stravě a dnešní doba. Praha : Eduard Grégr a syn, s JENERÁLOVÁ, I. Historie české gastronomie. Praha : Czech, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: 13

14 česká gastronomie ochuzena o jiný druh masa. V roce 1870 byl vydán zákaz na chytání drobného ptactva. Zákaz se týkal spíše měšťanů, protože ptactvo bylo drahé. 12 Podle P. Burešové a B. Zimákové docházelo od 19. století do první poloviny 20. století k dalšímu velkému rozvoji gastronomie na našem území. Zejména prvorepubliková kuchyně velmi ovlivnila vývoj české gastronomie. Praha byla jedním z hlavních měst gastronomie, čeští kuchaři byli jedni z nejlepších v Evropě. Za první republiky se do naší země začaly dovážet dokonce mořské plody a jiné cizokrajné pochoutky. S příchodem války a komunismu se začala gastronomie měnit. Pestrost v přípravě pokrmů byla značně omezena. V každé restauraci se připravovaly stejné pokrmy za stejnou cenu, což se podepsalo i na kvalitě pokrmů. Po roce 1989 docházelo k odklonu od české gastronomie. Lidé toužili poznávat a ochutnávat vše co pro ně bylo nové. Začaly se otevírat restaurace specializované na nejrůznější evropské kuchyně, ale také na kuchyně vzdálenějších zemí, například na kuchyni americkou, japonskou, čínskou, thajskou, arabskou nebo mexickou. Další velkou změnou bylo zavádění rychlého občerstvení a čím dál tím víc se začaly využívat polotovary. 13 V posledních několika letech dochází k oživení tradiční české gastronomie. Velká pozornost se věnuje hlavně kvalitě používaných potravin. Nejlepší čeští kuchaři se nyní snaží vracet k receptům našich babiček a celkově tak propagovat českou kuchyni. Českou kuchyni lze charakterizovat spíše jako kuchyni středoevropskou se specifickými prvky s důrazem na používání lokálních surovin. Nemůžeme ji jednoznačně oddělit od okolních států z důvodu společné historie. Čím se naopak může lišit od kuchyní našich sousedů a být tak originální a výjimečnou je v dodržování typicky českých zvyků, které se s gastronomií pojí. 12 KAIZL, L. Lidová výživa: význam lidové stravy, její zvláštnosti, návrat k lidové stravě a dnešní doba. Praha : Eduard Grégr a syn, s BUREŠOVÁ, P.; ZIMÁKOVÁ B. Gastronomické služby servis. Praha : VŠH, s

15 1.3 Česká gastronomie ovlivňována zvyky České zvyky vycházejí z lidové tradice a místních obyčejů, předávají se z generace na generaci. Na našem území se zvyky začaly formovat již v době pohanské, později je ovlivnilo křesťanství. V průběhu kalendářního roku se slaví nespočet různých svátků. Oslavy jsou buď rodinného charakteru, nebo mají charakter společenský, národní. Mezi rodinné oslavy patří například narození dítěte, narozeniny, ukončení studia, svatba a pohřeb. K těm společenským nebo národním oslavám patří ty, které mají většinou pevně stanovené datum. Mohou se také vázat k určitému období, kdy se slaví. Od jara až do zimy se tak koná nespočet různých oslav. V minulosti se nejvíce zvyky a tradice udržovaly v zimním období, jelikož nebylo tolik práce jako v létě. Vše se odvíjelo od zemědělství, které bylo hlavním zdrojem obživy pro velkou část obyvatelstva. Proto je bakalářská práce zaměřena právě na zimní období. Další text se detailně věnuje zvěřinovým hodům, svátku sv. Martina, Vánocům a Velikonocům. Masopust potažmo vepřové hody nebudou v práci dále detailně rozebrány z důvodu všeobecné znalosti pokrmů, které se pojí s vepřovými hody Zvěřinové hody Zvěřina je neodmyslitelnou součástí jídelníčku českého národa. Na území České republiky se nachází řada lesů, polí a luk, což představuje skvělé podmínky pro výskyt zvěře. Typickým znakem pro zvěřinu je ulovení zvěře ve volné přírodě. Myslivost je s českou zemí spojována od pradávna. Myslivost byla jednou z oblíbených činností šlechty. 14 Naše hrady a zámky jsou plné trofejí lesní zvěře, které byly chloubou pro lovce. Z těchto faktů můžeme lehce odvodit, že zvěř tehdy tvořila značnou část jídelníčku šlechty. Na počátku 19. století klesl počet zvěře v našich lesích. Nejvíce se to týkalo zvěře vysoké (mezi zástupce zvěře vysoké patří jelen, daněk, srnec, muflon, divočák a los), která byla téměř vyhubena. Na základě tohoto poznání se začaly zakládat obory. 15 V současné době pořád nejsou obnoveny původní počty zvěře, ale udržují se alespoň na optimální úrovni. 14 Historie lovu a myslivosti. Praha : ČMMJ, 2009 [cit ]. Dostupné na internetu: 15 TETÍKOVÁ, J. Zvěřinové hody. Praha: Agentura V.P.K., s

16 Myslivci musí dodržovat vyhlášku č. 403/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.. 16 Zvěřinové hody se tedy konají nejčastěji v rozmezí září až prosince, kdy dochází k honům. V tomto období docházelo a stále dochází k pořádání nejen zvěřinových hodů a hostin, ale také mysliveckých plesů. Ze zvěřiny se připravují rozličné druhy pokrmů, které jsou obvykle dražší, než pokrmy připravené z běžně dostupného masa. Zvěřina je vhodná k pečení, dušení, vaření a grilování. Mezi nejoblíbenější zvěřinové recepty patří různé guláše, špízy, steaky, ragú, pečeně, paštiky, klobásy apod. Ke zvěřině se hodí brusinková nebo šípková omáčka, v některých oblastech se připravuje omáčka višňová, rybízová, borůvková, třešňová a švestková. Že se ovoce k dochucení zvěřiny skvěle hodí, věděli už naši předci. Zvěřina se ve středověku a začátkem novověku zpravidla vařila, často s vínem a pivem. Jelen se například připravoval s cibulí a jablky, někdy ještě s přídavkem mandlí a rozinek. K srně se naopak jablka a cibule nedávaly, zato se vařila se švestkami nebo s třešněmi Martinské posvícení K podzimu nepatří pouze zvěřina, ale také svatomartinská husa. Martinské posvícení je dodnes mezi lidmi velice oblíbené. Patří k nejoblíbenějším českým zvykům. Svátek svatého Martina připadá na 11. listopadu. Od minulosti patří k jednomu z nejoblíbenějších svátků v roce, kdy se značně pilo víno, jedlo a veselilo. K datu tohoto svátku vznikla řada zvyků a pranostik. Nejznámější pranostikou je tato svatý Martin přijíždí na bílém koni, což znamená, že přiveze první sníh. Svátek svatého Martina tedy symbolizuje konec sklizně a začátek zimy v hospodářském roce. Svatý Martin je považován za patrona koní, vojáků, vinařů, žebráků a domácích zvířat včetně hus. Pravděpodobně se narodil roku 316 našeho letopočtu. Už od patnácti let byl římským vojákem, jelikož ho k tomu donutil jeho otec. Podle legendy se mu zjevil Ježíš, 16 Vyhláška č. 403/2013 sb. Praha : eagri, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: neucinne/_prezentace_cz_mze_legislativa_pravni-predpisy-mze_predpisy-mze-neucinne_vyhlaska-c sb.html 17 BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, s

17 protože jedné chladné noci pomohl žebrákovi, který ho žádal o almužnu. Martin u sebe neměl nic, čím by ho obdaroval, tak mu daroval alespoň půlku svého vojenského pláště, aby žebráka ochránil před chladem a právě v této půlce pláště se Martinovi zjevil následující noc Ježíš. Díky zjevení Ježíše se Martin nechal pokřtít, stal se poustevníkem a zasvětit svůj život Bohu. Zamřel v 81 letech ve Francii. 18 Svátek svatého Martina byl dnem, kdy se uzavíraly nové smlouvy s obecními zaměstnanci, pasáky, chasníky a děvečkami, také se v tento den vyplácela mzda za uplynulý rok, což byl další důvod k oslavám. Den 11. listopadu se pojí s pravým posvícením. To znamená s přípravou svatomartinské husy s houskovým nebo bramborovým knedlíkem a zelím. K samotné huse se pojí dvě legendy. První legenda říká, že husy rušily svatého Martina při kázání, proto si odpykávají trest na pekáči. Druhá z legend je spojována s Martinovou skromností. Před jeho volbou biskupem se prý skrýval mezi husami v husníku, ale ty ho svým štěbetáním prozradily a ještě ten samý den byl jmenován biskupem. 19 V minulosti usedali ke slavnostně prostřenému stolu všichni včetně čeládky a každý dostal svůj díl husy. Porcování husy probíhalo podle pověry. Na svatomartinské tabuli se objevovala nejen typická česká pochoutka pečená husa ale i martinské rohlíky, které měly nejčastěji tvar podkovy. Martinské rohlíky pekly se z mouky pšeničné i ze žitného výražku, vrchem se mazaly vejcem nebo máslem a uvnitř se plnily nejčastěji mákem, někdy také povidly, perníkem nebo pracharandou. 20 Pracharanda se vyráběla ze sušeného rozdrceného ovoce, především hrušek. Svatomartinským pečivem obdarovávaly hospodyně odcházející čeleď, proto se v některých krajích pečivu říká vandrovnice. 21 V okolí Plzně, ale i v jiných oblastech se na svatého Martina pekly roháče. Roháče měly podobu podlouhlého koláče a byly namazané tvarohem, mákem, ořechy nebo povidly (švestkovými, jablečnými nebo hruškovými). Nakonec se koláče posypaly sladkou posýpkou z másla, cukru, žloutku a mouky. 18 MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha : Fortuna Libri, s MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha : Fortuna Libri, s ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s ŠKACHOVÁ, Š. Svatomartinské rohlíčky/podkovy s makovou nádivkou. Praha : Gurmánka, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: 17

18 V posledních letech neustále roste obliba tohoto svátku. S datem 11. listopadu se totiž pojí nejen pečená husa s knedlíkem a zelím, ale také mladé víno, které bylo vyrobeno ze sklizně téhož roku. Ve vinařských oblastech se konají oslavy mladého vína, někteří vinaři ochutnávají víno přesně 11. listopadu v 11 hodin 11 minut. V některých regionech se koná tzv. martinská jízda, kdy muž představující svatého Martina projíždí obcí na bílém koni s průvodem. Průvod končí tam, kde se koná veselice. Na svatého Martina se zároveň končí honitba a myslivci mezi sebe přijímají nové členy, celý proces je završen mysliveckou hostinou Vánoce Zhruba za tři týdny po svátku sv. Martina následuje další významné období plné zvyků advent a s ním spojené Vánoce. Vánoce v naší zemi byly odpradávna rodinné svátky klidu, míru, radosti a lásky, kdy se jí a pije do sytosti. Tyto svátky slaví většina obyvatel a jsou považovány za nejkrásnější svátky v roce. Připravuje se velké množství rozličných pokrmů, které jsou pro toto období typické a dodržují se různé staré tradice, které se mísí s novými zvyky. Za vrchol Vánoc u nás byl vždy označován Štědrý den 24. prosince. Hodně záleželo pochopitelně na tom, kde se Štědrý večer slavil, zda v rodině bohaté, nebo chudé, zda v rovinatém kraji s rybníky či řekami, anebo v drsném podhorském či horském kraji, jestli to bylo v místech s plodnými ovocnými sady, anebo s vinicemi, na vsi či ve městě. 23 Většinou se v každé rodině držel půst, některé rodiny nejedly vůbec a některé jedly poskromnu, ale večer všichni hojně hodovali a slavili. M. Úlehlová-Tilschová ve své knize zmiňuje, že se na snídani nejedlo nic, k obědu se podávala polévka zelná nebo ovocná. Hřeb celého dne byla slavnostní večeře. Večeři tvořilo několik pokrmů, které měly zpravidla svůj symbolický význam. 24 Ke štědrovečernímu stolu se usedalo s východem první hvězdy na obloze. Stůl byl v tento den slavnostně prostřen, což nebývalo běžně zvykem. Hospodyně dala na stůl bílý ubrus, na který připravila svíce, bibli, ošatku s chlebem, vánočku, ovoce, ořechy a jednotlivé 22 MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha : Fortuna Libri, s TOUFAR, P. Vánoce. Praha : ETC, s ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s

19 pokrmy. Vše se v tento den řídilo podle pověr. V některých oblastech se stůl omotával řetězem, což značilo soudržnost rodiny i v dalším roce, pod stůl se dávala sláma pro bohatou úrodu i v nadcházejícím roce a na ni se položila sekera, která představovala sílu a zdraví rodiny. Věřilo se, že počet sedících u stolu nesmí být lichý, proto buď zvali nějakého hosta, nebo nechali jedno prostřené místo u stolu neobsazené. 25 Jakmile všichni usedli ke stolu, pomodlili se. Jako první se jedl oplatek, případně chleba, s medem nebo také s česnekem a různými bylinkami. Štědrovečerní večeře měla několik chodů. Obvykle jich bylo devět, jelikož devítka byla považována za symbol prosperity. Po oplatku následovala polévka. Polévka byla nejčastěji připravovaná z luštěnin, jako je čočka a hrách. V některých oblastech se vařila polévka bramborová s houbami. Mezi typická hlavní štědrovečerní jídla patřily zapečené nákypy s houbami zvané ve středních Čechách kuba a v Podkrkonoší hubník nebo houbovec. 26 Ryby se na stůl našich prapředků dostávaly jen tam, kde byly rybníky a řeky. Jinde bývaly vzácností. A tak když nebyl kapr či jiná ryba, nosily hospodyně na stůl zajíce načerno s rozinkami, ořechy a švestkami. Mnohde nechyběla ani jahelná kaše, přelitá sirupem z cukrové řepy tmavě žluté barvy, anebo politá medem, také placky z černé mouky pečené na rozpálené plotně a mazané opět sirupem, vánoční pečivo, hlavně vánočka, ale také dnes už takřka zapomenutá calta. K ní se nabízely sušené křížaly, případně muzika uvařená ze sušených jablek, švestek a hrušek. 27 M. Úlehlová-Tilschová uvádí, že se na Českomoravské vysočině vařívala kaše jahelná. Z jáhel se připravoval také jahelník zapečený se švestkami a mlékem. Některé rodiny si připravovaly jahelník z bílého zelí. Vařila se i kaše krupičná slazená medem nebo perníkem. Další pokrm byl z hrachu, buď jako sladká nebo slaná varianta. 28 V některých krajích se pekly peciválky z kynutého těsta, které se těsně před podáváním spařily vařícím mlékem, osladily medem nebo cukrem a posypaly mletým mákem, případně perníkem. 29 Jinde se na Štědrý den připravovaly čerstvé moučníky. Na Českomoravské vysočině se vařily kynuté knedlíky se švestkovou omáčkou. V jiných částech naší vlasti to byly lívance 25 LANGHAMMEROVÁ, J. Čtvero ročních dob v lidové tradici. Praha : Petrklíč, s VAŠÁK, J. Regionální pokrmy z Čech, Moravy, a Slezska od A (Adamov) do Ž (Žďár). Praha: Libri, s TOUFAR, P. Vánoce. Praha : ETC, s ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s LANGHAMMEROVÁ, J. Čtvero ročních dob v lidové tradici. Praha : Petrklíč, s

20 nebo vdolky. 30 Ve velkých městech se více experimentovalo a zámožnější obyvatelstvo si mohlo dovolit použít k přípravě štědrovečerních pokrmů dovážené suroviny. Bohatí lidé z měst jedli nadívané hlemýždě, kaviár, uzeného lososa, úhoře, sardinky, pečenou vydru, pečené bažanty, vařený chřest, kančí žebírka, husí paštiku nebo čokoládový puding. 31 P. Herynek ve svém díle zmiňuje, že na závěr večeře, než šli lidé do kostela na půlnoční mši, se pilo pivo, pálenka, čaj nebo punč, ke kterému se přikusovala vánočka, jablečný závin, štola, ořechy, čerstvé a sušené ovoce nebo cukroví. 32 Pečení cukroví je jedna z nejrozšířenějších vánočních tradic, která se stále dodržuje. Vánoční cukroví se připravuje většinou z mouky, cukru, másla, vajec a do vzniklé směsi se přidává kakao, ořechy, kandované ovoce, kousky čokolády a koření jako skořice, anýz nebo vanilka. Nejoblíbenějším a nejčastěji připravovaným cukrovím byly například zázvorky, anýzky, vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, medvědí tlapky, perníčky, sádlové koláčky aj. Tyto druhy cukroví se objevují v českých domácnostech dodnes, stejně jako vánočka, která nesmí chybět v žádné rodině v období vánočních svátků. M. Beranová uvádí, že zásluhou měšťanů docházelo k formování starých tradic do dnešní podoby. Tehdy tradiční vánoční pokrmy se začaly nahrazovat městskou kuchyní. Ryby se zprvu jedly pouze vzácně, většinou v rybníkářských oblastech nebo v měšťanských rodinách. Nejčastěji se podával kapr na černo nebo na modro. Smažený kapr s bramborovým salátem se rozšířil jako vánoční pokrm až v 20. století především zásluhou měšťanů. 33 Došlo tak k útlumu regionální rozmanitosti štědrovečerních pokrmů. V některých rodinách se dnes kromě smaženého kapra připravuje také vinná klobása nebo vepřový řízek. Samozřejmě v žádné rodině nesmí chybět na vánočním stole cukroví, ořechy a ovoce. V dnešní době se na Štědrý den zdobí vánoční stromeček, který se do českých rodin začal dostávat také až koncem 19. století a začátkem 20. století. 34 Připravují se vánoční jídla a sledují pohádky. Ve většině rodin se jí v průběhu celého dne. Celodenní půst dodržuje 30 ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. Česká strava lidová. Praha : Triton, s TOUFAR, P. Vánoce. Praha : ETC, s HERYNEK, P. České Vánoce v kuchyni. Praha : Argo, s BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, s MOTLOVÁ, M. Český rok od jara do zimy. Praha: Fortuna Libri, s

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE STUDENÉ PŘEDKRMY Carpaccio- syrové plátky z pravé svíčkové s kapkou olivového oleje, strouhaným parmezánem a čtyřmi druhy pepře, podávané s bílým pečivem Tatarák z lososa limetka,

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Objednávky Po - Pá nejpozději do 14,00 hod. So do 9,00 hod. Objednávejte na tel.: +420 312 283 235

Objednávky Po - Pá nejpozději do 14,00 hod. So do 9,00 hod. Objednávejte na tel.: +420 312 283 235 91 chléb cvrčovický kulatý 820 Po - So 859 52218 0091 8 min.5 3 92 chléb cvrčovický kulatý 600 Po - So 859 52218 0092 5 min.5 3 101 chléb cvrčovický šiška 820 Po - So 859 52218 0101 4 min.5 3 102 chléb

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Vitá Vás team Nová Amerika

Vitá Vás team Nová Amerika Vitá Vás team Nová Amerika Vize naší restaurace je, že si vyrábíme od chleba, bílého pečiva, piadin, přes těstoviny, paštiky, marmelády, zmrzliny, omáčky, nachos, müsli, gnocchi a mnohem více K vaření

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Restaurace Altány Kampa

Restaurace Altány Kampa Restaurace Altány Kampa Nabídka pro cestovní kanceláře Aktualizováno v únoru 2014 Prostory restaurace a lokace v centru Prahy jsou ideální pro cestovní agentury. Naše restaurace se nachází 300m od Karlova

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

PEKÁRNA LIPKA s.r.o.

PEKÁRNA LIPKA s.r.o. PEKÁRNA LIPKA s.r.o. Číčová 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel: +420 494388169 Provozovna : Františka Halase 1887/12a, 500 09 Hradec Králové Telefon: +420 499599270, +420 910112410, e-mail: info@pekarna-lipka.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou.

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. V naší hotelové restauraci můžete strávit příjemné chvíle při obědu či večeři, společenské nebo obchodní schůzce, pracovním

Více

Hotel Opat - Restaurant

Hotel Opat - Restaurant 70g Předkrmy Grilované kuřecí prsíčko s cibulovou marmeládou na havířském chlebíčku 69,- (kuřecí prso, červená cibule, pomeranč, balsamico, rukola, chléb) 70g Hovězí carpaccio s pestem, parmazánem a toastem

Více

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Pěšárně Restauraci a Vinárně

Pěšárně Restauraci a Vinárně Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás přivítali v naší Pěšárně Restauraci a Vinárně a nabídli Vám to nejlepší z české a moravské rybí a zvěřinové kuchyně, vždy s nabídkou doporučeného znovínského vína.

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

Název výrobku. Druh (I. - V.) a skupiny (a - d) výrobků. Baleno. Datum minimální trvanlivosti (D=den) Počet ks v přepravce. Základní cena (Kč bez DPH)

Název výrobku. Druh (I. - V.) a skupiny (a - d) výrobků. Baleno. Datum minimální trvanlivosti (D=den) Počet ks v přepravce. Základní cena (Kč bez DPH) Nový kód PEKÁRNA Lično BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika Ceník výrobků pro odběratele platný od 21.1.2011 Aktualizovaný k 24.10.2012 I. CHLÉB a) pšeničnožitný

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více