Seniorský zpravodaj 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seniorský zpravodaj 17"

Transkript

1 Seniorský zpravodaj 17 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec zpravodaj Zima 2009

2 Seniorský zpravodaj 17 2 Zamyšlení k tématu Vánoce a vánoční svátky Váţení obyvatelé, Seniorský zpravodaj číslo 17 je především věnován nadcházejícím vánočním svátkům. Toto období proţívá kaţdý jinak - po svém, ale přesto mají Vánoce něco společného - jako například předvánoční úklid, nakupování dárků, pečení cukroví, ale také Štědrovečerní večeři s nejbliţšími. Rádi bychom, aby jste si udělali alespoň chvilku času a ponořili se do čtení s takovou chutí, s jakou pro Vás tento časopis vytváříme. Věříme, ţe zde najdete články, které Vás zaujmou. Přejeme Vám příjemné čtení Obsah Informace z našeho Domova. str. 2 Co jsme společně prožili. str. 4 V nejbližší době nás čeká..str. 10 Ach, ta paměť?!...str. 11 Naši uživatelé píší str. 13

3 Seniorský zpravodaj 17 2 Informace z našeho Domova Noví pracovníci sociálního útvaru Na sociálním útvaru došlo za poslední období k mnoha změnám. Ke dni ukončila pracovní poměr vedoucí sociálního útvaru - paní Mgr. Anna Hamelová. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za vše, co pro nás udělala. Byla pro nás velkou oporou a vţdy se nám snaţila pomoct či poradit. Za to vše si zaslouţí obrovský dík - nejen od uţivatelů, ale také od zaměstnanců. Přejeme ji tedy v nové práci mnoho štěstí a spokojenosti. Nově byla také zřízena sluţba sociálních pracovníků specializovaných na jednání se zájemci o sluţbu, která spočívá také v odborném poradenství, evidování ţádostí apod. Zde působí slečna Pavlína Staňková, DiS, která pracovala jako sociální pracovnice na úseku DII. a nová pracovnice slečna Bc. Veronika Delongová. Jejich kanceláře jsou společně s paní Věrou Novákovou, DiS. situovány v přízemí - bývalé pracoviště finančních referentů. Další změna se týká finančních referentů (označení FR se zcela zrušilo). Na této pozici jiţ nepůsobí paní Miluška Blaţková a paní Ing. Ivana Peterková. Správu hmotných a finančních depozit nyní zajišťuje sociální pracovnice - paní Věra Nováková, DiS. Koncem listopadu nastoupila na třetí úsek (DIII.) sociální pracovnice paní Mgr. Yvona Tomšů. Před jejím příchodem zde nebyla téměř dva měsíce stále přítomna pracovnice a tento úsek střídavě zastupovaly SP z ostatních pater.

4 Seniorský zpravodaj 17 3 Také na druhém úseku jsme přivítali nového pracovníka - pana Mgr. Tomáše Zmiju, který převzal pracovní pozici po Pavlíně Staňkové, DiS. Pevně věříme, ţe se zde našim novým pracovníkům bude líbit a pomohou nám tak vytvořit příjemné a klidné prostředí. Zároveň doufáme, ţe také Vy budete spokojeni s poskytovanými sluţbami, které se snaţíme stále zlepšovat tak, aby Vám co nejvíce vyhovovaly. (R. M.) Kuřárna Dále bychom Vás rádi informovali, ţe kuřárna pro obyvatele, která byla umístěna v přízemí, je nyní přesunuta do suterénu. Prostory, které jsou v přízemí se budou rekonstruovat a vzniknou zde nové byty. Narozeniny Další informace se týká Vašich narozenin. Máte moţnost se s ostatími podělit o tento významný den tím, ţe Vám nechá paní Hlubocká zahrát písnčku v rádiovém vysílání. Pokud máte zájem, kontaktujte paní Lidii Hlubockou osobně, popřípadě prostřednictvím pracovníků. Redakční rada Seniorského zpravodaje Váţení obyvatelé, rádi bychom Vás informovali o nově vytvořené redakční radě Seniorského zpravodaje. Protoţe se toto číslo plánovalo jako mimořádné vydání na konci tohoto roku, měli členové rady plné ruce práce. Všichni redaktoři se aktivně podíleli a velmi se snaţili. Věříme tedy, ţe se Vám nový způsob vytváření časopisu zalíbí a budete se chtít rovněţ zapojit prostřednictvím Vašich příspěvků. A nyní bychom Vám rádi představili členy: Šéfredaktorka zastupující seniory: Mgr. Ilona Nemeškalová Šéfredaktorka zastupující pracovníky: Bc. Radka Mikulášková Redaktoři: Eliška Brašová, Ing. Jan Kostruch, Lubomír Hampel, Věra Šípková, Zdeňka Nosálová, Lidia Hlubocká, František Kubina, Bronislava Benischová, Jarmila Červenková, Ema Vavračová, Vlasta Venclová.

5 Seniorský zpravodaj 17 4 Co jsme společně prožili Vinobraní Dne 18. listopadu proběhlo tradiční Vinobraní, kde nesmělo chybět drobné občerstvení a samozřejmě víno. Pracovnice, které tuto akci pořádaly či pomáhaly s realizací, si vypůjčily tradiční Haťské kroje (které jim mimochodem moc slušely) a podtrhly tak atmosféru této slavnosti. K tanci i poslechu nám zahrál pan Paluzga. Také naše zpěvačky nezůstaly pozadu a připravily si pro Vás krásné hudební vystoupení, kdy zazpívaly lidové písně. Těší nás Ţe vinobraní se nám vydařilo! Zpívali jsme, tančili jsme aţ milo! Pan Paluzga pěkně zpíval, hrál i dobré vtipy přidal. A zvláště, volnočasové pracovnice, zpestřily zábavu velice, měly pěkné kroje, na hlavě květinový věneček nebo šáteček. Při vínečku jsem se veselili a pěkně se pobavili Zlatým hřebem večera však byl, ţe nás náš nový pan ředitel na zábavě navštívil a dokonce se s námi pobavil, i zatančil. Děkujeme všem, leč čeká nás ještě Mikulášská zábava a doufáme, ţe určitě zas na ni bude skvělá nálada. (E. B.)

6 Seniorský zpravodaj 17 5 Byli jsme na pěkném plesu v Kulturním domě v Michálkovicích Ples se konal ve čtvrtek Začal ve 4 hodiny odpoledne a končil v 10 hodin večer. Účast byla veliká. Autobus nás díky p. řediteli Chomičovi zavezl i přivezl, neboť jsme se zúčastnili i my, co uţ chodíme o hůlkách. Ale věřte, stálo to za to, tak dobře a vesele se při hudbě a zpěvu pobavit a dokonce si i trochu zatančit, alespoň ten plouţáček nebo tango, pěkně pomalu - zvolna. Zpěvák p. Krásný pěkně zpíval a hrál a zpívala i jeho kolegyně s příjemným sopránem, všechny ty nejhezčí písně. Bylo příjemné, ţe jsme si všichni spontánně hned na začátku zazpívali s chutí píseň, kterou má kaţdý vlastenec rád a sice Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Byli tam důchodci z Kunčiček, Heřmanic, Muglinova - no prostě byly obsazené všechny stoly a na nich připravené pohoštění. Bylo na nich občerstvení - červené a bílé víno, jednohubky, minerálky, chlebíčky, štrúdl a zákusek a podávala se i káva. Nálada byla výborná, proţili jsme i legraci. Obsluhoval nás tam takový šarmantní pán a doléval víno všem, ale

7 Seniorský zpravodaj 17 6 měl při tom málo místa a musel se ohnout a přitisknout se na naší veselou paní Bardasovou a ona mu řekla: Furt se na mě lepíte a tancovat mě neberete! Tak ji k tanci vzal a ona mu zase řekla: Ale já bych chtěla ještě nějakého mladíka. I to Vám paní splním a přivedl jí mladíka. Ale kdyţ přišla po tanci ke stolu řekla - no děvuchy moc sem se ani nezatancovala bo on neumí po našemu, po staremu, ale on enem poskakoval a poskakoval po modernímu. Tak jsme se tomu moc nasmáli. my o hůlkách. Hůlky odloţili a aspoň pomalé tango nebo plouţáček jsme si tu ¼ hodinu zatancovali, aby bylo nač vzpomínat. Našli jsme tak mnozí i své známé, např. mě obklopili přátelé z Kunčiček. I tombola byla pro nás přívětivá - vyhráli jsme 6 cen. Pak tam byl i kouzelník a předváděcí pár moderních tanců jako dţajf a ča-ča. Bylo to moc krásné. Ale pak přišlo překvapení veliké. A to jsme se nasmáli aţ slzičky padaly. Ach to bylo moc pěkné! Asi 12 chlapů, asi sportovců, tak ti letých i starších s bříškem - měli modré sukénky, bílé podkolenky, bílé košile a bílé čepičky - lodičky na hlavě a tyčinky v ruce a vyrazili do sálu jako maţoretky. No teda to byla pěkná podívaná. Jedna důchodkyně jednoho štípla do stehna a on jí pohrozil (z legrace) a nakonec se poklonili tak, ţe zvedli sukně zepředu i zezadu. Šlo jim to moc pěkně, ţe jsme křičeli - opakovat!!! Takţe, kdo mohl hodně se vytancoval, kdo nemohl, tak si jenom zpíval pěkně s náladou a zkusili jsme to i A všichni dohromady jsme si to pochvalovali. Děkujeme za moc krásný ples a aţ bude příští rok opět, určitě budeme-li jen trochu zdraví, zase se přihlásíme. Moc dobře se nám po takovém plese spalo, stále jsem si třeba já něco notovala. Děkujeme všem! Za spoluúčast p. řediteli Chomičovi, sestře Čihařové a volnočasové pracovnici Dáši Masopustové za pomoc a péči při nastupování do autobusu, do schodů...no prostě bylo to ou-kej! (E. B.)

8 Seniorský zpravodaj 17 7 Vystoupení dětí - Jekhetané Dne 2. prosince nás navštívili malí čertíci - tedy děti z občanského sdruţení Jekhetané, kterým kromě vlásků vyrostly také malé růţky. Pod vedením učitelek z mateřské školy si pro nás děti připravily malé vystoupení - přednesly básničky, zazpívaly písničky a také zatancovaly. Za toto pěkné vystoupení jsme si pro ně připravili mikulášské balíčky, kde nechybělo něco na zub. Učitelky dostaly kromě sladkostí také typickou zimní květinu a to vánoční růţi. Také děti nepřišly s prázdnou a rozdaly Vám drobné - vlastnoručně vyrobené dárekky. Vystoupení bylo velmi milé a všem zúčastněným seniorům se objevil na tváři nejeden úsměv. (R. M.) Římsko - katolická Vánoční mše svatá Ve středu 9. prosince náš Domov navštívil páter Plaček. Od 13 hodin jste měli moţnost osobní návštěvy pana Plačka na pokoji a od 15. hodin jiţ probíhala v prostorách kinosálu samotná Římsko - katolická mše u příleţitosti nadcházejících vánočních svátků. (R. M.)

9 Seniorský zpravodaj 17 8 Mikulášská zábava Tak jako kaţdý rok, také letos nesměla chybět Mikulášská zábava. Akce proběhla dne 10. prosince od 14 hodin. Opět přišlo několik čertíků a také dva andílci společně s Mikulášem. Také pracovnice volnočasových aktivit se během chvíle proměnily v čertice, které však nikomu neškodily, naopak pomáhaly při roznášení dárečků losovaných v tombole. Aby to někomu nebylo líto, dostal nakonec dáreček úplně kaţdý. A kdyţ všichni - tak všichni, proto byli obdarováni i uţivatelé, kteří na Mikulášské zábavě nebyli - předal jim je osobně Mikuláš se svými čertími a andělskými pomocníky přímo na jejich pokoji. Pro děti pak byly v knihovně přichystány soutěţe - jako např. házení krouţků, shazování plechovek, malování, kriket apod. Také za úspěchy v těchto hrách mohli získat drobné dárečky ve formě sladkostí. Všechny děti se se zájmem zapojily. Také paní Hlubocká si připravila vánoční píseň a báseň, ve které popřála všem jen to nejlepší. Později (od 16 hodin) vystoupila cimbálová skupina Lipka, která zahrála překrásné skladby k tanci i k poslechu. A jak popsala tuto akci paní Brašová prostřednictvím básně? To můţete zjistit v následujících řádcích. (R. M.) Jak dopadla Mikulášská zábava V měsíci prosinci v Domově seniorů vţdy navštěvuje nás anděl, čerti a prý aţ z Grónska pan Mikuláš. A hned je lepší nálada, kdyţ koná se při muzice Mikulášská zábava. Koledy nám hráli a pak jsme losovali, kdo vyhrál? Jak víme, vyhráli všichni, byla to nadílka. Mikuláš kaţdého z nás chválil, ţe jsme hodní, proto pan Mikuláš je štědrý a moudrý. Bylo to pěkné velice, slušelo to sestřičkám, které byly s růţky za čertice.

10 Seniorský zpravodaj 17 9 Později přišlo po loterii překvapení, přišli nám hrát mistři: na housle a na cimbál! Byla to muzika veselá, ţivá, při které se pěkně od plic fortelně zpívá. Vţdyť všechny je známe, ty naše folklórní písničky. Zpívali je všichni, kaţdý je má rád, i náš pan ředitel s námi je hezky zpíval, bylo nám všem veselo a milo. Takţe - tralala, tralala, moc se povedla ta naše Mikulášská zábava (E. B.)

11 Seniorský zpravodaj Mužský pěvecký sbor V úterý 15. prosince jsme u nás přivítali Vítkovický muţský pěvecký sbor. Celá akce proběhla od 16 hodin ve velké jídelně v přízemí. Zhruba hodinové vystoupení nás přímo pohltilo krásnými písněmi - nejen vánočními - pod vedením pana dirigenta. Jiţ teď se těšíme na příští setkání. (R. M.) Uvítali jsme s radostí! Kvalitní mužský sbor učitelů z Vítkovic Byli u nás vícekrát, vţdy se na ně opravdu moc těšíme. Zpívají velmi krásně, je to poţitek a pohlazení po duši. Zpívali písně od A. Dvořáka, od L. Janáčka. Mezi nimi i sólové písně Já jsem bača hodně starý a známou píseň Paní mámo hezkou dceru máte a mistrem Dobroslavem nově upravenou píseň Holka modrooká. Intonačně velmi pěkně provedenou jinak neţ jsme zvyklí, ale bylo to pěkné. Nakonec jsme si mohli s nimi na vyzvání p. dirigenta společně zazpívat dvě vánoční koledy a sice Nesem vám noviny a Narodil se Kristus pán. Popřáli jsme si navzájem pěkné svátky a ještě dodali - ţijte si tu radostně a šťastně. Pan ředitel jim pěkně poděkoval a pozval je opět mezi nás. My se budeme na ně opět velmi těšit, neboť tak profesionálně zpívané písně jsou velmi kvalitní a krásné a pro nás i vzácné. Děkujeme! (E. B.) V nejbližší době nás čeká Vážení uživatelé, rodinní příslušníci či přátelé, v prvním čtvrtletí příštího roku nás čekají tři větší akce, kterých se můţete rovněţ zúčastnit. Podrobné informace budou aktuálně vyvěšeny na nástěnkách a také Vás budou průběţně informovat pracovníci. Na měsíc leden je plánovaná akce - vystoupení skupiny Duo Michna, v únoru pak návštěva solné jeskyně v Ostravě - Fifejdách, a v měsíci březnu návštěva lázeňského areálu a bazénu v Klímkovicích. Věříme, ţe zájem bude veliký a všichni účastníci budou nadmíru spokojeni. Budeme rádi, kdyţ se také zapojíte do navrhování a plánování dalších zájmových akcí. (R. M.)

12 Ach ta paměť?! 15. lekce - Vánoční svátky Seniorský zpravodaj S příchodem vánočních svátků se mnohé mění - jsou to změny viditelné, jako například vánoční výzdoba, sníh či četnost vysílaných pohádek ale také změny, které vidět nejsou a to v naší mysli - ta pravá vánoční nálada, kdyţ se rodina opět sejde, koledy, které si broukáme či vůně čerstvě napečeného cukroví nebo smaţeného kapra (nejlépe obojí). K Vánocům zkrátka tohle všechno patří. Pojďme si nyní pohrát i s jinou částí mysli a to s pamětí. Trénování paměti probíhá v našem Domově individuální i skupinovou formou - a to kaţdý týden - v určené dny dle pater, obvykle od hodin. (Správné odpovědi naleznete na str. 15) Jak dobře znáte krále komiků? Kaţdý rok je v tomto období televizní program hodně podobný. Vysílají se především pohádky, ale i staré české a zahraniční komedie. Kdyţ se řekne král - kaţdý ihned pomyslí na otce princezny či prince, ale co takový král komiků? Ano, mluvíme o Vlastovi 1. Ve filmu U pokladny stál hrál: a) pokladníka b) nemocničního zřízence c) předsedu vlády 2. Ve filmu Tři vejce do skla hrál: a) normální roli b) dvojroli c) trojroli 3. Ve filmu Anton Špelec ostrostřelec byl: a) kriminálníkem b) opravářem hudebních nástrojů c) vojákem 4. Ve filmu Byl jednou jeden král hrál rádce jménem: a) Kudykam b) Dobřevámtak c) Atakdále Burianovi, který je všeobecně uznávaný komik v historii českého filmu. Dnes jej můţeme sledovat v televizi zejména v pořadech pro pamětníky a právě i ve svátečním období. A jak dobře jej znáte Vy? Zkuste odpovědět na následující otázky. 5. Ve filmu Když Burian Prášil si zahrál: a) barona z Prášilů b) hospodského c) lesníka 6. Ve filmu Zlaté dno hrál: a) majitele papírnictví b) řemeslníka c) rentiéra 7. Ve filmu Lelíček ve službách Sherlocka Holmese ztvárnil: a) Sherlocka Holmese b) Lelíčka c) Královského kadeřníka 8. Ve filmu Katakomby ztvárnil: a) úředníka b) revizora c) dozorce

13 Seniorský zpravodaj Ve filmu Přednosta stanice ztvárnil: a) statkáře b) výhybkáře c) tuláka 10. V civilu byl sportovec. Byl fotbalový brankář za: a) Slávii b) Spartu c) Bohemku Štědrodenní obyčeje Doplňte do textu vynechaná místa. Ke Štědrému dni, patří neodmyslitelně vánoční.. - ten u nás nemá dlouhé tradice, protoţe se v měšťanských rodinách začal prosazovat aţ ve 40. letech 19. století. Zdobil se cukrovím, pečivem,. či dřevěnými výrobky. Štědrovečerní večeře u nás tradičně začíná polévkou, jako hlavní jídlo se podává nejčastěji... K rybě se jako příloha podává.., který ovšem také nemá v české kuchyni dlouhé tradice. Rodinné recepty na salát jsou velmi rozmanité; základ vţdy tvoří.., petrţel, celer,.., hrášek,.., kyselé okurky spojené.., ale mohou se do něj přidávat také např., salám, šunka či sýr. recept na bramborový salát v předválečných kuchařkách nenalezneme, odborníci se domnívají, ţe se v české kuchyni objevuje aţ někdy během 2. světové války a ţe jeho původ tkví zřejmě v.. kuchyni. Po večeři bylo zvykem zpívat.. a případně rozdávat... Nadělování dárků bylo původně spjato s.. prosincem, památkou sv... postupně se tento zvyk přesunul právě na Vánoce. Tradičně je ten, kdo naděluje dárky, nazýván.. K večeru se pojí také řada tradičních zvyků, pomocí nichţ se naši předkové snaţili odhadnout průběh. roku. Mezi tyto zvyklosti patří schování.. pod talíř, rozkrajování., házení., pouštění., klepání. na kurník, lití apod. Cukroví Zkuste si vzpomenout na co nejvíce druhů cukroví. Fotohádanka Poznáte co je na obrázcích?

14 Naši uživatelé píší Střípky z historie a přírody Pohled z okna Seniorský zpravodaj Kolikrát denně zabloudí náš zrak z okna ven. Tentokrát mám na mysli tu stranu našeho Domova, která se dívá na svahy Hladnovského kopce, jehoţ úpatí lemuje Bohumínská silnice. Na ní samotné v tomto úseku není nic tak zajímavého, nepočítáme-li tisíce osobních aut a kamionů. Při pozornějším sledování stráně Hladnova přímo před vchodem do našeho Domova však spatříme ţeleznou mříţ, uzavírající betonový vchod do nitra kopce. Obecně se tomu místu říká Mundloch Co tam bylo? Musíme se vrátit do historie ne tak dávné - do druhé půle třicátých let. My jako Republika Československá jsme si ţili docela poklidným ţivotem, ale u našich sousedů v Německu začínalo být pořádně dusno. K moci se dostal říšský kancléř Adolf Hitler, jehoţ snahou bylo znovunabytí předválečné síly a věhlasu, kolonií, čili všeho toho, čeho Německo první světovou válkou pozbylo, nastolit světovou vůdčí roli indogermánské rasy a vyhubit Ţidy jako rasově méněcenné občany. My, jako Republika nemohli jsme zůstat nečinní a snaţili jsme se vybudovat na hranicích s Německem opevnění se vším příslušenstvím. A právě nitro Hladnova bylo určeno k tomu, aby v něm byla vybudována nemocnice s ubikacemi i operačními sály. Dnes slouţí jako vinné sklepy s vinárnou, aniţ by byla ke svému prvnímu účelu vyuţita. Jak to vlastně s Německem dopadlo, víme všichni. Z uvaţované tisícileté říše zbyla po 12 letech jen hromádka kamení, zachovány zůstaly jen některé objekty opevnění na Opavsku a Hlučínsku, ale i vojenská nemocnice v nitru Hladnova. Kéţ by se naplnily biblické verše: I skuji meče v motyky a oštěpy své v srpy, nepozdvihne národ proti národu meče, nebudou se více učiti boji. A to jsou verše staré více neţ 2500 let a doposud zůstávají nenaplněny. Naplní se jako Vánoční zvěst do budoucnosti? Tyto myšlenky mi probíhaly hlavou, kdyţ jsem se koukal z okna. (J. K.)

15 Seniorský zpravodaj Nežijeme ve vzduchoprázdnu Člověk je tvor společenský. Znamená to, ţe od pravěku ţije ve skupinách. Zprvu to byly jen rody, ty se pak sdruţovaly v kmeny a klany, kdyţ lidstva na zeměkouli přibývalo, vznikaly národy a dnes jiţ je to společenství národů a zatím největším útvarem jsou unie. Nezůstávalo jen u lidí, ale pro potěšení se ochočovala i divoká zvířata, např. psi a pro obţivu a později jako pomocníci při práci, lovu a boji zejména koně, osli, ovce a hovězí dobytek. S lidským společenstvím se druţila i ta zvířata, která v blízkosti člověka hledala snadnější způsob obţivy i jakousi ochranu před svými nepřáteli, např. myši, krysy, ale i vlaštovky, rehci ( kominíček ) a jiní drobní ţivočichové. Máme je okolo sebe i dnes. Díky poloze našeho Domova v blízkosti Ostravice a parku za ní i sadové úpravy zahrádky jsme v celoročním kontaktu s přírodou a z té zejména s drobnými ptáčky. Stálou přítomností nás obveselují sýkorky, zvláště koňadry s černou čepičkou, bílými líčky a ţlutozeleným bříškem, modřinky s modrým vrškem hlavy, který v rozčílení mohou i najeţit a odstrašit tak moţného nepřítele. Stálá přítomnost těchto sýkorek je umocněna tím, ţe někteří obyvatelé mající pokoje směrem k Ostravici a parku, jim celoročně přichystávají bohatě prostřený stůl s nabídkou ptačího zobu, loje či jiných lahůdek. Velice člověka potěší jejich stálý přílet a odlet, zvláště letos, kdy se jim povedlo vyvést z hnízda asi 5 mláďat. Není to sice ten nejlepší způsob obţivy, neboť sýkorky zapomínají na své hlavní poslání sbírat se stromů hmyz. Ale pozorování jejich počínání u krmítka nám působí opravdu radost. Hned zjara, obvykle jiţ koncem února, nás potěší melodická večerka kosa, majícího oblečený svatební frak a do daleka ţlutě zářící zobák. Kos byl kdysi obyvatelem hlubokých lesů a v Německu byl dokonce lovnou zvěří. Dnes běţně zahnízdí i na parapetu bytu. Počátkem dubna přilétají ze severní Afriky holubi hřivnáči, aby nám ráno před okny jako budíček zapěli svým chrčivým hlasem svou svatební píseň. Poznají se snadno podle bílého límečku u kořene svých křídel. Podobným hlasem trochu jemnějším, se ozývá po celý den sameček hrdličky zahradní, která se tu objevila aţ po druhé světové válce s Balkánu a proto se jí původně říkalo balkánská nebo bronzová. Dnešní jméno zahradní získala aţ později. Spolu s holubem hřivnáčem milují jako místo své hudební produkce vrcholy sloupů elektrického osvětlení či televizní antény na střechách domů, odkud zvěstují světu jako středověcí rytíři své dále od hradu dále. Nemůţeme opomenout ani krásné černobílé straky, jejichţ pár zahnízdil na stříbrném smrku u altánku, jeţ usedají často na zábradlí balkonů a zvědavě nakukují do pokojů, co se tam děje. Mají velkou zálibu v blýskavých věcech, nedokáţí však rozlišit střípek skla od drahého prstenu, zkrátka, berou vše, aneb kradou jak straky.

16 Seniorský zpravodaj občas kachnám pohodí na hladinu nějaký ten pamlsek, obvykle kousek rohlíka. Někdy nás tu překvapí zvláštní hvízdavý zvuk. Po chvíli lze spatřit původce. Působí jej labuť vznášející se majestátně nad tokem Ostravice máváním svých mohutných křídel. Zdaleka to není výčet všech těch našich drobných přátel, náleţí k nim i kovově lesklí havrani, kteří k nám přiletěli před zimou z Polska či Ukrajiny, naši domácí si na zimu udělali zase výlet do Francie - docela jsme jim za socialismu záviděli. Přesně kolem čtvrté hodiny odpoledne jich přímo nad námi létají tisíce spolu s kavkami z místa skládky domovních odpadů ve Vrbici kde se ţiví, na místa svých noclehů v Bělském lese a okolních menších remízcích. Za letu jsou svým křikem slyšet jiţ zdaleka. Ráno zase letí společně zpět k prostřenému stolu. Na hladinu Ostravice usedají při jarním a podzimním tahu kachny březňačky, aby na svých hnízdištích daly ţivot novému potomstvu a tady trochu odpočívají. Přitom se docela přátelí s lidmi, kteří kolem břehu procházejí a Občas protne oblohu i dravý pták, obvykle káně nebo poštolka, aniţ by však zaútočili na nějakou kořist. Letní pohodu zvýší i letící hejno rorejsů, ozývající se zvukem znějícím jako CÍ ZÍ. Kdysi zde létala aţ tři dvacetičlenná hejna, letos lze spatřiti pouze jediné hejno o počtu asi sedmi jedinců. Ostravské prostředí s likvidací starých domů, kde hnízdili, jim uţ nevyhovuje. Ale i tak je toho dost na pozorování. Stačí jen se dívat kolem sebe otevřenýma očima a případný pocit vzduchoprázdna nás přejde. (J. K.) Správné řešení Jak dobře znáte krále komiků? 1. b) nemocničního zřízence 2. c) trojroli 3. b) opravářem hudebních nástrojů 4. c) Atakdále 5. a) barona z Prášilů 6. a) majitele papírnictví 7. b) Lelíčka 8. a) úředníka 9. c) tuláka 10. b) Spartu Cukroví - např. vanilkové rohlíčky, linecké pečivo, rumové kuličky, vosí hnízda, kakaové rohlíčky, ořechové košíčky, ţabí huby, pracny (medvědí tlapky), perníčky, kokosky, marokánky, pusinky, kakaové trubičky, išlské dortíčky, zázvorky, vanilkovo-kakaové tyčinky, skořicové hvězdičky, marcipánky, mandlové hříbečky, kávová zrna apod. Fotohádanka Štědrodenní obyčeje Stromeček, perníkem, rybí, kapr, bramborový salát, brambory, mrkev, cibule, majonézou, vejce, ruské, koledy, dárky, 6., Mikuláše, Jeţíšek, nového, kapří šupiny, jablka, pantoflem, lodiček, střevícem, olova.

17 Zájmy a koníčky Kroužek ručních prací Seniorský zpravodaj Krouţek byl zaloţen a veden okolo roku 1985 paní Irenkou Šlachtovou. Později byl veden paní Venclovou a od roku 2003 paní Kubečkovou. Za jejího vedení se členky v počtu třinácti šikovných ţen rozhodly uspořádat výstavu svých výrobků. Konala se listopadu v nynějším kinosále pod záštitou paní Mgr. Pavelkové. Osobně jsme předaly pozvánku pracovnicím soc. odboru Městského obvodu ve Slezské Ostravě. Ochotně ji přijaly, výstavu navštívily a přinesly i malý dáreček. Vystavované práce a výrobky se líbily a shlédlo je 150 obyvatel penzionu a hostů. Své podpisy na prezenční listině doplňovali hosté obdivem a pochvalou. Naše výrobky jsme také zasílaly do různých seniorských soutěţí. Téměř 25 let trvání krouţku a stárnutí členek se začalo projevovat sniţováním počtu. Úmrtnost, nemoc, stěhování a zůstaly jsme jen 4 členky. Práce se nám daří a tak stále udrţujeme výstavku ve skřínce u recepce, kterou kaţdý měsíc obnovujeme. Velmi rády bychom přivítaly nové členky. Scházíme se v kuchyňce v 1. patře kaţdou středu ve 14 hodin. Budete vítání! (Z. N.) Výtvarná dílna Váţení spolubydlící, moţná ani nevíte jakou pěknou a bohatě vybavenou (i vypalovací pecí) máme výtvarnou dílnu. Zvu vás proto k její návštěvě. Vyjděte ze svého pokojíku a zanechte samoty. Pracovnice volnočasových aktivit vás kdo nechodíte, zavezou na vozíčku. Můţete si zde zahrát různé hry nebo vyrobit nějakou ozdobu pro sebe. Jsou tu vyškolené pracovnice, které vám poradí a pomohou vybrat činnost, která odpovídá vašim moţnostem. Příkladem můţe být i paní L. Hlubocká, která téměř nevidomá dokáţe zhotovit pěkné výrobky. Jiţ 3 roky, kdy mi odešel manţel jsem tu téměř kaţdý den dopoledne i odpoledne. Při práci tak zapomínám na smutek a samotu. Naučila jsem se mnoha technikám - zdobení vajíček voskem, mozaiku, malování na sklo, hedvábí a jiné. Podlehla jsem i naší Janičce (pí Adamové-Vasilové), která mi navrhovala věnovat se keramice. Upatlané ruce, hlínu všude, málem i za ušima, ale nevzdala jsem to. Výsledkem jsou adventní věnečky, které zdobí naše stoly v jídelně.

18 Seniorský zpravodaj Snad jsem jimi udělala alespoň někomu radost. Splnila jsem si svůj sen - zhotovení Betlému. Pracuji podle svých nápadů, jsem však začátečnice a tak občas potřebuji i radu zkušených pracovnic volnočasových aktivit. Chodím sem ráda a ještě jednou Vás zvu - přijďte mezi nás. Závěrem bych ráda poděkovala všem pracovníkům našeho zařízení za vlídné chování a velmi dobrou péči, kterou nám poskytují. Přeji všem spokojené a radostné proţití Vánoc, v Novém roce hlavně pevné zdraví, méně starostí, spokojené rodiny a na pracovišti dobré vzájemné vztahy a úspěchy v práci. (V. V.) Trénování paměti Jedním z úkolů skupinového trénování paměti bylo vymyslet příběh na obrázek vpravo. Paní Nosálová napsala následující příhodu: Ve stejné situaci jsem se ocitla, kdyţ mi byly 4 roky. Maminka onemocněla a já s ní byla sama doma. Koho poslat pro lékaře? Maminka mne vyzvala, abych se o to pokusila. Bylo to asi 150 m po chodníku a cestu jsem dobře znala. V pohodě jsem došla, ale ouvej. V domě byla těţká, dubová vrata a zavřená. Na klepadlo jsem nedosáhla, co teď? Měla jsem štěstí, okolo šla pošťačka. Zaklepala klepadlem a problém byl vyřešen. Objevil se pan doktor, usmál se a vyslechl co jsme mu vylíčila. Vzal svou brašnu, pohladil po tváři, vzal za ruku a pochválil. Šli jsme tedy za maminkou. Proto radím, neţ dorosteš, musíš se spolehnout na dobré lidi. Ti vţdy jsou ochotni s tím na co ještě nestačíš pomoci. (Z. N.) Vymyslete příběh Také Vy se můţete zapojit a do příštího čísla Seniorského Zpravodaje (vydané v březnu r. 2010) zkusíte vymyslet příběh na tento obrázek muţe nesoucí hromadu dárků. Všechny příběhy uveřejníme, tak vzhůru do toho! Fantazii a kreativitě se meze nekladou

19 Vánoční příběhy Cukroví Seniorský zpravodaj Moje maminka nepekla vánoční cukroví z důvodu, ţe pocházela z rodiny zemědělské a hornické. Tatínek byl horník a její mamka pracovala na hospodářství vlastním. Měli 2 krávy, hospodářská zvířata, pole. Pocházela ze 7 dětí a její mamka neměla čas péci cukroví, pekla jen koláče na velké svátky. Já jako dítě jsem měla ráda moučné jídlo, sladkosti, cukroví. Proto, kdyţ jsem měla 12 let poţádala jsem maminku, zda mohu upéci vánoční cukroví podle kuchařské knihy, kterou jsme měli. Maminka mi nachystala potřebné věci - potraviny a váhu. Já jsem udělala těsto a dělala jsem vanilkové rohlíčky. Pak jsem je pekla v troubě a mamce cukroví vonělo a dostala chuť na pečení. Také jsem dělala linecká kolečka a upečená slepovala dţemem, mám je nejraději. Od té doby jsem pekla cukroví, protoţe mně to bavilo, chutnalo mi. Nyní v Domově v kuchyňce nemohu péci cukroví, protoţe nejsem zdravá. Cukroví si ani nekupuji, protoţe bych je denně jedla, coţ v našem věku není zdravé. (V. Š.) Kapří příběh Vdávala jsem se poměrně pozdě. Starost o domácnost a vaření nebyla na repertoáru mých koníčků. Blíţily se Vánoce a já se chtěla blýsknout jako dobrá hospodyňka. Vůně mýdla a čisticích prostředků vystřídala vůně vanilky, badyánu a citronové kůry. Plechovky se plnily vánočním cukrovím. Jiţ den před Štědrým večerem jsem vše chystala. Bílý, ručně vyšívaný ubrus, sváteční servis, stříbro, vyleštěné sklenky v řadě jako vojáci na slavnostním defilé. Nechyběla peněţenka, voda, chléb, sůl, chyběly jen rybí šupiny, které měly přibýt v následujících chvílích. Došlo na kapříka, který nic netuše se ještě proháněl ve vaně. A je tu první manţelská rozepře. Kdo pošle kapra do rybího ráje? Nechce ani jeden z nás. Dohadování končí. Jdeme do zahrady. Sněhu víc neţ dost. Vyhrabeme tady ve sněhu jamku, vylovíme kapra a s citem ho vloţíme do připravené jamky. Třeskne rána a manţel, vášnivý nimrod, dobře mířenou střelou pošle kapra na onen svět, šupiny doplní místo kam patří a své místo zaujmou druhý den i zlatavě vysmaţené rybí řízky. Na Vánoce na tuto příhodu vzpomínám a jsem přesvědčena, ţe toto byl jediný kapr, který neskončil potupnou ranou paličkou na maso, ale zastřelením. (V. V.)

20 Seniorský zpravodaj Perličky vánočních vzpomínek v rozhovoru Štěpánka prohlásila - velmi dobře si pamatuji, jak jsem v desíti letech pod stromečkem našla kníţku. Byly to Staré pověsti české v plátěné modré vazbě se zlatým titulkem. Celá léta zabírala v mé knihovně čestné místo. Často jsem dětem z ní předčítala. Pak jsem ji darovala vnukovi, měl ji rád. Andulka zase vzpomíná jak pod stromečkem našla brusle. Byly na kličku, kterou se připevňovaly na jakoukoliv obuv. Byly však o tři čísla větší. Boty se nosily celý rok a brusle se pouţily příští zimu na větší boty. Velmi čas- to je pouţívali ostatní sourozenci. Zdena si pamatovala na tajemnou velikou krabici určenou i pro sestřičku. Byl to vánoční dárek vlastně pro celou rodinu. Loutkové divadélko, které tajně vyřezával její tatínek a několik sádrových loutek. Kašpárek, pantáta Škrhola, princ s princeznou, král a královna. Loutky byly drahé, tak se postupně pořizovaly další. Maminka sezvala děti v domě a kaţdou sobotu se konalo představení. Napekla buchty a s čajem pohostila děti za to, jak pozorně a tiše poslouchaly. (Z. N.) Jak prožíváme Vánoce u nás v Domově Obracím list v kalendáři a můj pohled padne na obrázek mistra J. Lady. Zamýšlím se. Takovou krajinu ponořenou do závějí bělostného sněhu snad uţ nikdy neuvidím. U nás v Domově začínají předvánoční přípravy. Na všech patrech tradičně zdobíme stromeček společně a přitom si zpíváme koledy. Zdobí se okna a všechny prostory v Domově. Ozdoby se připravují ve výtvarných krouţcích. Těšíme se na Mikulášské posezení ve velké jídelně. Dny rychle ubíhají a uţ jsou tu svátky, které vrcholí bohatou štědrovečerní večeři. Odpoledne 24. prosince se pomalu scházíme u slavnostní tabule. Příjemně naladěni přáním svátků se vítáme s přáteli. Velká jídelna je krásně vyzdobena. Na stolech září bělostné ubrusy s bohatou výzdobou. Sestřičky, jak je neznáme, v civilním oblečení nás vítají a mile se usmívají. Zaţehnou svíčky na stolech a přicházejí zástupci vedení, aby nám popřáli a krátce s přípitkem pohovořili. Mnohé oko se zaleskne slzičkou dojetí. Začne večeře u bohatě prostřeného stolu. Menu je připraveno na vlastní přání a výborné. Kdyţ jsem to zaţívala poprvé dívala jsem se jako Alenka v říši divů. Dnes po letech pozoruji, jak a v čem se něco změnilo. Nikdy nechybí ani ovoce a vánoční pečivo. Všem pracovníkům za přípravu děkujeme, ceníme si toho. Přejeme jim krásné, pohodové Vánoční svátky a dobrý start do roku (Z. N.)

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH 71 2012 bulletin lormu léto VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY VZKAZY MOUDRÝCH

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma VÁNOČNÍ KONCERTY. Z obsahu: Vážené dámy a pánové, milí čtenáři,

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma VÁNOČNÍ KONCERTY. Z obsahu: Vážené dámy a pánové, milí čtenáři, ZPRAVODAJ pomáháme zůstat doma Vy d á v á C S Z S P o d ě b r a d y o. p. s. - č í s l o 2 - r o č n í k 3-3 0. l i s t o p a d u 2 0 1 0 Vážené dámy a pánové, milí čtenáři, v čase vánočním máme k sobě

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka.

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka. NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU,, S PANEM MÍSTOS OSTAR AROS OSTOU OU A SE ZÁSTUPKYNÍ DO MĚSTSKÉHO SKÉHO ZASTUPITELS TUPITELSTVA Na konci rok oku každý člověk tak trochu bilancuje své úspěch

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více