A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ"

Transkript

1 A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Getreide, Backwaren, Nudeln und Reis Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

2 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 1 Síť Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozvoj vědomostí, slovní zásoby a vybavovací schopnosti. Zdokonalení postřehu, paměti, využití znalostí a upevňování chování v kolektivu. Žákům I. stupně ZŠ, danou aktivitu lze přizpůsobit zvolením tématu různým věkovým skupinám a individuálním odlišnostem kolektivu. 45 minut (čas lze měnit podle toho, jak bude aktivita dál využita, resp. bude-li mapovací, motivační, nebo určená k opakování učiva). Samostatná práce všech žáků, na niž může navazovat skupinová aktivita. Forma tzv. brainstormingu. klubko barevného provázku nebo vlny (dostatečně velké) archy balicího papíru (nebo flipchartová tabule) fixy Na následující hodinu: psací potřeby papíry formátu A4, bílé i barevné Popis námětu: Připravte si všechny pomůcky a vysvětlete žákům metodu tzv. brainstormingu. Pro tuto aktivitu je dále vhodné připravit třídu tak, aby na sebe všichni žáci viděli (například rozestavět židle do kruhu). Sdělte žákům princip hry. Nechte žáky, aby si mezi sebou házeli namotaný provázek s tím, že se každému dostane do ruky nejméně jednou, a v kolektivu se tak všichni vystřídají. První žák, kterému klubko předáte, má za úkol říci slovo, jež ho napadne bezprostředně s tématem Obilniny. Podrží konec provázku a hodí klubko spolužákovi. Ten vysloví pojem buď související s předchozím, nebo zcela samostatný, ale odvíjející se od hlavního tématu. Podrží v ruce svoji část provázku a hodí klubíčko dalšímu spolužákovi. Takto aktivita pokračuje, dokud se každý nevyjádří. Mezi žáky postupně vzniká síť z provázku, ale i ze slov, která jsou zároveň plynule zapisována na archy balicího papíru. Nakonec, zvednou-li všichni ruce s provázkem nad hlavu, ukáže se celá síť symbolizující vzájemnou souvislost všech pojmů. Výtvor položí žáci na zem, aby bylo možné provázek namotat zpět, ale lze vyzkoušet i zpětné házení klubka, kdy jej navinují sami žáci. Následně aktivitu zhodnoťte, vysvětlete pojmy, které byly dětem nejasné, a sdělte postup práce v následujících hodinách. Žáci popíší své pocity, a zhodnotí aktivitu svými slovy (jak se jim společná práce líbila, jak se cítili, když byli součástí sítě, co pro ně byl problém,... ). A-1

3 Náměty na skupinové úkoly Aktivitu Síť lze využít různými způsoby: 1/ Jako mapující, co žáci o daném tématu již vědí (čistě házení klubíčka mezi jednotlivci v krátkém časovém limitu). Aktivita je informačně přínosná zejména pro pedagoga. Závěrem se pouze slovně zhodnotí práce žáků a je jim sděleno, že následující hodiny se budou aktualizovaným tématem zabývat. Pojmy, kterým žáci nerozuměli a na něž se ptali, mohou být hned vysvětleny. (Tato varianta je vhodná pro nižší ročníky I. stupně.) 2/ Síť může být i motivační prostředek, na který následující hodina naváže tak, že během ní vyberete některá slova, jež souvisejí s tématem (buď podle počtu skupin, nebo jedno slovo pro všechny). Třídu rozdělíte do skupin, z nichž každá má jinou barvu papíru, a tým poté napíše vše, co o daném pojmu ví. Výsledek společné práce po uplynutí časového limitu prezentují zvolení mluvčí. Vzniklé plakátky se vyvěsí například na nástěnku. Závěrem zhodnoťte práci skupin a případně doplňte další informace k tématu. (Tato forma je vhodná pro IV. a V. ročník prvního stupně.) 3/ Síť může také žákům poskytnout příležitost zopakovat si a upevnit vše, co se k danému tématu již naučili. Všichni sedí v kruhu, aby na sebe viděli, a házejí si klubíčko. Každý přidrží kus provázku, řekne slovo a přehraje na spolužáka. Celá aktivita by měla proběhnout rychle, žáci by měli používat především nová slova, tedy ta, jež při síti dříve hrané v rámci motivačního kola nepoužívali. Zvolte tentokrát raději i konkrétnější témata (ne již tak obecná jako Obilniny ), např. Cereální pečivo, Vláknina, Zpracování obilnin, Tmavé pečivo aj. A-2

4 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 2 Pexeso Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Podpora zrakové paměti, rozvoj kreativního myšlení. Osvojení vědomostí formou hry v kolektivu, a tedy posílení týmové spolupráce. Žákům I. stupně (III. V. třída). 2 vyučovací hodiny Žáci pracují ve skupinách. K řešení problémového úkolu jsou dále užívány formy řízeného rozhovoru a diskuze. zobrazení výživové pyramidy tvrdší papír (čtvrtky) nůžky, pravítko výtvarné potřeby a fixy malá obálka pro každou skupinu Popis námětu: 1. hodina Upozorněte předem žáky, aby si přinesli výtvarné potřeby (žáci ve III. V. třídách i nůžky a pravítko). Žáci mají za úkol vytvořit pexeso na téma Obiloviny. Rozdělte je do skupin, ve kterých z přidělených čtvrtek vystřihají kartičky o rozměrech 5 x 5 cm (každý by měl mít 2 nebo 4 kartičky, záleží na celkovém počtu žáků). V I. a ve II. třídě rozdejte raději již kartičky hotové (opět 2 či 4 každému). Nyní proběhne desetiminutová diskuze ve skupinách, během níž žáci vymyslí co nejvíce věcí vztahujících se k tématu Obiloviny (jaké znají druhy, které výrobky ochutnali apod.). Průběžně kontrolujte, zda pochopili zadání, a spějí tedy k nějakým výsledkům. Po ukončení diskuze si žáci ve skupinách ze zmíněných pojmů vyberou ty důležité a rozdělí si náměty, které následně, během deseti minut, nakreslí na své kartičky. Každý obrázek se samozřejmě musí opakovat právě na dvou kartičkách. Nyní veďte se žáky alespoň 20minutový řízený rozhovor o obilovinách. Tato aktivita by měla vést k vzájemné debatě všech žáků o tom, co nakreslili, proč, jaké znají výrobky z obilnin, co je pro dané skupiny charakteristické, jak se zpracovávají v kuchyni atd. Využijte pro ilustraci i výživovou pyramidu, kde názorně umístění obilovin vysvětlíte. Každá skupina dostane malou obálku, již označí vlastním, vymyšleným názvem souvisejícím s obilninami, vloží do ní své pexeso a obálku odevzdá. Závěrem zhodnoťte práci skupin a dejte prostor i žákům, aby reagovali na svoji vzájemnou spolupráci. Motivujte je poté na další hodinu, kdy si konečně zahrají vytvořené pexeso. A-3

5 Náměty na skupinové úkoly 2. hodina Úvodem zopakujte téma minulé hodiny. Žáci opět vytvoří stejná družstva a obdrží obálky se svým pexesem. Jako při tradiční hře se kartičky zamíchají, položí rubem vzhůru a hledají se stejné dvojice obrázků. Konec hry oznámí skupina zvednutím ruky. Vzhledem k tomu, že v obálkách není karet mnoho, po směru hodinových ručiček si družstva svá pexesa vymění a hrají nové kolo. Sledujte čas práce, během níž by se měly všechny obálky vystřídat u každého týmu. Časový limit je 30 minut. Závěrem uspořádejte diskuzi (jak se žákům pracovalo, co jim činilo problémy, zda poznávali obrázky na kartičkách a rozuměli jim, co zajímavého tam bylo nakresleno, ). Všechny nejasnosti dětem vysvětlete. Nechte nakonec žáky ještě zvolit skupinu, které se pexeso nejvíce povedlo. (Obálky si ponechte, můžete obrázky použít v dalších hodinách jako pomůcku pro navození daného tématu nebo na opakování látky.) A-4

6 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 3 Tlumočník Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Podpora skupinové spolupráce. Rozšíření slovní zásoby a rozvoj kreativity. Žákům I. stupně (IV. a V. třída). 1 vyučovací hodina Žáci řeší ve skupinách problémový úkol. Pro každou skupinu: 1 tvrdší papír (čtvrtka) formátu A3 5 kartiček s nadepsanými pojmy slovník fixy Popis námětu: Před hodinou je nutné provést následující přípravu: Vysvětlete žákům nadcházející aktivitu a rozdělte je do skupin, z nichž každá dostane vlastní čtvrtku, slovník a fixy. Na přední lavici rozložte balíčky o pěti kartách a nechte zástupce vyslané ze všech družstev, aby si jeden z nich vybrali. (Skupiny pracují s odlišnými pojmy.) Každá skupina si zvolí svého zapisovatele, který na čtvrtku opíše slovo z kartičky. Ostatní výraz pomocí slovníku přeloží a nechají jej napsat vedle původního českého. Poté tým vymyslí jednoduchou větu, kde bude možné pojem použít a kterou zapisovatel přidá pod slovo. Všichni ji opět zkusí přeložit do cizí řeči a svůj pokus také připíší. Postup se zopakuje u všech pěti karet, přičemž jsou žáci omezeni časovým limitem dvaceti minut. Kontrolujte průběžně pravopis napsaných i přeložených vět. Následně nechte žáky přečíst slova, která měli přeložit, a věty, které napsali. V závěru hodiny položí všechna družstva na přední lavici kartičky rubem nahoru, promíchají je a zástupci vysílaní jednotlivými skupinami otočí vždy 2 z nich. Skupina se pokusí přeložit odkryté pojmy, a pokud neuspěje, mohou jí pomoci ostatní družstva. Jde o postup, který prověří práci žáků v hodině a přínos celé aktivity. A protože to není klasické zkoušení, neúspěch se nehodnotí negativně, naopak je signálem ke zopakování látky. Družstva mohou následně své plakátky vyvěsit ve třídě. Pojmy na kartičky téma Obiloviny Pečivo, chléb, rohlíky, celozrnná mouka, hladká mouka, knedlíky, koláče, cukrářské výrobky, celozrnné pečivo, tmavé pečivo, vánočka apod. A-5

7 Přehled individuálních úkolů Číslo Název Určeno pro Časová náročnost Poznámka 1 Farmářovy obiloviny I. III. třídu minut Jistě víte, že obiloviny rostou na polích. Dokázali byste farmářovi pomoci je správně rozpoznat? 2 Zdravé a nezdravé pečivo I. IV. třídu minut Pojmenujte různé pekařské výrobky. 3 Od zrna k chlebu II. IV. třídu minut Cesta chlebu na váš stůl není vůbec krátká. Když ji ale správně odhadnete, získáte tajenku. 4 Popletené věty II. III. třídu 10 minut Někdo toho tady hodně popletl. Dokážete přepsat věty tak, aby byly správně? 5 Ach, ta mouka II. III. třídu minut Není mouka jako mouka. Zkuste spolu s Petrem poznat, který sáček skrývá tu správnou mouku. 6 Druhy těstovin II. V. třídu 10 minut Těstoviny k nám sice přišly z Itálie, ale mají už i svá česká jména. Znáte je? 7 Návštěva u pekaře IV. V. třídu 15 minut U pekaře Moučky mají spoustu laskomin. Katka zde má nakoupit pro maminku. Kolik jí to bude stát? 8 Pohádka IV. V. třídu minut V pohádce se potkají vrabčáci a zrnka obilí. Jednotlivé části se ale přeházely. Zkusíte pohádku seřadit od začátku do konce? 9 Těstovinová matematika V. třídu 15 minut S jednoduchými počty vám vyjde i tajenka. 10 Těstoviny naopak II. V. třídu 15 minut Těstoviny mají nejrůznější tvary. Představte si, jak by vypadaly třeba hranaté špagety. 11 Zrno a celozrnná mouka II. V. třídu 15 minut Mouka se vyrábí z obilných zrnek. Víte, jak takové zrno vypadá? A-6

8 Úkol č. 1 Farmářovy obiloviny Byl jednou jeden farmář, který celý život pěstoval na svém hospodářství tři druhy obilovin: kukuřici, pšenici a rýži. Jednoho dne však zjistil, že už je příliš starý na to, aby mohl pracovat sám, a proto u sebe zaměstnal pomocníka. Když se mu však farmář snažil vysvětlit, která obilovina je která, zjistil, že už to sám nedokáže rozeznat. Uměli byste farmářovi s jeho problémem pomoci? Zkuste spojit obrázky se správnými názvy. A-7

9 Úkol č. 2 Zdravé a nezdravé pečivo Maminka poslala Terezku do pekárny nakoupit zdravé pečivo. A protože už je Terezka docela velká slečna, styděla se maminky zeptat, které pečivo zdravé je a které není. Když potom přišla do pekárny, viděla těchto dvanáct druhů pečiva a začala přemýšlet, co by měla koupit. Uměli byste jí poradit? Zamyslete se nad tím, které pečivo je pro nás zdravé a které naopak našemu zdraví škodí. U zdravých výrobků nakreslete symbol a u těch méně zdravých tento symbol. Pomůcka pro nejmenší: V obrázku jsou schovány tyto druhy pečiva: buchty, rohlík, celozrnný rohlík, dort, koláč, cereální bageta, celozrnný chléb, houska, kukuřičný chlebíček a kobliha, slunečnicový chléb, laskonky. Otázky nakonec: a) Z kolika druhů zdravého pečiva si mohla Terezka vybírat? Z kusů. b) Kolik druhů nezdravého pečiva prodávali v pekařství? kusů. c) Jaký je tvůj nejoblíbenější pekařský výrobek? d) Které další zdravé či méně zdravé pekařské výrobky znáš? Zdravé: Méně zdravé: A-8

10 Úkol č. 3 Od zrna ke chlebu Než se chléb dostane až na náš stůl, musí se vykonat spousta práce. Víte, co všechno je nutné udělat, než si pochutnáte na čerstvém, křupavém krajíci? Ke každému pytli napište číslici od 1 do 10 podle toho, jak by měly jít úkoly při výrobě chleba správně za sebou. Poté napište podle čísel, která jste pytlům přiřadili, písmenka postupně na dolní řádek a přečtěte si tajenku. A-9

11 Úkol č. 4 Popletené věty Přečtěte si pozorně tyto věty. Brzy zjistíte, že tady zřejmě řádil nějaký šotek a nadělal ve větách spousty chyb. Zkuste je najít a opravit. A-10

12 Úkol č. 5 Ach, ta mouka Petr pozval své kamarády na odpolední piknik. Rozhodl se, že je překvapí a něco dobrého jim upeče. V kuchyni pečlivě připravil vše, co je na kuchtění potřeba, ale když začal hledat mouku, zjistil, že maminka ji má nasypanou v sáčcích, které nejsou označeny. Mezi základní druhy mouky patří mouka hrubá, polohrubá, hladká a také se stále častěji setkáváme s moukou celozrnnou. Zkuste Petrovi pomoci zjistit, který sáček obsahuje jaký druh mouky a správný název mouky na něj doplňte. Tato mouka se nejvíce hodí pro vaření. Je jemná a hebká. Používá se například na palačinky, na vánoční cukroví nebo na obalování řízků. Tento druh mouky je jemnější. Vypadá, jako by vznikla smícháním hrubé a hladké mouky. Je vhodná na koláče, pečivo a dorty. Tato mouka vzniká semletím celého obilného zrna. Je zabarvená dohněda, ale používá se stejně jako mouka bílá. Poslední mouka není vůbec jemná a jsou v ní drobounká zrníčka. Používá se například na knedlíky A-11

13 Úkol č. 6 Druhy těstovin Těstoviny jsou oblíbené po celém světě. Mají množství nejpestřejších velikostí a tvarů. Těsto se při jejich přípravě formuje do různých podob, z nichž některé mají své původní italské názvy, ale jiné druhy už u nás zcela zdomácněly. Poznáte podle obrázku, jak se v Česku říká některým druhům těstovin? Doplňte české názvy do tabulky vedle italských, které zde jsou pro zajímavost také napsány. Dokázali byste původní italské názvy vyslovit? A-12

14 Úkol č. 7 Návštěva u pekaře Katka ráda navštěvuje malé pekařství v centru svého města. Z krámku vždy vychází krásná vůně, které nemůže odolat. A tak je šťastná, že ji maminka dnes poslala na velký nákup, protože čekají na zítřek doma velkou návštěvu. Katka má pro všechny koupit dostatek pečiva. Ve výloze pekařství si všimla ceníku jednotlivých výrobků, které pan pekař Moučka prodává. Jelikož Katka dostala od maminky seznam všech věcí, které zde má nakoupit, můžete jí pomoci spočítat, kolik v pekařství za nákup nakonec zaplatí. A-13

15 Úkol č. 8 Pohádka o dvou vrabcích a zrnech obilí Máte rádi pohádky? Teď vám jednu hezkou přinášíme. Má však malou chybu, jednotlivé její části jsou totiž přeházené. Zkuste odstavce s textem pohádky správně seřadit a do kroužků vlevo napište čísla, která jim přiřadíte. O to se postaráme my, řekla samička. Kromě toho slyší lidé skoro denně, jak zdravé a dobré obilniny jsou. Toho sis ještě nevšiml? Ne, je mi líto! Ale máte pravdu. Promluvím si s pekaři, kteří ode mě berou mouku. Řeknu jim, že ode dneška melu pouze celá zrna. Mouka bude pak mimořádně dobrá, a hlavně zdravá. Vrabčáci milí, já vám děkuji. Mlynář vstává, otvírá okno a nechává oba vyletět ven. Vrabci se smutně dívají na zrnka obilí, která se chvěji zimou, a přemýšlejí, jak by jim mohli pomoci. Najednou se rozzářil obličej vrabčí samičky. Čimčarára čim, volá. Už vím. Poletíme k mlynářovi do mlýna a povíme mu o jejich starostech. Oba vrabci rychle vzlétnou a letí ke mlýnu. Vletí do něj malým oknem a vidí, jak mlynář sedí na pytli zrní a odpočívá po práci. Milý mlynáři, začne samička, musíme s tebou mluvit o zrnkách obilí. Když mlynář uslyšel neznámý, cizí hlas, leknutím spadnul z pytle. Milý mlynáři, musíme s tebou mluvit o zrnkách obilí, volá znovu samička. Oba vrabci třepetají křídly před mlynářovým obličejem a najednou mohou mluvit jako lidé. Mlynář se diví, jak je to možné. Vrabčáci ale mlynářovi vysvětlují, že mohou mluvit vždy, když jsou lidé, zvířata, rostliny, voda nebo vzduch v nouzi. To aby mohli rychle pomoci. Mlynář není schopen slova. Pomalu a rozvážně vstane a posadí se zpátky na pytel obilí. Pak se obrátí k vrabcům: Teď mi řekněte, co máte na srdci. Vrabci horlivě vyprávějí o smutných a zmrzlých zrnkách bez kabátků. Co mám dělat? Jak vám můžu pomoci? ptá se mlynář plný soucitu. Poslouchej, odpoví sameček vrabce. Víš přece, že zrní s kabátkem je mnohem šťastnější než to roztrhané. Mimoto jsou zrna se slupkou pro dospělé a pro děti mnohem zdravější. My vrabci si také nejvíce pochutnáme na celých zrnech. Mlynář se zamyslí a povídá: Vlastně máte pravdu! Určitě by je měli jíst i lidé. Už nebudu dělat jen bílou mouku z očištěných zrn bez slupky. Od teď budu vyrábět mouku ze zrn celých. Doufám, že si na ni lidé zvyknou a budou ji kupovat. Bude vypadat jinak než naše bílá mouka. Bude tmavší, nahnědlá, protože se mele z jader i ze slupek. Pro naše zdraví bude ale daleko prospěšnější. Párek vrabců rychle zalétl zpátky k velkému kameni, kde už zrnka netrpělivě čekala. Vrabci vyprávěli, jak se dohodli s mlynářem. To jsou dobré zprávy, to musíme oslavit! volala zrnka plná radosti. Když se zrnka konečně uklidnila, samička promluvila důležitým hlasem: Zrnka, chcete vidět, co z vás lidé všechno dělají? Existují lidé, kteří připravují ty nejchutnější věci k jídlu z obilovin. Například ráno si skoro každé dítě sype do hlubokých talířů nebo misek slisovaná celá zrníčka. Víte, co to je? To jsou přece naši příbuzní, to jsou ovesné vločky! volala zrnka nadšeně. Ale co s nimi děti dělají? ptala se dál zrna nechápavě. Děti si připravují müsli, řekla samička. Na ovesné vločky si nalijí mléko a vše zamíchají s čerstvým, jemně nasekaným ovocem. A některé maminky pečou dokonce z tmavé mouky chutné hnědé bochánky. Tomu lidé říkají celozrnný chléb. Ten je přece upečený z nás! volala zrnka pyšně a měla radost. Zrnka si uvědomila, jak jsou lidem prospěšná. Rychle se chtěla vrátit k mlynáři, kterého se již nemusela bát. Mlynář slíbil, že už bude mlít mouku jen z celých zrn, aby lidem dobře prospěla. Děkujeme vám za pomoc, milí vrabci, řekla zrna přešťastně a už už pospíchala zpátky do mlýna. A-14

16 Úkol č. 8 Pohádka o dvou vrabcích a zrnech obilí pokračování Je podzim. Ulicemi malého města fouká vítr a sráží listí ze stromů. Na jedné větvi se houpou dva vrabci. Najednou se ozve praskot. Větev, na které vrabci seděli, se ulomila a padá k zemi. Vrabci se leknou a letí daleko pryč. Doletí až na kraj města a teprve tam si dopřejí přestávku na odpočinek. Dosednou na starý kmen stromu a v tom se ozve: Pomoc, pomoc, pomoc! Vrabci se rozhlížejí, kdopak to tady křičí, a zvědavě doskáčou k velkému kameni, odkud se volání ozývá. Za kamenem vidí několik obilných zrnek, která vypadají docela potrhaně a třesou se zimou. Prosím, nezobejte nás! volají vyděšeně zrnka. Máme veliké starosti, musíte nám pomoc. Támhle naproti, jak teče ten velký potok, stojí starý mlýn. V tom mlýně bydlí mlynář. Podívejte se, co s námi udělal. Náš pěkný hřejivý kabát naše slupka je roztrhaný a plný děr. Mlynář nás chtěl vlastně rozdrtit celá, ale k tomu naštěstí nedošlo. V poslední minutě jsme se zachránila dírou v mlýnském kameni. A proto vypadáme tak strašně a bídně a nakonec tady zmrzneme. Klíč: O tom, jestli jsou jednotlivé části pohádky seřazeny správně, se můžete přesvědčit pomocí dalšího úkolu. Najděte podle následujících popisů a instrukcí v jednotlivých částech pohádky 5 slov, ze kterých vytvoříte větu. Nejdůležitější část obilí pro naši konzumaci dvě slova (podstatné a přídavné jméno), najdete je v 7. řádku první části. Místo, kde pracuje mlynář slovo se nachází ve druhé části pohádky. Proces, kterým se mění obilí na jemný prášek sloveso se nachází na 18. řádku třetí části pohádky. Jemný bílý prášek, ze kterého se dělá chleba slovo se nachází ve čtvrté části pohádky. Která slova jste našli? Pokuste se z nich sestavit větu, která dává smysl.... Pramen: AID: Moderne Ernährungsmärchen, sešit 1204, 1992, volný překlad, zkráceno a upraveno. A-15

17 Úkol č. 9 Těstovinová matematika Víte, odkud k nám přišly těstoviny? Odpověď najdete v tomto úkolu. Na obrázku jsou písmenka vytvořená z různých druhů a z různého počtu těstovin. Vaším úkolem je nejprve vyřešit všechny matematické příklady v tabulce a potom spočítat, z kolika kousků těstovin je složeno každé písmenko. Nakonec jednotlivá písmenka seřaďte tak, aby počet těstovin byl shodný s výsledkem příkladu. Pokud budete postupovat zcela správně, získáte slovo, jež vám prozradí odpověď na úvodní otázku. A-16

18 Úkol č. 10 Těstoviny naopak Těstoviny mají různé tvary, velikosti, barvy i další vlastnosti. Je jich skutečně velké množství. Zkuste nyní k jednotlivým vlastnostem, které těstoviny mohou mít, vymyslet vlastnosti opačného významu. Do třetího sloupečku pak napište těstovinu, jež má jednu z uvedených vlastností. A-17

19 Úkol č. 11 Zrno a celozrnná mouka Zrno obilí se skládá ze tří základních částí. Z obalu, jádra a klíčku. Pokuste se doplnit k popisům jednotlivých částí zrna správná čísla. Víte, proč je zrno se slupkou zdravější než to oloupané? Zkuste doplnit toto tvrzení: Obilí se slupkou je pro naše tělo hodnotnější, protože obsahuje zdravé látky. Jsou to: m _ í l, v y a _ l _ a. Věděli byste, jaký je rozdíl mezi bílou a celozrnnou moukou? Poznáte, jaká z nich je pro nás zdravější? Přečtěte si oba pytle a vybarvěte ten, ve kterém je správné tvrzení. A: Bílá mouka je hodnotnější než celozrnná! Bílá mouka je hebká a jemná a má hezkou bílou barvu. Celozrnná je nezdravá, protože obsahuje nečistoty a slupky ze zrn. B: Celozrnná mouka je hodnotnější než bílá! Celozrnná mouka se mele z celých zrn, která obsahují mnoho látek prospívajících našemu zdraví (jsou to vitaminy, minerální látky a hrubá vláknina). A-18

20 Řešení: Úkol č. 1 Talíře: rýže kukuřice pšenice Rostliny: pšenice rýže kukuřice Úkol č. 2 a) Z 5 kusů. b) 7 kusů. d) Zdravé pečivo: např. kornšpic nebo sójový rohlík. Nezdravé: zákusky, linecké koláčky, perník. Úkol č. 3 Dobrou chuť! Úkol č. 4 A. V zemi klíčí obilí/osivo. B. Kombajn seče obilí. C. Mlynář dělá ze zrna mouku./pekař dělá z mouky těsto. D. Mouka se sype do pytlů./mlynář sype mouku do pytlů. E. Pekař dělá z mouky chleba/pečivo. F. Obilí se sklízí v létě. G. Chléb se peče z mouky, vody, droždí a soli. Úkol č hladká, 2. polohrubá, 3. celozrnná, 4. hrubá Úkol č vřetena, vrtulky, spirálky, 2. motýlci, mašličky, 3. mušličky, 4. špagety, 5. kolínka Úkol č. 7 a) 10,- Kč, b) 20,- Kč, c) 22,- Kč, d) 36,- Kč, e) 32,- Kč, f) 22,50 Kč, g) 142,50 Kč Úkol č. 8 Správné pořadí je: obilná zrnka, mlýn, mlít, mouka Ve mlýně se z obilných zrnek mele mouka. Úkol č. 9 Itálie 4, 6, 9, 8, 5, 10 Úkol č krátké, 2. úzké, 3. bezvaječné, 4. rovné, 5. hrubé, 6. malé, 7. prázdné Úkol č klíček, 2. jádro, 3. obal Obilí se slupkou je pro naše tělo hodnotnější, protože obsahuje zdravé látky. Jsou to minerální látky, vitaminy a vláknina. B. Celozrnná mouka je hodnotnější než bílá! A-19

21 Náměty na další aktivity Námět pro cizí jazyk Žáci si připraví ve dvojicích vyprávění (prezentaci) na zadané téma: Výrobky z obilnin, Pěstování obilnin, Zdravý jídelníček Lze volit i jiná témata a spojit danou problematiku s výchovou ke zdraví. Čas na přípravu prezentace musí být dostatečný, nejméně týden. Dvojice by měly připravit poutavou prezentaci, obohacenou o ukázky obrázků, publikací apod. A-20

22 Texty pro děti Chléb a hry Chléb a hry byl základní postulát, dnes bychom asi řekli politický předvolební slogan, římských císařů, který měl zajistit spokojenost občanů a tím i bezproblémové vládnutí. Jinými slovy, dejte lidem jídlo a zábavu a budou spokojeni. Chléb byl symbolem veškerého jídla. To se ovšem opakovalo stále znovu a znovu. Heslem mnoha protestů proti špatné vládě s nepříjemnou vidinou chudnutí bylo Dejte nám chleba. S určitou nadsázkou by se dalo říci, že základna potravinové pyramidy mnohdy rozhodovala o bytí a nebytí vládců a určovala běh dějin. Obilniny a luštěniny jsou ale známy mnohem déle. Objevily se v mladší době kamenné, která je kolébkou zemědělství. Lidé se množili a sběr semen a lov divokých zvířat již na jejich obživu nestačil. Začali proto traviny kultivovat a brzy vypěstovali obilí. Ke chlebu ovšem vedla ještě dlouhá cesta. Obilí a luštěniny ale tvořily hlavní součást stravy celá tisíciletí, aniž by strávníci četli naše výživová doporučení a studovali potravinovou pyramidu. Že by nakonec tu pyramidu odborníci na výživu nevymysleli, ale jen ji prostě opsali od předků? Chléb se ovšem ještě dlouho nepekl, protože jeho příprava byla poměrně náročná. Obiloviny a luštěniny se většinou připravovaly jako různé kaše. Z hlediska chuťového to asi nebylo nic moc, ale výživově to splňovalo jakési potravní minimum. Hrách a kroupy, to je hloupý V lidové písni, která vznikla někdy začátkem 19. století, se zpívá: Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den, ale vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden. Tato písnička popisuje lidovou stravu běžného člověka té doby. Ale ne úplně. V té době se totiž již pekl jako důležitá součást výživy tmavý chléb. Pekl se většinou doma a postupně si na něm dávaly hospodyně víc a víc záležet a stával se jejich vizitkou. A pekařství se jako vážené řemeslo dostávalo na čestné místo řemeslnických cechů. Ovšem na venkově se chléb pekl doma ještě dlouho poté. A někde se peče dodnes. Mlynářství ovšem kvetlo a mlynáři bývali nejbohatšími lidmi z celé vsi. Mleli již i bílou mouku, jak je vidno z písničky, na pečení vdolků a koláčů. Ty ale byly pokrmem výjimečným, svátečním. Bílkoviny získávali předkové většinou z mléka, které bylo důležitou potravinou. Maso jedli jen bohatí, prostí lidé si ho dopřáli jen výjimečně. A-21

23 Texty pro děti A co člověk hypermarketový? Náš život se mění. Příprava pokrmů se postupně stěhuje z kuchyní do továren. To, co se dříve doma vařilo a peklo, nabízejí hypermarkety již připravené. A nutno říci, že v dobré kvalitě a chutném provedení. Platí to i o potravinách ze základny naší pyramidy. Je sice pravda, že kdybychom si zkusili postavit pyramidu z hypermarketového sortimentu, asi by nám často moc nestála, ale brzy by se převrátila díky přeplněným horním patrům uzenin a tučných a sladkých pochoutek. Ale patro nejnižší máme také čím naplnit! Zkusme si někdy s papírem a tužkou projít oddělení pečiva a zapsat všechny druhy, které tam uvidíme. Zjistíme tak, že je možno běžně nakoupit několik desítek druhů tmavého chleba i s přísadami různých semen či vitaminů. Nalezneme také běžný chléb, a ne jeden. Dokonce z různých míst republiky. Velkopekárny se předbíhají a jejich kamiony předjíždějí a ucpávají dálnice ve snaze získat a uspokojit náročného zákazníka, člověka hypermarketového. Běžně si ale také kupujeme chléb arabský či řecký. A co bílého pečiva se nabízí. Jeho obliba je stále vysoká. Český rohlík zatím zřejmě vítězí nad bagetami a ciabattami a vším ostatním. Rohlík a jeho cena jsou dokonce mnohdy reklamními pozvánkami do hypermarketu. Máme také možnost vybrat si z desítek druhů rýže. Když si to tak sečteme, možná že přece jenom zjistíme, že se nám ta naše potravinová pyramida nepřevrhne a že si obiloviny uhájí své čestné místo v její základně. A na nás je, aby tomu bylo tak i v našem jídelníčku. A-22

24 Recepty Ptačí hnízda Počet porcí Přísady Pomůcky 3 1/2 balíčku špaget, sůl, sýr, 3 velká rajčata, olivy hrnec, struhadlo, nůž, prkénko, plech na pečení, talíř Postup přípravy: Nejprve uvařte podle návodu na obalu špagety. Na plech položte nakrájené tenké plátky velkých rajčat a následně na ně pečlivě stočte uvařené těstoviny tak, aby vypadaly jako ptačí hnízda. Tvrdý sýr nastrouhejte na struhadle a hnízda jím posypte. Sýr představuje maltu, která celé hnízdo zpevní. Pak nechte hnízda v troubě na minut zapéct. Na závěr je přendejte na talíř a umístěte do nich ptačí vajíčka z oliv. Barevná stonožka Počet porcí Přísady Pomůcky 4 celozrnná bageta, tavený sýr, tvrdý sýr, šunka, ředkvička, vajíčko, malá cherry rajčata, kapie (různé barvy), kuličky hrášku nebo kukuřice nůž, prkénko, podlouhlý talíř nebo mísa, párátka Postup přípravy: Nejprve nakrájejte celozrnnou bagetu na tenké plátky. Každý plátek natřete taveným sýrem. Pak tato kolečka pěkně poskládejte na podlouhlý talíř tak, aby vypadala jako tělo stonožky. To největší kolečko si nechte jako hlavu. Na hlavu ale můžete použít i jiné ingredience, například rajče či kedlubnu. Dále si nakrájejte na tenké plátky ředkvičku, natvrdo uvařené vejce, okurku nebo sýr a šunku. Dekorace jednotlivých částí těla stonožky z plátků bagety je na vás. Udělejte ji hlavně veselou a barevnou. Na oči můžete použít kuličky hrášku nebo kukuřice a jako tykadla vám postačí párátka. Nakonec nezapomeňte na nohy! Ty jsou pro stonožku nejdůležitější. Uděláte je z plátků různobarevných kapií, které musíte nakrájet na krátké a úzké plátky. Párátka tykadel teď můžete využít pro napichování stonožkových jednohubek. A-23

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ C Milch und Milchprodukte Praxis für II. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

produkty celozrnná mouka těstoviny kuskus bulgur c L Vyrobíte sami Tekuté zlato magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití Číslo 10 Zima 2014 2015

produkty celozrnná mouka těstoviny kuskus bulgur c L Vyrobíte sami Tekuté zlato magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití Číslo 10 Zima 2014 2015 A M AR DOBROTY DU KLA Á VN 3 magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití Celozrnné Číslo 10 Zima 2014 2015 produkty cukroví é k c ine L ZD Ů US 0K 0 50 celozrnná mouka těstoviny kuskus bulgur razítko prodejny

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE Vybíráme z březnové nabídky 9, 90 PODĚBRADKA Citron, Pomeranč, Lesní plody 1,5 l cena za 1 l 6,60 Kč PDB_inz_193x74_TISK.indd 1 21.1.15 9:16 14, 90 Na

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Jak na živou stravu Vize 120 let, uzdrav se a omládni

Jak na živou stravu Vize 120 let, uzdrav se a omládni Gratuluji k vašemu rozhodnutí! Udělali jste první krok na cestě k uzdravení a dlouhému životu bez nemocí. Pojďme společně projít pět jednoduchých, avšak zásadních prvků, jak zařadit živou stravu do svého

Více

Velký rozhovor s Hankou Zemanovou

Velký rozhovor s Hankou Zemanovou magazín zdravého životního stylu / číslo 13 - zima 2011-2012 zdarma Zdravé recepty na vánoční cukroví Téma čísla: Velký rozhovor s Hankou Zemanovou Někdy je mé zpívání pěkně náročné, často i dva koncerty

Více

Součást dlouhodobého projektu Život našich předků

Součást dlouhodobého projektu Život našich předků Součást dlouhodobého projektu Život našich předků ZŠ HLUK 2015 Projekt sklizeň 1.A Jablíčka a obilí V naší třídě se vše točilo hlavně kolem jablek. Na podzim jsme byli na výstavě ovoce a zeleniny, kde

Více

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ ISBN 978-80-87217-13-9 PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek

Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek Výukový a metodický materiál k průřezovým tématům Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Březen 2014 / 3 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Pavel Ráliš Tomáš Milich Josef

Více