KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 Kněždubský zpravodaj 4/ strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

2 strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období od do Informace pro občany 4. Školní okénko 5. Společenské a kulturní události 6. Ze života spolků a zájmových organizací 7. Společenská kronika 8. Povídka

3 Kněždubský zpravodaj 4/ strana 1. Úvodní slovo Vážení spoluobčané, ocitáme se na sklonku letošního roku roku Čas neúprosně běží a my prožíváme konec adventního období, naplněného očekáváním vánočních svátků, kdy v kruhu svých nejbližších prožijeme v dnešní době vzácné dny klidu, míru a vzájemného porozumění. Je to jistě přáním nás všech, ale zda tomu opravdu tak bude, záleží jen na nás samotných. Období konce roku se nese vždy především ve znamení největších křesťanských svátků. Je ale také obdobím hodnocení a bilancování toho, co jsme v tom letošním roce odvedli ve prospěch svých nejbližších, společnosti ve které žijeme, ale také sami pro sebe. Hodnocení to může být pro někoho radostné pro jiného méně. Vždy je ale důležitý pocit toho, že jsme konali v dobré víře, i když naše snažení nepřineslo kýžený výsledek, který byl našim přáním. Věřím však, že pro většinu z Vás byl rok 2013 úspěšným a že předsevzetí do příštího roku, které již teď spřádáte ve svých myslích, pro Vás budou velkou motivací jak v osobním tak veřejném životě. Jsou to jistě představy, ve kterých si přejeme posunout se zase o kus dál ve svých různorodých zaměstnáních a činnostech. Mým osobním přáním je, aby se Vám všem podařily tyto představy naplnit. Při hodnocení a bilancování letošního roku z pohledu obce se nebudu pouštět do vyjmenovávání provedených investičních akcí. Ty jsou koneckonců obsahem zpravodajů za jednotlivá čtvrtletí a měli jste možnost se s nimi již obeznámit. Moje pozornost je tentokrát upřena spíše na společenský život obce, protože podle něj se dá posoudit to, jestli obec tzv. žije a na jaké úrovni jsou v ní mezilidské vztahy. Plně si uvědomuji, že v dnešní době je velmi náročné zapojit se do jakékoliv veřejné činnosti, věnovat svůj čas a úsilí ve prospěch jiných. Proto jsem na Kněždub a Vás Kněždubjany pyšný, když vidím jaké akce a programy jste schopni pro své spoluobčany, ale i přespolní připravit. Ne všude jinde je to samozřejmostí a je třeba si toto uvědomit. Samozřejmě, ne vždy se vše podaří k absolutní spokojenosti, ale to k tomu patří. Jak se říká: Kdo nic nedělá, tak nemůže nic pokazit! Pokud bychom chtěli udělat výčet všech kulturních a společenských akcí, které letos v obci proběhly, byl by to dlouhý seznam plesy, Fašaňk, Den dětí, Den matek, Jánská pouť, výstava tvořivosti, dvojí vítání občánků, divadelní představení, krojované hody, výstavy chovatelů a mnoho dalších, které připravovala obec nebo jednotlivé zájmové organizace a spolky. Poslední společenskou akci Setkání seniorů, máte mnozí ještě čerstvě v paměti. Zastupitelstvo obce se snaží každoročně s přicházejícím adventem Vám, našim starším občanům zpříjemnit tento čas společenským setkáním na sokolovně. Zastupitelstvo obce chce touto akcí každoročně poděkovat Vám seniorům za vše, co i v pokročilém věku děláte pro obec a samozřejmě také pro své rodiny. My mladší jsme si vědomi toho, že nebýt Vaší pomoci, přibylo by nám spoustu starostí navíc. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli jak na přípravě, tak na vlastní realizaci této akce. Patří jim velký dík za to, že jsou ochotni věnovat svůj volný čas a nápady, aby se ostatní mohli pobavit. Doufám, že i příští rok se jim podaří vymyslet a nacvičit scénky a hudební pásmo stejně tak skvělé, jako to bylo letos. Těším se proto už

4 strana 4 Kněždubský zpravodaj 4/2013 teď na příští ročník setkání a věřím, že bude stejně úspěšné jako to letošní. Za podporu a účast na všech těchto akcích v průběhu roku, patří poděkování a uznání především Vám občanům, poněvadž toto je známkou kulturnosti obce a zájmu Vás občanů o život v obci. Neméně důležitým prvkem je spolupráce se všemi dobrovolnými organizačními složkami obce, kterou považuji za velmi dobrou. Obec se těmto organizacím snaží v rámci svých možností vyjít vstříc a podporovat je. Nesmíme také zapomínat na činnost a spolupráci se základní a mateřskou školou. Za velmi dobrou považuji vzájemnou spolupráci s Farním úřadem, jak v oblasti společenských akcí, tak v oblasti hospodářské. Velmi si cením vzájemné dohody a spolupráce mezi těmito organizacemi. Nedochází mezi nimi k závažným neshodám, sporům či dokonce vzájemnému nepřátelství. Tyto vzájemné vztahy se následně přenáší mezi všechny občany, poněvadž téměř v každé rodině je někdo členem některé z organizací. Bez těchto dobrých vztahů by se těžko daly uskutečnit v obci takové akce jako je např. každoroční sobotní program u příležitosti Jánské pouti, hody či fašaňková obchůzka po obci. Mým osobním přáním je, aby soudržnost obce na takovéto úrovni i nadále zůstala nebo se ještě zlepšovala. Že tomu snad i nadále tak bude, mě ujistila schůzka s představiteli spolků a organizací, která se uskutečnila začátkem prosince, kdy se plánovala činnost a akce na rok Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vám všem poděkoval za spolupráci a činnost ve prospěch obce, jíž jste jakýmkoliv způsobem vypomohli a usnadnili práci obecnímu úřadu. Přeji Vám za sebe, zastupitele obce i všechny zaměstnance obecního úřadu příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v nastávajícím novém roce Libor Grabec - starosta obce 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období od do USNESENÍ Z 21. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE KNĚŽDUB, KONANÉ DNE ZO schvaluje: 1. Zapisovatele 21. schůze ZO Ing. Jana Petruchu. Ověřovatele zápisu o průběhu 21. schůze ZO: Miroslav Štípský, Miroslava Andrýsková, Program 21. schůze ZO. 2. Výroční zprávu za rok 2012/2013 ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace. 3. Plán inventur na rok Složení inventarizačních komisí pro provedení inventari-

5 Kněždubský zpravodaj 4/ strana zace majetku obce za rok 2013, termín provedení inventur k Hlavní inventarizační komise: Předseda Marie Křížanová člen - Ludmila Krausová člen - Radim Hrbáček Dílčí inventarizační komise pro SDH : Předseda Milan Durna člen - Miroslav Štípský člen - Jan Petrucha ( SDH ) člen - Miroslav Durna ( SDH ). 4. Rekonstrukci sociálního zařízení na hasičské zbrojnici zhotovitel: Venkov, stavební a obchodní společnost s.r.o, Dědina 9, Ostrožská Nová Ves. 5. Rozpočtové opatření obce č.5/ Finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na rok 2014 pro Malovaný kraj, občanské sdružení, 17.listopadu 1a, Břeclav. 7. Žádost o provozování lunaparku v obci v roce 2014 pro firmu Nový-Navrátil, Mutěnice. 8. Finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč na rok 2014 pro žadatele: Charita Strážnice, Kovářská 396, Strážnice, ZO bere na vědomí: 1. Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 20. schůze ZO ze dne Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od do Rozpočtové opatření č.3/2013 ČOV Velička. 4. Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Kněždub, okr. Hodonín za rok Informace o průběhu územního řízení projekt ZTV pro výstavbu RD Za hřištěm Kněždub. 6. Informace o zakoupení techniky pro zimní údržbu chodníků. 7. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce listopad a prosinec Informace o průběhu a výsledku voleb do PS ČR ve volebním okrsku Kněždub. USNESENÍ Z 22. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE KNĚŽDUB, KONANÉ DNE ZO schvaluje: 1. Zapisovatele 22. schůze ZO Ing. Jana Petruchu. Ověřovatele zápisu o průběhu 22. schůze ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva, Marie Křížanová. Program 22. schůze ZO. 2. Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 3. Zařazení správního území Obce Kněždub do územní působnosti Místní akční skupiny

6 strana 6 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Strážnicko, o.s., a souhlasí s realizací Integrované strategie území MAS Strážnicko, o.s. na období na svém správním území. ZO bere na vědomí: 1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 21. schůze ZO ze dne Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od do INFORMACE PRO OBČANY Informace ke splatnosti místních poplatků za rok Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu za rok 2013, dále poplatek za psa za rok 2013 a vodné za rok 2013 nejpozději do UPOZORŇUJEME TAKÉ OBČANY, ŽE DOŠLO K ÚPRAVĚ ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, KDY AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.174/2012 SB.; ZÁ- KONA UPRAVUJE PRÁVA A POVINNOSTI OBCÍ VYBÍRAT MÍSTNÍ POPLATKY U NEMOVITOSTÍ, KTERÉ DOSUD NEBYLY MÍSTNÍMI POPLATKY DOTČENY. NÍŽE UVÁDÍME ZNĚNÍ ODSTAVCE ZÁKONA, DLE KTERÉHO BUDOU U NĚ- KTERÝCH NEMOVITOSTÍ OBCE POVINNY POPLATKY NOVĚ OD VYBÍRAT. ÚPRAVA ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 10c (1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. (2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1. Za dostupné ceny je možné objednat sportovní a relaxační masáže na zdravotním středisku v Kněždubu. Objednávky jsou přijímány na telefonním čísle: nebo osobně u Marcely Náhlíkové, Kněždub č.p.20. Čeká na Vás odpočinek, relaxace a načerpaní nových sil.

7 Kněždubský zpravodaj 4/2013 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 7 strana ZMĚNA TERMÍNU VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Termínu vývozu směsného komunálního odpadu bude v úterý r r r Obecní úřad Kněždub žádá všechny občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby si provedli před zimou zabezpečení vodovodních šachet proti promrznutí. V případě poškození vodoměru, případně přípojky vodovodu k dané nemovitosti v důsledku řádného nezajištění šachty, ponese za vzniklé škody odpovědnost majitel nemovitosti. r r r Obecní úřad Kněždub žádá všechny občany, aby v zimních měsících, pokud je to možné, parkovali své osobní automobily na domovních nájezdech, a nenechávali je zaparkované na komunikacích. Nebudou tak bránit údržbě cest při odstraňování sněhu. V případě, že budou automobily parkované v komunikaci, nebude její údržba prováděna nebo jen v omezené míře. Děkuji za pochopení. Starosta obce r r r ÚŘEDNÍ HODINY O SVÁTCÍCH NA OBECNÍM ÚŘADĚ. od do Pondělí Pátek Neúřaduje se Pondělí Úterý Neúřaduje se Čtvrtek Pátek K nedožitému výročí 90 let akademického malíře a restaurátora KARLA BENEDÍKA běží stálá expozice v jeho rodném domě v Kozojídkách. Je možné objednat prohlídku den dopředu na telefonním čísle :

8 strana 8 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Pořad valné hromady : Honební společenstvo Kněždub svolává VALNOU HROMADU HS která se koná dne 14. února 2014 v hodin na klubovně MS Šumárník Kněždub 1. Zahájení 2. Schválení jednacích bodů valné hromady 3. Zpráva starosty honebního společenstva 4 Zpráva finanční, čerpání rozpočtu 5. Návrh rozpočtu na rok Zpráva revizní komise 7. Informace Mysliveckého sdružení Šumárník Kněždub 8. Diskuse 9. Usnesení 10. Závěr starosta HS Zachar Václav proběhla ve škole akce Den otevřených dveří a Možná přijde Mikuláš. Rodiče měli možnost podívat se do výuky českého jazyka a matematiky. Mohli zhlédnout výuku jak v 1. třídě, kde jsou děti jednoho ročníku, tak i v dalších spojených třídách. Během dopoledne se děti konečně dočkaly návštěvy Mikuláše, který jim přinesl dobroty. 4. ŠKOLNÍ OKÉNKO Den otevřených dveří

9 Kněždubský zpravodaj 4/ strana Nakreslili žáci 3. a 5. ročníku. Bible a my. V září u nás na škole proběhlo už po dvacáté základní kolo soutěže Bible a my. Děti mají ukázat svou znalost nejrozšířenější knihy na světě - Bible. Na prvním místě se umístil David Klvač, který také postoupil do okresního kola. Druhé místo získal Petr Piškula a třetí Lukáš Mokroš. Okresní kolo se konalo 27. listopadu ve Strážnici. Účastnilo se ho 28 škol z blízkého i dalekého okolí. Soutěžící nejprve psali test a potom proběhlo finále těch nejlepších. David Klvač obsadil pěkné 7. místo z 23 soutěžících v první kategorii. Gratulujeme!!

10 strana 10 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Návštěva knihovny v Hroznové Lhotě Děti se seznámily se systémem knihovny. Naučily se vyhledávat a zařazovat knihy. Starší žáci se zaměřili na bajky a pověsti. O princezně, Luciášovi a makových buchtách. Co se nám vybaví, když se řekne pohádka? Princezny, neohrožení rytíři, draci, čerti, vodníci, čáry a kouzla, věčný souboj se zlem a vítězství dobra, vzpomínky na dětství! Pohádkové příběhy nás provázejí od nepaměti. Pohádka vypráví o princezně, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají., Zvítězí peklo nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že i malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky. Žáci naší školy měli možnost vidět tuto klasickou pohádku v nedaleké Strážnici.

11 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Kroužek keramiky 11 strana Zahájil svou činnost 9. října Co už umíme? pracovat s různými druhy keramické hlíny používat glazury, sklo modelovat misky, ryby, anděly atd. Postupně získáváme praktické zkušenosti a odvahu experimentovat samostatně.

12 strana 12 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Zájem o práci s hlínou je mezi žáky stále větší, začínalo nás 9, nyní je nás 13. Žáci se naučí mnoha dovednostem a zapojují svou fantazii. Náplní hodin je tvoření z hlíny práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, zdobení engobami nebo glazování. Domů si děti odnášejí drobná umělecká díla. Mgr. Lenka Miklíková Školní družinu letos navštěvuje 25 žáků, z toho 13 chlapců a 12 dívek. Díky prosluněnému podzimu jsme většinu času trávili na školním dvoře a víceúčelovém hřišti, kde se děti věnovaly různým pohybovým aktivitám převládaly míčové hry a honičky. Při nepříznivém počasí navštěvujeme tělocvičnu. V klubovně ŠD převládá kreslení obrázků, hry se stavebnicemi a molitanovými kostkami. Během podzimu jsme tvořili různé výrobky nejen z papíru, ale také z přírodnin. V listopadu proběhla soutěž v pexesu. Mohu zmínit například výrobu zvířátek z kaštanů, papírových ježků a draků. Pomalu se chystáme na zimní období spojené s adventem. Děti si vyzkoušely vykrajovat a zdobit perníčky, na nástěnce se už objevují obrázky s motivy Mikuláše, čerta a zimy, čteme si pohádky a začínáme oblékat klubovnu do zimního kabátku. Eva Štípská, DiS. ŠKOLNÍ DRUŽINA.

13 Kněždubský zpravodaj 4/ strana VÁNOČNÍ POHODA V letošním roce jsme se naposledy společně sešli s rodiči a dětmi při VÁNOČNÍ POHO- DĚ. Děti zazpívaly koledy, vyrobily si společně se svými rodiči vánoční ozdoby a přání, ochutnaly cukroví a vánoční čaj. Doufáme, že si všichni tuto VÁNOČNÍ POHODU v klidu užili a přejeme Vám všem klidné prožití vánočních svátků. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Kněždub.

14 strana 14 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Pečení v MŠ. Snad všechny děti mají rády různé sladkosti, a pokud se mohou podílet na jejich výrobě, chutná jim dvojnásob. V MŠ se snažíme vést děti ke zdravějšímu způsobu stravování, povídáme si o tom, co prospívá našemu tělu a co ne. S příchodem podzimu si sami vyrábíme ovocné a zeleninové saláty, pečeme cukroví z mrkve nebo moučník s velkým podílem ovoce. Děti velmi rády prosívají přísady na těsto, míchají vařečkou a mačkání a hnětení těsta je úplně nejlepší. O vykrajování různých tvarů rádýlkem nebo vykrajovátkem je taky velký zájem a každý to musí vyzkoušet. Děti si při tom procvičují jemnou motoriku, rozlišují suroviny podle vzhledu, chutě i vůně. Opakují si znalosti o tom, odkud se suroviny získávají a taky zjišťují, že pořekadlo Bez práce nejsou koláče je pravdivé. Letos jsme si vyrobili i těsto slané, které se ovšem jíst nedá, ale zato se s ním dá pracovat jako s plastelínou. Děti modelovaly tři pohádková prasátka a po vyválení plátu vyk rajovaly ozdoby k V ánocům, které po us uš ení dozdobily bělobou. V listopadu k nám zavítala paní z VISu Bílé Karpaty se vzdělávacím programem Putování s Křemílkem a Vochomůrkou. Děti se hravou formou seznámily s některými léčivými bylinami, se kterými pomohly uzdravit nemocnou veverku a taky ochutnaly bylinkový čaj. Nejvíce v paměti máme poslední pečení lineckého cukroví na Vánoce. Děvčata cukrářky v zástěrkách, vyrobila na vále těsto. Vonělo tak lákavě, že každý musel ochutnat aspoň kousíček. O vykrajování a skládání na plech se pak postarali všichni společně. Po slepování marmeládou nám ještě něco zbylo, a že to bylo velmi dobré, se mohly přesvědčit i maminky na Vánoční pohodě v ZŠ a my pak při našem vánočním rozjímání v pondělí 16. prosince. J. Frolková

15 Kněždubský zpravodaj 4/ strana 5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI. Setkání seniorů. Jak ten rok rychle ubíhá. Nechce se tomu vůbec věřit, že už je tu doba předvánoční advent. Sobota před 1. nedělí adventní patří našim seniorům. A tak je tomu už celých jedenáct let. Pan starosta Libor Grabec poděkoval seniorům za jejich práci a příjemně je naladil na kulturní pásmo, které si pro ně připravili místní ochotníci. V pořadu, který provázela slovem paní Danuše Máčalová, vystoupili oba Kněždubské sbory. Vařily se i trnky a vařily se aj přes pusu tetek klebetnic, a věřte, že prošly celou dědinu. Naše seniory navštívil i známý kouzelník David Capr Fera se svojí skupinou, a že bylo co k vidění. V dnešní době populární pořad Šlágr v kněždubské podobě přinesl hezké písničky na přání našim spoluobčanům. Závěrečná scénka s názvem Takové poklidné vánoční svátky ukázala, jak je důležité i v dnešní době pořídit si vše s předstihem a dobrou rozvahou.

16 strana 16 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Koledy a vánoční vinš ukončily kulturní pořad. Po dobrém jídle, za které patří dík kuchařce a jejím pomocnicím, si senioři mohli při kávičce zazpívat oblíbené písničky. Dík patří seniorům, že se přišly pobavit, ale i těm, kteří je bavili. Jejich potlesk byl naší nejlepší odměnou. Už se všichni těšíme na příští setkání seniorů v roce Přejeme Vám všem šťastné a veselé svátky vánoční, zdraví, spokojenost a hojnost Božího požehnání v nastávajícím roce Marie Křížanová

17 Kněždubský zpravodaj 4/ strana

18 KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 strana 18 strana 18 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Souhrn kulturních a společenských akcí Obce Kněždub-I.čtvrtletí Termín Název akce Pořadatel Čas Místo Leden 6.1. Tříkrálové koledování Farnost Kněždub Obec Kněždub Myslivecký ples MS Šumárník Sokolovna Kněždub Výroční členská schůze SDH Kněždub Hasičská zbrojnice SDH Kněždub Karneval ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Kněždub Sokolovna Kněždub Kněždub Ples Farnosti Kněždub Farnost Kněždub Sokolovna Kněždub Únor 1.2. Výroční členská schůze Kynologický klub Karpaty VH Honebního Honební společenstvo společenstva Kněždub Výroční členská schůze MS Šumárník Kněždub Klubovna KKK Hr.Lhota Klubovna MS Kněždub Šumárník Kněždub MS Šumárník Kněždub Klubovna MS Šumárník Kněždub Březen 1.3. Hasičský ples SDH Kněždub Sokolovna Kněždub 2.3. Fašaňková obchůzka obcí SDH Kněždub Obec Kněždub Josefovské zpívání Sbory Kněždub Sokolovna Kněždub Vítání občánků Souhrn kulturních a společenských akcí Obce Kněždub-I.čtvrtletí Dne 24. listopadu 2013 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu letošní druhé vítání občánků naší obce. Tentokráte to byli děti narozené v období od do U příležitosti obou letošních vítání občánků jsme mezi sebe jako občany Kněždubu oficiálně přijali celkem 12 dětí. Přejeme všem našim nejmenším spoluobčanům do života hodně zdraví, sil a krásné pohodové dětství.

19 Kněždubský zpravodaj 4/ strana Sváteční slovo kněze. Vánoční zamyšlení. Přicházejí vánoce, čas, který mají rádi malí i velcí. Čas, kdy se i ti velcí na chvíli zastaví. Zpomalí svůj každodenní spěch a více vnímají přítomnost svých bližních. Je to čas, který si s nimi chceme užít, a proto pro ně chystáme mnoho jídla, dobrot, zábavy, krásnou hudbu, dárky. Nic nesmí chybět - snad bychom si přece netrhli ostudu, kdyby se špajzka vyprázdnila a idyla svátečního večera se pokazila. Ale i přes toto dobré předsevzetí vše dobře zajistit a nachystat, se většinou vánoční čas zvrtne do jakéhosi přetahování o hračky, televizi, počítač, jak naplnit společná odpoledne, koho navštívit a koho ne. Kdy utéct na vánoční či silvestrovskou lyžovačku apod. A k tomu všemu všechny ty domácí práce, vychystávání, vaření, umývání nádobí spadnou jako každý rok na mámu, která má pocit, že snad jen ona jediná doma něco dělá. Co myslíte, bude se i letos opakovat loňský scénář? Bude mezi vámi více rozčarování než vánoční pohody? Myslím teď na všechny lidi, kteří dnes v Evropě prožívají vánoce, navštěvují se, dávají si dárky. Myslím také na všechny křesťany, kteří vyrážejí tak jako v neděli na vánoční bohoslužby. A myslím také na všechny duchovní pastýře, kteří na štědrý večer mluví o míru na Zemi a utrpení chudých, opuštěných, nemocných lidech a o přání lidí, aby i jejich situaci Bůh nějak vyřešil. Kteří mluví o narození Božího Syna a o tom, co nám zvěstují andělé a pastýři. A právě Ten, jehož jméno je o tomto večeru vyslovováno znovu a znovu, slyší, jak se o něm povídá a přitom tu stojí sám Je jako oslavenec, na jehož narozeniny přišlo mnoho známých, hostů i cizích lidí. Ti všichni přinesli velké množství dárků a vyměňují si je mezi sebou. Přejí si, vinšují, ale náš oslavenec je odsunut někde do kouta. A pokud si ho přece jen někdo všimne, obrací se na něj s osobní naléhavou prosbou, aby rychle vyřešil jeho problém. Jako by byl Bůh dojná kráva, kterou máme rádi přece jen pro její mléko, smetanu a tvaroh, které nám dává. Kráva je dobrá, dokud dává, jinak ji dáme na porážku. Vánoce nám mohou být vhodnou příležitostí k tomu, abychom pracovali proti takovéto zažité mentalitě. Ta prýští ze silného prosazování vlastního já, které je středobodem, kolem kterého se vše otáčí, a kde pro Boha nezbývá moc místa. Vždyť celá vánoční liturgie nás uvádí do slavnosti narození Ježíše Krista. Připomíná nám, že dnes slaví narozeniny sám Ježíš. Pak by nás měla zákonitě napadnout ta myšlenka, že se o těchto narozeninách budeme chovat stejně, jako o narozeninách svých příbuzných, přátel, kolegů ze zaměstnání, kde je přece zcela samozřejmé, že: - se těší pozornosti jubilant, nikoli různé okolnosti oslavy; - ve středu pozornosti nestojí okolnosti narození, nýbrž přítomná osoba toho, který přišel kdysi na svět; - hosté si vzájemně nevyměňují dárky, nýbrž obdarovávají toho, kdo má narozeniny;

20 strana 20 Kněždubský zpravodaj 4/ a kde lidé alespoň v tento den! nepřicházejí k jubilantovi se svými přáními a úpěnlivými prosbami, nýbrž dávají mu najevo svou pozornost, promlouvají k němu s upřímnou náklonností a projevují trochu zájmu o něj, o jeho přání a jeho naléhavé prosby. Vánoce se stávají skutečnými vánocemi tehdy, když je tam skutečné setkání s Dítětem Ježíšem, kdy nejde o to, že ho zase o něco prosím, ale gratuluji mu k jeho narozeninám. V jednom našem českém řeholním klášteře si bratři nedávají dárky k vánocům, ale po půlhodinkách si předávají figurku malého Ježíše v jeslích. Tak si uvědomují, že teď je ta chvíle, kdy mohou sami Ježíši mezi čtyřma očima přát k narozeninám, a že Ježíš k nim přichází i skrze toho bratra, jenž mu malého Ježíše přináší. Kéž by i v našich rodinách směl být přinášen dar Dítě Ježíš z rodinného Betléma od jednoho člena k druhému, a ten by s ním strávil třeba 15min. v tichu. Jistě by pak v mnohém byly vánoce tím, co od nich skutečně očekáváme. Přeji i vám, milí spoluobčané, drazí věřící, aby se i vám podařilo přinést Dítěti Ježíši opravdovou a upřímnou gratulaci v podobě tiché modlitby, strávené u našich kostelních jeslích. Ať i vy se stanete skutečným darem pro vaše nejbližší. K tomu vám žehná váš duchovní pastýř otec Miroslav. POZVÁNÍ K VÁNOČNÍM BOHOSLUŽBÁM ŠTĚDRÝ DEN úterý hod. VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI KNĚŽDUB spojená s obřadem otvírání jesliček; bohoslužbu doprovází schóla děti nezapomeňte zvonečky!!! 23.00hod. PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /sbírka na kostel/ /sbírka na kostel/ SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ středa 10.30hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /sbírka na kostel/ SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA čtvrtek 10.30hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

21 Kněždubský zpravodaj 4/ strana SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY pátek hod. mše svatá spojená s obřadem žehnání vína SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA neděle hod. mše svatá spojená s obřadem obnovy manželských slibů a s obřadem žehnání dětí SILVESTR úterý 17.00hod. mše svatá na poděkování za uplynulý rok /Te Deum/ SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE středa /NOVÝ ROK/ hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ /sbírka na kostel/ PŘELOŽENÁ SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - neděle /TŘÍ KRÁLŮ/ 10.00hod. MŠE SVATÁ spojená s žehnáním vody, křídy a kadidla a s obřadem žehnání tříkrálových koledníků /koledování v obci/ PONDĚLÍ PO SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ pondělí ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 7.30 růženec, příležitost ke svátosti smíření 8.00 výstav Nejsvětější svátosti korunka Božího milosrdenství společné ukončení svátostné požehnání a požehnání obce mše svatá SVÁTEK KŘTU PÁNĚ neděle 10.00hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ spojená s obřadem zavírání jesliček děti nezapomeňte zvonečky!!!

22 strana 22 Kněždubský zpravodaj 4/ ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ Kynologové v roce Tak nám zase posunuli čas a zkrátili chvilky denního světla. O to víc si většina z nás uvědomuje tu rychlost, kterou dny běží. Sám mám pocit, že ještě nezaschnul inkoust loňských řádků do zpravodaje a už u klávesnice sedím zase. Díky tomu se můžu na chviličku zastavit a znovu se v duchu projít uplynulým rokem u nás v kynologickém klubu. Tak Vás krátce vezmu s sebou mezi nás, s tím, že se zastavím jen u těch zásadnějších akcí a aktivit. Možná se i Vy potom projdete sami Vašimi loňskými cestami a dny. Letošek, jako ostatně každoročně, jsme nakousli výroční členskou schůzí v lednu. Následně jsme ji spláchli výborným vínem při společném únorovém výletu do zasněžených sklepů na Mlýnkách. Hlavy jsme si potom zaměstnali na březnovém semináři, který vedl mistr sportu a reprezentant Martin Pejša u kolegů kynologů v Uherském Ostrohu. V letních měsících naši členové výborně předvedli i náš kladný vztah k přípravě jídla, když na gulášovém turnaji v Tasově zvítězili jak při výrobě guláše v anketě zúčastněných, tak v krájení cibule. V srpnu proběhl několikadenní výcvikový tábor se základnou na kněždubské myslivecké chatě. V tomtéž měsíci jsme vyjeli na mezinárodní mistrovství německých ovčáků, které se konalo v Suchdole nad Odrou. Letní prázdninové dny opět ukončil Den pro děti a veřejnost na našem cvičišti v Hroznové Lhotě. Opakovaně si s námi zahrálo počasí, byť se snažíme termíny více a více posunovat do léta. Přes jeho počáteční nepřízeň, akce nakonec zdárně proběhla a účast byla slušná. Program oživila ukázka výcviku policejních psů, kterou pro děti připravil pan Petr Kašpárek. Nechyběly ani soutěže pro děti, táborák a hromady sladkostí. Končící rok už pravidelně završuje naše organizačně nejnáročnější akce, která se stala už tradicí, tedy Ochutnávka jídel v kněždubské Sokolovně. Kdo ji navštívil, asi bude souhlasit s tím, že letošní byla opravdu veliká. Myslím, že jsme na maximum vyzkoušeli kapacitu prostor s tím, že nebylo už jediného stolu, který by se dal odkudkoliv přinést a kamkoliv postavit. Děkujeme všem za trpělivost, účast a dobrou náladu. Opakovaně zde musíme poděkovat všem, kteří se na ochutnávce podíleli. Zvláště pak naše díky míří k úderné kuchařské jednotce, která sobotu strávila přípravou vynikajících domácích patentů, po kterých se jen zaprášilo. Velké díky patří také hlavnímu kuchaři

23 Kněždubský zpravodaj 4/ strana panu Aleši Šupovi staršímu, členům klubu a jejich rodinám, kteří se snažili ochutnávku co nejlépe zajistit. Mimo výše zmíněné během roku udržujeme a vylepšujeme náš areál, dokupujeme a opravujeme pomůcky k výcviku i k údržbě cvičiště. Děvčata se průběžně účastnila různých výcvikových seminářů a zkoušek. Paní Věrka Caudrová se svými bílými švýcarskými ovčáky nadále vyhrává výstavy, úspěšně také závodila v Moravskoslezské kynologické lize. Běžný výcvik u nás nadále probíhá o nedělích a středečních večerech, jinak si členové se svými psy cvičí individuálně i v průběhu týdne. V současnosti počet našich členů přesahuje dvacítku. Máme stálé členy jak z blízkého okolí (z Hroznové Lhoty, z Kněždubu a Tasova), tak ze vzdálenějšího (z Veselí nad Moravou, Strážnice, Archlebova, Louky a Osvětiman). Vážíme si výrazné podpory, pomoci a grantových dotací od obecních úřadů v Kněždubě, v Hroznové Lhotě a v Tasově. Oceňujeme vzájemný respekt a výbornou spolupráci s mysliveckým sdružením Šumárník, hasiči z Kněždubu a Hroznové Lhoty i dalšími složkami. Děkujeme za sponzorskou podporu osob a firem, jejichž jména se tu pravidelně, každoročně opakují. S blížícím se koncem roku bychom Vám za náš kynologický klub chtěli popřát klid, pohodu, dobrou náladu do dalších dnů a také sílu, odolnost a trpělivost když to bude zapotřebí. K vánočním dnům Vám přejeme šťastné a veselé, Veselého Silvestra a do nového roku 2014 zdraví, štěstí a spokojenost. Za Kynologický klub Karpaty Jaroslav Mrkva

24 strana 24 Kněždubský zpravodaj 4/2013 TJ Sokol Kněždub. Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé! Dovolte nám, abychom Vás na závěr roku seznámili s činností naší organizace TJ Sokol Kněždub v uplynulé části sezóny a s plánem činnosti v nejbližším období. Pod hlavičkou Sokola působí ve svých soutěžích družstva mužů, dorostu (spojeno s KEN Veselí), žáků mladších a starších, družstvo přípravky, a družstvo šachového oddílu. Družstvo žáků je doplněno chlapci z Tvarožné Lhoty a hraje pod hlavičkou Kněžduba. Z tohoto výčtu družstev je patrné, že jejich organizace a koordinace činnosti je značně náročná a vyžaduje každotýdenní obětavou práci trenérů i funkcionářů oddílu. V uplynulém roce se členové Sokola Kněždub kromě své hlavní činnosti, tedy sportu, zaměřili i na další oblasti budovatelskou a společenskou. Na poli sportovním si družstvo dospělých vede poměrně úspěšně v I. B třídě, kdy je na 5. místě s 20 body. Spojené družstvo dorostu bojuje úspěšně v okresním přeboru, kdy se pohybuje v horní polovině tabulky. Velmi nás těší skutečnost, že se nám podařilo zajistit fungování družstev mladších a starších žáků, kteří působí v okresních soutěžích. Mladší žáci jsou ve své soutěži na 5. místě a starší žáci na 2. místě. Ještě větší radost nám dělá nově utvořené družstvo přípravky, které čítá 12 dětí, včetně několika děvčat. Tato skutečnost je pro náš oddíl snad zárukou, že bude fungovat i v dalších letech a bude těžit především z vlastních odchovanců. Družstvo přípravky bylo přihlášeno do okresní soutěže a po podzimní části je na 7. Místě. Je však třeba zdůraznit, že naši přípravkáři jsou mnohdy i o 3 roky mladší než někteří hráči soupeře a na soutěžní zápasy si teprve zvykají. Přesto je u těchto chlapců vidět zájem a snaha se zlepšovat. Za obětavou a nelehkou práci s těmi nejmladšími patří poděkování těm, kteří se o ně několikrát za týden starají Petrovi Chromečkovi, Liborovi Grabcovi ml. a také paní Monice Bačíkové z Tvarožné Lhoty. Poděkování patří také rodičům dětí za jejich podporu. V oblasti budovatelské byla největší akcí výstavba umělého zavlažovacího systému a kompletní rekonstrukce trávníku. Z tohoto důvodu byla také podzimní část soutěží všech družstev sehrána na cizích hřištích. Tento projekt byl dlouhodobě připravován a jeho realizace byla podmíněna získáním dotace z Fotbalové asociace ČR v rámci programu Zelený trávník Je třeba zdůraznit, že na základě dobré administrativní připravenosti projektu a spolupráce s řídícími pracovníky asociace, jsme dosáhli takového finančního zabezpečení akce, že bylo z dotačních zdrojů pokryto 90% nákladů a zbývajících 10% byl Sokol Kněždub schopen zaplatit ze svých prostředků. Nebylo tedy nutné akci financovat za přispění jiných zdrojů, tedy půjček či příspěvků. Projekt realizovala firma Sportovní povrchy Brno Modřice, kdy na travnatý povrch poskytuje záruku 2 roky a na zavlažovací systém 5 let. Dle současného stavu hřiště můžeme konstatovat, že projekt byl realizován k naší spokojenosti a v Kněždubě bude konečně trávník, o kterém nebudou posměšně všechny oddíly široko daleko hovořit jako o kněždubském oraništi. Doufejme, že na novém a pěkném trávníku budou hrát kněždubští fotbalisté i dobrý fotbal. Na ten si Vy fanoušci však budete muset ještě počkat až

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 1/2014 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 1/2014 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 1/2014 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Prosinec 2013 číslo 6 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte, abych v tomto posledním čísle provedl malou rekapitulaci roku 2013 a nahlédl do

Více

Držíte v ruce jedno z posledních čísel Holetínského zpravodaje

Držíte v ruce jedno z posledních čísel Holetínského zpravodaje Číslo /0 březen 0 Držíte v ruce jedno z posledních čísel Holetínského zpravodaje Tedy za předpokladu, že se neplete mayský kalendář a letos v prosinci skutečně nastane konec světa. Pak už by asi náš čtvrtletník

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více