KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 Kněždubský zpravodaj 4/ strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

2 strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období od do Informace pro občany 4. Školní okénko 5. Společenské a kulturní události 6. Ze života spolků a zájmových organizací 7. Společenská kronika 8. Povídka

3 Kněždubský zpravodaj 4/ strana 1. Úvodní slovo Vážení spoluobčané, ocitáme se na sklonku letošního roku roku Čas neúprosně běží a my prožíváme konec adventního období, naplněného očekáváním vánočních svátků, kdy v kruhu svých nejbližších prožijeme v dnešní době vzácné dny klidu, míru a vzájemného porozumění. Je to jistě přáním nás všech, ale zda tomu opravdu tak bude, záleží jen na nás samotných. Období konce roku se nese vždy především ve znamení největších křesťanských svátků. Je ale také obdobím hodnocení a bilancování toho, co jsme v tom letošním roce odvedli ve prospěch svých nejbližších, společnosti ve které žijeme, ale také sami pro sebe. Hodnocení to může být pro někoho radostné pro jiného méně. Vždy je ale důležitý pocit toho, že jsme konali v dobré víře, i když naše snažení nepřineslo kýžený výsledek, který byl našim přáním. Věřím však, že pro většinu z Vás byl rok 2013 úspěšným a že předsevzetí do příštího roku, které již teď spřádáte ve svých myslích, pro Vás budou velkou motivací jak v osobním tak veřejném životě. Jsou to jistě představy, ve kterých si přejeme posunout se zase o kus dál ve svých různorodých zaměstnáních a činnostech. Mým osobním přáním je, aby se Vám všem podařily tyto představy naplnit. Při hodnocení a bilancování letošního roku z pohledu obce se nebudu pouštět do vyjmenovávání provedených investičních akcí. Ty jsou koneckonců obsahem zpravodajů za jednotlivá čtvrtletí a měli jste možnost se s nimi již obeznámit. Moje pozornost je tentokrát upřena spíše na společenský život obce, protože podle něj se dá posoudit to, jestli obec tzv. žije a na jaké úrovni jsou v ní mezilidské vztahy. Plně si uvědomuji, že v dnešní době je velmi náročné zapojit se do jakékoliv veřejné činnosti, věnovat svůj čas a úsilí ve prospěch jiných. Proto jsem na Kněždub a Vás Kněždubjany pyšný, když vidím jaké akce a programy jste schopni pro své spoluobčany, ale i přespolní připravit. Ne všude jinde je to samozřejmostí a je třeba si toto uvědomit. Samozřejmě, ne vždy se vše podaří k absolutní spokojenosti, ale to k tomu patří. Jak se říká: Kdo nic nedělá, tak nemůže nic pokazit! Pokud bychom chtěli udělat výčet všech kulturních a společenských akcí, které letos v obci proběhly, byl by to dlouhý seznam plesy, Fašaňk, Den dětí, Den matek, Jánská pouť, výstava tvořivosti, dvojí vítání občánků, divadelní představení, krojované hody, výstavy chovatelů a mnoho dalších, které připravovala obec nebo jednotlivé zájmové organizace a spolky. Poslední společenskou akci Setkání seniorů, máte mnozí ještě čerstvě v paměti. Zastupitelstvo obce se snaží každoročně s přicházejícím adventem Vám, našim starším občanům zpříjemnit tento čas společenským setkáním na sokolovně. Zastupitelstvo obce chce touto akcí každoročně poděkovat Vám seniorům za vše, co i v pokročilém věku děláte pro obec a samozřejmě také pro své rodiny. My mladší jsme si vědomi toho, že nebýt Vaší pomoci, přibylo by nám spoustu starostí navíc. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli jak na přípravě, tak na vlastní realizaci této akce. Patří jim velký dík za to, že jsou ochotni věnovat svůj volný čas a nápady, aby se ostatní mohli pobavit. Doufám, že i příští rok se jim podaří vymyslet a nacvičit scénky a hudební pásmo stejně tak skvělé, jako to bylo letos. Těším se proto už

4 strana 4 Kněždubský zpravodaj 4/2013 teď na příští ročník setkání a věřím, že bude stejně úspěšné jako to letošní. Za podporu a účast na všech těchto akcích v průběhu roku, patří poděkování a uznání především Vám občanům, poněvadž toto je známkou kulturnosti obce a zájmu Vás občanů o život v obci. Neméně důležitým prvkem je spolupráce se všemi dobrovolnými organizačními složkami obce, kterou považuji za velmi dobrou. Obec se těmto organizacím snaží v rámci svých možností vyjít vstříc a podporovat je. Nesmíme také zapomínat na činnost a spolupráci se základní a mateřskou školou. Za velmi dobrou považuji vzájemnou spolupráci s Farním úřadem, jak v oblasti společenských akcí, tak v oblasti hospodářské. Velmi si cením vzájemné dohody a spolupráce mezi těmito organizacemi. Nedochází mezi nimi k závažným neshodám, sporům či dokonce vzájemnému nepřátelství. Tyto vzájemné vztahy se následně přenáší mezi všechny občany, poněvadž téměř v každé rodině je někdo členem některé z organizací. Bez těchto dobrých vztahů by se těžko daly uskutečnit v obci takové akce jako je např. každoroční sobotní program u příležitosti Jánské pouti, hody či fašaňková obchůzka po obci. Mým osobním přáním je, aby soudržnost obce na takovéto úrovni i nadále zůstala nebo se ještě zlepšovala. Že tomu snad i nadále tak bude, mě ujistila schůzka s představiteli spolků a organizací, která se uskutečnila začátkem prosince, kdy se plánovala činnost a akce na rok Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vám všem poděkoval za spolupráci a činnost ve prospěch obce, jíž jste jakýmkoliv způsobem vypomohli a usnadnili práci obecnímu úřadu. Přeji Vám za sebe, zastupitele obce i všechny zaměstnance obecního úřadu příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v nastávajícím novém roce Libor Grabec - starosta obce 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období od do USNESENÍ Z 21. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE KNĚŽDUB, KONANÉ DNE ZO schvaluje: 1. Zapisovatele 21. schůze ZO Ing. Jana Petruchu. Ověřovatele zápisu o průběhu 21. schůze ZO: Miroslav Štípský, Miroslava Andrýsková, Program 21. schůze ZO. 2. Výroční zprávu za rok 2012/2013 ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace. 3. Plán inventur na rok Složení inventarizačních komisí pro provedení inventari-

5 Kněždubský zpravodaj 4/ strana zace majetku obce za rok 2013, termín provedení inventur k Hlavní inventarizační komise: Předseda Marie Křížanová člen - Ludmila Krausová člen - Radim Hrbáček Dílčí inventarizační komise pro SDH : Předseda Milan Durna člen - Miroslav Štípský člen - Jan Petrucha ( SDH ) člen - Miroslav Durna ( SDH ). 4. Rekonstrukci sociálního zařízení na hasičské zbrojnici zhotovitel: Venkov, stavební a obchodní společnost s.r.o, Dědina 9, Ostrožská Nová Ves. 5. Rozpočtové opatření obce č.5/ Finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na rok 2014 pro Malovaný kraj, občanské sdružení, 17.listopadu 1a, Břeclav. 7. Žádost o provozování lunaparku v obci v roce 2014 pro firmu Nový-Navrátil, Mutěnice. 8. Finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč na rok 2014 pro žadatele: Charita Strážnice, Kovářská 396, Strážnice, ZO bere na vědomí: 1. Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 20. schůze ZO ze dne Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od do Rozpočtové opatření č.3/2013 ČOV Velička. 4. Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Kněždub, okr. Hodonín za rok Informace o průběhu územního řízení projekt ZTV pro výstavbu RD Za hřištěm Kněždub. 6. Informace o zakoupení techniky pro zimní údržbu chodníků. 7. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce listopad a prosinec Informace o průběhu a výsledku voleb do PS ČR ve volebním okrsku Kněždub. USNESENÍ Z 22. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE KNĚŽDUB, KONANÉ DNE ZO schvaluje: 1. Zapisovatele 22. schůze ZO Ing. Jana Petruchu. Ověřovatele zápisu o průběhu 22. schůze ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva, Marie Křížanová. Program 22. schůze ZO. 2. Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 3. Zařazení správního území Obce Kněždub do územní působnosti Místní akční skupiny

6 strana 6 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Strážnicko, o.s., a souhlasí s realizací Integrované strategie území MAS Strážnicko, o.s. na období na svém správním území. ZO bere na vědomí: 1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 21. schůze ZO ze dne Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od do INFORMACE PRO OBČANY Informace ke splatnosti místních poplatků za rok Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu za rok 2013, dále poplatek za psa za rok 2013 a vodné za rok 2013 nejpozději do UPOZORŇUJEME TAKÉ OBČANY, ŽE DOŠLO K ÚPRAVĚ ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, KDY AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.174/2012 SB.; ZÁ- KONA UPRAVUJE PRÁVA A POVINNOSTI OBCÍ VYBÍRAT MÍSTNÍ POPLATKY U NEMOVITOSTÍ, KTERÉ DOSUD NEBYLY MÍSTNÍMI POPLATKY DOTČENY. NÍŽE UVÁDÍME ZNĚNÍ ODSTAVCE ZÁKONA, DLE KTERÉHO BUDOU U NĚ- KTERÝCH NEMOVITOSTÍ OBCE POVINNY POPLATKY NOVĚ OD VYBÍRAT. ÚPRAVA ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 10c (1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. (2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1. Za dostupné ceny je možné objednat sportovní a relaxační masáže na zdravotním středisku v Kněždubu. Objednávky jsou přijímány na telefonním čísle: nebo osobně u Marcely Náhlíkové, Kněždub č.p.20. Čeká na Vás odpočinek, relaxace a načerpaní nových sil.

7 Kněždubský zpravodaj 4/2013 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 7 strana ZMĚNA TERMÍNU VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Termínu vývozu směsného komunálního odpadu bude v úterý r r r Obecní úřad Kněždub žádá všechny občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby si provedli před zimou zabezpečení vodovodních šachet proti promrznutí. V případě poškození vodoměru, případně přípojky vodovodu k dané nemovitosti v důsledku řádného nezajištění šachty, ponese za vzniklé škody odpovědnost majitel nemovitosti. r r r Obecní úřad Kněždub žádá všechny občany, aby v zimních měsících, pokud je to možné, parkovali své osobní automobily na domovních nájezdech, a nenechávali je zaparkované na komunikacích. Nebudou tak bránit údržbě cest při odstraňování sněhu. V případě, že budou automobily parkované v komunikaci, nebude její údržba prováděna nebo jen v omezené míře. Děkuji za pochopení. Starosta obce r r r ÚŘEDNÍ HODINY O SVÁTCÍCH NA OBECNÍM ÚŘADĚ. od do Pondělí Pátek Neúřaduje se Pondělí Úterý Neúřaduje se Čtvrtek Pátek K nedožitému výročí 90 let akademického malíře a restaurátora KARLA BENEDÍKA běží stálá expozice v jeho rodném domě v Kozojídkách. Je možné objednat prohlídku den dopředu na telefonním čísle :

8 strana 8 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Pořad valné hromady : Honební společenstvo Kněždub svolává VALNOU HROMADU HS která se koná dne 14. února 2014 v hodin na klubovně MS Šumárník Kněždub 1. Zahájení 2. Schválení jednacích bodů valné hromady 3. Zpráva starosty honebního společenstva 4 Zpráva finanční, čerpání rozpočtu 5. Návrh rozpočtu na rok Zpráva revizní komise 7. Informace Mysliveckého sdružení Šumárník Kněždub 8. Diskuse 9. Usnesení 10. Závěr starosta HS Zachar Václav proběhla ve škole akce Den otevřených dveří a Možná přijde Mikuláš. Rodiče měli možnost podívat se do výuky českého jazyka a matematiky. Mohli zhlédnout výuku jak v 1. třídě, kde jsou děti jednoho ročníku, tak i v dalších spojených třídách. Během dopoledne se děti konečně dočkaly návštěvy Mikuláše, který jim přinesl dobroty. 4. ŠKOLNÍ OKÉNKO Den otevřených dveří

9 Kněždubský zpravodaj 4/ strana Nakreslili žáci 3. a 5. ročníku. Bible a my. V září u nás na škole proběhlo už po dvacáté základní kolo soutěže Bible a my. Děti mají ukázat svou znalost nejrozšířenější knihy na světě - Bible. Na prvním místě se umístil David Klvač, který také postoupil do okresního kola. Druhé místo získal Petr Piškula a třetí Lukáš Mokroš. Okresní kolo se konalo 27. listopadu ve Strážnici. Účastnilo se ho 28 škol z blízkého i dalekého okolí. Soutěžící nejprve psali test a potom proběhlo finále těch nejlepších. David Klvač obsadil pěkné 7. místo z 23 soutěžících v první kategorii. Gratulujeme!!

10 strana 10 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Návštěva knihovny v Hroznové Lhotě Děti se seznámily se systémem knihovny. Naučily se vyhledávat a zařazovat knihy. Starší žáci se zaměřili na bajky a pověsti. O princezně, Luciášovi a makových buchtách. Co se nám vybaví, když se řekne pohádka? Princezny, neohrožení rytíři, draci, čerti, vodníci, čáry a kouzla, věčný souboj se zlem a vítězství dobra, vzpomínky na dětství! Pohádkové příběhy nás provázejí od nepaměti. Pohádka vypráví o princezně, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají., Zvítězí peklo nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že i malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky. Žáci naší školy měli možnost vidět tuto klasickou pohádku v nedaleké Strážnici.

11 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Kroužek keramiky 11 strana Zahájil svou činnost 9. října Co už umíme? pracovat s různými druhy keramické hlíny používat glazury, sklo modelovat misky, ryby, anděly atd. Postupně získáváme praktické zkušenosti a odvahu experimentovat samostatně.

12 strana 12 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Zájem o práci s hlínou je mezi žáky stále větší, začínalo nás 9, nyní je nás 13. Žáci se naučí mnoha dovednostem a zapojují svou fantazii. Náplní hodin je tvoření z hlíny práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, zdobení engobami nebo glazování. Domů si děti odnášejí drobná umělecká díla. Mgr. Lenka Miklíková Školní družinu letos navštěvuje 25 žáků, z toho 13 chlapců a 12 dívek. Díky prosluněnému podzimu jsme většinu času trávili na školním dvoře a víceúčelovém hřišti, kde se děti věnovaly různým pohybovým aktivitám převládaly míčové hry a honičky. Při nepříznivém počasí navštěvujeme tělocvičnu. V klubovně ŠD převládá kreslení obrázků, hry se stavebnicemi a molitanovými kostkami. Během podzimu jsme tvořili různé výrobky nejen z papíru, ale také z přírodnin. V listopadu proběhla soutěž v pexesu. Mohu zmínit například výrobu zvířátek z kaštanů, papírových ježků a draků. Pomalu se chystáme na zimní období spojené s adventem. Děti si vyzkoušely vykrajovat a zdobit perníčky, na nástěnce se už objevují obrázky s motivy Mikuláše, čerta a zimy, čteme si pohádky a začínáme oblékat klubovnu do zimního kabátku. Eva Štípská, DiS. ŠKOLNÍ DRUŽINA.

13 Kněždubský zpravodaj 4/ strana VÁNOČNÍ POHODA V letošním roce jsme se naposledy společně sešli s rodiči a dětmi při VÁNOČNÍ POHO- DĚ. Děti zazpívaly koledy, vyrobily si společně se svými rodiči vánoční ozdoby a přání, ochutnaly cukroví a vánoční čaj. Doufáme, že si všichni tuto VÁNOČNÍ POHODU v klidu užili a přejeme Vám všem klidné prožití vánočních svátků. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Kněždub.

14 strana 14 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Pečení v MŠ. Snad všechny děti mají rády různé sladkosti, a pokud se mohou podílet na jejich výrobě, chutná jim dvojnásob. V MŠ se snažíme vést děti ke zdravějšímu způsobu stravování, povídáme si o tom, co prospívá našemu tělu a co ne. S příchodem podzimu si sami vyrábíme ovocné a zeleninové saláty, pečeme cukroví z mrkve nebo moučník s velkým podílem ovoce. Děti velmi rády prosívají přísady na těsto, míchají vařečkou a mačkání a hnětení těsta je úplně nejlepší. O vykrajování různých tvarů rádýlkem nebo vykrajovátkem je taky velký zájem a každý to musí vyzkoušet. Děti si při tom procvičují jemnou motoriku, rozlišují suroviny podle vzhledu, chutě i vůně. Opakují si znalosti o tom, odkud se suroviny získávají a taky zjišťují, že pořekadlo Bez práce nejsou koláče je pravdivé. Letos jsme si vyrobili i těsto slané, které se ovšem jíst nedá, ale zato se s ním dá pracovat jako s plastelínou. Děti modelovaly tři pohádková prasátka a po vyválení plátu vyk rajovaly ozdoby k V ánocům, které po us uš ení dozdobily bělobou. V listopadu k nám zavítala paní z VISu Bílé Karpaty se vzdělávacím programem Putování s Křemílkem a Vochomůrkou. Děti se hravou formou seznámily s některými léčivými bylinami, se kterými pomohly uzdravit nemocnou veverku a taky ochutnaly bylinkový čaj. Nejvíce v paměti máme poslední pečení lineckého cukroví na Vánoce. Děvčata cukrářky v zástěrkách, vyrobila na vále těsto. Vonělo tak lákavě, že každý musel ochutnat aspoň kousíček. O vykrajování a skládání na plech se pak postarali všichni společně. Po slepování marmeládou nám ještě něco zbylo, a že to bylo velmi dobré, se mohly přesvědčit i maminky na Vánoční pohodě v ZŠ a my pak při našem vánočním rozjímání v pondělí 16. prosince. J. Frolková

15 Kněždubský zpravodaj 4/ strana 5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI. Setkání seniorů. Jak ten rok rychle ubíhá. Nechce se tomu vůbec věřit, že už je tu doba předvánoční advent. Sobota před 1. nedělí adventní patří našim seniorům. A tak je tomu už celých jedenáct let. Pan starosta Libor Grabec poděkoval seniorům za jejich práci a příjemně je naladil na kulturní pásmo, které si pro ně připravili místní ochotníci. V pořadu, který provázela slovem paní Danuše Máčalová, vystoupili oba Kněždubské sbory. Vařily se i trnky a vařily se aj přes pusu tetek klebetnic, a věřte, že prošly celou dědinu. Naše seniory navštívil i známý kouzelník David Capr Fera se svojí skupinou, a že bylo co k vidění. V dnešní době populární pořad Šlágr v kněždubské podobě přinesl hezké písničky na přání našim spoluobčanům. Závěrečná scénka s názvem Takové poklidné vánoční svátky ukázala, jak je důležité i v dnešní době pořídit si vše s předstihem a dobrou rozvahou.

16 strana 16 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Koledy a vánoční vinš ukončily kulturní pořad. Po dobrém jídle, za které patří dík kuchařce a jejím pomocnicím, si senioři mohli při kávičce zazpívat oblíbené písničky. Dík patří seniorům, že se přišly pobavit, ale i těm, kteří je bavili. Jejich potlesk byl naší nejlepší odměnou. Už se všichni těšíme na příští setkání seniorů v roce Přejeme Vám všem šťastné a veselé svátky vánoční, zdraví, spokojenost a hojnost Božího požehnání v nastávajícím roce Marie Křížanová

17 Kněždubský zpravodaj 4/ strana

18 KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 strana 18 strana 18 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Souhrn kulturních a společenských akcí Obce Kněždub-I.čtvrtletí Termín Název akce Pořadatel Čas Místo Leden 6.1. Tříkrálové koledování Farnost Kněždub Obec Kněždub Myslivecký ples MS Šumárník Sokolovna Kněždub Výroční členská schůze SDH Kněždub Hasičská zbrojnice SDH Kněždub Karneval ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Kněždub Sokolovna Kněždub Kněždub Ples Farnosti Kněždub Farnost Kněždub Sokolovna Kněždub Únor 1.2. Výroční členská schůze Kynologický klub Karpaty VH Honebního Honební společenstvo společenstva Kněždub Výroční členská schůze MS Šumárník Kněždub Klubovna KKK Hr.Lhota Klubovna MS Kněždub Šumárník Kněždub MS Šumárník Kněždub Klubovna MS Šumárník Kněždub Březen 1.3. Hasičský ples SDH Kněždub Sokolovna Kněždub 2.3. Fašaňková obchůzka obcí SDH Kněždub Obec Kněždub Josefovské zpívání Sbory Kněždub Sokolovna Kněždub Vítání občánků Souhrn kulturních a společenských akcí Obce Kněždub-I.čtvrtletí Dne 24. listopadu 2013 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu letošní druhé vítání občánků naší obce. Tentokráte to byli děti narozené v období od do U příležitosti obou letošních vítání občánků jsme mezi sebe jako občany Kněždubu oficiálně přijali celkem 12 dětí. Přejeme všem našim nejmenším spoluobčanům do života hodně zdraví, sil a krásné pohodové dětství.

19 Kněždubský zpravodaj 4/ strana Sváteční slovo kněze. Vánoční zamyšlení. Přicházejí vánoce, čas, který mají rádi malí i velcí. Čas, kdy se i ti velcí na chvíli zastaví. Zpomalí svůj každodenní spěch a více vnímají přítomnost svých bližních. Je to čas, který si s nimi chceme užít, a proto pro ně chystáme mnoho jídla, dobrot, zábavy, krásnou hudbu, dárky. Nic nesmí chybět - snad bychom si přece netrhli ostudu, kdyby se špajzka vyprázdnila a idyla svátečního večera se pokazila. Ale i přes toto dobré předsevzetí vše dobře zajistit a nachystat, se většinou vánoční čas zvrtne do jakéhosi přetahování o hračky, televizi, počítač, jak naplnit společná odpoledne, koho navštívit a koho ne. Kdy utéct na vánoční či silvestrovskou lyžovačku apod. A k tomu všemu všechny ty domácí práce, vychystávání, vaření, umývání nádobí spadnou jako každý rok na mámu, která má pocit, že snad jen ona jediná doma něco dělá. Co myslíte, bude se i letos opakovat loňský scénář? Bude mezi vámi více rozčarování než vánoční pohody? Myslím teď na všechny lidi, kteří dnes v Evropě prožívají vánoce, navštěvují se, dávají si dárky. Myslím také na všechny křesťany, kteří vyrážejí tak jako v neděli na vánoční bohoslužby. A myslím také na všechny duchovní pastýře, kteří na štědrý večer mluví o míru na Zemi a utrpení chudých, opuštěných, nemocných lidech a o přání lidí, aby i jejich situaci Bůh nějak vyřešil. Kteří mluví o narození Božího Syna a o tom, co nám zvěstují andělé a pastýři. A právě Ten, jehož jméno je o tomto večeru vyslovováno znovu a znovu, slyší, jak se o něm povídá a přitom tu stojí sám Je jako oslavenec, na jehož narozeniny přišlo mnoho známých, hostů i cizích lidí. Ti všichni přinesli velké množství dárků a vyměňují si je mezi sebou. Přejí si, vinšují, ale náš oslavenec je odsunut někde do kouta. A pokud si ho přece jen někdo všimne, obrací se na něj s osobní naléhavou prosbou, aby rychle vyřešil jeho problém. Jako by byl Bůh dojná kráva, kterou máme rádi přece jen pro její mléko, smetanu a tvaroh, které nám dává. Kráva je dobrá, dokud dává, jinak ji dáme na porážku. Vánoce nám mohou být vhodnou příležitostí k tomu, abychom pracovali proti takovéto zažité mentalitě. Ta prýští ze silného prosazování vlastního já, které je středobodem, kolem kterého se vše otáčí, a kde pro Boha nezbývá moc místa. Vždyť celá vánoční liturgie nás uvádí do slavnosti narození Ježíše Krista. Připomíná nám, že dnes slaví narozeniny sám Ježíš. Pak by nás měla zákonitě napadnout ta myšlenka, že se o těchto narozeninách budeme chovat stejně, jako o narozeninách svých příbuzných, přátel, kolegů ze zaměstnání, kde je přece zcela samozřejmé, že: - se těší pozornosti jubilant, nikoli různé okolnosti oslavy; - ve středu pozornosti nestojí okolnosti narození, nýbrž přítomná osoba toho, který přišel kdysi na svět; - hosté si vzájemně nevyměňují dárky, nýbrž obdarovávají toho, kdo má narozeniny;

20 strana 20 Kněždubský zpravodaj 4/ a kde lidé alespoň v tento den! nepřicházejí k jubilantovi se svými přáními a úpěnlivými prosbami, nýbrž dávají mu najevo svou pozornost, promlouvají k němu s upřímnou náklonností a projevují trochu zájmu o něj, o jeho přání a jeho naléhavé prosby. Vánoce se stávají skutečnými vánocemi tehdy, když je tam skutečné setkání s Dítětem Ježíšem, kdy nejde o to, že ho zase o něco prosím, ale gratuluji mu k jeho narozeninám. V jednom našem českém řeholním klášteře si bratři nedávají dárky k vánocům, ale po půlhodinkách si předávají figurku malého Ježíše v jeslích. Tak si uvědomují, že teď je ta chvíle, kdy mohou sami Ježíši mezi čtyřma očima přát k narozeninám, a že Ježíš k nim přichází i skrze toho bratra, jenž mu malého Ježíše přináší. Kéž by i v našich rodinách směl být přinášen dar Dítě Ježíš z rodinného Betléma od jednoho člena k druhému, a ten by s ním strávil třeba 15min. v tichu. Jistě by pak v mnohém byly vánoce tím, co od nich skutečně očekáváme. Přeji i vám, milí spoluobčané, drazí věřící, aby se i vám podařilo přinést Dítěti Ježíši opravdovou a upřímnou gratulaci v podobě tiché modlitby, strávené u našich kostelních jeslích. Ať i vy se stanete skutečným darem pro vaše nejbližší. K tomu vám žehná váš duchovní pastýř otec Miroslav. POZVÁNÍ K VÁNOČNÍM BOHOSLUŽBÁM ŠTĚDRÝ DEN úterý hod. VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI KNĚŽDUB spojená s obřadem otvírání jesliček; bohoslužbu doprovází schóla děti nezapomeňte zvonečky!!! 23.00hod. PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /sbírka na kostel/ /sbírka na kostel/ SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ středa 10.30hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /sbírka na kostel/ SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA čtvrtek 10.30hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

21 Kněždubský zpravodaj 4/ strana SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY pátek hod. mše svatá spojená s obřadem žehnání vína SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA neděle hod. mše svatá spojená s obřadem obnovy manželských slibů a s obřadem žehnání dětí SILVESTR úterý 17.00hod. mše svatá na poděkování za uplynulý rok /Te Deum/ SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE středa /NOVÝ ROK/ hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ /sbírka na kostel/ PŘELOŽENÁ SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - neděle /TŘÍ KRÁLŮ/ 10.00hod. MŠE SVATÁ spojená s žehnáním vody, křídy a kadidla a s obřadem žehnání tříkrálových koledníků /koledování v obci/ PONDĚLÍ PO SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ pondělí ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 7.30 růženec, příležitost ke svátosti smíření 8.00 výstav Nejsvětější svátosti korunka Božího milosrdenství společné ukončení svátostné požehnání a požehnání obce mše svatá SVÁTEK KŘTU PÁNĚ neděle 10.00hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ spojená s obřadem zavírání jesliček děti nezapomeňte zvonečky!!!

22 strana 22 Kněždubský zpravodaj 4/ ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ Kynologové v roce Tak nám zase posunuli čas a zkrátili chvilky denního světla. O to víc si většina z nás uvědomuje tu rychlost, kterou dny běží. Sám mám pocit, že ještě nezaschnul inkoust loňských řádků do zpravodaje a už u klávesnice sedím zase. Díky tomu se můžu na chviličku zastavit a znovu se v duchu projít uplynulým rokem u nás v kynologickém klubu. Tak Vás krátce vezmu s sebou mezi nás, s tím, že se zastavím jen u těch zásadnějších akcí a aktivit. Možná se i Vy potom projdete sami Vašimi loňskými cestami a dny. Letošek, jako ostatně každoročně, jsme nakousli výroční členskou schůzí v lednu. Následně jsme ji spláchli výborným vínem při společném únorovém výletu do zasněžených sklepů na Mlýnkách. Hlavy jsme si potom zaměstnali na březnovém semináři, který vedl mistr sportu a reprezentant Martin Pejša u kolegů kynologů v Uherském Ostrohu. V letních měsících naši členové výborně předvedli i náš kladný vztah k přípravě jídla, když na gulášovém turnaji v Tasově zvítězili jak při výrobě guláše v anketě zúčastněných, tak v krájení cibule. V srpnu proběhl několikadenní výcvikový tábor se základnou na kněždubské myslivecké chatě. V tomtéž měsíci jsme vyjeli na mezinárodní mistrovství německých ovčáků, které se konalo v Suchdole nad Odrou. Letní prázdninové dny opět ukončil Den pro děti a veřejnost na našem cvičišti v Hroznové Lhotě. Opakovaně si s námi zahrálo počasí, byť se snažíme termíny více a více posunovat do léta. Přes jeho počáteční nepřízeň, akce nakonec zdárně proběhla a účast byla slušná. Program oživila ukázka výcviku policejních psů, kterou pro děti připravil pan Petr Kašpárek. Nechyběly ani soutěže pro děti, táborák a hromady sladkostí. Končící rok už pravidelně završuje naše organizačně nejnáročnější akce, která se stala už tradicí, tedy Ochutnávka jídel v kněždubské Sokolovně. Kdo ji navštívil, asi bude souhlasit s tím, že letošní byla opravdu veliká. Myslím, že jsme na maximum vyzkoušeli kapacitu prostor s tím, že nebylo už jediného stolu, který by se dal odkudkoliv přinést a kamkoliv postavit. Děkujeme všem za trpělivost, účast a dobrou náladu. Opakovaně zde musíme poděkovat všem, kteří se na ochutnávce podíleli. Zvláště pak naše díky míří k úderné kuchařské jednotce, která sobotu strávila přípravou vynikajících domácích patentů, po kterých se jen zaprášilo. Velké díky patří také hlavnímu kuchaři

23 Kněždubský zpravodaj 4/ strana panu Aleši Šupovi staršímu, členům klubu a jejich rodinám, kteří se snažili ochutnávku co nejlépe zajistit. Mimo výše zmíněné během roku udržujeme a vylepšujeme náš areál, dokupujeme a opravujeme pomůcky k výcviku i k údržbě cvičiště. Děvčata se průběžně účastnila různých výcvikových seminářů a zkoušek. Paní Věrka Caudrová se svými bílými švýcarskými ovčáky nadále vyhrává výstavy, úspěšně také závodila v Moravskoslezské kynologické lize. Běžný výcvik u nás nadále probíhá o nedělích a středečních večerech, jinak si členové se svými psy cvičí individuálně i v průběhu týdne. V současnosti počet našich členů přesahuje dvacítku. Máme stálé členy jak z blízkého okolí (z Hroznové Lhoty, z Kněždubu a Tasova), tak ze vzdálenějšího (z Veselí nad Moravou, Strážnice, Archlebova, Louky a Osvětiman). Vážíme si výrazné podpory, pomoci a grantových dotací od obecních úřadů v Kněždubě, v Hroznové Lhotě a v Tasově. Oceňujeme vzájemný respekt a výbornou spolupráci s mysliveckým sdružením Šumárník, hasiči z Kněždubu a Hroznové Lhoty i dalšími složkami. Děkujeme za sponzorskou podporu osob a firem, jejichž jména se tu pravidelně, každoročně opakují. S blížícím se koncem roku bychom Vám za náš kynologický klub chtěli popřát klid, pohodu, dobrou náladu do dalších dnů a také sílu, odolnost a trpělivost když to bude zapotřebí. K vánočním dnům Vám přejeme šťastné a veselé, Veselého Silvestra a do nového roku 2014 zdraví, štěstí a spokojenost. Za Kynologický klub Karpaty Jaroslav Mrkva

24 strana 24 Kněždubský zpravodaj 4/2013 TJ Sokol Kněždub. Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé! Dovolte nám, abychom Vás na závěr roku seznámili s činností naší organizace TJ Sokol Kněždub v uplynulé části sezóny a s plánem činnosti v nejbližším období. Pod hlavičkou Sokola působí ve svých soutěžích družstva mužů, dorostu (spojeno s KEN Veselí), žáků mladších a starších, družstvo přípravky, a družstvo šachového oddílu. Družstvo žáků je doplněno chlapci z Tvarožné Lhoty a hraje pod hlavičkou Kněžduba. Z tohoto výčtu družstev je patrné, že jejich organizace a koordinace činnosti je značně náročná a vyžaduje každotýdenní obětavou práci trenérů i funkcionářů oddílu. V uplynulém roce se členové Sokola Kněždub kromě své hlavní činnosti, tedy sportu, zaměřili i na další oblasti budovatelskou a společenskou. Na poli sportovním si družstvo dospělých vede poměrně úspěšně v I. B třídě, kdy je na 5. místě s 20 body. Spojené družstvo dorostu bojuje úspěšně v okresním přeboru, kdy se pohybuje v horní polovině tabulky. Velmi nás těší skutečnost, že se nám podařilo zajistit fungování družstev mladších a starších žáků, kteří působí v okresních soutěžích. Mladší žáci jsou ve své soutěži na 5. místě a starší žáci na 2. místě. Ještě větší radost nám dělá nově utvořené družstvo přípravky, které čítá 12 dětí, včetně několika děvčat. Tato skutečnost je pro náš oddíl snad zárukou, že bude fungovat i v dalších letech a bude těžit především z vlastních odchovanců. Družstvo přípravky bylo přihlášeno do okresní soutěže a po podzimní části je na 7. Místě. Je však třeba zdůraznit, že naši přípravkáři jsou mnohdy i o 3 roky mladší než někteří hráči soupeře a na soutěžní zápasy si teprve zvykají. Přesto je u těchto chlapců vidět zájem a snaha se zlepšovat. Za obětavou a nelehkou práci s těmi nejmladšími patří poděkování těm, kteří se o ně několikrát za týden starají Petrovi Chromečkovi, Liborovi Grabcovi ml. a také paní Monice Bačíkové z Tvarožné Lhoty. Poděkování patří také rodičům dětí za jejich podporu. V oblasti budovatelské byla největší akcí výstavba umělého zavlažovacího systému a kompletní rekonstrukce trávníku. Z tohoto důvodu byla také podzimní část soutěží všech družstev sehrána na cizích hřištích. Tento projekt byl dlouhodobě připravován a jeho realizace byla podmíněna získáním dotace z Fotbalové asociace ČR v rámci programu Zelený trávník Je třeba zdůraznit, že na základě dobré administrativní připravenosti projektu a spolupráce s řídícími pracovníky asociace, jsme dosáhli takového finančního zabezpečení akce, že bylo z dotačních zdrojů pokryto 90% nákladů a zbývajících 10% byl Sokol Kněždub schopen zaplatit ze svých prostředků. Nebylo tedy nutné akci financovat za přispění jiných zdrojů, tedy půjček či příspěvků. Projekt realizovala firma Sportovní povrchy Brno Modřice, kdy na travnatý povrch poskytuje záruku 2 roky a na zavlažovací systém 5 let. Dle současného stavu hřiště můžeme konstatovat, že projekt byl realizován k naší spokojenosti a v Kněždubě bude konečně trávník, o kterém nebudou posměšně všechny oddíly široko daleko hovořit jako o kněždubském oraništi. Doufejme, že na novém a pěkném trávníku budou hrát kněždubští fotbalisté i dobrý fotbal. Na ten si Vy fanoušci však budete muset ještě počkat až

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek 2/2014 Vážení čtenáři, je mi potěšením Vás přivítat u dalšího čísla našeho Zpravodaje. V tomto vydání Vás budu více než jindy žádat o spolupráci, reakci, nápady nebo jiné aktivní zapojení se do dění v

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více