zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE MK ČR E /2014 (výběr)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)"

Transkript

1 zima 2014 MK ČR E /2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce Pěkné počtení v předvánočních dnech vám přeje redakce. Obec Kunovice zakoupila pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice věcné prostředky požární ochrany hadice a proudnice. Tato akce je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje. Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci na nákup věcných prostředků požární ochrany ve výši ,- Kč. Nákupem věcných prostředků požární ochrany pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice došlo ke zlepšení technického vybavení této jednotky. Sníh Zima je v plném proudu a s ní i nepříjemnosti se sněhem. Touto cestou Vás žádáme, abyste svá auta parkovali mimo veřejné komunikace. Usnadní to tak odklízení sněhu z hlavních tahů přes naši obec. Děkujeme. Úřední hodiny OÚ Kunovice během Vánoc Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Kunovice bude od pondělí do neděle uzavřen. Prvním úředním dnem v roce 2015 bude pondělí 5. ledna. Úřední hodiny zůstávají beze změny. Komunální odpad Namísto , bude svoz komunálního odpadu v obci INFO OBCE Usnesení č. 37 Slovo starosty OBSAH (výběr) Zprávy ze školy a školky strana 2 strana 7 strana 10 INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ Jednota Orel Kunovice ROB PŘÍLOHY Cenové oznámení VaK strana 15 strana 17 strana 24 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ uzávěrka dalšího čísla:

2 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení z 37. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 1. října 2014 ZO schvaluje: 37/1 program zasedání 37/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise 37/3 kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene k části pozemku p. č. st. 62 v k.ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č /2014 jako díl a o výměře 2 m 2, k části pozemku p.č. st. 62 v k. ú. Kunovice označeného dle geometrického plánu číslo /2014 jako díl d o výměře 10 m 2 a k části pozemku p.č. 66 v k. ú. Kunovice označeného jaké díl h o výměře 9 m 2 za kupní cenu 945,-- Kč 37/4 kupní smlouvu k prodeji části pozemku p.č. 1967/2 v k. ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č /2014 jako parcela č. 1967/13 o výměře 154 m 2 za kupní cenu 6.930,-- Kč 37/5 darovací smlouvu s Podhostýnským mikroregionem, Masarykovo nám. 137, Bystřice p/h na částku ,-- Kč za účelem výstavby rozhledny na Kelčském Javorníku 37/6 rozpočtové opatření č. 5 ZO pověřuje: 37/7 starostu obce podpisem smluv 37/3-37/5 ZO bere na vědomí: 37/8 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 37/9 informace starosty obce 37/10 připomínky občanů Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 5. listopadu 2014 ZO schvaluje: 1/1 ověřovatele zápisu Mgr. Sylvu Královou a MUDr. Josefa Sehnala, zapisovatelku Libuši Dohnalovou a členy návrhové komise Ing. Tomáše Marečka, Ing. Radka Ochmana a Radovana Perutku 1/2 program ustavujícího zasedání 1/3 zvolení jednoho místostarosty 1/4 v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 1/5 v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

3 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 3 - místostarosta ,-- Kč - předseda výboru nebo komise 1.060,-- Kč - člen výboru 750,-- Kč - člen zastupitelstva bez dalších funkcí 460,-- Kč 1/6 v souladu s 77 odst. 3 písm. b) a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jen za funkci, za niž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna. 1/7 v souladu s 77 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru), bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. ZO zvolilo: 1/8 starostou Ing. Josefa Hašu, bytem Kunovice 179 1/9 místostarostou Ing. Tomáše Marečka, bytem Kunovice 213 1/10 předsedou finančního výboru Mgr. Sylvu Královou a členy finančního výboru Ing. JosefaHrušku a Ing.Radka Ochmana 1/11 předsedou kontrolního výboru Vladimíra Kuchaříka a členy kontrolního výboru Radovana Perutku a MUDr. Josefa Sehnala ZO zřizuje: 1/12 finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné ZO pověřuje: 1/13 finanční výbor k předkládání návrhů rozpočtů obce zastupitelstvu ke schválení 1/14 kontrolní výbor k provádění kontroly vyúčtování finančních příspěvků a dotací z rozpočtu obce ZO bere na vědomí: 1/15 složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce 1/16 informace starosty obce o základních cílech zastupitelstva pro roky /17 další informace starosty obce 1/18 informaci občana obce

4 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 4 Usnesení z 2. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 5. listopadu 2014 ZO schvaluje: 2/1 program zasedání 2/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise 2/3 kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. 1336/8 v k.ú. Kunovice s panem Pavlem Hořákem, bytem U Dráhy 433, Brumov-Bylnice a s paní Markétou Veselou, bytem Zlámanka 26, Kroměříž 2/4 kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. 1336/15 v k.ú. Kunovice s panem Miroslavem Vlkem, bytem Belá 990, Slovenská republika a s paní Janou Holeňovou, bytem J.V. Choráze 304, Hustopeče nad Bečvou 2/5 kupní smlouvu ke koupi a smlouvu o zrušení věcného břemene k části pozemku p. č. st. 62 v k. ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č /2014 jako díl a o výměře 2 m 2, k části pozemku p. č. st. 62 v k. ú. Kunovice označeného dle geometrického plánu číslo /2014 jako díl d o výměře 10 m 2 a k části pozemku p. č. 66 v k. ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č /2014 jaké díl h o výměře 9 m 2 za kupní cenu 945,-- Kč 2/6 provozní řád Cyklostezky Kunovice I. etapa 2/7 smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno na pozemku p. č. 1977/1 v k. ú. Kunovice za účelem umístění a provozování místní komunikace cyklostezky a práva vstupu za účelem prohlídky, kontroly, údržby a případně oprav či odstranění místní komunikace - cyklostezky 2/8 dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě ze dne s firmou H&B Real, a.s., Smetanova 1484, Vsetín 2/9 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem k pozemkům p.č. 1361/2, 1983, 1929/9 a 1929/16 v k.ú. Kunovice za účelem práva zřízení a provozování plynárenského zařízení a práva vstupu a vjezdu na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení 2/10 Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem k pozemkům p. č. 1361/2, 1983, 1929/9 a 1929/16 v k. ú. Kunovice za účelem provedení přeložky STL plynovodu, která je vyvolána realizací stavby Chodník podél silnice II/150 2/11 inventarizační komisi ve složení předsedkyně Mgr. Sylva Králová, členové Vladimír Kuchařík, MUDr. Josef Sehnal, Libuše Dohnalová

5 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 5 ZO pověřuje: 2/12 starostu obce podpisem smluv, body: 2/3-2/5, 2/7-2/10 ZO bere na vědomí: 2/13 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 2/14 informace starosty obce Usnesení z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 16. prosince 2014 ZO schvaluje: 3/1 program zasedání včetně rozšíření programu o bod 3/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise 3/3 kupní smlouvu k prodeji části pozemku p.č. 1336/5 označeného dle geometrického plánu č /2014 ze dne jako parcela č. 1336/22 o výměre 970 m 2 v k.ú. Kunovice s manžely Markem a Gabrielou Palatovými, oba bytem 1. Máje 1156, Rožnov pod Radhoštěm 3/4 účast obce v dražbě, exekuční příkaz č. 103 Ex 36388/09-35 za účelem vydražení spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích p. č. 592, 631, 632, 640/4 a 741/67 v k.ú. Kunovice do výše ,-- Kč 3/5 rozpočet obce na rok /6 Program obnovy vesnice na roky /7 Rozpočtový výhled obce na roky /8 navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Kunovice na rok 2014 o ,-- Kč 3/9 poskytnutí finančního příspěvku SPOZ ve výši 4.500,-- Kč 3/10 poskytnutí finančního příspěvku Charitě Valašské Meziříčí ve výši ,-- Kč 3/11 poskytnutí finančního příspěvku Auxilium, o.p.s. ve výši 8.000,-- Kč 3/12 určeným členem zastupitelstva dle 47 odst. 1 a 4, 51 odst. 1 a 3, 53 odst. 1 a 3, 55 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pana Ing. Josefa Hašu pro spolupráci s úřadem územního plánování Městského úřadu Valašské Meziříčí 3/13 dodavatele zimní údržby v obci Kunovice Marek Kuna, Kunovice 112 a obec Rajnochovice, Rajnochovice 144 pro místní část Polomsko 3/14 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci stavby k projektu Revitalizace veřejného prostranství u školy v obci Kunovice s cenou ,- - Kč 3/15 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k projektu Cyklostezka Kunovice II. etapa s cenou ,-- Kč

6 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 6 3/16 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k projektu Chodník podél silnice II/439-II. etapa s cenou ,-- Kč 3/17 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k projektu Oprava propustku na potoku Komárník před č.p. 211 s cenou ,-- Kč 3/18 předávací protokol k části projektu Cyklostezka Kunovice I. etapa s obcí Podhradní Lhota dle předloženého návrhu 3/19 smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO s firmou Extéria, s.r.o., Hradní 27/37, Ostrava s cenou 7.620,-- Kč bez DPH 3/20 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3/21 rozpočtové opatření č. 6 3/22 poskytnutí finančního příspěvku SDH Kunovice na dorovnání nákladů spojených s miniduatlonem 2014 ve výši ,-- Kč ZO neschvaluje: 3/23 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. 3/24 poskytnutí finančního příspěvku ČSOP, ZO Nový Jičín ZO pověřuje: 3/25 starostu obce podpisem smluv, body: 3/3, 3/9-3/11, 3/13-3/18, 3/20 a 3/22 3/26 starostu obce, aby se jménem obce účastnil dražby č. 103 Ex 36388/09-35 a činil podání do částky ,-- Kč ZO bere na vědomí: 3/27 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 3/28 informace starosty obce 3/29 připomínku občana

7 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 7 Slovo starosty Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dnes dostává první vydání zpravodaje v novém volebním období Nové zastupitelstvo se shodlo na těchto hlavních bodech, které by chtělo realizovat ve volebním období : Rozvoj obce: - Oprava komunikace podél potoka Komárníka včetně zpevnění koryta potoka - Zvětšení průtoku na propustku na potoku Komárník před čp Chodník podél silnice II/439 - Chodník podél silnice II/150 - Prodloužení trasy cyklostezky - Zvětšování výměry obecního lesa - Revitalizace prostoru před železniční stanicí - Stavební obvod Rybníčka II. etapa - Rekonstrukce topení ve škole - Vybudování dětského hřiště - Vybudování víceúčelového hřiště - Řešení problematiky odkanalizování obce - Řešení nevyhovujícího technického stavu vozidel JSDH Kultura, sport: - duatlon, sektání s důchodci, vítání občánků, divadelní představení, dětský den, lampiónový průvod, rozsvícení vánočního stromku Připravované projekty plánované k realizaci na rok 2015 V nadcházejícím roce nebude příliš mnoho možností k čerpání dotačních prostředků, což se odrazí i na počtu realizovaných akcí. V příštím roce bychom chtěli v prostoru za Normálem postavit tři garáže pro uložení a parkování obecní techniky. Dále bychom chtěli provést obnovu fasády na kapli na hřbitově. O dotaci budeme žádat na vybudování dětského hřiště v prostoru, který vznikl po demolici čp. 56, naproti pomníku II. světové války a také na obnovu veřejného prostranství kolem budovy školy. Poslední jmenovaný projekt by byl nejnáročnějším z těch, které plánujeme na příští rok. Obnášel by obnovu oplocení kolem budovy školy, úpravu zpevněných ploch, obnovu veřejné zeleně, opravu kanalizace a uličních vpustí, obnovu obrub podél místní komunikace, obnovu výsadby u kříže pod Kuchaříkovým, výměnu kabelu a sloupu veřejného osvětlení, atd. V případě schválených dotací na tyto projekty bude realizace probíhat během letních prázdnin roku 2015.

8 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 8 V příštím roce chceme zpracovat projektové dokumentace a získat stavební povolení k projektům Cyklostezka Kunovice II. etapa, Chodník podél silnice II/439 II. etapa, Chodník podél silnice II/150, Komunikace k čp. 161, Oprava propustku na potoku Komárník před čp Projekty by tak byly připraveny k realizaci v příštích letech. Dále se budeme věnovat i narovnání majetkových záležitostí, kdy části některých komunikací či chodníků jsou na soukromých pozemcích. Odpady Obecní zastupitelstvo na svém posledním letošním zasedání schválilo aktualizovanou vyhlášku týkající se poplatku za odpady. Asi nejdůležitější zprávou pro občany je, že poplatek zůstává ve výši 330 Kč na jednoho občana či rekreační objekt. Splatnost tohoto poplatku zůstává nezměněna - do V prosinci provedl pan Josef Kuna odvoz a rozmetání části kompostu vzniklého v prostoru hnojiště ve směru na Babice (nejdéle uložené části kompostu). Bohužel se na poli následně ukázalo, co jsou někteří občané schopni přimíchat do zeleného bioodpadu. Rozmetány s ním tak byly igelity, železné díly, plachty, dětské hračky, apod. A tak se obci, i přes její snahu usnadnit občanům likvidaci odpadů jimi produkovaných, toto nedůsledné třídění odpadů vrací jako danajský dar. V příštím roce se proto budeme ještě aktivněji zabývat problematikou odpadů a budou přijata další opatření, která by měla vést ke zvýšení a zkvalitnění množství vytříděného odpadu v naší obci. Výzva spolkům k předložení vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2014, podávání žádostí o příspěvky v roce 2015 Všem spolkům, které letos obdržely finanční příspěvky z obecního rozpočtu, připomínám, že by měly, v souladu se smlouvou o jeho poskytnutí, do předložit obecnímu úřadu vyúčtování příspěvku. Termín pro podávání žádostí o čerpání prostředků z obecního rozpočtu v příštím roce je do Zimní údržba komunikací a chodníků v obci V případě, že bude mít někdo z Vás, občanů, problémy v průběhu zimních měsíců s nedostatečnou údržbou komunikací nebo chodníků v určitých lokalitách, dejte mi prosím vědět. Budu se snažit údržbu naplánovat k Vaší spokojenosti. Veřejné osvětlení Chtěl bych všem občanům připomenout a zároveň je i požádat o to, pokud by zaregistrovali problikávání světel veřejného osvětlení nebo to, že některé světlo nesvítí, aby toto nahlásili na obecní úřad. U těchto svítidel budou vyměněny výbojky.

9 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 9 Závěrem Vám všem, jménem zastupitelstva a také jménem zaměstnanců obce, přeji pohodové prožití vánočních svátků, spoustu dárků pod stromečkem a do nového roku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a radosti. Ing. Josef Haša starosta Volby do zastupitelstva obce Kunovice Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstva obce Kunovice. Zapsaných voličů bylo 517, bylo vydáno 367 obálek a odevzdáno 367 obálek, volební účast dosáhla 70,99 %. Přehledné výsledky voleb uvádí následující tabulka. Kandidátní listina Hlasy Počet číslo název abs. v % mandátů 1 KDU-ČSL , Myslivci , HASIČI KUNOVICE , TOP ,68 3 Za KDU-ČSL byl zvolen Sehnal Josef MUDr. (131 hlasů), náhradníci Sovák Alois (46 hlasů), Hruška Josef (31 hlasů), Federman Bohumil Ing. (16 hlasů), Šnajdr Vojtěch (28 hlasů), Orel Ladislav (36 hlasů), Šnajdr Zdeněk (20 hlasů), Krutílková Tereza (21 hlasů), Foltýn Petr Ing. (24 hlasů). Za Myslivci byli zvoleni Hruška Josef Ing. (103 hlasů), Mareček Petr (94 hlasů),náhradníci Ochman Rudolf (72 hlasů), Pavel Mareček (59 hlasů), Josef Wiesner (37 hlasů), František Staněk (44 hlasů), Orel Miroslav Ing. (67 hlasů), Jiříček Martin (56 hlasů), Hruška Roman (24 hlasů). Za HASIČI KUNOVICE byli zvoleni Mareček Tomáš Ing. (202 hlasů), Kuchařík Vladimír (171 hlasů), Perutka Radovan (101 hlasů), náhradníci Herman Jiří (106 hlasů), Pavlištík Jaroslav (79 hlasů), Gábová Markéta Bc. (74 hlasů), Škařupa Radim (93 hlasů), Doležal Libor (86 hlasů), Hermanová Marie (61 hlasů). Za TOP 09 byli zvoleni Haša Josef Ing. (248 hlasů), Králová Sylva Mgr. (168 hlasů), Ochman Radek Ing. (177 hlasů), náhradníci Kuna Josef (107 hlasů), Dohnal Petr (69 hlasů), Tvrdoň František (58 hlasů), Wiesner Bronislav (80 hlasů), Palát Vlastimil (68 hlasů), Dohnal Pavel (69 hlasů). Ing. Tomáš Mareček místostarosta, zdroj: volby.cz

10 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 10 Zprávy ze školy a školky Drakiáda V sobotu se jako tradičně v Kunovicích konala Drakiáda, která ke každému podzimu patří. Po 14. hodině jsme se s rodiči a dětmi sešli na letišti, kde děti představily své závodní stroje a pokoušely se je dostat do vzduchu. Podařilo se to pouze některým, protože nefoukal vítr. Ale i přesto jsme se mohli kochat přehlídkou draků malých, velkých, ale také doma vyrobených. Rodiče i děti také neváhali a zapojili se do soutěže v navazování dračích ocasů. I malování křídami na betonové ploše letiště mělo úspěch. Na závěr hezky prožitého odpoledne byly děti odměněny účastnickým listem a malou odměnou. Sázení stromků V pátek jsme se s dětmi základní školy a mateřské školy společně vydali k nově vybudované cyklostezce a tam se zúčastnili a pomáhali při sázení švestkové aleje. Děti dostaly možnost vybrat si svůj stromek a ten za pomoci zaměstnanců OÚ zasadily, zalily a byly poučeny o tom, jak se ke stromům, ale i k přírodě mají chovat. Den pro zdraví - projektový den na ZŠ a MŠ Kunovice Životní styl významně ovlivňuje zdraví. Nadváha, obezita a další civilizační choroby se staly velkým problémem současnosti. Dlouhodobým vkladem pro zdraví je zdravé stravování a pravidelná pohybová aktivita, a to zejména v dětství. Třetí listopadová středa na naší škole se od běžného školního dne poněkud lišila. Probíhal totiž projektový den zaměřený právě na zdravé stravování. Ráno se všechny děti sešly společně v jedné třídě. Nejprve jsme si společně popovídali o škodlivosti reklamy, kterou děti znají z televize. Následovala hra zaměřená právě na životní styl děti hledaly mezi svými kamarády ty, co mají rádi zeleninu, jí pravidelně 5x denně, apod.

11 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 11 V průběhu celého dne se děti postupně dozvídaly jednotlivé zásady zdravého stravování a plnily zadané úkoly: zatímco starší děti sestavovaly potravinovou pyramidu, mladší se zamýšlely, které potraviny by měli jíst často a které jen občas. Součástí bylo také posouzení zdravosti a vhodnosti vlastní svačinky. V prakticky zaměřených aktivitách si děti sami navážily doporučené množství ovoce a zeleniny, které by měly každý den sníst, či zjišťovaly obsah cukru a tuku v některých potravinách. Toto množství pak porovnaly s výživovými doporučeními. Děti byly velmi překvapené, jak velké množství cukru za den sní. Projektový den se povedl. Děti jej hodnotily jako zajímavý a přínosný a už se těší na další. A téma, které by si přály? No přece sport! Mgr. Jana Vlčková, učitelka Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu Žáci naší školy se letos zapojili do soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu, kterou pravidelně každým rokem vyhlašuje MěÚ ve Valašském Meziříčí pro všechny základní a mateřské školy ve městě a v přilehlých obcích. V této soutěži jsme získali pro školu 1. místo v kategorii Mikroregion, a to zásluhou Simony Páníkové - žákyně 3. třídy. Její vánoční ozdoba byla vyhodnocena porotou jako nejlepší.

12 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 12 V pátek se Simona zúčastnila slavnostního vyhlášení vítězů soutěže, které se uskutečnilo na náměstí ve Valašském Meziříčí. Všechny vítězné práce i ostatní dětské výtvory budou vystaveny ve vestibulu radnice, kde se stanou součástí vánoční výzdoby města a přispějí k příjemné sváteční atmosféře. Lenka Stavinohová, učitelka ZŠ Rozsvěcení vánočního stromu Rozsvěcení vánočního stromu patří v Kunovicích již k tradicím a tradicí se stalo i vystoupení dětí naší školy při této příležitosti. Sešli jsme se v pátek 5. prosince v podvečer. Program zahájil svým úvodním slovem pan starosta a následně i paní ředitelka. Vystoupení se tentokrát zúčastnili i učitelé naší školy Andrea Mikuláštíková jako zpěvačka a David Cmerek, v roli doprovodného klávesisty. Naši nejmenší si získali opět diváky svým roztomilým vystoupením, děti základní školy potěšily říkankami se zimní tématikou a písničkami. Odměnou jim bylo úspěšné rozsvícení vánočního stromu a toužebně očekávaná návštěva Mikuláše, anděla a čerta. Ten, kdo se nebál, přednesl básničku, kdo měl strach, raději mlčel. Vánočním balíčkem však byly odměněny všechny děti. Andrea Mikuláštíková, učitelka MŠ Pečení perníků Pečení perníčků neodmyslitelně patří k Vánocům, a abychom se i my v mateřské škole vánočně naladili, sešli jsme se ve čtvrtek 11. prosince s rodiči i dětmi v jídelně ZŠ. Při tónech lidových koled jsme upekli pár kousků perníčků a lineckého cukroví. Práce nám šla hezky od ruky a když bylo cukroví upečeno, bylo samozřejmostí zdobení, slepování a ochutnávání. Domů nás provázela vůně perníků a blížících se Vánoc.

13 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 13 Jubilanti v období leden březen let 80. let Bártková Danuše Frýdková Jitka Bartková Ilona 83. let Hradilová Marie Frantová Marie 55. let Hrušková Marie Taichl Zdeněk Taichl Jiří Čada Milan 84. let Kubějová Ludmila 65. let 88. let Herman Jiří 70. let Wiesnerová Anna Stieberová Jaroslava Králová Marie Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte prosím vědět na OÚ.

14 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 14 INFO SPOLKŮ: SDH Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám poděkovat za účast na volbách a také za Vaše hlasy, které jste nám dali a tím vyjádřili Vaši důvěru v naše aktivity v obecním zastupitelstvu. Jménem hasičů Vám slibujeme, že budeme opět rozvíjet naši obec, dodržovat volební program, který jsme si vytyčili, tak aby byla naše obec krásná a dobře se nám zde žilo. Po několikaletém úsilí se nám podařilo zkolaudovat posezení na hřišti, kuchyňky, záchody a vše potřebné k různým akcím. Podařilo se nám odstranit závady a dále chceme tento stánek vylepšovat, abyste zde rádi chodili za zábavou a sportem. Naše výjezdová jednotka zasahovala v poslední době u několika požárů v okolí. Techniku máme zastaralou, a proto budeme usilovat o to, abychom, za využití některého z možných dotačních titulů EU, pořídili techniku novou, s lepšími parametry. Na závěr bych chtěl pozvat všechny členy na výroční schůzi dne Budou probíhat nové volby do naší organizace. Také Vás všechny zvu na tradiční, letos jubilejní 10. hasičský ples, který se bude konat dne ! Hasičskému sportu zdar! Vladimír Kuchařík starosta SDH Milí čtenáři našeho zpravodaje, dovolte nám, abychom několika slovy shrnuli to nejzajímavější z hasičské sezóny 2014 a uplynulého podzimu. Naše dvě soutěžní družstva se zúčastnila soutěží, zařazených do Velké ceny OSH Přerov a Vsetínské hasičské ligy. Našim děvčatům se zpočátku na závodech moc nedařilo. Jejich výsledky byly jak na horské dráze. Nakonec se však ledy prolomily a přišly i světlejší chvíle. Děvčata neminuly ani zranění dlouhodobého charakteru, která vedla k povolání služebně starších žen, které svými výkony předvedly, že do starého železa rozhodně nepatří. Nakonec se děvčata v konečném pořadí Vsetínské ligy umístila na stříbrném druhém místě s celkovým počtem 38 bodů. Ve VC OSH Přerov děvčata skončila na bramborovém čtvrtém místě s počtem bodů 78, kde je od třetího místa dělil pouhý bod. Ani družstvu mužů se nevyhnula pověstná hasičská smůla. Po krásně rozjetém začátku sezóny přišel zvrat a po několika ne zcela vydařených útocích se z předních míst tabulky průběžného pořadí posunuli o několik příček níž. Nakonec se ve VC OSH Přerov z 21 přihlášených mužských družstev umístili na sedmém místě s počtem bodů 99. Vsetínskou hasičskou ligu s celkovým počtem 130 bodů podruhé za sebou vyhráli. Oběma družstvům za vzornou reprezentaci děkujeme. Na podzim jsme také uskutečnili výlet do vinného sklípku. Tento rok jsme se vydali do Hustopeč u Brna do sklípku "U Radů". Tento výlet byl ve stylu mániček - ať už

15 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 15 těch od Hurvínka, tak i těch z let 60. Za tento krásný výlet děkujeme našim dvěma organizátorkám Nikol Perutkové a Vlaďce Kuchaříkové alias Olině a Kamile. Na závěr bychom Vám rádi popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce Bc. Markéta Gábová Kunovická kapela Milí spoluobčané. Kapela Dolbík a jeho šelmy funguje už pár let. První roky jsme hráli spíš jen tak pro sebe a naše příznivce, rodinné příslušníky a kamarády hasiče. V roce 2012 nás pozval OÚ Kunovice, abychom zahráli na Dětském dnu a pak na Duatlonu. Tím se vlastně prolomily ledy. Dosud jsme hráli skoro na všech kulturních a sportovních akcích, které se v Kunovicích odehrávaly, např. Rozsvěcování vánočního stromečku, Zelfest, Setkání s důchodci, Pohárová soutěž, Přechod pěti vrcholů, dále již zmíněný Duatlon a Dětský den. V okolí jsme se objevili na oslavách výročí založení sboru SDH Babice a dvakrát na Břulinfestu v Kelči. Hráli jsme na několika oslavách. Byli jsme pozvaní a několik dalších akcí, ale vzhledem k tomu, že členů kapely je 7, těžko se vždy sejdeme všichni. Věřím, že větší část občanů Kunovic už o nás alespoň trochu ví. Každý člen naší kapely je nějakým způsobem spojen s Kunovicemi (buď zde vyrůstal, nebo tu bydlí většinu svého života nebo sem sahají jeho kořeny). A také se považujeme za hasičskou kapelu, protože nás členové SDH Kunovice podporovali od úplného počátku a jejich přízeň pokračuje doposud. Chtěla bych vyjádřit dík právě hasičům a také Obecnímu úřadu Kunovice za plodnou spolupráci. Věřím, že budeme v tomto a možná i o stupeň lepším naladění pokračovat nadále. Nepovažujeme se za profesionály ani nemáme takové tendence. Hraní nás zkrátka baví a děláme to pro radost. Děkuji za přízeň i všem těm, kteří nás na akcích podpoří tancem, zpěvem a dobrou náladou. Za kapelu s přáním všeho dobrého do nového roku Mgr. Vladimíra Kuchaříková Jednota Orel Kunovice Výtvarná soutěž Kulturní rada Orla vyhlásila letos výtvarnou soutěž s tématem Život v naší farnosti. Také naši nejmladší děti se soutěže zúčastnili. V I. kategorii se umístila Simonka Páníková na prvním místě. GRATULUJEME! Výsledky výtvarné soutěže Život v naší farnosti I. Kategorie 0-9 let 1. místo: Simona Páníková; Kunovice u Valašského Meziříčí 2. místo: Klára Spáčilová; Staré Město

16 zima 2014 ZPRAVODAJ strana místo: Anička Budínská; Strážnice 3. místo: Pavel Mlýnek; Strážnice Turnaj v badmintonu a v bowlingu V neděli odpoledne, jsme se vydali do Sportovního centra ve Valašském Meziříčí, abychom si v nové hale zahráli badminton a pak bowling. Přestože jsme nabídli turnaj všem amatérským zájemcům, soutěžilo nás devět. V kategorii dětí zvítězil Pepa Sehnal a v kategorii dospělých byl nejúspěšnější o. Jan. Všem se turnaj líbil a věříme, že se nás příště sejde více. Adventní koncert Již se stalo tradicí, že se v adventu koná v Kunovicích, v kapli Božského Srdce Páně, adventní koncert. Tak i letos. Druhou neděli adventní ve 14 hodin se kaple naplnila do posledního mísečka domácími i přespolními posluchači. Po úvodních slovech paní dr. Sehnalové předstoupil učitel hudby pan Bubeníček a seznámil nás s pořadím vystupujících dětí. A tak jsme mohli sledovat první nesmělé pokusy začátečníků, pak děti pokročilé a nakonec ty, které už hrají několik let. Všechny jsme odměnili potleskem, aby měly chuť se nadále zdokonalovat. Následovalo vystoupení scholy Dobrého Pastýře pod vedením Zuzky Kundrátové. Zahráli a zazpívali několik opravdu krásných skladeb, a musím říct (a není to jen můj názor), že jsou čím dál lepší. Dlouhý potlesk to jen potvrdil. Každoročně přijedou s panem učitelem Bubeníčkem žáci 3. ročníku kroměřížské Konzervatoře. Také letos předstoupili chlapci a děvčata s houslemi, violami a violoncelly a pod vedením pana učitele hráli překrásné skladby barokních skladatelů. To byl krásný závěr koncertu, strunné nástroje vždy chytnou za srdce. Nakonec ještě poděkování účinkujícím a požehnání otce Jana na cestu a vyšli jsme do pošmourného prosincového počasí. Venku však čekalo všechny pohoštění. Výborné zákusky a koláče a horký, pěkně silný svařák Bylo to krásné zastavení v předvánočním shonu. Tak díky pořadatelům a účinkujícím a krásné Vánoce! Marie Novosadová Poděkování všem pořadatelům a maminkám za napečení zákusků a uvaření výborného svařáku. DĚKUJEME! Tříkrálová sbírka 10. ledna 2015 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního

17 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 17 díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost. Srdečně Vás zveme na akce: 1. leden 2015 Novoroční vycházka 10. leden 2015 Tříkrálová sbírka Bližší informace k jednotlivým akcím budou vyvěšeny na nástěnce. Přejeme překrásné Vánoce Vám i Vašim blízkým! Šťastný, spokojený a úspěšný rok 2015! SK ROB Kunovice V uplynulém dvouletém obchodí byla naše činnost zaměřena na pořádání závodů a účasti na některých z nich. Náš klub je sice malý a ne zrovna známý u spoluobčanů, ale co se týče reprezentace obce na republikové úrovni je známý pojem. V loňském roce jsme spolupořádali mezinárodní závod v Kroměříži a republikové mistrovství ČR kategorie žáků. Účast na mezinárodním závodu Česko-Slovenska, parkového závodu ve Svitavách, kde se rovněž konal krajský přebor Pardubic za účastí závodníků Libereckého a Hradeckého kraje v pásmech 3,5 MHz a 145 Mhz. Slušného umístění v nočním závodě mistrovství české republiky měla Jitka Frýdková, která doběhla na 4. místě a Jan Frýdek na místě 7. V letošním roce také proběhl mezinárodní závod zařazený do národního žebříčku na Rusavě, krajský přebor Pardubického kraje, okresní přebor České Třebové a sdružený okresní přebor Kunovic a Svitav. Největším úspěchem našich členů byla vítězství mistrovství československého závodu na Dušené, který Jan Frýdek vyhrál již třikrát po sobě. I umístění ostatních ve stejných kategoriích bylo do 6. místa. Ocenění zaslouží i Julie Frýdková a Hana Kubějová, obě se umístily na 3 místě v kategorii nejmladších. Průběžně jsme se zúčastňovali akcí jak v obci tak i mimo ni, jako je duatlon, sázení stromků apod. Do budoucna budeme pokračovat v dosavadní činnosti s tím, že se budeme snažit získat mladé členy, kteří mají odvahu závodit v lese a nevysedávat jen u počítačů. V příležitosti závěru roku 2014 přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních, štěstí a zdraví v roce Za SK ROB Kunovice Pavel Frýdek SPOZ Milí občané, máme tu závěr roku a s tím je spojeno hodnocení a bilancování toho, co je za námi. Rovněž i SPOZ takto činí: v letošním roce jsme navštívili 49 občanů, kteří oslavili své životní jubilea a předali jim poukázku na nákup v prodejně Normál, v hodnotě 250,- Kč. Nejstarší občanky jsou: p. Štěpánka Šindelková, které v letošním roce oslavila 94 let, p. Ludmila Horňáková 93 let, která je v penzionu v Bílé

18 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 18 Vodě a p. Růžena Adamcová 92 let. Z mužů je to p. Jaroslav Hruška 92 let, p. Josef Preisler 88 let a p. Miroslav Kuna 85 let v prosinci jsme připravili ve spolupráci s mateřskou školou vítání občánků, kde bylo přivítáno do svazku obce celkem 6 dětí. Rodiče pro své malé ratolesti obdrželi z rukou starosty p. ing. Josefa Haši příspěvek OÚ v hodnotě 2000,-Kč. Pavel Škařupa, Jiří Macháček, Vít Palát, Eliška Formánková, Dorota Hudzieczek, Lucie Uvízlová. v listopadu se uskutečnilo setkání s důchodci v našem místním hostinci. V kulturním programu vystoupily děti z naší základní a mateřské školy. Dále následovalo vystoupení našich hasičů. K tanci a poslechu hráli na akordeon p. Bronislava Lasovská, František Vraj a Bruno Vlček. Vystoupení bylo odměněno potleskem přítomných spoluobčanů. v letošním roce se narodilo celkem 5 dětí - Pavel Škařupa, Jiří Macháček, Vít Palát, Eliška Formánková, Dorota Hudzieczek rozloučili jsme se s: Josefem Zavidčákem, Marií Škařupovou, Marií Kundrátovou a nejstarší občankou Kunovic Františkou Hruškovou Říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Ano, je tomu tak co to však znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy jí více dávají najevo a nestydí se za ní. Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Víme, že není prospěšné, když nad naším hněvem,,zapadá slunce. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní význam. Milí spoluobčané, s přicházejícím vánočním časem a novým rokem Vám chci v této uspěchané době popřát jménem svým a SPOZ, hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu, radost ze života v následujících dnech a po celý nový rok Iva Skýpalová předsedkyně SPOZ Farní rada Program mší sv. a zpovídání v naší farnosti na Vánoce: Sv. zpověď: Loučka :00-16:00+po mši sv. Kunovice :00-17:00+po mši sv. Mše svaté: Půlnoční 22:00

19 zima 2014 ZPRAVODAJ strana Svátek vánoční 08: Svátek vánoční 08: Svaté Rodiny 08: Silvestr 16: Nový rok 08:00 Zpovědi jinde: Valašské Meziříčí Sobota Kelč Sobota MS Podhůří Kunovice Ladovská zima za okny je a srdce jímá bílá nostalgie, to pro letošní rok a bohužel ani pro předešlou zimu neplatí. Nejen pro nás myslivce by byla určitě příjemnější bílá a mrazivější zima, ale nedá se nic dělat. I za tohoto spíše podzimního počasí provádí členové mysliveckého sdružení v honitbě přikrmování zvěře a pravidelnou údržbu krmných zařízení. Dne jsme uspořádali již tradiční hon na zvěř drobnou a zvěř myslivosti škodící. Počasí nám nepřálo a odrazilo se na celkovém počtu účastníků honu. Večer proběhla menší zábava s bohatou tombolou, kde jsme vyhlásili krále honu, popovídali si, i zatancovali. Blíží se Vánoce a my bychom vám všem chtěli popřát krásné svátky, hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce. Pokud se chcete s námi provětrat a protáhnout, jste vítání na Štěpánské vycházce na škodnou dne , sraz je u závory pod Hůrkou v 8:30 hod. Za výbor MS Podhůří Kunovice, o.s Ing. Radek Ochman Myslivecký hospodář

20 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 20 Kulturní akce v roce 2015 ( do března) v obci Kunovice Kdy? Co? Kde? Kontakt 1. ledna Novoroční Okolo Kunovic hostinec Na rozcestí Anna Hrušková 10. ledna Tříkrálová sbírka obec Anna Hrušková 17. ledna X. hasičský ples hostinec Na rozcestí SDH Kunovice 7. února XII. Farní ples hostinec Na rozcestí Ivana Skýpalová 15. února Vodění medvěda obec únor Dětský karneval hostinec Na rozcestí ZŠ Kunovice Divadelní představení 15. března Pravda o zkáze hostinec Na rozcestí Titaniku Obec Kunovice Informujeme občany o uzavření stezky prof. Haši v katastru Hůra po dobu konání tradičního Štěpánského honu ( , 8-15 hod.) z důvodu bezpečnosti. (pořádá MS Podhůří Kunovice) TJ SOKOL Kunovice pořádá v sobotu v sále v Hostinci Na rozcestí VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE Začátek tunaje pro děti v 10 hodin Začátek turnaje pro dospělé ve 13 hodin Prezentace dospělých účastníků od 12:15 do 12:45 ; startovné pro dospělé 50,-Kč (děti zdarma) Srdečně zvou pořadatelé (kontakt na tel. čísle )

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LISTOPADU 2014. Václav Hudeček potěšil publikum. Ustavující schůze zastupitelstva

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LISTOPADU 2014. Václav Hudeček potěšil publikum. Ustavující schůze zastupitelstva 21. LISTOPADU 2014 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 20, číslo 11 Ustavující schůze zastupitelstva Holešov (JZ) Ustavující schůze Zastupitelstva města Holešova, která se uskutečnila

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou ZPRAVODAJ RADNICE číslo 3/2011 PROSINEC 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou další vydání Zpravodaje janovské radnice. Nejdříve dovolte krátké ohlédnutí. Na tomto místě v minulém

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více