zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE MK ČR E /2014 (výběr)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)"

Transkript

1 zima 2014 MK ČR E /2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce Pěkné počtení v předvánočních dnech vám přeje redakce. Obec Kunovice zakoupila pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice věcné prostředky požární ochrany hadice a proudnice. Tato akce je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje. Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci na nákup věcných prostředků požární ochrany ve výši ,- Kč. Nákupem věcných prostředků požární ochrany pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice došlo ke zlepšení technického vybavení této jednotky. Sníh Zima je v plném proudu a s ní i nepříjemnosti se sněhem. Touto cestou Vás žádáme, abyste svá auta parkovali mimo veřejné komunikace. Usnadní to tak odklízení sněhu z hlavních tahů přes naši obec. Děkujeme. Úřední hodiny OÚ Kunovice během Vánoc Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Kunovice bude od pondělí do neděle uzavřen. Prvním úředním dnem v roce 2015 bude pondělí 5. ledna. Úřední hodiny zůstávají beze změny. Komunální odpad Namísto , bude svoz komunálního odpadu v obci INFO OBCE Usnesení č. 37 Slovo starosty OBSAH (výběr) Zprávy ze školy a školky strana 2 strana 7 strana 10 INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ Jednota Orel Kunovice ROB PŘÍLOHY Cenové oznámení VaK strana 15 strana 17 strana 24 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ uzávěrka dalšího čísla:

2 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení z 37. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 1. října 2014 ZO schvaluje: 37/1 program zasedání 37/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise 37/3 kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene k části pozemku p. č. st. 62 v k.ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č /2014 jako díl a o výměře 2 m 2, k části pozemku p.č. st. 62 v k. ú. Kunovice označeného dle geometrického plánu číslo /2014 jako díl d o výměře 10 m 2 a k části pozemku p.č. 66 v k. ú. Kunovice označeného jaké díl h o výměře 9 m 2 za kupní cenu 945,-- Kč 37/4 kupní smlouvu k prodeji části pozemku p.č. 1967/2 v k. ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č /2014 jako parcela č. 1967/13 o výměře 154 m 2 za kupní cenu 6.930,-- Kč 37/5 darovací smlouvu s Podhostýnským mikroregionem, Masarykovo nám. 137, Bystřice p/h na částku ,-- Kč za účelem výstavby rozhledny na Kelčském Javorníku 37/6 rozpočtové opatření č. 5 ZO pověřuje: 37/7 starostu obce podpisem smluv 37/3-37/5 ZO bere na vědomí: 37/8 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 37/9 informace starosty obce 37/10 připomínky občanů Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 5. listopadu 2014 ZO schvaluje: 1/1 ověřovatele zápisu Mgr. Sylvu Královou a MUDr. Josefa Sehnala, zapisovatelku Libuši Dohnalovou a členy návrhové komise Ing. Tomáše Marečka, Ing. Radka Ochmana a Radovana Perutku 1/2 program ustavujícího zasedání 1/3 zvolení jednoho místostarosty 1/4 v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 1/5 v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

3 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 3 - místostarosta ,-- Kč - předseda výboru nebo komise 1.060,-- Kč - člen výboru 750,-- Kč - člen zastupitelstva bez dalších funkcí 460,-- Kč 1/6 v souladu s 77 odst. 3 písm. b) a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jen za funkci, za niž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna. 1/7 v souladu s 77 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru), bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. ZO zvolilo: 1/8 starostou Ing. Josefa Hašu, bytem Kunovice 179 1/9 místostarostou Ing. Tomáše Marečka, bytem Kunovice 213 1/10 předsedou finančního výboru Mgr. Sylvu Královou a členy finančního výboru Ing. JosefaHrušku a Ing.Radka Ochmana 1/11 předsedou kontrolního výboru Vladimíra Kuchaříka a členy kontrolního výboru Radovana Perutku a MUDr. Josefa Sehnala ZO zřizuje: 1/12 finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné ZO pověřuje: 1/13 finanční výbor k předkládání návrhů rozpočtů obce zastupitelstvu ke schválení 1/14 kontrolní výbor k provádění kontroly vyúčtování finančních příspěvků a dotací z rozpočtu obce ZO bere na vědomí: 1/15 složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce 1/16 informace starosty obce o základních cílech zastupitelstva pro roky /17 další informace starosty obce 1/18 informaci občana obce

4 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 4 Usnesení z 2. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 5. listopadu 2014 ZO schvaluje: 2/1 program zasedání 2/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise 2/3 kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. 1336/8 v k.ú. Kunovice s panem Pavlem Hořákem, bytem U Dráhy 433, Brumov-Bylnice a s paní Markétou Veselou, bytem Zlámanka 26, Kroměříž 2/4 kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. 1336/15 v k.ú. Kunovice s panem Miroslavem Vlkem, bytem Belá 990, Slovenská republika a s paní Janou Holeňovou, bytem J.V. Choráze 304, Hustopeče nad Bečvou 2/5 kupní smlouvu ke koupi a smlouvu o zrušení věcného břemene k části pozemku p. č. st. 62 v k. ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č /2014 jako díl a o výměře 2 m 2, k části pozemku p. č. st. 62 v k. ú. Kunovice označeného dle geometrického plánu číslo /2014 jako díl d o výměře 10 m 2 a k části pozemku p. č. 66 v k. ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č /2014 jaké díl h o výměře 9 m 2 za kupní cenu 945,-- Kč 2/6 provozní řád Cyklostezky Kunovice I. etapa 2/7 smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno na pozemku p. č. 1977/1 v k. ú. Kunovice za účelem umístění a provozování místní komunikace cyklostezky a práva vstupu za účelem prohlídky, kontroly, údržby a případně oprav či odstranění místní komunikace - cyklostezky 2/8 dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě ze dne s firmou H&B Real, a.s., Smetanova 1484, Vsetín 2/9 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem k pozemkům p.č. 1361/2, 1983, 1929/9 a 1929/16 v k.ú. Kunovice za účelem práva zřízení a provozování plynárenského zařízení a práva vstupu a vjezdu na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení 2/10 Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem k pozemkům p. č. 1361/2, 1983, 1929/9 a 1929/16 v k. ú. Kunovice za účelem provedení přeložky STL plynovodu, která je vyvolána realizací stavby Chodník podél silnice II/150 2/11 inventarizační komisi ve složení předsedkyně Mgr. Sylva Králová, členové Vladimír Kuchařík, MUDr. Josef Sehnal, Libuše Dohnalová

5 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 5 ZO pověřuje: 2/12 starostu obce podpisem smluv, body: 2/3-2/5, 2/7-2/10 ZO bere na vědomí: 2/13 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 2/14 informace starosty obce Usnesení z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 16. prosince 2014 ZO schvaluje: 3/1 program zasedání včetně rozšíření programu o bod 3/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise 3/3 kupní smlouvu k prodeji části pozemku p.č. 1336/5 označeného dle geometrického plánu č /2014 ze dne jako parcela č. 1336/22 o výměre 970 m 2 v k.ú. Kunovice s manžely Markem a Gabrielou Palatovými, oba bytem 1. Máje 1156, Rožnov pod Radhoštěm 3/4 účast obce v dražbě, exekuční příkaz č. 103 Ex 36388/09-35 za účelem vydražení spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích p. č. 592, 631, 632, 640/4 a 741/67 v k.ú. Kunovice do výše ,-- Kč 3/5 rozpočet obce na rok /6 Program obnovy vesnice na roky /7 Rozpočtový výhled obce na roky /8 navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Kunovice na rok 2014 o ,-- Kč 3/9 poskytnutí finančního příspěvku SPOZ ve výši 4.500,-- Kč 3/10 poskytnutí finančního příspěvku Charitě Valašské Meziříčí ve výši ,-- Kč 3/11 poskytnutí finančního příspěvku Auxilium, o.p.s. ve výši 8.000,-- Kč 3/12 určeným členem zastupitelstva dle 47 odst. 1 a 4, 51 odst. 1 a 3, 53 odst. 1 a 3, 55 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pana Ing. Josefa Hašu pro spolupráci s úřadem územního plánování Městského úřadu Valašské Meziříčí 3/13 dodavatele zimní údržby v obci Kunovice Marek Kuna, Kunovice 112 a obec Rajnochovice, Rajnochovice 144 pro místní část Polomsko 3/14 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci stavby k projektu Revitalizace veřejného prostranství u školy v obci Kunovice s cenou ,- - Kč 3/15 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k projektu Cyklostezka Kunovice II. etapa s cenou ,-- Kč

6 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 6 3/16 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k projektu Chodník podél silnice II/439-II. etapa s cenou ,-- Kč 3/17 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k projektu Oprava propustku na potoku Komárník před č.p. 211 s cenou ,-- Kč 3/18 předávací protokol k části projektu Cyklostezka Kunovice I. etapa s obcí Podhradní Lhota dle předloženého návrhu 3/19 smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO s firmou Extéria, s.r.o., Hradní 27/37, Ostrava s cenou 7.620,-- Kč bez DPH 3/20 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3/21 rozpočtové opatření č. 6 3/22 poskytnutí finančního příspěvku SDH Kunovice na dorovnání nákladů spojených s miniduatlonem 2014 ve výši ,-- Kč ZO neschvaluje: 3/23 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. 3/24 poskytnutí finančního příspěvku ČSOP, ZO Nový Jičín ZO pověřuje: 3/25 starostu obce podpisem smluv, body: 3/3, 3/9-3/11, 3/13-3/18, 3/20 a 3/22 3/26 starostu obce, aby se jménem obce účastnil dražby č. 103 Ex 36388/09-35 a činil podání do částky ,-- Kč ZO bere na vědomí: 3/27 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 3/28 informace starosty obce 3/29 připomínku občana

7 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 7 Slovo starosty Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dnes dostává první vydání zpravodaje v novém volebním období Nové zastupitelstvo se shodlo na těchto hlavních bodech, které by chtělo realizovat ve volebním období : Rozvoj obce: - Oprava komunikace podél potoka Komárníka včetně zpevnění koryta potoka - Zvětšení průtoku na propustku na potoku Komárník před čp Chodník podél silnice II/439 - Chodník podél silnice II/150 - Prodloužení trasy cyklostezky - Zvětšování výměry obecního lesa - Revitalizace prostoru před železniční stanicí - Stavební obvod Rybníčka II. etapa - Rekonstrukce topení ve škole - Vybudování dětského hřiště - Vybudování víceúčelového hřiště - Řešení problematiky odkanalizování obce - Řešení nevyhovujícího technického stavu vozidel JSDH Kultura, sport: - duatlon, sektání s důchodci, vítání občánků, divadelní představení, dětský den, lampiónový průvod, rozsvícení vánočního stromku Připravované projekty plánované k realizaci na rok 2015 V nadcházejícím roce nebude příliš mnoho možností k čerpání dotačních prostředků, což se odrazí i na počtu realizovaných akcí. V příštím roce bychom chtěli v prostoru za Normálem postavit tři garáže pro uložení a parkování obecní techniky. Dále bychom chtěli provést obnovu fasády na kapli na hřbitově. O dotaci budeme žádat na vybudování dětského hřiště v prostoru, který vznikl po demolici čp. 56, naproti pomníku II. světové války a také na obnovu veřejného prostranství kolem budovy školy. Poslední jmenovaný projekt by byl nejnáročnějším z těch, které plánujeme na příští rok. Obnášel by obnovu oplocení kolem budovy školy, úpravu zpevněných ploch, obnovu veřejné zeleně, opravu kanalizace a uličních vpustí, obnovu obrub podél místní komunikace, obnovu výsadby u kříže pod Kuchaříkovým, výměnu kabelu a sloupu veřejného osvětlení, atd. V případě schválených dotací na tyto projekty bude realizace probíhat během letních prázdnin roku 2015.

8 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 8 V příštím roce chceme zpracovat projektové dokumentace a získat stavební povolení k projektům Cyklostezka Kunovice II. etapa, Chodník podél silnice II/439 II. etapa, Chodník podél silnice II/150, Komunikace k čp. 161, Oprava propustku na potoku Komárník před čp Projekty by tak byly připraveny k realizaci v příštích letech. Dále se budeme věnovat i narovnání majetkových záležitostí, kdy části některých komunikací či chodníků jsou na soukromých pozemcích. Odpady Obecní zastupitelstvo na svém posledním letošním zasedání schválilo aktualizovanou vyhlášku týkající se poplatku za odpady. Asi nejdůležitější zprávou pro občany je, že poplatek zůstává ve výši 330 Kč na jednoho občana či rekreační objekt. Splatnost tohoto poplatku zůstává nezměněna - do V prosinci provedl pan Josef Kuna odvoz a rozmetání části kompostu vzniklého v prostoru hnojiště ve směru na Babice (nejdéle uložené části kompostu). Bohužel se na poli následně ukázalo, co jsou někteří občané schopni přimíchat do zeleného bioodpadu. Rozmetány s ním tak byly igelity, železné díly, plachty, dětské hračky, apod. A tak se obci, i přes její snahu usnadnit občanům likvidaci odpadů jimi produkovaných, toto nedůsledné třídění odpadů vrací jako danajský dar. V příštím roce se proto budeme ještě aktivněji zabývat problematikou odpadů a budou přijata další opatření, která by měla vést ke zvýšení a zkvalitnění množství vytříděného odpadu v naší obci. Výzva spolkům k předložení vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2014, podávání žádostí o příspěvky v roce 2015 Všem spolkům, které letos obdržely finanční příspěvky z obecního rozpočtu, připomínám, že by měly, v souladu se smlouvou o jeho poskytnutí, do předložit obecnímu úřadu vyúčtování příspěvku. Termín pro podávání žádostí o čerpání prostředků z obecního rozpočtu v příštím roce je do Zimní údržba komunikací a chodníků v obci V případě, že bude mít někdo z Vás, občanů, problémy v průběhu zimních měsíců s nedostatečnou údržbou komunikací nebo chodníků v určitých lokalitách, dejte mi prosím vědět. Budu se snažit údržbu naplánovat k Vaší spokojenosti. Veřejné osvětlení Chtěl bych všem občanům připomenout a zároveň je i požádat o to, pokud by zaregistrovali problikávání světel veřejného osvětlení nebo to, že některé světlo nesvítí, aby toto nahlásili na obecní úřad. U těchto svítidel budou vyměněny výbojky.

9 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 9 Závěrem Vám všem, jménem zastupitelstva a také jménem zaměstnanců obce, přeji pohodové prožití vánočních svátků, spoustu dárků pod stromečkem a do nového roku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a radosti. Ing. Josef Haša starosta Volby do zastupitelstva obce Kunovice Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstva obce Kunovice. Zapsaných voličů bylo 517, bylo vydáno 367 obálek a odevzdáno 367 obálek, volební účast dosáhla 70,99 %. Přehledné výsledky voleb uvádí následující tabulka. Kandidátní listina Hlasy Počet číslo název abs. v % mandátů 1 KDU-ČSL , Myslivci , HASIČI KUNOVICE , TOP ,68 3 Za KDU-ČSL byl zvolen Sehnal Josef MUDr. (131 hlasů), náhradníci Sovák Alois (46 hlasů), Hruška Josef (31 hlasů), Federman Bohumil Ing. (16 hlasů), Šnajdr Vojtěch (28 hlasů), Orel Ladislav (36 hlasů), Šnajdr Zdeněk (20 hlasů), Krutílková Tereza (21 hlasů), Foltýn Petr Ing. (24 hlasů). Za Myslivci byli zvoleni Hruška Josef Ing. (103 hlasů), Mareček Petr (94 hlasů),náhradníci Ochman Rudolf (72 hlasů), Pavel Mareček (59 hlasů), Josef Wiesner (37 hlasů), František Staněk (44 hlasů), Orel Miroslav Ing. (67 hlasů), Jiříček Martin (56 hlasů), Hruška Roman (24 hlasů). Za HASIČI KUNOVICE byli zvoleni Mareček Tomáš Ing. (202 hlasů), Kuchařík Vladimír (171 hlasů), Perutka Radovan (101 hlasů), náhradníci Herman Jiří (106 hlasů), Pavlištík Jaroslav (79 hlasů), Gábová Markéta Bc. (74 hlasů), Škařupa Radim (93 hlasů), Doležal Libor (86 hlasů), Hermanová Marie (61 hlasů). Za TOP 09 byli zvoleni Haša Josef Ing. (248 hlasů), Králová Sylva Mgr. (168 hlasů), Ochman Radek Ing. (177 hlasů), náhradníci Kuna Josef (107 hlasů), Dohnal Petr (69 hlasů), Tvrdoň František (58 hlasů), Wiesner Bronislav (80 hlasů), Palát Vlastimil (68 hlasů), Dohnal Pavel (69 hlasů). Ing. Tomáš Mareček místostarosta, zdroj: volby.cz

10 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 10 Zprávy ze školy a školky Drakiáda V sobotu se jako tradičně v Kunovicích konala Drakiáda, která ke každému podzimu patří. Po 14. hodině jsme se s rodiči a dětmi sešli na letišti, kde děti představily své závodní stroje a pokoušely se je dostat do vzduchu. Podařilo se to pouze některým, protože nefoukal vítr. Ale i přesto jsme se mohli kochat přehlídkou draků malých, velkých, ale také doma vyrobených. Rodiče i děti také neváhali a zapojili se do soutěže v navazování dračích ocasů. I malování křídami na betonové ploše letiště mělo úspěch. Na závěr hezky prožitého odpoledne byly děti odměněny účastnickým listem a malou odměnou. Sázení stromků V pátek jsme se s dětmi základní školy a mateřské školy společně vydali k nově vybudované cyklostezce a tam se zúčastnili a pomáhali při sázení švestkové aleje. Děti dostaly možnost vybrat si svůj stromek a ten za pomoci zaměstnanců OÚ zasadily, zalily a byly poučeny o tom, jak se ke stromům, ale i k přírodě mají chovat. Den pro zdraví - projektový den na ZŠ a MŠ Kunovice Životní styl významně ovlivňuje zdraví. Nadváha, obezita a další civilizační choroby se staly velkým problémem současnosti. Dlouhodobým vkladem pro zdraví je zdravé stravování a pravidelná pohybová aktivita, a to zejména v dětství. Třetí listopadová středa na naší škole se od běžného školního dne poněkud lišila. Probíhal totiž projektový den zaměřený právě na zdravé stravování. Ráno se všechny děti sešly společně v jedné třídě. Nejprve jsme si společně popovídali o škodlivosti reklamy, kterou děti znají z televize. Následovala hra zaměřená právě na životní styl děti hledaly mezi svými kamarády ty, co mají rádi zeleninu, jí pravidelně 5x denně, apod.

11 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 11 V průběhu celého dne se děti postupně dozvídaly jednotlivé zásady zdravého stravování a plnily zadané úkoly: zatímco starší děti sestavovaly potravinovou pyramidu, mladší se zamýšlely, které potraviny by měli jíst často a které jen občas. Součástí bylo také posouzení zdravosti a vhodnosti vlastní svačinky. V prakticky zaměřených aktivitách si děti sami navážily doporučené množství ovoce a zeleniny, které by měly každý den sníst, či zjišťovaly obsah cukru a tuku v některých potravinách. Toto množství pak porovnaly s výživovými doporučeními. Děti byly velmi překvapené, jak velké množství cukru za den sní. Projektový den se povedl. Děti jej hodnotily jako zajímavý a přínosný a už se těší na další. A téma, které by si přály? No přece sport! Mgr. Jana Vlčková, učitelka Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu Žáci naší školy se letos zapojili do soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu, kterou pravidelně každým rokem vyhlašuje MěÚ ve Valašském Meziříčí pro všechny základní a mateřské školy ve městě a v přilehlých obcích. V této soutěži jsme získali pro školu 1. místo v kategorii Mikroregion, a to zásluhou Simony Páníkové - žákyně 3. třídy. Její vánoční ozdoba byla vyhodnocena porotou jako nejlepší.

12 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 12 V pátek se Simona zúčastnila slavnostního vyhlášení vítězů soutěže, které se uskutečnilo na náměstí ve Valašském Meziříčí. Všechny vítězné práce i ostatní dětské výtvory budou vystaveny ve vestibulu radnice, kde se stanou součástí vánoční výzdoby města a přispějí k příjemné sváteční atmosféře. Lenka Stavinohová, učitelka ZŠ Rozsvěcení vánočního stromu Rozsvěcení vánočního stromu patří v Kunovicích již k tradicím a tradicí se stalo i vystoupení dětí naší školy při této příležitosti. Sešli jsme se v pátek 5. prosince v podvečer. Program zahájil svým úvodním slovem pan starosta a následně i paní ředitelka. Vystoupení se tentokrát zúčastnili i učitelé naší školy Andrea Mikuláštíková jako zpěvačka a David Cmerek, v roli doprovodného klávesisty. Naši nejmenší si získali opět diváky svým roztomilým vystoupením, děti základní školy potěšily říkankami se zimní tématikou a písničkami. Odměnou jim bylo úspěšné rozsvícení vánočního stromu a toužebně očekávaná návštěva Mikuláše, anděla a čerta. Ten, kdo se nebál, přednesl básničku, kdo měl strach, raději mlčel. Vánočním balíčkem však byly odměněny všechny děti. Andrea Mikuláštíková, učitelka MŠ Pečení perníků Pečení perníčků neodmyslitelně patří k Vánocům, a abychom se i my v mateřské škole vánočně naladili, sešli jsme se ve čtvrtek 11. prosince s rodiči i dětmi v jídelně ZŠ. Při tónech lidových koled jsme upekli pár kousků perníčků a lineckého cukroví. Práce nám šla hezky od ruky a když bylo cukroví upečeno, bylo samozřejmostí zdobení, slepování a ochutnávání. Domů nás provázela vůně perníků a blížících se Vánoc.

13 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 13 Jubilanti v období leden březen let 80. let Bártková Danuše Frýdková Jitka Bartková Ilona 83. let Hradilová Marie Frantová Marie 55. let Hrušková Marie Taichl Zdeněk Taichl Jiří Čada Milan 84. let Kubějová Ludmila 65. let 88. let Herman Jiří 70. let Wiesnerová Anna Stieberová Jaroslava Králová Marie Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte prosím vědět na OÚ.

14 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 14 INFO SPOLKŮ: SDH Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám poděkovat za účast na volbách a také za Vaše hlasy, které jste nám dali a tím vyjádřili Vaši důvěru v naše aktivity v obecním zastupitelstvu. Jménem hasičů Vám slibujeme, že budeme opět rozvíjet naši obec, dodržovat volební program, který jsme si vytyčili, tak aby byla naše obec krásná a dobře se nám zde žilo. Po několikaletém úsilí se nám podařilo zkolaudovat posezení na hřišti, kuchyňky, záchody a vše potřebné k různým akcím. Podařilo se nám odstranit závady a dále chceme tento stánek vylepšovat, abyste zde rádi chodili za zábavou a sportem. Naše výjezdová jednotka zasahovala v poslední době u několika požárů v okolí. Techniku máme zastaralou, a proto budeme usilovat o to, abychom, za využití některého z možných dotačních titulů EU, pořídili techniku novou, s lepšími parametry. Na závěr bych chtěl pozvat všechny členy na výroční schůzi dne Budou probíhat nové volby do naší organizace. Také Vás všechny zvu na tradiční, letos jubilejní 10. hasičský ples, který se bude konat dne ! Hasičskému sportu zdar! Vladimír Kuchařík starosta SDH Milí čtenáři našeho zpravodaje, dovolte nám, abychom několika slovy shrnuli to nejzajímavější z hasičské sezóny 2014 a uplynulého podzimu. Naše dvě soutěžní družstva se zúčastnila soutěží, zařazených do Velké ceny OSH Přerov a Vsetínské hasičské ligy. Našim děvčatům se zpočátku na závodech moc nedařilo. Jejich výsledky byly jak na horské dráze. Nakonec se však ledy prolomily a přišly i světlejší chvíle. Děvčata neminuly ani zranění dlouhodobého charakteru, která vedla k povolání služebně starších žen, které svými výkony předvedly, že do starého železa rozhodně nepatří. Nakonec se děvčata v konečném pořadí Vsetínské ligy umístila na stříbrném druhém místě s celkovým počtem 38 bodů. Ve VC OSH Přerov děvčata skončila na bramborovém čtvrtém místě s počtem bodů 78, kde je od třetího místa dělil pouhý bod. Ani družstvu mužů se nevyhnula pověstná hasičská smůla. Po krásně rozjetém začátku sezóny přišel zvrat a po několika ne zcela vydařených útocích se z předních míst tabulky průběžného pořadí posunuli o několik příček níž. Nakonec se ve VC OSH Přerov z 21 přihlášených mužských družstev umístili na sedmém místě s počtem bodů 99. Vsetínskou hasičskou ligu s celkovým počtem 130 bodů podruhé za sebou vyhráli. Oběma družstvům za vzornou reprezentaci děkujeme. Na podzim jsme také uskutečnili výlet do vinného sklípku. Tento rok jsme se vydali do Hustopeč u Brna do sklípku "U Radů". Tento výlet byl ve stylu mániček - ať už

15 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 15 těch od Hurvínka, tak i těch z let 60. Za tento krásný výlet děkujeme našim dvěma organizátorkám Nikol Perutkové a Vlaďce Kuchaříkové alias Olině a Kamile. Na závěr bychom Vám rádi popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce Bc. Markéta Gábová Kunovická kapela Milí spoluobčané. Kapela Dolbík a jeho šelmy funguje už pár let. První roky jsme hráli spíš jen tak pro sebe a naše příznivce, rodinné příslušníky a kamarády hasiče. V roce 2012 nás pozval OÚ Kunovice, abychom zahráli na Dětském dnu a pak na Duatlonu. Tím se vlastně prolomily ledy. Dosud jsme hráli skoro na všech kulturních a sportovních akcích, které se v Kunovicích odehrávaly, např. Rozsvěcování vánočního stromečku, Zelfest, Setkání s důchodci, Pohárová soutěž, Přechod pěti vrcholů, dále již zmíněný Duatlon a Dětský den. V okolí jsme se objevili na oslavách výročí založení sboru SDH Babice a dvakrát na Břulinfestu v Kelči. Hráli jsme na několika oslavách. Byli jsme pozvaní a několik dalších akcí, ale vzhledem k tomu, že členů kapely je 7, těžko se vždy sejdeme všichni. Věřím, že větší část občanů Kunovic už o nás alespoň trochu ví. Každý člen naší kapely je nějakým způsobem spojen s Kunovicemi (buď zde vyrůstal, nebo tu bydlí většinu svého života nebo sem sahají jeho kořeny). A také se považujeme za hasičskou kapelu, protože nás členové SDH Kunovice podporovali od úplného počátku a jejich přízeň pokračuje doposud. Chtěla bych vyjádřit dík právě hasičům a také Obecnímu úřadu Kunovice za plodnou spolupráci. Věřím, že budeme v tomto a možná i o stupeň lepším naladění pokračovat nadále. Nepovažujeme se za profesionály ani nemáme takové tendence. Hraní nás zkrátka baví a děláme to pro radost. Děkuji za přízeň i všem těm, kteří nás na akcích podpoří tancem, zpěvem a dobrou náladou. Za kapelu s přáním všeho dobrého do nového roku Mgr. Vladimíra Kuchaříková Jednota Orel Kunovice Výtvarná soutěž Kulturní rada Orla vyhlásila letos výtvarnou soutěž s tématem Život v naší farnosti. Také naši nejmladší děti se soutěže zúčastnili. V I. kategorii se umístila Simonka Páníková na prvním místě. GRATULUJEME! Výsledky výtvarné soutěže Život v naší farnosti I. Kategorie 0-9 let 1. místo: Simona Páníková; Kunovice u Valašského Meziříčí 2. místo: Klára Spáčilová; Staré Město

16 zima 2014 ZPRAVODAJ strana místo: Anička Budínská; Strážnice 3. místo: Pavel Mlýnek; Strážnice Turnaj v badmintonu a v bowlingu V neděli odpoledne, jsme se vydali do Sportovního centra ve Valašském Meziříčí, abychom si v nové hale zahráli badminton a pak bowling. Přestože jsme nabídli turnaj všem amatérským zájemcům, soutěžilo nás devět. V kategorii dětí zvítězil Pepa Sehnal a v kategorii dospělých byl nejúspěšnější o. Jan. Všem se turnaj líbil a věříme, že se nás příště sejde více. Adventní koncert Již se stalo tradicí, že se v adventu koná v Kunovicích, v kapli Božského Srdce Páně, adventní koncert. Tak i letos. Druhou neděli adventní ve 14 hodin se kaple naplnila do posledního mísečka domácími i přespolními posluchači. Po úvodních slovech paní dr. Sehnalové předstoupil učitel hudby pan Bubeníček a seznámil nás s pořadím vystupujících dětí. A tak jsme mohli sledovat první nesmělé pokusy začátečníků, pak děti pokročilé a nakonec ty, které už hrají několik let. Všechny jsme odměnili potleskem, aby měly chuť se nadále zdokonalovat. Následovalo vystoupení scholy Dobrého Pastýře pod vedením Zuzky Kundrátové. Zahráli a zazpívali několik opravdu krásných skladeb, a musím říct (a není to jen můj názor), že jsou čím dál lepší. Dlouhý potlesk to jen potvrdil. Každoročně přijedou s panem učitelem Bubeníčkem žáci 3. ročníku kroměřížské Konzervatoře. Také letos předstoupili chlapci a děvčata s houslemi, violami a violoncelly a pod vedením pana učitele hráli překrásné skladby barokních skladatelů. To byl krásný závěr koncertu, strunné nástroje vždy chytnou za srdce. Nakonec ještě poděkování účinkujícím a požehnání otce Jana na cestu a vyšli jsme do pošmourného prosincového počasí. Venku však čekalo všechny pohoštění. Výborné zákusky a koláče a horký, pěkně silný svařák Bylo to krásné zastavení v předvánočním shonu. Tak díky pořadatelům a účinkujícím a krásné Vánoce! Marie Novosadová Poděkování všem pořadatelům a maminkám za napečení zákusků a uvaření výborného svařáku. DĚKUJEME! Tříkrálová sbírka 10. ledna 2015 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního

17 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 17 díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost. Srdečně Vás zveme na akce: 1. leden 2015 Novoroční vycházka 10. leden 2015 Tříkrálová sbírka Bližší informace k jednotlivým akcím budou vyvěšeny na nástěnce. Přejeme překrásné Vánoce Vám i Vašim blízkým! Šťastný, spokojený a úspěšný rok 2015! SK ROB Kunovice V uplynulém dvouletém obchodí byla naše činnost zaměřena na pořádání závodů a účasti na některých z nich. Náš klub je sice malý a ne zrovna známý u spoluobčanů, ale co se týče reprezentace obce na republikové úrovni je známý pojem. V loňském roce jsme spolupořádali mezinárodní závod v Kroměříži a republikové mistrovství ČR kategorie žáků. Účast na mezinárodním závodu Česko-Slovenska, parkového závodu ve Svitavách, kde se rovněž konal krajský přebor Pardubic za účastí závodníků Libereckého a Hradeckého kraje v pásmech 3,5 MHz a 145 Mhz. Slušného umístění v nočním závodě mistrovství české republiky měla Jitka Frýdková, která doběhla na 4. místě a Jan Frýdek na místě 7. V letošním roce také proběhl mezinárodní závod zařazený do národního žebříčku na Rusavě, krajský přebor Pardubického kraje, okresní přebor České Třebové a sdružený okresní přebor Kunovic a Svitav. Největším úspěchem našich členů byla vítězství mistrovství československého závodu na Dušené, který Jan Frýdek vyhrál již třikrát po sobě. I umístění ostatních ve stejných kategoriích bylo do 6. místa. Ocenění zaslouží i Julie Frýdková a Hana Kubějová, obě se umístily na 3 místě v kategorii nejmladších. Průběžně jsme se zúčastňovali akcí jak v obci tak i mimo ni, jako je duatlon, sázení stromků apod. Do budoucna budeme pokračovat v dosavadní činnosti s tím, že se budeme snažit získat mladé členy, kteří mají odvahu závodit v lese a nevysedávat jen u počítačů. V příležitosti závěru roku 2014 přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních, štěstí a zdraví v roce Za SK ROB Kunovice Pavel Frýdek SPOZ Milí občané, máme tu závěr roku a s tím je spojeno hodnocení a bilancování toho, co je za námi. Rovněž i SPOZ takto činí: v letošním roce jsme navštívili 49 občanů, kteří oslavili své životní jubilea a předali jim poukázku na nákup v prodejně Normál, v hodnotě 250,- Kč. Nejstarší občanky jsou: p. Štěpánka Šindelková, které v letošním roce oslavila 94 let, p. Ludmila Horňáková 93 let, která je v penzionu v Bílé

18 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 18 Vodě a p. Růžena Adamcová 92 let. Z mužů je to p. Jaroslav Hruška 92 let, p. Josef Preisler 88 let a p. Miroslav Kuna 85 let v prosinci jsme připravili ve spolupráci s mateřskou školou vítání občánků, kde bylo přivítáno do svazku obce celkem 6 dětí. Rodiče pro své malé ratolesti obdrželi z rukou starosty p. ing. Josefa Haši příspěvek OÚ v hodnotě 2000,-Kč. Pavel Škařupa, Jiří Macháček, Vít Palát, Eliška Formánková, Dorota Hudzieczek, Lucie Uvízlová. v listopadu se uskutečnilo setkání s důchodci v našem místním hostinci. V kulturním programu vystoupily děti z naší základní a mateřské školy. Dále následovalo vystoupení našich hasičů. K tanci a poslechu hráli na akordeon p. Bronislava Lasovská, František Vraj a Bruno Vlček. Vystoupení bylo odměněno potleskem přítomných spoluobčanů. v letošním roce se narodilo celkem 5 dětí - Pavel Škařupa, Jiří Macháček, Vít Palát, Eliška Formánková, Dorota Hudzieczek rozloučili jsme se s: Josefem Zavidčákem, Marií Škařupovou, Marií Kundrátovou a nejstarší občankou Kunovic Františkou Hruškovou Říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Ano, je tomu tak co to však znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy jí více dávají najevo a nestydí se za ní. Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Víme, že není prospěšné, když nad naším hněvem,,zapadá slunce. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní význam. Milí spoluobčané, s přicházejícím vánočním časem a novým rokem Vám chci v této uspěchané době popřát jménem svým a SPOZ, hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu, radost ze života v následujících dnech a po celý nový rok Iva Skýpalová předsedkyně SPOZ Farní rada Program mší sv. a zpovídání v naší farnosti na Vánoce: Sv. zpověď: Loučka :00-16:00+po mši sv. Kunovice :00-17:00+po mši sv. Mše svaté: Půlnoční 22:00

19 zima 2014 ZPRAVODAJ strana Svátek vánoční 08: Svátek vánoční 08: Svaté Rodiny 08: Silvestr 16: Nový rok 08:00 Zpovědi jinde: Valašské Meziříčí Sobota Kelč Sobota MS Podhůří Kunovice Ladovská zima za okny je a srdce jímá bílá nostalgie, to pro letošní rok a bohužel ani pro předešlou zimu neplatí. Nejen pro nás myslivce by byla určitě příjemnější bílá a mrazivější zima, ale nedá se nic dělat. I za tohoto spíše podzimního počasí provádí členové mysliveckého sdružení v honitbě přikrmování zvěře a pravidelnou údržbu krmných zařízení. Dne jsme uspořádali již tradiční hon na zvěř drobnou a zvěř myslivosti škodící. Počasí nám nepřálo a odrazilo se na celkovém počtu účastníků honu. Večer proběhla menší zábava s bohatou tombolou, kde jsme vyhlásili krále honu, popovídali si, i zatancovali. Blíží se Vánoce a my bychom vám všem chtěli popřát krásné svátky, hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce. Pokud se chcete s námi provětrat a protáhnout, jste vítání na Štěpánské vycházce na škodnou dne , sraz je u závory pod Hůrkou v 8:30 hod. Za výbor MS Podhůří Kunovice, o.s Ing. Radek Ochman Myslivecký hospodář

20 zima 2014 ZPRAVODAJ strana 20 Kulturní akce v roce 2015 ( do března) v obci Kunovice Kdy? Co? Kde? Kontakt 1. ledna Novoroční Okolo Kunovic hostinec Na rozcestí Anna Hrušková 10. ledna Tříkrálová sbírka obec Anna Hrušková 17. ledna X. hasičský ples hostinec Na rozcestí SDH Kunovice 7. února XII. Farní ples hostinec Na rozcestí Ivana Skýpalová 15. února Vodění medvěda obec únor Dětský karneval hostinec Na rozcestí ZŠ Kunovice Divadelní představení 15. března Pravda o zkáze hostinec Na rozcestí Titaniku Obec Kunovice Informujeme občany o uzavření stezky prof. Haši v katastru Hůra po dobu konání tradičního Štěpánského honu ( , 8-15 hod.) z důvodu bezpečnosti. (pořádá MS Podhůří Kunovice) TJ SOKOL Kunovice pořádá v sobotu v sále v Hostinci Na rozcestí VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE Začátek tunaje pro děti v 10 hodin Začátek turnaje pro dospělé ve 13 hodin Prezentace dospělých účastníků od 12:15 do 12:45 ; startovné pro dospělé 50,-Kč (děti zdarma) Srdečně zvou pořadatelé (kontakt na tel. čísle )

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 OBEC PODHRADNÍ LHOTA Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 Místo: OÚ Podhradní Lhota Datum: 26.1.2015 Začátek: 18.00 hod. Ukončení: 21:00 hod Zahájení Předsedající: Petr Horáček Přítomni: Erik

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 10. 12. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Věra Doležalová, Lukáš Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Milena Jilgová, Ing. Vladimír

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 4/2014. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 4/2014. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 4/2014 ze zasedání ZO Malotice ze dne 10. 9. 2014 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: Ladislav Jirkovská Radka, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří, Mgr. Klímová

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Josef Zadák, Roman Šimek

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2016

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2016 OBEC PODHRADNÍ LHOTA Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2016 Místo: OÚ Podhradní Lhota Datum: 26.9.2016 Začátek: 18.00 hod. Ukončení: 21:00 hod Zahájení Předsedající: Petr Horáček Přítomni: Bc.

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více