VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012"

Transkript

1 1

2 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen o kráse, sen o růžích. Netuší ještě, že náš hřích probije jeho tělo hřeby, že snášet bude lůzy škleby, pod křížem, tíhou cizích vin bolesti klesat do hlubin. Ten příběh tak neidylický je skutečný. A je biblický. Povznesla síla dobra svět za dva tisíce dvanáct let? Pro naši zlobu, člověče, krev nevinných znovu teče. Pýchy, hloupé nadutosti, nebude v nás nikdy dosti. Dál klaníme se penězům. Svůj velkolepý čníme dům, na slunci místo bez námahy, však pro zloděje, ba i vrahy. Bez skrupulí, bez uzardění se naše city rychle mění. Bezbřehá mocných arogance hlídá si slibné konto v bance, hlas lidí je tu na obtíž. A Ježíš zvedá těžký kříž, nekončí jeho poslání. Zvon vánoční píseň vyzvání: NARODIL SE KRISTUS PÁN, VESELME SE! Zdena Kopáčková Fotografie na titulní straně: 2B. Zimmermann, L. Radilová a M. Bőhm - Sváteční nálada ve Zbýšově

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, opět tu máme konec roku a s ním čas bilancování naší letošní práce. Kromě každodenních všedních povinností, týkajících se provozu města, jsme zajišťovali investiční akce, které jsou samozřejmě více sledovány veřejností, protože jsou také více vidět. V květnu letošního roku jsme konečně započali s rekonstrukcí čistírny odpadních vod a tato investice zásadně ovlivnila rozpočet města v tomto roce a ještě více se projeví v příštím roce, protože letos byla prostavěna třetina nákladů stavby, podstatně větší část fi nančních prostředků bude tedy třeba investovat v nadcházejícím roce. Předpokládaný termín dokončení stavby je a ČOV by po té měla zahájit zkušební provoz. Zatím se daří zvládat fi nancování akce bez problémů a věříme, že tomu tak bude po celou dobu výstavby. V areálu bývalého Svazarmu byl vybudován nový sběrný dvůr, který je již v provozu. Pokračovala rekonstrukce chodníků a to na ulici J. A. Komenského k základní škole, nově byly opraveny vstupy do domů č. p. 413, 414, 415, na Školní ulici a v sídlišti pod stadionem. Na hřbitově byla dokončena další část kolumbária. Byla odstraněna budova na pozemku vedle Rapantových na Masarykově ulici, která tento prostor příliš nekrášlila. Bylo započato s řešením havarijního stavu kanalizačního potrubí ze čtvrti Sička. V budově zdravotního střediska byla vyměněna část oken, s výměnou oken se pokračovalo i v objektu radnice. Rekonstrukcemi a opravami trvale prochází i bytový fond města. S využitím dotace MK byla opravena další část technické památky - těžní věže dolu Simson. Město převzalo od Jihomoravského kraje bezúplatně do vlastnictví a správy bývalý Penzion pro důchodce na Majrově 636 a od 1. července ho provozuje jako bytový dům pro seniory. Tato budova si v nejbližší době rovněž vyžádá fi nanční prostředky na opravy, rekonstrukci a zvýšení její ubytovací kapacity. Jsem si vědom toho, že v některých částech města zůstáváme občanům, co se investic týče, stále dlužni, ale s ohledem na spolufi nancování ČOV je třeba prostředky vynakládat velmi uvážlivě a udržet stávající fi nanční rezervu. V současné době zatím nedokáži specifi kovat investiční akce, které by mělo město realizovat v roce Dosud není schválen rozpočet a při vývoji současné ekonomické situace v Evropě i v ČR je těžké odhadnout, jakými prostředky bude město disponovat. O výsledku projednání rozpočtu a záměrech obce Vás budeme samozřejmě informovat. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné vánoční svátky a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemné tolerance. Vratislav Široký, starosta města POZVÁNÍ Vedení města zve všechny občany na tradiční Vánoční koncert duchovní hudby. V neděli 30. prosince v 17 hodin vystoupí v kostele sv. Martina Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce. Přivítání nového roku ohňostrojem a malým občerstvením se koná dne 1. ledna 2013 v 17 hodin v parku před radnicí. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 9. schůze Rady města Zbýšova písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až říjen a o zůstatku fi nančních prostředků na účtech města k , který činí ,03 Kč informaci starosty o realizaci a přípravě investičních akcí města a o výsledku výběrového řízení na dodavatele mechanizace pro čištění města doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci starosty o výsledku jednání VH Honebního společenstva Zbýšov dne informaci starosty o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města Zbýšova za období 1-9/2012, provedeného KÚ JmK doporučila DRO č. 4/2012 ke schválení ZM projednala a schválila program 9. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne návrh Rozpočtu města Zbýšova na rok 2013 k projednání v ZM Plán schůzí Rady města Zbýšova a zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2013 záměr pronájmu nebytových prostor v suterénu nájemního domu pro seniory na Majrově 636 o velikosti 2 x 24 m 2 a 20 m 2 schválila realizaci stavby Oprava kanalizace čtvrť Sička, která řeší havarijní situaci v odvádění splaškových vod z této čtvrti dodavatele akce - Stavební a obchodní fi rmu Miloš Ryšavý, Vémyslice, s. r. o. uzavření související Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kanalizačního potrubí na parcele č. p. 721 a 707/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v majetku soukromé osoby a výši jednorázové úplaty darovací smlouvu mezi Městem Zbýšovem a ČEZ, a. s., na základě které obdrží TJ Baník Zbýšov dvě bezpečnostní fotbalové branky uzavření smlouvy mezi Městem Zbýšovem a KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka, o svozu a likvidaci komunálního odpadu na rok ceny služeb zůstávají v úrovni, platné v letošním roce rozhodla o poskytnutí, resp. neposkytnutí VFP žadatelům 4

5 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů z 8/2012 zasedání ZM informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až říjen 2012 a o zůstatku fi nančních prostředků města informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města termín konání a program VH SVaK Zbýšov Zakřany dne informaci o stavu správního řízení, vedeného MěÚ Zbýšov na základě žádosti společnosti T-Mobile o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby základnové stanice radiotelefonní sítě GSM T-Mobile povinnost provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova k a zapojení členů ZM do IK Plán kulturních akcí Městského kulturního centra Zbýšov na rok 2013 termíny kulturních akcí města v závěru roku Zbýšovský kos Vánoční koncert a na začátku r Novoroční ohňostroj informaci o umístění propagačního spotu Vítejte ve Zbýšově na III. místě na 19. Národním filmovém festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM v kategorii reklamních spotů a poděkování jeho autora pana Kamila Horkého za podporu při propagaci města informaci o výsledku jednání školské rady informaci o oslavách 50. výročí otevření budovy MŠ na Školní ulici schválilo program 9. zasedání ZM výběr dodavatele mechanizace pořízené v rámci výběrového řízení s názvem Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově dle protokolu z otevírání obálek ze dne dodavatelem bude fi rma Agro Trnava s. r. o. projednalo a schválilo DRO č. 4/2012 Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2013, který počítá s příjmy ve výši Kč, s výdaji Kč, defi cit by činil Kč odkoupení parcely č.1542/8 o výměře 8 m 2 u stadionu a parcely č. 983 o výměře 283 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za cenu Kč od s. p. DIA- MO Dolní Rožínka v rámci majetkoprávního vypořádání parcel, které jsou zabrány buď odvalem na Sičce nebo zabrány areálem stadionu TJ Baník Zbýšov prodej a prodejní cenu pozemku parc. č. 1598/58 o výměře 22 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, kupující manž. B., Zbýšov, cena Kč 5

6 prodej a prodejní cenu obecních pozemků na Dolině parc. č. 1019/3 o výměře 349 m 2 a 1019/4 o výměře 260 m 2, oba v k. ú. Zbýšov u Oslavan kupující P. K., Zbýšov, prodejní cena 20 Kč/m 2 odkoupení pozemků parc. č. 1018/7 o výměře 99 m 2 a 1618/19 o výměře 306 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, t. j. celkem 405 m 2 za cenu 20 Kč/m 2 od P. K.do majetku města pověřilo starostu jednáním o podmínkách Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kanalizačního potrubí na parcelách č. 721 a 707/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan vyjádřilo souhlas se zapojením Města Zbýšova do procesu komunitního plánování, který bude probíhat v obcích správního obvodu MěÚ Rosice v roce Výsledkem tohoto procesu bude zpracování a schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (Komunitního plánu) pro roky doplnilo usnesení 6/7/12/ZM ze dne takto: Město Zbýšov souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o. s. USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů, které vyplynuly z jednání 10. Rady města Zbýšova informaci o stavu realizovaných investičních akcí Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013 informaci o stavu vyřizování přidělení fi nančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání žadatelů informaci starosty o hospodaření KTS Ekologie Zastávka s. r. o. za 1-9/ 2012 poskytnutí ředitelského volna žákům Základní školy, p. o., Zbýšov, ve dnech 3. a 4.1. projednala a schválila program 10. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne nájemní smlouvy na pronájem tří nebytových prostor v objektu nájemního domu pro seniory Majrov 636 (na parc. č. 1528/2) v k. ú. Zbýšov u Oslavan 6

7 Plány účetních odpisů příspěvkových organizací města ZŠ a MŠ, na rok 2013 poskytnutí VFP oddílu malé kopané na tradiční Maškarní karneval na ledě projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení DRO č. 5/2012 a doporučila ZM ke schválení Rozpočet města Zbýšova na rok 2013 a doporučila ZM ke schválení Změnu č. I Územního plánu Zbýšova Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Vánoce plné radosti, pokory a lásky, v novém roce pevné zdraví, hodně spokojenosti a splněných přání přejí čtenářům zaměstnanci MěÚ Zbýšov a redakce Ozvěny 7

8 Za panem Ladislavem Markem Ve středu 12. prosince se konala valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Zbýšov Zakřany, která byla příležitostí vzpomenout zakladatele tohoto dobrovolného svazku obcí, bývalého dlouholetého starosty sousedních Zakřan, přítele a kamaráda mnohých z nás, pana Ladislava Marka, který zemřel náhle dne 28. října. Jak to tehdy bylo? V době vzniku našeho svazku, v době překotných privatizačních nápadů osvícenců a všeználků, nebylo jednoduché odhalit všechny záměry skrytých podvodných jednání, která nás náhle obklopila při řešení problematiky hospodaření s vodou v nových podmínkách. Bývalým provozovatelem dodávky vody v našem městě i širokém okolí byl do roku 1993 s. p. JMVAK (Jihomoravské vodovody a kanalizace, státní podnik), který se transformoval na VaK s. r. o. s fi nančním zázemím francouzské společnosti, přičemž byla proklamována velká výhoda takových vazeb na zahraniční investory. Situace s dodávkou pitné vody nebyla ve Zbýšově po desetiletí růžová. Přesto, že tu byly zdroje vlastní dobré vody, některé naše čtvrti jí měly trvale nedostatek, dodávka byla omezována a někde, hlavně v letních měsících, nebyla vůbec. Jistě si pamatujete, že se nesmělo ani zalévat v zahrádkách a byla i jiná omezení a stálé problémy. V té době jsme začali přemýšlet o hospodaření s vodou ve vlastní režii. Objevil se ale problém, který měl náš záměr znemožnit. Město samo nemohlo při tehdy platné legislativě vodní díla zprivatizovat a hospodařit s nimi. Tehdy jsem se sešel s Láďou Markem jako starostou Zakřan s myšlenkou, že založíme svazek obcí, který by nakládání s pitnou vodou umožnil. Obec Zakřany měla tehdy rovněž v této oblasti letité problémy. Díky vstřícnému jednání právě Ládi Marka jsme mohli dobrovolný svazek obcí Zbýšova a Zakřan nakonec založit. Začátky naší činnosti nebyly jednoduché když se o naší myšlence dozvěděli dosavadní provozovatelé, dělali všechno pro to, aby náš plán zhatili. To, že nám třeba jedné temné noci odvezli ze skladu vodárny u čistírny odpadních vod na Dolině všechno, co s provozem souviselo, připomínám jen na dokreslení oné divoké privatizace. Pak už jsme měli provoz ve vlastních rukou a snažili jsme se, aby ta změna měla smysl a pocítili ji naši občané. Spolupráce s Láďou Markem, který pak byl mnoho let místopředsedou Svazku, byla konstruktivní a hlavně přátelská. Díky tomu všemu můžeme konstatovat, že naše voda je od doby založení DSO jedna z nejlevněji prodávaných v celé republice, i když se její cena musela od té doby několikrát zvýšit, aby se zohlednily zvýšené náklady vstupů (hlavně elektrické energie, poplatky a daně), které nemůžeme ovlivnit. Nejen v souvislosti s našim Svazkem vodovodů a kanalizací Zbýšov Zakřany budeme na pana Ladislava Marka s úctou a vděčností stále vzpomínat. 8 Ing. Jaroslav Křístel

9 Vlastivědný spolek Rosicko Oslavanska, oblast Zbýšov Díky neutuchající činorodosti a obětavému pracovnímu nasazení pana Karla Novotného se během léta a podzimu podařilo pokročit v práci na cihelně a na úpravě jejího okolí. Vydatně a nezištně s ním spolupracovali pánové Lumír liška, Kamil Novotný, Stanislav Novotný, Jaroslav Tůma, Zdeněk Pokorný, Vlastimil Bříza, Vladimír Hájek, Pavel Žaža. Jakou práci odvedli: pro pěší i cyklisty upravili malý jižní okruh s šesti rozcestníky (viz foto), pod pecí cihelny vyzdili rošty, v průčelí zapravili kameny, dřevěné kryté posezení na loučce olemovali betonovými obrubníky. V bezprostředním okolí cihelny vysázeli 25 stromků jedle douglasky jako malý lesopark. U lávky přes Neslovický potok vysadili osm jehličnanů a dvě břízy. Turista, který navštíví Barboru, cihelnu nebo soutok potoků, si může přečíst na panelech zajímavou historii těchto míst. Umělohmotné panely si vyžádaly nemalou práci na textech, tisku, osazení do stojanů, zabudování do země. Zasloužili se i o to, že nad hájenkou si mohou občané nebo turisté odpočinout na nově vybudovaných lavičkách pod přístřeškem. Je odtud půvabný rozhled na jižní část našeho kraje, velmi často až na Pálavské kopce. 9

10 Pokrývač pan Jiří Havlát cihelnu odborně zastřešil. Přední přístřešek byl pokryt starou křidlicí, aby se zachoval dobový ráz. Pan Stanislav Hort obstaral klempířské práce. Občané mají možnost koupit dřevo na topení také z pozemku Barbora. Odvezou si domů velké kusy. Klestí a drobný odpad nechají na místě, dokonce na samé cestě pro pěší a cyklisty. Snad z pohodlí, nezájmu o pořádek v přírodě, nechávají za sebou prostor nelahodící oku. Za ně očistnou práci o sobotách dělají někteří muži jmenovaní na počátku textu. Výčet splněných úkolů je stručný, představuje však mnoho hodin práce, odříkání se pohodlí, protože ne vždy byly v terénu ideální podmínky. Proto všem, kteří se jakkoliv podíleli na úspěšné přípravě, vlastní realizaci či fi nančním zajištění, upřímně děkujeme. Za Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, oblast Zbýšov Jiřina Rausová 10

11 RNDr. Lubomír Malý, nedožité 80. narozeniny ( ) Dne 14. ledna 2013 by se dožil osmdesáti let RNDr. Lubomír Malý, bývalý hlavní geolog Rosických uhelných dolů, jeden ze zakládajících členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. RNDr. Lubomír Malý spojil celý svůj aktivní život s rosicko-oslavanským revírem. Vystudoval odbornou geologii na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, kde měl štěstí na vynikající profesory. Osudový vliv na Luboše Malého měl profesor Ing. Josef Vegsö, tehdejší centrální ředitel Rosických uhelných dolů, který vyučoval na Masarykově univerzitě a později na Vysoké škole báňské v Košicích. Právě u profesora Vegsöho se Luboš Malý jako jediný student z ročníku přihlásil, že má zájem o práci v Rosických uhelných dolech. Tak začala jeho životní dráha spojená s rosicko-oslavanským uhelným revírem. Po celou dobu studií na universitě dojížděl dvakrát týdně na ředitelství dolů, kde se především seznamoval s mapovou důlní dokumentací, ale také v uhelném revíru prováděl terénní průzkum. V roce 1955, kdy nastoupil na podnikovém ředitelství RUD do funkce geologa, byl k plnění úkolů dobře připraven. V báňském provozu pak řešil řadu problémů ložiskové geologie, počínaje geologickým mapováním, řízením průzkumných prací a řešil problematiku otvírky ložiska, dobývání a nakonec ukončení těžby černého uhlí v našem revíru. RNDr. Lubomír Malý od roku 1956 externě vyučoval na katedře geologických věd přírodovědecké fakulty UJEP Brno. Zde vyučoval Základy hornictví, Geologii uhelných ložisek, Oceňování ložisek a výpočet uhelných zásob, Vrtnou techniku, realizoval odborné a geologické kursy důlního mapování, učil také na průmyslové škole hornické v Zastávce u Brna. Vedl práce celkem 24 absolventů VŠB Ostrava, UJEP Brno ad. Byl organizátorem řady dvoudenních geologických konferencí na téma Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách s celorepublikovou působností, konaných od roku 1979, z nichž v pořadí šestá se konala v roce 2003 v Oslavanech. Zúčastnilo se jí 37 odborníků z celé republiky a byla vysoce hodnocena. Součástí konferencí byly exkurze do terénu revíru, které měl pan doktor vždy velice pečlivě připraveny. Na oslavanskou konferenci měla navazovat další, která měla celý cyklus konferencí ukončit. Měla především zhodnotit průběh následné likvidace pozůstatků těžby v revíru, dopad těžby a problematiku likvidace nezasypaných šachet Jindřich II a Kukla. Bohužel v době příprav, v plné aktivní činnosti, dne 9. listopadu 2006 ve věku 73 let pan doktor Lubomír Malý zemřel. Doktoru Malému byla udělena řada ocenění. Obdržel čestné členství v České geologické společnosti a mezi nejvyšší ocenění patří Krajská cena Řehoře Mendla, udělená kolektivu akademika Štelcla, jehož byl členem a následně pak státní cena za vědecké objasnění hlubinné stavby východního okraje Českého masívu a jeho nerostného potenciálu. 11

12 V roce 2003 byla vedením města Oslavany a Vlastivědného spolku R-O uspořádaná na radnici Oslavan malá komorní slavnost na počest 70. narozenin pana doktora Malého, kde mu starostové města Oslavan a Zbýšova poděkovali a vyslovili uznání za jeho celoživotní práci ve prospěch našeho regionu a obou měst. Až do posledních dní pan doktor Lubomír Malý přes své velké zdravotní potíže stále veřejně pracoval, dojížděl vlakem z Brna do Oslavan na zasedání představenstva a spolku. Vlastivědný spolek, především sekce hornická, pociťuje odchodem pana Lubomíra Malého stále velkou ztrátu. Ztratili jsme odborného poradce, který udržoval široké kontakty s odbornou veřejností, zasvěceného znalce geologických a montánních poměrů rosicko-oslavanské uhelné pánve. Zanechal nám zde však odkaz v téměř stovce odborných statí, článků a studií. Pana dr. Lubomíra Malého nám připomíná i naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy, která byla pod jeho vedením vybudovaná na levém břehu řeky Oslavy v Oslavanech na Zaklášteří. Jarmila Plchová Co nového v knihovně Tááák velká knihovna a hezká, no tady jsem nebyl(a) snad sto let. Tak takováto slova jsme mohli slyšet od návštěvníků, kteří přišli trošku postrašit své ratolesti. V říjnu proběhla ve spolupráci s MKC výstava strašidel a nějaká zbyla i na knihovnu. Do těchto prostor právě nakoukli i ti, kteří pouze vědí, že nějaká knihovna ve Zbýšově stojí. A ejhle! Některým, zvlášť dětem, se v knihovně tak zalíbilo, že nyní už mají své průkazky a své oblíbené hrdiny si vybírají právě zde. Dobrá čokoláda, stejně jako dobré víno, je smyslový požitek, který si zaslouží být vychutnáván pomalu se zavřenýma očima. A právě tímto Uměním Degustace Čokolády jsme si zpříjemnili úterní listopadový podvečer, kterým nás provedl odborník přes čokolády pan Hanzálek. Kakaové boby, hořká, mléčná, lískooříšková, karamelová, nugátová. Chuťové pohárky měly co dělat.a což teprve taková Menakao hořká s trojicí Madagaskarských pepřů, nebo s mořskou solí. Ani by jeden nevěřil. A jak už je to se vším, každému chutnalo něco jiného, ale na jednom jsme se shodli všichni. Po takové sladké tečce by bylo dobré několikrát projít svižným krokem Zbýšov. V úterý19. února 2013 v hodin si opět trošku zacestujeme. Naši knihovnu navštíví pan Jiří Mára s rodinou a tentokrát se podíváme do Austrálie. Mezi oblíbené autory, zejména pro ženy, patří i spisovatelka paní Věra Řeháčková, která bude našim hostem v úterý 5. března 2013 v hodin. Děkuji všem čtenářům, kteří zůstávají věrni knihám a knihovně. Blíží se čas Vánoc a většinou v tuhle dobu myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Je to doba emocí, pocitů pocit, který jindy není. Užijte si tyto kouzelné dny v klidu a příští rok ať se Vám vydaří. Hodně zdraví a štěstí. A co je štěstí? Muška jenom zlatá? A kde štěstí hledat? Když ho najdete buďte opatrní, bývá křehké, stejně jako zdraví. Stačí se pozastavit nad pár citáty 12

13 Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. Jan Werich Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Montegazza Štěstí nacházíme především ve zdraví. Heber Doust Curtis Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se i láme. Publilius Syrus Lenka Svobodová vedoucí Městské knihovny Zbýšov Městské kulturní centrum informuje Chumelí se chumelí, nejlíp je nám v posteli. Netuším, jestli už tuto rýmovačku někdy někdo zautorizoval, ale napadla mne právě při pohledu z okna. Dlouhá léta si nepamatuji, aby začátkem prosince takto sněžilo a přes den příjemně svítilo sluníčko. Nádherné zimní dny a na nedělní procházce potkáte sotva pár lidiček. Nejspíš všichni raději tráví čas v teple domova u televize nebo v horším případě v některém nákupním centru, čemuž věřím víc. V čase Vánoc by měli mít lidé k sobě blíž, měli by si pomáhat a měli by si život trošku ulehčovat, ne úmyslně komplikovat. My jsme taky pomohli. A ne jednou. Před dvěma měsíci vznikl nápad obdarovat co nejvíce dětí v dětských domovech, Klokánku apod. a vyhlásili jsme akci Všichni sbíráme Kinder. Probíhala od do a úspěšně jsme nashromáždili 532 kusů čokoládových vajíček Kinder. Do této akce se zapojili občané Zbýšova, DDM Oslavany, žáci ZŠ Němčice, ZŠ Nová Ves a občané Letkovic. Bedýnky s vajíčky udělaly radost dětem v dětském domově v Ivančicích, v Náměšti, v brněnském Klokánku a azylovém domě pro matky s dětmi Na počátku v Brně. Všem dárcům moc děkujeme a věřím, že příští sběr třeba znovu Kinder vajíček bude úspěšnější, že se občané v našem městě zapojí více a nebudou tak lhostejní, jak se ukázalo. S dětmi a personálem Dětského domova v Ivančicích spolupracujeme více. Málokdo totiž ví, že v objektu, kde je MŠ a ZŠ pro neslyšící, je také od roku 2004 v provozu dětský domov, kde je trvale umístěno dvanáct dětí, které mají sluchovou vadu, či jiné postižení a proto je těžké najít pro ně vhodnou rodinu. Nikdo je nechce, nikoho nemají a jsou vděční za všechno, třeba jen za pouhou návštěvu, protože mají pocit, že na nich někomu záleží. Nemusela jsem dlouho přemýšlet, jak jim pomoci, proto vznikl nápad s těmi vajíčky a věřte mi, že z vajíček i připravených mikulášských balíčků měly děti obrovskou radost. Pokud něco takového osobně zažijete, zaručeně Vám to dobije baterky tak, že už Vás nic nerozhodí a žene Vás to dál. Děti nám namalovaly obrázky se svými přáníčky pro Ježíška a my se jim je pokusíme splnit. Na vánočním stromečku v chodbě MKC byla rozvěšena jejich 13

14 přáníčka a návštěvníci MKC si je mohli vzít a splnit je. Moc mě potěšilo, že během jednoho týdne nezůstala na stromečku jediná obálka a našlo se tolik milých lidí, kteří nejsou lhostejní a rádi obdarují anonymně i někoho jiného, dá se říct cizího. A ten někdo jiný na to opravdu čeká a těší se, že zbýšovský Ježíšek přece jen existuje. Dětí je pouze dvanáct a na mnohé se přáníčko nedostalo, ale pokud byste chtěli něčím přispět, budeme vděční za jakkoukoliv pomoc, byť jen knížku, CD, puzzle, zkrátka hračky, kterých naše děti mají víc než dost. Samozřejmě ale nepřijímáme věci, kterých se doma chcete zbavit. Dárky osobně předáme 20. prosince a v příštím čísle Ozvěny Vás budeme informovat, jakou radost dětem udělaly. No a vidíte, kam jsme se to dostali od kultury? Není zkrátka nad příjemné setkávání a pobavení. Chápu, že ne vždycky je nálada, ale jistě si z naší rozmanité nabídky v příštím roce vyberete a někde se potkáme. Přehled akcí na 1. čtvrtletí 2013: Novoroční ohňostroj v 17 hodin v parku před MěÚ Novoroční posezení s orientálním tancem Hornický dům Kouzelný maškarní karneval pro děti v 15 hodin v sále Hornického domu Společenský ples města a školy ve 20 hodin v sále Hornického domu, hraje skupina Proměny Malé posezení s hudbou k MDŽ v 18 hodin v sále MKC Vystoupení Dády Patrasové pro děti v 15 hodin v kině Horník Vystoupení Vladimíra Hrona OneManShow v 19 hodin v kině Horník Beseda s novinářem Josefem Klímou nejen o Kajinkovi v 18 hodin v sále MKC Dále budeme pokračovat ve volnočasových aktivitách, oblíbených tvořivých kurzech a připravujeme opět malá divadýlka pro děti. Pokud hledáte tip na vánoční dárek, předprodej vstupenek na zmíněná vystoupení jsme již zahájili. Na konci bývá dobrým zvykem děkovat, přát a podobně - ani letos tomu nebude jinak. Nebudu vzpomínat všechna jména, určitě bych se do toho pěkně zamotala, ale musím zmínit pana Petra Boučka, jehož spolehlivost a opora je pro mne mnohdy moc důležitá a paní Moniku Vejvodovou, která nám některé z akcí zachytila fotoaparátem. Podílela se i na focení kalendáře Mikroregionu Kahan, který jsme dostali do schránek. Zmíním místní Sbor dobrovolných hasičů, v němž se najdou ochotní členové a nenechají mě v tom samotnou. Doufám, že ti, které jsem nevyjmenovala přímo, nebudou naštvaní a že moc dobře vědí, že jsem jim vděčná! Samozřejmě děkuji za podporu a vstřícnost vedení města, protože i kultura je pro každou obec velmi důležitá a je součástí jejího života, i když výsledek je znát třeba až za delší dobu. Zdraví, láska a skromnost jsou tou nejúžasnější kombinací ctností pro život. Uvědomme si, že nemůžeme mít všichni všechno, ale buďme vděčni i za málo - třeba jen za to, že máme kolem sebe ty nejbližší. Nebuďme na sebe zlí, nezáviďme si, nehádejme se, mohli bychom toho později litovat. Všem přeji krásné Vánoce, pevné zdraví a pokoj lidem dobré vůle! Za Městské kulturní centrum Martina Švancarová 14

15 V prostorách MKC úspěšně funguje dopolední dětský klub bez maminek Klubíčko Při akci Všichni sbíráme Kinder jsme shromáždili 532 kusy čokoládových vajíček pro děti z dětských domovů Tradicí je již i mikulášský podvečer s nadílkou v parku před radnicí (strašidelní čerti jsou na černobílé fotografi i bohužel málo zřetelní) Odpolední tvořeníčko s mámou - výroba permoníka do školky 15

16 ZBÝŠOVSKÝ KOS 2012 Letošní fi nále pěvecké soutěže Zbýšovský kos se uskutečnilo v neděli , tedy o týden dříve, než nám začal Advent. Atmosféru netřeba popisovat, nervozita soutěžících i napětí v sále by se dalo krájet. Moderátor akce Pavel Štěpánek nejdříve přivítal a představil pětičlennou porotu, kterou tvořili: Mgr. R. Malý, J. Dobrovolná, R. Anderle, Mgr. V. Richterová, V. Široký, a tím pro ně začal nelehký úkol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, tradičně soutěž zahájili předškoláci z mateřské školy Pokorná Magdaléna, Matejová Marie, Havlíčková Markéta, Pokorná Ivana, Malcová Natálie, Procházka Jonáš, Kotačka Matěj. Vítězkou této kategorie se za velkého potlesku stala Anna Jurníčková s písní Ej, padá, padá rosenka. 16 Ve druhé kategorii třída soutěžilo 7 zpěváků: Pokorná Barbora 1. místo Oswaldová Alžběta Vodičková Monika 2. místo Šoltésová Lenka Oswaldová Anna 3. místo Hájek David Vítová Eliška Ve třetí kategorii třída už jde do tuhého, neboť ve věkově vyšších kategoriích není o výborné zpěváky nikdy nouze a mnozí berou vystoupení velmi zodpověďně: Vališová Tereza 1. místo Bojanovská Klára, Zeidlerová Veronika Šoltésová Lucie 2. místo Leszczynski Jiří Šrajtlová Dorota 3. místo Ondráčková Sára V nejstarší kategorii 7. 9.tř. už se soutěžící snaží zaujmout nejen svým zpěvem, ale i tancem, výběrem oblečení, zkrátka svou image. Boje o Zbýšovského kosa v této kategorii se zúčastnili: Štossová Lucie 1. místo Marek Pokorný Špičková Sabina 2. místo Kloučková Kristýna Čejková Jana 3. místo Procházková Anna Absolutním vítězem letošního 15. ročníku se stal Marek Pokorný s písní Hej, pane diskžokej. Musím podotknout, že v přestávkách nás příjemně hudebně naladili žáci hudební školy ze Slavkova u Brna, jejichž učitelem je pan A.Vodička. Neobvyklou atmosféru dodaly světelné a kouřové efekty pana Karla Vodičky, který celé odpoledne také zvučil. Samozřejmě velké díky za ochotu a trpělivost patří všem organizátorům a sponzorům tohoto svátečního odpoledne, zejména panu Jiřímu Leszczynskému, který s dětmi písně nacvičil a zajistil hudební doprovod a panu Tomáši Ludvovi, který vznesl před 15 lety myšlenku o znovuobnovení Zbýšovského kosa a stal se jeho nedílnou součástí. Organizátoři by rádi na jaře zorganizovali pokračování této pěvecké soutěže pro věkovou hranici nad 15 let bez omezení. Proto vyzýváme všechny zájemce, kteří se nestydí ukázat svůj pěvecký talent, aby se přihlásili do konce ledna 2013 u pana Leszczynského, pana Ludvy nebo v kanceláří MKC Zbýšov. Soutěž se uskuteční jen v případě dostatečného zájmu! Martina Švancarová

17 Společenská kronika Vzpomínka Dne 15. ledna 2013 uplyne smutných 5 roků od úmrtí pana Jiřího Stuchlíka. S láskou stále vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami. Dne 22. února 2013 si připomeneme páté výročí úmrtí slečny Nikoly Pakostové. S bolestí a láskou stále vzpomínají rodiče a sourozenci. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dne 3. ledna 2013 uplynou dva roky od úmrtí paní Anny Juračkové S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Před dvěma roky, 6. prosince 2010, zemřela paní Blanka Říhová. Stále vzpomínají spoluobčané z Doliny. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni s námi. 17

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Z á p i s. z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 12 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 29. 11. 2010 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více