VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012"

Transkript

1 1

2 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen o kráse, sen o růžích. Netuší ještě, že náš hřích probije jeho tělo hřeby, že snášet bude lůzy škleby, pod křížem, tíhou cizích vin bolesti klesat do hlubin. Ten příběh tak neidylický je skutečný. A je biblický. Povznesla síla dobra svět za dva tisíce dvanáct let? Pro naši zlobu, člověče, krev nevinných znovu teče. Pýchy, hloupé nadutosti, nebude v nás nikdy dosti. Dál klaníme se penězům. Svůj velkolepý čníme dům, na slunci místo bez námahy, však pro zloděje, ba i vrahy. Bez skrupulí, bez uzardění se naše city rychle mění. Bezbřehá mocných arogance hlídá si slibné konto v bance, hlas lidí je tu na obtíž. A Ježíš zvedá těžký kříž, nekončí jeho poslání. Zvon vánoční píseň vyzvání: NARODIL SE KRISTUS PÁN, VESELME SE! Zdena Kopáčková Fotografie na titulní straně: 2B. Zimmermann, L. Radilová a M. Bőhm - Sváteční nálada ve Zbýšově

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, opět tu máme konec roku a s ním čas bilancování naší letošní práce. Kromě každodenních všedních povinností, týkajících se provozu města, jsme zajišťovali investiční akce, které jsou samozřejmě více sledovány veřejností, protože jsou také více vidět. V květnu letošního roku jsme konečně započali s rekonstrukcí čistírny odpadních vod a tato investice zásadně ovlivnila rozpočet města v tomto roce a ještě více se projeví v příštím roce, protože letos byla prostavěna třetina nákladů stavby, podstatně větší část fi nančních prostředků bude tedy třeba investovat v nadcházejícím roce. Předpokládaný termín dokončení stavby je a ČOV by po té měla zahájit zkušební provoz. Zatím se daří zvládat fi nancování akce bez problémů a věříme, že tomu tak bude po celou dobu výstavby. V areálu bývalého Svazarmu byl vybudován nový sběrný dvůr, který je již v provozu. Pokračovala rekonstrukce chodníků a to na ulici J. A. Komenského k základní škole, nově byly opraveny vstupy do domů č. p. 413, 414, 415, na Školní ulici a v sídlišti pod stadionem. Na hřbitově byla dokončena další část kolumbária. Byla odstraněna budova na pozemku vedle Rapantových na Masarykově ulici, která tento prostor příliš nekrášlila. Bylo započato s řešením havarijního stavu kanalizačního potrubí ze čtvrti Sička. V budově zdravotního střediska byla vyměněna část oken, s výměnou oken se pokračovalo i v objektu radnice. Rekonstrukcemi a opravami trvale prochází i bytový fond města. S využitím dotace MK byla opravena další část technické památky - těžní věže dolu Simson. Město převzalo od Jihomoravského kraje bezúplatně do vlastnictví a správy bývalý Penzion pro důchodce na Majrově 636 a od 1. července ho provozuje jako bytový dům pro seniory. Tato budova si v nejbližší době rovněž vyžádá fi nanční prostředky na opravy, rekonstrukci a zvýšení její ubytovací kapacity. Jsem si vědom toho, že v některých částech města zůstáváme občanům, co se investic týče, stále dlužni, ale s ohledem na spolufi nancování ČOV je třeba prostředky vynakládat velmi uvážlivě a udržet stávající fi nanční rezervu. V současné době zatím nedokáži specifi kovat investiční akce, které by mělo město realizovat v roce Dosud není schválen rozpočet a při vývoji současné ekonomické situace v Evropě i v ČR je těžké odhadnout, jakými prostředky bude město disponovat. O výsledku projednání rozpočtu a záměrech obce Vás budeme samozřejmě informovat. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné vánoční svátky a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemné tolerance. Vratislav Široký, starosta města POZVÁNÍ Vedení města zve všechny občany na tradiční Vánoční koncert duchovní hudby. V neděli 30. prosince v 17 hodin vystoupí v kostele sv. Martina Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce. Přivítání nového roku ohňostrojem a malým občerstvením se koná dne 1. ledna 2013 v 17 hodin v parku před radnicí. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 9. schůze Rady města Zbýšova písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až říjen a o zůstatku fi nančních prostředků na účtech města k , který činí ,03 Kč informaci starosty o realizaci a přípravě investičních akcí města a o výsledku výběrového řízení na dodavatele mechanizace pro čištění města doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci starosty o výsledku jednání VH Honebního společenstva Zbýšov dne informaci starosty o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města Zbýšova za období 1-9/2012, provedeného KÚ JmK doporučila DRO č. 4/2012 ke schválení ZM projednala a schválila program 9. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne návrh Rozpočtu města Zbýšova na rok 2013 k projednání v ZM Plán schůzí Rady města Zbýšova a zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2013 záměr pronájmu nebytových prostor v suterénu nájemního domu pro seniory na Majrově 636 o velikosti 2 x 24 m 2 a 20 m 2 schválila realizaci stavby Oprava kanalizace čtvrť Sička, která řeší havarijní situaci v odvádění splaškových vod z této čtvrti dodavatele akce - Stavební a obchodní fi rmu Miloš Ryšavý, Vémyslice, s. r. o. uzavření související Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kanalizačního potrubí na parcele č. p. 721 a 707/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v majetku soukromé osoby a výši jednorázové úplaty darovací smlouvu mezi Městem Zbýšovem a ČEZ, a. s., na základě které obdrží TJ Baník Zbýšov dvě bezpečnostní fotbalové branky uzavření smlouvy mezi Městem Zbýšovem a KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka, o svozu a likvidaci komunálního odpadu na rok ceny služeb zůstávají v úrovni, platné v letošním roce rozhodla o poskytnutí, resp. neposkytnutí VFP žadatelům 4

5 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů z 8/2012 zasedání ZM informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až říjen 2012 a o zůstatku fi nančních prostředků města informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města termín konání a program VH SVaK Zbýšov Zakřany dne informaci o stavu správního řízení, vedeného MěÚ Zbýšov na základě žádosti společnosti T-Mobile o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby základnové stanice radiotelefonní sítě GSM T-Mobile povinnost provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova k a zapojení členů ZM do IK Plán kulturních akcí Městského kulturního centra Zbýšov na rok 2013 termíny kulturních akcí města v závěru roku Zbýšovský kos Vánoční koncert a na začátku r Novoroční ohňostroj informaci o umístění propagačního spotu Vítejte ve Zbýšově na III. místě na 19. Národním filmovém festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM v kategorii reklamních spotů a poděkování jeho autora pana Kamila Horkého za podporu při propagaci města informaci o výsledku jednání školské rady informaci o oslavách 50. výročí otevření budovy MŠ na Školní ulici schválilo program 9. zasedání ZM výběr dodavatele mechanizace pořízené v rámci výběrového řízení s názvem Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově dle protokolu z otevírání obálek ze dne dodavatelem bude fi rma Agro Trnava s. r. o. projednalo a schválilo DRO č. 4/2012 Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2013, který počítá s příjmy ve výši Kč, s výdaji Kč, defi cit by činil Kč odkoupení parcely č.1542/8 o výměře 8 m 2 u stadionu a parcely č. 983 o výměře 283 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za cenu Kč od s. p. DIA- MO Dolní Rožínka v rámci majetkoprávního vypořádání parcel, které jsou zabrány buď odvalem na Sičce nebo zabrány areálem stadionu TJ Baník Zbýšov prodej a prodejní cenu pozemku parc. č. 1598/58 o výměře 22 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, kupující manž. B., Zbýšov, cena Kč 5

6 prodej a prodejní cenu obecních pozemků na Dolině parc. č. 1019/3 o výměře 349 m 2 a 1019/4 o výměře 260 m 2, oba v k. ú. Zbýšov u Oslavan kupující P. K., Zbýšov, prodejní cena 20 Kč/m 2 odkoupení pozemků parc. č. 1018/7 o výměře 99 m 2 a 1618/19 o výměře 306 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, t. j. celkem 405 m 2 za cenu 20 Kč/m 2 od P. K.do majetku města pověřilo starostu jednáním o podmínkách Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kanalizačního potrubí na parcelách č. 721 a 707/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan vyjádřilo souhlas se zapojením Města Zbýšova do procesu komunitního plánování, který bude probíhat v obcích správního obvodu MěÚ Rosice v roce Výsledkem tohoto procesu bude zpracování a schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (Komunitního plánu) pro roky doplnilo usnesení 6/7/12/ZM ze dne takto: Město Zbýšov souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o. s. USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů, které vyplynuly z jednání 10. Rady města Zbýšova informaci o stavu realizovaných investičních akcí Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013 informaci o stavu vyřizování přidělení fi nančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání žadatelů informaci starosty o hospodaření KTS Ekologie Zastávka s. r. o. za 1-9/ 2012 poskytnutí ředitelského volna žákům Základní školy, p. o., Zbýšov, ve dnech 3. a 4.1. projednala a schválila program 10. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne nájemní smlouvy na pronájem tří nebytových prostor v objektu nájemního domu pro seniory Majrov 636 (na parc. č. 1528/2) v k. ú. Zbýšov u Oslavan 6

7 Plány účetních odpisů příspěvkových organizací města ZŠ a MŠ, na rok 2013 poskytnutí VFP oddílu malé kopané na tradiční Maškarní karneval na ledě projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení DRO č. 5/2012 a doporučila ZM ke schválení Rozpočet města Zbýšova na rok 2013 a doporučila ZM ke schválení Změnu č. I Územního plánu Zbýšova Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Vánoce plné radosti, pokory a lásky, v novém roce pevné zdraví, hodně spokojenosti a splněných přání přejí čtenářům zaměstnanci MěÚ Zbýšov a redakce Ozvěny 7

8 Za panem Ladislavem Markem Ve středu 12. prosince se konala valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Zbýšov Zakřany, která byla příležitostí vzpomenout zakladatele tohoto dobrovolného svazku obcí, bývalého dlouholetého starosty sousedních Zakřan, přítele a kamaráda mnohých z nás, pana Ladislava Marka, který zemřel náhle dne 28. října. Jak to tehdy bylo? V době vzniku našeho svazku, v době překotných privatizačních nápadů osvícenců a všeználků, nebylo jednoduché odhalit všechny záměry skrytých podvodných jednání, která nás náhle obklopila při řešení problematiky hospodaření s vodou v nových podmínkách. Bývalým provozovatelem dodávky vody v našem městě i širokém okolí byl do roku 1993 s. p. JMVAK (Jihomoravské vodovody a kanalizace, státní podnik), který se transformoval na VaK s. r. o. s fi nančním zázemím francouzské společnosti, přičemž byla proklamována velká výhoda takových vazeb na zahraniční investory. Situace s dodávkou pitné vody nebyla ve Zbýšově po desetiletí růžová. Přesto, že tu byly zdroje vlastní dobré vody, některé naše čtvrti jí měly trvale nedostatek, dodávka byla omezována a někde, hlavně v letních měsících, nebyla vůbec. Jistě si pamatujete, že se nesmělo ani zalévat v zahrádkách a byla i jiná omezení a stálé problémy. V té době jsme začali přemýšlet o hospodaření s vodou ve vlastní režii. Objevil se ale problém, který měl náš záměr znemožnit. Město samo nemohlo při tehdy platné legislativě vodní díla zprivatizovat a hospodařit s nimi. Tehdy jsem se sešel s Láďou Markem jako starostou Zakřan s myšlenkou, že založíme svazek obcí, který by nakládání s pitnou vodou umožnil. Obec Zakřany měla tehdy rovněž v této oblasti letité problémy. Díky vstřícnému jednání právě Ládi Marka jsme mohli dobrovolný svazek obcí Zbýšova a Zakřan nakonec založit. Začátky naší činnosti nebyly jednoduché když se o naší myšlence dozvěděli dosavadní provozovatelé, dělali všechno pro to, aby náš plán zhatili. To, že nám třeba jedné temné noci odvezli ze skladu vodárny u čistírny odpadních vod na Dolině všechno, co s provozem souviselo, připomínám jen na dokreslení oné divoké privatizace. Pak už jsme měli provoz ve vlastních rukou a snažili jsme se, aby ta změna měla smysl a pocítili ji naši občané. Spolupráce s Láďou Markem, který pak byl mnoho let místopředsedou Svazku, byla konstruktivní a hlavně přátelská. Díky tomu všemu můžeme konstatovat, že naše voda je od doby založení DSO jedna z nejlevněji prodávaných v celé republice, i když se její cena musela od té doby několikrát zvýšit, aby se zohlednily zvýšené náklady vstupů (hlavně elektrické energie, poplatky a daně), které nemůžeme ovlivnit. Nejen v souvislosti s našim Svazkem vodovodů a kanalizací Zbýšov Zakřany budeme na pana Ladislava Marka s úctou a vděčností stále vzpomínat. 8 Ing. Jaroslav Křístel

9 Vlastivědný spolek Rosicko Oslavanska, oblast Zbýšov Díky neutuchající činorodosti a obětavému pracovnímu nasazení pana Karla Novotného se během léta a podzimu podařilo pokročit v práci na cihelně a na úpravě jejího okolí. Vydatně a nezištně s ním spolupracovali pánové Lumír liška, Kamil Novotný, Stanislav Novotný, Jaroslav Tůma, Zdeněk Pokorný, Vlastimil Bříza, Vladimír Hájek, Pavel Žaža. Jakou práci odvedli: pro pěší i cyklisty upravili malý jižní okruh s šesti rozcestníky (viz foto), pod pecí cihelny vyzdili rošty, v průčelí zapravili kameny, dřevěné kryté posezení na loučce olemovali betonovými obrubníky. V bezprostředním okolí cihelny vysázeli 25 stromků jedle douglasky jako malý lesopark. U lávky přes Neslovický potok vysadili osm jehličnanů a dvě břízy. Turista, který navštíví Barboru, cihelnu nebo soutok potoků, si může přečíst na panelech zajímavou historii těchto míst. Umělohmotné panely si vyžádaly nemalou práci na textech, tisku, osazení do stojanů, zabudování do země. Zasloužili se i o to, že nad hájenkou si mohou občané nebo turisté odpočinout na nově vybudovaných lavičkách pod přístřeškem. Je odtud půvabný rozhled na jižní část našeho kraje, velmi často až na Pálavské kopce. 9

10 Pokrývač pan Jiří Havlát cihelnu odborně zastřešil. Přední přístřešek byl pokryt starou křidlicí, aby se zachoval dobový ráz. Pan Stanislav Hort obstaral klempířské práce. Občané mají možnost koupit dřevo na topení také z pozemku Barbora. Odvezou si domů velké kusy. Klestí a drobný odpad nechají na místě, dokonce na samé cestě pro pěší a cyklisty. Snad z pohodlí, nezájmu o pořádek v přírodě, nechávají za sebou prostor nelahodící oku. Za ně očistnou práci o sobotách dělají někteří muži jmenovaní na počátku textu. Výčet splněných úkolů je stručný, představuje však mnoho hodin práce, odříkání se pohodlí, protože ne vždy byly v terénu ideální podmínky. Proto všem, kteří se jakkoliv podíleli na úspěšné přípravě, vlastní realizaci či fi nančním zajištění, upřímně děkujeme. Za Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, oblast Zbýšov Jiřina Rausová 10

11 RNDr. Lubomír Malý, nedožité 80. narozeniny ( ) Dne 14. ledna 2013 by se dožil osmdesáti let RNDr. Lubomír Malý, bývalý hlavní geolog Rosických uhelných dolů, jeden ze zakládajících členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. RNDr. Lubomír Malý spojil celý svůj aktivní život s rosicko-oslavanským revírem. Vystudoval odbornou geologii na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, kde měl štěstí na vynikající profesory. Osudový vliv na Luboše Malého měl profesor Ing. Josef Vegsö, tehdejší centrální ředitel Rosických uhelných dolů, který vyučoval na Masarykově univerzitě a později na Vysoké škole báňské v Košicích. Právě u profesora Vegsöho se Luboš Malý jako jediný student z ročníku přihlásil, že má zájem o práci v Rosických uhelných dolech. Tak začala jeho životní dráha spojená s rosicko-oslavanským uhelným revírem. Po celou dobu studií na universitě dojížděl dvakrát týdně na ředitelství dolů, kde se především seznamoval s mapovou důlní dokumentací, ale také v uhelném revíru prováděl terénní průzkum. V roce 1955, kdy nastoupil na podnikovém ředitelství RUD do funkce geologa, byl k plnění úkolů dobře připraven. V báňském provozu pak řešil řadu problémů ložiskové geologie, počínaje geologickým mapováním, řízením průzkumných prací a řešil problematiku otvírky ložiska, dobývání a nakonec ukončení těžby černého uhlí v našem revíru. RNDr. Lubomír Malý od roku 1956 externě vyučoval na katedře geologických věd přírodovědecké fakulty UJEP Brno. Zde vyučoval Základy hornictví, Geologii uhelných ložisek, Oceňování ložisek a výpočet uhelných zásob, Vrtnou techniku, realizoval odborné a geologické kursy důlního mapování, učil také na průmyslové škole hornické v Zastávce u Brna. Vedl práce celkem 24 absolventů VŠB Ostrava, UJEP Brno ad. Byl organizátorem řady dvoudenních geologických konferencí na téma Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách s celorepublikovou působností, konaných od roku 1979, z nichž v pořadí šestá se konala v roce 2003 v Oslavanech. Zúčastnilo se jí 37 odborníků z celé republiky a byla vysoce hodnocena. Součástí konferencí byly exkurze do terénu revíru, které měl pan doktor vždy velice pečlivě připraveny. Na oslavanskou konferenci měla navazovat další, která měla celý cyklus konferencí ukončit. Měla především zhodnotit průběh následné likvidace pozůstatků těžby v revíru, dopad těžby a problematiku likvidace nezasypaných šachet Jindřich II a Kukla. Bohužel v době příprav, v plné aktivní činnosti, dne 9. listopadu 2006 ve věku 73 let pan doktor Lubomír Malý zemřel. Doktoru Malému byla udělena řada ocenění. Obdržel čestné členství v České geologické společnosti a mezi nejvyšší ocenění patří Krajská cena Řehoře Mendla, udělená kolektivu akademika Štelcla, jehož byl členem a následně pak státní cena za vědecké objasnění hlubinné stavby východního okraje Českého masívu a jeho nerostného potenciálu. 11

12 V roce 2003 byla vedením města Oslavany a Vlastivědného spolku R-O uspořádaná na radnici Oslavan malá komorní slavnost na počest 70. narozenin pana doktora Malého, kde mu starostové města Oslavan a Zbýšova poděkovali a vyslovili uznání za jeho celoživotní práci ve prospěch našeho regionu a obou měst. Až do posledních dní pan doktor Lubomír Malý přes své velké zdravotní potíže stále veřejně pracoval, dojížděl vlakem z Brna do Oslavan na zasedání představenstva a spolku. Vlastivědný spolek, především sekce hornická, pociťuje odchodem pana Lubomíra Malého stále velkou ztrátu. Ztratili jsme odborného poradce, který udržoval široké kontakty s odbornou veřejností, zasvěceného znalce geologických a montánních poměrů rosicko-oslavanské uhelné pánve. Zanechal nám zde však odkaz v téměř stovce odborných statí, článků a studií. Pana dr. Lubomíra Malého nám připomíná i naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy, která byla pod jeho vedením vybudovaná na levém břehu řeky Oslavy v Oslavanech na Zaklášteří. Jarmila Plchová Co nového v knihovně Tááák velká knihovna a hezká, no tady jsem nebyl(a) snad sto let. Tak takováto slova jsme mohli slyšet od návštěvníků, kteří přišli trošku postrašit své ratolesti. V říjnu proběhla ve spolupráci s MKC výstava strašidel a nějaká zbyla i na knihovnu. Do těchto prostor právě nakoukli i ti, kteří pouze vědí, že nějaká knihovna ve Zbýšově stojí. A ejhle! Některým, zvlášť dětem, se v knihovně tak zalíbilo, že nyní už mají své průkazky a své oblíbené hrdiny si vybírají právě zde. Dobrá čokoláda, stejně jako dobré víno, je smyslový požitek, který si zaslouží být vychutnáván pomalu se zavřenýma očima. A právě tímto Uměním Degustace Čokolády jsme si zpříjemnili úterní listopadový podvečer, kterým nás provedl odborník přes čokolády pan Hanzálek. Kakaové boby, hořká, mléčná, lískooříšková, karamelová, nugátová. Chuťové pohárky měly co dělat.a což teprve taková Menakao hořká s trojicí Madagaskarských pepřů, nebo s mořskou solí. Ani by jeden nevěřil. A jak už je to se vším, každému chutnalo něco jiného, ale na jednom jsme se shodli všichni. Po takové sladké tečce by bylo dobré několikrát projít svižným krokem Zbýšov. V úterý19. února 2013 v hodin si opět trošku zacestujeme. Naši knihovnu navštíví pan Jiří Mára s rodinou a tentokrát se podíváme do Austrálie. Mezi oblíbené autory, zejména pro ženy, patří i spisovatelka paní Věra Řeháčková, která bude našim hostem v úterý 5. března 2013 v hodin. Děkuji všem čtenářům, kteří zůstávají věrni knihám a knihovně. Blíží se čas Vánoc a většinou v tuhle dobu myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Je to doba emocí, pocitů pocit, který jindy není. Užijte si tyto kouzelné dny v klidu a příští rok ať se Vám vydaří. Hodně zdraví a štěstí. A co je štěstí? Muška jenom zlatá? A kde štěstí hledat? Když ho najdete buďte opatrní, bývá křehké, stejně jako zdraví. Stačí se pozastavit nad pár citáty 12

13 Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. Jan Werich Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Montegazza Štěstí nacházíme především ve zdraví. Heber Doust Curtis Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se i láme. Publilius Syrus Lenka Svobodová vedoucí Městské knihovny Zbýšov Městské kulturní centrum informuje Chumelí se chumelí, nejlíp je nám v posteli. Netuším, jestli už tuto rýmovačku někdy někdo zautorizoval, ale napadla mne právě při pohledu z okna. Dlouhá léta si nepamatuji, aby začátkem prosince takto sněžilo a přes den příjemně svítilo sluníčko. Nádherné zimní dny a na nedělní procházce potkáte sotva pár lidiček. Nejspíš všichni raději tráví čas v teple domova u televize nebo v horším případě v některém nákupním centru, čemuž věřím víc. V čase Vánoc by měli mít lidé k sobě blíž, měli by si pomáhat a měli by si život trošku ulehčovat, ne úmyslně komplikovat. My jsme taky pomohli. A ne jednou. Před dvěma měsíci vznikl nápad obdarovat co nejvíce dětí v dětských domovech, Klokánku apod. a vyhlásili jsme akci Všichni sbíráme Kinder. Probíhala od do a úspěšně jsme nashromáždili 532 kusů čokoládových vajíček Kinder. Do této akce se zapojili občané Zbýšova, DDM Oslavany, žáci ZŠ Němčice, ZŠ Nová Ves a občané Letkovic. Bedýnky s vajíčky udělaly radost dětem v dětském domově v Ivančicích, v Náměšti, v brněnském Klokánku a azylovém domě pro matky s dětmi Na počátku v Brně. Všem dárcům moc děkujeme a věřím, že příští sběr třeba znovu Kinder vajíček bude úspěšnější, že se občané v našem městě zapojí více a nebudou tak lhostejní, jak se ukázalo. S dětmi a personálem Dětského domova v Ivančicích spolupracujeme více. Málokdo totiž ví, že v objektu, kde je MŠ a ZŠ pro neslyšící, je také od roku 2004 v provozu dětský domov, kde je trvale umístěno dvanáct dětí, které mají sluchovou vadu, či jiné postižení a proto je těžké najít pro ně vhodnou rodinu. Nikdo je nechce, nikoho nemají a jsou vděční za všechno, třeba jen za pouhou návštěvu, protože mají pocit, že na nich někomu záleží. Nemusela jsem dlouho přemýšlet, jak jim pomoci, proto vznikl nápad s těmi vajíčky a věřte mi, že z vajíček i připravených mikulášských balíčků měly děti obrovskou radost. Pokud něco takového osobně zažijete, zaručeně Vám to dobije baterky tak, že už Vás nic nerozhodí a žene Vás to dál. Děti nám namalovaly obrázky se svými přáníčky pro Ježíška a my se jim je pokusíme splnit. Na vánočním stromečku v chodbě MKC byla rozvěšena jejich 13

14 přáníčka a návštěvníci MKC si je mohli vzít a splnit je. Moc mě potěšilo, že během jednoho týdne nezůstala na stromečku jediná obálka a našlo se tolik milých lidí, kteří nejsou lhostejní a rádi obdarují anonymně i někoho jiného, dá se říct cizího. A ten někdo jiný na to opravdu čeká a těší se, že zbýšovský Ježíšek přece jen existuje. Dětí je pouze dvanáct a na mnohé se přáníčko nedostalo, ale pokud byste chtěli něčím přispět, budeme vděční za jakkoukoliv pomoc, byť jen knížku, CD, puzzle, zkrátka hračky, kterých naše děti mají víc než dost. Samozřejmě ale nepřijímáme věci, kterých se doma chcete zbavit. Dárky osobně předáme 20. prosince a v příštím čísle Ozvěny Vás budeme informovat, jakou radost dětem udělaly. No a vidíte, kam jsme se to dostali od kultury? Není zkrátka nad příjemné setkávání a pobavení. Chápu, že ne vždycky je nálada, ale jistě si z naší rozmanité nabídky v příštím roce vyberete a někde se potkáme. Přehled akcí na 1. čtvrtletí 2013: Novoroční ohňostroj v 17 hodin v parku před MěÚ Novoroční posezení s orientálním tancem Hornický dům Kouzelný maškarní karneval pro děti v 15 hodin v sále Hornického domu Společenský ples města a školy ve 20 hodin v sále Hornického domu, hraje skupina Proměny Malé posezení s hudbou k MDŽ v 18 hodin v sále MKC Vystoupení Dády Patrasové pro děti v 15 hodin v kině Horník Vystoupení Vladimíra Hrona OneManShow v 19 hodin v kině Horník Beseda s novinářem Josefem Klímou nejen o Kajinkovi v 18 hodin v sále MKC Dále budeme pokračovat ve volnočasových aktivitách, oblíbených tvořivých kurzech a připravujeme opět malá divadýlka pro děti. Pokud hledáte tip na vánoční dárek, předprodej vstupenek na zmíněná vystoupení jsme již zahájili. Na konci bývá dobrým zvykem děkovat, přát a podobně - ani letos tomu nebude jinak. Nebudu vzpomínat všechna jména, určitě bych se do toho pěkně zamotala, ale musím zmínit pana Petra Boučka, jehož spolehlivost a opora je pro mne mnohdy moc důležitá a paní Moniku Vejvodovou, která nám některé z akcí zachytila fotoaparátem. Podílela se i na focení kalendáře Mikroregionu Kahan, který jsme dostali do schránek. Zmíním místní Sbor dobrovolných hasičů, v němž se najdou ochotní členové a nenechají mě v tom samotnou. Doufám, že ti, které jsem nevyjmenovala přímo, nebudou naštvaní a že moc dobře vědí, že jsem jim vděčná! Samozřejmě děkuji za podporu a vstřícnost vedení města, protože i kultura je pro každou obec velmi důležitá a je součástí jejího života, i když výsledek je znát třeba až za delší dobu. Zdraví, láska a skromnost jsou tou nejúžasnější kombinací ctností pro život. Uvědomme si, že nemůžeme mít všichni všechno, ale buďme vděčni i za málo - třeba jen za to, že máme kolem sebe ty nejbližší. Nebuďme na sebe zlí, nezáviďme si, nehádejme se, mohli bychom toho později litovat. Všem přeji krásné Vánoce, pevné zdraví a pokoj lidem dobré vůle! Za Městské kulturní centrum Martina Švancarová 14

15 V prostorách MKC úspěšně funguje dopolední dětský klub bez maminek Klubíčko Při akci Všichni sbíráme Kinder jsme shromáždili 532 kusy čokoládových vajíček pro děti z dětských domovů Tradicí je již i mikulášský podvečer s nadílkou v parku před radnicí (strašidelní čerti jsou na černobílé fotografi i bohužel málo zřetelní) Odpolední tvořeníčko s mámou - výroba permoníka do školky 15

16 ZBÝŠOVSKÝ KOS 2012 Letošní fi nále pěvecké soutěže Zbýšovský kos se uskutečnilo v neděli , tedy o týden dříve, než nám začal Advent. Atmosféru netřeba popisovat, nervozita soutěžících i napětí v sále by se dalo krájet. Moderátor akce Pavel Štěpánek nejdříve přivítal a představil pětičlennou porotu, kterou tvořili: Mgr. R. Malý, J. Dobrovolná, R. Anderle, Mgr. V. Richterová, V. Široký, a tím pro ně začal nelehký úkol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, tradičně soutěž zahájili předškoláci z mateřské školy Pokorná Magdaléna, Matejová Marie, Havlíčková Markéta, Pokorná Ivana, Malcová Natálie, Procházka Jonáš, Kotačka Matěj. Vítězkou této kategorie se za velkého potlesku stala Anna Jurníčková s písní Ej, padá, padá rosenka. 16 Ve druhé kategorii třída soutěžilo 7 zpěváků: Pokorná Barbora 1. místo Oswaldová Alžběta Vodičková Monika 2. místo Šoltésová Lenka Oswaldová Anna 3. místo Hájek David Vítová Eliška Ve třetí kategorii třída už jde do tuhého, neboť ve věkově vyšších kategoriích není o výborné zpěváky nikdy nouze a mnozí berou vystoupení velmi zodpověďně: Vališová Tereza 1. místo Bojanovská Klára, Zeidlerová Veronika Šoltésová Lucie 2. místo Leszczynski Jiří Šrajtlová Dorota 3. místo Ondráčková Sára V nejstarší kategorii 7. 9.tř. už se soutěžící snaží zaujmout nejen svým zpěvem, ale i tancem, výběrem oblečení, zkrátka svou image. Boje o Zbýšovského kosa v této kategorii se zúčastnili: Štossová Lucie 1. místo Marek Pokorný Špičková Sabina 2. místo Kloučková Kristýna Čejková Jana 3. místo Procházková Anna Absolutním vítězem letošního 15. ročníku se stal Marek Pokorný s písní Hej, pane diskžokej. Musím podotknout, že v přestávkách nás příjemně hudebně naladili žáci hudební školy ze Slavkova u Brna, jejichž učitelem je pan A.Vodička. Neobvyklou atmosféru dodaly světelné a kouřové efekty pana Karla Vodičky, který celé odpoledne také zvučil. Samozřejmě velké díky za ochotu a trpělivost patří všem organizátorům a sponzorům tohoto svátečního odpoledne, zejména panu Jiřímu Leszczynskému, který s dětmi písně nacvičil a zajistil hudební doprovod a panu Tomáši Ludvovi, který vznesl před 15 lety myšlenku o znovuobnovení Zbýšovského kosa a stal se jeho nedílnou součástí. Organizátoři by rádi na jaře zorganizovali pokračování této pěvecké soutěže pro věkovou hranici nad 15 let bez omezení. Proto vyzýváme všechny zájemce, kteří se nestydí ukázat svůj pěvecký talent, aby se přihlásili do konce ledna 2013 u pana Leszczynského, pana Ludvy nebo v kanceláří MKC Zbýšov. Soutěž se uskuteční jen v případě dostatečného zájmu! Martina Švancarová

17 Společenská kronika Vzpomínka Dne 15. ledna 2013 uplyne smutných 5 roků od úmrtí pana Jiřího Stuchlíka. S láskou stále vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami. Dne 22. února 2013 si připomeneme páté výročí úmrtí slečny Nikoly Pakostové. S bolestí a láskou stále vzpomínají rodiče a sourozenci. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dne 3. ledna 2013 uplynou dva roky od úmrtí paní Anny Juračkové S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Před dvěma roky, 6. prosince 2010, zemřela paní Blanka Říhová. Stále vzpomínají spoluobčané z Doliny. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni s námi. 17

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku 20112012 1 Záběry z vydařených akcí MKC více

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více