VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012"

Transkript

1 1

2 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen o kráse, sen o růžích. Netuší ještě, že náš hřích probije jeho tělo hřeby, že snášet bude lůzy škleby, pod křížem, tíhou cizích vin bolesti klesat do hlubin. Ten příběh tak neidylický je skutečný. A je biblický. Povznesla síla dobra svět za dva tisíce dvanáct let? Pro naši zlobu, člověče, krev nevinných znovu teče. Pýchy, hloupé nadutosti, nebude v nás nikdy dosti. Dál klaníme se penězům. Svůj velkolepý čníme dům, na slunci místo bez námahy, však pro zloděje, ba i vrahy. Bez skrupulí, bez uzardění se naše city rychle mění. Bezbřehá mocných arogance hlídá si slibné konto v bance, hlas lidí je tu na obtíž. A Ježíš zvedá těžký kříž, nekončí jeho poslání. Zvon vánoční píseň vyzvání: NARODIL SE KRISTUS PÁN, VESELME SE! Zdena Kopáčková Fotografie na titulní straně: 2B. Zimmermann, L. Radilová a M. Bőhm - Sváteční nálada ve Zbýšově

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, opět tu máme konec roku a s ním čas bilancování naší letošní práce. Kromě každodenních všedních povinností, týkajících se provozu města, jsme zajišťovali investiční akce, které jsou samozřejmě více sledovány veřejností, protože jsou také více vidět. V květnu letošního roku jsme konečně započali s rekonstrukcí čistírny odpadních vod a tato investice zásadně ovlivnila rozpočet města v tomto roce a ještě více se projeví v příštím roce, protože letos byla prostavěna třetina nákladů stavby, podstatně větší část fi nančních prostředků bude tedy třeba investovat v nadcházejícím roce. Předpokládaný termín dokončení stavby je a ČOV by po té měla zahájit zkušební provoz. Zatím se daří zvládat fi nancování akce bez problémů a věříme, že tomu tak bude po celou dobu výstavby. V areálu bývalého Svazarmu byl vybudován nový sběrný dvůr, který je již v provozu. Pokračovala rekonstrukce chodníků a to na ulici J. A. Komenského k základní škole, nově byly opraveny vstupy do domů č. p. 413, 414, 415, na Školní ulici a v sídlišti pod stadionem. Na hřbitově byla dokončena další část kolumbária. Byla odstraněna budova na pozemku vedle Rapantových na Masarykově ulici, která tento prostor příliš nekrášlila. Bylo započato s řešením havarijního stavu kanalizačního potrubí ze čtvrti Sička. V budově zdravotního střediska byla vyměněna část oken, s výměnou oken se pokračovalo i v objektu radnice. Rekonstrukcemi a opravami trvale prochází i bytový fond města. S využitím dotace MK byla opravena další část technické památky - těžní věže dolu Simson. Město převzalo od Jihomoravského kraje bezúplatně do vlastnictví a správy bývalý Penzion pro důchodce na Majrově 636 a od 1. července ho provozuje jako bytový dům pro seniory. Tato budova si v nejbližší době rovněž vyžádá fi nanční prostředky na opravy, rekonstrukci a zvýšení její ubytovací kapacity. Jsem si vědom toho, že v některých částech města zůstáváme občanům, co se investic týče, stále dlužni, ale s ohledem na spolufi nancování ČOV je třeba prostředky vynakládat velmi uvážlivě a udržet stávající fi nanční rezervu. V současné době zatím nedokáži specifi kovat investiční akce, které by mělo město realizovat v roce Dosud není schválen rozpočet a při vývoji současné ekonomické situace v Evropě i v ČR je těžké odhadnout, jakými prostředky bude město disponovat. O výsledku projednání rozpočtu a záměrech obce Vás budeme samozřejmě informovat. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné vánoční svátky a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemné tolerance. Vratislav Široký, starosta města POZVÁNÍ Vedení města zve všechny občany na tradiční Vánoční koncert duchovní hudby. V neděli 30. prosince v 17 hodin vystoupí v kostele sv. Martina Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce. Přivítání nového roku ohňostrojem a malým občerstvením se koná dne 1. ledna 2013 v 17 hodin v parku před radnicí. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 9. schůze Rady města Zbýšova písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až říjen a o zůstatku fi nančních prostředků na účtech města k , který činí ,03 Kč informaci starosty o realizaci a přípravě investičních akcí města a o výsledku výběrového řízení na dodavatele mechanizace pro čištění města doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci starosty o výsledku jednání VH Honebního společenstva Zbýšov dne informaci starosty o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města Zbýšova za období 1-9/2012, provedeného KÚ JmK doporučila DRO č. 4/2012 ke schválení ZM projednala a schválila program 9. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne návrh Rozpočtu města Zbýšova na rok 2013 k projednání v ZM Plán schůzí Rady města Zbýšova a zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2013 záměr pronájmu nebytových prostor v suterénu nájemního domu pro seniory na Majrově 636 o velikosti 2 x 24 m 2 a 20 m 2 schválila realizaci stavby Oprava kanalizace čtvrť Sička, která řeší havarijní situaci v odvádění splaškových vod z této čtvrti dodavatele akce - Stavební a obchodní fi rmu Miloš Ryšavý, Vémyslice, s. r. o. uzavření související Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kanalizačního potrubí na parcele č. p. 721 a 707/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v majetku soukromé osoby a výši jednorázové úplaty darovací smlouvu mezi Městem Zbýšovem a ČEZ, a. s., na základě které obdrží TJ Baník Zbýšov dvě bezpečnostní fotbalové branky uzavření smlouvy mezi Městem Zbýšovem a KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka, o svozu a likvidaci komunálního odpadu na rok ceny služeb zůstávají v úrovni, platné v letošním roce rozhodla o poskytnutí, resp. neposkytnutí VFP žadatelům 4

5 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů z 8/2012 zasedání ZM informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až říjen 2012 a o zůstatku fi nančních prostředků města informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města termín konání a program VH SVaK Zbýšov Zakřany dne informaci o stavu správního řízení, vedeného MěÚ Zbýšov na základě žádosti společnosti T-Mobile o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby základnové stanice radiotelefonní sítě GSM T-Mobile povinnost provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova k a zapojení členů ZM do IK Plán kulturních akcí Městského kulturního centra Zbýšov na rok 2013 termíny kulturních akcí města v závěru roku Zbýšovský kos Vánoční koncert a na začátku r Novoroční ohňostroj informaci o umístění propagačního spotu Vítejte ve Zbýšově na III. místě na 19. Národním filmovém festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM v kategorii reklamních spotů a poděkování jeho autora pana Kamila Horkého za podporu při propagaci města informaci o výsledku jednání školské rady informaci o oslavách 50. výročí otevření budovy MŠ na Školní ulici schválilo program 9. zasedání ZM výběr dodavatele mechanizace pořízené v rámci výběrového řízení s názvem Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově dle protokolu z otevírání obálek ze dne dodavatelem bude fi rma Agro Trnava s. r. o. projednalo a schválilo DRO č. 4/2012 Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2013, který počítá s příjmy ve výši Kč, s výdaji Kč, defi cit by činil Kč odkoupení parcely č.1542/8 o výměře 8 m 2 u stadionu a parcely č. 983 o výměře 283 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za cenu Kč od s. p. DIA- MO Dolní Rožínka v rámci majetkoprávního vypořádání parcel, které jsou zabrány buď odvalem na Sičce nebo zabrány areálem stadionu TJ Baník Zbýšov prodej a prodejní cenu pozemku parc. č. 1598/58 o výměře 22 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, kupující manž. B., Zbýšov, cena Kč 5

6 prodej a prodejní cenu obecních pozemků na Dolině parc. č. 1019/3 o výměře 349 m 2 a 1019/4 o výměře 260 m 2, oba v k. ú. Zbýšov u Oslavan kupující P. K., Zbýšov, prodejní cena 20 Kč/m 2 odkoupení pozemků parc. č. 1018/7 o výměře 99 m 2 a 1618/19 o výměře 306 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, t. j. celkem 405 m 2 za cenu 20 Kč/m 2 od P. K.do majetku města pověřilo starostu jednáním o podmínkách Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kanalizačního potrubí na parcelách č. 721 a 707/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan vyjádřilo souhlas se zapojením Města Zbýšova do procesu komunitního plánování, který bude probíhat v obcích správního obvodu MěÚ Rosice v roce Výsledkem tohoto procesu bude zpracování a schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (Komunitního plánu) pro roky doplnilo usnesení 6/7/12/ZM ze dne takto: Město Zbýšov souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o. s. USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů, které vyplynuly z jednání 10. Rady města Zbýšova informaci o stavu realizovaných investičních akcí Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013 informaci o stavu vyřizování přidělení fi nančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání žadatelů informaci starosty o hospodaření KTS Ekologie Zastávka s. r. o. za 1-9/ 2012 poskytnutí ředitelského volna žákům Základní školy, p. o., Zbýšov, ve dnech 3. a 4.1. projednala a schválila program 10. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne nájemní smlouvy na pronájem tří nebytových prostor v objektu nájemního domu pro seniory Majrov 636 (na parc. č. 1528/2) v k. ú. Zbýšov u Oslavan 6

7 Plány účetních odpisů příspěvkových organizací města ZŠ a MŠ, na rok 2013 poskytnutí VFP oddílu malé kopané na tradiční Maškarní karneval na ledě projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení DRO č. 5/2012 a doporučila ZM ke schválení Rozpočet města Zbýšova na rok 2013 a doporučila ZM ke schválení Změnu č. I Územního plánu Zbýšova Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Vánoce plné radosti, pokory a lásky, v novém roce pevné zdraví, hodně spokojenosti a splněných přání přejí čtenářům zaměstnanci MěÚ Zbýšov a redakce Ozvěny 7

8 Za panem Ladislavem Markem Ve středu 12. prosince se konala valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Zbýšov Zakřany, která byla příležitostí vzpomenout zakladatele tohoto dobrovolného svazku obcí, bývalého dlouholetého starosty sousedních Zakřan, přítele a kamaráda mnohých z nás, pana Ladislava Marka, který zemřel náhle dne 28. října. Jak to tehdy bylo? V době vzniku našeho svazku, v době překotných privatizačních nápadů osvícenců a všeználků, nebylo jednoduché odhalit všechny záměry skrytých podvodných jednání, která nás náhle obklopila při řešení problematiky hospodaření s vodou v nových podmínkách. Bývalým provozovatelem dodávky vody v našem městě i širokém okolí byl do roku 1993 s. p. JMVAK (Jihomoravské vodovody a kanalizace, státní podnik), který se transformoval na VaK s. r. o. s fi nančním zázemím francouzské společnosti, přičemž byla proklamována velká výhoda takových vazeb na zahraniční investory. Situace s dodávkou pitné vody nebyla ve Zbýšově po desetiletí růžová. Přesto, že tu byly zdroje vlastní dobré vody, některé naše čtvrti jí měly trvale nedostatek, dodávka byla omezována a někde, hlavně v letních měsících, nebyla vůbec. Jistě si pamatujete, že se nesmělo ani zalévat v zahrádkách a byla i jiná omezení a stálé problémy. V té době jsme začali přemýšlet o hospodaření s vodou ve vlastní režii. Objevil se ale problém, který měl náš záměr znemožnit. Město samo nemohlo při tehdy platné legislativě vodní díla zprivatizovat a hospodařit s nimi. Tehdy jsem se sešel s Láďou Markem jako starostou Zakřan s myšlenkou, že založíme svazek obcí, který by nakládání s pitnou vodou umožnil. Obec Zakřany měla tehdy rovněž v této oblasti letité problémy. Díky vstřícnému jednání právě Ládi Marka jsme mohli dobrovolný svazek obcí Zbýšova a Zakřan nakonec založit. Začátky naší činnosti nebyly jednoduché když se o naší myšlence dozvěděli dosavadní provozovatelé, dělali všechno pro to, aby náš plán zhatili. To, že nám třeba jedné temné noci odvezli ze skladu vodárny u čistírny odpadních vod na Dolině všechno, co s provozem souviselo, připomínám jen na dokreslení oné divoké privatizace. Pak už jsme měli provoz ve vlastních rukou a snažili jsme se, aby ta změna měla smysl a pocítili ji naši občané. Spolupráce s Láďou Markem, který pak byl mnoho let místopředsedou Svazku, byla konstruktivní a hlavně přátelská. Díky tomu všemu můžeme konstatovat, že naše voda je od doby založení DSO jedna z nejlevněji prodávaných v celé republice, i když se její cena musela od té doby několikrát zvýšit, aby se zohlednily zvýšené náklady vstupů (hlavně elektrické energie, poplatky a daně), které nemůžeme ovlivnit. Nejen v souvislosti s našim Svazkem vodovodů a kanalizací Zbýšov Zakřany budeme na pana Ladislava Marka s úctou a vděčností stále vzpomínat. 8 Ing. Jaroslav Křístel

9 Vlastivědný spolek Rosicko Oslavanska, oblast Zbýšov Díky neutuchající činorodosti a obětavému pracovnímu nasazení pana Karla Novotného se během léta a podzimu podařilo pokročit v práci na cihelně a na úpravě jejího okolí. Vydatně a nezištně s ním spolupracovali pánové Lumír liška, Kamil Novotný, Stanislav Novotný, Jaroslav Tůma, Zdeněk Pokorný, Vlastimil Bříza, Vladimír Hájek, Pavel Žaža. Jakou práci odvedli: pro pěší i cyklisty upravili malý jižní okruh s šesti rozcestníky (viz foto), pod pecí cihelny vyzdili rošty, v průčelí zapravili kameny, dřevěné kryté posezení na loučce olemovali betonovými obrubníky. V bezprostředním okolí cihelny vysázeli 25 stromků jedle douglasky jako malý lesopark. U lávky přes Neslovický potok vysadili osm jehličnanů a dvě břízy. Turista, který navštíví Barboru, cihelnu nebo soutok potoků, si může přečíst na panelech zajímavou historii těchto míst. Umělohmotné panely si vyžádaly nemalou práci na textech, tisku, osazení do stojanů, zabudování do země. Zasloužili se i o to, že nad hájenkou si mohou občané nebo turisté odpočinout na nově vybudovaných lavičkách pod přístřeškem. Je odtud půvabný rozhled na jižní část našeho kraje, velmi často až na Pálavské kopce. 9

10 Pokrývač pan Jiří Havlát cihelnu odborně zastřešil. Přední přístřešek byl pokryt starou křidlicí, aby se zachoval dobový ráz. Pan Stanislav Hort obstaral klempířské práce. Občané mají možnost koupit dřevo na topení také z pozemku Barbora. Odvezou si domů velké kusy. Klestí a drobný odpad nechají na místě, dokonce na samé cestě pro pěší a cyklisty. Snad z pohodlí, nezájmu o pořádek v přírodě, nechávají za sebou prostor nelahodící oku. Za ně očistnou práci o sobotách dělají někteří muži jmenovaní na počátku textu. Výčet splněných úkolů je stručný, představuje však mnoho hodin práce, odříkání se pohodlí, protože ne vždy byly v terénu ideální podmínky. Proto všem, kteří se jakkoliv podíleli na úspěšné přípravě, vlastní realizaci či fi nančním zajištění, upřímně děkujeme. Za Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, oblast Zbýšov Jiřina Rausová 10

11 RNDr. Lubomír Malý, nedožité 80. narozeniny ( ) Dne 14. ledna 2013 by se dožil osmdesáti let RNDr. Lubomír Malý, bývalý hlavní geolog Rosických uhelných dolů, jeden ze zakládajících členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. RNDr. Lubomír Malý spojil celý svůj aktivní život s rosicko-oslavanským revírem. Vystudoval odbornou geologii na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, kde měl štěstí na vynikající profesory. Osudový vliv na Luboše Malého měl profesor Ing. Josef Vegsö, tehdejší centrální ředitel Rosických uhelných dolů, který vyučoval na Masarykově univerzitě a později na Vysoké škole báňské v Košicích. Právě u profesora Vegsöho se Luboš Malý jako jediný student z ročníku přihlásil, že má zájem o práci v Rosických uhelných dolech. Tak začala jeho životní dráha spojená s rosicko-oslavanským uhelným revírem. Po celou dobu studií na universitě dojížděl dvakrát týdně na ředitelství dolů, kde se především seznamoval s mapovou důlní dokumentací, ale také v uhelném revíru prováděl terénní průzkum. V roce 1955, kdy nastoupil na podnikovém ředitelství RUD do funkce geologa, byl k plnění úkolů dobře připraven. V báňském provozu pak řešil řadu problémů ložiskové geologie, počínaje geologickým mapováním, řízením průzkumných prací a řešil problematiku otvírky ložiska, dobývání a nakonec ukončení těžby černého uhlí v našem revíru. RNDr. Lubomír Malý od roku 1956 externě vyučoval na katedře geologických věd přírodovědecké fakulty UJEP Brno. Zde vyučoval Základy hornictví, Geologii uhelných ložisek, Oceňování ložisek a výpočet uhelných zásob, Vrtnou techniku, realizoval odborné a geologické kursy důlního mapování, učil také na průmyslové škole hornické v Zastávce u Brna. Vedl práce celkem 24 absolventů VŠB Ostrava, UJEP Brno ad. Byl organizátorem řady dvoudenních geologických konferencí na téma Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách s celorepublikovou působností, konaných od roku 1979, z nichž v pořadí šestá se konala v roce 2003 v Oslavanech. Zúčastnilo se jí 37 odborníků z celé republiky a byla vysoce hodnocena. Součástí konferencí byly exkurze do terénu revíru, které měl pan doktor vždy velice pečlivě připraveny. Na oslavanskou konferenci měla navazovat další, která měla celý cyklus konferencí ukončit. Měla především zhodnotit průběh následné likvidace pozůstatků těžby v revíru, dopad těžby a problematiku likvidace nezasypaných šachet Jindřich II a Kukla. Bohužel v době příprav, v plné aktivní činnosti, dne 9. listopadu 2006 ve věku 73 let pan doktor Lubomír Malý zemřel. Doktoru Malému byla udělena řada ocenění. Obdržel čestné členství v České geologické společnosti a mezi nejvyšší ocenění patří Krajská cena Řehoře Mendla, udělená kolektivu akademika Štelcla, jehož byl členem a následně pak státní cena za vědecké objasnění hlubinné stavby východního okraje Českého masívu a jeho nerostného potenciálu. 11

12 V roce 2003 byla vedením města Oslavany a Vlastivědného spolku R-O uspořádaná na radnici Oslavan malá komorní slavnost na počest 70. narozenin pana doktora Malého, kde mu starostové města Oslavan a Zbýšova poděkovali a vyslovili uznání za jeho celoživotní práci ve prospěch našeho regionu a obou měst. Až do posledních dní pan doktor Lubomír Malý přes své velké zdravotní potíže stále veřejně pracoval, dojížděl vlakem z Brna do Oslavan na zasedání představenstva a spolku. Vlastivědný spolek, především sekce hornická, pociťuje odchodem pana Lubomíra Malého stále velkou ztrátu. Ztratili jsme odborného poradce, který udržoval široké kontakty s odbornou veřejností, zasvěceného znalce geologických a montánních poměrů rosicko-oslavanské uhelné pánve. Zanechal nám zde však odkaz v téměř stovce odborných statí, článků a studií. Pana dr. Lubomíra Malého nám připomíná i naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy, která byla pod jeho vedením vybudovaná na levém břehu řeky Oslavy v Oslavanech na Zaklášteří. Jarmila Plchová Co nového v knihovně Tááák velká knihovna a hezká, no tady jsem nebyl(a) snad sto let. Tak takováto slova jsme mohli slyšet od návštěvníků, kteří přišli trošku postrašit své ratolesti. V říjnu proběhla ve spolupráci s MKC výstava strašidel a nějaká zbyla i na knihovnu. Do těchto prostor právě nakoukli i ti, kteří pouze vědí, že nějaká knihovna ve Zbýšově stojí. A ejhle! Některým, zvlášť dětem, se v knihovně tak zalíbilo, že nyní už mají své průkazky a své oblíbené hrdiny si vybírají právě zde. Dobrá čokoláda, stejně jako dobré víno, je smyslový požitek, který si zaslouží být vychutnáván pomalu se zavřenýma očima. A právě tímto Uměním Degustace Čokolády jsme si zpříjemnili úterní listopadový podvečer, kterým nás provedl odborník přes čokolády pan Hanzálek. Kakaové boby, hořká, mléčná, lískooříšková, karamelová, nugátová. Chuťové pohárky měly co dělat.a což teprve taková Menakao hořká s trojicí Madagaskarských pepřů, nebo s mořskou solí. Ani by jeden nevěřil. A jak už je to se vším, každému chutnalo něco jiného, ale na jednom jsme se shodli všichni. Po takové sladké tečce by bylo dobré několikrát projít svižným krokem Zbýšov. V úterý19. února 2013 v hodin si opět trošku zacestujeme. Naši knihovnu navštíví pan Jiří Mára s rodinou a tentokrát se podíváme do Austrálie. Mezi oblíbené autory, zejména pro ženy, patří i spisovatelka paní Věra Řeháčková, která bude našim hostem v úterý 5. března 2013 v hodin. Děkuji všem čtenářům, kteří zůstávají věrni knihám a knihovně. Blíží se čas Vánoc a většinou v tuhle dobu myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Je to doba emocí, pocitů pocit, který jindy není. Užijte si tyto kouzelné dny v klidu a příští rok ať se Vám vydaří. Hodně zdraví a štěstí. A co je štěstí? Muška jenom zlatá? A kde štěstí hledat? Když ho najdete buďte opatrní, bývá křehké, stejně jako zdraví. Stačí se pozastavit nad pár citáty 12

13 Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. Jan Werich Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Montegazza Štěstí nacházíme především ve zdraví. Heber Doust Curtis Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se i láme. Publilius Syrus Lenka Svobodová vedoucí Městské knihovny Zbýšov Městské kulturní centrum informuje Chumelí se chumelí, nejlíp je nám v posteli. Netuším, jestli už tuto rýmovačku někdy někdo zautorizoval, ale napadla mne právě při pohledu z okna. Dlouhá léta si nepamatuji, aby začátkem prosince takto sněžilo a přes den příjemně svítilo sluníčko. Nádherné zimní dny a na nedělní procházce potkáte sotva pár lidiček. Nejspíš všichni raději tráví čas v teple domova u televize nebo v horším případě v některém nákupním centru, čemuž věřím víc. V čase Vánoc by měli mít lidé k sobě blíž, měli by si pomáhat a měli by si život trošku ulehčovat, ne úmyslně komplikovat. My jsme taky pomohli. A ne jednou. Před dvěma měsíci vznikl nápad obdarovat co nejvíce dětí v dětských domovech, Klokánku apod. a vyhlásili jsme akci Všichni sbíráme Kinder. Probíhala od do a úspěšně jsme nashromáždili 532 kusů čokoládových vajíček Kinder. Do této akce se zapojili občané Zbýšova, DDM Oslavany, žáci ZŠ Němčice, ZŠ Nová Ves a občané Letkovic. Bedýnky s vajíčky udělaly radost dětem v dětském domově v Ivančicích, v Náměšti, v brněnském Klokánku a azylovém domě pro matky s dětmi Na počátku v Brně. Všem dárcům moc děkujeme a věřím, že příští sběr třeba znovu Kinder vajíček bude úspěšnější, že se občané v našem městě zapojí více a nebudou tak lhostejní, jak se ukázalo. S dětmi a personálem Dětského domova v Ivančicích spolupracujeme více. Málokdo totiž ví, že v objektu, kde je MŠ a ZŠ pro neslyšící, je také od roku 2004 v provozu dětský domov, kde je trvale umístěno dvanáct dětí, které mají sluchovou vadu, či jiné postižení a proto je těžké najít pro ně vhodnou rodinu. Nikdo je nechce, nikoho nemají a jsou vděční za všechno, třeba jen za pouhou návštěvu, protože mají pocit, že na nich někomu záleží. Nemusela jsem dlouho přemýšlet, jak jim pomoci, proto vznikl nápad s těmi vajíčky a věřte mi, že z vajíček i připravených mikulášských balíčků měly děti obrovskou radost. Pokud něco takového osobně zažijete, zaručeně Vám to dobije baterky tak, že už Vás nic nerozhodí a žene Vás to dál. Děti nám namalovaly obrázky se svými přáníčky pro Ježíška a my se jim je pokusíme splnit. Na vánočním stromečku v chodbě MKC byla rozvěšena jejich 13

14 přáníčka a návštěvníci MKC si je mohli vzít a splnit je. Moc mě potěšilo, že během jednoho týdne nezůstala na stromečku jediná obálka a našlo se tolik milých lidí, kteří nejsou lhostejní a rádi obdarují anonymně i někoho jiného, dá se říct cizího. A ten někdo jiný na to opravdu čeká a těší se, že zbýšovský Ježíšek přece jen existuje. Dětí je pouze dvanáct a na mnohé se přáníčko nedostalo, ale pokud byste chtěli něčím přispět, budeme vděční za jakkoukoliv pomoc, byť jen knížku, CD, puzzle, zkrátka hračky, kterých naše děti mají víc než dost. Samozřejmě ale nepřijímáme věci, kterých se doma chcete zbavit. Dárky osobně předáme 20. prosince a v příštím čísle Ozvěny Vás budeme informovat, jakou radost dětem udělaly. No a vidíte, kam jsme se to dostali od kultury? Není zkrátka nad příjemné setkávání a pobavení. Chápu, že ne vždycky je nálada, ale jistě si z naší rozmanité nabídky v příštím roce vyberete a někde se potkáme. Přehled akcí na 1. čtvrtletí 2013: Novoroční ohňostroj v 17 hodin v parku před MěÚ Novoroční posezení s orientálním tancem Hornický dům Kouzelný maškarní karneval pro děti v 15 hodin v sále Hornického domu Společenský ples města a školy ve 20 hodin v sále Hornického domu, hraje skupina Proměny Malé posezení s hudbou k MDŽ v 18 hodin v sále MKC Vystoupení Dády Patrasové pro děti v 15 hodin v kině Horník Vystoupení Vladimíra Hrona OneManShow v 19 hodin v kině Horník Beseda s novinářem Josefem Klímou nejen o Kajinkovi v 18 hodin v sále MKC Dále budeme pokračovat ve volnočasových aktivitách, oblíbených tvořivých kurzech a připravujeme opět malá divadýlka pro děti. Pokud hledáte tip na vánoční dárek, předprodej vstupenek na zmíněná vystoupení jsme již zahájili. Na konci bývá dobrým zvykem děkovat, přát a podobně - ani letos tomu nebude jinak. Nebudu vzpomínat všechna jména, určitě bych se do toho pěkně zamotala, ale musím zmínit pana Petra Boučka, jehož spolehlivost a opora je pro mne mnohdy moc důležitá a paní Moniku Vejvodovou, která nám některé z akcí zachytila fotoaparátem. Podílela se i na focení kalendáře Mikroregionu Kahan, který jsme dostali do schránek. Zmíním místní Sbor dobrovolných hasičů, v němž se najdou ochotní členové a nenechají mě v tom samotnou. Doufám, že ti, které jsem nevyjmenovala přímo, nebudou naštvaní a že moc dobře vědí, že jsem jim vděčná! Samozřejmě děkuji za podporu a vstřícnost vedení města, protože i kultura je pro každou obec velmi důležitá a je součástí jejího života, i když výsledek je znát třeba až za delší dobu. Zdraví, láska a skromnost jsou tou nejúžasnější kombinací ctností pro život. Uvědomme si, že nemůžeme mít všichni všechno, ale buďme vděčni i za málo - třeba jen za to, že máme kolem sebe ty nejbližší. Nebuďme na sebe zlí, nezáviďme si, nehádejme se, mohli bychom toho později litovat. Všem přeji krásné Vánoce, pevné zdraví a pokoj lidem dobré vůle! Za Městské kulturní centrum Martina Švancarová 14

15 V prostorách MKC úspěšně funguje dopolední dětský klub bez maminek Klubíčko Při akci Všichni sbíráme Kinder jsme shromáždili 532 kusy čokoládových vajíček pro děti z dětských domovů Tradicí je již i mikulášský podvečer s nadílkou v parku před radnicí (strašidelní čerti jsou na černobílé fotografi i bohužel málo zřetelní) Odpolední tvořeníčko s mámou - výroba permoníka do školky 15

16 ZBÝŠOVSKÝ KOS 2012 Letošní fi nále pěvecké soutěže Zbýšovský kos se uskutečnilo v neděli , tedy o týden dříve, než nám začal Advent. Atmosféru netřeba popisovat, nervozita soutěžících i napětí v sále by se dalo krájet. Moderátor akce Pavel Štěpánek nejdříve přivítal a představil pětičlennou porotu, kterou tvořili: Mgr. R. Malý, J. Dobrovolná, R. Anderle, Mgr. V. Richterová, V. Široký, a tím pro ně začal nelehký úkol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, tradičně soutěž zahájili předškoláci z mateřské školy Pokorná Magdaléna, Matejová Marie, Havlíčková Markéta, Pokorná Ivana, Malcová Natálie, Procházka Jonáš, Kotačka Matěj. Vítězkou této kategorie se za velkého potlesku stala Anna Jurníčková s písní Ej, padá, padá rosenka. 16 Ve druhé kategorii třída soutěžilo 7 zpěváků: Pokorná Barbora 1. místo Oswaldová Alžběta Vodičková Monika 2. místo Šoltésová Lenka Oswaldová Anna 3. místo Hájek David Vítová Eliška Ve třetí kategorii třída už jde do tuhého, neboť ve věkově vyšších kategoriích není o výborné zpěváky nikdy nouze a mnozí berou vystoupení velmi zodpověďně: Vališová Tereza 1. místo Bojanovská Klára, Zeidlerová Veronika Šoltésová Lucie 2. místo Leszczynski Jiří Šrajtlová Dorota 3. místo Ondráčková Sára V nejstarší kategorii 7. 9.tř. už se soutěžící snaží zaujmout nejen svým zpěvem, ale i tancem, výběrem oblečení, zkrátka svou image. Boje o Zbýšovského kosa v této kategorii se zúčastnili: Štossová Lucie 1. místo Marek Pokorný Špičková Sabina 2. místo Kloučková Kristýna Čejková Jana 3. místo Procházková Anna Absolutním vítězem letošního 15. ročníku se stal Marek Pokorný s písní Hej, pane diskžokej. Musím podotknout, že v přestávkách nás příjemně hudebně naladili žáci hudební školy ze Slavkova u Brna, jejichž učitelem je pan A.Vodička. Neobvyklou atmosféru dodaly světelné a kouřové efekty pana Karla Vodičky, který celé odpoledne také zvučil. Samozřejmě velké díky za ochotu a trpělivost patří všem organizátorům a sponzorům tohoto svátečního odpoledne, zejména panu Jiřímu Leszczynskému, který s dětmi písně nacvičil a zajistil hudební doprovod a panu Tomáši Ludvovi, který vznesl před 15 lety myšlenku o znovuobnovení Zbýšovského kosa a stal se jeho nedílnou součástí. Organizátoři by rádi na jaře zorganizovali pokračování této pěvecké soutěže pro věkovou hranici nad 15 let bez omezení. Proto vyzýváme všechny zájemce, kteří se nestydí ukázat svůj pěvecký talent, aby se přihlásili do konce ledna 2013 u pana Leszczynského, pana Ludvy nebo v kanceláří MKC Zbýšov. Soutěž se uskuteční jen v případě dostatečného zájmu! Martina Švancarová

17 Společenská kronika Vzpomínka Dne 15. ledna 2013 uplyne smutných 5 roků od úmrtí pana Jiřího Stuchlíka. S láskou stále vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami. Dne 22. února 2013 si připomeneme páté výročí úmrtí slečny Nikoly Pakostové. S bolestí a láskou stále vzpomínají rodiče a sourozenci. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dne 3. ledna 2013 uplynou dva roky od úmrtí paní Anny Juračkové S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Před dvěma roky, 6. prosince 2010, zemřela paní Blanka Říhová. Stále vzpomínají spoluobčané z Doliny. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni s námi. 17

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z á p i s. z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 14 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z á p i s. z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 14 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Obsah: I. Složení výboru klubu, kontakty II. Stručně z historie klubu III. Současná situace mládežnického hokeje IV. Cíle mládežnického hokeje V. Škola

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více