středa 16. prosince v hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr města Soběslav za podpory Krajského úřadu JčK České Budějovice, který realizovala stavební firma JIHOSTAV s.r.o. Soběslav, byl úspěšně a ve stanoveném termínu dokončen. Novou přístavbou získala MŠ DUHA kapacitu celkem pro 207 dětí. Přijímány jsou děti nejen z našeho města. Na základě dohody o příspěvku neinvestičních nákladů se starosty okolních obcí je MŠ DUHA Soběslav plně k dispozici i pro děti z těchto obcí. Ve čtvrtek 12. listopadu mohla do všech prostor této školy nahlédnout veřejnost. -jk- (více na str. 10) ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ podrobnosti na str. 3 Z nabídky prosincových akcí v Soběslavi vybíráme Pěvecký sbor Novita 10. prosince v h Senior dům 19. prosince v h evangelický kostel ßßß Adventní koncert Žáci a učitelé Základní umělecké školy kostel ČCE 13. prosince od 17 h ßßß Vánoční koncert Pěvecký komorní sbor Anonym Voice a Dechový žesťový soubor kostel sv. Petra a Pavla nebo kostel sv. Víta 27. prosince v 17 h ßßß Vánoční troubení z věže Koledy zahraje Soběslavský žesťový septet Boží hod vánoční prosince od 14 h středa 16. prosince v hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč Rozsvítíme strom s Petrou Janů Redakce přeje čtenářům Hlásky a všem soběslavským občanům příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku. Na středu je pro Vás připraveno slavnostní Rozsvěcování vánočního stromu s Rádiem Blaník na náměstí Republiky od 15 hodin. Hlavním hostem je letos zpěvačka Petra Janů. Děti si mohou vyrobit papírové vánoční ozdoby a zavěsit je na strom. Čeká je také řada soutěží. Žáci Středního odborného učiliště technického v Soběslavi se ujmou odlévání olova, Odborné učiliště a Praktická škola Soběslav připraví ukázky vánoční květinové výzdoby. Vstup na akci je zdarma. Vánoční Jarmark Rolničky se bude konat v sobotu 12. prosince od 8.30 do hodin kolem kašny na náměstí. POZVÁNKA Zveme občany na 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se bude konat ve středu v hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem: 1. Změna č. 4 rozpočtu města na rok Návrh rozpočtu města na rok Majetkové převody 4. Volba přísedícího Okresního soudu v Táboře 5. Různé Společenské centrum Soběslavska zahájilo provoz Za účasti čestných hostů i široké veřejnosti se konalo v pátek otevření zrekonstruované budovy kina a přilehlého parku na Společenské centrum Soběslavska. Kromě návštěvy moderního kina nabízí další možnosti využití: stolní fotbal, kulečník, šachy, malá horolezecká stěna, šipky, kuželky. Příjemné posezení a občerstvení poskytuje kinokavárna. Prostor je nekuřácký a věříme, že si získá své návštěvníky, kteří se zde budou cítit dobře. Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta ing. Jindřich Bláha a ing. arch. Jaromír Kročák. Podrobnosti na str. 3

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 27. října 2009 od hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 19/276/2009 Rada města schvaluje Nařízení města Soběslavi č. 1/2009 o zabezpečení schůdnosti chodníků a místních komunikací na území města Soběslavi a Plán zimní údržby místních komunikací pro město Soběslav dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ ing. Radkem Bryllem s účinností od Usnesení č. 19/277/2009 Rada města bere na vědomí stanovisko vodoprávního úřadu MěÚ Soběslav k závěrečné zprávě analýzy rizik týkající se aktuálního stavu sanace staré ekologické zátěže v areálu JDZ, a. s., Soběslav, Dírenského potoka a Andělské stoky. Usnesení č. 19/278/2009 Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici města Soběslavi č. 2/2006 k provádění kontrolní činnosti (kontrolní řád) ve znění U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 10. listopadu 2009 od hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 20/286/2009 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o účasti na programu mezi městem Soběslav jako navrhovatelem, Ministerstvem zemědělství ČR jako správcem programu a Povodím Vltavy, s. p., jako žadatelem na přípravu akce Soběslav - protipovodňová opatření týkající se budoucí realizace protipovodňových opatření na řece Lužnici a přilehlé části Černovického potoka v Soběslavi. Usnesení č. 20/287/2009 Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o přidělení dotace z Regionálního operačního programu na realizaci projektu Rekreační a relaxační areál v Soběslavi letní koupaliště ve výši 23,191 mil. Kč. Projekt bude dokončen v květnu roku Usnesení č. 20/288/2009 Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o předání závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu na Úřad Regionální rady regionu NUTS II Jihozápad České Budějovice v souvislosti s dokončením projektu Společenské centrum Soběslavska a revitalizace parku u Společenského centra Soběslavska. Usnesení č. 20/289/2009 Rada města stanovuje termín 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na středu v hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem: 1. Změna č. 4 rozpočtu města na rok Návrh rozpočtu města na rok Majetkové převody 4. Volba přísedícího Okres. soudu v Táboře 5. Různé Usnesení č. 20/290/2009 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků PK parc. č. 3496/2, 3498 a 3497 v k. ú. Soběslav od soukromých vlastníků z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pro podnikání v lokalitě Na Brabci v Soběslavi. Usnesení č. 20/291/2009 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků PK parc. č. 3505, 3495, 3495/2, 3496/2 a části pozemků parc. č. 3504, 3493 a 3498, které jsou ve vlastnictví města, za část pozemků parc. č a 3502, které jsou ve vlastnictví firmy České houby, a. s., Soběslav, vše v k. ú. Soběslav. Rozdíl ve výměře doplatí firma České houby, a. s., městu Soběslav. Usnesení č. 20/292/2009 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 2205/55 o výměře cca 90 m 2, který je ve vlastnictví města Soběslavi, za část pozemku parc. č. 2207/12 o stejné výměře, který je ve vlastnictví ing. Josefa Kouby, Praha, vše v k. ú. Soběslav. Usnesení č. 20/293/2009 Rada města souhlasí v návaznosti na usnesení ZM č. 14/158/2009 s poskytnutím finančního daru ve výši ,- Kč ze předloženém tajemníkem MěÚ ing. Radkem Bryllem s účinností od Usnesení č. 19/279/2009 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha na uložení kabelového vedení stavby světelné křižovatky silnice I/3 Mrázkova ulice na pozemku parc. č v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření ŘSD ČR Praha. Usnesení č. 19/280/2009 Rada města doporučuje schválit směnu části pozemku parc. č. 22/1 v k. ú. Soběslav o výměře cca 10 m 2, který je ve vlastnictví města Soběslavi, za část pozemku parc. č. 21 v k. ú. Soběslav o výměře cca 2 m 2, který je ve vlastnictví manželů Tůmových, Soběslav, z důvodu zajištění přístupu k nemovitostem postaveným na obou pozemcích. Usnesení č. 19/281/2009 Rada města souhlasí s uzavřením dohody o skončení komisionářské smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Knihy BASET, s. r. o., Praha, týkající se prodeje knihy Pohledy soběslavské díl první k Usnesení č. 19/282/2009 Rada města souhlasí s uzavřením komisionářské smlouvy mezi městem Soběslav a firmou N.S.CENTRUM, s. r. o., Středokluky, na zajištění prodeje knihy Pohledy soběslavské díl první s účinností od Usnesení č. 19/283/2009 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce Soběslav kabel NN pro město Soběslav - hrad na pozemcích parc. č. 3894, 60, 61/1, 67/1,2 a 9 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. Usnesení č. 19/284/2009 Rada města souhlasí s použitím finanční částky ve výši ,- Kč z fondu rozvoje investičního majetku Senior-domu na realizaci vrtané studny s příslušenstvím v areálu Senior-domu Soběslav. Usnesení č. 19/285/2009 Rada města pověřuje místostarostu města p. Zdeňka Vránka zajištěním tradičního novoročního ohňostroje, který se uskuteční v 1.00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi. schváleného rozpočtu města na rok 2009 Městysu Strunkovice nad Blanicí na odstranění následků povodní z letošního roku. Usnesení č. 20/294/2009 Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity Automotoklubu Soběslav za výběr v ATC Karvánky v roce 2009 ve výši ,- Kč za podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení dětského dopravního hřiště v areálu AMK Soběslav u letiště. Usnesení č. 20/295/2009 Rada města souhlasí s vyřazením osobního automobilu Škoda Fabia RZ 2C z účetní evidence města v roce 2009 a s jeho následným odprodejem prostřednictvím autobazaru. Usnesení č. 20/296/2009 Rada města souhlasí s pořízením investičního majetku z investičního fondu ZŠ E. Beneše Soběslav na nákup vyrovnávacího a doplňovacího zařízení s nádrží v ceně ,- Kč včetně DPH do kotelny školy. Usnesení č. 20/297/2009 Rada města souhlasí se změnou rozpočtu MŠ Soběslav, Nerudova ul., kterým se snižují výdaje MŠ a příspěvek města na činnost MŠ o ,- Kč z důvodu nerealizovaných plánovaných oprav v roce Usnesení č. 20/298/2009 Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši ,- Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2009 na úhradu části pokračování na str. 3

3 prosinec 2009 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU dokončení ze str. 2 nákladů spojených s kulturním programem při slavnostním rozsvícení vánočního stromku s Radiem Blaník, které se uskuteční od hodin na náměstí Republiky v Soběslavi. Usnesení č. 20/299/2009 Rada města souhlasí s realizací 2. etapy bezdrátového rozhlasu v Soběslavi v roce 2010 v rámci projektu DSO Soběslavsko podávaného do dotačního titulu Programu obnovy venkova Jihočeského kraje s celkovými náklady akce ve výši ,- Kč se spoluúčastí města ve výši ,- Kč. Usnesení č. 20/300/2009 Rada města souhlasí s uspořádáním akce Živý betlém v Soběslavi, kterou pořádá Diakonie ČCE - středisko Rolnička dne od hodin na náměstí Republiky v Soběslavi s následným průvodem městem. Společenské centrum Soběslavska zahájilo provoz V pátek byl zahájen provoz objektu Společenského centra Soběslavska, který vznikl rekonstrukcí budovy kina. Celý projekt, jenž je podpořen z Regionálního operačního programu (fondy EU), se sestával ze dvou částí - uvedená rekonstrukce budovy kina na Společenské centrum a revitalizace parku u Společenského centra (bez připojení parku k rekonstruované budově kina bychom dotaci z ROP neobdrželi). Stavební práce trvaly necelý rok a vyžádaly si náklady ve výši přes 29 mil. Kč. Z této částky tvoří 6,5 mil. Kč revitalizace parku a zbylá část, tj. 22,5 mil. Kč, rekonstrukce budovy kina. Po odečtení projektových prací 0,5 mil. Kč tvořily náklady na Společenské centrum 22 mil. Kč včetně DPH. Z toho polovina jsou stavební práce a druhá polovina interiér, vybavení, herní prvky, filmová a zvuková technika. Autorem projektu stavební části Společenského centra je ing. Pantoflíček, Soběslav, jeho interiéru a kompletní revitalizace parku ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice. V termínu zahájení provozu město také předalo závěrečné vyhodnocení s žádostí o platbu na Úřad regionální rady NUTS II Jihozápad České Budějovice, který by měl začátkem příštího roku zaslat výše uvedenou dotaci na účet města. Následně dojde ke splacení úvěru od České spořitelny, který město přijalo na předfinancování tohoto projektu. O zajištění provozu Společenského centra se stará příspěvková organizace města Kulturní dům města Soběslavi. Z prvních reakcí je vidět, že objekt Společenského centra, který se změnil z jednoúčelové budovy na vícefunkční, je soběslavskou veřejností přijímán kladně. Přál bych si, aby v objektu Společenského centra našly všechny věkové kategorie občanů města i jeho návštěvníků kvalitní kulturní a společenské vyžití. Zároveň děkuji všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli. Ing. Jindřich Bláha, starosta města Dobré zprávy Nadace ČEZ poskytla městu Soběslav příspěvek ve výši ,- Kč na vybudování dětského hřiště v parku u kostela sv. Marka. Zimní údržba chodníků V dubnu letošního roku byla Parlamentem ČR schválena změna silničního zákona zrušením čl. 4 v 27, který zněl následujícím způsobem: Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Touto novelou silničního zákona a vypuštěním uvedeného článku je vlastník přilehlé nemovitosti zbaven odpovědnosti za odstranění závady ve schůdnosti na chodníku. V této souvislosti projednala a schválila Rada města Soběslavi dne Nařízení města č. 1/2009 o zabezpečení schůdnosti chodníků a místních komunikací na území města Soběslavi. Tímto nařízením je úklidem místních komunikací a chodníků ve vlastnictví města pověřena Správa města Soběslavi, s. r. o., která sídlí v budově bývalých Technických služeb města Soběslavi, ulice Tyršova 482/III, Soběslav, tel. č nebo Součástí nařízení je Plán zimní údržby místních komunikací, který - kromě jiného - stanoví způsob a pořadí úklidu, a to jak místních komunikací, tak i chodníků na území města a jeho přilehlých částí. S úplným zněním nařízení města č. 1/2009 včetně plánu zimní údržby se mohou občané města seznámit na odboru organizačním a správy majetku MěÚ v Soběslavi nebo na internetových stránkách města (www.musobeslav.cz). Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav Úřední den notáře MěÚ II. patro č. dveří 306 JUDr. Stanislav Hroch první a třetí středa v měsíci, v prosinci tj. 2. a od 13 do 17 h. Tel

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 Změny daně z nemovitostí od vyplývající z přijetí zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění i zákon o dani z nemovitostí Vydáním zákona č. 362/2009 Sb. ve Sbírce zákonů v částce 115., rozeslané dne 20. října 2009, se mění zákon o dani z nemovitostí pro rok Novelou se zvyšuje sazba daně ostatních pozemků za každý 1 m 2 u: - zastavěných ploch a nádvoří na 0,20 Kč, - stavebních pozemků na 2,00 Kč, - ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně na 0,20 Kč. Základní sazba daně z nemovitostí po změně zákona je od : - u obytných domů 2 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m 2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy, - u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci 6 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 2 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy, - u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže 8 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, - u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost, 1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 2 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výro- Informace z odboru dopravy a vnitřních věcí o vydávání cestovních dokladů dětem do 15 let Žádost o vydání prvního cestovního dokladu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji za občana mladšího 15 let, podle 17 odst. 3) a odst. 9) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, podává zákonný zástupce dítěte. K podání žádosti o vydání cestovního dokladu je nutno předložit: doklad o státním občanství České republiky, který vydává Krajský úřad v Českých Budějovicích. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství lze podat prostřednictvím Městského úřadu Soběslav, oddělení matriky p. J. Petrášová, 1. poschodí budovy na náměstí Republiky č.p. 59, č. dv K podání žádosti o vydání osvědčení je nutné předložit občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte, rodný list jednoho z rodičů nebo oddací list (pokud byl vydán do ), příp. rodný list prarodiče nezletilého (narodil-li se po ), za vydání osvědčení o státním občanství se platí správní poplatek v hodnotě 100,- Kč. Krajský úřad Jihočeského kraje vyhotoví osvědčení ve lhůtě 30 dnů. Po obdržení osvědčení o státním občanství na odboru dopravy a vnitřních věcí - cestovní doklady budova na náměstí Republiky č.p. 55, 2. poschodí, č. dv. 200 žadatel předloží: občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o vydání cestovního dokladu dítěti, rodný list dítěte, osvědčení o státním občanství Cestovní pas má územní platnost do všech států světa s dobou platnosti dokladu 5 let občanům mladším 15 let, správní poplatek činí 100,- Kč a lhůta pro jeho vydání je 1 měsíc. Informace podá p. Terberová, tel Upozornění předplatitelům Redakce Hlásky děkuje svým čtenářům za přízeň, kterou jí věnovali po celý tento rok a zároveň nabízí všem zájemcům předplatné na rok 2010, které činí včetně poštovného 288,- Kč. Složenky obdrží všichni letošní předplatitelé s prosincovým číslem a žádáme jejich úhradu nejpozději do buď na účet, nebo osobně v pokladně Městského úřadu Soběslav. Případní noví zájemci se mohou přihlásit v redakci. bu 10 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, - u ostatních staveb 6 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy, - u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 2 Kč za 1 m 2 upravené podlahové plochy. Příklad: Obec má schválenou obecní vyhlášku, která stanoví koeficient 1,5 dle 11 odst. 3 písm. b) pro stavby pro individuální rekreaci a stavby plnící doplňkovou funkci k nim. Výpočet ceny za chatu a přilehlou kůlnu pak bude: zastavěná plocha chaty v metrech x 9,- Kč (6,- x1,5), zastavěná plocha kůlny v metrech x 3,- Kč (2,- x1,5). Osvobození od daně u novostaveb obytných domů nebo bytů v novostavbách obytných domů podle 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí (dosud na 15 let od kolaudace, případně užívání), již přiznané v předchozích zdaňovacích obdobích, se poplatníkům poskytlo naposledy v roce Příklad: Stavba, nebo byt byly dokončeny v průběhu roku 2000, nárok na osvobození vznikl dnem 1. ledna 2001 a byl uplatněn v daňovém přiznání pro rok Za období bylo uplatněno osvobození na novostavby. V roce 2010 již nebude tento byt, nebo stavba osvobozena od daně z nemovitostí. Osvobození týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii solární, větrnou, geotermální a z biomasy, zůstává i nadále zachováno v původním rozsahu. Pro obce Sedlečko a Vlastiboř (části Vlastiboř, Svinky a Záluží) byl pro rok 2010 stanoven, obecně závaznými vyhláškami obcí, místní koeficient ve výši 1. Daňová povinnost pro rok 2010 se proto nebude v těchto obcích navyšovat na dvojnásobek, jak tomu bylo v roce Všechny výše uvedené změny ve výpočtu daně z nemovitostí nezakládají povinnost poplatníka daně z nemovitostí, u kterého nedošlo ke změně ve vlastnictví nemovitostí, podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, ani jinak sdělit tyto změny správci daně. Daňovou povinnost v tomto případě správce daně vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti, upravené o tyto změny. Výsledek vyměření daňové povinnosti poplatníkovi sdělí hromadným předpisným seznamem nebo platebním výměrem. Hromadné předpisné seznamy budou k nahlédnutí na obecních úřadech na přelomu měsíce dubna a května Další aktuální informace včetně elektronických formulářů daňových přiznání a daňových kalkulaček můžete nalézt na internetových stránkách ministerstva financí (mfcr.cz) a na internetu daňové správy (cds.mfcr.cz). Ing. Světlana Vyhlídková, vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend Finanční úřad v Soběslavi SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození: Cyril Hásek Julie Hryzáková Helena Mrázková Tereza Studená Simona Vlková Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Anna Baumannová Karel Češka Anna Doležalová Vlasta Holcová Růžena Kolářová Jaroslav Ženíšek Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Sběrný dvůr Soběslav Otevírací doba v době vánočních svátků Úterý otevřeno Čtvrtek zavřeno Sobota zavřeno Úterý otevřeno Čtvrtek zavřeno Sobota 2.1. zavřeno

5 prosinec 2009 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 KOMUNÁLNÍ TECHNIKA PRO MĚSTO SOBĚSLAV O odpovědnosti vlastníků nemovitostí za zimní údržbu chodníků jsme Vás podrobně informovali v minulém čísle Hlásky. V pátek 23. října oba malotraktory určené pro zimní údržbu dorazily do objektu Správy města Soběslavi, s.r.o. Určitě se s nimi v průběhu zimy mnohokrát na silnicích potkáte, a tak se sluší Vám oba stroje představit. Práce pro ně ovšem nebude končit koncem zimy, využijí se po celý rok. Sestavu strojů dodala pro město Soběslav firma Some Jindřichův Hradec s.r.o., která je výhradním zástupcem firmy BCS Ferrari na českém trhu a zabezpečuje záruční a pozáruční servis včetně dodávky originálních náhradních dílů po dobu životnosti strojů. Zástupce firmy Davida Frühaufa jsem požádala o pár slov k technice. Malotraktor BCS VIVID 400 DT vychází z koncepce klasického traktoru ve zmenšené podobě. Ke standardní výbavě stroje patří přední hydraulická ramena s vývodovou hřídelí, mezinápravová vývodová hřídel, homologovaná kabina s ventilací a topením a samozřejmě dostatek hydraulických okruhů. Stroj je poháněn úsporným dieselovým čtyřválcovým motorem Lombardini o výkonu 35 HP. Všechny tyto atributy ve spojení s jeho celkovými rozměry a výkonem z něj dělají ideálního všestranného pomocníka pro potřeby měst a obcí. Pro zimní údržbu lze malotraktor osadit sněhovou frézou, přední nebo zadní shrnovací radlicí, zametacím kartáčem a kotoučovým nebo válečkovým rozmetadlem na sůl či jiné inertní materiály. V létě lze stroj využívat s rotační sekačkou, mulčovačem, mulčovačem se sběrným košem nebo příkopovým ramenem na sečení příkopů. Traktor lze také vybavit čelním Správa města Soběslavi, s. r. o. děkuje občanům města a organizacím za spolupráci, ke které došlo v průběhu roku Klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 přejeme pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu čtenářům Hlásky i ostatním občanům města Soběslavi. Václav Pekárek, ředitel SMS, s.r.o. Společnost ENVI PUR, s.r.o přední výrobce čistíren odpadních voda a úpraven pitných vod, pořádala v Kulturním domě města Soběslavi odbornou konferenci na téma Nové trendy v čistírenství a vodárenství Tuto konferenci pořádá spol. ENVI PUR, s.r.o. jednou za rok a je určená pro širokou odbornou veřejnost. Pravidelně se ji účastní odborníci ze státní správy, z projekčních kanceláří, provozovatelé vodohospodářských děl, technologové, (1. JVS, VAK Č. Budějovice, VHS Benešov, OVAK Ostrava apod.), pracovníci vysokých škol (VŠCHT Praha, VÚT Brno). V tomto roce jsme zaznamenali rekordní účast, a to více jak 230 osob. Mediálním partnerem konference bylo Vodní hospodářství a odborným garantem Československá asociace vodárenských expertů a Asociace pro vodu ČR. Konference byla rozdělena na dvě sekce - dopolední čistírenskou a odpolední vodárenskou. Byly diskutovány nejnovější přístupy a technologie pro čištění a úpravu odpadních i pitných vod. Zástupce firmy Some s.r.o. David Frühauf seznamuje s novou technikou ředitele SMS Václava Pekárka nakladačem a podkopovou lžící, které umožní ve městě provádět drobné výkopové práce. Malotraktor pro město Soběslav je nyní vybaven čelním zametacím kartáčem na odmetání sněhu z chodníků a nerezovým rozmetadlem na posyp inertním materiálem. Dalším strojem je jednoosý malotraktor BCS MC 740 AKTION se zametacím kartáčem na sníh s výkonným motorem HONDA GX 390 o výkonu 13 HP. Tento stroj je společně se zametacím kartáčem vhodný na zimní údržbu úzkých a těžkodostupných chodníků, které město bude pro občany udržovat. -jk- Vítání nových občánků Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu ve čtvrtek 22. října. Za doprovodu žáků a učitelů Základní umělecké školy v Soběslavi bylo slavnostně uvítáno do života 10 dětí, z toho šest holčiček a čtyři chlapečci. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu. Foto -jk- Zvláštností této konference byly i první mezinárodní účasti z Bulharska a Japonska. Ing. Tomáš Roztočil, vedoucí obchodního oddělení pro ČR a SR

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , Kulturní dům města Soběslavi přijme pracovníka/pracovnici na pozici produkční Společenského centra Soběslavska. Informace na nebo na tel.: Plesová sezona 2010 Pátek Maturitní ples Gymnázium Soběslav Pátek Maturitní ples Gymnázium Soběslav Sobota Rybářský bál Sobota Staročeský bál Pátek Společenský ples Rašeliny a.s. a Města Soběslav Pátek Ples SOU technické Sobota Ples Maso Planá n. L. Pátek 5.3. Sportovní ples TJ Spartak Soběslav Burza vánočního cukroví Pečete na Vánoce? Máte své oblíbené cukroví, bez kterého si Vaše rodina Vánoce nedovede představit? Dědí se ve Vaší rodině recept na skvělé cukroví po generace? Nebo máte naopak nějaký tajný recept? Podělte se s ostatními. Přineste do knihovny ochutnat své výrobky, nabídněte zájemcům osvědčený recept a získejte inspiraci pro další pečení. Burza vánočního cukroví bude probíhat v městské knihovně od 10. do 23. prosince. Z Vašich receptů sestavíme Vánoční kuchařku našich čtenářek (nebo i čtenářů), která bude v knihovně k dispozici. Výstavy v knihovně: V prosinci si můžete ve vestibulu městské knihovny prohlédnout výstavu prací dětí z výtvarného kroužku DDM Soběslav,,Vánoce a zima výstavu žáků ZUŠ Soběslav,,Zvířátka a jejich povolání Adventní tvůrčí dílna pro dospělé v sobotu 5. prosince od 9 hod. Městská knihovna v Soběslavi a nakladatelství Anagram srdečně zvou všechny, kteří rádi tvoří. Přijďte si vyrobit vánoční přání, dekorace z ubrousků a květináče na vánoční stůl a dárkové taštičky. V případě zájmu si s sebou přineste květináč (vysoký 27 cm, průměr 14 cm) a svíčku ve tvaru koule o průměru cm. Ostatní výrobní materiál bude k dispozici. Těšíme se na Vás. Kulturní dům Soběslav a Loutkářský soubor Kašpárek uvádí loutkovou pohádku Kukačky a Zmrzlá (hrajeme ještě jednou a nejen pro děti, které ještě Křemílka s Vochomůrkou neviděly) čtvrtek 10. prosince od 17 h loutkový sál vstupné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč Loutkové divadlo Kašpárek hledá nové členy do svého souboru Potřebujeme hlavně režiséra a mluviče a hlavně muže! Informace v KD nebo přímo na zkouškách loutkového divadla v kulturním domě (zadním vchodem) každé úterý od 19 hodin. Divadlo Špílberk Brno MAXIPES FÍK Kulturní dům Soběslav neděle 6. prosince v 10 hodin velký sál Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá na jevišti. Divadlo Špílberg Brno jako první uvádí divadelní zpracování příběhů psa, který povyrostl poněkud více, než je obvyklé. V inscenaci se objeví postavičky známé z večerníčků i knižního vydání příhod hlavního hrdiny. Skladatel Petr Skoumal doplnil toto divadelní představení zbrusu novými písničkami. Inscenace je vhodná pro děti předškolního věku a prvního stupně základních škol. Svým osobitým humorem však osloví i dospělé. Po představení je pro děti připraveno pekelné překvapení!!! Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné vstupné - druhé dítě zdarma! Děkujeme čtenářům a návštěvníkům městské knihovny za přízeň, kterou nám v letošním roce věnovali. Přejeme všem klidný advent, krásné prožití vánočních svátků a mnoho příjemných chvil strávených ve společnosti dobré knihy. Pracovnice Městské knihovny Soběslav Program KD Soběslav prosinec 2009 Pravidelné akce: Úterý ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt ) FAT FINGERS (pod taktovkou Petra Čapka) LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR KAŠPÁREK Pátek SOBĚSLAVSKÁ CHASA Další program: Čtvrtek ZADÁNO pro Svaz tělesně postižených v ČR, členská schůze, malý sál Pátek ZADÁNO JITONA a.s. Soběslav, velký sál Firma GOLIAT Soběslav, u krbu Neděle Divadlo Špílberk Brno, MAXIPES FÍK, velký sál Středa ZASTUPITELSTVO Čtvrtek Loutkářský soubor Kašpárek, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA, loutkové divadlo ASTRÁL Sobota Taneční kurzy VĚNEČEK 2009, hraje RM Band, velký sál, vstupné 150 Kč Středa FAT FINGERS VÁNOČNĚ, koncert, velký sál, vstupné 50 Kč Čtvrtek ZADÁNO Firma GRENA Veselí n. L., velký sál Pátek ZADÁNO MOTOR JIKOV STROJÍRENSKÁ Soběslav, velký sál FIRMA SPILKA A ŘÍHA, malý sál Sobota ZADÁNO pro SOB Vitoraz Soběslav, malý sál Čtvrtek SILVESTR 2009, velký sál, vstupné 150 Kč (láhvinka v ceně)

7 prosinec 2009 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 Vánoční jarmark Rolničky s Malou velkou kapelou DIXIE Sobota , h, na náměstí Vánoční svátky se už hlásí první adventní nedělí, a tak řada z vás jistě přemýšlí, čím obdarovat své blízké. Diakonie ČCE středisko Rolnička má pro Vás pozvání na Vánoční jarmark, kde si jistě vyberete. Tradiční Vánoční jarmark Rolničky zaplní sobotní prosincové dopoledne soběslavské náměstí. Přehlídka výrobků chráněné dílny Rolničky, doplněná výrobky z partnerských chráněných dílen nenechá vaše úspory bez povšimnutí. Jako na správném jarmarku nebude chybět ani dobrá zábava, hudba, interaktivní dílny pro děti, včetně oblíbené dětské tržnice, kde si děti mohou prodat nějaké své drobnosti. Samozřejmostí je lákavé občerstvení, jako nakládaní utopenci, brambory na lávovém grilu či kapka něčeho ostřejšího na zahřátí. Obdobně jako na Jarním jarmarku si i zde budete moci dotvořit a rovnou odeslat originální vánoční pohlednici. A krásnou třešničkou na dortu bude kapela, která při letošním Jarním jarmarku doslova roztančila celé náměstí - Malá velká kapela DIXIE ze Slavonic se svým repertoárem jihočeských, pražských a moravských lidových písniček v netradičních vícehlasých úpravách a nejžádanějších melodií z oblasti folk a country. Poděkování za přípravu jarmarku patří tradičně MěÚ Soběslav, městské policii, Kulturnímu domu města Soběslavi, Správě města Soběslavi, Blatskému muzeu. Přijďte si vychutnat vánoční atmosféru, vybrat si krásné dárky, zaposlouchat se do nestárnoucích tanečních melodií a dobře se bavit. Vánoční Jarmark proběhne v sobotu 12. prosince od 8.30 do hodin kolem kašny na náměstí v Soběslavi. Eva Janatová Sbor Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Diakonií ČCE středisko Rolnička a Starokatolickou církví pořádá ve středu VÁNOČNÍ ŽIVÝ BETLÉM V SOBĚSLAVI zahájení putování za Vánočním příběhem bude v 16 h u vánočního stromu na náměstí. Vánoce s Rolničkou Dárcovská SMS zpráva pro Rolničku Společnost Vodafone vyhlásila listopad měsícem dárcovských SMS. Dvě neziskové organizace, které získají nejvíce DMS, odmění mobilními telefony a dobíjecími kupony v hodnotě dvacet tisíc korun. Zvítězí DMS projekty s největším nárůstem počtu DMS za listopad oproti říjnu, šanci tak mají i menší organizace. Vaše dárcovská SMS zaslaná do konce tohoto listopadu tak může Rolničce pomoci dvakrát. Formou dárcovské SMS je však možné chráněné bydlení Rolničky podpořit až do roku Od do získala Rolnička 718 dárcovských SMS. Na projekt nového chráněného bydlení jsme tak za deset a půl měsíce mohli přidat částku ,- Kč. Děkujeme. Jak dárcovskou SMS odeslat? SMS napište ve tvaru: DMS ROLNICKA a odešlete na číslo (cena SMS 30 Kč, Rolnička obdrží 27 Kč), přispívat můžete i pravidelně po dobu jednoho roku, odešlete SMS ve tvaru DMS ROK ROLNICKA na číslo (a každý měsíc po dobu 1 roku Vám automaticky bude odečteno 30 Kč). Děkujeme za podporu. Eva Janatová Blíží se čas adventní a s ním Diakonie ČCE středisko Rolnička tradičně přichází s nabídkou vánočních dárků, tedy benefiční kampaní ČCErolniČCE aneb Vánoce s Rolničkou. Zakoupením výrobku, na kterém se podíleli klienti Rolničky, přispějete na nové chráněné bydlení a navíc získáte originální vánoční dárek. Tato kampaň vznikla před osmi lety a oslovovala především členy sborů Českobratrské církve evangelické, kteří tak mohli vyjádřit podporu v rámci církve. Časem se pověst o originálních výrobcích rozšiřovala a tím stoupal i zájem ze strany veřejnosti. Proto v posledních letech tuto kampaň prezentuje Rolnička veřejně a každý tak může získat krásný dárek. Smyslem kampaně je představit činnost Rolničky, ukázat, co dokáží šikovné ruce dětí a lidí s postižením. Zároveň tak lidem v čase vánočním nabízíme dárečky, kterými své blízké určitě potěší, sděluje koordinátorka kampaně Ludmila Dvořáková. V letošním ročníku opět nechybí novinky. V prodeji bude kalendář zcela poprvé v barevném provedení s příběhem o stvoření světa. Loňský velmi oblíbený notýsek s obrázky je doplněný univerzálním diářem a úvodním osobním textem. Další novinkou je vánoční čaj a praktické lepicí jmenovky na dárky. Nabídku doplňuje vždy vítaný originální vánoční papír a ručně zhotovené svíce z včelího vosku. Jak originální výrobky získat? K prodeji jsou přímo v Rolničce v Soběslavi v Mrázkově ulici i v čajovně v Bezděkově ulici a v některých dalších prodejních místech, jako například Městské knihovně Tábor. K dostání budou i na Vánočním jarmarku Rolničky, na který se můžete těšit již v sobotu 12. prosince dopoledne na náměstí v Soběslavi. Objednávat lze však i prostřednictvím kde jsou fotografie a podrobnější popis výrobků a nově také možnost objednávky prostřednictvím on line formuláře. Výrobky jsou pak zasílány i poštou. V loňském roce byl čistý výtěžek kampaně Kč, doufám, že i letos naše nabídka veřejnost osloví a lidé nám takto přispějí na nový chráněný byt, dodává Ludmila Dvořáková. Celkově za sedm ročníků přinesla kampaň Rolničce částku Kč, v loňském roce se prodalo 1950 kusů výrobků, nejvíce vánočního papíru (530 kusů) a originálního zápisníku (437 kusů). Eva Janatová Program na měsíc prosinec VÝROBA LAMPIONŮ Výtvarná dílna pro děti úterý od 16 hodin Výroba lampionů do živého Betlému, který se bude konat na náměstí. Účastnický poplatek 20 Kč. MOSAMBIK OČIMA DOBROVOLNÍKA úterý od 18 hodin cestovatelské setkání s Petrem Šťovíčkem, který prožil rok poznáváním Afriky z různých úhlů. Vstup zdarma. ŠITÍ SKŘÍTKŮ Vánoční výtvarná dílna pro děti středa od 17 hodin šití skřítků, jako vánočních dárků účastnický poplatek 50 Kč VÁNOCE, VÁNOCE úterý od 18 hodin Povídání evangelického faráře Daniela Matějky. Setkání u čaje a kávy, které nás přiblíží k podstatě svátků narození Ježíše Krista. LAMPIONY II. Výtvarná dílna pro děti Středa od 16 hodin Výroba lampionů do živého Betlému, který se bude konat na náměstí. Účastnický poplatek 20 Kč. VÝROBA PŘÍRODNÍHO BYLINNÉHO KRÉMU Vánoční výtvarná dílna pro děti II. Sobota od 15 hodin I na poslední chvíli můžete vyrobit pěkný dárek pod stromeček Poplatek 50 Kč.

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 NARODIL SE KRISTUS PÁN V BLATSKÉM MUZEU Po dvouleté odmlce si Vás letos před Vánoci znovu dovolujeme pozvat do prostor Smrčkova domu. Možná si vzpomenete, že vánoční výstava konaná zde v roce 2003 se nesla převážně v lidovém duchu, ta následující (2004) měla ráz měšťanský a konec roku 2006 patřil Vánocům perníkovým. Také naše letošní výstava je tematicky zaměřená můžete se těšit na soubor českých a moravských betlémů. Zčásti pocházejí ze soběslavských a táborských muzejních sbírek, jiné jsme si vypůjčili z dalších muzeí a v neposlední řadě také od soukromých sběratelů. Ve výstavních sálech 1. patra tak uvidíte betlémy dřevěné, papírové i keramické a zároveň tu můžete posedět a zhlédnout film o tradičních zimních a vánočních zvycích z oblasti Blat (z DVD Rok na Blatech, které vydalo Husitské muzeum a které bude na výstavě také k prodeji). Výstavní hala v přízemí bude patřit vánočním dekoracím zhotoveným dětmi ze soběslavské MŠ Duha. Pro děti bude připraven také výtvarný koutek, v němž si budou moci vyrobit drobné vánoční ozdoby. Výstavu zahajujeme vernisáží, která se koná v pondělí od hodin. Na uvítanou zahraje Soběslavský žesťový soubor a po úvodním slově muzejní etnoložky Zuzany Novákové vystoupí s pásmem koled žáci ZUŠ Soběslav pod vedením Ivy Hovorkové. Výstava bude následně otevřena denně kromě pondělí do středy a poté ještě v neděli , v úterý a ve středu , vždy od 9.00 do hodin. Prosincový program cyklu Od Tábora až na konec světa : Ing. Michael Strnad (amatérský ornitolog, Chýnov): VŠUDE KOLEM MEXIKO promítání filmového dokumentu s komentářem autora Rožmberský dům středa , mimořádně od hod. Do muzejních prostor Vás i za všechny kolegy srdečně zve a vše dobré v novém roce přeje Daniel Abazid Tančilo se, dražilo se, povídalo aneb Tancovačka ve Skalici Letošní tancovačka, pořádaná již poosmé občanským sdružením I MY Společností pro podporu lidí s postižením, se konala v sobotu 14. listopadu ve velkém sále v hospodě ve Skalici. Akce proběhla jako oslava sametové revoluce, hudbou i výzdobou jsme si připomněli léta dávno minulá. Děti i dospělí si společně zasoutěžili, během večera mohli zájemci z řad dětí tvořit ve výtvarném koutku s dobrovolníky. Pod vedením našich věrných moderátorů si některé děti zacvičily jako na spartakiádě a zabouchaly si obušky. Před vystoupením kapely Hodně Podně proběhla všemi oblíbená dražba pro děti i dospělé. Dražily se výtvarné předměty od známých i méně známých umělců. Letos dražba vynesla rekordních ,-Kč. Se vstupným a tombolou tancovačka vynesla ,- Kč. Po odečtení nákladů výtěžek tancovačky zdvojnásobí Nadace Divoké husy. Finanční prostředky budou použity na doplnění půjčovny hraček a pomůcek, které nabízí Středisko rané péče rodinám dětí s postižením (raná péče je sociální služba, zřízená pod občanským sdružením I MY a působící pro Jihočeský kraj). Všichni účastníci tancovačky se dobře pobavili. Po dražbě a tombole, která mile překvapila hlavně dětské návštěvníky, přišla na řadu živá hudba v Soběslavi známá kapela Hodně Podně. Kdo chtěl, tančil, proběhla příjemná setkání starých známých, zkrátka akce se podařila. Děkujeme všem, kteří se tancovačky zúčastnili jako dobrovolníci a věnovali nám svůj volný čas. Za o.s. I MY Kateřina Růžičková NADACE POMÁHAJÍ Středisko rané péče pro jihočeský region působí v Soběslavi již čtvrtým rokem, zřizovatelem je občanské sdružení,,imy Společnost pro podporu lidí s postižením. Poskytuje terénní služby rané péče rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením od narození do 7 let po celém jihočeském regionu. Služby jsou rodinám poskytovány bezplatně dle zákona č.108/2006 o sociálních službách. Finanční prostředky na provoz získává středisko z dotací MPSV, Jihočeského kraje, z příspěvků měst a obcí. Protože státní prostředky na provoz nestačí, oslovuje středisko také nadace a sponzory. V letošním roce jsme získali finanční prostředky ze sbírkového projektu Pomozte dětem! na projekt Jezdíme za tebou, které částečně pokryjí mzdy poradkyň, cestovné a telefony v letošním a příštím roce. Část financí je také určena na nákup hraček a rehabilitačních pomůcek do půjčovny střediska. Nadace Divoké husy zdvojnásobila výtěžek z Podzimní tancovačky ve Skalici, kterou pořádá naše občanské sdružení. Finanční prostředky použijeme na doplnění půjčovny hraček a pomůcek. Středisko organizuje dvakrát ročně víkendový pobyt rodin. V letošním roce jsme díky Nadaci OKD mohli uspořádat setkání v červnu a v říjnu. Příští rok tato setkání finančně podpořila Nadace O2. Díky příspěvkům nadací můžeme poskytovat služby rané péče bez omezení, což není v dnešní době samozřejmé. Koncem listopadu po celé České republice probíhala kampaň Týden rané péče, kterou zastřešovala Asociace pracovníků rané péče. Do této kampaně se naše středisko ze Soběslavi připojilo organizováním ankety v jihočeských městech, při které nám pomáhali dobrovolníci. Ve středisku také proběhl Den otevřených dveří. Kontakt na středisko rané péče: tel , více informací najdete na Za Středisko rané péče pro jihočeský region Kateřina Růžičková

9 prosinec 2009 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 Ohlédnutí za 16. ročníkem Soběslavské růže Obyvatele Soběslavi a okolí již zřejmě v tomto podzimním čase nepřekvapila tradiční soutěž odborných učilišť a praktických škol ve vazbě a aranžování květin, která se konala ve čtvrtek v Kulturním domě města Soběslavi a na níž navazovala veřejností oblíbená a hojně navštěvovaná výstava soutěžních prací žáků ve vestibulu kulturního domu den následující. Letošní ročník byl ozdoben svatebním tématem, které propojilo všechny soutěžní úkoly svatební kytici ve formě převislé kapky, květinový polštářek na prstýnky a fantazii meze nekladoucí panel na téma Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj jako vyjádření církevního svatebního obřadu. S těmito úkoly se velmi úspěšně vypořádalo 24 soutěžících z osmi škol z celé republiky (z Klimkovic, Kopidlna, Kunic, Litomyšle, Plzně, Prahy, Třešti a samozřejmě Soběslavi). Součástí hodnocení byla i soutěž tříčlenných družstev těchto škol, kde první příčku obsadilo družstvo Odborného učiliště Kunice, druhou příčku obsadila děvčata ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť a bronzová medaile putovala s účastníky soutěže do Prahy se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou. Žáci a učitelé Základní umělecké školy v Soběslavi Vás srdečně zvou na ADVENTNÍ KONCERT do kostela ČCE v Soběslavi dne 13. prosince od hodin ßßß Pěvecký komorní sbor Anonym Voice a Dechový žesťový soubor ze Soběslavi Vás srdečně zvou na VÁNOČNÍ KONCERT 27. prosince v 16 nebo 17 hodin do kostela sv. Petra a Pavla nebo do kostela sv. Víta v Soběslavi (přesné místo a čas byly v době uzávěrky v jednání) Těšíme se na Vás a přejeme hezké Vánoce Další koncerty, které připravujeme: Skalice, Veselí n.l., Dráchov, Choustník ßßß Vánoční troubení z věže Koledy zahraje Soběslavský žesťový septet Boží hod vánoční od 14 h V soutěži jednotlivců dominovala na stupni vítězů děvčata z Třešti na zlatém a bronzovém stupínku, stříbrnou pomyslnou medaili si odnesl jeden ze tří mužských zástupců v soutěži, a to Michal Verbíř z Odborného učiliště Kunice. Velké poděkování patří těm, kteří nám k uspořádání této akce svým dílem pomohli: vedení Kulturního domu města Soběslavi a sponzorům,kteří i v nelehkém období finanční krize přispěli: Poštovní spořitelna a.s. Soběslav, Elektro Legát s.r.o. Soběslav, Fontea a.s. Veselí n.l., ZAVT Pekárna Mladá Vožice, VESCO s.r.o. Veselí n.l., MTD s.p. Ústrašice, Zahradnictví Alfréd Kohout Tábor, Jinos Agro s.r.o. Veselí n.l., FERT a.s. Soběslav, p. Klípa, RABBIT a.s. Trhový Štěpánov, Faber-Castell, Ing. Zdeněk Prejza Soběslav, Nouzová Libuše Drogerie Soběslav, GOLDIM Soběslav, Jihotvar Veselí n.l., Forestina s.r.o. Střelské Hoštice, Fruko Schulz s.r.o. J. Hradec, ČSOB Tábor, ČSOB Plzeň, Pekárna PETA Soběslav, Efko Veselí n.l., Madeta a.s. Řípec, Autoservis Jindra s.r.o. Soběslav, Penny Market Soběslav, Opeko s.r.o. Choustník, Intersnack a.s. Choustník, ÚJV Řež u Prahy. Za OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Klára Jeczelewská Vánoce 2009 s Novitou Senior dům Soběslav kostel Choustník Staroměstské n. Praha Dírná Soběslav evangel. kostel Týden otevřených dveří od 8 do 13 h (včetně soboty) Kadeřnická soutěž SOU technického Dům dětí a mládeže Soběslav , h Téma: svatební, společenský, extravagantní účes Zveme širokou veřejnost Z našich soutěžících byla nejlepší Petra Brabcová. Se svým panelem obsadila čtvrté místo. Společně s ohlédnutím za Soběslavskou růží přinášíme pozvánku na také již tradiční prodejní Vánoční výstavu prací žáků Odborného učiliště v Soběslavi, která je pro zájemce připravena na 11. prosince 2009 v budově školy na Wilsonově ulici a to od 8 do 15 hodin, kde se těšíme na další příjemné setkání v již opravdu předvánočním čase. Změny na poliklinice Od ledna 2010 se ruší pevná telefonní linka pro ordinaci neurologie a rehabilitace Poliklinika Soběslav. Bude nahrazena telefony 1. MUDr. Hana Luňáčková neurologie (platí i pro ordinaci v Sezimově Ústí) 2. MUDr. Markéta Tomášková rehabilitace (platí i pro ordinaci v Táboře) Oční lékaři mají ordinaci na poliklinice: Po MUDr. Pavla Dohnalová Út MUDr. Iveta Hlinková St Perimetrie Čt MUDr. Ondřej Blohoň Pátek neordinují Objednání přímo v ordinaci nebo na tel Zveme Vás každý čtvrtek v době od 9,30-11,00 hodin do Kulturního domu města Soběslavi na setkání MAMINEK S DĚTMI věk dítěte: 0-3 roky činnost: - cvičeníčko na písničky a říkadla - malování, modelování - výroba různých předmětů - hraní s hračkami Vstup 30,- Kč, 2. dítě 15,- Kč. Vchod ze strany budovy (ulice Horní Příkopy). Budeme se těšit na vaši návštěvu. za "soběslavské maminky" Hamajová Ivana

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 MŠ Nerudova Hrajeme si ve školce a mohli jsme začít péct. Vůně palačinek se linula celou třídou. Našich malých pomocníků bylo hodně. Všichni chtěli hned ochutnávat. Dívky si zahrály na kuchařky. Mazaly palačinky marmeládou a servírovaly na talířky. Konečně jsme se mohli pustit do té dobroty a užít si sladkou hostinu. Všem dětem moc chutnalo a určitě mamince doma poradí, jak se pečou dobré palačinky. Ukázka dravců Konečně jsme se dočkali návštěvy pana Vondrušky a jeho syna z Č. Budějovic, kteří se věnují výcviku dravců. Během školního roku byla tato akce naplánována na školní zahradě. Jelikož nám počasí dvakrát už nepřálo, přesunuli jsme tuto akci po domluvě s panem Hanzalem do tělocvičny Spartaku. DUHA v novém Když jsme plánovali termín přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na jaře v měsíci dubnu pro letošní školní rok, byli jsme všichni rádi, že naše město rozhodlo rozšířit kapacitu školy a umožnit tak všem dětem a rodičům dle svých potřeb a požadavků navštěvovat tuto školu. V té době jsme netušili, jak mnohdy náročné bude skloubit vlastní provoz a od 1. května započatou přístavbu. Přes všechny vzniklé obtíže se vše podařilo a 2. listopadu jsme mohli přivítat nové děti do naší červené dvoutřídky a nabídnout tak pobyt pro dalších 2x 20 dětí. Obě třídy jsou již téměř zaplněny a postupně přibývají noví kamarádi. Jestli se mohou v nových prostorách dobře cítit, si mohli prohlédnout dne 12. listopadu i ostatní. Odpoledne jsme přivítali všechny, kteří chtěli nahlédnout nejen do nové přístavby, ale i do ostatních prostor naší školy. Nově zrekonstruovaná školní jídelna se svým strojovým vybavením odpovídá moderním trendům zdravého stravování. Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli k tomu, abychom mohli vytvořit ty nejlepší podmínky pro příjemný pobyt Vašich dětí. Kolektiv MŠ DUHA Den tatínků v MŠ DUHA S podzimem přichází dlouhé zimní večery a my každoročně určíme jeden den pro zvláštní příležitost - vyhlásíme Den tatínků. Děti už vědí, že si tento den se svým tatínkem pěkně užijí. I letos jsme se s mužskou převahou sešli v pozdní odpoledne na zahradě mateřské školy, kde jsme otcům i dětem trošku rozpumpovali krevní oběh lehkým tancem a děti jsme motivovali ke splnění různých úkolů na vytčené trase. S tatínkem a bramborou v kapse vyrazili do ulic a do přírody. A kdo nezabloudil a všechny úkoly na stanovištích společně s tatínkem zvládl, ten vykouzlil z obyčejné brambory skvělého ježečka. A samozřejmě také byl v cíli pochválen a dostal odměnu. Jsme moc rádi, že si tolik taťků udělalo čas pro své dítě a věříme, že jsme společně strávili příjemné říjnové odpoledne. Děti obdivovaly zblízka velké dravce orla, výra, káně, poštolku. Krásně zbarveného výra si mohly také pohladit. Všichni jsme se podivili, když na ně oba pánové volali jménem. Chytit potravu za letu není pro tyto dravce žádný problém. O tom jsme se přesvědčili sami na vlastní oči. Velcí ptáci budili u dětí i dospělých velký respekt. Poznáváme okolí Soběslavi Výlet do Skalice Předškolní děti ze IV.B, IV.A a V.třídy se vypravily na zajímavý výlet do blízké Skalice. Zde nás očekával náš průvodce Vladimír Podojil. S dětmi jsme mohli vidět malé zvířecí království. Myslivecká obora ve Skalici skýtá nemalou podívanou. Ještě pořád asi nevíte, co pokračování na str. 11 Co se v naší mateřské škole jednoho dne dopoledne událo? Děti se staly na chvíli malými kuchaři. Jak to vlastně začalo? Každodenním vyprávěním s dětmi jsme se dostaly až k tomu, co maminky doma vaří a pečou. Tak jsme se inspirovali a slíbili, že si ve školce ve své třídě /IV.tř./ upečeme palačinky. Děti se moc těšily. Během týdne přinesly všechny potřebné suroviny a mohli jsme začít péct. Začali jsme si hrát jako v pohádce K. Čapka O pejskovi a kočičce jak pekli dort. My jsme tam dávali ale opravdu jenom to, co tam patří. Mléko, vejce, hladkou mouku, trochu osolit, osladit a pořádně zamíchat. Všechny děti radily a bedlivě sledovaly přípravu. Těsto bylo hotové

11 prosinec 2009 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 MŠ Nerudova dokončení ze str. 10 vlastně uchvátilo nejedny dětské oči. Byla to divoká prasata, která se na nás dívala z velké ohrady a budila respekt. Další cesta vedla k voliérám, kde jsme pozorovali bažanty a koroptve, nechyběli ani krocani a krůty. Pak jsme vstoupili potichu a opatrně do velké ohrady. Naši malí pozorovatelé konečně uviděli stádo muflonů a daňků. A to ještě nebylo všechno. Po prohlídce myslivecké obory nás čekala prohlídka myslivny, kde nám pan Podojil vyprávěl o mysliveckých trofejích, které zdobí velkou místnost myslivny. Děti si zde snědly svačinku připravenou od maminky, protože všem už od rána pořádně vyhládlo. Příjemně prožité dopoledne rychle uteklo a my jsme se vydali prohlédnout i vesničku Skalici, než pro nás přijede autobus. Vedení MŠ Nerudova děkuje panu V. Podojilovi ze Skalice za odborný výklad a za čas, který věnoval našim nejmenším. Veřejné čtení Dne 5. listopadu se v městské knihovně konalo veřejné čtení. Mohl přijít kdokoliv a přečíst nebo poslechnout si úryvky z knih, které vyhrály v soutěži Kniha mého srdce. Pro nadšence čtení zde čekalo občerstvení v podobě sušenek, chipsů a pití. Posedali jsme si tak, abychom všichni dobře slyšeli, vzali si knížky a čtení mohlo začít. Slyšeli jsme například úryvek z Malého prince, ze Stmívání, Harryho Pottera, Saturnina a mnoho dalších. Aby žádnému z čtenářů nevyschlo v krku, měl připravenou skleničku s vodou. Vzápětí se ale ukázalo, že nebude potřeba. Mnozí čtenáři se do knih,,začetli takže se nikomu nechtělo domů a na pití neměli ani pomyšlení. Byla to velmi zajímavá návštěva knihovny a myslíme si, že se všem, kteří přišli, líbila. Tímto bychom chtěli poděkovat naší paní učitelce, která nás tam vzala, a také paní vedoucí knihovny, která toto čtení připravila. A rozhodně bychom podobným stylem dále chtěli s naší knihovnou spolupracovat. Alexandra Prokešová, Iveta Příplatová IX. A Kouzelná vařečka V naší krásné a prostorné školní kuchyni, kde se v kroužku dovedných rukou scházíme každý týden, jsme s děvčaty dostaly nápad. A to kouzlit s vařečkami. Že nevíte, v čem kouzlení vězí? Pomocí vařečky kuchtíme, ale s vařečkami i tančíme. Pohled na kuchařinky, které se umějí otáčet nejen u trouby, ale i u tance, nenechá nikoho na pochybách, že naše holky jsou prostě skvělé. Prozradím na ně, že kromě nácviku dvou tanců zvládly upéct perník, ovocný piškot, buchtu s vitacitem, linecké cukroví, pizzu, mramorovou a banánovou bábovku. Tanečky si chystáme na vystoupení v Senior domě a na vystoupení na školní besídce. Děvčata souhlasila s tím, že něco dobrého upečeme i našim babičkám a dědečkům v Senior domě. Setkání s nimi probíhá mnoho let a slůvko naše babičky je na místě. Zpříjemníme jim předvánoční čas tancem, ale i dobrůtkami z kouzelné vařečky, která toho v rukách šikovných děvčat umí opravdu hodně. Že se děvčata na setkání těší, a to moc, víme a prozradíme. Jaroslava Jelínková, vedoucí kroužku MINISTART VI.A Silueta zimního stromu ožila listy a lístky s našimi charakteristikami a zájmy, pravidla, kterými se budeme ve třídě řídit, jsme sepsali a stvrdili svými podpisy. Pak přišlo to, na co jsme se těšili nejvíc diskotéka, noční film a tajemná noc v naší třídě. Po společné snídani jsme se rozešli domů. Rodičům děkujeme za dobroty, které pro nás připravili. Žáci VI.A MINISTART 6.B Je neobvyklé, aby děti trávily páteční odpoledne a následující noc ve škole (a ještě se těšily), ale u nás se to stalo tradicí. Ministartem začíná šestým ročníkům přechod na druhý stupeň. Seznamují se při něm s novými učiteli a také spolužáky. Pro 6.B začal v pátek 6. listopadu. Někomu stačil malý batůžek, někdo dorazil s krosnou a ještě igelitkou. Nechyběly dobroty od hodných maminek a mohlo se začít. Překvapením pro všechny byla kronika od třídní učitelky, kam si děti budou zapisovat vše, co prožijí až do deváté třídy. Každý do ní napsal krátkou vizitku o sobě, a pak už se mohlo na šipkovanou. Cesta vedla po celé škole. Děti odpovídaly na testové otázky a sbíraly indicie, za kterými se skrývalo uhodnout tajenku - jsem savec; umím to, co jiný savec neumí; mám velké uši; jsem hmyzožravec; v zimě spím. Uhodli jste? V 6.B se to podařilo čtyřem dvojicím, které byly po zásluze odměněny. Po večeři se soutěžilo a komu zbyla energie, tak si ještě zahrál vybíjenou. Na dobrou noc si všichni přáli horor, ale pak už se šlo opravdu spát. Děti se ráno rozcházely sice ospalé, ale spokojené ze společně prožitých okamžiků. (Tajenka je netopýr). lk

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 Přírodovědný klokan Ve středu 11. listopadu se 10 žáků 9. tříd zapojilo do nové soutěže Přírodovědný klokan. Nejúspěšněji příklady z přírodopisu, matematiky, fyziky a zeměpisu řešil Michal Vránek z 9.A, na 2. místě byla Markéta Vopavová rovněž z 9.A a jako 3. se umístil Radek Drs z 9.C. Blahopřejeme a všem žákům děkujeme za účast. vyučující Florbal 11. listopadu se výběr chlapců 8. a 9. tříd zúčastnil florbalového turnaje v Sezimově Ústí. Jelikož zájem o tento sport je opravdu veliký a kapacita haly nestačí, byl tento turnaj, jako již poněkolikáté, rozdělen do dvou hracích dnů. My jsme se utkali s našimi soupeři ve středu. Bohužel jsme v jedné ze dvou skupin (po šesti týmech) obsadili konečné 4. místo, a tak jsme vypadli ze závěrečných bojů o lepší umístění. Nicméně bereme tuto skutečnost jako užitečnou a já osobně věřím, že to pomůže i ke zkvalitnění hry v jednotlivých hodinách tělesné výchovy. jp Informace z domu dětí a mládeže Ve středu od zveme všechny děti na tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Soběslavi. V rámci této akce připravujeme pro děti výrobu vánočních ozdob, malování a zdobení vánočního stromu. V sobotu od hodin pořádáme v sále DDM Mikulášskou besídku. Pro děti budou připraveny soutěže, nadílka a možná přijde Mikuláš s čertem. K dobré zábavě přispěje i vystoupení dětí ze zájmových kroužků DDM a diskotéka pro nejmenší. Srdečně zveme všechny děti i rodiče. Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč. V neděli zveme veřejnost na Vánoční koncert, na kterém vystoupí Soběslavský žesťový septet a jeho hosté. Začátek koncertu od hodin v sále DDM. Vstupné dobrovolné. V pátek se koná v DDM vánoční koncert členů Hudební školy Yamaha při Domě dětí a mládeže v Soběslavi. Začátek v hodin. Pozvánka na florbal V sobotu pořádá oddíl florbalu žen SK Domeček Soběslav další turnaj v rámci soutěže 2. ligy žen jižních Čech a Vysočiny. Turnaj se koná od 8.00 hodin ve sportovní hale v Sezimově Ústí. Srdečně zveme všechny příznivce tohoto sportu. Pracovníci DDM přejí všem dětem i rodičům hezké prožití vánočních svátků, hodně pohody a zdraví do nového roku Začal podzim, počasí je sychravé a uplakané a pro nás v Senior domě to znamená, že počasí nám neumožňuje naše pravidelné procházky a my se musíme více zabavit v domově. A jelikož nejen naši obyvatelé rádi zpívají a baví se, uspořádali jsme soutěž Superstar. A byla to Superstar mezidomovová seniorská. Zúčastnily se G centrum Tábor, domov pro seniory Máj České Budějovice, Domov pro seniory Budislav a náš domov. Z každého domova přijelo soutěžní družstvo. Soutěže nebyly jen o zpívání, ale i o znalosti písniček. Všichni se velmi dobře bavili a pro porotu bylo hodně těžké vybrat vítěze. O jeden bod před ostatními vyhrálo naše soběslavské družstvo, ale protože byli všichni opravdu SUPER, sladkou odměnu si odnesli všichni. O tom, že se všichni dobře bavili a že se všem líbilo, svědčilo, že se soutěžící neradi loučili. Bohužel každé družstvo mělo již přichystaný odvoz, a tak jsme se museli rozloučit. Naše 1. mezidomovová - seniorská Superstar se vydařila a my se budeme těšit na druhou. A co bylo dál? Přece Martina!!!!!! A jaký by byl Martin, kdyby se u nás nekonaly jako každoročně Martinské hody!!! Martin sice nepřijel na bílém koni, ale přivezl muziku a zábavu. Neměli jsme sice husičku, ale měli jsme jaterničku, tlačenku a pravou zabijačkovou polévku. A tak, já má správně být, dobrým jídlem a tancem Martina ctít. Za Senior dům Lada Haplová Informace pro lidi, nosící naslouchátka: od 9.30 budou opět v Domě s pečovatelskou službou pracovnice z centra pro sluchově postižené, které dělají servis sluchátek, můžete si zakoupit i baterie. Bližší informace získáte na tel , paní Haplová.

13 prosinec 2009 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 Gymnázium v novém šatu Návštěvníky Soběslavi i místní obyvatele upoutá v sousedství sportovního areálu novotou zářící budova gymnázium. Připomeňme si minulost i současnost školy, která připravila pro vysokoškolské studium mnoho vynikajících pedagogů, vědců, lékařů nebo hudebníků a která navazuje na bohaté tradice středního školství. Soběslavské reálné gymnázium se po roce 1948 stalo pokračovatelem učitelského ústavu. Sídlilo v budově nových škol a časem se přeměnilo na tzv. jedenáctiletou školu. V roce 1968 bylo gymnázium opět obnoveno. Pro svou výuku hledalo nové prostory. Vedle sportovního areálu začala vyrůstat typická panelová budova sedmdesátých let dvacátého století - kvádrová betonová stavba s rovnou střechou a velkým množstvím oken. Menší přízemní domky zemědělského charakteru padly za oběť rozvíjejícímu se školství. Starobylé veselské předměstí definitivně ztratilo svou původní tvář. Dne 31. srpna 1970 byla nová budova gymnázia slavnostně otevřena. Už po několika letech se ukázalo, že prostory budou pro velký zájem o výuku nedostatečné. Proto roku 1985 došlo podle projektu architekta Oldřicha Drahovzala k přístavbě budovy a jejímu rozšíření. Stavební práce však poznamenala mimořádná událost. Během odpolední výuky, kdy se v budově nacházelo několik desítek studentů, došlo v mrazivém lednovém odpoledni neopatrností dělníků ke vzniku požáru. Jiskry odletující při svařování byly příčinou dramatických událostí, které následovaly. Na schodišti, spojujícím novou a starou budovu, vyšlehly plameny ze slámy, jež měla chránit vodovodní potrubí před zmrznutím a prasknutím. Do prostoru chodeb se začal šířit neproniknutelný a štiplavý dým. Vzplály oděvy studentů uložené v provizorních šatnách. Studenti i učitelé byli za dramatických okolností evakuováni. Schody se nedaly použít. Někteří dokonce opouštěli budovu okny ve vyšších patrech po provazovém žebříku za pomoci hasičů. Následky požáru mohly být katastrofální. Při požáru se vzňaly hadice od plynových bomb a plameny se po nich plazily směrem ke střeše, kde byly tlakové nádoby napojeny. Naštěstí rychlým zásahem hasičů bylo zabráněno daleko větší tragédii. Řediteli školy Oldřichu Bendovi a jeho zástupci Jiřímu Bouškovi, který bydlel od školy co by kamenem dohodil, nastaly krušné chvíle. Přesto byly škody po požáru rychle odstraněny. Po několika dnech učitelé výuku obnovili. Panelová přístavba byla nakonec úspěšně dokončena. Novostavba však obsahovala některé architektonické zvláštnosti a prvky, které nikdy neplnily svou funkci. Nedokončené slunolamy na jižní stěně byly více jak dvacet let pro studenty i obyvatele města spíše záhadou než přirozenou součástí budovy. V roce 2009 získalo stárnoucí a špatně zateplené gymnázium novou tvář. Podle projektů firmy Tangenta a ing. Miroslava Pantoflíčka probíhalo od května zateplení obvodového pláště, výměna oken a nástavba valbové střechy. Finanční náklady v celkové výši 12 milionů korun byly z části pokryty prostředky Krajského úřadu v Českých Budějovicích a z části Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavební práce prováděla firma Spilka a Říha. Na stavbě se po dobu čtyř měsíců pohybovaly desítky pracovníků různých profesí. Výsledkem jejich snažení je nový vzhled budovy gymnázia, který přirozeně zapadá do areálu škol a sportovních zařízení. Dokonce zmizely i záhadné slunolamy na jižní straně. Stavební práce byly ovlivněny a o jeden měsíc pozdrženy i jednou mimořádnou okolností. Při zahájení bylo zjištěno hnízdění několika párů zákonem chráněných rorýsů obecných v otvorech pod střechou. Ve spolupráci se stavební firmou a Krajským úřadem v Českých Budějovicích bylo dohodnuto omezení stavebních prací na severní stěně budovy a instalování budek pro náhradní hnízdění v budoucích letech. Budky, které se staly přirozenou a nenápadnou součástí nové fasády, pro gymnázium sponzorsky vyrobila firma Dřevovýroba Vaněk. Po vzoru ptačích obydlí, které majitel firmy Jiří Kubeš instaloval na vlastním domě, jsou vletové otvory zakryty speciálním zařízením. Zavírání je ovládáno elektricky na dálku a zabrání nastěhování jiných druhů ptactva (především vrabců) před příletem rorýse obecného. Budky jsou určeny pro maximálně 18 hnízdících párů. V současné době se v pěkně opravené budově připravuje na náročné vysokoškolské studium tři sta studentů z celého okresu v klasických či odborných učebnách na fyziku, chemii nebo například výtvarnou výchovu. Dlouholetý ředitel Vojtěch Kadlčík vytvořil za více jak třicet let svého působení školu, která má zvučné jméno v širokém okolí. Mnoho zdejších studentů vykonává náročné, odborné a vážené funkce nejen v České republice, ale i v zahraničí. V lavicích gymnázia sedával například světoznámý operní pěvec Vratislav Kříž, bývalý ministr zemědělství Jan Mládek nebo světová a evropská šampiónka ve sjezdu na divoké vodě Lenka Lagnerová. Za katedrami se vystřídaly desítky pedagogů, mezi nimiž byl například známý soběslavský malíř Jiří Stejskal. Na českou mentalitu si ve zdejších učebnách zvykali i studenti z Ecuadoru, USA, Thajvanu nebo Thajska. Nelehko se učitelé učili hláskovat jména studentů Rushtasomboon Nontapat nebo Maria Fernanda Buendia Gutierrez. Soběslavské gymnázium důstojně navázalo na duchovní odkaz Petra Voka. Před téměř čtyřmi sty lety se jej Soběslavským ještě nepodařilo naplnit. Tehdy Rožmberské gymnázium zaniklo ve válečné vřavě třicetileté války. Dnes je však gymnázium nedílnou součástí života ve městě. Života, který nám dává jistotu a naději, že největší bohatství lidstva nespočívá ve zlatých pokladech, v několikamístných sumách uložených v bankovních domech, v tisících hektarech půdy zastavěných paláci nebo přepychovými domy. To nejcennější bohatství se ukrývá v nitru člověka. V jeho schopnosti učit se, chtít se učit a svoje získané znalosti, zkušenosti a myšlenky předávat dalším generacím. Jedině vzdělání může být předpokladem pro rozvoj města, země, společnosti a celého lidstva. Petr Lintner

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 ULOVIT MILIARDÁŘE 2. prosince v a hodin Komedie, Česká republika, 120 min. Nová drsná komedie na aktuální téma-co dokáží média. Miliardáře touží ulovit každý a každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství. Mládeži přístupný. Vstupné: 95 Kč ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 VYSOKÉ NAPĚTÍ 3. prosince v a hodin Akční, USA, 94 min., české titulky Ještě intenzivnější, vysoko-oktanový a ještě akčnější než ve snímku Zastav a nepřežiješ. Zběsilá honička ulicemi L.A. je adrenalinový šok, který Vás nenechá vydechnout... Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 85 Kč SAW VI 4. prosince v a hodin Horor, USA, 100 min., české titulky Mark Hoffman pokračuje v krvavém odkazu svého mentora Jigsawa, jenž před léty tuto hru odstartoval. Kdo si tentokrát zaslouží bojovat o svůj život? Jaké hračky čekají na ne zcela nevinné oběti? A hlavně, řekl už mrtvý Jigsaw své poslední slovo? Jedná se o příjemné překvapení, které potěší skalní fanoušky SAW Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 95 Kč MONSTRA VS. VETŘELCI 5. prosince v a hodin Animovaný, rodinný, dobrodružný, USA, 94 min. Příběh vypráví o dívce, která přijde do styku se spadlým meteoritem. Ten způsobí, že vyroste do obřích rozměrů. Ukáže se, že není zdaleka jediným monstrem, o kterém se ví... Mládeži přístupný. Vstupné: 70 Kč CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ 9. prosince v a hodin Romantická komedie, USA, 96 min., čes. titulky Film je chytrou a sexy komedií o mužích, ženách a obrovské propasti, která odděluje to, jak o sobě navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné pohlaví snášet. Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné: 95 Kč NÁHRADNÍCI 10. prosince v a hodin Ační sci-fi, USA, 90 min., české titulky Lidé si žijí své životy vzdáleně z pohodlí svých vlastních domovů přes robotické náhradníky fyzicky perfektní mechanické zástupce sebe sama. Je to ideální svět, kde neexistuje zločin, bolest a strach. Tuto utopii přeruší první vražda. Agent FBI (Bruce Willis) musí zrušit svého náhradníka a tím riskovat vlastní život, aby vyřešil záhadu Mládeži do 12 let nevhodné Vstupné: 95 Kč SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA KINO - program - PROSINEC 09 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED 11. prosince v a hodin Romantické drama, USA, Kanada, 109 min., české titulky Ryan je populárním spisovatelem knih o tom, jak se vypořádat se ztrátou a dopřát životu nový smysl. Je hvězdou pro lidi v těžkých životních situacích. Žije v domnění, že se vyrovnal se svou minulostí. Jenže pak potká ženu svých snů a jeho život se obrátí vzhůru nohama Mládeži přístupný. Vstupné: 95 Kč KYTICE POHÁDEK I 12. prosince v a hodin Česká republika, pohádky pro nejmenší, 75 min. Pásmo pohádek pro nejmenší: Krtek v ZOO, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Utržené sluchátko, Potkali se u Kolína, Jak Žofka pořádala svatbu... Vstupné: 40 Kč ZOUFALCI 12. prosince ve hodin Komediální drama, Česká republika, 97 min. Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Pozoruhodné herecké výkony v realistické komedii šesti bilancujících třicátníků. Po společném setkání vědí, co v životě nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co by vlastně chtěli Film má mnoho silných scén, na které se jen tak nezapomene. Mládeži přístupný. Vstupné: 90 Kč 2BOBULE 16. prosince v a hodin Komedie, Česká republika, 94 min. 2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule, který se stal jedním z nejúspěšnějších filmů roku Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč prosince v a hodin 18. prosince v a hodin Akční, sci-fi, USA, 125 min., české titulky Rok 2012 se blíží a s ním i konec mayského kalendáře a zřejmě i světa. A jak se zdá, něco na těch předpovědích bude. Přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypuká panika a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět doopravdy čeká Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100 Kč POHÁDKY NA DOBROU NOC 19. prosince v a hodin Rodinná, fantasy, komedie, USA, 100 min. Pohádky na dobrou noc je dobrodružná komedie, ve které hotelový údržbář, jehož život se změní v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, které své neteři a svému synovci vypráví na dobrou noc. Zásluhou neočekávaného přispění dětí vypukne naprosté šílenství Mládeži přístupný. Vstupné: 70 Kč Od DOVOLENÁ SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA - KINO Nerudova 424, Soběslav telefon: http//ses.mypage.cz Prodej a rezervace vstupenek: středa-pátek sobota Společenské centrum Soběslavska KINOKAVÁRNA Vás zve k posezení u chutné kávy. Otevírací doba: Po zavřeno Út 13,00-18,00 St, Čt 13,00-22,00 Pá, So 13,00-22,30 Ne 15,00-20,00 Knihkupectví u sv. Víta Nejprodávanější tituly v listopadu: P. Lintner: Pohledy soběslavské I. K. Cubeca: A bůh mlčel P. Watt: Kamenná pěst A. Paasilinna: Syn boha hromovládce J. Fieldingová: V pavučině vztahů A. Munroová: Nepřítel,přítel,ctitel,milenec J. Collins: Ženatí milenci M. Viewegh: Povídky o lásce Toulavá kamera 9 P. Coelho: Vítěz je sám Tip na dárek Knížka Báry Stlukové POHÁDKY Z JIŽNÍCH ČECH A ŠUMAVY aneb vyprávění kapra Jakuba je skvělým dárkem pro malé čtenáře. Tak jako má Jičín svého Rumcajse, mají jižní Čechy svoji pohádkovou postavičku, vytvořenou malířem Jaroslavem Kerlesem, ve více jak 120 místech, která už dávno překročila hranice kraje. Kapr jezdí na kole či na kánoi, rýžuje zlato, ohání se husitským cepem, hraje na dudy a ten náš soběslavský? V blatském kroji, který je pro náš region tolik typický, mu to vyloženě sluší. Však také jedna pohádka v knížce je právě o něm. Pohádky jsou zároveň podkladem pro televizní večerníčky za režie Zdeňka Trošky.

15 prosinec 2009 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 Program KD Veselí nad Lužnicí - prosinec 2009 Úterý 1. prosince středa 9. prosince Jihočeské divadlo Výstava k výročí 90 let profesionálního divadla v Českých Budějovicích Vestibul KD. Výstava je otevřena při akcích konaných ve vestibulu a velkém sále Kulturního domu, po telefonické domluvě je možné ji zhlédnout i mimo tuto dobu. Neděle 6. prosince MIKULÁŠSKÁ Pohádka ŽENICH PRO ČERTICI, mikulášská nadílka. Velký sál KD od hodin. Vstupné 30 Kč. Úterý 8. prosince VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA S JEHO SKUPINOU Velký sál KD od hodin. Cena vstupenek 230 a 210 Kč. Úterý 15. prosince JEDEN DEN - VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ Vestibul KD od 8 19 hodin. Úterý 15. prosince KDE SE VZALY VÁNOCE Pořad o vánočních zvycích od dob pohanských dodnes u nás i ve světě se spoustou vánočních koled. Velký sál KD od 8.15 h pro ZŠ a od 9.30 h pro MŠ, zveme maminky na MD s dětmi. Vstupné 30 Kč. Úterý 15. prosince VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Velký sál KD od 18 hodin. Vstupné dobrovolné. Sobota 19. prosince VÁNOČNÍ STAROČESKÝ TRH Náměstí T. G. Masaryka, dolní část, 9 14 h. Úterý 22. prosince ZVONKOVÝ PRŮVOD Sraz se zvony, zvonky a zvonečky v 16 hodin před KD. Středa 30. prosince POVÁNOČNÍ JEŽÍŠEK S PAVLÍNOU JÍŠOVOU A PŘÁTELI Velký sál KD od 17 hodin. Vstupné 120 Kč. Držitelé předplatenky podzim 2009 mají 50% slevu. PŘIPRAVUJEME: Sobota 16. ledna PLES MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Hraje Blue Band Jiřího Matějky, DJ Áda, vyhlášení a předání Ceny města za rok 2009, opět bohatý raut, tombola a předpůlnoční překvapení. Velký sál KD od 20 hodin. Vstupné 280 Kč. Předprodej vstupenek od Úterý 19. ledna LEST A LÁSKA - Joseph Haydn Komická opera v podání sólistů opery a baletu Jihočeského divadla za doprovodu orchestru Jihočeského divadla. Velký sál od hodin, vstupné 120 Kč. Pondělí 29. března EVA A VAŠEK Výkup kožek a peří (i staré peřiny) Pondělí a dále každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době mezi a h. Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec vám s vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu od 9.30 h v DDM. Děkujeme žákům (6 10 let) výtvarného kroužku při DDM, které pod vedením Hany Čížkové nakreslili pro Hlásku vánoční a zimní obrázky.

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 Z činnosti hasičů Dopravní nehoda osobního automobilu SEAT, odstranění ropných látek z komunikace, Veselí nad Lužnicí Dopravní nehoda osobního automobilu FIAT, zajištění průjezdnosti komunikace, Vlastiboř - Zaluží Likvidace ohnisek hoření po pálení odpadu po těžbě, Tučapy - Dvorce Odstranění nafty uniklé z nákladního automobilu DAF z parkoviště, Veselí nad Lužnicí Odstranění ropných látek uniklých z osobního automobilu po dopravní nehodě, Nová ul Detekce uniklého plynu, Hotel Lucia, Veselí nad Lužnicí Odstranění nafty uniklé z nákladního automobilu z komunikace, Veselí nad Lužnicí Maba Prefa Požár rodinného domu, Budějovická ul., Veselí nad Lužnicí Dopravní nehoda nákladního automobilu s chodcem, vyproštění osoby, pomoc s transportem, ul. P. Bezruče Nouzové otevření bytu, ul. E. Beneše Nouzové otevření bytu, Družstevní ul Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů, zajištění komunikace, Žíšov - Borkovice Zajištění veřejného vodovodního řadu, Sedlečko Martin Petrák, HZS Tábor Policejní zápisník Dne podezřelý M. D. neoprávněně lovil ryby na chovném rybníku Rytíř v katastru obce Hlavatce. Ulovil celkem 8 kusů kaprovitých ryb a způsobil poškozené firmě ESSOX škodu ve výši 1.074,- Kč. NP se od do vloupal do rodinného domu v obci Myslkovice, kde následně odcizil a poškodil věci v celkové hodnotě 7.849,- Kč. NP se po rozbití okna pravých zadních dveří vloupal v ul. Lužnická do zaparkovaného osobního automobilu, kde následně odcizil tašku s firemními doklady. Tímto vznikla poškozené firmě celková škoda ve výši 3.600,-Kč. Dne na linku 158 oznámil L. D. odcizení neuzamčeného jízdního kola od obchodu Večerka na ul. Dr. E. Beneše. Hlídka OO PČR Soběslav provedeným šetřením zjistila podezřelou osobu K. Š. a dále nalezla odcizené jízdní kolo. Tímto jednáním K. Š. způsobil majiteli škodu ve výši Kč. NP neoprávněně užil čtyřkolku, kterou měl majitel V. Š. zaparkovanou na zahradě u domu v obci Soběslav. Nalezení uvedené čtyrkolky bylo oznámeno dne Městskou policií Soběslav. OOP Soběslav Vítězná družstva mužů i žen ze Žďáru a Dvorců Dobrovolní hasiči bilancovali V sobotu 3. října Táborská hasičská liga zakončila seriál soutěží pro rok 2009 slavnostním vyhlášením vítězů v kulturním domě v Košicích. Bylo vyhlašováno celkem 10 ženských družstev a 15 mužských družstev. Do Košic však nepřijeli pouze vyhlašovaní, ale i členové družstev, která zůstala v celkovém hodnocení opodál. I díky nim panovala v Košicích dobrá nálada a nádherná atmosféra. Před samotným vyhlášením vítězů proběhla malá rekapitulace všech soutěží v podobě videa promítaného na plátno, které doprovodil slovem Patrik Baláž. Po připomenutí celého ročníku ještě zbývalo vyhodnotit statistiky. Letošních soutěží THL se zúčastnilo celkem 117 soutěžních družstev, z toho 29 ženských a 88 mužských družstev. Nejúspěšnějším družstvem v ženské kategorii se staly ženy Dvorce A, které vyhrály šest soutěží ze čtrnácti. Stejný počet výher na svém kontu měli i muži ze Žďáru, kteří tak ovládli mužskou kategorii. Po zhodnocení vydařeného ročníku vypuklo samotné vyhlašování těch nejlepších v obou kategoriích. V kategorii žen si pro pohár za 5. místo přišly ženy z dvoreckého béčka, které nasbíraly celkem 30 bodů. Takzvaně bramborovou příčku a pohár za 4. místo si odvezly ženy z Kamenice nad Lipou za 47 nasbíraných PODĚKOVÁNÍ bodů. Pohár za třetí místo putoval k chotěmickým ženám, které získaly celkem 71 bodů. Vydařeným finišem se ženy z Nové Včelnice probojovaly na druhé místo se ziskem 74 bodů. Do Nové Včelnice tak putoval pohár za druhé místo. A největší pohár, stejně jako minulý rok, chopila do svých rukou děvčata z dvoreckého áčka. Obhájila tak titul vítězek THL i v roce 2009, s celkovým ziskem 92 bodů. V kategorii mužů obsadily s 90 body páté místo Tučapy A. Čtvrté místo vybojovali muži ze Stoklasné Lhoty, kteří získali 99 bodů. I v kategorii mužů putoval pohár za třetí místo do Chotěmic. Ti si jej zasloužili za zisk 139 bodů. Druhé místo obsadili muži z Chrbonína, kteří tak neobhájili loňské prvenství. Ale za zisk 158 bodů se zajisté nemusí stydět. Pro zasloužený pohár za první místo v Táborské hasičské lize si na pódium vystoupali elegáni ze Žďáru u Nové Včelnice. Za suverénní výkon v celém seriálu si tak mohli vychutnat potlesk od všech přítomných, který patřil pouze jim. Žďár se tak stal vítězem THL pro rok 2009 s celkovým ziskem 188 bodů. Nyní již nezbývá nic jiného, než nepodcenit zimní přípravu, vyrazit na pár zimních soutěží a doufat, že se po zimě zase všichni shledáme na soutěžích seriálu Táborské hasičské ligy. Petr Růžička, SDH Choustník Jak mohu, ráda se vracím jako soběslavská rodačka na místa svého mládí. A to je spojeno, díky mému dědečkovi, s místem zvaném Na Cihelně, s okolím a hlavně s rybníčky, kam vždy vedla hned první procházka. Na stráni nad rybníčky časem vznikly zahrádky s chatkami a jejich majitelé se o ně s láskou starali, koupali se v rybníčkách. Časem se ale na rybníčkách podepsal zub času, asi o ně také nebylo s láskou pečováno, a tak časem byl ten pohled stále tesknější, spíše se vzpomínalo na staré časy. Až letos, opět při návštěvě rybníčků, jsem zůstala doslova paf. Místo rybníčku, který za ta léta spíš připomínal tůňku zarostlou žabincem, se mi doslova zjevila nádherná přírodní scenérie a přesto, že bylo nepříjemné počasí a poletoval sníh, ten pohled byl úžasný. Přede mnou krásný rybník, břehy vyčištěné od náletových dřevin, všude se plazících ostružin a já nevím čeho všeho. Zachovány zůstaly staré vzrostlé stromy, břehy byly citlivě upraveny. Prostě nádhera, kterou takto dokáže vytvořit pouze člověk, který má pro přírodu cit a dělá to s láskou k přírodě. Proto mu chci za všechno, co tam doposud vytvořil, moc poděkovat. Už teď se těším na příští rok, až se sem zase podíváme. Co mě tam zase krásného čeká, čím mě zase překvapí a já se budu kochat... Díky moc! Jana Pastorková, roz. Beránková

17 prosinec 2009 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 Z oboru oční optiky - Profesionální péče o váš zrak Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás v této rubrice formou několika článků provedla světem oční optiky a seznámila vás nejenom s novinkami v tomto oboru. První článek jsem nazvala Profesionální péče o váš zrak. Proč zrovna profesionální? Bohužel, ne vždy tomu tak je. Nejdříve si však připomeňme, že právě zrakem získáváme 80 % informací. Zrak je nejdůležitějším smyslem, nadřazen všem smyslům ostatním. Jeho sídlem je vysoce diferencovaný orgán - oko. A právě oko je mnohem zranitelnější než orgány primitivnější. Pokud si uvědomíme, jak důležitou funkci oko zastává, pak právě zde je na místě si položit otázku: Proč dopřát či nedopřát našemu zraku profesionální péči? V současné moderní době je na náš zrak kladena čím dál větší zátěž. Ať už se jedná o běžné denní aktivity či o práci u počítače, řízení motorového vozidla, sportovní aktivity aj. Právě zde hraje důležitou roli zrak. Každý z nás, dříve či později, vyhledá odbornou pomoc právě v oblasti oční optiky, optometrie či očního lékařství. Co pak očekáváme od odborníků, kterým svěříme do péče svůj zrak? Zajisté mi dáte za pravdu, že očekáváme nejenom individuální přístup, ale hlavně profesionalitu. Profesionalitu v oblasti vyšetření zraku, správného předpisu brýlí a v neposlední řadě i správné zhotovení brýlí či správnou aplikaci kontaktních čoček. A právě toto vše by měli zajistit profesionálové. Bohužel, ne vždy se za očního optika vydává skutečný profesionál. A co je ještě smutnější? Skutečnost, že i někteří profesionálové jako např. oční lékaři či lékařky vám po vyšetření zraku doporučí, abyste si nechali zhotovit brýle u neprofesionálů. Proč asi? Zamysleme se nad tím. Zhotovení brýlí není pouze o větě tyto brýle vám sluší, barva i model jsou zrovna in. Ale je to především o tom, že profesionál vám díky svým odborným znalostem pomůže vybrat správný typ brýlí. Brýle, které vám nejenom sluší, ale budou vhodné pro vaše dioptrie, zvolí správný typ brýlových čoček. V neposlední řadě správně vše vyměří a co hlavně, správně zhotoví. Zhotoví sám zábrusem brýlové čočky do vybraných brýlí a při výdeji vám je odborně upraví pro komfortní nošení, doporučí správnou péči o ně. Zajistí vám servis oprav. Zde je důležité podotknout, že právě k tomu všemu bude nejspíš potřeba studium na odborné škole a nikoliv pár měsíců strávených pouze za pultem v oční optice jako třeba pomocná síla, dá-li se to tak nazvat. Nejenom informace získané na odborné škole, ale i léta praxe a dalšího celoživotního vzdělávání udělá odborníka skutečným odborníkem. Dopřejte vašemu zraku profesionální péči, vždyť je to ten nejcennější smysl, který máte! Pokračování v dalším čísle. Bc. Pěčková Dana DiS. - diplomovaný oční technik, registrovaný optometrista Vzpomínky na některé profesory Učitelského ústavu v Soběslavi Loni uplynulo 60 let od ukončení činnosti Státního koedukačního učitelského ústavu v Soběslavi, kde jsem studoval v pohnutých letech a maturoval roku Během těchto let jsem poznal řadu profesorů a učitelů, kteří tam vyučovali. Třem z nich se postupně (po měsících) věnuji podrobněji. PhDr. Václav Čihák se narodil před 113 lety ( ) v Plzni a zemřel před 44 lety ( ) v Soběslavi ve věku nedožitých 69 let. Vystudoval Učitelský ústav v Plzni (maturoval roku 1914), za I. světové války ( ) byl na ruské a italské frontě a v roce 1919 sloužil v československé armádě. Po své demobilizaci učil od roku 1920 na obecné škole v Seči u Blovic, v letech na Učitelském ústavu v Čáslavi a od roku 1926 na Učitelském ústavu v Soběslavi, kde trvale zakotvil. Při své učitelské práci vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, kde promoval roku Po zrušení Učitelského ústavu v Soběslavi (1948) učil na různých školách v okrese Tábor. Napsal celkem tři knihy týkají se hudby a hudební výchovy, z nichž nejdůležitější je Filosofie dějin hudby, která vyšla roku Na soběslavském učitelském ústavu nás dr. Čihák učil pedagogiku, didaktiku, metodiku a hudební výchovu (zpěv a hru na housle). Zejména v didaktice s námi probíral dost složitá, a pro nás někdy méně zajímavá témata, takže začátek hodin jsme často využívali k dotazům na význam různých cizích slov z povinné i nepovinné četby. Pana profesora jsme ovšem nemohli přivést do úzkých, neboť měl široké vědomosti a naše dotazy nám vždy ochotně vysvětloval. Jednou jsme ho ale přece jen přivedli trochu do rozpaků otázkou na význam poněkud choulostivého latinského termínu - udělat kariéru per vaginam. Vysvětlil nám, že takto se označuje kariéra dosažená pomocí velmi intimního vztahu s vlivnou osobou. Tehdy měl co dělat, aby nám to nějak slušně vysvětlil (hledaje obtížně vhodná slova trochu se přitom přeříkával). Pracovat při hudební výchově s žáky ve třídě bylo nepochybně velmi náročné, což jsme dovedli pochopit až mnohem později. Pan profesor Čihák měl absolutní hudební sluch, a tak sebemenší nepřesný tón při hře na housle, intonačních cvičeních nebo zpěvu okamžitě postřehl a hned opravoval (při hře na housle někdy i klepl přes prsty). Na to jsem doplácel zejména já, protože se čtením not jsem měl potíže - hrál jsem totiž spíše podle sluchu, což mi ovšem bylo málo platné při hraní z not. Pan profesor se svými studenty a studentkami také s oblibou nacvičoval sborový zpěv (byl sbormistrem známého pěveckého spolku Petr Vok ), s nímž sklízel jako dirigent velké úspěchy při veřejných vystoupeních. Sám kromě oblíbených houslí hrál výborně i na klavír a jako regenschori v kostele sv. Petra a Pavla na varhany. Jeho velkým koníčkem byla i myslivost. Profesor Čihák byl menší postavy a měl rázné vystupování. Připadal nám moc strohý, přísný a málo přístupný, ale snad právě proto měl u studentů velký respekt. Dokázal nás mnoho naučit a z většiny svých žáků vychoval výborné učitele. Jeho syn Radomír Čihák (nar. 1928) mě jako student učil soukromě latinu, kterou jsem potřeboval na zkoušku k doplňovací maturitě na gymnáziu (tu jsem složil v Táboře roku 1948), abych mohl být řádným studentem na univerzitě. Radek se stal významným profesorem na Lékařské fakultě UK v Praze, kde dlouho působil jako vynikající anatom a přednosta Anatomického ústavu; naposled o něm byl článek v Soběslavské hlásce loni v květnu u příležitosti jeho životního jubilea. RNDr. František Kotlaba, CSc.

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 Vánoční program bohoslužeb kostel sv. Petra a Pavla Soběslav Štědrý den 16 hod. Bohoslužba pro děti 22 hod. Půlnoční mše Boží hod vánoční 9.00 hod. - Oslava nar. Ježíše Krista Svatý Štěpán 9.00 hod Svátek Svaté Rodiny 9.00 hod. - Obnova manželských slibů Konec občanského roku 16 hod. Poděkování za uplynulý rok 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie hod. Jiné kostely v okolí Nedvědice 8.00 hod. Budislav hod Skalice hod Tučapy hod Budislav hod. Konec legislativní nouze (vánoční zamyšlení) Nejčastěji slyšíme tato slova ze zpráv o jednání parlamentu. V praktickém životě takovou nouzi často pociťujeme, aniž bychom zkušenost hned shodně pojmenovali. Parlament se obvykle snaží urychlenou procedurou přijmout nový zákon, udělat novelu a stejně nás to jen málo přesvědčuje o tom, že by si chytráci nenašli nějakou novou mezeru pro neetické a nemravné jednání, jehož obětí se stávají společné zdroje a bezbranní lidé. Toto jednání je velmi nakažlivé a stává se přirozeně devastujícím prvkem ve věcech vzájemného soužití: Proč se ještě chovat slušně, když to už normálně téměř nikdo nedělá? V souvislosti s poselstvím a tradicí Bible bych takovou situaci označil hlavně jako nouzi lidského srdce, kterou nevyřeší uspokojivě žádné legislativní úpravy. Pravda, i v tradici Bible nacházíme nářek nad tím, že zákon vytesaný na kamenných deskách se nestal přirozenou součástí praktického života. Zákon je ovšem dán. A prorok oznamuje toto Boží rozhodnutí: Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. (Ezechiel 36) Zde se mluví o radikální obnově lidského vztahu k hodnotám, které jsou vzácné, svaté, které má mít každý člověk pevně a hluboce vepsané do svého srdce. Pak může projevovat lásku a úctu k Bohu i k druhým lidem. A bude svoboden od zlého. To je i konec legislativní nouze. Tu lásku a pomoc, v níž sám Pán Bůh sestoupil mezi nás, smíme ochutnat v poselství Vánoc, v narození Spasitele Ježíše Krista. K léčení nouze srdce pomáhá i společenství církve, která je svým životem věrná evangeliu. Daniel Matějka st., evangelický farář v Soběslavi Kromě nedělních bohoslužeb, které jsou vždy od 9 hodin, chystáme tato shromáždění: V sobotu koncert pěveckého sboru Domino v 19 hodin V sobotu koncert pěveckého sboru Novita v hodin Ve středu od 16 hodin z náměstí Republiky živý betlém s Rolničkou V pátek v 9 hodin sváteční bohoslužby se slavením sv. Večeře Páně V pátek v 9 hodin - novoroční bohoslužby se slavením sv. Večeře Páně Roste nám nový Zlatý slavík? V létě letošního roku navštívil v Soběslavi svého kamaráda Pavla Martin Chodúr z Ostravy. Že vám toto jméno připadá známé? Nemýlíte se. Je to opravdu jeden z finalistů soutěže Česko Slovenské SuperStar. Už v jeden letní podvečer upoutal na zahradě domu v ulici K Libouši zdejší obyvatele svým krásným zpěvem, který zněl ulicí až do nočních hodin. Známé písničky si s ním notovala i většina přihlížejících posluchačů. Shodli se v jednom takový talent by se měl přihlásit do pěvecké soutěže. A stalo se. Martin zaujal nejen soběslavské publikum, ale především porotu v SuperStar, a tak nyní můžeme každý nedělní večer sledovat jeho vystoupení, která možná předcházejí kariéře budoucího zpěváka. Kdo ví? On sám se chce zpěvu věnovat, i kdyby soutěž nevyhrál. Martin Chodúr se narodil před devatenácti lety v Ostravě. Se zpěvem začínal už ve třech letech v Múzické škole v Ostravě-Mariánských Horách. Momentálně studuje na Janáčkově hudební konzervatoři hru na klarinet. Jeho největším koníčkem je hudba, které věnuje všechen svůj volný čas. Kromě toho, že skvěle zpívá, se také věnuje vlastní tvorbě. Od patnácti let je členem kapely Robson. Má staršího bratra Marka a přítelkyni Michaelu. Jak se připravujete na televizní přenos, míváte trému? Vždycky cvičím písničku tak dlouho, dokud s výkonem nejsem sám spokojený. Věřím, že výkon se první musí líbit interpretovi, až pak teprve může zaujmout diváka. Poté následuje zkouška s kapelou, kdy domyslíme formu, dynamiku a podobně. V den přenosu máme různé kamerové zkoušky a generálku. Naštěstí jsou všichni muzikanti, se kterými jsem měl tu čest hrát, skvělí a každá zkouška je pro mě velký zážitek. Zpívání je pro mě hlavně radost, takže trémě vůbec nedávám šanci. Zpěv si opravdu užívám. Vždycky mám ale hrozné nervy při vyřazovacích večerech. Naštěstí jsem na pódiu zatím při vyřazování nikdy nezůstal dlouho stát. Ze dne na den jste se stal známou tváří pro miliony lidí. Jak se s tím vyrovnáváte? Všechno mi to přijde jako sen. Hrát s takovými skvělými muzikanty je ohromný zážitek. Když pak porota řekne, že se jim mé vystoupení líbilo, je to naprosto krásný pocit. Je strašně příjemné, že se lidem líbí to, co dělám ze všeho nejraději. Je to to nejlepší, co mě mohlo potkat. Nevýhody určitě také jsou, ale ty zatím neřeším. V soutěži jste získal přezdívku český Tom Jones. Je to pro Vás jistě lichotivé Tom Jones je pro mě nejlepší zpěvák vůbec. Je to také člověk, který mi ukázal, že se dá zpívat i jinak, než zpívají všichni ostatní. Vlastním skoro všechna jeho alba a jsem prostě jeho fanoušek číslo jedna. To, že mě v soutěži nazvali český Tom Jones, je ohromná lichotka a hrozně si toho vážím. Ale jinak mi nevadí žádný žánr. Naopak, láká mě vyzkoušet si všechno. Písničku se vždy snažím pojmout hlavně tak, aby se líbila mně, a pokud se líbí dalším lidem, o to je ta radost větší. Máte vytyčenou nějakou cestu, po které byste chtěl dále jít? Jsem vděčný za to, že mi tato soutěž dala příležitost pracovat se skvělými muzikanty a zazpívat si styl hudby, který by jinde nebyl možný. Moje cesta je rozhodně cestou zpěváka. Neumím si představit, že bych v budoucnu nezpíval. Doufám, že se budu moci hudbě věnovat na sto procent. S Martinem Chodúrem připravila J. Kocourková

19 prosinec 2009 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 Záchranářská Velká cena Neratovic První listopadovou sobotu se 14 mladých záchranářů z VZS Soběslav vydalo bojovat o kvalitní umístění v Podzimní ceně Neratovic v záchranářském sportu, které se účastnilo devět MS VZS ČČK z České republiky. Závod je hodnocen jako víceboj jednotlivců (4 disciplíny) a štafet (3 disciplíny). Kategorie byly vypsané pro ročníky a starší, dělené na muže a ženy. V tradičně bojovné atmosféře získali Soběslavští: 1.místo: Tomancová Anna, štafeta dívek r a Šrubařová Lucie, která pomohla chlapcům z Krnova ve štafetě; 2.místo: Macková Barbora a štafeta chlapci r ; 3.místo: Janů Tereza; 4.místo: Nikola Dujmovič, Boháčová Magdaléna; 5.místo: Novotný Jan; 6.místo: Šrůta Michal; 7.místo: Pecháček Vlastimil; 9.místo: Šrubařová Lucie, Plachý Rostislav, Tlustý Martin; 11.místo: Rosolová Tereza; 12.místo: Skála Jiří; 15.místo: Řezníček Jan. Naši zástupci si vytvořili téměř ve všech disciplínách osobní rekordy a tím ukázali, že i na začátku sezony jsou v dobré kondici a hodlají své výkony dále zlepšovat. VZS ČČK Soběslav Děti dětem Dospělí dospělým Dne byla uzavřena a předána zástupci Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku sbírka pořádaná Vodní záchrannou službou Soběslav. Projekt nazvaný Děti dětem - Dospělí dospělým byl realizován od začátku letošního roku a bylo osloveno deset organizací či firem z táborského okresu. Do projektu se zapojily obě soběslavské základní školy, firma Hartmann Rico, firma 2N Josef Novotný, reklamní agentura Petra Kotouna a VZS Soběslav. Pro nedostatek času, vzniklý špatnou komunikací mezi rumunským Banátem, se předání realizovalo v České republice. Podařilo se nám po dlouhé komunikaci najít zástupce zde v Česku, takže pokud by jsme sbírku opakovali, budeme již moci lépe získávat informace o konkrétních potřebách pro děti a starší občany v rumunském Banátu. Pokud se budete zajímat o tamní kulturu a krajinu, tak na za MS VZS Soběslav BeránekVladimír 91. výročí vzniku naší republiky Letos jsme se opět sešli u památníku v parku u nádraží, který je věnován obětem první světové války. Na tomto místě se scházíme každý rok, abychom si připomněli a oslavili založení naší republiky 28. října Vzdáváme tak hold statečným českým legionářům, kteří vítězili a umírali na frontách v Rusku, Itálii a Francii v první světové válce, která předcházela vzniku naší republiky po kapitulaci Rakouska-Uherska. Byla to velká dějinná událost, kdy po třech stech letech od Bílé Hory naše země zase získala samostatnost vyhlášením: Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných a kulturních států. Byli jsme rádi, že se k nám opět přidali Baráčníci. Za TJ Sokol Soběslav Radka Duffinová à Zleva vzadu stojí: Janů T., Rosolová T., Skála J., Tlustý M., Řezníček J., Novotný J., zleva střed: Macková B., Boháčová M., Tomancová A., Pecháček V., zleva sedí: Dujmovič, Šrůtová K. Novinky z Volejbalového oddílu mládeže Soběslav V sobotu se Na fotografii z turnaje zleva: Libuše Jindrová (trenérka), Petra Kovářová, Petr Petrů, Renata Bicerová, Pavlína Mixová, Ilona Mertlíková (trenérka), dole: Štěpánka Mertlíková, Tereza Dra- zúčastnil soběslavský oddíl podzimního volejbalového turnaje mladších žáků v Malšicích spolu se soupeři z kraje - Volejbalem Tábor, SK Hlincovka Č. Budějovice a SK Slavia České Budějovice. Obě naše družstva se probojovala do semifinále a v celkovém pořadí 10 družstev obsadilo družstvo A vynikající 2. místo a družstvo B se umístilo na skvělém 7. místě. Pokud máte zájem, tréninky volejbalu dětí (8-15 let) jsou každé úterý a pátek od hodin ve sportovní hale. Telefon pro zájemce: chovská. (Mertlíková), (Jindrová). Srdečně Vás zveme. Touto cestou bychom rádi poděkovali starostovi Ing. Jindřichu Bláhovi, Ing. Janu Jíškovi a vedoucímu TVZ Vladimíru Hanzalovi za podporu a zajištění instalace tréninkové sítě pro děti ve sportovní hale. I. Mertlíková

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2009 VÁNOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH SPARTAK SOBĚSLAV Dne se uskuteční turnaj v kuželkách. Dospělí na 40 hodů, děti na 20 hodů. Začátek v hodin, konec v hodin. Čistou sálovou obuv s sebou. Poklusem do nového roku Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi tentokrát s pořadovým číslem 23 se uskuteční tradičně poslední celou noc v roce, tedy ve hodin. Prezentace účastníků z kategorií MUŽI, ŽENY a DĚTI se odehraje krátce před tím od hod. na náměstí u sochy M.J.Husa. Tlupa běžců, běžkyň a běžčat se pak přemístí poklusem na start poblíž restaurace Zavadilka. Po půlnočním startovním výstřelu závodníci zdolají trať dlouhou 2009 metrů s cílem opět u sochy M.J.Husa. Kromě medailí, diplomů a věcných cen za první tři místa v každé kategorii tohoto závodu čeká na účastníky v cíli občerstvení a osobitá příjemná atmosféra, ke které přispívají každoročně desítky diváků a skotačivý kolektiv soběslavských silových složek. Ať přijdete v teniskách nebo důchodkách, každopádně se na vás těšíme. Bližší informace: Petr Čáp ODMĚNA ZA PODZIMNÍ SEZONU Oba týmy soběslavské fotbalové přípravky zvládly podzimní sezonu podle přestav trenérů a v podzimní části okresního přeboru s deseti účastníky nezklamaly. Tým A skončil na 2. místě se 7 výhrami, 1 remízou, 1 prohrou a aktivním skórem 78:10. Tým B si nakonec vybojoval krásnou 8. příčku se 2 výhrami, 2 remízami, 5 prohrami a skórem 15:35. Za svůj přístup a výkon si zasloužili fotbaloví špunti odměnu, která byla zrealizována Soběslavští tygříci vedli k zápasu 1.Gambrinus ligy fotbalisty budějovického Dynama a Mladé Boleslavi. Na počátku probíhalo neskutečné tetelení, očekávání kdo koho povede, co mu bude říkat, jestli mu bude stačit a spoustu jiných nezodpovězených otázek. Když kluci ale uslyšeli v rozhlase každý své jméno, zbystřili a už věděli, že to začíná. Poté, co se ale fotbalisté objevili v tunelu, nastalo neskutečné ticho, oči chlapců zajiskřily a šlo se na trávník. Každý hrdě vedl toho svého fotbalistu a byl tím nejdůležitějším človíčkem na stadionu. O poločase si kluci mohli zahrát před prvoligovými tribunami fotbálek a popovídat si s maskotem Hvězdy. Vše bylo umocněné i tím, že naši tygříci se vešli do večerních sportovních novin zpravodajství televize Nova. Jako obrovský fotbalový kolektiv jsme prožili krásné odpoledne a kluci si odnesli obrovský zážitek, který byl odměnou za jejich dosavadní snažení ve fotbalové přípravce. ZM ŠVEC CYKLOTEAM SOBĚSLAV Závěrečné vyhlášení GALAXY série, závodů horských kol Na začátku sezony jsme se, stejně jako v minulém roce, rozdělili na dva týmy. B tým vede náš šéf, místní matador Herr Peťa Mikuka (Soběslav) a trenéři a bratři zároveň Jan a Martin Švecovi (Želeč). A tým měl velkou motivaci, a to zlepšit své celkové šesté místo z minulého ročníku. Závodí za něj Anna Haselbauerová (Soběslav), Pavel Šustr (Tábor) a především Standa Polák s Milanem Hadravou. Čekalo nás deset závodů, o jeden více než v minulých dvou ročnících. Všechno začalo v Prachaticích, kde jsme podali vynikající výkony (např. Aňula vyhrála svou kategorii). Závody se s výjimkou Rožnova pod Radhoštěm (Beskydy) jely ve středních Čechách a na Vysočině. Nejtěžší byl, podle Standy Poláka, závod v Horní Cerekvi, kde v první polovině závodu úplně sjel brzdové destičky. Na každém závodě nás čekal vynikající moderátor Jaroslav Černý, perfektně zajištěné občerstvovací stanice s milými pořadatelkami. Ale především to podle mne byla skvělá rodinná atmosféra, která nás přitahovala na další závody a nenechala nás je vzdát! V sobotu jsme v Soběslavi pořádali domácí a zároveň předposlední závod GALAXY série. O týden později se konal desátý, závěrečný závod ve Zruči nad Sázavou. Jako každý rok se v půlce října závodníci, jejich rodiny a přátelé scházejí na vyhlášení celkových výsledků GALAXY série. V roce 2007 jsme tuto zábavnou akci pořádali v soběslavském kulturním domě. Minulý rok jsme se sešli pro změnu v Jistebnici, letos v Prachaticích. Každým rokem se při této příležitosti losuje tombola a jako hlavní cena horské kolo GALAXY v hodnotě Kč! S potěšením můžu sdělit, že letos toto kolo putovalo do našeho týmu! To prostě potěší. Tento ročník si i proto budeme rozhodně pamatovat jako zatím nejúspěšnější. Denisa Mináriková-Švecová v kategorii mladších žákyň vybojovala celkové druhé místo! (viz foto) Z našich nejmladších bajkerů se blýsknul Karel Artl krásným třetím místem. V kategorii dospělých závodníků vybojoval skvělé sedmé místo z celkových dvaceti náš čtyřčlenný A tým. Za toto umístění vděčíme především Anně Haselbauerové (celkově druhé místo v sérii) a Pavlu Šustrovi, který si zajistil celkově čtvrté místo (vloni osmý). V elitní A kategorii startovali Stanislav Polák a Milan Hadrava, oba z Veselí nad Lužnicí. Oproti loňsku si oba dva polepšili, konkrétně na 14., resp. 10. místo. B tým nakonec vydřel pěkné dvacáté místo, zúčastnil se však pouze poloviny závodů. Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům, závodníkům, fanouškům a především Karlu Švecovi, který má na těchto závodech největší podíl! Zveme Vás na novoroční vyjížďku, která se koná ve 13 hodin od prodejny Cyklosport Švec vedle pošty. Mh

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 FOTODOKUMENTACE V MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 CINNOSTI V V A PRÍLEŽITOSTI ANEB V CO DELÁME CELÝ ROK BAREVNÉ DNY ZELENÝ DEN ČERVENÝ DEN MODRÝ ŠMOULÍ DEN PROJEKTOVÉ DNY ŽLUTÝ SLUNÍČKOVÝ DEN KOČIČÍ DEN

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více