Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1"

Transkript

1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1 0001_6 V předpisu SŽDC D1 jsou textem psaným "kurzívou v uvozovkách" uvedeny: závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. 0002_6 V předpisu SŽDC D1 jsou textem psaným (kurzívou v závorce) uvedeny: popisy návěstí, které jsou rozhodující pro jejich realizaci. 0003_6 V předpisu SŽDC D1 jsou textem psaným tučným písmem uvedeny: názvy základních pojmů, vysvětlovaných v příslušném odstavci, a názvy návěstí. 0004_6 Název předpisu SŽDC D1 je: Dopravní a návěstní předpis. 0005_21 Co se rozumí pod pojmem Dráha? Dráhou se rozumí dopravní cesta, určená k pohybu železničních kolejových vozidel, včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. 0006_21 Dráhy se z hlediska účelu a významu dělí na dráhy: celostátní, regionální a vlečky. 0007_22 Provozování dráhy je činnost: kterou se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. 0008_22 Provozování drážní dopravy je činnost: při které dopravce na základě právního vztahu přepravuje osoby, zvířata nebo věci, případně provádí vlastní provozní potřeby. 0009_23 Provozuschopnost dráhy je: technický stav dráhy, zaručující její bezpečné a plynulé provozování. 0010_28 Co se rozumí pod pojmem Dvoucestné vozidlo? Dvoucestné vozidlo je speciální vozidlo s vlastním pohonem, které může jet po koleji i po terénu. 0011_34 Co se rozumí pod pojmem Trať? Trať je vymezená část dráhy, určená pro jízdu vlaku (PMD), rozdělená na úseky trati mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravnách. 0012_35 Co se rozumí pod pojmem Trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy? Je to trať, na které se vykonává dopravní služba podle předpisu SŽDC D3 a která je vymezena vjezdovými návěstidly dirigující nebo přilehlé stanice. 0013_36 Trať vybavená radioblokem je trať, na které se vykonává dopravní služba dle předpisu: SŽDC D _37 Co se rozumí pod pojmem Dopravna? Dopravna je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami. 0015_38 Co se rozumí pod pojmem Železniční stanice? Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením umožňujícím křižování a předjíždění vlaků a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb. 0016_38 Co se rozumí pod pojmem Výhybna? Výhybna je dopravna s kolejovým rozvětvením umožňujícím křižování a předjíždění vlaků. 0017_38 Co se rozumí pod pojmem Odbočka? Odbočka je dopravna s kolejovým rozvětvením na širé trati umožňující přechod vlaků (PMD) z jedné trati na druhou.

2 0018_39 Co se rozumí pod pojmem Dirigující stanice? Dirigující stanice je místo, ze kterého je řízena drážní doprava dirigujícím dispečerem na určené trati D _39 Co se rozumí pod pojmem Přilehlá stanice? Přilehlá stanice je stanice (odbočka), ve které se vykonává dopravní služba podle předpisu SŽDC D1, do které je zaústěna trať D3 a která není dirigující stanicí. 0020_39 Co se rozumí pod pojmem Dopravna D3? Dopravna D3 je dopravna s kolejovým rozvětvením na trati D3, určená k řízení jízdy vlaků a PMD, která není obsazena výpravčím, výhybkářem ani strážníkem oddílu. 0021_40 Co se rozumí pod pojmem Autonomní dopravna? Autonomní dopravna je stanice (odbočka), ve které se vykonává dopravní služba podle předpisu SŽDC D1, na kterou navazuje v úrovni vjezdového návěstidla řízená oblast RB. 0022_40 Co se rozumí pod pojmem Dopravna RB? Dopravna RB je dopravna s kolejovým rozvětvením na trati RB, určená k řízení jízdy vlaků a PMD, která není obsazena výpravčím, výhybkářem ani strážníkem oddílu. 0023_40 Jak se nazývá stanice (odbočka), ve které se vykonává dopravní služba podle předpisu SŽDC D1 a na kterou navazuje v úrovni vjezdového návěstidla řízená oblast RB? Autonomní dopravna. 0024_40 Dopravna RB je dopravna s kolejovým rozvětvením na trati RB: která není obsazena výpravčím, výhybkářem ani strážníkem oddílu. 0025_42 Co se rozumí pod pojmem Hradlo? Hradlo je dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení s poloautomatickým traťovým zabezpečovacím zařízením. 0026_42 Co se rozumí pod pojmem Hláska? Hláska je dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení a bez závislostí traťového zabezpečovacího zařízení. 0027_42 Co se rozumí pod pojmem Traťové stanoviště? Traťové stanoviště je společný název pro stanoviště závorářů a strážníků oddílů. 0028_43 Co se rozumí pod pojmem Stanice s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením (stanice s DOZ)? Stanice s DOZ je stanice, ve které zabezpečovací zařízení umožňuje dálkové ovládání obsluhou z určeného pracoviště. 0029_43 Co se rozumí pod pojmem Řízená oblast? Řízená oblast zahrnuje dálkově řízené stanice a přilehlé úseky tratí, ve kterých se drážní doprava organizuje dálkově z jednoho pracoviště, vyjma tratí D _44 Co se rozumí pod pojmem Dálkově řízená stanice? Dálkově řízená stanice je stanice s DOZ, která náleží do řízené oblasti a ve které organizuje drážní dopravu traťový dispečer. 0031_44 Co se rozumí pod pojmem Místně řízená stanice? Místně řízená stanice je stanice s DOZ, ve které organizuje drážní dopravu výpravčí z pracoviště, umístěného v této stanici. 0032_44 Co se rozumí pod pojmem Vstupní stanice? Je to stanice, která sousedí se stanicí v řízené oblasti, ale do řízené oblasti nenáleží. 0033_45 Co se rozumí pod pojmem Stanice přednostního směru na jednokolejné trati? Stanice, která na příslušnou traťovou kolej vypravuje vlaky směrem ke konci trati.

3 0034_45 Co se rozumí pod pojmem Stanice přednostního směru na dvou- a tříkolejné trati? Stanice, pro kterou je příslušná traťová kolej správnou; u střední koleje tříkolejné trati se postupuje jako na jednokolejné trati. 0035_46 Co se rozumí pod pojmem Širá trať? Úsek trati ohraničený na každé straně buď stanicí, dopravnou D3, dopravnou RB, nebo koncem dráhy (zakončením tratě např. na zastávce, nákladišti). 0036_46 Co se rozumí pod pojmem Prostorový oddíl? Prostorový oddíl je část širé trati mezi dvěma sousedními dopravnami nebo mezi dopravnou a zakončením tratě na zastávce, popř. na nákladišti. 0037_46 Co se rozumí pod pojmem Mezistaniční oddíl? Mezistaniční oddíl je prostorový oddíl, ohraničený z obou stran stanicemi. 0038_46 Co se rozumí pod pojmem Traťový oddíl? Traťový oddíl je prostorový oddíl, ohraničený alespoň z jedné strany oddílovým návěstidlem nebo vjezdovým návěstidlem odbočky. 0039_46 Co se rozumí pod pojmem Mezistaniční úsek? Mezistaniční úsek je prostorový oddíl, ohraničený z obou stran stanicemi. Mezistaniční úsek je širá trať bez zřetele, zda je rozdělena na traťové oddíly. 0040_47 Co se rozumí pod pojmem Kolejová splítka? Kolejová splítka jsou dvě souběžné koleje, jejichž osy mají takovou vzdálenost, při které se průjezdné průřezy navzájem zcela nebo částečně překrývají. 0041_47 Co se rozumí pod pojmem Kolejová křižovatka? Kolejová křižovatka je místo křižování dvou kolejí v úrovni bez možnosti přechodu vozidel z jedné koleje na druhou. 0042_49 Co se rozumí pod pojmem Tabulky traťových poměrů (TTP)? TTP je pomůcka, ve které jsou mj. uvedeny stavebně technické parametry staveb dráhy a staveb na dráze. 0043_50 Co se rozumí pod pojmem Základní dopravní dokumentace (ZDD)? ZDD je souhrnný název staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček. 0044_51 Co se rozumí pod pojmem Staniční řád (SŘ)? SŘ je souhrn místních opatření pro výkon dopravní služby ve stanici včetně popisu zařízení dopravní cesty, jeho umístění, účelu a využití. 0045_53 Co se rozumí pod pojmem Přípojový provozní řád? Přípojový provozní řád obsahuje údaje, potřebné pro organizování a provozování drážní dopravy na styku dráhy celostátní nebo dráhy regionální a vlečky. 0046_53 Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah je smlouva o: vztahu mezi dvěma provozovateli drah. 0047_53 Smlouva o provozování drážní dopravy je smlouva: mezi dvěma provozovateli drah. 0048_57 Dispečer radiobloku je zaměstnanec: s odbornou způsobilostí k organizování a řízení drážní dopravy na určených tratích vybavených radioblokem a který provádí obsluhu radioblokové centrály. 0049_63 Použití upamatovávací pomůcky je ZDD stanovený způsob, jak: znemožnit obsluhu ovládacího prvku ZZ, popř. jak zabránit postavení jízdní cesty samočinnou činností ZZ. 0050_68 Pro označení vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, přední nebo zadní: je rozhodující směr jízdy vlaku nebo posunového dílu. 0051_68 Pro číslování kolejí je pro označení polohy vpravo nebo vlevo: rozhodující směr od začátku ke konci trati. Začátek a konec trati je uveden v TTP.

4 0052_73 Vlaková cesta je úsek koleje v dopravně s kolejovým rozvětvením určený pro danou jízdu: vlaku. 0053_73 Posunová cesta je úsek koleje v dopravně, s kolejovým rozvětvením: určený pro danou jízdu posunového dílu. 0054_73 Jízdní cesta je: společný název pro vlakovou cestu a posunovou cestu. 0055_80 Co se rozumí pod pojmem Telekomunikační zařízení? Telekomunikačním zařízením se rozumí telefon, rádiové zařízení (včetně mobilního telefonu), fax, výpočetní technika s příslušným vybavením a v obvodu stanice staniční rozhlas. 0056_96 Co se rozumí pod pojmem Denní návěst? Denní návěst je návěst používaná za viditelnosti na vzdálenost alespoň 100 m. 0057_98 Co se rozumí pod pojmem Dvousvětlová návěst? Je to návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená dvěma světly. 0058_98 Dvousvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla dovolující jízdu: vlaku a je tvořena dvěma světly. 0059_100 Co se rozumí podpojmem Jednosvětlová návěst? Je to návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená jedním světlem, které může být případně doplněno indikátorem. 0060_100 Jednosvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená: jedním světlem, které může být případně doplněno indikátorem. Jednosvětlovou návěstí není PN a návěst JÍZDA VLAKU DOVOLENA. 0061_102 Co se rozumí pod pojmem Návěst? Návěst je viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. 0062_104 Co se rozumí pod pojmem Návěstidlo? Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. 0063_108 Co se rozumí pod pojmem Neplatné návěstidlo? Neplatné návěstidlo je návěstidlo, které je označené předepsanou návěstí neplatnosti nebo návěstidlo, o jehož neplatnosti jsou zaměstnanci zpraveni. 0064_109 Neproměnné návěstidlo je návěstidlo: jen s jednou viditelnou návěstí. 0065_111 Co znamená pojem Noční návěst? Je to návěst návěstidla používaná za snížené viditelnosti. 0066_112 Odrazka (odrazový materiál) je výrobek odrážející světlo používaný k vyjádření: denní i noční návěsti viditelných návěstidel. 0067_113 Co se rozumí pod pojmem Platné návěstidlo? Platné návěstidlo je návěstidlo, jehož návěsti ovlivňují jízdu vozidel nebo mají vliv na pracovní činnost zaměstnanců. 0068_114 Co se rozumí pod pojmem Pochybná návěst? Pochybná návěst je taková návěst, která je nejasná, sporná, nejistá, návěstěná v rozporu s předpisem SŽDC D _117 Co se rozumí pod pojmem Poškozené návěstidlo? Poškozené návěstidlo je pojem pro návěstidlo, které dává nesprávnou nebo pochybnou návěst, je zničené, zhaslé apod.

5 0070_119 Přenosná návěst je návěst: dávaná přenosným návěstidlem. 0071_120 Co se rozumí pod pojmem Přenosné návěstidlo? Přenosné návěstidlo je návěstidlo bez trvalého umístění nebo neproměnné návěstidlo s trvalým umístěním, které ale nedává příslušnou návěst trvale (např. se zakrývá, sklápí či otáčí). 0072_121 Co se rozumí pod pojmem Ruční návěst? Ruční návěst je viditelná návěst, kterou dává zaměstnanec předepsaným návěstidlem drženým v ruce nebo ve stanovených případech jen rukou. 0073_122 Ruční návěstidlo je: návěstidlo, které zaměstnanec musí při návěštění držet v ruce. 0074_124 Co se rozumí pod pojmem Slyšitelná návěst? Slyšitelná návěst je návěst vyjádřená prostřednictvím zvukových návěstidel (tj. návěst, kterou lze vnímat sluchem). 0075_125 Co se rozumí pod pojmem Snížená viditelnost? Snížená viditelnost je viditelnost, při níž nejsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby (např. v době od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení nebo silného deště). 0076_126 Co se rozumí pod pojmem Staničení? Staničení je způsob určování kilometrické polohy místa na trati. 0077_126 Staničení je způsob určování kilometrické polohy místa: na trati. 0078_128 Co se rozumí pod pojmem Viditelná návěst? Je to návěst dávaná prostřednictvím proměnných nebo neproměnných znaků viditelných návěstidel nebo ve stanovených případech pouhou rukou. 0079_131 Vstřícné návěstidlo je návěstidlo: které při umístění v kolejišti dává pokyny pro jízdu vozidel jedoucích směrem k němu z obou stran. 0080_132 Co se rozumí pod pojmem Zábleskové světlo? Je to světlo, které vzniká opakovanými záblesky. Na obrazech znázorňujících návěsti zábleskového světla je zobrazení provedeno třemi paprsky. 0081_134 Co se rozumí pod pojmem Zařízení automatického varování (ZAV)? ZAV je zařízení pro zajištění bezpečnosti práce na pracovním místě. 0082_136 Zkrácená vzdálenost je pojem, který je používán, není-li dodržena vzdálenost mezi návěstidly, stanovená tímto předpisem. Přitom je zajištěno, že strojvedoucí při rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet, splní pokyn, daný návěstí. 0083_137 Zkrácená zábrzdná vzdálenost je pojem, který je používán, není-li dodržena vzdálenost mezi hlavními závislými návěstidly nebo mezi samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem, stanovená tímto předpisem. Přitom je zajištěno, že při uposlechnutí pokynu daného návěstí strojvedoucí dostatečně brzděný vlak bezpečně zastaví z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. 0084_167 Hlavní návěstidla jsou: vjezdová, odjezdová, cestová, oddílová, krycí a vložená. 0085_170 Hraničník je nepřenosné návěstidlo, které stanovuje: místo, kde na styku drah dochází ke změně předpisů pro provozování dráhy a pro organizování drážní dopravy příslušných provozovatelů drah. 0086_171 Návěstidlo "Indikátor": je světelné nepřenosné návěstidlo, které svými návěstmi doplňuje návěsti hlavních, seřaďovacích nebo spádovištních návěstidel nebo dává samostatně pokyny.

6 0087_177 Koncovka je přenosné návěstidlo: pro dávání návěsti KONEC VLAKU. 0088_180 Návěstidlo "Lichoběžníková tabulka": je nepřenosné návěstidlo, které stanovuje na trati D3 nebo na trati RB hranici dopravny. 0089_182 Námezník je nepřenosné návěstidlo pro stanovení hranice: mezi dvěma kolejemi, přes kterou nesmí přesahovat vozidlo, aby nebyla ohrožena jízda vozidel po sousední koleji. 0090_189 Nepřenosná návěstidla platná pro posun je společný název: pro hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun, seřaďovací návěstidla, spádovištní návěstidla, návěstidla na kolejové váze. 0091_202 Přejezdník je stožárové nepřenosné návěstidlo, které informuje strojvedoucího: o tom, zda musí jet k přejezdům s PZZ se zvýšenou opatrností, či nikoliv. 0092_203 Přenosný přejezdník je: neproměnné přenosné návěstidlo s návěstí OTEVŘENÝ PŘEJEZD. 0093_204 Přidružená návěstidla je společný název pro: předvěstní upozorňovadla, návěstní upozorňovadla a indikátory. 0094_220 Staničník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí kilometrickou polohu místa: na trati. 0095_221 Co se rozumí pod pojmem Světelná rampa? Je to přenosné varovné návěstidlo s více jak jedním zábleskovým světlem. Toto návěstidlo se umísťuje před pracovním místem, které je na širé trati. 0096_222 Světelné návěstidlo výhybky se samovratným přestavníkem je nepřenosné návěstidlo, které návěstí správné přestavení výhybky do přednostní polohy při jízdě přes výhybku: proti hrotu. 0097_223 Co se rozumí pod pojmem Světelný výstražný terč? Je to přenosné varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem. Toto návěstidlo se umísťuje před pracovním místem, které je na širé trati. 0098_224 Jakou návěst dává nepřenosné návěstidlo "Štít Op"? OČEKÁVEJTE OTEVŘENÝ PŘEJEZD. 0099_230 Co se rozumí pod pojmem Varovné návěstidlo? Je to návěstidlo, které svými návěstmi přikazuje dávat návěsti POZOR k varování osob a/nebo upozorňuje zaměstnance na pracovním místě na jízdu vozidel. 0100_231 Co se rozumí pod pojmem Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem? Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem je přenosné varovné návěstidlo, které se umísťuje u pracovního místa, které je jak na širé trati, tak i v dopravnách. 0101_232 Co se rozumí pod pojmem Vjezdové návěstidlo? Vjezdové návěstidlo je hlavní návěstidlo pro krytí stanice (odbočky) a pro dovolení vjezdu vlaku (PMD) do stanice (odbočky). 0102_237 Co se rozumí pod pojmem Výstražný kolík? Výstražný kolík je varovné nepřenosné návěstidlo. Toto návěstidlo je umístěno před přejezdem, který nemá PZZ. 0103_238 Co se rozumí pod pojmem Výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místa? Je to varovné nepřenosné návěstidlo. Toto návěstidlo je umístěno na širé trati tam, kde není zajištěn volný schůdný a manipulační prostor.

7 0104_239 Výstražný kolík s dočasnou platností pro přejezdy je varovné nepřenosné návěstidlo, které je umístěno: pro aktivaci dočasně zřízeného přejezdu nebo přejezdu trvale opatřeného uzamykatelnou zábranou a má platnost jen při zpravení písemným rozkazem. 0105_240 Co se rozumí pod pojmem Výstražný terč? Výstražný terč je přenosné varovné návěstidlo. Toto návěstidlo se umísťuje před pracovním místem, které je na širé trati. 0106_242 Co se rozumí pod pojmem Zvukové návěstidlo? Zvukové návěstidlo je stanovené technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává slyšitelná návěst. 0107_278 Zaměstnanec se musí znovu seznámit s ustanoveními ZDD, pokud nevykonával dopravní službu na pracovišti: déle než 12 měsíců. 0108_284 Znalost traťových a místních poměrů se musí obnovovat u těch zaměstnanců, kteří nevykonávali na příslušné trati (ve stanici) dopravní službu: déle než 12 měsíců. 0109_287 Označením výpravčího, určeného ke sledování vlaku pohledem je: červená stejnokrojová čepice. 0110_290 Zaměstnanci, kteří mimořádně vykonávají dopravní službu bez stejnokroje nebo bez pracovního (ochranného) oděvu, nosí na levém rukávu: červenou pásku. 0111_290 Zaměstnanci, kteří nejsou odborně způsobilí k samostatnému výkonu dopravní služby, i když mají stejnokroj nebo pracovní oděv, nosí na levém rukávu: žlutou pásku. 0112_309 Všechny hovory a zápisy, týkající se dopravní služby (včetně sepisování písemných rozkazů) musí být vedeny: v českém jazyce. 0113_315 Pokyny týkající se bezpečnostních opatření, musí uposlechnout všichni zaměstnanci činní ve výkonu dopravní služby, včetně zaměstnanců dopravce, jakož i ostatní osoby pracující ve stanici a přiděleném obvodě. Kdo uděluje tyto pokyny? Výpravčí. 0114_328 Za správné umístění přenosného návěstidla odpovídá: zaměstnanec, který toto návěstidlo umístil. 0115_329 Za správné používání návěstidel a dávání návěstí odpovídá: ten zaměstnanec, který návěsti dává. 0116_330 Ruční návěsti (pokud tento předpis nestanoví jinak) se dávají: vlevo nebo vpravo od koleje, pro kterou jsou určeny, ze stanovišť nebo z vozidel jedoucích i stojících. 0117_337 Za správné vyjádření návěsti při snížené viditelnosti odpovídá: zaměstnanec, který návěstidlo umístil nebo jeho umístění schválil. 0118_384 Prostorové uspořádání vymezuje: rozměrové parametry pro průchodnost vozidel. 0119_385 Pro nerušený průjezd vozidel na trati i ve stanici musí být zachován stanovený: volný prostor - průjezdný průřez. 0120_387 Vedoucí pracovní skupiny odpovídá při práci skupiny: za uvolnění průjezdného průřezu nebo za krytí místa. 0121_393 Jako staniční koleje se nazývají koleje: ve stanici, v dopravnách D3 a v dopravnách RB.

8 0122_394 Záhlaví je: kolej mezi vjezdovým návěstidlem (jeho úrovní) nebo lichoběžníkovou tabulkou a krajní výhybkou. 0123_394 Zhlaví je: část kolejiště s výhybkami navazující bezprostředně na záhlaví stanice (vjezdové, odjezdové zhlaví) nebo rozdělující staniční kolejiště na části (střední zhlaví). 0124_394 Dopravní koleje jsou: koleje určené pro vjezdy, průjezdy a odjezdy vlaků. 0125_394 Manipulační koleje jsou: koleje určené pro manipulaci s vozidly, případně koleje pro jiné účely. 0126_395 Záchytná kolej je: kusá kolej zamezující nebo zmenšující následky ujetí vozidel. 0127_395 Odvratná kolej je kolej: zabraňující nežádoucímu vjetí vozidel do vlakové, popřípadě posunové cesty. Odvratná kolej může být i kusá. 0128_397 Kolejová spojka je: spojení dvou sousedních kolejí pomocí výhybek. 0129_401 Dopravní, manipulační, záchytné, odvratné a spojovací koleje se označují: čísly, popřípadě se čísla doplní i písmenem nebo názvem koleje. 0130_414 Jak se číslují (označují) koleje na dvoukolejné a tříkolejné trati? Levá traťová kolej číslem 1; pravá traťová kolej číslem 2; střední traťová kolej číslem _414 Traťové koleje v obvodu nákladišť a odboček se označují a číslují: stejným způsobem jako koleje ve stanici. 0132_420 Co je to výměna? Výměna je část výhybky s pohyblivými jazyky. 0133_421 Ručně přestavovaná výhybka je výhybka: přestavovaná přímo zaměstnancem (rukojetí závaží výměníku). 0134_421 Místně přestavovaná výhybka je výhybka: přestavovaná technickým zařízením, které musí být umístěno v blízkosti této výhybky (např. řadičem z pomocného stavědla). 0135_421 Ústředně přestavovaná výhybka je výhybka: přestavovaná technickým zařízením, které je umístěno na určeném obslužném pracovišti. 0136_422 Odvratná výhybka je výhybka, která tvoří: přímou boční ochranu jízdní cesty tím, že je přestavena na jinou kolej, než po které je postavena jízdní cesta. 0137_425 Výhybky a kolejové křižovatky se číslují: arabskými čísly postupně od začátku trati, a to zvlášť v každé stanici, dopravně D3, dopravně RB, nákladišti a na odbočce, počínaje číslem _425 Zvětší-li se dodatečně počet výhybek a kolejových křižovatek, mohou se tyto označit číslem sousední výhybky, k němuž se připojí: index X a velké písmeno (např. 4 XA, 4 XB atd.). 0139_ Odborně způsobilí zaměstnanci dopravce mohou při posunu přestavovat ručně nebo místně přestavované výhybky a výkolejky, pokud je to stanoveno: v ZDD. 0140_443 Musí mít každý mechanický zámek pro zajištění výhybek hlavní a náhradní klíč? Ano, musí.

9 0141_444 Hlavní klíče od zámků výhybek uzamčených pro vlakovou cestu, které nejsou zapojeny do zabezpečovacího zařízení, má v úschově: výpravčí nebo výhybkář. 0142_444 Jsou-li uzamčené výhybky zapojeny do zabezpečovacího zařízení: musí být klíče od zámků výhybek uzamčeny a drženy zabezpečovacím zařízením. 0143_447 Hlavní klíče od trvale uzamčených výhybek má v úschově vždy: přednosta PO nebo jím určený zástupce. 0144_521 JÍZDA ZPRAVA. Informuje o možnosti pojíždět tyto výhybky po hrotu, i když nejsou přestaveny pro požadovanou jízdu. 0145_521 JÍZDA ZLEVA. Informuje o možnosti pojíždět tyto výhybky po hrotu, i když nejsou přestaveny pro požadovanou jízdu. 0146_521 JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM. Informuje o možnosti pojíždět tyto výhybky po hrotu, i když nejsou přestaveny pro požadovanou jízdu. 0147_521 JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM. Informuje o možnosti pojíždět tyto výhybky po hrotu, i když nejsou přestaveny pro požadovanou jízdu.

10 0148_522 JÍZDA ZAJIŠTĚNA. 0149_522 SVĚTELNÉ NÁVĚSTIDLO VÝHYBKY SE SAMOVRATNÝM PŘESTAVNÍKEM. 0150_532 Výkolejka je: zařízení přímé boční ochrany jízdních cest sloužící k vykolejení vozidel při jejich nežádoucím pohybu. 0151_556 Udržování výhybek, kolejových křižovatek, výkolejek a jejich zabezpečovacího zařízení v čistotě, čištění a mazání jejich posuvných a pohyblivých částí, čištění prostor u spojovacích tyčí, žlábků jazyků, srdcovek a přídržnic a udržování výhybkových návěstidel v použitelném stavu je povinností zaměstnanců: organizační složky SŽDC, odpovídající za provozuschopnost dráhy (OSPD), popř. SŽDC pověřené organizace zabývající se údržbou zařízení železniční dopravní cesty. 0152_556 Odpovědnost za osvětlování výhybkových návěstidel stanoví: ZDD. 0153_557 Prohlídku výhybek, kolejových křižovatek a výkolejek provádí obsluhující zaměstnanci SŽDC: nejméně jednou během směny, pokud ZDD nestanoví jinak. 0154_601 Došlo-li k trvalé změně údajů, uvedených v TTP, aniž jejich změna byla vydána, musí být zpravováni strojvedoucí o této změně do dne účinnosti příslušné změny TTP po dobu: nejméně 21 dní. 0155_602 O trvalých změnách stavebně technických parametrů staveb drah a staveb na dráze, které nejsou v TTP uváděny (např. aktivace odjezdového návěstidla) musí být strojvedoucí zpravováni po dobu: 21 dní. 0156_632 Přenosná návěstidla (pokud předpis SŽDC D1 nestanoví jinak) se umísťují na jednokolejné širé trati a ve stanici: přímo vpravo od koleje, pro kterou platí. 0157_657 Vzdálenosti 400 m, 700 m a 1000 m mezi závislými hlavními návěstidly nebo mezi samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem se nazývají: zábrzdnými vzdálenostmi. 0158_658 Zábrzdné vzdálenosti na jednotlivých tratích jsou uvedeny v Tabulkách traťových poměrů (TTP) a v závislosti na nejvyšší traťové rychlosti jsou stanoveny takto: 400m pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší, 700m pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h, 1000m pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 160 km/h. 0159_671 Pro účely předpisů pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy se podle návěstí hlavních návěstidel stanice rozdělují: na stanice se závislými návěstidly, stanice s nezávislými návěstidly a stanice bez odjezdových návěstidel.

11 0160_724 Světelné hlavní návěstidlo platné jen pro jízdu vlaku (s výjimkou oddílových návěstidel AB nebo trpasličích návěstidel). 0161_724 Světelné hlavní návěstidlo platné jen pro jízdu vlaku (s výjimkou oddílových návěstidel AB nebo trpasličích návěstidel). 0162_725 Trpasličí hlavní návěstidlo platné jen pro jízdu vlaku. 0163_725 Trpasličí hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku mají značení červenými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a: označovacími pásy s červenými a bílými pruhy stejné délky. 0164_726 Světelné hlavní návěstidlo platné pro jízdu vlaku i posun (s výjimkou trpasličích návěstidel). 0165_726 Světelné hlavní návěstidlo platné pro jízdu vlaku i posun (s výjimkou trpasličích návěstidel).

12 0166_727 Trpasličí hlavní návěstidlo platné pro jízdu vlaku i posunu. 0168_727 Trpasličí hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun mají značení červenými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy: a nemají žádný označovací pás. 0169_728 Oddílová návěstidla AB. 0170_728 Oddílová návěstidla AB. 0171_729 Samostatnou opakovací světelnou předvěst. 0172_729 Samostatnou světelnou předvěst; Samostatnou mechanickou předvěst.

13 0173_730 Neznačí nic. Jedná se o Indikátorovou tabulku s číslicí _730 Neznačí nic. Jedná se o Indikátorovou tabulku s číslicí _756 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 120 KM/H. 0176_757 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 100 KM/H. 0177_758 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 80 KM/H. 0178_759 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 60 KM/H.

14 0179_760 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 40 KM/H. 0180_761 VÝSTRAHA. 0181_776 RYCHLOST 120 KM/H A VOLNO. 0182_777 RYCHLOST 100 KM/H A VOLNO. 0183_782 RYCHLOST 120 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 120 KM/H. 0184_783 RYCHLOST 120 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 120 KM/H.

15 0185_787 RYCHLOST 120 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 100 KM/H. 0186_788 RYCHLOST 100 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 100 KM/H. 0187_793 RYCHLOST 120 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 80 KM/H. 0188_794 RYCHLOST 100 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 80 KM/H. 0189_799 RYCHLOST 120 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 60 KM/H. 0190_800 RYCHLOST100 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 60 KM/H.

16 0191_805 RYCHLOST 120 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 40 KM/H. 0192_806 RYCHLOST 100 KM/H A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 40 KM/H. 0193_811 RYCHLOST 120 KM/H A VÝSTRAHA. 0194_812 RYCHLOST 100 KM/H A VÝSTRAHA. 0195_830 JÍZDA PODLE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ. 0196_831 RYCHLOST 40 KM/H A JÍZDA PODLE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ.

17 0197_832 RYCHLOST 30 KM/H A JÍZDA PODLE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ. 0198_841 JÍZDA VLAKU DOVOLENA. 0199_841 Návěst JÍZDA VLAKU DOVOLENA je vyjádřena pomalu přerušovaným: modrým světlem. 0200_841 Pomalu přerušované modré světlo na cestovém návěstidle je návěst: JÍZDA VLAKU DOVOLENA. 0201_842 Návěst JÍZDA VLAKU DOVOLENA může být pouze: na cestovém návěstidle. 0202_856 OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 120 KM/H. 0203_857 OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 100 KM/H. 0204_858 OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 80 KM/H.

18 0205_859 OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 60 KM/H. 0206_860 OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 40 KM/H. 0207_861 OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA. 0208_862 RYCHLOST 40 KM/H A OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA. 0209_863 RYCHLOST 30 KM/H A OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA. 0210_864 RYCHLOST 30 KM/H A OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA.

19 0211_865 RYCHLOST 40 KM/H A OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 120 KM/H. 0212_866 RYCHLOST 40 KM/H A OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 100 KM/H. 0213_867 RYCHLOST 40 KM/H A OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 80 KM/H. 0214_868 RYCHLOST 40 KM/H A OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 60 KM/H. 0215_869 RYCHLOST 40 KM/H A OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI OČEKÁVEJTE RYCHLOST 40 KM/H. 0216_882 Samostatná světelná předvěst k vjezdovému, cestovému nebo odjezdovému návěstidlu.

20 0217_882 Samostatná světelná předvěst k oddílovému, krycímu návěstidlu. 0218_886 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 120 KM/H. 0219_887 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 100 KM/H. 0220_888 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 80 KM/H. 0221_889 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 60 KM/H. 0222_890 OČEKÁVEJTE RYCHLOST 40 KM/H.

21 0223_891 VÝSTRAHA. 0224_1025 STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA. 0225_1026 HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO SLOUČENO S PŘEDVĚSTÍ. 0226_1026 Černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím je návěst: HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO SLOUČENO S PŘEDVĚSTÍ. 0227_1026 Návěst HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO SLOUČENO S PŘEDVĚSTÍ mimo jiné upozorňuje: na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla. 0228_1037 SKUPINOVÉ NÁVĚSTIDLO. 0229_1038 HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ.

22 0230_1039 SAMOSTATNÁ PŘEDVĚST JE NA OPAČNÉ STRANĚ. 0231_1040 PŘEJEZDNÍK JE NA OPAČNÉ STRANĚ. 0232_1051 Návěsti Z DOPRAVNÍ KOLEJE POSTAVENO a SMĚR JÍZDY VLAKU. 0233_1070 Kroužení praporkem, jakýmkoli předmětem nebo jen rukou je viditelnou návěstí "Stůj, zastavte všemi prostředky". 0234_1071 Tři krátké zvuky několikrát opakované, dávané píšťalkou, houkačkou nebo lokomotivní houkačkou je slyšitelnou návěstí "Stůj, zastavte všemi prostředky". 0235_1109 "Pozor". Upozorňuje osoby na pohyb vozidel.

23 0236_1127 Světelná návěstidla pro zkoušku brzdy. 0237_1143 Vzdálenostní upozorňovadla k samostatné předvěsti pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší se umísťují: tři nejméně po 75 m. 0238_1143 Vzdálenostní upozorňovadla k samostatné pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h se umísťují: čtyři nejméně po 75 m. 0239_1143 Vzdálenostní upozorňovadla k samostatné pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h se umísťují: čtyři nejméně po 100 m. 0240_1145 Vzdálenostní upozorňovadla k hlavnímu návěstidlu se umísťují před hlavním návěstidlem pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší: tři nejméně po 75 m. 0241_1145 Vzdálenostní upozorňovadla k hlavnímu návěstidlu se umísťují před hlavním návěstidlem pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h: tři nejméně po 100 m. 0242_1147 Vzdálenostní upozorňovadlo ke kmenovému přejezdníku se umísťuje na vzdálenost: nejméně 200 m před kmenový přejezdník. 0243_1147 Vzdálenostní upozorňovadlo před opakovací přejezdník a přenosný přejezdník: se neumísťuje. 0244_1148 "Hranice koleje". 0245_1149 "Konec vlakové cesty".

24 0246_1150 "Konec vlakové cesty". 0247_1153 HRANICE PROVOZOVATELE DRÁHY. 0248_1153 Hraničník je nepřenosné návěstidlo s návěstí: HRANICE PROVOZOVATELE DRÁHY. 0249_1153 Návěst HRANICE PROVOZOVATELE DRÁHY je: žlutý vodorovný trámec se šikmým ukončením a s černým pruhem uprostřed. 0250_1157 Návěst "Stůj" na následujícím hlavním návěstidle; návěst "Hranice dopravny". 0251_1158 Tabulka s křížem se umísťuje (pokud je její umístění předepsáno) před nejbližší následující hlavní návěstidlo na vzdálenost nejméně: 400 m pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší, 700 m pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h. 0252_1158 Tabulka s křížem se umísťuje (pokud je její umístění předepsáno) před nejbližší následující lichoběžníkovou tabulku na vzdálenost nejméně: 700 m pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h. 0253_1174 "Hranice izolovaného úseku".

25 0254_1175 "Hranice izolovaného úseku". 0255_1198 "Přepněte VZ na kmitočet 50 Hz". 0256_1200 "Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti samostatné předvěsti". 0257_1201 "Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti hlavního návěstidla". 0258_1202 "Bez přenosu kódu VZ". 0259_1204 "Předvěst změny úrovně ETCS".

26 0260_1205 "Změna úrovně ETCS". 0261_1206 "Vstup do oblasti ETCS úrovně 2". 0262_1207 "Neproměnné návěstidlo ETCS". 0263_1208 "Lokalizační značka ETCS". 0264_1209 "Výstupní hranice oblasti ETCS". 0265_1228 "Očekávejte otevřený přejezd".

27 0266_1230 "Zapněte čisticí zařízení". 0267_1230 Drhlík. 0268_1231 Drhlík. 0269_1231 "Vypněte čisticí zařízení". 0270_1232 "Přepněte kanálovou skupinu". Informuje o zkoušce spojení s výpravčím. 0271_1232 "Přepněte kanálovou skupinu". Informuje o zkoušce spojení s dispečerem.

28 0272_1232 "Přepněte kanálovou skupinu". Vyjadřuje simplexní provoz. 0273_1233 "Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci". Přikazuje zahájit přípravu na registraci rádiového zařízení GSM-R. 0274_1234 "Změna rádiového systému". Přikazuje provádět komunikaci rádiovým zařízením v národním systému GSM- R. 0275_1235 "Trať bez rádiového spojení". Přikazuje okamžitě odregistrovat rádiové zařízení ze systému GSM-R. 0276_1252 PŘEVZETÍ POKYNU. Informuje o převzetí pokynu při provozování dráhy. 0277_1342 Dovoluje strojvedoucímu zvyšovat rychlost, jakmile mine čelo vlaku nebo posunového dílu tento rychlostník.

29 0278_1409 PÍSKEJTE. 0279_1409 PÍSKEJTE. 0280_1409 Nepřenosné varovné návěstidlo Výstražný kolík. 0281_1409 Nepřenosné varovné návěstidlo Výstražný kolík. 0282_1414 PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE. 0283_1415 KONEC PRACOVNÍHO MÍSTA.

30 0284_1418 Červeně označený úsek je úsek trati, kde musí být dávána návěst POZOR jen, když je strojvedoucí o pracovním místě zpraven písemně nebo telekomunikačním zařízením. 0285_1424 Nepřenosné varovné návěstidlo Výstražný kolík s dočasnou platností pro přejezdy. 0286_1424 PÍSKEJTE. Tato návěst má platnost jen při zpravení písemným rozkazem o aktivaci dočasně zřízeného přejezdu nebo přejezdu trvale opatřeného uzamykatelnou zábranou. 0287_1424 PÍSKEJTE. Tato návěst má platnost jen při zpravení písemným rozkazem o aktivaci dočasně zřízeného přejezdu nebo přejezdu trvale opatřeného uzamykatelnou zábranou. 0288_1424 Nepřenosné varovné návěstidlo Výstražný kolík s dočasnou platností pro přejezdy. 0289_1432 PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE.

31 0290_1432 Přenosné varovné návěstidlo Výstražný terč. 0291_1433 Přenosné varovné návěstidlo Výstražný terč. 0292_1433 KONEC PRACOVNÍHO MÍSTA. 0293_1435 Výstražnými terči je dovoleno označit v mezistaničním úseku: jen jedno pracovní místo. 0294_1439 Pokud výpravčí poslední stanice před pracovním místem nedostal zprávu o tom, že projíždějící vlak bude nebo byl zpraven o umístění výstražného terče, musí upozornit strojvedoucího (příp. i zaměstnance v čele sunutého vlaku) na umístění výstražného terče: telekomunikačním zařízením nebo písemným rozkazem. 0295_1440 Červeně označený úsek je úsek trati, kde se přikazuje dávat návěst POZOR. Strojvedoucí musí být o pracovním místě zpraven písemným rozkazem nebo telekomunikačním zařízením. 0296_1449 PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE.

32 0297_1449 Přenosné světelné varovné návěstidlo Světelný výstražný terč. 0298_1450 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem. Přenosné světelné varovné návěstidlo. 0299_1450 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem. Přenosné světelné varovné návěstidlo. 0300_1450 PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE. 0301_1450 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem. Přenosné světelné varovné návěstidlo. 0302_1450 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem. Přenosné světelné varovné návěstidlo.

33 0303_1450 PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE. 0304_1451 Světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno umístit: jen na širé trati nebo na odjezdové záhlaví ŽST. 0305_1451 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem je dovoleno umístit: jak na širé trati, tak i v dopravnách, na železničních nebo silničních vozidlech. 0306_1452 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem, světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno: použít bez omezení počtu případů. 0307_1455 Červeně označený úsek je úsek trati, kde se přikazuje dávat návěst POZOR. Strojvedoucí nemusí být o pracovním místě zpraven. 0308_1455 Červeně označený úsek je úsek trati, kde se přikazuje dávat návěst POZOR. Strojvedoucí nemusí být o pracovním místě zpraven. 0309_1466 VLAK SE BLÍŽÍ. 0310_1467 VLAK SE BLÍŽÍ. 0311_1468 VYKLIĎTE PRACOVNÍ MÍSTO.

34 0312_1469 URYCHLENĚ VYKLIĎTE PRACOVNÍ MÍSTO. 0313_1494 Návěst NEPLATNÉ NÁVĚSTIDLO (na návěstidle dvě zkřížené bílé latě, umístěné jako znak X): upozorňuje na neplatnost návěstidla, na kterém je umístěna. 0314_1539 Trpasličí seřaďovací návěstidla; Světelná seřaďovací návěstidla. 0315_1539 Světelná seřaďovací návěstidla (s výjimkou trpasličích návěstidel). 0316_1551 Je-li před seřaďovacím návěstidlem platným jen pro jednu kolej několik posunových dílů, tak návěst POSUN DOVOLEN: platí jen pro první posunový díl. Další posunový díl musí vyčkat, až se po návěsti POSUN ZAKÁZÁN tato znovu změní na návěst POSUNDOVOLEN. 0317_1797 POSUN ZAKÁZÁN. 0318_1797 Označník. 0319_2419 Jízdy vlaků se zabezpečují: zjednodušeným řízením drážní dopravy (příslušná ustanovení jsou obsažena v předpise SŽDC D3).

35 0320_2419 Jízdy vlaků se nezabezpečují: jízdou se zvýšenou opatrností za nemožného dorozumění. 0321_2428 Odhláška je: předepsaným způsobem daná zpráva zadní dopravně, že celý vlak uvolnil prostorový oddíl. 0322_2452 Při telefonickém dorozumívání se na obousměrně pojížděných traťových kolejích zabezpečuje jízda všech vlaků: nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou. 0323_2452 Na jednosměrně pojížděných traťových kolejích se při telefonickém dorozumívání zabezpečuje jízda následných vlaků: jen telefonickou odhláškou. Vlaky se nabízejí a přijímají jen tehdy, je-li to nařízeno. 0324_2548 Činnost automatického hradla: nahrazuje souhlas k jízdě vlaku, odhlášku a předhlášku. 0325_2549 Přivolávací návěst na oddílovém návěstidle automatického hradla: může dát jen výpravčí přední stanice ve směru jízdy vlaku. 0326_2549 Oddílové návěstidlo automatického hradla umožňuje dávat přivolávací návěst bez ohledu na: směr přijatého traťového souhlasu a volnost přilehlého traťového oddílu. 0327_2566 Činnost automatického bloku: nahrazuje souhlas k jízdě vlaku, odhlášku a předhlášku. 0328_2569 K návěstidlům automatické bloku patří: oddílová a odjezdová návěstidla. 0329_2587 Pro postrk, vracející se po obousměrně pojížděné traťové koleji nebo po správné koleji, oddílová návěstidla: platí. Není-li jejich možná obsluha, jízda se dovolí na PN nebo RPN. 0330_2587 Pro postrk, vracející se po nesprávné koleji, oddílová návěstidla správné koleje: neplatí. 0331_2589 Co se musí zkontrolovat před dovolením jízdy prvního vlaku po návratu nezavěšeného postrku? Zda některé PZS nezůstalo v anulačním stavu. 0332_2596 Nemožné dorozumění nastává při poruše: telekomunikačního zařízení a současné poruchy zabezpečovacího zařízení (pokud je zřízeno). 0333_2786 Strojvedoucí (popř. jím určený člen doprovodu vlaku) je ve stanici s DOZ na žádost traťového dispečera povinen zjistit zda: vlastní, popř. i jiný vlak dojel celý, a tuto skutečnost traťovému dispečerovi ohlásit. 0334_2786 Strojvedoucí (popř. jím určený člen doprovodu vlaku) je ve stanici s DOZ na žádost traťového dispečera: povinen přesvědčit se o zjevné příčině nemožnosti přestavení výhybky nebo výkolejky (kámen, led, sníh apod.), a podle možnosti může tuto závadu odstranit. 0335_2800 Traťový dispečer ohlašuje předvídaný odjezd z poslední jím řízené stanice: výpravčímu vstupní stanice, výpravčímu stanice, která je předána na místní řízení, popř. jinému traťovému dispečerovi. 0336_2817 Předání stanice s DOZ na místní (popř. zpět na dálkové) řízení se provede: obsluhou zabezpečovacího zařízení a telefonicky. 0337_2818 Pokud výpravčí v dálkově řízené stanici zjistí, že došlo k poruše dálkového řízení a nemá možnost telekomunikačního spojení s traťovým dispečerem: může převzít stanici na místní řízení i bez jeho souhlasu.

36 0338_2830 Je-li výlukovým rozkazem, případně zmocněním k zahájení výluky nařízeno předání stanice s DOZ na místní řízení: musí být stanice předána na místní řízení ještě před zahájením výluky. 0339_2845 Vlakovou cestou pro vlak projíždějící se rozumí úsek koleje: mezi vjezdovým návěstidlem na vjezdové straně a úrovni vjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy vlaku na odjezdové straně. 0340_2846 Vlakovou cestou u vlaku odjíždějícího se rozumí úsek koleje: od konce vlaku až do úrovně vjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy na odjezdové straně. 0341_2847 Vlakovou cestou pro vlak vjíždějící na kusou kolej se rozumí úsek koleje: od vjezdového (cestového) návěstidla na vjezdové straně vlaku k zarážedlu kusé koleje. 0342_2857 Příprava vlakové cesty je souhrn předepsaných dopravních úkonů: a pracovních postupů ve stanici (odbočce není-li v konkrétních případech stanoveno jinak) pro vjezd, odjezd nebo průjezd vlaku. 0343_2859 Každý zaměstnanec určený ke zjišťování volnosti vlakové cesty je plně odpovědný za: volnost vlakové cesty ve svém obvodu. 0344_2861 V případech, kdy zabezpečovací zařízení nevykazuje správnou činnost, popř. není-li vůbec, musí se před dovolením jízdy vlaku přezkoušet správné přestavení výhybek ve vlakové cestě i odvratných výhybek (popř. jiných zařízení přímé boční ochrany), a to: podle způsobu jejich zjištění a obsluhy buď na stavědle, nebo jejich prohlídkou na místě. 0345_2862 Přezkoušet správné přestavení výhybek a výkolejek je třeba: je-li z jakéhokoliv důvodu použit náhradní klíč. 0346_2963 Stojí-li ve stanici vlak čelem za světelným odjezdovým návěstidlem připravený k odjezdu a couvání vlaku není možné: musí být strojvedoucí zpraven písemným rozkazem o návěsti tohoto návěstidla nebo o jeho neobsluhování. 0347_2978 Stojí-li na téže koleji před odjezdovým (cestovým nebo vloženým) návěstidlem připraveno k odjezdu více vlaků: platí rozkaz k odjezdu jen pro první vlak. 0348_ Jízdu vlaku po jiných než dopravních kolejích: může výpravčí dovolit jen za mimořádných okolností a v nezbytných případech a za podmínek uvedených v ZDD nebo ve výlukovém rozkazu. 0349_3103 Návrat vlaku z trati (couvání vlaku) bez souhlasu výpravčího zadní stanice: je zakázán. 0350_3151 Při výluce dopravní služby: není rozhodující, zda vlaky, popř. PMD jezdí nebo nejezdí. 0351_3152 Výluka dopravní služby závoráře: je možná v době, kdy při ní vlaky (PMD) nejezdí nebo je-li PZZ po dobu výluky dopravní služby trvale uzavřeno. 0352_3186 O průběhu řízení drážní dopravy: se musí vést písemný záznam v dopravní dokumentaci. 0353_3186 Za dopravní dokumentaci jsou považovány: písemné doklady nařízené předpisy pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy, nebo provozovatelem dráhy schválená provozní aplikace. 0354_3187 Zápisy a písemné rozkazy musí být psány: čitelně inkoustem nebo kuličkovým perem s modrou nebo černou náplní, vyjma případů, stanovených dalšími ustanoveními předpisů pro organizování dráhy a drážní dopravy.

37 0355_3187 V dopravní dokumentaci (kromě písemných rozkazů): je dovoleno používat zkrácených názvů stanic a zkratek, které byly schváleny schvalovatelem ZDD a jsou v ZDD uvedeny. 0356_3248 Jaké tiskopisy písemných rozkazů se používají? Rozkaz V, Op, Z, Pv, V PMD, PvD3 a PvRB. 0357_3296 Rozkaz Op část A se sepisuje: pokud po jízdě vlaku (PMD) opačného směru nedošlo ke zrušení anulace. 0358_3341 Je dovolen nezavěšený postrk elektrickým hnacím vozidlem přes místo či úsek, který se smí pojíždět jen s vypnutým trakčním proudem nebo se staženými sběrači? Není dovolen. 0359_3379 Smějí zaměstnanci vystupovat na střechy vozidel stojící na koleji s trolejovým vedením? Jen tehdy, když bylo odpojeno trakční vedení od napětí a bylo také zkratováno. 0360_3387 Zpozoruje-li zaměstnanec mimořádné jevy na trakčním vedení, je povinen: to oznámit co nejdříve výpravčímu, pokud není třeba jednat při hrozícím nebezpečí z prodlení ihned. 0361_3464 Přejezdem se rozumí: křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí, které je označeno. 0362_3471 Ze strany dráhy se používají stanovené způsoby varování uživatelů pozemních komunikací na přejezdu. Mezi ně nepatří: dávání návěsti VÝSTRAHA ručním výstražným křížem. 0363_3493 Jako PZM je v předpisech označováno: přejezdové zabezpečovací zařízení mechanické. 0364_3495 Pokud strojvedoucí vlaku, vracejícího se ze širé trati, nemůže se všemi vozidly dojet za návěstidlo s návěstí HRANICE PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI, musí: při návratu z trati jet ke všem přejezdům s PZS, jako by byl zpraven rozkazem Op, část A. 0365_3496 Návěst HRANICE PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla: za které místo na širé trati musí dojet se všemi vozidly pro uvolnění úseku ovlivňujícího zařízení. 0366_3498 Návěst NEJKRATŠÍ DOBA PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI: stanoví v minutách nejkratší dobu, po jejímž uplynutí se smí vracet vozidla, která zajela za návěst HRANICE PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI. 0367_3508 Kmenové přejezdníky. 0368_3508 Opakovací přejezdníky.

38 0369_3508 Kmenové a opakovací přejezdníky. 0370_3510 OTEVŘENÝ PŘEJEZD. 0371_3510 Návěst OTEVŘENÝ PŘEJEZD: přikazuje strojvedoucímu jet k následujícímu přejezdu s PZZ se zvýšenou opatrností. 0372_3511 UZAVŘENÝ PŘEJEZD. 0373_3511 Návěst UZAVŘENÝ PŘEJEZD, dvě žlutá světla nebo dvě žluté kruhové odrazky vedle sebe a nad nimi uprostřed bílé světlo tvořící rovnoramenný trojúhelník: informuje o správné činnosti PZZ. 0374_3512 UZAVŘENÝ PŘEJEZD. 0375_3512 Návěst UZAVŘENÝ PŘEJEZD, tvořená dvěma žlutými světly vedle sebe a nad nimi uprostřed přerušovaným bílým světlem: informuje o správné činnosti PZZ a přikazuje strojvedoucímu oznámit výpravčímu, že na přejezdníku svítí přerušované bílé světlo. 0376_3514 OTEVŘENÝ PŘEJEZD.

39 0377_3514 OTEVŘENÝ PŘEJEZD. 0378_3514 OTEVŘENÝ PŘEJEZD. 0379_3514 Přenosný přejezdník: nemusí mít označovací štítek. Označovací pás může být umístěn i vodorovně. 0380_3515 V úseku mezi kmenovým a opakovacím přejezdníkem došlo k zastavení vlaku. Strojvedoucí musí: na opakovacím přejezdníku očekávat návěst OTEVŘENÝ PŘEJEZD a při další jízdě se řídí návěstí opakovacího přejezdníku. 0381_3516 Kmenový přejezdník se umísťuje před přejezdem vybaveným PZZ pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší nejméně na vzdálenost: 400 m. 0382_3516 Kmenový přejezdník se umísťuje před přejezdem vybaveným PZZ pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h nejméně na vzdálenost: 700 m. 0383_3516 Kmenový přejezdník se umísťuje před přejezdem vybaveným PZZ pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h nejméně na vzdálenost: 1000 m. 0384_3516 Kmenový přejezdník se umísťuje před přejezdem vybaveným PZZ pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h nejméně na vzdálenost: 1550 m. 0385_3527 Podrobnosti pro obsluhu a kontrolu činnosti jednotlivých typů PZZ jsou uvedeny v předpise: SŽDC (ČD) Z _3537 Hlavní návěstidlo, za nímž jsou přejezdy s PZS, jejichž výstraha je závislá na přestavení návěstidla do polohy dovolující jízdu, je zneplatněno. Okolo tohoto návěstidla se má dovolit jízda PMD. Bude se obsluhovat PZS? Výstraha na PZS bude vyvolána ručně nebo bude strojvedoucí zpraven písemným rozkazem o jízdě se zvýšenou opatrností (popř. sníženou rychlostí). 0387_3548 Co musí učinit každý zaměstnanec, který zjistil poruchu přejezdníku a/nebo PZZ? Musí poruchu ohlásit výpravčímu jedné ze sousedních stanic. 0388_3548 Strojvedoucí zjistil na širé trati poruchu PZZ. Komu nahlašuje tuto poruchu? Výpravčímu jedné ze sousedních stanic. Pokud nemá telekomunikační zařízení, v nejbližší stanici zastaví, i kdyby tam byl vlakem pravidelně projíždějícím. 0389_3549 Zpravuje se PMD o poruše PZZ bez přejezdníků? Ano, písemným rozkazem o jízdě se zvýšenou opatrností.

40 0390_3550 Jak zpravuje výpravčí strojvedoucího vlaku nebo PMD, pokud nastala porucha přejezdníku na přejezdu s PZS? Strojvedoucí budou zpraveni rozkazem Op, část A, porucha přejezdníku se v tomto rozkaze zvlášť neuvádí. 0391_3550 Je-li porouchán přejezdník u přejezdu s PZM, ale PZM je v pořádku: zpraví výpravčí strojvedoucí vlaků (PMD) písemným rozkazem o neplatnosti přejezdníku. 0392_3552 Jaká z uvedených opatření lze učinit při poruše PZZ bez přejezdníků, trvající déle než 72 hodin? Před přejezd se umístí přenosné přejezdníky s návěstí OTEVŘENÝPŘEJEZD. 0393_3555 Bude se konat předpokládaná výluka PZZ bez přejezdníků v délce trvání přes 8 hodin. Co je potřeba vykonat? Ještě před zahájením výluky je nutné zavést opatření stejná jako při poruše PZZ, trvající déle než 72 hodin. 0394_3557 Není-li při provozování drážní dopravy trvale možné obsluhovat PZS bez přejezdníků jeho normální obsluhou: je nutné před přejezd umístit nepřenosná návěstidla, která musí být uvedena v TTP. 0395_3566 Pro jízdy PMD na vyloučenou kolej je nutné přejezdy střežit. Kdo odpovídá v tomto případě za střežení přejezdů? Zaměstnanec pro řízení sledu. 0396_3582 Kde musí být uloženy klíče od PZM, které je trvale uzavřeno a otevírá se jen podle potřeby? Na místě, stanoveném v ZDD, u některých typů PZM může být klíč držen v elektrickém zámku a uvolňován výpravčím jedné ze sousedních stanic. 0397_3641 Je vyloučena traťová kolej s traťovým zabezpečovacím zařízením typu RPB. Upamatovávací pomůcku musí vždy použít výpravčí: s přijatým traťovým souhlasem. 0398_3655 Pojmem Napěťová výluka trakčního vedení se rozumí stav, kdy: všechna elektrická hnací vozidla musí mít v dotčeném úseku stažené sběrače. 0399_3722 Kdo bude mít v úschově klíče od zámků výhybek a výkolejek, pokud se vyloučená kolej ve stanici kryje znemožněním náhodného postavení všech jízdních cest na vyloučené místo uzamčením výhybek a výkolejek? Zaměstnanec odpovědný za krytí vyloučeného místa. 0400_3722 Žádost o zavedení štítku výluky na JOP pro krytí vyloučené koleje zapisuje: zaměstnanec, odpovědný za krytí vyloučeného místa do telefonního zápisníku u příslušného výpravčího. 0401_3722 Žádost o přestavení příslušných výhybek do odvratné polohy a označení nebo zajištění jejich ovládacích prvků v určené poloze upamatovávacími pomůckami pro krytí vyloučené koleje zapisuje: zaměstnanec, odpovědný za krytí vyloučeného místa do telefonního zápisníku u příslušného výhybkáře. 0402_3734 Pojem Provozní výluka je nepředpokládaná výluka konaná: z dopravních důvodů nebo z důvodu zajištění bezpečnosti osob při šetření mimořádných událostí. 0403_3736 Velitel zásahu HZS dal souhlas s ukončením provozní výluky (zavedené z důvodu odstranění následků mimořádné události). Jak bude výpravčí správně postupovat? Na základě tohoto souhlasu ukončí výluku. 0404_3736 Kdo plní povinnosti OZOVa při provozní výluce? Výpravčí. 0405_3774 Druh závady na vlaku a místo jejího výskytu oznámí výpravčí (popř. jeho prostřednictvím jiný zaměstnanec): zaměstnanci dopravny, ve které má být z tohoto důvodu vlak zastaven a strojvedoucímu.

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU Účinnost od: 1.12.2006 Josef Štefko v.r.... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 118/2006 dne: 3.11.2006 Karel

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka drážních vozidel při nedovolené jízdě na

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ...

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ... České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE CHOMUTOV osobní nádraží Účinnost od 1. 7. 2002 Rudolf Galbavý v.r. Tomáš Fryč v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 1/29 POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Ing. Petr Kolář 25. 6. 2014 GNSS Centre of Excellence Obsah Úvod Železniční doprava o Mimořádné události o Přejezdy Technické předpoklady pro rozvoj železničních

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7.

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil

Více

Řízení provozu na vedlejší železničních tratích

Řízení provozu na vedlejší železničních tratích Řízení provozu na vedlejší železničních tratích Ing. Petr Kolář 21. 5. 2014 ZČU Plzeň Fakulta elektrotechnická Obsah Úvod Železniční doprava v současnosti Regionální tratě o Mimořádné události o Technické

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka posunu mezi dopravnami s uvázlým vlakem

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ 1/36 Datum vytištění: 4. 1. 2012 POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí silničního vozidla s vlakem R 885 na

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s.

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s. Obchodní společnost Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen Advanced World Transport a.s. ) tímto oznamuje, že tento dokument

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni)

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) Page 1 of 7 Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) V železniční stanici Praha Libeň se ztratilo cestové návěstidlo HSc. Zkusme zmapovat důsledky a najít příčiny tohoto kroku. Stanice

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, 110 00 Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, 110 00 Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Železniční doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma:

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

ZABABOV Elektrické zapojení modulů

ZABABOV Elektrické zapojení modulů ZABABOV Elektrické zapojení modulů H0-ČSD 2.února 2007, verze 2.3 1 1 Úvod Tento text je souhrnem závazných požadavků a doporučení kladených na elektrické zapojení modulů. Vycházejí nejen z nutnosti vzájemné

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Vnitřní předpis Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov VNITŘNÍ PŘEDPIS. k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov

Vnitřní předpis Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov VNITŘNÍ PŘEDPIS. k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov Strana 1 / 31 VNITŘNÍ PŘEDPIS k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce seznam příloh: Příloha č. 1 - Plán vlečky Příloha č. 2 - Bezpečnost práce Příloha č. 3 - Obsluha vlečky organizace dopravního

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 1 z 55 15.5.2013 12:20 266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994 o dráhách ve znění zákonů č. 189/1999 Sb., č. 23/2000 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 77/2002 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002

Více

HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH. Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích

HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH. Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích (1) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí

Více

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Změny v zákoně jsou od dosavadního textu odlišeny následujícím způsobem: zákon č. 411/2005

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více