BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

2 Buchlovice osvícené vánočními světly jsme mohli obdivovat ještě na začátku ledna. Foto: Bořek Žižlavský

3 Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím v novém roce Konec světa nenastal, a tak nám nezbývá než pracovat s chutí usilovnou dál. Naši politici nám nadělili pod stromeček zvýšení daní a snaží se nás přesvědčit každý den, že dobře už bylo. Naše městečko by mělo letos obdržet navíc 5,7 milionu korun ze státního rozpočtu díky novému rozpočtovému určení daní od roku 2013 v ČR, ve prospěch malých obcí. Co k tomu říci, bylo by to krásné a spravedlivé, ale slibem nezarmoutíš. Bude záležet především na výkonnosti naší ekonomiky a výběru daní, aby tyto finanční prostředky dotekly do rozpočtu městyse. Na komunální úrovni musíme pracovat s reálnými čísly a na rozdíl od naší vlády a poslanecké sněmovny máme zodpovědnost a netvoříme každý rok rozpočtový deficit a nezadlužujeme každého občana obce dalším dluhem. Rozpočet městyse Buchlovice pro rok 2012 skončil přebytkem hospodaření ve výši 8,5 milionu Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na financování investičních akcí v roce V loňském roce jsme provedli rekonstrukci sociálních zařízení u tělocvičny v základní škole nákladem tis. Kč. Od jsme zrušili kuchyni v mateřské škole. Stravování zajišťuje moderní kuchyně základní školy. V měsíci říjnu byla dokončena stavba Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice, která slouží cyklistům i pěším. Celkové náklady na vybudování stezky činily tis. Kč. Buchlovicím se finanční prostředky vrátí v 70% výši díky dotačnímu titulu, který vyhlásil MAS Buchlov. Počátkem září jsme dokončili několikaletou rekonstrukci kaple sv. Kříže na Smraďavce, kterou oficiálně otevřeme v jarních měsících. Rok 2012 byl pro radnici náročný z hlediska ukončení administrace projektu Galerie na povale v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR a Zlepšení tepelně-technických vlastností objektu ZŠ z dotačního programu SFŽP ČR. Dotace byly řádně vyúčtovány a finanční prostředky převedeny na účet městyse. K datu zrušilo zastupitelstvo městyse funkci tajemníka úřadu městyse. Jeho pracovní náplň byla rozdělena mezi pracovníky úřadu a uvolněné funkcionáře. Na základě výsledků ankety na využití areálu cihelny vyhlásila rada městyse urbanisticko-ideovou soutěž. Výsledkem jsou čtyři zajímavé návrhy, které jsou vystaveny v prostorách Muzea Podhradí k připomínkování občanům do Největší investiční akcí roku 2013 bude Rekonstrukce zdravotního střediska a úřadu městyse Buchlovice. Akce se skládá ze dvou částí. První část tvoří zateplení zdravotního střediska a úřadu s výměnou oken, druhá část je vnitřní revitalizace budovy, která spočívá v rekonstrukci sociálních zařízení a zajištění bezbariérového přístupu jak na úřad, tak do zdravotního střediska. Rozpočtové náklady na rekonstrukci dosahují 10,5 milionu korun vč. DPH. Zateplení budovy bude řešeno v rámci dotačního titulu vyhlášeného SFŽP ČR. V současné době probíhají intenzivně práce na projektové dokumentaci opravy kanalizačního sběrače od Domova pro seniory - ulice Hradišťská, který je v havarijním stavu. Předpokládané náklady na I. etapu opravy sběrače činí 3,5 mil. Kč. Dále připravujeme projekt stezky do průmyslové zóny, revitalizaci zeleně a prodloužení vodovodu na Lhotce. Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i za celé zastupitelstvo městyse hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce Ing. Jiří Černý, starosta BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 34/2012 ze dne Žádost o odprodej pozemku p.č. 1241/1 o výměře 217 m 2 v k.ú. Tupesy za cenu dle znaleckého posudku a souhlas s provedením stavby Rekonstrukce místní komunikace v části obce od Boršic. Pozemek slouží jako součást obecní, žadatelka Obec Tupesy, Mgr. Oldřich Vávra, starosta, Tupesy ze dne Rada městyse Buchlovice již na své 32. schůzi dne (bod č. 15) projednala žádost obce Tupesy o odprodej pozemku p.č. 1241/1 o výměře 217 m 2 v k.ú. Tupesy za cenu dle znaleckého posudku, který slouží jako součást obecní komunikace v souvislosti s odkanalizováním Tupes a souhlasí se stavbou rekonstrukce místní komunikace v části obce od Boršic. Rada zároveň schválila předběžný souhlas k výstavbě komunikace v době před skutečným nabytím předmětného pozemku obcí Tupesy. Žádost o pronájem pozemku městyse Buchlovice p.č.781/1 o výměře 93 m 2, který je žadateli využíván jako dvůr. Žadatelé manželé XX, Buchlovice Rada městyse Buchlovice schválila pronájem pozemku p.č.781/1 o výměře 93 m 2, který je využíván jako dvůr, pro žadatele manžele XX, Buchlovice a souhlasila s podpisem smlouvy na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. Žádost o prodloužení nájemních smluv č. 1/2006, 4/2006 a 12/2006 na pronájem parkoviště, WC a chemické čistírny, žadatel XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o prodloužení nájemních smluv č. 1/2006, 4/2006 a 12/2006 na pronájem parkoviště, WC a chemické čistírny, žadatel XX, Buchlovice a schválila je pro rok 2013 za dodržení stávajících podmínek. Čerpání úvěru z Fondu rozvoje bydlení ukončení Rada městyse Buchlovice projednala stav čerpání úvěru z Fondu rozvoje bydlení ke dni a doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ukončit čerpání úvěru k datu Žádost o povolení hostování pouťových atrakcí při příležitosti buchlovických hodů , žadatel XX, Zlín, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o povolení hostování pouťových atrakcí při příležitosti buchlovických hodů , žadatel XX, Zlín s tím, že oznamuje žadateli, že termíny příštích hodů v Buchlovicích v souvislosti s atrakcemi jsou již na několik let dopředu zaplněny. Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice na p.č. 790 a 788/6 (zahrada) na plochu k bydlení, žadatelka XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice na p.č. 790 a 788/6 (zahrada) na plochu k bydlení, žadatelka XX, Buchlovice a Zastupitelstvu městyse Buchlovice ji nedoporučila schválit. Projednání návrhu Operačního plánu zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na období Rada městyse Buchlovice projednala návrh Operačního plánu zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na období a pověřila starostu městyse plán podepsat. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 2

5 Projednání inventarizace majetku městyse Buchlovice, schválení složení komisí Rada městyse Buchlovice schválila inventarizaci majetku městyse Buchlovice za rok 2012 a složení inventarizačních komisí s tím, že dokument bude rozeslán všem členům komisí a auditorovi ing. Kučerovi. Žádost o pronájem nebytového prostoru od na tržnici k provozování nehtového studia a prodeje dárkových dekoračních předmětů (témata Buchlovic), žadatelka XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala a zaregistrovala žádost o pronájem nebytového prostoru od na tržnici k provozování nehtového studia a prodeje dárkových dekoračních předmětů (témata Buchlovic), žadatelka XX, Buchlovice s tím, že po vypršení doby vyvěšení záměru městyse na pronájem nebytových prostor bude žadatelka kontaktována. Žádost o provozování parkoviště před muzeem v době konání Mikulášského jarmaku dne , žadatel XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila provozování obecního parkoviště před muzeem v době konání Mikulášského jarmaku dne , žadatel nájemce parkoviště XX, Buchlovice. Žádost o snížení platby za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2012 z důvodu dlouhodobého pobytu v Anglii, žadatelka XX, Buchlovice Rada městyse Buchlovice schválila snížení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na r na částku 250 Kč pro žadatelku XX, Buchlovice, žijící dlouhodobě v zahraničí. Žádost o finanční příspěvek na provoz Slováckého divadla v Uh. Hradišti ve výši 100 Kč na 1 obyvatele městyse Buchlovice, žadatel město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice nedoporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit finanční příspěvek na provoz Slováckého divadla v Uh. Hradišti ve výši 100 Kč na 1 obyvatele městyse Buchlovice (v současnosti cca obyvatel), žadatel město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Žádost o povolení úpravy pronajatých obecních prostor, nám. Svobody 237, Buchlovice k rozšíření služeb, žadatelka XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila úpravu pronajatých obecních prostor kadeřnictví na nám. Svobody 237 doplněním mobilní sádrokartonové příčky za účelem rozšíření služeb, žadatelka XX, Buchlovice. Žadatelka provede úpravy na vlastní náklady. Rozhodnutí o vyjmutí žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí ze zásobníku projektů k realizaci, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala Rozhodnutí o vyjmutí žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí ze zásobníku projektů k realizaci. Rada potvrzuje, že zájem realizovat projekt Revitalizace zeleně v Buchlovicích s finanční podporou z prostředků OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu nadále trvá. Nabídka daru pozemku p.č. 509/9 o výměře 878 m2 v obecní části Loučky, TJ Buchlovice Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice přijetí daru pozemku p.č. 509/9 o výměře 878 m2 v obecní části Loučky od TJ Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 3

6 Nabídka zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení opravy kanalizační stoky Buchlovice oprava stoky A2 v místní části pod Větřákem, ing. Martin Machulka VH-MAC, Okružní 770, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila s nabídkou zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení opravy kanalizační stoky Buchlovice oprava stoky A2 v místní části pod Větřákem, ing. Martin Machulka VH-MAC, Okružní 770, Uherské Hradiště, kterou schválila. Novelizace Obecně závazné vyhlášky městyse Buchlovice č. 1/2010 o místních poplatcích v oddíle VIII Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice na základě změny zákona o odpadech novelizaci Obecně závazné vyhlášky městyse Buchlovice č. 1/2006 o místních poplatcích v oddíle VIII Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rada doporučila zastupitelstvu od zvýšení tohoto poplatku z původních 450 Kč/1 os. na 550 Kč/1 os. a rozšíření poplatku i na domy s čp., které nejsou trvale obydleny. V tomto případě se jedná o 550 Kč/1 dům. Rada pověřila právníka městyse dr. Hanečka zpracováním návrhu novely této vyhlášky. Příprava zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice Rada městyse projednala a dohodla se na termínu příštího řádného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 10/2012, které proběhne v hodin. Rada městyse č. 35/2012 ze dne Sdělení Krajské hygienické stanice ZK k podnětu na prošetření hluku pronikajícího z dopravy na pozemní komunikaci č. I/50 k obytné zástavbě na ulici Na Lhotce Buchlovice, včetně seznámení s výsledky dozorového měření hluku provedeného ve dnech 9. až , ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí sdělení Krajské hygienické stanice ZK k podnětu na prošetření hluku pronikajícího z dopravy na pozemní komunikaci č. I/50 k obytné zástavbě na ulici Na Lhotce Buchlovice, včetně seznámení s výsledky dozorového měření hluku provedeného ve dnech 9. až Na základě měření bylo zjištěno, že hlučnost v zástavbě blízké silnici I/50 nepřekračuje ve dne i v noci povolené limity. Změna usnesení ze schůze rady městyse č. 34/ Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice na p.č. 2740/4 (ostatní plocha) na plochu pro rekreaci, žadatel XX, Břestek, ze dne Rada městyse Buchlovice se vrátila k žádosti XX, Břestek, o pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice a oproti minulému rozhodnutí požadovanou změnu územního plánu doporučila schválit Zastupitelstvu městyse Buchlovice. Projednání schválení smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne Rada městyse Buchlovice schválila smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a městysem Buchlovice, nám. Svobody 800, Buchlovice. Podpora je určena na akci Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Základní školy Buchlovice, čp BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 4

7 Seznámení s protokolem z proběhlé urbanisticko ideové soutěže návrhu podoby Víceúčelového areálu Cihelna Buchlovice Rada městyse Buchlovice se seznámila s protokolem z proběhlé urbanisticko ideové soutěže návrhu podoby Víceúčelového areálu Cihelna Buchlovice a s pořadím umístěných projekčních kanceláří, které vybrala odborná porota. 1. cenu obsadila firma UPOSS spol. s r.o. Luhačovice, 2. cenu obsadil návrh firmy ROSENDORF ŽÁK sdružení, Brno, 3. místo obsadil ing. arch. Petr Sýkora, Buchlovice a GG Archico a.s., Uherské Hradiště. Rada městyse zároveň schválila povýšení částky na vyplacení odměn zúčastněným projekčním kancelářím o Kč z původní celkové částky Kč na Kč. Žádost o pronájem prostor k podnikání na tržnici k účelu vybudování Pekárničky Café (výroba a prodej různých druhů domácích pekárenských a cukrářských výrobků, drobné občerstvení, vlastní výroba a prodej košíkářských výrobků), žadatelka XX, Břestek, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o pronájem prostor k podnikání na tržnici k účelu vybudování Pekárničky Café (výroba a prodej různých druhů domácích pekárenských a cukrářských výrobků, drobné občerstvení, vlastní výroba a prodej košíkářských výrobků), žadatelka XX, Břestek. Členové rady se shodli na tom, že nabídka paní XX přesahuje možnosti nevelkého prostoru nabízeného stánku na tržnici (12 m 2 ). Z tohoto důvodu byla vybrána nabídka jiného zájemce o pronájem. Rada vede nabídku pí XX v patrnosti a v případě uvolnění vhodného prostoru na tržnici ji osloví. V této souvislosti rada schválila pronájem uvedeného nebytového prostoru na tržnici (stánek č. 4) žadatelce XX, Buchlovice s platností od na období jednoho roku s možností každoročního prodloužení nájmu. Žádost o finanční příspěvek Kč určený na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj na rok 2013, žadatel Malovaný kraj, o.s. PhDr. Eva Kovaříková, Dům školství, 17. listopadu 1a, Břeclav, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční příspěvek ve výši Kč určený na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj na rok 2013, žadatel Malovaný kraj, o.s. PhDr. Eva Kovaříková, Dům školství, 17. listopadu 1a, Břeclav a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Oznámení o inventarizaci majetku Základní školy Buchlovice (příkaz ředitele školy č. 2/2012), oznamuje Mgr. František Klvaňa, ředitel školy, Základní škola, Komenského 483, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí oznámení o inventarizaci majetku Základní školy Buchlovice (příkaz ředitele školy č. 2/2012), oznamuje Mgr. František Klvaňa, ředitel školy, Základní škola, Komenského 483, Buchlovice. Žádost o prodloužení smlouvy č. 4/2010 o nájmu nebytových prostor prodejna drogerie na tržnici, žadatel XX, Kyjov, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila prodloužení smlouvy č. 4/2010 o nájmu nebytových prostor prodejna drogerie na tržnici, žadatel XX, Kyjov, a to za stávajících podmínek. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 5

8 Žádost o dar městyse Buchlovice na rok 2013 ve výši Kč pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů Buchlovice, žadatel ZO ČSOP 63/03 Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar ve výši Kč pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů Buchlovice, žadatel ZO ČSOP 63/03 Buchlovice a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě a zastupitelstvu městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Žádost o pronájem nebytových prostor v Domě služeb, Masarykova 273, Buchlovice, žadatel Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s., nám. Svobody 800, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila pronájem nebytových prostor v budově čp. 273, ul. Masarykova, Buchlovice pro Místní akční skupinu Mikroregionu Buchlov, o. s., nám. Svobody 800, Buchlovice, o celkové výměře 12 m 2, a to od Žádost o spolupráci na Tříkrálové sbírce 2013, která proběhne ve dnech , žadatel Oblastní charita Uh. Hradiště, Velehradská 247, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o spolupráci při organizaci Tříkrálové sbírky 2013, jež proběhne ve dnech , kterou vzala na vědomí. Odpovědným pracovníkem ve věci zapečetění pokladniček ze strany Úřadu městyse Buchlovice a spojených úkonů rada určila místostarostu Bořka Žižlavského. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Centra pro zdravotně postižené, žadatel Centrum pro zdravotně postižené ZK, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené, žadatel Centrum pro zdravotně postižené ZK, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Projednání Smlouvy o dílo o dodávce stavebních a montážních prací pro stavbu Buchlovice oprava místní komunikace nad pálenicí mezi městysem Buchlovice a Správou a údržbou silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov 514, Uherské Hradiště Rada městyse Buchlovice se seznámila se Smlouvou o dílo o dodávce stavebních a montážních prací pro stavbu Buchlovice oprava místní komunikace nad pálenicí mezi městysem Buchlovice a Správou a údržbou silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov 514, Uherské Hradiště a s materiály souvisejícími s touto akcí a uvedenou smlouvu schválila. Návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Buchlovice s podporou koncepce sloučení Základní školy s Mateřskou školou Buchlovice, Ing. Mgr. Dagmar Faltová, předsedkyně školské rady, Školská rada při ZŠ Buchlovice, Komenského 483, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí dopis Školské rady při ZŠ Buchlovice, předsedkyně ing. Mgr. Dagmar Faltové návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Buchlovice s podporou koncepce sloučení Základní školy s Mateřskou školou Buchlovice. Rada se rozhodla vyhlásit konkurz na ředitele MŠ a ZŠ Buchlovice v měsíci lednu BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 6

9 Výzva spoluobčanům Od měsíce prosince 2012 do poloviny března 2013 si můžete prohlédnout návrhy projektů řešících podobu budoucího víceúčelového areálu v místech staré cihelny v Loučkách, kde v současnosti sídlí Služby městyse Buchlovice. Čtyři projekční kanceláře připravily čtyři řešení, k nimž se můžete vyjádřit. Očekáváme Vaše stanoviska, který z projektů se Vám líbí nejvíce, případně další doplnění a postřehy, týkající se této záležitosti. Návrhy řešení budoucího areálu jsou k vidění v Muzeu Podhradí Buchlovice ve všedních dnech v době od 9.00 do a od do hodin (tel ). Děkujeme za spolupráci. Vedení městyse Buchlovice Těsně před vypuknutím zimní nepohody se ještě podařilo městysi Buchlovice vybudovat asi padesát metrů nové živičné cesty k obývanému domu na Zahradách pod vrcholem Dobřížky. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 7

10 Na podzim loňského roku dokončil městys Buchlovice rekonstrukci kaple sv. Kříže na Smraďavce. Při této příležitosti, ve spolupráci s památkáři a v několika etapách, doznalo změn i samotné okolí kaple, výtoky pramenů, příchod k památce atd. K oficiálnímu otevření a vysvěcení kaple dojde v jarním období (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 8

11 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé J. Vašáková: Jezte česky (rok v naší kuchyni) M. Zikmund, J. Hanzelka: Legenda Z + H Druhá cesta L. Vítovcová: Já a safari aneb Ženu ani slonem neutaháš V. Sinelnikov: Dohoda s nemocí Kniha první V. Sinelnikov: Dohoda s nemocí Kniha druhá T. Hodgkinson: Líný rodič Krásná literatura pro dospělé M. Čagánek: Zastaveno M. Čagánek: První úsměv V. Vondruška: Králův dluh M. Viewegh: Mráz přichází z Hradu P. Hůlová: Čechy, země zaslíbená S. Tan: Nový svět J. Nesbo: Sněhulák L. Kepler: Svědkyně ohně T. Cain: Atentátník S. Mawer: Dívka, která spadla z nebe T. Pratchett: Mort A. C. Doyle: Zapomenuté případy Sherlocka Holmese C. A. Martigli: Kacíř L. Goldberg: Pacient číslo jedna I. Čisťakov: Život mi vzal BAM E L James: Padesát odstínů šedi E. Berlinová: Hrana rozkoše S. Ebertová: Kletba porodní báby (4. díl ságy) J. Černá: Ohnivá královna E. Holá: Cesta k mým matkám M. Formanová: Snědla dětem sladkosti M. Váňová: Ať myši nepláčou T. Kubátová: Rebel T. Kubátová: Samota pro dva T. Keleová Vasilková: Nikdy K. Gillerová: Neodcházej Nejen pro maturanty N. Machiavelli: Mandragora F. Schiller: Loupežníci J. Zeyer: Radúz a Mahulena L. Stroupežnický: Naši furianti A. Myrer: Poslední kabriolet K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven Krásná literatura pro děti a mládež M. Čagánek: Malá P. Braunová: O chlapci, který spadl z nebe R. Štulcová: Rafaelova škola Tance nág J. Kahoun: Knížkový pejsek A. Goldflam: Sny na dobrou noc J. Wilsonová: Konec snění S. Lice: Dárek pro Ježíška A. Horowitz: Horory na dobrou noc 3 Kol.: Futurama o rama Odebíráme tyto časopisy: 100+1, Buchlovský zpravodaj, Domov, Epocha, Hudební věda, Chatař, chalupář, Květy, Malovaný kraj, Marianne, Praktická žena, Receptář, Reflex, Svět ženy, Vlasta, Zahrádkář, Zdraví Pro děti: Čtyřlístek Mateřídouška Báječná školka (od ledna 2013) Mgr. Dagmar Možná knihovnice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 9

12 V předvánočním čase na Mikuláše navštívily děti z mateřské školy se svými učitelkami Úřad městyse Buchlovice. V zasedací místnosti předvedlo několik skupinek dětí své mikulášské programy, za které dostaly malou sladkou odměnu. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

13 Na loňského Mikuláše procházela městečkem mikulášská družina složená z žáků základní školy, kterou s kytarou doprovázela bývalá učitelka naší školy Mgr. Pavla Večeřová. Jako každoročně Mikuláš, čerti a andělé nezapomněli navštívit i úřad městyse. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

14 Z mateřské školy Hody, milé hody Také děti v naší mateřské škole se mohly zúčastnit hodového veselí. Celý týden se nesl v duchu tradic, zvyků a příprav na hodové slavnosti. Děti se naučily hodové písničky jako například Hojačky,hojačky, Ideme k vám, Tluču, tluču, Ztratila sem fjertůšek, Ten Buchlovský zámek a jiné. Nacvičovali jsme i hodové tanečky a každá třída si vyzdobila své právo. Pro sluníčka přišly nazdobit právo paní Blažková a Malinková, což bylo pro děti velkým zážitkem. Ve středu do MŠ zavítala paní E. Maděrová, která dětem ukázala, jak se váže turáň. Děti si také vyzkoušely upéct vdolečky a linecké cukroví. Největší radost přinesla jejich ochutnávka. Ve čtvrtek se sešly všechny děti, aby společně požádaly paní ředitelku o slavnostní povolení hodů. Paní ředitelka s radostí svolila a hodové veselí mohlo propuknout v plném proudu. Juchalo se, zpívalo a tančilo. Rodiče pro tuto slávu připravili dětem krásné kroje a hodové pohoštění, za což jim patří velké díky. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

15 Vystoupení dětí z MŠ na jarmarku V neděli proběhl na buchlovském náměstí Velký mikulášský jarmark. Již tradičně také děti z mateřské školy předvedly svá hudebně pohybová pásma, která poctivě nacvičovaly v rámci řízených činností v MŠ. Rodiče dětem připravili kouzelné kostýmy sněhuláků, čertů, andělů i Mikulášů. Již na první pohled bylo patrné, s jakou zodpovědností se rodiče zhostili daného úkolu klobouk dolů. Nejmenší děti (kuřátka) vystoupily s dramatizací Zima je veliká v kostýmech sněhuláků. Druhá třída (berušky) se vydala na pódium jako Mikulášská družina. Připravily si říkadla a písně, kterými přispěly k navození správné mikulášské atmosféry. Nejstarší děti (sluníčka) se na tuto příležitost proměnily v čertíky a čertice, aby se mohly pochlubit svým čertovským pásmem. Návštěvníci jarmarku měli také možnost udělat radost sobě i svým blízkým zakoupením drobných předmětů ve stánku naší mateřské školy. Výtěžek bude použit ve prospěch dětí MŠ. Děkujeme rodičům, kteří byli ochotni v našem stánku prodávat. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

16 Vánoční dílny 8. prosince 2012 Sobotních vánočních dílen pořádaných sdružením rodičů při naší škole se v příjemné pohodě zúčastnilo sedmdesát dětí. Odnesly si domů výrobky k předvánoční výzdobě, přáníčka i drobné dárečky pro své nejbližší. Děkujeme výboru sdružení rodičů za velmi pěkně zorganizovanou akci. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

17 Foto: Pavel Paška (foto Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

18 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

19 Pozdravy z časů vánočních Velké množství našich spoluobčanů navštívilo v páteční podvečer 30. listopadu 2012 v Muzeu Podhradí Buchlovice vernisáž výstavy nazvané Pozdravy z časů vánočních. Výstava, která pokračuje i v tomto roce, nabízí množství vánočních a novoročních pohlednic z období let ze sbírky Bořka Žižlavského. Návštěvníka může zaujmout i technika, kterou se tehdejší pohlednice vyráběly. Vedle barevných litografií jsou k vidění černobílé i kolorované světlotisky, rytiny, bromotypie, fotografie a další. V další části programu předvedl Břestečan Květoslav Trávníček originální překližkový kufříkový Buchlovský betlém, který vytvořil spolu se svou dcerou Michaelou. Betlém, který vyrábí nedakonická firma Nitara, je možné zakoupit v Turistickém informačním centru v Buchlovicích. Skládá se z několika figurek a jesliček, za nimiž se vypíná dvojvrší Buchlova s Barborkou. Betlém je uložen do malého, úhledného dřevěného pouzdra. Působivou předvánoční atmosféru obohatilo vystoupení buchlovického farního sboru pod vedením Pavly Večeřové, který si připravil ukázky z Buchlovské vánoční mše někdejších buchlovických autorek lidové básnířky Anežky Huťkové (text) a varhanice Klementiny Pelikánové (hudba). Břestecký pěvecký sbor Břestečánek přinesl ukázky z Hirschmentzlových vánočních skladeb, které jejich autor, někdejší velehradský cisterciácký mnich, situoval do předhůří Chřibů, na Velehradsko a Buchlovsko. S vánoční promluvou k přítomným přišel na vernisáž buchlovický farář P. Rudolf Chmelař, který také požehnal již zmíněný Buchlovský betlém. Foto Zdeněk Skalička a Martin Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

20 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

21 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

22 Veliký mikulášský jarmark BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

23 neděle 2. prosince (foto Lenka Rašticová) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

24 Příjemné předvánoční chvíle v domově pro seniory V Domově pro seniory v Buchlovicích se jako každoročně před Vánocemi, 12. prosince 2012, uskutečnila beseda představitelů městyse s našimi spoluobčany, kteří zde bydlí. S Buchlovjany tentokrát besedovali starosta ing. Jiří Černý, místostarosta Bořek Žižlavský, vedoucí Československého kulturního centra Buchlovice Mgr. Pavla Večeřová a zástupkyně sociální komise při radě městyse Mgr. Anna Petrášová. Po předání praktických dárků s knihou a přáním všeho dobrého v novém roce 2013 seznámili představitelé městyse všechny přítomné s děním v Buchlovicích, dokončenými investičními akcemi, s novými plány na příští a další léta ve všech oblastech aj. Živá a příjemná beseda se tentokrát protáhla na více než dvě hodiny. (-bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

25 Fotografie v Čskc Těsně před vánočními svátky byly v prostorách Československého kulturního centra Buchlovice instalovány fotografie našeho městečka a jeho blízkého okolí, aby toto prostředí nabylo na kráse. Minivernisáže umístění fotografií v Čskc, která se uskutečnila ve čtvrtek 20. prosince 2012 v 16 hodin, se zúčastnili i někteří z autorů (p. Josef Macenauer, Bořek Žižlavský, Jarmila Vráblová, Tomáš Coufal, Zdeněk Zálešák, Petr Tomáš Dvořan, Vlasťa Kořínek, Pavel Ondrůšek, Albert Orlita, Josef Gerža). Po vernisáži proběhlo předvánoční posezení s koledou Buchlovického klubu seniorů. (foto bž) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

26 Advent v podání Děcek z Buchlovic Předvánoční podvečer 23. prosince 2012 zpříjemnilo mnoha návštěvníkům nejenom z Buchlovic vystoupení v sále restaurace U Páva, nazvané Advent očima dětí, které připravil dětský folklórní soubor Děcka z Buchlovic a taneční obor ZUŠ Uh. Hradiště z pobočky v Buchlovicích. Účinkující předvedli komponované hudební a taneční pásmo složené z částí Zimní čas, Advent, Sv. Mikuláš, Noční fantazie, Štědrovečerní přípravy, Kouzelný dárek a Štědrý den. Hodinový pořad připravily Jana Kučerová, Lenka Rašticová a Petra Kropáčová, hudebního doprovodu se ujali David Šeda (housle) a Martin Kučík (harmonika). Před začátkem hlavního programu představila Lenka Rašticová nové logo Děcek z Buchlovic. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

27 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

28 CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistent je pro nemocného člověka pomocnou rukou anebo třeba jen oázou klidu a pochopení. Potřebujete ke studiu, práci, trávení volného času, či každodenním úkonům asistenci další osoby? Potřebujete odlehčit v péči o Vaše zdravotně postižené dítě, partnera či rodiče? Máte zdravotní postižení a chcete si sám/sama rozhodovat o náplni svého života? Pokud odpověď na některou z otázek je ANO, pak jsou naše služby určeny přímo VÁM. Naším posláním je pomoci lidem se zdravotním postižením žít život v jejich přirozeném sociálním prostředí. Naším cílem je prostřednictvím péče osobních asistentů zajistit lidem se zdravotním postižením soběstačnost. Osobní asistenci poskytujeme v domácím prostředí uživatelů, ale i mimo něj (asistence při cestování, pobytu v lázních, nákupech, ale třeba také při doprovodu k lékaři) v regionu Uherské Hradiště a blízkém okolí. KOMU JE SLUŽBA URČENA? Zdravotně postiženým dětem, dospělým i seniorům, jejichž soběstačnost je omezena. Podmínkou je vůle uživatele nebo jeho rodiny dosahovat s pomocí osobního asistenta cílů, které by byly bez asistence nemyslitelné nebo jen těžko proveditelné. CO VÁM NABÍZÍME? pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí KDE NÁS NAJDETE? Centrum osobní asistence Moravní nábřeží Uherské Hradiště-Rybárny Tel.: , Rozhodující je volba uživatele, jeho přání a cíle. Osobní asistenci poskytujeme sedm dní v týdnu, vč. svátků, v případě potřeby i v nočních hodinách Služby si uživatel hradí na základě aktuálního Ceníku služeb Centra osobní asistence. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah Uzeniny Obsah: 1. Guláš z buřtů... 2 2. Vuřt guláš... 2 3. Vuřtový guláš... 2 4. Vuřty na pivu č. 1... 2 5. Vuřty na pivě č. 2... 2 6. Špekáčky na pivě... 2 7. Vuřty v pivním těstíčku... 2 8. Vuřty plněné

Více

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti.

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. FLORINA Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté koruny. Vlastnosti plodu:

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Utopenci z gothaje s cibulí Suroviny: Gothajský salám 2 kg, cibule 6 ks, ocet 3/4 litru, pepř mletý, bobkový list, sůl a podobně

Utopenci z gothaje s cibulí Suroviny: Gothajský salám 2 kg, cibule 6 ks, ocet 3/4 litru, pepř mletý, bobkový list, sůl a podobně Klikni si Utopenci z gothaje s cibulí Gothajský salám 2 kg, cibule 6 ks, ocet 3/4 litru, pepř mletý, bobkový list, sůl a podobně Nakrájíte gothaj na tenké centimetrové plátky (trojúhelníčky, kostky..),

Více

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Jabloně JULIA Původ: Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: DISCOVERY Růst: Kvetení: Opylovače: Plodnost: Zrání: Plod:

Jabloně JULIA Původ: Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: DISCOVERY Růst: Kvetení: Opylovače: Plodnost: Zrání: Plod: Jabloně JULIA ovocnářský v Holovousích. až silný Kvetení: rané Plodnost: vysoká a pravidelná Zrání: na přelomu července a srpna Plod: Je střední velikosti (kolem 131 g). Dužnina je krémově žlutá, jemná,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 2 konaného dne 26. listopadu 2014 RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. RM 2/2/14 bere na vědomí 1. Informativní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Koření a pochutiny doporučené: jalovec 4 ks, anýz-fenykl-tymián-libeček špetku, 1 lžička mletého pepře, 1 lžička oleje.

Koření a pochutiny doporučené: jalovec 4 ks, anýz-fenykl-tymián-libeček špetku, 1 lžička mletého pepře, 1 lžička oleje. Beanovi utopenci Materiál: buřty či špekáčky 20 ks, cibule (mnoho), sklenice sterilované papriky, sklenice dlouhých feferonek, sklenice kulatých feferonek, sklenice kyselých okurek, 1 l octa, 1 l vody,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-52-2016 Termín jednání 29. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 8. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 8. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 8. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 24. 03. 2015 Usnesením č. 8/89 schválila pořad 8. schůze rady obce konané dne 24. 03. 2015 Usnesením

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Rada města Chropyně. u k l á d á

Rada města Chropyně. u k l á d á čj. zápisu MCH 4590/2009 spisová značka MCH 4588/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 86. zasedání dne 31. srpna 2009 R M 1 / 8 6 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Z á p i s č. 7/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice.

Z á p i s č. 7/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice. Stránka 1 z 7 Z á p i s č. 7/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 17. 12. 2012 v klubovně FK Malšovice. Přítomni: P. Plachý, J. Krpálek, R. Urban, M. Pileček, ing. J. Petrášek,

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Jabloně JULIA ZITA. Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Jabloně JULIA ZITA. Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích Jabloně JULIA ovocnářský v Holovousích až silný Kvetení: rané Plodnost: vysoká a pravidelná Zrání: na přelomu července a srpna Plod: Je střední velikosti (kolem 130 g). Dužnina je krémově žlutá, jemná,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více