BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

2 Buchlovice osvícené vánočními světly jsme mohli obdivovat ještě na začátku ledna. Foto: Bořek Žižlavský

3 Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím v novém roce Konec světa nenastal, a tak nám nezbývá než pracovat s chutí usilovnou dál. Naši politici nám nadělili pod stromeček zvýšení daní a snaží se nás přesvědčit každý den, že dobře už bylo. Naše městečko by mělo letos obdržet navíc 5,7 milionu korun ze státního rozpočtu díky novému rozpočtovému určení daní od roku 2013 v ČR, ve prospěch malých obcí. Co k tomu říci, bylo by to krásné a spravedlivé, ale slibem nezarmoutíš. Bude záležet především na výkonnosti naší ekonomiky a výběru daní, aby tyto finanční prostředky dotekly do rozpočtu městyse. Na komunální úrovni musíme pracovat s reálnými čísly a na rozdíl od naší vlády a poslanecké sněmovny máme zodpovědnost a netvoříme každý rok rozpočtový deficit a nezadlužujeme každého občana obce dalším dluhem. Rozpočet městyse Buchlovice pro rok 2012 skončil přebytkem hospodaření ve výši 8,5 milionu Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na financování investičních akcí v roce V loňském roce jsme provedli rekonstrukci sociálních zařízení u tělocvičny v základní škole nákladem tis. Kč. Od jsme zrušili kuchyni v mateřské škole. Stravování zajišťuje moderní kuchyně základní školy. V měsíci říjnu byla dokončena stavba Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice, která slouží cyklistům i pěším. Celkové náklady na vybudování stezky činily tis. Kč. Buchlovicím se finanční prostředky vrátí v 70% výši díky dotačnímu titulu, který vyhlásil MAS Buchlov. Počátkem září jsme dokončili několikaletou rekonstrukci kaple sv. Kříže na Smraďavce, kterou oficiálně otevřeme v jarních měsících. Rok 2012 byl pro radnici náročný z hlediska ukončení administrace projektu Galerie na povale v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR a Zlepšení tepelně-technických vlastností objektu ZŠ z dotačního programu SFŽP ČR. Dotace byly řádně vyúčtovány a finanční prostředky převedeny na účet městyse. K datu zrušilo zastupitelstvo městyse funkci tajemníka úřadu městyse. Jeho pracovní náplň byla rozdělena mezi pracovníky úřadu a uvolněné funkcionáře. Na základě výsledků ankety na využití areálu cihelny vyhlásila rada městyse urbanisticko-ideovou soutěž. Výsledkem jsou čtyři zajímavé návrhy, které jsou vystaveny v prostorách Muzea Podhradí k připomínkování občanům do Největší investiční akcí roku 2013 bude Rekonstrukce zdravotního střediska a úřadu městyse Buchlovice. Akce se skládá ze dvou částí. První část tvoří zateplení zdravotního střediska a úřadu s výměnou oken, druhá část je vnitřní revitalizace budovy, která spočívá v rekonstrukci sociálních zařízení a zajištění bezbariérového přístupu jak na úřad, tak do zdravotního střediska. Rozpočtové náklady na rekonstrukci dosahují 10,5 milionu korun vč. DPH. Zateplení budovy bude řešeno v rámci dotačního titulu vyhlášeného SFŽP ČR. V současné době probíhají intenzivně práce na projektové dokumentaci opravy kanalizačního sběrače od Domova pro seniory - ulice Hradišťská, který je v havarijním stavu. Předpokládané náklady na I. etapu opravy sběrače činí 3,5 mil. Kč. Dále připravujeme projekt stezky do průmyslové zóny, revitalizaci zeleně a prodloužení vodovodu na Lhotce. Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i za celé zastupitelstvo městyse hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce Ing. Jiří Černý, starosta BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 34/2012 ze dne Žádost o odprodej pozemku p.č. 1241/1 o výměře 217 m 2 v k.ú. Tupesy za cenu dle znaleckého posudku a souhlas s provedením stavby Rekonstrukce místní komunikace v části obce od Boršic. Pozemek slouží jako součást obecní, žadatelka Obec Tupesy, Mgr. Oldřich Vávra, starosta, Tupesy ze dne Rada městyse Buchlovice již na své 32. schůzi dne (bod č. 15) projednala žádost obce Tupesy o odprodej pozemku p.č. 1241/1 o výměře 217 m 2 v k.ú. Tupesy za cenu dle znaleckého posudku, který slouží jako součást obecní komunikace v souvislosti s odkanalizováním Tupes a souhlasí se stavbou rekonstrukce místní komunikace v části obce od Boršic. Rada zároveň schválila předběžný souhlas k výstavbě komunikace v době před skutečným nabytím předmětného pozemku obcí Tupesy. Žádost o pronájem pozemku městyse Buchlovice p.č.781/1 o výměře 93 m 2, který je žadateli využíván jako dvůr. Žadatelé manželé XX, Buchlovice Rada městyse Buchlovice schválila pronájem pozemku p.č.781/1 o výměře 93 m 2, který je využíván jako dvůr, pro žadatele manžele XX, Buchlovice a souhlasila s podpisem smlouvy na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. Žádost o prodloužení nájemních smluv č. 1/2006, 4/2006 a 12/2006 na pronájem parkoviště, WC a chemické čistírny, žadatel XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o prodloužení nájemních smluv č. 1/2006, 4/2006 a 12/2006 na pronájem parkoviště, WC a chemické čistírny, žadatel XX, Buchlovice a schválila je pro rok 2013 za dodržení stávajících podmínek. Čerpání úvěru z Fondu rozvoje bydlení ukončení Rada městyse Buchlovice projednala stav čerpání úvěru z Fondu rozvoje bydlení ke dni a doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ukončit čerpání úvěru k datu Žádost o povolení hostování pouťových atrakcí při příležitosti buchlovických hodů , žadatel XX, Zlín, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o povolení hostování pouťových atrakcí při příležitosti buchlovických hodů , žadatel XX, Zlín s tím, že oznamuje žadateli, že termíny příštích hodů v Buchlovicích v souvislosti s atrakcemi jsou již na několik let dopředu zaplněny. Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice na p.č. 790 a 788/6 (zahrada) na plochu k bydlení, žadatelka XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice na p.č. 790 a 788/6 (zahrada) na plochu k bydlení, žadatelka XX, Buchlovice a Zastupitelstvu městyse Buchlovice ji nedoporučila schválit. Projednání návrhu Operačního plánu zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na období Rada městyse Buchlovice projednala návrh Operačního plánu zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na období a pověřila starostu městyse plán podepsat. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 2

5 Projednání inventarizace majetku městyse Buchlovice, schválení složení komisí Rada městyse Buchlovice schválila inventarizaci majetku městyse Buchlovice za rok 2012 a složení inventarizačních komisí s tím, že dokument bude rozeslán všem členům komisí a auditorovi ing. Kučerovi. Žádost o pronájem nebytového prostoru od na tržnici k provozování nehtového studia a prodeje dárkových dekoračních předmětů (témata Buchlovic), žadatelka XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala a zaregistrovala žádost o pronájem nebytového prostoru od na tržnici k provozování nehtového studia a prodeje dárkových dekoračních předmětů (témata Buchlovic), žadatelka XX, Buchlovice s tím, že po vypršení doby vyvěšení záměru městyse na pronájem nebytových prostor bude žadatelka kontaktována. Žádost o provozování parkoviště před muzeem v době konání Mikulášského jarmaku dne , žadatel XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila provozování obecního parkoviště před muzeem v době konání Mikulášského jarmaku dne , žadatel nájemce parkoviště XX, Buchlovice. Žádost o snížení platby za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2012 z důvodu dlouhodobého pobytu v Anglii, žadatelka XX, Buchlovice Rada městyse Buchlovice schválila snížení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na r na částku 250 Kč pro žadatelku XX, Buchlovice, žijící dlouhodobě v zahraničí. Žádost o finanční příspěvek na provoz Slováckého divadla v Uh. Hradišti ve výši 100 Kč na 1 obyvatele městyse Buchlovice, žadatel město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice nedoporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit finanční příspěvek na provoz Slováckého divadla v Uh. Hradišti ve výši 100 Kč na 1 obyvatele městyse Buchlovice (v současnosti cca obyvatel), žadatel město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Žádost o povolení úpravy pronajatých obecních prostor, nám. Svobody 237, Buchlovice k rozšíření služeb, žadatelka XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila úpravu pronajatých obecních prostor kadeřnictví na nám. Svobody 237 doplněním mobilní sádrokartonové příčky za účelem rozšíření služeb, žadatelka XX, Buchlovice. Žadatelka provede úpravy na vlastní náklady. Rozhodnutí o vyjmutí žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí ze zásobníku projektů k realizaci, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala Rozhodnutí o vyjmutí žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí ze zásobníku projektů k realizaci. Rada potvrzuje, že zájem realizovat projekt Revitalizace zeleně v Buchlovicích s finanční podporou z prostředků OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu nadále trvá. Nabídka daru pozemku p.č. 509/9 o výměře 878 m2 v obecní části Loučky, TJ Buchlovice Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice přijetí daru pozemku p.č. 509/9 o výměře 878 m2 v obecní části Loučky od TJ Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 3

6 Nabídka zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení opravy kanalizační stoky Buchlovice oprava stoky A2 v místní části pod Větřákem, ing. Martin Machulka VH-MAC, Okružní 770, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila s nabídkou zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení opravy kanalizační stoky Buchlovice oprava stoky A2 v místní části pod Větřákem, ing. Martin Machulka VH-MAC, Okružní 770, Uherské Hradiště, kterou schválila. Novelizace Obecně závazné vyhlášky městyse Buchlovice č. 1/2010 o místních poplatcích v oddíle VIII Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice na základě změny zákona o odpadech novelizaci Obecně závazné vyhlášky městyse Buchlovice č. 1/2006 o místních poplatcích v oddíle VIII Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rada doporučila zastupitelstvu od zvýšení tohoto poplatku z původních 450 Kč/1 os. na 550 Kč/1 os. a rozšíření poplatku i na domy s čp., které nejsou trvale obydleny. V tomto případě se jedná o 550 Kč/1 dům. Rada pověřila právníka městyse dr. Hanečka zpracováním návrhu novely této vyhlášky. Příprava zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice Rada městyse projednala a dohodla se na termínu příštího řádného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 10/2012, které proběhne v hodin. Rada městyse č. 35/2012 ze dne Sdělení Krajské hygienické stanice ZK k podnětu na prošetření hluku pronikajícího z dopravy na pozemní komunikaci č. I/50 k obytné zástavbě na ulici Na Lhotce Buchlovice, včetně seznámení s výsledky dozorového měření hluku provedeného ve dnech 9. až , ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí sdělení Krajské hygienické stanice ZK k podnětu na prošetření hluku pronikajícího z dopravy na pozemní komunikaci č. I/50 k obytné zástavbě na ulici Na Lhotce Buchlovice, včetně seznámení s výsledky dozorového měření hluku provedeného ve dnech 9. až Na základě měření bylo zjištěno, že hlučnost v zástavbě blízké silnici I/50 nepřekračuje ve dne i v noci povolené limity. Změna usnesení ze schůze rady městyse č. 34/ Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice na p.č. 2740/4 (ostatní plocha) na plochu pro rekreaci, žadatel XX, Břestek, ze dne Rada městyse Buchlovice se vrátila k žádosti XX, Břestek, o pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice a oproti minulému rozhodnutí požadovanou změnu územního plánu doporučila schválit Zastupitelstvu městyse Buchlovice. Projednání schválení smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne Rada městyse Buchlovice schválila smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a městysem Buchlovice, nám. Svobody 800, Buchlovice. Podpora je určena na akci Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Základní školy Buchlovice, čp BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 4

7 Seznámení s protokolem z proběhlé urbanisticko ideové soutěže návrhu podoby Víceúčelového areálu Cihelna Buchlovice Rada městyse Buchlovice se seznámila s protokolem z proběhlé urbanisticko ideové soutěže návrhu podoby Víceúčelového areálu Cihelna Buchlovice a s pořadím umístěných projekčních kanceláří, které vybrala odborná porota. 1. cenu obsadila firma UPOSS spol. s r.o. Luhačovice, 2. cenu obsadil návrh firmy ROSENDORF ŽÁK sdružení, Brno, 3. místo obsadil ing. arch. Petr Sýkora, Buchlovice a GG Archico a.s., Uherské Hradiště. Rada městyse zároveň schválila povýšení částky na vyplacení odměn zúčastněným projekčním kancelářím o Kč z původní celkové částky Kč na Kč. Žádost o pronájem prostor k podnikání na tržnici k účelu vybudování Pekárničky Café (výroba a prodej různých druhů domácích pekárenských a cukrářských výrobků, drobné občerstvení, vlastní výroba a prodej košíkářských výrobků), žadatelka XX, Břestek, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o pronájem prostor k podnikání na tržnici k účelu vybudování Pekárničky Café (výroba a prodej různých druhů domácích pekárenských a cukrářských výrobků, drobné občerstvení, vlastní výroba a prodej košíkářských výrobků), žadatelka XX, Břestek. Členové rady se shodli na tom, že nabídka paní XX přesahuje možnosti nevelkého prostoru nabízeného stánku na tržnici (12 m 2 ). Z tohoto důvodu byla vybrána nabídka jiného zájemce o pronájem. Rada vede nabídku pí XX v patrnosti a v případě uvolnění vhodného prostoru na tržnici ji osloví. V této souvislosti rada schválila pronájem uvedeného nebytového prostoru na tržnici (stánek č. 4) žadatelce XX, Buchlovice s platností od na období jednoho roku s možností každoročního prodloužení nájmu. Žádost o finanční příspěvek Kč určený na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj na rok 2013, žadatel Malovaný kraj, o.s. PhDr. Eva Kovaříková, Dům školství, 17. listopadu 1a, Břeclav, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční příspěvek ve výši Kč určený na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj na rok 2013, žadatel Malovaný kraj, o.s. PhDr. Eva Kovaříková, Dům školství, 17. listopadu 1a, Břeclav a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Oznámení o inventarizaci majetku Základní školy Buchlovice (příkaz ředitele školy č. 2/2012), oznamuje Mgr. František Klvaňa, ředitel školy, Základní škola, Komenského 483, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí oznámení o inventarizaci majetku Základní školy Buchlovice (příkaz ředitele školy č. 2/2012), oznamuje Mgr. František Klvaňa, ředitel školy, Základní škola, Komenského 483, Buchlovice. Žádost o prodloužení smlouvy č. 4/2010 o nájmu nebytových prostor prodejna drogerie na tržnici, žadatel XX, Kyjov, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila prodloužení smlouvy č. 4/2010 o nájmu nebytových prostor prodejna drogerie na tržnici, žadatel XX, Kyjov, a to za stávajících podmínek. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 5

8 Žádost o dar městyse Buchlovice na rok 2013 ve výši Kč pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů Buchlovice, žadatel ZO ČSOP 63/03 Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar ve výši Kč pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů Buchlovice, žadatel ZO ČSOP 63/03 Buchlovice a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě a zastupitelstvu městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Žádost o pronájem nebytových prostor v Domě služeb, Masarykova 273, Buchlovice, žadatel Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s., nám. Svobody 800, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila pronájem nebytových prostor v budově čp. 273, ul. Masarykova, Buchlovice pro Místní akční skupinu Mikroregionu Buchlov, o. s., nám. Svobody 800, Buchlovice, o celkové výměře 12 m 2, a to od Žádost o spolupráci na Tříkrálové sbírce 2013, která proběhne ve dnech , žadatel Oblastní charita Uh. Hradiště, Velehradská 247, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o spolupráci při organizaci Tříkrálové sbírky 2013, jež proběhne ve dnech , kterou vzala na vědomí. Odpovědným pracovníkem ve věci zapečetění pokladniček ze strany Úřadu městyse Buchlovice a spojených úkonů rada určila místostarostu Bořka Žižlavského. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Centra pro zdravotně postižené, žadatel Centrum pro zdravotně postižené ZK, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené, žadatel Centrum pro zdravotně postižené ZK, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Projednání Smlouvy o dílo o dodávce stavebních a montážních prací pro stavbu Buchlovice oprava místní komunikace nad pálenicí mezi městysem Buchlovice a Správou a údržbou silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov 514, Uherské Hradiště Rada městyse Buchlovice se seznámila se Smlouvou o dílo o dodávce stavebních a montážních prací pro stavbu Buchlovice oprava místní komunikace nad pálenicí mezi městysem Buchlovice a Správou a údržbou silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov 514, Uherské Hradiště a s materiály souvisejícími s touto akcí a uvedenou smlouvu schválila. Návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Buchlovice s podporou koncepce sloučení Základní školy s Mateřskou školou Buchlovice, Ing. Mgr. Dagmar Faltová, předsedkyně školské rady, Školská rada při ZŠ Buchlovice, Komenského 483, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí dopis Školské rady při ZŠ Buchlovice, předsedkyně ing. Mgr. Dagmar Faltové návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Buchlovice s podporou koncepce sloučení Základní školy s Mateřskou školou Buchlovice. Rada se rozhodla vyhlásit konkurz na ředitele MŠ a ZŠ Buchlovice v měsíci lednu BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 6

9 Výzva spoluobčanům Od měsíce prosince 2012 do poloviny března 2013 si můžete prohlédnout návrhy projektů řešících podobu budoucího víceúčelového areálu v místech staré cihelny v Loučkách, kde v současnosti sídlí Služby městyse Buchlovice. Čtyři projekční kanceláře připravily čtyři řešení, k nimž se můžete vyjádřit. Očekáváme Vaše stanoviska, který z projektů se Vám líbí nejvíce, případně další doplnění a postřehy, týkající se této záležitosti. Návrhy řešení budoucího areálu jsou k vidění v Muzeu Podhradí Buchlovice ve všedních dnech v době od 9.00 do a od do hodin (tel ). Děkujeme za spolupráci. Vedení městyse Buchlovice Těsně před vypuknutím zimní nepohody se ještě podařilo městysi Buchlovice vybudovat asi padesát metrů nové živičné cesty k obývanému domu na Zahradách pod vrcholem Dobřížky. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 7

10 Na podzim loňského roku dokončil městys Buchlovice rekonstrukci kaple sv. Kříže na Smraďavce. Při této příležitosti, ve spolupráci s památkáři a v několika etapách, doznalo změn i samotné okolí kaple, výtoky pramenů, příchod k památce atd. K oficiálnímu otevření a vysvěcení kaple dojde v jarním období (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 8

11 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé J. Vašáková: Jezte česky (rok v naší kuchyni) M. Zikmund, J. Hanzelka: Legenda Z + H Druhá cesta L. Vítovcová: Já a safari aneb Ženu ani slonem neutaháš V. Sinelnikov: Dohoda s nemocí Kniha první V. Sinelnikov: Dohoda s nemocí Kniha druhá T. Hodgkinson: Líný rodič Krásná literatura pro dospělé M. Čagánek: Zastaveno M. Čagánek: První úsměv V. Vondruška: Králův dluh M. Viewegh: Mráz přichází z Hradu P. Hůlová: Čechy, země zaslíbená S. Tan: Nový svět J. Nesbo: Sněhulák L. Kepler: Svědkyně ohně T. Cain: Atentátník S. Mawer: Dívka, která spadla z nebe T. Pratchett: Mort A. C. Doyle: Zapomenuté případy Sherlocka Holmese C. A. Martigli: Kacíř L. Goldberg: Pacient číslo jedna I. Čisťakov: Život mi vzal BAM E L James: Padesát odstínů šedi E. Berlinová: Hrana rozkoše S. Ebertová: Kletba porodní báby (4. díl ságy) J. Černá: Ohnivá královna E. Holá: Cesta k mým matkám M. Formanová: Snědla dětem sladkosti M. Váňová: Ať myši nepláčou T. Kubátová: Rebel T. Kubátová: Samota pro dva T. Keleová Vasilková: Nikdy K. Gillerová: Neodcházej Nejen pro maturanty N. Machiavelli: Mandragora F. Schiller: Loupežníci J. Zeyer: Radúz a Mahulena L. Stroupežnický: Naši furianti A. Myrer: Poslední kabriolet K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven Krásná literatura pro děti a mládež M. Čagánek: Malá P. Braunová: O chlapci, který spadl z nebe R. Štulcová: Rafaelova škola Tance nág J. Kahoun: Knížkový pejsek A. Goldflam: Sny na dobrou noc J. Wilsonová: Konec snění S. Lice: Dárek pro Ježíška A. Horowitz: Horory na dobrou noc 3 Kol.: Futurama o rama Odebíráme tyto časopisy: 100+1, Buchlovský zpravodaj, Domov, Epocha, Hudební věda, Chatař, chalupář, Květy, Malovaný kraj, Marianne, Praktická žena, Receptář, Reflex, Svět ženy, Vlasta, Zahrádkář, Zdraví Pro děti: Čtyřlístek Mateřídouška Báječná školka (od ledna 2013) Mgr. Dagmar Možná knihovnice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 9

12 V předvánočním čase na Mikuláše navštívily děti z mateřské školy se svými učitelkami Úřad městyse Buchlovice. V zasedací místnosti předvedlo několik skupinek dětí své mikulášské programy, za které dostaly malou sladkou odměnu. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

13 Na loňského Mikuláše procházela městečkem mikulášská družina složená z žáků základní školy, kterou s kytarou doprovázela bývalá učitelka naší školy Mgr. Pavla Večeřová. Jako každoročně Mikuláš, čerti a andělé nezapomněli navštívit i úřad městyse. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

14 Z mateřské školy Hody, milé hody Také děti v naší mateřské škole se mohly zúčastnit hodového veselí. Celý týden se nesl v duchu tradic, zvyků a příprav na hodové slavnosti. Děti se naučily hodové písničky jako například Hojačky,hojačky, Ideme k vám, Tluču, tluču, Ztratila sem fjertůšek, Ten Buchlovský zámek a jiné. Nacvičovali jsme i hodové tanečky a každá třída si vyzdobila své právo. Pro sluníčka přišly nazdobit právo paní Blažková a Malinková, což bylo pro děti velkým zážitkem. Ve středu do MŠ zavítala paní E. Maděrová, která dětem ukázala, jak se váže turáň. Děti si také vyzkoušely upéct vdolečky a linecké cukroví. Největší radost přinesla jejich ochutnávka. Ve čtvrtek se sešly všechny děti, aby společně požádaly paní ředitelku o slavnostní povolení hodů. Paní ředitelka s radostí svolila a hodové veselí mohlo propuknout v plném proudu. Juchalo se, zpívalo a tančilo. Rodiče pro tuto slávu připravili dětem krásné kroje a hodové pohoštění, za což jim patří velké díky. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

15 Vystoupení dětí z MŠ na jarmarku V neděli proběhl na buchlovském náměstí Velký mikulášský jarmark. Již tradičně také děti z mateřské školy předvedly svá hudebně pohybová pásma, která poctivě nacvičovaly v rámci řízených činností v MŠ. Rodiče dětem připravili kouzelné kostýmy sněhuláků, čertů, andělů i Mikulášů. Již na první pohled bylo patrné, s jakou zodpovědností se rodiče zhostili daného úkolu klobouk dolů. Nejmenší děti (kuřátka) vystoupily s dramatizací Zima je veliká v kostýmech sněhuláků. Druhá třída (berušky) se vydala na pódium jako Mikulášská družina. Připravily si říkadla a písně, kterými přispěly k navození správné mikulášské atmosféry. Nejstarší děti (sluníčka) se na tuto příležitost proměnily v čertíky a čertice, aby se mohly pochlubit svým čertovským pásmem. Návštěvníci jarmarku měli také možnost udělat radost sobě i svým blízkým zakoupením drobných předmětů ve stánku naší mateřské školy. Výtěžek bude použit ve prospěch dětí MŠ. Děkujeme rodičům, kteří byli ochotni v našem stánku prodávat. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

16 Vánoční dílny 8. prosince 2012 Sobotních vánočních dílen pořádaných sdružením rodičů při naší škole se v příjemné pohodě zúčastnilo sedmdesát dětí. Odnesly si domů výrobky k předvánoční výzdobě, přáníčka i drobné dárečky pro své nejbližší. Děkujeme výboru sdružení rodičů za velmi pěkně zorganizovanou akci. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

17 Foto: Pavel Paška (foto Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

18 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

19 Pozdravy z časů vánočních Velké množství našich spoluobčanů navštívilo v páteční podvečer 30. listopadu 2012 v Muzeu Podhradí Buchlovice vernisáž výstavy nazvané Pozdravy z časů vánočních. Výstava, která pokračuje i v tomto roce, nabízí množství vánočních a novoročních pohlednic z období let ze sbírky Bořka Žižlavského. Návštěvníka může zaujmout i technika, kterou se tehdejší pohlednice vyráběly. Vedle barevných litografií jsou k vidění černobílé i kolorované světlotisky, rytiny, bromotypie, fotografie a další. V další části programu předvedl Břestečan Květoslav Trávníček originální překližkový kufříkový Buchlovský betlém, který vytvořil spolu se svou dcerou Michaelou. Betlém, který vyrábí nedakonická firma Nitara, je možné zakoupit v Turistickém informačním centru v Buchlovicích. Skládá se z několika figurek a jesliček, za nimiž se vypíná dvojvrší Buchlova s Barborkou. Betlém je uložen do malého, úhledného dřevěného pouzdra. Působivou předvánoční atmosféru obohatilo vystoupení buchlovického farního sboru pod vedením Pavly Večeřové, který si připravil ukázky z Buchlovské vánoční mše někdejších buchlovických autorek lidové básnířky Anežky Huťkové (text) a varhanice Klementiny Pelikánové (hudba). Břestecký pěvecký sbor Břestečánek přinesl ukázky z Hirschmentzlových vánočních skladeb, které jejich autor, někdejší velehradský cisterciácký mnich, situoval do předhůří Chřibů, na Velehradsko a Buchlovsko. S vánoční promluvou k přítomným přišel na vernisáž buchlovický farář P. Rudolf Chmelař, který také požehnal již zmíněný Buchlovský betlém. Foto Zdeněk Skalička a Martin Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

20 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

21 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

22 Veliký mikulášský jarmark BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

23 neděle 2. prosince (foto Lenka Rašticová) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

24 Příjemné předvánoční chvíle v domově pro seniory V Domově pro seniory v Buchlovicích se jako každoročně před Vánocemi, 12. prosince 2012, uskutečnila beseda představitelů městyse s našimi spoluobčany, kteří zde bydlí. S Buchlovjany tentokrát besedovali starosta ing. Jiří Černý, místostarosta Bořek Žižlavský, vedoucí Československého kulturního centra Buchlovice Mgr. Pavla Večeřová a zástupkyně sociální komise při radě městyse Mgr. Anna Petrášová. Po předání praktických dárků s knihou a přáním všeho dobrého v novém roce 2013 seznámili představitelé městyse všechny přítomné s děním v Buchlovicích, dokončenými investičními akcemi, s novými plány na příští a další léta ve všech oblastech aj. Živá a příjemná beseda se tentokrát protáhla na více než dvě hodiny. (-bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

25 Fotografie v Čskc Těsně před vánočními svátky byly v prostorách Československého kulturního centra Buchlovice instalovány fotografie našeho městečka a jeho blízkého okolí, aby toto prostředí nabylo na kráse. Minivernisáže umístění fotografií v Čskc, která se uskutečnila ve čtvrtek 20. prosince 2012 v 16 hodin, se zúčastnili i někteří z autorů (p. Josef Macenauer, Bořek Žižlavský, Jarmila Vráblová, Tomáš Coufal, Zdeněk Zálešák, Petr Tomáš Dvořan, Vlasťa Kořínek, Pavel Ondrůšek, Albert Orlita, Josef Gerža). Po vernisáži proběhlo předvánoční posezení s koledou Buchlovického klubu seniorů. (foto bž) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

26 Advent v podání Děcek z Buchlovic Předvánoční podvečer 23. prosince 2012 zpříjemnilo mnoha návštěvníkům nejenom z Buchlovic vystoupení v sále restaurace U Páva, nazvané Advent očima dětí, které připravil dětský folklórní soubor Děcka z Buchlovic a taneční obor ZUŠ Uh. Hradiště z pobočky v Buchlovicích. Účinkující předvedli komponované hudební a taneční pásmo složené z částí Zimní čas, Advent, Sv. Mikuláš, Noční fantazie, Štědrovečerní přípravy, Kouzelný dárek a Štědrý den. Hodinový pořad připravily Jana Kučerová, Lenka Rašticová a Petra Kropáčová, hudebního doprovodu se ujali David Šeda (housle) a Martin Kučík (harmonika). Před začátkem hlavního programu představila Lenka Rašticová nové logo Děcek z Buchlovic. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

27 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

28 CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistent je pro nemocného člověka pomocnou rukou anebo třeba jen oázou klidu a pochopení. Potřebujete ke studiu, práci, trávení volného času, či každodenním úkonům asistenci další osoby? Potřebujete odlehčit v péči o Vaše zdravotně postižené dítě, partnera či rodiče? Máte zdravotní postižení a chcete si sám/sama rozhodovat o náplni svého života? Pokud odpověď na některou z otázek je ANO, pak jsou naše služby určeny přímo VÁM. Naším posláním je pomoci lidem se zdravotním postižením žít život v jejich přirozeném sociálním prostředí. Naším cílem je prostřednictvím péče osobních asistentů zajistit lidem se zdravotním postižením soběstačnost. Osobní asistenci poskytujeme v domácím prostředí uživatelů, ale i mimo něj (asistence při cestování, pobytu v lázních, nákupech, ale třeba také při doprovodu k lékaři) v regionu Uherské Hradiště a blízkém okolí. KOMU JE SLUŽBA URČENA? Zdravotně postiženým dětem, dospělým i seniorům, jejichž soběstačnost je omezena. Podmínkou je vůle uživatele nebo jeho rodiny dosahovat s pomocí osobního asistenta cílů, které by byly bez asistence nemyslitelné nebo jen těžko proveditelné. CO VÁM NABÍZÍME? pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí KDE NÁS NAJDETE? Centrum osobní asistence Moravní nábřeží Uherské Hradiště-Rybárny Tel.: , Rozhodující je volba uživatele, jeho přání a cíle. Osobní asistenci poskytujeme sedm dní v týdnu, vč. svátků, v případě potřeby i v nočních hodinách Služby si uživatel hradí na základě aktuálního Ceníku služeb Centra osobní asistence. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost DISCOVERY Skupina: letní Využití: přímý konzum Plod: středně velký až velký, ploše kulovitý, základní barva zelenožlutá, překrytá červeným rozmytým žíháním. Dužnina bílá, sladce navinulá, středně šťavnatá,

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více