BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

2 Buchlovice osvícené vánočními světly jsme mohli obdivovat ještě na začátku ledna. Foto: Bořek Žižlavský

3 Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím v novém roce Konec světa nenastal, a tak nám nezbývá než pracovat s chutí usilovnou dál. Naši politici nám nadělili pod stromeček zvýšení daní a snaží se nás přesvědčit každý den, že dobře už bylo. Naše městečko by mělo letos obdržet navíc 5,7 milionu korun ze státního rozpočtu díky novému rozpočtovému určení daní od roku 2013 v ČR, ve prospěch malých obcí. Co k tomu říci, bylo by to krásné a spravedlivé, ale slibem nezarmoutíš. Bude záležet především na výkonnosti naší ekonomiky a výběru daní, aby tyto finanční prostředky dotekly do rozpočtu městyse. Na komunální úrovni musíme pracovat s reálnými čísly a na rozdíl od naší vlády a poslanecké sněmovny máme zodpovědnost a netvoříme každý rok rozpočtový deficit a nezadlužujeme každého občana obce dalším dluhem. Rozpočet městyse Buchlovice pro rok 2012 skončil přebytkem hospodaření ve výši 8,5 milionu Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na financování investičních akcí v roce V loňském roce jsme provedli rekonstrukci sociálních zařízení u tělocvičny v základní škole nákladem tis. Kč. Od jsme zrušili kuchyni v mateřské škole. Stravování zajišťuje moderní kuchyně základní školy. V měsíci říjnu byla dokončena stavba Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice, která slouží cyklistům i pěším. Celkové náklady na vybudování stezky činily tis. Kč. Buchlovicím se finanční prostředky vrátí v 70% výši díky dotačnímu titulu, který vyhlásil MAS Buchlov. Počátkem září jsme dokončili několikaletou rekonstrukci kaple sv. Kříže na Smraďavce, kterou oficiálně otevřeme v jarních měsících. Rok 2012 byl pro radnici náročný z hlediska ukončení administrace projektu Galerie na povale v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR a Zlepšení tepelně-technických vlastností objektu ZŠ z dotačního programu SFŽP ČR. Dotace byly řádně vyúčtovány a finanční prostředky převedeny na účet městyse. K datu zrušilo zastupitelstvo městyse funkci tajemníka úřadu městyse. Jeho pracovní náplň byla rozdělena mezi pracovníky úřadu a uvolněné funkcionáře. Na základě výsledků ankety na využití areálu cihelny vyhlásila rada městyse urbanisticko-ideovou soutěž. Výsledkem jsou čtyři zajímavé návrhy, které jsou vystaveny v prostorách Muzea Podhradí k připomínkování občanům do Největší investiční akcí roku 2013 bude Rekonstrukce zdravotního střediska a úřadu městyse Buchlovice. Akce se skládá ze dvou částí. První část tvoří zateplení zdravotního střediska a úřadu s výměnou oken, druhá část je vnitřní revitalizace budovy, která spočívá v rekonstrukci sociálních zařízení a zajištění bezbariérového přístupu jak na úřad, tak do zdravotního střediska. Rozpočtové náklady na rekonstrukci dosahují 10,5 milionu korun vč. DPH. Zateplení budovy bude řešeno v rámci dotačního titulu vyhlášeného SFŽP ČR. V současné době probíhají intenzivně práce na projektové dokumentaci opravy kanalizačního sběrače od Domova pro seniory - ulice Hradišťská, který je v havarijním stavu. Předpokládané náklady na I. etapu opravy sběrače činí 3,5 mil. Kč. Dále připravujeme projekt stezky do průmyslové zóny, revitalizaci zeleně a prodloužení vodovodu na Lhotce. Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i za celé zastupitelstvo městyse hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce Ing. Jiří Černý, starosta BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 34/2012 ze dne Žádost o odprodej pozemku p.č. 1241/1 o výměře 217 m 2 v k.ú. Tupesy za cenu dle znaleckého posudku a souhlas s provedením stavby Rekonstrukce místní komunikace v části obce od Boršic. Pozemek slouží jako součást obecní, žadatelka Obec Tupesy, Mgr. Oldřich Vávra, starosta, Tupesy ze dne Rada městyse Buchlovice již na své 32. schůzi dne (bod č. 15) projednala žádost obce Tupesy o odprodej pozemku p.č. 1241/1 o výměře 217 m 2 v k.ú. Tupesy za cenu dle znaleckého posudku, který slouží jako součást obecní komunikace v souvislosti s odkanalizováním Tupes a souhlasí se stavbou rekonstrukce místní komunikace v části obce od Boršic. Rada zároveň schválila předběžný souhlas k výstavbě komunikace v době před skutečným nabytím předmětného pozemku obcí Tupesy. Žádost o pronájem pozemku městyse Buchlovice p.č.781/1 o výměře 93 m 2, který je žadateli využíván jako dvůr. Žadatelé manželé XX, Buchlovice Rada městyse Buchlovice schválila pronájem pozemku p.č.781/1 o výměře 93 m 2, který je využíván jako dvůr, pro žadatele manžele XX, Buchlovice a souhlasila s podpisem smlouvy na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. Žádost o prodloužení nájemních smluv č. 1/2006, 4/2006 a 12/2006 na pronájem parkoviště, WC a chemické čistírny, žadatel XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o prodloužení nájemních smluv č. 1/2006, 4/2006 a 12/2006 na pronájem parkoviště, WC a chemické čistírny, žadatel XX, Buchlovice a schválila je pro rok 2013 za dodržení stávajících podmínek. Čerpání úvěru z Fondu rozvoje bydlení ukončení Rada městyse Buchlovice projednala stav čerpání úvěru z Fondu rozvoje bydlení ke dni a doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ukončit čerpání úvěru k datu Žádost o povolení hostování pouťových atrakcí při příležitosti buchlovických hodů , žadatel XX, Zlín, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o povolení hostování pouťových atrakcí při příležitosti buchlovických hodů , žadatel XX, Zlín s tím, že oznamuje žadateli, že termíny příštích hodů v Buchlovicích v souvislosti s atrakcemi jsou již na několik let dopředu zaplněny. Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice na p.č. 790 a 788/6 (zahrada) na plochu k bydlení, žadatelka XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice na p.č. 790 a 788/6 (zahrada) na plochu k bydlení, žadatelka XX, Buchlovice a Zastupitelstvu městyse Buchlovice ji nedoporučila schválit. Projednání návrhu Operačního plánu zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na období Rada městyse Buchlovice projednala návrh Operačního plánu zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích na období a pověřila starostu městyse plán podepsat. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 2

5 Projednání inventarizace majetku městyse Buchlovice, schválení složení komisí Rada městyse Buchlovice schválila inventarizaci majetku městyse Buchlovice za rok 2012 a složení inventarizačních komisí s tím, že dokument bude rozeslán všem členům komisí a auditorovi ing. Kučerovi. Žádost o pronájem nebytového prostoru od na tržnici k provozování nehtového studia a prodeje dárkových dekoračních předmětů (témata Buchlovic), žadatelka XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala a zaregistrovala žádost o pronájem nebytového prostoru od na tržnici k provozování nehtového studia a prodeje dárkových dekoračních předmětů (témata Buchlovic), žadatelka XX, Buchlovice s tím, že po vypršení doby vyvěšení záměru městyse na pronájem nebytových prostor bude žadatelka kontaktována. Žádost o provozování parkoviště před muzeem v době konání Mikulášského jarmaku dne , žadatel XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila provozování obecního parkoviště před muzeem v době konání Mikulášského jarmaku dne , žadatel nájemce parkoviště XX, Buchlovice. Žádost o snížení platby za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2012 z důvodu dlouhodobého pobytu v Anglii, žadatelka XX, Buchlovice Rada městyse Buchlovice schválila snížení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na r na částku 250 Kč pro žadatelku XX, Buchlovice, žijící dlouhodobě v zahraničí. Žádost o finanční příspěvek na provoz Slováckého divadla v Uh. Hradišti ve výši 100 Kč na 1 obyvatele městyse Buchlovice, žadatel město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice nedoporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit finanční příspěvek na provoz Slováckého divadla v Uh. Hradišti ve výši 100 Kč na 1 obyvatele městyse Buchlovice (v současnosti cca obyvatel), žadatel město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Žádost o povolení úpravy pronajatých obecních prostor, nám. Svobody 237, Buchlovice k rozšíření služeb, žadatelka XX, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila úpravu pronajatých obecních prostor kadeřnictví na nám. Svobody 237 doplněním mobilní sádrokartonové příčky za účelem rozšíření služeb, žadatelka XX, Buchlovice. Žadatelka provede úpravy na vlastní náklady. Rozhodnutí o vyjmutí žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí ze zásobníku projektů k realizaci, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala Rozhodnutí o vyjmutí žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí ze zásobníku projektů k realizaci. Rada potvrzuje, že zájem realizovat projekt Revitalizace zeleně v Buchlovicích s finanční podporou z prostředků OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu nadále trvá. Nabídka daru pozemku p.č. 509/9 o výměře 878 m2 v obecní části Loučky, TJ Buchlovice Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice přijetí daru pozemku p.č. 509/9 o výměře 878 m2 v obecní části Loučky od TJ Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 3

6 Nabídka zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení opravy kanalizační stoky Buchlovice oprava stoky A2 v místní části pod Větřákem, ing. Martin Machulka VH-MAC, Okružní 770, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila s nabídkou zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení opravy kanalizační stoky Buchlovice oprava stoky A2 v místní části pod Větřákem, ing. Martin Machulka VH-MAC, Okružní 770, Uherské Hradiště, kterou schválila. Novelizace Obecně závazné vyhlášky městyse Buchlovice č. 1/2010 o místních poplatcích v oddíle VIII Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice na základě změny zákona o odpadech novelizaci Obecně závazné vyhlášky městyse Buchlovice č. 1/2006 o místních poplatcích v oddíle VIII Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rada doporučila zastupitelstvu od zvýšení tohoto poplatku z původních 450 Kč/1 os. na 550 Kč/1 os. a rozšíření poplatku i na domy s čp., které nejsou trvale obydleny. V tomto případě se jedná o 550 Kč/1 dům. Rada pověřila právníka městyse dr. Hanečka zpracováním návrhu novely této vyhlášky. Příprava zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice Rada městyse projednala a dohodla se na termínu příštího řádného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 10/2012, které proběhne v hodin. Rada městyse č. 35/2012 ze dne Sdělení Krajské hygienické stanice ZK k podnětu na prošetření hluku pronikajícího z dopravy na pozemní komunikaci č. I/50 k obytné zástavbě na ulici Na Lhotce Buchlovice, včetně seznámení s výsledky dozorového měření hluku provedeného ve dnech 9. až , ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí sdělení Krajské hygienické stanice ZK k podnětu na prošetření hluku pronikajícího z dopravy na pozemní komunikaci č. I/50 k obytné zástavbě na ulici Na Lhotce Buchlovice, včetně seznámení s výsledky dozorového měření hluku provedeného ve dnech 9. až Na základě měření bylo zjištěno, že hlučnost v zástavbě blízké silnici I/50 nepřekračuje ve dne i v noci povolené limity. Změna usnesení ze schůze rady městyse č. 34/ Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice na p.č. 2740/4 (ostatní plocha) na plochu pro rekreaci, žadatel XX, Břestek, ze dne Rada městyse Buchlovice se vrátila k žádosti XX, Břestek, o pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice a oproti minulému rozhodnutí požadovanou změnu územního plánu doporučila schválit Zastupitelstvu městyse Buchlovice. Projednání schválení smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne Rada městyse Buchlovice schválila smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a městysem Buchlovice, nám. Svobody 800, Buchlovice. Podpora je určena na akci Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Základní školy Buchlovice, čp BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 4

7 Seznámení s protokolem z proběhlé urbanisticko ideové soutěže návrhu podoby Víceúčelového areálu Cihelna Buchlovice Rada městyse Buchlovice se seznámila s protokolem z proběhlé urbanisticko ideové soutěže návrhu podoby Víceúčelového areálu Cihelna Buchlovice a s pořadím umístěných projekčních kanceláří, které vybrala odborná porota. 1. cenu obsadila firma UPOSS spol. s r.o. Luhačovice, 2. cenu obsadil návrh firmy ROSENDORF ŽÁK sdružení, Brno, 3. místo obsadil ing. arch. Petr Sýkora, Buchlovice a GG Archico a.s., Uherské Hradiště. Rada městyse zároveň schválila povýšení částky na vyplacení odměn zúčastněným projekčním kancelářím o Kč z původní celkové částky Kč na Kč. Žádost o pronájem prostor k podnikání na tržnici k účelu vybudování Pekárničky Café (výroba a prodej různých druhů domácích pekárenských a cukrářských výrobků, drobné občerstvení, vlastní výroba a prodej košíkářských výrobků), žadatelka XX, Břestek, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o pronájem prostor k podnikání na tržnici k účelu vybudování Pekárničky Café (výroba a prodej různých druhů domácích pekárenských a cukrářských výrobků, drobné občerstvení, vlastní výroba a prodej košíkářských výrobků), žadatelka XX, Břestek. Členové rady se shodli na tom, že nabídka paní XX přesahuje možnosti nevelkého prostoru nabízeného stánku na tržnici (12 m 2 ). Z tohoto důvodu byla vybrána nabídka jiného zájemce o pronájem. Rada vede nabídku pí XX v patrnosti a v případě uvolnění vhodného prostoru na tržnici ji osloví. V této souvislosti rada schválila pronájem uvedeného nebytového prostoru na tržnici (stánek č. 4) žadatelce XX, Buchlovice s platností od na období jednoho roku s možností každoročního prodloužení nájmu. Žádost o finanční příspěvek Kč určený na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj na rok 2013, žadatel Malovaný kraj, o.s. PhDr. Eva Kovaříková, Dům školství, 17. listopadu 1a, Břeclav, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční příspěvek ve výši Kč určený na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj na rok 2013, žadatel Malovaný kraj, o.s. PhDr. Eva Kovaříková, Dům školství, 17. listopadu 1a, Břeclav a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Oznámení o inventarizaci majetku Základní školy Buchlovice (příkaz ředitele školy č. 2/2012), oznamuje Mgr. František Klvaňa, ředitel školy, Základní škola, Komenského 483, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí oznámení o inventarizaci majetku Základní školy Buchlovice (příkaz ředitele školy č. 2/2012), oznamuje Mgr. František Klvaňa, ředitel školy, Základní škola, Komenského 483, Buchlovice. Žádost o prodloužení smlouvy č. 4/2010 o nájmu nebytových prostor prodejna drogerie na tržnici, žadatel XX, Kyjov, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila prodloužení smlouvy č. 4/2010 o nájmu nebytových prostor prodejna drogerie na tržnici, žadatel XX, Kyjov, a to za stávajících podmínek. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 5

8 Žádost o dar městyse Buchlovice na rok 2013 ve výši Kč pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů Buchlovice, žadatel ZO ČSOP 63/03 Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar ve výši Kč pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů Buchlovice, žadatel ZO ČSOP 63/03 Buchlovice a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě a zastupitelstvu městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Žádost o pronájem nebytových prostor v Domě služeb, Masarykova 273, Buchlovice, žadatel Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s., nám. Svobody 800, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila pronájem nebytových prostor v budově čp. 273, ul. Masarykova, Buchlovice pro Místní akční skupinu Mikroregionu Buchlov, o. s., nám. Svobody 800, Buchlovice, o celkové výměře 12 m 2, a to od Žádost o spolupráci na Tříkrálové sbírce 2013, která proběhne ve dnech , žadatel Oblastní charita Uh. Hradiště, Velehradská 247, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o spolupráci při organizaci Tříkrálové sbírky 2013, jež proběhne ve dnech , kterou vzala na vědomí. Odpovědným pracovníkem ve věci zapečetění pokladniček ze strany Úřadu městyse Buchlovice a spojených úkonů rada určila místostarostu Bořka Žižlavského. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Centra pro zdravotně postižené, žadatel Centrum pro zdravotně postižené ZK, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené, žadatel Centrum pro zdravotně postižené ZK, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse v rámci rozpočtu městyse na rok Projednání Smlouvy o dílo o dodávce stavebních a montážních prací pro stavbu Buchlovice oprava místní komunikace nad pálenicí mezi městysem Buchlovice a Správou a údržbou silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov 514, Uherské Hradiště Rada městyse Buchlovice se seznámila se Smlouvou o dílo o dodávce stavebních a montážních prací pro stavbu Buchlovice oprava místní komunikace nad pálenicí mezi městysem Buchlovice a Správou a údržbou silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov 514, Uherské Hradiště a s materiály souvisejícími s touto akcí a uvedenou smlouvu schválila. Návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Buchlovice s podporou koncepce sloučení Základní školy s Mateřskou školou Buchlovice, Ing. Mgr. Dagmar Faltová, předsedkyně školské rady, Školská rada při ZŠ Buchlovice, Komenského 483, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí dopis Školské rady při ZŠ Buchlovice, předsedkyně ing. Mgr. Dagmar Faltové návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Buchlovice s podporou koncepce sloučení Základní školy s Mateřskou školou Buchlovice. Rada se rozhodla vyhlásit konkurz na ředitele MŠ a ZŠ Buchlovice v měsíci lednu BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 6

9 Výzva spoluobčanům Od měsíce prosince 2012 do poloviny března 2013 si můžete prohlédnout návrhy projektů řešících podobu budoucího víceúčelového areálu v místech staré cihelny v Loučkách, kde v současnosti sídlí Služby městyse Buchlovice. Čtyři projekční kanceláře připravily čtyři řešení, k nimž se můžete vyjádřit. Očekáváme Vaše stanoviska, který z projektů se Vám líbí nejvíce, případně další doplnění a postřehy, týkající se této záležitosti. Návrhy řešení budoucího areálu jsou k vidění v Muzeu Podhradí Buchlovice ve všedních dnech v době od 9.00 do a od do hodin (tel ). Děkujeme za spolupráci. Vedení městyse Buchlovice Těsně před vypuknutím zimní nepohody se ještě podařilo městysi Buchlovice vybudovat asi padesát metrů nové živičné cesty k obývanému domu na Zahradách pod vrcholem Dobřížky. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 7

10 Na podzim loňského roku dokončil městys Buchlovice rekonstrukci kaple sv. Kříže na Smraďavce. Při této příležitosti, ve spolupráci s památkáři a v několika etapách, doznalo změn i samotné okolí kaple, výtoky pramenů, příchod k památce atd. K oficiálnímu otevření a vysvěcení kaple dojde v jarním období (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 8

11 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé J. Vašáková: Jezte česky (rok v naší kuchyni) M. Zikmund, J. Hanzelka: Legenda Z + H Druhá cesta L. Vítovcová: Já a safari aneb Ženu ani slonem neutaháš V. Sinelnikov: Dohoda s nemocí Kniha první V. Sinelnikov: Dohoda s nemocí Kniha druhá T. Hodgkinson: Líný rodič Krásná literatura pro dospělé M. Čagánek: Zastaveno M. Čagánek: První úsměv V. Vondruška: Králův dluh M. Viewegh: Mráz přichází z Hradu P. Hůlová: Čechy, země zaslíbená S. Tan: Nový svět J. Nesbo: Sněhulák L. Kepler: Svědkyně ohně T. Cain: Atentátník S. Mawer: Dívka, která spadla z nebe T. Pratchett: Mort A. C. Doyle: Zapomenuté případy Sherlocka Holmese C. A. Martigli: Kacíř L. Goldberg: Pacient číslo jedna I. Čisťakov: Život mi vzal BAM E L James: Padesát odstínů šedi E. Berlinová: Hrana rozkoše S. Ebertová: Kletba porodní báby (4. díl ságy) J. Černá: Ohnivá královna E. Holá: Cesta k mým matkám M. Formanová: Snědla dětem sladkosti M. Váňová: Ať myši nepláčou T. Kubátová: Rebel T. Kubátová: Samota pro dva T. Keleová Vasilková: Nikdy K. Gillerová: Neodcházej Nejen pro maturanty N. Machiavelli: Mandragora F. Schiller: Loupežníci J. Zeyer: Radúz a Mahulena L. Stroupežnický: Naši furianti A. Myrer: Poslední kabriolet K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven Krásná literatura pro děti a mládež M. Čagánek: Malá P. Braunová: O chlapci, který spadl z nebe R. Štulcová: Rafaelova škola Tance nág J. Kahoun: Knížkový pejsek A. Goldflam: Sny na dobrou noc J. Wilsonová: Konec snění S. Lice: Dárek pro Ježíška A. Horowitz: Horory na dobrou noc 3 Kol.: Futurama o rama Odebíráme tyto časopisy: 100+1, Buchlovský zpravodaj, Domov, Epocha, Hudební věda, Chatař, chalupář, Květy, Malovaný kraj, Marianne, Praktická žena, Receptář, Reflex, Svět ženy, Vlasta, Zahrádkář, Zdraví Pro děti: Čtyřlístek Mateřídouška Báječná školka (od ledna 2013) Mgr. Dagmar Možná knihovnice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013 9

12 V předvánočním čase na Mikuláše navštívily děti z mateřské školy se svými učitelkami Úřad městyse Buchlovice. V zasedací místnosti předvedlo několik skupinek dětí své mikulášské programy, za které dostaly malou sladkou odměnu. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

13 Na loňského Mikuláše procházela městečkem mikulášská družina složená z žáků základní školy, kterou s kytarou doprovázela bývalá učitelka naší školy Mgr. Pavla Večeřová. Jako každoročně Mikuláš, čerti a andělé nezapomněli navštívit i úřad městyse. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

14 Z mateřské školy Hody, milé hody Také děti v naší mateřské škole se mohly zúčastnit hodového veselí. Celý týden se nesl v duchu tradic, zvyků a příprav na hodové slavnosti. Děti se naučily hodové písničky jako například Hojačky,hojačky, Ideme k vám, Tluču, tluču, Ztratila sem fjertůšek, Ten Buchlovský zámek a jiné. Nacvičovali jsme i hodové tanečky a každá třída si vyzdobila své právo. Pro sluníčka přišly nazdobit právo paní Blažková a Malinková, což bylo pro děti velkým zážitkem. Ve středu do MŠ zavítala paní E. Maděrová, která dětem ukázala, jak se váže turáň. Děti si také vyzkoušely upéct vdolečky a linecké cukroví. Největší radost přinesla jejich ochutnávka. Ve čtvrtek se sešly všechny děti, aby společně požádaly paní ředitelku o slavnostní povolení hodů. Paní ředitelka s radostí svolila a hodové veselí mohlo propuknout v plném proudu. Juchalo se, zpívalo a tančilo. Rodiče pro tuto slávu připravili dětem krásné kroje a hodové pohoštění, za což jim patří velké díky. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

15 Vystoupení dětí z MŠ na jarmarku V neděli proběhl na buchlovském náměstí Velký mikulášský jarmark. Již tradičně také děti z mateřské školy předvedly svá hudebně pohybová pásma, která poctivě nacvičovaly v rámci řízených činností v MŠ. Rodiče dětem připravili kouzelné kostýmy sněhuláků, čertů, andělů i Mikulášů. Již na první pohled bylo patrné, s jakou zodpovědností se rodiče zhostili daného úkolu klobouk dolů. Nejmenší děti (kuřátka) vystoupily s dramatizací Zima je veliká v kostýmech sněhuláků. Druhá třída (berušky) se vydala na pódium jako Mikulášská družina. Připravily si říkadla a písně, kterými přispěly k navození správné mikulášské atmosféry. Nejstarší děti (sluníčka) se na tuto příležitost proměnily v čertíky a čertice, aby se mohly pochlubit svým čertovským pásmem. Návštěvníci jarmarku měli také možnost udělat radost sobě i svým blízkým zakoupením drobných předmětů ve stánku naší mateřské školy. Výtěžek bude použit ve prospěch dětí MŠ. Děkujeme rodičům, kteří byli ochotni v našem stánku prodávat. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

16 Vánoční dílny 8. prosince 2012 Sobotních vánočních dílen pořádaných sdružením rodičů při naší škole se v příjemné pohodě zúčastnilo sedmdesát dětí. Odnesly si domů výrobky k předvánoční výzdobě, přáníčka i drobné dárečky pro své nejbližší. Děkujeme výboru sdružení rodičů za velmi pěkně zorganizovanou akci. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

17 Foto: Pavel Paška (foto Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

18 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

19 Pozdravy z časů vánočních Velké množství našich spoluobčanů navštívilo v páteční podvečer 30. listopadu 2012 v Muzeu Podhradí Buchlovice vernisáž výstavy nazvané Pozdravy z časů vánočních. Výstava, která pokračuje i v tomto roce, nabízí množství vánočních a novoročních pohlednic z období let ze sbírky Bořka Žižlavského. Návštěvníka může zaujmout i technika, kterou se tehdejší pohlednice vyráběly. Vedle barevných litografií jsou k vidění černobílé i kolorované světlotisky, rytiny, bromotypie, fotografie a další. V další části programu předvedl Břestečan Květoslav Trávníček originální překližkový kufříkový Buchlovský betlém, který vytvořil spolu se svou dcerou Michaelou. Betlém, který vyrábí nedakonická firma Nitara, je možné zakoupit v Turistickém informačním centru v Buchlovicích. Skládá se z několika figurek a jesliček, za nimiž se vypíná dvojvrší Buchlova s Barborkou. Betlém je uložen do malého, úhledného dřevěného pouzdra. Působivou předvánoční atmosféru obohatilo vystoupení buchlovického farního sboru pod vedením Pavly Večeřové, který si připravil ukázky z Buchlovské vánoční mše někdejších buchlovických autorek lidové básnířky Anežky Huťkové (text) a varhanice Klementiny Pelikánové (hudba). Břestecký pěvecký sbor Břestečánek přinesl ukázky z Hirschmentzlových vánočních skladeb, které jejich autor, někdejší velehradský cisterciácký mnich, situoval do předhůří Chřibů, na Velehradsko a Buchlovsko. S vánoční promluvou k přítomným přišel na vernisáž buchlovický farář P. Rudolf Chmelař, který také požehnal již zmíněný Buchlovský betlém. Foto Zdeněk Skalička a Martin Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

20 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

21 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

22 Veliký mikulášský jarmark BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

23 neděle 2. prosince (foto Lenka Rašticová) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

24 Příjemné předvánoční chvíle v domově pro seniory V Domově pro seniory v Buchlovicích se jako každoročně před Vánocemi, 12. prosince 2012, uskutečnila beseda představitelů městyse s našimi spoluobčany, kteří zde bydlí. S Buchlovjany tentokrát besedovali starosta ing. Jiří Černý, místostarosta Bořek Žižlavský, vedoucí Československého kulturního centra Buchlovice Mgr. Pavla Večeřová a zástupkyně sociální komise při radě městyse Mgr. Anna Petrášová. Po předání praktických dárků s knihou a přáním všeho dobrého v novém roce 2013 seznámili představitelé městyse všechny přítomné s děním v Buchlovicích, dokončenými investičními akcemi, s novými plány na příští a další léta ve všech oblastech aj. Živá a příjemná beseda se tentokrát protáhla na více než dvě hodiny. (-bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

25 Fotografie v Čskc Těsně před vánočními svátky byly v prostorách Československého kulturního centra Buchlovice instalovány fotografie našeho městečka a jeho blízkého okolí, aby toto prostředí nabylo na kráse. Minivernisáže umístění fotografií v Čskc, která se uskutečnila ve čtvrtek 20. prosince 2012 v 16 hodin, se zúčastnili i někteří z autorů (p. Josef Macenauer, Bořek Žižlavský, Jarmila Vráblová, Tomáš Coufal, Zdeněk Zálešák, Petr Tomáš Dvořan, Vlasťa Kořínek, Pavel Ondrůšek, Albert Orlita, Josef Gerža). Po vernisáži proběhlo předvánoční posezení s koledou Buchlovického klubu seniorů. (foto bž) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

26 Advent v podání Děcek z Buchlovic Předvánoční podvečer 23. prosince 2012 zpříjemnilo mnoha návštěvníkům nejenom z Buchlovic vystoupení v sále restaurace U Páva, nazvané Advent očima dětí, které připravil dětský folklórní soubor Děcka z Buchlovic a taneční obor ZUŠ Uh. Hradiště z pobočky v Buchlovicích. Účinkující předvedli komponované hudební a taneční pásmo složené z částí Zimní čas, Advent, Sv. Mikuláš, Noční fantazie, Štědrovečerní přípravy, Kouzelný dárek a Štědrý den. Hodinový pořad připravily Jana Kučerová, Lenka Rašticová a Petra Kropáčová, hudebního doprovodu se ujali David Šeda (housle) a Martin Kučík (harmonika). Před začátkem hlavního programu představila Lenka Rašticová nové logo Děcek z Buchlovic. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

27 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

28 CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistent je pro nemocného člověka pomocnou rukou anebo třeba jen oázou klidu a pochopení. Potřebujete ke studiu, práci, trávení volného času, či každodenním úkonům asistenci další osoby? Potřebujete odlehčit v péči o Vaše zdravotně postižené dítě, partnera či rodiče? Máte zdravotní postižení a chcete si sám/sama rozhodovat o náplni svého života? Pokud odpověď na některou z otázek je ANO, pak jsou naše služby určeny přímo VÁM. Naším posláním je pomoci lidem se zdravotním postižením žít život v jejich přirozeném sociálním prostředí. Naším cílem je prostřednictvím péče osobních asistentů zajistit lidem se zdravotním postižením soběstačnost. Osobní asistenci poskytujeme v domácím prostředí uživatelů, ale i mimo něj (asistence při cestování, pobytu v lázních, nákupech, ale třeba také při doprovodu k lékaři) v regionu Uherské Hradiště a blízkém okolí. KOMU JE SLUŽBA URČENA? Zdravotně postiženým dětem, dospělým i seniorům, jejichž soběstačnost je omezena. Podmínkou je vůle uživatele nebo jeho rodiny dosahovat s pomocí osobního asistenta cílů, které by byly bez asistence nemyslitelné nebo jen těžko proveditelné. CO VÁM NABÍZÍME? pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí KDE NÁS NAJDETE? Centrum osobní asistence Moravní nábřeží Uherské Hradiště-Rybárny Tel.: , Rozhodující je volba uživatele, jeho přání a cíle. Osobní asistenci poskytujeme sedm dní v týdnu, vč. svátků, v případě potřeby i v nočních hodinách Služby si uživatel hradí na základě aktuálního Ceníku služeb Centra osobní asistence. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 Hrad Buchlov byl v sobotu 12. července 2008 svědkem dalšího setkání buchlovických stárků a hodařů. Foto -vlk- Informace městyse Buchlovice Rada městyse

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 Někdejší cesta v Lipůvce, přelom 50. a 60. let minulého století (foto od paní Kučové) Měsíc Měsíc, ten pastýř hvězdných oveček putuje stále

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu 6 vydává Město Fryšták ročník XIX číslo 6 červen 2009 cena 10 Kč Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu / foto Pavel Nášel 1. červen Mezinárodní den dětí Přejeme všem dětem k jejich svátku radost,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-) Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba

Více

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr.

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr. Události, které začaly pádem stropu v Základní škole na Vítězné ulici dne 30. října, zasáhly nejen život školy, ale svým způsobem se dotkly snad každého. Občané se s aktuálními informacemi mohou seznamovat

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015 Štítecký list Číslo 1 Datum vydání: Štíty 19. 2. 2015 LEDEN - ÚNOR 2015 Být zastupitelem není výsada, je to služba veřejnosti, spoluodpovědnost za správu města, za majetek v mnohamiliónové hodnotě. Znamená

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

1 0. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ

1 0. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2011 1 4 1 0. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ z radnice OBSAH ÚSPĚŠNÝ ROK 2011 2 PRAVIDLA A PŘEDPISY 6 INFORMACE KOMISE PRO ROZVOJ OBCE 7 100. VÝROČÍ ŠKOLY 8 ZAHRÁDKÁŘI SE ZÚČASTNILI OSLAV ZALOŽENÍ 10 VÍTÁNÍ

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku Zahrádkáři v Dobroticích slavili. Str. 4 Vlaďka Dvořáková o Žebrácké opeře. Str. 17 Orfeus vyvolal bouřlivé ovace. Str. 18 a 19 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více