encyklopedie NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2001 V ÁNOC V ALBURGA VAV INOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "encyklopedie NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2001 V ÁNOC V ALBURGA VAV INOVÁ"

Transkript

1 V ALBURGA VAV INOVÁ M A L Á encyklopedie V ÁNOC NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2001

2 Podûkování autorky a nakladatelství patfií Muzeu hlavního mûsta Prahy, Okresnímu muzeu v Jindfiichovû Hradci a Západomoravskému muzeu v Tfiebíãi za poskytnutí barevn ch ilustrací a souhlas s jejich publikováním. LIBRI 2000, 2001 Mgr. Valburga Vavfiinová, 2000, 2001 Illustrations, Muzeum hl. mûsta Prahy, Okresní muzeum v Jindfiichovû Hradci, Západomoravské muzeum v Tfiebíãi, archiv autorky, archiv TaL, 2000, 2001 Odborní recenzenti: prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc., PhDr. Katefiina Kláp Èová, PhDr. Jaroslav Some ISBN (váz.) ISBN (broï.)

3 O BSAH Slovo úvodem Podûkování Seznam zkratek knih Starého a Nového zákona Církevní rok KfiesÈanské Vánoce Svátky Advent aneb doba pfiípravná, pfiedvánoãní Advent Adventní kalendáfi Adventní kvatembr Adventní svíce Adventní vûnec Mikulá viz Svátek sv. Mikulá e Mikulá ka Mikulá ské ãarování Mikulá ské hry Mikulá ské pusinky (hubinky) Mikulá ské stromeãky PÛst Roráty Ruprecht Svátky adventního ãasu Svátek sv. Martina (11. listopad) Svátek sv. Katefiiny (25. listopad) Svátek sv. Ondfieje (30. listopad) Svátek sv. Barbory (4. prosinec) Svátek sv. Mikulá e (6. prosinec) Svátek sv. Lucie (13. prosinec) tûdr den (24. prosinec) Vánoce aneb ãas vánoãní Andûl Badnjak Betlém Betlemáfiské hry Betlémská hvûzda

4 Blahopfiání vánoãní pohlednice BoÏí hod vánoãní viz Svátek Narození Pánû Dárky Epifaneia Gabriel Gloria Herodes Hromnice viz Svátek Uvedení Pánû do chrámu Hry Chlév Christbaum (KristÛv strom) Jesliãky Jesliãky v âechách JeÏí ek Kadidlo K(C) + M + B Koleda Kristus Minucí M e Myrha Nov rok viz kapitola Silvestr a Nov rok OheÀ Pastorely Past fi Past fiská m e Past fiské hry Poleno Povídky Ryba Stromeãek Stromeãek v âechách Svatá rodina JeÏí Josef Marie Svátky vánoãní Svátek Narození Pánû / BoÏí hod vánoãní / (25. prosinec) Svátek sv. tûpána (26. prosinec) Svátek sv. Jana Evangelisty (27. prosinec) Svátek Mláìátek (28. prosinec) Svátek sv. Silvestra (31. prosinec) viz kapitola Silvestr a Nov rok Nov rok (1. leden) viz kapitola Silvestr a Nov rok

5 Svátek Obfiezání Pánû (1. leden) Svátek Zjevení Pánû (6. leden) viz Epifaneia, Theofaneia a Tfii králové Svátek Kfitu Pánû (nedûle po 6. lednu) Svátek Uvedení Pánû do chrámu (2. únor) Svátek bláznû tûdr veãer tûdroveãerní veãefie Theofaneia (Svátek Zjevení Pánû) Trhy Tfii králové Baltazar Ka par Melichar Tfiíkrálová hra Tfiíkrálová kfiída Tfiíkrálová voda Vánoce ve staré Praze Vánoãka Zakázané Vánoce Zlato Zlaté prasátko Zvony Silvestr a Nov rok Svátek sv. Silvestra (31. prosinec) Silvestrovská veãefie Svátek Obfiezání Pánû (1. leden) viz kapitola Vánoce aneb ãas vánoãní Nov rok (1. leden) Novoroãní pfiání P. F Kristova druïina svûtci pfiedvánoãního a vánoãního ãasu Svatá Barbora Svat Jan Svatá Katefiina Svatá Lucie Svat Martin Svat Mikulá Svat Ondfiej Svat tûpán PfiedchÛdci kfiesèansk ch Vánoc svátky, tradice, zvyky a obyãeje, z nichï se zrodily kfiesèanské oslavy Vánoc Kalendy Keltské Vánoce

6 Larentálie Saturnálie Zimní slunovrat Putování za vánoãní hvûzdou aneb Jak se slaví Vánoce Austrálie Brazílie Bulharsko âeská republika Dánsko Finsko Francie Chorvatsko Jugoslávie viz Chorvatsko a Srbsko Itálie Mexiko Nûmecko Nizozemsko Norsko Peru Polsko Polynésie Rakousko Rumunsko Rusko ecko Slovensko Slovinsko Srbsko panûlsko védsko v carsko USA Velká Británie Vánoãní ãarování âarování za tûdroveãerním stolem Vû tba budoucnosti Kouzelná pec Magie svûtel a stínû Tajemství vodní hladiny Co si povídají zvífiata âerná vû tba Lodiãky Lití olova Vû tba lásky

7 Kouzelná otázka Magické zrcadlo Kouzeln slaneãek Dívãí poctivost Magie lásky Vû tba o úrodû Aby bylo co dát na stûl Kouzeln ubrus Domácí skot a brav Jaká nás ãeká úroda? Vû tba ãerného kohouta Suché mûsíce Aby v eho bylo hojnost Aby se chmel urodil a pivo bylo silné Vánoãní kvûtiny a rostliny Barborky BroskvoÀ Bfiíza Chmel JabloÀ Jmelí Mu kát RÛÏe z Jericha Trnka bílá glastonburská Vla sk ofiech Zlatice Vánoãní stûl Vánoãní pokrmy Hubník Jahelník Kapr na ãerno Kapr na modro Kuba Muzika Peciválky Povidlová omáãka Puãálka Vánoãka Vánoãní cukroví Domácí pfiítel Karamely Kutelky Medáky Medové certle

8 Mikulá ské pusinky viz kapitola Advent aneb doba pfiípravná, pfiedvánoãní Mikulá ské stromeãky viz kapitola Advent aneb doba pfiípravná, pfiedvánoãní kvarkové cukroví vestkov salám Zavafieninové cukroví Zázvorky Vánoãní cukroví dnes Linecké koláãky Medvûdí tlapiãky Vanilkové rohlíãky âokoládové lodiãky Kokosové kuliãky Plnûné ofiechy Snûhové pusinky (hubinky) Doslov Slovníãek Seznam literatury

9 SLOVO ÚVODEM KníÏka, kterou drïíte v ruce, zachycuje atmosféru Vánoc a dal ích svátkû od adventu po Tfii krále, ale také rûzn ch zvykû a pokrmû s nimi spojen ch. A to pfiedev ím v podobû, která se uï ztrácí (ãi úplnû zmizela) anebo je více ãi ménû odli ná od té, kterou známe z vlastní zku enosti. Trochu netradiãní je v ak kníïka také sv m uspofiádáním. Domnívali jsme se totiï, Ïe klasická abecednû fiazená encyklopedie není v tomto pfiípadû na místû, protoïe mimo jiné vytrhává ze souvislostí aè uï ãasov ch nebo vûcn ch pojmy, které na sebe navazují. Na druhé stranû jsme se snaïili dodrïet zásadu, Ïe si ãtenáfi mûïe rychle vyhledat poïadovanou informaci. V sledkem je tedy text ãlenûn do nûkolika oddílû a v jejich rámci ãtivá, abecednû fiazená a informacemi nabitá hesla. Nezapomnûli jsme ani na v kladov slovníãek pojmû, které kdysi patfiily k obecné slovní zásobû (ne pory, roráty atd.), ale jeï desetiletí totality postupnû vymazala z kulturního povûdomí vût iny národa. Snad mi dovolíte, abych Vám doporuãil prohlédnout si nejprve obsah, kter je pfiipraven jako rejstfiík hesel, a pak kníïku otevfiít tfieba uprostfied, u stati, jejíï název Vás nejvíc zaujal. MÛÏe to b t tfieba vyprávûní o Jesliãkách v âechách, o Stromeãku ãi tûdroveãerní veãefii, nebo také hesla Andûl, Mikulá ské ãarování ãi Tfii králové. Jste-li zvûdaví, jak vlastnû slaví Vánoce jinde tfieba u protinoïcû v Austrálii, anebo si chcete vyzkou et, jak chutná prav anglick vánoãní puding pak zaãnûte v oddíle Putování za vánoãní hvûzdou. Nakonec, a o tom jsem pfiesvûdãen, pfieãtete kníïku celou, jako jsem to udûlal i v horkém létû já. A pfieji Vám u jejích stránek nejen mnoho hezk ch chvil, ale i inspiraci tfieba na nové vánoãní ozdoby, cukroví ãi k obnovení nûkter ch tradiãních zvykû, které Vám a Va im blízk m zpfiíjemní vánoãní ãas více neï televize. Velice nás potû il zájem, se kter m ãtenáfii pfiijali 1. vydání. Druhé vydání je nejen opravené, ale vychází i ve dvou verzích, jednak broïované, jednak pro ty, ktefií ho chtûjí zakoupit jako dárek i vázané. Vûfiíme, Ïe kniha potû í tisíce dal ích ãtenáfiû. Za nakladatelství LIBRI Franti ek Honzák 11

10 PODùKOVÁNÍ Tato kniha by nikdy nevznikla bez pomoci a trpûlivosti mnoha a mnoha lidí. Obzvlá È bych chtûla podûkovat pracovníkûm Národní knihovny âeské republiky, Ústfiední Mûstské knihovny v Praze, Centrální katolické knihovny a knihoven Ústavu dûjin umûní a Historického ústavu AV âr, ktefií mi vïdy vycházeli vstfiíc pfii získávání potfiebn ch písemn ch materiálû, pomáhali ze v ech sil a v mnohém mû inspirovali. Ráda bych podûkovala za pomoc a porozumûní zamûstnancûm Muzea hlavního mûsta Prahy, Okresního muzea v Jindfiichovû Hradci, Západomoravského muzea v Tfiebíãi, Muzea jihov chodní Moravy ve Zlínû, Jihoãeské Al ovy galerie v Hluboké nad Vltavou, zámku Vizovice a Památkového ústavu stfiedních âech. Cenné poznatky o vánoãních oslavách a zvycích v jednotliv ch zemích jsem získala díky vstfiícnosti pracovníkû fiady zastupitelsk ch úfiadû. MÛj velk dík patfií téï pracovníkûm tiskového stfiediska âeské biskupské konference, ktefií pfiispûli radou a pomáhali ze v ech sil pfii získávání aktuálních informací. Pan PhDr. Jaroslav Some laskavû pfieãetl rukopis knihy, opravil chyby a poskytl cenné pfiipomínky k práci nad textem, za coï jsem mu velmi vdûãná. Radou a povzbuzujícím slovem pfiispûla také paní PhDr. Dana Picková, CSc. A v neposlední fiadû bych chtûla podûkovat své rodinû, pfiátelûm a blízk m za jejich podporu, dûvûru a pochopení, které mi nezi tnû a s láskou poskytli. V em patfií mûj srdeãn dík. Mgr. Valburga Vavfiinová 12

11 Seznam zkratek knih Starého a Nového zákona (podle ekumenického pfiekladu) Abk Abakuk Abd Abdijá Ag Ageus Am Ámos Ba Báruk Da Daniel Dt Deuteronomium (5. MojÏí ova) Ef Efezsk m (list) Est Ester Ex Exodus (2. MojÏí ova) Ezd Ezdrá Ez Ezechiel Fm Filemonovi (list) F(p) Filipsk m (list) Ga Galatsk m (list) Gn Genesis (1. MojÏí ova) Iz Izajá Jk JakubÛv (list) J Jan (Evangelium podle Jana) 1J 1. JanÛv (list) 2J 2. JanÛv (list) 3J 3. JanÛv (list) Jr Jeremjá Jon Joná Joz Jozue Jb Jób Jl Joél Ju JudÛv (list) Jud Júdit Kaz Kazatel (Ecclesiastes; Kohelet) Ko Kolosk m 1K 1. Korintsk m (list) 2K 2. Korintsk m (list) 1K 1. Královská 2Kr 2. Královská Lv Leviticus (3. MojÏí ova) L Luká (Evangelium podle Luká e) 1Mak 1. Makabejská 2Mak 2. Makabejská Mal Malachiá Mk Marek (Evangelium podle Marka) Mt Matou (Evangelium podle Matou e) Mi Micheá Mdr Moudrosti (kniha) Na Nahum Ne Nehemjá Nu Numeri (4. MojÏí ova) Oz Ozeá 1Pa 1. Paralipomenon (1. LetopisÛ) 2Pa 2. Paralipomenon (2. LetopisÛ) 1P(t) 1. PetrÛv (list) 2P(t) 2. PetrÛv (list) Pís PíseÀ písní Pl Pláã Pfi Pfiísloví Rt Rút ímanûm (list) 1S 1. Samuelova 2S 2. Samuelova Sír Sírach(ovec) (Ecclesiasticus) Sk Skutky apo tolské Sf Sofonjá Sd SoudcÛ 1Te 1. Tesalonick m (list) 2Te 2. Tesalonick m (list) 1Tm 1. Timoteovi (list) 2Tm 2. Timoteovi (list) Tt Titovi (list) Tób Tóbijá Za Zacharjá Zj Zjevení Janovo (Apokalypsa) Î Îalmy Îd ÎidÛm (List) Jak ãíst odkazy na biblick text (pfiíklady) Zj odkazuje na Zjevení Janovo (Apokalypsa) Gn (3, 1) odkazuje na knihu Genesis (1. MojÏí ova), kapitolu 3, verset 1 Iz (7, 4 8) odkazuje na Izajá e, kapitolu 7, verset 4 aï 8 Mt (1, 18 21; 2, 7 nn) odkazuje na Matou e (Evangelium podle Matou e), kapitolu 1, verset 18 aï 21 a dále na kapitolu 2 téhoï evangelia, verset 7 a následující versety) 13

12 C ÍRKEVNÍ ROK V první polovinû 6. století kfiesèansk duchovní Dion sius Exiguus vypracoval nov letopoãet. KfiesÈanské poãítání ãasu vychází od té doby z události Kristova narození. Ke v em událostem do lo buì pfied, nebo po narození JeÏí e Krista. Do té doby se kfiesèané pfii odpoãítávání ãasu fiídili zvyklostmi zemû, ve které Ïili. NáplÀ církevního (liturgického) roku se formovala v kfiesèanské církvi v prûbûhu nûkolika století. Liturgick, církevní rok je souhrn svátkû, které se stále opakují v nepfietrïitém roãním cyklu. V prûbûhu roku slaví kfiesèané svátky JeÏí e Krista a svat ch. Liturgick rok je tak jakoby rozdûlen do dvou blokû, které se rozli ují jako temporál a sanktorál. Je tû neï se vytvofiily jednotlivé okruhy církevního roku, slavili kfiesèané nedûli, o níï se udály v echny v znamné události spojované se Ïivotem JeÏí e Krista, jako prvotní a sváteãní den (primordialis dies festus). Pozdûji se nedûle stala základní jednotkou liturgického roku. Prvním údobím liturgického roku jsou od 2. století Velikonoce. Ve 4. století se souãástí církevního roku stala oslava poãátku Kristovy události. Na V chodû se zformovala jako Epifanie, svátek Zjevení Pánû. Západní kfiesèané ji pfiijali jako svátek Narození Pánû. Velikonoãní a vánoãní okruhy se ãasem roz ífiily o období pfiípravy dobu postní a dobu adventní. Dobu mezi Velikonocemi a Vánocemi pak vyplnil tfietí okruh liturgického roku liturgické mezidobí. Ve struktufie liturgického roku se tedy postupnû zformovaly tyto 3 okruhy: 1) Velikonoce, 2) Vánoce, 3) liturgické mezidobí. Církví jsou liturgická údobí uvádûna ne v chronologickém pofiadí, ale podle jejich v znamu: období tfiídenní velikonoãní, doba velikonoãní, doba postní, doba vánoãní, doba adventní, liturgické mezidobí. 14

13 Popis temporálu liturgického roku v chronologickém pofiadí by vypadal takto: 1) doba adventní (viz Advent), 2) doba vánoãní (viz KfiesÈanské Vánoce, tûdr den, BoÏí hod vánoãní...), 3) liturgické mezidobí I. (trvá od pondûlí po svátku Kfitu Pánû do úter pfied Popeleãní stfiedou), 4) doba postní (trvá od Popeleãní stfiedy do odpoledne Zeleného ãtvrtku), 5) velikonoãní tfiídenní (trvá od veãerní m e na památku Veãefie Pánû, ve ãtvrtek, do ne por nedûle Zmrtv chvstání Pánû), 6) doba velikonoãní (trvá od slavnosti Veliké noci do ne por nedûle Seslání Ducha svatého tzv. svatodu ní nedûle), 7) liturgické mezidobí II. (trvá od pondûlí po slavnosti Seslání Ducha svatého do soboty pfied první nedûlí adventní). V prûbûhu liturgického roku církev neslaví pouze celé Kristovo tajemství, ale pfiipomíná si i v roãní dny svat ch natalitia Sanctorum, tzv. sanktorál. Nedûle a liturgické doby v ak mají pfiednostní postavení ve slavnostech liturgického roku. Svatí jsou uctíváni pfiedev ím tam, kde Ïili nebo zemfieli. Pouze svûtci univerzálního v znamu poïívají celocírkevní úcty (viz Svátek sv. Ondfieje, sv. Katefiiny, sv. Mikulá e...). Církevní rok, fiídící se novozákonním pfiíbûhem o JeÏí i Kristu, se tak ve svém pojetí zásadnû odli uje od roku obãanského. Poãátek církevního, liturgického roku nepfiipadá na 1. leden, ale na první nedûli adventu. 15

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz VALBURGA VAVŘINOVÁ M A L Á encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 LIBRI Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice)

Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) 042-060_Sochorova 1.9.2008 18:05 Stránka 42 Ludmila Sochorová Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) Andûl jde ke králom: Mudrci oznamuji vám, by li

Více

Bogomilsko-katarsk apokryf Otázky Jana Evangelisty

Bogomilsko-katarsk apokryf Otázky Jana Evangelisty 108 Marie Pardyová RÉSUMÉ A propos de grafitto de Palatin Depuis sa découverte en novembre 1856, le graffito de Palatin ne cesse pas de susciter intérêt des spécialistes essayant de résoudre la question

Více

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

OBSAH. Obsah. Praha stovûïatá 17

OBSAH. Obsah. Praha stovûïatá 17 OBSAH Praha stovûïatá 17 CÍRKEVNÍ DOMY, SBORY A MODLITEBNY 21 Bratrská modlitebna v Bartolomûjské ulici 21 Bratrsk sbor na Smíchovû 21 Bratrsk sbor na Vinohradech 22 Bratrsk sbor na ÎiÏkovû 22 Bratrsk

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí-

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- ROâNÍK 18 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2013 Petrovické muzeum V rámci oslav 220. v roãí vysvûcení expozice vztahující se k váleãn m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- kostela svatého Mikulá e

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

REUNION ČESKÝCH RYTÍŘŮ ŘÁDU SV. LAZARA JERUSALEMSKÉHO. ROČNÍK XXVII

REUNION ČESKÝCH RYTÍŘŮ ŘÁDU SV. LAZARA JERUSALEMSKÉHO. ROČNÍK XXVII REUNION 2004 4 ČESKÝCH RYTÍŘŮ ŘÁDU SV. LAZARA JERUSALEMSKÉHO. ROČNÍK XXVII,,CHRISTIANITY - CHARITY - CHIVALRY JKV CHARLES-PHILIPPE D'ORLÉANS 49. VELMISTR ÁDU, BYL INSTALOVÁN 12. ZÁ Í 2004 J.EM. KARDINÁLEM

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Zde mûïe b t títek s va im jménem, pokud si na e noviny objednáte! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 1 PA M A T U J PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY 2002 vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 2 PODùKOVÁNÍ V EM âlenòm ODBORU VLâAT A SVùTLU EK, SEST E MARCELE ONDRÁKOVÉ MARCIPÁNCE,

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více