Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009"

Transkript

1 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). 53 DUBEN 2009 Foto: Mgr. Tereza Zimov jistï vöichni cìtìme Ñv kostechì, ale tèû i jinak nezadrûitelnï se blìûìcì a sìlìcì p Ìchod jara. VÏtöina z n s jej jiû netrpïlivï oëek v. Slunce a teplo mnoh m v zimnìm Ëase chybì a jaro je tak poslem p ich zejìcìch zmïn. LetoönÌ jaro, oproti tïm p edch zejìcìm, je, zaplaù p mb, vlhkè a mokrè. Je to dob e. Z p edchozìch let vysuöen p da a dramatick pokles spodnìch vod nenì nic nad ËÌm by bylo moûnè j sat. LetoönÌ jeseú se z tohoto pohledu p edchozìm jarnìm obdobìm vymyk. ZemÏ je dostateënï provlhl aû prom Ëen a sk t nadïji, ûe vl ha se udrûì delöì Ëas, a ûe nedojde k usych nì d evin a ËasnÈmu ûloutnutì tr vnìk. Jednu nev hodu vöak jarnì provlhëen zemï, a to na Vinohradech, p ece jenom m. ÑPÈËÌì neuk znïn ch idië, kte Ì v naöì mïstskè Ë sti pouûìvajì tr vnìky, tedy ve ejnou zeleú, coby autodr hu vznikajì v mokrè p dï bl tivè r hy, rozjeûdïnè neestetickè Ñtankodromyì Ëi bahnitè j my. Tyto r ny a jizvy na tv i Vinohrad se jen tïûce odstraúujì, mnohdy je ani odstranit nelze. Sanace nesmyslnï rozjeûdïn ch zelen ch ploch stojì obec ñ tedy n s vöechny ñ nemalè finanënì prost edky. Zabl cenè a tedy kluzkè chodnìky vzniklè jako sekund rnì jev ÑprojÌûÔkyì ve ejnou zelenì jsou nebezpeënè pro n s ostatnì, zejmèna pro naöe staröì spoluobëany. NiËenÌ ploch ve ejnè zelenï spolu s Ñtvorbouì Ëern ch skl dek nïkter mi naöimi spoluobëany zejmèna p i kontejnerov ch st nìch je velk m tèmatem pro mïstskou policii.»ast p Ìtomnost str ûnìk v terènu a vyuûitì sankcì za p estupky je nezbytn p edpoklad v boji proti niëenì a nepo dku. Na pl novanèm setk nì s panem prim torem budeme hovo it i o Ëinnosti mïstskè police u n s na Vinohradech. OsobnÏ se domnìv m, ûe jednìm z eöenì jak tïmto neû doucìm jev m zamezovat jsou ËastÏjöÌ poch zky str ûnìk. A to i do okrajov ch oblastì Vinohrad. NutnÈ jsou zejmèna ËastÏjöÌ poch zky v odpolednìm a podveëernìm Ëase, ale p edevöìm ve veëernìch hodin ch. TakovÈto poëìn nì by zda ile zamezovalo Ëern m skl dk m, niëenì ve ejnè zelenï a ve ejn ch ploch, ale tèû dalöìmu vandalismu, vëetnï ruöenì noënìho klidu. ÿeöenì je vskutku v rukou policie. Jaro je rovnïû obdobìm, kdy p ed Ëty iaöedes ti lety konëila nejlìtïjöì v lka lidsk ch dïjin a kdy byly osvobozeny obce, mïsta a lid naöì zemï. Spojenci z v chodu i ze z padu v onom Ëase rozdrtili nacistickè vojenskè okupaënì sìly takè za vydatnè pomoci poëetn ch öik muû a ûen p vodem z okupovan ch»ech, Moravy i ze Slovenska, kte Ì Ëasto za sloûit ch ûivotnìch situacì vstoupili do svazk bojujìcìch spojeneck ch arm d. I dìky tïmto lidem dnes ûijeme ve svobodnè a relativnï klidnè zemi. (PokraËov nì na stranï 3) Lidové velikonoční zvyky a obyčeje Velikonoce jiû oded vna pat ily k v znamn m jarnìm sv tk m. Dodnes zachov v me nïkterè velikonoënì zvyky, jejichû ko eny sahajì hluboko do minulosti. Velikonoce byly p vodnï sv tky prvnìho jarnìho plúku, ohlaöovaly p Ìchod novèho jara, probuzenì ûivota v celè p ÌrodÏ, byly v tïsnè spojitosti se zah jenìm nejz kladnïjöìch zemïdïlsk ch pracì. V lidovèm kalend i se ust lila ada zvyklostì, kterè symbolizovaly konec zimy a zaë tek jara. JednÌm ze starobyl ch obyëej, naznaëujìcìch, ûe zima jiû definitivnï skonëila, bylo vyn öenì smrtky ñ symbolu zimy, nemoci a str d nì. Byla to slamïn figurìna, obleëen vïtöinou do ûensk ch öat a ozdoben pr zdn mi vejci, ulitami apod. LidÈ ji r znï naz vali ñ Smrtka, Morena, Mo ena... Vyn - öeli ji z vesnice a topili v oëisùujìcì vodï, p lili nebo jinak niëili. PotÈ do vesnice mladè svobodnè dìvky p in öely zelen stromek, symbolizujìcì zaë tek jara, zaë tek novèho ûivota v p ÌrodÏ. P irozen m symbolem n vratu jara a rodìcìho se ûivota je vajìëko. Dokonal tvar, vyroben matkou p Ìrodou, doslova sv dì k nemènï dokonalèmu ozdobenì. M lokoho napadne, ûe zdobenì k ehk ch poml zkov ch d rk m takè svoji historii. D Ìve neû se z ËervenÏ obarvenèho vajìëka stal d rkem jarnìch slavnostì, vkl dal se tento symbol obnovenì ûivota do hrob. Byl to vlastnï jak si dvojn sobn symbol ñ vajìëko jako znovuzrozenì, jeötï umocnïnè Ëervenou barvou, barvou ûivota. Aû pozdïji byl votivnì d rek p ed v n ûiv m p i rodinn ch sv tcìch a jarnìch ob adnostech. Na Ëerven ch sko pk ch se zaëaly objevovat symboly, vyjad ujìcì p nì obdarovanèmu. A tak se postupnï obyëejnè vajìëko (PokraËov nì na stranï 3) V skleničkách opět zazáří mok Jiû po sedmn ctè na brnïnsk ch Vinohradech se v r mci soutïûnì p ehlìdky vìn v skleniëk ch zajisk Ì pr zraënï zeleno-ûluto-zlatav nebo r ûovocihlovo-ëerveno-rubìnov mok tak, aby byl pozvednut a odbornï oëich n, okem prozkoum na jeho Ëirost, barva, jiskra. PotÈ ke svèmu si p ijde jazyk, kter douöek vìna p itlaëì k patru, k pov lenì a poûv k nì v stech a pak nech me tekutinu vklouznout do krku, aby pomalu stèkala do trob. CelÈ tïlo pociùuje blahost a slast, krev se rozproudì, mysl oûije a v stech po vydechnutì cìtìme dlouhost pr vï poz enèho vzorku. Vûdyù vìno je moûno povaûovat za nejhygieniëtïjöì a nejzdravïjöì n poj ñ tvrdil Francouz Luis Pasteuur. Abychom dos hli tohoto cìle Ëek organiz tory XVII. vinohradskèho koötu pr ce n roën na Ëas, odbornost i kontakty. Je to shrom ûdïnì dostateënèho poëtu vzork vìn z oblastì vinorodè Moravy. Jejich rozt ÌdÏnÌ dle odr d, smïsì urëen ch a neur- Ëen ch, p Ìvlastk, roënìk. Takto p ipravenè vzorky jsou p edloûeny k bodov nì odbornè komisi, jejìmiû Ëleny jsou v znamnì degustè i, vina i, znalci vìna nad jejìchû pracì dohlìûì jiû nïkolik let doc. ing. Eduard Postbiegl, CSc. OsvÏdËen pïtibodov systèm S. A. Vedela d v moûnost vybrat objektivnï ten nejlepöì vzorek. Na rozdìl od ostatnìch zp sob, kdy ËÌm vìce bod tìm kvalitnïjöì vìno, toto bodov nì tvrdì opak: ËÌm mènï, tìm lèpe. Takûe absolutnìm vìtïzem se st v vìno dos hne-li ohodnocenì 0, tj. nula. HodnocenÌ je anonymnì, ËlenovÈ komisì jednak losujì, kterè odr dy budou hodnotit a vzorky jsou jim p edkl d ny dle ËÌsel, takûe nevì, kdo je v robcem testovanèho vzorku. Kaûd z bodujìcìch (PokraËov nì na stranï 5)

2 Důležitá informace k volbám do Evropského parlamentu Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu volië! Na zaë tku Ëervna se v Ëlensk ch st tech EvropskÈ unie budou konat volby do EvropskÈho parlamentu, p i- Ëemû v jednotliv ch st tech budou probìhat v konkrètnìch dnech podle mìstnìch zvyklostì. V»eskÈ republice se proto volby uskuteënì v p tek 5. Ëervna a v sobotu 6. Ëervna VeökerÈ informace k volb m jsou zve ejnïny na webov ch str nk ch JMK pod odkazem Volby do EvropskÈho parlamentu 2009 a ikonou vlajky EU. Podle z kona o volb ch do EvropskÈho parlamentu m pr vo na zemì»r volit do EvropskÈho parlamentu obëan»r, kter nejpozdïji druh den voleb dos hne vïku 18 let. D le mohou volit obëanè jinèho ËlenskÈho st tu EU, kte Ì kromï vïku musejì splúovat dalöì podmìnky: majì na zemì»eskè republiky trval pobyt a jsou na z kladï svè û dosti zaps ni v dodatku st lèho seznamu volië pro Ëely voleb do zastupitelstev obcì nebo poû dali o z pis do seznamu volië pro volby do EvropskÈho parlamentu jiû v souvislosti s volbami do EP v roce 2004, p ÌpadnÏ jde o obëana jinèho ËlenskÈho st tu EU, kter je po dobu nejmènï 45 dn veden v evidenci obyvatel v»r. PodmÌnkou v konu volebnìho pr va ve volb ch do EvropskÈho parlamentu je z pis obëana do seznamu volië pro tyto volby. St tnì obëan»r je do tohoto seznamu za azen obecnìm adem na z kladï svèho z pisu do st - lèho seznamu volië, kter vede obecnì ad k ostatnìm volb m. Automaticky jsou rovnïû do seznamu volië pro volby do EvropskÈho parlamentu zaps ni obëanè jin ch Ëlensk ch st t EU, kte Ì o to jiû poû dali v souvislosti s volbami do EP v roce OstatnÌ obëanè jinèho ËlenskÈho st tu EvropskÈ unie nejsou do seznamu za azeni automaticky, ale pouze pokud o to u obecnìho adu, v jehoû spr vnìm obvodu jsou vedeni v evidenci obyvatel, poû dajì, p ÌpadnÏ projevì v li v tïchto volb ch hlasovat. TermÌnem, do kdy tak musì uëinit, je 26. duben 2009 do 16:00. V tèto souvislosti je nutnè upozornit na z sadnì odliönost voleb do EvropskÈho parlamentu od ostatnìch typ voleb: z kon o volb ch do EP neumoûúuje dops - nì voliëe do v pisu ze seznamu volië po 26. dubnu 2009 a to ani ve dny voleb ve volebnì mìstnosti i kdyû by obëan prok zal opr vnïnost volit v p ÌsluönÈm volebnìm okrsku, tak jak tomu je nap. u voleb do zastupitelstev obcì. Aby se p edeölo nesrovnalostem Ëi p Ìpadn m stìûnostem, je vhodnè, aby si voliëi v p ÌpadÏ pochybnostì ovï ili sv j z pis ve st lèm seznamu voli- Ë u adu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nejpozdïji do 26. dubna VhodnÈ je to nap Ìklad tehdy, pokud se v dobï od poslednìch voleb p estïhovali. Vítání dětí do života V sobotu 7. b ezna jsme ve vinohradskè ob adnì sìni slavnostnìm zp sobem p ivìtali a zapsali do pamïtnì knihy Vinohrad celkem 20 novorozen ch obë nk. Jsou to: Martin Buûek, Jaroslav»erm k, Zuzana Dr palov, Kl ra Hlavat, Simona KubÌËkov, Patrik KubÌk, Jakub Loöù k, Patrik MaÚas, MarkÈta Michenkov, Tobias MlËoch, Linda Mr Ëkov, KristÌna Mrh lkov, Valerie NÏmcov, Martin PavloÚ, Michaela Skulov, MatÏj Smutn, Sofie ZtratilÌkov, Martina Suö nkov, Maty ö S ndermann, Ond ej V vra. P ejeme jim zdrav r st v l skyplnèm rodinnèm prost edì a radostnè pozn v nì svïta a jeho kr s. Sbor pro obëanskè z leûitosti Poděkování SDH Brno-Vinohrady VedenÌ EvropskÈ z kladnì ökoly a mate skè ökoly Brno dïkuje Sboru dobrovoln ch hasië z Vinohrad za v chovnï vzdïl vacì program, kter si pro û ky ökoly p ipravili. Jeho prvnì cyklus probïhl v p tek se zamï enìm na prevenci. é ci se sezn mili s v strojì a v zbrojì hasiëe, zopakovali d leûit tel. ËÌsla vöech sloûek integrovanèho z chrannèho systèmu, p edv dïli sv m spoluû k m, jak by se mïli zachovat v nebezpeën ch situacìch aj. DÏkujeme a tïöìme se na dalöì spolupr ci. VedenÌ EZä a Mä Brno Černé skládky a sídliště Vinohrady je den, kdy slavì sv tek Lenka. Ale byl to takè den, kdy Sbor dobrovoln ch hasië Vinohrady po dal sv j 1. ples v p ÌjemnÈm prost edì DÏlnickÈho domu v éidenicìch. JistÏ mnozì, co tam byli, se ke mnï p ipojì s velkou chv lou. Bylo to super. Kapela, bohat tombola, doprovodn program Odpady jsou vïcì, kterou produkuje kaûd dom cnost a m lokdo se nad touto ot zkou zam ölì, snad pouze v okamûiku, kdy si koupì nov koberec, n bytek Ëi vïtöì doplnïk do bytu a pak je tu ta zn - m ot zka ÑKam s nìm?ì. P Ìstup jednotlivc se liöì, moûn vzhledem k anonymitï sìdliötï a nebo z neznalosti, znaën Ë st obëan objemn odpad odloûì vedle kontejnerovèho st nì. Moûn si ani neuvïdomì, ûe pr vï poruöili pr vnì p edpisy a vytvo ili Ëernou skl dku, nebo spolèhajì na anonymitu sìdliötï, kter jim umoûnì odloûit odpad, aniû by se o nïho museli d l starat. A na tyto nezodpovïdnè spoluobëany dopl cìme vöichni, neboù pr vï na likvidaci Ëern ch skl dek musela M» v loúskèm roce vynaloûit tèmï 205 tisìc korun, p iëemû se vïtöinou jedn o prost edky vynaloûenè na likvidaci odpadu z Ëern ch skl dek vznikl ch uvnit sìdliötï vedle kontejnerov ch st nì. I kdyû obëanè majì moûnost vyuûìt sbïrovè dny, kdy jedenkr t mïsìënï jsou na parkoviöti na P lavskèm n mïstì umìstïny kontejnery pro uloûenì objemnèho odpadu, a pr bïûnï mohou vyuûìt sbïrn st ediska odpad, zbudovan v r mci systèmu likvidace odpad v mïstï BrnÏ, u nïkter ch vìtïzì pohodlnost a lhostejnost. Zkusme si vöichni uvïdomit, ûe uloûenìm odpadu v souladu s platnou legislativou napom ûeme nejen ke snìûenì Ëerp nì penïz z rozpoëtu M», ale m ûeme tak zkvalitnit vzhled naöeho okolì. Pro informaci opakovanï uv dìme termìny umìstïnì VOK pro I. pololetì, informace o sbïrn ch st edisek vë. provoznì doby najdete na str nk ch odboru ûivotnìho prost edì MMB, resp. na TermÌny sbïrov ch dn : provoznì doba od 9 do 17 hodin provoznì doba od 9 do 17 hodin provoznì doba od 9 do 17 hodin Ples měl úžasnou atmosféru Odbor finanënì a v stavby M» Brno-Vinohrady Honky Tonku, taneënì ökoly Starlet a Capoiery, to vöe mïlo ûasnou atmosfèru. Zb v jen podïkovat vöem hasië m za celou jejich pr ci (kter byla nemal ), aby my ostatnì jsme si to uûili. Takûe dìky a za rok douf m nashledanou. ManûelÈ P ikrylovi 2

3 Návštěva z Itálie na ZŠ Mutěnická V b eznu p ijela na pracovnì st û do Brna sympatick italsk studentka Cecilia Fabris. Studuje na UniverzitÏ di Lingue e Letterature Straniere di Pisa. KromÏ angliëtiny a francouzötiny se Cecilia zajìm i o Ëeötinu. V budoucnu by chtïla pracovat s dïtmi. P ijala proto pozv nì na naöì ökolu a vyzkouöela si konverzaci v ËeskÈm jazyce. JejÌ zajìmavè povìd nì o Tosk nsku pozornï poslouchali û ci 4. B. PanÌ editelka zpest ila besedu fotografiemi z Florencie. Ot zky Ëtvrù Ëk naöemu hostovi nebraly konce. A trèma byla pryë. Cecilia se rozpovìdala, nauëila se Ëeskou Ìkanku, dïti si vyzkouöely mluvit italsky. Vöichni jsme si rozumïli, kr snï se pobavili a hlavnï jsme se dozvïdïli mnoho nov ch informacì o It lii. RozlouËili jsme se mal m d rkem s p nìm zase nïkdy nashledanou. Mgr. Dagmar V gnerov, uëitelka Zä MutÏnick Fotografie Mgr. Helena Myna Ìkov Letní tábor pro mládež DomeËek Brno-Vinohrady zve ml deû od 13 do 17 let ve dnech 15.ñ do stanovè z kladny u LedËe nad S zavou na letnì t bor Lacembok. KoËovn tlupa vol zpït svè Ëleny, aby p evzali jejì tradice. ObstojÌ zh ËkanÈ dïti civilizace v tvrd ch podmìnk ch p ÌrodnÌho ûivota? Na programu je celot borov hra, t bornickè dovednosti v praxi, va enì v polnì kuchyni, pobyt v p ÌrodÏ 24 hodin dennï bez civilizaënìch vymoûenostì. SpanÌ je ve stanech s podsadou, zast eöen jìdelna, koupelna pod öir m nebem, sprcha. Stravov nì 4 dennï, celodennì pitn reûim. Cena 1950 KË zahrnuje pobyt, stravu, dopravu, program a t borovè triëko. Z loha 1000 KË. P ihl öky a informace: I. Heindlov, DomeËek, Valtick 23, tel: Lidové velikonoční zvyky a obyčeje (DokonËenÌ ze strany 1) promïúovalo na kraslici, zdobenou r zn mi technikami podle zvyklostì jednotliv ch kraj, a to tak jak jen dok ûe lidsk ruka a fantazie vytvo it. Na rozdìl od V noc, kterè majì pevnè datum, jsou Velikonoce sv tky pohybliv mi. Spory o tom, kdy vlastnï velikonoce slavit, se vedly jiû ve 2. stoletì. Tuto nejednotnost odstranil prvnì vöeobecn cìrkevnì snïm v Niceji roku 325. Rozhodl, aby se velikonoce slavily vûdy prvnì nedïli po prvnìm jarnìm plúku, tedy po 21. b eznu. P ipadne-li plnïk tento den zrovna na nedïli, jsou Velikonoce aû nedïli dalöì. Z tohoto rozhodnutì vyplynulo, ûe datum Velikonoc je kaûd rok jinè a m ûe b t v rozmezì od 22. b ezna do 25. dubna. P itom nejkrajnïjöì termìny vyjdou nanejv ö jednou za stoletì. Pro v po- Ëet data Velikonoc se vypracov valy r znè tabulky pomocì sluneënìch a mïsìënìch cykl a tzv. epakt, coû jsou ËÌsla ud vajìcì st Ì (f zi) MÏsÌce v den 22. b ezna. Na letoönì Velikonoce se pravdïpodobnï tïöì vïtöina z n s mnohem vìce neû jinè roky, neboù po nekoneënè zimï je uû zapot ebì nefalöovanè jarnì n lady jako soli. Vzhledem k tomu, ûe na poëasì nenì radno spolèhat, atmosfè e trochu pom ûeme ñ v zdobou bytu Ëi chaty a chalupy, velikonoënì krmì a maliëk mi d rky pro rodinu a p tele. K Velikonoc m pat Ì p edevöìm jiû zmiúovan vajìëka. Pokud m me v myslu je nïkomu darovat, popusùme uzdu fantazii, i kdyû to n rodopisci nemajì r di a zast vajì n zor, ûe dekor se m p ÌsnÏ drûet krajov ch zvyklostì. My ale s nimi nemusìme na v stavu a tak aù se v m vajìëko malovanè z l sky darovanè povede co nejlèpe. VeselÈ Velikonoce a bohatou poml zku v jakèkoli podobï v m p eje Miloslava Moudr V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) M lo se dnes p ipomìn, ûe po p ÌpadnÈm vìtïzstvì nacistick ch vojsk by takè obyvatele naöich zemì Ëekala deportace (v pl nech se uvaûovalo o Madagaskaru, OhÚovÈ zemi o Sibi i a podobnï), vyhlazenì (zejmèna inteligence a ne rijskè vïtöiny obyvatel) a otrockè pr ce urëenè nacistickou ideologiì takzvan m slovansk m podlidem. Ti, kte Ì zvr tili zpoë tku nep ÌznivÏ se ot ËejÌcÌ kolo v leën ch ud lostì ve svïtï a aktivnï vystoupili jako voj ci spojeneck ch vojensk ch uskupenì, ûijì i u n s na Vinohradech. Jako kaûdoroënï, i letos se setk m s tïmito bojovnìky, abych jim za n s vöechny podïkoval. Na setk nì, kterè se kon u p Ìleûitosti Ëty iaöedes tèho v roëì osvobozenì mïsta Brna a tèû i Vinohrad (stalo se tak oficielnï 26. dubna 1945) pozvu doktora Konr da DubskÈho, voj ka 11. ËeskoslovenskÈho pïöìho praporu ñ v chodnìho v severnì Africe, kde bojoval pod velenìm gener la Karla Klap lka. Po p eökolenì Konr d Dubsk pokraëoval v boji coby radiotelegrafista Liber toru p i 311. Ës. bombardovacì peruti v Anglii. D le budu mìt Ëest pozvat pana Miroslava Hladila, Ëlena dom - cìho odbojovèho hnutì Obrany n roda, po tïku na z pad ËastnÌka boj ve Francii a poslèze p ÌsluönÌka»eskoslovenskÈ samostatnè obrnïnè brig dy s nìû oblèhal severofrancouzskè p ÌstavnÌ mïsto Dunkerque. DalöÌm z pozvan ch bude ËastnÌk tvrd ch boj s nacisty na v chodnì frontï pan Roman. Pan Roman se Ëastnil tïûk ch boj v ad ch Svobodovy v chodnì arm dy a jeötï dnes je pln el nu a energie i jako aktivnì Ëlen vinohradskèho klubu senior. Na setk nì si dovolìm takè pozvat panì Sl vku Proch zkovou, vdovu po palubnìm st elci 311. Ës. bombardovacì perutï RAF majoru letectva Ës. arm dy Rudolfu Proch zkovi. Tito lidè, ûijìcì mezi n mi sv j zd nlivï vöednì ûivot, nejsou zvyklì na publicitu a ok - zalosti. Po mèm soudu si vöak zaslouûì alespoú jednou za rok podïkov nì za Ëiny, kterè vykonali pro vlast, pro n s, pro naöi budoucnost a vlastnï pro naöi n rodnì z chranu. Na setk nì s nimi se i letos velmi tïöìm. Vûdy mne p Ìtomnost tïchto voj k naplúuje ctou a hrdostì. A jen tak mne napad : Co o nich vì naöe ml deû? JeötÏ jednu povinnost z vïrem. V minulèm informu jsem V m p ibliûoval situaci spojenou s v stavbou a existencì ob Ìho billboardu p i silnici na éaroöickè ulici. Billboard, aë opticky to vypad, ûe je vztyëen na zemì naöì mïstskè Ë sti, nach zì se vöak na zemì sousednìch MalomÏ ic- Ob an. DomnÌval jsem se, ûe na onom mìstï byl umìstïn se souhlasem tamïjöì reprezentace. Nebylo tomu tak. MalomÏËicko-ob ansk reprezentace, jak jsem byl zpraven, o tèto z leûitosti nejednala. Omlouv m se tak s radostn m pocitem, ûe ono do noci z ÌcÌ monstrum nestojì pod vinohradsk mi okny z Ñpoûehn nìì malomï ickoob ansk ch radnìch Ëi zastupitel. To, ûe ob Ì billboard na svèm mìstï stojì, a ûe proti jeho existenci nem ûeme uëinit û dnè kroky mi ovöem jako vïtöinï VinohraÔan vadì a bude vadit nad le. Tak to vöak v ûivotï nïkdy chodì, ûe aë neradi, jsme nuceni ûìt i s tìm, co n m dob e neëinì. V p edeölèm ËÌsle naöeho vinohradskèho mïsìënìku jsem p ipomnïl Ëi spìöe naznaëil kon nì letoönìho v po adì jiû sedmn ctèho roënìku VinohradskÈho koötu vìn. KulturnÌ z ötity koötu, jak jsem jiû minule uvedl, se letos chopila jihomoravsk obec RatÌökovice. V souëasnè dobï je folklornì vystoupenì RatÌökovick ch dohodnuto a up esnïno. V p tek 8. kvïtna vystoupì na Vinohradech v r mci vinnèho koötu ratìökovick chasa, ûensk pïveck sbor a ratìökovick cimb lov muzika. Program vöak bude pochopitelnï bohatöì. V tïchto dnech jsou p Ìpravy sedmn ctèho vinohradskèho koötu v plnèm proudu. Po adatelè a organiz to i tradiënì vinohradskè vina skè slavnosti ñ vinohradsk radnice, kulturnì centrum a firma Mika ñ pracujì na p Ìprav ch vskutku intenzivnï. Jako kaûdoroënï, tak i letos do poloviny dubna osobnï navötìvìm, pozvu a dojedn m organizaënì a dalöì n leûitosti se starosty a p edstaviteli vina- v RatÌökovicÌch, v Blatnici pod svat m AntonÌnkem, ve VlËnovÏ, v Bzenci, V Klobouk ch (u Brna), v MutÏnicÌch, v»ejëi, v»ejkovicìch, ve Velk ch BÌlovicÌch, v Bo eticìch, v LanûhotÏ, v TvrdonicÌch, v Pruö nk ch, v MikulovÏ, ve ValticÌch, ve Velk ch PavlovicÌch, v HornÌch i DolnÌch VÏstonicÌch, v HustopeËÌch, v MoutnicÌch, v BluËinÏ a v dalöìch vina sk ch obcìch jiûnì Moravy. I letoönì v po adì jiû sedmn ct Vinohradsk koöt vìn bude mìt nepochybnï skvïlou roveú. SlavnostnÏ bude zah jen v p tek 8. kvïtna dopoledne v deset hodin. V ûenì vinohradötì spoluobëanè. P eji v m öùastnè a spïönè vykroëenì do jarnìch dn, poûehnanè a radostnè sv tky velikonoënì. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta 3

4 AUTOCENTRUM K.E.I. Váš partner pro ojeté vozy! POTŘEBUJETE HOTOVOST PAK JE TU AUTO-VÝKUP! AUTOCENTRUM K.E.I. vykoupíme váš vůz za nejlepší možnou cenu Ž a r o š i c k á 2 1, B r n o -Vi n o h r a d y Peníze ihned a hotově nebo na protiúčet. Převod všech formalit vyřídíme za Vás! SPINNINGÆ CENTRUM SAHARA Blatnick 9 (b val Mä) Brno-Vinohrady KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY, TR NINK A RELAX pod vedenìm akreditovan ch instruktor. TÏöÌme se na v s. Na lekce je nutnè se objednat (i SMS). Tel.: ï Občerstvení na Kamenné Horce (cyklostezka pod Šumberou) Otevírací doba: po pá hod. so ne hod. Nabízíme: točené pivo, limo, cukrovinky, nanuky, cigarety, párek v rohlíku, tousty, bramboráčky, utopence apod. Také krásný výhled na Brno, kozy s kůzlátky a klidné prostředí. Provoz od do Těšíme se na vaši návštěvu. Brno-Maloměřice, Hády 3

5 SoutÏû TAKTIK je korespondenënì semin z matematiky, letos se uskuteëúuje jiû 3. roënìk. V tomto roce se Taktik st v mezin rodnìm, soutïûì û ci a studenti na zemì»eskè republiky a Slovenska. Z kladnì umïleck ökola PhDr. ZbyÚka Mrkose, Brno, DoölÌkova 48 nabìzì kvalitnì vzdïl nì v oboru hudebnìm, v tvarnèm, taneënìm a dramatickèm. KromÏ hlavnì budovy probìh v uka v poboëk ch v ZUä»ejkovick, Zä Kr snèho, Zä Gajdoöova a Zä Merhautova. PodrobnÈ informace takè naleznete na Z pis nov ch û k se kon ve dnech: HudebnÌ obor od 1. dubna do 5. Ëervna vûdy od h do h v budovï ZUä DoölÌkova 48 i v budovï»ejkovick 8, Brno-Vinohrady. Obory: p Ìpravn hudebnì v chova, klavìr, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcov flètna, p ÌËn Ned vno skonëily jarnì pr zdniny a uû se n m pomalu blìûì Velikonoce. Tyhle sv tky jsou prima, protoûe s nimi zaëìn opravdovè jaro. S Velikonocemi jsou spjaty mnohè zvyky ñ vyn öenì smrti, om v nì pramenitou vodou, obch zenì s ehtaëkami, kterè nahrazujì zvonïnì kostelnìch zvon, polèv nì dïvëat vodou nebo öleh nì poml zkou. Velikonoce n m nejëastïji p ipomìnajì zdoben vejce ñ symbol novèho ûivota. D Ìve se dïlaly kraslice vyökrabovanè, zdobenè vëelìm voskem, barvenè v cibulov ch slupk ch, nalepovaly se na nï obr zky ze sl my, malovaly ornamenty i kvïtiny. Na Zä MutÏnick si velikonoënì atmosfèru vytvo ili û ci sami. S pomocì t ÌdnÌch uëitelek vyzdobili t Ìdy a chodby velikonoënìmi motivy. Na kr snè kraslice jim staëil papìr, textil, drobn materi l a lepidlo. Fantazie naöich û k vykouzlila jednoduchè ale zajìmavè kreace. Strom ÑvajeËÚ kì, n stïnky, jarnì kvïtiny a slunìëko vykouzlì tu pravou velikonoënì n ladu. Mgr. Dagmar V gnerov, foto: Mgr. Tereza Zimov Soutěž TAKTIK Zápis nových žáků do ZUŠ Velikonoce na Mutěnické TakÈ naöe ökola se letos poprvè do tohoto semin e zapojila a vede si velice dob e. Po druhèm kole je na 10. mìstï z 38 p ihl öen ch ökol na zemì»r, ze Ëty brnïnsk ch ökol je zatìm nejlepöì. Z sluhy o dobrè umìstïnì m p edevöìm dvojice û k Tom ö Nov k a Michal Semer d z IX. A, kte Ì jsou zatìm na 1. mìstï. Velmi dob e si vöak vedou i ostatnì soutïûìcì, kte Ì touto formou projevili z jem o matematiku: ze VI. B ñ Tereza Luûov, Kate ina äerfelov, Tereza Nov Ëkov, Hana Pustinov, Roman Kili n, Petr Novotn, Jakub Valeck, Ond ej KrËa a Michal Merc; ze VII. B Alena ZahradnÌËkov ; z IX. A jeötï Iva Soukupov a PavlÌna VÏtrovsk a z IX. B Tereza Koupov. NynÌ vstupujeme jiû do 3. kola a vöem soutïûìcìm p ejeme nejen hezkè umìstïnì, ale i z bavu p i eöenì zajìmav ch p Ìklad. Mgr. Miloslava MatÏjÌkov, koordin torka soutïûe Foto Mgr. Helena Myna Ìkov flètna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, lesnì roh, bicì, cimb l, keyboard, akordeon, kytara, sborov zpïv, sûlov zpïv. TaneËnÌ obor 12. a 14. kvïtna od 15 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48 a v budovï ZUä»ejkovick 8, Brno-Vinohrady. V tvarn obor od 11., 12., 13. a 14. kvïtna vûdy od 16 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48. Liter rnï dramatick obor 10. Ëervna od 14 h do 18 h v budovï ZUä»ejkovick 8, Brno-Vinohrady a 11. Ëervna od 15 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48. Miloslava Vincourov V skleničkách opět zazáří mok (DokonËenÌ ze strany 1) hodnotì s m za sebe a v sledek zaznamen v do seznamu vzork. Komise jsou t ÌËlennÈ. Po skonëenì se v sledky bodov nì jednotliv ch komisa zpracov vajì na poëìtaëi. Program vyhodnotì vìtïze v jednotliv ch kategoriìch, absolutnìho vìtïze, tedy äampiona, i nejlepöìho vina e za kolekci nejlèpe hodnocen ch vìn. V sledek se zpravidla dovìd me aû p ÌötÌ den. Hodnotitel b v zpravidla nïco k 50, to je 15ñ20 komisì a p i mnoûstvì 500 vzork kaûd ochutn v pr mïru 30 vzork. V sledky jsou zpracov ny do katalogu p i koötu vìn m ûe öirok ve ejnost posoudit pr ci komisì a sami si vyzkouöet objektivnost bodov nì. TradiËnÌmi ËastnÌky koöt jsou obce a mïsta, kter dala sv jmèna ulicìm naöì mïstskè Ë sti, ale i od vina z jin ch mìst, kte Ì jsou v poslednì dobï oslovov ni naöimi obëany, aby se pochlubili sv mi v pïstky na naöì p ehlìdce. V letoönìm roce dle harmonogramu svoz lahvì vìna bude probìhat od 14. do 21 dubna. SbÏrn mìsta zpravidla b vajì na radnicìch druûebnìch mïst a obcì. Centr lnìm mìstem na Vinohradech je Vin rna u Radnice. VÌno v 0,7 l lahvi v poëtu 3 ks m ûete p edat v tèto vin rnï. Pr zdnè lahve lze dop edu vyzvednout na z - kladï domluvy ve SpoleËenskÈm s le. P Ìpravn v bor koötu Z mateřské školy Sluníčko Mä SlunÌËko funguje na Vinohradech, BzeneckÈ 23 v plnèm provozu od z Ì 2008, je zde mate skè centrum, 3 ËeskÈ t Ìdy a od b ezna 2009 i Ëesk t Ìda s anglick mi prvky (1 hodina intenzivnì anglickè v uky kaûd den). Od poë tku ökolnìho roku ölo v Mä p edevöìm o utv enì pravidel a kolektivu t Ìd. NÏkterÈ dïti ökolku opustily, nap. z d vod vïku nebo kv li dlouhèmu dojìûdïnì, nïkterè naopak p ibyly a nynì se poëet a sloûenì dïtì st v stabilnì. MenöÌ zmïny byly jeötï na zaë tku b ezna, kdy nïkterè dïti z Ëesk ch t Ìd p eöly do novï vzniklè t Ìdy s anglick mi prvky. PoËet dïtì je tèmï st l a maximum 25 dïtì na t Ìdu nebudeme p ekraëovat. Pr mïrnï, vzhledem k nemocem a dovolen m, doch zì dennï p ibliûnï 15ñ20 dïtì do t Ìdy, jen v jimeënï se tento poëet v raznï liöì. Na odpoledne pak z st v okolo 10 dïtì. VÏkov pr mïr se liöì takè v jednotliv ch t Ìd ch. Doposud jsme s dïtmi pilovali p edevöìm tato pravidla: pomalejöì a bezpeën pohyb po Mä i venku, klid a hezkè zp soby p i jìdle, dovednosti oblèk nì a pèëe o sebe sama, hygiena, skl d nì obleëenì, klid po sobï, hezkè a ohleduplnè chov nì dïtì ke sv m kamar d m, uëitelk m i vïcem v Mä. VÏtöina dïtì si vede ËÌm d l lèpe a my z toho m me velikou radost. V lednu a noru jsme se sezn mili trochu blìûe s pojmy mapa, globus, kontinent, poznali jsme n - zvy jednotliv ch svïtadìl a blìûe se podìvali na nïkterè jejich charakteristiky a zajìmavosti. S dïtmi jsme hodnï tanëili, zpìvali a hr li na rytmickè hudebnì n stroje, nevyh b me se ani tïlesnèmu cviëenì, rannì rozcviëka a protaûenì se jiû staly tèmï nedìlnou souë stì naöich elips. Od zaë tku roku 2009 jsme proûili spoleënï takè nïkolikatery narozeniny, jedno p ekr snè ûonglov nì, kde si i dïti tuto dovednost vyzkouöely, a hlavnï pak kr sn karneval n rodnostì. D öa Nezvalov 5

6 Prod m zahradu s chatkou Slavkov u Brna, cena KË. Tel Pron jem gar ûe, ulice éaroöick, vöe na d lkovè ovl d nì. Tel Práce na PC acezdomu.com. Tel

7 SIMP SIM P LY CLE CLEVE VER VE R PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA ŠKODA OD DO JEN ZA 99 KČ O to, co máme rádi, pečujeme, auto nevyjímaje. Nechte si proto svůj vůz na začátku jarní sezóny pečlivě zkontrolovat. Jen tak zjistíte, jakou péči po zimě potřebujete, aby byl stále ve výborné kondici. Více informací získáte u našich servisních poradců. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: , Fax: držitel certifikátu ISO 9001 Autocentrum PARKOVIŠTĚ VINOHRADY P Nabízíme volná parkovací místa na parkovišti Věstonická, Brno. Každý řidič má své parkovací místo. Vaše auto je chráněno moderním kamerovým systémem. Cena pronájmu činí 990,-Kč/měsíc. Cena je stejná pro osobní automobily i dodávky. Kontakt: Martina Krejčí Mathonova 20, Brno tel.: Všem příznivcům country muziky, táborových ohňů a tanečních melodií oznamujeme, že v restauraci Litovel v Brně, Táborská 157, st. tramvaje č. 13 Buzkova se konají každý pátek od hodin pravidelně Pohodové podvečery s tancem K adeřnictví MICHAELA Čejk ká 6, Vinohr ady Čejkoo vic vická Vinohrady Hraje Country Ilusion TOM X Milan Vaňura Vstup volný zvou pořadatelé Tel , Americký tříbarevný melír + stříhaná foukaná 603 Kč Melír + stříhání + foukaná 503 Kč Barvení + stříhání + foukaná 423 Kč Trvalá + stříhání + foukaná 423 Kč Stříhání + foukaná 223 Kč KURZY NĚMČINY A RUŠTINY NA VINOHRADECH PŮJČKY DO KČ. BEZ POTVRZENÍ PŘÍJMU! PENÍZE IHNED! D. Zhánělová tel VESTAVÃN SKÿÕNÃ, SKÿÕNÃ NA MÕRU, N BYTEK DLE VAäEHO Pÿ NÕ ñ kvalita za dobrè penìze. Zkuöen truhl. Tel firemní, skupinová a individuální výuka / tel.: Ludmila Slaběňáková HYPOTÉČNÍ A POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ tel.: (O2), (T-Mobile) (Netbox) www. lsbmbrno.cz úvěry hypotéky úvěry ze stavebního spoření vypořádání exekuce OV, družstevní byt podmínkou záruky POJIŠTĚNÍ FONDY PENZIJNÍ FONDY STAVEBNÍ SPOŘENÍ

8 Vinohrady objevují talenty TradiËnÏ dvakr t do roka po d vinohradskè KulturnÌ a vzdïl vacì centrum pïveckè koncerty mlad ch zpïv k z brnïnskè Jan Ëkovy akademie m zick ch umïnì. Po ady jsou koncipov ny tak, aby kaûd z n vötïvnìk v nich naöel nejen svoje oblìbenè melodie, ale tèû proûil dobrodruûstvì pozn nì atraktivnìch riì, pìsnì, duet z oper, operet, muzik l, zkr tka i jin ch vdïën ch melodiì, kterè tak z roveú dokazujì öì i pïveckèho vzdïl v nì budoucìch zpïv k ñ herc hudebnìho divadla. V letoönìm jarnìm koncertu zaznì melodie z Verdiho a Mozartov ch oper (Rigoletto, MaökarnÌ ples, Traviata ñ Figarova svatba, Kouzeln flètna), kterè rovnocennï doplnì hudba Smetanova z ProdanÈ nevïsty a Dvo kova z Rusalky. Pozadu nez stanou pìsnï z muzik l L. Bernsteina (West Side Story), A. L. Webbera (KoËky). Program koncertu zah jì klavìrnìm foxtrot letoönìho jubilanta Bohuslava Martin, od jehoû mrtì uplyne 50 let. M lokdo vì, ûe psal takè skladby ovlivnïnè americk m jazzem a popul rnì hudbou. A koho uslyöì n vötïvnìci zpìvat? Bude to jednak z loúska zn m mezzosopranistka Petra Hlav Ëkov, kter doplnì dvojici posluchaë JAMU: tenoristu Petra VolnÈho a slovenskèho barytonistu VladimÌra Majora. Koncert bude prov zet hrou na klavìr a mluven m slovem Miloö Schnierer. Koncert se uskuteënì v nedïli 5. dubna od 17 hodin ve spoleëenskèm s le na P lavskèm n mïstì. ms Pobyt pro rodiče s dětmi D m dïtì DomeËek po d v rekreaënìm st edisku Z seka ve dnech ñ1. 8. pobyt pro rodiëe s dïtmi od 2 let nazvan Hled nì zaëarovanè zemï. Na programu je celot borov hra pro dïti na motivy poh dek, v tvarnè tvo enì, spoleënè v lety do p Ìrody, koup nì, hry, divadlo, karneval, t - bor k... RS Z seka je umìstïno v kr snè p ÌrodÏ VysoËiny. K dispozici jsou 2ñ5 l ûkovè pokoje, soci lnì za ÌzenÌ na pat e, jìdelna s TV, dennì bar s krbem. V are lu je h iötï, pr lezky a nov bazèn. Strava ñ dospïlì pln penze, dïti 5 dennï, pitn reûim. Cena ñ dìtï 2300 KË, dospïl 3100 KË, dìtï do 2 let bez n roku na l ûko a stravu zdarma. Z loha 1000/osoba. Cena zahrnuje pobyt, stravu, dopravu autobusem, program, v tvarn materi l, odmïny pro dïti. P ihl öky a informace ñ A. V strkov, DomeËek, Valtick 23 tel.: Divadlo pro nejmenöì LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zve malè div ky na novï nastudovanou poh dku Zlatovl ska podle Boûeny NÏmcovÈ. Ve st edu 1. dubna od 10 hodin v DomeËku, Valtick 23. VstupnÈ 40 KË, rezervace vstupenek na telefon: Galerie DomeËku Od 14. dubna do 7. kvïtna m ûete navötìvit v stavu soutïûnìch pracì dïtì na tèma S Robinsonem na ostrovï. V tvarnou soutïû vyhlaöujeme ke Dni ZemÏ a nejöikovnïjöì tv rci budou odmïnïni diplomem a drobn mi cenami. Den ZemÏ na Vinohradech Tato akce m u n s na Vinohradech mnohaletou tradici. I letos bude konec dubna pat it akcìm s p ÌrodovÏdnou tematikou, kterè pro v s p ipravili pracovnìci DomeËku: P ÌrodovÏdn stezka s tajenkou ñ pozn vacì soutïû v okolì DomeËku je urëena dïtem i jejich rodië m. V p tek 24. dubna od 14 do hodin. Start u DomeËku, Valtick 23. SbÏr hlinìku ñ kaûdoroënì soutïû ve sbïru hlinìkovèho odpadu. SbÌrali jste cel rok obaly od Ëokol dy, vìëka od jogurt, chcete se zbavit starèho hlinìkovèho n dobì? P ineste vöe v p tek 24. dubna mezi a 17 h k DomeËku, Valtick 23. Vöe zv - ûìme a nejlepöì sbïraëe odmïnìme. Pozor! Pouze Ëist hlinìk! N dobì zbavte drûadel z plastu, hlinìkovè folie bez p ÌmÏsi plastu, papìru apod. Karneval zvì tek ñ planeta ZemÏ m sv tek a s nì i vöichni jejì obyvatelè. DÏti i dospïlì, p emïúte se na chvìli v öelmy, dravce i dom cì mazlìëky a p ijôte se s n mi pobavit. Sraz vöech zvì at Humor a vtip, popovìd me si a hned je n m lìp! Kdy a kde? Kaûd den v malè klubovnï od 14 hodin, Bzeneck 21 ñ B. BaËov a Z. Langerov. Budeme takè zaëìnat s kr tk mi vych zkami.»tvrtek Zase pomalu po roce p ich zejì Velikonoce, vystoupenì dïtì ze ökolnì druûiny Zä MutÏnick TER Sladk Francie ñ adieu ñ s promìt nìm, E. Vackov»TVRTEK 9. 4.»eötÌ panovnìci ñ 2. pokraëov nì, PhDr. J.»ejka TER Historie Brna, J. Vrbick STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve DUBEN V DOMEČKU Senior klub v dubnu v p tek 24. dubna v hodin p ed DomeËkem, Valtick 23, spoleën cesta do spoleëenskèho s lu nad Albertem, kde n s Ëek hodinka tance, soutïûì a z bavy. V p ÌpadÏ öpatnèho poëasì zaë tek v p Ìmo v s le. ZvÌ ata majì vstup voln, ostatnì 30 KË. KvÏtinov stopovan ñ dopolednì program pro rodiëe s dïtmi v jarnì p ÌrodÏ VelkÈ Klajdovky. SoutÏûe pro dïti i dospïlè, hry na louce a v lese. F borkov cesta s koly n s provede jarnìm lesem. S sebou vhodnè obleëenì a obutì, pitì svaëinu, tuûku, papìr, ö tek a hlavnï chuù si hr t a pozn vat. Sraz v sobotu 25. dubna v 9.30 hodin u restaurace Velk Klajdovka, konec tamtèû kolem 13 hodiny. Svoji Ëast nahlaste p edem I. HeindlovÈ v kancel i DomeËku nebo na tel.: , Akademie DomeËku SrdeËnÏ zveme rodiëe, prarodiëe, p tele a kamar dy na p ehlìdku pohybov ch krouûk DomeËku. V programu vystoupì jako hostè takè taneënì soubor VinohraÔ nek a dïti ze äd MutÏnick. V ter 28. dubna od 17 hodin v aule EZä»ejkovick. VelikonoËnÌ den otev en ch dve Ì SrdeËnÏ zveme vöechny dïti do velikonoënì dìlny DomeËku. BÏhem dopoledne si vyrobìme veselè velikonoënì a jarnì dekorace, nazdobìme vajìëka, upleteme poml zky a napìöeme p nìëka. VhodnÈ pro dïti vöeho vïku, menöì dïti s rodiëi.ve Ëtvrtek 9. dubna od 9 do 12 hodin. S sebou 2 vyfouknut vejce, menöì papìrovè plato od vajec, n ûky, p ez vky. VstupnÈ 60 KË. Akce se uskuteënì ve SpoleËenskÈm s le, P lavskè n m nad Albertem. husitskè, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK Sourozenci Ulrichovi ñ 2. Ë st s poslechem, doc. Mgr. V. Richter, prodïkan PdF MU TER KabaretnÌ p edstavenì plnè z bavy a zpïvu s ne- Ëekanou detektivnì z pletkou, studenti DaV JAMU»TVRTEK Blahop nì jubilant m narozen m v dubnu, E.»trvrteËkov a t m spolupracovnìk TER Pohledem do éidenic, M. Krejsa ZaË tky vûdy od 15 h, klub otev en od h. N boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech ZadrûenÌ dvou hledan ch osob Hned dvï osoby, po nichû bylo vyhl öeno policejnì p tr nì, se poda ilo koncem nora zadrûet str ûnìk m v brnïnsk ch Vinohradech. PrvnÌ p Ìpad se odehr l 26. nora r no, kdy si revizor dopravnìho podniku p ivolal na zast vku MHD éaroöick hlìdku mïstskè policie. Pot eboval totiû ovï it totoûnost ËernÈho pasaûèra, kterèho odhalil p i kontrole v trolejbusu. PoslÈze vöak str ûnìci zjistili, ûe nemajì co doëinïnì pouze s neplatìcìm cestujìcìm, ale p edevöìm s dvaat icetiletou Praûankou, kter je na seznamu hledan ch osob. éenu proto hlìdka zadrûela a p edala do rukou republikov ch policist. Podobn p Ìpad se odehr l o den pozdïji v»ejkovickè ulici, kde v suterènu jednoho z bytov ch dom spal nezn m muû.»ty icetilet BrÚan str ûnìk m vöe vysvïtlil tìm, ûe je dajnï bezdomovec a ve sklepï chtïl jen v teple p espat. Jelikoû vöak hlìdka zjistila, ûe po muûi bylo vyhl öeno p tr nì, zadrûeli jej a p edali k dalöìmu öet enì Policii»R. Seniorka si stïûovala na schv lnosti Vr sky na Ëele mïla opakovanï koncem nora dvaaosmdes tilet ûena z ValtickÈ ulice. Ta se nemohla dostat do svèho bytu kv li sirce, kterou jì nïkdo ucpal z mek dve Ì. Str ûnìk m si postïûovala, ûe se s takov m nepoveden m ûertem Ëi schv lnostì nesetkala poprvè. Vzhledem k tomu, ûe vzniklo d vodnè podez enì z p estupku proti obëanskèmu souûitì, bude mìt cel p Ìpad dohru u spr vnìho org nu. Rozvern mladìk vysypal popelnici P Ìliö rozvernì byli 15. b ezna mladìci, kte Ì p ed polednem proch zeli p es P lavskè n mïstì. Z staly za nimi popadanè popelnice, coû se lidem v okolì jen pram lo zamlouvalo. P ed p ivolan mi str ûnìky se pak dvaadvacetilet BrÚan doznal, ûe kopnul do odpadkovèho koöe, z nïhoû po p du na zem vypadaly odpadky. Vzhledem k tomu, ûe dotyën svè pochybenì uznal, popelnici vr til na p vodnì mìsto a odpadky uklidil, vy eöili jeho poëìn - nì str ûnìci domluvou. Kr deûe ve vinohradsk ch obchodech Osm p Ìpad kr deûì ve vinohradsk ch obchodech eöili v uplynulèm mïsìci str ûnìci mïstskè policie. Nenechavci ve vïku od 18 do 60 let se pokusili odcizit zboûì v celkovè hodnotï p evyöujìcì 6530 korun. PÏt ze t Ì pachatel byly ûeny. NejvÌce neskromn m byl osmn ctilet hoch z Blanenska, kter chtïl z prodejny vynèst nezaplacenè cukrovinky v hodnotï 2745 korun. Vzhledem k tomu, ûe o mladìka mïla z jem republikov policie, p evzala si jej k dalöìmu öe enì. ZdenÏk Nov k, TO MP Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 17. dubna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

... 29. listopadu 2008. Detsky program po cely den. Sál vedle restaurace U Korychů 9-17 hodin

... 29. listopadu 2008. Detsky program po cely den. Sál vedle restaurace U Korychů 9-17 hodin PROSINEC 2008 V 29 listopadu 2008 ˇ Sál vedle restaurace U Korychů 9-17 hodin Obecní úřad Velké Přílepy si Vás dovoluje pozvat na vánoční trhy, které se budou konat ve Velkých Přílepech Na trzích mimo

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Výchovná dramatika pro Neslyšící REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR Projekt Autor práce: Anna Šperková

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com Poznejte regiony ČR 2016 Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com NOVINKY ROKU 2016 EXPERIMENTA > město Benešov EXPERIMENTA > město Benešov Experimentální prostor pod náměstím v Benešově, vyplněn interaktivními

Více

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ Zápis ze schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Kalendář akcí: ÚNOR 2014

Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Výstava: Grogovky kdy: 2.1.2014 08:00 28.2.2014 16:00 kde: městská knihovna V lednu a v únoru je pro Vás připravena nová výstava s názvem Grogovky. Těšit se můžete na lidové dekory

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Dům stříbrných vlasů. Máme rádi tradice

Dům stříbrných vlasů. Máme rádi tradice Časopis vydávaný v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, určený pro naše uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance Dům stříbrných vlasů V tomto čísle najde čtenář shrnutí naší činnosti v roce

Více

SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI

SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI PS. KDO NEVÍ, TAK DOSPĚLÍ VYRAZÍ SMĚR MASARYKOVA A DĚTI NA ZAŠOVSKOU :-) Leden v knihovně I v novém roce pro vás připravujeme řadu zajímavých akcí. Budou

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace OBECNÍ ZPRAVODAJ Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice Úvodní slovo starosty Rokem 2015 vstupujeme do čtyřletého volebního období 2014-2018. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno vedení obce

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec Chotíkov

Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec Chotíkov Sp. zn.: CN/20/CN/16 Č.j.: 1405/16/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY ZADÁVANÁ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ s názvem Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

INFORMACE PRO OBČANY ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

INFORMACE PRO OBČANY ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE INFORMACE PRO OBČANY 1) Svoz bioodpadu byl ukončen 18.11.2013. O zahájení vývozu v jarních měsících budou občané včas informováni. 2) Dne 14. 12. 2013 ve 14 hod se koná zájezd na Drážďanské vánoční trhy.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Přítomni: viz zvláštní prezenční listina Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU, JUDr. Lenka Valová, kvestorka JAMU, doc. Richard

Více

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě.

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Navinování chmele Agrospol Velká Bystřice oznamuje všem zájemcům,

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Jan Maršák / Jan Slavík Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí

Více

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I.

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování I.

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro střední školy, gymnázia a učiliště

Nabídka vzdělávacích lekcí pro střední školy, gymnázia a učiliště Nabídka vzdělávacích lekcí pro střední školy, gymnázia a učiliště Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro střední školy, gymnázia a učiliště Pracovníci knihovny připravují řadu

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2006

V Ř E S K O V Á K duben 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2006 Vážení spoluobčané, jak jsem již několikrát zdůrazňoval, letošní rok je rokem volebním. Parlamentní volby jsou sice důležité, ale pro zabezpečení chodu obce jsou

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce se usneslo dne 17. 12. 2001 vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. l) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Krtek a potopa (15 min.) Kdo zachrání myšku? Přece její kamarádi krtek, zajíc a ježeček. Veršovaná pohádka s obrázky.

Krtek a potopa (15 min.) Kdo zachrání myšku? Přece její kamarádi krtek, zajíc a ježeček. Veršovaná pohádka s obrázky. Organizační pokyny Besedy i knihovnické lekce provádíme v pracovní dny (mimo čtvrtek) v dopoledních hodinách. Na každou akci je nutné se přihlásit (osobně, telefonicky nebo emailem) alespoň týden předem,

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí

Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí - návrh tzv. long listů jednotlivých mateřských center CMR BOBEŠ Rámcově bychom měli

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

Co přinesl čas březen 2013

Co přinesl čas březen 2013 Co přinesl čas březen 2013 Další zprávy k větší informovanosti našich občanů o činnosti úřadu, práce zastupitelstva, zaměstnanců či jiné podněty a události, které se nás budou bezprostředně dotýkat. ROZŠÍŘENÍ

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Veverská Bítýška, obec Veverská Bítýška, okres Brno-venkov: pozemku parc. č. 1721/4, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel

Více

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení Per aspera ad Mars Výpravy k cizím planetám a vesmírným tělesům nelétají každý rok. A co teprve ty pilotované. Slyšeli jste už někdy o Expedici Mars? Pod zkratkou EM se ukrývá mezinárodní soutěž pro děti

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 Ve čtvrtek 23.dubna 2015 obdržel starosta obce Zdeněk Prax a projektantka stavby DPSky Ing. arch. Klára Trnková

Více

Nařízení města č. 4/2013

Nařízení města č. 4/2013 Nařízení města č. 4/2013 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 4/2013 09.07.2013 01.08.2013-16.04.2015 Nařízení města PO Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více