Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009"

Transkript

1 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). 53 DUBEN 2009 Foto: Mgr. Tereza Zimov jistï vöichni cìtìme Ñv kostechì, ale tèû i jinak nezadrûitelnï se blìûìcì a sìlìcì p Ìchod jara. VÏtöina z n s jej jiû netrpïlivï oëek v. Slunce a teplo mnoh m v zimnìm Ëase chybì a jaro je tak poslem p ich zejìcìch zmïn. LetoönÌ jaro, oproti tïm p edch zejìcìm, je, zaplaù p mb, vlhkè a mokrè. Je to dob e. Z p edchozìch let vysuöen p da a dramatick pokles spodnìch vod nenì nic nad ËÌm by bylo moûnè j sat. LetoönÌ jeseú se z tohoto pohledu p edchozìm jarnìm obdobìm vymyk. ZemÏ je dostateënï provlhl aû prom Ëen a sk t nadïji, ûe vl ha se udrûì delöì Ëas, a ûe nedojde k usych nì d evin a ËasnÈmu ûloutnutì tr vnìk. Jednu nev hodu vöak jarnì provlhëen zemï, a to na Vinohradech, p ece jenom m. ÑPÈËÌì neuk znïn ch idië, kte Ì v naöì mïstskè Ë sti pouûìvajì tr vnìky, tedy ve ejnou zeleú, coby autodr hu vznikajì v mokrè p dï bl tivè r hy, rozjeûdïnè neestetickè Ñtankodromyì Ëi bahnitè j my. Tyto r ny a jizvy na tv i Vinohrad se jen tïûce odstraúujì, mnohdy je ani odstranit nelze. Sanace nesmyslnï rozjeûdïn ch zelen ch ploch stojì obec ñ tedy n s vöechny ñ nemalè finanënì prost edky. Zabl cenè a tedy kluzkè chodnìky vzniklè jako sekund rnì jev ÑprojÌûÔkyì ve ejnou zelenì jsou nebezpeënè pro n s ostatnì, zejmèna pro naöe staröì spoluobëany. NiËenÌ ploch ve ejnè zelenï spolu s Ñtvorbouì Ëern ch skl dek nïkter mi naöimi spoluobëany zejmèna p i kontejnerov ch st nìch je velk m tèmatem pro mïstskou policii.»ast p Ìtomnost str ûnìk v terènu a vyuûitì sankcì za p estupky je nezbytn p edpoklad v boji proti niëenì a nepo dku. Na pl novanèm setk nì s panem prim torem budeme hovo it i o Ëinnosti mïstskè police u n s na Vinohradech. OsobnÏ se domnìv m, ûe jednìm z eöenì jak tïmto neû doucìm jev m zamezovat jsou ËastÏjöÌ poch zky str ûnìk. A to i do okrajov ch oblastì Vinohrad. NutnÈ jsou zejmèna ËastÏjöÌ poch zky v odpolednìm a podveëernìm Ëase, ale p edevöìm ve veëernìch hodin ch. TakovÈto poëìn nì by zda ile zamezovalo Ëern m skl dk m, niëenì ve ejnè zelenï a ve ejn ch ploch, ale tèû dalöìmu vandalismu, vëetnï ruöenì noënìho klidu. ÿeöenì je vskutku v rukou policie. Jaro je rovnïû obdobìm, kdy p ed Ëty iaöedes ti lety konëila nejlìtïjöì v lka lidsk ch dïjin a kdy byly osvobozeny obce, mïsta a lid naöì zemï. Spojenci z v chodu i ze z padu v onom Ëase rozdrtili nacistickè vojenskè okupaënì sìly takè za vydatnè pomoci poëetn ch öik muû a ûen p vodem z okupovan ch»ech, Moravy i ze Slovenska, kte Ì Ëasto za sloûit ch ûivotnìch situacì vstoupili do svazk bojujìcìch spojeneck ch arm d. I dìky tïmto lidem dnes ûijeme ve svobodnè a relativnï klidnè zemi. (PokraËov nì na stranï 3) Lidové velikonoční zvyky a obyčeje Velikonoce jiû oded vna pat ily k v znamn m jarnìm sv tk m. Dodnes zachov v me nïkterè velikonoënì zvyky, jejichû ko eny sahajì hluboko do minulosti. Velikonoce byly p vodnï sv tky prvnìho jarnìho plúku, ohlaöovaly p Ìchod novèho jara, probuzenì ûivota v celè p ÌrodÏ, byly v tïsnè spojitosti se zah jenìm nejz kladnïjöìch zemïdïlsk ch pracì. V lidovèm kalend i se ust lila ada zvyklostì, kterè symbolizovaly konec zimy a zaë tek jara. JednÌm ze starobyl ch obyëej, naznaëujìcìch, ûe zima jiû definitivnï skonëila, bylo vyn öenì smrtky ñ symbolu zimy, nemoci a str d nì. Byla to slamïn figurìna, obleëen vïtöinou do ûensk ch öat a ozdoben pr zdn mi vejci, ulitami apod. LidÈ ji r znï naz vali ñ Smrtka, Morena, Mo ena... Vyn - öeli ji z vesnice a topili v oëisùujìcì vodï, p lili nebo jinak niëili. PotÈ do vesnice mladè svobodnè dìvky p in öely zelen stromek, symbolizujìcì zaë tek jara, zaë tek novèho ûivota v p ÌrodÏ. P irozen m symbolem n vratu jara a rodìcìho se ûivota je vajìëko. Dokonal tvar, vyroben matkou p Ìrodou, doslova sv dì k nemènï dokonalèmu ozdobenì. M lokoho napadne, ûe zdobenì k ehk ch poml zkov ch d rk m takè svoji historii. D Ìve neû se z ËervenÏ obarvenèho vajìëka stal d rkem jarnìch slavnostì, vkl dal se tento symbol obnovenì ûivota do hrob. Byl to vlastnï jak si dvojn sobn symbol ñ vajìëko jako znovuzrozenì, jeötï umocnïnè Ëervenou barvou, barvou ûivota. Aû pozdïji byl votivnì d rek p ed v n ûiv m p i rodinn ch sv tcìch a jarnìch ob adnostech. Na Ëerven ch sko pk ch se zaëaly objevovat symboly, vyjad ujìcì p nì obdarovanèmu. A tak se postupnï obyëejnè vajìëko (PokraËov nì na stranï 3) V skleničkách opět zazáří mok Jiû po sedmn ctè na brnïnsk ch Vinohradech se v r mci soutïûnì p ehlìdky vìn v skleniëk ch zajisk Ì pr zraënï zeleno-ûluto-zlatav nebo r ûovocihlovo-ëerveno-rubìnov mok tak, aby byl pozvednut a odbornï oëich n, okem prozkoum na jeho Ëirost, barva, jiskra. PotÈ ke svèmu si p ijde jazyk, kter douöek vìna p itlaëì k patru, k pov lenì a poûv k nì v stech a pak nech me tekutinu vklouznout do krku, aby pomalu stèkala do trob. CelÈ tïlo pociùuje blahost a slast, krev se rozproudì, mysl oûije a v stech po vydechnutì cìtìme dlouhost pr vï poz enèho vzorku. Vûdyù vìno je moûno povaûovat za nejhygieniëtïjöì a nejzdravïjöì n poj ñ tvrdil Francouz Luis Pasteuur. Abychom dos hli tohoto cìle Ëek organiz tory XVII. vinohradskèho koötu pr ce n roën na Ëas, odbornost i kontakty. Je to shrom ûdïnì dostateënèho poëtu vzork vìn z oblastì vinorodè Moravy. Jejich rozt ÌdÏnÌ dle odr d, smïsì urëen ch a neur- Ëen ch, p Ìvlastk, roënìk. Takto p ipravenè vzorky jsou p edloûeny k bodov nì odbornè komisi, jejìmiû Ëleny jsou v znamnì degustè i, vina i, znalci vìna nad jejìchû pracì dohlìûì jiû nïkolik let doc. ing. Eduard Postbiegl, CSc. OsvÏdËen pïtibodov systèm S. A. Vedela d v moûnost vybrat objektivnï ten nejlepöì vzorek. Na rozdìl od ostatnìch zp sob, kdy ËÌm vìce bod tìm kvalitnïjöì vìno, toto bodov nì tvrdì opak: ËÌm mènï, tìm lèpe. Takûe absolutnìm vìtïzem se st v vìno dos hne-li ohodnocenì 0, tj. nula. HodnocenÌ je anonymnì, ËlenovÈ komisì jednak losujì, kterè odr dy budou hodnotit a vzorky jsou jim p edkl d ny dle ËÌsel, takûe nevì, kdo je v robcem testovanèho vzorku. Kaûd z bodujìcìch (PokraËov nì na stranï 5)

2 Důležitá informace k volbám do Evropského parlamentu Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu volië! Na zaë tku Ëervna se v Ëlensk ch st tech EvropskÈ unie budou konat volby do EvropskÈho parlamentu, p i- Ëemû v jednotliv ch st tech budou probìhat v konkrètnìch dnech podle mìstnìch zvyklostì. V»eskÈ republice se proto volby uskuteënì v p tek 5. Ëervna a v sobotu 6. Ëervna VeökerÈ informace k volb m jsou zve ejnïny na webov ch str nk ch JMK pod odkazem Volby do EvropskÈho parlamentu 2009 a ikonou vlajky EU. Podle z kona o volb ch do EvropskÈho parlamentu m pr vo na zemì»r volit do EvropskÈho parlamentu obëan»r, kter nejpozdïji druh den voleb dos hne vïku 18 let. D le mohou volit obëanè jinèho ËlenskÈho st tu EU, kte Ì kromï vïku musejì splúovat dalöì podmìnky: majì na zemì»eskè republiky trval pobyt a jsou na z kladï svè û dosti zaps ni v dodatku st lèho seznamu volië pro Ëely voleb do zastupitelstev obcì nebo poû dali o z pis do seznamu volië pro volby do EvropskÈho parlamentu jiû v souvislosti s volbami do EP v roce 2004, p ÌpadnÏ jde o obëana jinèho ËlenskÈho st tu EU, kter je po dobu nejmènï 45 dn veden v evidenci obyvatel v»r. PodmÌnkou v konu volebnìho pr va ve volb ch do EvropskÈho parlamentu je z pis obëana do seznamu volië pro tyto volby. St tnì obëan»r je do tohoto seznamu za azen obecnìm adem na z kladï svèho z pisu do st - lèho seznamu volië, kter vede obecnì ad k ostatnìm volb m. Automaticky jsou rovnïû do seznamu volië pro volby do EvropskÈho parlamentu zaps ni obëanè jin ch Ëlensk ch st t EU, kte Ì o to jiû poû dali v souvislosti s volbami do EP v roce OstatnÌ obëanè jinèho ËlenskÈho st tu EvropskÈ unie nejsou do seznamu za azeni automaticky, ale pouze pokud o to u obecnìho adu, v jehoû spr vnìm obvodu jsou vedeni v evidenci obyvatel, poû dajì, p ÌpadnÏ projevì v li v tïchto volb ch hlasovat. TermÌnem, do kdy tak musì uëinit, je 26. duben 2009 do 16:00. V tèto souvislosti je nutnè upozornit na z sadnì odliönost voleb do EvropskÈho parlamentu od ostatnìch typ voleb: z kon o volb ch do EP neumoûúuje dops - nì voliëe do v pisu ze seznamu volië po 26. dubnu 2009 a to ani ve dny voleb ve volebnì mìstnosti i kdyû by obëan prok zal opr vnïnost volit v p ÌsluönÈm volebnìm okrsku, tak jak tomu je nap. u voleb do zastupitelstev obcì. Aby se p edeölo nesrovnalostem Ëi p Ìpadn m stìûnostem, je vhodnè, aby si voliëi v p ÌpadÏ pochybnostì ovï ili sv j z pis ve st lèm seznamu voli- Ë u adu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nejpozdïji do 26. dubna VhodnÈ je to nap Ìklad tehdy, pokud se v dobï od poslednìch voleb p estïhovali. Vítání dětí do života V sobotu 7. b ezna jsme ve vinohradskè ob adnì sìni slavnostnìm zp sobem p ivìtali a zapsali do pamïtnì knihy Vinohrad celkem 20 novorozen ch obë nk. Jsou to: Martin Buûek, Jaroslav»erm k, Zuzana Dr palov, Kl ra Hlavat, Simona KubÌËkov, Patrik KubÌk, Jakub Loöù k, Patrik MaÚas, MarkÈta Michenkov, Tobias MlËoch, Linda Mr Ëkov, KristÌna Mrh lkov, Valerie NÏmcov, Martin PavloÚ, Michaela Skulov, MatÏj Smutn, Sofie ZtratilÌkov, Martina Suö nkov, Maty ö S ndermann, Ond ej V vra. P ejeme jim zdrav r st v l skyplnèm rodinnèm prost edì a radostnè pozn v nì svïta a jeho kr s. Sbor pro obëanskè z leûitosti Poděkování SDH Brno-Vinohrady VedenÌ EvropskÈ z kladnì ökoly a mate skè ökoly Brno dïkuje Sboru dobrovoln ch hasië z Vinohrad za v chovnï vzdïl vacì program, kter si pro û ky ökoly p ipravili. Jeho prvnì cyklus probïhl v p tek se zamï enìm na prevenci. é ci se sezn mili s v strojì a v zbrojì hasiëe, zopakovali d leûit tel. ËÌsla vöech sloûek integrovanèho z chrannèho systèmu, p edv dïli sv m spoluû k m, jak by se mïli zachovat v nebezpeën ch situacìch aj. DÏkujeme a tïöìme se na dalöì spolupr ci. VedenÌ EZä a Mä Brno Černé skládky a sídliště Vinohrady je den, kdy slavì sv tek Lenka. Ale byl to takè den, kdy Sbor dobrovoln ch hasië Vinohrady po dal sv j 1. ples v p ÌjemnÈm prost edì DÏlnickÈho domu v éidenicìch. JistÏ mnozì, co tam byli, se ke mnï p ipojì s velkou chv lou. Bylo to super. Kapela, bohat tombola, doprovodn program Odpady jsou vïcì, kterou produkuje kaûd dom cnost a m lokdo se nad touto ot zkou zam ölì, snad pouze v okamûiku, kdy si koupì nov koberec, n bytek Ëi vïtöì doplnïk do bytu a pak je tu ta zn - m ot zka ÑKam s nìm?ì. P Ìstup jednotlivc se liöì, moûn vzhledem k anonymitï sìdliötï a nebo z neznalosti, znaën Ë st obëan objemn odpad odloûì vedle kontejnerovèho st nì. Moûn si ani neuvïdomì, ûe pr vï poruöili pr vnì p edpisy a vytvo ili Ëernou skl dku, nebo spolèhajì na anonymitu sìdliötï, kter jim umoûnì odloûit odpad, aniû by se o nïho museli d l starat. A na tyto nezodpovïdnè spoluobëany dopl cìme vöichni, neboù pr vï na likvidaci Ëern ch skl dek musela M» v loúskèm roce vynaloûit tèmï 205 tisìc korun, p iëemû se vïtöinou jedn o prost edky vynaloûenè na likvidaci odpadu z Ëern ch skl dek vznikl ch uvnit sìdliötï vedle kontejnerov ch st nì. I kdyû obëanè majì moûnost vyuûìt sbïrovè dny, kdy jedenkr t mïsìënï jsou na parkoviöti na P lavskèm n mïstì umìstïny kontejnery pro uloûenì objemnèho odpadu, a pr bïûnï mohou vyuûìt sbïrn st ediska odpad, zbudovan v r mci systèmu likvidace odpad v mïstï BrnÏ, u nïkter ch vìtïzì pohodlnost a lhostejnost. Zkusme si vöichni uvïdomit, ûe uloûenìm odpadu v souladu s platnou legislativou napom ûeme nejen ke snìûenì Ëerp nì penïz z rozpoëtu M», ale m ûeme tak zkvalitnit vzhled naöeho okolì. Pro informaci opakovanï uv dìme termìny umìstïnì VOK pro I. pololetì, informace o sbïrn ch st edisek vë. provoznì doby najdete na str nk ch odboru ûivotnìho prost edì MMB, resp. na TermÌny sbïrov ch dn : provoznì doba od 9 do 17 hodin provoznì doba od 9 do 17 hodin provoznì doba od 9 do 17 hodin Ples měl úžasnou atmosféru Odbor finanënì a v stavby M» Brno-Vinohrady Honky Tonku, taneënì ökoly Starlet a Capoiery, to vöe mïlo ûasnou atmosfèru. Zb v jen podïkovat vöem hasië m za celou jejich pr ci (kter byla nemal ), aby my ostatnì jsme si to uûili. Takûe dìky a za rok douf m nashledanou. ManûelÈ P ikrylovi 2

3 Návštěva z Itálie na ZŠ Mutěnická V b eznu p ijela na pracovnì st û do Brna sympatick italsk studentka Cecilia Fabris. Studuje na UniverzitÏ di Lingue e Letterature Straniere di Pisa. KromÏ angliëtiny a francouzötiny se Cecilia zajìm i o Ëeötinu. V budoucnu by chtïla pracovat s dïtmi. P ijala proto pozv nì na naöì ökolu a vyzkouöela si konverzaci v ËeskÈm jazyce. JejÌ zajìmavè povìd nì o Tosk nsku pozornï poslouchali û ci 4. B. PanÌ editelka zpest ila besedu fotografiemi z Florencie. Ot zky Ëtvrù Ëk naöemu hostovi nebraly konce. A trèma byla pryë. Cecilia se rozpovìdala, nauëila se Ëeskou Ìkanku, dïti si vyzkouöely mluvit italsky. Vöichni jsme si rozumïli, kr snï se pobavili a hlavnï jsme se dozvïdïli mnoho nov ch informacì o It lii. RozlouËili jsme se mal m d rkem s p nìm zase nïkdy nashledanou. Mgr. Dagmar V gnerov, uëitelka Zä MutÏnick Fotografie Mgr. Helena Myna Ìkov Letní tábor pro mládež DomeËek Brno-Vinohrady zve ml deû od 13 do 17 let ve dnech 15.ñ do stanovè z kladny u LedËe nad S zavou na letnì t bor Lacembok. KoËovn tlupa vol zpït svè Ëleny, aby p evzali jejì tradice. ObstojÌ zh ËkanÈ dïti civilizace v tvrd ch podmìnk ch p ÌrodnÌho ûivota? Na programu je celot borov hra, t bornickè dovednosti v praxi, va enì v polnì kuchyni, pobyt v p ÌrodÏ 24 hodin dennï bez civilizaënìch vymoûenostì. SpanÌ je ve stanech s podsadou, zast eöen jìdelna, koupelna pod öir m nebem, sprcha. Stravov nì 4 dennï, celodennì pitn reûim. Cena 1950 KË zahrnuje pobyt, stravu, dopravu, program a t borovè triëko. Z loha 1000 KË. P ihl öky a informace: I. Heindlov, DomeËek, Valtick 23, tel: Lidové velikonoční zvyky a obyčeje (DokonËenÌ ze strany 1) promïúovalo na kraslici, zdobenou r zn mi technikami podle zvyklostì jednotliv ch kraj, a to tak jak jen dok ûe lidsk ruka a fantazie vytvo it. Na rozdìl od V noc, kterè majì pevnè datum, jsou Velikonoce sv tky pohybliv mi. Spory o tom, kdy vlastnï velikonoce slavit, se vedly jiû ve 2. stoletì. Tuto nejednotnost odstranil prvnì vöeobecn cìrkevnì snïm v Niceji roku 325. Rozhodl, aby se velikonoce slavily vûdy prvnì nedïli po prvnìm jarnìm plúku, tedy po 21. b eznu. P ipadne-li plnïk tento den zrovna na nedïli, jsou Velikonoce aû nedïli dalöì. Z tohoto rozhodnutì vyplynulo, ûe datum Velikonoc je kaûd rok jinè a m ûe b t v rozmezì od 22. b ezna do 25. dubna. P itom nejkrajnïjöì termìny vyjdou nanejv ö jednou za stoletì. Pro v po- Ëet data Velikonoc se vypracov valy r znè tabulky pomocì sluneënìch a mïsìënìch cykl a tzv. epakt, coû jsou ËÌsla ud vajìcì st Ì (f zi) MÏsÌce v den 22. b ezna. Na letoönì Velikonoce se pravdïpodobnï tïöì vïtöina z n s mnohem vìce neû jinè roky, neboù po nekoneënè zimï je uû zapot ebì nefalöovanè jarnì n lady jako soli. Vzhledem k tomu, ûe na poëasì nenì radno spolèhat, atmosfè e trochu pom ûeme ñ v zdobou bytu Ëi chaty a chalupy, velikonoënì krmì a maliëk mi d rky pro rodinu a p tele. K Velikonoc m pat Ì p edevöìm jiû zmiúovan vajìëka. Pokud m me v myslu je nïkomu darovat, popusùme uzdu fantazii, i kdyû to n rodopisci nemajì r di a zast vajì n zor, ûe dekor se m p ÌsnÏ drûet krajov ch zvyklostì. My ale s nimi nemusìme na v stavu a tak aù se v m vajìëko malovanè z l sky darovanè povede co nejlèpe. VeselÈ Velikonoce a bohatou poml zku v jakèkoli podobï v m p eje Miloslava Moudr V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) M lo se dnes p ipomìn, ûe po p ÌpadnÈm vìtïzstvì nacistick ch vojsk by takè obyvatele naöich zemì Ëekala deportace (v pl nech se uvaûovalo o Madagaskaru, OhÚovÈ zemi o Sibi i a podobnï), vyhlazenì (zejmèna inteligence a ne rijskè vïtöiny obyvatel) a otrockè pr ce urëenè nacistickou ideologiì takzvan m slovansk m podlidem. Ti, kte Ì zvr tili zpoë tku nep ÌznivÏ se ot ËejÌcÌ kolo v leën ch ud lostì ve svïtï a aktivnï vystoupili jako voj ci spojeneck ch vojensk ch uskupenì, ûijì i u n s na Vinohradech. Jako kaûdoroënï, i letos se setk m s tïmito bojovnìky, abych jim za n s vöechny podïkoval. Na setk nì, kterè se kon u p Ìleûitosti Ëty iaöedes tèho v roëì osvobozenì mïsta Brna a tèû i Vinohrad (stalo se tak oficielnï 26. dubna 1945) pozvu doktora Konr da DubskÈho, voj ka 11. ËeskoslovenskÈho pïöìho praporu ñ v chodnìho v severnì Africe, kde bojoval pod velenìm gener la Karla Klap lka. Po p eökolenì Konr d Dubsk pokraëoval v boji coby radiotelegrafista Liber toru p i 311. Ës. bombardovacì peruti v Anglii. D le budu mìt Ëest pozvat pana Miroslava Hladila, Ëlena dom - cìho odbojovèho hnutì Obrany n roda, po tïku na z pad ËastnÌka boj ve Francii a poslèze p ÌsluönÌka»eskoslovenskÈ samostatnè obrnïnè brig dy s nìû oblèhal severofrancouzskè p ÌstavnÌ mïsto Dunkerque. DalöÌm z pozvan ch bude ËastnÌk tvrd ch boj s nacisty na v chodnì frontï pan Roman. Pan Roman se Ëastnil tïûk ch boj v ad ch Svobodovy v chodnì arm dy a jeötï dnes je pln el nu a energie i jako aktivnì Ëlen vinohradskèho klubu senior. Na setk nì si dovolìm takè pozvat panì Sl vku Proch zkovou, vdovu po palubnìm st elci 311. Ës. bombardovacì perutï RAF majoru letectva Ës. arm dy Rudolfu Proch zkovi. Tito lidè, ûijìcì mezi n mi sv j zd nlivï vöednì ûivot, nejsou zvyklì na publicitu a ok - zalosti. Po mèm soudu si vöak zaslouûì alespoú jednou za rok podïkov nì za Ëiny, kterè vykonali pro vlast, pro n s, pro naöi budoucnost a vlastnï pro naöi n rodnì z chranu. Na setk nì s nimi se i letos velmi tïöìm. Vûdy mne p Ìtomnost tïchto voj k naplúuje ctou a hrdostì. A jen tak mne napad : Co o nich vì naöe ml deû? JeötÏ jednu povinnost z vïrem. V minulèm informu jsem V m p ibliûoval situaci spojenou s v stavbou a existencì ob Ìho billboardu p i silnici na éaroöickè ulici. Billboard, aë opticky to vypad, ûe je vztyëen na zemì naöì mïstskè Ë sti, nach zì se vöak na zemì sousednìch MalomÏ ic- Ob an. DomnÌval jsem se, ûe na onom mìstï byl umìstïn se souhlasem tamïjöì reprezentace. Nebylo tomu tak. MalomÏËicko-ob ansk reprezentace, jak jsem byl zpraven, o tèto z leûitosti nejednala. Omlouv m se tak s radostn m pocitem, ûe ono do noci z ÌcÌ monstrum nestojì pod vinohradsk mi okny z Ñpoûehn nìì malomï ickoob ansk ch radnìch Ëi zastupitel. To, ûe ob Ì billboard na svèm mìstï stojì, a ûe proti jeho existenci nem ûeme uëinit û dnè kroky mi ovöem jako vïtöinï VinohraÔan vadì a bude vadit nad le. Tak to vöak v ûivotï nïkdy chodì, ûe aë neradi, jsme nuceni ûìt i s tìm, co n m dob e neëinì. V p edeölèm ËÌsle naöeho vinohradskèho mïsìënìku jsem p ipomnïl Ëi spìöe naznaëil kon nì letoönìho v po adì jiû sedmn ctèho roënìku VinohradskÈho koötu vìn. KulturnÌ z ötity koötu, jak jsem jiû minule uvedl, se letos chopila jihomoravsk obec RatÌökovice. V souëasnè dobï je folklornì vystoupenì RatÌökovick ch dohodnuto a up esnïno. V p tek 8. kvïtna vystoupì na Vinohradech v r mci vinnèho koötu ratìökovick chasa, ûensk pïveck sbor a ratìökovick cimb lov muzika. Program vöak bude pochopitelnï bohatöì. V tïchto dnech jsou p Ìpravy sedmn ctèho vinohradskèho koötu v plnèm proudu. Po adatelè a organiz to i tradiënì vinohradskè vina skè slavnosti ñ vinohradsk radnice, kulturnì centrum a firma Mika ñ pracujì na p Ìprav ch vskutku intenzivnï. Jako kaûdoroënï, tak i letos do poloviny dubna osobnï navötìvìm, pozvu a dojedn m organizaënì a dalöì n leûitosti se starosty a p edstaviteli vina- v RatÌökovicÌch, v Blatnici pod svat m AntonÌnkem, ve VlËnovÏ, v Bzenci, V Klobouk ch (u Brna), v MutÏnicÌch, v»ejëi, v»ejkovicìch, ve Velk ch BÌlovicÌch, v Bo eticìch, v LanûhotÏ, v TvrdonicÌch, v Pruö nk ch, v MikulovÏ, ve ValticÌch, ve Velk ch PavlovicÌch, v HornÌch i DolnÌch VÏstonicÌch, v HustopeËÌch, v MoutnicÌch, v BluËinÏ a v dalöìch vina sk ch obcìch jiûnì Moravy. I letoönì v po adì jiû sedmn ct Vinohradsk koöt vìn bude mìt nepochybnï skvïlou roveú. SlavnostnÏ bude zah jen v p tek 8. kvïtna dopoledne v deset hodin. V ûenì vinohradötì spoluobëanè. P eji v m öùastnè a spïönè vykroëenì do jarnìch dn, poûehnanè a radostnè sv tky velikonoënì. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta 3

4 AUTOCENTRUM K.E.I. Váš partner pro ojeté vozy! POTŘEBUJETE HOTOVOST PAK JE TU AUTO-VÝKUP! AUTOCENTRUM K.E.I. vykoupíme váš vůz za nejlepší možnou cenu Ž a r o š i c k á 2 1, B r n o -Vi n o h r a d y Peníze ihned a hotově nebo na protiúčet. Převod všech formalit vyřídíme za Vás! SPINNINGÆ CENTRUM SAHARA Blatnick 9 (b val Mä) Brno-Vinohrady KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY, TR NINK A RELAX pod vedenìm akreditovan ch instruktor. TÏöÌme se na v s. Na lekce je nutnè se objednat (i SMS). Tel.: ï Občerstvení na Kamenné Horce (cyklostezka pod Šumberou) Otevírací doba: po pá hod. so ne hod. Nabízíme: točené pivo, limo, cukrovinky, nanuky, cigarety, párek v rohlíku, tousty, bramboráčky, utopence apod. Také krásný výhled na Brno, kozy s kůzlátky a klidné prostředí. Provoz od do Těšíme se na vaši návštěvu. Brno-Maloměřice, Hády 3

5 SoutÏû TAKTIK je korespondenënì semin z matematiky, letos se uskuteëúuje jiû 3. roënìk. V tomto roce se Taktik st v mezin rodnìm, soutïûì û ci a studenti na zemì»eskè republiky a Slovenska. Z kladnì umïleck ökola PhDr. ZbyÚka Mrkose, Brno, DoölÌkova 48 nabìzì kvalitnì vzdïl nì v oboru hudebnìm, v tvarnèm, taneënìm a dramatickèm. KromÏ hlavnì budovy probìh v uka v poboëk ch v ZUä»ejkovick, Zä Kr snèho, Zä Gajdoöova a Zä Merhautova. PodrobnÈ informace takè naleznete na Z pis nov ch û k se kon ve dnech: HudebnÌ obor od 1. dubna do 5. Ëervna vûdy od h do h v budovï ZUä DoölÌkova 48 i v budovï»ejkovick 8, Brno-Vinohrady. Obory: p Ìpravn hudebnì v chova, klavìr, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcov flètna, p ÌËn Ned vno skonëily jarnì pr zdniny a uû se n m pomalu blìûì Velikonoce. Tyhle sv tky jsou prima, protoûe s nimi zaëìn opravdovè jaro. S Velikonocemi jsou spjaty mnohè zvyky ñ vyn öenì smrti, om v nì pramenitou vodou, obch zenì s ehtaëkami, kterè nahrazujì zvonïnì kostelnìch zvon, polèv nì dïvëat vodou nebo öleh nì poml zkou. Velikonoce n m nejëastïji p ipomìnajì zdoben vejce ñ symbol novèho ûivota. D Ìve se dïlaly kraslice vyökrabovanè, zdobenè vëelìm voskem, barvenè v cibulov ch slupk ch, nalepovaly se na nï obr zky ze sl my, malovaly ornamenty i kvïtiny. Na Zä MutÏnick si velikonoënì atmosfèru vytvo ili û ci sami. S pomocì t ÌdnÌch uëitelek vyzdobili t Ìdy a chodby velikonoënìmi motivy. Na kr snè kraslice jim staëil papìr, textil, drobn materi l a lepidlo. Fantazie naöich û k vykouzlila jednoduchè ale zajìmavè kreace. Strom ÑvajeËÚ kì, n stïnky, jarnì kvïtiny a slunìëko vykouzlì tu pravou velikonoënì n ladu. Mgr. Dagmar V gnerov, foto: Mgr. Tereza Zimov Soutěž TAKTIK Zápis nových žáků do ZUŠ Velikonoce na Mutěnické TakÈ naöe ökola se letos poprvè do tohoto semin e zapojila a vede si velice dob e. Po druhèm kole je na 10. mìstï z 38 p ihl öen ch ökol na zemì»r, ze Ëty brnïnsk ch ökol je zatìm nejlepöì. Z sluhy o dobrè umìstïnì m p edevöìm dvojice û k Tom ö Nov k a Michal Semer d z IX. A, kte Ì jsou zatìm na 1. mìstï. Velmi dob e si vöak vedou i ostatnì soutïûìcì, kte Ì touto formou projevili z jem o matematiku: ze VI. B ñ Tereza Luûov, Kate ina äerfelov, Tereza Nov Ëkov, Hana Pustinov, Roman Kili n, Petr Novotn, Jakub Valeck, Ond ej KrËa a Michal Merc; ze VII. B Alena ZahradnÌËkov ; z IX. A jeötï Iva Soukupov a PavlÌna VÏtrovsk a z IX. B Tereza Koupov. NynÌ vstupujeme jiû do 3. kola a vöem soutïûìcìm p ejeme nejen hezkè umìstïnì, ale i z bavu p i eöenì zajìmav ch p Ìklad. Mgr. Miloslava MatÏjÌkov, koordin torka soutïûe Foto Mgr. Helena Myna Ìkov flètna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, lesnì roh, bicì, cimb l, keyboard, akordeon, kytara, sborov zpïv, sûlov zpïv. TaneËnÌ obor 12. a 14. kvïtna od 15 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48 a v budovï ZUä»ejkovick 8, Brno-Vinohrady. V tvarn obor od 11., 12., 13. a 14. kvïtna vûdy od 16 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48. Liter rnï dramatick obor 10. Ëervna od 14 h do 18 h v budovï ZUä»ejkovick 8, Brno-Vinohrady a 11. Ëervna od 15 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48. Miloslava Vincourov V skleničkách opět zazáří mok (DokonËenÌ ze strany 1) hodnotì s m za sebe a v sledek zaznamen v do seznamu vzork. Komise jsou t ÌËlennÈ. Po skonëenì se v sledky bodov nì jednotliv ch komisa zpracov vajì na poëìtaëi. Program vyhodnotì vìtïze v jednotliv ch kategoriìch, absolutnìho vìtïze, tedy äampiona, i nejlepöìho vina e za kolekci nejlèpe hodnocen ch vìn. V sledek se zpravidla dovìd me aû p ÌötÌ den. Hodnotitel b v zpravidla nïco k 50, to je 15ñ20 komisì a p i mnoûstvì 500 vzork kaûd ochutn v pr mïru 30 vzork. V sledky jsou zpracov ny do katalogu p i koötu vìn m ûe öirok ve ejnost posoudit pr ci komisì a sami si vyzkouöet objektivnost bodov nì. TradiËnÌmi ËastnÌky koöt jsou obce a mïsta, kter dala sv jmèna ulicìm naöì mïstskè Ë sti, ale i od vina z jin ch mìst, kte Ì jsou v poslednì dobï oslovov ni naöimi obëany, aby se pochlubili sv mi v pïstky na naöì p ehlìdce. V letoönìm roce dle harmonogramu svoz lahvì vìna bude probìhat od 14. do 21 dubna. SbÏrn mìsta zpravidla b vajì na radnicìch druûebnìch mïst a obcì. Centr lnìm mìstem na Vinohradech je Vin rna u Radnice. VÌno v 0,7 l lahvi v poëtu 3 ks m ûete p edat v tèto vin rnï. Pr zdnè lahve lze dop edu vyzvednout na z - kladï domluvy ve SpoleËenskÈm s le. P Ìpravn v bor koötu Z mateřské školy Sluníčko Mä SlunÌËko funguje na Vinohradech, BzeneckÈ 23 v plnèm provozu od z Ì 2008, je zde mate skè centrum, 3 ËeskÈ t Ìdy a od b ezna 2009 i Ëesk t Ìda s anglick mi prvky (1 hodina intenzivnì anglickè v uky kaûd den). Od poë tku ökolnìho roku ölo v Mä p edevöìm o utv enì pravidel a kolektivu t Ìd. NÏkterÈ dïti ökolku opustily, nap. z d vod vïku nebo kv li dlouhèmu dojìûdïnì, nïkterè naopak p ibyly a nynì se poëet a sloûenì dïtì st v stabilnì. MenöÌ zmïny byly jeötï na zaë tku b ezna, kdy nïkterè dïti z Ëesk ch t Ìd p eöly do novï vzniklè t Ìdy s anglick mi prvky. PoËet dïtì je tèmï st l a maximum 25 dïtì na t Ìdu nebudeme p ekraëovat. Pr mïrnï, vzhledem k nemocem a dovolen m, doch zì dennï p ibliûnï 15ñ20 dïtì do t Ìdy, jen v jimeënï se tento poëet v raznï liöì. Na odpoledne pak z st v okolo 10 dïtì. VÏkov pr mïr se liöì takè v jednotliv ch t Ìd ch. Doposud jsme s dïtmi pilovali p edevöìm tato pravidla: pomalejöì a bezpeën pohyb po Mä i venku, klid a hezkè zp soby p i jìdle, dovednosti oblèk nì a pèëe o sebe sama, hygiena, skl d nì obleëenì, klid po sobï, hezkè a ohleduplnè chov nì dïtì ke sv m kamar d m, uëitelk m i vïcem v Mä. VÏtöina dïtì si vede ËÌm d l lèpe a my z toho m me velikou radost. V lednu a noru jsme se sezn mili trochu blìûe s pojmy mapa, globus, kontinent, poznali jsme n - zvy jednotliv ch svïtadìl a blìûe se podìvali na nïkterè jejich charakteristiky a zajìmavosti. S dïtmi jsme hodnï tanëili, zpìvali a hr li na rytmickè hudebnì n stroje, nevyh b me se ani tïlesnèmu cviëenì, rannì rozcviëka a protaûenì se jiû staly tèmï nedìlnou souë stì naöich elips. Od zaë tku roku 2009 jsme proûili spoleënï takè nïkolikatery narozeniny, jedno p ekr snè ûonglov nì, kde si i dïti tuto dovednost vyzkouöely, a hlavnï pak kr sn karneval n rodnostì. D öa Nezvalov 5

6 Prod m zahradu s chatkou Slavkov u Brna, cena KË. Tel Pron jem gar ûe, ulice éaroöick, vöe na d lkovè ovl d nì. Tel Práce na PC acezdomu.com. Tel

7 SIMP SIM P LY CLE CLEVE VER VE R PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA ŠKODA OD DO JEN ZA 99 KČ O to, co máme rádi, pečujeme, auto nevyjímaje. Nechte si proto svůj vůz na začátku jarní sezóny pečlivě zkontrolovat. Jen tak zjistíte, jakou péči po zimě potřebujete, aby byl stále ve výborné kondici. Více informací získáte u našich servisních poradců. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: , Fax: držitel certifikátu ISO 9001 Autocentrum PARKOVIŠTĚ VINOHRADY P Nabízíme volná parkovací místa na parkovišti Věstonická, Brno. Každý řidič má své parkovací místo. Vaše auto je chráněno moderním kamerovým systémem. Cena pronájmu činí 990,-Kč/měsíc. Cena je stejná pro osobní automobily i dodávky. Kontakt: Martina Krejčí Mathonova 20, Brno tel.: Všem příznivcům country muziky, táborových ohňů a tanečních melodií oznamujeme, že v restauraci Litovel v Brně, Táborská 157, st. tramvaje č. 13 Buzkova se konají každý pátek od hodin pravidelně Pohodové podvečery s tancem K adeřnictví MICHAELA Čejk ká 6, Vinohr ady Čejkoo vic vická Vinohrady Hraje Country Ilusion TOM X Milan Vaňura Vstup volný zvou pořadatelé Tel , Americký tříbarevný melír + stříhaná foukaná 603 Kč Melír + stříhání + foukaná 503 Kč Barvení + stříhání + foukaná 423 Kč Trvalá + stříhání + foukaná 423 Kč Stříhání + foukaná 223 Kč KURZY NĚMČINY A RUŠTINY NA VINOHRADECH PŮJČKY DO KČ. BEZ POTVRZENÍ PŘÍJMU! PENÍZE IHNED! D. Zhánělová tel VESTAVÃN SKÿÕNÃ, SKÿÕNÃ NA MÕRU, N BYTEK DLE VAäEHO Pÿ NÕ ñ kvalita za dobrè penìze. Zkuöen truhl. Tel firemní, skupinová a individuální výuka / tel.: Ludmila Slaběňáková HYPOTÉČNÍ A POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ tel.: (O2), (T-Mobile) (Netbox) www. lsbmbrno.cz úvěry hypotéky úvěry ze stavebního spoření vypořádání exekuce OV, družstevní byt podmínkou záruky POJIŠTĚNÍ FONDY PENZIJNÍ FONDY STAVEBNÍ SPOŘENÍ

8 Vinohrady objevují talenty TradiËnÏ dvakr t do roka po d vinohradskè KulturnÌ a vzdïl vacì centrum pïveckè koncerty mlad ch zpïv k z brnïnskè Jan Ëkovy akademie m zick ch umïnì. Po ady jsou koncipov ny tak, aby kaûd z n vötïvnìk v nich naöel nejen svoje oblìbenè melodie, ale tèû proûil dobrodruûstvì pozn nì atraktivnìch riì, pìsnì, duet z oper, operet, muzik l, zkr tka i jin ch vdïën ch melodiì, kterè tak z roveú dokazujì öì i pïveckèho vzdïl v nì budoucìch zpïv k ñ herc hudebnìho divadla. V letoönìm jarnìm koncertu zaznì melodie z Verdiho a Mozartov ch oper (Rigoletto, MaökarnÌ ples, Traviata ñ Figarova svatba, Kouzeln flètna), kterè rovnocennï doplnì hudba Smetanova z ProdanÈ nevïsty a Dvo kova z Rusalky. Pozadu nez stanou pìsnï z muzik l L. Bernsteina (West Side Story), A. L. Webbera (KoËky). Program koncertu zah jì klavìrnìm foxtrot letoönìho jubilanta Bohuslava Martin, od jehoû mrtì uplyne 50 let. M lokdo vì, ûe psal takè skladby ovlivnïnè americk m jazzem a popul rnì hudbou. A koho uslyöì n vötïvnìci zpìvat? Bude to jednak z loúska zn m mezzosopranistka Petra Hlav Ëkov, kter doplnì dvojici posluchaë JAMU: tenoristu Petra VolnÈho a slovenskèho barytonistu VladimÌra Majora. Koncert bude prov zet hrou na klavìr a mluven m slovem Miloö Schnierer. Koncert se uskuteënì v nedïli 5. dubna od 17 hodin ve spoleëenskèm s le na P lavskèm n mïstì. ms Pobyt pro rodiče s dětmi D m dïtì DomeËek po d v rekreaënìm st edisku Z seka ve dnech ñ1. 8. pobyt pro rodiëe s dïtmi od 2 let nazvan Hled nì zaëarovanè zemï. Na programu je celot borov hra pro dïti na motivy poh dek, v tvarnè tvo enì, spoleënè v lety do p Ìrody, koup nì, hry, divadlo, karneval, t - bor k... RS Z seka je umìstïno v kr snè p ÌrodÏ VysoËiny. K dispozici jsou 2ñ5 l ûkovè pokoje, soci lnì za ÌzenÌ na pat e, jìdelna s TV, dennì bar s krbem. V are lu je h iötï, pr lezky a nov bazèn. Strava ñ dospïlì pln penze, dïti 5 dennï, pitn reûim. Cena ñ dìtï 2300 KË, dospïl 3100 KË, dìtï do 2 let bez n roku na l ûko a stravu zdarma. Z loha 1000/osoba. Cena zahrnuje pobyt, stravu, dopravu autobusem, program, v tvarn materi l, odmïny pro dïti. P ihl öky a informace ñ A. V strkov, DomeËek, Valtick 23 tel.: Divadlo pro nejmenöì LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zve malè div ky na novï nastudovanou poh dku Zlatovl ska podle Boûeny NÏmcovÈ. Ve st edu 1. dubna od 10 hodin v DomeËku, Valtick 23. VstupnÈ 40 KË, rezervace vstupenek na telefon: Galerie DomeËku Od 14. dubna do 7. kvïtna m ûete navötìvit v stavu soutïûnìch pracì dïtì na tèma S Robinsonem na ostrovï. V tvarnou soutïû vyhlaöujeme ke Dni ZemÏ a nejöikovnïjöì tv rci budou odmïnïni diplomem a drobn mi cenami. Den ZemÏ na Vinohradech Tato akce m u n s na Vinohradech mnohaletou tradici. I letos bude konec dubna pat it akcìm s p ÌrodovÏdnou tematikou, kterè pro v s p ipravili pracovnìci DomeËku: P ÌrodovÏdn stezka s tajenkou ñ pozn vacì soutïû v okolì DomeËku je urëena dïtem i jejich rodië m. V p tek 24. dubna od 14 do hodin. Start u DomeËku, Valtick 23. SbÏr hlinìku ñ kaûdoroënì soutïû ve sbïru hlinìkovèho odpadu. SbÌrali jste cel rok obaly od Ëokol dy, vìëka od jogurt, chcete se zbavit starèho hlinìkovèho n dobì? P ineste vöe v p tek 24. dubna mezi a 17 h k DomeËku, Valtick 23. Vöe zv - ûìme a nejlepöì sbïraëe odmïnìme. Pozor! Pouze Ëist hlinìk! N dobì zbavte drûadel z plastu, hlinìkovè folie bez p ÌmÏsi plastu, papìru apod. Karneval zvì tek ñ planeta ZemÏ m sv tek a s nì i vöichni jejì obyvatelè. DÏti i dospïlì, p emïúte se na chvìli v öelmy, dravce i dom cì mazlìëky a p ijôte se s n mi pobavit. Sraz vöech zvì at Humor a vtip, popovìd me si a hned je n m lìp! Kdy a kde? Kaûd den v malè klubovnï od 14 hodin, Bzeneck 21 ñ B. BaËov a Z. Langerov. Budeme takè zaëìnat s kr tk mi vych zkami.»tvrtek Zase pomalu po roce p ich zejì Velikonoce, vystoupenì dïtì ze ökolnì druûiny Zä MutÏnick TER Sladk Francie ñ adieu ñ s promìt nìm, E. Vackov»TVRTEK 9. 4.»eötÌ panovnìci ñ 2. pokraëov nì, PhDr. J.»ejka TER Historie Brna, J. Vrbick STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve DUBEN V DOMEČKU Senior klub v dubnu v p tek 24. dubna v hodin p ed DomeËkem, Valtick 23, spoleën cesta do spoleëenskèho s lu nad Albertem, kde n s Ëek hodinka tance, soutïûì a z bavy. V p ÌpadÏ öpatnèho poëasì zaë tek v p Ìmo v s le. ZvÌ ata majì vstup voln, ostatnì 30 KË. KvÏtinov stopovan ñ dopolednì program pro rodiëe s dïtmi v jarnì p ÌrodÏ VelkÈ Klajdovky. SoutÏûe pro dïti i dospïlè, hry na louce a v lese. F borkov cesta s koly n s provede jarnìm lesem. S sebou vhodnè obleëenì a obutì, pitì svaëinu, tuûku, papìr, ö tek a hlavnï chuù si hr t a pozn vat. Sraz v sobotu 25. dubna v 9.30 hodin u restaurace Velk Klajdovka, konec tamtèû kolem 13 hodiny. Svoji Ëast nahlaste p edem I. HeindlovÈ v kancel i DomeËku nebo na tel.: , Akademie DomeËku SrdeËnÏ zveme rodiëe, prarodiëe, p tele a kamar dy na p ehlìdku pohybov ch krouûk DomeËku. V programu vystoupì jako hostè takè taneënì soubor VinohraÔ nek a dïti ze äd MutÏnick. V ter 28. dubna od 17 hodin v aule EZä»ejkovick. VelikonoËnÌ den otev en ch dve Ì SrdeËnÏ zveme vöechny dïti do velikonoënì dìlny DomeËku. BÏhem dopoledne si vyrobìme veselè velikonoënì a jarnì dekorace, nazdobìme vajìëka, upleteme poml zky a napìöeme p nìëka. VhodnÈ pro dïti vöeho vïku, menöì dïti s rodiëi.ve Ëtvrtek 9. dubna od 9 do 12 hodin. S sebou 2 vyfouknut vejce, menöì papìrovè plato od vajec, n ûky, p ez vky. VstupnÈ 60 KË. Akce se uskuteënì ve SpoleËenskÈm s le, P lavskè n m nad Albertem. husitskè, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK Sourozenci Ulrichovi ñ 2. Ë st s poslechem, doc. Mgr. V. Richter, prodïkan PdF MU TER KabaretnÌ p edstavenì plnè z bavy a zpïvu s ne- Ëekanou detektivnì z pletkou, studenti DaV JAMU»TVRTEK Blahop nì jubilant m narozen m v dubnu, E.»trvrteËkov a t m spolupracovnìk TER Pohledem do éidenic, M. Krejsa ZaË tky vûdy od 15 h, klub otev en od h. N boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech ZadrûenÌ dvou hledan ch osob Hned dvï osoby, po nichû bylo vyhl öeno policejnì p tr nì, se poda ilo koncem nora zadrûet str ûnìk m v brnïnsk ch Vinohradech. PrvnÌ p Ìpad se odehr l 26. nora r no, kdy si revizor dopravnìho podniku p ivolal na zast vku MHD éaroöick hlìdku mïstskè policie. Pot eboval totiû ovï it totoûnost ËernÈho pasaûèra, kterèho odhalil p i kontrole v trolejbusu. PoslÈze vöak str ûnìci zjistili, ûe nemajì co doëinïnì pouze s neplatìcìm cestujìcìm, ale p edevöìm s dvaat icetiletou Praûankou, kter je na seznamu hledan ch osob. éenu proto hlìdka zadrûela a p edala do rukou republikov ch policist. Podobn p Ìpad se odehr l o den pozdïji v»ejkovickè ulici, kde v suterènu jednoho z bytov ch dom spal nezn m muû.»ty icetilet BrÚan str ûnìk m vöe vysvïtlil tìm, ûe je dajnï bezdomovec a ve sklepï chtïl jen v teple p espat. Jelikoû vöak hlìdka zjistila, ûe po muûi bylo vyhl öeno p tr nì, zadrûeli jej a p edali k dalöìmu öet enì Policii»R. Seniorka si stïûovala na schv lnosti Vr sky na Ëele mïla opakovanï koncem nora dvaaosmdes tilet ûena z ValtickÈ ulice. Ta se nemohla dostat do svèho bytu kv li sirce, kterou jì nïkdo ucpal z mek dve Ì. Str ûnìk m si postïûovala, ûe se s takov m nepoveden m ûertem Ëi schv lnostì nesetkala poprvè. Vzhledem k tomu, ûe vzniklo d vodnè podez enì z p estupku proti obëanskèmu souûitì, bude mìt cel p Ìpad dohru u spr vnìho org nu. Rozvern mladìk vysypal popelnici P Ìliö rozvernì byli 15. b ezna mladìci, kte Ì p ed polednem proch zeli p es P lavskè n mïstì. Z staly za nimi popadanè popelnice, coû se lidem v okolì jen pram lo zamlouvalo. P ed p ivolan mi str ûnìky se pak dvaadvacetilet BrÚan doznal, ûe kopnul do odpadkovèho koöe, z nïhoû po p du na zem vypadaly odpadky. Vzhledem k tomu, ûe dotyën svè pochybenì uznal, popelnici vr til na p vodnì mìsto a odpadky uklidil, vy eöili jeho poëìn - nì str ûnìci domluvou. Kr deûe ve vinohradsk ch obchodech Osm p Ìpad kr deûì ve vinohradsk ch obchodech eöili v uplynulèm mïsìci str ûnìci mïstskè policie. Nenechavci ve vïku od 18 do 60 let se pokusili odcizit zboûì v celkovè hodnotï p evyöujìcì 6530 korun. PÏt ze t Ì pachatel byly ûeny. NejvÌce neskromn m byl osmn ctilet hoch z Blanenska, kter chtïl z prodejny vynèst nezaplacenè cukrovinky v hodnotï 2745 korun. Vzhledem k tomu, ûe o mladìka mïla z jem republikov policie, p evzala si jej k dalöìmu öe enì. ZdenÏk Nov k, TO MP Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 17. dubna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více