Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009"

Transkript

1 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). 53 DUBEN 2009 Foto: Mgr. Tereza Zimov jistï vöichni cìtìme Ñv kostechì, ale tèû i jinak nezadrûitelnï se blìûìcì a sìlìcì p Ìchod jara. VÏtöina z n s jej jiû netrpïlivï oëek v. Slunce a teplo mnoh m v zimnìm Ëase chybì a jaro je tak poslem p ich zejìcìch zmïn. LetoönÌ jaro, oproti tïm p edch zejìcìm, je, zaplaù p mb, vlhkè a mokrè. Je to dob e. Z p edchozìch let vysuöen p da a dramatick pokles spodnìch vod nenì nic nad ËÌm by bylo moûnè j sat. LetoönÌ jeseú se z tohoto pohledu p edchozìm jarnìm obdobìm vymyk. ZemÏ je dostateënï provlhl aû prom Ëen a sk t nadïji, ûe vl ha se udrûì delöì Ëas, a ûe nedojde k usych nì d evin a ËasnÈmu ûloutnutì tr vnìk. Jednu nev hodu vöak jarnì provlhëen zemï, a to na Vinohradech, p ece jenom m. ÑPÈËÌì neuk znïn ch idië, kte Ì v naöì mïstskè Ë sti pouûìvajì tr vnìky, tedy ve ejnou zeleú, coby autodr hu vznikajì v mokrè p dï bl tivè r hy, rozjeûdïnè neestetickè Ñtankodromyì Ëi bahnitè j my. Tyto r ny a jizvy na tv i Vinohrad se jen tïûce odstraúujì, mnohdy je ani odstranit nelze. Sanace nesmyslnï rozjeûdïn ch zelen ch ploch stojì obec ñ tedy n s vöechny ñ nemalè finanënì prost edky. Zabl cenè a tedy kluzkè chodnìky vzniklè jako sekund rnì jev ÑprojÌûÔkyì ve ejnou zelenì jsou nebezpeënè pro n s ostatnì, zejmèna pro naöe staröì spoluobëany. NiËenÌ ploch ve ejnè zelenï spolu s Ñtvorbouì Ëern ch skl dek nïkter mi naöimi spoluobëany zejmèna p i kontejnerov ch st nìch je velk m tèmatem pro mïstskou policii.»ast p Ìtomnost str ûnìk v terènu a vyuûitì sankcì za p estupky je nezbytn p edpoklad v boji proti niëenì a nepo dku. Na pl novanèm setk nì s panem prim torem budeme hovo it i o Ëinnosti mïstskè police u n s na Vinohradech. OsobnÏ se domnìv m, ûe jednìm z eöenì jak tïmto neû doucìm jev m zamezovat jsou ËastÏjöÌ poch zky str ûnìk. A to i do okrajov ch oblastì Vinohrad. NutnÈ jsou zejmèna ËastÏjöÌ poch zky v odpolednìm a podveëernìm Ëase, ale p edevöìm ve veëernìch hodin ch. TakovÈto poëìn nì by zda ile zamezovalo Ëern m skl dk m, niëenì ve ejnè zelenï a ve ejn ch ploch, ale tèû dalöìmu vandalismu, vëetnï ruöenì noënìho klidu. ÿeöenì je vskutku v rukou policie. Jaro je rovnïû obdobìm, kdy p ed Ëty iaöedes ti lety konëila nejlìtïjöì v lka lidsk ch dïjin a kdy byly osvobozeny obce, mïsta a lid naöì zemï. Spojenci z v chodu i ze z padu v onom Ëase rozdrtili nacistickè vojenskè okupaënì sìly takè za vydatnè pomoci poëetn ch öik muû a ûen p vodem z okupovan ch»ech, Moravy i ze Slovenska, kte Ì Ëasto za sloûit ch ûivotnìch situacì vstoupili do svazk bojujìcìch spojeneck ch arm d. I dìky tïmto lidem dnes ûijeme ve svobodnè a relativnï klidnè zemi. (PokraËov nì na stranï 3) Lidové velikonoční zvyky a obyčeje Velikonoce jiû oded vna pat ily k v znamn m jarnìm sv tk m. Dodnes zachov v me nïkterè velikonoënì zvyky, jejichû ko eny sahajì hluboko do minulosti. Velikonoce byly p vodnï sv tky prvnìho jarnìho plúku, ohlaöovaly p Ìchod novèho jara, probuzenì ûivota v celè p ÌrodÏ, byly v tïsnè spojitosti se zah jenìm nejz kladnïjöìch zemïdïlsk ch pracì. V lidovèm kalend i se ust lila ada zvyklostì, kterè symbolizovaly konec zimy a zaë tek jara. JednÌm ze starobyl ch obyëej, naznaëujìcìch, ûe zima jiû definitivnï skonëila, bylo vyn öenì smrtky ñ symbolu zimy, nemoci a str d nì. Byla to slamïn figurìna, obleëen vïtöinou do ûensk ch öat a ozdoben pr zdn mi vejci, ulitami apod. LidÈ ji r znï naz vali ñ Smrtka, Morena, Mo ena... Vyn - öeli ji z vesnice a topili v oëisùujìcì vodï, p lili nebo jinak niëili. PotÈ do vesnice mladè svobodnè dìvky p in öely zelen stromek, symbolizujìcì zaë tek jara, zaë tek novèho ûivota v p ÌrodÏ. P irozen m symbolem n vratu jara a rodìcìho se ûivota je vajìëko. Dokonal tvar, vyroben matkou p Ìrodou, doslova sv dì k nemènï dokonalèmu ozdobenì. M lokoho napadne, ûe zdobenì k ehk ch poml zkov ch d rk m takè svoji historii. D Ìve neû se z ËervenÏ obarvenèho vajìëka stal d rkem jarnìch slavnostì, vkl dal se tento symbol obnovenì ûivota do hrob. Byl to vlastnï jak si dvojn sobn symbol ñ vajìëko jako znovuzrozenì, jeötï umocnïnè Ëervenou barvou, barvou ûivota. Aû pozdïji byl votivnì d rek p ed v n ûiv m p i rodinn ch sv tcìch a jarnìch ob adnostech. Na Ëerven ch sko pk ch se zaëaly objevovat symboly, vyjad ujìcì p nì obdarovanèmu. A tak se postupnï obyëejnè vajìëko (PokraËov nì na stranï 3) V skleničkách opět zazáří mok Jiû po sedmn ctè na brnïnsk ch Vinohradech se v r mci soutïûnì p ehlìdky vìn v skleniëk ch zajisk Ì pr zraënï zeleno-ûluto-zlatav nebo r ûovocihlovo-ëerveno-rubìnov mok tak, aby byl pozvednut a odbornï oëich n, okem prozkoum na jeho Ëirost, barva, jiskra. PotÈ ke svèmu si p ijde jazyk, kter douöek vìna p itlaëì k patru, k pov lenì a poûv k nì v stech a pak nech me tekutinu vklouznout do krku, aby pomalu stèkala do trob. CelÈ tïlo pociùuje blahost a slast, krev se rozproudì, mysl oûije a v stech po vydechnutì cìtìme dlouhost pr vï poz enèho vzorku. Vûdyù vìno je moûno povaûovat za nejhygieniëtïjöì a nejzdravïjöì n poj ñ tvrdil Francouz Luis Pasteuur. Abychom dos hli tohoto cìle Ëek organiz tory XVII. vinohradskèho koötu pr ce n roën na Ëas, odbornost i kontakty. Je to shrom ûdïnì dostateënèho poëtu vzork vìn z oblastì vinorodè Moravy. Jejich rozt ÌdÏnÌ dle odr d, smïsì urëen ch a neur- Ëen ch, p Ìvlastk, roënìk. Takto p ipravenè vzorky jsou p edloûeny k bodov nì odbornè komisi, jejìmiû Ëleny jsou v znamnì degustè i, vina i, znalci vìna nad jejìchû pracì dohlìûì jiû nïkolik let doc. ing. Eduard Postbiegl, CSc. OsvÏdËen pïtibodov systèm S. A. Vedela d v moûnost vybrat objektivnï ten nejlepöì vzorek. Na rozdìl od ostatnìch zp sob, kdy ËÌm vìce bod tìm kvalitnïjöì vìno, toto bodov nì tvrdì opak: ËÌm mènï, tìm lèpe. Takûe absolutnìm vìtïzem se st v vìno dos hne-li ohodnocenì 0, tj. nula. HodnocenÌ je anonymnì, ËlenovÈ komisì jednak losujì, kterè odr dy budou hodnotit a vzorky jsou jim p edkl d ny dle ËÌsel, takûe nevì, kdo je v robcem testovanèho vzorku. Kaûd z bodujìcìch (PokraËov nì na stranï 5)

2 Důležitá informace k volbám do Evropského parlamentu Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu volië! Na zaë tku Ëervna se v Ëlensk ch st tech EvropskÈ unie budou konat volby do EvropskÈho parlamentu, p i- Ëemû v jednotliv ch st tech budou probìhat v konkrètnìch dnech podle mìstnìch zvyklostì. V»eskÈ republice se proto volby uskuteënì v p tek 5. Ëervna a v sobotu 6. Ëervna VeökerÈ informace k volb m jsou zve ejnïny na webov ch str nk ch JMK pod odkazem Volby do EvropskÈho parlamentu 2009 a ikonou vlajky EU. Podle z kona o volb ch do EvropskÈho parlamentu m pr vo na zemì»r volit do EvropskÈho parlamentu obëan»r, kter nejpozdïji druh den voleb dos hne vïku 18 let. D le mohou volit obëanè jinèho ËlenskÈho st tu EU, kte Ì kromï vïku musejì splúovat dalöì podmìnky: majì na zemì»eskè republiky trval pobyt a jsou na z kladï svè û dosti zaps ni v dodatku st lèho seznamu volië pro Ëely voleb do zastupitelstev obcì nebo poû dali o z pis do seznamu volië pro volby do EvropskÈho parlamentu jiû v souvislosti s volbami do EP v roce 2004, p ÌpadnÏ jde o obëana jinèho ËlenskÈho st tu EU, kter je po dobu nejmènï 45 dn veden v evidenci obyvatel v»r. PodmÌnkou v konu volebnìho pr va ve volb ch do EvropskÈho parlamentu je z pis obëana do seznamu volië pro tyto volby. St tnì obëan»r je do tohoto seznamu za azen obecnìm adem na z kladï svèho z pisu do st - lèho seznamu volië, kter vede obecnì ad k ostatnìm volb m. Automaticky jsou rovnïû do seznamu volië pro volby do EvropskÈho parlamentu zaps ni obëanè jin ch Ëlensk ch st t EU, kte Ì o to jiû poû dali v souvislosti s volbami do EP v roce OstatnÌ obëanè jinèho ËlenskÈho st tu EvropskÈ unie nejsou do seznamu za azeni automaticky, ale pouze pokud o to u obecnìho adu, v jehoû spr vnìm obvodu jsou vedeni v evidenci obyvatel, poû dajì, p ÌpadnÏ projevì v li v tïchto volb ch hlasovat. TermÌnem, do kdy tak musì uëinit, je 26. duben 2009 do 16:00. V tèto souvislosti je nutnè upozornit na z sadnì odliönost voleb do EvropskÈho parlamentu od ostatnìch typ voleb: z kon o volb ch do EP neumoûúuje dops - nì voliëe do v pisu ze seznamu volië po 26. dubnu 2009 a to ani ve dny voleb ve volebnì mìstnosti i kdyû by obëan prok zal opr vnïnost volit v p ÌsluönÈm volebnìm okrsku, tak jak tomu je nap. u voleb do zastupitelstev obcì. Aby se p edeölo nesrovnalostem Ëi p Ìpadn m stìûnostem, je vhodnè, aby si voliëi v p ÌpadÏ pochybnostì ovï ili sv j z pis ve st lèm seznamu voli- Ë u adu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nejpozdïji do 26. dubna VhodnÈ je to nap Ìklad tehdy, pokud se v dobï od poslednìch voleb p estïhovali. Vítání dětí do života V sobotu 7. b ezna jsme ve vinohradskè ob adnì sìni slavnostnìm zp sobem p ivìtali a zapsali do pamïtnì knihy Vinohrad celkem 20 novorozen ch obë nk. Jsou to: Martin Buûek, Jaroslav»erm k, Zuzana Dr palov, Kl ra Hlavat, Simona KubÌËkov, Patrik KubÌk, Jakub Loöù k, Patrik MaÚas, MarkÈta Michenkov, Tobias MlËoch, Linda Mr Ëkov, KristÌna Mrh lkov, Valerie NÏmcov, Martin PavloÚ, Michaela Skulov, MatÏj Smutn, Sofie ZtratilÌkov, Martina Suö nkov, Maty ö S ndermann, Ond ej V vra. P ejeme jim zdrav r st v l skyplnèm rodinnèm prost edì a radostnè pozn v nì svïta a jeho kr s. Sbor pro obëanskè z leûitosti Poděkování SDH Brno-Vinohrady VedenÌ EvropskÈ z kladnì ökoly a mate skè ökoly Brno dïkuje Sboru dobrovoln ch hasië z Vinohrad za v chovnï vzdïl vacì program, kter si pro û ky ökoly p ipravili. Jeho prvnì cyklus probïhl v p tek se zamï enìm na prevenci. é ci se sezn mili s v strojì a v zbrojì hasiëe, zopakovali d leûit tel. ËÌsla vöech sloûek integrovanèho z chrannèho systèmu, p edv dïli sv m spoluû k m, jak by se mïli zachovat v nebezpeën ch situacìch aj. DÏkujeme a tïöìme se na dalöì spolupr ci. VedenÌ EZä a Mä Brno Černé skládky a sídliště Vinohrady je den, kdy slavì sv tek Lenka. Ale byl to takè den, kdy Sbor dobrovoln ch hasië Vinohrady po dal sv j 1. ples v p ÌjemnÈm prost edì DÏlnickÈho domu v éidenicìch. JistÏ mnozì, co tam byli, se ke mnï p ipojì s velkou chv lou. Bylo to super. Kapela, bohat tombola, doprovodn program Odpady jsou vïcì, kterou produkuje kaûd dom cnost a m lokdo se nad touto ot zkou zam ölì, snad pouze v okamûiku, kdy si koupì nov koberec, n bytek Ëi vïtöì doplnïk do bytu a pak je tu ta zn - m ot zka ÑKam s nìm?ì. P Ìstup jednotlivc se liöì, moûn vzhledem k anonymitï sìdliötï a nebo z neznalosti, znaën Ë st obëan objemn odpad odloûì vedle kontejnerovèho st nì. Moûn si ani neuvïdomì, ûe pr vï poruöili pr vnì p edpisy a vytvo ili Ëernou skl dku, nebo spolèhajì na anonymitu sìdliötï, kter jim umoûnì odloûit odpad, aniû by se o nïho museli d l starat. A na tyto nezodpovïdnè spoluobëany dopl cìme vöichni, neboù pr vï na likvidaci Ëern ch skl dek musela M» v loúskèm roce vynaloûit tèmï 205 tisìc korun, p iëemû se vïtöinou jedn o prost edky vynaloûenè na likvidaci odpadu z Ëern ch skl dek vznikl ch uvnit sìdliötï vedle kontejnerov ch st nì. I kdyû obëanè majì moûnost vyuûìt sbïrovè dny, kdy jedenkr t mïsìënï jsou na parkoviöti na P lavskèm n mïstì umìstïny kontejnery pro uloûenì objemnèho odpadu, a pr bïûnï mohou vyuûìt sbïrn st ediska odpad, zbudovan v r mci systèmu likvidace odpad v mïstï BrnÏ, u nïkter ch vìtïzì pohodlnost a lhostejnost. Zkusme si vöichni uvïdomit, ûe uloûenìm odpadu v souladu s platnou legislativou napom ûeme nejen ke snìûenì Ëerp nì penïz z rozpoëtu M», ale m ûeme tak zkvalitnit vzhled naöeho okolì. Pro informaci opakovanï uv dìme termìny umìstïnì VOK pro I. pololetì, informace o sbïrn ch st edisek vë. provoznì doby najdete na str nk ch odboru ûivotnìho prost edì MMB, resp. na TermÌny sbïrov ch dn : provoznì doba od 9 do 17 hodin provoznì doba od 9 do 17 hodin provoznì doba od 9 do 17 hodin Ples měl úžasnou atmosféru Odbor finanënì a v stavby M» Brno-Vinohrady Honky Tonku, taneënì ökoly Starlet a Capoiery, to vöe mïlo ûasnou atmosfèru. Zb v jen podïkovat vöem hasië m za celou jejich pr ci (kter byla nemal ), aby my ostatnì jsme si to uûili. Takûe dìky a za rok douf m nashledanou. ManûelÈ P ikrylovi 2

3 Návštěva z Itálie na ZŠ Mutěnická V b eznu p ijela na pracovnì st û do Brna sympatick italsk studentka Cecilia Fabris. Studuje na UniverzitÏ di Lingue e Letterature Straniere di Pisa. KromÏ angliëtiny a francouzötiny se Cecilia zajìm i o Ëeötinu. V budoucnu by chtïla pracovat s dïtmi. P ijala proto pozv nì na naöì ökolu a vyzkouöela si konverzaci v ËeskÈm jazyce. JejÌ zajìmavè povìd nì o Tosk nsku pozornï poslouchali û ci 4. B. PanÌ editelka zpest ila besedu fotografiemi z Florencie. Ot zky Ëtvrù Ëk naöemu hostovi nebraly konce. A trèma byla pryë. Cecilia se rozpovìdala, nauëila se Ëeskou Ìkanku, dïti si vyzkouöely mluvit italsky. Vöichni jsme si rozumïli, kr snï se pobavili a hlavnï jsme se dozvïdïli mnoho nov ch informacì o It lii. RozlouËili jsme se mal m d rkem s p nìm zase nïkdy nashledanou. Mgr. Dagmar V gnerov, uëitelka Zä MutÏnick Fotografie Mgr. Helena Myna Ìkov Letní tábor pro mládež DomeËek Brno-Vinohrady zve ml deû od 13 do 17 let ve dnech 15.ñ do stanovè z kladny u LedËe nad S zavou na letnì t bor Lacembok. KoËovn tlupa vol zpït svè Ëleny, aby p evzali jejì tradice. ObstojÌ zh ËkanÈ dïti civilizace v tvrd ch podmìnk ch p ÌrodnÌho ûivota? Na programu je celot borov hra, t bornickè dovednosti v praxi, va enì v polnì kuchyni, pobyt v p ÌrodÏ 24 hodin dennï bez civilizaënìch vymoûenostì. SpanÌ je ve stanech s podsadou, zast eöen jìdelna, koupelna pod öir m nebem, sprcha. Stravov nì 4 dennï, celodennì pitn reûim. Cena 1950 KË zahrnuje pobyt, stravu, dopravu, program a t borovè triëko. Z loha 1000 KË. P ihl öky a informace: I. Heindlov, DomeËek, Valtick 23, tel: Lidové velikonoční zvyky a obyčeje (DokonËenÌ ze strany 1) promïúovalo na kraslici, zdobenou r zn mi technikami podle zvyklostì jednotliv ch kraj, a to tak jak jen dok ûe lidsk ruka a fantazie vytvo it. Na rozdìl od V noc, kterè majì pevnè datum, jsou Velikonoce sv tky pohybliv mi. Spory o tom, kdy vlastnï velikonoce slavit, se vedly jiû ve 2. stoletì. Tuto nejednotnost odstranil prvnì vöeobecn cìrkevnì snïm v Niceji roku 325. Rozhodl, aby se velikonoce slavily vûdy prvnì nedïli po prvnìm jarnìm plúku, tedy po 21. b eznu. P ipadne-li plnïk tento den zrovna na nedïli, jsou Velikonoce aû nedïli dalöì. Z tohoto rozhodnutì vyplynulo, ûe datum Velikonoc je kaûd rok jinè a m ûe b t v rozmezì od 22. b ezna do 25. dubna. P itom nejkrajnïjöì termìny vyjdou nanejv ö jednou za stoletì. Pro v po- Ëet data Velikonoc se vypracov valy r znè tabulky pomocì sluneënìch a mïsìënìch cykl a tzv. epakt, coû jsou ËÌsla ud vajìcì st Ì (f zi) MÏsÌce v den 22. b ezna. Na letoönì Velikonoce se pravdïpodobnï tïöì vïtöina z n s mnohem vìce neû jinè roky, neboù po nekoneënè zimï je uû zapot ebì nefalöovanè jarnì n lady jako soli. Vzhledem k tomu, ûe na poëasì nenì radno spolèhat, atmosfè e trochu pom ûeme ñ v zdobou bytu Ëi chaty a chalupy, velikonoënì krmì a maliëk mi d rky pro rodinu a p tele. K Velikonoc m pat Ì p edevöìm jiû zmiúovan vajìëka. Pokud m me v myslu je nïkomu darovat, popusùme uzdu fantazii, i kdyû to n rodopisci nemajì r di a zast vajì n zor, ûe dekor se m p ÌsnÏ drûet krajov ch zvyklostì. My ale s nimi nemusìme na v stavu a tak aù se v m vajìëko malovanè z l sky darovanè povede co nejlèpe. VeselÈ Velikonoce a bohatou poml zku v jakèkoli podobï v m p eje Miloslava Moudr V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) M lo se dnes p ipomìn, ûe po p ÌpadnÈm vìtïzstvì nacistick ch vojsk by takè obyvatele naöich zemì Ëekala deportace (v pl nech se uvaûovalo o Madagaskaru, OhÚovÈ zemi o Sibi i a podobnï), vyhlazenì (zejmèna inteligence a ne rijskè vïtöiny obyvatel) a otrockè pr ce urëenè nacistickou ideologiì takzvan m slovansk m podlidem. Ti, kte Ì zvr tili zpoë tku nep ÌznivÏ se ot ËejÌcÌ kolo v leën ch ud lostì ve svïtï a aktivnï vystoupili jako voj ci spojeneck ch vojensk ch uskupenì, ûijì i u n s na Vinohradech. Jako kaûdoroënï, i letos se setk m s tïmito bojovnìky, abych jim za n s vöechny podïkoval. Na setk nì, kterè se kon u p Ìleûitosti Ëty iaöedes tèho v roëì osvobozenì mïsta Brna a tèû i Vinohrad (stalo se tak oficielnï 26. dubna 1945) pozvu doktora Konr da DubskÈho, voj ka 11. ËeskoslovenskÈho pïöìho praporu ñ v chodnìho v severnì Africe, kde bojoval pod velenìm gener la Karla Klap lka. Po p eökolenì Konr d Dubsk pokraëoval v boji coby radiotelegrafista Liber toru p i 311. Ës. bombardovacì peruti v Anglii. D le budu mìt Ëest pozvat pana Miroslava Hladila, Ëlena dom - cìho odbojovèho hnutì Obrany n roda, po tïku na z pad ËastnÌka boj ve Francii a poslèze p ÌsluönÌka»eskoslovenskÈ samostatnè obrnïnè brig dy s nìû oblèhal severofrancouzskè p ÌstavnÌ mïsto Dunkerque. DalöÌm z pozvan ch bude ËastnÌk tvrd ch boj s nacisty na v chodnì frontï pan Roman. Pan Roman se Ëastnil tïûk ch boj v ad ch Svobodovy v chodnì arm dy a jeötï dnes je pln el nu a energie i jako aktivnì Ëlen vinohradskèho klubu senior. Na setk nì si dovolìm takè pozvat panì Sl vku Proch zkovou, vdovu po palubnìm st elci 311. Ës. bombardovacì perutï RAF majoru letectva Ës. arm dy Rudolfu Proch zkovi. Tito lidè, ûijìcì mezi n mi sv j zd nlivï vöednì ûivot, nejsou zvyklì na publicitu a ok - zalosti. Po mèm soudu si vöak zaslouûì alespoú jednou za rok podïkov nì za Ëiny, kterè vykonali pro vlast, pro n s, pro naöi budoucnost a vlastnï pro naöi n rodnì z chranu. Na setk nì s nimi se i letos velmi tïöìm. Vûdy mne p Ìtomnost tïchto voj k naplúuje ctou a hrdostì. A jen tak mne napad : Co o nich vì naöe ml deû? JeötÏ jednu povinnost z vïrem. V minulèm informu jsem V m p ibliûoval situaci spojenou s v stavbou a existencì ob Ìho billboardu p i silnici na éaroöickè ulici. Billboard, aë opticky to vypad, ûe je vztyëen na zemì naöì mïstskè Ë sti, nach zì se vöak na zemì sousednìch MalomÏ ic- Ob an. DomnÌval jsem se, ûe na onom mìstï byl umìstïn se souhlasem tamïjöì reprezentace. Nebylo tomu tak. MalomÏËicko-ob ansk reprezentace, jak jsem byl zpraven, o tèto z leûitosti nejednala. Omlouv m se tak s radostn m pocitem, ûe ono do noci z ÌcÌ monstrum nestojì pod vinohradsk mi okny z Ñpoûehn nìì malomï ickoob ansk ch radnìch Ëi zastupitel. To, ûe ob Ì billboard na svèm mìstï stojì, a ûe proti jeho existenci nem ûeme uëinit û dnè kroky mi ovöem jako vïtöinï VinohraÔan vadì a bude vadit nad le. Tak to vöak v ûivotï nïkdy chodì, ûe aë neradi, jsme nuceni ûìt i s tìm, co n m dob e neëinì. V p edeölèm ËÌsle naöeho vinohradskèho mïsìënìku jsem p ipomnïl Ëi spìöe naznaëil kon nì letoönìho v po adì jiû sedmn ctèho roënìku VinohradskÈho koötu vìn. KulturnÌ z ötity koötu, jak jsem jiû minule uvedl, se letos chopila jihomoravsk obec RatÌökovice. V souëasnè dobï je folklornì vystoupenì RatÌökovick ch dohodnuto a up esnïno. V p tek 8. kvïtna vystoupì na Vinohradech v r mci vinnèho koötu ratìökovick chasa, ûensk pïveck sbor a ratìökovick cimb lov muzika. Program vöak bude pochopitelnï bohatöì. V tïchto dnech jsou p Ìpravy sedmn ctèho vinohradskèho koötu v plnèm proudu. Po adatelè a organiz to i tradiënì vinohradskè vina skè slavnosti ñ vinohradsk radnice, kulturnì centrum a firma Mika ñ pracujì na p Ìprav ch vskutku intenzivnï. Jako kaûdoroënï, tak i letos do poloviny dubna osobnï navötìvìm, pozvu a dojedn m organizaënì a dalöì n leûitosti se starosty a p edstaviteli vina- v RatÌökovicÌch, v Blatnici pod svat m AntonÌnkem, ve VlËnovÏ, v Bzenci, V Klobouk ch (u Brna), v MutÏnicÌch, v»ejëi, v»ejkovicìch, ve Velk ch BÌlovicÌch, v Bo eticìch, v LanûhotÏ, v TvrdonicÌch, v Pruö nk ch, v MikulovÏ, ve ValticÌch, ve Velk ch PavlovicÌch, v HornÌch i DolnÌch VÏstonicÌch, v HustopeËÌch, v MoutnicÌch, v BluËinÏ a v dalöìch vina sk ch obcìch jiûnì Moravy. I letoönì v po adì jiû sedmn ct Vinohradsk koöt vìn bude mìt nepochybnï skvïlou roveú. SlavnostnÏ bude zah jen v p tek 8. kvïtna dopoledne v deset hodin. V ûenì vinohradötì spoluobëanè. P eji v m öùastnè a spïönè vykroëenì do jarnìch dn, poûehnanè a radostnè sv tky velikonoënì. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta 3

4 AUTOCENTRUM K.E.I. Váš partner pro ojeté vozy! POTŘEBUJETE HOTOVOST PAK JE TU AUTO-VÝKUP! AUTOCENTRUM K.E.I. vykoupíme váš vůz za nejlepší možnou cenu Ž a r o š i c k á 2 1, B r n o -Vi n o h r a d y Peníze ihned a hotově nebo na protiúčet. Převod všech formalit vyřídíme za Vás! SPINNINGÆ CENTRUM SAHARA Blatnick 9 (b val Mä) Brno-Vinohrady KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY, TR NINK A RELAX pod vedenìm akreditovan ch instruktor. TÏöÌme se na v s. Na lekce je nutnè se objednat (i SMS). Tel.: ï Občerstvení na Kamenné Horce (cyklostezka pod Šumberou) Otevírací doba: po pá hod. so ne hod. Nabízíme: točené pivo, limo, cukrovinky, nanuky, cigarety, párek v rohlíku, tousty, bramboráčky, utopence apod. Také krásný výhled na Brno, kozy s kůzlátky a klidné prostředí. Provoz od do Těšíme se na vaši návštěvu. Brno-Maloměřice, Hády 3

5 SoutÏû TAKTIK je korespondenënì semin z matematiky, letos se uskuteëúuje jiû 3. roënìk. V tomto roce se Taktik st v mezin rodnìm, soutïûì û ci a studenti na zemì»eskè republiky a Slovenska. Z kladnì umïleck ökola PhDr. ZbyÚka Mrkose, Brno, DoölÌkova 48 nabìzì kvalitnì vzdïl nì v oboru hudebnìm, v tvarnèm, taneënìm a dramatickèm. KromÏ hlavnì budovy probìh v uka v poboëk ch v ZUä»ejkovick, Zä Kr snèho, Zä Gajdoöova a Zä Merhautova. PodrobnÈ informace takè naleznete na Z pis nov ch û k se kon ve dnech: HudebnÌ obor od 1. dubna do 5. Ëervna vûdy od h do h v budovï ZUä DoölÌkova 48 i v budovï»ejkovick 8, Brno-Vinohrady. Obory: p Ìpravn hudebnì v chova, klavìr, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcov flètna, p ÌËn Ned vno skonëily jarnì pr zdniny a uû se n m pomalu blìûì Velikonoce. Tyhle sv tky jsou prima, protoûe s nimi zaëìn opravdovè jaro. S Velikonocemi jsou spjaty mnohè zvyky ñ vyn öenì smrti, om v nì pramenitou vodou, obch zenì s ehtaëkami, kterè nahrazujì zvonïnì kostelnìch zvon, polèv nì dïvëat vodou nebo öleh nì poml zkou. Velikonoce n m nejëastïji p ipomìnajì zdoben vejce ñ symbol novèho ûivota. D Ìve se dïlaly kraslice vyökrabovanè, zdobenè vëelìm voskem, barvenè v cibulov ch slupk ch, nalepovaly se na nï obr zky ze sl my, malovaly ornamenty i kvïtiny. Na Zä MutÏnick si velikonoënì atmosfèru vytvo ili û ci sami. S pomocì t ÌdnÌch uëitelek vyzdobili t Ìdy a chodby velikonoënìmi motivy. Na kr snè kraslice jim staëil papìr, textil, drobn materi l a lepidlo. Fantazie naöich û k vykouzlila jednoduchè ale zajìmavè kreace. Strom ÑvajeËÚ kì, n stïnky, jarnì kvïtiny a slunìëko vykouzlì tu pravou velikonoënì n ladu. Mgr. Dagmar V gnerov, foto: Mgr. Tereza Zimov Soutěž TAKTIK Zápis nových žáků do ZUŠ Velikonoce na Mutěnické TakÈ naöe ökola se letos poprvè do tohoto semin e zapojila a vede si velice dob e. Po druhèm kole je na 10. mìstï z 38 p ihl öen ch ökol na zemì»r, ze Ëty brnïnsk ch ökol je zatìm nejlepöì. Z sluhy o dobrè umìstïnì m p edevöìm dvojice û k Tom ö Nov k a Michal Semer d z IX. A, kte Ì jsou zatìm na 1. mìstï. Velmi dob e si vöak vedou i ostatnì soutïûìcì, kte Ì touto formou projevili z jem o matematiku: ze VI. B ñ Tereza Luûov, Kate ina äerfelov, Tereza Nov Ëkov, Hana Pustinov, Roman Kili n, Petr Novotn, Jakub Valeck, Ond ej KrËa a Michal Merc; ze VII. B Alena ZahradnÌËkov ; z IX. A jeötï Iva Soukupov a PavlÌna VÏtrovsk a z IX. B Tereza Koupov. NynÌ vstupujeme jiû do 3. kola a vöem soutïûìcìm p ejeme nejen hezkè umìstïnì, ale i z bavu p i eöenì zajìmav ch p Ìklad. Mgr. Miloslava MatÏjÌkov, koordin torka soutïûe Foto Mgr. Helena Myna Ìkov flètna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, lesnì roh, bicì, cimb l, keyboard, akordeon, kytara, sborov zpïv, sûlov zpïv. TaneËnÌ obor 12. a 14. kvïtna od 15 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48 a v budovï ZUä»ejkovick 8, Brno-Vinohrady. V tvarn obor od 11., 12., 13. a 14. kvïtna vûdy od 16 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48. Liter rnï dramatick obor 10. Ëervna od 14 h do 18 h v budovï ZUä»ejkovick 8, Brno-Vinohrady a 11. Ëervna od 15 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48. Miloslava Vincourov V skleničkách opět zazáří mok (DokonËenÌ ze strany 1) hodnotì s m za sebe a v sledek zaznamen v do seznamu vzork. Komise jsou t ÌËlennÈ. Po skonëenì se v sledky bodov nì jednotliv ch komisa zpracov vajì na poëìtaëi. Program vyhodnotì vìtïze v jednotliv ch kategoriìch, absolutnìho vìtïze, tedy äampiona, i nejlepöìho vina e za kolekci nejlèpe hodnocen ch vìn. V sledek se zpravidla dovìd me aû p ÌötÌ den. Hodnotitel b v zpravidla nïco k 50, to je 15ñ20 komisì a p i mnoûstvì 500 vzork kaûd ochutn v pr mïru 30 vzork. V sledky jsou zpracov ny do katalogu p i koötu vìn m ûe öirok ve ejnost posoudit pr ci komisì a sami si vyzkouöet objektivnost bodov nì. TradiËnÌmi ËastnÌky koöt jsou obce a mïsta, kter dala sv jmèna ulicìm naöì mïstskè Ë sti, ale i od vina z jin ch mìst, kte Ì jsou v poslednì dobï oslovov ni naöimi obëany, aby se pochlubili sv mi v pïstky na naöì p ehlìdce. V letoönìm roce dle harmonogramu svoz lahvì vìna bude probìhat od 14. do 21 dubna. SbÏrn mìsta zpravidla b vajì na radnicìch druûebnìch mïst a obcì. Centr lnìm mìstem na Vinohradech je Vin rna u Radnice. VÌno v 0,7 l lahvi v poëtu 3 ks m ûete p edat v tèto vin rnï. Pr zdnè lahve lze dop edu vyzvednout na z - kladï domluvy ve SpoleËenskÈm s le. P Ìpravn v bor koötu Z mateřské školy Sluníčko Mä SlunÌËko funguje na Vinohradech, BzeneckÈ 23 v plnèm provozu od z Ì 2008, je zde mate skè centrum, 3 ËeskÈ t Ìdy a od b ezna 2009 i Ëesk t Ìda s anglick mi prvky (1 hodina intenzivnì anglickè v uky kaûd den). Od poë tku ökolnìho roku ölo v Mä p edevöìm o utv enì pravidel a kolektivu t Ìd. NÏkterÈ dïti ökolku opustily, nap. z d vod vïku nebo kv li dlouhèmu dojìûdïnì, nïkterè naopak p ibyly a nynì se poëet a sloûenì dïtì st v stabilnì. MenöÌ zmïny byly jeötï na zaë tku b ezna, kdy nïkterè dïti z Ëesk ch t Ìd p eöly do novï vzniklè t Ìdy s anglick mi prvky. PoËet dïtì je tèmï st l a maximum 25 dïtì na t Ìdu nebudeme p ekraëovat. Pr mïrnï, vzhledem k nemocem a dovolen m, doch zì dennï p ibliûnï 15ñ20 dïtì do t Ìdy, jen v jimeënï se tento poëet v raznï liöì. Na odpoledne pak z st v okolo 10 dïtì. VÏkov pr mïr se liöì takè v jednotliv ch t Ìd ch. Doposud jsme s dïtmi pilovali p edevöìm tato pravidla: pomalejöì a bezpeën pohyb po Mä i venku, klid a hezkè zp soby p i jìdle, dovednosti oblèk nì a pèëe o sebe sama, hygiena, skl d nì obleëenì, klid po sobï, hezkè a ohleduplnè chov nì dïtì ke sv m kamar d m, uëitelk m i vïcem v Mä. VÏtöina dïtì si vede ËÌm d l lèpe a my z toho m me velikou radost. V lednu a noru jsme se sezn mili trochu blìûe s pojmy mapa, globus, kontinent, poznali jsme n - zvy jednotliv ch svïtadìl a blìûe se podìvali na nïkterè jejich charakteristiky a zajìmavosti. S dïtmi jsme hodnï tanëili, zpìvali a hr li na rytmickè hudebnì n stroje, nevyh b me se ani tïlesnèmu cviëenì, rannì rozcviëka a protaûenì se jiû staly tèmï nedìlnou souë stì naöich elips. Od zaë tku roku 2009 jsme proûili spoleënï takè nïkolikatery narozeniny, jedno p ekr snè ûonglov nì, kde si i dïti tuto dovednost vyzkouöely, a hlavnï pak kr sn karneval n rodnostì. D öa Nezvalov 5

6 Prod m zahradu s chatkou Slavkov u Brna, cena KË. Tel Pron jem gar ûe, ulice éaroöick, vöe na d lkovè ovl d nì. Tel Práce na PC acezdomu.com. Tel

7 SIMP SIM P LY CLE CLEVE VER VE R PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA ŠKODA OD DO JEN ZA 99 KČ O to, co máme rádi, pečujeme, auto nevyjímaje. Nechte si proto svůj vůz na začátku jarní sezóny pečlivě zkontrolovat. Jen tak zjistíte, jakou péči po zimě potřebujete, aby byl stále ve výborné kondici. Více informací získáte u našich servisních poradců. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: , Fax: držitel certifikátu ISO 9001 Autocentrum PARKOVIŠTĚ VINOHRADY P Nabízíme volná parkovací místa na parkovišti Věstonická, Brno. Každý řidič má své parkovací místo. Vaše auto je chráněno moderním kamerovým systémem. Cena pronájmu činí 990,-Kč/měsíc. Cena je stejná pro osobní automobily i dodávky. Kontakt: Martina Krejčí Mathonova 20, Brno tel.: Všem příznivcům country muziky, táborových ohňů a tanečních melodií oznamujeme, že v restauraci Litovel v Brně, Táborská 157, st. tramvaje č. 13 Buzkova se konají každý pátek od hodin pravidelně Pohodové podvečery s tancem K adeřnictví MICHAELA Čejk ká 6, Vinohr ady Čejkoo vic vická Vinohrady Hraje Country Ilusion TOM X Milan Vaňura Vstup volný zvou pořadatelé Tel , Americký tříbarevný melír + stříhaná foukaná 603 Kč Melír + stříhání + foukaná 503 Kč Barvení + stříhání + foukaná 423 Kč Trvalá + stříhání + foukaná 423 Kč Stříhání + foukaná 223 Kč KURZY NĚMČINY A RUŠTINY NA VINOHRADECH PŮJČKY DO KČ. BEZ POTVRZENÍ PŘÍJMU! PENÍZE IHNED! D. Zhánělová tel VESTAVÃN SKÿÕNÃ, SKÿÕNÃ NA MÕRU, N BYTEK DLE VAäEHO Pÿ NÕ ñ kvalita za dobrè penìze. Zkuöen truhl. Tel firemní, skupinová a individuální výuka / tel.: Ludmila Slaběňáková HYPOTÉČNÍ A POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ tel.: (O2), (T-Mobile) (Netbox) www. lsbmbrno.cz úvěry hypotéky úvěry ze stavebního spoření vypořádání exekuce OV, družstevní byt podmínkou záruky POJIŠTĚNÍ FONDY PENZIJNÍ FONDY STAVEBNÍ SPOŘENÍ

8 Vinohrady objevují talenty TradiËnÏ dvakr t do roka po d vinohradskè KulturnÌ a vzdïl vacì centrum pïveckè koncerty mlad ch zpïv k z brnïnskè Jan Ëkovy akademie m zick ch umïnì. Po ady jsou koncipov ny tak, aby kaûd z n vötïvnìk v nich naöel nejen svoje oblìbenè melodie, ale tèû proûil dobrodruûstvì pozn nì atraktivnìch riì, pìsnì, duet z oper, operet, muzik l, zkr tka i jin ch vdïën ch melodiì, kterè tak z roveú dokazujì öì i pïveckèho vzdïl v nì budoucìch zpïv k ñ herc hudebnìho divadla. V letoönìm jarnìm koncertu zaznì melodie z Verdiho a Mozartov ch oper (Rigoletto, MaökarnÌ ples, Traviata ñ Figarova svatba, Kouzeln flètna), kterè rovnocennï doplnì hudba Smetanova z ProdanÈ nevïsty a Dvo kova z Rusalky. Pozadu nez stanou pìsnï z muzik l L. Bernsteina (West Side Story), A. L. Webbera (KoËky). Program koncertu zah jì klavìrnìm foxtrot letoönìho jubilanta Bohuslava Martin, od jehoû mrtì uplyne 50 let. M lokdo vì, ûe psal takè skladby ovlivnïnè americk m jazzem a popul rnì hudbou. A koho uslyöì n vötïvnìci zpìvat? Bude to jednak z loúska zn m mezzosopranistka Petra Hlav Ëkov, kter doplnì dvojici posluchaë JAMU: tenoristu Petra VolnÈho a slovenskèho barytonistu VladimÌra Majora. Koncert bude prov zet hrou na klavìr a mluven m slovem Miloö Schnierer. Koncert se uskuteënì v nedïli 5. dubna od 17 hodin ve spoleëenskèm s le na P lavskèm n mïstì. ms Pobyt pro rodiče s dětmi D m dïtì DomeËek po d v rekreaënìm st edisku Z seka ve dnech ñ1. 8. pobyt pro rodiëe s dïtmi od 2 let nazvan Hled nì zaëarovanè zemï. Na programu je celot borov hra pro dïti na motivy poh dek, v tvarnè tvo enì, spoleënè v lety do p Ìrody, koup nì, hry, divadlo, karneval, t - bor k... RS Z seka je umìstïno v kr snè p ÌrodÏ VysoËiny. K dispozici jsou 2ñ5 l ûkovè pokoje, soci lnì za ÌzenÌ na pat e, jìdelna s TV, dennì bar s krbem. V are lu je h iötï, pr lezky a nov bazèn. Strava ñ dospïlì pln penze, dïti 5 dennï, pitn reûim. Cena ñ dìtï 2300 KË, dospïl 3100 KË, dìtï do 2 let bez n roku na l ûko a stravu zdarma. Z loha 1000/osoba. Cena zahrnuje pobyt, stravu, dopravu autobusem, program, v tvarn materi l, odmïny pro dïti. P ihl öky a informace ñ A. V strkov, DomeËek, Valtick 23 tel.: Divadlo pro nejmenöì LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zve malè div ky na novï nastudovanou poh dku Zlatovl ska podle Boûeny NÏmcovÈ. Ve st edu 1. dubna od 10 hodin v DomeËku, Valtick 23. VstupnÈ 40 KË, rezervace vstupenek na telefon: Galerie DomeËku Od 14. dubna do 7. kvïtna m ûete navötìvit v stavu soutïûnìch pracì dïtì na tèma S Robinsonem na ostrovï. V tvarnou soutïû vyhlaöujeme ke Dni ZemÏ a nejöikovnïjöì tv rci budou odmïnïni diplomem a drobn mi cenami. Den ZemÏ na Vinohradech Tato akce m u n s na Vinohradech mnohaletou tradici. I letos bude konec dubna pat it akcìm s p ÌrodovÏdnou tematikou, kterè pro v s p ipravili pracovnìci DomeËku: P ÌrodovÏdn stezka s tajenkou ñ pozn vacì soutïû v okolì DomeËku je urëena dïtem i jejich rodië m. V p tek 24. dubna od 14 do hodin. Start u DomeËku, Valtick 23. SbÏr hlinìku ñ kaûdoroënì soutïû ve sbïru hlinìkovèho odpadu. SbÌrali jste cel rok obaly od Ëokol dy, vìëka od jogurt, chcete se zbavit starèho hlinìkovèho n dobì? P ineste vöe v p tek 24. dubna mezi a 17 h k DomeËku, Valtick 23. Vöe zv - ûìme a nejlepöì sbïraëe odmïnìme. Pozor! Pouze Ëist hlinìk! N dobì zbavte drûadel z plastu, hlinìkovè folie bez p ÌmÏsi plastu, papìru apod. Karneval zvì tek ñ planeta ZemÏ m sv tek a s nì i vöichni jejì obyvatelè. DÏti i dospïlì, p emïúte se na chvìli v öelmy, dravce i dom cì mazlìëky a p ijôte se s n mi pobavit. Sraz vöech zvì at Humor a vtip, popovìd me si a hned je n m lìp! Kdy a kde? Kaûd den v malè klubovnï od 14 hodin, Bzeneck 21 ñ B. BaËov a Z. Langerov. Budeme takè zaëìnat s kr tk mi vych zkami.»tvrtek Zase pomalu po roce p ich zejì Velikonoce, vystoupenì dïtì ze ökolnì druûiny Zä MutÏnick TER Sladk Francie ñ adieu ñ s promìt nìm, E. Vackov»TVRTEK 9. 4.»eötÌ panovnìci ñ 2. pokraëov nì, PhDr. J.»ejka TER Historie Brna, J. Vrbick STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve DUBEN V DOMEČKU Senior klub v dubnu v p tek 24. dubna v hodin p ed DomeËkem, Valtick 23, spoleën cesta do spoleëenskèho s lu nad Albertem, kde n s Ëek hodinka tance, soutïûì a z bavy. V p ÌpadÏ öpatnèho poëasì zaë tek v p Ìmo v s le. ZvÌ ata majì vstup voln, ostatnì 30 KË. KvÏtinov stopovan ñ dopolednì program pro rodiëe s dïtmi v jarnì p ÌrodÏ VelkÈ Klajdovky. SoutÏûe pro dïti i dospïlè, hry na louce a v lese. F borkov cesta s koly n s provede jarnìm lesem. S sebou vhodnè obleëenì a obutì, pitì svaëinu, tuûku, papìr, ö tek a hlavnï chuù si hr t a pozn vat. Sraz v sobotu 25. dubna v 9.30 hodin u restaurace Velk Klajdovka, konec tamtèû kolem 13 hodiny. Svoji Ëast nahlaste p edem I. HeindlovÈ v kancel i DomeËku nebo na tel.: , Akademie DomeËku SrdeËnÏ zveme rodiëe, prarodiëe, p tele a kamar dy na p ehlìdku pohybov ch krouûk DomeËku. V programu vystoupì jako hostè takè taneënì soubor VinohraÔ nek a dïti ze äd MutÏnick. V ter 28. dubna od 17 hodin v aule EZä»ejkovick. VelikonoËnÌ den otev en ch dve Ì SrdeËnÏ zveme vöechny dïti do velikonoënì dìlny DomeËku. BÏhem dopoledne si vyrobìme veselè velikonoënì a jarnì dekorace, nazdobìme vajìëka, upleteme poml zky a napìöeme p nìëka. VhodnÈ pro dïti vöeho vïku, menöì dïti s rodiëi.ve Ëtvrtek 9. dubna od 9 do 12 hodin. S sebou 2 vyfouknut vejce, menöì papìrovè plato od vajec, n ûky, p ez vky. VstupnÈ 60 KË. Akce se uskuteënì ve SpoleËenskÈm s le, P lavskè n m nad Albertem. husitskè, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK Sourozenci Ulrichovi ñ 2. Ë st s poslechem, doc. Mgr. V. Richter, prodïkan PdF MU TER KabaretnÌ p edstavenì plnè z bavy a zpïvu s ne- Ëekanou detektivnì z pletkou, studenti DaV JAMU»TVRTEK Blahop nì jubilant m narozen m v dubnu, E.»trvrteËkov a t m spolupracovnìk TER Pohledem do éidenic, M. Krejsa ZaË tky vûdy od 15 h, klub otev en od h. N boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech ZadrûenÌ dvou hledan ch osob Hned dvï osoby, po nichû bylo vyhl öeno policejnì p tr nì, se poda ilo koncem nora zadrûet str ûnìk m v brnïnsk ch Vinohradech. PrvnÌ p Ìpad se odehr l 26. nora r no, kdy si revizor dopravnìho podniku p ivolal na zast vku MHD éaroöick hlìdku mïstskè policie. Pot eboval totiû ovï it totoûnost ËernÈho pasaûèra, kterèho odhalil p i kontrole v trolejbusu. PoslÈze vöak str ûnìci zjistili, ûe nemajì co doëinïnì pouze s neplatìcìm cestujìcìm, ale p edevöìm s dvaat icetiletou Praûankou, kter je na seznamu hledan ch osob. éenu proto hlìdka zadrûela a p edala do rukou republikov ch policist. Podobn p Ìpad se odehr l o den pozdïji v»ejkovickè ulici, kde v suterènu jednoho z bytov ch dom spal nezn m muû.»ty icetilet BrÚan str ûnìk m vöe vysvïtlil tìm, ûe je dajnï bezdomovec a ve sklepï chtïl jen v teple p espat. Jelikoû vöak hlìdka zjistila, ûe po muûi bylo vyhl öeno p tr nì, zadrûeli jej a p edali k dalöìmu öet enì Policii»R. Seniorka si stïûovala na schv lnosti Vr sky na Ëele mïla opakovanï koncem nora dvaaosmdes tilet ûena z ValtickÈ ulice. Ta se nemohla dostat do svèho bytu kv li sirce, kterou jì nïkdo ucpal z mek dve Ì. Str ûnìk m si postïûovala, ûe se s takov m nepoveden m ûertem Ëi schv lnostì nesetkala poprvè. Vzhledem k tomu, ûe vzniklo d vodnè podez enì z p estupku proti obëanskèmu souûitì, bude mìt cel p Ìpad dohru u spr vnìho org nu. Rozvern mladìk vysypal popelnici P Ìliö rozvernì byli 15. b ezna mladìci, kte Ì p ed polednem proch zeli p es P lavskè n mïstì. Z staly za nimi popadanè popelnice, coû se lidem v okolì jen pram lo zamlouvalo. P ed p ivolan mi str ûnìky se pak dvaadvacetilet BrÚan doznal, ûe kopnul do odpadkovèho koöe, z nïhoû po p du na zem vypadaly odpadky. Vzhledem k tomu, ûe dotyën svè pochybenì uznal, popelnici vr til na p vodnì mìsto a odpadky uklidil, vy eöili jeho poëìn - nì str ûnìci domluvou. Kr deûe ve vinohradsk ch obchodech Osm p Ìpad kr deûì ve vinohradsk ch obchodech eöili v uplynulèm mïsìci str ûnìci mïstskè policie. Nenechavci ve vïku od 18 do 60 let se pokusili odcizit zboûì v celkovè hodnotï p evyöujìcì 6530 korun. PÏt ze t Ì pachatel byly ûeny. NejvÌce neskromn m byl osmn ctilet hoch z Blanenska, kter chtïl z prodejny vynèst nezaplacenè cukrovinky v hodnotï 2745 korun. Vzhledem k tomu, ûe o mladìka mïla z jem republikov policie, p evzala si jej k dalöìmu öe enì. ZdenÏk Nov k, TO MP Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 17. dubna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

ě ú ě Ž ě ň é ě é ě ž ě ž ě ě ě ň é ú ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ě Č Ř Č Č é Š ú ě ě ě ě ú ě Ú ě ž ž ž é é Ž š ž é Ů Ž Č Č é ě é ž éú š Ů Ž Ů ě ů é š é ŠÍ Č ě Ž Č é š ŠÍ ž Š ě é ě ž ů š Ů Ů é ú

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více