Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j."

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 7, odst. 1 a 2). OBSAH I. Základní údaje o škole (str. 2) II. Obory vzdělávání (str.2-4) III. Personální obsazení (4 7) IV. Zápis k povinné školní docházce a přijetí žáků ze spádové malotřídní školy (7 8) V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy (8 29) VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, výchovné poradenství (29 40) VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků školy (40 47) VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (47) IX. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (47) X. základní údaje o hospodaření školy (47 49) XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, aktivity školy (49 63) XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů (63-64) XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. (64 65) XV. Školní družina (65 66) XVI. Školního klub (66 69) 1

2 I. Základní údaje o škole Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, Chrast, příspěvková organizace Zřizovatel: Město Chrast Ředitelka školy: Mgr. Lenka Budínská Adresa pro dálkový IČO: IZO: Školská rada pracuje od , druhé období od do , třetí období od Charakteristika školy ZŠ měla k žáků (po marném čekání na rozhodnutí z nové školy a urputném hledání bylo zjištěno v říjnu 2011, že 4 žáci z jedné rodiny se odstěhovali do zahraničí, a tudíž budou dále vedeni jako žáci naší školy), celkem tedy 418 žáků, z toho 199 s jiným trvalým bydlištěm. K měla škola 417 žáků. Škola měla 18 tříd, z toho 9 na I. stupni. Ve škole fungují tři oddělení školní družiny, dále školní klub a školní jídelna. V souladu se Zákoníkem práce škola pracuje podle Organizačního řádu, podle potřeby jsou v něm doplňovány a aktualizovány směrnice. II. Obory vzdělávání: Škola poskytuje základní vzdělávání, zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu a stravování žáků a zaměstnanců školy ve své hlavní činnosti. V doplňkové činnosti školy poskytuje pronájmy prostorů, stravování pro cizí strávníky hostinskou činnost. Vzdělávací programy: Od v ročníku a v ročníku ŠVP ZV Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí (podle RVP ZV se změnami provedenými k ). Průběžně jsou zpracovávány dodatky k ŠVP, které jsou uveřejňovány na webu školy. Kroužky Pěvecký sbor Zvoneček (p. uč. Malinská a Kodešová) zkoušky pondělí 13:00-14:00 září červen 45 žáků Pěvecký sbor Zvonky (p. uč. Malinská a Kodešová) zkoušky středa 13:00-14:00 leden březen 20 žáků Zdravotní - p. uč. Žejdlíková (15 žáků) Dopravní p.uč. Žejdlíková (16 žáků) Futsal - p.uč. Nováková středa 13:40-14:25 hod žáků Florbal - v pátek od 13:30 pro I. stupeň a do 15:30 pro II. stupeň 50 žáků - p.uč. Volejník Basketbal v pondělí od 13:30 do 15:30 12 žáků p. Budínský e-twinning (1. ročník - p. uč. Rydlová) Jóga pro děti ( třída 18 žáků v pondělí od 13:00 hodin - p. uč. Dvořáková) Kroužek logopedické prevence 8 žáků individuální náprava denně po vyučování p.uč. Dvořáková Dramaticko loutkářský vede B. Svobodová, O. Kundratová Kroužek Aj pro I. stupeň jazyková agentura Kolumbus Mgr. T. Bálek 2

3 Kroužek Aj pro nadané žáky II. stupně p.uč. Špačková Kroužek Francouzštiny pro II. stupeň Bc. Velková Výtvarný kroužek vede externistka M. Kudýnová Při školním klubu: Šachový kroužek (vede p. Hájek), Internetový kroužek, Tvořílek. Při školní družině: Tvořílek Volitelné předměty a pracovní činnosti: 6.ročník PČ Provoz a údržba domácnosti, Design a konstruování 7.ročník 8.ročník 9.ročník PČ Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou VP Sportovní hry, e-twinning, Ekologické praktikum, Konverzace v Anglickém jazyce PČ Svět práce VP Sport.hry, Ekologické praktikum, Informatika, e-twinning PČ Svět práce VP Konverzace v AJ, Ekologické praktikum, Sportovní hry, Elektronika Téma Člověk za mimořádných událostí je zařazeno v tělesné výchově na II. stupni a jako blok na I. stupni v Prvouce a Přírodovědě. Dne proběhl celoškolní nácvik evakuace školy ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Chrast a s profesionální jednotkou z Chrudimi. Celá akce byla podpořena zřizovatelem školy Městem Chrast. Evakuace proběhla rychle, kvalitně a bezpečně. Chování žáků, učitelů i vedení školy bylo velmi kladně hodnoceno velitelem celé akce. Minimální preventivní program (p.uč.volejník na II. a p.uč.celnarová na I.st.) byl plněn viz. kapitola VI. Od 3. ročníku se učí cizí jazyk (anglický) jako povinný. Nepovinný předmět Náboženství pro všechny ročníky vede p. Jan Paseka. Lyžařský kurz 7. ročníku se uskutečnil v Čenkovicích 3. a 4. třídy absolvovaly plavecký výcvik ve skutečském bazénu (podzim 2011 zima 2012). Výuka tělesné výchovy probíhala v malé tělocvičně, na stadionu, ve velké tělocvičně a je možné užívat venkovní školní hřiště. ZŠ je členem Asociace školních sportovních klubů (p.uč. Z. Volejník). III. Personální obsazení Ve škole pracovalo 26 pedagogů. Z toho bylo 5 nekvalifikovaných (1 z nich sice řádně vystudoval VŠ a vykonal všechny státní závěrečné zkoušky, ale protože neobhájil diplomovou práci, je nekvalifikován). Čtyři nekvalifikovaní pedagogové si podali přihlášky ke studiu. Dva vyučující byli přijati ke studiu na UK Praha bakalářský obor Výchova ke zdraví a Chemie se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání 3

4 v kombinované formě studia. Jedna paní učitelka nebyla přijata ke studiu Učitelství pro I. stupeň s ohledem na umístění v pořadí uchazečů. Jedna paní učitelka podala přihlášku ke studiu na VŠ pedagogické v Ústí nad Labem, kde vykoná přijímací zkoušky Jedna paní učitelka nebude vzhledem k věku přihlášku ke studiu podávat a využije možnost pracovat ve školství do učitelky byly částečně placeny z EU peníze školám (dělené hodiny Aj a nově vzniklý předmět Konverzace v Aj 7.r.). Ve škole pracoval 1 asistent pedagoga u žáků azylantů z Barmy v roce 2011 placen z rozvojového programu MŠMT, v roce 2012 placen částečně z rozvojového programu a částečně ze mzdových prostředků. 1 učitel náboženství na dohodu, 1 administrativní pracovnice na zkrácený úvazek, 3 vychovatelky školní družiny a 1 ve školním klubu, 4 uklízečky, 1 školník, 5 pracovnic školní jídelny. V personálním obsazení školy došlo k několika změnám. Od nastoupila slečna Jana Havlová anglický jazyk, v době dlouhodobých nemocí zastupoval p. uč. J. Novák, K. Krejčová, P. Brožková a V. Aulická. Ze školy na vlastní žádost odešla ze zdravotních důvodů p. uč. Z. Broklová a M. Chvojková. Místo p. uč. Broklové nastoupila do 3. třídy p. uč. G. Stříšková, úvazek p. uč. Chvojkové byl rozdělen mezi stávající učitele. Do invalidního důchodu odešla kuchařka p. M. Hetychová, na výpomoc na zkrácený úvazek ve školní jídelně pracuje p. M. Hurychová. Do starobního důchodu odešla uklízečka p. J. Sládková, místo ní nastoupila p. M. Veverková. Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Příjmení Jméno, titul Funkce Předměty kontaktní Rozvrh Budínská Lenka, Mgr. ředitelka školy výchovná poradkyně - kariérové poradenství koordinátorka ŠVP SP budinska.l(at)seznam.cz Červová Daniela, Mgr. zástupkyně ředitelky školy EP, PŘ, VKZ daniela.cervova(at)skola-chrast.net Příjmení Jméno, titul Funkce Třídní Předměty kontaktní Rozvrh 4

5 Broďáková Bronislava, Mgr. učitelka 6.B VOS, ČJ, NJII bronislava.brodakova (at)skola-chrast.net Celnarová Ivana, Mgr. učitelka metodik prevence pro I.stupeň koordinátor žákovského parlamentu 2.B 1.ST. ivana.celnarova (at)skola-chrast.net Dvořáková Dana, Mgr. učitelka 5.A 1.ST. dana.dvorakova (at)skola-chrast.net Francouzová Barbora, Mgr. učitelka --- Z, VV, TV, VKZ --- barbora.francouzova (at)skola-chrast.net Grassinger Tomáš učitel 9.B VOS, CH, D, Z, 1.ST. TGrassinger (at)seznam.cz Havlová učitelka Jana --- AJ, 1.ST. prekerka24 (at)centrum.cz Horáková Jana, Mgr. učitelka metodik EVVO --- PŘ, EP, 1.ST. jana.horakova (at)skola-chrast.net Chaloupková Alena učitelka 1.A 1.ST. alena.chaloupkova (at)skola-chrast.net Jáchymová Věra, Mgr. učitelka 2.A 1.ST. vera.jachymova (at)skola-chrast.net Kloudová Eva, Mgr. učitelka výchovná poradkyně - výchovné poradenství koordinátor žákovského parlamentu D, VKO, Z, 1.ST. eva.kloudova (at)skola-chrast.net Kodešová Marie, Mgr. učitelka 4.B 1.ST. kodesovamarie (at) .cz Malinská Kateřina, Mgr. učitelka 4.A 1.ST. katerinamalinska (at) .cz Modráčková Zdeňka, Mgr. učitelka správce knihovny 7.A VOS, ČJ, VKO, ČJJ, VKZ, PČ zdenka.modrackova (at)skola-chrast.net Mokrá Vladimíra, Mgr. učitelka správkyně ICT --- INF, VV, MEDS vladimira.havlova (at)skola-chrast.net Nováková Barbora, Mgr. učitelka 8.B VOS, Z, TV, VV, SH barbora.zacharova (at)skola-chrast.net Palatová Monika, Mgr. učitelka metodik EVVO pro 1.stupeň 5.B 1.ST. monika.palatova (at)skola-chrast.net Petružálková Jana, Mgr. učitelka 7.B VOS, M, VKZ, MF, TV jana.petruzalkova (at)skola-chrast.net Rydlová Danuše, Mgr. učitelka 1.B 1.ST. rydlovad (at)seznam.cz STŘÍŠKOVÁ GABRIELA, MGR. učitelka 3 1.ST. gabriela.striskova (at)skola-chrast.net Svobodová Jana, Mgr. učitelka 9.A VOS, F, M, PČ, ETW, VKO, VKZ jana.svobodova(at) skola-chrast.net 5

6 Šlechtová Alena, Mgr. učitelka --- ČJ, HV, PČ, 1.ST. --- alena.slechtova (at)skola-chrast.net Špačková Lenka učitelka 8.A VOS, AJ, KAJ lenka.spackova (at)skola-chrast.net Volejník Zdeněk učitel AŠSK metodik prevence pro II.stupeň koordinátor žákovského parlamentu 9.C VOS, AJ, NJII, D, VKZ, TV zdenek.volejnik (at)skola-chrast.net Žejdlíková Zdeňka, Mgr. Školní klub & školní družina učitelka dopravní výchova zdravotní výchova 6.A VOS, M, F, EL zdenka.zejdlikova (at)skola-chrast.net KURBELOVÁ TEREZA vychovatelka ve školním klubu --- Pátková Hana Tesařová Leona Dušková Petra Provozní zaměstnanci vychovatelka ve školní družině vychovatelka ve školní družině vychovatelka ve školní družině hana.patkova (at)skola-chrast.net leona.tesarova (at)skola-chrast.net petra.duskova (at)skola-chrast.net Příjmení Jméno Funkce Hájková Marta administrativní pracovnice marta.hajkova (at)skola-chrast.net Pavlík Ladislav Řezníčková Věra Veverková M. Štursová Věra Žáková Jarmila Svobodová Marie Hanslová Romana Hurychová M. Pavlíková Ivana Brychnáčová Lenka školník + topič, uklízeč sportovní hala uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny hlavní kuchařka pomocnice v provozu kuchařka, pomocnice v provozu kuchařka IV. Zápis k povinné školní docházce a přijetí žáků ze spádové malotřídní školy Zápis do 1. tříd: P.uč. Dvořáková a Palatová se v lednu 2012 prezentovaly na schůzce v MŠ Chrast s požadavky na sociální zralost budoucího školáka u zápisu, který vedly p. uč. Chaloupková, Rydlová, Dvořáková, Palatová a p. vychovatelky Dušková a Tesařová za pomoci žáků ze 5.tříd a dále v průběhu II. pololetí bylo poprvé u zápisu 47 dětí, z nich nastoupí do 1. třídy 33 žáci, z roku 2011 po odkladu by mělo nastoupit 15 dětí, 3 žáci se přistěhují - přestup, na žádost zák. zástupců bylo vydáno 15 odkladů. Celkem by do 1. ročníku mělo nastoupit 50 žáků. Někteří rodiče stále nerespektují termín zápisu a termín podání žádosti o odklad školní docházky, neobjednávají se včas do PPP Chrudim, nebo na termín objednání do PPP Chrudim nejedou. Jedná se o rodiny sociálně nepřizpůsobené, ředitelka školy je v kontaktu s OPD Chrudim, Fondem ohrožených dětí a ÚP Chrudim, ředitelka školy v několika 6

7 případech osobně navštívila rodiny budoucích prvňáčků, přesto se nedaří některé rodiče přemluvit k jejich plnění povinností. Pokud by chtěl někdo srovnávat školy v ČR, popř. snad sestavovat jejich žebříčky, je nutné brát v potaz složení žáků každé školy a rodinné prostředí žáků, ze kterého do školy přicházejí. Přidaná hodnota rozvíjení klíčových kompetencí a dovedností, popř. znalostí je u jednotlivých našich žáků velmi rozdílná. Veliké poděkování patří pedagogům naší školy za jejich maximálně individualizovaný přístup k žákům a jejich rodičům. Do 6. ročníku nastoupí 6 žáků ze Zaječic. V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Hodnocení žáků V.1 Celkové hodnocení žáků prospěch ( I. pololetí/ii. pololetí) třída prospěli s vyznamenáním prospěli Neprospěli I.pol/II.pol. 1.A 20/20 0/0 1/1 odchází ZŠ speciální 1.B 12/13 5/3 0/1 odchází ZŠ speciální 2.A 19/18 4/6 0/0 2.B 20/19 1/2 0/0 3.tř 21/20 3/2 1/3 2 opakují 1 postupuje i přes neprospěch, již opakoval 1 Velká Británie 4.A 12/15 13/8 0/2 1 opravné zkoušky 1 postupuje i přes neprospěch, již opakoval 4.B 11/10 11/14 2/1 postupuje i přes neprospěch, již opakoval 2 Velká Británie 5.A 9/11 17/14 0/1 postupuje i přes neprospěch, již opakoval 5.B 14/14 2/11 2/1 postupuje i přes neprospěch, již opakoval 6.A 12/12 9/9 0/0 6.B 7/9 15/13 1/1opakuje 7.A 8/9 19/19 2/1 vychází 1 Velká Británie 7

8 7.B 12/12 13/14 2/1 vychází 8.A 7/4 19/21 1/1 opravné zkoušky 8.B 4/6 15/14 4/3 opravné zkoušky 9.A 3/2 11/13 1/0 9.B 2/3 15/17 4/1 opravné zkoušky 9.C 4/4 17/15 2/0 V.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 3. 0/0 0/0 4.A 0/0 0/0 4.B 0/1 0/0 5.A 0/0 0/0 5.B 0/0 0/0 6.A 0/0 0/0 6.B 0/0 0/0 7.A 0/0 1/0 7.B 1/0 1/1 8.A 0/0 0/0 8.B 2/2 0/0 9.A 1/1 0/1 9.B 1/2 0/0 9.C 1/1 1/1 celkem 6/7 3/3 V.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření ( všichni klasifikačním stupněm, kombinací obou způsobů viz. tabulka) třída kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm V.4 Výchovná opatření pochvaly VIII.A 1/1 IX.B 2/2 třída pochvala 1.A 0/1 1.B 0/7 2.A 0/5 8

9 V.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky 2.B 0/6 3.tř. 0/5 4.A 0/10 4.B 0/3 5.A 3/4 5.B 2/2 6.A 0/10 6.B 6/10 7.A 3/5 7.B 2/12 8.A 6/6 8.B 4/9 9.A 0/3 9.B 11/4 9.C 0/7 celkem 37/109 třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 0/0 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 0/0 3.tř. 0/1 0/0 0/0 4.A 4/0 0/0 0/0 4.B 0/0 1/0 0/1 5.A 5/3 1/2 0/0 5.B 3/2 0/3 0/1 6.A 3/5 0/1 0/0 6.B 9/2 5/3 1/0 7.A 3/6 0/1 0/ 7.B 6/11 2/2 1/1 8.A 2/0 5/5 2/4 8.B 2/3 3/0 2/4 9.A 4/4 1/1 4/3 9.B 9/1 1/3 2/2 9.C 5/2 8/3 3/1 celkem 55/40 27/24 15/17 V.6 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.A 0/0 0 1.B 0/0 0 2.A 0/0 0 2.B 0/0 0 3.tř 0/0 0 4.A 0/0 1 4.B 0/0 0 5.A 0/0 0 5.B 0/0 0 9

10 6.A 0/0 0 6.B 0/0 0 7.A 0/0 0 7.B 0/0 0 8.A 0/0 2 8.B 0/0 3 9.A 0/0 0 9.B 0/0 1 9.C 0/0 0 celkem 0/0 0/7 V.7 Prospěch třída žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody (uvolněn) žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A 0/0 0/0 0 1.B 0/0 0/0 0 2.A 0/0 0/0 0 2.B 0/0 0/0 0 3.tř. 0/0 1/1Tv 0 4.A 0/0 0/0 0 4.B 0/0 0/0 0 5.A 0/0 0/0 0 5.B 0/0 0/0 0 6.A 0/0 0/0 0 6.B 0/0 0/0 0 7.A 0/0 2/2Tv 0 7.B 0/0 0/0 0 8.A 0/0 0/0 0 8.B 0/0 1/1Tv 0 9.A 0/0 0/0 0 9.B 0/0 0/0 1azylant 9.C 0/0 1/1Tv 0 celkem 1azylant V.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin 10 průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1.A 467/744 57,66 0/0 1.B 474/748 71,88 0/0 2.A 814/965 74,12 0/0 2.B 550/505 50,23 0/0

11 3.tř 1219/ ,80 431/447 Velká Británie 4.A 902/ ,68 0/0 4.B 2016/ ,03 932/1030 Velká Británie 5.A 880/ ,00 0/0 5.B 1334/ ,69 0/0 6.A 840/ ,42 0/0 6.B 900/ ,30 0/0 7.A 1703/ ,6 554/573 Velká Británie 7.B 1539/ ,18 13/6 8.A 1217/ ,65 0/0 8.B 1272/ ,13 0/0 9.A 894/ ,00 13/19 9.B 1202/ ,38 0/4 9.C 1059/ ,57 0/4 Celoplošné testování ČŠI Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Pro řadu ředitelů je ale podle jejich vyjádření zajímavý pohled na souhrnné výsledky za třídu. Je ale třeba mít na paměti, že jakákoli agregace dat, ať už na úrovni třídy nebo (tím spíše) na úrovni školy snižuje vypovídací hodnotu výsledku, protože neumožňuje adekvátně zohlednit vlivy promítající se individuálně od výsledků jednotlivých žáků. Podobně jako u jiných forem zde prezentovaných výsledků platí, že údaje představují jen velmi hrubé porovnání. Vzhledem k rozsahu testů (nebo jejich částí) je přesnost uvedených údajů omezená (chyba vyjádřená směrodatnou odchylkou poměrně velká) rozhodně nejde z rozdílu několika procentních bodů usuzovat na prokazatelné rozdíly v kvalitě výkonů tříd (nebo školy). Všechny výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální funkci mají se pokoušet upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. Potvrzení případných odchylek, jejich případné vysvětlení a eventuální náprava je vždy v rukou školy. Podrobné informace k jednotlivým žákům jsou přístupné na https://portal.niqes.cz/idm/ pod přístupovými údaji: jméno, heslo. Celkové hodnocení: 5. ročník Aj - Hodnocení školy: 81,81 % 11

12 ČJ - Hodnocení školy: 68,71 % M - Hodnocení školy: 65,93 % 12

13 5.A Matematika Žáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ Těžší Třída % 78% 67% 90% 77% 86% 65% 67% Škola % 71% 61% 74% 71% 75% 56% 69% Celkem % 61% 60% 61% 66% 69% 54% 56% 5.B 13

14 Matematika Žáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ Těžší Třída % 61% 56% 48% 66% 55% 49% 71% Škola % 71% 61% 74% 71% 75% 56% 69% Celkem % 61% 60% 61% 66% 69% 54% 56% 9.ročník Aj - Hodnocení školy: 65,62 % Čj - Hodnocení školy: 55,85 % 14

15 M - Hodnocení školy: 50,59 % 9.A Matematika Žáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy 15

16 základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ Těžší Třída % 42% 38% 22% 66% 46% 36% 56% Škola % 44% 42% 39% 59% 45% 63% 49% Celkem % 55% 43% 49% 61% 58% 65% 60% 9.B Matematika Žáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší Třída % 31% 43% 30% 56% 42% 75% 19% Škola % 44% 42% 39% 59% 45% 63% 49% Celkem % 55% 43% 49% 61% 58% 65% 60% 9.C 16

17 Matematika Žáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší Třída % 58% 43% 57% 58% 48% 67% 73% Škola % 44% 42% 39% 59% 45% 63% 49% Celkem % 55% 43% 49% 61% 58% 65% 60% Hodnocení úrovně rozvíjení klíčových kompetencí - duben probíhalo podle vytvořeného harmonogramu. Žákovské 2.ročník forma: dotazníky Kompetence sociální a personální - matematika, český jazyk, prvouka - výchovy Závěr: Z výsledků vyplývá, že žáci pracují ve skupinách, spolupracují, vytvářejí si společně s učitelem pravidla pro práci, cítí se bezpečně, podílejí se na utváření příjemné atmosféry, chovají se k sobě ohleduplně, v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají, učí se sebereflexi. V hodinách se pracuje tak, aby byla tato kompetence dostatečně rozvíjena. Kompetence občanská - matematika, český jazyk, prvouka - výchovy Závěr: Učitelé vedou žáky k toleranci, spravedlnosti, respektování práv, diskusi, komunikaci, na nahlížení problému z různých stran, hledání řešení z různých zdrojů. Z odpovědí žáků vyplynulo, že se příliš o dění obce nezajímají. Otázka fungování parlamentu je pro ně spíše neznámou, protože nejsou členy školního parlamentu. Kompetence je naplňována. Kompetence pracovní - matematika, český jazyk, prvouka - výchovy Závěr: Z výsledků vyplývá, že si žáci myslí, že mají dostatek skupinové práce a umějí ve skupině pracovat. Mají dostatek příležitosti manuální činnosti, zajímají se o povolání druhých lidí. Utvářejí si pozitivní vztahy mezi sebou. Navzájem se podpoří, aby zadané úkoly splnili. Hodnotí výsledek své práce i práce spolužáků. Nebojí se říct svůj skutečný názor. Žáci si myslí, že co se učí ve škole, má smysl a použijí to v životě. Kompetence je naplňována. Kompetence k učení - český jazyk, matematika, prvouka - výchovy 17

18 Závěr: Žáci se ve škole nenudí, pokud udělají chybu, vždy se dozví, jak to mělo být správně.učí se pracovat s chybou. Dostávají úkoly, které musí plnit.to, co se učí, žáci chápají, že využijí mimo školu. Chápou i potřebu učit se různými způsoby. Kompetence se rozvíjena. Kompetence řešení problému - český jazyk, matematika, prvouka - výchovy Závěr: Žáci pracují s problémem, řeší ho různými způsoby a z různých zdrojů, vzájemně se podporují v řešení, obhajují svá řešení. Poznávají sami sebe. Kompetence je rozvíjena. Kompetence komunikativní - český jazyk, matematika, prvouka - výchovy Závěr: Žáci umějí naslouchat, kladou otázky, diskutují, při vypravování se drží tématu, vybírají podstatné věci. Žáci se snaží, aby jejich písmo bylo čitelné a mělo dostatečnou úpravu. Kompetence je rozvíjena. Žákovské 4.ročník forma: dotazníky Kompetence sociální a personální - anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda Závěr: Z výsledků vyplývá, že žáci pracují ve skupinách, spolupracují, vytvářejí si společně s učitelem pravidla pro práci, cítí se bezpečně, podílejí se na utváření příjemné atmosféry, chovají se k sobě ohleduplně, v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají, učí se sebereflexi. V hodinách se pracuje tak, aby byla tato kompetence dostatečně rozvíjena. Kompetence občanská - anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda Závěr: Učitelé vedou žáky k toleranci, spravedlnosti, respektování práv, diskusi, komunikaci, na nahlížení problému z různých stran, hledání řešení z různých zdrojů. Z odpovědí žáků vyplynulo, že se příliš o dění obce nezajímají. Otázka fungování parlamentu je pro ně spíše neznámou, protože nejsou členy školního parlamentu. Kompetence je naplňována. Kompetence pracovní - anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda Závěr: Z výsledků vyplývá, že si žáci myslí, že mají dostatek skupinové práce a umějí ve skupině pracovat. Mají dostatek příležitosti manuální činnosti, zajímají se o povolání druhých lidí. Utvářejí si pozitivní vztahy mezi sebou. Navzájem se podpoří, aby zadané úkoly splnili. Hodnotí výsledek své práce i práce spolužáků. Nebojí se říct svůj skutečný názor. Žáci si myslí, že co se učí ve škole, má smysl a použijí to v životě. Kompetence je naplňována. Kompetence k učení - anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda Závěr: Žáci se ve škole nenudí, pokud udělají chybu, vždy se dozví, jak to mělo být správně.učí se pracovat s chybou. Dostávají úkoly, které musejí plnit.to, co se učí, žáci chápají, že využijí mimo školu. Chápou i potřebu učit se různými způsoby.kompetence se rozvíjena. Kompetence řešení problému - anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda Závěr: Žáci pracují s problémem, řeší ho různými způsoby a z různých zdrojů, vzájemně se podporují v řešení, obhajují svá řešení. Kompetence je naplňována. Kompetence komunikativní - anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda 18

19 Závěr: Žáci umějí naslouchat, kladou otázky, diskutují, při vypravování se drží tématu, vybírají podstatné věci. Žáci se snaží, aby jejich písmo bylo čitelné a mělo dostatečnou úpravu. Kompetence je naplňována. Žákovské - 5.ročník forma: dotazníky Kompetence sociální a personální - informatika Závěr: Z výsledků vyplývá, že žáci spolupracují, vytvářejí si společně s učitelem pravidla pro práci, cítí se bezpečně, podílejí se na utváření příjemné atmosféry, chovají se k sobě ohleduplně, v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají. V hodinách se pracuje tak, aby byla tato kompetence dostatečně rozvíjena. Kompetence občanská - informatika Závěr: Učitelé vedou žáky k toleranci, spravedlnosti, respektování práv, diskusi, komunikaci, na nahlížení problému z různých stran, hledání řešení z různých zdrojů. O dění v obci a činnosti školního parlamentu se příliš nezajímají. Kompetence je naplňována. Kompetence pracovní - informatika Závěr: Z výsledků vyplývá, že si žáci myslí, že se zajímají o povolání druhých lidí. Utvářejí si pozitivní vztahy mezi sebou. Navzájem se podpoří, aby zadané úkoly splnili. Hodnotí výsledek své práce i práce spolužáků. Nebojí se říct svůj skutečný názor. Žáci si myslí, že co se učí ve škole, má smysl a použijí to v životě. Kompetence je naplňována. Kompetence k učení - informatika Závěr: Žáci se ve škole občas někteří nudí, pokud udělají chybu, vždy se dozví, jak to mělo být správně.učí se pracovat s chybou. Dostávají úkoly, které musí plnit.to, co se učí, žáci chápají, že využijí mimo školu. Chápají i potřebu učit se různými způsoby. Kompetence se rozvíjena. Kompetence řešení problému - informatika Závěr: Žáci pracují s problémem, řeší ho různými způsoby, obhajují svá řešení. Kompetence je naplňována. Kompetence komunikativní - informatika Závěr: Žáci umí naslouchat, kladou otázky, diskutují, při vypravování se drží tématu, vybírají podstatné věci. Kompetence je rozvíjena. Učitelské 2., 4. a 5. ročník forma: dotazníky / vzhledem k tomu, že výsledky byly dosti shodné, vyhodnocení je společné/ Kompetence sociální a personální Závěr: Učitelé pracují s žáky ve skupinách, utvářejí s nimi pravidla, vedou je k toleranci a respektování. Učí je využívat nabízenou pomoc a naopak o pomoc požádat v případě potřeby. Vytvářejí ve třídě pozitivní atmosféru, vedou je k posuzování vlastních pokroků i pokroků druhých. Kompetence je rozvíjena. Kompetence občanská Závěr: Učitelé jsou příkladem v řešení problému, spravedlivého jednání, respektování druhých, čestného a nezištného jednání a pomáhání druhým. Kompetence je rozvíjena. Kompetence pracovní 19

20 Závěr: Učitelé vedou žáky k tomu, aby zvládali základní pracovní dovednosti, operace a postupy, komunikovali při kolektivní práci. Vytvářejí u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem. Učitelé vedou žáky k sebehodnocení a hodnocení ostatních, vedou je k dokončení práce. Hovoří s nimi o náplni práce běžných profesí. Ale domnívají se, že vázne ochota u žáků úkol dokončit či opravit. Kompetence je rozvíjena. Kompetence k učení Závěr: Učitelé žáky motivují k učení různými formami práce, nabízejí žákům různé zdroje vyhledávání informací. Učí je sebehodnocení a posuzování vlastního pokroku. Klesá ale ochota u žáků se učit. Testování znalostí žáků I.stupeň školní testy Vypracovány školní závěrečné testy a uloženy v ředitelně školy. 1. ročník český jazyk matematika 1.A 1.B 1.A 1.B výborně 66,66% 58,82% 71,42% 52,94% chvalitebně 19,04% 23,52% 19,04% 29,41% dobře 4,76% 11,76% 4,76% 11,76% dostatečně 4,76% 0% 0% 0% nedostatečně 4,76% 5,88% 4,76% 5,88% Testy z českého jazyka a matematiky byly zařazeny do portfolia žáka. 2. ročník český jazyk matematika 2.A 2.B 2.A 2.B výborně 47,83% 52,38% 68,17% 57,14% chvalitebně 30,43% 19,04% 22,73% 23,80% dobře 17,39% 19,04% 4,55% 14,28% dostatečně 4,35% 4,76% 4,55% 4,76% nedostatečně 0% 4,76% 0% 0% Testy z českého jazyka a matematiky byly zařazeny do portfolia žáka. 4.ročník Výsledky testování znalostí. český jazyk matematika 4.A 4.B 4.A 4.B výborně 4% 5% 16% 0% 20

21 chvalitebně 32% 40% 20% 31,82% dobře 52% 45% 32% 45,45% dostatečně 8% 10 % 24% 18,18% nedostatečně 4% 0% 8% 4,55% anglický jazyk vlastivěda 4.A 4.B 4.A 4.B výborně 8,33% 0% 8% 17,39% chvalitebně 8,33% 30,43% 32% 21,74% dobře 45,83% 39,13% 60% 52,17% dostatečně 25,00% 17,39% 0% 8,7% nedostatečně 12,50% 13,04% 0% 0% Přírodověda 4.A 4.B výborně 36% 32% chvalitebně 40% 32% dobře 20% 36% dostatečně 0% 4% nedostatečně 0% 0% Testy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy byly zařazeny do portfolia žáka. Sebehodnocení v žákovských knížkách V 1. až 5. ročníku provádíme měsíční sebehodnocení s vyjádřením vyučujícího na daný předmět v žákovských knížkách. Forma sebehodnocení je v plné kompetenci každého pedagoga. Žáci 1. až 5.ročníku provádějí 3krát za rok sebehodnocení, týkající se plnění úkolů na vyučování a při hodinách výuky, chování žáka. Forma hodnotících listů je v plné kompetenci každého pedagoga. Na I. stupni si žáci vedou stránky sebehodnocení smysluplně a kvalitně. Na II. stupni je rovněž prostor pro sebehodnocení v žákovských knížkách, je nutno konstatovat, že v některých předmětech je toto sebehodnocení smysluplné a pravidelné, v některých předmětech je třeba ještě zapracovat na kvalitě. Testování dovedností a znalostí SCIO 1)Základní škola Chrast již několik let objednává SCIO testy, pomocí kterých získáváme důležité informace o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu našich žáků. Je důležité, aby škola věděla, jak si stojí v rámci celé republiky a to nám neumožní prověrky, které vytvoří učitelé naší školy, ale pouze standardizované celostátní testy. Naše škola (podobně jako další ch cca škol v ČR), pokud chce pro žáky testy objednat, musí se spolehnout na dobrou vůli rodičů, že testy svému dítěti zaplatí. Nemáme žádný zdroj peněz, ze kterého bychom testy zaplatili. Pokud mají být výsledky objektivní, (jak pro žáka, tak pro školu), musí se otestovat všichni žáci. Jsem rodičům velmi vděčná, že v tomto směru se školou spolupracují. Tato aktivita je především důležitá jako zpětná vazba - co mohou rodiče po škole požadovat, v čem potřebují, aby škola jejich dítě rozvíjela. A zde je úskalí pro získání relevantních výsledků k porovnání naší školy v celorepublikovém měřítku. Někteří rodiče testy svým dětem nezaplatí. Není tedy možno zhodnotit postavení školy jako celku. Co je tedy pro nás hlavní výsledek testování, je certifikát pro každého žáka, který si dítě odnese po rozboru s vyučujícími domů. V letošním školním roce se pomocí SCIO testů konaly v Pardubickém kraji již podruhé povinné přijímací zkoušky na střední školy. Naši žáci si již od mladšího školního roku mohou zvykat na věku přiměřenou formu testů v bezpečném prostředí s větším časovým limitem a s dopomocí učitelů. 21

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2008/2009 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2008/2009 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2008/2009 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst.3 a vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více