LEDEN Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2015. Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain (1835 1910)"

Transkript

1 LEDEN 2015 Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain ( )

2 OBSAH / VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Obsah Obsah / Výsledky voleb do zastupitelstva obce... 2 Ze zasedání obecního zastupitelstva Informace obecního úřadu: Obnovený katastrální operát Informace obecního úřadu: Odpady Z historie Pojed ZŠ Rožďalovice: Nový kalendář školy Myslivecké sdružení: Liška Václav Valenta: Oznamuje se láskám našim SK Žitovlice-Pojedy Galerie Pojedy: Společné tvoření adventních věnců OÚ a GP: Adventní koncert a rozsvícení vánočního stromu Divadlo Ponec Praha: Amortale Poezie: Marie Peltrámová, Hanka Bubancová Pel-Mel Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo ) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vypracování nového Územního plánu. Po volbách do obecního zastupitelstva starosta osloví fi rmy zabývajícími se vypracováním územního plánu a dále s nimi budeme jednat o možné spolupráci. 2) V našich obcích proběhl svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 3) Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk nám zaslal Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Pojedy obce Žitovlice a v k.ú. Žitovlice obce Žitovlice a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ŽITOVLICE Název volební strany: Typ volební strany: Za obec krásnější sdružení nezávislých kandidátů Plnění úkolů z volebního období Úkoly pro volební období NOVÉ INVESTICE OBNOVA A REKONSTRUKCE NEINVESTIČNÍ Starosta: Místostarostka: Zastupitelé: Ing. Josef Kříž Hana Kmochová Jiří Malý Roman Staníček Jaroslav Kaňka NOVÉ INVESTICE Splněno nesplněno: 1. Obecní vodovodní řad Pojedy (dotace) 2. Vodovodní přípojky Pojedy Dostavba obecního vodovodního řadu v Žitovlicích nové parcely (dotace) 4. Příjezdová komunikace k novým stavebním pozemkům v lokalitě Na Brodku Dětské hřiště (dotace) OBNOVA A REKONSTRUKCE 1. Rekonstrukce cesty Na plácek (dotace) 2. Rekonstrukce osvětlení v Žitovlicích I. etapa (dotace) 3. Rekonstrukce okapů na Obecním úřadu... nesplněno 4. Obnova Pomníku padlým vojákům za I. světové války a Krucifi xu v Pojedech (dotace) 5. Zahájení revitalizace okolí,,závlahové nádrže odvodnění a zatrubnění příkopu NAD RÁMEC 1. Rekonstrukce cesty,,na Kuchyňku (dotace) 2. Rekonstrukce laviček a stolů na hřišti Dostavba obecního vodovodního řadu v Žitovlicích ul.,,na Plácek (dotace) 4. Rekonstrukce cesty,,na Husánku NEINVESTIČNÍ 1. Podání žádosti o pozemkovou úpravu... nesplněno 2. Příprava,,Změny územního plánu, která by měla návaznost na pozemkovou úpravu... připravuje se nové stavební parcely bezúplatný převod pozemku hřbitova od církve na obec a jeho oprava prodloužení Obecního vodovodního řadu veřejné osvětlení Žitovlice II.etapa opravy cest a odvod dešťové vody (náves, příkopy) zahájení rekonstrukce budovy Obecního úřadu podpora spolkových organizací a občanských aktivit v obci (SDH, SK Žitovlice, Galerie Pojedy a případně další) vypracování územního plánu a podání žádosti o pozemkovou úpravu KÚ Žitovlice a Pojedy Z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Žitovlice, které se konalo dne Zasedání Zastupitelstva obce Žitovlice řídil nejstarší člen obecního zastupitelstva Ing. Josef Kříž. Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Malého a pana Jaroslava Kaňku a zapisovatelem paní Hanu Kmochovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající seznámil přítomné s navrženým programem. K navrženému programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o navrženém programu. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 1 ověřovateli zápisu pana Jiřího Malého a pana Jaroslava Kaňku a zapisovatelem paní Hanu Kmochovou. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 2 následující program ustanovujícího zasedání. Program ustanovujícího zasedání: 1) Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Žitovlice 2) Složení slibu členů zastupitelstva 3) Volba starosty a místostarosty a) určení způsobu volby starosty a místostarosty b) volby starosty c) volby místostarosty 4) Zřízení fi nančního, kontrolního a zemědělského výboru a) určení počtu členů fi nančního, kontrolního a zemědělského výboru b) volba předsedy fi nančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volby předsedy zemědělského výboru 5) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 6) Diskuze, závěr 1) PŘEDÁNÍ OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ ČLENEM ZASTUPITELSTVA OBCE ŽITOVLICE Na zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle 53 zákona č. 491/200 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (příloha č. 1). 2) SLOŽENÍ SLIBU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA Předsedající Ing. Josef Kříž v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci v zájmu obce a jejich občanů a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky. A vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 2 3

3 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 3) VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY a) určení způsobu volby starosty a místostarosty Předsedající navrhl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 3, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním. b) Starostou obce byl navržen Ing. Josef Kříž Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 4 starostou obce Ing. Josefa Kříže. c) Místostarostou obce byla navržena paní Hana Kmochová Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 5 místostarostou obce paní Hanu Kmochovou. 4) ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO, KONTROLNÍHO A ZEMĚDĚLSKÉHO VÝBORU a) Starosta obce navrhl, že každý výbor bude mít tři členy Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 6, že každý výbor bude mít tři členy. b) Předsedou finančního výboru byl navržen pan Jaroslav Kaňka Členy fi nančního výboru budou pan Jiří Malý a pan Roman Staníček. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 7 předsedu fi nančního výboru pana Jaroslava Kaňku a dále členy pana Jiřího Malého a pana Romana Staníčka. c) Předsedou kontrolního výboru byl navržen pan Jiří Malý Členy kontrolního výboru budou pan Jaroslav Kaňka a pan Roman Staníček. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 8 předsedu kontrolního výboru pana Jiřího Malého a dále členy pana Jaroslava Kaňku a pana Romana Staníčka. d) Předsedou zemědělského výboru byl navržen pan Roman Staníček Členy zemědělského výboru budou Ing. Josef Kříž a paní Hana Kmochová. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 9 předsedu zemědělského výboru pana Romana Staníčka a dále členy Ing. Josefa Kříže a paní Hanu Kmochovou. 5) ROZHODNUTÍ O MĚSÍČNÍCH ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA Starosta obce navrhl, že odměny zastupitelů zůstávají ve stejné výši. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 10, že odměny zastupitelů zůstávají ve stejné výši. 6) DISKUZE, ZÁVĚR Starosta obce ukončil jednání. Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo ) Na náš obecní úřad se dostavil zástupce fi rmy SAUL, s.r.o., Liberec, Ing. arch. Jiří Plašil a předložil obecnímu zastupitelstvu nabídku na zpracování Územního plánu. 2) Dále obecní zastupitelstvo jednalo ještě s Ing. arch. Milanem Vojtěchem, Sezemice, který rovněž předložil nabídku na zpracování Územního plánu. Obecní zastupitelstvo nabídky projednalo a rozhodlo se, že osloví ještě jednu fi rmu. 3) Paní Jitka Benešová žádá obecní zastupitelstvo o příspěvek 5.000,- Kč na pojízdnou prodejnu na rok Obecní zastupitelstvo příspěvek odsouhlasilo. Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo ) Obecní zastupitelstvo projednávalo ukončení obnovy katastrálního operátu pro k.ú. Žitovlice a Pojedy. 2) Vodovody a kanalizace, a.s. Nymburk nám zaslaly cenu vodného a stočného na rok Cena pitné vody za m 3 je 39,68 Kč, cena vody odkanalizované za m 3 je 41,00 Kč. 3) Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 2000,- Kč paní Němečkové za údržbu Pomníku padlých a autobusové zastávky na návsi v Pojedech. Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 1000,- Kč panu Hroudovi za údržbu autobusové zastávky v Žitovlicích. Dále obecní zastupitelstvo schválilo balíčky ve výši 300,- Kč našich občanům žijícím v Domově důchodců v Rožďalovicích. POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ DO 31. LEDNA 2015 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT ŽITOVLICE A POJEDY Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce.toto platí u parcel spadající do dosud nedokončené Komplexní pozemkové úpravy Doubravany (část Na Bílých,Doubravanský Průhon a Kopanina). Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem ( 13 odst. 4 zákona Č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona), proto se poplatníkem stává vlastník. Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitosti jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitosti. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám, těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly. Podle ustanovení 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení 250 zákona Č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle 252 téhož zákona. KDY DOCHÁZÍ PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU KE ZMĚNĚ VÝMĚRY? Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prováděna na základě 13 až 17 katastrálního zákona (č. 344/1992 Sb.), je i nová digitální katastrální mapa, kterou je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii. Obnova katastrálního operátu se provádí třemi způsoby novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav a přepracováním. V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém mapování, 4 5

4 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Obdobně je tomu i při obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav. Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-ii překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel. JAK SE POPLATNÍK DANĚ O OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU DOZVÍ? Informaci, že byla zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním, zveřejnil jak katastrální úřad, tak náš Obecní úřad. Po skončení prací na obnově katastrálního operátu došlo k vyhlášení jeho platnosti ( ). Vyhlášení platnosti zveřejnil katastrální úřad v součinnosti s naší obcí podle 62 odst. 3 katastrální vyhlášky. Katastrální úřad a Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu rovněž na svých internetových stránkách. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu novým mapováním i přepracováním předcházelo vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění měli možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně vyslovit své námitky. Obnovený operát, novou katastrální mapu a popisné údaje o nemovitostech a evidovaných právech, vyložil katastrální úřad k veřejnému nahlédnutí na dobu nejméně 10 pracovních dnů v našem Obecním úřadu. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zaslal katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného operátu. MAPA USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ PO POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH Po skončení námitkového řízení (námitky nebyly podány, nebo o nich bylo pravomocně rozhodnuto) katastrální úřad vyhlásil platnost obnoveného operátu. O případných změnách ve výměrách parcel evidovaných v katastru, popř. o odstranění zjednodušené evidence se tak vlastník dozví z operátu vyloženého k veřejnému nahlédnutí. Pokud této možnosti nevyužil, může se s výsledkem obnovy operátu seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.czl), a to po vyhlášení platnosti. Pořídit si může i výpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti. CENA PŮDY PRO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ: k.ú. ŽITOVLICE...10,02 Kč/m 2 k.ú. POJEDY...11,53 Kč/m 2 ODPADY 2015 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech, která prošla Sněmovnou v září roku Sněmovna tak reagovala mimo jiné na varování MŽP před možnými sankcemi Evropské komise, které ČR hrozí při neplnění závazků vyplývajících z evropských směrnic. Patří mezi ně povinnost všech členských států třídit kovy od roku 2015 a snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 65 % v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce VYHLÁŠKA MŽP ČR ze dne 16. prosince 2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.: 1 Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím a) sběrných dvorů, b) zařízení podle 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle 33b zákona, c) velkoobjemových kontejnerů, d) sběrných nádob, e) pytlového způsobu sběru, nebo f) kombinací způsobů podle písmen a) až e). 2 Biologicky rozložitelné komunální odpady (1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. (2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na následný způsob využití1) soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu. (3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu. (4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem živočišného původu z kuchyní a stravoven. (5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí zajistit podmínky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem shromažďování, typem nádob a četností odvozu odpadu. (6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. 3 Papír, plasty, sklo a kovy (1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů. (2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou s ohledem na systém dalšího nakládání některé z těchto odpadů soustřeďovány společně, pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly soustřeďovány samostatně. 4 Nebezpečné komunální odpady Povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně. 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna

5 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z HISTORIE POJED Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na obecních úřadech zvolit si takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější. Biologicky rozložitelný komunální odpad bude od letošního roku povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně, již od 1. ledna Jak kovy, tak bioodpad patří mezi hodnotné suroviny. Do letošního roku končily na skládkách spolu s obsahem kontejnerů na směsný komunální odpad. Čím méně těchto vytříděných odpadů skončí v černých popelnicích, tím méně budou obce platit za ukládání odpadů na skládky. Bioodpad i kovy je pak možné zpeněžit různými způsoby. Proto není důvod, aby v důsledku zavedení třídění těchto komodit starostové zvyšovali občanům poplatky za svoz odpadu. (citace ministra životního prostředí, s kterou se dá polemizovat...) V novém operačním programu je připraveno přes 6 miliard korun určených pro likvidaci bioodpadů. Výzvy chce ministerstvo začít vyhlašovat koncem prvního kvartálu roku Níže předkládáme jednu z možných variant řešení: Alternativa č.1 AVE SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností může být shromažďován do speciálně upravených nádob a pravidelně v období od dubna do konce listopadu odvážen ke kompostování. Četnost vývozu nádob by byla plánována v 14-ti denních intervalech. Co patří do této nádoby? listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, větve stromů a keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec Co do nádoby naopak nepatří? zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, uhelný popel, smetky z ulice a jiné biologicky nerozložitelné odpady Cena služby Cena bez DPH Cena včetně DPH Nádoba o objemu 120 l 390,- Kč 449,- Kč Nádoba o objemu 240 l 690,- Kč 794,- Kč Nádoba o objemu 770 l 2 160,- Kč 2 484,- Kč Prodej nádob Cena bez DPH Cena včetně DPH Nádoba o objemu 120 l 850,- Kč 1.028,50 Kč Nádoba o objemu 240 l 1.000,- Kč 1.210,- Kč Nádoba o objemu 770 l 6.600,- Kč 7.986,- Kč Pronájmy nádob/celá sezóna Cena bez DPH Cena včetně DPH Nádoba o objemu 120 l 210,- Kč 254,- Kč Nádoba o objemu 240 l 250,- Kč 303,- Kč Nádoba o objemu 770 l 792,- Kč 958,- Kč Tato nabídka je limitována minimálním počtem nádob (120 l nebo 240 l či nakombinovaně), a to 50 ks. Svoz 120 l a 240 l nádob by probíhal pravidelným plošným svozem dům od domu ve 14-ti denních intervalech od dubna do konce listopadu. Kovový odpad (pouze: plechovky, kovové uzávěry lahví nebo i víčka od jogurtů) by byl řešen sběrnými zvony, podobně jako u skla. Daná problematika bude řešena novou vyhláškou o odpadech do konce I. čtvrtletí ŽITOVLICE A POJEDY: Sazba za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2015 je 650 Kč/osobu u trvale hlášených osob a 650 Kč/nemovitost s čp. a bez trvale hlášených osob. Přepis z materiálů Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů Praha (SURPMO) (část 1.) Ves Pojedy, dnes součást blízké sousední vesnice Žitovlicc, se nachází v severní části nymburského okresu, 2,5 km severně od Křince a 3 km jihozápadně od Rožďalovic, s nimiž jako sídlem panství sdílely stejné osudy již od 16. století. Stejně jako většina osad v této úrodné a již od raného středověku osídlené části Polabí jsou i Pojedy patrně dost starého původu. První pramenná zmínka o nich se děje z první čtvrtiny 14. století (1323), kdy se zde připomíná drobný feudál jakýsi Odolen z Pojed (Profous, Místní jména III., s. 418). Po celou předhusitskou dobu byla vesnice nejspíš drobným remanským zbožím, nebylali dokonce rozdělena mezi více majitelů; tak při lokaci dvora ve Vícemilech se vyskytuje Jarek z Pojed (APH, LEr XIII., f. 115). Plat 5 kop grošů zde měl také zeman Zdeněk z Počátek, po jehož smrti v r připadl jako odúmrť panovníkovi, avšak s nárokem naň vystoupili také vladykové ze sousedních vesnic, Zdislav ze Žitovlic a Václav z Doubravan a spor se pak táhl až do r (AČ 35, s ,479). Po hustitských válkách nacházíme Pojedy spolu s platem v Žitovlicích v držení Petra Čúcha ze Zásady, po jehož smrti je jeho dědička Johanka v r spolu s dalšími otcovskými majetky, totiž zeměpanským platem ze Žitavy, hradem Navarovem, tvrzemi Zásadkou, Libeněvsí a Studénkou a další vsí Lovínem, odevzdala Jiřímu z Poděbrad jako úhradu za dluhy a náklady, které měl se zbrojným vybavením Navarova z moci lupičů (AČ 15, s. 208, Sedláček, Hrady X., s. 295). O dalších osudech Pojed nemáme po dlouhou dobu nižádných zpráv, víme toliko, že Jiří z Poděbrad většinu čúchovských zboží ihned rozprodal nebo daroval svým přívržencům. Teprve v první třetině 16. století náležela část vsi vladyckému rodu Vančurům z Řehnic - v r totiž Jiřík Vančura z Řehnic přiznal po požáru zemských desek, že prodal své dědictví v Sovenicích, v Pojedech dvory kmecí a část sousedního Bošína s podacím Kateřině z Řehnic (DZV 1, s. 122) a ta v r toto zboží zapsala bratrům Jiřímu a václavu Prockům z Cetně (DZV 4, s. 84). Téměř současně se v pramenech objevuje další část Pojed, totiž dvory kmecí s poplužím, která byla s vesnicemi Zábrdovicemi a Ledečkem příslušenstvím tvrze v Nepokojnici, kterou v r prodal Vilém Křinecký z Ronova za 300 kop č. Johance z Klinštejna a Roztok (SUA, DZV 43, f. K 2), předtím však náležela ke Křinci, neboť ji pan Vilém dostal jako dědický díl po otci Jiřím Křineckém, zesnulém okolo r (Sedláček, Hrady X., s. 400). Nabízí se hypotéza, nepodložená pramennými důkazy, že obě tyto části Pojed se dostaly do držby obou zmíněných šlechtických rodů již v poděbradské době. Oba nejstarší známí předkové obou rodů Václav Vančura z Řehnic a Jan Křinecký z Ronova byli totiž členy poděbradské jednoty a horlivými přívrženci husitského krále; právě v jeho době započali s výstavbou rodových panství v této části Polabí (OSN 26, s. 384; OSN 15, s. 173). Obvzláštní pozornosti si na tomto místě zasluhují Křinečtí z Ronova erbu zkřížených ostrví, pozdní odnož starobylé a slavné panské pošlosti Ronovců, jejíž původ je pro rodopisce dodnes tak trochu záhadou - nejspíš pocházeli z rodu pánů z Ronova a Přibyslavi, sídlících až do husitských válek v horním Posázaví. Zjevili se ve středních Čechách až po skončení náboženských válek v polovině 15. století, kdy Jan Křinecký z Ronova (+ před 1487) nabyl Křince, k němuž jeho synové Jiřík a Viktorin (oba + kolem r. 1510) připojili ještě Dětenice a Rožďalovice, tvořící pak až do Bílé hory jádro rodového dominia. K rožďalovickému zboží, drženému postupně potomky Viktorina Janem maldším (+ 1545), Jindřichem (+ 1604) a Karlem Jindřichem (OSN 15, s. 173; Sedláček, Hrady X., s ) se dostaly i Pojedy; zprvu patrně část patřící kdysi Vančurům a nejpozději do konce prvního desetiletí 17. století i ostatní části vesnice, protože když v r prodal zadlužený Karel Jindřich Rožďalovice bratranci Janu Albrechtovi Křineckému na Novém Ronově, byly v jejich příslušenství jmenovány také Pojedy, ves celá (SUA, DZV 187, f. C 11). Čtyři roky předtím, v r. 1610, získal Karel Jindřich Křinecký z Ronova odkazem své tety Beatrix Křinecké ze Silberštejna Nový Zámek, což byla renesačně přestavěná nepokojnická trvz (SUA, DZV, 135 f. B 14; Sedláček, Hrady X., s. 401) Že k nepokojnické tvrzi, která v druhé polovici 16. století přešla několikrát z ruky do ruky, až je v r koupil manžel Beatrix Bohuslav Křinecký na Dětenicích a Novém Ronově (Sedláček, Hrady X., s ; Místopisný slovník, s. 640), patřila ještě tehdy část Pojed, nasvědčuje zápis v nejstarší pojedské gruntovní knize, že v r Mates Groswald odkázal svůj zde ležící grunt manželce Markétě a po ní pak vrchnosti, ale v r dovolila Beatrix Křineckému svému služebníku Janu Adamův jinak Černému, aby se na tento grunt přiženil a za 200 kop ho zakoupil (SOA, Žitenice, Vs Rožďalovice, GK 1, f. 40). 8 9

6 Z KRONIKY POJED MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Liška Je klasický podzimní a k tomu sobota, kdy začíná období společných honů na drobnou zvěř. Při slavnostním nástupu účastníků honu, je kladen vedoucím honu a mysliveckým hospodářem, důraz na bezpečnou střelbu po zvěři, ale také je připomínáno dodržování střelby na mysliveckou vzdálenost a tou je minimálně 20 metrů. Tato vzdálenost předpokládá, že nedojde k velkému poškození zvěřiny. Dále jsou přítomni žádáni, aby v případě, ohlášení přítomnosti lišky, byla věnována pozornost všech, na její zdárné ulovení. Odjíždíme na místo nástupu na první leč. Onou lečí protéká malý potůček porostlý hustou směsí travin, kopřiv a bodláčím, někde jsou i krátké části plochy zarostlé rákosím. Toto se střídá se šípky a nízko rostoucími keři vrb, lze říci přímo ideální místo pro pravděpodobnou možnost pobytu lišek a bažantů. Vedoucí honu posílá na každou stranu střelce a vůdce lovecky upotřebitelných psů ohařů, kteří jsou k tomuto způsobu lovu cvičeni a chováni. Krátce po nástupu do leče se ozývají prví výstřely a k zemi padají první bažanti. Tito jsou po pádu na zem ve většině případů aportováni psy jejich pánům. Lovci postupují lečí dál, až na její konec. V průběhu této leče, se však neozvalo ze žádných úst, ono pro mnohé toužené slůvko liška. Po skončení leče mnozí nevěřícně kroutí hlavami, jak je to možné, že tam nebyla liška, když bylo nalezeno peří z bažanta. Přecházíme na místo nástupu na následnou leč a vedoucím honu je zdůrazněno, aby bylo postupováno v co největší tichosti a obezřetnosti, neboť možnost výskytu lišky je nepodstatně vyšší. Lovci pomalu zastupují leč a postupují směrem k představeným střelcům na jejím konci kam byli přepraveni. Vše probíhá poměrně tiše. Když dojde ke zdárnému uzavření leče, zazní povel trubkou k jejímu zahájení. Jsou vypuštěni psi. Lovci a honci za hlasitého lomození se snaží vyhnat z leče zvěř, která se v ní nalézá. Padají první méně úspěšné výstřely po bažantech. Když jsou lovci asi v polovině leče ozve se pronikající hlas dopředu liška. Střelci stojící v čele leče rychle ožívají a upírají svoji pozornost před sebe, odkud se ozval onen hlas. Mezi tím zvýšený štěkot psů pobíhajících v leči a sílící hluk dávají na vědomí, že přítomná zvěř se dává do pohybu. První zvěří je srnčí v počtu čtyřech kusů a mezi nimi lze snadno rozpoznat jednoho srnce, s jedním parůžkem na hlavě, když mu ten druhý kdesi upadl, neboť v tomto období srnci shazují své ozdoby z hlavy. Po ni vyskočí několik zajíců, na které si mnozí starší myslivci rádi zaměří a zavzpomínají na doby, kdy v této leči, bylo střeleno, několik desítek statných matesů řečeno mysliveckou mluvou. Lečí se ozývají hlasy nabádající ke zpomalení chůze za účelem pozornějšího sledování prostoru před sebou a dění se v něm. Náhle se ozve hlubokým hlasem dozadu liška a vzápětí ji psí štěkot provází oním směrem,jež byl vyřčen. Liška utíká před psem a běží přímo do míst, kde stojí vůdce psa, jež ji pronásleduje. ZŠ G. A. LIDNERA ROŽĎALOVICE Nový kalendář školy Základní škola již tradičně se začátkem školního roku vydala svůj další kalendář. Jak napovídá jeho název: Rožďalovičtí školáci aneb odkud pocházíme, je věnován zejména spádovým obcím naší školy. Během uplynulého roku žáci jednotlivých tříd, družiny i mateřské školy navštěvovali okolní obce a zjišťovali, jak se zde žije a jaký je rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici. Při návštěvách často besedovali se starosty, starousedlíky a pamětníky, fotografovali a kreslili. Svoje poznatky pak shrnuli do kalendáře, jehož výtvarnou část tvoří také návrhy erbů, které žáci pro jednotlivě vesnice vymysleli. Kromě toho kalendář obsahuje množství současných fotografi í, údaje z kronik, ale i informace o aktuálním dění. Nedílnou součástí je opět měsíční přehled svátků, prázdnin a školních akcí pro rodiče i veřejnost. Kalendář školy na školní rok 2014/2015 je k dostání za 200,- Kč u hospodářky školy paní Elišky Novákové. Jiří Rejsek Jak liška vyskočí z husté traviny zahřmí výstřel z hlavně brokovnice a liška smrtelně zasažena padá k zemi. Ve velmi krátké chvíli, vybíhá ve stejném místě, kde vyběhla liška i pes, který ji pronásledoval po její stopě. Přibíhá k lišce, pevně ji sevře ve své mordě a přináší svému pánovi. Předpisově v sedu mu předává zvěř. Za tento perfektní výkon je svým pánem řádně pochválen. Může být snad něco větším oceněním pro úspěšného lovce, myslivce a zkušeného kynologa než to, co je popsáno. Přiblížil se konec kalendářního roku a tím i poslední termín společného honu na drobnou zvěř. Tomuto dni, se říká mezi myslivci zdravotní procházka, po svátečních prožitých dnech, plných hojnosti jídla a pití, proložených návštěvami, doplněných polehávaní a lenošením včetně sladkého, téměř nic nedělání. Je to poslední možnost jak se společně s ostatními členy sdružení seznámit s danou skutečností, v dosud nenavštívené časti mysliveckého revíru a věřte tomu, není to nijak lichotivé zjištění. Drobné zvěře ubývá a tak je při tomto honu věnována pozornost lovu škodné zvěři a to zejména liškám, jejichž početní stavy se zvyšují, přestože se zvyšuje jejich odlov. Poslední termín honu vyšel na sobotu a v tento zimní den bylo sychravo spojené s chladivým nepříjemným větrem doplněným, krátkými přeháňkami. V duchu tohoto počasí se nesl i celý hon. Malé humorné zpestření přinesla předposlední leč. Lovci se psi a mladší členové sdružení pěšky nastupují na místo zahájení leče. Starší členové sdružení jsou dovezeni na místo představené. Zde už soustředěni na průběh leče téměř odpadá, baví se mezi sebou a mnohým se line hlavou ona touha po posezení v příjemně vytopené hospůdce, při dobré krmi a pití. Právě v této chvíli hlasité diskuze a přemítání o příjemných věcech, se blíží kdesi na počátku leče vyplašená liška rákosím a v jeho kraji opatrně pozoruje dění před sebou. Rozhoduje se, kterým směrem vydat, aby unikla do bezpečí před psy, kteří sledují její stopu. Nepozorovaně přeskočí na druhou stranu potůčku a přikrčena se blíží stařinou, křovisky až se ji podaří přeskočit do brázdy. Kde přikrčena běží téměř k lesu vzdáleném asi čtyři sta metrů od posledního zadumaného lovce. Ti, co stáli poněkud dále od onoho zadumaného lovce, řečníků a besedníků na představené viděli, jak mává zvednutou oháňkou zakončenou bílým kvítkem, uhání pár desítek před lesem, po zasetém poli do svého bezpečného úkrytu. Není to výzva pro myslivce aby se ještě více zaměřili na tlumení škodné zvěře a tím i pomoci přírodě v udržení přijatelných počtů a druhů drobné zvěře v revíru? Toto jsou skutečné příběhy udané v našem sdružení v roce 2014, které dokladují ono ničím neopakovatelné kouzlo a divadlo, jež nám předvádí naše příroda. Proto si ji važme a chraňme ji. Václav Kaňka 10 11

7 VÁCLAV VALENTA (čili šífák, námořník...) VÁCLAV VALENTA (čili šífák, námořník...) Oznamuje se láskám našim... Tlačný remorkér TR 403, pro tuzemsko jich bylo postaveno v Holandsku pět kusů, na snímku obě střídající se posádky ( ) Tento tlačný remorkér TR 512 Venca přebíral jako nový... V roce 1976 jsem pracoval ve Spolaně v Neratovicích. V Mělníku se stavěly lodě pro přepravu energetického uhlí. Jednoho dne přišla možnost jít pracovat na loď a tak jsem 2. června toho roku nastoupil. První měsíc to byly jen brigády, pak nástup do kurzu. Dalšího třičtvrtě roku jsem dělal strojního asistenta na TR 501, což byla první loď závodu Chvaletice. Když jsem udělal státní zkoušku obor lodní strojník, nastoupil jsem na tlačný remorkér TR , vzpomíná Václav Valenta listopadu 1989 jsem se vrátil domů z osmiměsíčního pracovního pobytu v Hamburku. Po revoluci jsem mimo jiné pracoval na Andromedě (německý remorker, tzv. Bělas) za třicet marek denně. Což bylo málo a my měli docela hlad..., popisuje Václav, jak měl v té době 72 kg a denně jim vozili z Antverp trochu jídla. Mezi šífákama se ví, že voda je droga. Má to prostě svoje kouzlo i když to nebylo někdy jednoduché, obvzláště v zimě, když jsou zamrzlá lana a kotvy. Práce na lodi je specifi cká. Jsem rád, že jsem to prožil, mám z toho hodně vzpomínek. Např. v Belgii jsme zachraňovali námořníka, který spadl v noci do moře z lodě, která se jmenovala Hvězda Indie. Já jsem si ho všiml, tak jsme ho vytáhli z vody. To bylo hodně nebezpečné, neboť to bylo koncem února a severní moře je hodně studené. Tam může člověk vydržet tak min. Pak nám za záchranu dal lahev whisky, dvanáctiletého Johnnieho Walkera. Taky jsem měl jednou na mále..., uzavírá vyprávění. Práci na vodě Václav opustil v roce Nákres spojení remorkéru a přepravních van... Kapitánem na Andromedě... Belgický tlačný remorkér Frank, na kterém Václav také sloužil... Andromeda, motorová nákladní loď, poslední působiště na lodi... Ve strojovně tlačného remorkéru... Připravil M. S. Dohnal Mazání ventilů na Andromedě Tlačný remorkér TR-38 (foceno z jeřábu) Než se stal Venca námořníkem, byl vášnivým talentovaným fotbalistou... (na snímku jako brankář ligového dorostu Tesla Žižkov, 1961, vlevo) Foto: soukromý archív V.V

8 SK ŽITOVLICE POJEDY GALERIE/DIVADLO POJEDY Dobrý den milí čtenáři, rád bych shrnul události v SK Žitovlice Pojedy za rok 2014, který byl pro nás rokem úspěšným, neboť se nám podařilo vyhrát IV. B třídu. Hlavním podílem tohoto úspěchu bylo postupné doplňování týmu, které se začalo za bývalého předsedy Františka Nejedlého. V loňském ročníku jsme dokázali postavit hodně silný tým, který odehrál téměř všechny utkání v nezměněné sestavě. Profi tovali jsem z toho, že se nikdo vážně nezranil a kluci k tomu zodpovědně přistupovali svou docházkou. Jako na vítěze soutěže před námi stála otázka zda-li postoupit nebo setrvat ve IV. třídě a pokusit se zopakovat úspěch. Výbor se tím zabýval na nejbližší schůzi, kde jsme probírali klady a možné zápory postupu. Nakonec jsme se usnesli, že dáme možnost hráčům, aby se rozhodli a my jim pouze oznámíme doporučující stanovisko. Na schůzi s hráči měl každý ze zúčastněných možnost říci svůj názor k danému tématu. Na závěr jsme dali hlasovat a rozhodlo se postoupit. V tomto roce se neudál jen postup, ale pořádaly se i různé akce. V červnu jsme za pomoci Obecního úřadu, SDH Žitovlic Pojed a SDH Křince uspořádali zábavný,,dětský den. Počasí nám přálo a děti si mohly užít připravené atrakce. Novinkou byla hasičská pěna, která je na závěr osvěžila. Další akcí, kterou klub uspořádal byl 3.ročník v malé kopané o pohár Akademika, který vyhrál tým Torpéda z Rožďalovic. Naše týmy bohužel skončily na 7. a 8. místě. V srpnu jsme uspořádali turnaj Bratří Svobodů. Myslím, že jsme mohli být spokojeni z obsazením turnaje. Tradičně k nám zavítal tým z Košíka, se kterým jsme se potkávali dlouhá léta ve IV. třídě. Dalším účastníkem byl tým Všechlap, který hrál minulou sezónu III. třídu. Posledním účastníkem byl tým z Dymokur, který nyní potkáváme v probíhající sezóně. Náš první zápas byl proti Dymokurům. Byli jsme nervózní, jak tato konfrontace dopadne. Na začátku na nás soupeř vlétl, ale byli jsme to my kdo první skóroval. Bohužel slibné skóre jsme neudrželi a do poločasu soupeř výsledek otočil. Nakonec zápas skončil přestřelkou 5:4 pro Dymokury. Druhý zápas hrály týmy Všechlap a Košíka. Z tohoto zápasu vyšly vítězně Všechlapy. Celkově turnaj vyhrál tým Dymokur. Naše družstvo skončilo třetí. Následující víkend jsme odehráli turnaj v Košíku. Spolu s námi tu byla družstva z Rožďalovic a Vestce. Naším prvním soupeřem byl tým Rožďalovic, který jsme po těžkém boji porazili. Finále jsme si zahráli z týmem Vestce, nad kterým jsme vysoko zvítězili a stali se celkovými vítězi turnaje. Další sobotu už nás čekal první mistrovský zápas v Kněžicích, což nebyl zrovna lehký soupeř na začátek. Týmu chyběli 4 hráči ze základu, což se projevilo na průběhu hry a výsledku. Bohužel jsme na začátek dostali velkou lekci a byla otázka, co to udělá s hráči. Myslím, že to kluci ustáli a šli vždy s čistou hlavou do dalších zápasů. V průběhu sezóny se sestava točila podle toho, jak jsme se sešli. Na většinu zápasů jsem se scházeli v počtu lidí. Jen na zápas se Sokolčí nás bylo pouze jedenáct. Ve většině zápasů jsme si dokázali vypracovat šance, ale bohužel je neproměnili, tak jako soupeři. Realita je taková, že jsme schopni hrát se čtyřmi týmy. S ostatními soupeři je to jen o tom, nedostat velký výprask. Z odehraných zápasů byla škoda, že jsme ztratili body s Pátkem, Velenicemi a Předhradím. Hlavně ty první dva, které jsme odehráli na domácí půdě. V domácích zápasech jsme se mohli spolehnout na fanoušky, který jsou naším dvanáctý hráč. Tím bych jim rád i za kluky poděkoval za podporu. Průběh podzimní části sezóny hodnotím jako neúspěch. Příčinu vidím ve fyzické nepřipravenosti, špatným týmovým bráněním, neproměňování šancí, častá zranění a někdy zbytečné absence hráčů. Z těchto důvodů pramení obraz naší hry, kdy nejsme schopni ve většině případů potrápit soupeře. Není však nutné sklánět hlavy. Je před námi ještě hodně zápasů na jaře. Pro vylepšení našeho postavení musíme v zimní přestávce makat na kondici. Tréninky budeme absolvovat v Žitovlicích a v Rožďalovicích na umělém povrchu. Začátek přípravy se bude skládat z kondičních běhů, fotbálků a sehrávání standardních situací. Závěrečnou část bychom rádi zaplnili 3-4 přátelskými zápasy. Budeme se na Vás těšit na jarních zápasech. Martin Kříž, předseda SK Tabulka skupiny A2B OS III.B Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Velenice : ( 12) 2. Městec Králové B : ( 4) 3. Opočnice : ( 7) 4. Dymokury A : ( -1) 5. Kněžice : ( -2) 6. Budiměřice : ( 0) 7. Sloveč : ( 3) 8. Pátek B : ( 5) 9. Sokoleč B : ( -2) 10. Seletice : ( -3) 11. Křečkov A : ( -7) 12. Předhradí : (-11) 13. Třebestovice : 50 8 (-10) 14. Žitovlice : 51 7 (-11) NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH KOPANÉ KR OFS NYMBURK Nerudova 512/10, Nymburk tel.: Společné tvoření advetních věnců Odpoledne pro všechny dámy z Pojed a Žitovlic v Galerii/Divadle Pojedy 23. listopadu 2014 Foto: MSD 14 15

9 OBECNÍ ÚŘAD A GALERIE/DIVADLO POJEDY OBECNÍ ÚŘAD A GALERIE/DIVADLO POJEDY 30. listopadu 2014 Adventní koncert a rozsvícení obecního vánočního stromu První adventní neděli jsme se tradičně sešli v Galerii/Divadlu Pojedy. Společné setkání zahájili Ondřej Halama a Vendula Burger, kteří zazpívali autorské písně tohoto evangelického faráře z Turnova i děti si zazpívaly. Poté nám naše děti zahrály krásné divadelní představení o narození Ježíška. Na to, že měly jen dvě zkoušky, dokázaly, že jsou velmi talentované a doufáme, že se budou scházet i nadále a připravovat další představení. V průběhu probíhala degustace lineckého cukroví a na závěr byly vyhodnoceny nejlepší kuchařky. Z třinácti zúčastněných soutěžících se nejlepším stala Marie Havelková. Druhé místo obsadila Irena Brůnová a třetí pak Jana Malá. Ale pro Josífka byla na prvním místě Helenka Zvěřinová (č. 1). Společně jsme se pak vydali rozsvítit obecní strom do Žitovlic před obecní úřad, kde jsme si při svařeném vínu nebo punči popřáli hezký začátek vánočního času... Foto: Alex 16 17

10 GALERIE DIVADLO POJEDY PONEC PRAHA AMOR MORTALE AMORTALE básně příběhy o zastavení času, míjení, o smrti a lásce Autorská inscenace Hany Strejčkové zpracovává a interpretuje tancem, pohybem a obrazem básnické dílo Miloše Horanského. Režisérka zde stvořila svět, v němž se prolíná čas náš, všech ostatních i pocit bezčasí a příběh o nás, o všech mužích a ženách, a zároveň o dvou konkrétních lidech. Amortale je o životě, lidském těle a jeho hloubce, zejména pak o duši a vnitřní kráse. Nutí nás diváky přemýšlet o naší lidské hodnotě, vztazích a smyslu našeho vnímání času. Alena Křivská ( Kulturní komise ČR, 2015, Inscenace Amortale bude součástí Divadelního buzení Budilovi divadelní školy, které proběhne v Žitovlicích-Pojedech 23. května Současní, bývalí i studenti z jiných škol budou oživovat ducha našich obcí... Koncept, režie a dramaturgie: Hana Strejčková Choreografi e a interpretace: Jiří Lössl a Radana Kodetová Choreografi cká spolupráce: Juni Endo Taneční spolupráce: Barbora Látalová Hlas: Miloš Horanský Klavír: Najponk Světla: Robert Štěpánek Scénografi e a kostýmy: Hana Strejčková Kostýmní spolupráce: Lucia Račková Výtvarník, grafi k: Martin Sausage Dohnal Produkce: Dana Nekardová Koproducent: Tanec Praha / PONEC divadlo pro tanec Projekt se koná za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR a Tanec Praha / Ponec divadlo pro tanec. Marie Peltrámová Ztráty stromů Němá svědectví stromů v polích i při stezkách vlčích, rozhrň mlhu v mozkomíšním moku i pavučiny hříchů ve větvoví. POEZIE Z deníku... Z nekonečného cyklu poezie v próze Od života k životu pluješ, oči když otvíráš si mneš. Proč život je tak krátký, když je tak krásný? Abychom si uvědomili, že jsme uvnitř tak prázdný? Život je jen na nás, tak proč se ptát, jestli je venku mráz? Po mostě života kráčíš, a u vzpomínek tiše brečíš. Ne zarmoucením ani smutkem, ale... Hm, že sis připadala bohem. Hanka Bubancová O drsnou kůru vyškrábej z paměti poslední zbytky ztrát. Plnou hrst červů narvi si do kapes. Hledej kořeny s rýčem nad hlavou, co přeťal vydýchaný vzduch, napuštěný elektrizujícím očekáváním. Zimou Ti pučí květy na nahé kůži, pak válíš se v závějích jehličnatých listů, vykrádáš hnízda iluzím a snům. Bůh není na nebesích, jen tiše dřímá v našich duších Strom je jako člověk, akorát nemají stejný věk. Když větve stromů se rozezvučí, je to jak smích v našich duších Když spadnete dolů, pomůže vám snad někdo nahoru? Když ucítíte kudlu v zádech, budete pochybovat o svých kamarádech? Milujete svého přítele natolik, že mu budete věřit cokoliv? Budeš věřit takovému poutu, že už nebudeš chtít stát v koutu? Proč mlčíme, když doma sami sedíme? Proč sami si připadáme a lásku najevo si nedáme? Chcete být šťastný? Tak za to co máte buďte vděčný... (Ne)pokoušej se o logické nic, i bez Tebe vše roste, slouží a umírá v nás... Vysoko v nás moře objímám Jarní déšť zíval o rozvratu a nesnášenlivosti, srdce plnila se hořkostí, jedem a hnilobným plynem. Cloumání depresí vrcholí, stín konců na rozžhavených tvářích starousedlíků. V pochmurné mlze zachytil se paprsek nového úsměvu, nesměle klopýtal a hojil rány předešlých rán. Nedostupnou ikonou a sochou z mahagonu, pro laskavé oči cizího výrobce lahodných vín. Letmé dotyky pohledů a dvojsmyslných pravd, led roztál vysoko v nás, kde bouřlivé moře objímám. Objímám bezprostřednost mocných sil i chvil, vyvěrají až ze dna duší, emoce nezastavíš, valí se lavinou víkendových nocí, kdy můžeš vše, v hlubinách lesů, skal a mechových příkopů. Během vteřiny ztraceno krásno. Květ solí posypán. Foto: Tomáš Strejček Marie Peltrámová, 22 let Narodila se v Praze a v Pojedech žije od roku Od mládí vyjadřuje své vidění světa a pocity z něj psanou poetickou tvorbou. Ukázky jsou z posledního deníku. Hanka Bubancová (roz. Janatová), 37 let Bydlela ve Vestci, do školy chodila ve Křinci a teď žije v Bobnicích. Kdo jsem? Je to důležité? Jsem ženou, která se chce veřejně podělit o své myšlenky. Píšu nekonečný cyklus poezie v próze o tom, co prožívám a už je na čase ho zveřejnit

11 GALERIE PEL-MEL POJEDY DNA 14. dubna 2015 od 19 hod. Divadlo Studio DVA (Palác Fénix, Praha) Námět: Bolek Polívka Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jaromír Barin Tichý, Jiří Fretti Pfeifer Režie: Bolek Polívka Délka představení: 2 hod. 25 min. včetně přestávky zájezd do divadla DNA, jako slovo, jsou jen tři písmena DNA, jako titul, představuje tři prvky s důležitým významem pro novou autorskou hru Bolka Polívky. DNA je šroubovice genetických informací, nositel dědičnosti mezi otcem a dcerou. Dna, to je také choroba, která se táhne celým životem a občas ho v nejnevhodnější okamžik ovlivní. A jsou tu i jiná dna. Chvilky, na které se snažíme zapomenout, ale nedaří se nám a připomínáme si je. Dna osobní, vztahová i existenční. Divadelní zpracování generačního střetu otce a dcery, kde ON (Bolek Polívka) a ONA (Anna Polívková) prožívají všední satiru života. Jako herečtí kolegové společně tráví čas v šatně a sem tam si odběhnou na scénu. Nebo už na scéně jsou? ON je chátrající, životem prozkoušený muž, který rád poučuje a vrtá do života svému potomkovi. ONA má pocit, že její zploditel je paranoidní šťoural. Oba ovšem spojuje upřímné mít rád, i přestože. Nová komedie s autobiografi ckými prvky uváděná v pražské premiéře je plná gagů, klaunských a divadelních výstupů a efektů, typické improvizace i charakteristického humoru Bolka Polívky, který půvabně osvěžuje jeho dcera, Anna Polívková. Odjezd: od obecního úřadu v 17 hod. Příjezd: před obecní úřad v cca 24 hod. Cena: doprava 230 Kč, vstupné 399 Kč = celkem 629 Kč Divadelní zájezd je nutné objednat zaplacením na obecním úřadě do konce ledna! Přijďte se přesvědčit, že na všechna dna světa se dá dívat i s nadhledem! Foto: Michal Hrubý A co ženy? Mají si kde hrát? Kurz pro ženy šitý na míru. Máte pocit, že nemáte pohybový nebo jiný talent? Nechcete být okukována ostatními? Ale přece byste ráda něco? Kde: Školící centrum SVI AJAK z.s., Žitovlice Kdy: Každý čtvrtek od 19 hodin (cca 1 hod. 20 min) Cena: 80 Kč (jednorázově), předplatné 4 kurzy 240 Kč (60 Kč/1 kurz) Registrace: Informace: GSM: Zveme Vás na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL na Obecním úřadě v Žitovlicích O termínu budete informováni na webových stránkách obce a rozhlasem. VTIP Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet. Jan Werich Tiráž Zvoničky ZVONIČKA, Občasník obcí Žitovlice Pojedy, leden Vydala obec Žitovlice Pojedy. Redakce: Josef Kříž, Martin Dohnal, Vendula Burger. Kontakt na redakci: Tisk: Janova dílna Nymburk. Grafi cká úprava: M. S. Dohnal. Obálka: La Morte (Smrt patří k životu), kresba tužkou, M. S. Dohnal. Náklad 200 ks. Neprodejné Žitovlice Pojedy, všechna práva vyhrazena.

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e- mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 18.2.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více