LEDEN Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2015. Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain (1835 1910)"

Transkript

1 LEDEN 2015 Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain ( )

2 OBSAH / VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Obsah Obsah / Výsledky voleb do zastupitelstva obce... 2 Ze zasedání obecního zastupitelstva Informace obecního úřadu: Obnovený katastrální operát Informace obecního úřadu: Odpady Z historie Pojed ZŠ Rožďalovice: Nový kalendář školy Myslivecké sdružení: Liška Václav Valenta: Oznamuje se láskám našim SK Žitovlice-Pojedy Galerie Pojedy: Společné tvoření adventních věnců OÚ a GP: Adventní koncert a rozsvícení vánočního stromu Divadlo Ponec Praha: Amortale Poezie: Marie Peltrámová, Hanka Bubancová Pel-Mel Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo ) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vypracování nového Územního plánu. Po volbách do obecního zastupitelstva starosta osloví fi rmy zabývajícími se vypracováním územního plánu a dále s nimi budeme jednat o možné spolupráci. 2) V našich obcích proběhl svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 3) Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk nám zaslal Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Pojedy obce Žitovlice a v k.ú. Žitovlice obce Žitovlice a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ŽITOVLICE Název volební strany: Typ volební strany: Za obec krásnější sdružení nezávislých kandidátů Plnění úkolů z volebního období Úkoly pro volební období NOVÉ INVESTICE OBNOVA A REKONSTRUKCE NEINVESTIČNÍ Starosta: Místostarostka: Zastupitelé: Ing. Josef Kříž Hana Kmochová Jiří Malý Roman Staníček Jaroslav Kaňka NOVÉ INVESTICE Splněno nesplněno: 1. Obecní vodovodní řad Pojedy (dotace) 2. Vodovodní přípojky Pojedy Dostavba obecního vodovodního řadu v Žitovlicích nové parcely (dotace) 4. Příjezdová komunikace k novým stavebním pozemkům v lokalitě Na Brodku Dětské hřiště (dotace) OBNOVA A REKONSTRUKCE 1. Rekonstrukce cesty Na plácek (dotace) 2. Rekonstrukce osvětlení v Žitovlicích I. etapa (dotace) 3. Rekonstrukce okapů na Obecním úřadu... nesplněno 4. Obnova Pomníku padlým vojákům za I. světové války a Krucifi xu v Pojedech (dotace) 5. Zahájení revitalizace okolí,,závlahové nádrže odvodnění a zatrubnění příkopu NAD RÁMEC 1. Rekonstrukce cesty,,na Kuchyňku (dotace) 2. Rekonstrukce laviček a stolů na hřišti Dostavba obecního vodovodního řadu v Žitovlicích ul.,,na Plácek (dotace) 4. Rekonstrukce cesty,,na Husánku NEINVESTIČNÍ 1. Podání žádosti o pozemkovou úpravu... nesplněno 2. Příprava,,Změny územního plánu, která by měla návaznost na pozemkovou úpravu... připravuje se nové stavební parcely bezúplatný převod pozemku hřbitova od církve na obec a jeho oprava prodloužení Obecního vodovodního řadu veřejné osvětlení Žitovlice II.etapa opravy cest a odvod dešťové vody (náves, příkopy) zahájení rekonstrukce budovy Obecního úřadu podpora spolkových organizací a občanských aktivit v obci (SDH, SK Žitovlice, Galerie Pojedy a případně další) vypracování územního plánu a podání žádosti o pozemkovou úpravu KÚ Žitovlice a Pojedy Z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Žitovlice, které se konalo dne Zasedání Zastupitelstva obce Žitovlice řídil nejstarší člen obecního zastupitelstva Ing. Josef Kříž. Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Malého a pana Jaroslava Kaňku a zapisovatelem paní Hanu Kmochovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající seznámil přítomné s navrženým programem. K navrženému programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o navrženém programu. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 1 ověřovateli zápisu pana Jiřího Malého a pana Jaroslava Kaňku a zapisovatelem paní Hanu Kmochovou. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 2 následující program ustanovujícího zasedání. Program ustanovujícího zasedání: 1) Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Žitovlice 2) Složení slibu členů zastupitelstva 3) Volba starosty a místostarosty a) určení způsobu volby starosty a místostarosty b) volby starosty c) volby místostarosty 4) Zřízení fi nančního, kontrolního a zemědělského výboru a) určení počtu členů fi nančního, kontrolního a zemědělského výboru b) volba předsedy fi nančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volby předsedy zemědělského výboru 5) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 6) Diskuze, závěr 1) PŘEDÁNÍ OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ ČLENEM ZASTUPITELSTVA OBCE ŽITOVLICE Na zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle 53 zákona č. 491/200 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (příloha č. 1). 2) SLOŽENÍ SLIBU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA Předsedající Ing. Josef Kříž v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci v zájmu obce a jejich občanů a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky. A vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 2 3

3 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 3) VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY a) určení způsobu volby starosty a místostarosty Předsedající navrhl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 3, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním. b) Starostou obce byl navržen Ing. Josef Kříž Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 4 starostou obce Ing. Josefa Kříže. c) Místostarostou obce byla navržena paní Hana Kmochová Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 5 místostarostou obce paní Hanu Kmochovou. 4) ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO, KONTROLNÍHO A ZEMĚDĚLSKÉHO VÝBORU a) Starosta obce navrhl, že každý výbor bude mít tři členy Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 6, že každý výbor bude mít tři členy. b) Předsedou finančního výboru byl navržen pan Jaroslav Kaňka Členy fi nančního výboru budou pan Jiří Malý a pan Roman Staníček. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 7 předsedu fi nančního výboru pana Jaroslava Kaňku a dále členy pana Jiřího Malého a pana Romana Staníčka. c) Předsedou kontrolního výboru byl navržen pan Jiří Malý Členy kontrolního výboru budou pan Jaroslav Kaňka a pan Roman Staníček. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 8 předsedu kontrolního výboru pana Jiřího Malého a dále členy pana Jaroslava Kaňku a pana Romana Staníčka. d) Předsedou zemědělského výboru byl navržen pan Roman Staníček Členy zemědělského výboru budou Ing. Josef Kříž a paní Hana Kmochová. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 9 předsedu zemědělského výboru pana Romana Staníčka a dále členy Ing. Josefa Kříže a paní Hanu Kmochovou. 5) ROZHODNUTÍ O MĚSÍČNÍCH ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA Starosta obce navrhl, že odměny zastupitelů zůstávají ve stejné výši. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 10, že odměny zastupitelů zůstávají ve stejné výši. 6) DISKUZE, ZÁVĚR Starosta obce ukončil jednání. Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo ) Na náš obecní úřad se dostavil zástupce fi rmy SAUL, s.r.o., Liberec, Ing. arch. Jiří Plašil a předložil obecnímu zastupitelstvu nabídku na zpracování Územního plánu. 2) Dále obecní zastupitelstvo jednalo ještě s Ing. arch. Milanem Vojtěchem, Sezemice, který rovněž předložil nabídku na zpracování Územního plánu. Obecní zastupitelstvo nabídky projednalo a rozhodlo se, že osloví ještě jednu fi rmu. 3) Paní Jitka Benešová žádá obecní zastupitelstvo o příspěvek 5.000,- Kč na pojízdnou prodejnu na rok Obecní zastupitelstvo příspěvek odsouhlasilo. Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo ) Obecní zastupitelstvo projednávalo ukončení obnovy katastrálního operátu pro k.ú. Žitovlice a Pojedy. 2) Vodovody a kanalizace, a.s. Nymburk nám zaslaly cenu vodného a stočného na rok Cena pitné vody za m 3 je 39,68 Kč, cena vody odkanalizované za m 3 je 41,00 Kč. 3) Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 2000,- Kč paní Němečkové za údržbu Pomníku padlých a autobusové zastávky na návsi v Pojedech. Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 1000,- Kč panu Hroudovi za údržbu autobusové zastávky v Žitovlicích. Dále obecní zastupitelstvo schválilo balíčky ve výši 300,- Kč našich občanům žijícím v Domově důchodců v Rožďalovicích. POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ DO 31. LEDNA 2015 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT ŽITOVLICE A POJEDY Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce.toto platí u parcel spadající do dosud nedokončené Komplexní pozemkové úpravy Doubravany (část Na Bílých,Doubravanský Průhon a Kopanina). Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem ( 13 odst. 4 zákona Č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona), proto se poplatníkem stává vlastník. Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitosti jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitosti. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám, těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly. Podle ustanovení 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení 250 zákona Č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle 252 téhož zákona. KDY DOCHÁZÍ PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU KE ZMĚNĚ VÝMĚRY? Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prováděna na základě 13 až 17 katastrálního zákona (č. 344/1992 Sb.), je i nová digitální katastrální mapa, kterou je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii. Obnova katastrálního operátu se provádí třemi způsoby novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav a přepracováním. V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém mapování, 4 5

4 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Obdobně je tomu i při obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav. Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-ii překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel. JAK SE POPLATNÍK DANĚ O OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU DOZVÍ? Informaci, že byla zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním, zveřejnil jak katastrální úřad, tak náš Obecní úřad. Po skončení prací na obnově katastrálního operátu došlo k vyhlášení jeho platnosti ( ). Vyhlášení platnosti zveřejnil katastrální úřad v součinnosti s naší obcí podle 62 odst. 3 katastrální vyhlášky. Katastrální úřad a Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu rovněž na svých internetových stránkách. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu novým mapováním i přepracováním předcházelo vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění měli možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně vyslovit své námitky. Obnovený operát, novou katastrální mapu a popisné údaje o nemovitostech a evidovaných právech, vyložil katastrální úřad k veřejnému nahlédnutí na dobu nejméně 10 pracovních dnů v našem Obecním úřadu. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zaslal katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného operátu. MAPA USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ PO POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH Po skončení námitkového řízení (námitky nebyly podány, nebo o nich bylo pravomocně rozhodnuto) katastrální úřad vyhlásil platnost obnoveného operátu. O případných změnách ve výměrách parcel evidovaných v katastru, popř. o odstranění zjednodušené evidence se tak vlastník dozví z operátu vyloženého k veřejnému nahlédnutí. Pokud této možnosti nevyužil, může se s výsledkem obnovy operátu seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.czl), a to po vyhlášení platnosti. Pořídit si může i výpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti. CENA PŮDY PRO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ: k.ú. ŽITOVLICE...10,02 Kč/m 2 k.ú. POJEDY...11,53 Kč/m 2 ODPADY 2015 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech, která prošla Sněmovnou v září roku Sněmovna tak reagovala mimo jiné na varování MŽP před možnými sankcemi Evropské komise, které ČR hrozí při neplnění závazků vyplývajících z evropských směrnic. Patří mezi ně povinnost všech členských států třídit kovy od roku 2015 a snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 65 % v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce VYHLÁŠKA MŽP ČR ze dne 16. prosince 2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.: 1 Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím a) sběrných dvorů, b) zařízení podle 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle 33b zákona, c) velkoobjemových kontejnerů, d) sběrných nádob, e) pytlového způsobu sběru, nebo f) kombinací způsobů podle písmen a) až e). 2 Biologicky rozložitelné komunální odpady (1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. (2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na následný způsob využití1) soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu. (3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu. (4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem živočišného původu z kuchyní a stravoven. (5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí zajistit podmínky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem shromažďování, typem nádob a četností odvozu odpadu. (6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. 3 Papír, plasty, sklo a kovy (1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů. (2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou s ohledem na systém dalšího nakládání některé z těchto odpadů soustřeďovány společně, pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly soustřeďovány samostatně. 4 Nebezpečné komunální odpady Povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně. 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna

5 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z HISTORIE POJED Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na obecních úřadech zvolit si takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější. Biologicky rozložitelný komunální odpad bude od letošního roku povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně, již od 1. ledna Jak kovy, tak bioodpad patří mezi hodnotné suroviny. Do letošního roku končily na skládkách spolu s obsahem kontejnerů na směsný komunální odpad. Čím méně těchto vytříděných odpadů skončí v černých popelnicích, tím méně budou obce platit za ukládání odpadů na skládky. Bioodpad i kovy je pak možné zpeněžit různými způsoby. Proto není důvod, aby v důsledku zavedení třídění těchto komodit starostové zvyšovali občanům poplatky za svoz odpadu. (citace ministra životního prostředí, s kterou se dá polemizovat...) V novém operačním programu je připraveno přes 6 miliard korun určených pro likvidaci bioodpadů. Výzvy chce ministerstvo začít vyhlašovat koncem prvního kvartálu roku Níže předkládáme jednu z možných variant řešení: Alternativa č.1 AVE SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností může být shromažďován do speciálně upravených nádob a pravidelně v období od dubna do konce listopadu odvážen ke kompostování. Četnost vývozu nádob by byla plánována v 14-ti denních intervalech. Co patří do této nádoby? listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, větve stromů a keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec Co do nádoby naopak nepatří? zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, uhelný popel, smetky z ulice a jiné biologicky nerozložitelné odpady Cena služby Cena bez DPH Cena včetně DPH Nádoba o objemu 120 l 390,- Kč 449,- Kč Nádoba o objemu 240 l 690,- Kč 794,- Kč Nádoba o objemu 770 l 2 160,- Kč 2 484,- Kč Prodej nádob Cena bez DPH Cena včetně DPH Nádoba o objemu 120 l 850,- Kč 1.028,50 Kč Nádoba o objemu 240 l 1.000,- Kč 1.210,- Kč Nádoba o objemu 770 l 6.600,- Kč 7.986,- Kč Pronájmy nádob/celá sezóna Cena bez DPH Cena včetně DPH Nádoba o objemu 120 l 210,- Kč 254,- Kč Nádoba o objemu 240 l 250,- Kč 303,- Kč Nádoba o objemu 770 l 792,- Kč 958,- Kč Tato nabídka je limitována minimálním počtem nádob (120 l nebo 240 l či nakombinovaně), a to 50 ks. Svoz 120 l a 240 l nádob by probíhal pravidelným plošným svozem dům od domu ve 14-ti denních intervalech od dubna do konce listopadu. Kovový odpad (pouze: plechovky, kovové uzávěry lahví nebo i víčka od jogurtů) by byl řešen sběrnými zvony, podobně jako u skla. Daná problematika bude řešena novou vyhláškou o odpadech do konce I. čtvrtletí ŽITOVLICE A POJEDY: Sazba za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2015 je 650 Kč/osobu u trvale hlášených osob a 650 Kč/nemovitost s čp. a bez trvale hlášených osob. Přepis z materiálů Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů Praha (SURPMO) (část 1.) Ves Pojedy, dnes součást blízké sousední vesnice Žitovlicc, se nachází v severní části nymburského okresu, 2,5 km severně od Křince a 3 km jihozápadně od Rožďalovic, s nimiž jako sídlem panství sdílely stejné osudy již od 16. století. Stejně jako většina osad v této úrodné a již od raného středověku osídlené části Polabí jsou i Pojedy patrně dost starého původu. První pramenná zmínka o nich se děje z první čtvrtiny 14. století (1323), kdy se zde připomíná drobný feudál jakýsi Odolen z Pojed (Profous, Místní jména III., s. 418). Po celou předhusitskou dobu byla vesnice nejspíš drobným remanským zbožím, nebylali dokonce rozdělena mezi více majitelů; tak při lokaci dvora ve Vícemilech se vyskytuje Jarek z Pojed (APH, LEr XIII., f. 115). Plat 5 kop grošů zde měl také zeman Zdeněk z Počátek, po jehož smrti v r připadl jako odúmrť panovníkovi, avšak s nárokem naň vystoupili také vladykové ze sousedních vesnic, Zdislav ze Žitovlic a Václav z Doubravan a spor se pak táhl až do r (AČ 35, s ,479). Po hustitských válkách nacházíme Pojedy spolu s platem v Žitovlicích v držení Petra Čúcha ze Zásady, po jehož smrti je jeho dědička Johanka v r spolu s dalšími otcovskými majetky, totiž zeměpanským platem ze Žitavy, hradem Navarovem, tvrzemi Zásadkou, Libeněvsí a Studénkou a další vsí Lovínem, odevzdala Jiřímu z Poděbrad jako úhradu za dluhy a náklady, které měl se zbrojným vybavením Navarova z moci lupičů (AČ 15, s. 208, Sedláček, Hrady X., s. 295). O dalších osudech Pojed nemáme po dlouhou dobu nižádných zpráv, víme toliko, že Jiří z Poděbrad většinu čúchovských zboží ihned rozprodal nebo daroval svým přívržencům. Teprve v první třetině 16. století náležela část vsi vladyckému rodu Vančurům z Řehnic - v r totiž Jiřík Vančura z Řehnic přiznal po požáru zemských desek, že prodal své dědictví v Sovenicích, v Pojedech dvory kmecí a část sousedního Bošína s podacím Kateřině z Řehnic (DZV 1, s. 122) a ta v r toto zboží zapsala bratrům Jiřímu a václavu Prockům z Cetně (DZV 4, s. 84). Téměř současně se v pramenech objevuje další část Pojed, totiž dvory kmecí s poplužím, která byla s vesnicemi Zábrdovicemi a Ledečkem příslušenstvím tvrze v Nepokojnici, kterou v r prodal Vilém Křinecký z Ronova za 300 kop č. Johance z Klinštejna a Roztok (SUA, DZV 43, f. K 2), předtím však náležela ke Křinci, neboť ji pan Vilém dostal jako dědický díl po otci Jiřím Křineckém, zesnulém okolo r (Sedláček, Hrady X., s. 400). Nabízí se hypotéza, nepodložená pramennými důkazy, že obě tyto části Pojed se dostaly do držby obou zmíněných šlechtických rodů již v poděbradské době. Oba nejstarší známí předkové obou rodů Václav Vančura z Řehnic a Jan Křinecký z Ronova byli totiž členy poděbradské jednoty a horlivými přívrženci husitského krále; právě v jeho době započali s výstavbou rodových panství v této části Polabí (OSN 26, s. 384; OSN 15, s. 173). Obvzláštní pozornosti si na tomto místě zasluhují Křinečtí z Ronova erbu zkřížených ostrví, pozdní odnož starobylé a slavné panské pošlosti Ronovců, jejíž původ je pro rodopisce dodnes tak trochu záhadou - nejspíš pocházeli z rodu pánů z Ronova a Přibyslavi, sídlících až do husitských válek v horním Posázaví. Zjevili se ve středních Čechách až po skončení náboženských válek v polovině 15. století, kdy Jan Křinecký z Ronova (+ před 1487) nabyl Křince, k němuž jeho synové Jiřík a Viktorin (oba + kolem r. 1510) připojili ještě Dětenice a Rožďalovice, tvořící pak až do Bílé hory jádro rodového dominia. K rožďalovickému zboží, drženému postupně potomky Viktorina Janem maldším (+ 1545), Jindřichem (+ 1604) a Karlem Jindřichem (OSN 15, s. 173; Sedláček, Hrady X., s ) se dostaly i Pojedy; zprvu patrně část patřící kdysi Vančurům a nejpozději do konce prvního desetiletí 17. století i ostatní části vesnice, protože když v r prodal zadlužený Karel Jindřich Rožďalovice bratranci Janu Albrechtovi Křineckému na Novém Ronově, byly v jejich příslušenství jmenovány také Pojedy, ves celá (SUA, DZV 187, f. C 11). Čtyři roky předtím, v r. 1610, získal Karel Jindřich Křinecký z Ronova odkazem své tety Beatrix Křinecké ze Silberštejna Nový Zámek, což byla renesačně přestavěná nepokojnická trvz (SUA, DZV, 135 f. B 14; Sedláček, Hrady X., s. 401) Že k nepokojnické tvrzi, která v druhé polovici 16. století přešla několikrát z ruky do ruky, až je v r koupil manžel Beatrix Bohuslav Křinecký na Dětenicích a Novém Ronově (Sedláček, Hrady X., s ; Místopisný slovník, s. 640), patřila ještě tehdy část Pojed, nasvědčuje zápis v nejstarší pojedské gruntovní knize, že v r Mates Groswald odkázal svůj zde ležící grunt manželce Markétě a po ní pak vrchnosti, ale v r dovolila Beatrix Křineckému svému služebníku Janu Adamův jinak Černému, aby se na tento grunt přiženil a za 200 kop ho zakoupil (SOA, Žitenice, Vs Rožďalovice, GK 1, f. 40). 8 9

6 Z KRONIKY POJED MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Liška Je klasický podzimní a k tomu sobota, kdy začíná období společných honů na drobnou zvěř. Při slavnostním nástupu účastníků honu, je kladen vedoucím honu a mysliveckým hospodářem, důraz na bezpečnou střelbu po zvěři, ale také je připomínáno dodržování střelby na mysliveckou vzdálenost a tou je minimálně 20 metrů. Tato vzdálenost předpokládá, že nedojde k velkému poškození zvěřiny. Dále jsou přítomni žádáni, aby v případě, ohlášení přítomnosti lišky, byla věnována pozornost všech, na její zdárné ulovení. Odjíždíme na místo nástupu na první leč. Onou lečí protéká malý potůček porostlý hustou směsí travin, kopřiv a bodláčím, někde jsou i krátké části plochy zarostlé rákosím. Toto se střídá se šípky a nízko rostoucími keři vrb, lze říci přímo ideální místo pro pravděpodobnou možnost pobytu lišek a bažantů. Vedoucí honu posílá na každou stranu střelce a vůdce lovecky upotřebitelných psů ohařů, kteří jsou k tomuto způsobu lovu cvičeni a chováni. Krátce po nástupu do leče se ozývají prví výstřely a k zemi padají první bažanti. Tito jsou po pádu na zem ve většině případů aportováni psy jejich pánům. Lovci postupují lečí dál, až na její konec. V průběhu této leče, se však neozvalo ze žádných úst, ono pro mnohé toužené slůvko liška. Po skončení leče mnozí nevěřícně kroutí hlavami, jak je to možné, že tam nebyla liška, když bylo nalezeno peří z bažanta. Přecházíme na místo nástupu na následnou leč a vedoucím honu je zdůrazněno, aby bylo postupováno v co největší tichosti a obezřetnosti, neboť možnost výskytu lišky je nepodstatně vyšší. Lovci pomalu zastupují leč a postupují směrem k představeným střelcům na jejím konci kam byli přepraveni. Vše probíhá poměrně tiše. Když dojde ke zdárnému uzavření leče, zazní povel trubkou k jejímu zahájení. Jsou vypuštěni psi. Lovci a honci za hlasitého lomození se snaží vyhnat z leče zvěř, která se v ní nalézá. Padají první méně úspěšné výstřely po bažantech. Když jsou lovci asi v polovině leče ozve se pronikající hlas dopředu liška. Střelci stojící v čele leče rychle ožívají a upírají svoji pozornost před sebe, odkud se ozval onen hlas. Mezi tím zvýšený štěkot psů pobíhajících v leči a sílící hluk dávají na vědomí, že přítomná zvěř se dává do pohybu. První zvěří je srnčí v počtu čtyřech kusů a mezi nimi lze snadno rozpoznat jednoho srnce, s jedním parůžkem na hlavě, když mu ten druhý kdesi upadl, neboť v tomto období srnci shazují své ozdoby z hlavy. Po ni vyskočí několik zajíců, na které si mnozí starší myslivci rádi zaměří a zavzpomínají na doby, kdy v této leči, bylo střeleno, několik desítek statných matesů řečeno mysliveckou mluvou. Lečí se ozývají hlasy nabádající ke zpomalení chůze za účelem pozornějšího sledování prostoru před sebou a dění se v něm. Náhle se ozve hlubokým hlasem dozadu liška a vzápětí ji psí štěkot provází oním směrem,jež byl vyřčen. Liška utíká před psem a běží přímo do míst, kde stojí vůdce psa, jež ji pronásleduje. ZŠ G. A. LIDNERA ROŽĎALOVICE Nový kalendář školy Základní škola již tradičně se začátkem školního roku vydala svůj další kalendář. Jak napovídá jeho název: Rožďalovičtí školáci aneb odkud pocházíme, je věnován zejména spádovým obcím naší školy. Během uplynulého roku žáci jednotlivých tříd, družiny i mateřské školy navštěvovali okolní obce a zjišťovali, jak se zde žije a jaký je rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici. Při návštěvách často besedovali se starosty, starousedlíky a pamětníky, fotografovali a kreslili. Svoje poznatky pak shrnuli do kalendáře, jehož výtvarnou část tvoří také návrhy erbů, které žáci pro jednotlivě vesnice vymysleli. Kromě toho kalendář obsahuje množství současných fotografi í, údaje z kronik, ale i informace o aktuálním dění. Nedílnou součástí je opět měsíční přehled svátků, prázdnin a školních akcí pro rodiče i veřejnost. Kalendář školy na školní rok 2014/2015 je k dostání za 200,- Kč u hospodářky školy paní Elišky Novákové. Jiří Rejsek Jak liška vyskočí z husté traviny zahřmí výstřel z hlavně brokovnice a liška smrtelně zasažena padá k zemi. Ve velmi krátké chvíli, vybíhá ve stejném místě, kde vyběhla liška i pes, který ji pronásledoval po její stopě. Přibíhá k lišce, pevně ji sevře ve své mordě a přináší svému pánovi. Předpisově v sedu mu předává zvěř. Za tento perfektní výkon je svým pánem řádně pochválen. Může být snad něco větším oceněním pro úspěšného lovce, myslivce a zkušeného kynologa než to, co je popsáno. Přiblížil se konec kalendářního roku a tím i poslední termín společného honu na drobnou zvěř. Tomuto dni, se říká mezi myslivci zdravotní procházka, po svátečních prožitých dnech, plných hojnosti jídla a pití, proložených návštěvami, doplněných polehávaní a lenošením včetně sladkého, téměř nic nedělání. Je to poslední možnost jak se společně s ostatními členy sdružení seznámit s danou skutečností, v dosud nenavštívené časti mysliveckého revíru a věřte tomu, není to nijak lichotivé zjištění. Drobné zvěře ubývá a tak je při tomto honu věnována pozornost lovu škodné zvěři a to zejména liškám, jejichž početní stavy se zvyšují, přestože se zvyšuje jejich odlov. Poslední termín honu vyšel na sobotu a v tento zimní den bylo sychravo spojené s chladivým nepříjemným větrem doplněným, krátkými přeháňkami. V duchu tohoto počasí se nesl i celý hon. Malé humorné zpestření přinesla předposlední leč. Lovci se psi a mladší členové sdružení pěšky nastupují na místo zahájení leče. Starší členové sdružení jsou dovezeni na místo představené. Zde už soustředěni na průběh leče téměř odpadá, baví se mezi sebou a mnohým se line hlavou ona touha po posezení v příjemně vytopené hospůdce, při dobré krmi a pití. Právě v této chvíli hlasité diskuze a přemítání o příjemných věcech, se blíží kdesi na počátku leče vyplašená liška rákosím a v jeho kraji opatrně pozoruje dění před sebou. Rozhoduje se, kterým směrem vydat, aby unikla do bezpečí před psy, kteří sledují její stopu. Nepozorovaně přeskočí na druhou stranu potůčku a přikrčena se blíží stařinou, křovisky až se ji podaří přeskočit do brázdy. Kde přikrčena běží téměř k lesu vzdáleném asi čtyři sta metrů od posledního zadumaného lovce. Ti, co stáli poněkud dále od onoho zadumaného lovce, řečníků a besedníků na představené viděli, jak mává zvednutou oháňkou zakončenou bílým kvítkem, uhání pár desítek před lesem, po zasetém poli do svého bezpečného úkrytu. Není to výzva pro myslivce aby se ještě více zaměřili na tlumení škodné zvěře a tím i pomoci přírodě v udržení přijatelných počtů a druhů drobné zvěře v revíru? Toto jsou skutečné příběhy udané v našem sdružení v roce 2014, které dokladují ono ničím neopakovatelné kouzlo a divadlo, jež nám předvádí naše příroda. Proto si ji važme a chraňme ji. Václav Kaňka 10 11

LISTOPAD ROKU 2012. Karel Čapek: Kniha Apokryfů (Agathon čili o moudrosti)

LISTOPAD ROKU 2012. Karel Čapek: Kniha Apokryfů (Agathon čili o moudrosti) LISTOPAD ROKU 2012 Řeknete-li o někom, že je chytrý sedlák, myslíte tím patrně, že umí dobře prodat na trhu; pravíte-li, že to je rozumný sedlák, chcete tím asi říci, že umí vůbec dobře hospodařit; ale

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků mšenské n o v i n yročník XXI 4/2015 Cena 10 Kč www.mseno.eu Dobrovolníci vysázeli na Mšensku tisíce jedliček CENNÁ POMOC LESŮM Kokořínsko Většina lidí, kteří se rozhodli pomoci přírodě vysazením mladých

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Pištínský Zpravodaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008/1

Pištínský Zpravodaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008/1 Zpravodaj sloučených obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zalužice Červen 2008 Č. 1 / 2008 Z obsahu: Pištínská fara Informace starosty Plnění rozpočtu obce Informace z jednání zastupitelstva Knihovny Líbilo

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší.

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší. Barňák Květen 2007 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XV MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Alena Dušková, Mgr. Tomáš Makaj Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu 6 vydává Město Fryšták ročník XIX číslo 6 červen 2009 cena 10 Kč Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu / foto Pavel Nášel 1. červen Mezinárodní den dětí Přejeme všem dětem k jejich svátku radost,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi BŘEZEN 2012 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 26. listopadu 2011 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více