Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2007"

Transkript

1 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, službou Sadové nám.152/39, Olomouc Svatý Kopeček,tel , , č.ú /0300 ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2007 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, službou Sadové nám.152/39, Olomouc, Svatý Kopeček,tel , , č.ú /0300 1

2 Domov sv. Norberta dům s pečovatelskou službou Zpráva o činnosti za období: Obsah: I. Poslání II. Cílová skupina III. Základní údaje IV. Změny v souvislosti s přijetím Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách V. Zaměstnanci Domova sv. Norberta VI. Činnost v zařízení v roce 2007 VII. Kulturní a resocializační akce VIII. Ekonomické ukazatele I.Poslání Domov sv. Norberta poskytuje pečovatelskou službu seniorům a handicapovaným osobám v bezbariérovém bytě nebo uživatelům v jejich bytě místní obce, včetně takové míry podpory, která umožní jeho obyvatelům žít důstojným životem až do konce života. II. Cílová skupina Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytovaná služba umožňuje těmto osobám setrvat v domácím prostředí. III. Základní údaje: Domov sv. Norberta je provozován Českomoravskou provincií Kongregace sester premonstrátek od 1. července Sídlo: Sadové nám. 152/39, Olomouc-Svatý Kopeček Kontakt: , , Číslo účtu: /0300 Provoz: V pracovní dny od 6.30 do hod. Sociální služby mimo pracovní dny a běžné hodiny byly poskytovány podle potřeb obyvatel zaměstnanci Domova. Právní forma: Církevní právnická osoba Vedoucí: Pracovní poměr na funkci vedoucí je od uzavřen s Mgr. Hanou Polednovou 2

3 IV. Změny v souvislosti s přijetím Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách V průběhu roku 2006 se do poslední chvíle konzultoval obsah uvedeného zákona. Náš Domov se připravoval stejně, jako ostatní poskytovatelé sociálních služeb prakticky: bylo vyvinuto úsilí zajistit co největšímu počtu obyvatel příspěvek na bezmocnost, aby se tak obyvatelé vyhnuli budoucímu očekávanému pomalému vyřizování příspěvku na péči podle nového zákona. Z osmi obyvatel byl příspěvek poskytnut v jednom případě ve výši převážné bezmocnosti a čtyři obyvatelky získali příspěvek částečné bezmocnosti. Zákon vstoupil v platnost dnem a bylo potřeba přijmout rozhodnutí, jakou sociální službu dá provozovatel zaregistrovat, aby mohl i nadále žádat o státní příspěvek na poskytované sociální služby. Pro náš Domov sv. Norberta přicházely v úvahu dvě možnosti: chráněné bydlení podle 51 nebo pečovatelská služba podle 40 Zákona. Chráněné bydlení by přineslo především určité okleštění samostatného rozhodování příjemců příspěvku a kladlo by vyšší nároky na pracovní dobu a s tím i navýšení personálu Domova. S ohledem na podmíněné zákonem stanovené úkony, a také maximální výši úhrady za ubytování, která by poškodila provozovatele, nebylo možné zaregistrovat Domov sv. Norberta jako chráněné bydlení. Částka za ubytování je stanovena na 160,- Kč/den včetně provozních nákladů s ubytováním souvisejících (úklid,praní ložního prádla,atd.), což nebylo možné akceptovat jednak s ohledem na kapacitu zaměstnanců tak i na dobrou kondici poloviny obyvatel. Dalším oříškem byla veřejně prospěšná činnost sester premonstrátek v poskytování stravování seniorům a potřebným ze Svatého Kopečka a okolí. Tato činnost byla podložena projektem Centrum denních služeb a bylo na ni v pololetí roku 2006 požádáno o příspěvek na platy zaměstnanců pro r Zákon 108/2006 Sb. vylučuje provoz centra denních služeb, které se zabývá pouze poskytováním stravy. Takto zaregistrovaná služba by musela poskytovat další úkony. Projekt získal podporu Magistrátu pro r ve výši ,- Kč. Na základě konzultací se zástupci poskytovatelů a se zástupci odboru sociálních služeb Olomouckého kraje jsme požádaly o registraci Domova sv. Norberta, ze kterého je poskytována pečovatelská služba. Tedy terénní sociální služba v bytech uživatel (u osmi obyvatel pod jednou střechou a zatím jedna rodina na Svatém Kopečku). A došlo k přičlenění poskytování stravy občanům ze Svatého Kopečka a okolí - vydávání stravy pro seniory a potřebné. Rozsah sociální služby pečovatelské služby v Domově sv. Norberta Rozsah a náročnost pečovatelské služby v bytech žadatelů o službu se liší podle individuálních požadavků a potřeb. Od pomoci v domácnosti, přes pomoc s osobní hygienou, denně nebo podle potřeby, zajištění celodenní stravy nebo jen obědů. Do projektu jsou zahrnuti všichni obyvatelé Domova sv. Norberta, průměrný počet odběratelů obědů ze Svatého Kopečka a jedna seniorka, které poskytujeme péči v bytě. Celkem se jedná o 39 uživatelů naší pečovatelské služby. Veškeré změny, to znamená nárůst nebo úbytek uživatel, jako i zástupy za zaměstnance ve službách musíme hlásit na příslušný odbor Olomouckého kraje. Navíc musí být zástup doložen požadovaným vzděláním a platným výpisem z rejstříku trestů. I když převážné většině uživatelů poskytujeme pouze jednou denně stravu, jedná se o důležitý úkon sociální služby: osoba odpovědná za správný průběh této služby přichází denně do přímého kontaktu s uživateli. Navazuje se zájemcem sociální vztah a na jejím projevu záleží, zda zájemce službu přijme a 3

4 setrvá v ní, nebo odejde a požádá o ni jiného poskytovatele. Touto osobou je paní provozní, která jako první informuje zájemce o podmínkách poskytování této služby, přijímá ústní objednávky, storno objednávky, odpovídá za kvalitu a správnou kvantitu stravy, za finanční vyrovnání za obědy, hygienu a vyřízení nebo předání stížností k vyřízení vedení provincie. Proto jsou zákonem i na ni kladeny nároky na příslušné vzdělání, které na jedné straně chrání pracovníka v sociálních službách a na druhé straně uživatele sociálních služeb. Pracovník musí mít vrozené předpoklady a vlastnosti, které vzdělání prohloubí, pojmenuje a naučí pracovníka využívat způsobem vhodným a žádoucím pro spokojenost uživatele služby. Zásadu dostatečné kvalifikace zákon předepisuje i u osob zastupujících pracovníka, který sociální službu běžně provádí. Registrace Pečovatelské služby nám byla předána dne je očekávána každým dnem. S ohledem na termín registrace do nebyl na Olomouckém kraji vypracován Střednědobý plán rozvoje kraje, který schvaluje MPSV. Proto do dnešního dne nebyla vyhlášena pravidla pro dotaci sociálních služeb na rok V. Zaměstnanci Domova sv. Norberta Zaměstnanci Domova sv. Norberta jsou přijímáni na základě výběrového řízení na obsazení stanoveného pracovního místa. Zákon 108/2006 Sb. výslovně omezuje poskytovatele sociálních služeb v oblasti vzdělání, kdy neumožňuje s platností od přijímat do sociálních služeb zaměstnance bez dostatečné kvalifikace. Pracovní smlouvu s novým zaměstnancem uzavírá statutární zástupce Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek. Zřizovatel ustanoví vedoucí Domova a ta odpovídá za provoz a je nadřízená v rozsahu úvazku ostatním zaměstnancům Domova x vedoucí (sociální pracovnice/pečovatelka) 8 hod. 1 1 x sanitárka sociální péče/úklid (0,75+0,25) 8 hod. 1 1 x ekonom+zástup za paní provozní (0, ,125) 2 hod./den 0,25 1 x provozní-pečovatelka (0,25) 2 hod./den 0,25 CELKEM přepočtené pracovní úvazky: 2,5 2 x dohoda o provedení práce do 150 hod. ročně (víkendová výpomoc) výdej stravy. 4

5 Českomoravská provincie KSP, Provinční představená S. Petra Jiřina Nováková Provinční vikářka S.Jitka Stanislava Krňávková Domov sv. Norberta Pečovatelská služba Mgr. Hana Polednová, vedoucí pečovatelské služby (5 h) Domova sv. Norberta VPS-pečovatelská služba komplexní (2,5 h) Domova sv. Norberta VPS- sociální pracovnice (2,5 h) Šárka Mlčochová pečovatelka (2 h/den) Ladislava Virčíková pečovatelka (6 h), úklid (2h) Monika Bazgerová Ekonom+ zástup-pečovatelka(2h/den) VI. Činnost pečovatelské služby Domova sv. Norberta v uvedeném časovém období Pečovatelská služba Domova sv. Norberta na Svatém Kopečku, poskytuje komplex pečovatelských služeb především pod jednou střechou, jehož cílem je podpora soběstačnost jednotlivce, zajistit podmínky a vytvořit optimálního prostředí pro důstojný a aktivní život seniorů při respektování nedotknutelnosti soukromí uživatele. Cílovou skupinou jsou osoby, které ze zdravotních nebo jiných důvodů jsou omezeny ve svých schopnostech zajistit si vlastními silami životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situaci nebylo možné řešit pomocí rodiny ani využitím jiných sociálních služeb. Domov sv. Norberta na Svatém Kopečku zajišťuje od individuální potřeby člověka zejména: ubytování, stravování, pomoc při sebe obsluze, péči o domácnost, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů, zdravotní a duchoví potřeby člověka. To vše při respektování jedinečnosti a důstojnosti uživatele i jeho soukromí. Domov sv. Norberta má kapacitu 8 uživatel. V březnu odešel na věčnost jeden obyvatel. Vedení provincie umožnilo vdově po zemřelém obývat byt 2+1 do konce měsíce června. Začátkem června došlo k přestěhování jedné obyvatelky do Charitního domova pro řeholnice a po dohodě byla do bytu přestěhována pozůstalá manželka. Oba byty byla před nastěhováním nových obyvatel čistě vymalovány. Do bytu 2+1 byl vybrán seniorský manželský pár fyzicky zachovalých manželů ve věku kolem 74 let. Manželé nemají přiznán příspěvek na péči. 5

6 Domov sv. Norberta spolupracuje s Komisí místní části Svatý Kopeček na rozšíření pečovatelské a ošetřovatelské služby i občanům v jejich domácnostech. V lednu se na nás obrátil obyvatel Svatého Kopečka a požádal o pomoc s péčí o manželku. Péče byla zavedena dle přání obyvatele od února letošního roku. Převážnou část pečovatelských služeb ve prospěch uživatelky zajišťuje její manžel. Provázeli jsme naše obyvatele vážnými zdravotními problémy: jedna obyvatelka se podrobila v květnu ortopedické operaci, dva obyvatelé požádali o zhotovení nových zubů. V závěru roku utrpěl jeden obyvatel malou mozkovou příhodu a s jednou obyvatelkou bylo postupně absolvováno náročné odborné vyšetření. Zdravotní záležitosti velkou měrou ovlivnily volno časovou činnost s obyvateli Domova. Zdravotní problémy jednoho z obyvatel ovlivní náladu všech ostatních, protože jsme příliš malým společenstvím s mimořádným vzájemným zájmem a péčí. Ale i kapacita personálu využitá na provázení nemocných uživatel je takovou činností maximálně využita a nedává prostor k další činnosti. Od začátku roku byla vyvíjena činnost směřující k zajištění deklarovaných sociálních služeb a v požadovaném rozsahu souběžně se zjišťováním způsobu registrace a záležitostí s ní souvisejících. Pracovnice absolvovaly školení ke standardům sociální páce a pečovatelský kurz komunikace s uživateli služeb. Vedoucí Domova sv. Norberta pokračovala v práci členky komise pro seniory při Statutárním městě Olomouc v oblasti komunitního plánování, jejichž schůzky se konají 1x do měsíce. VII. Popis poskytovaných služeb Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby: 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti: 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6. ostatní služby: dohled nad dospělou osobou, ošetřovatelské úkony, celkový úklid domácnosti,odnos prádla do prádelny, vyzvedávání léků z lékárny, zajištění návštěvy lékaře, odvozy sanitkou, návštěvy obyvatel při hospitalizaci, sociální poradenství, vyřizování osobních sociálních záležitostí, zajištění duchovní služby, doprovody k lékaři, VIII. Kulturní a resocializační akce roku Sociálně právní činnost, pečovatelská a ošetřovatelská služba V otázkách omezení soběstačnosti jednotlivých obyvatel byl přiznán příspěvek na péči prvního stupně 3 obyvatelům a druhého stupně jednomu obyvateli. Nově si požádali dvě obyvatelky, z nichž jedna byla úspěšná. S ohledem na zákon o sociálních službách byly vypracovány pro obyvatele Domova sv. Norberta Smlouvy o poskytované péči a navazující individuální plány 6

7 péče. Drobné dolaďování jednotlivých dokumentů probíhalo v průběhu celého pololetí tak, jak se vyvíjel zákon a znalosti získané ze školení. V březnu došlo k úmrtí partnera z manželského páru. Provozovatel poskytl pozůstalé manželce možnost postupné likvidace pozůstalosti do Dle nájemní smlouvy byla vyvinuta činnost na obsazení uvolněného pokoje pro osamělou seniorku, která by se tak stala spolubydlící s pozůstalou manželkou v bytě 2+1. V průběhu uvedené doby se rozhodla jedna obyvatelka našeho Domova o přijetí nabídku Charitního domova pro řeholnice a uvolnila byt 1+kk. Opět dle nájemní smlouvy byl uvolněný byt nabídnut pozůstalé manželce, která jej přijala. Tím zůstal k dispozici pro přijetí seniorského páru byt 2+1. Vedoucí Domova sv. Norberta písemně vyzvala na základě přihlášek seniorské páry a také vyhlásila uvolněný byt na radiu Proglas. Jeden seniorský pár projevil zájem, ale s podmínkou, že byt obsadí až v listopadu Ale ani tento závazek nechtěli manželé vyjádřit závazně. Proto provozovatel rozhodl přijmout seniorský pár, který reagoval jako první na výzvu radia Proglas. Manželé se dostavili k prohlídce a přijali závazek úhrady nájemného od okamžiku závazného vyjádření. Protože se pro ně celá záležitost udála velmi náhle, umožnil provozovatel manželskému páru uzavřít jejich závazky k současnému bytu a souhlasil s fyzickým přistěhováním v průběhu měsíce září Kulturní, sociálně aktivační a společenská činnost Vánoce: Obyvatelé se účastnili pečení cukroví, které jsme pak společně při Vánočním posezení ochutnávali. Leden: Oslava 81-tých narozenin pana Emila Benuše, našeho milého obyvatele se uskutečnila hned 4. ledna Únor: V úterý 13. února jsme oslavili 94. narozeniny našeho obyvatele, pana doktora Františka Vajdy. Březen: Postní dobu jme vyplnily dvěma setkáními při modlitbě Křížové cesty, proložené písněmi o utrpení Ježíše Krista jsme se při zádušní mši svaté rozloučili s naším obyvatelem milým panem Jaroslavem Tlusťákem. Duben: Velikonoční malování: barvili jsme vařená vejce modrá, žlutá, červená a zelená. Ve slupce z cibulí jsme uvařili také pár vajec, která se obarvila dohněda. Před barvením jsme si nasbírali a opláchli drobné zelené rostlinky, které jsme převázali obvazem a upevnili nití. Na 7

8 vejcích vznikly krajkové otisky rostlinek. Výsledek práce udělal všem zúčastněným opravdovou radost jsem se vydali do Městské knihovny do Olomouce, kde jsme si poslechly Aprílové hrádky básně paní Ludmily Nováčkové za doprovodu kytary a zpěvu Mgr. Veroniky Pavlové.í Květen: 25. května jsme se s obyvateli zúčastnili promítání kazety 20. let zjevení Panny Marie v Medžugorii. Někteří z nás toto místo nejednou navštívili a ostatní se seznámili nebo si připomněli příjemné chvíle strávené v Bosně a Hercegovině. Červen: Zahradní slavnost: 29. června se uskutečnilo setkání všech obyvatel,i zaměstnanců a sester při opékání masa a ryb na zahradě. Den se skutečně vydařil, hlavně díky kuchařkám a panu zahradníkovi. Září: babí léto u táboráku a pouštění draků Sportovní hry seniorů: připravovali jsme se, ale akce se neuskutečnila pro náhlou příhodu jedné z obyvatelek, která změnila celý plán dne Výlet na Svatý Hostýn pořádala farnost u sv. Mořice. Přidali jsme se a měli jsme z akce velkou radost. Zúčastnili se dva obyvatelé a jedna obyvatelka. Výlet se skutečně vydařil. Říjen: Dnes, slavíme 80 let života paní Jiřinky, naší veselé, milé a spokojené obyvatelky. 24. října proběhla schůzka s vysvětlením záměru statutárního města Olomouce vybudovat buď Domov se zvláštním režimem nebo Dům s pečovatelskou službou. Obyvatelé se zajímali, jaký je v tom rozdíl a uvažovali, co by naše krásné město mělo spíš udělat. Oba domy by byly potřeba, ale s ohledem na stárnoucí obyvatelstvo by byl nejlepší Domov pro seniory. Účastníci schůzky vyplnili připravené dotazníky, které poslouží kompetentním orgánům při rozhodování. Listopad: Měsíc listopad byl náročný na provázení uživatel pečovatelské služby na různá lékařská vyšetření a zákroky. Na společné akce již nezbýval čas. Ta ké nálada obyvatel byla ovlivněna zdravotním stavem obyvatel. 8

9 Prosinec: Mikulášovo odpoledne se konalo tradičně v jídelně Domova sv. Norberta. Zazpívali jsme si adventní písně, pohovořili o přípravě cvičební místnosti a domluvili termín společného pečení a následně Vánočního posezení. Kdo měl zájem, mohl se zúčastnit duchovní přípravy k prožití letošních vánoc společného pečení se zúčastnila většina obyvatel Domova sv. Norberta. Od sester jme měli navíc ořechové těsto na oříšky a také čokoládovou náplň. Práce se všem líbila a paní vedoucí měla co dělat, aby stihala obsluhovat troubu. Obyvatelé nechtěli končit, dokud nespojí linecké vykrajovány marmeládou. Tak se podařilo vše dokončit během jednoho prodlouženého dopoledne Vánoční posezení jsme obohatili o zpívání vánočních písní a při kávě a ochutnávce cukroví jsme povídali o uplynulém roce. Obyvatelé sdělovali, od kdy kdo bude mimo Domov a jak budou trávit Vánoce. Pracovníci informovali, jak budou sváteční dny zajištěny personálně. Vánoční odpoledne bylo příjemné, zvláště když mezi nás přišly i některé sestry. Také dotazy na tělocvičnu byly zodpovězeny: Tělocvična bude dárkem do roku 2008 a bude dokončena v průběhu měsíce ledna. VII. Ekonomické ukazatele 1. Hmotné zabezpečení Domova sv. Norberta Na období od 1.1. do byla Domovu sv. Norberta poskytnuta státní dotace z MPSV prostřednictvím Krajského úřadu v Olomouci ve výši ,- Kč na pečovatelskou službu a na Centrum denních služeb výdej obědů seniorům a potřebným ze Svatého Kopečka a okolí nám nebylo poskytnuto nic. Požádaly jsme proto o zvýšení dotace od Statutárního města Olomouc, ale ani zde nám nebylo vyhověno. Statutární město nám poskytlo ,- Kč na pečovatelskou službu a ,- Kč na Centrum denních služeb. Na provoz našeho zařízení nebyly vypsány v průběhu roku 2007 žádné vhodné granty na dofinancování chybějící částky na provoz zařízení. Olomoucký kraj se v pololetí roku zajímal o stav financování sociálních projektů a byla možnost požádat o dofinancování. S obavou, že spojené projekty na jedné straně ušetří náklady, ale navýší původní projekt o služby poskytované uživatelům mimo Domov sv. Norberta, jsme požádaly o ,- Kč. Na základě registrace se oba původní projekty spojily, aniž by se změnily činnosti. Proto bylo nutné požádat Statutární město o ponechání obdržených částek na poskytování služeb. Žádost byla podpořena nemusela jsme nic vracet ani na Magistrátu ani na MPSV, kde změnu obě instituce vzaly na vědomí. Velmi kladným způsobem do finančního hospodaření vstoupil olomoucký Úřad práce, který poskytl částečnou dotaci na mzdu pečovatelky. I když se jednalo o necelých ,- Kč, přispěla tato částka ke snížení dofinancování projektu z vlastních zdrojů poskytovatele. Ke snížení vlastních zdrojů došlo také úhradou uživatel za poskytování pečovatelské služby v r ve výši ,- Kč. Tato částka je tvořena poplatky za donášku stravy a dalších služby dle platného ceníku poskytovatele. Důležité je zmínit, že provozovatel Domova sv. Norberta vložil do provozu zařízení podstatnou částku nájemného (vlastních zdrojů provozovatele), kterou obyvatelé za první pololetí r za bydlení uhradily. 9

10 2. Ekonomika Domova sv. Norberta r III. Rozpočet projektu Domov sv. Norberta-dům s pečovatelskou službou r Plán dle žádosti Skutečnost 2007 Celkové náklady na projekt : , Kč ,- Položkový rozpis : (položky, které nepožadujete, proškrtněte) a) mzdové náklady (uveďte počet zaměstnanců): 4 osoby, přepočteno na 2,5 úvazku (navýšení projektu o mzdy a provozní nákl. Centra DS) + 2 osoby na DPP Neinvestiční náklady celkem: , ,- Z toho osobní náklady , ,- Z toho mzdy , ,- pojistné na sociální a zdravotní pojištění : , ,- b) ostatní osobní náklady (uveďte počet zaměstnanců) : , ,- 4xasistent c) provozní náklady celkem (specifikujte): materiálové , ,- kancel.potraviny,drogerie,potraviny nemateriálové-služby energií , ,- elektřina,plyn, spoje, vývoz septiků, cestovné, opravy a údržba jiné odpisy ,- Vlastní podíl organizace na financování projektu : ,- Kč ,- Příspěvek z rozpočtu města : ,- Kč ,- Položkový rozpis : (položky, které nepožadujete, proškrtněte) a) mzdové náklady (uveďte počet zaměstnanců): , ,- 1 ošetřovatelka sociální péče, 0,75 úvazek 1 sanitárka (zajištění stravování) pojistné na zdravotní a soc. zabezpečení : , ,- b) ostatní osobní náklady (uveďte počet osob) : - - c) provozní náklady(specifikujte): , ,- elektřina , spoje ,- - vývoz septiků , ,- plyn 9 700,- - Další zdroje pro naplnění projektu: Poskytovatel : Částka : Účel (příp. položka): Krajský úřad Olomouckého kraje (MPSV) ,- mzdové a provozní náklady ,- Českomoravská provincie KSP ,- mzdové,provozní,odpisy Uživatelé peč.služby ,- SmOl , ,- Úřad práce - dotace na mzdu ,- Zpracovala: H. Polednová Ekonomika: S.M.Nováková 10

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Název: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace Sídlo: Králova 1742, Tišnov,666 01 IČO: 28 33 49 49 Telefon: 549 410 301 Fax: 549 410 308 e-mail: info@css.tisnov.cz

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více