Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2007"

Transkript

1 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, službou Sadové nám.152/39, Olomouc Svatý Kopeček,tel , , č.ú /0300 ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2007 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, službou Sadové nám.152/39, Olomouc, Svatý Kopeček,tel , , č.ú /0300 1

2 Domov sv. Norberta dům s pečovatelskou službou Zpráva o činnosti za období: Obsah: I. Poslání II. Cílová skupina III. Základní údaje IV. Změny v souvislosti s přijetím Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách V. Zaměstnanci Domova sv. Norberta VI. Činnost v zařízení v roce 2007 VII. Kulturní a resocializační akce VIII. Ekonomické ukazatele I.Poslání Domov sv. Norberta poskytuje pečovatelskou službu seniorům a handicapovaným osobám v bezbariérovém bytě nebo uživatelům v jejich bytě místní obce, včetně takové míry podpory, která umožní jeho obyvatelům žít důstojným životem až do konce života. II. Cílová skupina Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytovaná služba umožňuje těmto osobám setrvat v domácím prostředí. III. Základní údaje: Domov sv. Norberta je provozován Českomoravskou provincií Kongregace sester premonstrátek od 1. července Sídlo: Sadové nám. 152/39, Olomouc-Svatý Kopeček Kontakt: , , Číslo účtu: /0300 Provoz: V pracovní dny od 6.30 do hod. Sociální služby mimo pracovní dny a běžné hodiny byly poskytovány podle potřeb obyvatel zaměstnanci Domova. Právní forma: Církevní právnická osoba Vedoucí: Pracovní poměr na funkci vedoucí je od uzavřen s Mgr. Hanou Polednovou 2

3 IV. Změny v souvislosti s přijetím Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách V průběhu roku 2006 se do poslední chvíle konzultoval obsah uvedeného zákona. Náš Domov se připravoval stejně, jako ostatní poskytovatelé sociálních služeb prakticky: bylo vyvinuto úsilí zajistit co největšímu počtu obyvatel příspěvek na bezmocnost, aby se tak obyvatelé vyhnuli budoucímu očekávanému pomalému vyřizování příspěvku na péči podle nového zákona. Z osmi obyvatel byl příspěvek poskytnut v jednom případě ve výši převážné bezmocnosti a čtyři obyvatelky získali příspěvek částečné bezmocnosti. Zákon vstoupil v platnost dnem a bylo potřeba přijmout rozhodnutí, jakou sociální službu dá provozovatel zaregistrovat, aby mohl i nadále žádat o státní příspěvek na poskytované sociální služby. Pro náš Domov sv. Norberta přicházely v úvahu dvě možnosti: chráněné bydlení podle 51 nebo pečovatelská služba podle 40 Zákona. Chráněné bydlení by přineslo především určité okleštění samostatného rozhodování příjemců příspěvku a kladlo by vyšší nároky na pracovní dobu a s tím i navýšení personálu Domova. S ohledem na podmíněné zákonem stanovené úkony, a také maximální výši úhrady za ubytování, která by poškodila provozovatele, nebylo možné zaregistrovat Domov sv. Norberta jako chráněné bydlení. Částka za ubytování je stanovena na 160,- Kč/den včetně provozních nákladů s ubytováním souvisejících (úklid,praní ložního prádla,atd.), což nebylo možné akceptovat jednak s ohledem na kapacitu zaměstnanců tak i na dobrou kondici poloviny obyvatel. Dalším oříškem byla veřejně prospěšná činnost sester premonstrátek v poskytování stravování seniorům a potřebným ze Svatého Kopečka a okolí. Tato činnost byla podložena projektem Centrum denních služeb a bylo na ni v pololetí roku 2006 požádáno o příspěvek na platy zaměstnanců pro r Zákon 108/2006 Sb. vylučuje provoz centra denních služeb, které se zabývá pouze poskytováním stravy. Takto zaregistrovaná služba by musela poskytovat další úkony. Projekt získal podporu Magistrátu pro r ve výši ,- Kč. Na základě konzultací se zástupci poskytovatelů a se zástupci odboru sociálních služeb Olomouckého kraje jsme požádaly o registraci Domova sv. Norberta, ze kterého je poskytována pečovatelská služba. Tedy terénní sociální služba v bytech uživatel (u osmi obyvatel pod jednou střechou a zatím jedna rodina na Svatém Kopečku). A došlo k přičlenění poskytování stravy občanům ze Svatého Kopečka a okolí - vydávání stravy pro seniory a potřebné. Rozsah sociální služby pečovatelské služby v Domově sv. Norberta Rozsah a náročnost pečovatelské služby v bytech žadatelů o službu se liší podle individuálních požadavků a potřeb. Od pomoci v domácnosti, přes pomoc s osobní hygienou, denně nebo podle potřeby, zajištění celodenní stravy nebo jen obědů. Do projektu jsou zahrnuti všichni obyvatelé Domova sv. Norberta, průměrný počet odběratelů obědů ze Svatého Kopečka a jedna seniorka, které poskytujeme péči v bytě. Celkem se jedná o 39 uživatelů naší pečovatelské služby. Veškeré změny, to znamená nárůst nebo úbytek uživatel, jako i zástupy za zaměstnance ve službách musíme hlásit na příslušný odbor Olomouckého kraje. Navíc musí být zástup doložen požadovaným vzděláním a platným výpisem z rejstříku trestů. I když převážné většině uživatelů poskytujeme pouze jednou denně stravu, jedná se o důležitý úkon sociální služby: osoba odpovědná za správný průběh této služby přichází denně do přímého kontaktu s uživateli. Navazuje se zájemcem sociální vztah a na jejím projevu záleží, zda zájemce službu přijme a 3

4 setrvá v ní, nebo odejde a požádá o ni jiného poskytovatele. Touto osobou je paní provozní, která jako první informuje zájemce o podmínkách poskytování této služby, přijímá ústní objednávky, storno objednávky, odpovídá za kvalitu a správnou kvantitu stravy, za finanční vyrovnání za obědy, hygienu a vyřízení nebo předání stížností k vyřízení vedení provincie. Proto jsou zákonem i na ni kladeny nároky na příslušné vzdělání, které na jedné straně chrání pracovníka v sociálních službách a na druhé straně uživatele sociálních služeb. Pracovník musí mít vrozené předpoklady a vlastnosti, které vzdělání prohloubí, pojmenuje a naučí pracovníka využívat způsobem vhodným a žádoucím pro spokojenost uživatele služby. Zásadu dostatečné kvalifikace zákon předepisuje i u osob zastupujících pracovníka, který sociální službu běžně provádí. Registrace Pečovatelské služby nám byla předána dne je očekávána každým dnem. S ohledem na termín registrace do nebyl na Olomouckém kraji vypracován Střednědobý plán rozvoje kraje, který schvaluje MPSV. Proto do dnešního dne nebyla vyhlášena pravidla pro dotaci sociálních služeb na rok V. Zaměstnanci Domova sv. Norberta Zaměstnanci Domova sv. Norberta jsou přijímáni na základě výběrového řízení na obsazení stanoveného pracovního místa. Zákon 108/2006 Sb. výslovně omezuje poskytovatele sociálních služeb v oblasti vzdělání, kdy neumožňuje s platností od přijímat do sociálních služeb zaměstnance bez dostatečné kvalifikace. Pracovní smlouvu s novým zaměstnancem uzavírá statutární zástupce Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek. Zřizovatel ustanoví vedoucí Domova a ta odpovídá za provoz a je nadřízená v rozsahu úvazku ostatním zaměstnancům Domova x vedoucí (sociální pracovnice/pečovatelka) 8 hod. 1 1 x sanitárka sociální péče/úklid (0,75+0,25) 8 hod. 1 1 x ekonom+zástup za paní provozní (0, ,125) 2 hod./den 0,25 1 x provozní-pečovatelka (0,25) 2 hod./den 0,25 CELKEM přepočtené pracovní úvazky: 2,5 2 x dohoda o provedení práce do 150 hod. ročně (víkendová výpomoc) výdej stravy. 4

5 Českomoravská provincie KSP, Provinční představená S. Petra Jiřina Nováková Provinční vikářka S.Jitka Stanislava Krňávková Domov sv. Norberta Pečovatelská služba Mgr. Hana Polednová, vedoucí pečovatelské služby (5 h) Domova sv. Norberta VPS-pečovatelská služba komplexní (2,5 h) Domova sv. Norberta VPS- sociální pracovnice (2,5 h) Šárka Mlčochová pečovatelka (2 h/den) Ladislava Virčíková pečovatelka (6 h), úklid (2h) Monika Bazgerová Ekonom+ zástup-pečovatelka(2h/den) VI. Činnost pečovatelské služby Domova sv. Norberta v uvedeném časovém období Pečovatelská služba Domova sv. Norberta na Svatém Kopečku, poskytuje komplex pečovatelských služeb především pod jednou střechou, jehož cílem je podpora soběstačnost jednotlivce, zajistit podmínky a vytvořit optimálního prostředí pro důstojný a aktivní život seniorů při respektování nedotknutelnosti soukromí uživatele. Cílovou skupinou jsou osoby, které ze zdravotních nebo jiných důvodů jsou omezeny ve svých schopnostech zajistit si vlastními silami životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situaci nebylo možné řešit pomocí rodiny ani využitím jiných sociálních služeb. Domov sv. Norberta na Svatém Kopečku zajišťuje od individuální potřeby člověka zejména: ubytování, stravování, pomoc při sebe obsluze, péči o domácnost, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů, zdravotní a duchoví potřeby člověka. To vše při respektování jedinečnosti a důstojnosti uživatele i jeho soukromí. Domov sv. Norberta má kapacitu 8 uživatel. V březnu odešel na věčnost jeden obyvatel. Vedení provincie umožnilo vdově po zemřelém obývat byt 2+1 do konce měsíce června. Začátkem června došlo k přestěhování jedné obyvatelky do Charitního domova pro řeholnice a po dohodě byla do bytu přestěhována pozůstalá manželka. Oba byty byla před nastěhováním nových obyvatel čistě vymalovány. Do bytu 2+1 byl vybrán seniorský manželský pár fyzicky zachovalých manželů ve věku kolem 74 let. Manželé nemají přiznán příspěvek na péči. 5

6 Domov sv. Norberta spolupracuje s Komisí místní části Svatý Kopeček na rozšíření pečovatelské a ošetřovatelské služby i občanům v jejich domácnostech. V lednu se na nás obrátil obyvatel Svatého Kopečka a požádal o pomoc s péčí o manželku. Péče byla zavedena dle přání obyvatele od února letošního roku. Převážnou část pečovatelských služeb ve prospěch uživatelky zajišťuje její manžel. Provázeli jsme naše obyvatele vážnými zdravotními problémy: jedna obyvatelka se podrobila v květnu ortopedické operaci, dva obyvatelé požádali o zhotovení nových zubů. V závěru roku utrpěl jeden obyvatel malou mozkovou příhodu a s jednou obyvatelkou bylo postupně absolvováno náročné odborné vyšetření. Zdravotní záležitosti velkou měrou ovlivnily volno časovou činnost s obyvateli Domova. Zdravotní problémy jednoho z obyvatel ovlivní náladu všech ostatních, protože jsme příliš malým společenstvím s mimořádným vzájemným zájmem a péčí. Ale i kapacita personálu využitá na provázení nemocných uživatel je takovou činností maximálně využita a nedává prostor k další činnosti. Od začátku roku byla vyvíjena činnost směřující k zajištění deklarovaných sociálních služeb a v požadovaném rozsahu souběžně se zjišťováním způsobu registrace a záležitostí s ní souvisejících. Pracovnice absolvovaly školení ke standardům sociální páce a pečovatelský kurz komunikace s uživateli služeb. Vedoucí Domova sv. Norberta pokračovala v práci členky komise pro seniory při Statutárním městě Olomouc v oblasti komunitního plánování, jejichž schůzky se konají 1x do měsíce. VII. Popis poskytovaných služeb Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby: 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti: 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6. ostatní služby: dohled nad dospělou osobou, ošetřovatelské úkony, celkový úklid domácnosti,odnos prádla do prádelny, vyzvedávání léků z lékárny, zajištění návštěvy lékaře, odvozy sanitkou, návštěvy obyvatel při hospitalizaci, sociální poradenství, vyřizování osobních sociálních záležitostí, zajištění duchovní služby, doprovody k lékaři, VIII. Kulturní a resocializační akce roku Sociálně právní činnost, pečovatelská a ošetřovatelská služba V otázkách omezení soběstačnosti jednotlivých obyvatel byl přiznán příspěvek na péči prvního stupně 3 obyvatelům a druhého stupně jednomu obyvateli. Nově si požádali dvě obyvatelky, z nichž jedna byla úspěšná. S ohledem na zákon o sociálních službách byly vypracovány pro obyvatele Domova sv. Norberta Smlouvy o poskytované péči a navazující individuální plány 6

7 péče. Drobné dolaďování jednotlivých dokumentů probíhalo v průběhu celého pololetí tak, jak se vyvíjel zákon a znalosti získané ze školení. V březnu došlo k úmrtí partnera z manželského páru. Provozovatel poskytl pozůstalé manželce možnost postupné likvidace pozůstalosti do Dle nájemní smlouvy byla vyvinuta činnost na obsazení uvolněného pokoje pro osamělou seniorku, která by se tak stala spolubydlící s pozůstalou manželkou v bytě 2+1. V průběhu uvedené doby se rozhodla jedna obyvatelka našeho Domova o přijetí nabídku Charitního domova pro řeholnice a uvolnila byt 1+kk. Opět dle nájemní smlouvy byl uvolněný byt nabídnut pozůstalé manželce, která jej přijala. Tím zůstal k dispozici pro přijetí seniorského páru byt 2+1. Vedoucí Domova sv. Norberta písemně vyzvala na základě přihlášek seniorské páry a také vyhlásila uvolněný byt na radiu Proglas. Jeden seniorský pár projevil zájem, ale s podmínkou, že byt obsadí až v listopadu Ale ani tento závazek nechtěli manželé vyjádřit závazně. Proto provozovatel rozhodl přijmout seniorský pár, který reagoval jako první na výzvu radia Proglas. Manželé se dostavili k prohlídce a přijali závazek úhrady nájemného od okamžiku závazného vyjádření. Protože se pro ně celá záležitost udála velmi náhle, umožnil provozovatel manželskému páru uzavřít jejich závazky k současnému bytu a souhlasil s fyzickým přistěhováním v průběhu měsíce září Kulturní, sociálně aktivační a společenská činnost Vánoce: Obyvatelé se účastnili pečení cukroví, které jsme pak společně při Vánočním posezení ochutnávali. Leden: Oslava 81-tých narozenin pana Emila Benuše, našeho milého obyvatele se uskutečnila hned 4. ledna Únor: V úterý 13. února jsme oslavili 94. narozeniny našeho obyvatele, pana doktora Františka Vajdy. Březen: Postní dobu jme vyplnily dvěma setkáními při modlitbě Křížové cesty, proložené písněmi o utrpení Ježíše Krista jsme se při zádušní mši svaté rozloučili s naším obyvatelem milým panem Jaroslavem Tlusťákem. Duben: Velikonoční malování: barvili jsme vařená vejce modrá, žlutá, červená a zelená. Ve slupce z cibulí jsme uvařili také pár vajec, která se obarvila dohněda. Před barvením jsme si nasbírali a opláchli drobné zelené rostlinky, které jsme převázali obvazem a upevnili nití. Na 7

8 vejcích vznikly krajkové otisky rostlinek. Výsledek práce udělal všem zúčastněným opravdovou radost jsem se vydali do Městské knihovny do Olomouce, kde jsme si poslechly Aprílové hrádky básně paní Ludmily Nováčkové za doprovodu kytary a zpěvu Mgr. Veroniky Pavlové.í Květen: 25. května jsme se s obyvateli zúčastnili promítání kazety 20. let zjevení Panny Marie v Medžugorii. Někteří z nás toto místo nejednou navštívili a ostatní se seznámili nebo si připomněli příjemné chvíle strávené v Bosně a Hercegovině. Červen: Zahradní slavnost: 29. června se uskutečnilo setkání všech obyvatel,i zaměstnanců a sester při opékání masa a ryb na zahradě. Den se skutečně vydařil, hlavně díky kuchařkám a panu zahradníkovi. Září: babí léto u táboráku a pouštění draků Sportovní hry seniorů: připravovali jsme se, ale akce se neuskutečnila pro náhlou příhodu jedné z obyvatelek, která změnila celý plán dne Výlet na Svatý Hostýn pořádala farnost u sv. Mořice. Přidali jsme se a měli jsme z akce velkou radost. Zúčastnili se dva obyvatelé a jedna obyvatelka. Výlet se skutečně vydařil. Říjen: Dnes, slavíme 80 let života paní Jiřinky, naší veselé, milé a spokojené obyvatelky. 24. října proběhla schůzka s vysvětlením záměru statutárního města Olomouce vybudovat buď Domov se zvláštním režimem nebo Dům s pečovatelskou službou. Obyvatelé se zajímali, jaký je v tom rozdíl a uvažovali, co by naše krásné město mělo spíš udělat. Oba domy by byly potřeba, ale s ohledem na stárnoucí obyvatelstvo by byl nejlepší Domov pro seniory. Účastníci schůzky vyplnili připravené dotazníky, které poslouží kompetentním orgánům při rozhodování. Listopad: Měsíc listopad byl náročný na provázení uživatel pečovatelské služby na různá lékařská vyšetření a zákroky. Na společné akce již nezbýval čas. Ta ké nálada obyvatel byla ovlivněna zdravotním stavem obyvatel. 8

9 Prosinec: Mikulášovo odpoledne se konalo tradičně v jídelně Domova sv. Norberta. Zazpívali jsme si adventní písně, pohovořili o přípravě cvičební místnosti a domluvili termín společného pečení a následně Vánočního posezení. Kdo měl zájem, mohl se zúčastnit duchovní přípravy k prožití letošních vánoc společného pečení se zúčastnila většina obyvatel Domova sv. Norberta. Od sester jme měli navíc ořechové těsto na oříšky a také čokoládovou náplň. Práce se všem líbila a paní vedoucí měla co dělat, aby stihala obsluhovat troubu. Obyvatelé nechtěli končit, dokud nespojí linecké vykrajovány marmeládou. Tak se podařilo vše dokončit během jednoho prodlouženého dopoledne Vánoční posezení jsme obohatili o zpívání vánočních písní a při kávě a ochutnávce cukroví jsme povídali o uplynulém roce. Obyvatelé sdělovali, od kdy kdo bude mimo Domov a jak budou trávit Vánoce. Pracovníci informovali, jak budou sváteční dny zajištěny personálně. Vánoční odpoledne bylo příjemné, zvláště když mezi nás přišly i některé sestry. Také dotazy na tělocvičnu byly zodpovězeny: Tělocvična bude dárkem do roku 2008 a bude dokončena v průběhu měsíce ledna. VII. Ekonomické ukazatele 1. Hmotné zabezpečení Domova sv. Norberta Na období od 1.1. do byla Domovu sv. Norberta poskytnuta státní dotace z MPSV prostřednictvím Krajského úřadu v Olomouci ve výši ,- Kč na pečovatelskou službu a na Centrum denních služeb výdej obědů seniorům a potřebným ze Svatého Kopečka a okolí nám nebylo poskytnuto nic. Požádaly jsme proto o zvýšení dotace od Statutárního města Olomouc, ale ani zde nám nebylo vyhověno. Statutární město nám poskytlo ,- Kč na pečovatelskou službu a ,- Kč na Centrum denních služeb. Na provoz našeho zařízení nebyly vypsány v průběhu roku 2007 žádné vhodné granty na dofinancování chybějící částky na provoz zařízení. Olomoucký kraj se v pololetí roku zajímal o stav financování sociálních projektů a byla možnost požádat o dofinancování. S obavou, že spojené projekty na jedné straně ušetří náklady, ale navýší původní projekt o služby poskytované uživatelům mimo Domov sv. Norberta, jsme požádaly o ,- Kč. Na základě registrace se oba původní projekty spojily, aniž by se změnily činnosti. Proto bylo nutné požádat Statutární město o ponechání obdržených částek na poskytování služeb. Žádost byla podpořena nemusela jsme nic vracet ani na Magistrátu ani na MPSV, kde změnu obě instituce vzaly na vědomí. Velmi kladným způsobem do finančního hospodaření vstoupil olomoucký Úřad práce, který poskytl částečnou dotaci na mzdu pečovatelky. I když se jednalo o necelých ,- Kč, přispěla tato částka ke snížení dofinancování projektu z vlastních zdrojů poskytovatele. Ke snížení vlastních zdrojů došlo také úhradou uživatel za poskytování pečovatelské služby v r ve výši ,- Kč. Tato částka je tvořena poplatky za donášku stravy a dalších služby dle platného ceníku poskytovatele. Důležité je zmínit, že provozovatel Domova sv. Norberta vložil do provozu zařízení podstatnou částku nájemného (vlastních zdrojů provozovatele), kterou obyvatelé za první pololetí r za bydlení uhradily. 9

10 2. Ekonomika Domova sv. Norberta r III. Rozpočet projektu Domov sv. Norberta-dům s pečovatelskou službou r Plán dle žádosti Skutečnost 2007 Celkové náklady na projekt : , Kč ,- Položkový rozpis : (položky, které nepožadujete, proškrtněte) a) mzdové náklady (uveďte počet zaměstnanců): 4 osoby, přepočteno na 2,5 úvazku (navýšení projektu o mzdy a provozní nákl. Centra DS) + 2 osoby na DPP Neinvestiční náklady celkem: , ,- Z toho osobní náklady , ,- Z toho mzdy , ,- pojistné na sociální a zdravotní pojištění : , ,- b) ostatní osobní náklady (uveďte počet zaměstnanců) : , ,- 4xasistent c) provozní náklady celkem (specifikujte): materiálové , ,- kancel.potraviny,drogerie,potraviny nemateriálové-služby energií , ,- elektřina,plyn, spoje, vývoz septiků, cestovné, opravy a údržba jiné odpisy ,- Vlastní podíl organizace na financování projektu : ,- Kč ,- Příspěvek z rozpočtu města : ,- Kč ,- Položkový rozpis : (položky, které nepožadujete, proškrtněte) a) mzdové náklady (uveďte počet zaměstnanců): , ,- 1 ošetřovatelka sociální péče, 0,75 úvazek 1 sanitárka (zajištění stravování) pojistné na zdravotní a soc. zabezpečení : , ,- b) ostatní osobní náklady (uveďte počet osob) : - - c) provozní náklady(specifikujte): , ,- elektřina , spoje ,- - vývoz septiků , ,- plyn 9 700,- - Další zdroje pro naplnění projektu: Poskytovatel : Částka : Účel (příp. položka): Krajský úřad Olomouckého kraje (MPSV) ,- mzdové a provozní náklady ,- Českomoravská provincie KSP ,- mzdové,provozní,odpisy Uživatelé peč.služby ,- SmOl , ,- Úřad práce - dotace na mzdu ,- Zpracovala: H. Polednová Ekonomika: S.M.Nováková 10

Domov sv. Norberta. Domov sv. Norberta dům s pečovatelskou službou. Zpráva o činnosti za období: 1.1. 31.12.2006. I.Poslání

Domov sv. Norberta. Domov sv. Norberta dům s pečovatelskou službou. Zpráva o činnosti za období: 1.1. 31.12.2006. I.Poslání Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, Sadové nám.152/39, 772 00 Olomouc Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, cesmor2@volny.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, Sadové nám.152/39, 772 00 Olomouc Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, polednova@premonstratky.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, Sadové nám.152/39, 772 00 Olomouc Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, polednova@premonstratky.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, Sadové nám.152/39, 772 00 Olomouc Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, cesmor2@volny.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, Sadové nám.152/39, 772 00 Olomouc Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, polednova@premonstratky.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, nám. Sadové.152/39, 779 00 Olomouc -Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, polednova@premonstratky.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI LRS CHVALY I. Údaje o žadateli Název organizace

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace I. Údaje o žadateli POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ SLUŽBY V LRS CHVALY

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby

Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva 2012 Stránka 1 1. Základní údaje pečovatelské služby Okříšky Poskytovatel: Městys Okříšky Sídlo poskytovatele: Jihlavská 1, Okříšky Statutární zástupce:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel sociální služby chráněné bydlení (identifikátor 9510127): Nalžovický zámek,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6 Zápis Město Miletín pečovatelská služba Údaje o sociální službě byly zjištěny z Registru poskytovatelů sociálních služeb, od zástupců poskytovatele sociální služby a z Benchmarkingové aplikace. Údaje o

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad

Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad 1. 10. 2015 Program Dotační řízení 2015 Grantové řízení 2015 Dotační řízení 2016 Podávání žádostí o dotace na rok 2016 Kritéria pro výpočet dotace

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Základní informace o pečovatelské službě

Základní informace o pečovatelské službě PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LÁZNĚ LIBVERDA Pečovatelská služba (dále jen PS) je poskytována na území Lázní Libverda od 23. 2. 2010. Sociální služba v Lázních Libverda byla registrována dne 11.6.2007. Naše služba

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Podpora samostatného bydlení v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Charitní domov Otrokovice, Otrokovice

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Charitní domov Otrokovice, Otrokovice Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita sv. Anežky Otrokovice Domov pro seniory pobytová Charitní domov Otrokovice,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Bc. Lenka Kopřivová Kontrolní výbor Kontrolní výbor Název bodu:

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více