ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: 1. Charakteristika školy strana 1 2. Vzdělávácí koncepce strana 2 3. Údaje o zaměstnancích strana 3 4. Aprobovanost výuky strana 4 5. Přijímací řízení strana 4 6. Výsledky vzdělávání strana 6 7. Volitelné a nepovinné předměty strana 7 8. Péče o děti s poruchou učení strana 8 9. Soutěže a olympiády strana Další aktivity školy strana Spolupráce s komisí místní samosprávy strana Spolupráce s KRPŠ strana Zpráva o hospodaření školy v roce 2003 strana Povinné přílohy 1-9 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 1 (celkem 12)

2 1. Charakteristika školy Základní škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 je úplná základní škola umístěná v okrajové části města Hradec Králové, jejím zřizovatelem je Město Hradec Králové. Škola je právním subjektem a od ji tvoří 4 součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola ve Svobodných Dvorech má dlouholetou tradici, současná budova byla slavnostně otevřena již v roce V dnešní době je v budově školy 11 učeben, které využívá devět kmenových tříd, jedna učebna slouží jako počítačová a další je jazykovou učebnou. Ve všech třídách na 1. stupni jsou odpočinkové zóny, na chodbě jsou žíněnky, ribstole, molitany. Pro děti z druhého stupně jsou na chodbě stoly pro stolní tenis. Za pěkného počasí je možné vyjít na školní dvůr. Školní kuchyň prošla zásadní rekonstrukcí, takže splňuje všechny hygienické parametry. Školní družina má dvě oddělení a vznikla přestavbou bytu školníka, čímž se podařilo vytvořit velmi útulné relaxační prostředí. Zároveň byla realizována úprava venkovního prostoru ŠD pro pobyt dětí venku. Dvoutřídní mateřská škola sídlí v ulici K Dolíkům ve vzdálenosti asi 500 metrů od budovy školy a nachází se ve velmi klidném prostředí, je obklopena zahradami. Budova mateřské školy byla v roce 2002 rozsáhle rekonstruovaná, nyní se dokončuj úpravy zahrady. Jedná se o moderní zařízení, které odpovídá hygienickým normám. Po nainstalování nuceného větrání suterénních prostorů (k realizaci by mělo dojít do konce roku 2004) bude škola splňovat všechny požadavky na zdravý vývoj dětí. Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo MŠ 42, většinou místních dětí. Většina žáků ZŠ má trvalé bydliště ve Svobodných Dvorech. Od 5. ročníku navštěvují školu děti ze spádové obce Stěžery a kromě nich dojíždějí i děti z mimospádových oblastí, např. z Obědovic, ze Lhoty pod Libčany, z Charbuzic a z jiných částí Hradce Králové. Naplněnost školy je za posledních deset let téměř neměnná., ve školním roce 1994/1995 navštěvovalo školu 206 žáků a v roce 2003/2004 navštěvuje školu 208 žáků. Demografický průzkum naznačuje, že tento stav bude i nadále pokračovat. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný a daří se zde týmové práci. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a v maximální možné míře využívá nabídku školení ze strany Pedagogického centra v Hradci Králové a Univerzity Hradec Králové. Spolupráce s univerzitou probíhá i v dalších sférách, jsme fakultní školou pro studenty učitelství 1. stupně a pro studenty oborů hudební výchova a český jazyk. Každoročně u nás realizují svou zahraniční stáž studenti z Holandska. Úzce spolupracujeme s Ústavem pedagogiky a psychologie pro primární vzdělávání. Součinnost Pedagogické fakulty a naší školy chceme i nadále rozvíjet. Navázali jsme kontakt s pobočkou British School, která sídlí ve Svobodných Dvorech. Děti mají možnost vzájemně se poznávat s vrstevníky a komunikovat s nimi v cizím jazyce. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 2 (celkem 12)

3 Škola se účastní projektu Zdravé zuby, odebíráme mléčné přesnídávky. Pitný režim zajišťujeme prodejem ovocných nápojů v krabičkách, na každém patře školy je fontánka s pitnou vodou. Realizujeme osvětu směrem k výběru volby nápojů, nepodporujeme uměle dochucované a nadměrně slazené limonády. V mimoškolní zájmové činnosti se děti mohou věnovat různým kroužkům, např. keramice, hře na zobcovou flétnu, historickému šermu, anglickému jazyku a aerobiku. Základní škola ve Svobodných Dvorech je centrem veškerého společenského života zdejší městské části. Bez aktivní účasti učitelů a žáků školy se zde neobejde žádná větší akce, v budově školy se schází komise místní samosprávy, konají se zde volby, setkání s představiteli města apod. 2. Vzdělávací koncepce 2.1. Základní škola V celé škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola schváleného MŠMT pod č. j /96 2. Škola je rozdělena na I. a II. stupeň. Na I. stupni je 5 tříd, na II. stupni 4 třídy. Velký důraz klademe na ekologickou výchovu. Škola je zapojena do sítě škol Mrkev, spolupracujeme se střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER. Využíváme nabídky jejich výukových programů (např. Les přírodní restaurace, Lesy v ohrožení, Co s odpady). Pozornost věnujeme i dopravní výchově. Mladší děti navštěvují dětské dopravní hřiště v Malšovicích, kde se prakticky učí řešit dopravní situace. Mnoho dětí z II. stupně používá k dopravě do školy jízdní kolo. Abychom předešli zbytečným úrazům, věnujeme dopravní výchově žáků náležitou péči. Všemi předměty prolíná učivo o ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích. Metodami, které respektují věk, jsou děti seznamovány se zásadami chování, s poskytováním první pomoci, nacvičujeme opuštění budovy při zasažení nebezpečnými látkami. Pečujeme o kulturní úroveň žáků. V rámci vyučování i v mimoškolní době navštěvujeme divadelní představení, koncerty a výstavy. Děti I. stupně chodí zvlášť rády do divadla Drak, skupina starších dětí s učitelkami pravidelně navštěvuje Klicperovo divadlo Mateřská škola Mateřská škola má zpracovaný celoroční projekt Ekologická výchova nejmenších, který zahrnuje plnění všech výchovně-vzdělávacích cílů směřujících k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí. Učitelky MŠ si vyměňují zkušenosti s vyučující 1. ročníku ZŠ a snaží se dobře připravit děti na školní docházku. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 3 (celkem 12)

4 2.3. Školní družina Činnost školní družiny navazuje na výchovně vzdělávací proces ve škole. Při zájmových činnostech děti získávají poučení, rozšiřují si poznatky ze školy. Rozvíjejí a upevňují si zde kladné charakterové rysy, pravidla společenského chování, správné návyky osobní hygieny a péče o zdraví. Děti jsou vedeny k samostatnému jednání v kolektivu vrstevníků. Dobře se do činností zapojují romské a vietnamské děti. Vychovatelky úzce spolupracují s třídními učitelkami a rodiči, ve vzájemných kontaktech nejsou problémy a pokud se objeví, ihned, v zárodku, se řeší. 3. Údaje o zaměstnancích Základní škola Pedagogičtí pracovníci Ve škole pracovalo: 11 učitelů na plný pracovní úvazek 3 učitelé na částečný úvazek 1 vychovatelka na plný úvazek 1 vychovatelka na částečný úvazek Nepedagogičtí pracovníci Hospodářka hlavní pracovní poměr důchodkyně (velikost pracovního úvazku 75%), Školník hlavní pracovní poměr (velikost pracovního úvazku 50%), ve škole nejsou prostorové podmínky pro práci školníka v běžné pracovní době např. není prostor pro jeho dílnu, Uklízečky 2 přepočtení pracovníci - fyzicky se jedná o 3 osoby, všechny mají hlavní pracovní poměr, jedna uklízečka je důchodkyně. Mateřská škola Pedagogičtí pracovníci 4 učitelky pracovní úvazek 86% Nepedagogičtí pracovníci 1 školnice na pracovní úvazek 100% 1 pracovnice se dvěma částečnými úvazky jako pracovnice obchodního provozu (54%) a uklízečka (34%). Školní jídelna přepočtený počet pracovníků 3,7 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 4 (celkem 12)

5 Zpracování mezd a účetnictví Mzdy pracovníků školy jsou zpracovávány pracovnicí střediska PAM při ZŠ Štefcova, účetnictví zpracovává profesionální účetní. 4. Aprobovanost výuky Výuku zajišťují převážně aprobovaní učitelé. 2 muži, studenti 5. ročníku PF UHK dosud neukončili studium, nemají tedy předepsané vzdělání. Vedle své aprobace studovali formou rozšiřujícího studia německý a anglický jazyk. Přehled o aprobovanosti MŠ: Všechny učitelky mají ukončené střední pedagogické vzdělání aprobovanost je 100%. I. stupeň ZŠ: všechny učitelky mají ukončené vysokoškolské pedagogické vzdělání pro učitele I. stupně. Cizí jazyk vyučují neaprobovaně učitelé II. stupně aprobovanost je 92,1%. II. stupeň ZŠ: Název předmětu Aprobovanost výuky % Český jazyk 100 Anglický jazyk 0 Německý jazyk 0 Matematika 100 Fyzika 100 Chemie 100 Dějepis 0 Zeměpis 100 Přírodopis 43 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Pracovní činnosti 0 Výtvarná výchova 100 Hudební výchova 100 Tělesná výchova Přijímací řízení 5.1. Zápis do 1. ročníku Proběhl v termínu vyhlášeném zřizovatelem, tj. 13. a 14. února Předcházely mu dny otevřených dveří od 9. do 13. února. K zápisu se dostavilo 18 dětí, rodiče 1 z nich požádali o odklad školní docházky ze zdravotních důvodů. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 5 (celkem 12)

6 V průběhu školních prázdnin jsme obdrželi kladné stanovisko pedagogickopsychologické poradny k žádosti rodičů dalšího chlapce o odklad Přijímací řízení na střední školy Všichni vyučující věnovali dětem, které vykonávaly přijímací zkoušky na střední školy, individuální péči v mimoškolní době, nad rámec vyučování. Přijímací řízení skončilo pro všechny žáky úspěšně již v 1. kole. Přehled o rozmístění uvádí tabulka: Název školy Počet žáků Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, HK, Vocelova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, HK, Hradební Střední průmyslová škola, HK, Hradecká Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, HK, Komenského Střední odborná škola veterinární, HK, Pražská 68 1 Střední průmyslová škola stavební, HK, Pospíšilova tř Střední odborné učiliště obchodní, HK, Velká 3 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nový Bydžov, Tyršlova Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice, Karla IV Soukromá obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, HK, SNP Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Brno, Zoubkova 20 1 Součet : Přijímací řízení na víceletá gymnázia Počet přijatých žáků je uveden v tabulce: Biskupské gymnázium B. Balbína Gymnázium B. Němcové Celkem 5 žáků 2 žáci 7 žáků Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 6 (celkem 12)

7 6. Výsledky vzdělávání 6.1. Prospěch žáků Na konci školního roku byli 2 žáci klasifikováni stupněm nedostatečný z matematiky. Po opravných zkouškách postupují do dalšího ročníku. Přehled o třídách a žácích podle celkového prospěchu je uveden v příloze 9. Vzhledem k tomu, že ve škole je v ročníku jen jedna třída, nemůžeme porovnávat výsledky vzdělávání uvnitř školy. Proto využíváme možnosti porovnat dovednosti a schopnosti našich žáků s celostátní úrovní daného předmětu v testech Kalibro. Výsledky uvádí tabulky: 9. třída Výsledky školy Celostátní průměr Rozdíl Český jazyk 66,5 58,4 + 13,9 Matematika 55,3 50,8 + 8,9 Humanitní 62,8 61,9 + 1,5 základ Přírodovědný 51,3 50,7 + 1,2 základ Anglický jazyk 54,0 59,5-9,3 7. třída Výsledky školy Celostátní průměr Český jazyk Rozdíl 64,5 61,5 + 4,9 Matematika 44,3 45,1-1,8 Humanitní základ Přírodovědný základ 72,1 58,1 + 24,1 70,0 54,8 + 27,7 Anglický jazyk 62,9 61,3 + 2,6 Německý jazyk 60,8 53,7 + 13,2 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 7 (celkem 12)

8 5. třída Výsledky školy Čtení a informace Celostátní průměr Rozdíl 75,2 67,3 + 11, 7 Základy vzdělání 72,4 60,7 + 19,9 Počty 70,4 57,2 + 23, 1 K prověřování vědomostí a znalostí žáků používáme i testy z jiných zdrojů (odborná a pedagogická literatura, vlastní texty, výměna testů s jinou školou) Chování žáků Ve škole se nevyskytly žádné závažnější problémy s chováním žáků. V I. pololetí byl II. stupněm z chování hodnocen 1 žák, ve II. pololetí rovněž 1. Přehled o udělených výchovných opatřeních je v příloze 7. Při řešení výchovných problémů máme výborné zkušenosti se střediskem výchovné péče Domino. V loňském školním roce nám zkušení psychologové z Domina v rámci projektu Bezpečná třída pomohli s diagnostikou problémové třídy. Konečným výsledkem bylo zlepšení klimatu v této třídě. Někteří rodiče využili nabídky a s dětmi docházejí do Domina pravidelně. 7. Volitelné a nepovinné předměty Volitelné předměty Ročník Předmět Počet žáků VII. VIII. IX. Cvičení z Čj 29 Cvičení z M 29 Seminář ze společenskovědních 24 předmětů Informatika 24 Cvičení z Čj 15 Cvičení z M 15 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 8 (celkem 12)

9 Nepovinné předměty Ročník Předmět Počet žáků VI. Praktické činnosti 24 VII. Praktické činnosti 29 VIII. Fyzikální praktika 8 IX. Fyzikální praktika 6 Zájmová činnost Ročníky Činnost Počet žáků I. IX. Historický šerm 5 I. V. Keramika 58 Hra na zobcovou flétnu 16 Anglický jazyk Péče o děti s poruchou učení Školu navštěvuje 15 dětí s diagnostikovanými poruchami učení. Všem byla věnována individuální péče. Individuální vzdělávací program byl sestaven pro dalších 20 žáků s výukovými i výchovnými problémy. Díky tomu se daří tyto problémy kompenzovat. 9. Soutěže a olympiády V průběhu školního roku se žáci zúčastnili některých soutěží. Na škole proběhla základní kola Zeměpisné olympiády, Pythagoriády, matematického Klokana, Hradeckého slavíka, Mladého zahrádkáře, Dopravní soutěže, Poznávání rostlin a živočichů a řada výtvarných a sportovních soutěží. Nejvíce si ceníme těchto úspěchů: Okresní soutěže: Výtvarná soutěž Svět očima dětí: Mladý zahrádkář okresní kolo: 1. místo 1x 2. místo 2x 3. místo 3x 2. místo 1x Zeměpisná olympiáda účast 4 žáků Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 9 (celkem 12)

10 Dlouhodobě vynikajících výsledků dosahují dívky v aerobiku. Svým vystoupením zpestřují všechny školní akce, pravidelně třikrát až čtyřikrát ročně vystupují pro rodiče, často reprezentují školu na veřejnosti. Na svá vystoupení se dívky připravovaly i na soustředěních během podzimních i letních prázdnin. Nejvýznamnější úspěchy v individuálních soutěžích: Zlatý pohár (celoroční soutěž s účastí 500 soutěžících) I. kategorie II. kategorie 2. místo M. Rejzková 10. místo K. Syrovátková 15. místo M. Dušková 17. místo T. Kynclová 1. místo V Stehnová 7. místo T Knotková 20. místo K. Šťásková Mistrovství ČR 2. místo V. Stehnová Úspěchy v pódiových skladbách Přebor Čech Aerobik Team Show: 6. místo skladba Květinová bouře 10. Další aktivity školy Lyžařský výcvik: zúčastnili se žáci VII. a VIII. ročníku počet: 23 Škola v přírodě: zúčastnili se žáci I. V. ročníku počet: 66 Plavecká škola: zúčastnili se žáci II. V. ročníku počet: 58 Exkurze: ZOO a botanická zahrada Liberec VI. třída Národní muzeum Praha výstava Voda a život VI. a VIII. třída Čistírna odpadních vod VIII. třída Papírna Velké Losiny ruční výroba papíru VII. IX. třída Slavnostní akademie k končení školního roku (tradice od r. 1924) Vystoupení kroužku šermířů Spolupráce s MŠ Mikuláš, Vánoce, Den dětí sportovní den, karneval Spolupráce s TJ Slavoj karneval Spolupráce s UHK program Začít spolu, Hv, Čj Účast v soutěži Zdravé zuby 4 žáci obdrželi věcné ceny Spolupráce s British School (vzájemná setkávání dětí) Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 10 (celkem 12)

11 11. Spolupráce s komisí místní samosprávy V místních podmínkách nelze oddělit život školy od života obce. Členové komise se scházejí 1x měsíčně ve sborovně ZŠ. Komise je pravidelným sponzorem školních akcí hradí drobné ceny pro děti. Pomáhá rovněž škole prosazovat některé požadavky směrem k obci. 12. Spolupráce s KRPŠ Spolupráci rodičovské veřejnosti se školou můžeme hodnotit jako dobrou. Ve vzájemných vztazích nevznikají konfliktní situace, obě strany vystupují jako partneři. Řada rodičů je ochotna pomoci škole, např. jako pomocný personál na škole v přírodě. KRPŠ rozhoduje o výši příspěvků a jejich využití. V loňském školním roce hospodařil takto: Hospodaření KRPŠ ve školním roce (k 31. srpnu 2004) Příjmy Sběr papíru 6750 Kč Příspěvky KRPŠ Kč Příspěvek ŠD 4500 Kč Sponzorské dary 9200 Kč Úroky BÚ 419, 69 Kč Výdaje Příspěvek ŠD 2300 Kč Příspěvek na školu v přírodě 2500 Kč Příspěvek na lyžařský výcvik Kč Odměny Den dětí 2000 Kč Odměny sběr papíru 1000 Kč Příspěvek na školní výlety 4600 Kč Bankovní poplatky 1060 Kč Zůstatek BÚ 50456, 16 Kč Zůstatek pokladna 2950 Kč Způsob předávání informací o dětech: Rodiče získávají informace o dění ve škole prostřednictvím žákovských knížek nebo deníčků (v 1. a 2. třídě). Rodiče mají možnost přijít do školy vždy, projeví-li o to zájem, nejen ve Dnech otevřených dveří nebo při tradičních vánočních trzích, besídkách, dopoledních i odpoledních ukázkových hodinách. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 11 (celkem 12)

12 Čtyřikrát ročně organizujeme pro celou školu třídní schůzky nebo informační odpoledne. Kromě toho svolávají třídní učitelé další schůzky například před školou v přírodě, lyžařským výcvikem, školním výletem a kdykoli, v případě potřeby. Ve školním roce jsme úspěšně zavedli nový model informačních odpolední, kterých se zúčastňují vedle rodičů i jejich děti. Zvláště děti hodnotí tento typ setkávání kladně, proto v něm budeme pokračovat. 13. Zpráva o hospodaření školy v roce 2003 K bylo dosaženo hospodářského výsledku po zdanění ve výši ,43 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti představoval částku ,38 Kč a z vedlejší činnosti ,05 Kč. Hospodářský výsledek byl rozdělen následovně: vrácené dotace Kč tvorba rezervního fondu ,43 Kč Celkové výnosy k činily 9 635,82 tis. Kč Na naplnění výnosů se podílely: příjmy z hlavní činnosti 9 537,44 tis. Kč, z toho dotace 8 886,9 tis. Kč příjmy z vedlejší činnosti 116,38 tis Kč Poplatky od zletilých žáků, rodičů či jiných zákonných zástupců nebyly příspěvkovou organizací účtovány (nebyl právní důvod). Celkové náklady k činily 9 523,02 tis. Kč z hlavní činnosti a 105,66 tis. Kč z vedlejší činnosti. Z nákladových položek jsou nejpodstatnější: Nákladové položky tis. Kč spotřeba materiálu 1 405,28 spotřeba energie 383,74 oprava a údržba 201,12 mzdové náklady 4 954,40 zákonné sociální náklady 1 709,30 odpisy hmotného majetku 97,95 ostatní služby 544,59 Závazky i pohledávky hrazeny ve lhůtě splatnosti. Plánované ukazatele ze strany zřizovatele pro rok 2003 byly splněny. V Hradci Králové dne Mgr. Jaroslava Kačerová, ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 12 (celkem 12)

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více