ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: 1. Charakteristika školy strana 1 2. Vzdělávácí koncepce strana 2 3. Údaje o zaměstnancích strana 3 4. Aprobovanost výuky strana 4 5. Přijímací řízení strana 4 6. Výsledky vzdělávání strana 6 7. Volitelné a nepovinné předměty strana 7 8. Péče o děti s poruchou učení strana 8 9. Soutěže a olympiády strana Další aktivity školy strana Spolupráce s komisí místní samosprávy strana Spolupráce s KRPŠ strana Zpráva o hospodaření školy v roce 2003 strana Povinné přílohy 1-9 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 1 (celkem 12)

2 1. Charakteristika školy Základní škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 je úplná základní škola umístěná v okrajové části města Hradec Králové, jejím zřizovatelem je Město Hradec Králové. Škola je právním subjektem a od ji tvoří 4 součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola ve Svobodných Dvorech má dlouholetou tradici, současná budova byla slavnostně otevřena již v roce V dnešní době je v budově školy 11 učeben, které využívá devět kmenových tříd, jedna učebna slouží jako počítačová a další je jazykovou učebnou. Ve všech třídách na 1. stupni jsou odpočinkové zóny, na chodbě jsou žíněnky, ribstole, molitany. Pro děti z druhého stupně jsou na chodbě stoly pro stolní tenis. Za pěkného počasí je možné vyjít na školní dvůr. Školní kuchyň prošla zásadní rekonstrukcí, takže splňuje všechny hygienické parametry. Školní družina má dvě oddělení a vznikla přestavbou bytu školníka, čímž se podařilo vytvořit velmi útulné relaxační prostředí. Zároveň byla realizována úprava venkovního prostoru ŠD pro pobyt dětí venku. Dvoutřídní mateřská škola sídlí v ulici K Dolíkům ve vzdálenosti asi 500 metrů od budovy školy a nachází se ve velmi klidném prostředí, je obklopena zahradami. Budova mateřské školy byla v roce 2002 rozsáhle rekonstruovaná, nyní se dokončuj úpravy zahrady. Jedná se o moderní zařízení, které odpovídá hygienickým normám. Po nainstalování nuceného větrání suterénních prostorů (k realizaci by mělo dojít do konce roku 2004) bude škola splňovat všechny požadavky na zdravý vývoj dětí. Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo MŠ 42, většinou místních dětí. Většina žáků ZŠ má trvalé bydliště ve Svobodných Dvorech. Od 5. ročníku navštěvují školu děti ze spádové obce Stěžery a kromě nich dojíždějí i děti z mimospádových oblastí, např. z Obědovic, ze Lhoty pod Libčany, z Charbuzic a z jiných částí Hradce Králové. Naplněnost školy je za posledních deset let téměř neměnná., ve školním roce 1994/1995 navštěvovalo školu 206 žáků a v roce 2003/2004 navštěvuje školu 208 žáků. Demografický průzkum naznačuje, že tento stav bude i nadále pokračovat. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný a daří se zde týmové práci. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a v maximální možné míře využívá nabídku školení ze strany Pedagogického centra v Hradci Králové a Univerzity Hradec Králové. Spolupráce s univerzitou probíhá i v dalších sférách, jsme fakultní školou pro studenty učitelství 1. stupně a pro studenty oborů hudební výchova a český jazyk. Každoročně u nás realizují svou zahraniční stáž studenti z Holandska. Úzce spolupracujeme s Ústavem pedagogiky a psychologie pro primární vzdělávání. Součinnost Pedagogické fakulty a naší školy chceme i nadále rozvíjet. Navázali jsme kontakt s pobočkou British School, která sídlí ve Svobodných Dvorech. Děti mají možnost vzájemně se poznávat s vrstevníky a komunikovat s nimi v cizím jazyce. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 2 (celkem 12)

3 Škola se účastní projektu Zdravé zuby, odebíráme mléčné přesnídávky. Pitný režim zajišťujeme prodejem ovocných nápojů v krabičkách, na každém patře školy je fontánka s pitnou vodou. Realizujeme osvětu směrem k výběru volby nápojů, nepodporujeme uměle dochucované a nadměrně slazené limonády. V mimoškolní zájmové činnosti se děti mohou věnovat různým kroužkům, např. keramice, hře na zobcovou flétnu, historickému šermu, anglickému jazyku a aerobiku. Základní škola ve Svobodných Dvorech je centrem veškerého společenského života zdejší městské části. Bez aktivní účasti učitelů a žáků školy se zde neobejde žádná větší akce, v budově školy se schází komise místní samosprávy, konají se zde volby, setkání s představiteli města apod. 2. Vzdělávací koncepce 2.1. Základní škola V celé škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola schváleného MŠMT pod č. j /96 2. Škola je rozdělena na I. a II. stupeň. Na I. stupni je 5 tříd, na II. stupni 4 třídy. Velký důraz klademe na ekologickou výchovu. Škola je zapojena do sítě škol Mrkev, spolupracujeme se střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER. Využíváme nabídky jejich výukových programů (např. Les přírodní restaurace, Lesy v ohrožení, Co s odpady). Pozornost věnujeme i dopravní výchově. Mladší děti navštěvují dětské dopravní hřiště v Malšovicích, kde se prakticky učí řešit dopravní situace. Mnoho dětí z II. stupně používá k dopravě do školy jízdní kolo. Abychom předešli zbytečným úrazům, věnujeme dopravní výchově žáků náležitou péči. Všemi předměty prolíná učivo o ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích. Metodami, které respektují věk, jsou děti seznamovány se zásadami chování, s poskytováním první pomoci, nacvičujeme opuštění budovy při zasažení nebezpečnými látkami. Pečujeme o kulturní úroveň žáků. V rámci vyučování i v mimoškolní době navštěvujeme divadelní představení, koncerty a výstavy. Děti I. stupně chodí zvlášť rády do divadla Drak, skupina starších dětí s učitelkami pravidelně navštěvuje Klicperovo divadlo Mateřská škola Mateřská škola má zpracovaný celoroční projekt Ekologická výchova nejmenších, který zahrnuje plnění všech výchovně-vzdělávacích cílů směřujících k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí. Učitelky MŠ si vyměňují zkušenosti s vyučující 1. ročníku ZŠ a snaží se dobře připravit děti na školní docházku. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 3 (celkem 12)

4 2.3. Školní družina Činnost školní družiny navazuje na výchovně vzdělávací proces ve škole. Při zájmových činnostech děti získávají poučení, rozšiřují si poznatky ze školy. Rozvíjejí a upevňují si zde kladné charakterové rysy, pravidla společenského chování, správné návyky osobní hygieny a péče o zdraví. Děti jsou vedeny k samostatnému jednání v kolektivu vrstevníků. Dobře se do činností zapojují romské a vietnamské děti. Vychovatelky úzce spolupracují s třídními učitelkami a rodiči, ve vzájemných kontaktech nejsou problémy a pokud se objeví, ihned, v zárodku, se řeší. 3. Údaje o zaměstnancích Základní škola Pedagogičtí pracovníci Ve škole pracovalo: 11 učitelů na plný pracovní úvazek 3 učitelé na částečný úvazek 1 vychovatelka na plný úvazek 1 vychovatelka na částečný úvazek Nepedagogičtí pracovníci Hospodářka hlavní pracovní poměr důchodkyně (velikost pracovního úvazku 75%), Školník hlavní pracovní poměr (velikost pracovního úvazku 50%), ve škole nejsou prostorové podmínky pro práci školníka v běžné pracovní době např. není prostor pro jeho dílnu, Uklízečky 2 přepočtení pracovníci - fyzicky se jedná o 3 osoby, všechny mají hlavní pracovní poměr, jedna uklízečka je důchodkyně. Mateřská škola Pedagogičtí pracovníci 4 učitelky pracovní úvazek 86% Nepedagogičtí pracovníci 1 školnice na pracovní úvazek 100% 1 pracovnice se dvěma částečnými úvazky jako pracovnice obchodního provozu (54%) a uklízečka (34%). Školní jídelna přepočtený počet pracovníků 3,7 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 4 (celkem 12)

5 Zpracování mezd a účetnictví Mzdy pracovníků školy jsou zpracovávány pracovnicí střediska PAM při ZŠ Štefcova, účetnictví zpracovává profesionální účetní. 4. Aprobovanost výuky Výuku zajišťují převážně aprobovaní učitelé. 2 muži, studenti 5. ročníku PF UHK dosud neukončili studium, nemají tedy předepsané vzdělání. Vedle své aprobace studovali formou rozšiřujícího studia německý a anglický jazyk. Přehled o aprobovanosti MŠ: Všechny učitelky mají ukončené střední pedagogické vzdělání aprobovanost je 100%. I. stupeň ZŠ: všechny učitelky mají ukončené vysokoškolské pedagogické vzdělání pro učitele I. stupně. Cizí jazyk vyučují neaprobovaně učitelé II. stupně aprobovanost je 92,1%. II. stupeň ZŠ: Název předmětu Aprobovanost výuky % Český jazyk 100 Anglický jazyk 0 Německý jazyk 0 Matematika 100 Fyzika 100 Chemie 100 Dějepis 0 Zeměpis 100 Přírodopis 43 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Pracovní činnosti 0 Výtvarná výchova 100 Hudební výchova 100 Tělesná výchova Přijímací řízení 5.1. Zápis do 1. ročníku Proběhl v termínu vyhlášeném zřizovatelem, tj. 13. a 14. února Předcházely mu dny otevřených dveří od 9. do 13. února. K zápisu se dostavilo 18 dětí, rodiče 1 z nich požádali o odklad školní docházky ze zdravotních důvodů. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 5 (celkem 12)

6 V průběhu školních prázdnin jsme obdrželi kladné stanovisko pedagogickopsychologické poradny k žádosti rodičů dalšího chlapce o odklad Přijímací řízení na střední školy Všichni vyučující věnovali dětem, které vykonávaly přijímací zkoušky na střední školy, individuální péči v mimoškolní době, nad rámec vyučování. Přijímací řízení skončilo pro všechny žáky úspěšně již v 1. kole. Přehled o rozmístění uvádí tabulka: Název školy Počet žáků Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, HK, Vocelova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, HK, Hradební Střední průmyslová škola, HK, Hradecká Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, HK, Komenského Střední odborná škola veterinární, HK, Pražská 68 1 Střední průmyslová škola stavební, HK, Pospíšilova tř Střední odborné učiliště obchodní, HK, Velká 3 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nový Bydžov, Tyršlova Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice, Karla IV Soukromá obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, HK, SNP Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Brno, Zoubkova 20 1 Součet : Přijímací řízení na víceletá gymnázia Počet přijatých žáků je uveden v tabulce: Biskupské gymnázium B. Balbína Gymnázium B. Němcové Celkem 5 žáků 2 žáci 7 žáků Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 6 (celkem 12)

7 6. Výsledky vzdělávání 6.1. Prospěch žáků Na konci školního roku byli 2 žáci klasifikováni stupněm nedostatečný z matematiky. Po opravných zkouškách postupují do dalšího ročníku. Přehled o třídách a žácích podle celkového prospěchu je uveden v příloze 9. Vzhledem k tomu, že ve škole je v ročníku jen jedna třída, nemůžeme porovnávat výsledky vzdělávání uvnitř školy. Proto využíváme možnosti porovnat dovednosti a schopnosti našich žáků s celostátní úrovní daného předmětu v testech Kalibro. Výsledky uvádí tabulky: 9. třída Výsledky školy Celostátní průměr Rozdíl Český jazyk 66,5 58,4 + 13,9 Matematika 55,3 50,8 + 8,9 Humanitní 62,8 61,9 + 1,5 základ Přírodovědný 51,3 50,7 + 1,2 základ Anglický jazyk 54,0 59,5-9,3 7. třída Výsledky školy Celostátní průměr Český jazyk Rozdíl 64,5 61,5 + 4,9 Matematika 44,3 45,1-1,8 Humanitní základ Přírodovědný základ 72,1 58,1 + 24,1 70,0 54,8 + 27,7 Anglický jazyk 62,9 61,3 + 2,6 Německý jazyk 60,8 53,7 + 13,2 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 7 (celkem 12)

8 5. třída Výsledky školy Čtení a informace Celostátní průměr Rozdíl 75,2 67,3 + 11, 7 Základy vzdělání 72,4 60,7 + 19,9 Počty 70,4 57,2 + 23, 1 K prověřování vědomostí a znalostí žáků používáme i testy z jiných zdrojů (odborná a pedagogická literatura, vlastní texty, výměna testů s jinou školou) Chování žáků Ve škole se nevyskytly žádné závažnější problémy s chováním žáků. V I. pololetí byl II. stupněm z chování hodnocen 1 žák, ve II. pololetí rovněž 1. Přehled o udělených výchovných opatřeních je v příloze 7. Při řešení výchovných problémů máme výborné zkušenosti se střediskem výchovné péče Domino. V loňském školním roce nám zkušení psychologové z Domina v rámci projektu Bezpečná třída pomohli s diagnostikou problémové třídy. Konečným výsledkem bylo zlepšení klimatu v této třídě. Někteří rodiče využili nabídky a s dětmi docházejí do Domina pravidelně. 7. Volitelné a nepovinné předměty Volitelné předměty Ročník Předmět Počet žáků VII. VIII. IX. Cvičení z Čj 29 Cvičení z M 29 Seminář ze společenskovědních 24 předmětů Informatika 24 Cvičení z Čj 15 Cvičení z M 15 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 8 (celkem 12)

9 Nepovinné předměty Ročník Předmět Počet žáků VI. Praktické činnosti 24 VII. Praktické činnosti 29 VIII. Fyzikální praktika 8 IX. Fyzikální praktika 6 Zájmová činnost Ročníky Činnost Počet žáků I. IX. Historický šerm 5 I. V. Keramika 58 Hra na zobcovou flétnu 16 Anglický jazyk Péče o děti s poruchou učení Školu navštěvuje 15 dětí s diagnostikovanými poruchami učení. Všem byla věnována individuální péče. Individuální vzdělávací program byl sestaven pro dalších 20 žáků s výukovými i výchovnými problémy. Díky tomu se daří tyto problémy kompenzovat. 9. Soutěže a olympiády V průběhu školního roku se žáci zúčastnili některých soutěží. Na škole proběhla základní kola Zeměpisné olympiády, Pythagoriády, matematického Klokana, Hradeckého slavíka, Mladého zahrádkáře, Dopravní soutěže, Poznávání rostlin a živočichů a řada výtvarných a sportovních soutěží. Nejvíce si ceníme těchto úspěchů: Okresní soutěže: Výtvarná soutěž Svět očima dětí: Mladý zahrádkář okresní kolo: 1. místo 1x 2. místo 2x 3. místo 3x 2. místo 1x Zeměpisná olympiáda účast 4 žáků Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 9 (celkem 12)

10 Dlouhodobě vynikajících výsledků dosahují dívky v aerobiku. Svým vystoupením zpestřují všechny školní akce, pravidelně třikrát až čtyřikrát ročně vystupují pro rodiče, často reprezentují školu na veřejnosti. Na svá vystoupení se dívky připravovaly i na soustředěních během podzimních i letních prázdnin. Nejvýznamnější úspěchy v individuálních soutěžích: Zlatý pohár (celoroční soutěž s účastí 500 soutěžících) I. kategorie II. kategorie 2. místo M. Rejzková 10. místo K. Syrovátková 15. místo M. Dušková 17. místo T. Kynclová 1. místo V Stehnová 7. místo T Knotková 20. místo K. Šťásková Mistrovství ČR 2. místo V. Stehnová Úspěchy v pódiových skladbách Přebor Čech Aerobik Team Show: 6. místo skladba Květinová bouře 10. Další aktivity školy Lyžařský výcvik: zúčastnili se žáci VII. a VIII. ročníku počet: 23 Škola v přírodě: zúčastnili se žáci I. V. ročníku počet: 66 Plavecká škola: zúčastnili se žáci II. V. ročníku počet: 58 Exkurze: ZOO a botanická zahrada Liberec VI. třída Národní muzeum Praha výstava Voda a život VI. a VIII. třída Čistírna odpadních vod VIII. třída Papírna Velké Losiny ruční výroba papíru VII. IX. třída Slavnostní akademie k končení školního roku (tradice od r. 1924) Vystoupení kroužku šermířů Spolupráce s MŠ Mikuláš, Vánoce, Den dětí sportovní den, karneval Spolupráce s TJ Slavoj karneval Spolupráce s UHK program Začít spolu, Hv, Čj Účast v soutěži Zdravé zuby 4 žáci obdrželi věcné ceny Spolupráce s British School (vzájemná setkávání dětí) Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 10 (celkem 12)

11 11. Spolupráce s komisí místní samosprávy V místních podmínkách nelze oddělit život školy od života obce. Členové komise se scházejí 1x měsíčně ve sborovně ZŠ. Komise je pravidelným sponzorem školních akcí hradí drobné ceny pro děti. Pomáhá rovněž škole prosazovat některé požadavky směrem k obci. 12. Spolupráce s KRPŠ Spolupráci rodičovské veřejnosti se školou můžeme hodnotit jako dobrou. Ve vzájemných vztazích nevznikají konfliktní situace, obě strany vystupují jako partneři. Řada rodičů je ochotna pomoci škole, např. jako pomocný personál na škole v přírodě. KRPŠ rozhoduje o výši příspěvků a jejich využití. V loňském školním roce hospodařil takto: Hospodaření KRPŠ ve školním roce (k 31. srpnu 2004) Příjmy Sběr papíru 6750 Kč Příspěvky KRPŠ Kč Příspěvek ŠD 4500 Kč Sponzorské dary 9200 Kč Úroky BÚ 419, 69 Kč Výdaje Příspěvek ŠD 2300 Kč Příspěvek na školu v přírodě 2500 Kč Příspěvek na lyžařský výcvik Kč Odměny Den dětí 2000 Kč Odměny sběr papíru 1000 Kč Příspěvek na školní výlety 4600 Kč Bankovní poplatky 1060 Kč Zůstatek BÚ 50456, 16 Kč Zůstatek pokladna 2950 Kč Způsob předávání informací o dětech: Rodiče získávají informace o dění ve škole prostřednictvím žákovských knížek nebo deníčků (v 1. a 2. třídě). Rodiče mají možnost přijít do školy vždy, projeví-li o to zájem, nejen ve Dnech otevřených dveří nebo při tradičních vánočních trzích, besídkách, dopoledních i odpoledních ukázkových hodinách. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 11 (celkem 12)

12 Čtyřikrát ročně organizujeme pro celou školu třídní schůzky nebo informační odpoledne. Kromě toho svolávají třídní učitelé další schůzky například před školou v přírodě, lyžařským výcvikem, školním výletem a kdykoli, v případě potřeby. Ve školním roce jsme úspěšně zavedli nový model informačních odpolední, kterých se zúčastňují vedle rodičů i jejich děti. Zvláště děti hodnotí tento typ setkávání kladně, proto v něm budeme pokračovat. 13. Zpráva o hospodaření školy v roce 2003 K bylo dosaženo hospodářského výsledku po zdanění ve výši ,43 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti představoval částku ,38 Kč a z vedlejší činnosti ,05 Kč. Hospodářský výsledek byl rozdělen následovně: vrácené dotace Kč tvorba rezervního fondu ,43 Kč Celkové výnosy k činily 9 635,82 tis. Kč Na naplnění výnosů se podílely: příjmy z hlavní činnosti 9 537,44 tis. Kč, z toho dotace 8 886,9 tis. Kč příjmy z vedlejší činnosti 116,38 tis Kč Poplatky od zletilých žáků, rodičů či jiných zákonných zástupců nebyly příspěvkovou organizací účtovány (nebyl právní důvod). Celkové náklady k činily 9 523,02 tis. Kč z hlavní činnosti a 105,66 tis. Kč z vedlejší činnosti. Z nákladových položek jsou nejpodstatnější: Nákladové položky tis. Kč spotřeba materiálu 1 405,28 spotřeba energie 383,74 oprava a údržba 201,12 mzdové náklady 4 954,40 zákonné sociální náklady 1 709,30 odpisy hmotného majetku 97,95 ostatní služby 544,59 Závazky i pohledávky hrazeny ve lhůtě splatnosti. Plánované ukazatele ze strany zřizovatele pro rok 2003 byly splněny. V Hradci Králové dne Mgr. Jaroslava Kačerová, ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 12 (celkem 12)

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola Prostějov Dr.Horáka 24, příspěvková organizace Email: zshor@pvskola, tel.: 582 342 242 Vlastní hodnocení školy Zpracoval: Mgr. Ivan Pospíšil 1. Základní údaje o škole název: Základní škola

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ říjen 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. Floristická střední škola,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více