ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: 1. Charakteristika školy strana 1 2. Vzdělávácí koncepce strana 2 3. Údaje o zaměstnancích strana 3 4. Aprobovanost výuky strana 4 5. Přijímací řízení strana 4 6. Výsledky vzdělávání strana 6 7. Volitelné a nepovinné předměty strana 7 8. Péče o děti s poruchou učení strana 8 9. Soutěže a olympiády strana Další aktivity školy strana Spolupráce s komisí místní samosprávy strana Spolupráce s KRPŠ strana Zpráva o hospodaření školy v roce 2003 strana Povinné přílohy 1-9 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 1 (celkem 12)

2 1. Charakteristika školy Základní škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 je úplná základní škola umístěná v okrajové části města Hradec Králové, jejím zřizovatelem je Město Hradec Králové. Škola je právním subjektem a od ji tvoří 4 součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola ve Svobodných Dvorech má dlouholetou tradici, současná budova byla slavnostně otevřena již v roce V dnešní době je v budově školy 11 učeben, které využívá devět kmenových tříd, jedna učebna slouží jako počítačová a další je jazykovou učebnou. Ve všech třídách na 1. stupni jsou odpočinkové zóny, na chodbě jsou žíněnky, ribstole, molitany. Pro děti z druhého stupně jsou na chodbě stoly pro stolní tenis. Za pěkného počasí je možné vyjít na školní dvůr. Školní kuchyň prošla zásadní rekonstrukcí, takže splňuje všechny hygienické parametry. Školní družina má dvě oddělení a vznikla přestavbou bytu školníka, čímž se podařilo vytvořit velmi útulné relaxační prostředí. Zároveň byla realizována úprava venkovního prostoru ŠD pro pobyt dětí venku. Dvoutřídní mateřská škola sídlí v ulici K Dolíkům ve vzdálenosti asi 500 metrů od budovy školy a nachází se ve velmi klidném prostředí, je obklopena zahradami. Budova mateřské školy byla v roce 2002 rozsáhle rekonstruovaná, nyní se dokončuj úpravy zahrady. Jedná se o moderní zařízení, které odpovídá hygienickým normám. Po nainstalování nuceného větrání suterénních prostorů (k realizaci by mělo dojít do konce roku 2004) bude škola splňovat všechny požadavky na zdravý vývoj dětí. Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo MŠ 42, většinou místních dětí. Většina žáků ZŠ má trvalé bydliště ve Svobodných Dvorech. Od 5. ročníku navštěvují školu děti ze spádové obce Stěžery a kromě nich dojíždějí i děti z mimospádových oblastí, např. z Obědovic, ze Lhoty pod Libčany, z Charbuzic a z jiných částí Hradce Králové. Naplněnost školy je za posledních deset let téměř neměnná., ve školním roce 1994/1995 navštěvovalo školu 206 žáků a v roce 2003/2004 navštěvuje školu 208 žáků. Demografický průzkum naznačuje, že tento stav bude i nadále pokračovat. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný a daří se zde týmové práci. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a v maximální možné míře využívá nabídku školení ze strany Pedagogického centra v Hradci Králové a Univerzity Hradec Králové. Spolupráce s univerzitou probíhá i v dalších sférách, jsme fakultní školou pro studenty učitelství 1. stupně a pro studenty oborů hudební výchova a český jazyk. Každoročně u nás realizují svou zahraniční stáž studenti z Holandska. Úzce spolupracujeme s Ústavem pedagogiky a psychologie pro primární vzdělávání. Součinnost Pedagogické fakulty a naší školy chceme i nadále rozvíjet. Navázali jsme kontakt s pobočkou British School, která sídlí ve Svobodných Dvorech. Děti mají možnost vzájemně se poznávat s vrstevníky a komunikovat s nimi v cizím jazyce. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 2 (celkem 12)

3 Škola se účastní projektu Zdravé zuby, odebíráme mléčné přesnídávky. Pitný režim zajišťujeme prodejem ovocných nápojů v krabičkách, na každém patře školy je fontánka s pitnou vodou. Realizujeme osvětu směrem k výběru volby nápojů, nepodporujeme uměle dochucované a nadměrně slazené limonády. V mimoškolní zájmové činnosti se děti mohou věnovat různým kroužkům, např. keramice, hře na zobcovou flétnu, historickému šermu, anglickému jazyku a aerobiku. Základní škola ve Svobodných Dvorech je centrem veškerého společenského života zdejší městské části. Bez aktivní účasti učitelů a žáků školy se zde neobejde žádná větší akce, v budově školy se schází komise místní samosprávy, konají se zde volby, setkání s představiteli města apod. 2. Vzdělávací koncepce 2.1. Základní škola V celé škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola schváleného MŠMT pod č. j /96 2. Škola je rozdělena na I. a II. stupeň. Na I. stupni je 5 tříd, na II. stupni 4 třídy. Velký důraz klademe na ekologickou výchovu. Škola je zapojena do sítě škol Mrkev, spolupracujeme se střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER. Využíváme nabídky jejich výukových programů (např. Les přírodní restaurace, Lesy v ohrožení, Co s odpady). Pozornost věnujeme i dopravní výchově. Mladší děti navštěvují dětské dopravní hřiště v Malšovicích, kde se prakticky učí řešit dopravní situace. Mnoho dětí z II. stupně používá k dopravě do školy jízdní kolo. Abychom předešli zbytečným úrazům, věnujeme dopravní výchově žáků náležitou péči. Všemi předměty prolíná učivo o ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích. Metodami, které respektují věk, jsou děti seznamovány se zásadami chování, s poskytováním první pomoci, nacvičujeme opuštění budovy při zasažení nebezpečnými látkami. Pečujeme o kulturní úroveň žáků. V rámci vyučování i v mimoškolní době navštěvujeme divadelní představení, koncerty a výstavy. Děti I. stupně chodí zvlášť rády do divadla Drak, skupina starších dětí s učitelkami pravidelně navštěvuje Klicperovo divadlo Mateřská škola Mateřská škola má zpracovaný celoroční projekt Ekologická výchova nejmenších, který zahrnuje plnění všech výchovně-vzdělávacích cílů směřujících k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí. Učitelky MŠ si vyměňují zkušenosti s vyučující 1. ročníku ZŠ a snaží se dobře připravit děti na školní docházku. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 3 (celkem 12)

4 2.3. Školní družina Činnost školní družiny navazuje na výchovně vzdělávací proces ve škole. Při zájmových činnostech děti získávají poučení, rozšiřují si poznatky ze školy. Rozvíjejí a upevňují si zde kladné charakterové rysy, pravidla společenského chování, správné návyky osobní hygieny a péče o zdraví. Děti jsou vedeny k samostatnému jednání v kolektivu vrstevníků. Dobře se do činností zapojují romské a vietnamské děti. Vychovatelky úzce spolupracují s třídními učitelkami a rodiči, ve vzájemných kontaktech nejsou problémy a pokud se objeví, ihned, v zárodku, se řeší. 3. Údaje o zaměstnancích Základní škola Pedagogičtí pracovníci Ve škole pracovalo: 11 učitelů na plný pracovní úvazek 3 učitelé na částečný úvazek 1 vychovatelka na plný úvazek 1 vychovatelka na částečný úvazek Nepedagogičtí pracovníci Hospodářka hlavní pracovní poměr důchodkyně (velikost pracovního úvazku 75%), Školník hlavní pracovní poměr (velikost pracovního úvazku 50%), ve škole nejsou prostorové podmínky pro práci školníka v běžné pracovní době např. není prostor pro jeho dílnu, Uklízečky 2 přepočtení pracovníci - fyzicky se jedná o 3 osoby, všechny mají hlavní pracovní poměr, jedna uklízečka je důchodkyně. Mateřská škola Pedagogičtí pracovníci 4 učitelky pracovní úvazek 86% Nepedagogičtí pracovníci 1 školnice na pracovní úvazek 100% 1 pracovnice se dvěma částečnými úvazky jako pracovnice obchodního provozu (54%) a uklízečka (34%). Školní jídelna přepočtený počet pracovníků 3,7 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 4 (celkem 12)

5 Zpracování mezd a účetnictví Mzdy pracovníků školy jsou zpracovávány pracovnicí střediska PAM při ZŠ Štefcova, účetnictví zpracovává profesionální účetní. 4. Aprobovanost výuky Výuku zajišťují převážně aprobovaní učitelé. 2 muži, studenti 5. ročníku PF UHK dosud neukončili studium, nemají tedy předepsané vzdělání. Vedle své aprobace studovali formou rozšiřujícího studia německý a anglický jazyk. Přehled o aprobovanosti MŠ: Všechny učitelky mají ukončené střední pedagogické vzdělání aprobovanost je 100%. I. stupeň ZŠ: všechny učitelky mají ukončené vysokoškolské pedagogické vzdělání pro učitele I. stupně. Cizí jazyk vyučují neaprobovaně učitelé II. stupně aprobovanost je 92,1%. II. stupeň ZŠ: Název předmětu Aprobovanost výuky % Český jazyk 100 Anglický jazyk 0 Německý jazyk 0 Matematika 100 Fyzika 100 Chemie 100 Dějepis 0 Zeměpis 100 Přírodopis 43 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Pracovní činnosti 0 Výtvarná výchova 100 Hudební výchova 100 Tělesná výchova Přijímací řízení 5.1. Zápis do 1. ročníku Proběhl v termínu vyhlášeném zřizovatelem, tj. 13. a 14. února Předcházely mu dny otevřených dveří od 9. do 13. února. K zápisu se dostavilo 18 dětí, rodiče 1 z nich požádali o odklad školní docházky ze zdravotních důvodů. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 5 (celkem 12)

6 V průběhu školních prázdnin jsme obdrželi kladné stanovisko pedagogickopsychologické poradny k žádosti rodičů dalšího chlapce o odklad Přijímací řízení na střední školy Všichni vyučující věnovali dětem, které vykonávaly přijímací zkoušky na střední školy, individuální péči v mimoškolní době, nad rámec vyučování. Přijímací řízení skončilo pro všechny žáky úspěšně již v 1. kole. Přehled o rozmístění uvádí tabulka: Název školy Počet žáků Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, HK, Vocelova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, HK, Hradební Střední průmyslová škola, HK, Hradecká Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, HK, Komenského Střední odborná škola veterinární, HK, Pražská 68 1 Střední průmyslová škola stavební, HK, Pospíšilova tř Střední odborné učiliště obchodní, HK, Velká 3 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nový Bydžov, Tyršlova Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice, Karla IV Soukromá obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, HK, SNP Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Brno, Zoubkova 20 1 Součet : Přijímací řízení na víceletá gymnázia Počet přijatých žáků je uveden v tabulce: Biskupské gymnázium B. Balbína Gymnázium B. Němcové Celkem 5 žáků 2 žáci 7 žáků Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 6 (celkem 12)

7 6. Výsledky vzdělávání 6.1. Prospěch žáků Na konci školního roku byli 2 žáci klasifikováni stupněm nedostatečný z matematiky. Po opravných zkouškách postupují do dalšího ročníku. Přehled o třídách a žácích podle celkového prospěchu je uveden v příloze 9. Vzhledem k tomu, že ve škole je v ročníku jen jedna třída, nemůžeme porovnávat výsledky vzdělávání uvnitř školy. Proto využíváme možnosti porovnat dovednosti a schopnosti našich žáků s celostátní úrovní daného předmětu v testech Kalibro. Výsledky uvádí tabulky: 9. třída Výsledky školy Celostátní průměr Rozdíl Český jazyk 66,5 58,4 + 13,9 Matematika 55,3 50,8 + 8,9 Humanitní 62,8 61,9 + 1,5 základ Přírodovědný 51,3 50,7 + 1,2 základ Anglický jazyk 54,0 59,5-9,3 7. třída Výsledky školy Celostátní průměr Český jazyk Rozdíl 64,5 61,5 + 4,9 Matematika 44,3 45,1-1,8 Humanitní základ Přírodovědný základ 72,1 58,1 + 24,1 70,0 54,8 + 27,7 Anglický jazyk 62,9 61,3 + 2,6 Německý jazyk 60,8 53,7 + 13,2 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 7 (celkem 12)

8 5. třída Výsledky školy Čtení a informace Celostátní průměr Rozdíl 75,2 67,3 + 11, 7 Základy vzdělání 72,4 60,7 + 19,9 Počty 70,4 57,2 + 23, 1 K prověřování vědomostí a znalostí žáků používáme i testy z jiných zdrojů (odborná a pedagogická literatura, vlastní texty, výměna testů s jinou školou) Chování žáků Ve škole se nevyskytly žádné závažnější problémy s chováním žáků. V I. pololetí byl II. stupněm z chování hodnocen 1 žák, ve II. pololetí rovněž 1. Přehled o udělených výchovných opatřeních je v příloze 7. Při řešení výchovných problémů máme výborné zkušenosti se střediskem výchovné péče Domino. V loňském školním roce nám zkušení psychologové z Domina v rámci projektu Bezpečná třída pomohli s diagnostikou problémové třídy. Konečným výsledkem bylo zlepšení klimatu v této třídě. Někteří rodiče využili nabídky a s dětmi docházejí do Domina pravidelně. 7. Volitelné a nepovinné předměty Volitelné předměty Ročník Předmět Počet žáků VII. VIII. IX. Cvičení z Čj 29 Cvičení z M 29 Seminář ze společenskovědních 24 předmětů Informatika 24 Cvičení z Čj 15 Cvičení z M 15 Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 8 (celkem 12)

9 Nepovinné předměty Ročník Předmět Počet žáků VI. Praktické činnosti 24 VII. Praktické činnosti 29 VIII. Fyzikální praktika 8 IX. Fyzikální praktika 6 Zájmová činnost Ročníky Činnost Počet žáků I. IX. Historický šerm 5 I. V. Keramika 58 Hra na zobcovou flétnu 16 Anglický jazyk Péče o děti s poruchou učení Školu navštěvuje 15 dětí s diagnostikovanými poruchami učení. Všem byla věnována individuální péče. Individuální vzdělávací program byl sestaven pro dalších 20 žáků s výukovými i výchovnými problémy. Díky tomu se daří tyto problémy kompenzovat. 9. Soutěže a olympiády V průběhu školního roku se žáci zúčastnili některých soutěží. Na škole proběhla základní kola Zeměpisné olympiády, Pythagoriády, matematického Klokana, Hradeckého slavíka, Mladého zahrádkáře, Dopravní soutěže, Poznávání rostlin a živočichů a řada výtvarných a sportovních soutěží. Nejvíce si ceníme těchto úspěchů: Okresní soutěže: Výtvarná soutěž Svět očima dětí: Mladý zahrádkář okresní kolo: 1. místo 1x 2. místo 2x 3. místo 3x 2. místo 1x Zeměpisná olympiáda účast 4 žáků Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 9 (celkem 12)

10 Dlouhodobě vynikajících výsledků dosahují dívky v aerobiku. Svým vystoupením zpestřují všechny školní akce, pravidelně třikrát až čtyřikrát ročně vystupují pro rodiče, často reprezentují školu na veřejnosti. Na svá vystoupení se dívky připravovaly i na soustředěních během podzimních i letních prázdnin. Nejvýznamnější úspěchy v individuálních soutěžích: Zlatý pohár (celoroční soutěž s účastí 500 soutěžících) I. kategorie II. kategorie 2. místo M. Rejzková 10. místo K. Syrovátková 15. místo M. Dušková 17. místo T. Kynclová 1. místo V Stehnová 7. místo T Knotková 20. místo K. Šťásková Mistrovství ČR 2. místo V. Stehnová Úspěchy v pódiových skladbách Přebor Čech Aerobik Team Show: 6. místo skladba Květinová bouře 10. Další aktivity školy Lyžařský výcvik: zúčastnili se žáci VII. a VIII. ročníku počet: 23 Škola v přírodě: zúčastnili se žáci I. V. ročníku počet: 66 Plavecká škola: zúčastnili se žáci II. V. ročníku počet: 58 Exkurze: ZOO a botanická zahrada Liberec VI. třída Národní muzeum Praha výstava Voda a život VI. a VIII. třída Čistírna odpadních vod VIII. třída Papírna Velké Losiny ruční výroba papíru VII. IX. třída Slavnostní akademie k končení školního roku (tradice od r. 1924) Vystoupení kroužku šermířů Spolupráce s MŠ Mikuláš, Vánoce, Den dětí sportovní den, karneval Spolupráce s TJ Slavoj karneval Spolupráce s UHK program Začít spolu, Hv, Čj Účast v soutěži Zdravé zuby 4 žáci obdrželi věcné ceny Spolupráce s British School (vzájemná setkávání dětí) Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 10 (celkem 12)

11 11. Spolupráce s komisí místní samosprávy V místních podmínkách nelze oddělit život školy od života obce. Členové komise se scházejí 1x měsíčně ve sborovně ZŠ. Komise je pravidelným sponzorem školních akcí hradí drobné ceny pro děti. Pomáhá rovněž škole prosazovat některé požadavky směrem k obci. 12. Spolupráce s KRPŠ Spolupráci rodičovské veřejnosti se školou můžeme hodnotit jako dobrou. Ve vzájemných vztazích nevznikají konfliktní situace, obě strany vystupují jako partneři. Řada rodičů je ochotna pomoci škole, např. jako pomocný personál na škole v přírodě. KRPŠ rozhoduje o výši příspěvků a jejich využití. V loňském školním roce hospodařil takto: Hospodaření KRPŠ ve školním roce (k 31. srpnu 2004) Příjmy Sběr papíru 6750 Kč Příspěvky KRPŠ Kč Příspěvek ŠD 4500 Kč Sponzorské dary 9200 Kč Úroky BÚ 419, 69 Kč Výdaje Příspěvek ŠD 2300 Kč Příspěvek na školu v přírodě 2500 Kč Příspěvek na lyžařský výcvik Kč Odměny Den dětí 2000 Kč Odměny sběr papíru 1000 Kč Příspěvek na školní výlety 4600 Kč Bankovní poplatky 1060 Kč Zůstatek BÚ 50456, 16 Kč Zůstatek pokladna 2950 Kč Způsob předávání informací o dětech: Rodiče získávají informace o dění ve škole prostřednictvím žákovských knížek nebo deníčků (v 1. a 2. třídě). Rodiče mají možnost přijít do školy vždy, projeví-li o to zájem, nejen ve Dnech otevřených dveří nebo při tradičních vánočních trzích, besídkách, dopoledních i odpoledních ukázkových hodinách. Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 11 (celkem 12)

12 Čtyřikrát ročně organizujeme pro celou školu třídní schůzky nebo informační odpoledne. Kromě toho svolávají třídní učitelé další schůzky například před školou v přírodě, lyžařským výcvikem, školním výletem a kdykoli, v případě potřeby. Ve školním roce jsme úspěšně zavedli nový model informačních odpolední, kterých se zúčastňují vedle rodičů i jejich děti. Zvláště děti hodnotí tento typ setkávání kladně, proto v něm budeme pokračovat. 13. Zpráva o hospodaření školy v roce 2003 K bylo dosaženo hospodářského výsledku po zdanění ve výši ,43 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti představoval částku ,38 Kč a z vedlejší činnosti ,05 Kč. Hospodářský výsledek byl rozdělen následovně: vrácené dotace Kč tvorba rezervního fondu ,43 Kč Celkové výnosy k činily 9 635,82 tis. Kč Na naplnění výnosů se podílely: příjmy z hlavní činnosti 9 537,44 tis. Kč, z toho dotace 8 886,9 tis. Kč příjmy z vedlejší činnosti 116,38 tis Kč Poplatky od zletilých žáků, rodičů či jiných zákonných zástupců nebyly příspěvkovou organizací účtovány (nebyl právní důvod). Celkové náklady k činily 9 523,02 tis. Kč z hlavní činnosti a 105,66 tis. Kč z vedlejší činnosti. Z nákladových položek jsou nejpodstatnější: Nákladové položky tis. Kč spotřeba materiálu 1 405,28 spotřeba energie 383,74 oprava a údržba 201,12 mzdové náklady 4 954,40 zákonné sociální náklady 1 709,30 odpisy hmotného majetku 97,95 ostatní služby 544,59 Závazky i pohledávky hrazeny ve lhůtě splatnosti. Plánované ukazatele ze strany zřizovatele pro rok 2003 byly splněny. V Hradci Králové dne Mgr. Jaroslava Kačerová, ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Svobodné Dvory - strana 12 (celkem 12)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Výroční zpráva Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66

Výroční zpráva Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 Výroční zpráva Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 adresa školy právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více