Obecní úřad informuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní úřad informuje"

Transkript

1 Prosinec 2009 č. 2 Vážení občané, při pohledu z okna vidím sytě zelený trávník nádherně prosvícený zapadajícím sluncem a vážně si pohrávám s myšlenkou zda vytáhnout již dvakrát zazimovanou sekačku, či ne. Je to až neuvěřitelné, ale opravdu bude pozítří sv. Mikuláše a od vydání posledního Kunžackého vánočního zpravodaje uplynul celý rok. Jaký byl z ekonomického hlediska nechci rozvádět. Snad jen bych popřál všem těm z nás, kdo nosil domů zhruba tři čtvrtiny platu, pevné nervy při poslechu rozprav ohledně Janotova úsporného balíčku a těm, kdo neví, o čem mluvím, ať jim to dlouho vydrží. Tyto chmurné skutečnosti se naštěstí netýkají hospodaření Obce Kunžak. Jak již je u nás obvyklé, předpokládáme minimálně vyrovnaný rozpočet, který byl v tomto roce cíleně směřován k vytvoření fi nanční rezervy umožňující vyvážené dofi nancování předpokládaných investičních akcí. A jak již je u nás opět obvyklé, připravenému štěstí přeje. Na sklonku roku se obci podařilo získat dotaci z prostředků ROP Jihozápad na akci: Kunžak rekonstrukce a modernizace místních komunikací zhruba ve výši 20 mil. Kč. Tato zpráva je víc než radostná, nicméně přináší s sebou minimálně tolik problémů jako například povinnost obce starat se v zimních měsících o schůdnost chodníků, které jsou v jejím majetku. Asi každému z nás je jasné, že bez součinnosti všech, ale opravdu všech zúčastněných, nemůžeme dojít ke zdárnému výsledku. Proto vás všechny prosím o toleranci a pomoc při realizaci této náročné akce a všech ostatních akcí zabezpečujících bezproblémový chod Obce Kunžak. Na závěr bych Vám všem chtěl popřát jménem svým a jménem všech zastupitelů klidné prožití Vánoc, hodně zdraví a štěstí v novém roce. Ing. Vladimír Šamal místostarosta V minulém čísle jsem zveřejnila historickou fotografi i Kunžaku, která mnohým čtenářům zamotala hlavu, neboť nemohli poznat místo, které na ní bylo zachyceno. Pro vysvětlenou jednalo se o Velké Podolí, ale malý háček byl v tom, že tehdejší fotograf otočil negativ, a tak to vlastně byl zrcadlový obrázek. Na této fotografii je vše v pořádku, přesto doufám, že i tentokrát to bude malá hádanka. Poznáváte místo v Kunžaku, které je na historické fotografii zachyceno? -ek-

2 Zimní údržba chodníků Obecní úřad informuje Na základě změny č. 97/2009 zákona č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů přechází povinnost údržby chodníků na majitele. Zastupitelstvo obce Kunžak na svém 37. zasedání dne schválilo seznam chodníků, na kterých se nebude provádět zimní údržba. Kunžak u MK 3c úsek č. 1 od křižovatky s MK 15c (Hluboká cesta ) k č. p. 378 úsek č. 2 od č. p. 389 k č. p. 313 u MK 6c úsek č. 1 levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice II/151 (Kunžak - Nová Bystřice) k místní komunikaci č. 5d úsek č. 2 levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice II/151 (Kunžak - Nová Bystřice) od č. p. 500 k č. p 466 u MK 27 c chodníky z obou stran (u lesní správy) 27 d levý chodník podél silnice č. II/151 (Kunžak Dačice) od křižovatky u hřbitova ke křižovatce s ulicí Havlíčkova Obec bude údržbu chodníků provádět dle možností po provedené údržbě komunikací. K této činnosti byla zakoupena nová technika a zaměstnán jeden pracovník na veřejně prospěšné práce. Přesto Vás tímto žádáme o pochopení a případnou pomoc při zimní údržbě chodníků. Jaroslav Čapek starosta Vyhláška č. 1/2009 Obce Kunžak o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Obce Kunžak vydává dne podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními 10, písm. d/ a 84, odst. 2., písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek l Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Kunžak /dále jen správce poplatku / a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Článek 2 P o p l a t n í k Poplatek platí: (a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt: - za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům pak vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci písemně oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí. (b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny poplatek platit společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za l fyzickou osobu podle Čl. 3 této vyhlášky. 2

3 Článek 3 S a z b a p o p l a t k u (1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2, písm. a) této vyhlášky činí 475,-Kč za kalendářní rok a je tvořena: a/ z částky 225,--Kč za kalendářní rok b/ z částky 250,--Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily ,-- Kč. a byly rozúčtovány takto: : 1796 = 424,-- Kč Počet poplatníků k : 1796 /počet trvale bydlících a počet rekreačních objektů/ (2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2, písm. b) této vyhlášky činí 500,-Kč za kalendářní rok a je tvořena: a/ z částky 250,--Kč za kalendářní rok b/ z částky 250,--Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily ,-- Kč. a byly rozúčtovány takto: : 1796 = 424 Kč Počet poplatníků k : 1796 /počet trvale bydlících a počet rekreačních objektů/ V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Článek 4 Ú l e v y a o s v o b o z e n í (1). Úleva se poskytuje z důvodu velké vzdálenosti nemovitostí od svozových míst a omezeného počtu odvozů: - poplatníkům dle článku 2, písm. a) této vyhlášky 1) Výše úlevy pro každého takového poplatníka činí: 240,-- Kč (2). Od poplatku se osvobozují: - poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce, ale prokazatelně na území obce nepobývají. 1) Kunžak čp.247,248,252,253,255,269,271,276,279,281,283,285,286,290,415 Zvůle čp. 10,15,16 Terezín čp. 5,7 a 22 Článek 5 S p l a t n o s t p o p l a t k u (1). Poplatek pro poplatníky podle Čl. 2, odst. a) této vyhlášky je splatný nejpozději do 31. března běžného roku celou částkou Poplatek pro poplatníky podle Čl. 2., odst. b) této vyhlášky je splatný nejpozději do 30.června běžného roku celou částkou Článek 6 O h l a š o v a c í p o v i n n o s t (1). Poplatník podle Čl. 2, písm. a) této vyhlášky, je povinen písemně ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (2). Poplatník podle Čl. 2, písm. b) této vyhlášky je povinen písemně ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě, určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy tato změna nastala. 3

4 Článek 7 Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku podle ustanovení 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Článek 8 Tomu, kdo nesplní ve lhůtě, stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím, povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení 37 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Článek 9 (1). Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. (2). Byl li před uplynutím této lhůty učiněn úkon, směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Článek 10 Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. Článek 11 Z r u š u j í c í u s t a n o v e n í Zrušuje se: - Vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinná od Článek 12 Ú č i n n o s t Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem Ing. Vladimír Šamal místostarosta Jaroslav Čapek starosta 4

5 SPORT Tělovýchovná jednota Kunžak Členská základna dle jednotlivých oddílů: opaná 139, kuželky 23, stolní tenis 8, ostatní členové 26, celkem 196 členů Oddíl stolního tenisu Po dvouleté odmlce má Kunžak opět tým pin-pongářů! Oddíl stolního tenisu úspěšně vstoupil do okresní soutěže a po pátém neúplném kole je na špici tabulky! tabulka soutěže po 5. kole základní část 1 Kunžak A : Dačice B : Včelnice B : Chlum C : GC N.Bystřice B : Lodhéřov C : Lásenice B : Majdalena B : Novosedlí n, Než. C :61 4 Členové: Václav Holman, Zdeněk Košťál, Milan Koukol, František Zabloudil, Pavel Rokyta, Filip Vilímek, Libor Krištof, Leoš Svoboda. Předseda oddílu Václav Holman, organizační pracovník Zdeněk Košťál. Za úspěchem stojí přístup většiny hráčů ke hře, tréninkům a nadstandardní zázemí, které máme k dispozici nové dresy, stoly, prostor v tělocvičně a podpora Obce. Vzhledem k malé členské základně rádi přivítáme nové členy. Případní zájemci, hlaste se u Václava Holcmana. Oddíl kuželek Členská základna má 18 aktivních hráčů ve třech soutěžích. Předseda oddílu Radek Burian, organizační pracovník Radek Hrůza. Letošní sezonu 2209/10 zahájily opět tři naše družstva. Družstvo A je šestičlenné a postoupilo z KP II. do krajského přeboru I. a na nováčka si vede velmi dobře, je v horní polovině tabulky. Kádr tvoří: Radek Hrůza, Radek Burian, Pavel Jirků, Zdeněk Správka, Jiří Brát, Josef Brtník. Družstvo B hraje v okresním přeboru, zatím je na 7. místě. Kádr tvoří: Jovana Vilímková, Marie Zoubková, Radka Burianová, Marie Kudrnová, Libuše Hanzlíková. Družstvo C hraje v okresním přeboru a zatím je na 8. místě. Kádr tvoří: Karel Hanzal, Milan Koukol, Jan Zeman, Kristýna Hanzlíková, Jiří Vojta. V letošní podzimní části soutěže se podařil rekord domácí kuželny u A družstva, a to 2648 kuželek, dále rekord jednotlivce Radek Hrůza 486 kuželek. Oddíl by rád mezi sebe přivítal další zájemce o tento sport, který má v Kunžaku tradici. Fotbal Největší oddíl co do počtu hráčů a zastoupení v mistrovských soutěžích. Přípravka mladší: (6 8 roků), trenéři: Pavel Marek, Radek Nejezchleb. Pravidelně trénují na hřišti a v hale a připravují se na příští ročník soutěže. Přípravka starší: (8 10 roků), trenér: Oldřich Beran. Umístění po podzimu 9. místo z 9 účastníků, mistrovská soutěž okresní přebor (dosud nejsou sehrána všechna utkání). Žáci mladší: (10-12 roků), trenér: Aleš Přikryl, soutěž krajská I. A třída, umístění 6. místo z 12 účastníků. Žáci starší: (12 14 roků), trenéři: Josef Brtník, Zdeněk Grausam, soutěž krajská I. A třída, umístění 7. místo z 12 účastníků. Dorost: trenéři: Pavel Kovář, Petr Forman, soutěž krajská I. A třída, umístění 14. místo, pouze 6 bodů z 13 utkání. Určitě měli na víc, mnoho utkání však prohráli pouze o jednu branku. Muži B: trenér: Vladimír Leitgeb, soutěž okresní přebor, umístění 8. místo, 8 bodů. Umístění odpovídá možnostem tohoto mužstva, i když by mohlo mít na víc. Muži A: trenéři: Milan Gründl, který vystřídal na tomto postu Miroslava Zemana, soutěž krajská I. B třída, umístění 14. místo ze 14 účastníků a pouze 2 body. I když věříme, že v zimní přípravě udělají maximum, tak udržet se v této soutěži bude velice těžké. V současné době hrajeme s vlastními hráči na co výkonnostně máme, avšak výhledově to nemusíme vidět tak černě, protože máme širokou mládežnickou základnu a podmínky trenéry, sportovní areál se sportovní halou a další. Bohužel však fotbalová mládež musí zlepšit svoje chování, zodpovědnost a někteří starší i životosprávu. Připravované akce TJ Mikulášský turnaj v sálové kopané mladší žáci Turnaj mužů v sálové kopané O pohár starosty obce Fotbalový turnaj v kopané O pohár ředitele Tecnocap s.r.o. Střížovice Turnaj v kopané staré gardy memoriál Milana Řeháka Blíží se konec roku 2009, a proto vám všem členům TJ a příznivcům a sponzorům děkujeme za všechno, co jste pro tělovýchovu udělali, a do nového roku vám přejeme zdraví a kunžackému sportu mnoho úspěchů. Výbor TJ Kunžak -han- 5

6 Činnost Sboru dobrovolných hasičů Kunžak za 2. pololetí roku 2009 ZÁSAHY V pátek byl v podvečerních hodinách nahlášen požár v Otíně v prostoru Jitka. Jednalo se o zahoření balíků slámy v transportním výtahu výtopny. Když jsme dorazili na místo, zásahová jednotka HZS JH měla požár plně pod svou kontrolou. ZÁVODY SDH KUNŽAK V letošním roce jsme se zúčastnili 10 soutěží v požárním sportu. Nejen díky tréninkům, ale také technickým vylepšením požární stříkačky PS 12 a ostatní soutěžní výzbroje, jsme dosáhli i několika osobních rekordů. Místo Celkem družstev Družstvo SDH Kunžak Lipolec 12 Kunžak I. (nejml.) Nová Bystřice 15 Hospříz 9 Člunek 12 Mosty 9 Horní Meziříčko 2 16 Kunžak I. Kunžak II. (nejml.) Umístění Pozice Čas , , , , , ,31 Kunžak I. (nejml.) ,66* Kunžak II ,38* Kunžak I. (nejml.) ,82* Kunžak II ,15* Kunžak III. (senior.) ,99* Kunžak I. (nejml.) Kunžak II. Kunžak III. (senior.) , , , , , ,16 Kunžak I ,53 Kunžak II. (nejml.) , ,66 Kunžak 8 Kunžak III. (senior.) ,75 Horní Ždár 23 Kunžak II ,7 Horní Němčice 11 Horní Meziříčko 1 11 * časy obou kol se sčítaly Kunžak I. (nejml.) ,54 Kunžak II ,79 Kunžak I. Kunžak II. (nejml.) , ŠKOLENÍ MOTOROVÝCH PIL V průběhu září a října se 4 členové zásahové jednotky účastnili školení na motorové pily, které se skládalo z teoretické části, jež probíhala na základně HZS v Jindřichově Hradci, a praktické části. Ta se konala přímo v lese za odborného dozoru 2 členů HZS JH a HZS Dačice. Na konci listopadu zakončili školení úspěšným složením teoretických a praktických zkoušek.. ŠKOLENÍ NOSITELŮ DÝCHACÍ TECHNIKY Během měsíce září se zúčastnilo 14 členů zásahové jednotky SDH kurzu nositelů dýchací techniky. Kurz se skládal z teoretické přípravy ukončené ověřovacím testem a praktické části v polygonu na základně HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Všichni vybraní členové kurz úspěšně dokončili, obdrželi certifi kát a stali se tak oprávněnými nositeli dýchací techniky, což jim umožňuje zasahovat v zakouřených prostorech. Dýchací přístroje v podobě 4 kusů Saturn 7 obdržela naše zásahová jednotka bezplatným převodem od HZS Jindřichův Hradec. 6

7 Fotografi e byly pořízeny v polygonu za úplné tmy a jen díky blesku z fotoaparátu jsou členové pěkně vidět. DOTACE Z GP PRO NÁŠ SBOR Díky dotaci z Grantového programu, který vyhlásil Jihočeský kraj na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jsme v srpnu nakoupili nové vybavení (helmy, zásahové obleky, rukavice, záchranářský ruksak, hadice, hasicí přístroje atd.). OSTATNÍ - nový člen SDH a zásahové jednotky Petr Kauca (1986) - dne výlov Husarského rybníku - dne výlov Kovářáku Všem obyvatelům Kunžaku bychom chtěli popřát krásné a pohodové prožití svátků vánočních bez požárů, a do nového roku hodně štěstí, zdraví a lásky. Sbor dobrovolných hasičů Kunžak Krátce po zahájení školního roku nás opět navštívili naši známí klauni Hugo a Fugo, tentokrát bylo jejich představení zaměřeno na téma hygiena. Ze života Mateřské školy Kunžak 1.října 2009 jsme spolu se Základní školou SNW Kunžak uspořádali DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DEN OTEVŘENÝCH VRAT Mateřská škola pokračuje v započaté rekonstrukci a modernizaci svého interiéru i exteriéru. Našemu zřizovateli Obci Kunžak se podařilo získat grant s názvem Vybavení MŠ. V mateřské škole byly vyměněny kryty na topení, dětské šatny byly vybaveny novými šatnovými bloky a v kuchyňkách byly zhotoveny pro děti skříňky na pitný režim. Tento projekt byl podpořen programem fi nancovaným Jihočeským krajem. Celá akce byla úspěšně zakončena k

8 Letošní krásný teplý podzim jsme s dětmi využili k pravidelným návštěvám bazénu v penziónu Bělidlo. Děti si plavání ve vestičkách v příjemně teplé vodě hezky užily a naučily se pohybovat zase v jiném prostředí. svítícími lampiónky. Místo sněhu padal déšť, ale to na kouzelné atmosféře vůbec neubralo. Všem se nám to moc líbilo. Odpoledne 26.listopadu 2009 jsme se společně s některými rodiči sešli ve školce při akci Pečení cukroví. Pekly se rohlíčky, perníčky, linecké a další pochoutky a ve školce to vonělo pravou předvánoční atmosférou. Stejně jako minulý rok v květnu i letos navštěvují všechny pavilony tedy žluťásci, modrásci a zeleňásci- solnou jeskyni Beruška v Jindřichově Hradci. Jelikož je kapacita solné jeskyně omezena, jezdíme každou středu jedna třída. Solná jeskyně je místem relaxace a odpočinku. A co znamená návštěva jeskyně pro děti? Výlet každý třetí týden, do školky přijdou s baťůžky a pitím, posvačíme, od paní kuchařky dostaneme nějaký pamlsek na zpáteční cestu a vyrážíme na autobus. Cestu autobusem si krátíme povídáním s dětmi, kam jsme přijeli a kdo tu bydlí. Pobyt v solné jeskyni povzbuzuje imunitní systém a podporuje léčbu mnohých onemocnění a zdravotních problémů. Příznivě působí zejména na onemocnění horních a dolních cest dýchacích, nefunkčnosti štítné žlázy, srdečně-cévních onemocnění, chorob zažívacího ústrojí, dermatologických chorob, neurózy, stresu a stavů únavy nebo revmatizmu. Pobyt v solné jeskyni je rovněž vynikající prevencí proti chřipce. Podzim nám utekl velmi rychle, čas jsme vyplňovali návštěvami divadla, muzikálu, pořádáním akcí pro děti a jejich rodiče. 11.listopadu jsme s našimi nejstaršími dětmi vyrazili do města za kulturou.autobusem jsme dojeli do Jindřichova Hradce, kde jsme v kulturním domě na Střelnici, shlédli vlastně náš první muzikál Povídejme si děti. Motivem muzikálu byly zhudebněné pohádky Karla Čapka z knihy O pejskovi a kočičce. Děti se vžily do rolí pejska a kočičky, zpívaly, pekly dort, utěšovaly smutnou noční košilku a slavily s pejskem a kočičkou jejich narozeniny a svátek. Na cestu domů dostaly děti na památku časopis Sluníčko.Umělci byli opravdu skvělí a celý výlet za kulturou stál opravdu za to. Téhož dne pozdního odpoledne jsme ještě stihli přivítat Martina na bílém koni a projít s dětmi a s rodiči setmělým Kunžakem se Advent pokračoval Mikulášskou nadílkou a do MŠ přišel i čert s Mikulášem! Odměnil děti za statečnost mikulášskými balíčky a cukrovím napečeným s rodiči. A co nás v několika posledních dnech tohoto roku ještě čeká? přijdou do mateřské školy na návštěvu bývalí žáčci MŠ, nynější prvňáčci, pohostíme je napečeným cukrovím a čajem, zazpíváme koledy a společně si pohrajeme s hračkami, které najdeme pod stromečkem , kdy bude v MŠ vánoční nadílka. Ještě téhož dne odpoledne půjdou nejstarší děti ze školky na Obecní úřad v Kunžaku potěšit naše nejstarší občany. Popřejí a zazpívají krásné vánoční koledy. 8 Slovo závěrem Děkuji všem svým zaměstnancům za celoroční spolupráci při zajišťování hladkého provozu mateřské školy. Děkuji zřizovateli, zvláště pak panu starostovi Jaroslavu Čapkovi za příkladnou spolupráci a podporu MŠ. Dětem přeji co nejvíce příjemných chvil v hezkém prostředí a aby byly u nás v MŠ spokojené. Přeji všem dětem a lidem krásné a klidné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví a štěstí, mnoho osobních i pracovních úspěchů a také hezké a slušné mezilidské vztahy. Hana Spurná, ředitelka MŠ

9 Ze života ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak Během podzimních měsíců školního roku 2009/10 jsme pro žáky a společně s nimi uspořádali řadu akcí, s některými z nich vás seznámíme na fotografi ích. Beseda s paní RNDr. Ruth Hálová, která petří mezi zachráněné Wintonovy děti První zkouška hmatového chodníčku v přírodní učebně Autor slunečních hodin Mgr. Jan Zeman beseduje s návštěvníky přírodní učebny Den otevřených vrat do nové přírodní učebny Při dnu otevřených vrat do nové přírodní učebny místostarosta Ing. Vladimír Šamal zasadil modřín Źáci 5. třídy se na přednášce nadačního fondu pro Vydru říční seznámili mimo jiné i s ježkem 9

10 8. třídy byla na výukovém pobytu v Novohradských horách Žáci 9. třídy zorganizovali sběr tříděného papíru Zvůle 6. třída byla také na poznávacím pobytu na Zvůli 3. třída při výukovém programu Pole, louka, les 6. třída na závěr pobytu na Zvůli Žáci 1. stupně se zúčastnili besedy s policistou Žáci 5. třídy putovali po Jindrově naučné stezce 4. třída se zúčastnila programu Poznej se mimo školu Do nového roku přejeme všem žákům současným i bývalým, jejich rodičům, zaměstnancům a všem přátelům školy pevné zdraví, pohodu a přejeme nám všem, aby byla škola místem, kde se nejen vyučuje, ale aby to bylo i místo příjemných setkávání. 10 vedení školy

11 Ukázka z prácí žáků ZŠ S.N.Wintona Kunžak Již třetím rokem žáci základní školy reprezentovali školu na žákovské konferenci Klubu ekologické výchovy na ministerstvu školství. Ve letošním roce vznikly tyto žákovské práce: Barbora Šárová, Petra Matějková, Kateřina Růžičková: Památné a významné stromy v okolí Kunžaku. Tereza Buzková, Eliška Kovářová a Jakub Šamal pokračovali v práci Denisy Malátové a Daniely Skalické: Drobné sakrální stavby v katastru obce Kunžak, kterou rozšířili o další kapitoly a dále zmapovali katastr Kaproun a Mosty. Každá stavba má svoji kartu. Stejně jako každý památný strom v práci děvčat. Viz ukázky. -ek- Boží muka v Mostech Název: Boží muka v Mostech Zaměření: N ,52 E ,22 Nadmořská výška: 608 m. n. m. Lokalizace: Boží muka se nacházejí nalevo u silnice vedoucí z Kunžaku do Mostů na začátku obce Mosty Parcelní číslo: KÚ Mosty (okres Jindřichův Hradec) , parcela číslo 76/2 Popis: Boží muka jsou žulová. Na čtvercové desce stojí hranolový podstavec na přední straně datovaný do roku Válcový dřík s prstencovou patkou a nahoře zakončený prstencem. Na něm krycí deska s nástavcem, postaveným diagonálně k podstavci. Nástavec má na všech stranách mělké výklenky polokruhově zakončené, na něm profilovaná krycí deska s kamennou stříškou. V jejím vrcholu železný křížek. Stavba je vysoká 2,92 m. Sokl je vysoký 0,56 m a široký 0,39 m na jedné straně a na druhé straně 0,36 m. Válcový dřík je vysoký 1,11 m, široký 0,27 m. Kamenný nástavec je vysoký 0,34 m, kamenný vrchol ve tvaru jehlanu je dole široký 0,40 m a vysoký 0,25 m, kamenná koule na něm má průměr 0,25 m a železný křížek je vysoký 0,30 m. Historie stavby: Nezjištěna. Boží muka jsou z roku Datum pořízení: Stav stavby: Boží muka jsou v dobrém stavu. Mapovatelé: Eliška Kovářová, Jakub Šamal, Tereza Buzková Kaplička na rozcestí na Klenovské samoty Název: Kaplička na rozcestí na Klenovské samoty Zaměření: N E Nadmořská výška: 695 m n. m. Lokalizace: Kaplička se nachází na hranici katastru Kaproun na rozcestí směrem na Klenovské samoty Parcelní číslo: KÚ Kaproun (okres Jindřichův Hradec) , parcela číslo 32/1 Popis: Kaplička je kamenná, má obdélníkový půdorys. Je vysoká 2,75 m a široká 1,6 m. Uprostřed je výklenek o hloubce 0,27 m a šířce 0,98 m a výšce 2,17 m, ve výklenku je podstavec ve výšce 0,54 m, který je hluboký 0,27 m. Na podstavci je nápis FROMES ANDENKEN. Ve výklenku je umístěný obrázek Panny Marie a pod ním je váza s umělou květinou. Výklenek je obílen bílou barvou. Na vrcholu kapličky je kamenná trojúhelníková stříška, která je vysoká 0,25 m a je umístěna na kamenném soklu o výšce 0,18 m Historie stavby: Nezjištěna. Datum pořízení: Stav stavby: Stavba byla v roce 2008 opravena. Mapovatelé: Tereza Buzková, Jakub Šamal 11

12 Kříž směrem na Suchdol na konci Mostů Název: Kříž směrem na Suchdol na konci Mostů Zaměření: N ,44 E ,47 Nadmořská výška: 625 m n.m. Lokalizace: Kříž se nachází směrem na Suchdol na konci Mostů. Parcelní číslo: KÚ Mosty (okres Jindřichův Hradec) , parcela číslo 293/1 Popis: Dolní kamenný sokl je široký 1,20 m a vysoký 0,80 cm. Sokl je bíle nabílen. Křížek je vysoký 1,68 m. Křížek má rozpětí 0,61 m. Socha Ježíše je vysoká 0,61 m. Pod sochou Ježíšem je deska, původní nápis je nečitelný, protože byl přetřen. Na soklu je nápis L.P Historie stavby: Kříž pochází z roku Datum pořízení: Stav stavby: Velmi dobrý, kříž je nově natřen. Mapovatelé: Jakub Šamal, Tereza Buzková, Eliška Kovářová Název stromu a umístění: Buk lesní na Zvůli Latinský název: Fagus silvatica Souřadnice: 49 5' 48.31" N 15 14' 21.14" E Zdravotní stav: Buk je zdravý a vitální s dobrou perspektivou dalšího růstu. Popis místa: Mezi chatami v osadě Zvůle, od hospody na západ k čp. 10. Výška: cca 25 m Datum zápisu: Obvod kmene: 6 m Zapisovatelé: Kateřina Růžičková Barbora Šárová Petra Matějková Odhad stáří: 450 let Ochrana a datum vyhlášení: Památný strom Název stromu a umístění: Jasan ztepilý v Budkově u Střížovic Latinský název: Fraxinus Excelsior L. Souřadnice: 49 08' 43.85" N 15 10' 46.96" E Zdravotní stav: U stromu je ulomená jedna větev, rána překrytá dřevem rána se hojí. Popis místa: V zahradě u statku na okraji obce Budkov, při zátoce rybníka Hejtman. Výška: 27 m Datum zápisu: Obvod kmene: 7,47 m Zapisovatelé: Kateřina Růžičková Barbora Šárová Odhad stáří: 299 let Ochrana a datum vyhlášení: Památný strom

13 Trojice malířů z Kunžaku neznámá kapitola z historie Je to už drahně let, co jsem se narodil. Děda tehdy z radosti nad narozením prvního vnuka přivlekl mým rodičům rodinný klenot obraz jeho tchýně a mé prababičky. Byl to jeden z kolekce čtyř měšťanských portrétů, provedených v oleji neznámým malířem. Představovaly otce bohatého dačického špeditéra původem od Českých Budějovic, matku dceru mlynáře z rakouského Weikertschlagu a jejich dvě nejstarší děti. Získal jsem později nejen tento, ale i obraz prababiččiny sestry. Obrazy rodičů jsou asi pro rodinu nenávratně ztraceny byly zřejmě prodány prostřednictvím jistého znojemského starožitníka neznámému kupci. Portréty dcer byly na rubu datovány v r. 1870, nikoliv však signovány. Malíř snad byl podepsán jen na některém z rodičovských portrétů. Když jsem dospěl, začal jsem se zajímat, kdo obrazy namaloval. Nikdo z mých nejbližších nevěděl. Až jedna stará prateta, která původně vlastnila ony rodičovské portréty, vyslovila jméno Čeňka Neumanna, malíře z Telče. Následovalo dalších třicet let hledání, které mne nakonec přivedlo letos na podzim až do Kunžaku, rodiště našeho malíře. Zjistil jsem, že tady o něm nikdo neví, a proto jsem se rozhodl napsat tento článek. Našel jsem zde navíc spřízněnou duši paní Mgr. Evu Krafkovou, která mi v hledání významně pomohla. Je sice pravda, že jméno Čeňka Neumanna nefi guruje v žádném slovníku výtvarných umělců a jeho dílo není nijak převratné, ale zanechal stopu, a ne malou, a mělo by se o něm vědět aspoň v jeho rodišti. A nejen o něm. Malířem byl totiž i jeho otec a také mladší bratr. Věnovali se asi především kostelním obrazům. Některá z jejich děl se už podařilo identifi kovat, u jiných se to snad ještě podaří. letech malířem, pracujícím olejovou technikou, a cestoval zřejmě do Vídně, kde se měl zdokonalit ve svém umění. List na cestu, sloužící jako povolení k ročnímu pobytu v hlavním městě monarchie, dostal od své vrchnosti v Chcebuzi 12. března Je pravděpodobné, že tam nikdy nedojel, nebo Vídeň záhy opustil. V létě téhož roku musel totiž intimně poznat Anežku Svobodovou, dceru kunžackého domkáře a hodináře Františka Svobody z domu čp. 212 ve Střížovické ulici (později zřejmě bydlel v domě čp. 67 v ulici Čechově) a Barbory Binderové, která pocházela z Bílé (dříve Vyšpachy) na panství Jindřichův Hradec. Svatba byla 5. února 1839 v místním kostele. Ženich nebyl z hlediska tehdejších zákonů zletilý měl teprve 23 let, chyběl mu jeden rok. Důvodem ke spěchu bylo dítě, které už Anežka čekala. Přišlo na svět 20. května Podobu ženicha neznáme, ale v průvodní listině z r popsal vrchnostenský úředník Neumanna jako člověka střední postavy, modrých očí a blonďatých, lehce kučeravých vlasů. Jeho zašpičatělý nos a sevřená ústa vězely v bledém a hubeném obličeji. Neumannovi se v Kunžaku natolik zalíbilo, že zde již zůstal. Měli spolu s Anežkou několik dětí, z nichž téměř každé se narodilo v jiném domě. To svědčí o tom, že malíř bydlíval v podnájmu. Teprve po několika desetiletích koupil poměrně velký dům čp. 211 ve Střížovické ulici a stal se kunžackým měšťanem. Dlouho prý se tady říkalo u Najmanů. Mimochodem, v Kunžaku panovalo mínění, že Neumann přišel z Německa. Německé Sudety a vlastní Německo zdejším lidem splývaly. V českém prostředí se ale zřejmě rozžehnal se svým němectvím a jeho děti už se asi Němci necítily. Fotografi e mladého Neumannova z muzea v Telči Zde je tedy stručná historie malířského klanu Neumannů. Někdy před r objevil se v Kunžaku německy mluvící malíř a pozlacovač Jan Josef Neumann. Přišel snad od Jablonce nad Nisou, z Kokonína na panství Malá Skála. Narodil se kolem roku 1816 jako syn Ignáce Neumanna, kokonínského výrobce dóz a tabatěrek a jeho manželky Kateřiny, dcery sedláka z nedaleké vsi Pulečný na panství Český Dub. Tak to aspoň stojí v kunžacké matrice. Zdá se však, že v Kokoníně se Jan Josef nenarodil. V jedné listině, dochované v rodinném archivu jeho potomků, se uvádí, že pocházel ze vsi Radouň na panství Chcebuz, což je nedaleko Štětí na Liberecku. Na první pohled to vypadá, že měl v Kunžaku nějaké umělecké poslání. Podle zmíněné listiny byl už ve třiadvaceti Kunžak - Jitra rodný dům Čeňka Neumanna (foto: J. Ošanec) Jako první se rodičům narodila dcera Johana (1839), a to v domě čp. 11. To ona byla zjevně příčinou jejich sňatku. Následoval v r Ludvík Bartoloměj, který ale brzy zemřel. Jeho rodištěm byl kunžacký dům čp Pak přišel na svět Vincenc Čeněk (používal zpočátku obě varianty jména), budoucí akademický malíř. Narodil se 24. ledna 1845 na samotě čp. 271 na Jitrech (viz V létě roku 1847 už Neumannovi bydleli opět ve městě, podruhé v domě čp Tady se narodila dcera Marie. V r se v domě čp. 236 narodila další dcera Františka. Posledním dítětem byl Eduard Neumann. Světlo světa spatřil 15. září 1855 v Kunžaku čp I on zdědil talent po otci a stal se malířem. Až na čp. 271, které je na Jitrech a čp. 264, které se nachází v Havlíčkově ulici, byly všechny domy v těsné blízkosti kostela a náměstí. Čeněk Neumann absolvoval asi kunžackou obecnou školu, pak se snad učil u svého otce, ale vyšší odborné vzdělání získal až v bavorském Mnichově. Otce to muselo jistě něco stát. Dokumenty z rodinného archivu nám umožňují nahlédnout do tohoto období malířova života poněkud detailněji. Cestovní pas na cestu do Bavor mu byl vystaven okresním politickým úřadem v Jindřichově Hradci 17. prosince Měl platnost do února

14 už před rokem 1866 prokazatelně v Mnichově studoval, a to nejprve na jakési přípravce (Vorschule) pro budoucí studenty Akademie. Mnichov nebyl totiž k dalšímu vzdělání syna vybrán náhodou. Byl už od roku 1808 sídlem královské Akademie výtvarných umění, jedné z nejstarších a nejváženějších institucí tohoto druhu v celém Německu. Mnichovská akademie z webové stránky školy Na přípravce byl hodnocen velmi dobře, přestože škole nemohl pro nemoc věnovat tolik času, kolik by bylo potřeba. 27. května 1865 byl imatrikulován na vlastní Akademii pod číslem 2161 (viz Jeho věk je uveden v matrice školy opět nepřesně: údajně měl tehdy 19 let, ve skutečnosti už dávno oslavil dvacetiny. Na mnichovské Akademii pobyl Čeněk nejméně do r Zachovala se mj. pro- Neumann v matrice mnichovské Akademie - z webové stránky školy Neumannův pas z r z archivu rodiny Je zajímavé, že příslušný úředník zde uvedl nesprávný rok Čeňkova narození. Po otci zdědil syn asi jen střední postavu. Popis jeho osoby, nahrazující v té době pasovou fotografi i, uvádí, že obličej měl Čeněk oválný, ústa a nos obvyklé, oči šedé a vlasy kaštanově hnědé. Fotografi e Čeňka Neumanna z archivu rodiny V pase bylo uvedeno, že je už malíř. Profesi odpovídal i umělecký podpis držitele v pase. Možná to nebyl první dokument svého druhu, který byl Čeňkovi vystaven, protože Neumannovo vysvědčení z Akademie z archivu rodiny 14

15 pustka k návštěvě školy z r a potvrzení o návštěvě této slovutné instituce, které bylo vydáno 24. dubna Říká se v něm, že jako posluchač tzv. antické třídy (Antikenklasse), studoval ve školním roce 1867/1868 s velkou pílí, v kresbě starodávných motivů i podle skutečnosti dělal slušné pokroky a velmi dobře se choval. Jeho profesorem byl pravděpodobně německý malíř Johann Georg Hiltensperger ( ). Zdá se, že bezprostředně po vydání onoho vysvědčení Čeněk Mnichov neopustil. Dochovalo se totiž ještě jakési potvrzení mnichovského policejního ředitelství datované 25. září 1868, týkající se zřejmě povolení k pobytu. Je zde už titulován jako umělecký malíř. Ze záznamů Akademie není jasné, zda a kdy školu dokončil. V r už ale byl doma v Čechách. Po studiích se usadil v moravské Telči. Zde si také našel nevěstu. Byla jí dcera hostinského od Černého orla (čp. 7) Marie Šebestlová. Tady u rodičů matky, na slavném telčském náměstí, dnes pojmenovaném po Zachariáši z Hradce, se také narodil prvorozený syn těchto manželů Čeněk Václav ( ), jehož potomci stále žijí v Brně. I jeho narození dělily od sňatku rodičů pouhé čtyři měsíce. Čeněk to asi neměl před svatbou k Marii daleko bydlel totiž (aspoň v době sňatku) právě u Černého orla. Syn Jaroslav Karel se už narodil (1880) v domě čp. 27, stojícím v blízkosti věže telčského kostela sv. Ducha (dnešní Palackého ulice). V Telči žil Čeněk Neumann po celý zbytek života. Kdyby se zachovaly sčítací operáty z let 1880, 1890, 1900 a 1910, mohli bychom se o tom dovědět více. V tomto krásném moravském městě také 17. května 1915 zemřel, a to na Starém Městě, v domě čp. 15. Byl pohřben snad na hřbitově u Matky Boží, kam svým bydlištěm patřil. Dnes už se to bohužel nedá zjistit, hřbitovní knihy z té doby se asi nezachovaly. I v Telči je dnes Neumann zapomenutou postavou, i když ji svého času docela proslavil. Slova akademický malíř Čeněk Neumann z Telče čteme v nejedné farní kronice. Pokračovatele svého díla ale mezi potomky nenašel. Ukázalo se, že Čeněk Neumann portrétoval mé předky jako začínající umělec. Měl teprve pětadvacet let a měl před sebou docela slibnou kariéru. Díky různým informačním zdrojům se mi ji podařilo částečně rekonstruovat: 1870 maluje portréty čtyř příslušníků rodiny měšťana Erharta v Dačicích. Podle malířova pravnuka se asi jinak portrétováním na zakázku neživil, ale tady možná učinil výjimku podle rodinné tradice potřeboval Erhartovi splatit nějaký dluh namaloval obraz růžencové Panny Marie pro boční oltář farního kostela sv. Václava v Třeběticích. Už tehdy bydlí v Telči, i když domovské právo měl ještě dlouho po otci v Kunžaku. Obraz dodnes visí v boční kapli. Neumannova signatura v Třeběticích (foto: J. Pelant) 1880 opravuje obrazy ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda v Budišově u Třebíče. A na Třebíčsku zůstává i v dalších letech zanechává obraz sv. Martina ve farním kostele téhož zasvěcení v Čáslavicích maluje obraz Jana Křtitele za hlavní oltář farního kostela Narození Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou a možná je i autorem zdejší křížové cesty dostává velkou zakázku na moravském Slovácku. Ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí vytváří nejprve čtrnáct zastavení křížové cesty (v sousedních Jankovicích je ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie téměř totožná křížová cesta, ale Neumannovo autorství není prokázáno) a pak až do r pracuje na výmalbě kostela, k níž patří i velké nástropní fresky. Do jedné z nich zakomponoval letopočet Neumannův portrét Františky Josefy Erhartové (foto: J. Ošanec) V podstatě nejvíc o něm dnes vědí obyvatelé Jalubí slovácké vesnice nedaleko Velehradu. Poskytl jsem zdejšímu kronikáři Františku Grebeníčkovi informace o malíři výměnou za krásné fotografie z interiéru jalubského kostela, a kronikář jich využil k přednášce pro místní farníky a následně k vydání sličné barevné brožurky nazvané Malíř Čeněk Neumann a Jalubí (2009). Neumannova křížová cesta v Jalubí (foto: Fr. Grebeníček) 15

16 Nástropní freska-oslava Boha Otce - Jalubí (foto: Fr. Grebeníček) 1892 vymaloval presbytář farního kostela sv. Jakuba v Telči. Z farní kroniky se dozvídáme, že maloval podle nákresů telečského prof. Jaroslava Janouška. Výmalba chrámu se bohužel do dnešních časů nedochovala pracuje na freskách v opatském kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši tvoří doma v Telči lunetu sv. Alžběty Duryňské pro kostel Jména Ježíšova, která je zde dodnes k vidění se přesouvá na Valašsko. Dostává velkou zakázku ve farním kostele sv. Bartoloměje v Bílavsku u Bystřice pod Hostýnem. Maluje celý kostel, opravuje dva obrazy a polychromuje tři sochy zvelebuje farní a poutní kostel Narození Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích, pro svou mohutnost nazývaný valašskou katedrálou. V archivu Neumanovy rodiny se nachází nedatovaný výstřižek z novin, který dokládá malířovo působení také ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve zdejším farním kostele sv. Martina provedl výmalbu v pravdě s uměleckým zápalem který je umístěn na hlavním oltáři. Na jednom z bočních oltářů pak vymaloval sv. Jana Nepomuckého. Oltář už na svém místě není, ale obraz zde dále visí. Čeňkovo autorství oltářního obrazu v kapli sv. Karla Boromejského u Vanova není zcela prokázáno, ale je pravděpodobné. V Telči jsou nebo byly ještě další Neumannovy práce. Do otevřené chodby vedoucí k farnímu kostelu od zámku, vytvořil čtrnáct zastavení křížové cesty. Obrazy jsou dnes uloženy na bezpečném místě, protože na tom původním trpěly povětrnostními vlivy a staly se i předmětem zájmu zlodějů uměleckých památek. Prý jsou kopiemi děl Josefa von Führicha ( ), významnějšího Čeňkova předchůdce ze severočeské Chrastavy. Pro telečské divadlo pak namaloval oponu s vlasteneckým námětem (Přemysl Oráč a Libuše věštící slávu Prahy), která se ale nedochovala. Neumannovi potomci pak mají ještě asi deset obrazů, které zůstaly v malířově ateliéru po jeho smrti. Jsou mezi nimi jak oleje s náboženskými motivy (Madona, sv. Hubert ten je namalován na plechu, Ježíš), tak i portrét, zátiší nebo romantická krajina. Zdá se, že romantické pojetí bylo Neumannovi zvláště blízké. Vypovídají o tom i jeho vlastní fotografie. Podle malířova pravnuka Čeněk obrazy většinou nesignoval, ale zřejmě činil výjimky. Je pod svým dílem podepsaný nejméně v Třeběticích, Volfířově, Jalubí a Telči, i na jednom obraze z jeho pozůstalosti. Faksimile Neumannova podpisu Neumannův portrét nezmámého Cikána (foto: Č. Neumann) dle stavby kostela a dle osvětlení způsobem, co možno bylo, nejbohatším za cenu ku podivu mírnou. Čeněk Neumann zanechal své dílo i v kostele sv. Petra a Pavla ve Volfířově. Za faráře Karla Šolty zde namaloval obraz patronů kostela, Neumann podle všeho maloval nejen vlastní obrazy, případně fresky. Často také restauroval práce jiných autorů, svých předchůdců, polychromoval i sochy atd. Dochovaný účet pro rajnochovický kostel vypočítává malbu kostela, opravu obrazu na hlavním oltáři, opravu bočních oltářů, soch a křtitelnice a obnovu kazatelny. Včetně dodatku na nové obrazy činil účet 4960 korun. Na svou dobu to byla dosti vysoká částka. Něco jistě stál materiál, ale i tak bylo možné za tuto sumu pořídit třeba slušné stádečko koní. Neumann byl dokonce schopen zajistit i kostelní mobiliář. A občas i narazil. Bílavský pan farář reklamuje například sochu sv. Aloisie, kterou Neumann dodal. Aesthetická není, to můj kaplan praví a jiní kněží, kteří ji zde viděli, a lidé, ctitelé sv. Aloisie praví, že nedají na ni ani halíře, že se jim nelíbí, že ji nechtějí, čteme v dopise malíři. Pan farář žádá zjednání nápravy: Tím si jen své renomé udržíte; jinak by pověst Vaše zde utrpěla. To doporučení novoříškého opata je z jiného soudku: Níže podepsaný tímto co nejlépe doporučuje slovutného akademického malíře, pana Čeňka Neumanna z Telče k provedení uměleckých maleb freskových, jakož i jiných všelikých maleb, jež vyžadují štětec, vkus, svědomitost a pilnost pravého umělce. O dovednosti tohoto slovutného malíře svědčí velmi mnoho chrámů Páně na Moravě, které pan Neumann v době asi pětadvacetileté malířské činnosti své buď nově maloval, nebo důkladně opravil. K tomu není co dodat. Otec Čeňkův Jan Josef Neumann mimo jiné namaloval na plechu křížovou cestu ve farním kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku, spolupracoval s kunžackým truhlářem Krafkou jako pozlacovač na bočním oltáři Panny Marie ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého v Člunku a zanechal svou práci také v novodobé kapli v Potočné, dříve Krampachy (obraz sv. Michaela z r. 1853), v kapli sv. Filipa a Jakuba v Kunějově (obrazy z r. 1855) nebo v kostele sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci 16

17 (křížová cesta z r. 1859). Ve farním kostele sv. Michaela v Horní Pěně namaloval v r podle starého nový obraz patrona kostela na hlavní oltář, v r omaloval (polychromoval) sochu Neposkvrněné Panny Marie, stojící nedaleko kostela, a konečně v r obnovil v kostele freskovou výzdobu a připojil postavy evangelistů. Kolem r obnovil malby v klášterním kostele sv. Kateřiny v Jindřichově Hradci. Ve zdejším muzeu uchovávali ještě na přelomu 19. a 20. století malířův dopis. S dílem Jana Josefa Neumanna se setkáme i ve východní kapli u ambitů poutního kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku (obrazy ze života P. Marie z r. 1871). Tyto informace mám jen z literatury, autorství i osudy jednotlivých děl by bylo zapotřebí ověřit a potvrdit zkoumáním v terénu. Čeňkův bratr Eduard Neumann se oženil doma v Kunžaku 15. listopadu 1881 s Johanou Rozporkovou, dcerou Aloise Rozporky, tkalce z Kunžaku čp. 262 a jeho ženy Johany Štefl íčkové z domu čp. 236, kde také Neumannovi v minulosti žili. To už Eduardův otec, který později používal jen svého druhého křestního jména Josef, nežil. Zemřel 12. března 1880 ve svém domě s číslem popisným 211 ve věku 64 let na zánět plic a pohrudnice. Eduard s rodinou žil určitou dobu v otcovském domě. Zde se aspoň narodil r. 1882, necelých pět měsíců po svatbě jeho prvorozený syn Jaroslav. Dcera Růžena už měla v r jako rodiště uveden dům čp. 93 (v r se provdala v Trnavě na Slovensku) a syn Eduard Josef se v r narodil v Kunžaku čp. 266 (byl později soudním zřízencem na Zbraslavi). Víc dětí není v rodné matrice zaznamenáno. Otec Eduard zemřel 10. srpna 1921 v nemocnici v Nymburku na tuberkulózu plic. V úmrtní matrice je zapsán jako malíř a vdovec. Pokud jde o Eduardovo dílo, vím zatím jen tolik, že někdy před r namaloval kulisy pro kunžacké ochotníky. Ty se ale nedochovaly. Jeho další díla zatím neznám. Problémem je, že přibližně ve stejné době ( ) žil u nás ještě jeden slavnější akademický malíř téhož jména, který byl zároveň katolickým farářem. V Kunžaku zůstala asi i prvorozená dcera Jana Josefa Neumanna Johana nebo aspoň její nemanželská dcera Eleonora, která se narodila r v domě čp Malířská historie zůstává otevřená. Je ještě mnoho bílých míst. Ale snad se v Kunžaku nebo okolí najde někdo, kdo se po stopách Neumannů vydá a zjistí ještě mnoho zajímavého. Tento příspěvek by měl posloužit jen jako prvotní impuls. Na tomto místě bych chtěl ještě poděkovat všem, kteří mi pomohli získat zveřejněné informace. Nebylo jich málo. Zvláště bych pak chtěl poděkovat Neumannovým potomkům, kteří mi umožnili nahlédnout do rodinného archivu a seznámit se s Neumannovými obrazy, které opatrují. Jiří Ošanec Vítání občánků Dne 15.listopadu byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni noví občánci Kunžaku: Matyáš Jiruška, Terezie Vlčková, Ondřej Brunner, Tomáš Hanzl, Natálie Dvořáková, Šimon Dobeš, Ladislav Kotlár, Natálie Porochoňská. Při obřadu vystoupili žáci základní školy, kteří zahráli na fl étny. -ek- 17

18 18

19 Něco pro labužníky Kokosové pusinky s tvarohem Suroviny: 4 bílky, sůl, 150 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 70 g tvarohu, 200 g kokosu Postup: Z bílků ušleháme sníh, zašleháme oba cukry, tvaroh, vmícháme kokos. Lžičkou tvoříme hromádky na pečící papír. Pečeme na 150 do růžova. Nepečené dvoubarevné roládky Suroviny: 200 g semletých piškotů, 50 g namletých loupaných mandlí, 70 g hery, 150 g cukru moučka, 50 ml vaječného likéru, 2 lžíce kakaa Postup: Heru utřeme s cukrem, přidáme semleté piškoty a vaječný likér. Vypracujeme hmotu, kterou rozdělíme na dva díly. Do jedné části zapracujeme kakao a do druhé mandle. Každou část rozválíme na plát silný 3 mm. Na tmavý dáme světlý, stočíme do roládky, necháme ztuhnout v lednici a pak nakrájíme na plátky. Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková Plesy v Kunžaku v roce leden 2010 Myslivecký - Kunžak 13. únor 2010 Hasičkcý - Valtínov 20. únor 2010 Zemědělský - Kunžak 27. únor 2010 Ples živnostníků 20. březen 2010 Hasičský - Kunžak 19

20 Kunžacký zpravodaj, občasník, číslo 2, prosinec Vydává OÚ Kunžak, IČO: , povoleno MK ČR E ze dne Redakce: Eva Krafková, Iva Eichlerová. Neprodejné, počet výtisků 500. Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec 20

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 35 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 27.06.2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 35 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 27.06.2013 v 17.oo hodin Zápis č. 35 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 27.06.2013 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P., Brunnerová A., Ing. Popela

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 Výňatek z vyhlášky o místním poplatku za odpad... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí...

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více