Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové"

Transkript

1 Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů www. specialnihk.cz

2 Výroční zpráva školy byla projednána a schválena: Pedagogická rada školy seznámena: dne Školská rada schválila: dne Č.j.: 926/2014 2

3 Obsah a) Základní údaje o škole... 4 b) Obory vzdělání, celková kapacita škol a jejich součástí: c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce, přijímací řízení: e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) Prevence sociálně patologických jevů g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání o) Další aktivity, nabídka školy Závěr výroční zprávy: část výroční zprávy školní rok 2013/ Výroční zpráva o činnosti Speciálně pedagogického centra za školní rok 2013/ Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Výroční zpráva EVVO Zhodnocení plánu výchovné poradkyně Zápis z Rady školy Schválení výroční zprávy školy

4 a) Základní údaje o škole Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231, Hradec Králové, právní forma příspěvková organizace IČO: IZO: www: škola speciálně pedagogické centrum mateřská škola Slunečnice sdružení rodičů sportovní klub Integra Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové, IČO: Vykonávaná činnost škol a školských zařízení: Základní škola (praktická a speciální) IZO: Střední škola (praktická škola jednoletá a dvouletá) Mateřská škola Školní družina Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna výdejna Zápis do rejstříku škol a školských zařízení:

5 Údaje o vedení školy: Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa bydliště: PaedDr. Pavel Svoboda Durychova Hradec Králové Zástupci ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: Garant EVVO: Metodik informačních a kom.tech: Mgr. Lenka Rybová ZŠS, 1.st ZŠPr, Mgr. Jan Mihal 2.st. ZŠPr, PrŠ Libuše Veselá MŠ Mgr. Milena Honcová - SPC Mgr. Alena Martinková Mgr. Pavel Záleský Mgr. Alena Friebová PaedDr. Aleš Aulický Školská rada: Zástupce zřizovatele Zástupce rodičů Zástupce školy PhDr. Marek Šimůnek PaedDr. Libor Mojžíš Ing. Pavel Zahálka Ing. Václav Vašata Mgr. Ivana Zdráhalová Mgr. Radka Balková Počty tříd, žáků, pedagogů k Počet tříd a oddělení ŠD k Celkový počet žáků (bez ŠD) Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na pedagoga (bez AP) ZŠ praktická ,7 7,9 ZŠ speciální ,9 4,8 Praktická škola ,0 3,9 Přípravná třída ,0 6,0 Mateřská škola ,5 5,5 Školní družina ,3 21,7 Celkem bez ŠD Počet pedagogů (přepočtených, bez AP) ZŠ praktická 14,74 ZŠ speciální 15,9 Praktická škola 5,34 Přípravná třída 2 Mateřská škola 7,65 Školní družina 1,57 Celkem 47,2 5

6 Komentář k tabulce: do počtu žáků na pedagoga jsou započítáni všichni učitelé na škole, včetně dalších učitelů ve třídách základní školy speciální (odst. 7 8 Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb.) a asistenta pedagoga v přípravné třídě pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro výpočet počet žáků na pedagoga se vychází z přepočteného počtu pracovníků na daném typu školy. Nejsou zahrnuti asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny a pracovníci SPC. Průměrný počet žáků na pedagoga je zásadně ovlivněn počtem hodin daných učebním plánem (zřejmé především u Praktické školy). Vývoj počtu tříd a žáků ve školním roce 2013/ /2014 Počet tříd Počet tříd Rozdíl tř. Počet žáků Počet žáků Rozdíl ž ZŠPr ZŠS PrŠ Příp.tř MŠ Celkem Dlouhodobý vývoj počtu tříd a žáků Stav k ZŠPr ZŠS PrŠ tříd žáků tříd žáků tříd žáků nárůst v % oproti ,6% -14% 14% 24% 0% nárůst v % oproti % -17% 29% 31% 0% -5% nárůst v % oproti % -26,7% 29% 39% 0% -5% nárůst v % oproti % -31% 42% 25% 0% nárůst v % oproti % -27% 71,5% 73% 0% 0% nárůst v % oproti ,3% -33,5% 85% 88% 50% 5% Celkový pravidelný pokles počtu žáků a statistických průměrů v základní škole praktické byl přechodně v roce 2012/2013 zastaven, ale jenom díky otevření dislokovaného pracoviště (1 třídy) v Třebechovicích pod Orebem. Toto elokované pracoviště bylo z důvodu obtížné koordinace řízení k zrušeno, stalo se součástí ZŠ Třebechovice p/o. 6

7 Trvalá klesající tendence počtu žáků je důsledkem poklesu populační křivky, ale především četnější a zesilující integrací žáků na základních školách. Zároveň tuto situaci jasně ovlivňují dopady poslední novely Vyhlášky č. 73/2005 Sb., která limituje vzdělání v RVP LMP výší intelektu v pásmu lehké mentální retardace a nižší. Faktor naplněnosti jednotlivých tříd je ovšem školou neovlivnitelný. Od roku 2008 počet žáků v tomto vzdělávacím programu klesl o 33,3%. Pokles počtu žáků je takového rozsahu, že i v letošním roce bylo nutno učit ve dvou třídách v odděleních. Naopak trvale mírně stoupá počet žáků i tříd v základní škole speciální. Klesající a kolísající počty žáků, často i během školního roku, mají vliv na těžko odhadnutelný vývoj naplněnosti jednotlivých ročníků a tříd a tím i plánování činnosti školy a personálního zajištění. Tato situace je velmi složitá v počátku školního roku, kdy ještě 14 dnů po zahájení školního roku není jasné složení a počty ve třídách. Častá liknavost některých zákonných zástupců k plnění základních rodičovských povinností vyplývajících ze zákona, především na základní škole praktické, je trestuhodná a bohužel téměř nepostižitelná. To se týká i včasnosti přihlašování a odhlašování dětí do a ze školy. Další značné obtíže působí škole mobilita rodin našich žáků, především při požadavku dodání relevantních údajů do různých statistických výkazů. Tyto případy jsou ale nepředvídatelné, mohou zásadně ovlivnit výkonové ukazatele školy. Klesající počet žáků přicházejících do vzdělávacího programu základní školy praktické je způsoben nejenom poklesem demografické křivky, ale často i neuváženým a nezodpovědným naplňováním školského zákona a jeho prováděcích vyhlášek základními školami formou individuální a skupinové integrace. Jsem přesvědčen, že u mentálně postižených žáků je integrace zpravidla nevhodná, zvláště pokud jsou ve spádové oblasti samostatně zřízené školy pro žáky se zdravotním postižením. Tyto školy totiž dokážou svojí vybaveností a personálním složením pravděpodobně zajistit lepší podmínky pro vzdělávání v prostředí, které pro žáky není tolik stresující a deprimující. Žák, který má omezené rozumové schopnosti, nemůže být nikdy rovnocenným spolužákem žáka s průměrným a vyšším intelektem. Na druhou stranu je integrování těchto žáků i velkou zátěží pro vyučující na základních školách a majoritní části žáků ve třídách nemůže být dán plnohodnotný rozsah a tempo výuky. Přesto integraci, i žáků s mentálním postižením, pokládám za vhodnou a přijatelnou v případech složitého dojíždění, zvláště u žáků 1. stupně. Dlouhodobě konstatujeme, že při přijímání žáků, kteří byli integrováni, či pozdě navrženi na změnu vzdělávacího programu, je zřejmá nízká úroveň vědomostí (často nedosahující úrovně vědomostí našich žáků) a demotivace k učení, sociální zaostalost, poruchy kázně. Smysluplná integrace mentálně postižených žáků, bez asistence pedagoga či osobní asistence a dalších vyrovnávacích a podpůrných opatření je nesplnitelná, poškozující dítě, které je vzděláváno v prostředí, kterému nerozumí. Integrace dětí zajišťovaná pomocí různých druhů asistence, je pro krajský úřad nesporně ekonomicky náročnější než vzdělávání na speciálních školách. Uvedený možný maximální počet 14 žáků v 10 odst. 1 Vyhlášky č. 73/2005 Sb. naprosto nevyhovuje potřebám praxe, je příliš vysoký. 7

8 Na počátku a konci školního roku byly v jednotlivých součástech školy následující počty žáků: Školní rok stav k Typ Stupeň Počet tříd Počet žáků Dívek %dívek žáků/třída Základní škola ,2% 10,7 praktická 1.stupeň 1.-5.roč ,5% 10 2.stupeň 6.-9.roč ,8% 11,2 Základní škola % 5,8 speciální 1.stupeň 1.-6.roč ,1% 2.stupeň roč ,4% Příprav.st. ZŠS % 0 Praktická škola ,6% 7 Mateřská škola ,7% 10,5 Přípravná ,5% 8 třída Celkem škola ,2% 8,1 Školní družina ,2% 11,3 Školní rok stav k Typ Stupeň Počet tříd Počet žáků Dívek %dívek žáků/třída Základní škola ,3% 11,7 praktická 1.stupeň 1.-5.roč ,5% 11,75 2.stupeň 6.-9.roč ,1% 11,7 Základní škola % 5,9 speciální 1.stupeň 1.-6.roč ,1% 2.stupeň roč ,1% Příprav.st. ZŠS % 0 Praktická škola ,6% 7 Mateřská škola ,7% 10,5 Přípravná ,5% 8 třída Celkem škola ,6% Školní družina ,8% ,87 5,6 5,87 6,2

9 Základní škola speciální Základní škola praktická Seznam tříd a žáků k žáků chl. dívky Příp. třída Richterová Martina Mgr Cziroková Jana 0 ZŠS - A1 Málková Nora Mgr st. Nováková Iva 0 ZŠS - A2 Wagnerová Jana Mgr st. Lesáková Kateřina AP 0 ZŠS - A3 Kilingrová Irena Mgr st. Řeháková Vladimíra 0 ZŠS- A4 Lukešová Lenka Mgr st. Krausová Vladimíra Mgr. 0 ZŠS - A5 Staňková Ivana Mgr st Klecová Karolína 0 ZŠ - A6 Kopecká Magdalena Mgr st Hanušová Hana Mgr 0 ZŠS - 1. Černá Eva Mgr st. Hubková Kateřina Mgr. 0 ZŠS -2. Vávrová Blanka PhDr., PhD st. Hlásková Michaela Bc. 0 ZŠS - 3. Kšíkalová Květa Mgr st. Frolíková Soňa 0 ZŠS - 4. Podvalová Eva Mgr st. Štanglová Markéta 0 ZŠS Součková Klára Mgr st Rychtářová Šárka 0 ZŠS- RHB 1 Strnadová Jana PaedDr st. Schejbalová Daniela DiS 0 Přibylová Martina Mgr. 0 ZŠS- RHB 2 Řezníčková Marie Mgr st. Marešová Jana 0 1.A Štěrbová Zdena Mgr A + 3.A Friebová Alena Mgr A Novotná Blanka Mgr A + 3.B Hartigová Dana Mgr A Zdráhalová Ivana Mgr A Enderlová Máša Mgr B Aulický Aleš PaedDr A Šišková Jana Mgr B Chmelařová Marie Mgr A Záleský Pavel Mgr

10 PrŠ Družina Mateřská škola PrŠ I Daňková Zdena Mgr PrŠ II Martinková Alena Mgr PrŠ III Balková Radka Mgr Luňáková Jana Netřídní Palička Leoš PaedDr. Ledvinková Jaroslava Ninger David Mgr. Opřátková Zdena Mgr. Šišková Iveta Mgr. Vedení Svoboda Pavel PaedDr. Rybová Lenka Mgr. Mihal Jan Mgr. Veselá Libuše Odd I Hlásková Michaela Bc Odd II Neugebauerová Zdenka Odd III Krausová Vladimíra Mgr MŠ 1 Berušky Šimková Jaroslava Mgr Stodůlková Petra Mgr.. 1 Audrlická Marie AP MŠ 2 Kuřátka Brandejsová Jana Mgr Adamírová Dana Bc. 1 Šustr Dalibor AP MŠ 3 Sluníčka Syrůčková Barbora Mgr Veselá Libuše 0 Culková Tereza MŠ 4 Čmeláčci Bašová Renata Bc Hromádková Šárka Bc. 0 Kopecká Kateřina AP 10

11 Základní škola speciální Základní škola praktická Seznam tříd a žáků k žáků chl. dívky Příp. třída Richterová Martina Mgr Cziroková Jana 0 ZŠS - A1 Málková Nora Mgr st. Nováková Iva 0 ZŠS - A2 Wagnerová Jana Mgr st. Lesáková Kateřina AP 0 ZŠS - A3 Kilingrová Irena Mgr st. Řeháková Vladimíra 0 ZŠS- A4 Lukešová Lenka Mgr st. Krausová Vladimíra Mgr. 0 ZŠS - A5 Staňková Ivana Mgr st Klecová Karolína 0 ZŠ - A6 Kopecká Magdalena Mgr st Hanušová Hana Mgr 0 ZŠS - 1. Černá Eva Mgr st. Hubková Kateřina Mgr. 0 ZŠS -2. Vávrová Blanka PhDr., PhD st. Hlásková Michaela Bc. 0 ZŠS - 3. Kšíkalová Květa Mgr st. Frolíková Soňa 0 ZŠS - 4. Podvalová Eva Mgr st. Štanglová Markéta 0 ZŠS Součková Klára Mgr st Rychtářová Šárka 0 ZŠS- RHB 1 Strnadová Jana PaedDr st. Schejbalová Daniela DiS 0 Přibylová Martina Mgr. 0 ZŠS- RHB 2 Řezníčková Marie Mgr st. Marešová Jana 0 1.A Štěrbová Zdena Mgr A + 3.A Friebová Alena Mgr A Novotná Blanka Mgr A + 3.B Hartigová Dana Mgr A Zdráhalová Ivana Mgr A Enderlová Máša Mgr B Aulický Aleš PaedDr A Šišková Jana Mgr B Chmelařová Marie Mgr A Záleský Pavel Mgr

12 PrŠ Družina Mateřská škola PrŠ I Daňková Zdena Mgr PrŠ II Martinková Alena Mgr PrŠ III Balková Radka Mgr Luňáková Jana Netřídní Palička Leoš PaedDr. Ledvinková Jaroslava Ninger David Mgr. Opřátková Zdena Mgr. Šišková Iveta Mgr. Vedení Svoboda Pavel PaedDr. Rybová Lenka Mgr. Mihal Jan Mgr. Veselá Libuše Odd I Hlásková Michaela Bc Odd II Neugebauerová Zdenka Odd III Krausová Vladimíra Mgr MŠ 1 Berušky Šimková Jaroslava Mgr Stodůlková Petra Mgr.. 1 Audrlická Marie AP MŠ 2 Kuřátka Adamírová Dana Bc Brandejsová Jana Mgr. 1 Šustr Dalibor AP MŠ 3 Sluníčka Syrůčková Barbora Mgr Veselá Libuše 0 Culková Tereza MŠ 4 Čmeláčci Bašová Renata Bc Hromádková Šárka Bc. 0 Kopecká Kateřina AP Tradičně byla otevřena 1 přípravná třída pro děti sociálně znevýhodněné se zapsanými 8 žáky. Počty žáků v této třídě oscilují, na konci školního roku ve třídě bylo 12 žáků. Nepředvídatelně se měnící počty žáků v přípravné třídě jsou důkazem dlouholeté zkušenosti, svědčící o nezájmu či nefunkčnosti některých rodin, které se dají pokládat za sociálně problematické. Nejsou schopny do této formy vzdělávání děti zodpovědně přihlásit a zabezpečit jejich pravidelnou docházku, přestože by to budoucí vzdělávací kariéře jejich dětí prospělo. Jedná se jednoznačně o diskriminaci a znevýhodňování dětí ze strany vlastní rodiny. 12

13 Přípravnou třídu pro děti sociálně znevýhodněné pokládáme za velice potřebnou a účinnou formu vzdělávání, především s ohledem na případné vyrovnání deficitu potřebných dovedností a tím následně budoucí úspěšnou vzdělávací cestu. b) Obory vzdělání, celková kapacita škol a jejich součástí: Základní škola (praktická) IZO: žáků C/01 Základní škola Základní škola speciální žáků B/01 Zákl. škola speciální B/001 Pomocná škola Mateřská škola dětí Praktická škola žáků C/01 PrŠ jednoletá C/02 PrŠ dvouletá Školní družina žáků SPC pro mentálně postižené neuvádí se Přípravný stupeň ZŠ speciální neuvádí se Přípravná třída (pro děti sociálně znevýhodněné) neuvádí se Školní jídelna výdejna Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření: C/ C/02 Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Kód oboru C/01 Základní škola B/01 Pomocná škola B/001 Pomocná škola dobíhající Název oboru Školní vzdělávací program č.j. 624/2007 Školní vzdělávací program Pro obor vzdělání základní škola speciální Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy (rozšířeno Metodickým pokynem č.j. 13 Kdo vydal učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od škola 624/ škola 496/ MŠMT ČR Septima 24035/

14 KKOV C/ KKOV C/ / ) Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá škola Školní vzdělávací program škola Školní vzdělávací program 512/ / Volitelné předměty - školní rok Předmět Vyučující Termín Hod. Míčové hry - ch J. Mihal PO Plavání P. Svoboda ČT Dílenské práce a chovatelství- ch L. Palička ST Estetická výchova I. Zdráhalová ST Ergoterapie - dívky J. Šišková PO 13,30-15,00 Ergoterapie - chlapci L. Palička PO 13,30-15,00 Sportovní hry M. Richterová, D. Schejbalová PO 13,30 14,15 Dramaterapie B. Vávrová ST 13,30 15,00 Pálkové hry D. Ninger PÁ 13,30 15,00 Ekologie M. Richterová, D. Schejbalová ST 13,30 14,15 Arteterapie J. Wagnerová ÚT 13,30 15,00 Zájmové kroužky školní rok Plavání P. Záleský, I. Nováková N. Málková pondělí čtvrtek plavecký bazén Grant Míčové hry J. Mihal pátek škola Grant Košíková P. Záleský úterý škola Grant Florbal D. Ninger středa škola Grant Stolní tenis L. Palička K. Hubková úterý pátek škola Grant Tenis P. Svoboda celoroč. nepravidelně škola Grant Cyklistika A. Aulický celoroč. nepravidelně terén,škol a Grant 14

15 Arteterapie +VP J. Wagnerová úterý učebna Vv Zdravotnický B. Novotná jaro nepravidelně škola Ekologický + VP Sportovní hry + VP Dramaterapie +VP Dramaterapie -přípravka Rozmarýnek Pálkové hry +VP M. Richterová J. Luňáková středa 13,30 14,15 učebna Vv M. Richterová pondělí 13,30 14,15 herny B. Vávrová E. Podvalová I. Kilingrová I. Staňková D. Ninger středa středa středa pátek ,30-14,30 11,50-12,30 13,30 15,00 herna herna Herny, snoozelen tělocvična školy Grant Pestrou nabídku mimoškolní činnosti, počet dětí v ní zapojených formou zájmových kroužků, volitelných předmětů a činnosti SK Integra pokládáme za zcela mimořádnou, jedinečnou a nadstandardní. Tato činnost se neomezuje jenom na školu, ale ve všech případech se snažíme o návaznost naší činnosti na soutěže vyššího řádu díky různým postupovým kolům. Díky tomuto přístupu dosahujeme nejenom značného motivačního účinku k činnosti, ale umožňujeme dětem prožít zážitky a úspěchy, které jsou jim jinak většinou naprosto nedostupné. Zásadním výstupem je i nesporně kladný výsledek v socializaci našich sportovců. Svým způsobem nahrazujeme dětem z problematického prostředí kladné impulzy z absentujícího zájmu a vedení rodiny, vedeme je k aktivnímu trávení volného času. SK Integra umožňuje zapojit se do smysluplné a organizované činnosti i našim absolventům, kteří mají zájem v činnosti pokračovat. Nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků je nadstandardně široká, variabilní, po dohodě s vedením školy mohou ZK vznikat a zanikat během školního roku, v závislosti na materiálních a personálních podmínkách, s ohledem na docházku a zájem zapsaných žáků. Proto si také zájem rodičů a dětí vyžádal od pololetí vznik nového ZK Rozmarýnek pro děti s poruchami autistického spektra. Především díky grantům EU bylo možné uskutečňovat zájmovou činnost v rozsahu, který je optimální pro potřeby naší školy a žáky. Kvalita a možnosti zájmové činnosti byly výrazně pozitivně ovlivněny i financováním mezd vedoucích těchto zájmových útvarů prostřednictvím grantu EU, díky jemuž bylo možno zajistit i pronájem městského bazénu pro kroužek plavání ve dvou dnech v týdnu. Jako naprosto negativní vnímáme současný legislativní stav, který v podstatě postavil zájmovou činnost mimo činnost školy. Možnost ji organizovat při školní družině je velmi hypotetická, tato součást školy je školským zařízením a normativ naprosto nepočítá s dostatečnou saturací mzdových prostředků. To, že škola nemůže použít mzdové prostředky školy na mimoškolní činnost pokládáme na typu naší školy za nevhodné opatření, nedá se totiž očekávat podíl rodičů na úhradě činnosti, zvláště u žáků ze sociálně slabšího prostředí. Přitom mimoškolní činnost je zásadní 15

16 součástí naší vzdělávací nabídky, aktivně podporující prevenci negativních společenských jevů a učí žáky zdravému životnímu stylu. Pokud se pro příští školní roky nenajdou pro volnočasové aktivity jiné zdroje, bude tato aktivita muset být významně omezena, nedá se donekonečna spoléhat na víceméně dobrovolnou činnost učitelů bez finančního ocenění. Navíc s ohledem na skutečnost, že vedení zájmové činnosti a zajištění účasti na sportovních akcích je spojeno se značnou mírou odpovědnosti v naprosto specifických podmínkách. I v tomto školním roce, díky výuce podle školních vzdělávacích programů, byla zcela zásadně změněna koncepce zájmových kroužků. Učební plán školního vzdělávacího programu umožňuje některé z dosavadních zájmových kroužků organizovat jako volitelné předměty. Toto opatření umožňuje zajistit nadále rozvoj žáků prostřednictvím zájmových aktivit, protože jinak by již na zájmové kroužky v odpoledních hodinách, díky navýšení učebního plánu, byl problém získat časový prostor a tyto nadstandardní a potřebné aktivity by byly omezeny. Tím zůstala zachována nabídka aktivního trávení volného času a zároveň, díky příslušnosti k volitelnému předmětu (součásti učebního plánu), je docházka povinná a pravidelná. Musíme bohužel konstatovat, že zájmová činnost je sice hojně navštěvována, ale omezeným počtem žáků (stále stejná jména). Přes nadstandardní nabídku, pravidelně obměňovanou podle zájmu žáků, narůstá počet dětí, které se nikam nezapojují. Tento problém je zásadně větší u děvčat než u chlapců. Cílem volitelných předmětů a zájmových kroužků je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z nabízených druhů činností, rozvíjet dovednosti a schopnosti dětí, zdravý životní styl. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. I proto je nabídka všech volnočasových aktivit naprosto bezplatná. Nedílnou součástí mimoškolní sportovní činnosti je spolupráce se sportovním klubem Integra, který zabezpečuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců, tak i v Českém hnutí speciálních olympiádách. SK Integra slučuje oddíly z odborných učilišť v Hradci Králové, Žamberku a Hořicích a základních škol praktických v Chlumci nad Cidlinou, Chrudimi, Vysokém Mýtě a Žamberku. Zvláště spolupráce s odbornými učilišti je významná, jelikož naši sportovci na soutěžích a akcích mají možnost poznat trenéry a učitele ze zmíněných učilišť, a tím i snadnější zapojení do jejich sportovní činnosti po skončení povinné školní docházky a přechodu na OU. Vynikající a příkladná je činnost oddílu stolního tenisu při SK Integra, kdy naši sportovci trénují se zdravými hráči a dokonce se s nimi zúčastňují i pravidelné, celoroční soutěže. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit i po ukončení školy. 16

17 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Ředitel školy : PaedDr. Pavel Svoboda Zástupci ředitele: Mgr. Lenka Rybová 1.st ZŠPr, ZŠS, ŠD Mgr. Jan Mihal 2.st. ZŠPr, Praktická škola Libuše Veselá MŠ Mgr. Milena Honcová SPC Hospodářka : Kateřina Nováková Výchovný poradce: Mgr. Alena Martinková Školní metodik prevence: Mgr. Pavel Záleský Garant EVVO: Mgr. Alena Friebová Metodik informačních a kom. tech: PaedDr. Aleš Aulický Zdravotník: Mgr. Blanka Novotná Knihovna: Mgr. Radka Balková Předseda inventarizační komise: PaedDr. Jana Strnadová Předseda likvidační komise: Mgr. Lenka Rybová Předseda BOZP: Mgr. Jaroslava Ledvinková Celkem Funkce Počet Přepočt. Muži/fyz Pedagogičtí pracovníci 52 51,66 6 (bez AP, RA s SPC) Asistenti pedagoga ( 1 uveden ve fyz.os. jako vych) Romská asistentka 1 0,75 Provozní zaměstnanci (včetně soc.prac. SPC) 12 10,

18 Kategorie pracovníků Funkce Počet fyz. Přepočt. Kvalifik. Odborně %kvalifik. Muži/fyz Poznámky nekvalifik Ředitel úvazek ZŠPr Zástupci ředitele ZŠ ,78 úvazek v ZŠS 0,72 úvazek ZŠPr 0,5 úvazek v PrŠ Zástupce ředitele - MŠ úvazek v MŠ Zástupce ředitele - SPC Učitel ZŠ praktické 15 14,74 14,41 0,33 98% 6 zást. Mihal 1.stupeň stupeň 11 10,74 10,41 0, Učitel ZŠ speciální 14 14,05 13,78 0,27 99% zást. Rybová 1.stupeň 7 7 6,73 0, stupeň 7 7,05 7, Učitel (druhý) v ZŠS Asistenti ped. SŠ 11 7,37 7, Učitel přípravná třída Praktická škola 5 5,34 2 3,34 37% 3 (0,82) z 3 TU jeden nekv. Asistent ped. PrŠ 1 0,63 0, Vychovatel ŠD 2 1,57 1, Romská asistentka 1 0,75 0, Pracovník SPC 6 5,2 4, Speciální pedagog SPC Spec.ped. autismus grant Placen z grantu EU Psycholog 2 1,2 1,2 100 Sociální prac- neped Provozní SŠ 8 7,07 7, Hospodářka školy Administrativ. prac Školník 1 0,9 0,9 100 Uklízečky 5 4,17 4, Učitel MŠ 8 7,65 7, Asistenti pedagoga MŠ 4 2,38 2, Provozní MŠ Školnice Výdej stravy Uklízečka Celkem 81 72,86 66,81 5,94 91% 9 Poz: V uvedených fyzických osobách jednotlivých součástí, podle převažujícího úvazku v jednotlivých součástech školy, jsou uvedeni i členové vedení školy. Přepočtené úvazky jsou všichni uvedeni v součástech školy s převažujícím úvazkem. Novela zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, který byla doposud pro problematiku speciálních škol vágní, značně zlepšila podmínky pro posuzování kvalifikace učitelů především v Praktické škole, přesto zde je průměrná nekvalifikovanost vysoká, díky dílčím úvazkům v některých předmětech. Kvalifikovanost pedagogů je celkově na vysoké úrovni, z přepočtených odborně nekvalifikovaných 5,94 pedagogů si doplňuje vzdělání 2,9 pedagoga. 18

19 Z pohledu pracovněprávního ovšem 100% učitelů splňuje požadavek na kvalifikovanost. Díky nově získanému grantu EU, který navázal na již dokončený, bylo možné pokračovat v činnosti krajské koordinátorky pro autismus. Mezi zaměstnanci není vedena pracovnice mzdová účetní, zpracování mezd je zajištěno dodavatelsky. Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Vyučení u UOV (obor) Pedagogická a odborná kvalifikace Učitelů, učitelů odborného výcviku, vychovatelů 19 Odborné (vysokoškolské, ÚSO) uveďte název školy Pedagog (PF, FF, DPS) Délka praxe k Adamírová učitelka MŠ PF 31 Audrlická as.ped. MŠ SPGŠ 21,5 Aulický učitel PF 39,5 Balková učitel PF 25,5 Bašová učitelka MŠ PF 12,5 Brandejsová učitelka MŠ PF 15 Culková as.ped. MŠ Kurz AP 2 Cziroková rom.asist. Kurz pro AP 16,5 Černá učitel PF 27 Daňková učitel PF 34 Enderlová učitel PF 35 Francová učitel PF 15 Friebová učitel PF 33,5 Frolíková asistent pedagoga PF 16,5 Hanušová asistent ped. PF 13 Hartigová učitel PF 27 Havlová asistent pedagoga Kurz AP PF 1 ŠD, asistent pedagoga Hlásková 19 Honcová SPC, zást.řed. FF 33 Horáková - Hejduková psycholog pro OU FF 12 Horká učitelka MŠ PF 11,5 Reyneltová (Hromádková) učitelka MŠ 13,5 Hubková asistent pedagoga PF 2 Chmelařová učitel PF 27 Jarková SPC PF 16,5 Jelínková SPC PF 14,5 Kilingrová Klárová učitel SPC Klecová asistent pedagoga 7,5 Kopecká as.ped. MŠ Kurz AP 16 Kopecká učitel PF 11,5 Krausová vychovatelka PF 13 PF PF PF PF PF 29 13,5

20 Kšíkalová učitel PF 22 Ledvinková učitel PF 32 Lesáková asistent pedagoga SŠ Stěžery 2,5 Lukešová učitel PF 10,5 asistent pedagoga PrŠ Kurz AP Luňáková 13 Málková učitel PF 29,5 Marešová asistent pedagoga SŠ Stěžery PF 9 Martinková učitel PF 32 Mihal zást.řed.,uč PF 38 Neugebauerová vychovatelka SPgŠ Litomyšl 28 Slusarčuková učitel PF 10,5 Ninger učitel PF 5,5 Nováková asistent pedagoga Kurz AP 17 Novotná učitel PF 32 Opřátková učitel PF 13 Palička učitel PF 32 Podvalová učitel PF 2 Richterová učitel PF 13 Rybová učitel Kurz AP Rychtářová asistent pedagoga 14 Řeháková asistent pedagoga Kurz AP PF 14 Řezníčková učitel PF 17 Schejbalová vychovatelka PF 14 Schrötterová/Jiráková učitelka MŠ PF 4 VOŠ a Slánská (Čujanová) učitelka MŠ SPgŠ 12 Součková učitel PF 6 Staňková učitel PF 25,5 Stodůlková učitelka MŠ PF 5 Strnadová učitel PF 30 Svoboda ředitel PF 32 Syrůčková učitelka MŠ PF 12,5 Šimková učitelka MŠ PF 8 Šišková učitel PF 33 Šišková učitel PF 2,5 Štanglová asistent pedagoga Kurz AP 11,5 Štěrbová učitel PF 36 Šustr as.ped. MŠ Kurz AP 16,5 Vávrová učitel PF 20 Veselá učitelka MŠ SPgŠ Nová Paka 20 Wagnerová učitel PF 24 Záleský učitel PF 12 Zdráhalová učitel PF 35 PF 27 20

21 Členění pedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví k věk muži SŠ/MŠ ženy SŠ/MŠ celkem SŠ/MŠ % z celé školy do 20 let 0/0 0/0 0// let 0/0 6/2 6/2 11, let 2/0 11/5 13/5 25, let 0/1 13/4 13/5 25, let 3/0 20/2 23/2 35,7 61 a více let 1/0 0/0 1/0 1,5 celkem 6/1 50/13 56/ % / Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,5 roku Jana Slusarčuková, Lucie Francová - škola Mateřská a rodičovská dovolená Klára Slánská, Lenka Horká, Kristýna Jiráková - MŠ Slunečnice Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Odborné (vysokoškolské, ÚSO) uveďte název školy Vyučení u UOV (obor) Jiné (základní) Délka praxe uklízečka od Bednářová Marie ,5 Felgrová Iveta kuchařka 6 Hochmannová Michaela soc.prac. SPC UHK sociální práce bc. 25,5 Jadrná Miluše uklízečka 6 Jiránková Iveta školnice 3 Kloubcová Blanka uklízečka 3 Neumannová Zdena admin. prac. SŠ Vysoké Mýto 16,5 Nováková Kateřina účetní SŠ Třebechovice 14,5 Ryglová Jaroslava uklízečka do Ságner Petr školník SOU ČKD HK 39 Ságnerová Hana uklízečka 10 Široký Jaroslav uklízeč 1,5 Zimová Petra uklízečka 2,5 21

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více