Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové"

Transkript

1 Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů www. specialnihk.cz

2 Výroční zpráva školy byla projednána a schválena: Pedagogická rada školy seznámena: dne Školská rada schválila: dne Č.j.: 926/2014 2

3 Obsah a) Základní údaje o škole... 4 b) Obory vzdělání, celková kapacita škol a jejich součástí: c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce, přijímací řízení: e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) Prevence sociálně patologických jevů g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání o) Další aktivity, nabídka školy Závěr výroční zprávy: část výroční zprávy školní rok 2013/ Výroční zpráva o činnosti Speciálně pedagogického centra za školní rok 2013/ Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Výroční zpráva EVVO Zhodnocení plánu výchovné poradkyně Zápis z Rady školy Schválení výroční zprávy školy

4 a) Základní údaje o škole Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231, Hradec Králové, právní forma příspěvková organizace IČO: IZO: www: škola speciálně pedagogické centrum mateřská škola Slunečnice sdružení rodičů sportovní klub Integra Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové, IČO: Vykonávaná činnost škol a školských zařízení: Základní škola (praktická a speciální) IZO: Střední škola (praktická škola jednoletá a dvouletá) Mateřská škola Školní družina Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna výdejna Zápis do rejstříku škol a školských zařízení:

5 Údaje o vedení školy: Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa bydliště: PaedDr. Pavel Svoboda Durychova Hradec Králové Zástupci ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: Garant EVVO: Metodik informačních a kom.tech: Mgr. Lenka Rybová ZŠS, 1.st ZŠPr, Mgr. Jan Mihal 2.st. ZŠPr, PrŠ Libuše Veselá MŠ Mgr. Milena Honcová - SPC Mgr. Alena Martinková Mgr. Pavel Záleský Mgr. Alena Friebová PaedDr. Aleš Aulický Školská rada: Zástupce zřizovatele Zástupce rodičů Zástupce školy PhDr. Marek Šimůnek PaedDr. Libor Mojžíš Ing. Pavel Zahálka Ing. Václav Vašata Mgr. Ivana Zdráhalová Mgr. Radka Balková Počty tříd, žáků, pedagogů k Počet tříd a oddělení ŠD k Celkový počet žáků (bez ŠD) Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na pedagoga (bez AP) ZŠ praktická ,7 7,9 ZŠ speciální ,9 4,8 Praktická škola ,0 3,9 Přípravná třída ,0 6,0 Mateřská škola ,5 5,5 Školní družina ,3 21,7 Celkem bez ŠD Počet pedagogů (přepočtených, bez AP) ZŠ praktická 14,74 ZŠ speciální 15,9 Praktická škola 5,34 Přípravná třída 2 Mateřská škola 7,65 Školní družina 1,57 Celkem 47,2 5

6 Komentář k tabulce: do počtu žáků na pedagoga jsou započítáni všichni učitelé na škole, včetně dalších učitelů ve třídách základní školy speciální (odst. 7 8 Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb.) a asistenta pedagoga v přípravné třídě pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro výpočet počet žáků na pedagoga se vychází z přepočteného počtu pracovníků na daném typu školy. Nejsou zahrnuti asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny a pracovníci SPC. Průměrný počet žáků na pedagoga je zásadně ovlivněn počtem hodin daných učebním plánem (zřejmé především u Praktické školy). Vývoj počtu tříd a žáků ve školním roce 2013/ /2014 Počet tříd Počet tříd Rozdíl tř. Počet žáků Počet žáků Rozdíl ž ZŠPr ZŠS PrŠ Příp.tř MŠ Celkem Dlouhodobý vývoj počtu tříd a žáků Stav k ZŠPr ZŠS PrŠ tříd žáků tříd žáků tříd žáků nárůst v % oproti ,6% -14% 14% 24% 0% nárůst v % oproti % -17% 29% 31% 0% -5% nárůst v % oproti % -26,7% 29% 39% 0% -5% nárůst v % oproti % -31% 42% 25% 0% nárůst v % oproti % -27% 71,5% 73% 0% 0% nárůst v % oproti ,3% -33,5% 85% 88% 50% 5% Celkový pravidelný pokles počtu žáků a statistických průměrů v základní škole praktické byl přechodně v roce 2012/2013 zastaven, ale jenom díky otevření dislokovaného pracoviště (1 třídy) v Třebechovicích pod Orebem. Toto elokované pracoviště bylo z důvodu obtížné koordinace řízení k zrušeno, stalo se součástí ZŠ Třebechovice p/o. 6

7 Trvalá klesající tendence počtu žáků je důsledkem poklesu populační křivky, ale především četnější a zesilující integrací žáků na základních školách. Zároveň tuto situaci jasně ovlivňují dopady poslední novely Vyhlášky č. 73/2005 Sb., která limituje vzdělání v RVP LMP výší intelektu v pásmu lehké mentální retardace a nižší. Faktor naplněnosti jednotlivých tříd je ovšem školou neovlivnitelný. Od roku 2008 počet žáků v tomto vzdělávacím programu klesl o 33,3%. Pokles počtu žáků je takového rozsahu, že i v letošním roce bylo nutno učit ve dvou třídách v odděleních. Naopak trvale mírně stoupá počet žáků i tříd v základní škole speciální. Klesající a kolísající počty žáků, často i během školního roku, mají vliv na těžko odhadnutelný vývoj naplněnosti jednotlivých ročníků a tříd a tím i plánování činnosti školy a personálního zajištění. Tato situace je velmi složitá v počátku školního roku, kdy ještě 14 dnů po zahájení školního roku není jasné složení a počty ve třídách. Častá liknavost některých zákonných zástupců k plnění základních rodičovských povinností vyplývajících ze zákona, především na základní škole praktické, je trestuhodná a bohužel téměř nepostižitelná. To se týká i včasnosti přihlašování a odhlašování dětí do a ze školy. Další značné obtíže působí škole mobilita rodin našich žáků, především při požadavku dodání relevantních údajů do různých statistických výkazů. Tyto případy jsou ale nepředvídatelné, mohou zásadně ovlivnit výkonové ukazatele školy. Klesající počet žáků přicházejících do vzdělávacího programu základní školy praktické je způsoben nejenom poklesem demografické křivky, ale často i neuváženým a nezodpovědným naplňováním školského zákona a jeho prováděcích vyhlášek základními školami formou individuální a skupinové integrace. Jsem přesvědčen, že u mentálně postižených žáků je integrace zpravidla nevhodná, zvláště pokud jsou ve spádové oblasti samostatně zřízené školy pro žáky se zdravotním postižením. Tyto školy totiž dokážou svojí vybaveností a personálním složením pravděpodobně zajistit lepší podmínky pro vzdělávání v prostředí, které pro žáky není tolik stresující a deprimující. Žák, který má omezené rozumové schopnosti, nemůže být nikdy rovnocenným spolužákem žáka s průměrným a vyšším intelektem. Na druhou stranu je integrování těchto žáků i velkou zátěží pro vyučující na základních školách a majoritní části žáků ve třídách nemůže být dán plnohodnotný rozsah a tempo výuky. Přesto integraci, i žáků s mentálním postižením, pokládám za vhodnou a přijatelnou v případech složitého dojíždění, zvláště u žáků 1. stupně. Dlouhodobě konstatujeme, že při přijímání žáků, kteří byli integrováni, či pozdě navrženi na změnu vzdělávacího programu, je zřejmá nízká úroveň vědomostí (často nedosahující úrovně vědomostí našich žáků) a demotivace k učení, sociální zaostalost, poruchy kázně. Smysluplná integrace mentálně postižených žáků, bez asistence pedagoga či osobní asistence a dalších vyrovnávacích a podpůrných opatření je nesplnitelná, poškozující dítě, které je vzděláváno v prostředí, kterému nerozumí. Integrace dětí zajišťovaná pomocí různých druhů asistence, je pro krajský úřad nesporně ekonomicky náročnější než vzdělávání na speciálních školách. Uvedený možný maximální počet 14 žáků v 10 odst. 1 Vyhlášky č. 73/2005 Sb. naprosto nevyhovuje potřebám praxe, je příliš vysoký. 7

8 Na počátku a konci školního roku byly v jednotlivých součástech školy následující počty žáků: Školní rok stav k Typ Stupeň Počet tříd Počet žáků Dívek %dívek žáků/třída Základní škola ,2% 10,7 praktická 1.stupeň 1.-5.roč ,5% 10 2.stupeň 6.-9.roč ,8% 11,2 Základní škola % 5,8 speciální 1.stupeň 1.-6.roč ,1% 2.stupeň roč ,4% Příprav.st. ZŠS % 0 Praktická škola ,6% 7 Mateřská škola ,7% 10,5 Přípravná ,5% 8 třída Celkem škola ,2% 8,1 Školní družina ,2% 11,3 Školní rok stav k Typ Stupeň Počet tříd Počet žáků Dívek %dívek žáků/třída Základní škola ,3% 11,7 praktická 1.stupeň 1.-5.roč ,5% 11,75 2.stupeň 6.-9.roč ,1% 11,7 Základní škola % 5,9 speciální 1.stupeň 1.-6.roč ,1% 2.stupeň roč ,1% Příprav.st. ZŠS % 0 Praktická škola ,6% 7 Mateřská škola ,7% 10,5 Přípravná ,5% 8 třída Celkem škola ,6% Školní družina ,8% ,87 5,6 5,87 6,2

9 Základní škola speciální Základní škola praktická Seznam tříd a žáků k žáků chl. dívky Příp. třída Richterová Martina Mgr Cziroková Jana 0 ZŠS - A1 Málková Nora Mgr st. Nováková Iva 0 ZŠS - A2 Wagnerová Jana Mgr st. Lesáková Kateřina AP 0 ZŠS - A3 Kilingrová Irena Mgr st. Řeháková Vladimíra 0 ZŠS- A4 Lukešová Lenka Mgr st. Krausová Vladimíra Mgr. 0 ZŠS - A5 Staňková Ivana Mgr st Klecová Karolína 0 ZŠ - A6 Kopecká Magdalena Mgr st Hanušová Hana Mgr 0 ZŠS - 1. Černá Eva Mgr st. Hubková Kateřina Mgr. 0 ZŠS -2. Vávrová Blanka PhDr., PhD st. Hlásková Michaela Bc. 0 ZŠS - 3. Kšíkalová Květa Mgr st. Frolíková Soňa 0 ZŠS - 4. Podvalová Eva Mgr st. Štanglová Markéta 0 ZŠS Součková Klára Mgr st Rychtářová Šárka 0 ZŠS- RHB 1 Strnadová Jana PaedDr st. Schejbalová Daniela DiS 0 Přibylová Martina Mgr. 0 ZŠS- RHB 2 Řezníčková Marie Mgr st. Marešová Jana 0 1.A Štěrbová Zdena Mgr A + 3.A Friebová Alena Mgr A Novotná Blanka Mgr A + 3.B Hartigová Dana Mgr A Zdráhalová Ivana Mgr A Enderlová Máša Mgr B Aulický Aleš PaedDr A Šišková Jana Mgr B Chmelařová Marie Mgr A Záleský Pavel Mgr

10 PrŠ Družina Mateřská škola PrŠ I Daňková Zdena Mgr PrŠ II Martinková Alena Mgr PrŠ III Balková Radka Mgr Luňáková Jana Netřídní Palička Leoš PaedDr. Ledvinková Jaroslava Ninger David Mgr. Opřátková Zdena Mgr. Šišková Iveta Mgr. Vedení Svoboda Pavel PaedDr. Rybová Lenka Mgr. Mihal Jan Mgr. Veselá Libuše Odd I Hlásková Michaela Bc Odd II Neugebauerová Zdenka Odd III Krausová Vladimíra Mgr MŠ 1 Berušky Šimková Jaroslava Mgr Stodůlková Petra Mgr.. 1 Audrlická Marie AP MŠ 2 Kuřátka Brandejsová Jana Mgr Adamírová Dana Bc. 1 Šustr Dalibor AP MŠ 3 Sluníčka Syrůčková Barbora Mgr Veselá Libuše 0 Culková Tereza MŠ 4 Čmeláčci Bašová Renata Bc Hromádková Šárka Bc. 0 Kopecká Kateřina AP 10

11 Základní škola speciální Základní škola praktická Seznam tříd a žáků k žáků chl. dívky Příp. třída Richterová Martina Mgr Cziroková Jana 0 ZŠS - A1 Málková Nora Mgr st. Nováková Iva 0 ZŠS - A2 Wagnerová Jana Mgr st. Lesáková Kateřina AP 0 ZŠS - A3 Kilingrová Irena Mgr st. Řeháková Vladimíra 0 ZŠS- A4 Lukešová Lenka Mgr st. Krausová Vladimíra Mgr. 0 ZŠS - A5 Staňková Ivana Mgr st Klecová Karolína 0 ZŠ - A6 Kopecká Magdalena Mgr st Hanušová Hana Mgr 0 ZŠS - 1. Černá Eva Mgr st. Hubková Kateřina Mgr. 0 ZŠS -2. Vávrová Blanka PhDr., PhD st. Hlásková Michaela Bc. 0 ZŠS - 3. Kšíkalová Květa Mgr st. Frolíková Soňa 0 ZŠS - 4. Podvalová Eva Mgr st. Štanglová Markéta 0 ZŠS Součková Klára Mgr st Rychtářová Šárka 0 ZŠS- RHB 1 Strnadová Jana PaedDr st. Schejbalová Daniela DiS 0 Přibylová Martina Mgr. 0 ZŠS- RHB 2 Řezníčková Marie Mgr st. Marešová Jana 0 1.A Štěrbová Zdena Mgr A + 3.A Friebová Alena Mgr A Novotná Blanka Mgr A + 3.B Hartigová Dana Mgr A Zdráhalová Ivana Mgr A Enderlová Máša Mgr B Aulický Aleš PaedDr A Šišková Jana Mgr B Chmelařová Marie Mgr A Záleský Pavel Mgr

12 PrŠ Družina Mateřská škola PrŠ I Daňková Zdena Mgr PrŠ II Martinková Alena Mgr PrŠ III Balková Radka Mgr Luňáková Jana Netřídní Palička Leoš PaedDr. Ledvinková Jaroslava Ninger David Mgr. Opřátková Zdena Mgr. Šišková Iveta Mgr. Vedení Svoboda Pavel PaedDr. Rybová Lenka Mgr. Mihal Jan Mgr. Veselá Libuše Odd I Hlásková Michaela Bc Odd II Neugebauerová Zdenka Odd III Krausová Vladimíra Mgr MŠ 1 Berušky Šimková Jaroslava Mgr Stodůlková Petra Mgr.. 1 Audrlická Marie AP MŠ 2 Kuřátka Adamírová Dana Bc Brandejsová Jana Mgr. 1 Šustr Dalibor AP MŠ 3 Sluníčka Syrůčková Barbora Mgr Veselá Libuše 0 Culková Tereza MŠ 4 Čmeláčci Bašová Renata Bc Hromádková Šárka Bc. 0 Kopecká Kateřina AP Tradičně byla otevřena 1 přípravná třída pro děti sociálně znevýhodněné se zapsanými 8 žáky. Počty žáků v této třídě oscilují, na konci školního roku ve třídě bylo 12 žáků. Nepředvídatelně se měnící počty žáků v přípravné třídě jsou důkazem dlouholeté zkušenosti, svědčící o nezájmu či nefunkčnosti některých rodin, které se dají pokládat za sociálně problematické. Nejsou schopny do této formy vzdělávání děti zodpovědně přihlásit a zabezpečit jejich pravidelnou docházku, přestože by to budoucí vzdělávací kariéře jejich dětí prospělo. Jedná se jednoznačně o diskriminaci a znevýhodňování dětí ze strany vlastní rodiny. 12

13 Přípravnou třídu pro děti sociálně znevýhodněné pokládáme za velice potřebnou a účinnou formu vzdělávání, především s ohledem na případné vyrovnání deficitu potřebných dovedností a tím následně budoucí úspěšnou vzdělávací cestu. b) Obory vzdělání, celková kapacita škol a jejich součástí: Základní škola (praktická) IZO: žáků C/01 Základní škola Základní škola speciální žáků B/01 Zákl. škola speciální B/001 Pomocná škola Mateřská škola dětí Praktická škola žáků C/01 PrŠ jednoletá C/02 PrŠ dvouletá Školní družina žáků SPC pro mentálně postižené neuvádí se Přípravný stupeň ZŠ speciální neuvádí se Přípravná třída (pro děti sociálně znevýhodněné) neuvádí se Školní jídelna výdejna Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření: C/ C/02 Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Kód oboru C/01 Základní škola B/01 Pomocná škola B/001 Pomocná škola dobíhající Název oboru Školní vzdělávací program č.j. 624/2007 Školní vzdělávací program Pro obor vzdělání základní škola speciální Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy (rozšířeno Metodickým pokynem č.j. 13 Kdo vydal učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od škola 624/ škola 496/ MŠMT ČR Septima 24035/

14 KKOV C/ KKOV C/ / ) Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá škola Školní vzdělávací program škola Školní vzdělávací program 512/ / Volitelné předměty - školní rok Předmět Vyučující Termín Hod. Míčové hry - ch J. Mihal PO Plavání P. Svoboda ČT Dílenské práce a chovatelství- ch L. Palička ST Estetická výchova I. Zdráhalová ST Ergoterapie - dívky J. Šišková PO 13,30-15,00 Ergoterapie - chlapci L. Palička PO 13,30-15,00 Sportovní hry M. Richterová, D. Schejbalová PO 13,30 14,15 Dramaterapie B. Vávrová ST 13,30 15,00 Pálkové hry D. Ninger PÁ 13,30 15,00 Ekologie M. Richterová, D. Schejbalová ST 13,30 14,15 Arteterapie J. Wagnerová ÚT 13,30 15,00 Zájmové kroužky školní rok Plavání P. Záleský, I. Nováková N. Málková pondělí čtvrtek plavecký bazén Grant Míčové hry J. Mihal pátek škola Grant Košíková P. Záleský úterý škola Grant Florbal D. Ninger středa škola Grant Stolní tenis L. Palička K. Hubková úterý pátek škola Grant Tenis P. Svoboda celoroč. nepravidelně škola Grant Cyklistika A. Aulický celoroč. nepravidelně terén,škol a Grant 14

15 Arteterapie +VP J. Wagnerová úterý učebna Vv Zdravotnický B. Novotná jaro nepravidelně škola Ekologický + VP Sportovní hry + VP Dramaterapie +VP Dramaterapie -přípravka Rozmarýnek Pálkové hry +VP M. Richterová J. Luňáková středa 13,30 14,15 učebna Vv M. Richterová pondělí 13,30 14,15 herny B. Vávrová E. Podvalová I. Kilingrová I. Staňková D. Ninger středa středa středa pátek ,30-14,30 11,50-12,30 13,30 15,00 herna herna Herny, snoozelen tělocvična školy Grant Pestrou nabídku mimoškolní činnosti, počet dětí v ní zapojených formou zájmových kroužků, volitelných předmětů a činnosti SK Integra pokládáme za zcela mimořádnou, jedinečnou a nadstandardní. Tato činnost se neomezuje jenom na školu, ale ve všech případech se snažíme o návaznost naší činnosti na soutěže vyššího řádu díky různým postupovým kolům. Díky tomuto přístupu dosahujeme nejenom značného motivačního účinku k činnosti, ale umožňujeme dětem prožít zážitky a úspěchy, které jsou jim jinak většinou naprosto nedostupné. Zásadním výstupem je i nesporně kladný výsledek v socializaci našich sportovců. Svým způsobem nahrazujeme dětem z problematického prostředí kladné impulzy z absentujícího zájmu a vedení rodiny, vedeme je k aktivnímu trávení volného času. SK Integra umožňuje zapojit se do smysluplné a organizované činnosti i našim absolventům, kteří mají zájem v činnosti pokračovat. Nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků je nadstandardně široká, variabilní, po dohodě s vedením školy mohou ZK vznikat a zanikat během školního roku, v závislosti na materiálních a personálních podmínkách, s ohledem na docházku a zájem zapsaných žáků. Proto si také zájem rodičů a dětí vyžádal od pololetí vznik nového ZK Rozmarýnek pro děti s poruchami autistického spektra. Především díky grantům EU bylo možné uskutečňovat zájmovou činnost v rozsahu, který je optimální pro potřeby naší školy a žáky. Kvalita a možnosti zájmové činnosti byly výrazně pozitivně ovlivněny i financováním mezd vedoucích těchto zájmových útvarů prostřednictvím grantu EU, díky jemuž bylo možno zajistit i pronájem městského bazénu pro kroužek plavání ve dvou dnech v týdnu. Jako naprosto negativní vnímáme současný legislativní stav, který v podstatě postavil zájmovou činnost mimo činnost školy. Možnost ji organizovat při školní družině je velmi hypotetická, tato součást školy je školským zařízením a normativ naprosto nepočítá s dostatečnou saturací mzdových prostředků. To, že škola nemůže použít mzdové prostředky školy na mimoškolní činnost pokládáme na typu naší školy za nevhodné opatření, nedá se totiž očekávat podíl rodičů na úhradě činnosti, zvláště u žáků ze sociálně slabšího prostředí. Přitom mimoškolní činnost je zásadní 15

16 součástí naší vzdělávací nabídky, aktivně podporující prevenci negativních společenských jevů a učí žáky zdravému životnímu stylu. Pokud se pro příští školní roky nenajdou pro volnočasové aktivity jiné zdroje, bude tato aktivita muset být významně omezena, nedá se donekonečna spoléhat na víceméně dobrovolnou činnost učitelů bez finančního ocenění. Navíc s ohledem na skutečnost, že vedení zájmové činnosti a zajištění účasti na sportovních akcích je spojeno se značnou mírou odpovědnosti v naprosto specifických podmínkách. I v tomto školním roce, díky výuce podle školních vzdělávacích programů, byla zcela zásadně změněna koncepce zájmových kroužků. Učební plán školního vzdělávacího programu umožňuje některé z dosavadních zájmových kroužků organizovat jako volitelné předměty. Toto opatření umožňuje zajistit nadále rozvoj žáků prostřednictvím zájmových aktivit, protože jinak by již na zájmové kroužky v odpoledních hodinách, díky navýšení učebního plánu, byl problém získat časový prostor a tyto nadstandardní a potřebné aktivity by byly omezeny. Tím zůstala zachována nabídka aktivního trávení volného času a zároveň, díky příslušnosti k volitelnému předmětu (součásti učebního plánu), je docházka povinná a pravidelná. Musíme bohužel konstatovat, že zájmová činnost je sice hojně navštěvována, ale omezeným počtem žáků (stále stejná jména). Přes nadstandardní nabídku, pravidelně obměňovanou podle zájmu žáků, narůstá počet dětí, které se nikam nezapojují. Tento problém je zásadně větší u děvčat než u chlapců. Cílem volitelných předmětů a zájmových kroužků je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z nabízených druhů činností, rozvíjet dovednosti a schopnosti dětí, zdravý životní styl. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. I proto je nabídka všech volnočasových aktivit naprosto bezplatná. Nedílnou součástí mimoškolní sportovní činnosti je spolupráce se sportovním klubem Integra, který zabezpečuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců, tak i v Českém hnutí speciálních olympiádách. SK Integra slučuje oddíly z odborných učilišť v Hradci Králové, Žamberku a Hořicích a základních škol praktických v Chlumci nad Cidlinou, Chrudimi, Vysokém Mýtě a Žamberku. Zvláště spolupráce s odbornými učilišti je významná, jelikož naši sportovci na soutěžích a akcích mají možnost poznat trenéry a učitele ze zmíněných učilišť, a tím i snadnější zapojení do jejich sportovní činnosti po skončení povinné školní docházky a přechodu na OU. Vynikající a příkladná je činnost oddílu stolního tenisu při SK Integra, kdy naši sportovci trénují se zdravými hráči a dokonce se s nimi zúčastňují i pravidelné, celoroční soutěže. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit i po ukončení školy. 16

17 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Ředitel školy : PaedDr. Pavel Svoboda Zástupci ředitele: Mgr. Lenka Rybová 1.st ZŠPr, ZŠS, ŠD Mgr. Jan Mihal 2.st. ZŠPr, Praktická škola Libuše Veselá MŠ Mgr. Milena Honcová SPC Hospodářka : Kateřina Nováková Výchovný poradce: Mgr. Alena Martinková Školní metodik prevence: Mgr. Pavel Záleský Garant EVVO: Mgr. Alena Friebová Metodik informačních a kom. tech: PaedDr. Aleš Aulický Zdravotník: Mgr. Blanka Novotná Knihovna: Mgr. Radka Balková Předseda inventarizační komise: PaedDr. Jana Strnadová Předseda likvidační komise: Mgr. Lenka Rybová Předseda BOZP: Mgr. Jaroslava Ledvinková Celkem Funkce Počet Přepočt. Muži/fyz Pedagogičtí pracovníci 52 51,66 6 (bez AP, RA s SPC) Asistenti pedagoga ( 1 uveden ve fyz.os. jako vych) Romská asistentka 1 0,75 Provozní zaměstnanci (včetně soc.prac. SPC) 12 10,

18 Kategorie pracovníků Funkce Počet fyz. Přepočt. Kvalifik. Odborně %kvalifik. Muži/fyz Poznámky nekvalifik Ředitel úvazek ZŠPr Zástupci ředitele ZŠ ,78 úvazek v ZŠS 0,72 úvazek ZŠPr 0,5 úvazek v PrŠ Zástupce ředitele - MŠ úvazek v MŠ Zástupce ředitele - SPC Učitel ZŠ praktické 15 14,74 14,41 0,33 98% 6 zást. Mihal 1.stupeň stupeň 11 10,74 10,41 0, Učitel ZŠ speciální 14 14,05 13,78 0,27 99% zást. Rybová 1.stupeň 7 7 6,73 0, stupeň 7 7,05 7, Učitel (druhý) v ZŠS Asistenti ped. SŠ 11 7,37 7, Učitel přípravná třída Praktická škola 5 5,34 2 3,34 37% 3 (0,82) z 3 TU jeden nekv. Asistent ped. PrŠ 1 0,63 0, Vychovatel ŠD 2 1,57 1, Romská asistentka 1 0,75 0, Pracovník SPC 6 5,2 4, Speciální pedagog SPC Spec.ped. autismus grant Placen z grantu EU Psycholog 2 1,2 1,2 100 Sociální prac- neped Provozní SŠ 8 7,07 7, Hospodářka školy Administrativ. prac Školník 1 0,9 0,9 100 Uklízečky 5 4,17 4, Učitel MŠ 8 7,65 7, Asistenti pedagoga MŠ 4 2,38 2, Provozní MŠ Školnice Výdej stravy Uklízečka Celkem 81 72,86 66,81 5,94 91% 9 Poz: V uvedených fyzických osobách jednotlivých součástí, podle převažujícího úvazku v jednotlivých součástech školy, jsou uvedeni i členové vedení školy. Přepočtené úvazky jsou všichni uvedeni v součástech školy s převažujícím úvazkem. Novela zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, který byla doposud pro problematiku speciálních škol vágní, značně zlepšila podmínky pro posuzování kvalifikace učitelů především v Praktické škole, přesto zde je průměrná nekvalifikovanost vysoká, díky dílčím úvazkům v některých předmětech. Kvalifikovanost pedagogů je celkově na vysoké úrovni, z přepočtených odborně nekvalifikovaných 5,94 pedagogů si doplňuje vzdělání 2,9 pedagoga. 18

19 Z pohledu pracovněprávního ovšem 100% učitelů splňuje požadavek na kvalifikovanost. Díky nově získanému grantu EU, který navázal na již dokončený, bylo možné pokračovat v činnosti krajské koordinátorky pro autismus. Mezi zaměstnanci není vedena pracovnice mzdová účetní, zpracování mezd je zajištěno dodavatelsky. Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Vyučení u UOV (obor) Pedagogická a odborná kvalifikace Učitelů, učitelů odborného výcviku, vychovatelů 19 Odborné (vysokoškolské, ÚSO) uveďte název školy Pedagog (PF, FF, DPS) Délka praxe k Adamírová učitelka MŠ PF 31 Audrlická as.ped. MŠ SPGŠ 21,5 Aulický učitel PF 39,5 Balková učitel PF 25,5 Bašová učitelka MŠ PF 12,5 Brandejsová učitelka MŠ PF 15 Culková as.ped. MŠ Kurz AP 2 Cziroková rom.asist. Kurz pro AP 16,5 Černá učitel PF 27 Daňková učitel PF 34 Enderlová učitel PF 35 Francová učitel PF 15 Friebová učitel PF 33,5 Frolíková asistent pedagoga PF 16,5 Hanušová asistent ped. PF 13 Hartigová učitel PF 27 Havlová asistent pedagoga Kurz AP PF 1 ŠD, asistent pedagoga Hlásková 19 Honcová SPC, zást.řed. FF 33 Horáková - Hejduková psycholog pro OU FF 12 Horká učitelka MŠ PF 11,5 Reyneltová (Hromádková) učitelka MŠ 13,5 Hubková asistent pedagoga PF 2 Chmelařová učitel PF 27 Jarková SPC PF 16,5 Jelínková SPC PF 14,5 Kilingrová Klárová učitel SPC Klecová asistent pedagoga 7,5 Kopecká as.ped. MŠ Kurz AP 16 Kopecká učitel PF 11,5 Krausová vychovatelka PF 13 PF PF PF PF PF 29 13,5

20 Kšíkalová učitel PF 22 Ledvinková učitel PF 32 Lesáková asistent pedagoga SŠ Stěžery 2,5 Lukešová učitel PF 10,5 asistent pedagoga PrŠ Kurz AP Luňáková 13 Málková učitel PF 29,5 Marešová asistent pedagoga SŠ Stěžery PF 9 Martinková učitel PF 32 Mihal zást.řed.,uč PF 38 Neugebauerová vychovatelka SPgŠ Litomyšl 28 Slusarčuková učitel PF 10,5 Ninger učitel PF 5,5 Nováková asistent pedagoga Kurz AP 17 Novotná učitel PF 32 Opřátková učitel PF 13 Palička učitel PF 32 Podvalová učitel PF 2 Richterová učitel PF 13 Rybová učitel Kurz AP Rychtářová asistent pedagoga 14 Řeháková asistent pedagoga Kurz AP PF 14 Řezníčková učitel PF 17 Schejbalová vychovatelka PF 14 Schrötterová/Jiráková učitelka MŠ PF 4 VOŠ a Slánská (Čujanová) učitelka MŠ SPgŠ 12 Součková učitel PF 6 Staňková učitel PF 25,5 Stodůlková učitelka MŠ PF 5 Strnadová učitel PF 30 Svoboda ředitel PF 32 Syrůčková učitelka MŠ PF 12,5 Šimková učitelka MŠ PF 8 Šišková učitel PF 33 Šišková učitel PF 2,5 Štanglová asistent pedagoga Kurz AP 11,5 Štěrbová učitel PF 36 Šustr as.ped. MŠ Kurz AP 16,5 Vávrová učitel PF 20 Veselá učitelka MŠ SPgŠ Nová Paka 20 Wagnerová učitel PF 24 Záleský učitel PF 12 Zdráhalová učitel PF 35 PF 27 20

21 Členění pedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví k věk muži SŠ/MŠ ženy SŠ/MŠ celkem SŠ/MŠ % z celé školy do 20 let 0/0 0/0 0// let 0/0 6/2 6/2 11, let 2/0 11/5 13/5 25, let 0/1 13/4 13/5 25, let 3/0 20/2 23/2 35,7 61 a více let 1/0 0/0 1/0 1,5 celkem 6/1 50/13 56/ % / Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,5 roku Jana Slusarčuková, Lucie Francová - škola Mateřská a rodičovská dovolená Klára Slánská, Lenka Horká, Kristýna Jiráková - MŠ Slunečnice Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Odborné (vysokoškolské, ÚSO) uveďte název školy Vyučení u UOV (obor) Jiné (základní) Délka praxe uklízečka od Bednářová Marie ,5 Felgrová Iveta kuchařka 6 Hochmannová Michaela soc.prac. SPC UHK sociální práce bc. 25,5 Jadrná Miluše uklízečka 6 Jiránková Iveta školnice 3 Kloubcová Blanka uklízečka 3 Neumannová Zdena admin. prac. SŠ Vysoké Mýto 16,5 Nováková Kateřina účetní SŠ Třebechovice 14,5 Ryglová Jaroslava uklízečka do Ságner Petr školník SOU ČKD HK 39 Ságnerová Hana uklízečka 10 Široký Jaroslav uklízeč 1,5 Zimová Petra uklízečka 2,5 21

MMateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

MMateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové MMateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více